P. 1
Id the Truth

Id the Truth

|Views: 0|Likes:
Published by Setiono Busra

More info:

Published by: Setiono Busra on Nov 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

Ke j u j u r a n

) «,.,:¸.:;t «.:t, (
D i susun Ol eh:
Ma h mu d Mu h a mma d a l-Kh a za n da r

Penerj emah :
Te a m In don e s ia
M uraj aah :
Ek o Ha r ya n t o Abu Ziya d


ﺍ ﻕﺪﺼﻟ
.t..; .
ﺍﺪﻧﺰﳋﺍ ﺪﻤﳏ ﺩﻮﻤﳏ ﺭ
«,¸s .
_.,:¸.:;t _,¸.:t
«.¸t¸. .
.,¸¸,· ¸:.,¸ta ¸s,;

Ma k t a b Da k wa h Da n Bimbin ga n J a liya t Ra bwa h
¸t,¸:t «.,., .¸,¸:t, .t,:t,t «,.¸s¸ .¸..:: _:¸t.::t ,:sit
1 4 2 9 – 2 0 0 8
 1
Ke j u j u r a n

ﱠﻥِﺈﹶﻓ ِﻕﺪﺼﻟﺎِﺑ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﺮِﺒﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟِﺇ ﻱِﺪﻬﻳ ﻕﺪﺼﻟﺍ
"Kamu harus s elalu jujur, mak a s es ungguhny a k ejujuran itu membaw a k epad a
k ebaik an…"

J u ju r da la m a r t i s empit a da la h s es u a in ya u ca pa n lis a n den ga n
ken ya t a a n . Da n da la m pen ger t ia n ya n g lebih u mu m a da la h s es u a in ya la h ir da n
ba t in . Ma ka or a n g ya n g ju ju r ber s a ma Alla h I da n ber s a ma ma n u s ia a da la h
ya n g s es u a i la h ir da n ba t in n ya . Ka r en a it u la h , or a n g mu n a fik dis ebu t ka n
s eba ga i keba lika n or a n g ya n g ju ju r , fir ma n Alla h I :
ﺍ ﺏﱢﺬﻌﻳﻭ ﻢِﻬِﻗﺪِﺼِﺑ ﲔِﻗِﺩﺎﺼﻟﺍ ُﷲﺍ ﻱِﺰﺠﻴﱢﻟ ﲔِﻘِﻓﺎﻨﻤﹾﻟ
Supay a Allah memberik an balas an k epada orang-orang y ang benar itu k arena
k ebenaranny a, dan meny ik s a orang munaf ik ... (QS. Al-Ahz ab:24)
Da n ju ju r a da la h kon s eku en s i t er h a da p ja n ji s eper t i fir ma n Alla h I :
ﺍﻮﹸﻗﺪﺻ ﹲﻝﺎﺟِﺭ ﲔِﻨِﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﻦﻣ ِﻪﻴﹶﻠﻋ َﷲﺍ ﺍﻭﺪﻫﺎﻋﺎﻣ
Di antara orang-orang mu'min itu ad a orang-orang y ang menepati apa y ang
merek a janjik an k epad a Allah; (QS. Al-Ahz ab:23)
Da n keju ju r a n it u s en dir i den ga n ber ba ga i pen ger t ia n n ya membu t u h ka n
keikh la s a n kepa da Alla h I da n men ga ma lka n per ja n jia n ya n g dilet a kka n oleh
Alla h I di pu n da k s et ia p mu s lim, fir ma n Alla h I :
ﺎﹰﻈﻴِﻠﹶﻏ ﺎﹰﻗﺎﹶﺜﻴﻣ ﻢﻬﻨِﻣ ﺎﻧﹾﺬﺧﹶﺃﻭ . ﻢِﻬِﻗﺪِﺻ ﻦﻋ ﲔِﻗِﺩﺎﺼﻟﺍ ﹶﻞﹶﺌﺴﻴﱢﻟ
Dan Kami telah mengambil d ari merek a perjanjian y ang teguh, agar Dia
menany ak an k epad a orang-orang y ang benar tentang k ebenaran merek a…(QS.
Al-Ahz ab:7-8)

Ma ka a pa bila or a n g-or a n g ya n g ben a r (ju ju r ) a ka n dit a n ya , ma ka ba ga ima n a
per t a n ya a n da n h is a b ba gi or a n g-or a n g ya n g ber du s t a da n mu n a fik?
J u ju r t er ma s u k a kh la k u t a ma ya n g t er ba gi men ja di beber a pa ba gia n . Al-
Ha r it s a l-Mu h a s ibi rahimahullah ber ka t a : 'Ket a h u ila h -s emoga Alla h I member i
r a h ma t kepa da mu - s es u n ggu h n ya ju ju r da n ikh la s a da la h pon da s i s ega la
s es u a t u . Ma ka da r i s ifa t ju ju r , t er ca ba n g beber a pa s ifa t , s eper t i: s a ba r , qana'ah,
2
zu h u d, da n r idh a . Da n da r i s ifa t ikh la s t er ca ba n gla h beber a pa s ifa t , s eper t i:
ya kin , k hauf (t a ku t ), mahabbah (cin t a ), ijlal (membes a r ka n ), hay a` (ma lu ), da n
ta'dz im (pen ga gu n ga n ). J u ju r t er dir i da r i t iga ba gia n ya n g t ida k s empu r n a
kecu a li den ga n n ya : 1) Keju ju r a n h a t i den ga n ima n s eca r a ben a r , 2) Nia t ya n g
ben a r da la m per bu a t a n , 3) Ka t a -ka t a ya n g ben a r da la m u ca pa n .
1

Da n t a t ka la keju ju r a n mempu n ya i ika t a n ku a t den ga n ima n , ma ka
Ra s u lu lla h r mema a fka n (mema klu min ya ) t er ja din ya s ifa t ya n g t ida k t er pu ji
da r i s eor a n g mu kmin , n a mu n belia u men ola k ba h wa s eor a n g mu kmin
t er jer u mu s da la m keboh on ga n , ka r en a s a n ga t ja u h n ya h a l it u da r i s eor a n g
mu kmin . Pa r a s a h a ba t per n a h ber t a n ya :
ِﷲﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭﺎﻳ ، ﺒﺟ ﻦِﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ؟ﺎﻧﺎ : ﻢﻌﻧ . ﻪﹶﻟ ﹶﻞﻴِﻘﹶﻓ : ﹾﻟﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ؟ﹰﻼﻴِﺨﺑ ﻦِﻣﺆﻤ : ﻢﻌﻧ . ﻪـﹶﻟ ﹶﻞـﻴِﻗ :
ﺎﺑﺍﱠﺬﹶﻛ ﻦِﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ؟ : ﹶﻻ .
"Ya Ras ulullah, apak ah orang beriman ada y ang penak ut? Beliau menjawab,'Ya.'
Mak a ada y ang bertany a k epada beliau, 'Apak ah orang beriman ada y ang bak hil
(pelit, k ik ir).' Beliau menjawab, 'Ya.' Ada lagi y ang bertany a, 'Apak ah ada orang
beriman y ang pendus ta?' Beliau menjawab, 'Tidak .'
2


Da s a r pa da lis a n a da la h memelih a r a da n men ja ga , ka r en a
ket er gelin cir a n n ya s a n ga t ba n ya k da n keja h a t a n n ya t a k t er h in gga . Ma ka
wa s pa da da r in ya da n ber h a t i-h a t i da la m men ggu n a ka n n ya a da la h lebih t a qwa
da n lebih wa r a `. Ma ka a pa bila en gka u men emu ka n s es eor a n g ya n g t ida k per du li
t er h a da p omon ga n n ya da n ba n ya k bica r a , ma ka ket a h u ila h s es u n ggu h n ya ia
ber a da di a t a s ba h a ya bes a r . Ra s u lu lla h r ber s a bda :
ﻊِﻤﺳ ﺎﻣ ﱢﻞﹸﻜِﺑ ﹶﺙﺪﺤﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﺎﺑِﺬﹶﻛ ِﺀﺮﻤﹾﻟﺎِﺑ ﻰﹶﻔﹶﻛ
"Cuk uplah s es eorang dipandang berdus ta bahwa ia membicarak an s emua y ang
didengarny a."
3

Ka r en a ba n ya k bica r a mer u pa ka n t empa t t er jer u mu s da la m keboh on ga n
den ga n men cer it a ka n s es u a t u ya n g t ida k per n a h t er ja di, s a a t ia t ida k
men da pa t ka n pembica r a a n , a t a u den ga n men gu t ip ber it a s es eor a n g ya n g
pen du s t a –s eda n gka n dia men get a h u i-, ma ka ia t er ma s u k s a la h s eor a n g
pemboh on g.
3
Set ia p a kh la k ya n g ba ik, bis a diu s a h a ka n den ga n membia s a ka n n ya da n
ber s u n ggu h -s u n ggu h men eku n in ya , s er t a ber u s a h a men ga ma lka n n ya , s eh in gga
pela ku n ya men ca pa i kedu du ka n ya n g t in ggi, n a ik da r i t in gka t a n per t a ma
kepa da ya n g lebih t in ggi da r in ya den ga n a kh la kn ya ya n g ba ik. Ka r en a it u la h ,
Ra s u lu lla h r ber s a bda :
ِﺔﻨﺠﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟِﺇ ﻱِﺪﻬﻳ ﺮِﺒﹾﻟﺍ ﱠﻥِﺇﻭ ﺮِﺒﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟِﺇ ﻱِﺪﻬﻳ ﻕﺪﺼﻟﺍ ﱠﻥِﺈﹶﻓ ِﻕﺪﺼﻟﺎِﺑ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ . ﻯﺮﺤﺘﻳﻭ ﻕﺪﺼﻳ ﹸﻞﺟﺮﻟﺍ ﹸﻝﺍﺰﻳ ﺎﻣﻭ
ﺎﹰﻘﻳﺪِﺻ ِﷲﺍ ﺪﻨِﻋ ﺐﺘﹾﻜﻳ ﻰﺘﺣ ﻕﺪﺼﻟﺍ
"Kamu harus s elalu bers if at jujur, mak a s es ungguhny a k ejujuran menunjuk k an
k epada k ebaik an, dan s es ungguhny a k ebaik an membawa k e s urga. Dan
s enantias a s es eorang bers if at jujur dan menjaqa k ejujuran, s ehingga ia ditulis di
s is i Allah I s ebagai orang y ang jujur."
Demikia n pu la per ka r a pemboh on g ya n g t er ja t u h , s eh in gga ia dipa t r i den ga n
keboh on ga n .:
ﻭ ِﺇ ﻳ ﹸﻛﺎ ﻢ ﻭ ﹾﻟﺍ ﹶﻜ ِﺬ ﺏ ﹶﻓ ِﺈ ﱠﻥ ﹾﻟﺍ ﹶﻜ ِﺬ ﺏ ﻳ ﻬ ِﺪ ِﺇ ﻱ ﹶﻟ ﹾﻟﺍ ﻰ ﹸﻔ ﺠ ﻮ ِﺭ ﻭ ِﺇ ﱠﻥ ﹾﻟﺍ ﹸﻔ ﺠ ﻮ ﺭ ﻳ ﻬ ِﺪ ﻱ ِﺇ ﹶﻟ ﻨﻟﺍ ﻰ ِﺭﺎ ، ﻭ ﻣ ﻳﺎ ﺰ ﹸﻝﺍ ﺮﻟﺍ ﺟ ﹸﻞ ﻳ ـﹾﻜ ِﺬ ﺏ
ﻭ ﻳ ﺘ ﺤ ﺮ ﹾﻟﺍ ﻯ ﹶﻜ ِﺬ ﺏ ﺣ ﺘ ﻳ ﻰ ﹾﻜ ﺘ ﺐ ِﻋ ﻨ ﺪ ِﷲﺍ ﹶﻛ ﱠﺬ ﺑﺍ ﺎ
"Jauhilah k ebohongan, mak a s es ungguhny a k ebohongan membawa k epada
k ef as ik an, dan s es ungguhny a k ef as ik an membawa k e nerak a. Senantias a
s es eorang berbohong, dan mencari-cari k ebohongan, s ehingga ia ditulis di s is i
Allah I s ebagai pembohong."
4

Di a n t a r a pen ga r u h keju ju r a n a da la h t egu h n ya pen dir ia n , ku a t n ya h a t i,
da n jela s n ya per s oa la n , ya n g member ika n ket en a n ga n kepa da pen den ga r . Da n
di a n t a r a t a n da du s t a a da la h r a gu -r a gu , ga ga p, bin gu n g, da n ber t en t a n ga n ,
ya n g membu a t pen den ga r mer a s a r a gu da n t ida k t en a n g. Da n ka r en a it u la h :
ﹲﺔﺒﻳِﺭ ﺏِﺬﹶﻜﹾﻟﺍﻭ ﹲﺔﻨﻴِﻧﹾﺄﻤﹸﻃ ﻕﺪﺼﻟﺍ ﱠﻥِﺈﹶﻓ
"Mak a s es ungguhny a jujur adalah k etenangan dan bohong adalah k eraguan."
5

Seba ga ima n a dis ebu t ka n da la m h a dit s .
Kes u da h a n ju ju r a da la h keba ika n –s eka lipu n ya n g ber bica r a men du ga
t er ja di kebu r u ka n , fir ma n Alla h I :
ﻢﻬﱠﻟ ﺍﺮﻴﺧ ﹶﻥﺎﹶﻜﹶﻟ َﷲﺍ ﺍﻮﹸﻗﺪﺻ ﻮﹶﻠﹶﻓ
4
Tetapi jik alau merek a benar (imanny a) tehadap Allah, nis cay a y ang demik ian itu
lebih baik bagi merek a. (QS. Muhammad :21)
Da n da la m cer it a t a u ba t n ya Ka 'a b bin Ma lik t , Ka 'a b t ber ka t a kepa da
Ra s u lu lla h r s et ela h t u r u n n ya a ya t ya n g men jela s ka n ba h wa Alla h I men er ima
t a u ba t t iga or a n g ya n g ket in gga la n da la m per a n g Ta bu k: 'Wa h a i Ra s u lu lla h ,
s es u n ggu h n ya Alla h I men yela ma t ka n a ku den ga n keju ju r a n , da n
s es u n ggu h n ya t er ma s u k t a u ba t ku ba h wa a ku t ida k a ka n ber bica r a kecu a li ya n g
ben a r s ela ma h idu pku ." Da n ia ber ka t a pu la : 'Ma ka demi Alla h I , Alla h I t ida k
per n a h member ika n n ikma t kepa da ku s ela ma n ya , s et ela h member ika n
pet u n ju k Is la m kepa da ku , ya n g lebih bes a r da la m dir iku da r ipa da keju ju r a n ku
kepa da Ra s u lu lla h r , ba h wa a ku t ida k ber boh on g kepa da n ya r , la lu (ka la u a ku
ber boh on g) a ku men ja di bin a s a s eba ga ima n a bin a s a n ya or a n g-or a n g ya n g
ber du s t a …'
6

Ibn u a l-J a u zi rahimahullah mer iwa ya t ka n da la m ma n a qib (r iwa ya t h idu p)
Ima m Ah ma d, s es u n ggu h n ya dika t a ka n kepa da n ya : 'Ba ga ima n a en gka u bis a
s ela ma t da r i peda n g kh a lifa h a l-Mu 't a s h im da n ca mbu k kh a lifa h a l-Qa t s iq?
Ma ka ia men ja wa b, 'J ika la u keben a r a n dilet a kka n di a t a s lu ka , n is ca ya lu ka it u
men ja di s embu h .'
7
Da n pa da h a r i kia ma t , dika t a ka n kepa da ma n u s ia :
ﻢﻬﹸﻗﺪِﺻ ﲔِﻗِﺩﺎﺼﻟﺍ ﻊﹶﻔﻨﻳ ﻡﻮﻳ ﺍﹶﺬﻫ
Ini ad alah s uatu hari y ang bermanf aat bagi orang-orang y ang benar k ebenaran
merek a. …". (QS. Al-Maid ah :119)
Keju ju r a n memba wa pela ku n ya ber s ika p ber a n i, ka r en a ia kokoh t ida k
len t u r , da n ka r en a ia ber pega n g t egu h t ida k r a gu -r a gu . Ka r en a it u dis ebu t ka n
da la m s a la h s a t u defin is i ju ju r a da la h : ber ka t a ben a r di t empa t ya n g
membin a s a ka n .
8
Da n a l-J u n a idi rahimahullah men gu n gka pka n h a l it u den ga n
u ca pa n n ya : Ha keka t ju ju r a da la h ba h wa en gka u ju ju r di t empa t ya n g t ida k bis a
men yela ma t ka n en gka u da r in ya kecu a li boh on g.'
9

Ber a pa ba n ya k or a n g ya n g s u ka membu a l men ja di cela ka da la m
membu a t -bu a t pembica r a a n u n t u k men a r ik per h a t ia n , da n da la m membu a t
cer it a u n t u k membu a t or a n g-or a n g t er t a wa . La lu mer eka kemba li den ga n
per a s a a n s en a n g da n ia kemba li den ga n dos a ber boh on g. Ma ka ia men ja di
bin a s a , s eba ga ima n a dis ebu t ka n da la m h a dit s :
ﻡﻮﹶﻘﹾﻟﺍ ِﻪِﺑ ﻚِﺤﻀﻴِﻟ ِﺚﻳِﺪﹶﳊﹾﺎِﺑ ﹸﺙﺪﺤﻳ ﻱِﺬﱠﻠِﻟ ﹲﻞﻳﻭ ، ﺏِﺬﹾﻜﻴﹶﻓ ، ﻪﹶﻟ ﹲﻞﻳﻭ ﻪﹶﻟ ﹲﻞﻳﻭ .
5
"Celak a bagi orang y ang berbicara untuk membuat orang-orang tertawa, lalu ia
berbohong, celak alah baginy a, celak alah baginy a."
10

Ses u n ggu h n ya du s t a ya n g pa lin g ber a t da n pa lin g bes a r dos a n ya a da la h
ber boh on g kepa da Alla h I da n Ra s u l-Nya , ia men ya n da r ka n kepa da a ga ma
Alla h I ya n g bu ka n da r in ya , da n men ga ku da la m s ya r i'a t ya n g dia t ida k
men get a h u i, membu a t n a s h -n a s h ya n g t ida k a da da s a r n ya –ia mela ku ka n h a l
it u ka r en a men gh en da ki keba ika n a t a u kebu r u ka n -, h a l it u mer u pa ka n du s t a
ya n g s a n ga t ja h a t t er h a da p a ga ma Alla h I .
ٍﺪﺣﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ٍﺏِﺬﹶﻜﹶﻛ ﺲﻴﹶﻟ ﻲﹶﻠﻋ ﺎﺑِﺬﹶﻛ ﱠﻥِﺇ ، ِﺭﺎﻨﻟﺍ ﻦِﻣ ﻩﺪﻌﹾﻘﻣ ﹾﺃﻮﺒﺘﻴﹾﻠﹶﻓ ﺍﺪﻤﻌﺘﻣ ﻲﹶﻠﻋ ﺏﺬﹶﻛ ﻦﻤﹶﻓ
"Ses ungguhny a berdus ta terhadapk u buk an s eperti berdus ta terhadap orang lain,
mak a barangs iapa y ang berdus ta s ecara s engaja terhadapk u, mak a hendak lah
ia meny iapk an tempatny a di nerak a."
11

Ka r en a a la s a n it u la h , s eba gia n s a h a ba t mer a s a kh a wa t ir mer iwa ya t ka n h a dit s
Ra s u lu lla h r t er la lu ba n ya k, ka r en a t a ku t t er ja t u h da la m kes a la h a n ya n g t ida k
dis en ga ja , ber a r t i mer eka men ya n da r ka n kepa da Ra s u lu lla h r ya n g t ida k
per n a h belia u ka t a ka n . Da n t er ma s u k h a l it u a da la h An a s bin Ma lik t ket ika ia
ber ka t a : 'Ses u n ggu h n ya men gh a la n gi a ku mer iwa ya t ka n h a dit s t er la lu ba n ya k,
s es u n ggu h n ya Na bi r ber s a bda :
ﹾﺃﻮﺒﺘﻴﹾﻠﹶﻓ ﺎﺑِﺬﹶﻛ ﻰﹶﻠﻋ ﺪﻤﻌ ﺗ ﻦﻣ ِﺭﺎﻨﻟﺍ ﻦِﻣ ﻩﺪﻌﹾﻘﻣ
"Barangs iapa y ang s engaja berbohong k epadak u, mak a hendak lah ia
meny iapk an tempatny a di nerak a.'
12

Da n t er ma s u k per ka r a ya n g men u n ju kka n t a mba h a n keh a t i-h a t ia n
mer eka da la m men gu t ip h a dit s Ra s u lu lla h r ba h wa mer eka t ida k men a mba h
da n t ida k men gu r a n gi. Pen dir ia n it u la h ya n g dir iwa ya t ka n oleh Mu s lim, ket ika
Bu s ya ir a l-'Ada wi mer iwa ya t ka n h a dit s di h a da pa n Ibn u Abba s t , da n Ibn u
Abba s t t ida k memper du lika n n ya , t ida k memper h a t ika n n ya da n t ida k
mema n da n g kepa da n ya . Ma ka Bu s ya ir ber ka t a , 'Wa h a i Ibn u Abba s , ken a pa
en gka u t ida k men den ga r ka n pembica r a a n ku , a ku men cer it a ka n kepa da en gka u
t en t a n g Ra s u lu lla h r da n en gka u t ida k men den ga r ka n ? Ibn u Abba s t ber ka t a ,
'Ses u n ggu h n ya ka mi, a pa bila men den ga r s es eor a n g ber ka t a , 'Ra s u lu lla h r
ber s a bda ,' pa n da n ga n ka mi la n gs u n g s er iu s da n ka mi memper h a t ika n n ya
6
den ga n pen den ga r a n n ya . Ma ka t a t ka la ma n u s ia men a iki kes u s a h a n da n
kemu da h a n (men ga n gga p en t en g per s oa la n h a dit s , wa lla u a 'la m), ka mi t ida k
men ga mbil da r i ma n u s ia kecu a li ya n g ka mi ken a l."
13
Ma ks u dn ya , t a t ka la
ma n u s ia ber bica r a da la m per ka r a -per ka r a ya n g s u s a h da n mu da h , t ida k
per du li, da n t ida k ber h a t i-h a t i da r i t er ja t u h da la m kes a la h a n , ka mi men ja di
ber h a t i-h a t i men ga mbil ilmu da r i ma n a pu n ju a .
Hen da kla h ber h a t i-h a t i or a n g-or a n g ya n g t er bu r u -bu r u da la m ber fa t wa
t a n pa ilmu da r i ber boh on g t er h a da p a ga ma Alla h I . Hen da kla h mer a s a t a ku t
or a n g-or a n g ya n g men yeba r ka n h a dit s -h a dit s mu n ka r da n ma u dh u ' da r i
keiku t s er t a a n ber boh on g t er h a da p Ra s u lu lla h r . Su n ggu h u ca pa n s es eor a n g:
a ku t ida k t a h u –s eka lipu n ber a t t er h a da p n a fs u n ya - lebih mu da h ba gin ya
da r ipa da ber boh on g kepa da Ra s u lu lla h r .
Da n s u pa ya s emu a h idu pmu men ja di ben a r , dihas y ar (digir in g pa da h a r i
kia ma t ) ber s a ma or a n g-or a n g ju ju r , ma ka ja dika n la h t empa t ma s u kmu ben a r
da n t empa t kelu a r mu ben a r , ja dika n la h lis a n mu lis a n ya n g ben a r . Semoga Alla h
I member ika n r izqi kepa da mu la n gka h ya n g ben a r da n t empa t ya n g ben a r .
Ma ka ju ju r a da la h ket ega s a n da n ket er u s t er a n ga n da n ber pa lin g da r in ya a da la h
pen yimpa n ga n , da n kea da a n or a n g ya n g ber ima n a da la h ju ju r , da n :
ِﺇ ﻻ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺏِﺬﹶﻜﹾﻟﺍ ﻱِﺮﺘﹾﻔﻳ ﺎﻤﻧ َ ﹶﻥﻮﺑِﺫﺎﹶﻜﹾﻟﺍ ﻢﻫ ﻚِﺌﹶﻟﻭﹸﺃﻭ ِﷲﺍ ِﺕﺎﻳﺎﹶﺌِﺑ ﹶﻥﻮﻨِﻣﺆﻳ
Ses ungguhny a y ang mengad a-ad ak an k ebohongan, hany alah orang-orang y ang
tid ak beriman k epad a ay at-ay at Allah, d an merek a itulah orang-orang pendus ta.
(QS. An-Nahl :105)

Ke s imp u la n :
1. Seku r a n g-ku r a n g ben a r a da la h ben a r lis a n , da n ya n g lebih u mu m
da r in ya a da la h ben a r ber s a ma Alla h I s eca r a la h ir ba t in .
2. Tida k a da keju ju r a n kecu a li den ga n ikh la s .
3. Keju ju r a n t er ka it den ga n ima n .
4. Or a n g ya n g membica r a ka n s ega la ya n g diden ga r t er ka da n g ja u h da r i
keben a r a n .
5. J u ju r bis a diper oleh den ga n u s a h a .
6. Di a n t a r a pen ga r u h ju ju r a da la h ket en a n ga n da n t egu h n ya h a t i.
7. J u ju r a da la h kes ela ma t a n , s eka lipu n ya n g ber bica r a men du ga a da n ya
kebu r u ka n .
7
8. Or a n g ya n g ju ju r a da la h ber a n i da n or a n g ya n g boh on g t er ga ga p.
9. Boh on g t er bes a r a da la h boh on g t er h a da p Alla h I da n Ra s u l-Nya r .
10. Pa r a s a h a ba t s a n ga t ber h a t i-h a t i da la m mer iwa ya t ka n h a dit s , ka r en a
kh a wa t ir t er ja t u h da la m keboh on ga n .


1
Risalah al-Murtarsyidin hal. 170.
2
HR. Malik dalam al-Muwaththa` 2/990 secara mursal dalam ucapan…dan ia termasuk hadits hasan mursal (Jami' al-
Ushul 10/598, hadits no. 8183.
3
HR. Muslim dan Abu Daud (Jami' al-Ushul 10/600, no. 8189.
4
HR. al-Bukhari, Muslim, al-Muwaththa`, Abu Daud, dan at-Tirmidzi, dan ini adalah lafazhnya (Jami' al-Ushul
6/442, hadits no. 4641.
5
HR. at-Tirmidzi dengan lafazhnya, dan isnadnya shahih (Jami' al-Ushul 6/442 no.4642).
6
Shahih al-Bukhari, kitab al-Maghazi (peperangan), bab ke-79, no. 4418.
7
Dari hasyiyah Risalah al-Mustarsyidin, tahqiq Syaikh Abu Ghuddah hal. 72.
8
Tahzhib Madarijus salikin hal. 399.
9
Tahdzhib Madarijus salikin hal. 401.
10
HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi, isnadnya hasan (Jami' al-Ushul 10/599 no.8186).
11
HR. al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi (Jami' al-Ushul 10/611. no.8206).
12
HR. Muslim dan at-Tirmidzi (Jami' al-Ushul 10/610, no. 8204).
13
HR. Muslim dalam Muqaddimah ash-Shahih hal 13 (Jami' al-Ushul 10/612 no. 8208).

. (QS. Maka dari sifat jujur. Al-Ahzab:24) Dan jujur adalah konsekuensi terhadap janji seperti firman Allah I: ِ‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻭﺍ ﺍﷲَ ﻋ‬ ‫ﺎﻫ‬‫ﺎﻋ‬‫ﹸﻮﺍ ﻣ‬‫ﺪ‬‫ﺎ ﹲ ﺻ‬‫ ﺭِﺟ‬‫ﻣِﻨِﲔ‬‫ﺆ‬ ‫ ﺍﻟﹾ‬‫ﻦ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻝ ﻗ‬ ‫ﻣ ﻤ‬ Di antara orang-orang mu'min itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. firman Allah I: ‫ﻗِﻬِﻢ‬‫ﻦ ﺻِﺪ‬‫ ﻋ‬‫ﺎﺩِﻗِﲔ‬ ‫ﺌﹶﻞﹶ ﺍﻟ‬‫ﺴ‬‫ﻴﺜﹶﺎﻗﹰﺎ ﻏﹶﻠِﻴﻈﹰﺎ . agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka…(QS. Karena itulah. Al-Ahzab:7-8) Maka apabila orang-orang yang benar (jujur) akan ditanya. seperti: sabar. Maka orang yang jujur bersama Allah I dan bersama manusia adalah yang sesuai lahir dan batinnya. 1 . firman Allah I: ‫ﺎﻓِﻘِﲔ‬‫ﻨ‬ ‫ ﺍﻟﹾ‬‫ ﱢﺏ‬‫ﻌ‬‫ ﻭ‬‫ﻗِﻬِﻢ‬‫ ﺑِﺼِﺪ‬‫ﺎﺩِﻗِﲔ‬ ‫ ﺍ ُ ﺍﻟ‬‫ﺰِﻱ‬‫ﺠ‬‫ﱢﻴ‬ ‫ﻳﺬ ﻤ‬ ‫ﷲ ﺼ‬ ‫ﻟ‬ Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya. (QS. dan menyiksa orang munafik. Al-Ahzab:23) Dan kejujuran itu sendiri dengan berbagai pengertiannya membutuhkan keikhlasan kepada Allah I dan mengamalkan perjanjian yang diletakkan oleh Allah I di pundak setiap muslim. orang munafik disebutkan sebagai kebalikan orang yang jujur.Kejujuran ‫ﺮ‬  ِ‫ﺪِﻱ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒ‬‫ﻬ‬‫ ﻳ‬‫ﻕ‬‫ﺪ‬ ‫ﻕِ ﻓﹶﺈِ ﱠ ﺍﻟ‬‫ﺪ‬ ‫ ﺑِﺎﻟ‬‫ ﹸﻢ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻋ‬ ‫ﻥ ﺼ‬ ‫ﻜ ﺼ‬ "Kamu harus selalu jujur..sesungguhnya jujur dan ikhlas adalah pondasi segala sesuatu. maka bagaimana pertanyaan dan hisab bagi orang-orang yang berdusta dan munafik? Jujur termasuk akhlak utama yang terbagi menjadi beberapa bagian. ﱢﻴ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺎ ﻣِﻨ‬‫ﺬﹾﻧ‬‫ﺃﹶﺧ‬‫ﻭ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻬ ﻣ‬ Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. qana'ah. AlHarits al-Muhasibi rahimahullah berkata: 'Ketahuilah -semoga Allah I memberi rahmat kepadamu. tercabang beberapa sifat. Dan dalam pengertian yang lebih umum adalah sesuainya lahir dan batin. maka sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan…" Jujur dalam arti sempit adalah sesuainya ucapan lisan dengan kenyataan.

Dan dari sifat ikhlas tercabanglah beberapa sifat. 'Tidak.' Maka ada yang bertanya kepada beliau. Jujur terdiri dari tiga bagian yang tidak sempurna kecuali dengannya: 1) Kejujuran hati dengan iman secara benar. Para sahabat pernah bertanya: : ‫ـﻞﹶ ﻟﹶـ‬‫. Rasulullah r bersabda: ‫ﻤِﻊ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﺙﹶ ﺑِ ﹸ ﱢ ﻣ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺎ ﺃﹶﻥﹾ‬‫ﺀِ ﻛﹶﺬِﺑ‬‫ﺮ‬‫ﻛﹶﻔﹶﻰ ﺑِﺎﻟﹾﻤ‬ ‫ﻳ ﺪ ﻜﻞ‬ "Cukuplah seseorang dipandang berdusta bahwa ia membicarakan semua yang didengarnya. haya` (malu). Maka apabila engkau menemukan seseorang yang tidak perduli terhadap omongannya dan banyak bicara. dan ta'dzim (pengagungan). Maka waspada darinya dan berhati-hati dalam menggunakannya adalah lebih taqwa dan lebih wara`. maka ketahuilah sesungguhnya ia berada di atas bahaya besar. maka Rasulullah r memaafkan (memakluminya) terjadinya sifat yang tidak terpuji dari seorang mukmin.zuhud. atau dengan mengutip berita seseorang yang pendusta –sedangkan dia mengetahui-.' Ada lagi yang bertanya. namun beliau menolak bahwa seorang mukmin terjerumus dalam kebohongan. 2) Niat yang benar dalam perbuatan. ijlal (membesarkan). khauf (takut). dan ridha. ﻗِﻴ‬‫ﻢ‬‫ﻌ‬‫ﻼﹰ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ: ﻧ‬‫ﺨِﻴ‬‫ ﺑ‬ ِ‫ﻣ‬‫ﺆ‬ ‫ ﹸ ﺍﻟﹾ‬‫ ﹸﻮ‬‫: ﺃﹶﻳ‬ ‫ﻞﹶ ﻟﹶ‬‫. 2 ."3 Karena banyak bicara merupakan tempat terjerumus dalam kebohongan dengan menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi.' Beliau menjawab. 'Ya. apakah orang beriman ada yang penakut? Beliau menjawab.‫ﺎ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ: ﻻﹶ‬‫ ﻛﹶ ﱠﺍﺑ‬ ِ‫ﻣ‬‫ﺆ‬ ‫ ﹸ ﺍﻟﹾ‬‫ ﹸﻮ‬‫ﺃﹶﻳ‬ ‫ﻜﻥ ﻤ ﻦ ﺬ‬ "Ya Rasulullah.'Ya. karena sangat jauhnya hal itu dari seorang mukmin. 'Apakah ada orang beriman yang pendusta?' Beliau menjawab. karena ketergelincirannya sangat banyak dan kejahatannya tak terhingga. ﻓﹶﻘِﻴ‬‫ﻢ‬‫ﻌ‬‫ﺎ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ: ﻧ‬‫ﺎﻧ‬‫ ﺟ‬ ِ‫ﻣ‬‫ﺆ‬ ‫ ﹸ ﺍﻟﹾ‬‫ ﹸﻮ‬‫ﻝﹶ ﺍﷲِ، ﺃﹶﻳ‬‫ﻮ‬ ‫ﺎﺭ‬‫ﻳ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻪ ﻜﻥ ﻤ ﻦ‬ ‫ﻜﻥ ﻤ ﻦ ﺒ‬ ‫ﺳ‬ . 3) Kata-kata yang benar dalam ucapan.'2 Dasar pada lisan adalah memelihara dan menjaga. mahabbah (cinta).1 Dan tatkala kejujuran mempunyai ikatan kuat dengan iman. 'Apakah orang beriman ada yang bakhil (pelit. maka ia termasuk salah seorang pembohong. seperti: yakin. saat ia tidak mendapatkan pembicaraan. kikir).

dan bertentangan. Kesudahan jujur adalah kebaikan –sekalipun yang berbicara menduga terjadi keburukan. firman Allah I: ‫ﻢ‬ ‫ﺍ ﱠ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﻟﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺧ‬‫ﺪ‬‫ ﺻ‬‫ﻓﹶﻠﹶﻮ‬ ‫ﻟﻬ‬ ‫ﻗ‬ 3 . bingung. Karena itulah. serta berusaha mengamalkannya. sehingga ia ditulis di sisi Allah I sebagai orang yang jujur."5 Sebagaimana disebutkan dalam hadits. sehingga pelakunya mencapai kedudukan yang tinggi. ﻭ‬‫ﺪِﻱ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠ‬‫ﻬ‬‫ ﻳ‬ ِ‫ﺇِ ﱠ ﺍﻟﹾﺒ‬‫ ﻭ‬ ِ‫ﺪِﻱ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒ‬‫ﻬ‬‫ ﻳ‬‫ﻕ‬‫ﺪ‬ ‫ﻕِ ﻓﹶﺈِ ﱠ ﺍﻟ‬‫ﺪ‬ ‫ ﺑِﺎﻟ‬‫ ﹸﻢ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ﻋ‬ ‫ﻝ ﺮﺟﻞ ﺪﻕ ﺮ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺮ ﻥ ﺮ‬ ‫ﻥ ﺼ‬ ‫ﻜ ﺼ‬ ‫ﻘﹰﺎ‬‫ﻳ‬ ِ‫ ﺍﷲِ ﺻ‬‫ﺪ‬‫ ﻋِﻨ‬‫ﺐ‬‫ﻜﹾﺘ‬ ‫ﻰ‬‫ ﺣ‬‫ﻕ‬‫ﺪ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺘ ﻳ‬ ‫ﺼ‬ "Kamu harus selalu bersifat jujur. Dan di antara tanda dusta adalah ragu-ragu." Demikian pula perkara pembohong yang terjatuh. sehingga ia dipatri dengan kebohongan. dan mencari-cari kebohongan. maka sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan. yang memberikan ketenangan kepada pendengar. dan sesungguhnya kefasikan membawa ke neraka. Dan karena itulah: ‫ﺔ‬ ‫ ﹲ‬‫ﺒ‬‫ ﺭِﻳ‬‫ﺍﻟﹾﻜﹶﺬِﺏ‬‫ ﹲ ﻭ‬‫ﻨ‬‫ﺄﹾﻧِﻴ‬‫ ﹸﻤ‬‫ﻕ‬‫ﺪ‬ ‫ﻓﹶﺈِ ﱠ ﺍﻟ‬ ‫ﻥ ﺼ ﻃ ﺔ‬ "Maka sesungguhnya jujur adalah ketenangan dan bohong adalah keraguan. Dan senantiasa seseorang bersifat jujur dan menjaqa kejujuran. yang membuat pendengar merasa ragu dan tidak tenang. dan jelasnya persoalan.Setiap akhlak yang baik. Rasulullah r bersabda: ‫ﻯ‬ ‫ﺤ‬‫ﺘ‬‫ﻳ‬‫ ﻭ‬  ‫ﺼ‬‫ ﹸ ﻳ‬  ‫ﺍ ﹸ ﺍﻟ‬‫ﺰ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﻣ‬‫ﺔِ. maka sesungguhnya kebohongan membawa kepada kefasikan. naik dari tingkatan pertama kepada yang lebih tinggi darinya dengan akhlaknya yang baik."4 Di antara pengaruh kejujuran adalah teguhnya pendirian.: ‫ﺏ‬  ِ‫ﻜﹾـﺬ‬‫ ﹸ ﻳ‬  ‫ﺍ ﹸ ﺍﻟ‬‫ﺰ‬‫ﺎﻳ‬‫ﻣ‬‫ﺎﺭِ، ﻭ‬‫ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟ‬‫ﺪِﻱ‬‫ﻬ‬‫ ﻳ‬‫ﺭ‬‫ﻮ‬ ‫ﺇِ ﱠ ﺍﻟﹾ ﹸ‬‫ﺭِ ﻭ‬‫ﻮ‬ ‫ﺪِﻱ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾ ﹸ‬‫ﻬ‬‫ ﻳ‬‫ ﻓﹶﺈِ ﱠ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬِﺏ‬‫ﺍﻟﹾﻜﹶﺬِﺏ‬‫ ﻭ‬‫ﺎ ﹸﻢ‬ِ‫ﺇ‬‫ﻭ‬ ‫ﻝ ﺮﺟﻞ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻔﺠ ﻥ ﻔﺠ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻳﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ ﺍﷲِ ﻛﹶ ﱠﺍﺑ‬‫ﺪ‬‫ ﻋِﻨ‬‫ﺐ‬‫ﻜﹾﺘ‬ ‫ﻰ‬‫ ﺣ‬‫ﻯ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬِﺏ‬ ‫ﺤ‬‫ﺘ‬‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﺬ‬ ‫ﺘ ﻳ‬ ‫ﺮ‬ "Jauhilah kebohongan. kuatnya hati. Senantiasa seseorang berbohong. dan sesungguhnya kebaikan membawa ke surga. bisa diusahakan dengan membiasakannya dan bersungguh-sungguh menekuninya. gagap. sehingga ia ditulis di sisi Allah I sebagai pembohong.

dikatakan kepada manusia: ‫ﻢ‬ ‫ﹸ‬‫ ﺻِﺪ‬‫ﺎﺩِﻗِﲔ‬ ‫ ﺍﻟ‬ ‫ﻨﻔﹶ‬‫ ﻳ‬ ‫ﻮ‬‫ﺬﹶﺍ ﻳ‬‫ﻫ‬ ‫ﻗﻬ‬ ‫ﻡ ﻊ ﺼ‬ Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. dan karena ia berpegang teguh tidak ragu-ragu. (QS.8 Dan al-Junaidi rahimahullah mengungkapkan hal itu dengan ucapannya: Hakekat jujur adalah bahwa engkau jujur di tempat yang tidak bisa menyelamatkan engkau darinya kecuali bohong. niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. ‫ ﹲ ﻟﹶ‬‫ﻳ‬‫ ﻭ‬ ‫ ﹲ ﻟﹶ‬‫ﻳ‬‫ﻜﹾﺬِﺏ، ﻭ‬‫، ﻓﹶﻴ‬‫ﻡ‬‫ ﺑِﻪِ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮ‬‫ﺤِﻚ‬‫ﻀ‬ِ‫ﺚِ ﻟ‬‫ ﹸ ﺑِﺎﹾﳊﹶﺪِﻳ‬ ‫ﺤ‬ ‫ ﹲ ﻟِﱠﺬِﻱ‬‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻞ ﻪ ﻞ ﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻞ ﻠ ﻳ ﺪﺙ‬ 4 . dan dalam membuat cerita untuk membuat orang-orang tertawa." Dan ia berkata pula: 'Maka demi Allah I. yang lebih besar dalam diriku daripada kejujuranku kepada Rasulullah r.'7 Dan pada hari kiamat. 'Jikalau kebenaran diletakkan di atas luka. Muhammad :21) Dan dalam cerita taubatnya Ka'ab bin Malik t. Maka ia menjadi binasa. sesungguhnya dikatakan kepadanya: 'Bagaimana engkau bisa selamat dari pedang khalifah al-Mu'tashim dan cambuk khalifah al-Qatsiq? Maka ia menjawab. sesungguhnya Allah I menyelamatkan aku dengan kejujuran. Al-Maidah :119) Kejujuran membawa pelakunya bersikap berani.'9 Berapa banyak orang yang suka membual menjadi celaka dalam membuat-buat pembicaraan untuk menarik perhatian. dan sesungguhnya termasuk taubatku bahwa aku tidak akan berbicara kecuali yang benar selama hidupku. setelah memberikan petunjuk Islam kepadaku. karena ia kokoh tidak lentur. bahwa aku tidak berbohong kepadanya r. Allah I tidak pernah memberikan nikmat kepadaku selamanya.Tetapi jikalau mereka benar (imannya) tehadap Allah. …". sebagaimana disebutkan dalam hadits: . (QS. Lalu mereka kembali dengan perasaan senang dan ia kembali dengan dosa berbohong. niscaya luka itu menjadi sembuh. Karena itu disebutkan dalam salah satu definisi jujur adalah: berkata benar di tempat yang membinasakan. Ka'ab t berkata kepada Rasulullah r setelah turunnya ayat yang menjelaskan bahwa Allah I menerima taubat tiga orang yang ketinggalan dalam perang Tabuk: 'Wahai Rasulullah. lalu (kalau aku berbohong) aku menjadi binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang berdusta…'6 Ibnu al-Jauzi rahimahullah meriwayatkan dalam manaqib (riwayat hidup) Imam Ahmad.

sesungguhnya Nabi r bersabda: ِ‫ﺎﺭ‬‫ ﺍﻟ‬‫ ﻣِﻦ‬ ‫ﺪ‬‫ﻘﹾﻌ‬‫ﺃﹾ ﻣ‬ ‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﺎ ﻓﹶﻠﹾﻴ‬‫ ﻛﹶﺬِﺑ‬ ‫ﻠﹶ‬‫ ﻋ‬‫ﺪ‬ ‫ﺗﻌ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻤ ﻰ‬ "Barangsiapa yang sengaja berbohong kepadaku. maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka. Maka Busyair berkata."11 Karena alasan itulah. 'Wahai Ibnu Abbas."Celaka bagi orang yang berbicara untuk membuat orang-orang tertawa. kenapa engkau tidak mendengarkan pembicaraanku. ketika Busyair al-'Adawi meriwayatkan hadits di hadapan Ibnu Abbas t."10 Sesungguhnya dusta yang paling berat dan paling besar dosanya adalah berbohong kepada Allah I dan Rasul-Nya. 'Sesungguhnya kami. 'Rasulullah r bersabda. dan mengaku dalam syari'at yang dia tidak mengetahui.' pandangan kami langsung serius dan kami memperhatikannya 5 . dan Ibnu Abbas t tidak memperdulikannya. maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka. tidak memperhatikannya dan tidak memandang kepadanya. hal itu merupakan dusta yang sangat jahat terhadap agama Allah I. Dan termasuk hal itu adalah Anas bin Malik t ketika ia berkata: 'Sesungguhnya menghalangi aku meriwayatkan hadits terlalu banyak. maka barangsiapa yang berdusta secara sengaja terhadapku. membuat nash-nash yang tidak ada dasarnya –ia melakukan hal itu karena menghendaki kebaikan atau keburukan-.'12 Dan termasuk perkara yang menunjukkan tambahan kehati-hatian mereka dalam mengutip hadits Rasulullah r bahwa mereka tidak menambah dan tidak mengurangi. Pendirian itulah yang diriwayatkan oleh Muslim. ia menyandarkan kepada agama Allah I yang bukan darinya. celakalah baginya. sebagian sahabat merasa khawatir meriwayatkan hadits Rasulullah r terlalu banyak. apabila mendengar seseorang berkata. berarti mereka menyandarkan kepada Rasulullah r yang tidak pernah beliau katakan. ِ‫ﺎﺭ‬‫ ﺍﻟ‬‫ ﻣِﻦ‬ ‫ﺪ‬‫ﻘﹾﻌ‬‫ﺃﹾ ﻣ‬ ‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﺍ ﻓﹶﻠﹾﻴ‬‫ﺪ‬ ‫ﻌ‬‫ﺘ‬  ‫ﻠﹶ‬‫ ﻋ‬‫ ﻛﹶﺬﺏ‬‫ﻦ‬‫ﺪٍ، ﻓﹶﻤ‬‫ﻠﹶﻰ ﺃﹶﺣ‬‫ ﻛﹶﻜﹶﺬِﺏٍ ﻋ‬‫ﺲ‬‫ ﻟﹶﻴ‬ ‫ﻠﹶ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﺇِ ﱠ ﻛﹶﺬِﺑ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻲﻣ ﻤ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻥ‬ "Sesungguhnya berdusta terhadapku bukan seperti berdusta terhadap orang lain. aku menceritakan kepada engkau tentang Rasulullah r dan engkau tidak mendengarkan? Ibnu Abbas t berkata. karena takut terjatuh dalam kesalahan yang tidak disengaja. celakalah baginya. lalu ia berbohong.

3. dan tidak berhati-hati dari terjatuh dalam kesalahan. 4. Di antara pengaruh jujur adalah ketenangan dan teguhnya hati. 6. dan keadaan orang yang beriman adalah jujur.lebih mudah baginya daripada berbohong kepada Rasulullah r. Maka tatkala manusia menaiki kesusahan dan kemudahan (menganggap enteng persoalan hadits. kami menjadi berhati-hati mengambil ilmu dari manapun jua. wallau a'lam). An-Nahl :105) Kesimpulan: 1. 7. Tidak ada kejujuran kecuali dengan ikhlas. Jujur bisa diperoleh dengan usaha. dihasyar (digiring pada hari kiamat) bersama orang-orang jujur."13 Maksudnya. Sekurang-kurang benar adalah benar lisan. jadikanlah lisanmu lisan yang benar. Maka jujur adalah ketegasan dan keterusterangan dan berpaling darinya adalah penyimpangan. Sungguh ucapan seseorang: aku tidak tahu –sekalipun berat terhadap nafsunya. 6 . tidak perduli. Orang yang membicarakan segala yang didengar terkadang jauh dari kebenaran. Dan supaya semua hidupmu menjadi benar. dan mereka itulah orang-orang pendusta. dan yang lebih umum darinya adalah benar bersama Allah I secara lahir batin. Hendaklah merasa takut orang-orang yang menyebarkan hadits-hadits munkar dan maudhu' dari keikutsertaan berbohong terhadap Rasulullah r. dan: ‫ﻮﻥﹶ‬‫ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﺫ‬  ‫ﻟﹶﺌِﻚ‬‫ﹸﻭ‬‫ﺎﺕِ ﺍﷲِ ﻭ‬‫ﻮﻥﹶ ﺑِﺌﹶﺎﻳ‬ِ‫ﻣ‬‫ﺆ‬َ ‫ ﻻ‬‫ ﺍﱠﺬِﻳﻦ‬‫ﺮِﻱ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬِﺏ‬‫ﻔﹾﺘ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﻤ‬ِ‫ﺇ‬ ‫ﻫﻢ ِﺑ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﻳ ﻨ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻧ‬ Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. sekalipun yang berbicara menduga adanya keburukan. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang terburu-buru dalam berfatwa tanpa ilmu dari berbohong terhadap agama Allah I. kami tidak mengambil dari manusia kecuali yang kami kenal. 5. hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. (QS. maka jadikanlah tempat masukmu benar dan tempat keluarmu benar. Semoga Allah I memberikan rizqi kepadamu langkah yang benar dan tempat yang benar.dengan pendengarannya. Kejujuran terkait dengan iman. 2. tatkala manusia berbicara dalam perkara-perkara yang susah dan mudah. Jujur adalah keselamatan.

isnadnya hasan (Jami' al-Ushul 10/599 no. hadits no. 5 HR. 399. 7 Dari hasyiyah Risalah al-Mustarsyidin. at-Tirmidzi (Jami' al-Ushul 10/611. Bohong terbesar adalah bohong terhadap Allah I dan Rasul-Nya r. 8 Tahzhib Madarijus salikin hal. 9.8. 401.8186). dan isnadnya shahih (Jami' al-Ushul 6/442 no. 12 HR. 4 HR. no. al-Muwaththa`. khawatir terjatuh dalam kebohongan. 4418.8206). 170. al-Bukhari. Para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits. hadits no. 8208). 72. tahqiq Syaikh Abu Ghuddah hal. dan ini adalah lafazhnya (Jami' al-Ushul 6/442. 3 HR. 10 HR. 8189. 13 HR. 11 HR. 4641. 8204). Muslim dan at-Tirmidzi (Jami' al-Ushul 10/610. Muslim dalam Muqaddimah ash-Shahih hal 13 (Jami' al-Ushul 10/612 no. no. dan at-Tirmidzi. 7 . no. kitab al-Maghazi (peperangan). no. bab ke-79. 9 Tahdzhib Madarijus salikin hal. Muslim. 10. at-Tirmidzi dengan lafazhnya. Muslim dan Abu Daud (Jami' al-Ushul 10/600. 8183. 6 Shahih al-Bukhari.4642). al-Bukhari. Orang yang jujur adalah berani dan orang yang bohong tergagap. HR. karena 1 2 Risalah al-Murtarsyidin hal. Muslim. Abu Daud dan at-Tirmidzi. Abu Daud. Malik dalam al-Muwaththa` 2/990 secara mursal dalam ucapan…dan ia termasuk hadits hasan mursal (Jami' alUshul 10/598.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->