P. 1
Bai Giai Nhdt Toan A3

Bai Giai Nhdt Toan A3

|Views: 33|Likes:
Published by Sếp Pro

More info:

Published by: Sếp Pro on Nov 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

DẠNG CÂU HỎI 1 ĐIỂM

Câu1 : (1đ)
Z = artag
y
x
⇒Z’
X
=
)
2
) ( 1 (
1
y
x
y +
=
2 2
y x
y
+
2 2
2
) ( 1
1
.
2
'
y x
x
y
x
y
x
y
z
+
− ·
+

·
Nên ⇒
'
)
2 2
( ' '
x
y x
y
xx
z
+
·
= -y.
2
)
2 2
(
2
2
)
2 2
(
2
y x
xy
y x
x
+

·
+

y
y x
x
yy
z
'
2 2
) (
' '
+

·
=
2 2 2 2 2 2
) (
2
) (
) 2 (
.
y x
xy
y x
y
x
+
·
+


Vậy ⇒
· +
yy
z
xx
z ' ' ' '

. 0
2
)
2 2
(
2 2
·
+
+ −
y x
xy xy
(đpcm )
Câu 3 : (1đ)
Z =x + f(xy)
vì f(t) khả vi ⇒∃ f

(t) = f

(xy)
⇒ · + ·
x
xy f x
x
z
'
) ( (
'

) (
'
.
'
) ( 1 xy f x xy +

(a);


Z

Y
= ) (
'
.
'
) ( 0
'
)) (
'
( xy f
y
xy
y
xy f x + · +
) (
'
. xy f x ·

(b) Thay (a) và (b) ta có
· −
y
z y
x
z x
'
.
'
. )) ( . ( )) ( 1 (
' '
xy f x y xy yf x − +
=
· − + ) (
'
) (
'
xy xyf xy xyf x
x (đpcm)
Câu 4 : (1đ)
)
2 2
( y x yf z + ·
) ( . 2 ) ( . ) .( ) ( (
2 2 ' 2 2 ' ' 2 2 ' 2 2 '
y x f xy y x f y x y y x yf z x x x − · − − · − ·

) ( . 2 ) ( ) ( . ) ( ) ( )) ( (
2 2 ' 2 2 2 2 2 ' ' 2 2 2 2 ' 2 2 '
y x f y y x f y x f y x y y x f y x yf y z y y − − − · − − + − · − ·
Khi đó ⇒
· +
y
z
y
x
z
x
'
.
1
'
.
1

)) ( 2 ) ( .(
1
) ( 2 .
1
2 2 ' 2 2 2 2 2 '
y x f y y x f
y
y x xyf
x
+ − − + −
=
y
y x f )
2 2
( +
(đpcm)
Câu 5 : (1đ)
r
r
z ln
1
ln − · ·
,với
2
y x r + ·
Ta có: r
x
y x
x
x
r ·
+
·
2 2
2
2
'

r
y
y x
y
y
r ·
+
·
2 2
2
2
'
2
/
.
1
' .
1
) ln ( '
r
x
r
x
r
r
r
r z
x
x
x

· − · − · − · ⇒
) (
2
. . 2
. ' 2
.
1
)' ( ' '
4
2 2
4
2
4 2 2
a
r
r x
r
r
r
x
x r
r
r r
x
r r
x
z
x
x xx

·
+ −
· +

·

· ⇒
Vì vai trò của x và y là tương đương nhau trong biểu thức →tính tương tự ta được :
) (
4
2 2
2
' ' b
r
r y
yy
z

·
Cộng 2 vế (a) và (b) →
4
2 2 2
4
2 2
4
2 2
2 ) ( 2 2 2
' ' ' '
r
r y x
r
r y
r
r x
z z
yy xx
− +
·

+

· + = 0 (đpcm )
Câu 6 : (1đ)
x
y x
xy
y
x
arctg x
y
x
y
x
y
x
arctg z y x
y
x
xarctg z
x
2 2
) ( 1
1
.
1
. '
2 2
2
2 2

+
+ · −
+
+ · ⇒ − − ·
Khi đó
) ( 2 ' .
2 2
2
2
a
y x
y x
x
y
x
xarctg z x
x
+
+ − ·
) ( 2 ' . 2 2
) ( 1
1
. . '
2
2 2
2
2 2
2
2
2
b y
y x
y x
z y y
y x
x
y
y
x
y
x
x z
y y

+

· ⇒ −
+

· −
+

·
Cộng 2 vế của (a) và (b) ta được
) ( ' ' ) ( 2 2 2 ' . '
2 2 2 2 2
2 2
2
2
y x z yz xz y x
y
x
xarctg y
y x
y x
x
y
x
xarctg z y xz
y x y x
+ − · + ⇔ + − · −
+

+ − · +
Câu 7 : (1đ)
) 2 , 1 , 1
2 2 2
( A , z y x u + + ·
Ta có :
2
z
2
y
2
x
x
2
z
2
y
2
x 2
x 2
x
u
+ +
·
+ +
·


2
z
2
y
2
x
y
2
z
2
y
2
x 2
y 2
y
u
+ +
·
+ +
·


2
z
2
y
2
x
z
2
z
2
y
2
x 2
z 2
z
u
+ +
·
+ +
·


2
1
2
) 2 (
2
1
2
1
1
x
) A ( u
·
+ +
·2
1
2
) 2 (
2
1
2
1
1
y
) A ( u
·
+ +
·2
2
2
) 2 (
2
1
2
1
2
z
) A ( u
·
+ +
·Biết rằng: A O l
 
· tạo với 3 trục của Oxyz các góc
γ β α , ,
cosin Chỉ phương:
2
2
1
2
) 2 (
2
1
2
1
1
cos ·
+ +
· α
2
1
2
) 2 (
2
1
2
1
1
cos ·
+ +
· β
2
2
2
) 2 (
2
1
2
1
2
cos ·
+ +
· γ
Vậy:
1 . . . c o s
) (
c o s
) (
c o s
) ( ) (
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
· + + ·


+


+


·


γ β α
l
A u
y
A u
x
A u
l
A u
Câu 8 : (1đ) Cho trường vô hướng
A(1,0), T¹i TÝnh
u
) 1 , 1 ( ) ln( . 2 − · − − +


l y x y x x u
l


Bg: Ta có
y x 2
1
y x
x
) y x ln( 2
x
u


+
+ + ·

,
_

¸
¸
y x 2
1
y x
x 2
x
u

+
+
·


( )
2
3
0 1 2
1
0 1
1
) 0 1 ln( . 2
) (
·


+
+ + ·x
A u
2
5
0 1 2
1
0 1
1 . 2
y
) A ( u
·

+
+
·


Biết rằng
⇒ − · ) 1 , 1 ( l

véctơ Chỉ phương
2
1
) 1 ( 1
1
2
1
) 1 ( 1
1
0 2 2 2 2
cos cos ) cos , (cos

− +

− +
· · · · · · ·
l
y
l
x
l  

β α β α
Biết rằng
β α cos
y
) A ( u
cos
x
) A ( u
l
) A ( u


+


·2
2
2
1
2
5
2
1
2
3
. .
− −
·

,
_

¸
¸
+ ·
Câu 9 : (1đ) Cho trường vô hướng
(gradu). div TÝnh
) 3 x 2 y ( e u
2 xy
− + ·
Bg: Ta có

( )
y
u
x
u
g r a d u k h ¸ c M Æ t
·
+ − + · + − + · + − + · + − + ·
;
) 2 3 2 . ( . 2 ) 3 2 ( . ) 2 3 2 ( . 2 ) 3 2 ( .
2 2 2 3 2
y x x x y e e y x y e x y x y y e e x y e y
x y x y x y
x
u
x y x y x y
x
u

xy
e y y xy y
xy
e y
x
u
. 2 ) 2 3 2
3
( .
2
2
+ + − + ·


) y 4 y 3 xy 2 y ( e
2 2 4 xy
+ − +
) 2 4
2
3
3
2
2 2
4
2
3
2
2
4
(
2 2
) 2 4
2
3
3
2
2 2
( ) 2 2 ( ) 2 3
2
2
2
( .
2
2
+ + − + + + − + ·


+


· ⇒
+ + − + · + + + + − + ·


xy x x x y y y xy y
xy
e
x
u
y
u
xy x x x y
xy
e xy
xy
e y x x x y
xy
e x
y
u
2 2
(gradu) div
3
Câu 10 : (1đ) Cho hàm ẩn
) , ( y x z z ·
Có PT
x z
y
arctg x z

· −
Ta có
y
d
y
z dx
x
z
y x z
d ' '
) , (
+ ·

0
) , , (
· − +

· ⇔

· − z x
x z
y
arctg F
x z
y
arctg x z
z y x
2
) (
2
2
) ( 1
1
.
1
'
2
) (
2
2
) (
2
1
2
) ( 2
1
2
) ( 1
1
.
2
) (
'
x z y
x z
x z
y x z
y
F
x z y
x z y y
x z
y
y
x z
y
x z
y
x
F
− +

··

+

·
− +
− + +
·· +
− +
· +

+

·
2
) (
2
)
2
) (
2
(
2
) (
2
)
2
) (
2
(
1
2
) (
2
1
2
) ( 1
1
.
2
) (
'
x z y
x z y y
x z y
x z y y
x z y
y
x z
y
x z
y
z
F
− +
− + + −
·
− +
− + + −
· −
− +

· −

+


·
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
) ( '
'
'
1
) (
) ) ( (
) (
) ) ( (
'
'
'
x z y y
x z
F
F
z
x z y
x z y y
x z y
x z y y
F
F
z
z
y
y
z
x
x
− + +

·

·
·
− +
− + + −
− +
− + + −
·

· → n nª VËy
dy
x z y y
x z
dx dy z dx z d
y x y x z 2 2 ) , (
) (
' '
− + +

+ · + · dã, Do
Câu 11 : (1đ) cho hàm ẩn
) , ( z y x x ·
có PT :
2 3
xy x x 4 z + − · Víi
2
4
3
) , , (
xy x x z
z y x
F − − + · ⇔

1 '
2 '
4 3 '
2 2
·
− ·
− − ·
z F
xy F
y x F d
y
x
ã, Khi
2 2
2 2
4 3
1
'
'
'
4 3
2
'
'
'
y x
F
F
x
y x
xy
F
F
x
x
z
z
x
y
y
− −

·

·
− −
·

· ⇒
Như vậy =
dz
y x
dy
y x
xy
dz x dy x d
z y z y x
2 2 2 2
) , (
4 3
1
4 3
2
' '
− −

− −
· + ·
Câu 12 : (1đ) cho hàm ẩn
) , ( z y x x ·
có PT
) y 2 y x ( e z
2 x 2
+ + ·
o z y y x e F
x
z y x
· − + + · ⇔ ) 2 (
2 2
) , , (
Ta có:
4
1 '
) 1 ( . 2 ) 2 2 ( ' ) 1 2 4 2 ( ) 2 ( . 2 '
2 2 2 2 2 2 2
− ·
+ · + · + + + · + + + ·
z
x x
y
x x x
x
F
y e y e F y y x e e y y x e F
) 2 4 1 2 (
1
'
'
'
2 4 1 2
) 1 ( 2
) 2 4 1 2 (
) 1 ( 2
'
'
'
2 2 2 2 2
2
y y x e F
F
x
y y x
y
y y x e
y e
F
F
x
x
x
z
z
x
x
x
y
y
+ + +
· − ·
+ + +
+ −
·
+ + +
+ −
·

· ⇒
Như vậy
) 2 4 1 2 (
) 1 ( 2
' '
2 2
2
) , (
y y x e
dz dy e y
dz x dy x d
x
x
z y z y x
+ + +
+ + −
· + ·
DẠNG CÂU HỎI 2 ĐIỂM
Câu 1 : (2đ)
) 4 )( ( + − + · y x y x e z
x
Mxđ :
R y x ∈ ∀ ) , (
ta có
[ ] 4 2 ) 4 )( ( ) ( ) 4 ( ) 4 )( ( ' + + + − + · + + + − + + − + · x y x y x e y x e y x e y x y x e z
x x x x
x
[ ] y e y x e y x e z
x x x
y
2 4 ) ( ) 4 ( ' − + · + − + − ·
Xét tọa độ các điểm tới hạn của h/số : M(x,y)
¹
¹
¹
'
¹
·
·
0 ) ( '
0 ) ( '
M
y
z
M
x
z

[ ]
) 1 8 9 ' (
2
2
4
2
0 8 6
2
0 4 2 ) 2 (
2
0 4 2 ) 4 ) ( (
0 ) 2 4 (
2
2
· − · ∆

¸

¹
'
¹
− ·
·
¹
'
¹
− ·
·

¹
¹
¹
'
¹
· + +
·
¹
'
¹
· + + +
·

¹
¹
¹
'
¹
· + + + − +
· −
x
y
x
y
x
y
x x
y
x y x y x e
y e
y
x
x
⇒Hàm số có 2 điểm tới hạn:
5
) 2 , 2 (
1
− M

) 2 , 4 (
2
− M
Ta lại có:
[ 4 2 ) 4 )( ( ' ' + + + − + · · x y x y x e z A r
x
xx
] [ ] · · · · + + + − + · + + + + − +
yx xy
x
z z B s x y x y x e y x y x ' ' ' ' 10 4 ) 4 )( ( 2 ) ( ) 4 (
[ ] [ ]
x
y
x
yy
x
x
x
e y e z C t y e y e 2 ) 2 4 ( ' ' ) 2 4 ( ) 2 4 (
/ /
− · − · · · − · −
Tại M1(-2,2),ta có:
[ ]
0 . 2
0 . 4 . 4 0 . 2 ) 1 ( ' '
0 ) 2 . 2 4 ( ' ' . 2 10 ) 2 ( 4 ) 4 2 2 .( 0 ) ( ' ' ) (
2
) 1 (
4 4 2 2
) 1 (
2
) 1 ( ) 1 (
2 2
1 1
> ·
> · + · − ⇒ − · ·
· − · · · + − + + − − · ·

− − −
− − −
e A
e e AC B e M z C
e z B e e M z M A
M
yy M
M xy M xx
⇒Hà số không đạt cực trị tại M
1
(-2,2)
Tại M
2
(-4,2),ta có :
0 . 2
0 . 4 . 4 0
. 2
0 ) 2 . 2 4 (
2 ) 10 4 ( 4 ) 4 2 4 )( 2 4 (( ) ( ' '
4
8 8 2
4
4
4 4
2
< − ·
< − · − · − ⇒
− ·
· − ·
− · + − + + − − + − · ·

− −


− −
e A
e e AC B
e C
e B
e e M z A
xx
Vậy hàm số đạt cực đại tại
M
2
(-4,2) và
4 4
) 2 , 4 ( max
. 4 ) 4 2 4 )( 2 4 (
− −

· + − − + − · · e e z z

Câu 2 : (2đ)
xy y x z 3
2 2
− + ·
Ta có MXĐ :
¹
)
¹
¹
'
¹
∈ ∀ ·
2
) , ( R y x D

x y
y
z
y x
x
z
3
2
3 '
3
2
3 '
− ·
− ·
Xét tọa độ các điểm tới hạn M(xo,yo) của Z(x,y) :
6
¹
¹
¹
'
¹
·
·

¹
¹
¹
'
¹
· −
· −

¹
'
¹
·
·
) 2 (
) 1 (
0 3 3
0 3 3
0 '
0 '
2
2
2
2
x y
y x
x y
y x
z
z
y
x
Thay (2) vào (1)
⇔ · → y y
4

¸

·
·
⇔ · + + − ⇔ · −
0
1
0 )
4
3
)
2
1
) ( ( 1 ( 0 ) 1 (
2
1 2 3
y
y
y y y y y
Với : 1
2
1 1
1
1
· · → · y x y
Với : 0
2
2 2
0
2
· · → · y x y
⇒Ta có 2 điểm tới hạn của :M
1
(1,1) và M
2
(0,0): ta có
y z
z z
x z
yy
yx xy
xx
6 ' '
3 ' ' ' '
6 ' '
·
− · ·
·
Tại M
1
(1,1) thì ⇒
0 27 ) 6 . 6 ( ) 3 (
6 ) 1 ( ' '
3 ' '
6 1 . 6 ' '
2 2
) 1 (
) 1 (
< − · − − · − · ∆ ⇒
· ·
− · ·
· · ·
AC B
M z C
z B
z A
yy
M xy
M xx
Vậy

¹
'
¹
> ·
< ∆

0 6
0
A
H/s đạt cực tiểu tại M
1
(1,1)
Tại M
2
(0,0) ta có
7
0 9 0 ) 3 (
' '
3 ' '
0 0 . 6 ' '
2 2
0 0 . 6 ) (
) (
) (
2
2
2
> · − − · − · ∆
·
− · ·
· · ·
· ·
AC B
z C
z B
z A
M yy
M xy
M xx
⇒hàm số không đạt cực trị tại M
2
(o,o) .Như vậy hàm số đã cho đạt cực tiểu tại M
1
(1,1) = - 1
Câu 3 : (2đ)
0 ,
2
) 2 )(
2
2 ( ≠ − − · ab y by x ax z
+MXĐ :
2
) , ( R y x ∈ ∀
Ta có :

[ ]
[ ] ) 2 ( ) ( 2 2 ) 2 ( '
) 2 ( ) ( 2 2 ) 2 ( '
) 2 ( ) 2 ( ) 2 )( 2 (
2 2
a x x b y y b y a x x z
b y y a x x a x b y y z
b y y a x x y bx x ax z
y
x
− − · + − − ·
− − · + − − ·
− − · − − ·
Xét hệ PT:
¹
'
¹
· − −
· − −

¹
¹
¹
'
¹
·
·
0 ) ) ( 2 ( 2
0 ) 2 ( ) ( 2
0 '
0 '
b y a x x
b y y a x
y
z
x
z
8

¸

¹
'
¹
·
·
¹
'
¹
·
·
¹
'
¹
·
·
¹
'
¹
·
·
¹
'
¹
·
·

¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

¸

·
·
·

¸

·
·
·

b y
a x
y
a x
b y
x
o y
x
b y
a x
b y
a x
o x
b y
y
a x
2
2
0
2
2
0
0
2
2
0
Kết hợp các khả năng với ab ≠ 0→a ≠ 0 ,b≠ 0, ta có 5 điểm tới hạn sau :M
1
(0,0) , M
2
(0,2b), M
3
(a,b)
, M
4
(2a,0) ,M
5
(2a,2b)
Ta lần lượt xét các điểm tới hạn trên với
] [ ) )( ( 4 2 ) ( 2 ' ' ' '
) 2 ( 2 )) 2 ( ) ( 2 ( ' '
'
b y a x y b y a x yx z xy z
b y y b y y a x z
x xx
− − · + − − · ·
− · − − ·

) 2 ( 2 ' ' a x x yy z − ·
với M
1
(0,0)→
)
1
( ' ' M xx z r · 0 ) 2 0 .( 0 . 2 · − · b
0 ) 2 0 ( 0 . 2 ) ( ' '
4 ) 0 )( 0 ( 4 ) ( ' '
2
1
· − · ·
· − − · ·
a M yy z t
ab b a M xy z s
· − · − · ∆ ⇒ 0 . 0
2
) 4 (
2
ab rt s
=
0
2 2
1 6 〉 b a
(ab ≠ 0) mà r = 0
9
⇒M
1
(0,0) không là điểm cực trị
Với M
2
(0,2b)→
0 ) 2 2 ( 2 . 2 ) ( ' '
2
· − · · b b b M xx z r
0 ) 2 0 ( 0 . 2 ) ( ' '
) ( 4 ) 2 )( 0 ( 4 ) ( ' '
2
2
· − · ·
− · − − · ·
a M yy z t
ab b b a M xy z s
0
2 2
1 6
2
〉 · − · ∆ b a r t s
⇒M
2
(0,2b) không là điểm cực trị
Vói M
3
(a,b)⇒
2
3
3
2
3
4 ) 2 ( 2 ) ( ' '
0 ) )( ( 4 ) ( ' '
4 ) 2 ( . 2 ) ( ' '
a a a a M yy z t
b b a a M xy z s
b b b b M xx z r
− · − · ·
· − − · ·
− · − · ·
· − · − · ∆ →
2 2
16
2
0
2
b a rt s
0
2 2
1 6 〈 − · b a
mà r= -4b
2
< 0
⇒hàm số đạt cực đại tại M
3
(a,b)
* Với M
4
(2a,0)⇒
0 ) 2 0 ( 0 . 2 )
4
( ' ' · − · · b M xx z r
o b a a b r t s a a a M y y z t
a b b a a M x y z s
〉 · − − · − · ∆ ⇒ · − · ·
− · − − · · ·
2 2 2 2
4
4
1 6 0 ) 4 ( 0 ) 2 2 ( 2 . 2 ) ( ' '
4 ) 0 ) ( 2 ( 4 ) ( ' '
→Hệ số không đạt cự trị tại M
4
(2a,0)
Với M
5
(2a,2b) ta có:
0 16 0 ) 2 2 ( 2 . 2 ) ( ' '
4 ) 2 )( 2 ( 4 ) ( ' '
0 ) 2 2 ( 2 . 2 ) ( ' '
2 2 2
5
5
5
〉 · − · ∆ → · − · ·
· − − · ·
· − · ·
b a rt s a a a M yy z t
ab b b a a M xy z s
b b b M z r
→Hệ số không đạt cự trị tại M
5
(2a,2b) Như vậy hệ số đạt cực đại tại M
3
(a,b) khi đó
2 2 2 2 2 2
) , ( max
) 2 )( 2 ( b a b b a a Z Z
b a
· − − ·· ·
Câu 4 : (2đ)
10
y x y xy x z ln 10 ln 4
2 2
− − + + ·
Mxđ: { } 0 , 0 : ) , ( 〉 〉 ∀ · y x y x D
→ta có:
x
y x x z
4
2 ' − + ·
y
x y y z
4
2 ' − + ·
; Xột hệ pt tọa độ cỏc điểm tới hạn M (x,y):
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· − +
· − +

¹
'
¹
·
·
0
4
2
0
4
2
0 '
0 '
y
x y
x
y x
y z
x z
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
+
− +
· + − −

0
) ( 4
) ( 3
0
4 4
xy
y x
y x
y x
y x
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· − +
· − −

0 )
4
3 )( (
0 )
4
1 )( (
xy
y x
xy
y x
{ 0
0
0
· · ⇔
¹
'
¹
· +
· −
⇒ y x
y x
y x
→ loại vì khôg ∈ D
3
3 2
3
4
0
4
3
0
· · ⇔
¹
¹
¹
'
¹
·
·

¹
¹
¹
'
¹
· −
· −
y x
x y
y x
x y
y x
¹
'
¹
− ·
− ·

¹
¹
¹
'
¹
· +
· −
4
0
0
4
1
2
x
y x
y x
xy
(vô n
0
)
¹
¹
¹
'
¹
·
·

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· −
· −
3
4
4
0
4
3
0
4
1
xy
xy
xy
xy
( vô n
0
)
vậy→ hệ pt có 1 n
0

3
3 2
· · y x
11
→ Hệ số có 1 điểm tới hạn )
3
3 2
,
3
3 2
( M
Xét:
2
4
2 ' '
x
z r
xx
+ · ·
2
4
2 ' '
1 ' ' ' '
y
yy
z t
yx
z
xy
z s
+ · ·
· · ·
⇒tại
0 15 4 . 4 1
4
4
1 ' '
1 ' '
4
4
1 ' '
)
3
3 2
,
3
3 2
(
2
3
4
) (
) (
3
4
) (
< − · − · − ⇒
· + · ·
· ·
· + · ·

rt s
z t
z s
z r
M
M yy
M xy
M xx
và r = 4 > 0 ⇒h/số cực tiểu tại:
)
3
3 2
,
3
3 2
( M và
3
4
ln 7 4
3
4
ln
2
14
3
4
. 3 )
3
3 2
,
3
3 2
(
min
− · − · · z Z
Câu 5 : (2đ)
y x y x z − − + ·
3 3
MXĐ:∀(x,y)∈R
2
Ta có :
1
2
3 ' − · x
x
z
1
2
3 ' − · y
y
z
Xét hệ PT tọa độ các điểm tới hạn của h/số:
12

¸

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

·
·
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·

·
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

·

·

¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

¸

·

·

¸

·

·

¹
¹
¹
'
¹
· −
· −

¹
'
¹
·
·
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
0 1 3
0 1 3
0 '
0 '
2
2
y
x
y
x
y
x
y
x
y
y
x
x
y
x
z
z
y
x
13
⇒h/số có 4 điểm tới hạn:
)
3
1
,
3
1
(
4
),
3
1
,
3
1
(
3
)
3
1
,
3
1
(
2
),
3
1
,
3
1
(
1
M M
M M

− − −
Ta lại có: 6x xx ' z' r · ·
y yy z t
yx z xy z s
6 ' '
' ' ' '
· ·
⊗ · · ·
⇒lần lượt xét các điểm tới hạn ta có : Tại
)
3
1
,
3
1
(
1

M
0 3 2
0 12
3 2 . 3 2
2
3 2
3
1
. 6
)
1
(
' '
3 2
3
1
. 6
)
1
(
' '
< − ·
< − ·
− ⊗ · − ⇒
− ·

· ·
⊗ ·
− ·

· ·
r
rt s
M yy
z t
s
M xx
z r
⇒h/số đạt cực đại tại
)
3
1
,
3
1
(
1
− −
M

9
3 4
max
)
3
1
,
3
1
(
max
· ⇒
− −
·
Z
z Z
Tại


)
3
1
,
3
1
(
2
M
14
0 12 3 2 . 3 2
3 2
3
1
. 6 ' '
' '
3 2 )
3
1
.( 6 ' '
2
) (
) (
2
2
> · + ⊗ · − ⇒
· · ·
⊗ · ·
− ·

· ·
rt s
z t
z s
z r
M yy
xy
M xx
⇒h/số ko đạt cực trị tại M
2
Tại
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
− · − · ·
· ·
· · ·
⇒ −
3 2 )
3
1
. ( 6 ' '
0 ' '
3 2
3
1
. 6 ' '
)
3
1
,
3
1
(
) (
) (
3
3
3
M y y
x y
M x x
x t
z s
z r
M 0 12 3 2 . 3 2
2
> · + ⊗ · − ⇒ rt S
⇒h/số dạt cực trị tại :
)
3
1
,
3
1
( 3 − M
Tại
⇒ )
3
1
,
3
1
(
4
M
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· ·
·
⊗ · · ·
· · ·
3 2
3
1
. 6
) 4
(
' '
' ' ' '
3 2
3
1
. 6 )
4
( ' '
M yy
z t
yx
z
xy
z s
M xx z r
0 1 2 3 2 . 3 2
2
〈 − · − ⊗ · − ⇒ r t S

0 3 2 〉 · r
⇒h/số đạt cực tiểu tại
)
3
1
,
3
1
(
4
M
với
9
3 4
)
3
1
,
3
1
(
min
− · · z Z
Như vậy h/số đạt cực đại tại
15
9
3 4
max 1
);
3
1
,
3
1
( · − − Z M
Đạt cực tiểu tại:
9
3 4
min 4
);
3
1
,
3
1
( − · Z M
Câu 6 : (2đ)
Tìm cực trị của hàm số
z = x
4
+y
4
– 2x
2
+ 4xy -2y
2
z’x = 4x
3
– 4x + 4y
z’y = 4y
3
– 4y + 4x
z’’xy = 4, z’’x
2
= 12x
2
– 4
z’’y
2
= 12y
2
– 4

¹
¹
¹
'
¹
· + −
· + −
¹
¹
¹
'
¹

·
·
0 x y y
0 y x x
0 ' z
0 ' z
2
2
y
x
¹
¹
¹
'
¹
· + −
· − + +

· + −
· +

¹
'
¹
0 y x
3
x
0 ) x y
2
y
2
x ) ( y x (
0 y x
3
x
0
3
y
3
x

¸

¹
'
¹
¹
'
¹

¸

¹
'
¹
¹
'
¹
·
·
· −
· +

· + −
·
· + −
· +

0 y
0 x
0 x 2
3
x
0 y x
0 y x
3
x
0 xy
0 y x
3
x
0 y x

¸

¹
'
¹
¹
'
¹
¹
'
¹
·
− ·
− ·
·
·
·

2 y
2 x
2 y
2 x
0 y
0 x
+ Xét A(0,0) z’’x
2
= - 4 = z’’y
2
z’’x
2
y – z’’x
2
. z’’y
2
= 0
+ Xét (x,y) theo đường (0,y) =>
z(0,y) – z(0,0) = y
2
(y
2
-2)<0
Khi y ở lân cận 0
( ) 2 y <
+ Xét (x,y) theo đường (x=y)
=> z(y,y) – z(0,0) = 2y
4
>0
Khi y lân cận 0.
Từ 2 trường hợp trên => (0,0) k
0
là Cực trị
16
* Xét A
( ) ¹i cùc vµo thay d 2 , 2 · > −
* Xét B ( ) tiÓu cùc vµo thay · > − 2 , 2
Câu 7 : (2đ)
Tìm cực trị của hàm số:
z = xy+
y
20
x
50
+
với x>0, y>0
Giải: Bước 1
¹
¹
¹
'
¹

− ·
2
y
20
x
2
x
50
x
' z
y ' z

Tìm các điểm dừng
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
· −

· −
· −
) 2 (
) 1 ( 0
0
0
2
2
2
2
20
50
20
50
y
x
y
x
x
y
x
y
Thay (2) vào (1) ta có
0 y . y 0 y
4
8
1
2
2
y
20
50
· − ⇒ · −

,
_

¸
¸
=> 8y – y
4
= 0 => y(8-y
3
) = 0

¸

· + + − · −
·

0 )
2
2 4 )( 2 (
3
8
0
y y y y
y

¸

· ⇒ ·
·

> + + · + − 0 3
2
) 1 ( 4 2
2
0
y y
y
y
2
y
5 x
ra bµi theo lo¹i
Vậy có 1 điểm dừng M
1
(5,2).
Bước 2: Tính
AC B
2
− · ∆
3
4000
3
40
' '
1 1 ' '
100
' '
2
3 3
2
y
z C
z B
x
z A
y
y x
xy
x
· ·
− · ∆ ⇒ · ·
· ·
Tại điểm dừng M(5,2) ta có
17
0 3 4 1 ) 2 , 5 ( < − · − · ∆
=> hàm số đạt cực trị ta lại có

⇒ > · 0 ) 2 , 5 ( A
125
100
Tại M hàm số đạt cực tiểu.
Câu 8 : (2đ)
Tìm cực trị cuả hàm số
z= x
3
+ y
3
– x
2
y
Giải: Bước 1:
¹
¹
¹
'
¹
− ·
− ·
2 2
y
2
x
x y 3 ' z
xy 2 x 3 ' z
Tìm các điểm dừng
có hệ
¹
¹
¹
'
¹
· −
· −
) 2 ( 0
2 2
3
) 1 ( 0 2
2
3
x y
xy x
Từ (1) => x(3x-2y) =0
¹
'
¹
· ⇒ ·
·

y x y x
x
3
2
2 3
0
thay x=0 vào (2) ta có 3y
2
=0 =>y=0
thay x=2/3.y vào (2) ta có
0 4 27 0 3
2 2 2
9
4
2
· − ⇒ · y y y y
23 y
2
= 0 => y=0
Vậy ta có điểm dừng M(0,0)
Bước 2:
18
Tính
AC B
2
− · ∆
y x z A
x
2 6 ' ' 2 − · ·
y z C
y
y y x x x
xy
z B
6 ' ' 2
6 ) . 2 6 (
2
4 2 ' '
· ·
− − · ∆ ⇒ − · ·
xét tại điểm dừng M(0,0) ta có
0 ) 0 , 0 ( · ∆
=> chưa có k.luận về cực trị, xét hàm số tại (0,0): z=0; z>0 với x=y
Câu 9 : (2đ)
Tìm cực trị của hàm số

1
1 2 2
2 2
+ +
+ +
·
y x
y x
z
1
2 2
) 1 2 2 (
1
2 2
1
2 2
2
'
+ +
+ +
+ +
− + +
·
y x
y x
y x
x
y x
x
z
3
2 2
2
3
2 2
2 2 2
1
2 2 2
1
) 2 2 ( ) 1 ( 2

,
_

¸
¸
+ +
+ − −

,
_

¸
¸
+ +
+ + − + +
· ·
y x
x xy y
y x
x xy x y x
3
2 2
2
1
2 2 2
'

,
_

¸
¸
+ +
+ − −
·
y x
y xy x
y
z
Ta có
¹
¹
¹
'
¹
¹
'
¹
· + − −
· + − −

·
·
0 2 2
2
2
0 2 2
2
2
0 '
0 '
y xy x
x xy y
y
z
x
z
¹
'
¹
· + − −
· + + −

0 2 2 2
0 ) 1 2 2 )( (
2
y xy x
y x y x

¸

¹
'
¹
· + − −
· + +
¹
'
¹
+ − −
· −

0 2 2 2
0 1 2 2
2 2 2
0
2
2
y xy x
y x
y xy x
y x
x=y=2
Ta có:
( )( ) 1
2 2 2
1
2
2
2
2 1 2 2 + + + + ≤ + + y x y x
1 3
2 2
+ + · y x
3 3
1
1 2 2
2 2
≤ ⇒ ≤ ⇒
+ +
+ +
z
y x
y x

=> max z=3
2 1
2 2
· · ↔ · · ↔ y x
y
x
19
=> A(2,2) là cực đại vì Z
max
=3
Câu 10 : (2đ)
Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số:
Z= x
2
+2xy - 4x +8y
trên miền D:
¹
'
¹
≤ ≤
≤ ≤
2 0
1 0
y
x
Giải: Ta có:
¹
¹
¹
'
¹
+ ·
− + ·
8 x 2 ' z
4 y 2 x 2 ' z
y
x
Tìm các điểm tới hạn
¹
'
¹
·
− ·

¹
¹
¹
'
¹
· + ·
· − + ·
6 y
4 x
0 8 x 2
y
' z
0 4 y 2 x 2
x
' z

Vậy ta thấy hàm số đạt cực trị thì điểm cực trị k
0
thuộc miền D

17 ) 2 , 1 (
3 ) 0 , 1 (
16 ) 2 , 0 (
0 ) 0 , 0 (
·
− ·
·
·
z
z
z
z
: XÐt
=> Gía trị Max =17
Giá trị Min = -3
Câu 11 : (2đ)
Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số:
Z= x
2
+y
2
-12x +16y
trên miền D:
25
2 2
≤ + y x

Giải: Ta có:
20
¹
¹
¹
'
¹
+ ·
− ·
16 y 2 ' z
12 x 2 ' z
y
x
Tìm các điểm tới hạn
¹
'
¹
− ·
·

¹
¹
¹
'
¹
· + ·
· − ·
8 y
6 x
0 16 x 2
y
' z
0 12 x 2
x
' z
Vậy ta thấy hàm số đạt cực trị thì điểm cực trị k
0
thuộc miền D

70 ) 5 , 5 ( z
90 ) 5 , 5 ( z
190 ) 5 , 5 ( z
30 ) 5 , 5 ( z
·
− · −
· −
· − −
: XÐt
=> Gía trị Max =190
Giá trị Min = -90
Câu 12 : (2đ)
y
2
2
y
x ·
y=1
1
3 −
2
1
1
2 3
§æi thø tù lÊy t/ph©n

·
1
0
dy I2
2
2
3
) , (
y
y
dx y x f
miÒn lÊy t/ph©n D =
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
)
¹
− ≤ ≤
≤ ≤

2
3
2
2
1 0
:
2
) , (
y x
y
y
R y x
→ D ®îc giíi h¹n bëi c¸c ®êng
21
y =0 ; y =1 ;
2
2
y
x · ; 3
2 2 2
3 · + ⇔ − · y x y x
MiÒn D =

3 2 1
D D D
víi

¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
)
¹
− ≤ ≤
≤ ≤
·
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
)
¹
≤ ≤
≤ ≤
·
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
)
¹
≥ ≥
≤ ≤
·
2
3 0
3 2
: ) , (
3
1 0
2
2
1
: ) , (
2
0 2
2
1
0
: ) , (
1
x y
x
y x D
y
x
y x D
y x
x
y x D
VËy→

·
2
1
0
dx I

+
x
dy y x f
2
0
) , ( ∫
2
2
1
dx

+
1
0
) , ( dy y x f
∫ ∫

2
3
0
3
2
) , (
x
dy y x f dx
C©u 13 : (2®)
§æi thø tù lÊy t/ph©n:
∫ ∫
·

x
x x
dx I
2
2
2
0 2
dy y x f ) , (
y
2
2
y
x ·
1

1/2 1 2 x
22
MiÒn lÊy t/ph©n D =
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
)
¹
≤ ≤ −
≤ ≥

x y x x
x
R y x
2
2
2
2 0
:
2
) , (
D ®îc g/h¹n bëi c¸c ®êng
x =0 ; x =2
¹
¹
¹
'
¹
− + ·
− − ·

⇔ · + − ⇔ − ·
2
1 1
2
1 1
1
2 2
) 1 (
2
2
y x
y x
y x x x y

2
2
2
y
x x y · ⇔ ·


3 2 1
D D D D ·
víi D
1
=
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
)
¹
− − ≤ ≤
≤ ≤
2
1 1
2
2
1 0
: ) , (
y x
y
y
y x
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
)
¹
≤ ≤
≤ ≤
·
2
2
2
2 1
: ) , (
2
x
y
y
y x D
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
)
¹
≤ ≤ − +
≤ ≤
·
2
2
1 1
1 0
: ) , (
3
x y
y
y x D VËy →
∫ ∫
·
− −
2
2
2
1 1
1
0
y
y
dy I + dx y x f ) , (
+
∫ ∫
+
− +
dx y x f dy
y
) , (
2
1 1
1
0 2
dx y x f dy
y
) , (
2 2
1
2
2
∫ ∫
C©u 14 : (2®)
∫ ∫

− −
1
0
1
2
1
) , (
y
y
dx y x f dy
y
1
y=1
1
-1 x
23

x=1-y
→miÒn lÊy tÝch ph©n
{ ) , ( y x D ·

y x y
y
− ≤ ≤ − −
≤ ≤
1
2
1
1 0

→MiÒn D ®îc giíi h¹n bëi c¸c ®êng: y=0 ,y =1 ,x=1-y vµ

2
1 y x − − · 1
2 2
· + ⇔ y x
(lÊyphÇn
) 0 ≤ x
2 1
D D D ∪ · ⇒
Víi:
{ : ) , (
1
y x D ·

¹
¹
¹
)
¹
≥ ≥ −
≤ ≤ −
0
2
1
0 1
y x
x
{
¹
)
¹
− ≤ ≤
≤ ≤
·
x y
x
y x D
1 0
1 0
: ) , (
2
+ · ⇒
x
dy y x f dx
x
dy y x f dx I
1
0
) , (
0
1
0
1
2
1
0
) . (


C©u 1 : (3®)

+ + ·
L
dx ) y x xy ( I
dy ) y x xy ( − + +
Theo c«ng thøc Green:
∫∫
− ·
D
dxdy ) x y ( I
¹
¹
¹
'
¹
≤ ≤
≤ ≤ −
π
π
ϕ
π
cos a r 0
2 2
: D
∫∫
− ·
∫∫
− − + ·
D
dxdy ) x y (
D
dxdy ) 1 x 1 y ( I
Trong ®ã D lµ h×nh trßn :
4
2
a
2
y
2
)
2
a
x ( ≤ + −
®æi to¹ ®é cùc th×:
D
¹
¹
¹
'
¹
≤ ≤
≤ ≤ −
ϕ
π π
cos a r 0
2
4
2
24
C©u 2 : (3®)

+ ·
L
ydx xdy I
y
a
L
-a 0 a x
*TÝnh trùc tiÕp : Ta cã PT ®êng cong lµ nöa trªn cña ®êng trßn :
) 0 ( ,
2 2 2
> · + a a y x lµ
¹
¹
¹
'
¹
≤ ≤ −
− ·
a x a
x a y
2 2

dx
x a
x
dx
x a
x
dy
2 2
2 2
2
2


·


· ⇒

vËy⇒

+ ·
L
ydx xdy I
dx
a
a
x a
x
x x a


1
1
1
]
1

¸+ −
2 2
.
2 2

− − ·


1
1
1
]
1

¸


− − ·


1
1
1
]
1

¸


− − ·
a
a
x a
dx
a
a
a
dx x a
dx
a
a
x a
a
x a
dx
a
a
x a
x
x a
2 2
2
2 2
2
2 2
2
2 2
2
2 2
2
2 2− − · ⇒


a
a
a
a
x a
dx
a
dx x a I
2 2
2
2 2
2


− ·
a
a
dx x a I
2 2
1 ,®Æt x=asint
2 2
π π
≤ ≤

⇒ t

25


− ·
2
2
2
sin
2 2
1
π
π
t a a I
.d(asint)


· ·


·
2
2
2
cos
2
2
2
. cos . cos
π
π
π
π
tdt a
dt t a t a
=


+
2
2
2
2 cos 1
2
π
π
dt
t
a

]
2 2
) sin( sin
)
2
(
2 2
2
2 sin
2
2
2
2
2
2
a
a
t
t
a
π π π
π π
π
π
·
− −
+
1
]
1

¸

¸


1
]
1

¸

+ ·

·
− −
a
a
a
x
a
x
a
a
d
x a
dx
I
2 2 2
2
) ( 1
) (
π ·

− ·

·
a
a
a
a
a
a
a
x
arcsin
arcsin arcsin
0
2
2
2
. 2
2
2
1
2
· −
· − · ⇒
π
π
a
a
I a I I
b.Dïng c«ng thøc Green:
y

a B
L
D
A C
-a 0 a x
XÐt miÒn kÝn ®îc t¹o bëi ®êng cong L vµ ®/th¼ng y=o ⇒
∫ ∫
+ · + ·

L
ABC
ydx xdy ydx xdy I
26
∫ ∫
+ − + ·
ABC A C
ydx xdy ydx xdy
-Ta cã:

+ ·
ABC
ydxx xdy I
1
⇒Theo ®/lý Green víi:
∫ ∫

·

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·


→ ·
·


→ ·
D
d x d y
y
p
x
Q
I
x
Q
x Q
y
p
y p
) (
1
1
1
∫∫
· − ·
D
dxdy 0 ) 1 1 (
-MÆt kh¸c:

+ ·
A C
ydx xdy I
2
Víi:

¹
'
¹
· → ·
≤ ≤ −
0 0
:
d y y
a x a
A
C


· + ·
a
a
dx x I 0 . 0 0 .
2
VËy
0 0 0
2 1
· − · − · ⇒ I I I
C©u 3(3®)

+ +
L
xydy dx y x ) (

x=y
2
1 B
m L
A n
27
O 1 x
y=x
a.TÝnh trùc tiÕp
tacã:
A
m
B B
m
A L
  
+ ·
Trong ®ã
B
m
A

cã PT:
x y d y d x
y
y x
· ⇒
¹
'
¹
≤ ≤
·
1 0
2
A B
n

cã PT:
[ ]

+ +

− − ·

+ + +

+ + ·

+ + +

+ + ·

+ + ·
⇒ · ⇒
¹
'
¹
≥ ≥
·
1
0
2
1
0
2 2
1
0
2
0
1
3 2
) 2 (
) 2 3 (
) (
2 ) (
) (
) (
) (
0 1
dy y y
dy y y
dy y y y
dy y y y y
xydy dx y x
xydy dx y x
xydy dx y x I
dy dx
y
y x
A B
B A
L
n
m

 

+ − − ·
1
0
2 3
) 2 3 ( dy y y y
12
1
0 ) 1
3
1
4
3
(
3 4
3
1
0
2
3 4

· − + − − ·
1
1
]
1

¸

+ − − · y
y y
b.Sö dông c«ng thøc Green

+ ·
L
y x y x
dy Q dx p I
) , ( ) , (
Víi:
28
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·


·¹
¹
¹
'
¹
·
+ ·
y
x
Q
y
p
x y
y x
Q
y x y x
p
1
) , (
) , (
⇒Theo c«ng thøc Green ta cã:
∫∫

·
D
dxdy
y
p
x
Q
I ) (
Víi D lµ miÒn kÝn biÓu diÔn trªn h/vÏ ⇒
∫∫
− ·
D
dxdy y I ) 1 (
∫ ∫
− ·
1
0
2
) 1 (
y
y
dx y dy
12
1
12
6 8 3
0 )
2
1
3
2
4
1
(
)
2 3
2
4
(
) 2 (
) )( 1 (
1
0
2 3 4
1
0
2 3
1
0
2

·
− + −
·
− − +

·
− +

·

− + − ·

− − ·
y y y
dy y y y
dy y y y
C©u4(3®)

− ·
c
dy
2
x dx
2
y I
Y
C
R

-R R X
C¸ch1:§êng trßn cã Pt tham sè:
29
]


− +

¸

− − ·
≤ ≤
¹
'
¹
·
·
R
R
o .
2
x odx
dt ) t cos R ( t
2
cos
2
R
o
) t sin R ( t
2
sin
2
R I
t 0 ,
t sin R y
t cos R x
π
π

+ − ·
π
o
dt t t R ) cos (sin
3 3 3
4
t 3 cos t cos 3
t
3
cos
4
t 3 sin t sin 3
t
3
sin
+
·

·
dt ) t 3 cos t cos 3
o
t 3 sin t sin 3 (
4
3
R
I
+ +· ⇒
π
3
3
R 4
3
16
.
4
3
R
3
1
3
1
3 3
4
3
R
o 3
t 3 sin
t sin 3
3
t 3 cos
t cos 3
4
3
R

·

·
1
]
1

¸

− − +

·
1
]
1
+

¸

+ + −

·
π
C¸ch2:
∫ ∫
+ − ·
∫∫
¹
¹
¹
'
¹

≤ +
+ − ·
π
ϕ ϕ ϕ
o
R
o
rdr ) sin r cos r ( d 2
o y
2
R
2
y
2
x
dxdy ) y x ( 2 I
3
3
R 4
o
) cos (sin
3
3
R 2
o
d ) sin (cos
3
3
R 2
d )
o
R
o
3
3
r
).( sin (cos 2 I

·


·

+

·

+ − ·
π
ϕ ϕ
π
ϕ ϕ ϕ
ϕ
π
ϕ ϕ
C©u5(3®):


AB
dy y x
Y
B
a
30
t A
a X
¹
'
¹
≤ ≤
·
·
2
t o ,
t sin a y
t cos a x
: B A
π
NhËn xÐt :
y x≥
khi
4
t o
π
≤ ≤
y x≤
khi
2
t
4
π π
≤ ≤

− −

− ·
·

− −

− ·
2
4
dt ) t cos t sin t
2
(cos
2
a
4
o
dt ) t cos t sin t
2
(cos
2
a I
o
2
4
tdt cos ) t sin t (cos
2
a
4
o
tdt cos ) t sin t (cos
2
a I
π
π
π
π
π
π
0
4
2
4
t 2 cos
4
t 2 sin
t
2
1
2
a
o
4
4
t 2 cos
4
t 2 sin
t
2
1
2
a
2
4
dt )
2
t 2 sin
2
t 2 cos 1
(
2
a
4
2
dt )
2
t 2 sin
2
t 2 cos 1
(
2
a
·

¸

1
]
1
+ + ·

¸

1
]
1
+ + ·


+
·


+
·
π
π
π
π
π
π
π
C©u6(3®)
dy )
2
y 1
AB
y
2
x
( ydx ln x 2 + +

+
Y
31
B
C A
1
1 X
§Æt :p = 2xlny
2
y 1
y
2
x
Q + + ·
NhËn xÐt:
y
x 2
x
Q
y
p
·


·


VËy tÝch ph©n ko phô thuéc d¹ng ®êng cong .B»ng c¸ch lÊy tÝch ph©n däc
theo biªn cña tam gi¸c ACB ,víi C(o,1)

+ + +

+ ·
∫ ∫
+ + + ·

+
+
− ·

+ ·
2
1
dy )
2
y 1 o (
o
1
o dx ) 1 ln . x 2 (
AC CB
Qdy pdx Qdy pdx I
)
3 1
5 2
ln
3 5 2 (
2
1
dy
2
1
2
y 1 I

+
− + ·
¹
¹
¹
'
¹
·
+
·

¹
¹
¹
)
¹
·
+
·

+ · ⇒
2
1
dy
2
y 1
2
y
1
2
2
y 1 y I
dy
y V
2
y 1
y
dU
dy dV
2
y 1
U
dy
2
1
2
y 1 I
32
)
2 1
5 2
ln(
2
1
2
2
5 I
) 2 1 ln( ) 5 2 ln(
) 2 5 2 ( I
1
2
)
2
y 1 y ln( I
1
2
2
y 1 y
2
1
2
1
2
y 1
dy
dy
2
y 1
2
1
2
y 1 y dy
2
y 1
1 1
2
y
1
2
2
y 1 y I
+
+
+ − · ⇒
+ − + +
− · ⇒
+ + + −
+ ·
∫ ∫
+
+ + −

+ ·
+
− +

+ · ⇒
C©u7(3®)

+
− + +
c
2
y
2
x
dy ) x y ( dx ) y x (
BiÓu diÔn Pt ®êng trßn trong d¹ng tham sè:
¹
'
¹
< <
·
·
π 2 t o ,
t sin a y
t cos a x
[
]dt ) t cos a )( t cos a t sin a (
2
o
2
a
) t sin a )( t sin a t cos a (
I
− +

− +
·
π

− · − ·

+ − ·
π
π
π
2
o
2 dt
2
o
dt ) t
2
cos t
2
(sin
t
a x
C©u8(3®)

+
+ −
·
c
2
y
2
x
xdy ydx
I
y
33
t
1 x
Pt tham sè:
¹
'
¹
< <
·
·
π 2 t o ,
t sin y
t cos x
I=
] [

· ·

+
+ − −
π
π
π
2
o
2 dt
2
o
t
2
sin t
2
cos
dt t cos . t cos ) t sin )( t sin (
C©u9(3®)
Cho c¸c hµm sè
y sin
2
mx y cos
x
e ) y , x ( Q
y cos x
2
m 2 y sin
x
e ) y , x ( p
− ·
+ ·
a.
Qdy pdx
y mx y e
x
Q
y m y e
y
p
x
x
+
− ·


− ·


sin 2 cos
sin 2 cos
2
2
lµ vi ph©n toµn phÇn khi :
o m
2
m
x
Q
y
p
· − ⇔


·


nhËn ®îc m = o,m = 1
b.theo c«ng thøc ta cã :
∫ ∫
+ ·
x
o
y
2
y cos
x
e ( dx
x
e ) y , x ( U
π
2 dy ) y sin
2
x + −
1 y cos
2
x y sin
x
e + + ·
C©u10(3®)
[
] dx ) y cos y y sin x
AB
dy ) y sin y y cos x ( ) x ( h
+ +


a.§Æt
) y sin y y cos x (
) x (
h Q
) y cos y y sin x (
) x (
h p
− ·
+ ·
§iÒu kiÖn ®Ó tÝch ph©n ko phô thuéc ®êng ®i lµ :
x
Q
y
p


·


34
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
e h
h
h
h h
y y y x h
y y y x h
x
Q
y
p
y h
y y y x h
x
Q
y y y x y x h
y
p
· ⇒
· ⇔ · ⇔
− ·
− ⇔


·


+
− ·


− + ·


) (
) (
) (
) ( ) (
) (
) (
) (
) (
) (
1
'
'
) sin cos (
) sin cos ( '
cos
) sin cos ( '
) sin cos cos (
b.
y
A(o,π )
0 B(π ,o) x

·
∫ ∫
+ − ·
∫ ∫
+ + + ·
π
π
π
o
o
o A B o
ydy y
dx o dy y y
Qdy Pdx Qdy Pdx I
sin
. ) sin (
0
Sö dông c«ng thøc tÝch ph©n tõng phÇn :
y v
dy du
ydy dv
y u
cos sin − ·
·

¹
)
¹
·
·
π π
π π
π
π
· + · + −
·

+ − · ⇒
o
o
y
o
y y
ydy
o
y y I
o
sin cos
cos cos
C©u11(3®)

+
+ + −
AB
2
y
2
x
dy ) y nx ( dx ) y mx (
a.Ta cã :
)
2
y
2
x (
xy 2
2
nx
2
ny
y
p
2
)
2
y
2
x (
mxy 2
2
x
2
y
y
p
+
− +
·


+
− −
·


35
§iÒu kiÖn ®Ó biÓu thøc díi dÊu tÝch ph©n lµ vi ph©n toµn phÇn cña hµm sè
U(x,y) nµo ®ã lµ víi m = n =1
¹
'
¹
· · ⇔
· −
· −

∀ ·
− + − −
⇔ − − ·
− −
1
0 1
0 1
, , 0
) 1 ( 2 ) 1 )( (
2
2
2 2
2 2
2 2
m n
m
n
y x
m xy n y x
xy nx ny
mxy x y
b/
B(a,o) C(a,a)
A(a,o) x
dx
a x
a x
dy
y a
y a
I
y x
y x
Q
y x
y x
p
Qdy pdx Qdy pdx I
a
a
o
C A B C

+

+

+
+
· ⇒
+
+
·
+

·
∫ ∫
+ + + ·
0
2 2 2 2
2 2 2 2
,
2
)
4
( 2 ) arctgo 1 arctg ( 2
o
a
a
o
a
x
arctg
a
1
. a 2 dx
2
x
2
a
a 2
a
o
dx
2
x
2
a
x a
a
o
dx
2
x
2
a
x a
a
o
a
o
dx
2
x
2
a
x a
dy
2
y
2
a
y a
π π
· · − ·

·
+
·

+

+

+
+
·
∫ ∫
+

+
+
+
·
C©u12(3®)
TÝnh tÝch ph©n mÆt lo¹i 2 sau ®©y:
dxdy
2
z dzdx
2
y dydz
s
2
x + +
∫∫
z
a
a
y
a
x
36
∫ ∫ ∫ ∫
+

+

+
∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
·
+
∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
+
·
∫ ∫ ∫
+ + ·
a
o
a
o
a
o
a
o
a
o
a
o
v
a a
o
a
o
v v
v
zdz dy dx dz ydy dx
dz dy xdx zdxdydz
ydxdydz xdxdydz
dxdydz z y x I
2
2 2
2 2 2
) ( 2
0

) )( ( ) )( )( (
2 2
o
a
y
o
a
x
o
a
z
o
a
y
o
a
x + ·
) )( )( ( ) (
2
o
a
z
o
a
y
o
a
x
o
a
z +
4
a 3
4
a
4
a
4
a · + + ·
C©u13(3®)
Cho trêng vect¬
)
2
zx .
2
yz ,
2
xy ( F ·

dxdy
2
zx
dzdx
2
yz
s
dydz
2
xy
+
+
∫∫
· Φ
¸p dông c«ng thøc :Ostrogratski
1 :
) (
2 2 2
2 2 2
≤ + +
∫∫∫
+ + · Φ
z y x V
dxdydz x z y
v
§æi qua to¹ ®é cÇu :
¹
¹
¹
'
¹
≤ ≤
≤ ≤
≤ ≤
1 0
2
0
r
o V π ϕ
π θ
5
4
5
1
. 2 . 2
2
o o
1
o
dr
4
r d d d
π
π
π π
θ θ ϕ
· ·
∫ ∫ ∫
· Φ ⇒
C©u14(3®)
37
§æi qua to¹ ®é trôc
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
≤ ≤
≤ ≤
≤ ≤
2 0
2
2
2 0
2
r
z
r
π ϕ
dz r d dr I
r
.
2
3
2
0
2
0
2
2
∫ ∫ ∫
· ϕ
dr
r
r
2
2
2
0
3
)
2
2 ( . 2 −

· π
3
16
)
3
1
2
1
( 2 . 2
)
12 2
( 2
4
2
0
6 4
π
π
π
· −
· −
r r
C©u 15 (3®)
2
z
2
y
2
x
2
U
2
z
2
y
2
x U
+ + · ⇒
+ + ·
u
x
x
u x 2
x
u . u 2 · ⇒ · ⇒

t¬ng tù
;
u
y
y
u ·
u
z
z
u ·
)
u
z
,
u
y
,
u
x
( gradu· ⇒
⇒Th«ng lîng cña trêng vect¬ gradu qua mÆt cÇu
1 z
2
y
2
x : S · + +

∫∫
+ + · Φ
s
dxdy
u
z
dzdx
u
y
dydz
u
x
zdxdy ydzdx
s
xdydz + +
∫∫
·

1 ·
S
U
¸p dông c/thøc ostrogradsky ta cã
∫∫∫
· Φ
v
dxdyz 3
trong ®ã V lµ h/cÇu
1
2
z
2
y
2
x ≤ + +
. 3 · Φ ⇒
(thÓ tÝch V)
π π 4
3
4
. 3 · ·
C©u1(4®)
x
y
y
y
x y
y
y
y
y
x y
cos
1
ln
'
1 cos ln
'
ln
cos '
· ⇔
· ⇔ ·
§Æt
y
y
z y z
'
' ln · ⇒ ·
thay vµo ,ta ®îc :
x
z z
cos
1
'. ·
38


·
∫ ∫
⇔ · ⇒
dx
x
x
z
dx
x
zdx z
2
2
sin 1
cos
2 cos
1
'.

+ −
·
) sin 1 )( sin 1 (
) (sin
x x
x d
)
4 2
( ln
2
2
ln
sin 1
sin 1
ln
2
1
sin 1
) (sin
2
1
sin 1
) (sin
2
1
π
+ · ⇔
+

+
·
∫ ∫

+
+
·
x
tg C
z
C
x
x
x
x d
x
x d
Thay l¹i ,ta cã nghiÖn tæng qu¸t cña PT:
)
4 2
( ln 2
2
ln
π
+ ·
x
tg C y
b/
2
sin ' ' x y y · −
x
+§©y lµ PT vi ph©n tuyÕn tÝnh cÊp 2 ko thuÇn nhÊt
+XÐt PT thuÇn nhÊt t¬ng øng
0 ' ' · −y y
⇒ PT ®Æc trng :
¹
'
¹
− ·
·
⇔ · −
1
2
1 1
0 1
2
k
k
k

PT ®Æc trng cã 2 nghiÖm thùc ph©n biÖt do ®ã nghiÖm tæng qu¸t cña PT
®Æc trng :
x x
e C e C y

+ · . .
2 1
+Ta t×m 1 No riªng cña Pt vi ph©n tuyÕn tÝnh cÊp 2 ko thuÇn nhÊt ®· cho:
) (
2
) (
1
2 cos
2 2
)
2
2 cos 1
(
2
sin ' '
x f x f x
x x
x
x x x y y
+ · − ·

· · −
víi
) ( .
2
) (
1 1
x P e
x
x f
ox
· ·

α
= 0, n = 0 nªn n
o
riªng cã d¹ng
y
R1
= Ax +B → y’
R1
= A→ y’’
R1
= 0
thay vµo pt : y’’- y = f
1
(x) =
2
x
→ 0 (Ax+B)=
2
x
¹
¹
¹
'
¹
·
− ·

0
2
1
B
A

N
o
riªng : y
R1
=
2
x

Víi f
2
(x) =
· − x
x
2 cos
2
[ ] x x Q x x P
ox
e 2 sin ). (
0
2 cos ) (
1
+
39
→pt : y’’-y=
x
x
x f 2 cos
2
) (
2
− ·
cã N
0
riªng d¹ng
y
R2
= (Ax+B)cos2x + Csin2x → y’
R2
=Acos2x –2(Ax + B)sin2x +2Ccos2x
= (A+2C)cos2x – 2(Ax +B)sin2x
→ y’’
R2
= - 2(A +2C)sin2x – 2Asin2x – 4(Ax+B) cos2x =
-4(A+C)sin2x –4(Ax+B)cos2x
Thay vµo pt ta ®îc :
(-4A –5C)sin2x – 5(Ax+B)cos2x
=
x
x
2 cos
2


¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

·

·
·
·

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·
· + −

2 5
2
1 0
1
.
5
4
0
1 0
1
0 5
2
1
5
0 ) 5 4 (
C
B
A
B
A
C A
N
o
riªng:
x x x y
R
2 sin
25
2
2 cos
10
1
'
2
− ·
Nh vËy, N
o
riªng cña pt vi ph©n khg thuÇn nhÊt ®· cho lµ :
y
R
= y
R1
+y
R2

x x x
x
2 sin
25
2
2 cos
10
1
2
− +

·
VËy N
o
tæng qu¸t cña pt ®· cho
x x x
x
e C e C y y y
x x
R tq
2 sin
25
2
2 cos
10
1
2
. .
2 1
− + −
+ · + ·

C©u2(4®)
a. T×m No riªng cña PT:
1
1
3
ln
'
0 1 '
3
ln
+
− · ⇔
· + +
x
y y
y
x y y y
®Æt
y
y
z y z
'
' ln · ⇒ ·
Thay vµo ta ®îc:
1
1
3
'
+
− ·
x
z
z
TÝch ph©n 2 vÕ :
40
2
1
) 1 2 (
2
1 2
2
1
.
2
1
1
3
'
· + +
⇔ − + − · −
∫ ∫

+
− ·
C x z
C x
z
x
dx
z
dx z
Thay
→ · y z ln
ta cã:
2
1
) 1 2 (
2
ln · + + C x y
do
→ ·

2
)
16
15
( e y
thay vµo:
8
3
2
1
8
1
2
1
)
4
1
. 2 .( 4
2
1
) 1
16
15
2 ).(
2
(
2
ln

· − · ⇔
· + ⇔
· + +

C
C
C e
VËy,No riªng cña Pt ®· cho lµ :
2
1
)
8
3
1 2 (
2
ln · − + x y
b.T×m No tæng qu¸t :
) ( 2
2
' 3 ' '
x
p
ox
e x y y · · −
-§©y lµ PT tuyÕn tÝnh cÊp 2 ko thuÇn nhÊt
- PT ®Æc trng t¬ng øng cña PT tuyÕn tÝnh cÊp 2 thuÇn nhÊt
0 ' 3 ' ' · − y y
lµ:

¹
'
¹
·
·

· − ⇔ · −
3
2
0
1
0 ) 3 ( 0 3
2
k
k
k k k k
→no t/qu¸t cña PT thuÇn nhÊt lµ:
x
e C C
x
e C
ox
e C y
3
.
2 1
3
.
2
.
1
+ ·
+ ·
ta t×m 1 No riªng cña PT vi ph©n cÊp 2 Ko thuÇn nhÊt ®· cho cã d¹ng :
)
2
( C bx ax x
R
Y + + ·
(V×
) 0
1
α · · k

2
3 6
2
9
2 6 ' 3 ' '
2 6 ' '
2
2
3 '
2 3
x C bx ax
b ax
R
y
R
y
b ax
R
y
C bx ax
R
y
C bx ax
· − −
− + · − ⇒
+ ·
+ + · ⇒
+ + ⇒
41
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

·

· ·
− · ·

¹
¹
¹
'
¹
· −
· −
· −

· −
+ − + − ⇔
27
2
9
1
.
3
2
3
2
9
1
0 3 2
0 ) ( 6
1 9
2
3 2
) ( 6
2
9
b C
b a
c b
b a
a
x C b
x b a ax
VËy →mét no riªng cña PT lµ :
)
5
2
2
(
9
)
27
2
9
1
2
9
1
(
+ +

·
+ + − ·
x x
x
x x x
R
y
→ No t/qu¸t cña Pt ®· cho lµ :
)
5
2
2
(
9
3
2 1
+ + − + ·
+ ·
x x
x
x
e C C
R
y y
tq
Y
C©u3(4®)
a.
x x x y y cos sin sin ' · −
) cos ( sin ' x y x y + · ⇔
(*)
§Æt
x y z cos + ·
x z y x y z sin ' ' sin ' ' + · ⇔ − · ⇒
Thay vµo (*) ta ®îc:
x
z
z
z x z
z x x z
sin
1
'
) 1 ( sin '
. sin sin '
·


− · ⇔
· +
TÝch ph©n 2 vÕ :
C z
xdx
z
dz
xdx
z
dx z
+ − · − ⇔
∫ ∫
·


∫ ∫
·


cos 1 ln
sin
1
sin
1
'
(C lµ h»ng sè )
+Thay
x y z cos + ·
ta ®îc No t/qu¸t cña Pt lµ :
C x
e x y
C x
e x y
C x x y
+ −
+ − · ⇔
+ −
· − + ⇔
+ − · − +
cos
cos 1
cos
1 cos
cos 1 cos ln
b.
x x y y
2
cos ' ' · −

x
x x
2 cos
2 2
+ ·
- §©y lµ PT vi ph©n tuyÕn tÝnh cÊp 2 Ko thuÇn nhÊt
42
- XÐt PT vi ph©n thuÇn nhÊt t¬ng øng :
0 ' ' · −y y
→PT ®Æc trng : 1 2 , 1
0 1
2
t ·
⇔ · − k k
vËy →PT thuÇn nhÊt cã No t/qu¸t
x
e C
x
e C y

+ ·
2
.
1
- XÐt Pt Ko thuÇn nhÊt ®· cho :
) ( 2 ) ( 1
2 cos
2 2
' '
x
f
x
f
x
x x
y y
+ ·
+ · −
→Ta sÏ lÇn lît t×m No riªng øng víi Pt : y’’- y = f
1
(x) (1) lµ y
R1
vµ y’’ – y = f
2
(x) (2) lµ y
R2
ta cã :
2
) (
1
x
x f ·
) (
1
. x P
ox
e ·
)
2
,
1
( k k ≠ α

→ Ta t×m N
0
riªng d¹ng :
y
R1
= e
0X
.(Ax + B)
→y’
R1
= A → y’’
R1
= 0 Thay vµo (1) :
0 – (Ax +B) =
2
x

¹
¹
¹
'
¹
·

·

0
2
1
B
A

→ N
0
riªng y
R1
=
2
x


∗ Ta cã : f
2
(x) =
[ + x x P
ox
e 2 cos . ) (
1
] x x Q 2 sin ). (
0
→ Ta t×m N
0
riªng d¹ng
y
R2
= e
0x
.((ax+b)cos2x+ Csin2x)
→ y
R2
= (ax+b)cos2x + Csin2x
→ y’
R2
= acos2x –2(ax+b)sin2x
+ 2Ccos2x
= (a+2c)cos2x – 2(ax+b) sin2x
→ y’’
R2
= -2(a+2c)sin2x – 2asin2x – 4(ax+b)cos2x
= -4(a+c)sin2x – 4(ax+b)cos2x
Thay vµo (2) ⇒ - (4a +5c)sin2x – 5(ax+b)cos2x =
x
x
2 cos
2

43
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

·

·
·

·

¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· −
· −
· +
2 5
2
1 0
1
.
5
4
0
1 0
1
2
1
5
0 5
0 5 4
c
b
a
a
b
c a
VËy → y
R2
=
x x x 2 sin
25
2
2 cos
10
1


Nh vËy theo n/lý chång chÊt N
0
, N
0
riªng cña pt ®· cho sÏ lµ :
x x
x x
R
Y
R
Y
R
Y
2 sin
25
2
2 cos
10 2
2 1
− − −
· + ·
VËy N
0
tq cña pt ®· cho lµ :
x x
x x
e C e C Y Y Y
x x
R tq
2 sin
25
2
2 cos
10 2
2 1
− − −
+ · + ·

C©u 4 : (4®)
a) 2ydx + (y
2
– 6x)dy = 0
2
3
'
0 3
2
y
x
y
x
y
x y
dy
dx

· − ⇔
· − + ⇔
§©y lµ pt vi ph©n t
2
cÊp 1 kh«ng thuÇn nhÊt víi :
2
;
3
) ( ) (
y
Q
y
P
y y

·

·
→C/thøc N
0
t/qu¸t lµ :

¸

×
·
dy
y
P
e
dy
y
P
e x
) (
) (
] C dy Q
y
+
) (
§Æt


·

· dy
y
dy
y
p I
3
) (
∫ ∫

· − ·


·

− · − ·
ydy y dy
y
y
dy Q e J
y
y
dy
y
dy P
y
. ln
2
3
2
. ln 3
ln 3 3
) (
) (
44
§Æt
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
·
·
2
2
l n
y
v
y
d y
d u
y d y d v
y u
2
8
3
ln
2
4
3
4
3
ln
2
4
3
.
2
2
ln
2
2
2
3
y y y
ydy y y
y
dy y
y
y
J
+ − ·

+ − ·

¸

∫ 1
]
1
− − · ⇒
VËy→no t/qu¸t cña pt lµ:
]

¸

+ + − · C y y y y x
2
8
3
ln
2
4
3
ln 3
(C lµ h»ng sè )
b.
x
e y y y
4
20 ' 9 ' ' · + −
+§©y lµ Pt vi ph©n t
2
cÊp 2 ko thuÇn nhÊt
+XÐt Pt thuÇn nhÊt t¬ng øng :
0 20 ' 9 ' ' · + − y y y
→Pt ®Æc trng:

¸

·
·
⇔ · − − ⇔
· + −
5
2
4
1
0 ) 5 )( 4 (
0 20 9
2
k
k
k k
k k
→Pt ®Æc trngcã 2No thùc ph©n biÖt
5
2
, 4
1
· · k k
nªn no t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt lµ :
x
e C y
4
1
·
x
e C
5
.
2
+
-XÐt Pt vi ph©n ko thuÇn nhÊt ®· cho
1
) (
4
) (
) (
4
4
.
20 ' 9 ' '
k
p e e f
f e y y y
x o
x x
x
x
x
· · ⇒
· · ⇒
· · + −
α
α
⇒Ta t×m 1 No riªng cã d¹ng:
x
e x A
x
e x
x
e A
R
y
x
e x A
x
e Ax
x
Ae
R
y
A
x
xe
R
y
4
) 2 1 ( 8
4
). 4 1 ( 4
4
. 4 ' '
4
) 4 1 (
4
. 4
4
'
.
4
+ ·

¸

1
]
1
+ + ·
+ ·
+ · ⇒
·
thay vµo ta cã :
45
1
. . 20
) 4 1 ( 9 ) 2 1 ( 8
20 ' 9 ' '
4 4
4 4
4 4
4
− · ⇔ · − ⇔
· +
+ − + ⇔
· + −
A e Ae
e e Ax
e x A e x A
e y y y
x x
x x
x x
x
R R R
⇒no riªng :
x
e x
R
y
4
. − ·
VËy, No t/qu¸t cña pt ®· cho lµ :
x
e x
x
e C
x
e C
R
y y
tq
Y
4
.
5
2
4
1
− + ·
+ ·
C©u5(4®)
a.T×m No riªng:
x x
x
y
y ln .
ln .
' · −
- §Æt:

t
y
t
e
t
e
t
y
dx
dt
dt
dy
dx
dy
y
t
e
x dx
dt
xdt dt
t
e dx
t
e x
' . ' .
'
1

·

· ·
· ⇒

· · ⇔
· · ⇒ ·
thay vµo Pt ta ®îc :
¹
¹
¹
'
¹
·
− ·
⇒ · −
⇔ · −

t
e t
t
q
t
t
p
t
e t y
t
y
t
e t
t
e t
y
t
y
t
e
2
.
) (
1
) (
2
.
1
'
.
.
' .
⇒§©y lµ Pt vi ph©n t
2
cÊp 1 ko thuÇn nhÊt ®èi víi t ⇒No t/qu¸t:
] C dt q e e y
t
dt p dt p
t t
+

¸


∫ ∫
·

) (
.
) ( ) (
+Ta cã :
dt
t
p I

·
) (

· ·

·


·


·

− · − ·
2
2
2
2
. .
1
2
. .
ln
) (
) (
ln
1
t
e
dt
t
e
dt
t
e t
t
dt
t
e t
t
e
dt
t
q
dt
t
p
e J
t dt
t
VËy⇒No t/qu¸t:
)
2
2
.(
2
2
ln
C
t
e
t C
t
e
t
e y + ·
1
1
]
1

¸

+ ·
Thay t = lnx , )
2
2
( ln C
x
x y x
t
e + · ⇒ ·
do:
2
2
) (
e
e
y · thay vµo ta cã :
46
0
2 2
)
2
).( ln(
2 2
2
) (
· ⇒ · + ·
+ ·
C
e
C
e
C
e
e y
e
VËy N
0
riªng cña pt
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
· −
2
2
) (
l n
l n
'
e
x y
x x
x x
y
y
=> x
x
y ln
2
2
·
b) T×m N
0
t/qu¸t:
x
e x y y y . ' 2 ' ' · + −
§©y lµ pt viph©n t
2
cÊp 2 kh«ng thuÇn nhÊt.
XÐt pt thuÇn nhÊt t¬ng øng:
y’’ –2y’ + y = 0
→ pt ®Æc trng k
2
– 2k + 1 = 0 ⇔
(k – 1)
2
= 0 ⇔ N
0
kÐp k
1
= k
2
= 1
→ pt thuÇn nhÊt cã N
0
t/qu¸t :
x c c
x
e y )
2 1
( + ·
Ta t×m 1 N
0
riªng cña pt kh«ng t/nhÊt ®· cho cã d¹ng:
) .( .
2
b ax
x
e x
R
y + · v×
1
1
2
. ) ( k e x x f · · → · α
→y
R
= e
X
(ax
3
+ bx
2
) → y
R

[ ]
[ ]
[
] bx x b a ax bx
x b a ax e y
b x a b ax e
bx ax bx ax e
x
R
x
x
2 ) 3 ( 2 3 2
) 3 ( ' '
2 ) 3 (
2 3
2
2 3
2 3
2 2 3
+ + + +
+ + + · ⇒
+ + + ·
+ + + ·
[
] b x b a
x b a ax e y
x
R
2 ) 2 3 ( 2
) 6 ( ' '
2 3
+ + +
+ + ·
Thay vµo pt ®· cho ta ®îc:
[ [ ]
] [ ]
x
x
R R R
xe b x b b a
x b b a b a e
y y y
· + − + +
+ + − +
· + −
2 4 ) 2 6 (
) 3 ( 2 6
' 2 ' '
2
⇔ (6a – 2b) x + 2b = x
¹
¹
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
·
· −
0
6
1
0 2
1 2 6
b
a
b
b a
47
VËy → N
0
riªng:
x
e
x
x
x
e x
R
y .
6
3
) 0
6
1
.( .
2
· + ·
→ N
0
t/qu¸t cña pt ®· cho lµ:
1
1
]
1

¸

+ + · +
+ · + ·
1 2
3 3
2 1
6 6
) (
C x C
x
e e
x
x C C e Y Y Y
x x
x
R tq
C©u 6 : (4®)
a)T×m N
0
riªng y’ + tgy =
y
x
cos
⇔ y’cosy + siny = x
§Æt z = siny → z’ = y’cosy
Thay vµo ta cã: z’ + z = x
§©y trë thµnh pt vi ph©n t
2
cÊp 1 khg t/nhÊt víi :
¹
'
¹
·
·
x x q
x p
) (
1 ) (
→ CT N
0
t/qu¸t Z =
] C dx q e e
x
dx p dx p
x x

¸

+

∫ ∫

) (
.
) ( ) (
Ta cã :
x dx dx
x
p I ·

·

·
) (
xdx
x
e dx
x
q
dx
x
p
e J .
) (
) (

·


·
§Æt:
¹
¹
¹
'
¹
·
·

¹
¹
¹
'
¹
·
·
x
e v
d x d u
d x
x
e d v
x u

) 1 ( .
) 1 ( .
− + ·
1
]
1

¸

+ −

· →
x
x
e c
c
x
e x
x
e x J
Nh vËy:
) 1 ( . sin − + · x
x
e c y (c lµ h/sè)
do: y
(0)
= 0 =c.e
0
+ (0 – 1) = c – 1
⇔ c = 1
VËy N
0
riªng cÇn t×m lµ :
siny = 1 − +x
x
e ) 1 arcsin( − + · ⇔ x
x
e y
b) T×m N
0
t/qu¸t cña pt:
x
e x y y y + · + − 6 ' 5 ' '
. §©y lµ pt vi ph©n t
2
cÊp 2 khg thuÇn nhÊt
XÐt pt thuÇn nhÊt t¬ng øng:
y’’ – 5y’ + 6y = 0
→ pt ®Æc trng k
2
– 5k +6 = 0
48
→ (k - 2) (k – 3) = 0
¹
'
¹
·
·

3
2
2
1
k
k
→pt cã 2 N
0
thùc ph©n biÖt
→pt thuÇn nhÊt cã N
0
t/qu¸t
x
e c
x
e c y
3
.
2
2
.
1
+ ·
- XÐt pt khg thuÇn nhÊt ®· cho:
y’’–5y’+6y =
x
e x + = f
1
(x)+f
2
(x)
+ Víi f
1
(x) = x
→ y’’–5y’+6y = f
1
(x) =
) (
1
. x p
ox
e

2 , 1
0 ( k k ≠ · α
)
→Ta t×m N
0
riªng cã d¹ng :
b ax b ax
ox
e
R
y + · + · ) .(
1
→ y’
R1
=a → y’’
R1
= 0
Thay vµo ta cã:
0 –5a + 6(ax +b) =x
⇔6ax + 6b –5a = x
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· ·
·

¹
'
¹
· −
·

3 6
5
6
5
6
1
0 5 6
1 6
a b
a
a b
a
No riªng:
36
5
6
1
1
+ · x
R
y
+ Víi :
2 1
2
2
, 1
) ( ) (
6 ' 5 ' ' ) (
k k
x Q e x f
y y y e x f
o
x
x
≠ · ⇒
· ·
+ − ⇒ ·
α

ta t×m No riªng d¹ng:
x
e A
R
y
R
y A
x
e
R
y
.
2
' '
2
' .
2
· ·
⇒ ·
Thay vµo ta ®îc :
x
e
R
y
A
x
e
x
e A
x
e
x
e A
x
e A
x
e A
2
1
2
2
1
. 2
. . 6 . 5 .
· ⇒
· ⇔ · ⇔
· + −
49
Theo n/lý chång chÊt No →riªng cña Pt ®· cho lµ :
36
5
6
1
2
1
2 1
+ + ·
+ ·
x
e
R
y
R
y
R
y
VËy No cña Pt ®· cho :
36
5
6
1
2
1
3
2
2
1
+ + +
+ · + ·
x
x
e
x
e C
x
e C
R
y y
tq
y
(C
1
,C
2
lµ c¸c h»ng sè)
C©u7(4®)
a.
4 2
' y x
x
y
y · +
2
1
.
3
1
4
'
x
x
y y
y
· + ⇔
§Æt
6
2
'. 3
'
3
1
y
y y
z
y
z

· ⇒ ·
z
y
y
y
y


· ⇔

·
3
1 ' ' 3
4 4
Thay vµo ,ta cã :
2
3
3
'
2
1
'
3
1
x z
x
z
x z
x
z
− · − ⇔
· +

⇒Víi
2
3
) (
,
3
) (
x
x
q
x
x
p − ·

·
®©y lµ Pt vi ph©n t
2
cÊp 1 ko thuÇn nhÊt ⇒c/thøc No t/qu¸t:
[ ]
[ ] x C x
C x e Z
x
x
dx
dx x
x
dx x e
dx x Q e J
x dx
x
dx P I
C dx Q e
e Z
x
x
dx P
x
x
dx P
dx P
x
x
x
ln 3
ln 3
ln 3 3
) 3 .(
1
) 3 .(
) ( .
ln 3
3
.
3
ln 3
2
3
2 ln 3
) (
) (
) (
) (
) (
− ·
+ − · ⇒

− · − ·

− ·


·


·
∫ ∫
− ·

· ·

1
]
1

¸

+


×

·


Thay:
[ ] x C x
y y
Z ln 3
1 1
3
3 3
− · ⇒ ·
⇒No t/qu¸t:
[ ] x C x
y
ln 3
3
3
1
− ·
(C lµ h»ngsè)
b.
x
e x y y y

· + + . 3 ' 4 ' '
50
§©y lµ Pt vi ph©n t
2
cÊp 2 ko thuÇn nhÊt ⇒xÐt Pt thuÇn nhÊt t.øng:
0 3 ' 4 ' ' · + + y y y
⇒xÐt Pt ®Æc trng t.øng:
¹
'
¹
− ·
− ·
⇔ · + + ⇔
· + +
3
2
1
1
0 ) 3 ) ( 1 (
0 3 4
2
k
k
k k
k k
⇒Pt ®Æc trng cã 2 No thùc ph©n biÖt ⇒No t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt :
x x
e C e C Y
3
2 1
. .
− −
+ ·
- XÐt Pt ko thuÇn nhÊt ®· cho :
) ( .
. 3 ' 4 ' '
1
) (
x P e
f e x y y y
x
x
x
α
·
· · + +

⇒Do 1
1 k · − · α
⇒ta t×m No riªng cña Pt ko thuÇn nhÊt cã d¹ng:
) .( . b ax
x
e x
R
y +

·
)
2
( bx ax
x
e +

·

¸

+ − + −

·
1
]
1

¸

+ − + −

·
1
]
1

¸

− − +

· ⇒
2
2 2 ' '
) 2 (
2
2
2 '
ax b a ax
x
e
R
y
b x b a ax
x
e
bx ax b ax
x
e
R
y
] b x b a − − − ) 2 (
]

¸

− + − −

· ) ( 2 ) 4 (
2
b a x b a ax
x
e
Thay vµo ta ®îc :
[
] x b ax
b x b a ax
b a x b a ax e
y y y
x
R R R
3 3
4 ) 4 8 ( 4
) ( 2 ) 4 (
3 ' 4 ' '
2
2
2
+ +
+ − + −
− + − − ·
+ +

[ ]
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
− · − ·
·

¹
'
¹
· +
·


· + +

·
4
1
4
1
0 ) ( 2
1 4
. ) ( 2 4
a b
a
b a
a
x
e x b a a x
x
e
⇒No riªng
x x
R
e
x x x
e x Y
− −

·

·
4
) 1 (
4
) 1 (
. .
VËy No t/qu¸t cña Pt:
4
) 1 (
3
2
1

+
+ · + ·
− −

x x
e e C
e C Y Y Y
x x
x
R tq
51
C©u8(4®)
a.T×m No riªng cña Pt:
2 2
'
'
x x
e y
y
y
y e y y · + ⇔ · +
§Æt:Z=
' 2
'
2
'
' z
y
y
y
y
z y · ⇔ · ⇒
Thay vµo 2
' 2
x
e z z · + ⇒
2
2
1
2
1
'
x
e z z · + ⇔
víi
¹
¹
¹
'
¹
·
·
2
2
1
) (
2
1
) (
x
e q
x
x P
§©y lµ Pt vi ph©n t
2
cÊp 1 ko thuÇn nhÊt ,No tæng qu¸t : Z =

¸


∫ ∫

dx x Q e e
dx x P dx x P
) ( .
) ( ) (
] C +
x x
x x
dx x P
e dx e dx e e
dx x Q e J
x
dx
dx x P I
2
1
2
1
2
1
.
) ( .
2
1
2
) (
2 2
) (
·

·

·


·
∫ ∫
· · ·
[ ]
2 2
2
2
1
2
1
.
x x
x
e e C
C e e Z
x
+ ·
+ ·


⇒no t/qu¸t
2 2
2
1
.
x x
e e C y + ·

Thay :
4
7
4
9
2
1
2
1
. ) (
2
0
2
0
· ⇔ · + ·
+ ·

C C
e e C o Y
- VËy No riªng cña Pt :
2 2
2
1
4
7
x x
e e y + ·

b.T×m No t/qu¸t cña Pt:
x
e x y y y

+ · + + 5 ' 6 ' '
- §©y lµ Pt vi ph©n t
2
cÊp 2 ko thuÇn nhÊt hÖ sè h»ng sè!
- XÐt Pt thuÇn nhÊt t¬ng øng:
⇒ · + + 0 5 ' 6 ' ' y y y
Pt ®Æc trng:
¹
'
¹
− ·
− ·
⇔ · + + ⇔
· + +
5
2
1
1
0 ) 5 ) ( 1 (
0 5 6
2
k
k
k k
k k
52
⇒Pt cã 2 No thùc ph©n biÖt, vËy No t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt :
x x
e C e C Y
5
2 1
. .
− −
+ ·
- XÐt Pt ko thuÇn nhÊt ®· cho:
) ( 2 ) ( 1
5 ' 6 ' '
x
f
x
f
x
e x y y y
+ ·

+ · + +
víi
)
2
,
1
0 (
) ( 1
.
) ( 1
k k
x
p
ox
e x
x
f
≠ ·
· ·
α
⇒Ta t×m No riªng d¹ng :
) (
1
b ax e Y
ox
R
+ · Cña Pt:
) ( 1
5 ' 6 ' '
x
f x y y y · · + +
(1)
0
1
' '
1
' · ⇒ · ⇒
R
y a
R
y
thay vµo
¹
¹
¹
'
¹

· − ·
·

¹
'
¹
· +
·
⇔ · + + + ⇒
5
6
6
5
1
6
1 5
5 6 0
a b
a
o b a
a
x b a x a
5
6
1

· ⇒
x
Y
R
+Víi
1
) ( ) ( 2
1
.
k
p e e f
x o
x x
x
· − · ⇒
· ·

α
α
⇒Ta t×m No riªng d¹ng:
x
R
Axe Y

·
2
cña Pt:
[ ] x Ae y
e f y y y
x
R
x
x
− · ⇒
· · + +


1 '
) 2 ( 5 ' 6 ' '
2
) ( 2
[ ]
) 2 (
) 1 ( 1
2
' '


·
− − −

·
x
x
Ae
x
x
Ae
R
y
thay vµo PT (2) ⇒ 2 2 2
5 ' 6 ' '
R R R
Y Y Y + +
[ ]
4
1
4
5 ) 1 ( 6 2
· ⇔ · ·
+ − + − ·
− −

A e Ae
x x x Ae
x x
x
⇒No riªng:
x
R
xe Y

·
4
1
2
- Theo nguyªn lý chång chÊt No ⇒No riªng cña Pt thuÇn nhÊt :
x
xe
x
R
y
R
y
R
y

+

·
+ ·
4
1
5
6
2 1
- VËy ,No t/qu¸t cña Pt ®· cho:
53
x x
x
R tq
e
x x
e C
e C y y y
− −

+

+ +
· + ·
4 5
6
5
2
1
C©u9(4®)
a.
tgx y y · + ' '
-§©y lµ Pt vi ph©n t
2
cÊp 2 ko thuÇn nhÊt
- XÐt Pt thuÇn nhÊt t¬ng øng :
⇒ · · 0 ' ' y y
pt ®Æc trng:
i i k k t · t · ⇔ · + 0 0 1
2 , 1
2
⇒Pt ®Æc trng cã cÆp No phøc liªn hîp
i k t ·0
2 , 1
⇒No tæng qu¸t cña Pt thuÇn
nhÊt :
x C x C
x C x C
ox
e y
cos
2
sin
1
) cos
2
sin
1
(
+ ·
+ ·
-XÐt Pt vi ph©n ko thuÇn nhÊt ®· cho: y’’+y = tgx ta sÏ t×m 1 No riªng cña Pt
t
2
ko thuÇn nhÊt d¹ng:
x
x
C x
x
C
R
y cos
) ( 2
sin
) ( 1
+ ·
theo P
2
biÕn thiªn h»ng sè Largrange ,ta cã ) ( 2
,
) ( 1 x
C
x
C
lµ No cña hÖ :
¹
¹
¹
'
¹
·

·
+
) 2 (
s i n ) ( ' c o s ) ( '
) 1 ( 0
c o s ) ( ' s i n ) ( '
2 1
2 1
t g x
x x C x x C
x x C x x C
) ( '
) ( '
cos
sin
) ( ' ) 1 (
1
1 2
x tgxC
x C
x
x
x C
− ·
− · ⇒
Thay vµo (2) ⇒
x tgx x
tgx
x C tgx
x xC tgx x x C
sin . cos
) ( '
) ( ' sin . cos ) ( '
1
1 1
+
·
⇔ ·
+
=
x sin
x cos
x
2
sin
x cos
x cos
x sin
·
+
∫ ∫
− · ·
− ·
∫ ∫
· · ⇒
− ·

·
− · ⇒
dx
x
x
dx C C
x
xdx dx C x C
x
x
x
x
x tgx x C
x
cos
sin
'
cos
sin ' ) (
cos
1
cos
cos
sin
sin . ) ( '
2
2 ) ( 2
1 1
2
2

− · ) (sin
2
cos
2
sin
x d
x
x
(®Æt t=sinx)
54
t
t
t
dt
t t
dt
dt
t t
dt
t
t
dt
t
t

+
− ·
∫ ∫
1
]
1

¸

+
+

− ·
∫ 1
]
1

¸

+ −
− ·
∫ ∫

− −
·

− ·
1
1
ln
2
1
1
1
1
1
2
1
) 1 )( 1 (
1
1
1
1 1
1
2
2
2
2
x
x
x x C
sin 1
sin 1
ln
2
1
sin ) (
2

+
− · ⇒
VËy ⇒No riªng :
x
x
x
x
x
x x
x x y
x x C x x C y
R
R
sin 1
sin 1
ln cos
2
1
)
sin 1
sin 1
ln
2
1
(sin cos
cos sin
cos ) ( sin ) (
2 1

+
− ·

+
− +
− · ⇒
+ ·
Nh vËy,No tæng qu¸t cña Pt ®· cho :
R
y y
tq
y + ·
x
x
x
x C x C
sin 1
sin 1
ln cos
2
1
cos
2
sin
1

+

+ ·
b.
x
e y y y
4
4 ' 3 ' ' · − −
-§©y lµ Pt vi ph©n t
2
cÊp 2 ko thuÇn nhÊt hÖ sè h»ng sè
-XÐt Pt thuÇn nhÊt t¬ng øng:
y’’- 3y’- 4y =0 ⇒Pt ®Æc trng:
¹
'
¹
− ·
·
⇔ · − − ⇔
· − −
1
2
4
1
0 ) 1 ) ( 4 (
0 4 3
2
k
k
k k
k k
⇒Pt ®Æc trng cã 2 no thùc ph©n biÖt ⇒no t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt
x x
e C e C y

+ ·
2
4
1
-XÐt Pt vi ph©n cÊp 2 ko thuÇn nhÊt ®· cho:
1
4
) (
4
) (
4
4 ' 3 ' '
k
x o
p
x
e
x
e
x
f
x
e y y y
· · ⇒ ·
· ⇒ · − −
α
α
⇒Ta t×m no riªng cña Pt d¹ng:
) 2 1 (
4
8
)) 4 1 ( 4 4 (
4
' '
) 4 1 (
4
'
4 4
.
x
x
Ae
x
x
Ae
R
y
x
x
Ae
R
y
x
Axe A
x
e x
R
y
+ ·
+ + ·
+ · ⇒
· ·
Thay vµo ta cã :
55
[ ]
5
1
1 5
. 5
4 12 3 16 8 .
. 4 ) 4 1 ( 3 ) 2 1 (
8 4 ' 3 ' '
4 4
4
4 4
4
· ⇔ · ⇔
· ·
− − − + ·
− + − +
· − −
A A
e e A
x x x e A
e Ax x Ae x
Ae y y y
x x
x
x x
x
R R R
⇒No riªng :
2
5
x
e
x
y
R
·
VËy No t/qu¸t cña Pt:
x x x
R tq
e
x
e C e C
y y y
4
2
4
1
5
+ + ·
+ ·

C©u10(4®)
a.
x
y y
2 cos
1
' ' · +
- §©y lµ Pt vi ph©n t
2
cÊp 2 ko thuÇn nhÊt hÖ sè h»ng
- XÐt Pt vi ph©n thuÇn nhÊt t¬ng øng :y’’+ y = 0 ⇒Pt ®Æc trng:
i k k t · ⇔ · +
2 , 1
2
0 1
⇒Pt ®Æc trng cã 2 No phøc liªn hîp nªn No t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt:
x C x C
x C x C
ox
e y
cos
2
sin
1
) cos
2
sin
1
(
+ ·
+ ·
-XÐt Pt ®· cho :
x
y y
2 cos
1
' ' · +
⇒Ta t×m 1 No riªng cã d¹ng:
x x C x x C y
R
cos ) ( sin ) (
2 1
+ ·
⇒theo p
2
biÕn thiªn h»ng sè Largrange ,C
1
(x) vµ C
2
(x) lµ No cña hÖ :
¹
¹
¹
'
¹
· −
· +
x
x C x C
x C x C
2 c o s
1
s i n
2
' c o s
1
'
0 c o s
2
' s i n
1
'
x t g x x
x
x
x
x x
C
t g x C C
2 2 2
2
1
1 2
1
1
s i n c o s
c o s
)
c o s
s i n
( c o s 2 c o s
1
'
' '

·

·
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
+
·
− ·

∫ ∫

· · ⇒
x
2
tg 1
dx
dx
1
' C
1
C
∫ ∫

·

·
x
x d
x
xdx
2 2
sin 2 1
) (sin
sin 2 1
cos
56


·
2
2 1 t
dt
b. Gi¶i PT:
x
e y y y
4
4 ' 5 ' '

· + +
- §©y lµ Pt vi ph©n t
2
cÊp 2 hÖ sè h»ng
- XÐt Pt thuÇn nhÊt t¬ng øng:
y’’+5y’ +4y =0 ⇒Pt ®Æc trng:
¹
'
¹
− ·
− ·
⇔ · + +
⇔ · + +
4
2
1
1
0 ) 4 ) ( 1 (
0 4 5
2
k
k
k k
k k
⇒Pt ®Æc trng cã 2 no thùc ph©n biÖt ⇒No t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt :
x
e C
x
e C y
4
2 1

+

·
- XÐt Pt vi ph©n ko thuÇn nhÊt ®· cho : ) (
4
4 ' 5 ' '
x
f
x
e y y y ·

· + +
2
4
) ( ) (
k
x o
p
x
e
x
f
· − ·
· ⇒
α
α
nªn ta t×m No riªng cã d¹ng:
[ ]
) 1 2 (
4
8
) 4 1 ( 4 4
4
. ' '
) 4 1 (
4
'
4
.


·
− − −

·


· ⇒

·
x
x
Ae
x
x
e A
R
y
x
x
Ae
R
y
x
e Ax
R
y
Thay vµo pt trªn ⇒ R
y
R
y
R
y 4 ' 5 ' ' + +
=
[ ] x x x e A
x
4 ) 4 1 ( 5 8 16 .
4
+ − + −

3
1
4 4
. 3 − · ⇔

·

− · A
x
e
x
e A
VËy
x
e x
R
y
4
.
3
1

− · ⇒
Nh vËy ,no t/qu¸t cña Pt ®· cho lµ :
x
xe
x
e C
x
e C
R
y y
tq
y
4
3
1
4
2 1+

·
+ ·
C©u11(4®)
a.
x 2
e 1
1
y 6 ' y 5 ' ' y
+
− · + +
-Pt ®Æc trng
¸

− ·
− ·
⇒ · + +
3
2
k
2
1
k
0 6 k 5
2
k
⇒No t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt :
x 3
e
2
c
x 2
e
1
c y

+

·
sö dông p
2
biÕn thiªn h»ng sè:
57
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
+
− ·
− −
· +
− −
− −
x
x x
x x
e
e C e C
e C e C
2
3
2
2
1
3
2
2
1
1
1
' 3 ' 2 0
' '
dx
e
e
C
e
e
C
e
e C
x
x
x
x
x
x

+
· ⇒
+
·

+
· ⇒

2
3
2
2
3
2
2
3
2
1 1
'
1
1
'
§Æt tdx dx
x
e dt
x
e t · · ⇒ ·
t
dt
dx· ⇒
2
k arctgt t dt )
2
t 1
1
1 (
2
t 1
dt
2
t
t
dt
2
t 1
3
t
2
C
+ −

·
+
− ·

+
· ⋅

+
· ⇒
2
k
x
arctge
x
e + − ⇒·
x 2
e 1
x 2
e
x
e
x 2
e 1
x 3
e
x
e .
2
' C
x 2
e
x 3
e
2
' C
1
' C
+
− ·


+
− ·

− ·


− ·

+
· ⇒ dx
x 2
e 1
x 2
e
1
C
§Æt
t
dt
dx
x
e t · ⇒ ·
1
k )
x 2
e 1 ln(
2
1
1
k )
2
t 1 ln(
2
1
dt
2
t 1
t
t
dt
2
t 1
2
t
1
C
+ + ·
+ + ·
∫ ∫
+
· ⋅
+
· ⇒
⇒Pt ko thuÇn nhÊt cã No
[ ]
x x x
x x
e arctge e K
e e K y
3
2
2 2
1
) 1 ln(
2
1


− + +
1
]
1

¸

+ + ·
x
arctge
x 3
e
x 2
e )
x 2
e 1 (
ln
2
x 2
e
x 3
e
2
K
x 2
e
1
K+ +


+

+

·
b) Pt ®Æc trng

¸

·
·
⇔ · + −
2
2
k
1
1
k
0 2 k 3
2
k
58
⇒Pt thuÇn nhÊt cã No t/qu¸t
x 2
e
2
C
x
e
1
C y + ·
Ta t×m 1 No riªng cña pt ko thuÇn
nhÊt cã d¹ng:
x
e ) bx
2
ax (
x
e ) b ax ( x y + · + ·

] a 2 b ax 2
b ax 2 bx
2
ax
x
e
*''
y
b ax 2 bx
2
ax
x
e
*'
y
+ +

¸

+ + + + ·
1
]
1

¸

+ + + · ⇒
Thay vµo pt ban ®Çu
] [ ] b a 2 ax 2
x
e
x
e . x ) bx
2
ax ( 2 ) b ax 2 bx
2
ax ( 3
) b 2 a 2 bx ax 4
2
ax (
x
e
− + − ⇒ ·
+ + + + +

¸

+ + + +
x
e ) 2 x (
2
x
x
e ) 1
2
x
( x
*
y
1 a 2 b
;
2
1
a
0 b a 2
1 a 2
x
x e
+ − ·
+ − · ⇒
− · ·
− · ⇒
¹
'
¹
· −
· −
⇒ ·
vËy Pt ko thuÇn nhÊt cã No t/qu¸t
x
e ) 2 x (
2
x
x 2
e
2
C
x
e
1
C
*
y y y
+ − + ·
+ ·
C©u12(4®)
a. x
x
e y y y +

· + + 1 3 ' 2 ' '
-Pt ®Æc trng 0 1 2
2
· + + k k cã No kÐp
1
2 1
− · ·k k
⇒Pt thuÇn nhÊt cã d¹ng t/qu¸t:
)
2 1
( x C C
x
e y +

·
-¸p dông p
2
biÕn thiªn h»ng sè lagrange:
[ ] ¹
¹
¹
'
¹
+ · + + −
· +
− −

x e e x C C
e x C C
x x
x
1 3 ) 1 ( ' '
0 ) ' ' (
2 1
2 1
¹
¹
¹
'
¹
+ · − + −
· +

x C x C
x C C
1 3
2
' ) 1 (
1
'
0
2
'
1
'
1
1
2 1
2 2
2
2
3
2
5
2
1
2
3
2
3
) 1 ( 2
) 1 (
5
2 . 3
) 1 ( 3 ) 1 ( 3
1 3 ' '
) 1 ( 2
1 3 '
k x
x C
x x
x x xC C
k x C
x C
+ + +
+ − · ⇒
+ + + − ·
+ − · − · ⇒
+ + · ⇒
+ · ⇒
59
1
]
1
+ + + +

¸

+ + − ·

2
3
2
3
2
5
) 1 ( 2 ) 1 ( 2
) 1 (
5
6
2
1
x x x k x
x k e y
x
1
]
1

¸

+ + + ·
1
]
1

¸

+ − + + ·


2
5
2
5
) 1 (
5
4
) 1 )(
5
6
2 (
2 1
2 1
x x k k e
x x k k e
x
x
b.
x
y
x
y
y sin ' + ·
§Æt:
x
y


' xz z ' y xz y + · ⇒ · ⇒
x
dx
z
2
cos 1
zdz sin
dx
zx sin
dz
x
1
z sin
' z
z sin z ' xz z
·

⇒ · ⇒
· ⇒ + · + ⇒
z
z
x
dx
z
z d
cos 1
cos 1
ln
2
1
1 cos
) (cos
2
+


·


2
cos
2
sin
ln
2
1
ln
2
z
z
Cx ⇒ ·
xarctgCx z
Cx
z
Cx
2
2
ln ln
· ⇒
· ⇒ ·
C©u13(4®)
a.
) cos( ' y x y − ·
§Æt z = x-y ⇒z’ = 1 – y’ thay vµo Pt ta ®îc : 1 – z’ = cosz
⇒z’ = 1-cosz
dx
z
dz
·


cos 1
x C
y x
g x C
z
g dx
z
dz
− ·

⇒ − ·
⇒ · ⇒
)
2
( cot
2
cot
2
2
sin 2
b.
x
e y y y
3
12 ' 7 ' ' · + − (2)
pt ®Æc trng 0 12 7
2
· + − k k
cã No:
4
2
, 3
1
· · k k
⇒Pt thuÇn nhÊt cã No t/qu¸t :
x
e C
x
e C y
4
2
3
1
+ ·
Pt (2)cã No riªng
d¹ng
x
Axe y
3
* ·
) 9 6 (
3
'* '
) 3 1 (
3
'*
x
x
Ae y
x
x
Ae y
+ ·
+ · ⇒
thay vµo (2) :
[ ]
1
3
12 ) 3 1 ( 7 9 6
3
− · ⇒ ·
+ + − +
A
x
e
x x x
x
Ae
VËy (2) cã No t/qu¸t:
x
xe
x
e C
x
e C y
3 4
2
3
1
− + ·
c©u14(4®)
a.
x
x
y
y · − '
-§©y lµ Pt vi ph©n t
2
bËc 1 d¹ng:
y’+ py = q cã No t/qu¸t:
60
1
]
1

¸+

·

dx Qe C e y
Pdx Pdx

· ·

·


∫ ∫
· − ·
x
x
dx
dx
x
x dx Qe
x x
dx
Pdx
Pdx
2
1
.
1
ln
⇒No t/qu¸t
) x 2 C ( x y + ·
b.
x 3
e y 3 ' y 4 ' ' y · + −
-Pt ®Æc trng : 0 3 k 4
2
k · + +
cã No:
1
2
k , 3
1
k · ·
⇒Pt thuÇn nhÊt cã No t/qu¸t :
x
e
2
C
x 3
e
1
C y + · ta t×m 1 No riªng cña Pt ko thuÇn nhÊt d¹ng:
) x 9 6 (
x 3
Ae '* ' y
) x 3 1 (
x 3
Ae '* y
x 3
Axe * y
+ ·
+ · ⇒
·
Thay vµo Pt vµ ®ång nhÊt hÖ sè :
[ ]
x 3
xe
2
1
* y
x 3
e
x 3 ) x 3 1 ( 4 x 9 6
x 3
Ae
· ⇒ ·
+ + − +
⇒Pt cã No t/qu¸t
) 1 ( 1
2
C
1
C 1
) o (
y
x 3
e
2
x
x
e
2
C
x 3
e
1
C y
· + ⇒ ·
+ + ·
) 2 ( 9
2
1
2
C
1
C 3 9
) o (
' y
x 3
xe
2
3
x 3
e
2
1
x
e
2
C
x 3
e
1
C 3 ' y
· + + ⇒ ·
+ +
+ · ⇒
-Gi¶i hÖ
[ ]
x x x
x e e e y
C C
C C
C C
C C
3 3
1 2
1 1
2 1
2 1
2 1 1 1 5
4
1
4
1 1
4
1 5
1 1
4
1 5
2
1 5
2
) 2 (
2
1 7
3
) 1 ( 1
+ − ·
⇒ − · − · − ·
· ⇒ · ⇒
¹
¹
¹
'
¹
· +
· +
61

1 1 x −x ⇒ z 'x = (− ln r ) / x = − .r ' x = − . = 2 2 r r r r x − r 2 + 2 x. .r 2 2 2r ' x .r −x −1 r = 2 x − r (a ) ⇒ z ' ' xx = ( 2 )' x = 2 + x. 4 = r r r r4 r4
r' y = 2y x2 + y 2 = y r

Vì vai trò của x và y là tương đương nhau trong biểu thức → tính tương tự ta được :
z ' ' yy = 2 y2 −r2 (b) r4

Cộng 2 vế (a) và (b) →
z ' ' xx + z ' ' yy = 2 x 2 − r 2 2 y 2 − r 2 2( x 2 + y 2 ) − 2r 2 + = = 0 (đpcm ) r4 r4 r4

Câu 6: (1đ)
z = xarctg x x 1 1 x xy − x 2 − y 2 ⇒ z ' x = arctg + x. . − 2 x = arctg + 2 − 2x x 2 y y y 1+ ( ) y x + y2 y
x x2 y − 2 x2 + 2 (a) y x + y2

Khi đó
x.z 'x = xarctg

z ' y = x.

−x 1 − x2 − x2 y . −2y = 2 − 2 y ⇒ y.z ' y = 2 − 2 y 2 (b) y 2 1 + ( x )2 x + y2 x + y2 y

Cộng 2 vế của (a) và (b) ta được
xz ' x + y.z ' y = xarctg x − x2 y x − 2x 2 + 2 − 2 y 2 = xarctg − 2( x 2 + y 2 ) ⇔ xz ' x + yz ' y = z − ( x 2 + y 2 ) 2 y y x +y

Câu 7: (1đ)
u= x 2 +y 2 +z 2 , A( 1,1, 2 )

Ta có :
∂ u = ∂ x 2x 2 x2 + y 2 + z2
1 12 + 2 + 1 ( 2) 2

=

x x2 + y2 + z2
1 = 2

∂ u = ∂ y

2y 2 x2 + y 2 + z2

=

y x2 + y 2 + z2

∂ u = ∂ z

2z 2 x2 + y2 + z2

=

z x2 + y 2 + z2

∂ ( A) u ⇒ = ∂ x

∂ ( A) u = ∂ y

1 12 +12 +(
2 12 + 2 + 1 ( 2) 2

2)

2

=

1 2
2 2

∂ ( A) u ⇒ = ∂ z

=

Biết rằng:

  l =OA

tạo với 3 trục của Oxyz các góc

α, β,γ

cosin Chỉ phương: 2

cos α =

1 12 +12 +( 2) 2

=

1 2 1 2
2 2

cos β =

1 12 + 2 + 1 ( 2) 2

=

cos γ =

2 12 + 2 + 1 ( 2) 2

=

Vậy:
∂ u ( A) ∂ u ( A) ∂ u ( A) ∂ u ( A) = c o sα + c o sβ + c o sγ = ∂l ∂x ∂y ∂l
1 2

.2 +

1

1 2

.2 +

1

2 2

.

2 2

=1

Câu 8: (1đ) Cho trường vô hướng

 u 2 x. ln(x + y ) − x − y TÝnh T¹i A(1,0), (1,− 1) l =
∂u  ∂l

Bg: Ta có

∂ = ln x +y ) + x  u 2 −  ( ∂ x x +y  2  

1 x −y

∂u = 2x + 1 ∂x x+ y 2 x− y

∂u ( A ) = 2. ln( 1+0 ) + 1 ∂x 1+0

(

)

3 1 = 2 2 1−0

∂ u( A ) 2.1 = + 1 = 5 ∂y 1+ 0 2 1− 0 2

Biết rằng l =( 1,−1 )⇒véctơ Chỉ phương   l 0 = (cosα , cos β ) cosα = lx = 2 1 2 =
1 + ( − 1)

1 2

cos β =

y  l

=

−1 1 + ( − 1)
2 2

=

−1 2

Biết rằng

∂u( A ) ∂u( A ) ∂u( A )  = cos α+ cos β ∂x ∂y ∂l

  − 2 = 3 . 1 + 5 . −1  = 2 2  2 2 2  

Câu 9: (1đ) Cho trường vô hướng
u = e xy ( y 2 + 2 x −3 ) TÝnh (gradu). div

Bg: Ta có

∂u ∂x

= y.e x y( y 2 + 2 x − 3) + 2.e x y = e x y ( y 3 + 2 x y− 3 y + 2) ∂∂ ux = x.e x y ( y 2 + 2 x − 3) + 2 y.e x y = e x y ( y 2 .x + 2 x 2 − 3x + 2 y)

M Æ h ¸gcr a d uu ; ∂∂ u kt = ∂∂ x y

( )
2

∂ 2u = y.e xy ( y 3 + 2 xy − 3 y + 2) + 2 y.e xy xy e ( y 4 + 2 xy 2 −3 y 2 +4 y ) ∂x 2
2 ∂ u ∂ y 2 2 2 ∂u ∂u = + ∂2 y ∂2 x =x . e x y (y 2 x + x 2 − x + y) + e 3 2 + x y (2x y + ) =e 2 x y (y 2 x 2 + x 2 3 − x 3 2 + x 4 y + ) 2

⇒ ( r d) d i v ga u

=e

x y

(y

4

+ x 2 y

2

− y 3

2

+ y +y 4

2

x

2

+ x 2

3

− x 3

2

+ x 4 y

+ ) 2

3

y ) = z ' x dx + z ' y d y mà z − x = arctg y y ⇔ F( x . z ) Câu 12: (1đ) cho hàm ẩn x = x( y. y . z ) = arctg +x−z =0 z −x z −x y 1 y y + y 2 +( z − x ) 2 1 1 z −x .Câu 10: (1đ) Cho hàm ẩn z = z ( x. y . 1+( 1 y z −x ) 2 −1 = y −y 2 +( z −x ) 2 −1 = − y +y ( y 2 2 +( z −x ) 2 2 ) = − y +y ( y 2 2 +( z −x ) 2 2 ) F' z = +( z −x ) +( z −x ) − ( y + y 2 + ( z − x) 2 ) − F 'x y 2 + ( z − x) 2 VËy n→ z ' x = nª = =1 − ( y + y 2 + ( z − x) 2 ) F 'z y 2 + ( z − x) 2 − F 'y z−x z' y = = 2 F 'z y + y + ( z − x) 2 Dodã. y ) = z ' x dx + z ' y dy = dx + z −x dy y + y + ( z − x) 2 2 Câu 11: (1đ) cho hàm ẩn x = x ( y . +1 = +1 == F'y = . z ) có PT 2x z = e 2 x ( x + y 2 +2 y ) ⇔ F( x . y . z ) có PT : Khi dã. z ) = z + x −4 x − xy íi y ⇒ x' y = 2 xy = 2 F 'x 3x − 4 − y 2 − F'z −1 x' z = = 2 F'x 3x − 4 − y 2 = x ' y dy + x ' z dz = 2 xy 1 dy − 2 dz 2 3x − 4 − y 3x − 4 − y 2 2 −F ' y Như vậy = d x ( y . F ' x = 3 x 2 − 4 − y 2 F ' y = −2 xy F ' z =1 3 2 V z =4 x −x 3 +x 2 ⇔F( x. z ) = e ( x + y 2 + 2 y ) − z = o Ta có: 4 . d z ( x . y ) Có PT z − x = arctg Ta có F 'x = y z −x d z ( x. == 2 z − x 1+( y )2 ( z − x )2 1+( y )2 2+( z − x )2 y 2 +( z − x ) 2 y +( z − x )2 y z −x z −x −y ( z −x ) 2 .

y ) ∈R ta có z ' x = e x ( x + y )( x − y + 4) + e x ( x − y + 4) + e x ( x + y ) = e x [ ( x + y )( x − y + 4) +2 x + 4] z ' y = e x ( x − y + 4) − e x ( x + y ) = +e x [ 4 − 2 y ] Xét tọa độ các điểm tới hạn của h/số : M(x.e 2 x ( y +1) F ' z = −1 − F'y F' − 2e 2 x ( y + 1) − 2( y + 1) 1 ⇒ x' y = = 2x = x' z = − z = 2 x 2 2 F 'x F ' x e (2 x + 1 + 4 y + 2 y 2 ) e (2 x + 1 + 4 y + 2 y ) 2 x + 1 + 4 y + 2 y Như vậy d x ( y .F ' x = 2. z ) = x' y dy + x' z dz = − 2( y + 1)e 2 x dy + dz e 2 x (2 x + 1 + 4 y + 2 y 2 ) DẠNG CÂU HỎI 2 ĐIỂM Câu 1: (2đ) z = e x ( x + y )( x − y + 4) ( Mxđ : ∀x.y)  z'x (M ) = 0  z' (M ) = 0 ⇔  y ⇒ Hàm số có 2 điểm tới hạn:  y= 2  x  e (4 2y =− 0)  y= 2  y= 2  x= − 4  x ⇔  2  2 ⇔  (∆ ' 89 =−= 1)  [(xe + y) yx 4)( x ] =+++− 042  (x 2 x =+++ 042)  x y =++ 086  y= 2   x= − 2 5 .e 2 x ( x + y 2 + 2 y ) + e 2 x = e 2 x ( 2 x + 4 y + 2 y 2 +1) F ' y = e 2 x (2 y + 2) = 2.

e −4 = 4.2) = 0 C ( M 1) = z ' ' yy ( M 1) = −2.2) và z max = z ( −4.e −8 < 0 A = −2.e −2 > 0 ⇒Hà số không đạt cực trị tại M1(-2.ta có: A( M 1 ) = z ' ' xx ( M 1 ) = e −2 [ 0.2) Tại M2(-4.e −4 > 0 A( M 1) = 2.e −2 B( M 1) = z ' ' xy ( M 1) = e −2 (4 − 2.M 1 (− .e −4 ⇒ B 2 − AC = 0 − 4. 2) = e (−4 + 2)( −4 − 2 + 4) = 4.e −4 < 0 Vậy hàm số đạt cực đại tại −4 −4 M2(-4.2) 2 và M 2 ( − .e −8 = −4.2) = 0 C = −2.2) 4 Ta lại có: r = A = z ' ' xx e x [ ( x + y )( x − y + 4) + 2 x + 4 + ( x − y + 4) + ( x + y ) + 2] = e x [ ( x + y )( x − y + 4) + 4 x +10 ] s = B = z ' ' xy = z ' ' yx = x [e (4 − 2 y) ] / x = e x ( 4 − 2 y )t = C = z ' ' yy = e x ( 4 − 2 y ) [ ] / y = −2e x Tại M1(-2.( −2 − 2 + 4) + 4(−2) + 10 ] = 2.e −2 ⇒ B 2 − AC = 0 + 4.y) : 6 . y) ∈ 2  R     và z ' x =3 x 2 −3 y z ' y =3 y 2 −3 x Xét tọa độ các điểm tới hạn M(xo.2).e Câu 2: (2đ) z =x 2 + y 2 −3 x y Ta có MXĐ :  (x D = ∀ .ta có : A = z ' ' xx ( M 2 ) = e −4 (( −4 + 2)( −4 − 2 + 4) + 4(−4 +10 ) = −2e −4 B = e −4 (4 − 2.2).yo) của Z(x.

1) thì ⇒ A = z ' ' xx ( M 1) = 6. zx= 0'  yx =− 033  = yx (1)  ⇔ 2 ⇔2 z y= 0'  xy =− 033  = xy (2) 2 2 Thay (2) vào (1) 3 →y 4 = y ⇔ 1 3 y( y − 1) = 0 ⇔ y( y − 1) ( y( + ) 2 + ) = 0 ⇔ 2 4 Với : y1 = 1 → x1 = y12 = 1 Với : y2 = 0 → x2 = y22 = 0  y1 = 1 y = 0  2 ⇒Ta có 2 điểm tới hạn của :M1(1.1) Tại M2(0.0): ta có z ' ' xx = 6 x z ' ' xy = z ' ' yx = −3 z ' ' yy = 6 y Tại M1(1.6) = −27 < 0 ∆ < 0 Vậy →  ⇒  A= 6> 0 H/s đạt cực tiểu tại M1(1.1) và M2(0.1 = 6 B = z ' ' xy ( M 1) = −3 C = z ' ' yy ( M 1) = 6 ⇒ ∆ = B 2 − AC = ( −3) 2 − (6.0) ta có 7 .

y ) ∈ 2 Ta có : z = (2ax − x 2 )( 2bx − y 2 ) = x ( x − 2a ) y ( y − 2b) z ' x = y ( y − 2b)[ x − 2a + x ] = 2( x − a ) y ( y − 2b) z ' y = x ( x − 2a )[ y − 2b + y ] = 2( y − b) x( x − 2a ) Xét hệ PT:  z'x = 0  (2 x − a)y(y − 2b) = 0  z' = 0 ⇔   y  2x(x − 2a) y −( b) = 0 8 .0 = 0 B = z ' ' xy( M 2 ) = − 3 C = z ' ' yy( M 2 )= 6.1 Câu 3: (2đ) z =( 2a −x 2 )( 2b −y ) 2 .0= 0 ∆ = B 2 − AC = (− 3) 2 − 0 = 9 > 0 ⇒hàm số không đạt cực trị tại M2(o. a ≠0 x y b ( R +MXĐ : ∀x.A = z ' ' xx( M 2 ) = 6.1) = .Như vậy hàm số đã cho đạt cực tiểu tại M1(1.o) .

0(0 − 2a ) = 0 = 1 6a 2b 2 〉 0 (ab ≠ 0) mà r = 0 9 . M2(0.2b) Ta lần lượt xét các điểm tới hạn trên với z ' ' xx = ( 2( x − a ) y ( y − 2b)) 'x = 2 y ( y − 2b) z ' ' xy = z ' ' yx = 2( x − a )[ y − 2b + y ] = 4( x − a )( y − b) và z ' ' yy = 2 x( x −2a ) s = z ' ' xy ( M 1 ) = 4(0 − a )( 0 − b) = 4ab ⇒ =s 2 −rt =( 4a ) 2 −0.0. ta có 5 điểm tới hạn sau :M1(0.0) . M3(a.2b).b≠ 0.  x= a   y= b   x= 0   x= a    y = 0   y= o   y = 2b   x= 0 ⇔ ⇔   x= o   y= 2b  x= 2a   x= 2a   y = b   y= 0     x= 2a   y= 2b Kết hợp các khả năng với ab ≠ 0→a ≠ 0 .0 = ∆ b với M1(0.0) .b) .M5(2a. M4(2a.0)→r = z ' ' xx ( M1) =2.( 0 −2b) =0 t = z ' ' yy ( M 2 ) = 2.

0) không là điểm cực trị Với M2(0.⇒ M1(0.2a(2a − 2a) = 0 ⇒ ∆ = s 2 − rt = (− 4a b) 2 − 0 = 1 6a 2 b 2 〉 o →Hệ số không đạt cự trị tại M4(2a.2b) ta có: r = z ' ' xx ( M 4 ) = 2. b ) == ( 2a 2 − a 2 )( 2b 2 − b 2 ) = a 2b 2 Câu 4 : (2đ) 10 .0) Với M5 (2a.b) * Với M4 (2a.2a(2a − 2a) = 0 → ∆ = s 2 − rt = 16a 2 b 2 〉 0 →Hệ số không đạt cự trị tại M5(2a.0(0 − 2a) = 0 ∆ = s 2 − r t = 1 6a 2b 2 〉 0 ⇒M2(0.2b) không là điểm cực trị Vói M3 (a.b(b − 2b) = −4b 2 s = z ' ' xy ( M 3 ) = 4(a − a)( b − b) = 0 t = z ' ' yy ( M 3 ) = 2a (a − 2a) = −4a 2 → = s 2 −rt =0 2 −16 a 2b 2 = ∆ 2b 2 〈 0 = − 1 a6 mà r= -4b2 < 0 ⇒hàm số đạt cực đại tại M3 (a.2b) Như vậy hệ số đạt cực đại tại M3 (a.0(0 − 2b) = 0 r = z ' ' ( M 5 ) = 2.0)⇒ s = z ' ' x y(M 4 ) = 4(2a − a)(0 − b) = − 4a b = t = z ' ' y y( M 4 ) = 2.b)⇒ r = z ' ' xx ( M 3 ) = 2.2b)→ r = z ' ' xx ( M 2 ) = 2.2b( 2b − 2b) = 0 s = z ' ' xy ( M 2 ) = 4(0 − a )( 2b − b) = −4( ab ) t = z ' ' yy ( M 2 ) = 2.2b(2b − 2b) = 0 s = z ' ' xy( M 5 ) = 4(2a − a)(2b − b) = 4ab t = z ' ' yy( M 5 ) = 2.b) khi đó Z max = Z ( a .

z = x 2 + xy + y 2 − 4 ln x − 10ln y Mxđ: D = {∀( x. y ) : x〉 0.y): y 4  4 4 4  =0 ( x − y )(1 − xy ) = 0 x − y − x + y = 0 x − y = 0 x   ⇒ ⇔ ⇒ ⇔ x= y=0 4 x+ y=0 3( x + y ) − 4( x + y ) = 0 ( x + y )(3 − 4 ) = 0  =0  xy  y xy    2 x + y − z' x = 0  ⇔  z' y = 0 2 y + x −   { → loại vì khôg ∈ D  x y =− 0  x= y   32  4 ⇔  4 ⇔ x y == 3 − = 0  x = y 3  x y 3  4 1 − =0 ⇔  xy x + y = 0  x = − y (vô n0)  2  x = −4 4  1 − xy = 0  xy = 4   → 4 ( vô n0)  3 − 4 = 0  xy = 3   xy  vậy→ hệ pt có 1 n0 x = y = 2 3 3 11 . Xột hệ pt tọa độ cỏc điểm tới hạn M (x. y〉 0} →ta có: z ' x = 2 x + y − 4 x z' y = 2 y + x − 4 .

→ Hệ số có 1 điểm tới hạn M ( 4 Xét: r = z ' ' xx = 2 + 2 x 2 3 2 3 . ) 3 3 s = z ' ' xy = z ' ' yx = 1 t = z ' ' yy = 2 + ⇒tại 4 y2 2 3 2 3 .4 = −15 < 0 và r = 4 > 0 ⇒ h/số cực tiểu tại: M( 2 3 2 3 2 3 2 3 4 14 4 4 . ) và Z min = z ( 3 3 3 2 3 3 3 3 Câu 5 : (2đ) z = x3 + y 3 − x − y MXĐ:∀(x. − ln = 4 − 7 ln . ) = 3.y)∈R2 Ta có : z ' x = 3 x 2 − 1 z' y = 3 y 2 − 1 Xét hệ PT tọa độ các điểm tới hạn của h/số: 12 . )⇒ 3 3 4 r = z ' ' xx( M ) = 1 + =4 M( 4 s = z ' ' xy( M ) = 1 t = z ' ' yy( M ) = 1 + 2 3 4 4 3 =4 ⇒ s − rt = 1 − 4.

 − 1   x=   3  − 1  y=  3  − 1  − 1   x=   x=   3   3  1  1 x= y= 2    zx= 0'  3x =− 01   3   3  ⇔2 ⇔ ⇔  zy= 0'  3y =− 01   y= − 1   x= 1   3   3     y= 1  y= − 1   3   3    x= 1   3   y= 1   3 13 .

1 3 )⇒ Tại M 2 ( 14 .⇒h/số có 4 điểm tới hạn: −1 −1 −1 . 3 3 3 M1 ( 1 3 1 3 ) ) Ta lại có: r = z' ' xx = 6x s = z ' ' xy = z ' ' yx = ⊗ t = z ' ' yy = 6 y ⇒lần lượt xét các điểm tới hạn ta có : Tại r = z ' ' xx( M1) = 6. ) và 3 3 Z max = z ( ⇒ Z max = −1 3 −1 −1 . ) 3 3 4 3 9 . −1 3 = −2 3 −1 3 = −2 3 M1 ( −1 3 . s=⊗ t = z ' ' yy( M1) = 6.2 3 = − 12 < 0 r = −2 3 < 0 ⇒h/số đạt cực đại tại M1( −1 −1 . ). M 4 ( . 3 3 3 1 −1 1 M 3( . M 2 ( . ). 1 3 ) ⇒ s 2 − rt = ⊗ − 2 3 .

−( 1) = − 2 3 3  3 ⇒h/số dạt cực trị tại : M 3( 1 3 .− 2 − rt = ⊗ + 2 3.− ) ⇒  s = z '' x y= 0 3 3   t = x '' y (yM ) = 6.r = z ' ' xx ( M 2 ) = 6.2 3 = − 1 〈 02 2 mà r = 2 3〉 0 1 3 . )=− 4 3 9 Như vậy h/số đạt cực đại tại 15 . 1 3 ) ⇒h/số đạt cực tiểu tại M 4 ( 1 3 1 3 với Z min = z ( .( s = z ' ' xy = ⊗ t = z ' ' yy ( M 2 ) = 6. = 2 3  3 1 1  ⇒S Tại M 3 ( .2 3 = 12 > 0 ⇒h/số ko đạt cực trị tại M2  1 r = z '' x (xM3 ) = 6.2 3 =12 > 0 1 3 )  1  r = z ' ' xx( M 4 ) = 6. = 2 3  3  ⇒ S − r =t ⊗ − 2 3. −1 ) = −2 3 3 1 =2 3 3 ⇒ s 2 − rt = ⊗ + 2 3. =2 3  3 1 1  . ) ⇒  s = z ' ' xy = z ' ' yx = ⊗ Tại M 4 ( 3 3  1 t = z ' ' yy( M 4) = 6.

− 1 3 ). Z max = 4 3 9 Đạt cực tiểu tại: M4( 1 3 .y) theo đường (0.0) = 2y4 >0 Khi y lân cận 0. z’’y2 = 0 + Xét (x.y) – z(0.0) z’’x2 = .4 = z’’y2 z’’x2y – z’’x2.y) theo đường (x=y) => z(y.y) => z(0.M 1 (− 1 3 .0) k0 là Cực trị 16 ( ) . Từ 2 trường hợp trên => (0. Z min = − 4 3 9 Câu 6 : (2đ) Tìm cực trị của hàm số z = x4+y4 – 2x2 + 4xy -2y2 z’x = 4x3 – 4x + 4y z’y = 4y3 – 4y + 4x z’’xy = 4.0) = y2(y2-2)<0 Khi y ở lân cận 0 y < 2 + Xét (x.y) – z(0. z’’x2 = 12x2 – 4 z’’y2 = 12y2 – 4   z' x = 0  x 2 − x + y = 0  x 3 + y 3 = 0  ( x + y ) ( x 2 + y 2 − x y)= 0   ↔ ↔  z' = 0 ↔  2  y  y − y + x = 0  x3 − x+ y = 0  x3 − x + y = 0      x =0   y =0   x + y =0   x + y =0   x 3 − x + y =0   x 3 − 2 x = 0     x= 2 ⇔  ⇔  ⇔  y =− 2  xy =0   x =0    x 3 − x + y =0   y = 0  x = − 2     y = 2  + Xét A(0. 1 3 ).

2) ta có 17 . y>0 Giải: Bước 1  z' = y − 50  x x2  20  z' x − 2 y  Tìm các điểm dừng y− 50    20   y2    2 8 y −   x −  50 = 0 x2 20 = 0 ⇒ y2  y − 50 = 0(1)  x2  20  x = y 2 ( 2)  Thay (2) vào (1) ta có = 0 ⇒ y − 1 .− 2 )thay = >cùcd ¹i * Xét B ( − 2 .y 4 = 0 => 8y – y4 = 0 => y(8-y3) = 0  y = 0 lo¹itheo ra bµi y =0   y = 2 ⇒ x= 5 ⇒ ⇒ 3 2  8 − y = ( 2 − y )(4 + 2 y + y ) = 0  y2 − 2 y + 4 = ( y +1) 2 + 3 > 0  Vậy có 1 điểm dừng M1(5.vµo ( 2 . Bước 2: Tính ∆ = B 2 − AC A = z ' ' x 2 = 100 3 x B = z ' ' xy = 1 ⇒ ∆ = 1 − 4000 x3 y3 C = z ' ' y 2 = 40 3 y Tại điểm dừng M(5.2). 2 )thay = >cùctiÓu vµo * Xét A Câu 7 : (2đ) Tìm cực trị của hàm số: 50 20 z = xy+ x + y với x>0.

125 Câu 8 : (2đ) Tìm cực trị cuả hàm số z= x3 + y3 – x2y Giải: Bước 1:  z' = 3 x 2 − 2 xy  x  2 2  z' y = 3 y − x  Tìm các điểm dừng có hệ  3 x 2 −2 xy =0(1)  3 y 2 − x 2 =0( 2)  Từ (1) => x(3x-2y) =0 x = 0 ⇒ 3x = 2 y ⇒ x = 2 y 3  thay x=0 vào (2) ta có 3y2=0 =>y=0 thay x=2/3.∆( 5 .2 ) = 100 > 0 ⇒ Tại M hàm số đạt cực tiểu.2 ) = 1 − 4 = −3 < 0 => hàm số đạt cực trị ta lại có A( 5 .y vào (2) ta có 3 y 2 4 y 2 = 0 ⇒ 27 y 2 − 4 y 2 = 0 9 23 y2= 0 => y=0 Vậy ta có điểm dừng M(0.0) Bước 2: 18 .

6 y xét tại điểm dừng M(0.luận về cực trị.0 ) = 0 => chưa có k. z>0 với x=y Câu 9 : (2đ) Tìm cực trị của hàm số z= 2 x + 2 y +1 x 2 + y 2 +1 2 x2 + y 2 + 1− z' x = x x2 + y2 + 1 x2 + y 2 + 1 2 ( 2 x + 2 y + 1) = 2( x 2 + y 2 +1) −( 2 x 2 +2 xy +x )    x 2 + y 2 +1    3 = 2 y 2 −2 xy −x +2    x 2 + y 2 +1    3 z' y = 2 x    −2 xy − y +2 3 x 2 + y 2 +1     x − y = 0   2 2 y 2 −2 xy − x + 2=0  z ' x =0 ( x − y )(2 x + 2 y + 1) = 0 2 x − 2 xy − y + 2  ↔ 2 ↔  Ta có  z ' =0 ⇔  2  2 x + 2 y + 1 = 0 2 x −2 xy − y + 2=0  2 x − 2 xy − y + 2 = 0  y   2 2 x − 2 xy − y + 2 = 0  x=y=2 Ta có: 2 x+ y + ≤ 2 1 1 1 (22 +22 + 2 )( x2 +y 2 + ) = 3 x 2 + y 2 + 1 ⇒ 2 x + 2 y +1 x + y +1 2 2 ≤3⇒ z ≤3 => max z=3 y ↔ x = =1↔ x = y = 2 2 2 19 .0) ta có ∆( 0 . xét hàm số tại (0.Tính ∆ = B 2 − AC A = z' ' x 2 = 6x − 2 y C = z' ' y 2 = 6 y 2 B = z ' ' xy = − 2 x ⇒ ∆ = 4 x − (6 x − 2 y ).0): z=0.

2) = 17 => Gía trị Max =17 Giá trị Min = -3 Câu 11 : (2đ) Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số: Z= x2+y2 -12x +16y 2 2 trên miền D: x + y ≤ 25 Giải: Ta có: 20 .2) là cực đại vì Zmax=3 Câu 10 : (2đ) Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số: Z= x2+2xy .4x +8y 0 ≤ x ≤ 1 trên miền D: 0 ≤ y ≤ 2  Giải: Ta có:  z' x = 2 x + 2 y − 4   z' = 2 x + 8  y  Tìm các điểm tới hạn  z' x = 2 x + 2 y − 4 =0  x = −4  ⇒  z' = 2 x + 8 =0  y  y =6  Vậy ta thấy hàm số đạt cực trị thì điểm cực trị k0 thuộc miền D XÐt : z (0.2) = 16 z (1.0) = 0 z (0.=> A(2.0) = −3 z (1.

5 ) = 190 z( 5 . y) ∈ R : y2 2 ≤ x ≤ 3− y   2   → D ®îc giíi h¹n bëi c¸c ®êng 21 . z' x = 2 x − 12   z' = 2 y + 16  y  Tìm các điểm tới hạn  z' x = 2 x −12 =0  x =6   z' = 2 x +16 =0 ⇒   y  y = −8  Vậy ta thấy hàm số đạt cực trị thì điểm cực trị k0 thuộc miền D XÐt : z( −5 .−5 ) = 30 z( −5 .5 ) = 70 => Gía trị Max =190 Giá trị Min = -90 Câu 12 : (2đ) y x= y2 2 y=1 1 − 3 1 2 1 2 3 §æi thø tù lÊy t/ph©n 1 I = ∫d y 0 3−y 2 y2 2 ∫ f ( x.−5 ) = −90 z( 5 . y )dx  0≤ y≤ 1   2  miÒn lÊy t/ph©n D =  (x.

y ) d y 2 x −x 2 y x= y2 2 1 1/2 1 2 x 22 . y) : 2   2 x ≥ y ≥ 0    1   ≤ x ≤ 2 D2=  (x. y) :  2  0 ≤ y ≤ 3− x   VËy→ 1 2 I = ∫ dx 0 2x y ∫ f ( x. y ) d + 0 ∫dx 1 2 2 1 y ∫ f ( x. y ) d + 0 ∫dx ∫ f ( x. y )dy 2 0 3 3 −x 2 C©u 13 : (2®) §æi thø tù lÊy t/ph©n: I = ∫ dx 0 2 2x ∫ f ( x. y =1 . MiÒn D = y2 .y =0 . 2 D1 D2  3 D x= x = 3 −y 2 ⇔ 2 +y 2 = x 3 víi  1  0≤ x≤   D1 =  (x. y) : 2   0≤ y≤ 1     2 ≤ x≤ 3    D3 =  (x.

y) ∈ R  2x − x2 ≤ y ≤ D ®îc g/h¹n bëi c¸c ®êng x =0 . y) : y2   ≤ x ≤ 2  2   0≤ y≤ 1  1 1−   D3 =  (x. y) : y 2 2 ≤ x ≤ 1− 1− y   2    1≤ y ≤ 2    D2 =  (x. y) : VËy → I = ∫ dy 0 2 ≤ x ≤ 2  1+ 1− y   + ∫ dy 0 1 2 1− y 2 y2 2 ∫ f ( x. y ) dx y2 2 2 C©u 14 : (2®) 1 y ∫d 0 1− y x ∫ f ( x. y ) d + x 1+ 1−y 2 1 ∫ dy ∫ f ( x. y ) d + x ∫ 2 f ( x. x =2 y = 2 x − x 2 ⇔ ( x − 1) 2 + y 2 = 1 ⇔  2  x = 1− 1− y ⇔  x = 1 + 1 − y2     2x  y = 2x ⇔ x = y2 2 → D = D1 D2  3 D  0≤ y≤ 1    víi D1 =  ( x. y ) d 2 − 1− y y 1 y=1 1 -1 x 23 . 0≥ x≤ 2  2: MiÒn lÊy t/ph©n D =  (x.

y ) 0 ≤y ≤ 1 − 1 −y 2 ≤x ≤ −y 1 →MiÒn D ®îc giíi h¹n bëi c¸c ®êng: y=0 . y ) d − 1 0 C©u 1 : (3®) I = ∫ (xy + x + y)dx L + x +x −y)d ( y y ∫∫ Theo c«ng thøc Green: I = D(y −x)dxdy π  π  − ≤ϕ ≤ D: 2 2 0 ≤ r ≤ acos π  I = ∫∫(y +1− x −1 dxdy ) D = ∫∫(y − x)dxdy D Trong ®ã D lµ h×nh trßn : ®æi to¹ ®é cùc th×: π  π  − ≤ 4≤ D 2 2 0 ≤ r ≤ acos ϕ  a a2 (x − )2 + y2 ≤ 2 4 24 . y ) d + − 1 0 0 1−x y ∫ dx ∫ f ( x.x=1-y vµ x = − 1 −y 2 ⇔x 2 + y 2 =1 (lÊyphÇn x ≤ 0) Víi: D1 = {( x.y =1 . y) :0 ≤ x ≤ 1  0 ≤ y ≤ 1 − x 0 1−x 2 ⇒I = ∫ d x y ∫ f ( x. y ) : ⇒ D = D1 ∪ D2 −1≤ x ≤ 0    1 − x2 ≥ y ≥ 0   D2 = { (x.x=1-y →miÒn lÊy tÝch ph©n D ={( x.

(a >0) *TÝnh trùc tiÕp : Ta cã PT ®êng cong lµ nöa trªn cña ®êng trßn : lµ   y = a2 − x2   − a ≤ x ≤ a ⇒ dy = dx = −2 x 2 a2 − x2 −x dx a2 − x2 vËy⇒ I = ∫ xdy + ydx L a  = ∫  a2 − x2 −  −a    dx 2 − x2  a   x2  dx    a  2 2 ∫  a − x + x.C©u 2 : (3®) I = ∫ xdy + ydx L y a L -a 0 a x x 2 + y 2 =a 2 .®Æt x=asint ⇒ −π π ≤t ≤ 2 2 ⇒ 25 .  −a   a  a2 = ∫ 2 a 2 − x 2 −   −x dx −a  a2 − x2  2 −x2  a   a = 2 ∫ a 2 − x 2 dx − −a a dx a2 ∫ 2 − x2 −a a ⇒ I = 2 ∫ a 2 − x 2 dx − a 2 a −a −a a ∫ dx a2 − x2 a I1 = ∫ a 2 − x 2 dx −a .

d(asint) π = −π 2 ∫ a cos t.I1 = 2 2 2 2 ∫ a − a sin t −π 2 π .a cos t.Dïng c«ng thøc Green: y a B L D A -a C 0 a x XÐt miÒn kÝn ®îc t¹o bëi ®êng cong L vµ ®/th¼ng y=o ⇒ I = ∫ xdy + ydx = L ABC ∩ ∫ xdy + ydx 26 .dt 2 = a2 π π −π 2 2 ∫ cos tdt = 2 = a 2 −π∫ = 2 1 + cos 2t dt 2 2 a 2  sin 2t  π 2 t+ −π 2  2  2   a 2  π −π  )  − ( 2  2 2  2 sin π − sin( −π ) + ] = πa 2 2 a a d( x ) dx a I2 = ∫ ∫ − a a 2 − x 2 − a 1− ( x )2 a x a a = arcsin = arcsin − a a −a −a arcsin =π a ⇒ I = 2 I1 − a 2 I 2 = 2. πa 2 2 − a 2π = 0 b.

0 +0.= xdy + ydx ∫ xdy + ydx − ∫ ABC CA I1 = ∫ xdy + ydxx ABC -Ta cã: ⇒Theo ®/lý Green víi: ∂p  p= y→ = 1  ∂y  ⇒  Q= x→ ∂Q = 1  ∂x ∂Q ∂p I1 = ∫ ( ∫− )d x d y D ∂x ∂y = ∫∫(1 −1) dxdy = 0 D I =  xdy + ydx -MÆt kh¸c: 2 C∫A  − a≤ x≤ a Víi: C :  ⇒ A  y = 0 → d = y0 a I 2 = ∫ x.dx = 0 −a VËy ⇒ I = I1 − I 2 = 0 − 0 = 0 C©u 3(3®) L ∫ ( x + y )dx + xydy x=y2 1 B m L A n 27 .

O y=x a.Sö dông c«ng thøc Green I = ∫ p ( x. y ) dy L Víi: 28 .TÝnh trùc tiÕp     tacã: L = Am B +Bm A  Trong ®ã Am B cã PT: 1 x  x = y2  ⇒ d=x y d y  0≤ y≤ 1  Bn A cã PT:  x = y ⇒ dx = dy ⇒ 1 ≥ y ≥ 0  I = ∫ ( x + y )dx + xydy =  (+ y )dx + xydy ∫ x + (x + y )dx + xydy ∫ = ∫ ( y 2 + y )2 y + y 3 dy + ∫ ( y + y + y 2 )dy 0 1 1 Bn A 0 Am B L [ ] = − ∫ (3 y 2 − 2 y 2 )dy + ∫ ( y 2 + 2 y )dy 0 = ∫ ( −3 y 3 − y 2 + 2 y ) dy 0 1 1 1 0  = − 3   3 = (− 4 1 y4 y3 − + y2  4 3 0  1 −1 − +1) − 0 = 3 12 b. y ) dx + Q( x.

 ∂p p(x.y) = x y ∂ Q =y  ∂ x ⇒Theo c«ng thøc Green ta cã: y ∂ Q ∂ p I = ∫∫( − ) dxd y x ∂ y D ∂ Víi D lµ miÒn kÝn biÓu diÔn trªn h/vÏ ⇒ = ∫ dy ∫ ( y −1) dx 0 y2 1 I = ∫∫( y −1)dxdy D = ∫ ( y − 1)( y − y 2 )dy = ∫ (− y 3 + 2 y 2 − y )dy − y4 y3 y 2 1 +2 − ) 4 3 2 0 −1 2 1 = ( + − )−0 4 3 2 − 3+ 8 − 6 −1 = = 12 12 =( 0 0 1 1 C©u4(3®) I = ∫ y2d −x2d x y c Y CR -R R X C¸ch1:§êng trßn cã Pt tham sè: 29 .y)= x+ y  ∂ y = 1   ⇒  Q(x.

o − −R = −R 3 ∫ (sin 3 t + cos 3 t ) dt o π 3sint − sin3t sin3 t = 4 3cost + cos3t 3 cos t = 4 3π −R ⇒I = 4 ∫ (3sin t −sin 3t o + 3cost + cos3t)dt = + = = −R 3  cos3t −3cos t + +3sin t 4  3  sin 3t  π 3 o  −R 3  1 1 3+3− −  4  3 3  −R 3 1 6 −4R3 .t x = R co s .0 ≤ t ≤ π  y = R sin t  π 2 I = ∫  − R2 s in t(− R s in) t   o − R2 c o 2 t(R c o s)] d t s t R + ∫ o d x x2. = 4 3 3 C¸ch2: π r3 R I =− ∫ (c s ϕ +s ϕ 2 o in ).( )dϕ 3 o o I =− 2 xy ∫ (x +y)d d ∫ −2R3 π  2+ 2≤ 2  x y R = o in ) ∫ (c s ϕ +s ϕ dϕ  3  o y≥ o  π R π −2R3 (s ϕ −c s ϕ in o ) =− ∫d ∫(r c s ϕ+r s ϕ r r = 2 ϕ o in ) d o 3 o o −4R3 = 3 C©u5(3®): Y B a y ∫ x −y d A B 30 .

o ≤ t ≤ 2 y = asin t A X NhËn xÐt : x ≥ y khi x ≤ y khi o≤t≤ π 4 π 4 ≤t≤ π 2 π 2 4 t − sint) costdt I = a ∫ (cos o π 2 − a2 ∫ (cost − sint) costdt= o π 4 π 2 4(cos t − sint cost)dt 2 I =a ∫ o π 2 2 − a2 ∫ (cos t − sint cost)dt π 4 π 4 1+ cos t sin2t 2 = a2 ∫ ( − )dt 2 2 π 2 π 2 1+ cos t sin2t 2 = a2 ∫ ( − )dt 2 2 π 4  1 sin2t cos t  π 2 4 = a2 t + + 4 4  o  2  1 sin2t cos t  π 2 2 = a2 t + + 4 4 π  4 2 =0 C©u6(3®) x2 + 1+ y2)dy ∫ 2x ln ydx + ( y AB Y 31 .t a  x = acost π AB :  .

ln1 dx + o ) 1 2 + ∫ (o + 1+ y2 )dy 1 2 ⇒I = ∫ 1+y2 d y 1 2  U = 1+y  d = dy V  y  d  U= ⇒ 1+y2 dy  V =y  2 2 y2 I = y 1+y2 − ∫ d y 1 1 1+y2 2+ 5 32 .B C 1 1 §Æt :p = 2xlny NhËn xÐt: ∂y = ∂x ∂ p ∂ Q Q= x2 + 1+ y2 y A X = 2x y VËy tÝch ph©n ko phô thuéc d¹ng ®êng cong .B»ng c¸ch lÊy tÝch ph©n däc theo biªn cña tam gi¸c ACB .víi C(o.1) 2 1 I = ∫ 1+ y2 dy = (2 5 − 3 2 1 + ln ) 1− 3 I = ∫ pdx + Qdy + ∫ pdx + Qdy AC CB o = ∫ (2x.

2 ⇒I = y 1+ y2 1 2 y2 +1−1 −∫ dy = y 1+ y2 2 1 1+ y 2 2 dy − ∫ 1+ y2 dy + ∫ 1 1 1+ y2 2 = y 1+ y2 1 2 − I + ln( y + 1+ y2 ) 1 ⇒I = (2 5 − 2) + ln 2 + 5) −ln(1+ 2) ( ⇒I = 5 − 2 1 2+ 5 + ln( ) 2 2 1+ 2 C©u7(3®) ∫ c (x +y)d +(y −x)d x y 2 +y2 x BiÓu diÔn Pt ®êng trßn trong d¹ng tham sè: x = acost .o < t < 2 π  y = asin t 2 [(acost + asin t)(−asin t) π I= ∫ a2 o + (asin t −acost)(acost)]dt 2 π = ∫ − (sin2 t + cos2 t)dt o 2 π = − ∫ dt = −2 π o t a x C©u8(3®) I =∫ c − d +x y y x d 2 +y2 x y 33 .

m = 1 b. y) =e s y + m x c s y ( 2 2 o Q(x.o < t < 2 π  y = sin t x Pt tham sè: I= 2 [(−sin t)(−sin t) + cos t. ∂p = e x cos y − 2m 2 sin y ∂y ∂Q = e x cos y − 2mx 2 sin y ∂x pdx + Qdy x in p x.theo c«ng thøc ta cã : y x U(x.t 1 x = cost . y) =ex c s y − x 2 s y o m in lµ vi ph©n toµn phÇn khi : ∂p ∂Q 2 = ⇔m − m = o ∂y ∂x nhËn ®îc m = o. y) = ∫ exdx + ∫ (ex cosy π o 2 x in =e s y +x2 c s y + o 1 −x2 s y)d +2 in y C©u10(3®) o y ∫ h(x)[(x c s y −y sin y)d A B +x sin y +y c s y)d ] o x a. cost]dt π ∫ cos2 t +sin2 t o 2 π = ∫ dt = 2 π o C©u9(3®) Cho c¸c hµm sè a.§Æt p = h(x)(x sin y + y cos y) Q = h(x)(x cosy − y sin y) ∂ p ∂ Q = ∂ y ∂ x §iÒu kiÖn ®Ó tÝch ph©n ko phô thuéc ®êng ®i lµ : 34 .

⇒ h( x) = e x ∂p = h( x ) ( x cos y + x cos y − y sin y ) ∂y ∂Q = h'( x) ( x cos y − y sin y ) ∂x + h( x ) cos y ∂p ∂Q = ⇔ h'( x ) ( x cos y − y sin y ) ∂y ∂x = h( x) ( x cos y − y sin y ) h'( x) ⇔ h'( x) = h( x ) ⇔ =1 h( x) b.π ) 0 B(π .o) x I = ∫ Pdx + Qdy + ∫ Pdx + Qdy = ∫ (− y sin y )dy + ∫ o.Ta cã : ∂ p y2 −x2 −2m xy = 2 + y2)2 ∂ y (x ∂ p n 2 + n 2 −2xy y x = 2 + y2) ∂ y (x 35 . y A(o.dx = ∫ y sin ydy o 0 Ao π oB π π o Sö dông c«ng thøc tÝch ph©n tõng phÇn : u=y du = dy  ⇒ dv = sin ydy  v = − cos y  ⇒ I = − y cos y π + ∫ cos ydy = o − y cos y π + sin y π = π + o = π o o o π C©u11(3®) ∫ AB (m − y)dx + (nx + y)dy x x2 + y2 a.

o) C(a. y ⇔  n −1 = 0 ⇔ n = m = 1 1 − m = 0  B(a. ∀x. ⇒I=∫ dy + ∫ dx = ∫ 2 2 a ao 2 2 2 2 oa + x oa + y ax +a = 2(arctg − arctgo = 2( 1 ) π 4 )= π 2 C©u12(3®) TÝnh tÝch ph©n mÆt lo¹i 2 sau ®©y: 2 y z 2 zd 2 x y ∫∫x d d +y d x +z d d s z a a y a x 36 .a) A(a.§iÒu kiÖn ®Ó biÓu thøc díi dÊu tÝch ph©n lµ vi ph©n toµn phÇn cña hµm sè U(x.Q = 2 2 2 2 2 2 2 2 oa + x oa + x x +y x +y a 2a a a+ y 0 x−a 1 xa dx = 2a arctg .o) x a a+ y a a−x =∫ dy + ∫ dx a2 + y2 a2 + x2 I = ∫ pdx + Qdy + ∫ pdx + Qdy o o CB AC a a+ x a a−x x− y x+ y =∫ dx + ∫ dx p= .y) nµo ®ã lµ víi m = n =1 y 2 − x 2 − 2mxy = ny 2 − nx 2 − 2 xy ⇔ ( x 2 − y 2 )( n − 1) + 2 xy (1 − m) b/ = 0.

2. = π 5 5 C©u14(3®) 37 . y 2.I = 2 ∫ ∫ ∫ x + y + z ) dxdydz = ( 2∫ ∫ ∫ xdxdydz + 2 ∫ ∫ ∫ydxdydz + 2 v v a v a o a v a o zdxdydz = 2 ∫ xdx ∫ dy ∫ dz + 2 ∫∫∫ ∫ dx ∫ ydy ∫ dz + 2 ∫ dx + ∫ dy ∫ zdz o o o o o ( z a ) +( x a )( y a )( z 2 a ) o o o o a a 0 a o a a = x 2 a ) y a ) z a ) + x a) y 2 a) ( ( ( ( ( o o o o o = a4 + a4 + a4 = 3a4 C©u13(3®) Cho trêng vect¬  F =(x 2.z 2) y z x Φ=∫∫x 2d d +y 2d d y yz z zx s +z 2d d x xy ¸p dông c«ng thøc :Ostrogratski Φ = ∫∫∫ y 2 + z 2 + x 2 )dxdydz ( V : x 2 + y 2 + z 2 ≤1 v  0 ≤ θ ≤ π §æi qua to¹ ®é cÇu : V  o ≤ ϕ ≤ 2π  0 ≤ r ≤ 1 2 π π 1 ⇒ Φ = ∫ dϕ ∫ dθdθ ∫ r4dr o o o 1 4 π = 2 .

ux = 2x ⇒ ux = x u t¬ng tù y z . 4 π = 4π 3 C©u1(4®) y y' ⇔ ln y cos x =1 ln y y y' 1 ⇔ ln y = y cos x y ' cos x = §Æt z = ln y ⇒z ' = y' y thay vµo .dz 0 0 r2 2 0 ≤ ϕ ≤ 2π  2 r ≤z ≤2  2  0≤r ≤2  2 2 2 = 2π. ∫ r 3 (2 − 0 2 r2 2 ) dr 2 r4 r6 2 − ) = 2 12 0 1 1 16π 2π. (thÓ trong ®ã V lµ h/cÇu x2 +y2 +z2 ≤1 tÝch V) = 3.§æi qua to¹ ®é trôc I = ∫ dr ∫ dϕ ∫ r 3 .2 4 ( − ) = 2 3 3 2π ( C©u 15 (3®) U = x2 +y2 +z2 ⇒ 2 =x2 +y2 +z2 U ⇒ 2u. ) ⇒Th«ng lîng cña trêng vect¬ u u u x y z Φ = ∫∫ dydz + dzdx + dxdy = ∫∫xdydz + ydzdx + zdxdy u u s su uy = gradu qua mÆt cÇu S : x2 +y2 +z =1 lµ v× U =1 S ¸p dông c/thøc ostrogradsky ta cã Φ= 3∫∫∫d xdyz v ⇒Φ = 3.z = cos 1 x 38 .ta ®îc : z '. . uz = u u x y z ⇒gradu= ( .

⇒ ∫ z '.zdx = ∫ =∫ cos x 1 − sin 2 x

1 z2 dx ⇔ cos x 2 dx

=∫ =

d (sin x ) (1 −sin x )(1 +sin x )

1 d (sin x ) 1 d (sin x ) + ∫ ∫ 2 1 +sin x 2 1 −sin x 1 1 +sin x = ln +ln C 2 1 −sin x z2 x π ⇔ =ln C tg ( + ) 2 2 4

Thay l¹i ,ta cã nghiÖn tæng qu¸t cña PT: ln 2 y =2 ln C tg ( 2 + 4 )
y b/ y ' '− =x sin 2 x +§©y lµ PT vi ph©n tuyÕn tÝnh cÊp 2 ko thuÇn nhÊt +XÐt PT thuÇn nhÊt t¬ng øng y ' '− =0 ⇒ PT ®Æc trng : y

x

π

2 − 1 = 0 ⇔  k1= 1 k   k2 = − 1
®Æc trng cã 2 nghiÖm thùc ph©n biÖt do ®ã nghiÖm tæng qu¸t cña PT ®Æc trng :
y = C1.e x + C2 .e −x

⇒ PT

+Ta t×m 1 No riªng cña Pt vi ph©n tuyÕn tÝnh cÊp 2 ko thuÇn nhÊt ®· cho:
y ' '−y = x sin 2 x = x ( = 1 − cos 2 x ) 2 x x − cos 2 x = f1( x ) + f 2 ( x ) 2 2
f1 ( x) = x = e ox .P ( x ) 1 2

víi

α = 0, n = 0 nªn no riªng cã d¹ng

yR1= Ax +B → y’R1 = A→ y’’R1= 0 thay vµo pt : y’’- y = f1(x) =
x 2

→ 0 (Ax+B)=

x 2

 1  A= − ⇔  2→ B= 0 
x

No riªng : yR1 = − 2 Víi f2(x) =
− x cos 2 x = 2
x e o [P ( x ) co 2 x +Q0 ( x ). sin 2 x ] s 1

39

→pt : y’’-y=

f 2 ( x) = −

x cos 2 x 2

cã N0 riªng d¹ng yR2= (Ax+B)cos2x + Csin2x → y’R2 =Acos2x –2(Ax + B)sin2x +2Ccos2x = (A+2C)cos2x – 2(Ax +B)sin2x → y’’R2 = - 2(A +2C)sin2x – 2Asin2x – 4(Ax+B) cos2x = -4(A+C)sin2x –4(Ax+B)cos2x Thay vµo pt ta ®îc : (-4A –5C)sin2x – 5(Ax+B)cos2x

= − 2 cos 2 x

x

 − (4 A + 5C ) = 0   1 ⇔  5A =  2  5B = 0  1  A= 1 0  ⇔ B= 0  −4 1 −2 C = . =  5 1 0 2 5
y'R2 = 1 2 x cos 2 x − sin 2 x 10 25 −x 1 2 + x cos 2 x − sin 2 x 2 10 25

No riªng:

Nh vËy, No riªng cña pt vi ph©n khg thuÇn nhÊt ®· cho lµ : yR = yR1 +yR2
=

VËy No tæng qu¸t cña pt ®· cho
ytq = y + y R = C1.e x + C2 .e −x x 1 2 − + x cos 2 x − sin 2 x 2 10 25

C©u2(4®) a. T×m No riªng cña PT:
y ln 3 y + y ' x +1 =0 y' 1 ⇔ =− x +1 y ln 3 y

®Æt
z' =− z3

z = ln y ⇒z ' =

y' y

Thay vµo ta ®îc:
1 x +1

TÝch ph©n 2 vÕ : 40

z ' dx = −∫ z3

dx x +1

1 1 . = −2 x +1 − C ⇔ 2 z2 1 2
1 2

z 2 (2 x +1 + C ) =

Thay do

z = ln y →

ta cã: vµo:

ln 2 y ( 2 x +1 + C ) = y(

−15 ) = e 2 →thay 16

ln 2 (e 2 ).( 2

−15 1 +1 + C ) = 16 2 1 1 ⇔ 4.( 2. + C ) = 4 2 1 1 −3 ⇔C = − = 8 2 8

VËy,No riªng cña Pt ®· cho lµ :
3 1 ln 2 y ( 2 x +1 − ) = 8 2

b.T×m No tæng qu¸t :
x y ' '− y ' = x 2 =e o p2( x) 3

-§©y lµ PT tuyÕn tÝnh cÊp 2 ko thuÇn nhÊt - PT ®Æc trng t¬ng øng cña PT tuyÕn tÝnh cÊp 2 thuÇn nhÊt y ' '− y ' =0 lµ: 3

k 2 − 3k = 0 ⇔ k (k − 3) = 0  k1 = 0 ⇔   k2 = 3
→no t/qu¸t cña PT thuÇn nhÊt lµ:
y = C1.e ox +C2 .e3 x = C1 +C2 .e3 x

ta t×m 1 No riªng cña PT vi ph©n cÊp 2 Ko thuÇn nhÊt ®· cho cã d¹ng :
YR = x ( ax 2 +bx +C )

(V×

k1 = 0 = α)

⇒ ax 3 + bx 2 + C ⇒ y ' R = 3ax 2 + 2bx + C y ' ' R = 6ax + 2b ⇒ y ' ' R −3 y ' R = 6ax + 2b − 9ax 2 − 6bx −3C = x 2

41

⇔ − 9ax2 + 6(a − b) x + 2b − 3C = x 2  − 9a = 1  ⇔  6( a − b ) = 0  2b − 3c = 0  1  a=b=−   9 ⇔ C = 2 b = 2 .§©y lµ PT vi ph©n tuyÕn tÝnh cÊp 2 Ko thuÇn nhÊt 42 . − 1 = − 2  3 3 9 27  VËy →mét no riªng cña PT lµ : 1 2 1 2 x + x+ ) 9 9 27 −x 2 2 = (x + x + ) 9 5 y R = −x ( → No t/qu¸t cña Pt ®· cho lµ : Ytq = y + y R = C1 + C2e3 x − x 2 2 (x + x + ) 9 5 xc s x o C©u3(4®) a.z ⇔z ' = sin x( z −1) z' ⇔ = sin x z −1 TÝch ph©n 2 vÕ : z ' dx = ∫ sin xdx z −1 dz ⇔∫ = ∫ sin xdx z −1 ⇔ln z −1 = −cos + C ⇔∫ (C lµ h»ng sè ) ln y +c s x − =− o x +C o 1 cs +Thay z = y + cos x ta ®îc No t/qu¸t cña Pt lµ : ⇔y +cos = x x + cos 2 x 2 2 cs C x − =e − o x + 1 cs C ⇔ = −c s x +e − o x + y 1 o y b. y '−y sin x =sin §Æt z = y + cos x ⇔y ' =sin x( y +cos x) (*) ⇒ ' = y '−sin x ⇔y ' = z '+sin x z Thay vµo (*) ta ®îc: z '+sin x = sin x. y ' '− =x cos 2 x .

.XÐt PT vi ph©n thuÇn nhÊt t¬ng øng : vËy →PT thuÇn nhÊt cã No t/qu¸t y =C1.P ( x ) 1 (α ≠ k1.e x +C2e −x y ' '− =0 y →PT ®Æc trng : k 2 −1 =0 ⇔k1. sin 2 x ] s 1 → Ta t×m N0 riªng d¹ng yR2 = e0x.(Ax + B) →y’R1 = A → y’’R1 = 0 Thay vµo (1) : 0 – (Ax +B) = x 2  −1  A= ⇔ 2 B= 0  x → N0 riªng yR1 = − 2 ∗ Ta cã : f2(x) = x e o [P ( x ).((ax+b)cos2x+ Csin2x) → yR2 = (ax+b)cos2x + Csin2x → y’R2 = acos2x –2(ax+b)sin2x + 2Ccos2x = (a+2c)cos2x – 2(ax+b) sin2x → y’’R2 = -2(a+2c)sin2x – 2asin2x – 4(ax+b)cos2x = -4(a+c)sin2x – 4(ax+b)cos2x Thay vµo (2) ⇒ .y = f1(x) (1) lµ yR1 vµ y’’ – y = f2(x) (2) lµ yR2 ta cã : f1( x ) = x 2 x =e o . k 2 ) → Ta t×m N0 riªng d¹ng : yR1 = e0X .XÐt Pt Ko thuÇn nhÊt ®· cho : x x + cos 2 x 2 2 = f1( x ) + f 2( x ) y ' '−y = →Ta sÏ lÇn lît t×m No riªng øng víi Pt : y’’. co 2 x + Q0 ( x ).(4a +5c)sin2x – 5(ax+b)cos2x = x cos 2 x 2 ⇔ 43 .2=±1 .

dy = ∫ ln y. N0 riªng cña pt ®· cho sÏ lµ : YR = YR1 + YR 2 = x x 2 − − cos 2 x − sin 2 x 2 10 25 VËy N0 tq cña pt ®· cho lµ : Ytq = Y + YR = C1e x + C 2 e − x x x 2 − − cos 2 x − sin 2 x 2 10 25 C©u 4 : (4®) a) 2ydx + (y2 – 6x)dy = 0 dx y x + −3 = 0 dy 2 y 3 −y ⇔ x '− x = y 2 ⇔ §©y lµ pt vi ph©n t2 cÊp 1 kh«ng thuÇn nhÊt víi : P( y ) = −3 −y . Q( y ) = y 2 →C/thøc N0 t/qu¸t lµ : x =e − P y ) dy  ∫ P ∫ ( y e ( y)d × ∫  Q( y ) d +C y ] §Æt = −3∫ I = ∫ p ( y ) dy = ∫ − 3 dy y dy = −3 ln y y P dy J = ∫ e ∫ ( y ) Q( y ) dy y −3 = ∫ − 3 ln y. ydy 2 2 44 .1 = 0  − 5a =   2  − 2  2 5 VËy → yR2 = −1 2 x cos 2 x − sin 2 x 10 25 Nh vËy theo n/lý chång chÊt N0. −1  a= 1 0   4a + 5c = 0  b = 0   − 5b = 0 ⇔  − 4 1  1  c = 5 .

 2 2 2 y   3 y 2 ln y + ∫ ydy 4 3 2 y 2 ln y + y 8 VËy→no t/qu¸t cña pt lµ: 3  3 x =3 ln y − y 2 ln y + y 2 +C ] 8  4 (C lµ h»ng sè ) 9 2 b. k 2 = 5 nªn no t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt lµ : y = C1e 4 x +C2 . y ' '− y '+0 y =e 4 x +§©y lµ Pt vi ph©n t2 cÊp 2 ko thuÇn nhÊt +XÐt Pt thuÇn nhÊt t¬ng øng : y ' '− y '+ 0 y =0 →Pt ®Æc trng: 9 2 k 2 − 9k + 20 = 0 k = 4 ⇔(k − 4)( k − 5) = 0 ⇔  1 k 2 = 5 →Pt ®Æc trngcã 2No thùc ph©n biÖt k1 = 4. A e ⇒ ' R = A 4 x +4 A . dy  d = yu  u = l yn  §Æt  ⇒   d = yv d yy2  v= 2  ⇒J = − 3 4 3 =− 4 =− 3  y2 y 2 dy   ln y − ∫ . po( x) ⇒ α = 4 = k1 ⇒Ta t×m 1 No riªng cã d¹ng: y R =x 4 x .e 4 x +4(1 +4 x ). e 4 x  4    4x =8 A(1 +2 x )e thay vµo ta cã : 45 .e5 x -XÐt Pt vi ph©n ko thuÇn nhÊt ®· cho y ' '−9 y '+20 y = e 4 x = f ( x ) ⇒ f ( x ) = e 4 x = eαx .e 4 x y e x = A(1 +4 x )e 4 x  y ' ' R = A .

No t/qu¸t cña pt ®· cho lµ : Ytq = y + y R = C1e 4 x + C2e5 x − x.e 4 x = e 4 x ⇔ − Ae 4 x = e 4 x ⇔ A = −1 ⇒no riªng : y R = −x.e 2t dt = ∫ .§Æt: x = et ⇒dx = et dt = xdt dt 1 dy ⇔ = = e −t ⇒ y ' = dx x dx dy dt = . Ax.e 4 x C©u5(4®) a.e 2t dt t 2t e = ∫ e 2t dt = 2 VËy⇒No t/qu¸t: e 2t  e 2t y = e ln t  +C  =t .q t C (t ) d + ] +Ta cã : I = ∫ p(t ) dt 1 = ∫ − dt = −ln t t ∫ p(t ) dt J =∫e q(t ) dt 1 ln = ∫ e − t .t.t. ln x x.T×m No riªng: .VËy. 2 2 et = x ⇒ y = ln x ( x2 +C ) 2 do: y(e) = e thay vµo ta cã : 46 .e −t = e −t y 't dt dx y '− y = x.e2t  (t ) ⇒§©y lµ Pt vi ph©n t2 cÊp 1 ko thuÇn nhÊt ®èi víi t ⇒No t/qu¸t: y =e − p( t ) d  t ∫ ∫  e  t ∫ p( t ) d . ln thay vµo Pt ta ®îc : e− t .et ⇔ t.et 1  p(t ) = −  1 t y'− y = t.e2t ⇒  t  q = t. = y 't .( +C ) 2  2    Thay t = lnx .e 4 x y ' ' R −9 y ' R +20 y R = e 4 x ⇔ 8 A(1 + 2 x)e 4 x − 9 A(1 + 4 x)e 4 x + 20. y't − y = t.

e 2 → =1 = k1 α →yR = e (ax + bx ) → yR X 3 2 y ' ' R = e x ax 3 + (6a + b) x 2 + 2(3a + 2b) x + 2b ] [ = e x ax 3 + bx 2 + 3ax 2 + 2bx = e x ax 3 + (b + 3a) x 2 + 2b ⇒ y ' ' R = e x ax 3 + (3a + b) x 2 + 2bx + 3ax 2 + 2(3a + b) x + 2bx [ [ [ ] ] ] Thay vµo pt ®· cho ta ®îc: y ' ' R −2 y ' R + y R = e x [ [ 6a + b − 2(3a + b) + b] x 2 + [ (6a + 2b) − 4b] x + 2b ] = xe x ⇔ (6a – 2b) x + 2b = x 1  6a − 2b = 1  a =  ⇔ 6  2b = 0  b = 0  47 .e2 + C) 2 2 2 e e = +C = ⇒C =0 2 2 y (e) = ln(e).e x 2 y x §©y lµ pt viph©n t2 cÊp 2 kh«ng thuÇn nhÊt.( ax +b) v× f ( x) = x. XÐt pt thuÇn nhÊt t¬ng øng: y’’ –2y’ + y = 0 → pt ®Æc trng k2 – 2k + 1 = 0 ⇔ (k – 1)2 = 0 ⇔ N0 kÐp k1 = k2 = 1 → pt thuÇn nhÊt cã N0 t/qu¸t : y = e x (c1 +c2 ) x Ta t×m 1 N0 riªng cña pt kh«ng t/nhÊt ®· cho cã d¹ng: y R = x 2 .e x .( y  y '−  x ln x = x ln x  VËy N0 riªng cña pt  e2   y ( x) = 2  => y= x2 ln x 2 b) T×m N0 t/qu¸t: y ' '− y '+ = .

§©y lµ pt vi ph©n t cÊp 2 khg thuÇn nhÊt 5 6 e XÐt pt thuÇn nhÊt t¬ng øng: y’’ – 5y’ + 6y = 0 → pt ®Æc trng k2 – 5k +6 = 0 s in y =c.e x .e −  x − )e x +  J 1 c     = .e0 + (0 – 1) = c – 1 ⇔c = 1 VËy N0 riªng cÇn t×m lµ : siny = e x +x −1 ⇔y =arcsin( e x +x −1) b) T×m N0 t/qu¸t cña pt: 2 y ' '− y '+ y =x + x .VËy → N0 riªng: y R = x 2 .e x + x − ) c ( 1 Nh vËy: (c lµ h/sè) do: y(0) = 0 =c.e 6 6 → N0 t/qu¸t cña pt ®· cho lµ: Ytq = Y + YR = e x (C1 + C 2 x)  x3  x3 x + e = ex  + C 2 x + C1  6  6    C©u 6 : (4®) a)T×m N0 riªng y’ + tgy = cos ⇔ y’cosy + siny = x §Æt z = siny → z’ = y’cosy Thay vµo ta cã: z’ + z = x §©y trë thµnh pt vi ph©n t cÊp 1 khg t/nhÊt víi : → CT N0 t/qu¸t Z = − p d  ∫ p( x ) d x x e ∫ ( x) .q( x ) d + ] x C ∫ e  x y 2  p( x) = 1   q( x) = x Ta cã : J =∫e I = ∫ p( x ) dx = ∫ dx = x q( x ) dx = ∫ e x .e x + x − ) ( 1 48 .xdx ∫ p( x ) dx  u = x  d = d u x §Æt:  x→ x  d = e dv  vx= e x ( → =x.( 1 x3 x x + 0) = .

e3x . p1( x) (α =0 ≠k1. A ⇒ y'R 2 2 x = y ' ' R2 = A.e 2 x +c2 .e x = e x 1 ⇔2 A.e x −5 A.XÐt pt khg thuÇn nhÊt ®· cho: y’’–5y’+6y = x +e x = f1(x)+f2(x) + Víi f1(x) = x → y’’–5y’+6y = f1(x) = eox .k2 ) →Ta t×m N0 riªng cã d¹ng : y R1 = e ox . k 2 ⇒ ta 1 5 t×m No riªng d¹ng: yR = e x .e x = e x ⇔ A = 2 1 x ⇒ y R2 = e 2 49 .e x + 6. A.e Thay vµo ta ®îc : A.( ax +b) = ax +b → y’R1 =a → y’’R1 = 0 Thay vµo ta cã: 0 –5a + 6(ax +b) =x ⇔6ax + 6b –5a = x  6a = 1 ⇔  6b − 5a = 0  1  a = 6 ⇔ b= 5a= 5  6 3 6 No riªng: y R1 = 6 x + 36 f 2 ( x) = e x ⇒ y ' '−5 y '+6 y + Víi : = f 2 ( x) = e x Qo ( x) ⇒ α = 1 ≠ k1 . k1 = 2 → (k .2) (k – 3) = 0 ⇔   k2 = 3 →pt cã 2 N0 thùc ph©n biÖt →pt thuÇn nhÊt cã N0 t/qu¸t y = c1.

x y ' '+ y '+ y = . = x2 4 3 x y y z= 1 −3 y '. q( x) = −3 x 2 x ®©y lµ Pt vi ph©n t2 cÊp 1 ko thuÇn nhÊt ⇒c/thøc No t/qu¸t: − P dx Z = e ∫ ( x) P dx   × ∫ e ∫ ( x ) .ta cã : −1 1 z '+ z = x 2 3 x 3 ⇔ z '− z = −3 x 2 x ⇒Víi p( x) = −3 . ⇔ y '+ y = x2 y4 x y' 1 1 + .Q( x ) dx + C  ⇒   −3 I = ∫ P( x ) dx = ∫ dx = −3 ln x x P dx J = ∫ e ∫ ( x ) .Theo n/lý chång chÊt No →riªng cña Pt ®· cho lµ : y R = y R1 + y R2 1 1 5 = ex + + 2 6 36 VËy No cña Pt ®· cho : ytq = y + y R = C1e 2 x + C2e3 x 1 1 5 + ex + x + 2 6 36 (C1 .( −3 x 2 )dx 1 =∫ .Q( x ) dx = ∫ e − 3 ln x .e − 4 3 x .C2 lµ c¸c h»ng sè) C©u7(4®) a. y 2 ⇒z ' = y3 y6 §Æt = y 4 −3 y ' ⇔ y' y 4 = −1 z′ 3 Thay vµo .( −3 x 2 ) dx 3 x dx = −3∫ = −3 ln x x ⇒ Z = e 3 ln x [ − 3 ln x + C ] = x 3 [C − 3 ln x ] Thay: Z = 1 y 3 ⇒ 1 y3 = x 3 [C − 3 ln x ] ⇒No t/qu¸t: 1 = x3 [C −3 ln x ] (C 3 y lµ h»ngsè) 50 b.

e− x  1  a = 4 4a = 1  ⇔ ⇔  2( a + b ) = 0  b = − a = − 1  4 ⇒No riªng Y R = x.øng: k 2 + 4k + 3 = 0 k = −1 ⇔ (k + 1) (k + 3) = 0 ⇔  1  k2 = − 3 ⇒Pt ®Æc trng cã 2 No thùc ph©n biÖt ⇒No t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt : Y = C1. ( x −1) x ( x −1) −x = e 4 4 VËy No t/qu¸t cña Pt: Ytq = Y + YR = C1e − x + x ( x − 1) C2 e −3x + e − x 4 51 .e −x .øng: y ' '+ y '+ y =0 4 3 ⇒xÐt Pt ®Æc trng t.e −x .P ( x ) 1 y ' '+4 y '+3 y = x.e −3 x .e −x = f ( x ) ⇒Do x x =e − ( a 2 +b ) x α = −1 = k1 ⇒ta t×m No riªng cña Pt ko thuÇn nhÊt cã d¹ng: y R = x.e −x + C 2 .XÐt Pt ko thuÇn nhÊt ®· cho : = eαx .( ax +b) − 2a − ) x − ] ( b b ⇒ 'R = −  a + − x 2 − x  y e x 2 x b a b     −  a 2 + 2a − ) x +  x −x = e ( b b     y ' ' R = −  2a + a − + x 2 e x − x 2 b a   = −  2 − a − ) x + ( a − )] e x a x (4 b 2 b   Thay vµo ta ®îc : y ' ' R +4 y ' R +3 y R = e − x ax 2 − (4a − b) x + 2(a − b) − 4ax 2 + (8a − 4b) x + 4b + 3ax 2 + 3b x ] [ = e− x [ 4a x+ 2(a + b)] = x.§©y lµ Pt vi ph©n t2 cÊp 2 ko thuÇn nhÊt ⇒xÐt Pt thuÇn nhÊt t.

VËy No riªng cña Pt : y= x 7 −2x 1 2 e + e 4 2 b.e + 0 2 −0 2 .e x x 1 2 1 x 1 x ∫ e 2 . e dx = ∫ e dx = e dx 1 = x 2 2 ∫ P ( x) dx .C©u8(4®) a.§©y lµ Pt vi ph©n t2 cÊp 2 ko thuÇn nhÊt hÖ sè h»ng sè! .T×m No t/qu¸t cña Pt: y ' '+ y '+ y =x + − 6 5 e x .T×m No riªng cña Pt: y '+ y = e 2 x y ⇔ y' y + y =e2 y' ⇔ x x §Æt:Z= y ⇒z' = y' y 2 y = 2 z' Thay vµo ⇒ 2 z '+ z = e 2 ⇔ z '+ 1 1 x z = e2 2 2 víi  P( x) 1  =2  1 x  q( x) = e 2  2 ∫ ∫ e  P( x) d x §©y lµ Pt vi ph©n t2 cÊp 1 ko thuÇn nhÊt .No tæng qu¸t : Z = e − P( x)d  x ∫ .e 2 + e 2 2 1 e 2 Thay : 1 9 7 =C+ = ⇔ C= 2 4 4 Y (o) = C.XÐt Pt thuÇn nhÊt t¬ng øng: y ' '+ y '+ y =0 ⇒ 6 5 Pt ®Æc trng: k 2 + 6k + 5 = 0  k1 = − 1 ⇔ (k + 1) (k + 5) = 0 ⇔   k2 = − 5 52 .Q ( x )dx = J = ∫e 2 2 Z =e −x 2 −x 2 [ 1 ex + C 2 x + 1e2 2 ] 2 ⇒no t/qu¸t x x − 1 y = C.Q ( x) d x + ] C I = ∫ P( x )dx = ∫ = C .

⇒Pt cã 2 No thùc ph©n biÖt.VËy .e −x + C 2 .XÐt Pt ko thuÇn nhÊt ®· cho: x y ' '+ y '+ y =x +e − 6 5 = f1( x ) + f 2( x ) víi f1( x ) = x = e ox .e −5 x . p1( x ) (α = 0 ≠ k1.Theo nguyªn lý chång chÊt No ⇒No riªng cña Pt thuÇn nhÊt : . vËy No t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt : Y = C1.No t/qu¸t cña Pt ®· cho: 53 . k 2 ) ⇒Ta t×m No riªng d¹ng : YR1 = e ox ( ax + b) Cña Pt: y ' '+ y '+ y =x = f1( x ) (1) 6 5 ⇒ y ' R1 = a ⇒ y ' ' R1 = 0 ⇒ 0 + 6a + 5a + xb = x ⇔  1 a= 5 thay vµo  5a = 1  6a + b = o ⇔  − 6   b = − 6a =  5 +Víi f 2( x) = e − x = eαx . po( x ) ⇒ α = −1 = k1 ⇒ YR1 = x −6 5 ⇒Ta t×m No riªng d¹ng: YR 2 = Axe −x cña Pt: y ' '+6 y '+5 y = f 2( x ) = e −x (2) ⇒ y ' R 2 = Ae − x [1 − x ] y ' ' R 2 = A − [− −(1 −x ) ] e x 1 = A −x ( x −2) e thay vµo PT (2) ⇒Y ' ' R 2 +6Y ' R 2 +5YR 2 = Ae −x [ x − 2 + 6(1 − x ) + 5 x ] 1 = 4 Ae − x = e − x ⇔ A = 4 = 1 −x xe 4 ⇒No riªng: YR 2 y R = y R1 + y R 2 x − 6 1 −x = + xe 5 4 .

ytq = y + y R = C1e −x x − 6 x −x + C2e −5 x + + e 5 4 C©u9(4®) a. C2( x)  C '1 ( x) s i nx + C '2 ( x) c o xs sin x  = 0(1) (1) ⇒ C ' 2 ( x) = − C ' ( x)  C ' ( x) c o xs − C ' ( x) s i nx = −tgxC ' ( x) cos x 1 1 2  = t1g (x2)  Thay vµo (2) ⇒ C '1 ( x) cos x + tgx. sin xC '1 ( x) = tgx ⇔ C '1 ( x) tgx = cos x + tgx. sin x sinx cosx = sin2 x cosx + cosx = sinx ⇒ C ' 2 ( x ) = −tgx.XÐt Pt thuÇn nhÊt t¬ng øng : y ' ' = y = 0 ⇒pt ®Æc trng: k 2 +1 = 0 ⇔k1.ta cã lµ No cña hÖ : C1( x) . 2 = ± = 0 ± i i ⇒Pt ®Æc trng cã cÆp No phøc liªn hîp nhÊt : y = e ox (C1 sin x + C2 cos x ) = C1 sin x + C2 cos x k1. sin x − sin 2 x 1 = = cos x − cos x cos x ⇒ C1 ( x ) = ∫ C '1 dx = ∫ sin xdx = − cos x sin 2 x C 2( x ) = ∫ C ' 2 dx = − ∫ dx cos x = −∫ sin 2 x d (sin x) cos 2 x (®Æt t=sinx) 54 . y ' '+y =tgx -§©y lµ Pt vi ph©n t2 cÊp 2 ko thuÇn nhÊt . 2 =0 ±i ⇒No tæng qu¸t cña Pt thuÇn -XÐt Pt vi ph©n ko thuÇn nhÊt ®· cho: y’’+y = tgx ta sÏ t×m 1 No riªng cña Pt t2 ko thuÇn nhÊt d¹ng: y R = C1( x ) sin x +C2( x ) cos x theo P2 biÕn thiªn h»ng sè Largrange .

No tæng qu¸t cña Pt ®· cho : ytq = C1 sin x + C2 cos x − 1 1 + sin x cos x ln 2 1 − sin x 3 4 b.4y =0 ⇒Pt ®Æc trng: k 2 − 3k − 4 = 0  k1 = 4 ⇔ (k − 4) (k − 1) = 0 ⇔   k2 = − 1 ⇒Pt ®Æc trng cã 2 no thùc ph©n biÖt ⇒no t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt y = C1e 4 x + C 2 e −x -XÐt Pt vi ph©n cÊp 2 ko thuÇn nhÊt ®· cho: y ' '− y '− y =e 4 x ⇒f ( x ) =e 4 x 3 4 x =eα po( x ) ⇒ =4 =k1 α ⇒Ta t×m no riªng cña Pt d¹ng: y R = x.e 4 x A = A 4 x xe ⇒y ' R = A 4 x (1 +4 x ) e y ' ' R = A 4 x ( 4 +4(1 +4 x )) e =8 A 4 x (1 +2 x ) e Thay vµo ta cã : 55 .3y’.1 − t 2 −1 dt = ∫ dt 1−t 2 1−t 2   1 = ∫ 1 − dt (1 − t )(1 + t )   1  1 1  = ∫ dt − ∫  + dt 2 1 − t 1 + t   1 1+t = t − ln 2 1−t = −∫ ⇒C 2 ( x) = sin x − 1 1 + sin x ln 2 1 − sin x t2 VËy ⇒No riªng : y R = C1 ( x) sin x + C 2 ( x) cos x ⇒ y R = − sin x cos x 1 1 + sin x + cos x(sin x − ln ) 2 1 − sin x 1 1 + sin x = − cos x ln 2 1 − sin x = y + yR Nh vËy. y ' '− y '− y =e 4 x -§©y lµ Pt vi ph©n t2 cÊp 2 ko thuÇn nhÊt hÖ sè h»ng sè -XÐt Pt thuÇn nhÊt t¬ng øng: y’’.

XÐt Pt vi ph©n thuÇn nhÊt t¬ng øng :y’’+ y = 0 ⇒Pt ®Æc trng: k 2 +1 = 0 ⇔k1. y ' '+y = 1 cos 2 x .§©y lµ Pt vi ph©n t2 cÊp 2 ko thuÇn nhÊt hÖ sè h»ng .C1(x) vµ C2(x) lµ No cña hÖ : x  C '1 s inx + C '2 c o s = 0   C ' c o s − C ' s inx = 1  1 x 2 co sx 2   C ' 2 = − t g x'1C  1 C '1 =   c o 2sx ( c ox s+  c o xs = = 2 c o 2sx − s i n x =∫ cos xdx 1 −2 sin 2 x =∫ 2 s in x ) c o xs 1 ⇒ 1 =∫ C'1 d =∫ C x d x 1−tg2x 1 − t g2 x d (sin x) 1 − 2 sin 2 x 56 .e 4 x = e 4 x 1 ⇔ 5A = 1 ⇔ A = 5 ⇒No riªng : y R = e 2 x 5 x VËy No t/qu¸t cña Pt: ytq = y + y R = C1e 4 x + C 2 e − x + x 4x e 5 C©u10(4®) a. 2 = ±i ⇒Pt ®Æc trng cã 2 No phøc liªn hîp nªn No t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt: y = e ox (C1 sin x + C2 cos x ) = C1 sin x + C2 cos x -XÐt Pt ®· cho : y' '+y = y R = C1 ( x ) sin x + C 2 ( x ) cos x 1 cos 2 x ⇒Ta t×m 1 No riªng cã d¹ng: ⇒theo p2 biÕn thiªn h»ng sè Largrange .e 4 x = A.y ' ' R −3 y ' R −4 y R = 8 Ae 4 x (1 + 2 x) − 3 Ae 4 x (1 + 4 x) − 4 Ax.e 4 x [8 + 16 x − 3 − 12 x − 4 x ] = 5 A.

XÐt Pt vi ph©n ko thuÇn nhÊt ®· cho : ⇒ f ( x ) = eαx po( x) 4 y ' '+ y '+ y =e − x = f ( x ) 5 4 α = −4 = k 2 nªn ta t×m No riªng cã d¹ng: 4 y R = A .e −4 x 1 Nh vËy .=∫ dt 1 − 2t 2 4 5 4 b.e 6 −4 x = e −4 x ⇔ A = − 1 3 VËy ⇒ y R = − 3 x. y''+5y'+6y = − -Pt ®Æc trng y = c1e−2x + c2e−3x 1 1+ e2x  k = −2 k2 + 5k + 6 = 0 ⇒  1 k2 = −3 ⇒No t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt : sö dông p2 biÕn thiªn h»ng sè: 57 .e − x x ⇒y ' R = A − x (1 −4 x) e 4 4 y ' ' R = A. Gi¶i PT: y ' '+ y '+ y =e − x 2 .§©y lµ Pt vi ph©n t cÊp 2 hÖ sè h»ng .XÐt Pt thuÇn nhÊt t¬ng øng: y’’+5y’ +4y =0 ⇒Pt ®Æc trng: k 2 + 5k + 4 = 0 ⇔  k1 = − 1 (k + 1) (k + 4) = 0 ⇔   k2 = − 4 ⇒Pt ®Æc trng cã 2 no thùc ph©n biÖt ⇒No t/qu¸t cña Pt thuÇn nhÊt : y = C1e −x +C2e −4 x .e − x [1 x −8 +5(1 −4 x) +4 x ] = −3 A.no t/qu¸t cña Pt ®· cho lµ : ytq = y + y R = C1e − x + C2e −4 x − 1 −4 x xe 3 C©u11(4®) a.e − x [−4 −4(1 −4 x )] =8 A − x ( 2 x −1) e 4 Thay vµo pt trªn ⇒ y ' ' R +5 y ' R +4 y R = 4 A.

e−x −2x e 3x e e2x =− ⋅ e−x = − 1+ e2x 1+ e2x e2x ⇒C1 = ∫ dx 1+ e2x ⇒C2 = ∫ dt t = ex ⇒ dx = t t2 dt t ⇒C1 = ∫ ⋅ =∫ dt 2 t 1+ t 1+ t2 §Æt 1 ln(1+ t2) + k1 2 1 = ln(1+ e2x ) + k1 2 = ⇒Pt ko thuÇn nhÊt cã No 1   y =  K1 + ln(1 + e 2 x ) e − 2 x 2   x + K 2 + e − arctge x e − 3 x e−2x = K 1e−2x + K 2e−3x + ln⋅ 2 x (1+ e2x ) + e−2x − e−3xarctge [ ]  k1 = 1 2 b) Pt ®Æc trng k − 3k + 2 = 0 ⇔   k2 = 2 58 .  C '1 e − 2 x + C '2 e − 3x =  − 2x − 3x  0 − 2C '1 e − 3C '2 e 1  =−  2x  1+ e ⇒ C ' 2 e −3 x = = e 3x 1 + e2x 1 1 + e 2x ⇒ C '2 e 3x dx ⇒ C2 = ∫ §Æt 1 + e2x t = ex ⇒d = exd = td t x x ⇒ dx = dt t t3 ⋅ d t t2d t =∫ 2 t 1+t 1+t2 1 = ∫ (1− )d = −a t t rctg +k2 t 1+t2 x ⇒ ex − arctge + k2 = C' e−3x C'1 = − 2 = −C'2.

⇒Pt thuÇn nhÊt cã No t/qu¸t nhÊt cã d¹ng: y = C1ex + C2e2x Ta t×m 1 No riªng cña pt ko thuÇn x a ⇒ * =e  x2 + x + a +  y' b 2x b     '' y∗ =x(a +b)ex =(a 2 +b )ex y* =ex  x2 +b + a +b + x x x a x 2 x   2a + + a x b 2 ] Thay vµo pt ban ®Çu x ( x e  a 2 + a + x + a + b) − 4 x b 2 2   3 a 2 + x + a + ) + (a 2 + ( x b 2 x b 2 x b )] = .2 ⇒ C1 = − (1 + x) 2 5 3 2 +k + 2(1 + x) 1 3 1 3 2 59 .e ⇒ x[− a + a − x x x e 2 x 2 b  − 2a= 1 1 = x x ⇒ e ⇒ a = − . y ' '+ y '+ =3e − 1 +x -Pt ®Æc trng k 2 +2k +1 =0 cã No kÐp y = e −x (C1 +C2 x) k1 = k 2 = −1 ⇒Pt thuÇn nhÊt cã d¹ng t/qu¸t: -¸p dông p2 biÕn thiªn h»ng sè lagrange:  (C ' + x C' )e− x = 0  1 2  [ − C '1+ C '2 (1 + x)] e− x = 3e− x 1 + x  C '1+ x C'2 = 0 ⇔   − C '1+ (1 − x)C '2 = 3 1 + x ⇒ C '2 = 3 1 + x ⇒ C2 = 2(1 + x) + k 2 ⇒ C '1 = − xC '2 = −3x 1 + x = −3(1 + x) 2 + 3(1 + x) 2 5 3.  2a− b= 0 2 b= 2a= − 1 x ] ⇒ y* = − x( + 1)ex 2 x = − (x+ 2)ex 2 vËy Pt ko thuÇn nhÊt cã No t/qu¸t y = y + y* x = C1ex + C2e2x − (x + 2)ex 2 C©u12(4®) x 2 y a.

y ' =cos( x − y ) §Æt z = x-y ⇒z’ = 1 – y’ thay vµo Pt ta ®îc : 1 – z’ = cosz ⇒z’ = 1-cosz ⇒ ⇒ dz = dx 1 − cos z dz z = dx ⇒ cot g z 2 2 sin 2 2 x−y = C − x ⇒ cot g ( ) =C −x 2 7 1 b.5 6   = e − x  k1 + k 2 x + (2 − )(1 + x) 2  5   3 3  5 2 + k x + 2 x (1 + x ) 2 2(1 + x ) 4  2 −x    = e  k1 + k 2 x + (1 + x ) 2  5   5 6  y = e − x k1 − (1 + x) 2 + 5  b. y ' = x §Æt: ⇒ y + sin y x z' 1 = sinz x ⇒y = x ⇒y' = z +xz' z dz sinzdz dx ⇒ = dx ⇒ = 2z sinzx x 1− cos ⇒ z + xz' = z + sinz ⇒ z= y x d (cos z ) 2 cos z − 1 1 1 − cos z ⇒ ln 2 1 + cos z = dx x 1 = ln Cx ⇒ ln 2 sin 2 z z 2 = ln Cx ⇒ ln 2 = Cx z ⇒ z = 2 xarctgCx cos 2 C©u13(4®) a. k2 = 4 ⇒Pt thuÇn nhÊt cã No t/qu¸t : d¹ng y* =Axe 3x ⇒ '* = A 3 x (1 +3 x ) y e y ' '* = A 3 x (6 +9 x ) e y = C1e3 x + C2e 4 x Pt (2)cã No riªng thay vµo (2) : A 3 x [6 +9 x −7(1 +3 x ) + 2 x ] e 1 3 x ⇒ =− =e A 1 VËy (2) cã No t/qu¸t: y = C1e3 x + C2e 4 x − xe 3 x c©u14(4®) y a. y ' '− y '+2 y = 3x e (2) pt ®Æc trng k 2 −7k +12 =0 cã No: k1 = 3. y'− x = x -§©y lµ Pt vi ph©n t2 bËc 1 d¹ng: y’+ py = q cã No t/qu¸t: 60 .

k2 = 1 ⇒Pt thuÇn nhÊt cã No t/qu¸t : 3 y = C1e x + C2ex ta t×m 1 No riªng cña Pt ko thuÇn nhÊt d¹ng: x y* =A e 3 x ⇒ '* =A 3 (1+3 ) y e x x y''* =A 3 (6 +9x) e x Thay vµo Pt vµ ®ång nhÊt hÖ sè : Ae 3x[6 + 9x − 4(1+3x) +3x] 1 3 = e x ⇒y* = xe3x 2 ⇒Pt cã No t/qu¸t ⇒ y' = 3C1e3x + C2ex + 1 3x 3 3x e + xe 2 2 x y = C1e3x + C2ex + e3x 2 y(o) = 1⇒ C1 + C2 = 1 1) ( y'(o) = 9 ⇒ 3C1 + C2 + 1 = 9(2) 2 -Gi¶i hÖ  C1 + C 2 = 1(1)  3C + C = 1 7(2)  1 2 2 15 15 ⇒ 2C1 = ⇒ C1 = 2 4 15 11 C 2 = 1 − C1 = 1 − = − ⇒ 4 4 1 y = 1 5 3x − 1 1 x + 2 x e3x e e 4 [ ] 61 .− Px  d Px d y =e ∫ C e ∫ d  x  +∫ Q   dx 1 = ln x x 1 ∫ Pdx dx = ∫ Qe ∫ x . dx x dx =∫ =2 x x ∫ Pdx = ∫ − ⇒No t/qu¸t y =x(C +2 x) 4 3 b. y''− y'+ y =e3x -Pt ®Æc trng : k2 +4k +3 = 0 cã No: k1 = 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->