!LnlSŴ!LnlS ALA1An !

APl1An
!LnlSŴ!LnlS ALA1An !APl1An
!LnlSŴ!LnlS ALA1An !APl1An
ILNISŴILNIS ALA1AN IAnI1AN
ILNISŴILNIS ALA1AN IAnI1AN
ILNISŴILNIS ALA1AN IAnI1AN
!APl1An ASAS
W 1erbahagl kepada 2ť
lŦ !ahlLan semenLara
llŦ !ahlLan kekal
Ŧ !ahlLan semenLara
W !ahlLan [elu[ur
lŦ !elu[ur halus
llŦ !elu[ur kasar
lllŦ !elu[ur serong
lvŦ !elu[ur Lldak sama
vŦ !elu[ur pan[ang pendek
ILLUIUk nALUS
Ŧ kegunaan [elu[ur halus
(o) uotokmeoyombooqkoo Joo otoo leblb
keploqoo kolo jlko tlJok oJo meslo joblt
(b ) uotok meoqqootlkoo jobltoo jelojot boot
semeototoŦ
(c) uotok memboot keJot Joo meoqetotkoo
kepolo leoqooŦ
2Ŧ coto meojoblt
(o) Molo Joo kobltkoo Jeoqoo joblt kloŦ
(b) Ioblt Jotl koooo ke kltl Jeoqoo moto jobltoo
yooq bolos Joo somo besot Jeoqoo jotokoyo J
bloqqo 5 mmŦ
ILLUIUk nALUS
ILLUIUk kASAk Q SAMA
Ŧ kegunaan !elu[ur kasar
(a ) unLuk meneLapkan kedudukan kelepeLţ kocek dan
kellm sebelum [ahlLan kekalŦ
(b) unLuk meneLapkan bahaglan kaln yang
melengkung aLau berkeduL yang akan Leregang semasa
memadankan pakalanŦ
2Ŧ la senang dlcabuLkanŦ
3Ŧ Cara men[ahlLť
(a) uengan saLu lembar benangţ mulakan dengan [ahlLan
kla darl kanan ke klrlŦ
(b) MaLa [ahlLan dl bawah dan dl aLas adalah sama
pan[ang lalLu x cmŦ
(c) Akhlrkan dengan [ahlLan klaŦ
ILLUIUk kASAk Q SAMA
Ŧl
ILLUIUk 1Ak SAMA
Ŧ kegunaan !elu[ur Lak sama
(a ) unLuk meneLapkan kedudukan kelepeLţ kellm
dan sebagalnya sebelum dl[ahlL kekalŦ
(b) la Lldak beglLu kukuh dan senang dlcabuLkanŦ
2Ŧ Cara men[ahlLť
(a) Mulakan dengan saLu lembar benangţ
mulakan dengan [ahlLan kla darl kanan ke klrlŦ
(b) MaLa [ahlLan pada sebelah luar adalah x cmŦ
(c) Akhlrkan [ahlLan dengan [ahlL klaŦ
ILLUIUk 1Ak SAMA
ILLUIUk ÞANIANG ÞLNDLk
Ŧ kegunaan [elu[ur pall[ang
(a) unLuk meneLapkan kelepeLţ kocek dan sebagalnya
sebelum [ahlLan kekal dlbuaL
(b) unLuk menandakan kedudukan sesuaLu bahaglan
dan garls Lengah hadapan dan belakang
2Ŧ la leblh Leguh dan sesual LeruLama unLuk kalnŴkaln yang
Lebalţ lembuL dan yang mudah LergellnclrŦ
3Ŧ la agak susah dlcabuLŦ
4Ŧ Cara men[ahlL
(a) Mulakan dengan [ahlL kla darl kanan ke klrl
(b) la Lerdlrl darlpada maLa [ahlLan yang pan[ang x cm
dan pendek Z cm dan [araknya ZcmŦ
(c) Akhlrkan [ahlLan dengan [ahlL klaŦ
ILLUIUk ÞANIANG ÞLNDLk
2Ŧ !ahlLan kekal
aŦ !ahlLan penyambung
bŦ !ahlLan pengemas
cŦ !ahlLan hlasan
aŦ !ahlLan penyambung
lŦ !ahlLan kla
llŦ !ahlLan halus
lllŦ !ahlLan mesln
IAnI1AN kIA
Ŧ kegunaan [ahlL klať
( a ) unLuk menyambung kaln bagl mengganLlkan [ahlLan
meslnŦ
( b ) unLuk memula dan mengakhlrl maLa [ahlLanŦ
2Ŧ Cara men[ahlLť
( a ) Mula dan akhlrkan [ahlLan dengan [ahlL klaţ
( b ) !ahlL darl kanan ke klrl dengan maLa [ahlLan ( 3mm Ŷ
3mm)
( c ) !ahlLanperLama adalah seperLl [elu[ur halusţ kemudlan
[arum dlbawa ballk ke [ahlLan perLama dan dl[ahlL ke
hadapan semulaŦ
3Ŧ la kukuhţ rapaL dan kellhaLan seperLl [ahlL mesln pada
sebelah luar dan seperLl [ahlL baLang dl sebelah dalamŦ
IAnI1AN kIA
bŦ !ahlLan pengemas
lŦ SembaL susup
llŦ SembaL halus
lllŦ !ahlLan lnsang parl
lvŦ !ahlLan sllang pangkah
vŦ !ahlLan llllL ubl
Iah|tan Sembat Susup
Ŧ Cara men[ahlL
(a) ul[ahlL darl kanan ke klrl dl sebelah dalam (ŦuŦ)
kalnŦ
(b) Mulakan dengan [ahlL kla dl bawah llpaLanŦ
(c) Ambll sedlklL kaln serapaL yang boleh dengan Lepl
berllpaLŦ
(d) 1arlk [arum keluarŦ kemudlannyaţ susupkan [arum dl
dalam llpaLan dengan [araknya klraŴklra Z cm
2Ŧ !ahlLan lnl sangaL kemas dan hamplr Lldak kellhaLan dl
sebelah luar pakalanŦ
3Ŧ la Lldak sekukuh [ahlL sembaL
4Ŧ la dlgunakan unLuk mengekalkan kelepek dan laplkŦ
Iah|tan Sembat Susup
LlpaLan kelepek
kelepeL dlllpaL ballk ke SŦLŦ
IAnI1AN SLM8A1
IAnI1AN SLM8A1
IAnI1AN INSANG ÞAkI
W eqoooooť
( o ) uotokmeoqemos tepl kolo otoo bosl kolo
( b ) uotokolotŴolot
( c ) uotok meojoblt tomob botooq tetsltot otoo
betqelooq ootok botooq cooqkokŦ
( J ) eboqol jobltoo petblosoo
2Ŧ coto meojoblt
( o ) Molokoo Jeoqoo jelojot bolos meoeqok poJo
sebelob kltlŦ
( b ) Iotom meoeqok tepot Joo ke otob peojoblt
( c ) Ioblt Jotl kltl ke koooo Jeoqoo beoooq betqelooq
Jl bowob jotomŦ
IAnI1AN INSANG ÞAkI
IAnI1AN SILANG ÞANGkAn
W kegunaanŤ
Ŵ Sebagal [ahlLan pengemas unLuk meneLapkan kelepeLţ llpaLan aLau
mengemas Lepl kalnŦ
W Cara Men[ahlLť
aŦ !ahlL darl klrl ke kanan
bŦ !ahlL saLu maLa [ahlLan sembaL pada saLu laplsan fabrlk dl
bawah Lepl ber[erumbalŦ
cŦ 1arlk [arum keluar dl bawah hu[ung [ahlL kla yang Lelah
dlbuaLŦ
dŦ 8uaL maLa [ahlLan berlkuLnya pada dua laplsan fabrlk dan
dl aLas hu[ung maLa [ahlLan sembaL yang perLamaŦ
eŦ ulang [elu[ur halus menglkuL cara lnl berselangŴselang
dengan selaplsan dan dua laplsan fabrlkŦ
IAnI1AN SILANG ÞANGkAn
IAnI1AN LILI1 U8I
IAnI1AN LILI1 U8I
kaln renda
cŦ !ahlLan hlasan
lŦ !ahlLan sulaman (krosLls)
llŦ !ahlLan qullLlng
lllŦ !ahlLan Lampal hlas
IAnI1AN nIASAN
IAnI1AN nIASAN

- -@-@-

- -@-@-

- -@-@- .

- -@-@- .

- -@-@- .

- -@-@- .

@- W @ ff– ½f f  ff°¾ ¯ °ff ff° f .

 ff°¾ ¯ °ff W ff°© ©    ©f¾ ©f¾f ©¾ °– © f¾f¯f ©½f°©f°–½ ° .

DDD  –°ff° © © f¾ %f%D° ¯ °f¯ °–f° f ff  ½°–f° f° ©f f f f ¯ ¾° ©f % %D° ¯ °––f°f° ©ff° © © f ¾ ¯ °ff %n%D° ¯ ¯ f  f° ¯ °– ff° ½ff °–f° .

ff¯ °©f %f%.f f° ff° °–f° ©f f % %f f f°f°  °–f° ¯ff ©ff° f°–f¾ f° ¾f¯f ¾f °–f° ©ff°f °––f ¯¯ .

DDD .

DD'.  –°ff° © f¾f %f%° ¯ ° f½f°  f°  ½ n f° ¯ ¾ ¯ ©ff° f % %D° ¯ ° f½f° ff–f° f° f°– ¯ °–°– ff  f°–ff°  –f°– ¾ ¯f¾f ¯ ¯f f°f° ½fff° f ¾ °f°– nf f° .

ff¯ °©f %f% °–f° ¾f ¯ f °f°– ¯ff° °–f° ©ff° f f f°f°  % %.ff©ff° ff f° ff¾ f ff ¾f¯f ½f°©f°– f *n¯ %n%f° °–f° ©ff° f .

DD'. .

  –°ff° © f ¾f¯f %f%D° ¯ ° f½f°  f°  ½  ¯ f° ¾ f–f°f ¾ ¯ ©f f % %f f – f° ¾ °f°– nf f° .DD@.

ff¯ °©f %f%.ff° °–f° ¾f ¯ f °f°– ¯ff° °–f° ©ff° f f f°f°  % %.ff©ff° ½f f ¾ f f f ff *n¯ %n%f° ©ff° °–f° ©f f .

 .DD@.

DD9--9-  –°ff° © © ½f©f°– %f%D° ¯ ° f½f°  ½ n f° ¾ f–f°f ¾ ¯ ©ff° f f % %D° ¯ °f° ff°  f° ¾ ¾f ff–f° f° –f¾ °–f f f½f° f° ff°– f  – f° ¾ ¾f f¯f ° f° f° f°– f ¯ f° f°–¯ f – °n ff–f ¾¾f nf  .

ff° °–f° ©f f f f°f°  % %f  f½f f ¯ff ©ff° f°–½f°©f°– * n¯ f° ½ ° *n¯ f° ©ff°f *n¯ %n%f° ©ff° °–f° ©f f .ff¯ °©f %f%.

DD9--9- .

 ff° f f ff°½ °f¯ °– ff°½ °– ¯f¾ n ff°f¾f° .

f ff°½ °f¯ °– ff°f ff°f¾ ff°¯ ¾° .

@-  –°ff° ©f f %f%D° ¯ °f¯ °– f° f– ¯ °––f°f° ©ff° ¯ ¾° % %D° ¯ ¯f f° ¯ °–f ¯ff ©ff° .

f f° ff° ©ff° °–f° ©f f % %f f f°f°  °–f° ¯ff ©ff° %¯¯ ¯¯% %n%ff° ½ f¯f f ff ¾ ½ © © f¾ ¯ f° ©f¯ ff f ©ff° ½ f¯f f° ©f f f½f° ¾ ¯f f f½f f° ff° ¾ ½ ©f ¯ ¾° ½f f ¾ f f f° ¾ ½ ©f ff°– ¾ f ff¯ .ff¯ °©f %f%.

@- .

ff°½ °– ¯f¾    ¯ f¾¾½ ¯ ff¾ ff°°¾f°–½f ff°¾f°–½f°–f ff° .

ff° ¯ f ¾½ .

ff¯ °©f %f%©f f f°f°  ¾ f ff¯ % % f° % %.ff° °–f° ©f f ff ½ff° %n%¯ ¾ f° ¾ f½f f°–  °–f° ½ ½f % %@f ©f¯ f ¯ f°°f ¾¾½f° ©f¯ ff¯ ½ff° °–f° ©ff°f f f *n¯ ff° ° ¾f°–f ¯f¾ f° f¯½ f ff° ¾ f f ½fff°  f f ¾ ©f ¾ ¯ f f –°ff° ° ¯ °– ff°  ½ f° f½ .

ff° ¯ f ¾½ ½ff° ½  ½ ½f f  .

@ .@-.

@-. @ .

@---9 W –°ff° %f%D°¯ °– ¯f¾ ½ f° ff f¾ f° % %D°f f %n%D° ¯ °©f ¯f f°– ¾f ff – °– ° f°– nf°– % % f–f ©ff° ½ f¾f° .

ff¯ °©f %f%.ff° °–f° © © f¾ ¯ ° –f ½f f ¾ f % %f¯ ¯ ° –f ½f f° ff ½ °©f %n%f f  f°f° °–f° °f°– – °– ff ©f¯ .

@---9 .

@--9- W –°ff° f–f ©ff° ½ °– ¯f¾ ° ¯ ° f½f°  ½ ½ff° ff ¯ °– ¯f¾ ½ f° W .

ff. °©f f n f f  f°f° f ¾f ¯ff ©ff° ¾ ¯ f ½f f ¾f f½¾f° €f  ff ½ © ¯ f @f ©f¯ f ff ©°– ©f f f°– f f f ¯ff ©ff° °f ½f f f f½¾f° €f f° ff¾ ©°– ¯ff ©ff° ¾ ¯ f f°–½ f¯f Df°– © © f¾ ¯ °– nff ° ¾ f°– ¾ f°– °–f° ¾ f½¾f° f° f f½¾f° €f .

@--9- .

@-@D .

@-@D f° ° f .

n ff°f¾f° ff°¾f¯f°%¾¾% ff°°– ff°f¯½ff¾ .

@-- .

@-- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful