แผ่นที่ 1 ของจำำนวน 2 แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เริม่ ต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2549 สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2549

แบบฟอร์ม จค.1

งานปรับปรุงระบบจำาหน่ายเพิ่มวงจรจ่ายไฟระบบไฟฟ้าแรงสูงสำารอง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สับเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ บมจ.ท่าอากาศไทย สาขาท่าอากาศยานเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สัญญาเลขที่ จ. 111/2549
ลว. 17 ก.ค. 49 สิ้นสุดวันที่ 28 ธ.ค.2549
จำานวนเงินตามสัญญา 10,000,000.00 บาท
สำาหรับผู้รับจ้าง
สำาหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
งานตามสัญญา
ส่งมอบงานครั้งนี้
รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ลำาดับที่
รายละเอียด
จำานวน
หน่วย
ราคาต่อหน่วย
เป็นเงิน
จำานวน
เป็นเงิน
จำานวน
เป็นเงิน
จำานวน
เป็นเงิน
ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำาหนดในสัญญาทุกประการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
1 งานติดตัง้ เคเบิลอากาศระบบ 22 เควี
งานแล้วเสร็จภายในกำาหนดเวลาตามสัญญา
1.1 เสา คอร.
งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำาหนดตามสัญญา
วัน
11,800.00
1.1.1 เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
64
ต้น
755,200.00
0
64
755,200.00 0
ลงชื่อ
ผู้ควบคุมงาน
18,010.00
นายสุชาติ
วิจิตรสุข
)
ตำาแหน่ง พชง.7 กวท.
1.1.2 เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร
20
ต้น
360,200.00
5
90,050.00
5
90,050.00 5
90,050.00
(
4,770.00
1.1.3 ตอม่อ คอร. ขนาด 0.30x0.30x4.50 เมตร ประกอบสายยึดโยง
15
ต้น
71,550.00
0
3
14,310.00 0
วันที่
6,340.00
1.1.4 ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร
64
ต้น
405,760.00
0
64
405,760.00 0
9,840.00
1.1.5 ตอม่อ คอร. ขนาด 0.41x0.41x5.50 เมตร
7
ต้น
68,880.00
0
0
0
3,680.00
1.1.6 เทคอนกรีตโคนเสา
5
ต้น
18,400.00
0
0
0
1.2 อุปกรณ์ประกอบหัวเสา
1.2.1 อุปกรณ์ตน้ ทางตรง (SP.a ประกอบคอนเหล็กเคเบิลอากาศ)
1.2.2 อุปกรณ์ตน้ ทางโค้ง (DP.a ประกอบคอนเหล็กเคเบิลอากาศ)
1.2.3 อุปกรณ์ตน้ เข้าปลายสาย (DE ประกอบคอน คอร.)
1.2.4 อุปกรณ์ตน้ เข้าปลายสายทั้งสองด้าน (DDE ประกอบคอน คอร.)
1.2.5 อุปกรณ์ตน้ Break Line (DDE.bl ประกอบคอน คอร.)
1.2.6 อุปกรณ์ตน้ สายแยก (BA ประกอบคอน คอร.)
1.2.7 อุปกรณ์ตน้ Riser Pole (DE.r)
1.2.8 สายเคเบิลอากาศ ขนาด 120 ตร.มม.
1.2.9 สายอลูมเิ นียมเปลือย ขนาด 120 ตร.มม.
1.2.10 ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ตร.มม.
1.2.11 ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 50 ตร.มม.
1.2.12 Alumina Spacer
1.2.13 ล่อฟ้า 20-21 kV 5 kA (1เฟส/ชุด)
1.2.14 สายต่อลงดิน
1.2.15 อุปกรณ์ประกอบสายยึดโยง
1.2.16 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

รวม (1)
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำานาจจากผู้รับจ้าง
ลงชือ่ ...............................................................................
(

นายอร่าม สุขนิรันดร์
)
วันที่........................................

52
30
11
7
1
10
5
11,870
260
83
4,020
280
33
11
22
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
ชุด
ชุด
ต้น
ต้น
เหมา

1,020.00
3,410.00
7,560.00
16,280.00
7,560.00
9,830.00
50,400.00
260.00
90.00
30.00
40.00
1,450.00
3,100.00
1,940.00
1,960.00
138,600.00

53,040.00
102,300.00
83,160.00
113,960.00
7,560.00
98,300.00
252,000.00
3,086,200.00
23,400.00
2,490.00
160,800.00
406,000.00
102,300.00
21,340.00
43,120.00
138,600.00

0
0
0
0
0
0
0
5000
0
0
1700
100
0
0
5
0

1,300,000.00
68,000.00
145,000.00
9,800.00
-

6,374,560.00
ตัวแทนผู้ควบคุมงาน
ลงชือ่ .............................................................................

1,612,850.00

50
8
0
5
0
0
0
7,000
0
0
2,350
154
0
0
5
0

51,000.00 0
27,280.00 0
0
81,400.00 0
0
0
0
1,820,000.00 5,000
0
0
94,000.00 1,700
223,300.00 100
0
0
9,800.00 5
0

1,300,000.00
68,000.00
145,000.00
9,800.00
-

3,572,100.00

1,612,850.00

รวมเป็นจำานวนเงินที่เบิก
หัก เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10 %
หัก เงินงวดสุดท้าย 10 %

(นายสุชาติ วิจิตรสุข) ตำาแหน่ง พชง.7 กวท.
วันที่.....................................

รวมจ่ายสุทธิ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2549 สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2549

แบบฟอร์ม จค.1
งานปรับปรุงระบบจำาหน่ายเพิ่มวงจรจ่ายไฟระบบไฟฟ้าแรงสูงสำารอง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สับเปลีย่ นวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ บมจ.ท่าอากาศไทย สาขาท่าอากาศยานเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 2 ของจำำนวน 2 แผ่น
สัญญาเลขที่ จ. 111/2549

ลว. 17 ก.ค. 49 สิ้นสุดวันที่ 28 ธ.ค.2549

จำานวนเงินตามสัญญา 10,000,000.00 บาท

สำาหรับผู้รับจ้าง
ลำาดับที่

รายละเอียด

สำาหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
งานตามสัญญา
ราคาต่อหน่วย
(บาท)

เป็นเงิน
(บาท)

ส่งมอบงานครั้งนี้
จำานวน
เป็นเงิน
(บาท)

จำานวน

หน่วย

350
5
75
1
10
1

เมตร
ชุด
เมตร
บ่อ
ชุด
เหมา

1,070.00
22,050.00
3,530.00
239,400.00
590.00
94,500.00

374,500.00
110,250.00
264,750.00
239,400.00
5,900.00
94,500.00

0
0
50
0
0
0

176,500.00
-

1,701,000.00
315,000.00
138,600.00
91,880.00

0
1
0
0

315,000.00
-

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

งานติดตั้งสายเคเบิลใต้ดินระบบ 22 เควี
สายทองแดงหุ้มฉนวน 22 kV ขนาด 120 ตร.มม.
Cable Terminator 22 kV ขนาด 120 ตร.มม. (ATS)
Duct Bank ขนาด 1x2 DB ท่อ HDPE PN6.3 dia.140mm
Manhole แบบ 2T-8 on pile
หลักบอกแนวสายเคเบิล
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

3
3.1
3.2
3.3
3.4

งานติดตั้งอุปกรณ์สับเปลี่ยนวงจรอัตโนมัติระบบ 22 เควี
ฐานคอนกรีตและรั้ว
ติดตั้งสายแรงตำ่าจากอาคารGen.มาจ่ายไฟให้ชุดควบคุม
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

1
1
1
1

ชุด
เหมา
วงจร
เหมา

1,701,000.00
315,000.00
138,600.00
91,880.00

4
4.1
4.2
4.3
4.4

งานปรับปรุงระบบจำาหน่ายเดิม
รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 14 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
รื้อถอนหม้อแปลงไฟถนนและนำามาติดตั้งใหม่
ปรับปรุงตู้ควบคุมไฟถนน

3
4
5
5

ต้น
ต้น
ชุด
ชุด

2,520.00
2,520.00
11,550.00
4,410.00

7,560.00
10,080.00
57,750.00
22,050.00

0
0
0
0

-

5
5.1
5.2
5.3
5.4

งานทดสอบระบบและงานอื่นๆ
ทดสอบสายเคเบิล(ก่อนและหลังเข้าหัวสายเคเบิล)
ทดสอบระบบ
Training
คืนสภาพพื้นที่

1
1
1
1

เหมา
เหมา
เหมา
เหมา

32,220.00
95,000.00
15,000.00
50,000.00

32,220.00
95,000.00
15,000.00
50,000.00

0
0
0
0

-

อุปกรณ์สับเปลี่ยนวงจรอัตโนมัติระบบ 22 kV 600A 3P พร้อมOutdoor housing IP54

รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
จำานวน
เป็นเงิน
จำานวน
เป็นเงิน
ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำาหนดในสัญญาทุกประการ
(บาท)
(บาท)
ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
งานแล้วเสร็จภายในกำาหนดเวลาตามสัญญา
0
0
งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำาหนดตามสัญญา
วัน
0
0
ลงชื่อ
ผู้ควบคุมงาน
นายสุชาติ
วิจติ รสุข
)
ตำาแหน่ง พชง.7 กวท.
50
176,500.00 50
176,500.00
(
0
0
วันที่
0
0
0
0
- เรียน
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำาการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่
ปรากฎว่า
0
0
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
1
315,000.00 1
315,000.00
ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่
0
0
ไม่ใช่สาระสำาคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร
0
0
รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
ค่าจ้างที่เบิกในครั้งนี้ จำานวน
2,104,350.00
บาท
จ่าย จำานวน 80 %
1,683,480.00
บาท
0
0
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
117,843.60
บาท
0
0
รวมทั้งสิ้น
1,801,323.60
บาท
0
0
หัก - ค่าปรับส่งงานเกิน
บาท
- ค่าใช้จา่ ยผู้ควบคุมงาน
0
0
บาท
- ค่าชดเชย/Penalty
บาท
- ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
บาท
1,801,323.60
0
0
คงจ่ายสุทธิ
บาท
0
0
0
0
ลงชื่อ
ประธานกรรมการ
นายพงศธร วงศ์สุวรรณ
)
ตำาแหน่ง
ชก.วท.
0
0
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

รวม (2+3+4+5)
รวม (1+2+3+4+5)
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำานาจจากผู้รับจ้าง
ลงชื่อ...............................................................................
( นายอร่าม สุขนิรันดร์
)
วันที.่ .......................................

3,625,440.00
10,000,000.00
ตัวแทนผู้ควบคุมงาน
ลงชื่อ.............................................................................
(นายสุชาติ วิจิตรสุข) ตำาแหน่ง พชง.7 กวท.
วันที่.....................................

491,500.00
2,104,350.00

491,500.00
4,063,600.00
รวมเป็นจำานวนเงินที่เบิก
หัก เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10 %
หัก เงินงวดสุดท้าย 10 %
รวมจ่ายสุทธิ

491,500.00
2,104,350.00
2,104,350.00
210,435.00
210,435.00
1,683,480.00

นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์

นายดิษฐกานต์ อุทติ ะสาร

)

)

กรรมการ
ตำาแหน่ง

ชผ.อร.1 กวท.

กรรมการ
ตำาแหน่ง

วศก.4 กบว.

วันที.่ ......................................
อนุมัติ
ลงชือ่ ...............................................................................................
(...............................................................)
ผู้สั่งจ่าย
วันที่...........................................