Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh

1 nhËp m«n xö lý ¶nh introduction to digital image processing 1.1 Tæng quan vÒ mét hÖ thèng xö lý ¶nh Xö lý ¶nh lµ mét khoa häc cßn t¬ng ®èi míi mÎ so víi nhiÒu ngµnh khoa häc kh¸c, nhÊt lµ trªn qui m« c«ng nghiÖp, song trong xö lý ¶nh ®· b¾t ®Çu xuÊt hiÖn nh÷ng m¸y tÝnh chuyªn dông. §Ó cã thÓ h×nh dung cÊu h×nh mét hÖ thèng xö lý ¶nh chuyªn dông hay mét hÖ thèng xö lý ¶nh dïng trong nghiªn cøu, ®µo t¹o, tríc hÕt chóng ta sÏ xem xÐt c¸c bíc cÇn thiÕt trong xö lý ¶nh. Tríc hÕt lµ qu¸ tr×nh thu nhËn ¶nh. ¶nh cã thÓ thu nhËn qua camera. Thêng ¶nh thu nhËn qua camera lµ tÝn hiÖu t¬ng tù (lo¹i camera èng kiÓu CCIR), nhng còng cã thÓ lµ tÝn hiÖu sè ho¸ (lo¹i CCD - Charge Coupled Device). Lu tr÷

NhËp m«n xö lý ¶nh sè - §HBK Hµ néi 1

ph©n tÝch hay lu tr÷ l¹i. Chi tiÕt vÒ qu¸ tr×nh thu nhËn ¶nh sÏ ®îc m« t¶ trong ch¬ng 2.Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh camera Thu nhËn ¶nh Ph©n tÝch ¶nh Sè ho¸ NhËn d¹ng SENSOR Lu tr÷ HÖ Q. hay ¶nh.a.1. tríc khi chuyÓn sang giai ®o¹n xö lý. NhËp m«n xö lý ¶nh sè . tranh ®îc quÐt trªn scanner.§Þnh H×nh 1. C¸c giai ®o¹n chÝnh trong xö lý ¶nh ¶nh còng cã thÓ thu nhËn tõ vÖ tinh qua c¸c bé c¶m øng (sensor). TiÕp theo lµ qu¸ tr×nh sè ho¸ (Digitalizer) ®Ó biÕn ®æi tÝn hiÖu t¬ng tù sang tÝn hiÖu rêi r¹c (lÊy mÉu) vµ sè ho¸ b»ng lîng ho¸.§HBK Hµ néi 2 .

Víi c¸c giai ®o¹n trªn. C¸c giai ®o¹n chÝnh cña qu¸ tr×nh xö lý ¶nh cã thÓ m« t¶ ë h×nh 1.a. hay lµm cho ¶nh gÇn gièng nhÊt víi tr¹ng th¸i gèc. Cuèi cïng. Do vËy cÇn ph¶i t¨ng cêng vµ kh«i phôc l¹i ¶nh ®Ó lµm næi bËt mét sè ®Æc tÝnh chÝnh cña ¶nh. tuú theo môc ®Ých cña øng dông. trÝch chän c¸c ®Æc tÝnh.Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh Qóa tr×nh ph©n tÝch ¶nh thùc chÊt bao gåm nhiÒu c«ng ®o¹n nhá. v.§HBK Hµ néi 3 .v. Giai ®o¹n tiÕp theo lµ ph¸t hiÖn c¸c ®Æc tÝnh nh biªn. sÏ lµ giai ®o¹n nhËn d¹ng. mét hÖ thèng xö lý ¶nh (cÊu tróc phÇn cøng theo chøc n¨ng) gåm c¸c thµnh phÇn tèi thiÓu nh h×nh 1..b. Do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nhau: cã thÓ do chÊt lîng thiÕt bÞ thu nhËn ¶nh.. ¶nh cã thÓ bÞ suy biÕn. NhËp m«n xö lý ¶nh sè .tr¹ng th¸i tríc khi ¶nh bÞ biÕn d¹ng. Tríc hÕt lµ c«ng viÖc t¨ng cêng ¶nh ®Ó n©ng cao chÊt lîng ¶nh.1. ph©n vïng ¶nh. do nguån s¸ng hay do nhiÔu. ph©n líp hay c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c.1.

Lo¹i camera øng víi chuÈn CCIR quÐt ¶nh víi tÇn sè 1/25 vµ mçi ¶nh gåm 625 dßng. (resolution).LUT).Thu nhËn tÝn hiÖu video thu nhËn bëi bé sè ho¸(digitalizer).Chän mµn h×nh hiÓn thÞ tÝn hiÖu . Sè pixel t¹o nªn mét ¶nh gäi lµ ®é ph©n gi¶i NhËp m«n xö lý ¶nh sè . • Bé xö lý t¬ng tù (analog processor). . Nh vËy. .Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh • §èi víi mét hÖ thèng xö lý ¶nh thu nhËn qua camera-camera nh lµ con m¾t cña hÖ thèng. Bé phËn nµy thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: . Cã 2 lo¹i camera: camera èng lo¹i CCIR vµ camera CCD. Lo¹i CCD gåm c¸c photo ®ièt vµ lµm t¬ng øng mét cêng ®é s¸ng t¹i mét ®iÓm ¶nh øng víi mét phÇn tö ¶nh (pixel).Chän camera thÝch hîp nÕu hÖ thèng cã nhiÒu camera.TiÒn xö lý ¶nh khi thu nhËn: dïng kü thuËt b¶ng tra (Look Up Table . Thùc hiÖn lÊy mÉu vµ m· ho¸. ¶nh lµ tËp hîp c¸c ®iÓm ¶nh.§HBK Hµ néi 4 .

1.§HBK Hµ néi 5 .Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh mµn h×nh ®å ho¹ camera Bé nhí ¶nh Bé xö lý t¬ng tù Bé nhí Bé xö lý ngoµi ¶nh sè M¸y chñ Mµn h×nh M¸y in Bµn phÝm H×nh 1. C¸c thµnh phÇn chÝnh cña hÖ thèng xö lý ¶nh NhËp m«n xö lý ¶nh sè .b.

tiÕp theo lµ chÝnh. • Bé nhí ngoµi: D÷ liÖu ¶nh còng nh c¸c kiÓu d÷ liÖu kh¸c.2 c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n trong xö lý ¶nh Nh ®· ®Ò cËp trong phÇn giíi thiÖu. nhÞ ph©n ho¸ ¶nh. §ãng vai trß ®iÒu khiÓn c¸c thµnh phÇn miªu t¶ ë trªn. 1.§HBK Hµ néi 6 tãm t¾t c¸c vÊn ®Ò .Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh • Bé xö lý ¶nh sè. nã cÇn ®îc lu tr÷. §Ó cã mét íc lîng. trÝch chän ®êng bao. xÐt thÝ dô sau: mét ¶nh ®en tr¾ng cì 512 x 512 víi 256 møc x¸m chiÕm 256K bytes. ®Ó cã thÓ chuyÓn giao cho c¸c qu¸ tr×nh kh¸c. §Ó hiÓu chi tiÕt h¬n. C¸c bé xö lý nµy lµm viÖc víi tèc ®é 1/25 gi©y. Víi mét ¶nh mµu cïng kÝch thíc dung lîng sÏ t¨ng gÊp 3 lÇn. tríc tiªn ta xem xÐt hai kh¸i niÖm (thuËt ng÷) thêng dïng trong xö lý ¶nh ®ã lµ Pixel (phÇn tö ¶nh) vµ grey level (møc x¸m). chóng ta ®· thÊy ®îc mét c¸ch kh¸i qu¸t c¸c vÊn ®Ò chÝnh trong xö lý ¶nh. • M¸y chñ. NhËp m«n xö lý ¶nh sè . Gåm nhiÒu bé xö lý chuyªn dông: xö lý läc.

Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh 1. Kh¸i niÖm pixel thiÕt bÞ cã thÓ xem xÐt nh sau: khi ta quan s¸t mµn h×nh (trong chÕ ®é ®å ho¹). NhËp m«n xö lý ¶nh sè . ngêi ta biÕn ®æi tÝn hiÖu liªn tôc sang tÝn hiÖu rêi r¹c th«ng qua qu¸ tr×nh lÊy mÉu (rêi r¹c hãa vÒ kh«ng gian) vµ lîng ho¸ thµnh phÇn gi¸ trÞ mµ thÓ vÒ nguyªn t¾c b»ng m¾t thêng kh«ng ph©n biÖt ®îc hai ®iÓm kÒ nhau. gäi lµ pixel. Trong qu¸ tr×nh sè ho¸ . §Ó tr¸nh nhÇm lÉn ta t¹m gäi kh¸i niÖm pixel nµy lµ pixel thiÕt bÞ. Mçi pixel gåm mét cÆp to¹ ®é x.1 Mét sè kh¸i niÖm • Pixel (Picture Element): phÇn tö ¶nh ¶nh trong thùc tÕ lµ mét ¶nh liªn tôc vÒ kh«ng gian vµ vÒ gi¸ trÞ ®é s¸ng. ë ®©y còng cÇn ph©n biÖt kh¸i niÖm pixel hay ®Ò cËp ®Õn trong c¸c hÖ thèng ®å ho¹ m¸y tÝnh. §Ó cã thÓ xö lý ¶nh b»ng m¸y tÝnh cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh sè ho¸ ¶nh. mµn h×nh kh«ng liªn tôc mµ gåm nhiÒu ®iÓm nhá. ngêi ta sö dông kh¸i niÖm Picture element mµ ta quen gäi hay viÕt lµ Pixel .2. Trong qu¸ tr×nh nµy.phÇn tö ¶nh.§HBK Hµ néi 7 . y vµ mµu.

CÆp to¹ ®é x.Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh a)¶nh víi ®é ph©n gi¶i 128 x128 b)¶nh víi ®é ph©n gi¶i 64 x 64 H×nh 1.§HBK Hµ néi 8 . Nh mµn h×nh m¸y tÝnh cã nhiÒu lo¹i víi ®é ph©n gi¶i kh¸c nhau: mµn h×nh CGA cã ®é NhËp m«n xö lý ¶nh sè .2. BiÓu diÔn ¶nh víi ®é ph©n gi¶i kh¸c nhau. y t¹o nªn ®é ph©n gi¶i (resolution).

1. M· ho¸ 256 møc lµ phæ dông nhÊt do lý do kü thuËt. Nh vËy.2. Khi ®îc sè ho¸.. Thêng gi¸ trÞ cña n chän b»ng p vµ b»ng 256. nã thêng ®îc biÓu diÔn bëi b¶ng hai chiÒu I(n.2 cho ta thÊy viÖc biÓu diÔn mét ¶nh víi ®é ph©n gi¶i kh¸c nhau. mµn h×nh VGA lµ 640 x 350.p): n dßng vµ p cét. mçi pixel sÏ ®îc m· ho¸ bëi 8 bit. .. H×nh 1.. 4.§HBK Hµ néi 9 . mét ¶nh lµ mét tËp hîp c¸c ®iÓm ¶nh.. 1. Ta nãi ¶nh gåm n x p pixels..2 BiÓu diÔn ¶nh NhËp m«n xö lý ¶nh sè .. • Gray level: Møc x¸m Møc x¸m lµ kÕt qu¶ sù m· ho¸ t¬ng øng mét c- êng ®é s¸ng cña mçi ®iÓm ¶nh víi mét gi¸ trÞ sè kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lîng ho¸. 255). Mét pixel cã thÓ lu tr÷ trªn 1. Ngêi ta thêng kÝ hiÖu I(x. nªn víi 256 møc.y) ®Ó chØ mét pixel. C¸ch m· ho¸ kinh ®iÓn thêng dïng 16. 32 hay 64 møc. 8 hay 24 bit.Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh ph©n gi¶i lµ 320 x 200. V× 28 = 256 (0.

ViÖc xö lý ¶nh sè yªu cÇu ¶nh ph¶i ®îc mÉu ho¸ vµ lîng tö ho¸. Trong m« h×nh to¸n.Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh Trong biÓu diÔn ¶nh. ViÖc lîng tö ho¸ ¶nh lµ chuyÓn ®æi tÝn hiÖu t¬ng tù sang tÝn hiÖu sè (Analog Digital Convert) cña mét ¶nh ®· lÊy mÉu sang mét sè h÷u h¹n møc x¸m. Mét sè m« h×nh thêng ®îc dïng trong biÓu diÔn ¶nh: M« h×nh to¸n. Nh×n chung cã thÓ xem mét hµm hai biÕn chøa c¸c th«ng tin nh biÓu diÔn cña mét ¶nh. Trong biÓu diÔn ¶nh cÇn chó ý ®Õn tÝnh trung thùc cña ¶nh hoÆc c¸c tiªu chuÈn “th«ng minh” ®Ó ®o chÊt lîng ¶nh hoÆc tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c kü thuËt xö lý. Víi NhËp m«n xö lý ¶nh sè . m« h×nh thèng kª. VÊn ®Ò nµy sÏ tr×nh bµy chi tiÕt trong ch¬ng 2. ¶nh hai chiÒu ®îc biÓu diÔn nhê c¸c hµm hai biÕn trùc giao gäi lµ c¸c hµm c¬ së.§HBK Hµ néi 10 . C¸c biÕn ®æi nµy sÏ tr×nh bµy kü trong ch¬ng 3. ngêi ta thêng dïng c¸c phÇn tö ®Æc trng cña ¶nh lµ pixel. ThÝ dô mét ¶nh ma trËn 512 dßng gåm kho¶ng 512 x 512 pixel. C¸c m« h×nh biÓu diÔn ¶nh cho ta mét m« t¶ l« gic hay ®Þnh lîng c¸c tÝnh chÊt cña hµm nµy.

3 ¶nh biÕn d¹ng do nhiÔu H×nh 1. hiÖp biÕn. ph¬ng sai. f(α.Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh m« h×nh thèng kª.β) ¶nh ®Çu thèng HÖ ¶nh ®Çu Thu nhËn g(x.y) nhiÔu ß ra g(x. mét ¶nh ®îc coi nh mét phÇn tö cña mét tËp hîp ®Æc trng bëi c¸c ®¹i lîng nh: kú väng to¸n häc. t¹o tiÒn ®Ò cho xö lý ¶nh. moment. Nã gåm mét lo¹t c¸c kü thuËy nh: läc ®é t¬ng ph¶n.v. khö nhiÔu.β) ß vµo f(α.y.2..3 ë trªn cho ta thÝ dô vÒ sù biÕn d¹ng cña ¶nh do nhiÔu. v. næi mµu.§HBK Hµ néi 11 .kh«i phôc ¶nh T¨ng cêng ¶nh lµ bíc quan träng.ß) h(x.3 T¨ng cêng ¶nh . α. NhËp m«n xö lý ¶nh sè .. 1.y) H×nh 1.

ß) lµ hµm t¸n x¹ ®iÓm (Point Spread Function . β)dαd ( β + η( x . Còng nh c¸c NhËp m«n xö lý ¶nh sè . . Mét vÊn ®Ò kh«i phôc ¶nh tiªu biÓu lµ t×m mét xÊp xØ cña f(α.2.y) lµ ¶nh thu nhËn.y) lµ hµm biÓu diÔn nhiÔu céng.y. α. ¶nh cña mét ®èi tîng cã thÓ biÓu diÔn bëi: g(x.h((x.f(α.§HBK Hµ néi 12 .Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh Kh«i phôc ¶nh lµ nh»m lo¹i bá c¸c suy gi¶m (degradation) trong ¶nh. Víi mét hÖ thèng tuyÕn tÝnh.ß) khi PSF cña nã cã thÓ ®o lêng hay quan s¸t ®îc.4 BiÕn ®æi ¶nh ThuËt ng÷ biÕn ®æi ¶nh (Image Transform) thêng dïng ®Ó nãi tíi mét líp c¸c ma trËn ®¬n vÞ vµ c¸c kü thuËt dïng ®Ó biÕn ®æi ¶nh. y. . y )) Trong ®ã: .y) = + + ∞ ∞ − − ∞ ∞ ∫ ∫ h( x .ß) lµ hµm biÓu diÔn ®èi tîng. α.PSF). ¶nh mê vµ c¸c tÝnh chÊt s¸c xuÊt cña qu¸ tr×nh nhiÔu.η(x. 1. β) f (α. .g(x.

BiÕn ®æi Fourier.l = ak al*T. . . C¸c biÕn ®æi nµy sÏ ®îc m« t¶ chi tiÕt trong ch¬ng 3. . ¶nh còng cã thÓ ®îc biÓu diÔn bëi mét chuçi rêi r¹c c¸c ma trËn c¬ së gäi lµ ¶nh c¬ së. Ph¬ng tr×nh ¶nh c¬ së cã d¹ng: A*k.. Cã nhiÒu lo¹i biÕn ®æi ®îc dïng nh : .Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh tÝn hiÖu mét chiÒu ®îc biÓu diÔn bëi mét chuçi c¸c hµm c¬ së.. .§HBK Hµ néi 13 ..l ®Þnh nghÜa ë trªn víi k. Hadamard.BiÕn ®æi KL (Karhumen Loeve): biÕn ®æi nµy cã nguån gèc tõ khai triÓn cña c¸c qu¸ tr×nh ngÉu nhiªn gäi lµ ph¬ng ph¸p trÝch chän c¸c thµnh phÇn chÝnh.1. Cosin. víi ak lµ cét thø k cña ma trËn A.l = 0. Do vËy. Cã nghÜa lµ A A*T = I. Do ph¶i xö lý nhiÒu th«ng tin. N-1 lµ ¶nh c¬ së. c¸c biÕn ®æi trªn nh»m lµm gi¶m thø nguyªn cña ¶nh ®Ó viÖc xö lý ¶nh ®îc hiÖu qu¶ h¬n. Sin. c¸c phÐp to¸n nh©n vµ céng trong khai triÓn lµ kh¸ lín. C¸c A*k.TÝch Kronecker (*) . A lµ ma trËn ®¬n vÞ.. NhËp m«n xö lý ¶nh sè .

2. ..... A m2 . ...m vµ j = 1. A 11   ... aM1.. • Ma trËn khèi lµ ma trËn mµ c¸c phÇn tö cña nã l¹i lµ mét ma trËn. .2B ... 2.. n. i = 1.  Am  n  Ma trËn A víi Ai....§HBK Hµ néi 14 a1.. TÝch Kronecker cña A vµ B ký hiÖu lµ A⊗ B lµ ma trËn khèi ®îc ®Þnh nghÜa: a1. .1B aM1. ... AM1. . ... viÖc ph©n tÝch cã thÓ ®îc ®¬n gi¶n h¬n kh¸ nhiÒu do lµm viÖc víi ma trËn khèi goÞ lµ tÝch Kronecker.. A m1  A 12 ....... .2B . .Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh (*) Trong xö lý ¶nh.....j lµ ma trËn m x n.. A 1....1B A1. .. • TÝch Kronecker Cho A lµ ma trËn kÝch thíc M1 x M2 vµ B ma trËn kÝch thíc N1 x N2. n  ..M2B A⊗ B = .M2B NhËp m«n xö lý ¶nh sè ..

Cã nhiÒu kü thuËt kh¸c nhau nh läc vi ph©n hay dß theo quy ho¹ch ®éng.j lµ c¸c phÇn tö cña ma trËn A.5 Ph©n tÝch ¶nh Ph©n tÝch ¶nh liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh c¸c ®é ®o ®Þnh lîng cña mét ¶nh ®Ó ®a ra mét m« t¶ ®Çy ®ñ vÒ ¶nh. NhËp m«n xö lý ¶nh sè . VÊn ®Ò x¸c ®Þnh biªn cïng c¸c kü thuËt liªn quan sÏ ®îc tr×nh bµy trong ch¬ng 5.2.Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh víi a i. C¸c kü thuËt ®îc sö dông ë ®©y nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh biªn cña ¶nh. 2 4  1   1  1 −1  1 3  ThÝ dô B ma trËn A ma trËn 1 2 1 2 th× A⊗ B = 3 4 3 4 1 2 -1 -2 3 4 -3 -4 1.§HBK Hµ néi 15 .

M« t¶ tham sè (nhËn d¹ng theo tham sè).v. nhÞ ph©n ho¸ ®êng biªn. Cuèi cïng. m¶nh ho¸ biªn. 1. Trªn thùc tÕ. .6 NhËn d¹ng ¶nh NhËn d¹ng ¶nh lµ qu¸ tr×nh liªn quan ®Õn c¸c m« t¶ ®èi tîng mµ ngêi ta muèn ®Æc t¶ nã. cêng ®é.. ph¶i kÓ ®Õn cac kü thuËt ph©n líp dùa theo cÊu tróc. v. C¸c ph¬ng ph¸p ®îc biÕt ®Õn nh Quad-Tree. ngêi ta tiÕn hµnh kü thuËt t¸ch (split) hay hîp (fusion) dùa theo c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ nh: mµu s¾c. Qu¸ tr×nh nhËn d¹ng thêng ®i sau qu¸ tr×nh trÝch chän c¸c ®Æc tÝnh chñ yÕu cña ®èi tîng.§HBK Hµ néi 16 .Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh Ngêi ta còng dïng c¸c kü thuËt ®Ó ph©n vïng ¶nh.. ngêi ta ®· ¸p dông kü thuËt nhËn d¹ng kh¸ thµnh c«ng víi nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau nh: NhËp m«n xö lý ¶nh sè .M« t¶ theo cÊu tróc ( nhËn d¹ng theo cÊu tróc). Cã hai kiÓu m« t¶ ®èi tîng: .2. VÊn ®Ò nµy ®îc tr×nh bµy trong ch¬ng 6. Tõ ¶nh thu ®îc.

NhËn d¹ng ch÷ in hoÆc ®¸nh m¸y phôc vô cho viÖc tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh ®äc tµi liÖu. Trong phÇn 1. Nh ®· nãi ë trªn. lîng th«ng tin ®Ó biÓu diÔn cho mét ¶nh lµ rÊt lín.2. NhËn d¹ng ch÷ viÕt tay (víi møc ®é rµng buéc kh¸c nhau vÒ c¸ch viÕt.v ) phôc vô cho nhiÒu lÜnh vùc.7. Ngoµi 2 kü thuËt nhËn d¹ng trªn. v. 1.1 chóng ta ®· thÊy mét ¶nh ®en NhËp m«n xö lý ¶nh sè . kiÓu ch÷. t¨ng nhanh tèc ®é vµ chÊt lîng thu nhËn th«ng tin tõ m¸y tÝnh.. ch÷ cã dÊu).. Mét sè kh¸i niÖm vÒ m¹ng n¬ ron còng nh mét øng dông m¹ng n¬ ron trong nhËn d¹ng ký tù sÏ ®îc ®Ò cËp ®Õn trong ch¬ng 7. nhËn d¹ng ch÷ (ch÷ c¸i. hiÖn nay mét kü thuËt nhËn d¹ng míi dùa vµo kü thuËt m¹ng n¬ ron ®ang ®îc ¸p dông vµ cho kÕt qu¶ kh¶ quan.. ch÷ sè.§HBK Hµ néi 17 . NÐn ¶nh D÷ liÖu ¶nh còng nh c¸c d÷ liÖu kh¸c cÇn ph¶i lu tr÷ hay truyÒn ®i trªn m¹ng.Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh nhËn d¹ng ¶nh v©n tay.

Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh tr¾ng cì 512 x 512 víi 256 møc x¸m chiÕm 256K bytes. C¸c kÜ thuËt nÐn ¶nh sÏ ®îc tr×nh bµy trong ch¬ng 8. gãc díi còng nh møc x¸m t¬ng øng (sè møc x¸m NhËp m«n xö lý ¶nh sè . Mçi h×nh ch÷ nhËt cho c¸c to¹ ®é gãc trªn.§HBK Hµ néi 18 . h·y t¹o mét ¶nh b»ng mét sè phÇn mÒm cã s½n (mh Paint Brusch) hoÆc x©y dùng mét ¶nh gåm mét sè h×nh ch÷ nhËt theo thuËt to¸n sau: . Do ®ã lµm gi¶m lîng th«ng tin hay nÐn d÷ liÖu lµ mét nhu cÇu cÇn thiÕt. Bµi tËp ch¬ng I §Ó cã ¶nh cho c¸c phÇn sau. NhiÒu ph¬ng ph¸p nÐn d÷ liÖu ®· ®îc nghiªn cøu vµ ¸p dông cho lo¹i d÷ liÖu ®Æc biÖt nµy.

. Ch¬ng tr×nh viÕt trong b»ng ng«n ng÷ tù chän.Lu ¶nh lªn tÖp ®Ó cho c¸c xö lý tiÕp sau. NhËp m«n xö lý ¶nh sè .Qu¸ tr×nh dõng khi cho møc x¸m lµ -1 . D÷ liÖu nhËp vµo tõ bµn phÝm.Ch¬ng Mét: NhËp m«n xö lý ¶nh hoÆc nhËp vµo hay reo ngÉu nhiªn mét sè tõ 0 ®Õn 255).§HBK Hµ néi 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful