Senarai Rajah Dan Jadual

Senarai Jadual Jadual Jadual 3.1: Jadual Keperluan Data Jadual 3.

2: Spesifikasi data dalam pelaksanaan projek Muka Surat 32 33

Senarai Rajah Rajah Rajah 1.1 : Organisasi Penulisan Laporan Rajah 2.1: Model Turner tentang mobiliti kediaman Rajah 2.2: Model Edward tentang mobiliti kediaman yang bersifat pelbagai dimensi untuk mereka yang memilih menyewa rumah. Rajah 3.1 : Lokasi Kajian Rajah 3.1: Tatacara Pelaksanaan Kajian Rajah 3.2: Carta Aliran Pelaksanaan Projek Rajah 4.1: Taburan kawasan taman perumahan Rajah 4.2: Taburan kawasan perumahan di kawasan industri kecil dan sederhana Rajah 4.3: Analisis Taburan Kawasan Perumahan di Kawasan Industri Berat Rajah 4.4: Analisis Taburan Kawasan Perumahan di Kawasan Institusi Pendidikan Rajah 4.5 : Analisis Taburan Kawasan Perumahan di Kawasan Perniagaan Rajah 4.6: Analisis Jarak Kedekatan (Near Distance) Taman Perumahan Rajah 4.7: Analisis Jarak Kedekatan Lokasi Industri Kecil dan Sederhana dengan Taman Perumahan Rajah 4.8: Analisis Jarak Kedekatan Lokasi Institusi Pendidikan dengan Taman Perumahan Rajah 4.9 : Analisis Jarak Kedekatan Lokasi Institusi Keagamaan dengan Taman Perumahan Rajah 4.10: Analisis Jarak Kedekatan Lokasi Perkuburan Buddha dengan Taman Perumahan Rajah 4.11: Analisis Jarak Kedekatan Lokasi Perkuburan Hindu dengan Taman Perumahan Rajah 4.12: Analisis Jarak Kedekatan Lokasi Perniagaan dengan Taman Perumahan Muka Surat 12 20 22 31 36 37 41 44 47 50 53 55 57 59 61 62 64 66

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful