ºÉÒ¨ÉÉ +Éä±ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÆ vÉÉb÷ºÉ +ɇhÉ ‡nù±ÉnùÉ®úÒ

¨ÉÉhɺÉɱÉÉ EÖÆò{ÉhÉ JÉÚ{É +É´Éb÷iÉÆ. EÖÆò{ÉhÉ PÉÉiɱÉÆ EòÒ, "½äþ ¨ÉÉZÉÆ +ɽäþ' +„ÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ iÉ®ú ªÉäiÉäSÉ, {ÉhÉ ¤ÉÉEòÒSªÉÉ VÉMÉÉ{ÉɺÉÚxÉ
+É{ÉhÉ º´ÉiÉÆjÉ +ɽþÉäiÉ +ºÉÉ ºÉ¨ÉVɽþÒ {ÉCEòÉ ½þÉäiÉÉää. MÉ䱪ÉÉ EòɽþÒ ‡{Éfø¬ÉƨÉvªÉä +É{ɱÉÒ EÖÆò{ÉhÉÆ ¤Énù±É±ÉÒ +ɇhÉ VÉɺiÉ
nùMÉb÷Ò½þÒ ZÉɱÉÒ +ɽäþiÉ. +ɨ½þÒ ±É½þÉxÉ{ÉhÉÒ SÉɳýÒiÉ ®úɽþiÉ ½þÉäiÉÉä. ‡iÉlÉä ºÉMɲªÉÉ PÉ®úÉÆSÉÒ nùÉ®Æú =PÉb÷ÒSÉ +ºÉɪÉSÉÒ, +ɇhÉ
EòÉähÉÉSÉÒ {ÉÉä®úä EòÉähÉÉSªÉÉ PÉ®úÒ JÉä³ýiÉ +ɽäþiÉ ªÉÉSÉÉ {ÉkÉÉ xɺÉɪÉSÉÉ, SÉɳýÒiɱªÉÉ nùÉäxÉ-iÉÒxÉ ÎºjɪÉÉ xÉÉäEò®úÒ±ÉÉ VÉÉiÉ
+ºÉiÉÒ±É, iÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ „ÉäVÉÉ®úhÉÒ ºÉ½þVÉ ºÉÉƦÉɳýɪÉSªÉÉ. {ÉÖfäø }±Éì]õ ºÉƺEÞòiÉÒ +ɱÉÒ, iÉ®úÒ½þÒ SÉɳýÒSªÉÉ EòɽþÒ ºÉ´ÉªÉÒ
‡]õEÚòxÉ ®úɇ½þ±ªÉÉ. +É{ɱªÉÉ ¨ÉVɱªÉÉ´É®úSÉä nùÉäPÉä-‡iÉPÉä „ÉäVÉÉ®úÒ ½äþ ºÉJJÉä „ÉäVÉÉ®úÒ ¤ÉxɱÉä. BEò¨ÉäEòÉÆSªÉÉ +b÷ÒxÉb÷Ò±ÉÉ ¨ÉÉhɺÉÆ
ºÉ½þVÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úiÉ ½þÉäiÉÒ. +ÉhÉJÉÒ {ÉÖføSÉÒ ‡{ÉføÒ +ɱÉÒ, iÉ„ÉÒ "+{ÉÉ]Çõ¨Éå]õ' ºÉƺEÞòiÉÒ +ɱÉÒ. "+{ÉÉ]Çõ¨Éå]õ' ½äþ xÉÉ´ÉSÉ JÉÚ{É
¤ÉÉä±ÉEÆò +ɽäþ. ‡±É}]õ¨ÉvÉä ¦Éä]õhªÉÉ{ɇ±ÉEòbä÷ „ÉäVÉɆªÉÉ„ÉÒ ºÉƤÉÆvÉSÉ ®úɇ½þ±ÉÉ xÉɽþÒ. +É{ɱÉÉ MÉÉ´É, +É{ɱÉÒ VÉÉiÉ, +É{ɱÉÒ
´ÉºiÉÒ, +É{ɱÉÒ SÉɳý, +É{ɱÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, +É{ɱªÉÉ SÉÉ®ú JÉÉ䱪ÉÉ („ÉCªÉiÉÉä +É<Ç-¤ÉɤÉÉÆSÉÆ PÉ®ú ´ÉäMɳÆý), ¡òCiÉ +É{ɱÉÒ
¤Éäb÷°ü¨É... +„ÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ EÖÆò{ÉhÉÆ +ÉEÖÆò‡SÉiÉ ½þÉäiÉ ®úɇ½þ±ÉÒ +ɇhÉ ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä VÉÉhÉÆ ¨½þhÉVÉäSÉ |ÉMÉiÉÒ +„ÉÒ `öÉ¨É ºÉ¨ÉVÉÚiÉ
+É{ÉhÉ ºÉMɲªÉÉÆxÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú±ÉÒ.
<iÉEÆò ±É½þÉxÉ EÖÆò{ÉhÉ, <iÉEÆò SÉEòSÉEòÒiÉ EònùɇSÉiÉ BºÉÒ ºÉÖvnùÉ +ºÉÆ JÉÖ®úÉbÆ÷ +ºÉiÉÉxÉÉ +É{ɱÉÉ näù„É, +É{ɱÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ½äþ iÉ®ú
EÖò`ö±ªÉÉ EÖò`äö ®úɇ½þ±ÉÆ. +„ÉÉ |ÉMÉiÉ, {ÉÖ®úÉäMÉɨÉÒ, ‡´ÉEò‡ºÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ +É{ɱªÉÉSÉ näù„ÉÉiÉ ®úɽþhÉɆªÉÉ EòɽþÒ "¨ÉÉMÉɺÉ'
±ÉÉäEòÉÆSÉÒ EÖÆò{ÉhÉ +Éä±ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÒ ‡VÉMÉÒ¹ÉÉ ºÉ¨ÉVÉä±É EòÉ? ‡Eò¨ÉÉxÉ ºÉÒ¨ÉÉ +Éä±ÉÉÆb÷hªÉÉSªÉÉ ºÉhÉÉ{ÉÖ®úiÉÆ iÉ®úÒ +„ÉÉ
ºÉÒ¨ÉÉä±±ÉÆPÉxÉÉSÉÒ "Eò½þÉhÉÒ' BäEòÉ´ÉÒ...
¨ÉvªÉ |Énäù„ÉÉiɱÉÉ Ë¦Éb÷ ‡Vɱ½þÉ ½þÉ ºÉè‡xÉEòÉÆSÉÉ ‡Vɱ½þÉ ¨½þhÉÚxÉ |ɇºÉvnù +ɽäþ. EòÉ®ú‡MɱÉSªÉÉ ªÉÖvnùÉiɱÉä ºÉ´ÉÉLJvÉEò „ɽþÒnù ªÉÉ
‡VɱÁÉiɱÉä +ɽäþiÉ. ½ÖÆþb÷É +ɇhÉ VÉɇiɦÉänù ªÉÉiɽþÒ ½þÉ ‡Vɱ½þÉ +OÉhÉÒ ¨½þhÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É. VÉɴɪÉɱÉÉ xÉ´ÉÒxÉ PÉ®ú,
¨ÉÉä]õ®úºÉɪÉEò±É +ºÉÆ ºÉMɳÆý näù>ðxÉ º´ÉiÉ: EÖòb÷¨ÉÖb÷¬É PÉ®úÉiÉ ®úɽþhÉÉ®äú +xÉäEò ¨ÉÖ±ÉÓSÉä ¤ÉÉ{É <lÉä +ɽäþiÉ. `öÉEÚò®ú (¨½þhÉVÉä =kÉ®ú
¦ÉÉ®úiÉÉiɱÉä 96 EÖò³ýÒ) +ɇhÉ ½þ‡®úVÉxÉ ªÉÉÆSªÉÉiɱÉÒ nù®úÒ +‡iÉ„ÉªÉ nùɽþEò. <lɱÉÉ ½þ‡®úVÉxÉ +ɨÉnùÉ®ú ºÉÖvnùÉ `öÉEÖò®úÉSªÉÉ
PÉ®úÉiÉ EòvÉÒ VÉä´É±ÉÉSÉ, iÉ®ú º´ÉiÉ:SÉÒ iÉÉ]õ-´ÉÉ]õÒ PÉ°üxÉ +ÉhÉiÉÉä, +ɇhÉ º´ÉiÉ:SÉ vÉÖiÉÉä. ªÉÉ ºÉÒ¨ÉÉ +Éä±ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÆ ºÉɽþºÉ
EòÉähÉÒ ¡òÉ®úºÉÆ Eò®úiÉSÉ xÉɽþÒ. „ÉÒiɱÉ˺ɽþ ¦ÉnùÉ臮úªÉÉ ½þÉ ‡´É„ÉÒiɱÉÉ iÉ°ühÉ EòɪÉÇEòiÉÉÇ. ºÉä´ÉɦÉÉ®úiÉÒSªÉÉ BEò ‡„ÉIÉEòÒ
„ÉɳýÉÆSÉÉ |ɇ„ÉIÉEò ¨½þhÉÚxÉ EòÉ¨É Eò®úhÉÉ®úÉ „ÉÒiÉ±É ½þÉ `öÉEÚò®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉiɱÉÉ. +xÉäEò nù‡±ÉiÉ ´ÉºiªÉÉƨÉvªÉä iªÉÉxÉä „ÉɳýÉ ºÉÖ°ü
Eäò±ªÉÉ. ‡iÉlɱªÉÉSÉ ‡„ÉEò±É䱪ÉÉ iÉ°ühÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉÉ„ÉÒ vÉ°üxÉ „ÉɳäýiÉ xÉ VÉÉhÉɆªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉƺÉÉ`öÒ ªÉÉ „ÉɳýÉ ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ ¦É°ü
±ÉÉMɱªÉÉ. „ÉÒiɱɦÉèªÉÉ JÉÚ{É ½þºÉ´ÉiÉÉä, +É{ɱªÉÉiÉ JÉä³ýiÉÉä ¨½þhÉÚxÉ ‡iÉlɱªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉÉ ±ÉÉb÷EòÉ ½þÉäiÉÉ. ¨ÉÉjÉ „ÉÒiÉ±É ªÉÉ
´ÉºiªÉÉƨÉvÉä EòvÉÒ ¨ÉÖCEòɨÉɱÉÉ ®úɽþiÉ xÉ´½þiÉÉ, VÉä´ÉiÉ xÉ´½þiÉÉ, {ÉÉhÉÒºÉÖvnùÉ {ÉÒiÉ xÉ´½þiÉÉ. BEò ‡nù´ÉºÉ BEòÉ ¨ÉÖ±ÉÉSªÉÉ
+ÉOɽþɨÉÖ³äý „ÉÒiÉ±É nù‡±ÉiÉ ´ÉºiÉÒiÉ ¨ÉÖCEòɨÉɱÉÉ lÉÉƤɱÉÉ. <lÉä VÉä´É±ÉÉä, iÉ®ú +É{ɱÉä VÉÉiɦÉÉ<Ç ¤É‡½þ¹EòÉ®ú ]õÉEòiÉÒ±É, +É{ɱÉÒ
+É<Ç +É{ɱªÉɱÉÉ EònùɇSÉiÉ VÉä´ÉÚ PÉɱÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ, VÉÉiÉÒiɱÉÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ +É{ɱªÉɱÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ näùhÉÉ®ú xÉɽþÒ... +„ÉÒ ºÉMɳýÒ ¦ÉÚiÉÆ
„ÉÒiɱÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ ½èþnùÉäºÉ PÉɱÉiÉ ½þÉäiÉÒ. iªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉSªÉÉ PÉ®úÒ BEò M±ÉÉºÉ {ÉÉhÉÒ {ªÉɪɱªÉÉ´É®ú „ÉÒiɱÉSÉÉ vÉÒ®ú SÉä{ɱÉÉ.
VÉä´ÉɪɱÉɽþÒ iÉÉä iªÉÉ PÉ®úÒ lÉÉƤɱÉÉ. "{ÉhÉ ¡òCiÉ b÷ɳý-¦ÉÉiÉ JÉÉ<ÇxÉ' +ºÉä iªÉÉxÉä ºÉÉƇMÉiɱÉä. ªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉ VÉä´ÉhÉÉiÉ
½þÉiÉ PÉɱÉhÉä ¤É®äú xÉɽþÒ, +ºÉä +VÉÚxɽþÒ iªÉɱÉÉ ´ÉÉ]õiÉ ½þÉäiÉä. b÷ɳý-¦ÉÉiÉ JÉÉ>ðxÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú½þÒ iªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉSÉä EòɽþÒ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
ZÉɱÉä xÉ´½þiÉä. „ÉÒiɱɦÉèªÉÉ {ɇ½þ±ªÉÉÆnùÉ +É{ɱªÉÉEòbä÷ VÉä´É±Éä, iªÉÉÆxÉÉ EòɽþÒ iÉ®úÒ MÉÉäb÷ PÉÉiɱÉä {Éɇ½þVÉä - +ºÉä ´ÉÉ]ÚõxÉ iªÉÉ
¨ÉÖ±ÉÉxÉä nÚùvÉ-ºÉÉJÉ®ú-®úÉä]õÒ º´ÉiÉ:SªÉÉ ½þÉiÉÉxÉä EòɱɴɱÉÒ, +ɇhÉ ´ÉÉb÷MÉÉ „ÉÒiɱɺɨÉÉä®ú vÉ®ú±ÉÉ. iªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉSªÉÉ b÷É䲪ÉÉiÉ
+ÉälÉƤɱÉä±ÉÆ |Éä¨É ¤ÉPÉÚxÉ „ÉÒiɱÉSÉÒ EÖÆò{ÉhÉÆ ¨ÉÉäbÚ÷xÉ {Éb÷±ÉÒ +ɇhÉ ´ÉÉb÷MªÉÉiɱÉä +¨ÉÞiÉ iÉÉä PÉ]õÉPÉ]õÉ {ªÉɪɱÉÉ...
ºÉÖ´ÉÉiÉÉÇ ½þÒ EòÉä±½þÉ{ÉÖ®úÉiɱªÉÉ BEòÉ MÉ®úÒ¤É ´ÉºiÉÒiÉ ®úɽþhÉÉ®úÒ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ. nù½þÉ´ÉÒ±ÉÉ xÉÉ{ÉÉºÉ ZÉɱÉÒ, +ɇhÉ {ÉÖføSÉä ºÉMɳäý nù®ú´ÉÉVÉä
BEònù¨É ¤ÉÆnù ZÉɱªÉɺÉÉ®úJÉä ‡nùºÉÚ ±ÉÉMɱÉä. =nùÉºÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ‡iɱÉÉ EòÉähÉÒiÉ®úÒ º´ÉªÉƇºÉvnùÉ ºÉƺlÉÉ ¤ÉPÉɪɱÉÉ ¨½þhÉÚxÉ xÉä±Éä. ‡iÉlÉä

=tÉäMÉ ‡„ÉEòhÉɆªÉÉ ÎºjɪÉÉ {ÉɽÚþxÉ ºÉÖ´ÉÉiÉÉÇxÉä½þÒ =¦ÉÉ®úÒ PÉäiɱÉÒ. ®ìúMZÉÒxÉ ¤ÉìMÉÉ ¤ÉxÉ´ÉɪɱÉÉ iÉÒ ‡„ÉEò±ÉÒ, +ɇhÉ +É{ɱªÉÉ
PÉ®úÉiÉSÉ ‡iÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ°ü Eäò±ÉÉ. ‡iÉSªÉÉ +É<DZÉɽþÒ ‡iÉxÉä ¤ÉìMÉÉ/{ɺÉÇ ¤ÉxÉ´ÉɪɱÉÉ ‡„ÉEò´É±Éä. vÉÒ]õ{ÉhÉÉiÉ ºÉÖ´ÉÉiÉÉÇ EÖò`äöSÉ
Eò¨ÉÒ xÉ´½þiÉÒ, iªÉÉiÉ ‡´ÉGòÒ EòÉè„ɱªÉ ‡„ÉEò´ÉÚxÉ º´ÉªÉƇºÉvnùÉxÉä ¦É®ú PÉÉiɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. +É{ɱªÉÉ ´ÉºiÉÒiÉ +ɇhÉ ¤Éɽäþ®úSªÉÉ
¤ÉÉVÉÉ®úÉiɽþÒ ºÉÖ´ÉÉiÉÉÇSªÉÉ ¤ÉìMÉÉ JÉ{ÉÚ ±ÉÉMɱªÉÉ. ºÉÖ´ÉÉiÉÉÇSÉä =i{ÉzÉ ´ÉÉfø±Éä, PÉ®úSÉÒ {ɇ®úκlÉiÉÒ {ÉɱÉ]õ±ÉÒ. +ÉiÉÉ EÖÆò{ÉhÉ PÉɱÉhÉä
ºÉÖ´ÉÉiÉÉDZÉÉ ºÉÉä{Éä ½þÉäiÉä. ´ÉºiÉÒiɱªÉÉ EòɽþÒ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ iÉÒ +ÉiÉÉ ®úÉäVÉMÉÉ®úÉ´É®ú `äö´ÉÚ „ÉEòiÉ ½þÉäiÉÒ. {ÉhÉ ºÉÖ´ÉÉiÉÉǨÉvÉä EÖÆò{ÉhÉ
+Éä±ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÉ ¨ÉÉä`äö{ÉhÉÉ ½þÉäiÉÉ. ‡iÉxÉä +É{ɱªÉÉ ´ÉºiÉÒiɱªÉÉ EòɽþÒ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ +É{ɱÉä EòÉè„ɱªÉ ‡„ÉEò´É±Éä, +ɇhÉ iªÉÉÆxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úɪɱÉÉ =kÉäVÉxÉ ‡nù±Éä. º´ÉiÉ:SÉÒ EòɽþÒ ‡MɆ½þÉ<ÇEäò½þÒ ºÉÖ´ÉÉiÉÉÇxÉä iªÉÉÆxÉÉ ‡nù±ÉÒ. +ÉiÉÉ iÉÖZÉÉ vÉÆnùÉ Eò¨ÉÒ ½þÉähÉÉ®ú
xÉɽþÒ EòÉ, +ºÉÉ ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ |É„xÉ +ºÉɪÉSÉÉ. {ÉhÉ =kÉ®äú näùiÉ ¤ÉºÉhªÉÉiÉ ºÉÖ´ÉÉiÉÉDZÉÉ º´ÉÉ®úºªÉ xÉ´½þiÉä. ‡iÉxÉä nùɇMÉxÉä ¤ÉxÉ´ÉhªÉÉSÉä
xÉ´Éä EòÉè„ɱªÉ ‡„ÉEÚòxÉ PÉäiɱÉä +ɇhÉ xÉ´ÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ‡„ÉEÚòxÉ PÉäiɱÉÉ. Eò®úiÉÉ Eò®úiÉÉ ºÉÖ´ÉÉiÉÉÇSªÉÉ PÉ®úÒ iÉÒxÉ =tÉäMÉ SÉɱÉÚ
±ÉÉMɱÉä. ºÉÖ´ÉÉiÉÉDZÉÉ <lÉä½þÒ EÖÆò{ÉhÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú xÉ´½þiÉä. º´ÉªÉƇºÉvnùÉSªÉÉ EòÉÆSÉxÉiÉÉ<ÈxÉÒ ‡iɱÉÉ +ÉhÉJÉÒ ZÉä{É PªÉɪÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ ‡¨É³ý´ÉÚxÉ
‡nù±ÉÒ. ºÉÖ´ÉÉiÉÉǺÉÉ®úJªÉÉ nù½þÉ´ÉÒiÉ xÉÉ{ÉÉºÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ MÉ®úÒ¤É ´ÉºiÉÒiɱªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÓºÉÉ`öÒ º´ÉªÉƇºÉvnùÉxÉä =tÉä‡VÉEòÉ PÉb÷´ÉhÉÉ®úÒ BEò
„ÉɳýÉSÉ ºÉÖ°ü Eäò±ÉÒ, +ɇhÉ {ɇ½þ±ªÉÉ ´É¹ÉÔ ºÉÖ´ÉÉiÉÉÇ ªÉÉ „ÉɳäýSÉÒ |ɨÉÖJÉ ¨½þhÉÚxÉ EòÉ¨É Eò°ü ±ÉÉMɱÉÒ...
MÉÖVÉ®úÉiɨÉvªÉä ¦ÉÚEÆò{É ZÉɱÉÉ, iÉä´½þÉ ¨ÉÒ ¨ÉÉäJÉÉb÷¬ÉSªÉÉ +ɇnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉ £åòbÂ÷ºÉ +Éì¡ò ]ÅõɪɤɱºÉ ºÉÉäºÉɪÉ]õÒSªÉÉ
+xÉÉè{ÉSÉɇ®úEò „ÉɳýÉÆSÉä EòÉ¨É Eò®úiÉ ½þÉäiÉÉä. +ɨÉSªÉÉ EòɪÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ +ɇhÉ ‡„ÉIÉEòÉÆxÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉSªÉÉ ¦ÉÚEÆò{ÉOɺiÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ
º´ÉªÉƺÉä´ÉEò ¨½þhÉÚxÉ VÉɪÉSÉä `ö®ú´É±Éä. ¨ÉÉäJÉÉb÷É iÉɱÉÖCªÉÉiÉ +ɨÉSªÉÉ SÉɳýÒºÉ BEò‡„ÉIÉEòÒ „ÉɳýÉ ½þÉäiªÉÉ. ªÉÉ ‡„ÉIÉEòÉÆSªÉÉ
¤Éè`öEòÒiÉ ¨ÉÒ ºÉƺlÉäSÉä +É´ÉɽþxÉ ºÉÉƇMÉiɱÉä. MÉÖVÉ®úÉiÉSªÉÉ EòɽþÒ MÉÉ´ÉÉƨÉvÉä +É`ö´Éb÷ɦɮú ®ú½þɪÉSÉä, +ɇhÉ {Ébä÷±É iÉä EòɨÉ
Eò®úɪÉSÉä. +É{ɱÉÉ JÉSÉÇ +É{ÉhÉ Eò®úɪÉSÉÉ +ɽäþ, +ÆnùÉVÉä iÉÒxÉ„Éä °ü{ɪÉä JÉSÉÇ +ɽäþ - +ºÉä ºÉÉƇMÉiɱÉä. +ɨÉSªÉÉ ‡„ÉIÉEò
EòɪÉÇEòiªÉÉÈxÉÉ iÉä´½þÉ iÉÒxÉ„Éä °ü{ɪÉä ¨ÉɇºÉEò ¨ÉÉxÉvÉxÉ ½þÉäiÉä. +xÉäEòÉÆSªÉÉ PÉ®úÒ iÉä´ÉfäøSÉ EòÉªÉ iÉä ®úÉäJÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉä. +ºÉä
+ºÉiÉÉxÉɽþÒ ={ÉκlÉiÉ 32 VÉhÉÉÆ{ÉèEòÒ 21 VÉhÉÉÆxÉÒ +É{ɱÉÒ xÉÉ´Éä ‡nù±ÉÒ. ‡„ɇIÉEòÉ ¨½þhÉÚxÉ EòÉ¨É Eò®úhÉɆªÉÉ ‡iÉPÉÒ iÉ°ühÉ
¨ÉÖ±ÉÒ xÉÆiÉ®ú ¨É±ÉÉ ¦Éä]õ±ªÉÉ. "nùÉnùÉ, iÉÖ¨½þÒ +ɨÉSªÉÉ PÉ®úÒ ªÉä>ðxÉ ½äþ ºÉÉÆMÉÉ. iÉÖ¨½þÒ ¤ÉÉä±É±ÉÉiÉ iÉ®ú PÉ®úSÉä {ÉÉ`ö´ÉiÉÒ±É. +ɨ½þÒ
ªÉɪɱÉÉ iɪÉÉ®ú +ɽþÉäiÉ'...
+„ÉÒ „ÉäEòbÉä "¨ÉÉä`öÒ' ¨ÉÉhɺÉÆ +É{ɱªÉÉ ¨ÉÉiÉÒiÉ +ɽäþiÉ. {ÉhÉ iÉÒ ¨ÉÉiÉÒiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý +É{ɱªÉɱÉÉ ¨Éɇ½þiÉ xÉɽþÒiÉ. {É®ú´ÉÉ
¨ÉÉZªÉÉ BEòÉ ‡¨ÉjÉÉSÉÉ ¡òÉäxÉ +ɱÉÉ. "¨É±ÉÉ BEòÉ ºÉƺlÉä±ÉÉ näùhÉMÉÒ tɪÉSÉÒ +ɽäþ, EÖò`äö näù>ð', ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ EòɽþÒ {ɪÉÉǪÉ
ºÉÖSɴɱÉä, +ɇhÉ ºÉ½þVÉ ‡´ÉSÉÉ®ú±ÉÆ "‡EòiÉÒ näùhÉÉ®ú +ɽäþºÉ?'. +ɪÉ]õÒ ¨ÉvÉä EòÉ¨É Eò®úhÉÉ®úÉ ¨É‡½þxªÉɱÉÉ 70 ½þVÉÉ®úSªÉÉ
+ɺÉ{ÉÉºÉ {ÉMÉÉ®ú +ºÉhÉÉ®úÉ ¨ÉÉZÉÉ ‡¨ÉjÉ ¨½þhÉɱÉÉ "iÉÒxÉ ½þVÉÉ®ú'...
+É{ÉhÉ ºÉMɳäýSÉ EÖò`äö iÉ®úÒ ªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ‡¨ÉjÉɺÉÉ®úJÉä +ɽþÉäiÉ - |ÉMÉiÉ, ºÉÖºÉƺEÞòiÉ, {ÉÖ®úÉäMÉɨÉÒ, ‡´ÉEò‡ºÉiÉ - +ºÉÆ ºÉMɳýÆ EòɽþÒ!
{ÉhÉ ºÉÒ¨ÉÉä±±ÉÆPÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÆ, EÖÆò{ÉhÉ +Éä±ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÆ vÉÉb÷ºÉ, iªÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ ‡nù±ÉnùÉ®úÒ... EÖò`äö +ɽäþ?
iÉ®ú +„ÉÒ ½þÒ ºÉÒ¨ÉÉä±±ÉÆPÉxÉÉSÉÒ Eò½þÉhÉÒ ºÉÉ`öÉ =kÉ®úÉSÉÒ ËEò´ÉÉ {ÉÉSÉÉ =kÉ®úÉSÉÒ ... Eò„ÉÒ½þÒ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ +É{ɱªÉÉ{ÉÖ®úiÉÒ
‡´É¡ò³ý +ɇhÉ +{ÉÚhÉÇ
- ‡¨É˱Énù lÉkÉä
milindthatte@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful