P. 1
bighadavanyachya_tipa

bighadavanyachya_tipa

|Views: 17|Likes:
Published by api-3728785

More info:

Published by: api-3728785 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

प|कक त| (ब4)घडवण¤|स|ठ| टòप

|
आईन त¤|र ठ वलल¤| कणक च¤| आईनच ¤|ग¤ त|पP|न|ल| त|पव¸न टdलल¤| त¯¤|वर × प|=¤| करण, आईन परण
आÍण कÍणक त¤|र क³न टdल¤|वर परणप|=¤| करण, टdसल c¤| H|H|त Hरप¸र पH|4| Pस|ल| घ|ल¸न c¤| P3
(|ईप¤ त ÎHHव¸न क|Τ 4|र|न $|क¸ न 'पH|4| टडH' ¹(ण¸न व|õण ¤| 'पÍरप¸ण' क|¤| नHव|वर H1P|टdक|च| 1व|र|
आcPबव+|स|न स|सर| "ल|. '1व¤प|क क|¤, आप|आप HPत|. U|ल| H=P|ल| घ|लत|न|च Îतच¤|त प|ककल|üबवणत| (
रस|¤न घ|ल¸न प|ठवलल Hसत.' Hस क|(| "|ड "रसPH स|4त (|तच. (d¸(d¸ नव| नवल|ई Hसरल| आÍण नवJ¤|ल|
1व¤प|क क³न ¼|3 घ|ल¸न त B(आÍण लçठ) करण¤|च| P(cव|क|H| 4d|व¸ ल|"ल|. (न¯¤| नवल|ईत पण प|ककलल|
¤|ड|9|र (|तH|र ल|वल| (|त|च. 'क|d Îच³न d ' ¹(òल¤|वर क|d Îच³न 1ò|लच¤| प¸Hच¤| त|¹(ण|त ठ वल (|त .
ÎHवÎHव! क|ण (| HP|क|र!) तर P|ç¤| × व¤| च¤| ¤H1व| क|रटकd|त क लल¤| क|(| (P¼|स प|कक त| P|
तPच¤|स|ठ| स|dर कÍरत आ( .
(|, तर आत| प|(
¸
¤| क|(| प|कक त| (ब4) घडवण¤|स|ठ| क|¤ क|¤ कर|व ल|"त त .
\. κरड - प|ठ ¼¸ प प|तd ÎHHव|व आÍण Hन|ò त¯¤|वर तल|च| क H¸स| क³न पसरव|व. ¬ ÎPन|ò|त 'त¯¤|ल| घçò
Îचकòलल κरड ' (| प|कक त| बवन|स|¤|स त¤|र (|त . प|कक त| त¯¤|प|स¸न व"d| करण¤|स|ठ| 3ल¤न आÍण तव|
घ|सण¤|स|ठ| त|र च| घ|सण| व Hरप¸र स|4ण त¤|र ठ व|व|.
×. क करच| H|ड| न व|परत| ¤ò क करPº पल|व/ब4¤| ण| ÎHHवण - क|(| HरÎसक ल|क (| प|कक त| P|H¸न P|प¸न प|ण|
घ|ल¸न ¯¤वÍ1¤त करत|त आÍण पल|व/ब4¤| ण| ¹(ण¸नच ¼|त|त. प|कक त| ब4घडव|¤ल| çचU क ल|क|न| आपल¤|
कलपन|Hñ|ल| ¼¸ प व|व आ( . क करPº क करच¤| तd|च| H d|H न घत| Hरप¸र प|ण| घ|ल|, H|7¤| व प|¤कतcव
Hसलल त|dd|च स¸प त¤|र! क करPº HPतP त|dd|च¤| ¤र|ल| ल|"ण¤|çतक प|ण| घ|ल|व आÍण ×-¬ ÎHçç¤|
कर|¯¤|, ¼|ल| त|dd|च| ¼d आÍण वर कडक त|d¸ d/ कचच¤| H|7¤| Hस| d ( र| पd|¤ त¤|र! ¤|ट(पH| नबवन आÍण
Hप|र प|Íरक पd|¤ कर|¤च| Hसल¤|स प|ण| घ|ल|¤ल| बवसर| आÍण क|लपÎनक ² ÎHçç¤| कर|. (ÎHçç¤| (|ण|र
न|(|तच, स|º|रण वd च| H d|H घ3न c¤|त ² ÎHçç¤| 7कल¤| आ( त Hस सPH|.)
². परण- परणप|=¤| ब4घडवण (| 7क 1वत³ ल¼|च| H|" (|3 Hक ल ¹(ण¸न सº¤| H¹¤|सHP|त 9ñ परण
ब4घडवण ¤|च| H¹¤|स क³¤|. स|º|रण × व|ç¤| (रHर|ड|d ¯¤|व|. c¤|त ² व|ç¤| प|ण| व × व|ç¤| स|¼र("¸d
व|प³ न¤, प|=¤| न|ò ब4घडत न|(|त.) घ|ल¸न Pd|गन|वर ठ व|व आÍण d¸ रdH नवर 'च|र टdवस स|स¸च' टक व| '3 ssssन
प|sssवस|च| क¤|sssssss' प(|¤ल| ¯¤|व. P|Îलक| सपल¤|वर ¤3न प(|व. स|¼र च| "|d|4d प|क (|3न परण घçò
Îचकò¸न 4सल Hसल तर क त| ¤H1व| सPH|व|.
टòप- ¤| क त|ल| H4¤त| घर|तल ब4नP(cव|च आÍण ò|क¸ न ²|¤ल| $|लल H|ड व|पर|व. परण न Îनघ|ल¤|स 4र पडत
आÍण च|"ल H|ड P£|P ò|कल¤|च| आर|प(| ¤त न|(|.
×. प|तd प|लH|7¤|- ट( 7क स|प| आÍण ¤H1व| क त| आ( . प|लH|7¤| करण¤|आº| क करPº ¬ ÎHç¤|वर Hरप¸र
प|ण¤|त ÎHHव¸न ¯¤|¯¤|त. H|H|च| र " ट9कò क|=¤|वर आल¤|वर आÍण व|स ç नP $|ल¤|वर त| H|H|
ÎHHवण¤|स|ठ| ¤|ग¤ सPH|व|. ×-² 3क=¤|वर ÎHHव|व|. (P¼|स ब4घडत . (| प|कक त| व|õल¤|वर क|(| 3प5व|
क ò 4घòक '( न4क| क|¤ आ( ' Hस| ü÷ बवच|³न न|3Pd करण¤|च| ü¤H करत|ल c¤|च¤|कड d ल H कर|व.
¬. आPò|- 9|डण| कर|व|. P|(र| तडतडल¤|वर 1ò¸ल|वर 3H र|(
¸
न वरच¤| 9d|वरच¤| ड¯¤|त¸न (dd क|õण¤|स ¯¤|व|.
(dd क|õ¸न $|ल¤|वर त| स|वक|H 9|डण|त ò|क|व|. आत| ÎHHलल| ड|d, P|ठ ç. घ|ल¸न आच P|ठ| क³न ठ व|व|
आÍण आHतक वरच| 7¼|d| सनसन|ò| 4|तP| (रPH क P|वत, आHतक. ¤ ¼4र आप स4स प(ल d ¼ र( ( Îस9
आHतक पर. 7स| Hर ¼4र| क Îल¤ d ¼त रट(¤ आHतक ç.ç.) 4घ|¤ल| ¯¤|व|.
î. कडº|=¤ व"| त|ल H|7¤|/क|4ल| चण - P|H¸न c त|स ÎHH¸ ²|व व HPतP प|ण| ò|क¸ न ² ÎHçç¤| ÎHHव|व . ल"च
क कर 3तरव¸न व|9 H|3 d 3न व|पर|व. 7कdP कडक र|(
¸
न P3 $|लल '9 ò|ण ' ¼|त Hसल¤|च| HनHव ¤त|.
U. प|=¤|- ¤|त(| कत 4"|र|ल| Hरप¸र व|व आ( . कÍणक H4¤ Îततक| घçò Pd|व|. HH|न प|=¤| ल|òत|न| (|त|ल| न|ò
¯¤|¤|P ÎPd¸न (|त सड|ल (|त|त. तव| H|1त|त H|1त आचवर ठ व|व|. प|d| त¯¤|वर ò|क¸ न 9|न ¯¤|व|. (¤|स|ठ|
Pब³ण|च H¤व| न|तव|çक|च स(क|¤ आव?¤क आ( . c¤|न| 9|न करण¤|स|ठ| वd d 3न ठ व|व|.) 9|नवर आव?¤क
तवõ च 4|ल|व.(क|¤ P"? प|3स क|¤ ¹(णत|¤? Îच "| क|¤ ¹(णत? आत| च|ल|¤ल| ल|"ल| क|? तç¤| c¤|
आतP|वसH|व|च लगन ठरल क|? P|ç¤| नणd च¤| H|वच| d¸ रच| H|च| लगन|च| आ( . तç¤| P|वसस|सJ¤|च| 7कसP|
कº| आ( , बपò¸ल| ¤Îनò ò 1òPº टकत| ÎPd|ल ç.ç.) ¼रप¸स व|स ¤|¤ल| ल|"ल¤|वर प|d|कड वd|व. (| $|ल| 7क
प@त. d सJ¤| प@त|त कÍणक 7कdP प|तd कर|व| व प|=¤| प|रdH क (|çप¤ त ल|ò|¯¤|त. तव| H|1त|त H|1त
आचवर ठ व¸न प|=¤| H|H¸न ¯¤|¯¤|त. प|=¤| H|Hत|न| ल|"ल¤|स सर|च| Pdत ¯¤|व|.
बव. स¸.- ¤| सव प|कक त| üc¤H क³न ¤H1व| $|ल¤|वर P"च ç¤ टdल¤| आ( त. व|चक|न| ü¤|" क³न आपल
HनHव Hव?¤ कdव|वत.
(-Hनर|º| क लकण|)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->