Tugasan 3 1) Buat perbandingan di antara teori psikoanalisa dan teori keperluan Maslow.

Banyak teori yang telah membincangkan tentang pemikiran dan tingkah laku manusia di dalam perkembangan sahsiah. Antara teori itu ialah teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud dan teori keperluan oleh Abraham Maslow. Perbandingan di antara teori psikoanalisa dan teori keperluan Maslow adalah seperti berikut;
a)

Teori psikoanalisis Sigmund Freud mempelopori kajian tentang pembentukan sahsiah manusia berpunca

daripada sesuatu tenaga dari dalam diri manusia itu sendiri. Feist (1985) dalam Azizi Yahaya (2010), menyatakan bahawa hasil interaksi tenaga ini akan menghasilkan keseluruhan sifat dan tingkah laku manusia. Kajian Freud banyak memfokuskan interaksi kuasa dalaman yang wujud dalam diri manusia. Hubungan melalui tenaga naluri sejati mendorong tingkah laku manusia untuk mencapai sesuatu tujuan. Teori psikoanalisis mencadangkan bahawa revolusi konflik dalam awal hayat menjadi asas untuk sahsiah dewasa. Dengan perkembangan individu melalui peringkat-peringkat perkembangan, ego bertindak membantu di antara dorongan naluri yang tidak disedari, id dan nilai sikap dan superego (Vasudevan T. Arasoo, 1991).Tenaga inilah yang memotivasikan tingkah laku manusia mencapai tujuan kehidupannya. Menurut Freud (1985) dalam Azizi Yahaya (2010) , terdapat tiga kompenan utama yang dikenali sebagai “Id”, “Ego” dan “Superego” wujud dalam mendorong tingkah laku manusia. Othman Mohamed (1997), menjelaskan id, ego dan superego seperti berikut; Id diandaikan semua gejala yang berkecuali dalam pemikiran seorang individu. Dalam pandangan psikoanalisis, ciri id seseorang itu sudah wujud sejak dilahirkan. Id dianggap sebagai satu elemen struktur yang semulajadi, diwarisi, dan sedia ada dalam diri manusia. Id adalah satu gejala bawah sedar. Ia merupakan satu tenaga yang primitif. Id sifatnya tidak teratur, tidak rasional dan penuh dengan orientasi berkehendakkan kepuasan. Id adalah sumber libido. Tujuan utama id adalah bagi mendapatkan kepuasan sendiri secara mendadak. Oleh itu id tidak mempunyai penyatuan dari segi maksud, ia adalah tidak teratur dan tidak bermoral. Sebagai satu daya tenaga yang begitu primitif, id merupakan penggerak psikologikal yang tidak perlu dipelajari dan ia bersifat naluri.

ego penuh dengan persepsi. Sebagai contoh. apabila hendak keluar dari rumah. ego berkembang secara berperingkat mengikut perjalanan kehidupan seorang manusia. Super ego sepatutnya boleh mengawal ego dan id. dan objek di dalam alam sekelilingnya. Super ego adalah hati nurani atau 'conscience' seseorang individu. Selepas itu. ia berperanan saling mengingatkan keadaan. Ia adalah alat untuk memperkukuhkan swadiri pada tahap sedar. Ia sentiasa berada pada tahap sedar. Ego berkembang melalui hubungan sosial dan identifikasinya dengan orang lain. egolah yang akan memainkan satu fungsi yang penting dalam struktur tingkahlaku dan personaliti individu. ego berupaya untuk menggunakan kaedah menentang. sikap. tipuhelah dengan memesongkan keadaan sebenar. pemikiran. Id akan berperanan sebagai dorongan “biological” dan tenaga naluri dalam memotivasikan manusia menghasilkan tingkah laku mengikut kehendak dirinya sendiri bagi memuaskan . Super ego bertindak seakan-akan seperti ibu bapa kepada seorang individu. Ego sentiasa wujud dan berperanan sebagai imej pengawalan. mahu pun masyarakat dan didikan agama. Antara mekanisma bela diri di dalam ego ialah pendaman. Ia tidak wujud semasa seseorang manusia itu dilahirkan. Sebagai satu konsep terapan yang disedari. emosi. Pertama ego boleh menggunakan segala pengalaman serta kebolehan tenaga pemikiran yang nyata. dan tingkah laku. inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan. Kedua. peristiwa. ego boleh bertindak terhadap tingkah laku menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman dan sosialisasi. Di dalam kecemasan ego mempunyai dua cara untuk bertindak. biasanya konflik atau pertentangan antara id dengan super ego. Mengikut teori ini setiap manusia dilahirkan dengan idnya yang tersendiri. menolak. identifikasi akan memainkan peranan yang penting semasa mengubahkan haluan tenaga psike daripada id kepada ego. suasana. perasaan. Super ego merupakan asas dari aspek peneguhan moral yang baik. dikenal pasti daripada ibu dan bapa. Antara fungsi ego adalah ego dapat bertindak terhadap perkara-perkara yang mendatangkan dalam bentuk kecemasan. Manakala perbuatan menanggalkan kasut sebelum memasuk ke dalam rumah kediaman juga menjadi kelaziman adat orang Melayu. persepsi. keadaan ini ternyata sebagai mekanisma bela diri ego. Apabila kaedah ini berfungsi dan mengambil alih tingkah laku. Super ego merupakan elemen yang ketiga dalam pemikiran tingkah laku psikoanalisis. rosotan dan sublimasi. Sebaliknya. Moral yang dipelajari. Moral yang demikian akan dipelajari hasil daripada asuhan semasa seorang manusia itu masih diperingkat umurnya kecil dan berkembang dengan penerapan moral sehingga sebati dengan hati nuraninya. lazimnya di kalangan orang Melayu.Ego bertentangan dengan id. secara otomatis terlintas untuk memakai kasut.

Dengan ini bolehlah dikatakan. Ego pula akan memahami bahawa individuindividu lain juga akan mempunyai keinginan mereka yang tersendiri. Superego bertindak mempengaruhi Ego mencari kaedah yang baik dalam usaha untuk memuaskan kehendak yang wujud dalam id. Ego pada peringkat ini akan berperanan untuk menyesuaikan keinginan-keinginan daripada Id dan mempertimbangkan keinginankeinginan tersebut kepada keadaan realiti persekitaran. nilai-nilai moral dapat digeneralisasikan sebagai akhlak dalam diri manusia. Superego adalah kuasa dalaman yang ada pada jiwa manusia yang mengawal segala kehendaknya dan menentukan kebaikan sesuatu tingkah laku dalam usha mencapai kehendak id. Kompenan ego dalam diri manusia akan berusaha mencari jalan penyelesaian yang positif untuk memuaskan kehendak id dalam mencapai tujuannya. Nilai-niai moral ini akan wujud dan berkembang hasil daripada didikan dan asuhan ibu bapa serta agamanya. seksual dan kemampuan untuk terus hidup di muka bumi. dan kini ianya telah digunakan secara meluas merangkumi semua jenis naluri dalam kehidupan manusia. . Keperluan-keperluan asas ini pula wajar diperolehi sehingga boleh mengabaikan realiti sesuatu keadaan. Kompenan Superego ialah hati naluri. ia dapat menghindarkan manusia daripada membuat tingkah laku yang melangkaui batasan-batasan bagi segala perlakuan yang tidak beretika. Freud mengklasifikasikan naluri kepada dua kategori iaitu: (i) Naluri Kehidupan (Life Instincts) Naluri Kehidupan ialah naluri untuk manusia terus hidup seperti kepuasan daripada makanan. Dengan adanya akhlak . Di sini id akan membenarkan manusia mendapatkan keperluan-keperluan asasnya. Naluri Kehidupan ini berfungsi dengan menggunakan sejenis tenaga yang digelar sebagai Libido. seperti nilai-nilai moral dan ajaran agama yang menjadi pegangan seseorang manusia. Engler (1985) dan Feist (1985) dalam Azizi Yahaya (2010). minuman. Motivasi dan nafsu adalah tingkah laku secara tidak sedar dan tidak akan dipengaruhi oleh input luaran.kehendaknya. Ego akan memahamkan bahawa bersikap terlalu individualistik atau terlalu mendesak akan mendatangkan akibat yang buruk pada diri sendiri. menyatakan bahawa ego sedar adalah hasil daripada pengalaman denda yang berpunca daripada tingkah laku tidak elok dan super ego ideal adalah daripada pengalaman ganjaran yang berpunca daripada tingkah laku baik. Libido adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada tenaga atau dorongan seksual. Nilai-nilai ini penting bagi mempengaruhi keperluan manusia agar tingkah laku yang terhasil dapat membentuk manusia yang bertamadun. Superego juga menentukan sesuatu tingkah laku yang bersesuaian dengan suasana persekitarannya.

meruntuhkan. ego pula sebagai penapis kepada keinginan dan kemuncak dihumanisasi dan superego pula bertindak sebagai petunjuk ke arah keunggulan sifat manusia. pantang larang dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Konsep Freud mengenai ego manusia yang menjadi jaringan di antara tuntutan dalaman daripada id dan tuntutan luaran daripada persekitaran (realiti). moral atau peraturan hidup. Dalam hubungan ini. Perkara ketiga ialah superego. keluh-kesah dan sebagainya. . Akhirnya Freud menyatakan bahawa hidup manusia banyak dipengaruhi oleh kemahuan id dan kemahuan yang paling besar adalah dalam bentuk nafsu – terutamanya seks. Di daIam kes ini id telah menjadi punca penggerak naluri yang terdiri daripada dua jenis: a) penggerak yang membina. Freud menggunakan istilah “seks‟ dalam pengertian yang luas yang merujuk kepada semua perkara yang menyeronokkan (atau nikmat). adat istiadat. Fungsi asas ego ialah untuk memenuhi tuntutan id. Superego pada asasnya adalah apa yang kita rujuk sebagai perasaan hati yang membezakan antara yang betul dengan yang salah. Freud merumuskan bahawa tindakan manusia banyak dikuasai oleh alam batinnya sendiri. gelisah.(ii) Naluri Kematian (Death Instincts) Naluri Kematian ini adalah yang berkait rapat dengan tingkah laku agresif dan tingkah laku yang boleh memusnahkan (destructive). terutamanya yang berkaitan dengan keinginan seksual (nafsu) yang termasuk libido. Superego seolah-olahnya berperanan sebagai pendinding kepada segala tuntutan yang cuba meruntuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Id. superego memainkan peranan untuk mengawal dan membuat penilaian sama ada ego harus menerima tuntutan-tuntutan itu dan seterusnya mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan. yang merupakan hasil daripada pembelajaran mengenai batas. Dan hasil yang menjadi kepentingan ialah keseronokan. tetapi dengan cara sedemikian rupa bagi memastikan kehidupan atau kelangsungan hayat individu itu. Id boleh dijelaskan sebagai dorongan asas dan kemahuan naluri manusia. Melalui proses ini. kejayaan dan kehendak naluri. atau tenaga kehidupan yang asas. Freud yakin bahawa naluri ini merupakan dorongan bermotivasi dalam diri manusia yang seterusnya menghasilkan tingkahlaku. Freud hanya mengulas sedikit sahaja mengenai naluri kematian ini. ego dan superego dalam diri manusia bertindak membuatkan manusia selalu berada dalam keadaan berperang dalam dirinya. dan b) penggerak yang memusnahkan yang cenderung ke arah sesuatu yang agresif. sosial. malah hingga mengakibatkan kepada kematian untuk melakukan kelakuan pecah amanah. antara yang baik dengan yang buruk.

b) Teori keperluan Maslow Aliran humanistik muncul pada tahun 1940-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. dan berperanan mengatur tindakannya. bahkan beberapa ahlinya masih hidup dan terus-menerus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pengkajian psikologi. Teori ini juga menekankan pentingnya penentu-penentu bawah-sedar tingkah laku. Faktor-faktor bawah-sedar ini merupakan factorfaktor yang di luar daripada kesedaran individu. Kegagal ego mengawal id dan diselaraskan oleh superego untuk membuat keputusan menyebabkannya gagal menginterpretasikannya dalam keadaan yang betul lantaran gangguan psikologi kawalan luar yang menghalangnya dari membuat keputusan yang terbaik. aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda. malahan teori-teori tersebut berpegang bahawa pengalaman sedar mesti ditafsir berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat pada factorfaktor bawah-sedar. Sehubungan itu teori psikoanalisis cenderung memberi penekanan pada peranan manusia sebagai pencipta kebudayaan.. Pada amnya dapatlah dirumuskan bahawa semua manusia dilahirkan dengan sifat-sifat yang baik. 1991). Salah satu andaian asas teori ini ialah bahawa kebanyakan tingkah laku manusia bergantung pada naluri-naluri sejadi yang terdapat dalam diri individu (Ma’arof Redzuan. (Vasudevan T. dan faktor-faktor pembelajaran. Sebagai sebuah aliran dalam psikologi. Superego dianggap sebagai membantu fungsi conscience. Semuanya adalah kerana kekurangan nilai moral dan agama serta kerana beberapa keperluan asasnya tidak dapat dipenuhi. Arasoo. Walau bagaimana pun ini tidaklah bermaksud bahawa teori ini mengetepikan sama sekali pengaruh kebudayaan pada individu (Ma’arof Redzuan. Oleh kerana ego berkhidmat untuk menginterprestasikan kebenaran.Id mewakili naluri yang tidak disedari. agama. yang sangat . 2001). Ahli-ahli psikoanalisis melihat personaliti seseorang sebagai hasil akhir gerak kuasagerak kuasa yang bertindak dalam diri individu. reality untuk id melalui intelek dan sebab. di mana kedua-dua ini selalu berada dalam konflik yang tetap. dan pergaulan banyak mempengaruhi keputusan yang akan di buat. 2001). malahan teori-teori tersebut berpegang bahawa pengalaman sedar. dan kurang berperanan sebagai hasil daripada gerak kuasa-gerak kuasa kebudayaan. dipandang sebagai mempunyai dua dimensi yang berada dalam konflik tetap antara satu sama lain termasuk kehidupan atau keseronokan naluri dan naluri seks. Ini tidak bermakna teori-teori psikoanalisis mengenepikan pengalaman sedar. nilai. Freud telah merujuk kepada kesedaran logical yang berbentuk aspek reality manusia sebagai ego.

Apabila keperluan ini dipuaskan. Seterusnya Ratna Syifa’a Rachmahana (2008). harga diri dan kebenaran diri. iaitu gambaran manusia sebagai makhluk yang bebas dan bermartabat serta selalu bergerak ke arah pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya apabila lingkungan memungkinkan (Koeswara. minum.sampai dengan keperluan tertinggi iaitu keperluan estetis. Teori Keperibadian Humanistik Abraham Maslow Psikologi humanistik diperkenalkan oleh sebagian sekelompok ahli psikologi pada awal tahun 1960-an bekerja sama di bawah kepemimpinan Maslow dalam mencari alternatif dari dua teori yang sangat berpengaruh atau pemikiran intelektual dalam psikologi (Koeswara. Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Maslow membahagikan keperluan-keperluan manusia kepada keperluan fisiologi dan keperluan psikologi. berkumuh. minuman. harga diri dan kebenaran diri. Keperluan hayat merangkumi keperluan makanan. kasih saying. Sebahagian dari teorinya yang penting didasarkan atas andaian bahawa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan (Rumini. Psikologi humanistik adalah sebuah sebuah gerakan yang muncul dengan menampilkan gambaran manusia baik dari psikoanalisis mahu pun behaviorisme. 2008). iaitu keperluan fisiologi atau hayat dan keperluan psikologi. Manakala. 1986 dalam Rani Setianingrum. rehat. kasih sayang. Keperluan fisiologi adalah keperluan paling asas seperti makan. Azizi Yahaya & Gan Lui Nam (2008). tidur dan kejantanan. Menurut Maslow (1970) dalam Ee Ah Ming (2003). pembangunan sahsiah diri. bernafas. bahawa manusia memiliki hierarki keperluan yang dimulai dari keperluan jasmaniah. 1993 Ratna Syifa’a Rachmahana. Menurut Maslow (1968) dalam Azizi Yahaya & Gan Lui Nam (2008). Peringkat seterusnya tidak akan wujud sekiranya masih tidak dapat memenuhi keperluan di peringkat yang lebih rendah. Keperluan psikologi merangkumi keperluan untuk keselamatan. tidur dan hubungan seks. oksigen. keperluan-keperluan juga dibahagikan kepada dua kumpulan. Karyanya di bidang pemenuhan keperluan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. minum. 1986 dalam Rani Setianingrum. 2008). pembuangan kotoran. menyatakan Maslow berpendapat. 2008). dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Abraham H. Ini dapat dijelaskan melalui Hierarki Maslow. Keperluan hayat seperti makan.menekankan pentingnya kesedaran. maka muncullah keperluan keamanan seperti keperluan . yang paling asasi. keperluan pada aras terendah perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang individu memikirkan peringkat seterusnya. keperluan psikologi adalah mendapat keselamatan. rehat. tidur dan sex menuntut sekali untuk dipuaskan.

misalnya dia menggunakan prestasi sebagai pengganti cinta kasih. iaitu dorongan untuk mencari tahu. dan sebagainya. memperoleh ilmu dan pemahaman. Jika gagal memenuhi keperluan asas. dihormati. Berikutnya adalah keperluan harga diri. iaitu dorongan keindahan. iaitu keperluan untuk mengembangkan potensi atau bakat dan kecenderungan tertentu. di mana ia boleh menggerakkan dan mengarahkan sesuatu tingkah laku. seseorang individu akan mengalami ganguan fisiologi dan psikologi. keperluan untuk menjadi anggota kelompok. Bagaimana cara aktualisasi diri ini timbul. . Hanya individu unggul sahaja dapat mencapai kesempurnaan kendiri.. Sesudahnya. 2008). Remaja sering cuba mengubah tingkah laku apabila terdapat konflik kekurangan keperluan diri sendiri dengan persekitaran. Keperluan di peringkat paling rendah adalah keperluan yang lebih kuat dan sepatutnya perlu bagi mengekalkan kestabilan hidup. seperti dorongan untuk memiliki kawan dan berkeluarga. muncul keperluan untuk tahu dan mengerti. dalam erti keperluan akan keteraturan. Ketidak mampuan memenuhi keperluan ini dapat mendorong seseorang berbuat lain untuk memperoleh pengakuan dan perhatian. Remaja yang tidak tercapai peringkat yang lebih tinggi dalam hierarki adalah sukar untuk mencapai kesempurnaan diri dan mudah terpesong ke arah aktiviti melepak. Sedangkan ketiga keperluan yang lain dinamakan growth need (keperluan untuk tumbuh) dan pemenuhannya lebih bergantung pada manusia itu sendiri. menyatakan Maslow membezakan antara empat keperluan yang pertama dengan tiga keperluan yang kemudian. Sesudah keperluan ini. Apabila seseorang telah dapat memenuhi semua keperluan yang tingkatannya lebih rendah tadi. maka motivasi lalu diarahkan kepada terpenuhinya keperluan aktualisasi diri. tidaklah sama pada setiap orang.kesihatan dan keperluan terhindar dari bahaya dan bencana. kesamaan dan kelengkapan (Ratna Syifa’a Rachmahana. menyatakan hierarki Maslow merupakan satu susunan keperluan-keperluan dalaman daripada paling kuat sehingga paling lemah. Keempat keperluan yang pertama disebutnya deficiency need (keperluan yang timbul karena kekurangan). iaitu keperluan untuk dihargai. Menurut Maslow (1968) dalam Azizi Yahaya & Gan Lui Nam (2008). dan pemenuhan keperluan ini pada umumnya bergantung pada orang lain. Ratna Syifa’a Rachmahana (2008). Maslow berpendapat adanya keperluan estetis. dan dipercaya oleh orang lain. Azizi Yahaya & Gan Lui Nam (2008). Berikutnya adalah keperluan untuk memiliki dan cinta kasih. individu yang sempurna tidak sempurna tidak semestinya mencapai kesemua ciri kesempurnaan kendiri.

Keperluan-keperluan asas adalah seperti keperluan untuk makanan. penerimaan penghargaan dan kebenaran diri. 2003). serta pemenuhan keperluan diri yang lain. 1954 dalam Ee Ah Meng. maka keperluan ini akan menurun dan motivasi untuk mencapainya akan berkurangan.Maslow menamakan keempat-empat keperluan ini sebagai keperluan untuk hidup. seperti pencapaian intelek. masa rehat yang diperlukan untuk meneruskan hayat kita. Maslow juga membincangkan tentang tahap pemenuhan kendiri atau “selfactualization” yang didefinisikan sebagai “ the desire to become everything that one is capable of becoming” (Maslow. menghayati keindahan dalam apa jua bentuk. 2003). Orang biasa dimotivasikan dengan serba kekurangan ia berusaha memenuhi keperluan-keperluan asasnya dan ia akan merasa aman. Keperluan-keperluan boleh dibahagikan kepada keperluan asas dan keperluan sekunder. yang mana satukah keperluan asas yang perlu dipenuhi dahulu? Keperluan-keperluan ini diperlukan untuk menstabilkan emosi dan menjadikan hidup kita lebih bahagia lagi (Ee Ah Ming. kepada keperluan yang lebih tinggi. minuman. rasa kasih sayang. keperluan kasih saying. orang ternama digerakkan oleh hasrat untuk mengaktualisasikan diri. sehinggalah ke peringkat yang paling tinggi. Apabila semua keperluan ini sudah Berjaya dipenuhi. keselamatan. rasa dipunyai dan dihargai. keperluan fizikal. tidak akan dapat dipenuhi sepenuhnya oleh sesiapa pada bila-bila masa pun. maka semakin kurang dia merasa akan dirinya dan semakin tinggi keinginannya untuk mencari dan meneroka. oksigen. Persoalannya. Teori Keperluan Maslow tentang motivasi dapat diterapkan pada hampir seluruh aspek kehidupan peribadi serta kehidupan sosial. seperti makan dan minum serta tempat tinggal. Mengikut Maslow. Manusia dipercayai mempunyai banyak dan pelbagai keperluan. Manakala orang ternama dimotivasikan oleh keperluan untuk mengembangkan serta pembangunan sahsiah secara penuh. penghargaan serta harga diri. Dengan kata lain. keperluan manusia bermula dari yang paling rendah iaitu asas untuk hidup. Keperluan-keperluan sekunder adalah seperti keperluan untuk berasa selamat. iaitu pemenuhan kendiri. Keempat-empat ini diletakkan di bawah kategori keperluan defisien. Malah semakin banyak seseorang itu mencari ilmu untuk cuba memahami kejadian di sekelilingnya. Banyak tingkah laku manusia yang dapat diterangkan dengan memperhatikan kecenderungan individu untuk mencapai tujuan-tujuan personal yang membuat kehidupan . Sebaliknya bagi keperluan perkembangan dan peningkatan keintelektualan serta estetika. rasa memiliki. seperti keperluan untuk mendapatkan serta meningkatkan ilmu pengetahuan. daripada keperluan yang banyak dan pelbagai itu.

menggunakan dan membentuk kebolehan bakat sepenuhnya. tempat berteduh. 2. gangguan yang dapat mencedera dan seumpamanya. Dengan demikian. iaitu keperluan makanan. Senarai keperluan ini merupakan siri perkembangan seseorang individu. kepuasan itu sifatnya sementara. Jika keperluan fisiologi ini tidak terpenuhi atau tidak dipuaskan. Keperluan fisiologi merupakan keperluan yang paling mendesak dan didahulukan pemuasannya oleh individu. 1. minum. Keperluan-keperluan dasar fisiologi yang dimaksud. seks. 3. Keperluan keselamatan : mengelakkan dan mempertahankan diri dari kesakitan. disayangi oleh seseorang. miniman.bagi individu yang bersangkutan penuh makna dan memuaskan (Maslow dalam Koeswara. 1986 dalam Rani Setianingrum (2008). seks. Maslow mengajukan gagasan bahawa keperluan yang ada pada manusia adalah pembawaan. Keperluan pemenuhan kendiri : keperluan jaya kendiri. Jika suatu keperluan telah dipenuhi. atau mencapai tahap pencapaian yang sepatutnya dapat dicapai oleh seseorang individu. dihargai dan dihormati oleh orang lain. Apabila keperluan fisiologi individu telah dipuaskan. 5. menjadi. individu tidak akan bergerak untuk bertindak memuaskan keperluan-keperluan lain yang lebih tinggi. maka akan wujud keperluan-keperluan lain untuk dipuaskan. dalam diri individu akan muncul keperluan yang dominan terhadap individu dan menuntut pemuasan akan keperluan rasa aman. tidak berubah dan berasal dari sumber genetik dan naluri. keperluankeperluan itu juga bersifat psikologi bukan semata-mata fisiologi. Keperluan kepada rasa cinta dan . Keperluan kasih-sayang dan diterima kumpulan : keperluan dikasihi. tersusun menurut hierarki. bernafas dan sebaginya. kerana seseorang itu akan beransur-ansur memuaskan keperluan-keperluannya di tahap yang lebih tinggi (iaitu keperluan empat dan lima) dengan bertambah umurnya (Sharifah Alwiah. mengeluarkan perasaan dalam bentuk seni. Bagi manusia. 1984). konfiden. tidur. keadaan terlalu panas atau terlalu sejuk. Maslow melukiskan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah merasa puas. Keperluan fisiologi : makan. Mengikut Sharifah Alwiah (1984). hierarki keperluan asas manusia yang diusulkan oleh Maslow ini dapat disenaraikan seperti berikut. Keperluan penghargaan : keperluan rasa berkebolehan yang mencukupi. tidur. dan oksigen. 4. bermesra. Manusia dimotivasikan oleh sejumlah keperluan dasar yang bersifat sama untuk seluruh spesies. Maslow menyebutkan bahwa keperluan fisiologi adalah sekumpulan keperluan dasar yang paling mendesak pemuasannya kerana berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologi dan kelangsungan hidup.

prestasi. penerimaan. kecukupan. nama baik. Gabung jalin di antara ke duadua teori akan lebih memberi kefahaman kepada kita. di lingkungan keluarga atau pun lingkungan kelompok masyarakat. Kedua-dua teori ini boleh digunakan untuk melihat gelagat manusia dan boleh dijadikan panduan untuk memahami manusia. kompetisi. dalam Surpatiknya. penguasaan. Guru perlu menguasai kedua-dua teori ini untuk lebih memahami muridnya. 1991 dalam Rani Setianingrum. penghargaan dari orang lain meliputi prestij. baik dengan sesama jenis mahu pun dengan yang berlawanan jenis. ketidaktergantungan. Keperluan akan rasa harga diri dibagi menjadi dua keperluan. Dengan kefahaman ini. Sebagai rumusan bolehlah dikatakan kedua-dua teori di atas telah membincangkan pembangunan sahsiah manusia dari aspek tingkah laku. Keperluan akan aktualisasi diri sendiri adalah hasrat untuk makin menjadi diri sepenuhnya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya. Kesimpulan. dan kebebasan.memiliki adalah suatu keperluan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif ikatan emosional dengan individu lain. serta penghargaan. iaitu harga diri dan penghargaan dari orang lain (Maslow. guru boleh bertindak untuk menjadikan kerjanya lebih berkesan. Bagaimana manusia bertingkah laku untuk memenuhi keperluan (Maslow) dan keinginan (Freud) telah dikaji dan dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat mengenai manusia. bagaimana manusia bertindak untuk terus hidup. 2008). Bahagian kedua. . perhatian kedudukan. Keperluan akan aktualisasi diri merupakan keperluan manusia yang paling penting dalam teori Maslow tentang motivasi pada manusia. Bahagian pertama keperluan harga diri meliputi keperluan akan kepercayaan diri. pengakuan.

Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di Malaysia. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Ma’arof Redzuan. Johor : Universiti Teknologi Malaysia.educ. KualaLumpur : Kumpulan Budiman.upm.my/~othman/modul3&4. (1998). Ramli Awang. dan Zulkiflee Haron. Psikologi pendidikan 1: Psikologi perkembangan.utm.9. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Mohamed (1997).pdf Ratna Syifa’a Rachmahana (2008).edu. Azizi Yahaya & Gan Lui Nam.eprints. Serdang : Penerbitan Universiti Putra Malaysia. (2001). Kajian Program Bina Sahsiah Staf di IPTA: Kajian kes di UTM & USM. Azmishah Suratman. (2011). Ee Ah Meng (2003). Mok Soon Sang.mediafire. Etika Perguruan dan Pembangunan Sahsiah http://www. Laporan Kajian.id/2354/1/A310040035.ac.uii. Universiti Teknologi Malaysia.ac. Pendekatan Teori Terhadap Gejala Lepak. (1995). Syed Sofian Syed Salim dan Muhamad Nasir Bistaman. Analisis Aspek Keperibadian Tokoh Utama Dalam Novel Supernova Episod Akar Karya Sewi Lestari : Tinjauan Psikologi Sastera http://etd.ums. (2006). Kuala Lumpur: Fajar Bakti.my/. html Ee Ah Meng (1999).eprints. Ilmu Pendidikan. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan. (2010). Psikologi Sosial.htm Rani Setianingrum (2008). Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan http://journal. Pedagogi Kaedah Am Mengajar. Abdul Jalil Borham. Abdul Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin. Kuala Lumpur : Penerbitan Fajar Bakti Sdn Bhd.Bibliografi. Petaling Jaya : Amiza Publishing Sdn Bhd.. Kamus Dewan (2002)./28. Perseonaliti Manusia Mengikut Psikoanalisis.id/index. (1991). Sayed Mahussain Sayed Ahmad. http://www. Petaling Jaya : Logman..php/JPI/article/viewFile/191/180 Siti Fatimah Abdul Rahman. Psikologi Pendidikan 1 : Pertumbuhan Dan Perkembangan. Mohd Nasir Ripin. (1996).com/?2fsgja4124i1n37#1 . Pendidikan di Malaysia: Untuk Diploma Pendidikan. Asas-asas masyarakat cemerlang. Fakulti Pendidikan. Atan Long. Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia. (1993).

Vasudevan T. Psikologi Sukan Dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan. Petaling Jaya : Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Arasoo. (1992). Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Pembangunan masymasyarakat dari perspektif kebajikan. Wan Azmi Ramli. (1991). . Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful