P. 1
mullanezhi

mullanezhi

|Views: 0|Likes:
Published by kanakambari
Mullanezhi..ormakkuruppukal
Mullanezhi..ormakkuruppukal

More info:

Published by: kanakambari on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2012

pdf

text

original

Î áÜïçÈÝßÎ Þ×ßæÈ ¥ ÕØÞÈÎ ÞÏ ßµÞà áÕÞX ¾ÞÈᢶÞÆV¼ßÏ á¢(¶ÞÆV

ÉçGMÞ¿¢)çº VK í ÄãÛâV ØÞÙßÄc ¥ A ÞÆÎ ßÏ ßÜÞà áçÉÞÏ Äí.øÞÕßæÜ 7
Î Ã ßÏ íA í ÄæK ÕßÕø¢çµGßøáK á.®K ÞW ÕßÖbÞØçÏ Þ· cÎ ÞÏ ß
ØíÅßøàµøßA ÞX Î çÈÞøÎ Ï ßæÜ ©H ß.æµ.ÕÞøcæø Õß{ߺ îí ©ùMáÕøáJ ßÏ
çÖ×Î Þà áÈNáæ¿ µá¿á¢Ì Þ¢· B {ßW º ßÜVA í æÎ çT ¼í ¥ Ï º îÄí
(ØáÈà×í,dÉßçÏ ×í,øÞ¼ç· ÞÉÞW,dÖà¼á,¶ÞÆV¼ß)Í ì ÄൠÖøàø¢
¥ Õßà ßçÛøßÏ ßæÜ Î ÈÏ ßW ®J ßÏ çMÞZ ¦ ÕßÕø¢È¿X ÖßÕÞ¼ß
· áøáÕÞÏ âøá¢Õß{ߺ îáÉùE á.¥ ×í¿Î âVJ ßæÏ çË Þà ßW µßGßÏ çMÞZ
¥ çgÙÕᢥ Õßæ¿Ï áæI K ùßE á.
¥ A ÞÆÎ ßÏ ßW ®¢.®Øí.æ®Ï íA áçÕI ßÉá×íɺ dµ¢æÕº îÄí
¶ÞÆV¼ßÏ Þà á.¾ÞX ¥ Äßæa çË ÞçGÞ ®¿áJ í ®.®Øí.æ®Ï íA í
¥ Ï A ÞÈáU dÖÎ J ßÜÞÏ ßøáK á.Éæf ®æa æ¿X×È᢮æa æÎ Þè Ì W
µcÞÎ ùÏ áæ¿ æ¿X×Èá¢çº VK áçË ÞçGÞ è ÙMV
æ¿X×ÈÞÏ ßçMÞÏ ß.¥ ÄßÈÞW çË ÞçGÞ ¥ Ï A áK ßÜï.f Î ßA áµ.
Î Þ×ßÈᮢ.®Øí.æ®çÏ Þ¿í dÉçÄcµ¢
ÄÞWMøcÎ áI ÞÏ ßøáK á.øÞ¼ç· ÞÉÞÜßçÈÏ á¢ÕÜßÏ § ×í¿Î ÞÏ ßøáK á.
µÝßE ÕøÕßÈáÎ Þ×ßæÈ µÞà ÞX µÝßÏ ÞÄßøáK ÄßW øÞ¼ç· ÞÉÞÜßÈá
§ çMÞÝáU Õß×Î J ßæa ¦ Ý¢®ÈßA ùßÏ Þ¢.ÕßÇßÏ áæ¿æÏ çK Þ
è ÆÕJ ßæa æÏ çK Þ dÉ^µãÄßÏ áç¿æÄçK Þ ÕcÞ¶ÞÈßA ÞÕáK º ßÜ
ÈßçÏ Þ· B Z ¥ B ßæÈÏ Þæà K í ØÎ ÞÇÞÈßA Þ¢.
ÄãÛâVA Þøáæ¿ ©ÉÎ µ{ßW ®çMÞÝá¢'Éâø¢" µâGßÈáI ÞÕá¢.¥ A ÞÆÎ ßÏ ßW
¥ çgÙæJ Ï ÞdÄÏ ÞA ÞX ² øáÉâøJ ßæa ¼ÈJ ßøA áI ÞÏ ßøáK á®K á
ÉùÏ áçOÞZ ª ÙßA ÞÕáK çÄÏ áU â¼ÈØNÄß.¥ ÄßW ØÞÙßÄc
ØÞ¢ØíµÞøൠÈÞÏ µøáI ÞÏ ßøáK á.µÜÞµÞøz ÞøáI ÞÏ ßøáK á.øÞ×íd¿àÏ
çÈÄãÄbB {áI ÞÏ ßøáK á.®ÜïÞxßÈá¢ØÞf ßÏ ÞÕáK
ØÞÇÞøà A ÞøáI ÞÏ ßøáK á.Éá×íÉ º dµB {áæ¿ æº ùáµáK í ÄæK Ï áÏ VK á.¦
µâGJ ßW ÈNáç¿Ï ᢲ K í.Äßøߺ îáÈWµÞX æº ùßæÏ ÞøáÉá×íÉÞ¾í¼Üß.
Î áÜïX Î Þ×í ®dÄ ÉÞGáµZ ®ÝáÄßÏ áæGCßÜ᢮æa Î ÈT ßW ®çMÞÝá¢
ÈßùE áÄá{áOßæA ÞI ßøßA áK ² øá· ÞÈÎ áI í.µÞ{ßÆÞØ Î ÞÈØ¢©U ßW
µæI ÝáÄßÏ æÕU J ßæÜ RØì øÏ âÅÉÅJ ßW..Q®K · ÞÈ¢. § çMÞZ
º áI ßW Äá¿ßA áK Äᢥ ÄáÄæK .
ç· ÞÉX.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->