You are on page 1of 7

KhPjr kr Khj

vKlT ßryoJj

FTKa oJjM w IJPrTKa oJjM P wr ßk´ P o kPz ßTj?


FA k´Pvúr xKbT C•rKa k´J~ xoP~A I\JjJ ßgPT KVP~PZÇ FojKT KpKj ßk´Po kPzPZj
KfKjS fJr xKbT C•rKa y~PfJ \JPjj jJÇ
KfKj y~PfJ muPf kJPrj, fJr VnLr ßYJU, oJ~JnrJ YJyKj, WjTJPuJ YM u , ßYyJrJr uJmeq,
mqKÜPfôr k´UrfJ, IJYJr-IJYrPer IxJiJrefô, ßkJvJT-IJvJPTr lqJvj FxPmr FTKa
IgmJ xmA fJPT IJTíÓ TPrPZÇ
C•r ßh~Jr kPrS KfKj y~PfJ oPjr VyLPj xŒNet C•raJ UM\Pf gJPTjÇ
oAjS ßxKhj C•raJ UM \ KZuÇ
fPm KjP\r \jq j~, \\t yqJKrxPjr \jqÇ
fJr KxKc ßkä~JPr mJ\KZu xhq k´~Jf Kmau \\t yqJKrxPjr KmUqJf VJj Something -
xJoKgÄÇ
Something in the way she moves
Attracts me like no other lover...
fJr YJuYuPj Foj KTZM IJPZ
pJ IJoJPT TJPZ aJPjÇ
Ijq ßTC FojnJPm TJPZ aJPj jJÇ
IJKo fJPT FUj ßZPz ßpPf YJA jJÇ
fJr yJKxPf Foj KTZM IJPZ,
ßx \JPj,
Ijq TJCPT hrTJr ßjA IJoJrÇ
fJr ˆJAPu Foj KTZM IJPZ
pJ IJoJPT TJPZ aJPjÇ...
KmauPxr hMA vfJKiT VJPjr oPiq ßk´Por mqJuJc KyPxPm xmPYP~ \jKk´~ Yesterday -
AP~ˆJrPcÇ FKa KuPUKZPuj Kmau ku oqJTJatKjÇ IJr fJrkPrA KÆfL~ ˙JPj rP~PZ
xJoKgÄÇFKa KuPUKZPuj \\t yqJKrxjÇ I∂fkPã ßhzv ak TîJx VJ~T xJoKgÄP~r ßrTct
TPrPZjÇ y~PfJ fJrJS ßmJ^Jr ßYÓJ TPrPZj ßxA Foj KTZM-aJ KT pJ oJjMwPT oJjM P wr
TJPZ aJPj Ik´ K fPrJiqnJPm, ImiJKrfnJPm, IxJiJrenJPmÇ
oJjMPwr fUj IJr KTZMA TrJr gJPT jJ ßk´KoT IgmJ ßk´KoTJr TJPZ KjP\PT xŒNetnJPm
xokt e TrJ ZJzJ - KmiJfJ IgmJ Kj~Kfr k´ K f xŒN e t nJPm Kjnt r vLu yS~J ZJzJÇ
xJoKgÄ VJPjr TgJr xPñ xJrJ WPr ZKzP~ kzKZu \\t yqJKrxPjr ˇqJT KVaJPrr ßaJ~JÄKV
v»Ç KyªM iot fJPT IJTíÓ TPrKZu FmÄ kJvJkJKv fJPT IJTíÓ TPrKZu ßxfJrÇ 1968-
ßf KfKj k´go nJrPf FPxKZPuj oyJEKw oPyv ßpJVLr IJvsPo FmÄ \JjPf ßYP~KZPuj
asJjPxjPcjaJu iqJj KT? KfKj KVP~KZPuj ßxfJr mJhT kK§f rKmvïPrr TJPZ FmÄ
KvPUKZPuj ßxfJr mJhjÇ nJrf fgJ k´JYqPT \JjJr FA IJV´y KfKj xÄâJKof TPrKZPuj
Ikr Kfj Kmau \j ßujj, ku oqJTJatKj S KrÄPVJ ˆJPrr oPiqÇ krmfLt TJPu \j ßujj
KmP~ TPrKZPuj k´JPYqrA FT jJrL, \JkJKj\ IJKatˆ AP~JPTJ SPjJ-ßTÇ
YJr KmaPur oPiq \\t yqJKrxj KZPuj m~Px xmPYP~ ßZJaÇ fJr \jì yP~KZu 25 ßlms∆~JKr
1943 xJPu KunJrkM P uÇ fJr KkfJ KZPuj mJx csJAnJr FmÄ fJr kKrmJr KZu VKrmÇ 13
mZr m~Px oJ fJPT KTPj KhP~KZPuj kJY kJC¥ hJPor FTaJ v˜J KVaJrÇ ßxA ßgPT \\t
yqJKrxPjr pJ©J ÊÀ kk KoCK\PTr oJiqPo UqJKfr námPjÇ KfKjA KZPuj KmauxPhr oPiq
ßxrJ KVaJr mJhTÇ
\jKk´ ~ fJ, UqJKf S aJTJ IPdunJPm KfKj ßkP~KZPuj 21 mZr m~Pxr oPiqAÇ KT∂á KfKjA
KZPuj k´ g o Kmau KpKj \LmPjr Igt UM P \ kJS~Jr ßYÓJ ÊÀ TPrjÇ KfjKa k´Pvúr C•r KfKj
UMP\ ßlPrjÇ
IJKo ßT?
ßTj IJKo FUJPj?
IJKo ßTJgJ~ pJKò?
KfKj kk \VPfr yA YA ßgPT hNPr xPr pJmJr ßYÓJ TPrjÇ pgJx÷m Kj\tPj gJTJr InqJx
TPrjÇ fJr jJo y~ ßTJ~JP~a Kmau - YMkYJk KmauÇ
âPoA KfKj BvõPrr k´Kf IJTíÓ yPf gJPTj FmÄ Kmaux huKa ßnPX pJmJr kr ßpxm VJj
ßuPUj fJPf BvõPrr k´Kf VnLr nKÜ S oJjmfJr k´Kf IxLo nJPuJmJxJ k´TJKvf yPf
gJPTÇ FrA FTaJ mKy”k´TJv KZu IJVˆ 1971-F KjC A~PTt oqJKcxj Û~Jr VJPctj-F
TjxJat lr mJÄuJPhv-Fr IJP~J\jÇ fJr èÀ S mºá Kkfík´Kfo rKmvïPrr ßk´reJ~ KfKj F
IjMÔJPjA mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r kPã fJr KmUqJf VJjKa ßVP~KZPuj FmÄ FA IjMÔJPjr
xoM h ~ IJ~ k´ J ~ IJzJA uJU cuJr hJj TPrKZPuj mJÄuJPhPvr \jqÇ oMKÜ, oJjm IKiTJr
k´KfÔJ FmÄ oJjm ßxmJr \jq kk TjxJPatr ßp iJrJ FUj KmPvõr k´J~ k´KfKa ßhPv YJuM
rP~PZ fJ xNKYf yP~KZu FA TjxJPatAÇ
ßxA IPgt \\t yqJKrxj KZPuj FT\j kJASKj~Jr mJ kg k´hvtTÇ kKÁPor kk KoCK\PT
nJrfL~ xMr S mJhqpPπr xojõ~ WaJPjJPfS KfKj KZPuj kJASKj~JrÇ yqJKrxPjr Within
You, Without You; Love You Too; Blue Jay Way, k´níKf VJPj k´JPYqr
iot, xÄÛíKf S xMPrr k´nJm kk KoCK\PT xMhNrk´xJrL lu FPjKZuÇ Norwegian
Wood VJPj ßxfJPrr mqmyJr kk xJCP¥ jfáj KhT UMPuKZuÇ ßxfJr ZJzJS yqJKrxj
fJr TP~TKa VJPj fmuJ k´ P ~JV TPrKZPujÇ
rKmvïPrr xPñ yqJKrxPjr WKjÔ xŒTt ßvw kpt∂ m\J~ KZuÇ fJr oOfáqr IJPVr KhPjS
rKmvïr fJPT ßhUPf KVP~KZPujÇ 29 jPn’r 2001-F TqJ¿JPr ux FP†PuPx 58 mZr
m~Px oOfáqr xoP~ fJr kJPv KZPuj KÆfL~J ˘L IKuKn~J FmÄ ßZPu iJKj (23)Ç fJr cJÜJr
K\u ßunJroqJj mPuj, IjqPhr fá u jJ~ \\t KZPuj UMmA KnjúÇ fJr oOfáqn~ KZu jJÇ KfKj
oPj TrPfj \Lmj S oOfáq FTA iJrJr hMKa IÄv oJ©Ç
30 KcPx’r 1999-ßf oJAPTu FmrJo jJPo 33 mZr m~Û FT IJffJ~L u¥Pjr CkTP£
\\t yqJKrxPjr yJAKu KxKTCrc mJKzPf VnLr rJPf dáPT fJPT ZMKr KhP~ IJWJf TPrjÇ
FmrJo KZPuj yqJKrxPjr k´Y§ nÜÇ yqJKrxj UJKu yJPf ZMKrTJWJf k´Kfyf TrPuS
±˜J±K˜Pf ßvw kpt∂ fJr mMPT FT AKû VnLPr ZMKr ßcPm pJ~Ç Frkr ˘L IKuKn~J-r
xJyJPpq KfKj FmrJo-PT krJnëf TPrj FmÄ kMKuPv Umr ßhjÇ
ßxA yfqJ k´PYÓJ ßgPT IKf IJÁpt\jTnJPm \\t yqJKrxj ßmPY ßVPuS KfKj TqJ¿Jr ßgPT
mJYPf kJrPuj jJÇ fJr kM r PjJ mJºmL IKnPj©L Ko~J lqJPrJ mPuj, \\t yqJKrxPjr YKrP©r
ßp Kmw~Ka xmPYP~ ßmKv ßk´reJhJ~T KZu fJ yPuJ, fJr BvõPrr xºJPj xJrJ \LmjmqJkL
ßYÓJÇ pKh Bvõr gJPTj fJyPu \\t ßp fJr UMm TJPZA gJTPmj F KmwP~ IJKo KjKÁfÇ
yqJKrxPjr IK∂o AòJ IjMpJ~L fJr ßhyn˛ ZzJPjJ yPm C•r nJrPf VñJ-poMjJr
xño˙PuÇ
\\t yqJKrxPjr IJPrTKa xM K mUqJf VJj All Things Must Pass - xm KTZMA YPu pJPmÇ
\\t yqJKrxjS YPu KVP~PZjÇ KT∂á kkPk´KoTrJ \\t yqJKrxjPT oPj rJUPmj fJr VJPjr
\jqÇ ßk´KoTrJ \\t yqJKrxjPT, KmPvw TPr oPj rJUPmj xJoKgÄ VJjKar \jqÇ IJr
mJÄuJPhPvr oJjM w fJPT oPj rJUPm IJoJPhr ˝JiLjfJ IJPªJuPj fJr ImhJPjr \jqÇ
ßlJjaJ ßmP\ CbPuJÇ
oAj KxKc ßkä ~ JPrr nKuCo TKoP~ KhuÇ
KouJr k´Kf oAj ßTj FPfJ VnLrnJPm IJTíÓ ßx k´Pvúr xŒNet C•r jJ \JjPuS FTKa C•r
ßx \JPjÇ
KouJr xPñ ßx AÄPrK\, mJÄuJ, KyKª xm nJwJr, xm irPjr VJj ßv~Jr TrPf kJPrÇ \\t
yqJKrxj KouJrS Kk´ ~ VJ~TÇ oAj fJr Kmweú f J ßv~Jr TrPuJ KouJr xPñÇ
KT∂á xKfqA KT mJÄuJPhPvr oJjMw oPj ßrPUPZ \\t yqJKrxjPTÇ ßxA ˝LTíKfaJ ßTJgJ~?
yqJKrxPjr oOfáqr Kfj x¬Jy IJPV mJÄuJPhPv 7 jPn’Pr IJKot ߈Kc~JPo FTKa xlu kk
TjxJPatr IJP~J\j TPrKZPuj fJPrT K\~JÇ TjxJat Ck˙JkjJ TPrKZPuj mqJ¥Kv·L
oJTxMhÇ TjxJPat IÄv KjP~KZPuj mJÄuJPhPvr k´J~ xm ak mqJ¥Ç FrJ xmJA IjMk´JKef
TPrPZj mJÄuJPhPvr fÀe k´\jìPTÇ KbT 30 mZr IJPV FnJPmA KjC A~PTt oqJKcxj
Û~Jr VJPctj-F yqJKrxj IjMk´JKef TPrKZPuj KmvõmJxLPT FmÄ fJrJ xmJA FKVP~
FPxKZPuj IJoJPhr ßhvPT ˝JiLj TrPfÇ KT∂á fJPrT K\~J, oJTxMh FmÄ IjqJjq mqJ¥
KoCK\Kv~JjrJ KT FKVP~ FPxPZj \\t yqJKrxj-PT rJÓsL~ ˝LTíKf KhPf? ßTJPjJ ßvJTmJeL
KT yqJKrxPjr kKrmJPrr TJPZ kJbJPjJ yP~PZ? FmJPrr FTáPv khT IgmJ ˝JiLjfJ khT
KT yqJKrxj FmÄ rKmvïrPT ßh~J yPm? KouJ IJPmVo~ ˝Pr muPuJÇ
TífùfJ ßmJi gJTPu KjÁ~A yqJKrxjPT orPeJ•r FmÄ rKmvïrPT ˝LTíKf ßh~J CKYf
yPmÇ oAj muPuJÇ
ß\JPar AxuJoL kJat j Jr KT IJkK• TrPm?
TrJ CKYf j~Ç ãofJxLj ymJr kr ß\JPar AxuJoL xyPpJVLrJ oMKÜpM≠ ˛OKfPxRPi CkK˙f
yP~ ßp xMªr S k´vÄxjL~ hOÓJ∂ ˙Jkj TPrPZj IJvJ TrJ pJ~, fJrA iJrJmJKyTfJ~
yqJKrxj S rKmvïrPT rJÓsL~ ˝LTíKf hJPj fJrJ ßxJ“xJPy xyPpJKVfJ TrPmjÇ mJÄuJPhPvr
rJ\jLKfPf IJiM K jTfJ, HhJpt S xyIm˙Jj k´ K fÔJr FTKa xMPpJV fJrJ y~PfJ ßZPz ßhPmj
jJÇ ß\JPar xTu kJatjJr FaJ KmPmYjJ~ rJUPf kJPrj ßp, mJÄuJPhv xrTJrPT KyªM
KjijTJrL xrTJr „Pk k´Kfkjú TrJr ßp yLj k´PYÓJ dJTJ S u¥Pjr IJS~JoL mMK≠\LmLrJ
xJŒsKfT TJPu ÊÀ TPrPZj fJr KmkrLPf Foj KTZM mqm˙J ßj~J CKYf ßpaJ
IJ∂\tJKfTnJPm j\r TJzPm FmÄ mJÄuJPhv xrTJPrr APo\ mJzJPmÇ yqJKrxPjr
kKrmJPrr k´Kf ßvJTmJftJ kJbJPjJ FmÄ fJPT S rKmvïrPT rJÓsL~ xÿJj k´hvtj FTaJ
xoP~JKYf khPãk yPmÇ oAj muPuJÇ
mJÄuJPhPv KyªM KjptJfj Kmw~aJ KT FPfJA YrPo CPbPZ? Kmw~aJ KT FPfJA IJ∂\tJKfT
k´ Y Jr ßkP~PZ? KouJ K\ùJxJ TrPuJÇ
hM”U\jT yPuS FaJ xKfq, ßp kKroJPer KjptJfj yP~PZ fJr ßYP~ IPjT ßmKv kKroJPe
ßhPv S KmPhPv Fr k´YJr yP~PZÇ FA k´YJreJ ßrJ\A YuPZÇ mJÄuJPhv xrTJPrr FmÄ
mJÄuJPhKv oMxuoJjPhr ßxRnJVq ßp, xJrJ KmPvõr j\r Vf TP~T oJx pJm“ kPz IJPZ
SxJoJ Kmj uJPhj FmÄ IJlVJKj˜JPjr SkrÇ fJZJzJ xJrJ KmPvõr TíKÁ~JjrJ FUj k´˜áKf
KjPò Tí x oJx C“xm kJuPjr FmÄ fJm“ Kmvõ m JxL k´ ˜ á K f KjPò AÄPrK\ jmmwt C“xm kJuPjr
\jqÇ FxPmr lPu mJÄuJPhPv fgJTKgf KyªM Kjij mJ KjptJfPjr xÄmJh KmPvõ IJPrJ ßmKv
k´YJr kJ~KjÇ KT∂á ßp k´YJr AKfoPiqA yP~PZ FmÄ FUPjJ YuPZ fJPf mJÄuJPhPvr
nJmoNKftr IPjT ãKfA ßp ÊiM yPò fJ j~ fJKou kKrK˙Kfr IjM„k KTZM FTaJ mJÄuJPhPv
xOKÓr mL\ mkjS TrJ yPò ßpaJ UMmA CPÆV\jTÇ FA IkKreJohvLt WOKef TJ\Ka ßpxm
xÄmJhk© S mMK≠\LmLrJ TrPZj fJPhrPT ßTC ßTC ßhvPhsJyL muPZjÇ
xrTJr FPhr KmwP~ KT TrPf kJPr? KouJ k´ v ú TrPuJÇ
ßTJPjJ kK©TJ~ xrTJKr KmùJkj TKoP~ KhP~ uJn yPm jJÇ ßTJPjJ ßuUT-TuJKoˆ-
xJÄmJKhTPT ßV´lfJr TPrS ßTJPjJ uJn yPm jJÇ xrTJr FPãP© hMKa KnjúioLt khPãk KjPf
kJPrÇ FT. mOPaj FmÄ KTZM ASPrJKk~Jj rJPÓsr IjMTrPe xJŒshJK~T yJñJoJ xÄâJ∂
KrPkJPat xŒshJP~r jJo IjMÜ rJUJr KjPhtv KhPf kJPr kK©TJèPuJPTÇ ßrKv~Ju ßajvj
Kj~πPe rJUJr \jq WajJr xPñ xÄKvä Ó mqKÜPhr \JKf, iot , met FojKT fJPhr jJoS IPjT
xoP~ ßVJkj rJPU mOPaPjr xÄmJh oJiqoèPuJÇ F KmwP~ ˙J~L xrTJKr KjPhtv IJPZÇ ßTJPjJ
kK©TJ FA KjPhtv IoJjq TrPu xrTJr fJr KmÀP≠ xNç vJK˜oNuT mqm˙J ßj~Ç xJiJref
xÄmJh oJiqoèPuJ fJA FA xrTJKr KjPhtv ßoPj YPuÇ hMA. ßpxm ßuUT-TuJKoˆ-xJÄmJKhT
Ikk´YJr TrPZj fJPhr KmÀP≠ xrTJKr xÄmJh oJiqPo pMKÜkNet TJC≤Jr k´YJreJr mqm˙J
TrPf yPmÇ IxfqPT krJK\f TrJr \jq UMm fáPUJz oJjMPwr hrTJr yPm jJÇ xfq Umr
kKrPmvjA yPm pPgÓÇ fPm yqJ, oNu TgJ yPuJ, ßpUJPj xJŒshJK~T xKyÄxfJ WPaPZ
ßxUJPj xrTJrPT hs∆f TJptTr mqm˙J KjPf yPm FmÄ xJŒshJK~T xŒsLKf IKmuP’ k´KfÔJ
TrPf yPmÇ ßxaJ jJ yPu xrTJKr KjPhtv ßoPj YuJr ßTJPjJ ‰jKfT hJK~fô gJTPm jJ
ßmxrTJKr xÄmJh oJiqPor FmÄ xrTJKr TJC≤Jr k´YJreJS KmvõJxPpJVq yPm jJÇ oAj
muPuJÇ
ßxaJ KT x÷m?
KjÁ~A x÷mÇ KT∂á kJvJkJKv FaJS KmPmYjJ~ rJUPf yPm ßp, IJS~JoL uLV xrTJPrr kr
Kfj oJPx hMPaJ xrTJr FPxPZ F ßhPvÇ FA xoP~ k´YMr k´vJxKjT kKrmftj WPaPZ FmÄ
FUPjJ WaPZÇ IJS~JoL vJxj IJoPu huL~Tre, IJ®L~Tre, ß\uJTrPer lPu kMPrJ
k´vJxKjT mqm˙J FThuL~ IJhvt S TotxNKY mJ˜mJ~Pjr I˘ yP~ hJKzP~KZuÇ FUj ßxA
k´vJxjPT Kjr˘ TrJ k´P~J\jL~Ç fPm FA TJ\ xo~ xJPkãÇ TJre AKfoPiqA ßmv KTZM
IJS~JoL IJouJ T¢r KmFjKkk∫LPf „kJ∂Krf yP~PZjÇ fJPhr xPñ kJuä J KhPf yPu pJrJ
xKfqA KjrPkã FmÄ k´vJxPjr nJmoNKft Cöôu rJUPf YJj fJrJ kPzPZj Yro KmkPhÇ
fJPhr ˝JnJKmT CóJvJ muPZ KjP\Phr KmFjKkk∫L „Pk \JKyr jJ TrPu fJrJ YJTKrr
ßãP© KkKZP~ kzPf kJPrjÇ IgY fJPhr KmPmT muPZ hu KjrPkã gJTPfÇ pJrJ humJ\,
fJ ßx IJS~JoL uLPVrA ßyJT IgmJ KmFjKkrA ßyJT fJPhr oPiq Foj ƪô ßjAÇ Foj
Cn~ xïPa kPzPZj ßhvPk´KoT KmPmTmJj TotTftJ S TotYJrLrJÇ ßhPvr k´vJxjPT FA
YNzJ∂ KmnKÜ S KmkptP~ ßlPu ßh~Jr \jq hJ~L 1996-Fr fgJTKgf \jfJr oû-r xPñ
xÄKvä Ó kKuKaKv~Jj, IJS~JoL IJouJ S IJS~JoL mM K ≠\LmLrJÇ ÊiM F \jqA IJS~JoL ßj©L
ßvU yJKxjJ FmÄ IJS~JoL ßo~r ßoJyJÿh yJKjPlr KmYJr S vJK˜ yS~J CKYf mPu IPjT
mMPrJâqJa oPj TPrjÇ
ßx pJA ßyJTÇ pJ muKZuJoÇ xJŒshJK~T IK˙rfJ Kj~πPe IJjPf ßp K˙KfvLu S xmu
k´vJxPjr k´P~J\j ßxaJ k´KfÔJr uPãq ß\Ja xrTJr FUPjJ TJ\ TPr pJPòÇ Kmw~Ka
KmPmYjJ~ ßrPU xmJAPT ‰iptvLu yPf yPmÇ fJZJzJ IJPVS mPuKZ, 21 mZr kPr IJS~JoL
uLV ãofJ~ FPx IJgt-xJoJK\T ßãP© KyªM xŒshJ~PT huL~ ˝JPgt mqmyJr TPrPZ FmÄ
fJPhr oPj TíK©o IJvJ xûJr TPrPZÇ IJS~JoL uLPVr krJ\~ FmÄ ß\Ja xrTJr
ãofJxLj ymJr lPu KyªM xŒshJP~r oPj ßxA IJvJr mhPu jfáj yfJvJ FPxPZÇ lPu
fJPhr oPiq jfáj IK˙KfvLufJ FPxPZ FmÄ fJr kKreKfPf ßTC ßTC ßhv ßZPz YPu
pJPòj nJrPfÇ IJr FaJrA k´ Y Jr YuPZ ßhPv S KmPhPvÇ
fJyPu u¥j k´mJxL TuJKoˆ IJmhMu VJllJr ßYRiMrL ßp KuPUPZj mJÄuJPhv KT KyªM vNjq
yP~ pJPm? ßxaJA WaPf YPuPZÇ KouJr ˝Pr CPÆV ^Pr kzPuJÇ
KvU mKcVJPctr èKuPf nJrPfr k´iJjoπL AKªrJ VJºL Kjyf ymJr kr xJrJ C•r nJrPf
KvU Kjijpù mP~ KVP~KZuÇ yJ\Jr KfPjPTr ßmKv KvPUr oOfáq yP~KZuÇ fJrkPrS nJrf
KvU vNjq yP~ pJ~KjÇ mJmKr oxK\h ±Äx FmÄ mP’Pf mJu bJTPrr KvmPxjJr CPhqJPV
oM x Kuo Kjpt J fPjr kPrS oMxKuo vNjq yP~ pJ~Kj nJrfÇ TJre Cn~ xoP~A ÊnmMK≠ xŒjú
KyªMrJ FKVP~ FPxKZPuj ßhPv xJŒshJK~T xŒsLKf k´KfÔJ~Ç mJÄuJPhPvS fJA yP~PZ FmÄ
xJŒshJK~T xŒsLKf m\J~ rP~PZ ÊnmMK≠xŒjú oMxKuoPhr xoP~JKYf TotxNKYPfÇ fPm FUJPj
k´vú TrJ ßpPf kJPr, VJllJr ßYRiMrL KT SA WajJèPuJr kr KuPUKZPuj, nJrf KT KvU
vN j q yP~ pJPm? IgmJ nJrf KT oMxKuo vNjq yP~ pJPm? FA k´Pvúr C•r ßpPyfá KfKj fUj
ßx rTo KTZM ßuPUjKj ßxPyfá Kx≠JP∂ IJxJ ßpPf kJPr ßp VJllJr ßYRiMrL xJŒshJK~T
xŒsLKf k´KfÔJr \jq fJKzf yP~ Fxm IÊn ßuUJ KuUPZj jJ, KfKj KuUPZj nJrfk´LKf
ÆJrJ fJKzf yP~Ç IJr FrA KkbJKkKb YPu IJPx VJllJr ßYRiM r Lr ßhvPk´o KmwP~r k´vúKaÇ
KfKj KT YJj? FTKa vJK∂kNet mJÄuJPhv, jJKT vsLuïJr oPfJ nJrf xoKgtf ßVKruJ nKft
FTKa IvJK∂kN e t mJÄuJPhv?
VJllJr ßYRiMrL pKh xKfqA xJPz xJfJv mZr pJm“ xJPz kJY yJ\Jr oJAu hNPr ßgPTS
mJÄuJPhvPT nJPuJmJPxj fJyPu KfKj KmPmYjJ TrPf kJPrj, KfKj KjP\ ßTj mJÄuJPhv
ßZPz YPu KVP~PZjÇ Fr C•r I∂fkPã KfjKaÇ FT. ˘Lr KYKT“xJÇ hMA. kJY kM©-TjqJr
kzJPvJjJÇ FmÄ Kfj. ßhPvr fá u jJ~ KmPhPv Cjú f fr \Lmj pJkPjr IJvJÇ
m˜áf pMPV pMPV k´iJjf F KfjKa TJrPeA oJAPV´vj WPaPZÇ KmPvwf ßvw TJreKar \jqÇ
mJÄuJPhPvr oMxKuo-KyªM-TíKÁ~Jj-ßmR≠, KjKmtPvPw KmPhPv ßpPf YJ~ TotxÄ˙JPjr \jq,
Cjúffr \Lmj pJkPjr \jqÇ F \jqA yJ\Jr yJ\Jr mJÄuJPhKv FUj ßTJKr~J-\JkJPjr
k´ f q∂ IûPu, oJu~Kv~Jr vyr-\ñPu, kJKT˜JPjr ‰mrL kKrPmPv, oiqk´JPYqr oÀnëKoPf
FmÄ xJAk´ J x, VO x , AaJKu, Iˆí ~ J, ߸j, l∑J¿, mOPaj S IJPoKrTJr KmKnjú vyPr \LKmTJr
IPjõwPe TÓTr \LmjpJkj TrPZjÇ FrJ ßTCA VJllJr ßYRiMrLr oPfJ ßhKv FmÄ KmPhKv
rJÓsL~ IJjMTëuq kJjKjÇ fmMS FrJ TÓ TPr \Lmj xÄV´Jo YJKuP~ pJPòj, ßhPvr mJAPr
gJTPZjÇ AKoV´J≤ \LmjpJkj TrPZjÇ
F rTo AKoV´ J ≤ yP~A KVP~KZPuj IJVJoLTJu ˆTPyJPo xJKyPfq KpKj ßjJPmu k´JA\ kJPmj
ßxA Kn.Fx jJAkPur kNmt kMÀw nJrf ßgPT hMPaJ oyJxJVr, AjKc~Jj SvJj FmÄ
IJauJK≤T SvJj-kJr yP~ K©KjhJh, SP~ˆ AK¥P\r IJPUr ßUPf TJ\ TrPfÇ VJllJr
YPu ßVPuS mJÄuJPhv oM x Kuo vN j q yP~ pJ~KjÇ jJAkPur kN m t kM À w YPu ßVPuS nJrf KyªM
vNjq yP~ pJ~KjÇ vfJ»Lr kr vfJ»L \MPz oJAPV´vj yP~PZ FmÄ yPmSÇ
IJr mJÄuJPhv ßgPT nJrPf KyªMPhr oJAPV´vPjr FTaJ mz TJre IJPZ ßpaJ oMxuoJjPhr
ßjAÇ oiqk´JYq mJPh Ijq ßp ßTJPjJ ßhPv oMxKuorJ oJAPV´a TrPu fJrJ y~PfJ \LKmTJ
kJjÇ KT∂á fJrJ yJrJj ßo\KrKa ߈aJxÇ xÄUqJèÀ ßgPT fJrJ Ijq xm ßhPv yP~ pJj
xÄUqJuWM Ç kãJ∂Pr KyªMrJ mJÄuJPhv ßgPT nJrPf oJAPV´a TrPu fJ“ãKeTnJPmA yP~ pJj
oJAjKrKa ßgPT ßo\KrKa! xÄUqJuWM ßgPT xÄUqJèÀ ymJr FA mJxjJ I˝JnJKmT j~,
KjªjL~S j~Ç fPm xmJAPT mM^Pf yPm, mJÄuJPhPv rJ\QjKfT kakKrmftPjr xoP~ nJrPf
oJAPV´ v Pjr FA IKfKrÜ xM K miJaJ KyªM r J KjPf IKfKrÜ IJV´ y L yPf kJPrÇ oAj gJoPuJÇ
fJr oJPj KTZM KyªMr nJrf VojaJ xJŒshJK~T AxM j~, FaJ AKoPV´vj AxM pJr xN©kJf yPf
kJPr ßTJPjJ kKuKaTJu AxM ßgPT IgmJ ßTJPjJ mqKÜVf xoxqJ ßgPTÇ ßpojaJ VJllJr
ßYRiM r Lr KjP\r ßmuJPfA WPaPZÇ KouJ muPuJÇ
rJAaÇ oAj muPuJÇ
fJyPu FmJr FTá P v ßlms ∆ ~JKrPf IJoJr nJAP~r rPÜ rJXJPjJ VJjKa VJAmJr xoP~ ßfJoJr
KT oPj yPm?
k´gof oPj yPm, VJjKar xMr KhP~KZPuj vyLh IJufJl oJyoMhÇ KllKa kJPxt≤ TíKffô
fJrÇ fJPT ˛re TrPmJÇ IJr mJKT KllKa kJPxtP≤r \jq ˛re TrPmJ \JyJñLrjVr
ACKjnJKxtKar ßxûáKr~Jj iwtT oJKjTPTÇ k´Tíf ßhvPk´o jJ gJTPu ßhvJ®PmJiT VJj ßuUJ
ßpoj x÷m KbT ßfojA k´Tíf ßk´KoT jJ yP~S iwtT oJKjPTr kPã ßk´Por VJjS ßuUJ
x÷mÇ IJKo FUJPjA ßfJoJPT muPmJ ècmJAÇ FUj ÊjPmJ \\t yqJKrxPjr VJj, KpKj
KZPuj k´TífA ßk´KoT - BvõrPk´KoT S oJjmPk´KoTÇ
KouJ ßlJj ßZPz KhuÇ
oAj fJr KxKc ßkä ~ JraJ IJmJr YJKuP~ KhuÇ
xJoKgÄ!
Foj KTZM!
KouJr oPiq ßxA Foj KTZMaJ KT?
fJr TJPuJ YM u ?
mM K ≠hL¬ ßYJU?
^T^PT yJKx?
jLu rX k´ L Kf?
rJjú J ~ IJxKÜ?
rJ\QjKfT ofJof?
Yuj, muj, ˆJAu?
KT ßxaJ? KT ßxaJ?
oAj C•r UM P \ ßku jJÇ
ßkä ~ JPrr nKuCo ßx IJPrJ mJKzP~ KhuÇ
09.12.2001