Utilizarea formulelor în Excel

CAPITOLUL 4 UTILIZAREA FORMULELOR ÎN EXCEL 4.1. Utilizarea formulelor în Excel
Microsoft Excel a fost creat special pentru efectuarea de calcule numerice. Pentru a indica programului modul de calcul trebuie scrise formule. Formulele sunt formate, de regul[, din adrese de celule, valori =i operatori matematici. La efectuarea calculelor sunt respectate toate regulile algebrice: prioritatea opera\iilor de ]nmul\ire =i ]mp[r\ire, a parantezelor etc. Toate formulele se introduc cu semnul = ]n fa\[. Dac[ se omite semnul ˆ, Excel consider[ c[ ]n celula respectiv[ a fost introdus un text. }n continuare sunt prezenta\i principalii operatori utiliza\i ]n Excel. Operatori aritmetici Operator – + * / % ^ Scop sc[dere adunare ]nmul\ire ]mp[r\ire procente ridicare la putere

Operatori de text Folosind operatorii pentru text se pot concatena texte cuprinse ]ntre ghilimele (“”) sau texte din celule diferite. De exemplu dac[ se scrie formula ˆ”Total v`nz[ri: ”$B4 rezultatul este Total v`nz[ri: 28, dac[ celula B4 are valoarea 28. Operatori pentru compara\ii Pentru a compara rezultatele se pot folosi operatorii pentru compara\ii: Operator ˆ < > <ˆ >ˆ <> Scop egal cu mai mic dec`t mai mare dec`t mai mic sau egal cu mai mare sau egal cu diferit de

Pentru introducerea unei formule se execut[ pa=ii urm[tori: 1. Se selecteaz[ celula ]n care trebuie s[ apar[ rezultatul formulei; 2. Se scrie formula precedat[ de semnul =. 3. Se apas[ tasta <Enter> Dup[ ap[sarea tastei <Enter> ]n celul[ apare automat rezultatul calculelor. Dac[ celula care con\ine formula este selectat[ din nou, se constat[: • ]n bara de formule este afi=at[ formula de calcul; • ]n celul[ apare rezultatul. Exemplu:

dup[ ap[sarea tastei <Enter> ]n celul[ se va afi=a rezultatul 10 (=7+3). Se aplic[ comanda Tools. Vizualizarea formulelor din celulele unei foi de calcul ar fi necesar[ doar ]n cazul ]n care trebuie vizualizate toate formulele deodat[ (pentru tip[rire sau corec\ii). pentru a-l marca.2. Figura 4. La copierea ]n celula C2.1).sec\iunea View 3. Se selecteaz[ butonul View (figura 4. • ]n celula B1 valoarea 3. }n zona Window Options se aplic[ un clic ]n c`mpul Formulas. aceasta va fi adaptat[ pentru coloana D. Copierea formulelor La copierea unei formule aceasta este adaptat[. 4. . Dac[ ]n celula C1 se scrie formula =A1+B1. Excel poate fi setat astfel ]nc`t =i ]n celule s[ fie afi=ate formulele. Se selecteaz[ butonul OK. Pentru revenirea la situa\ia ]n care ]n celule apar rezultatele formulelor se aplic[ procedura anterioar[.1 . 2.Modelarea deciziilor utiliz`nd foile de calcul O foaie de calcul con\ine urm[toarele valori: • ]n celula A1 valoarea 7. pentru a corespunde pozi\iei celulei ]n care va fi copiat[. numai c[ se va demarca c`mpul Formulas. Pentru aceasta trebuie efectua\i pa=ii urm[tori: 1.caseta de dialog Options . 4. aceasta devine =A2+B2. dac[ se copiaz[ formula =A1+B1 din celula C1 ]n celula D1. devenind =B1+C1. Options. De exemplu.

C`nd cursorul ]=i modific[ forma (apare un cursor de forma unei cruci mici) se apas[ butonul st`ng al mouse-ului =i se trage de cursor peste celulele ]n care trebuie copiat[ formula. dar fa\[ de C8.2 Foaia de calcul creat[ con\ine urm[toarele informa\ii: • ]n coloana A – numele ac\iunilor. Excel actualizeaz[ indicatorii de linie =i de coloan[ astfel ]nc`t ]n celula C8 va fi referit[ o celul[ care se g[se=te tot cu trei r`nduri mai sus =i o coloan[ la dreapta. 3. S[ se calculeze profitul (sau pierderea) pentru fiecare tip de ac\iune. Peste o coloan[ la dreapta. folosind comenzile Copy =i Paste: Se aplic[ un clic pe celula care con\ine formula. Prin copierea formulei din A5 ]n C8. Paste. 3. Deci formula din aceast[ celul[ va fi =D5. Se aplic[ comanda Edit. Se aplic[ comanda Edit. peste dou[ linii cu 2 etc. • ]n coloana D – valoarea curent[ a ac\iunilor. Se aplic[ un clic pe celula ]n care se face copierea. Se va crea urm[toarea foaie de calcul (figura 4. se efectueaz[ urm[torii pa=i: 1. 2. valoarea curent[ de pe pia\[ =i num[rul de ac\iuni cump[rate. peste dou[ coloane cu dou[ litere etc. Exemplu: }n celula A5 se introduce formula =B2. Pentru a copia o formul[ ]ntr-un domeniu de celule al[turat. Indicatorii de coloan[ se modific[. Se pozi\ioneaz[ cursorul mouse-ului ]n col\ul din dreapta jos al celulei. 2. • ]n coloana C – valoarea la cump[rare a ac\iunilor. Copy.Utilizarea formulelor în Excel Dac[ se copiaz[ o formul[ pe aceea=i linie. . Excel =tie c[ ]n celula A5 este folosit[ o celul[ care se g[se=te cu trei r`nduri mai sus =i o coloan[ la dreapta. • ]n coloana B – num[rul de ac\iuni cump[rate. • ]n coloana E – se va calcula profitul sau pierderea pentru fiecare ac\iune. prin copiere r[m`n neschimba\i indicatorii de coloan[. }n schimb se modific[ indicatorii de linie. Dac[ se copiaz[ o formul[ pe aceea=i coloan[. 4. Formulele pot fi copiate =i ]n celule neadiacente. 1. Se aplic[ un clic pe celula care con\ine formula ce trebuie copiat[. Pentru fiecare tip de ac\iune se cunosc: valoarea de cump[rare.3. 4. Cu o linie mai jos indicatorii de linie cresc cu 1.2) Figura 4. Aplicaţie Un fond mutual de\ine ac\iuni la mai multe societ[\i comerciale. to\i indicatorii de linie din celulele formulei r[m`n neschimba\i. indicatorii de coloan[ se modific[ cu o liter[.

S[ se proiecteze o foaie de calcul astfel ]nc`t pre\ul ]n lei s[ se calculeze automat la modificarea cursului de schimb. coloana absolut. unele celule trebuie s[ r[m`n[ fixe (nu trebuie s[ se modifice indicatorii de linie/coloan[). la copierea unei formule Excel adapteaz[ indicatorii de linie =i de coloan[ ai celulelor (referin\ele celulei) ]n func\ie de noua pozi\ie din foaia de calcul. Exemplu: }n celula A5 se introduce formula ˆ$B$2. C`nd cursorul ]=i modific[ forma (apare un cursor de forma unei cruci mici ‡) se apas[ butonul st`ng al mouse-ului =i se trage de cursor peste celulele E3 =i E4. trebuie s[ recalculeze destul de frecvent pre\ul ]n lei al produselor sale. Modul de adresare al celulelor folosit p`n[ ]n prezent (nota\ia A7) folose=te sistemul de adresare relativ. 2. }n aceste cazuri formulele pot con\ine referiri mixte: A$7 – linia este adresat[ absolut. ]n celula C8 formula va fi tot ˆ$B$2. 3. iar B1 ]n B3).3 Dac[ ]n celula C4 s-ar introduce formula =B4*B1 (pre\ul ]n lei * cursul de schimb) =i acest[ formul[ s-ar copia ]n C5 =i C6. Utilizarea adreselor absolute A=a cum am v[zut. Exist[ multe situa\ii ]n care. Prin copiere nu s-a modificat nici indicatorul de linie. }n acest caz se folose=te sistemul de adresare absolut. Se pozi\ioneaz[ cursorul ]n col\ul din dreapta jos al celulei.3): Figura 4. 4.4. . Se copiaz[ formula din E2 ]n domeniul E3:E4. iar ]n C6 #N/A.5. La copierea pe linie/coloan[ indicatorii de linie/coloan[ nu se modific[.Modelarea deciziilor utiliz`nd foile de calcul }n celula E2 se va introduce formula =B2*(D2-C2). Datorit[ modific[rii cursului de schimb. Dup[ copierea formulei din A5 ]n C8. prin copierea unor formule. $A7 . rezultatele nu ar fi corecte. Aplicaţie La firma XYZ pre\urile sunt stabilite ]n $. 4. Dac[ analiz[m formulele din aceste celule constat[m c[: • celula C5 con\ine formula =B5*B2 (B4 s-a transformat ]n B5. Se aplic[ un clic ]n celula E2. nici cel de coloan[. iar B1 ]n B2). • celula C6 con\ine formula =B6*B3 (B4 s-a transformat ]n B6. astfel: 1. coloana relativ. }n fa\a indicatorilor care nu trebuie s[ se modifice se pune simbolul $. }n C5 s-ar ob\ine valoarea 0. De exemplu $A$7. Se va crea urm[toarea foaie de calcul (figura 4.linia este adresat[ relativ.

Pentru a realiza acest lucru celula B1 trebuie referit[ absolut. . Deci trebuie introdus simbolul $ ]n fa\a indicatorului de linie.Utilizarea formulelor în Excel Formulele corecte din aceste celule ar trebui s[ fie =B5*B1. La copierea acestei formule ]n C5 =i C6 se constat[ c[ formulele din aceste celule sunt corecte. Formula corect[ care trebuie introdus[ ]n celula C4 este ˆB4*B$1. Deci celula B1 nu trebuie s[ se modifice atunci c`nd este copiat[. respectiv =B6*B1. iar celula C6 con\ine formula =B6*B$1. Celula C5 con\ine formula =B5*B$1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful