Sistemul de gestiune al graficelor

CAPITOLUL 7 SISTEMUL DE GESTIUNE AL GRAFICELOR 7.1. Sistemul de gestiune al graficelor
Utiliz`nd Excel, datele din tabele pot fi reprezentate sub form[ grafic[. Un grafic este un instrument eficient pentru prezentarea clar[ a datelor, ]ntr-un mod care ofer[ un impact vizual imediat. Cu alte cuvinte, graficele sunt mai u=or de ]n\eles “dintr-o privire” dec`t liniile =i coloanele de date. }n Excel se pot crea mai multe tipuri de grafice. Unele din ele sunt bidimensionale (2D), altele tridimensionale (3D). Principalele tipuri de grafice sunt: • Arie - Area • Bar[ - Bar • Coloan[ - Column • Linie - Line • Circulare - Pie • Inel - Doughnut • Radar - Radar • XY (Dispersate) – Scatter • Suprafa\[ - Surface • Cilindru – Cylinder • Cone – Con • Piramid – Piramid[ Tipuri de grafice tridimensionale: • Zon[ • Bar[ • Coloan[ • Linie • Pl[cint[ • Suprafa\[ Pentru majoritatea tipurilor de grafice, exist[ cel pu\in dou[ variante sau subtipuri. Un grafic bidimensional este desf[=urat pe dou[ axe: • axa orizontal[ - axa X, numit[ =i axa categoriilor • axa valorilor – axa Y, pe care sunt reprezentate seriile de date. O serie de date este un set de valori care descriu evolu\ia unei m[rimi. La graficele 3D este utilizat[ pentru a treia dimensiune axa Z. Un grafic con\ine mai multe obiecte care pot fi selectate =i modificate individual. Figura urm[toare (figura 7.1) prezint[ unele din aceste obiecte. Titlu Axa Y Legenda

Grafic Figura 7.1

Axa X

7.Column Graficele coloan[ sunt ]n general folosite pentru a ar[ta varia\ia ]n timp a unor m[rimi necontinue. Acest tip de diagram[ utilizeaz[ bare verticale pentru a da impresia de m[sur[tori f[cute la intervale de timp diferite. Grafice bară . Barele aflate la st`nga punctului de referin\[ arat[ o varia\ie negativ[. el utilizeaz[ bare orizontale pentru a ar[ta varia\ia pozitiv[ sau negativ[ fa\[ de un punct de referin\[.3. oferind privitorului o imagine asupra modului ]n care diferitele serii contribuie la volumul total. pentru a ar[ta modul ]n care volumul se modific[ ]n timp =i pentru a eviden\ia cantitatea sau volumul schimb[rii. con =i piramid[. Acest tip de grafic ]nsumeaz[ datele din toate seriile individuale pentru a crea linia de v`rf care cuprinde zona.2.Bar Un grafic bar[ este utilizat pentru compararea obiectelor neconectate ]n timp. Graficele de tip arie .Area Un grafic arie ilustreaz[ continua schimbare ]n volum a unor serii de date.2 7.4. Figura 7. Graficele coloan[ sunt folosite frecvent pentru comparea diferitelor elemente prin plasarea lor unele l`ng[ altele.3 7. Acest tip de grafic nu ofer[ o imagine prea bun[ a evolu\iei ]n timp. Figura 7. Utiliza\i graficul arie pentru cifrele referitoare la v`nz[ri =i la produc\ie. conuri. iar cele din dreapta arat[ o varia\ie pozitiv[. . numai c[ la aceste grafice valorile nu mai sunt reprezentate prin coloane ci prin cilindre.Modelarea deciziilor utilizând foile de calcul }n continuare este prezentat[ o descriere sumar[ a principalelor tipuri de grafice. respectiv piramide. Grafice coloană . Asem[n[toare cu graficele coloan[ sunt graficele de tip cilindru.

5.5 7.Line Un grafic linie ilustreaz[ evolu\ia unei m[rimi la care intervalele de varia\ie sunt egale.Pie }ntr-un grafic circular se eviden\iaz[ m[rimea p[r\ilor ]n raport cu ]ntregul. piramide. con.6. Pentru a scoate ]n afar[ un sector dintr-un grafic circular. Diferen\a este c[ valorile nu mai sunt reprezentate prin coloane. Dac[ intervalele de varia\ie sunt neegale se va utiliza un grafic (dispersat) XY. . conuri. Pentru a scoate mai bine ]n eviden\[ valorile pe care le reprezint[.Sistemul de gestiune al graficelor Figura 7. piramid[.4 Asem[n[toare sunt graficele de tip cilindru. }ntr-un astfel de grafic se poate reprezenta o singur[ serie de date. dup[ care se trage sectorul ]n afara cercului. Figura 7. se aplic[ un clic pe suprafa\a sectorului pentru a selecta ]ntregul grafic. Se elibereaz[ butonul mouse-ului atunci c`nd sectorul este pozi\ionat ]n locul dorit. ci prin cilindrii. Grafice linie . apoi un al doilea clic pentru a selecta numai sectorul. sectoarele din grafic pot fi scoase ]n afara cercului. 7. Pentru fiecare serie de date se va ob\ine ]n grafic o linie. Grafice circulare .

Modelarea deciziilor utilizând foile de calcul Figura 7.9.8. Figura 7. Punctele de date sunt plasate de-a lungul acestor axe.7 7.Radar Fiecare categorie (fiecare etichet[ care ar fi afi=at[ pe axa X la un grafic ]n dou[ dimensiuni) are propria ax[. Grafice radar .8 7.Doughnut La fel ca =i graficele circulare.Scatter Un grafic XY (Dispersat) este asem[n[tor cu unul linie. Fiecare inel concentric con\ine datele dintr-o serie de date.6 7. numai c[ ilustreaz[ evolu\ia unor m[rimi la care intervalele de varia\ie nu sunt egale. graficele inel scot ]n eviden\[ m[rimea p[r\ilor dintrun ]ntreg. Un grafic radar rezult[ prin unirea punctelor de date care au aceea=i semnifica\ie pe toate axele. Grafice XY (Dispersate) . Deosebirea este c[ structura diagramelor inel permite reprezentarea mai multor serii de date. Grafice inel . Figura 7. .7.

Foaia de calcul urm[toare (figura 7. Graficele se pot crea ]n foaia de calcul curent[ sau se pot plasa ]ntr-o nou[ foaie de calcul din registrul curent.11) con\ine trei serii de date: v`nz[rile pentru creioane.10) con\ine v`nz[rile dintr-o libr[rie pentru c`teva articole. Crearea unui grafic O metod[ pentru realizarea automat[.9 7. Figura 7. Figura 7. Pentru fiecare zi valorile fiec[rei serii sunt reprezentate prin bare colorate ]n mod diferit.Sistemul de gestiune al graficelor Figura 7.10. a unei diagrame pornind de la datele din foaia de calcul este folosirea aplica\iei Chart Wizard.11 . pas cu pas. Barele de aceea=i culoare fac parte din aceea=i serie. pe durata unei s[pt[m`ni. caiete =i pixuri.10 Pe baza acestui tabel se pot construi dou[ grafice Primul grafic (figura 7.

12 Dac[ analiz[m modul ]n care sunt generate seriile constat[m c[ la primul grafic seriile sunt generate pe linii. Primul pas ]n crearea unui grafic este selectarea datelor din foaia de calcul. Dup[ selectarea datelor se face un clic pe butonul Chart Wizard. > • Etichetele (textele) ce vor fi folosite ]n grafic vor fi plasate primele linii =i primele coloane ale tabelului. dar modul ]n care se se vor genera seriile poate fi specificat de c[tre utilizator. Pentru fiecare tip de grafic exist[ mai multe subtipuri. Figura 7. }n fereastr[ exist[ dou[ butoane: Standard Types =i Custom Types. Dac[ num[rul de linii este mai mare dec`t num[rul de coloane Excel va ]ncerca s[ genereze seriile pe coloane. Pentru exemplul nostru vom selecta domeniul A1:F4. miercuri. mar\i. Pentru exemplul nostru vom selecta un grafic de tip coloan[ (Column). Back – pentru a reveni la pasul anterior. joi =i vineri. Cancel – se renun\[ la crearea graficului . Pentru selectarea datelor se vor respecta urm[toarele reguli: • Datele pentru grafic trebuie s[ fie introduse ]n linii =i coloane. care nu trebuie nep[rat s[ fie adiacente(celulele nediacente se selecteaz[ \in`nd ap[sat[ tasta <Ctrl>). altfel va genera seriile pe linie. Finish – se creaz[ graficul folosind op\iunile selectate p`n[ la acel moment.Modelarea deciziilor utilizând foile de calcul Al doilea grafic (figura 7. Din aceast[ fereastr[ se va selecta tipul graficului.12) con\ine cinci serii de date: v`nz[rile efectuate luni. C`nd este selectat butonul Standard Types apare o list[ cu toate tipurile standard de grafice. Dac[ este selectat butonul Custom Types apare o list[ de grafice predefinite. }n grafic sunt reprezentate v`nz[rile efectuate ]n fiecare zi pentru fiecare articol. Deci. ]n func\ie de cum se genereaz[ seriile se ob\in grafice diferite. Acesta este modul ]n care Excel ]ncearc[ automat s[ genereze graficele. Din una din cele dou[ liste se selecteaz[ tipul de grafic dorit. la al doilea grafic seriile sunt generate pe coloane. Pe ecran va apare prima fereastr[ din Chart Wizard – Step 1 of 4 (figura 7.13). }n partea de jos a ferestrei apar trei butoane: Next – pentru a trece la pasul urm[tor.

14): Figura 7.14 . Se selecteaz[ butonul Data range. Aceast[ caset[ de dialog are dou[ butoane ]n partea de sus a casetei.ChartWizard – Step 2 of 4 . Pe ecran apare urm[toarea caset[ de dialog (figura 7.Sistemul de gestiune al graficelor figura 7.14 – caseta Chart Wizard – Step 1 of 4 Se selecteaz[ butonul Next pentru a trece la urm[toarea fereastr[ din ChartWizard – Step 2 of 4.

Pe ecran apare urm[toarea caset[ de dialog (figura 7. Pentru a ad[uga o serie nou[ se apas[ pe butonul Add. }n casetele Name. iar ]n caseta Values va apare = Sheet1!$B$3:$F$3 (setul de valori din care se genereaz[ seria). se poate introduce alt domeniu (cu ˆ ]n fa\[). O serie poate fi =tears[ dac[ atunci c`nd este selectat[ se apas[ pe butonul Remove. sau celula care con\ine numele seriei. Vom genera seriile pe linie. Pe ecran apare caseta de dialog Step 3 of 4 . }n caseta text Category(x) axis labels se introduce domeniul care con\ine informa\iile ce vor fi afi=ate pe axa x (a categoriilor). iar ]n caseta Values valorile care genereaz[ seria.15 – Step 2 of 4 – Chart Source Data }n lista Series sunt afi=ate seriile de date ale graficului. ]n caseta Name va apare =Sheet1!$A$3 (A3 este celula care con\ine numele seriei). ]n caseta Name se scrie numele seriei. Dac[ se selecteaz[ o serie ]n caseta text Name apare sau numele seriei. Pentru exemplul nostru ]n Data range trebuie s[ avem domeniul = A1:F4. deci se selecteaz[ op\iunea Rows. . dac[ select[m seria caiete. Pentru exemplul nostru. Se apas[ pe butonul Next. }n cazul nostru ]n aceast[ caset[ apare = Sheet1!$B$1:$F$1. Values =i Category(x) axis labels celulele sau domeniile trebuie s[ aib[ specificate ]n fa\[ =i numele foii de calcul (numele foii de calcul este separat de referin\ele celulelor prin !).Chart Options. Aceste celule con\in zilele s[pt[m`nii ce vor fi afi=ate pe axa x. Se selecteaz[ butonul Series.15): Figura 7.Modelarea deciziilor utilizând foile de calcul }n caseta Data range este afi=at domeniul de celule din care se va genera graficul. Din lista de op\iuni Series in se selecteaz[ Rows dac[ seriile de date se vor genera pe linii =i Columns dac[ seriile de date se vor genera pe coloane. iar ]n caseta Values este afi=at domeniul de valori din care se genereaz[ seria. Dac[ nu apare domeniul corect.

Butonul Axes C`nd este ap[sat acest buton apare urm[toarea caset[ de dialog (figura 7. Dac[ este selectat[ op\iunea Value(y) axis ]n grafic vor fi afi=ate informa\iile de pe axa Y. Butonul Titles C`nd este ap[sat acest buton pe ecran apare urm[toarea caset[ de dialog (figura 7. ]n caz contrar pe axa X nu se va afi=a nimic.17 .16 • • Dac[ este selectat[ op\iunea Category(x) axis ]n grafic vor fi afi=ate informa\iile de pe axa X.16): Figura 7.17): Figura 7.Sistemul de gestiune al graficelor Aceast[ caset[ de dialog are ]n partea de sus mai multe butoane din care pot fi setate diferite caracteristici ale graficului. ]n caz contrar pe axa Y nu se va afi=a nimic.

}n cazul ]n care graficul are dou[ axe X sau Y. Butonul Gridlines C`nd acest buton este ap[sat. Dac[ trebuie afi=ate liniile de re\ea principale se vor marca casetele Major Gridlines.19 . }n caseta Category(y) axis se introduce titlul axei y.18 }n aceast[ caset[ se specific[ dac[ sunt afi=ate sau nu liniile de re\ea. Exist[ dou[ tipuri de linii de re\ea: • Principale (Major Gridlines)-pentru delimitarea intervalelor principale de pe axe. ]n urm[toarele dou[ casete text se introduc titlurile asociate acestora.18): Figura 7. • Secundare (Minor Gridlines)-pentru a insera linii de re\ea ]ntre intervalele principale de pe axe. Ele sunt folosite pentru a citi mai u=or valorile de pe grafic. }n caseta Category(x) axis se introduce titlul axei x.Modelarea deciziilor utilizând foile de calcul }n caseta Chart title se introduce titlul graficului. Liniile de re\ea sunt linii orizontale =i verticale dispuse pe ]ntreaga suprafa\[ a graficului. pe ecran apare urm[toarea caset[ de dialog (figura 7. Butonul Legend La ap[sarea acestui buton pe ecran apare urm[toarea caset[ de dialog (figura 7.19): Figura 7. dac[ trebuie afi=ate liniile de re\ea secundare se vor marca casetele Minor Gridlines.

20 Folosind una din op\iunile din domeniul Data labels. graficul va avea ata=at[ o legend[. fie categoria pe care o reprezint[. pe ecran apare urm[toarea caset[ de dialog (figura 7. Aceste etichete pot con\ine fie valorile punctelor de date din grafic.20): Figura 7.21): Figura 21 . barelor din grafic li se pot asocia ni=te etichete.Sistemul de gestiune al graficelor Dac[ op\iunea Show Legend este setat[. Pozi\ia ]n grafic a legendei se stabile=te cu una din op\iunile din domeniul Placement. Butonul Data Table C`nd acest buton este ap[sat. Op\iune Bottom Corner Top Right Left Locul de plasare a legendei }n partea de jos a graficului }n col\ul din dreapta-sus al graficului }n partea de sus a graficului }n partea dreapt[ a graficului }n partea st`ng[ a graficului Butonul Data labels La ap[sarea acestui buton pe ecran apare urm[toarea caset[ de dialog (figura 7.

Pentru a muta un grafic ]n alt[ pozi\ie a foii de calcul: 1. Pentru a modifica dimensiunile graficului ]n mod propor\ional se va \ine ap[sat[ tasta <Shift> ]n > timp ce se trage de unul din punctele de selectare din col\uri. }n timpul acestei opera\ii cursorul ia forma unei cruci cu s[ge\i.graficul se va crea ]ntr-o nou[ foaie de calcul al c[rei nume este specificat ]n caseta text al[turat[.Chart Location }n aceast[ caset[ de dialog se specific[ unde va fi plasat graficul. 3.11. Din lista care apare se selecteaz[ tipul de grafic dorit. Dac[ este selectat[ op\iunea As new sheet . 2. sub grafic va fi afi=at tabelul pe baza c[ruia este construit graficul. 7. Se aplic[ un clic =i se trage de acest cursor pentru a m[ri sau mic=ora graficul. Se selecteaz[ graficul. tipul acestuia poate fi modificat ]n modul urm[tor: 1. 3.12.Modelarea deciziilor utilizând foile de calcul Dac[ op\iunea Show Data Table este setat[. Pentru a dimensiona un grafic: 1.se va crea ]n foaia de calcul specificat[ ]n caseta text al[turat[.Chart Location (figura 7. }n jurul graficului vor apare mici p[trate negre. Cursorul ]=i va modifica forma – va c[p[ta forma unei s[ge\i cu dou[ v`rfuri. 2. Figura 7. Mutarea şi dimensionarea unui grafic Dup[ crearea unui grafic. Se apas[ pe butonul Next. Se aplic[ un clic ]n interiorul graficului =i se trage graficul ]n noua pozi\ie. Pe ecran apare caseta de dialog Step 4 of 4 . Modificarea tipului de grafic La crearea unui grafic se selecteaz[ un anumit tip de grafic. 7. acesta poate fi m[rit sau mic=orat sau poate fi mutat ]n alt[ pozi\ie ]n foaia de calcul. }n jurul graficului trebuie s[ apar[ punctele de selectare. Dup[ finalizarea graficului. Se apas[ pe butonul Finish. Dac[ este selectat[ op\iunea As object in . Se plaseaz[ cursorul mouse-ului deasupra unui punct de selectare.22). Se selecteaz[ graficul aplic`nd un clic deasupra lui. numite puncte de selectare. 2.22 – caseta de dialog Step 4 of 4 . Din bara de instrumente Chart se selecteaz[ butonul Chart Type. . Se selecteaz[ graficul aplic`nd un clic deasupra lui.

Pe ecran apare urm[toarea caset[ de dialog (figura 7. 2. ]n[l\imea =i perspectiva tipului de grafic se folose=te comanda 3-D View care apare ]n meniul rapid afi=at la aplicarea uniu clic pe butonul din dreapta al mouse-ului. Se selecteaz[ graficul. 7. Opţiuni pentru afişarea tridimensională Pentru a modifica unghiurile.Sistemul de gestiune al graficelor Tipul de grafic se poate modifica =i cu ajutorul op\iunilor din meniu.24): Figura 7. 3.23 asem[n[toare cu caseta de dialog din care se stabile=te tipul graficului la crearea lui. Se aplic[ un clic pe butonul din dreapta al mouse-ului. 1.24 – caseta de dialog 3-D View . Figura 7. Se selecteaz[ tipul de grafic dorit. Pe ecran apare urm[toarea caset[ de dialog (figura 7.13. Se selecteaz[ butonul OK. =i din meniul care apare se selecteaz[ op\iunea Chart Type.23).

25) con\ine cheltuielile pe care le face o firm[ pentru a-=i face reclam[. fonturile diferitelor elemente dintr-un grafic. }n celula C4 vom introduce formula =B4/B$8 (cheltuielile/cheltuielile totale) =i . }n acela=i scop este folosit[ =i valoarea introdus[ ]n caseta Perspective. 7. se activeaz[ caseta text Height ]n care se specific[ raportul ]n[l\ime/ baz[ ]n procente. S[ calcul[m ]n coloana C c`t la sut[ din valoarea total[ reprezint[ fiecare tip de cheltuial[. Se pot modifica culorile. Aceast[ flexibilitate ofer[ un control total asupra aspectului graficului creat.25 S[ se reprezinte ]ntr-un grafic structura acestor cheltuieli. ]n partea superioar[ are mai multe butoane.14. cele dou[ dimensiuni ale graficului (baza =i ]n[l\imea) se vor stabili automat de c[tre Excel. Se selecteaz[ butonul OK. orice element din grafic trebuie ]nt`i selectat. Aceste butoane sunt folosite pentru a stabili profunzimea ]n care este prezentat graficul. Butoanele pentru rota\ie controleaz[ unghiul de afi=are al diagramei ]n jurul unei axe verticale. Figura 7. ha=urile. Pentru a putea fi formatat. Din aceste casete de dialog se selecteaz[ caracteristicile graficului. Dac[ op\iunea Right Angle Axis nu este selectat[. Selectarea se face foarte u=or cu ajutorul mouse-ului aplic`nd un clic peste elementul respectiv. Dac[ op\iunea Auto Scaling este selectat[.Modelarea deciziilor utilizând foile de calcul Butoanele pentru ]n[l\ime (Elevation) controleaz[ nivelul relativ la care este v[zut[ diagrama. Dup[ selectarea elementului dorit se apas[ butonul din dreapta al mouse-ului =i se aplic[ comanda Format ‡ numele elementului selectat. Dac[ op\iunea Auto Scaling nu este selectat[. ]n caseta de dialog apar =i butoanele pentru perspectiv[. 7. Aplicaţie – grafice tip plăcintă Foaia de calcul urm[toare (figura 7. Cel mai potrivit tip de grafic pentru a reprezenta structura acestor cheltuieli este graficul Pie. Modificarea caracteristicilor unui grafic Aproape orice parte a unui grafic Excel poate fi formatat[. ]n general. Pentru a modifica valoarea existent[ se pot folosi cele dou[ butoane sau se poate introduce o nou[ valoare ]n caseta Elevation. O alt[ probabilitate de modificare a valorii existente este introducerea noului unghi ]n caseta Rotation.15. }n func\ie de obiectul selectat pe ecran apare o caset[ de dialog care. dup[ ce graficul a fost selectat.

. 3.16. Se ob\ine urm[torul grafic (figura 7. le select[m =i le format[m de tip procent.27 Pentru a ilustra tedin\ele de varia\ie ]n timp se va folosi un grafic de tip linie (nu XY pentru c[ intervalele de timp sunt egale). Se selecteaz[ zona A4:B7. 7. Se alege un grafic de tip Pie. Deci seria se va genera pe coloan[ =i domeniul de valori este B4:B7. Pentru construirea graficului: 1. Pentru ca numerele s[ fie afi=ate sub form[ de procent. 4. Aplicaţie – grafice de tip linie Foaia de calcul urm[toare (figura 7. Deci fiecare sector reprezint[ un procent dintr-un ]ntreg. 2. Avem o singur[ serie de date ]n domeniul B4:B7. Se selecteaz[ un subtip de grafic care s[ afi=eze =i procentele. Din celulele specificate ]n Category(x) axis labels se vor extrage numele sectoarelor.26): Figura 7. Deci ]n cazul nostru complet[m cu A4:A7. Constat[m c[ sunt exact acelea=i valori. Figura 7.Sistemul de gestiune al graficelor copiem formula ]n domeniul C5:C7.27) con\ine valoarea v`nz[rilor efectuate ]n perioada 1994-1998 de o firm[ distribuitoare de produse soft. Se apas[ pe butonul Chart Wizard.26 Dup[ construirea graficului compar[m procentele din coloana C cu procentele din dreptul sectoarelor.

]n domeniul B5:F5 3. Excel . Aplicaţie – grafice Stacked Line Foaia de calcul urm[toare (figura 7. Word . de luni p`n[ vineri. }n grafic vom avea trei serii de date. Deci ]n Category(x) axis labels complet[m = B3:F3.29 S[ se reprezinte ]ntr-un grafic num[rul total de calculatoare asamblate la sf`r=itul fiec[rei perioade.29) con\ine num[rul de calculatoare asamblate ]ntr-o fabric[ ]n trei intrvale de timp: de la ora 8 la ora 16 =i de la ora 16 la ora 24. Pentru a crea graficul: . pentru v`nz[rile de Excel. a treia pentru Power Point. a doua pentru v`nz[rile de Word.]n domeniul B4:F4 2. Se selecteaz[ domeniul A3:F6 2. iar la sf`r=itul zilei trebuie ]nsumate calculatoarele asamblate ]n cele trei perioade. La acest tip de grafic linia pentru o serie se genereaz[ adun`nd =i valorile din seriile precedente.17. Se selecteaz[ butonul Chart Wizard. Avem trei serii: 1. Deci seriile se vor genera pe linie. Se va ob\ine urm[torul grafic (figura 7.]n domeniul B6:F6 Pe axa x trebuie afi=a\i anii. Se selecteaz[ un grafic de tip Line.28): Figura 7. 3. La sf`r=itul perioadei 8-16 num[rul total de calculatoare asamblate este egal cu suma dintre num[rul de calculatoare asamblate ]n intervalul 0-8 cu cele asamblate ]n intervalul 8-16. 4.Modelarea deciziilor utilizând foile de calcul Pentru a crea graficul: 1. Power Point . Cel mai potrivit tip de grafic este Stacked Line. Figura 7.28 7.

2. Figura 7. 3.31 S[ se reprezinte sub form[ grafic[ nivelul stocurilor pentru cele trei articole. Pentru a crea graficul: 1.Sistemul de gestiune al graficelor 1. 4. Select[m un grafic de tip linie =i ca subtip un grafic Stacked Line. Pe axa x vor fi afi=ate zilele s[pt[m`nii.2400 ]n B2:F2 ]n B3:F3 ]n B4:F4 Seriile sunt generate pe linie. Se selecteaz[ un grafic de tip xy 3. Se va ob\ine urm[torul grafic (figura 7.800 800 – 1600 1600 .30). Aplicaţie –grafice de tip xy dispersate (Scater) Foaia de calcul urm[toare (figura 7.31) con\ine nivelul stocurilor pentru articolele realizate de o fabric[ de ]nc[l\[minte pe durata unei linii.30 7. }n grafic avem trei serii de date: 0 . Figura 7.18. Seriile de date se vor genera pe linie. deci ]n Category(x) axis labels vom introduce domeniul = B1:F1. Se selecteaz[ domeniul A1:I4 2. 4. Se selecteaz[ domeniul A1:F4 Se selecteaz[ butonul Chart Wizard. Deoarece datele sunt distribuite inegal trebuie aleas[ o diagram[ xy =i nu una de tip linie. Vom avea 3 serii: .

deci ]n Category(x)Axis Labels vom avea = B2:I1 Se va ob\ine urm[torul grafic (figura 7.32 .32): Figura 7.Modelarea deciziilor utilizând foile de calcul Sandale B2:I2 Adida=i B3:I3 Pantofi B4:I4 Pe axa x vor fi afi=ate zilele.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful