10.

Θρφλοι και παραδόςεισ ςυντηροφν την ελπίδα

Οι κρυφοί πόθοι και η ελπίδα των ςκλαβωμζνων Ελλήνων για λευτεριά εκφράςτηκαν με διάφορουσ
τρόπουσ:
Η ΕΚΦΡΑ΢Η ΣΩΝ ΚΡΤΦΩΝ ΠΟΘΩΝ

ΘΡΤΛΟΙ

ΔΙΗΓΗ΢ΕΙ΢

ΛΑΪΚΗ ΣΕΧΝΗ

ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ

ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕ΢

ΗΘΗ & ΕΘΙΜΑ

Όλα αυτά μεταδόθηκαν από γενιά ςε γενιά και αποτζλεςαν την εθνική παράδοςη.

Κατά τη διάρκεια τησ Τουρκοκρατίασ οι Έλληνεσ κατάφυγαν ςε ςυμβολικοφσ τρόπουσ ζκφραςησ για
τουσ καημοφσ και τισ ελπίδεσ τουσ, αφοφ οι Τοφρκοι δεν τουσ το επζτρεπαν.

Δημοτικά τραγοφδια
«Ένασ αϊτόσ
περήφανοσ», «Κρυφά
το λζνε τα πουλιά»

Παραδόςεισ
(Γοργόνα & Μ.
Αλζξανδροσ

΢ΤΜΒΟΛΙΚΟΙ
ΣΡΟΠΟΙ
ΕΚΦΡΑ΢Η΢

Παραμφθια και μφθοι
Αντί για ςουλτάνοσ και
ςουλτάνα , βαςιλιάσ και
βαςίλιςςα

Υμνοι και τροπάρια τησ
εκκληςίασ
« Σώςον Κφριε τον λαόν
ςου», «Καλή Ανάςταςη»

Λαϊκή τζχνη
(δικζφαλοι αϊτοί,
ςχζδια Αγίασ Σοφίασ)

Θζατρο ΢κιών
(ςυμβολικοί ήρωεσ)

Με όλα αυτά οι Έλληνεσ καλλιεργοφςαν το εθνικό ςυναίςθημα και πίςτευαν ότι δε θα αργοφςε η ώρα
τησ λευτεριάσ.