ORDIN nr.

337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN
În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:

Se aprobă actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 1

Art. 2
Actualizarea prevăzută la art. 1 a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană - NACE Rev. 2.

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

Art. 3 Art. 4

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Vergil Voineagu

ANEXĂ: CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR NAŢIONALĂ (Ediţie revizuită CAEN Rev. 2)
(1)_
Introducere Ce este CAEN?

DIN

ECONOMIA

Ce sunt clasificările statistice?

Integrarea clasificărilor la nivel internaţional

CAEN1) reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică naţională a activităţilor economice din România. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la "unităţi statistice", cum ar fi, de exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere. Clasificarea asigură baza pentru pregătirea unei game largi de date statistice (producţie, factori de producţie, formarea de capital şi tranzacţiile financiare) ale acestor unităţi. O clasificare statistică prezintă următoarele caracteristici principale: a) organizare ierarhică strictă şi detaliată care face posibilă culegerea şi prezentarea informaţiilor la diverse nivele de agregare (în funcţie de disponibilitatea datelor); b) acoperirea exhaustivă a domeniului observat; c) încadrarea fiecărui fenomen sau obiect analizat într-o singură entitate de clasificare (entităţi ce se exclud reciproc); d) clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificării este guvernată de principii metodologice omogene. În decursul ultimului deceniu a avut loc o revizuire completă a clasificărilor statistice internaţionale, iar noile clasificări au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificări statistice. Astfel, diversele clasificări ale produselor au fost armonizate şi au fost corelate cu clasificările activităţilor economice, pe criteriul originii economice. Pe lângă această integrare la nivel mondial (în principal, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite), alte organizaţii regionale, de pildă Uniunea Europeană sau ţările Americii de Nord, şi-au aliniat, în grade diferite, clasificările proprii la clasificările mondiale. Aceasta a dat naştere unui sistem integrat în care diversele clasificări au fost armonizate şi corelate la nivel mondial, la nivelul Uniunii Europene şi fiecare ţară a realizat sistemul naţional corespunzător.

1

Nivelul mondial Nivelul UE Nivelul naţional Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CS-ONU), cu sprijinul Grupului de experţi în clasificări internaţionale economice şi sociale, a elaborat o tipologie proprie de clasificări în funcţie de gradul de integrare în sistemul revizuit, respectiv clasificări de referinţă, derivate şi conexe. Clasificările de referinţă sunt acele clasificări economice şi sociale care reprezintă rezultatul unor acorduri internaţionale aprobate de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de alt organism competent, ca de exemplu Biroul Internaţional al Muncii (ILO), Fondul Monetar Internaţional (IMF), UNESCO etc., în funcţie de domeniul care face obiectul acestora. Clasificările de referinţă au dobândit o largă acceptare şi un acord oficial amplu şi sunt aprobate şi recomandate ca linii directoare pentru elaborarea altor clasificări. Un exemplu de asemenea clasificare îl reprezintă Clasificarea Industrială Internaţională Standard a Naţiunilor Unite, pentru toate activităţile economice, versiunea revizuită 4 (ISIC Rev. 4). Clasificările derivate se bazează pe clasificări de referinţă. Ele pot fi elaborate prin adoptarea structurii şi categoriilor din clasificarea de referinţă, şi atunci este posibilă adăugarea unor detalii suplimentare faţă de clasificările de referinţă, sau pot fi elaborate prin reorganizarea sau agregarea unor poziţii din una ori mai multe clasificări de referinţă. Clasificările derivate sunt adesea întocmite pentru utilizarea la nivel naţional sau multinaţional. Un exemplu de astfel de clasificare îl reprezintă clasificarea NACE Rev. 2 a Uniunii Europene. Clasificările conexe sunt cele care se referă parţial la clasificările de referinţă sau care sunt asociate cu clasificările de referinţă numai la anumite nivele ale structurii. Exemple de asemenea clasificări sunt Clasificarea Industrială Standard a Australiei şi Noii Zeelande (ANZSIC) sau Sistemul Nord-American de Clasificare a Industriei (NAICS). Schimbarea structurilor economice şi tehnologiile noi generează noi activităţi şi produse care le depăşesc ca importanţă pe cele existente. Aceste schimbări reprezintă astfel o provocare constantă pentru clasificările statistice. Intervalele dintre revizuiri nu trebuie să fie prea lungi, deoarece relevanţa clasificării se diminuează în timp, dar nu trebuie să fie nici prea scurte, întrucât afectează negativ comparabilitatea datelor în timp. Orice revizuire a unei clasificări, mai ales dacă include şi modificări structurale, poate duce la întreruperi în seriile de timp. Avantajele sistemului integrat descris mai sus sunt unanim recunoscute. Totuşi, un astfel de sistem impune restricţii părţilor participante. Segmentul referitor la bunuri transportabile din ISIC/CPC (şi segmentul european conex din NACE/CPA)2) se bazează pe Sistemul armonizat3) (acronimul englez: HS). Atunci când HS se modifică, trebuie să se modifice şi celelalte clasificări. O modificare structurală majoră în CPA, la nivelul de 4 cifre sau superior acestuia, depinde de o revizuire a NACE Rev. 2, deoarece CPA este direct legată, în structura sa, de NACE Rev. 2. NACE Rev. 2 este legat în mod direct de structura ISIC Rev. 4. Angajamentul de a menţine un sistem de clasificări corelat la nivel internaţional impune o revizuire a NACE Rev. 1.1 concomitent cu ISIC Rev. 3.1. Prin legăturile existente între clasificările utilizate la nivel european şi clasificările naţionale, acest proces de revizuire a NACE Rev. 1.1 şi creare a versiunii NACE Rev. 2 a impus un proces similar pentru CAEN Rev. 1, finalizat prin ediţia revizuită a acesteia, respectiv CAEN Rev. 2. RAMON, serverul Eurostat conţinând clasificări, are drept scop să pună la dispoziţie cât mai multe informaţii în legătură cu principalele clasificări statistice internaţionale utilizate în diverse domenii: analiză economică, mediu, învăţământ, ocupaţii, conturi naţionale etc. Sunt disponibile informaţii care acoperă următoarele aspecte: descriere generală; structura clasificărilor (care constă în coduri şi titluri); note explicative; tabele de corespondenţă între clasificări; documente metodologice, alte informaţii generale referitoare la clasificări. Ori de câte ori sunt disponibile, informaţiile sunt prezentate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Obiectivul este acela de a construi un loc central de referinţă pentru utilizatorii care solicită diverse informaţii despre clasificările statistice internaţionale. ISIC/CPC şi NACE/CPA, actualizate, sunt disponibile pe serverul RAMON. Serverul RAMON poate fi accesat public pe Web la următoarea adresă: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/ SENIN, serverul conţinând clasificările naţionale elaborate de Institutul Naţional de Statistică, este pus la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice. Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde: - un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni); - un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni); - un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 3 cifre (grupe); - un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 4 cifre

De ce sunt necesare revizuirile?

De ce o revizuire acum?

Disponibilitatea clasificărilor europene şi naţionale

Sistemul de codificare al clasificării CAEN

2

CAEN Rev. 2 NACE Rev. 2 CAEN Rev. 2 ISIC Rev. 4

CPSA 2008

PRODROM

TVIR

CAEN

CAEN Rev. 2

(clase). Relaţia cu alte clasificări de activităţi NACE reprezintă Nomenclatorul de activităţi utilizat în cadrul Comunităţii Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigură un raport de 1:1 cu NACE Rev. 2. ISIC Rev. 4 reprezintă Clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Având în vedere raportul 1:1 dintre CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2, rezultă: - CAEN Rev. 2 este o clasificare detaliată a ISIC Rev. 4; - primul nivel din ISIC Rev. 4 (secţiune) este identic cu cel din CAEN Rev. 2; - la nivel de diviziune, CAEN Rev. 2 este identic cu ISIC Rev. 4; - la nivel de grupă şi clasă, ISIC Rev. 4 este detaliat de CAEN Rev. 2 în conformitate cu cerinţele impuse de NACE Rev. 2. Relaţia cu clasificările de produse Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor, elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA. Legătura între CPSA 2008 şi CAEN Rev. 2 apare în cadrul codului CPSA. La toate nivelurile din CPSA 2008, codificarea primelor 4 cifre este identică cu cele 4 cifre ale clasei corespunzătoare din CAEN Rev. 2. Nomenclatorul de produse şi servicii industriale este elaborat de Institutul Naţional de Statistică şi este utilizat pentru anchetele statistice de producţie. Nomenclatorul PRODROM este armonizat cu nomenclatorul PRODCOM utilizat în cadrul Comunităţii Europene şi reprezintă o detaliere a acestuia. Legătura CAEN Rev. 2 cu PRODROM este asigurată la nivel de 4 cifre (clasă), întrucât poziţiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA 2008. Tariful vamal de import al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 120/1993 privind detalierea şi clasificarea mărfurilor în Tariful vamal la import al României de la 6 la 8 cifre, cu modificările ulterioare, asigură un raport de 1:1 cu NC Nomenclatorul combinat utilizat în Uniunea Europeană. TVIR este corelat cu PRODROM (fiecare poziţie PRODROM are ataşat unul sau mai multe coduri TVIR) asigurându-se comparabilitatea rezultatelor din sfera producţiei cu cele din sfera comerţului exterior. Istoric Clasificarea activităţilor din economia naţională a fost elaborată de către Institutul Naţional de Statistică (INS) pentru o ordonare specifică a informaţiilor corespunzătoare cerinţelor economiei de piaţă şi trecerii la sistemul conturilor naţionale. CAEN substituie Clasificarea ramurilor economiei naţionale - CREN utilizată în România din 1963 în baza HCM nr. 483/1962. Introducerea CAEN în sistemul statistic şi economic naţional a fost realizată treptat în perioada 1993-1997, beneficiind de colaborarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Camerei de Comerţ şi Industrie a României. Omologarea şi implementarea CAEN la nivel naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 satisfac obiectivul prioritar, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România, de armonizare cu Nomenclatorul activităţilor din Comunitatea Europeană (NACE). CAEN a cunoscut în perioada 1997-2007 două actualizări: - în 2002 - actualizarea CAEN şi implementarea începând cu 1 ianuarie 2003 a CAEN Rev. 1 (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002); - în 2007 - actualizarea CAEN şi implementarea începând cu 1 ianuarie 2008 a CAEN Rev. 2 (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007). Principiile de elaborare a CAEN ţin seama de corespondenţa cu clasificările internaţionale şi, în special, cu cea europeană (NACE), în cadrul unui sistem integrat. Prin utilizarea CAEN, datele statistice sunt culese pe baza aceleiaşi structuri de clasificare (naţională şi europeană), CAEN fiind transpus direct în ISIC Rev. 4 (Clasificarea internaţională standard a activităţilor elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere. Având în vedere necesităţile impuse de evoluţia economiei româneşti şi principiile de armonizare cu clasificările europene, Institutul Naţional de Statistică a elaborat versiunea revizuită a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2. Această versiune asigură un raport de 1:1 între CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2 (implementat la nivel european începând cu 1 ianuarie 2008), raport necesar având în vedere atât politica de globalizare, cât şi dorinţa de a mări convergenţa dintre clasificările europene şi cele utilizate în ţările din America de Nord. Prin această realizare se asigură armonizarea totală cu cerinţele acquis-ului comunitar în domeniul clasificărilor economice. Din experienţa utilizării clasificării CAEN, a reieşit că economia României nu prezintă particularităţi faţă de economia Uniunii Europene şi, în consecinţă, menţinerea unor diferenţe între CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2 nu se justifică. CAEN Rev. 2 este implementat începând cu 1 ianuarie 2008 prin prezentul ordin, în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

3

(iii) mijloacele. dacă activităţile unei unităţi statistice şi activităţile auxiliare corespunzătoare (de exemplu. tehnici de producţie. în general. modernul faţă de tradiţional nu reprezintă un criteriu. cu ajutorul unui număr de activităţi auxiliare. tehnologiei şi fluxului de producţie al produselor respective. Într-un număr de cazuri. procesul de producţie şi ieşirile de produse (bunuri sau servicii).Principii utilizate în elaborarea CAEN Principalele criterii utilizate în delimitarea diviziunilor şi a grupelor CAEN (nivel de detaliere de două şi. de exemplu: industria alimentară. Activitatea principală astfel identificată nu reprezintă. 2. 3 cifre) se referă la caracteristicile activităţilor unităţilor productive.se realizează bunuri sau servicii. Activităţile auxiliare asigură bunuri şi servicii consumabile pentru uzul acelei unităţi. pot exista altele câteva care sunt de obicei efectuate atât de societăţi comerciale. Însă. Activitate secundară O activitate secundară este oricare altă activitate a unităţii. condiţionarea. Ponderile atribuite acestor criterii variază de la un domeniu la altul. Criterii pentru clase CAEN Criteriile privind maniera în care sunt grupate activităţile în cadrul întreprinderilor ocupă locul central în definirea claselor (nivel de 4 cifre). Unităţile angajate în acelaşi tip de activitate economică sunt clasificate în acelaşi mod. 2 sunt definite astfel încât să fie îndeplinite cât mai bine următoarele două condiţii: (i) categoria de produse şi servicii care caracterizează o clasă dată să reprezinte marea masă a producţiei unităţilor clasificate în acea clasă. fie că munca este executată de maşini electrice sau manual. de confecţii şi pielărie. activitate care produce bunuri sau servicii. chiar dacă. Activitate principală Activitatea principală este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos). unităţile de producţie sunt clasificate după activitatea principală în care sunt angajate. în detrimentul compoziţiei fizice a produselor. deoarece forma juridică astfel de criterii nu au legătură cu caracteristicile activităţii în sine. societatea comercială aparţine unor proprietari particulari sau guvernului. forţă de muncă. cum sunt: contabilitatea. Clasificările "forma de proprietate" şi "forma juridică" sunt construite în mod independent de clasificarea activităţilor. În mod similar. ca fiind acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unităţii luate în considerare. respectiv. care joacă un rol decisiv în determinarea gradului de similitudine dintre structurile unităţilor şi anumite relaţii economice. activităţile auxiliare sunt acelea care există doar pentru a sprijini activităţile productive principale şi secundare ale unei unităţi. Clasele CAEN Rev. în mod necesar. Ce este o activitate auxiliară? O activitate auxiliară trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să servească unitatea sau unităţile de care aparţine. fie că ea este prestată într-o fabrică sau într-o gospodărie. În cazul produselor intermediare. Deşi există unele clase care în mod normal sunt nonmarket. textilă. 2 distincţia dintre scop comercial sau necomercial (market şi necomercial nonmarket) nu reprezintă un considerent. se acordă în mod frecvent prioritate utilizării finale. Criterii pentru diviziuni şi grupe CAEN 4 . Activităţi auxiliare Activităţile principale şi secundare sunt efectuate. depozitarea. clasele permit în majoritatea cazurilor caracterizarea sectorului economic al unităţilor de producţie sau al întreprinderilor în funcţie de tipul de activitate. un centru de calcul) se desfăşoară în zone geografice diferite. Orice activitate se caracterizează prin intrările de produse (bunuri sau servicii). procesul şi tehnologia de producţie. promovarea. (ii) utilizările cărora sunt destinate produsele şi serviciile. componenţa fizică şi stadiul de fabricaţie capătă adesea o pondere importantă. iar din alt punct de vedere. fluxuri de informaţii sau produse . de exemplu. respectiv întreprinderea-mamă este sau nu este formată din una sau mai multe unităţi. Principalele aspecte de grupare pentru activităţi sunt următoarele: (i) caracterul bunurilor şi al serviciilor realizate. În practică. atunci poate fi recomandabilă culegerea separată de date despre aceste unităţi pentru a se obţine categorii de date care să fie clasificate în funcţie de zona geografică. repararea şi întreţinerea etc. achiziţionarea. criteriile sunt atât de echilibrate între ele. cât şi de instituţii de stat. bunurile sau serviciile realizate nu trebuie să facă obiectul tranzacţiilor pe piaţă. (ii) o clasă să conţină unităţile care produc cea mai mare parte din categoria de mărfuri şi servicii ce o caracterizează. transportul. Forma de proprietate şi CAEN nu face distincţii în funcţie de forma de proprietate şi forma juridică. 50% sau mai mult din valoarea adăugată totală a unităţii. Practic. Astfel. Identificarea unei activităţi principale este necesară pentru a clasa o unitate într-o anumită poziţie din CAEN Rev. toate unităţile clasificate într-o clasă sunt asemănătoare în privinţa tipului de activitate exercitată. Scop comercial sau În structura CAEN Rev. Definiţii Definiţia activităţilor Activitate Se spune că o activitate are loc atunci când prin combinaţia de resurse-echipamente. majoritatea unităţilor de producţie efectuează activităţi cu caracter mixt. încât problema atribuirii ponderilor îşi pierde semnificaţia. industria construcţiilor de maşini şi echipamente şi domeniul serviciilor. În cazul produselor care implică procese de producţie complicate.

. având în vedere relaţiile acesteia cu alte unităţi de care trebuie să se ţină seama. care este definită în aşa fel încât să poată fi recunoscută şi identificată. în timp ce datele privind vânzările pot fi disponibile pentru fiecare sucursală (locaţie). 696/1993. 4) şi Sistemul conturilor naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite. sunt următoarele: .Ce nu este o activitate auxiliară? Disponibilitatea datelor Tipuri de unităţi statistice Comparabilitatea internaţională Unităţile b) o activitate similară să se desfăşoare în unităţi de producţie similare independente. bunuri consumabile care nu fac parte din produsul final al unităţii. .nivel clasă. necesar să se definească o "familie de unităţi statistice". . trebuie considerate unităţi separate şi ele trebuie considerate ca fiind unităţi cu un tip de activitate propriu şi clasificate în conformitate cu activitatea lor. Ea poate fi o unitate legală sau fizic identificabilă ori. . datele privind profitul pentru o societate comercială pot fi disponibile doar la sediul central şi ele acoperă activitatea centralizată a tuturor sucursalelor (locaţiilor). prin urmare. . În anumite cazuri. 2 . o "unitate" statistică. chiar dacă întreaga producţie este consumată în unitatea producătoare. ţinându-se cont nu numai de natura produselor.unitatea de producţie omogenă (UPO).grupul de întreprinderi. de exemplu. e) achiziţia de bunuri pentru revânzare ca atare. ci şi de structura materiilor prime. producţia de cutii a unei secţii dintr-o întreprindere. Trebuie remarcat faptul că. activitatea de construcţii pe cont propriu.întreprinderea. Unităţile trebuie să fie clasificate (încadrate) în poziţia care le descrie cel mai bine activitatea. c) să realizeze servicii sau.unitatea locală de producţie omogenă (UPO locală) Relaţia dintre diferitele tipuri de unităţi statistice este ilustrată în tabelul următor: Una sau mai multe subunităţi (locaţii) Una sau mai multe activităţi O singură activitate Întreprindere Unitate instituţională UTA UPO Reguli de clasificare pentru unităţi Unităţile incluse în registrul statistic sunt clasificate conform CAEN Rev.unitatea cu activitate (UTA). următoarele activităţi nu trebuie să fie considerate drept activităţi auxiliare: a) producerea de bunuri şi servicii care fac sau contribuie la formarea brută de capital. cu privire la unităţile statistice. Pentru a asigura comparabilitatea internaţională. Acestea reprezintă elementele de bază pentru o încadrare corectă în activitatea corespunzătoare şi determinarea datelor care pot fi culese. d) să contribuie la costurile curente ale unităţii în sine. Diferitele tipuri de unităţi statistice sunt utilizate pentru a răspunde unei diversităţi de cerinţe. În toate aceste cazuri. De exemplu. adică să nu genereze formarea brută de capital (active imobilizate). dar nivelul organizatoric la care este posibilă culegerea de informaţii variază în funcţie de tipul de date. din care o parte importantă este comercializată chiar dacă o mare parte a sa este consumată în cadrul activităţii principale. ca de pildă în cazul unităţii de producţie omogene. utilizată pentru ambalarea produselor proprii). . Reguli fundamentale de clasificare Valoarea adăugată reprezintă indicatorul de bază utilizat pentru determinarea activităţii O singură locaţie Unitate locală UTA locală UPO locală Valoarea adăugată 5 . inclusiv a procesului de producţie.unitatea instituţională. o unitate nu poate fi clasificată independent. dar fiecare unitate este o entitate specifică.unitatea locală. în cazuri excepţionale. Pentru a observa şi a analiza în mod satisfăcător datele este. d) producţia de energie (dintr-o centrală electrică sau uzină de cocsificare integrată). Unităţile descrise în Regulamentul Consiliului CEE nr. Unităţi statistice Este necesară o gamă largă de informaţii pentru a construi o imagine statistică completă a activităţii economice.unitatea locală cu activitate (UTA locală). c) producţia de bunuri care ulterior devin parte integrantă a producţiei realizate de activităţile principale sau secundare (de exemplu. acolo unde există date separate pentru aceste activităţi. f) cercetarea şi dezvoltarea. definiţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene sunt legate în mod direct de cele formulate în "Introducerea la Clasificarea industrială internaţională standard a tuturor activităţilor economice a Organizaţiei Naţiunilor Unite" (ISIC Rev. deoarece această activitate nu asigură un serviciu care este consumat în cursul producţiei curente. care va fi clasificată separat la construcţii. Fiecare unitate este clasificată pe baza activităţilor efectuate. dacă există date disponibile privind volumul activităţii. b) producţia. în conformitate cu definiţia de mai sus. .

va exista întotdeauna o poziţie care să reprezinte mai mult de 50% din valoarea adăugată. Folosind criteriile referitoare la vânzări (cifra de afaceri). 2. 2. 2. în mod necesar. Valoarea adăugată brută la costul factorilor reprezintă suma salariilor şi a altor elemente legate de costul factorilor de muncă. Unităţile sunt clasificate conform activităţii lor principale. 2. Activităţile economice sunt definite în CAEN Rev. metoda top-down permite stabilirea activităţii principale a unei unităţi până la nivelul minim al clasificării ierarhice a activităţilor. stabilirea activităţii principale a acelei unităţi se face prin utilizarea metodei ordinii descrescătoare (top-down). valoarea adăugată este o măsură a contribuţiei fiecărei unităţi economice la produsul intern brut (PIB). Pentru a determina activitatea principală a unei unităţi trebuie să fie cunoscute contribuţiile la valoarea adăugată pentru activităţile care ocupă diverse poziţii în CAEN Rev. prin nivelele de clasificare. 2. 2 au ponderi egale de 50%. contribuţia valorii adăugate a poziţiei care rezultă din utilizarea metodei nu va reprezenta. fără ca vreuna dintre ele să reprezinte peste 50% din valoarea adăugată. 2. a profitului. Metoda top-down respectă principiul că la nivelele inferioare ale clasificării activitatea principală este în conformitate cu activitatea considerată principală la nivelele superioare. la nivel de clasă. În practică însă adeseori nu este posibilă obţinerea informaţiilor despre valoarea adăugată a diferitelor activităţi desfăşurate şi determinarea activităţii trebuie să fie făcută prin utilizarea altor indicatori (substitute). Pentru a îndeplini această condiţie. astfel încât să obţinem cea mai bună aproximaţie posibilă. cu atât mai frecvent se va constata această situaţie. Totuşi. Evaluarea acestei contribuţii se face prin valoarea adăugată brută la costul factorilor. Trebuie utilizate variabilele de înlocuire pentru datele necunoscute privind valoarea adăugată. a amortizării capitalului fix. respectiv proporţia personalului angajat în diverse activităţi ale unităţii. În cazul mai complex în care o unitate desfăşoară mai mult de două activităţi care aparţin mai multor poziţii diferite din CAEN Rev. O unitate poate presta una sau mai multe activităţi care aparţin uneia ori mai multor poziţii din CAEN Rev. la nivel de clasă. 2. Aceştia pot fi: * producţia brută a unităţii care este atribuită mărfurilor şi serviciilor asociate fiecărei activităţi. În cazul simplu în care. Ele reprezintă doar aproximări operaţionale ale datelor despre valoarea adăugată. La nivelele inferioare ale clasificării. o activitate contribuie cu mai mult de 50% din valoarea adăugată. 2. În cadrul acestei secţiuni se identifică diviziunea care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată. dar toate acestea aparţin aceleiaşi poziţii din CAEN Rev. 6 . În cadrul acestei diviziuni se identifică grupa care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată. * numărul de angajaţi în activităţi. a subvenţiilor de exploatare. În cazul simplu în care o unitate desfăşoară doar o singură activitate. În principiu. 2 în care sunt cuprinse toate aceste activităţi. Acolo unde o unitate desfăşoară activităţi care ocupă două poziţii diferite în CAEN Rev. total din care se scad impozitele legate de producţie. Activitatea principală este activitatea care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată a unităţii. 2. de la nivelele superioare către cele inferioare ale structurii ierarhice a CAEN Rev. Reprezentând diferenţa dintre producţie şi consumul intermediar. atunci clasificarea activităţii acelei unităţi este determinată de clasa CAEN Rev. Acolo unde o unitate desfăşoară mai mult de o activitate. procesul începe cu identificarea poziţiei relevante la nivelul cel mai înalt şi evoluează descendent. la nivel de clasă. Utilizarea criteriilor de substituire nu schimbă metodele de determinare a activităţii principale. * valoarea vânzărilor acelor grupe de produse aparţinând fiecărei activităţi. conform CAEN Rev. cu excepţia cazului foarte puţin probabil în care ambele activităţi cu poziţii diferite în CAEN Rev. În cazul în care o unitate desfăşoară activităţi care ocupă poziţii diferite în CAEN Rev. clasificarea activităţii acelei unităţi este determinată de poziţia din CAEN Rev. devine evident faptul că în anumite cazuri proporţionalitatea cifrei de afaceri şi a valorii adăugate nu este valabilă. 2 ce acoperă acea activitate la nivel de clasă.Doar într-o clasă CAEN? În mai multe clase? Metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos) Toate nivelele concordante Până la ce nivel coborâţi? Dar dacă nu se cunoaşte valoarea adăugată? Substitute bazate pe producţie Substitute bazate pe cheltuielile de producţie (input) Dar acestea reprezintă doar aproximaţii Probleme întâmpinate în legătură cu substitutele principale a unei unităţi. În cadrul acestei grupe se identifică clasa care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată. * câştiguri şi salarii ce se pot atribui diferitelor activităţi. sunt necesare reguli pentru determinarea activităţii principale. Cu cât se operează mai mult. utilizarea simplă a criteriilor de substituţie enumerate mai sus poate duce uneori la confuzii. Metoda ordinii descrescătoare (top-down)urmează principiul ierarhic: încadrarea unei unităţi la nivelul cel mai detaliat al clasificării trebuie să fie în concordanţă cu clasificarea unităţii la nivelele superioare. în comparaţie cu rezultatul care ar fi fost obţinut pe baza valorii adăugate. dacă structura criteriilor de substituţie nu este proporţională cu valoarea adăugată (necunoscută). aceasta determină activitatea principală. în modul următor: Identificarea secţiunii care are cea mai mare contribuţie relativă la valoarea adăugată. mai mult de 50% din valoarea adăugată totală a acelei unităţi. la nivel de clasă.

activitatea de colectare a deşeurilor va avea. În fiecare caz apare o schimbare destul de bruscă în echilibrul activităţilor. Terenul nu este considerat. Produsele destinate exclusiv sunt utilizate ca materii prime pentru fabricarea altor produse. pe parcursul unei perioade de timp. 2 să facă interpretări corecte. manual sau de orice natură) utilizat în fabricarea de noi produse (fie ele bunuri de consum. denumit produs exclusiv. dar aceste descrieri nu urmăresc să ofere sensuri definitive. timp de 2 ani. de exemplu. tractoarele etc. chimic. în prelucrarea produselor uzate sau pentru furnizarea de servicii industriale. destinat în principal utilizării în gospodăriile gospodăresc private. Marfă Marfa este un bun transportabil cu care se poate face schimb. maşini de spălat pentru menaj. maşini-unelte şi maşini de spălat pentru spălătorii). ambele activităţi intră în aceeaşi clasă din CAEN Rev. Produse destinate Un produs destinat exclusiv consumului intermediar. locomotivele. un bun de capital. activitatea principală a unităţii înainte ca încadrarea să fie schimbată. un articol unic sau suportul material pentru un serviciu (CD-ul pentru software). o cifră de afaceri nu are niciun sens sau nu exista. Aceasta fie din cauza factorilor sezonieri. De exemplu. Chiar în cazul procesului de producţie relaţia dintre cifra de afaceri şi valoarea adăugată rezultată poate varia între activităţi şl în interiorul lor. Schimbările de încadrare a unităţilor. 7 . hidrogenul produs în timpul rafinării petrolului este legat tehnologic de cel produs în industria petrochimică şi în cocsificarea cărbunelui şi este identic cu cel produs în grupa care cuprinde alte produse chimice de bază). Echipamente industriale Maşini şi echipamente cunoscute în principal pentru altă utilizare decât în gospodării (de exemplu. Regula de stabilitate Pentru a evita schimbările frecvente este necesară o regulă de stabilitate. 2. De asemenea. Alte exemple sunt cifra de afaceri a intermediarilor sau a antreprenorilor generali. utilizate pentru producţia altor bunuri şi/sau servicii. Acesta este un concept utilizat pentru clasificările vamale. Totuşi. În astfel de cazuri trebuie ţinut cont de faptul că trebuie luate în considerare regulile de clasificare specifice pentru comerţul cu amănuntul. Schimbările prea frecvente distorsionează statistica. de exemplu. de obicei. 2. Intensitatea mai mare a capitalului implică în mod normal o depreciere mai mare şi o contribuţie mai scăzută a salariilor la valoarea adăugată. melasele legate de producţia zahărului).bazate pe producţie De exemplu. Probleme legate de Atunci când se aplică criteriile de substituţie bazate pe cheltuielile de producţie. dar el nu este realizat în mai multe grupe (de exemplu. probabil. fie în mod treptat. denumit produs obişnuit (adică un produs care nu este exclusiv aparţinător unei singure grupe). În unele cazuri. care nu ar fi altceva decât nişte artificii statistice. o schimbare în structura producţiei sau a vânzărilor poate avea loc în mod treptat. Poate fi un articol dintr-o serie obţinută la o linie de producţie. Intensitatea capitalului variază în mod substanţial între diferite activităţi economice. până la a face interpretarea extrem de dificilă. Aceleaşi considerente trebuie avute în vedere atunci când se utilizează drept criteriu de substituţie date privind producţia brută. Aparatură casnică sau de uz Aparatură şi echipament de un anumit tip. Proporţionalitatea dintre salarii sau numărul de referitoare la cheltuielile de angajaţi şi valoarea adăugată nu este sigură dacă intensitatea capitalului pentru diverse producţie activităţi este diferită. 2. Scopul acestui glosar este doar acela de a-l ajuta pe utilizatorul de CAEN Rev. Schimbările mai frecvente ar duce la o neconcordanţă între statisticile pe termen scurt (lunare sau trimestriale) şi cele pe termen lung. Ele includ clădirile. nu se fac mai des decât o dată pe an sau la date fixe ori pe măsură ce informaţiile devin disponibile. Regula de lucru este aceea că o activitate secundară trebuie să depăşească. precum şi între activităţi din aceeaşi clasă a CAEN Rev. Aceste cazuri impun schimbarea încadrării unităţii. cifra de afaceri din comerţ are de obicei o contribuţie mult mai mică la valoarea adăugată din activitatea productivă. aşa cum sunt stabilite în cele ce urmează. trebuie substitutele criteriilor avute în vedere precauţii similare. altele decât materiile prime şi combustibilul. Glosar Acest glosar oferă o descriere mai detaliată a unora dintre termenii utilizaţi în introducerea la CAEN Rev. Fără o astfel de regulă ar exista schimbări aparente în demografia economică a întreprinderilor active. intermediare sau de investiţii). Activitatea principală se poate schimba în cursul unui an de la o perioadă statistică la următoarea. În astfel de cazuri cifra de afaceri din comerţ nu este indicatorul cel mai adecvat pentru înlocuirea valorii adăugate (necunoscută) a activităţii comerciale. este un consumului intermediar produs legat tehnologic de producţia altor produse din aceeaşi grupă. Schimbări în clasificarea unităţilor Unităţile îşi pot schimba activitatea principală fie dintr-o dată. în cazul activităţilor de intermediere financiară sau al activităţilor de asigurări. S-au făcut toate încercările de a asigura concordanţa descrierilor cu definiţiile termenilor utilizaţi în alte lucrări. Proces industrial Un proces de transformare (fizic. Un produs destinat consumului intermediar. valabile în toate împrejurările. Multe unităţi se ocupă de comerţ şi de alte activităţi. în scopul anchetelor statistice. utilajele. în decurs de câţiva ani. fie datorită unei decizii a conducerii de a schimba structura producţiei. Bunuri de capital Bunurile de capital sunt bunuri. dar care nu este produs în nicio altă grupă (de exemplu. este un produs legat din punct de vedere tehnologic de producerea altor produse. camioanele. o intensitate a capitalului mai scăzută decât activitatea de incinerare a reziduurilor.

Trebuie remarcat faptul că utilizarea instalaţiilor şi maşinilor grele nu este exclusivă secţiunii C. fie în unităţi fizice. Termenul nu este exclusiv pentru sectorul agricol. a lemnului. Valoarea adăugată brută este valoarea producţiei brute minus costul materialelor şi al altor costuri intermediare. Este termenul generic aplicat bunurilor şi serviciilor. utilizată de Organizaţia Naţiunilor Unite. Produse pentru care prelucrarea s-a încheiat. Producţia este o activitate care are drept rezultat un produs. extractiv sau de prelucrare. Termenul este utilizat cu referire la întreaga gamă a activităţilor economice. din metal turnat. Un proces care este executat. Transformarea este un proces care modifică natura. 2) CPC . şi pentru sectorul serviciilor. fie în termeni valorici. CPA este clasificarea produselor asociate activităţilor. Un produs este rezultatul activităţii economice. fabricare etc. cât şi activităţile de mare anvergură. Ele pot fi vândute altor fabricanţi pentru prelucrarea ulterioară. derivată din CPC. vândute pentru a fi finisate în altă parte. prelucrare. Exemplele tipice ar putea include piesele brute. 3) Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor elaborat şi actualizat de Organizaţia Internaţională a Vămilor (înfiinţată în 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare a Vămilor) 8 . între altele. Exemple: tratarea culturilor. de asemenea. compoziţia sau forma materiilor prime ori a produselor semifabricate în scopul obţinerii de produse noi.Clasificarea activităţilor din economia naţională. a materialelor şi reziduurilor. în scopul protejării anumitor produse pentru a le conferi anumite proprietăţi sau pentru a preveni orice efecte dăunătoare care ar putea rezulta din utilizarea lor. ________ 1) CAEN . În funcţie de ramura de activitate se pot utiliza termeni mai specifici pentru a defini producţia: prestare de servicii.Industria prelucrătoare Produs Produs finit Produs semifabricat Producţie Transformare Tratare Valoare adăugată În secţiunea C "Industria prelucrătoare" sunt incluse atât mica industrie. Producţia poate fi măsurată în diverse moduri. utilizată de Uniunea Europeană. Produse realizate printr-o serie de prelucrări. înainte de a fi gata pentru întrebuinţare.Clasificarea centrală a produselor. ci este folosit. dar necesitând o prelucrare ulterioară.

1 ISIC Rev. 2 CAEN Rev. 2 Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev. nuciferilor şi a altor pomi fructiferi Cultivarea fructelor oleaginoase Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor Cultivarea condimentelor. plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase Cultivarea orezului Cultivarea legumelor şi a pepenilor. căpşunilor. medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic Cultivarea altor plante permanente Cultivarea plantelor pentru înmulţire 0130 014 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0149 015 0150 016 0161 0162 0163 Cultivarea plantelor pentru înmulţire Creşterea animalelor Creşterea bovinelor de lapte Creşterea altor bovine Creşterea cailor şi a altor cabaline Creşterea cămilelor şi a camelidelor Creşterea ovinelor şi caprinelor Creşterea porcinelor Creşterea păsărilor Creşterea altor animale Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor Activităţi după recoltare 0141* 0142 9272* 0141* 0111* 0113* 0161 0162 0163 0130 0150 0121* 0121 0125 * 0111* 0112* 0111* 0111* 0112* 0111* 0111 * 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0119 012 0112 0113 0114 0115 0116 0119 0111* 0111* 0112* 0113* 0113* 0113 * 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0113* 0112 0113* * 0111* 0113* 0113* 0111 0112* 0113* * 0129 013 0111* 0201* 0112* 0129 0130 0141* 0141* 0142 0143 0144 0145 0146 0149 0122* * 0122* 0123 0124 0122 0125* * 9 . plantelor aromatice. vânătoare şi servicii anexe Cultivarea plantelor nepermanente Cultivarea cerealelor (exclusiv orez).(2)Clasificarea activităţilor din economia naţionala .AGRICULTURĂ. SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 01 011 0111 Agricultură. 4 SECŢIUNEA A . a rădăcinoaselor şi tuberculilor Cultivarea trestiei de zahăr Cultivarea tutunului Cultivarea plantelor pentru fibre textile Cultivarea altor plante din culturi nepermanente Cultivarea plantelor din culturi permanente 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 Cultivarea strugurilor Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale Cultivarea fructelor citrice Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi.CAEN Rev.

extracţia argilei şi caolinului Alte activităţi extractive n. cretei şi a ardeziei Extracţia pietrişului şi nisipului. 0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a 1430* 0891 1411* 1412* 1413* 1421* 1422* 0810* 1200* 1320 * 1010* 1020* 0510 0520 1110* 1110* 0610 0620 1310* 0710 0721 0729 0812 089 0810* 10 . ghipsului. nisipului şi argilei Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii.0164 Pregătirea seminţelor 0111* 0112* 0113* 0141* 0164 017 0170 02 021 0210 022 0220 023 0230 Vânătoare. Activităţi de servicii anexe silviculturii 0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii Pescuitul şi acvacultura 0202 7414* 0240 0112* 0113* 0201* 0230 0201* 0220 0112* 0201* 0210 0150* 0170 024 03 031 0311 0312 032 0321 0322 Pescuitul Pescuitul maritim Pescuitul în ape dulci Acvacultura Acvacultura maritimă Acvacultura în ape dulci SECŢIUNEA B .c.INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 0502* 0502* 0125* 0321 0322 0501* 0501 * 0311 0312 05 051 0510 052 0520 06 061 0610 062 0620 07 071 0710 072 0721 0729 08 081 0811 Extracţia cărbunelui superior şi inferior Extracţia cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg) Extracţia cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg) Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale Extracţia petrolului brut Extracţia petrolului brut Extracţia gazelor naturale Extracţia gazelor naturale Extracţia minereurilor metalifere Extracţia minereurilor feroase Extracţia minereurilor feroase Extracţia minereurilor metalifere neferoase Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu Extracţia altor minereuri metalifere neferoase Alte activităţi extractive Extracţia pietrei. capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii Silvicultură şi exploatare forestieră Silvicultură şi alte activităţi forestiere Silvicultură şi alte activităţi forestiere Exploatarea forestieră Exploatarea forestieră Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană.a. capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii Vânătoare. extracţia pietrei calcaroase.

Activităţi de servicii anexe extracţiei Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 1010* 1020* 1030* 1200* 1310* 1320* 1411* 1412* 1413* 1421* 1422* 1430* 1440* 1450* 0990 1120 1110* 0910 1030* 1440* 1450 * 0892 0893 0899 SECŢIUNEA C .INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE Industria alimentară 101 1011 1012 1013 102 1020 103 1031 1032 1039 Producţia. fabricarea prăjiturilor 1040* 1551 1552 1050* 1050* 1561 1562* 1581* 1582 1061 1062 1071* 1071* 11 . crustaceelor şi moluştelor Prelucrarea şi conservarea peştelui.îngrăşămintelor naturale 0892 0893 0899 09 091 0910 099 0990 Extracţia turbei Extracţia sării Alte activităţi extractive n.c. prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne Prelucrarea şi conservarea cărnii Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) Prelucrarea şi conservarea peştelui. fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor. 1531 1532 0141* 1533* 5131* 1541 1542 0113* 1543 1030* 1030* 1030* 1520* 1020 1511 1512* 1512* 1513* 1010* 1010* 1010* 104 1041 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1040* 1042 105 1051 1052 106 1061 1062 107 1071 1072 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare Fabricarea produselor lactate Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Fabricarea îngheţatei Fabricarea produselor de morărit.a. a amidonului şi produselor din amidon Fabricarea produselor de morărit Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase Fabricarea pâinii. crustaceelor şi moluştelor Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor Prelucrarea şi conservarea cartofilor Fabricarea sucurilor de fructe şi legume Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.ca.

cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare Fabricarea altor produse alimentare Fabricarea zahărului Fabricarea produselor din cacao. a ciocolatei şi a produselor zaharoase Prelucrarea ceaiului şi cafelei Fabricarea condimentelor şi ingredientelor Fabricarea de mâncăruri preparate 1583 1584 1586 1587 1440* 1513* 1520* 1533* 1581* 1585* 1588 1513* 1589 1562* 1581* 1571 1572 1072 1073 1079* 1079* 1075 1585* 1074 1086 1089 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice Fabricarea altor produse alimentare n.a.c. 1079* 1079* 109 1091 1092 11 110 1101 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie Fabricarea băuturilor Fabricarea băuturilor Distilarea. tăiţeilor. obţinute prin fermentare Fabricarea berii Fabricarea malţului Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice. rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1591 1592* 5134* 0113* 1593 5134* 1594 1595 1596 1597 1598 1101 1080* 1080* 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 1102* 1103 1104 1105 1106 1107 12 120 1200 13 131 1310 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe Fabricarea altor băuturi nedistilate.şi a produselor conservate de patiserie 1073 108 1081 1082 1083 1084 1085 Fabricarea macaroanelor. producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 1102* 1102* 1103* 1103* 1104 1600 1200 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1721 1722 1723 1724 1725 1830* 1311 132 1320 Producţia de ţesături Producţia de ţesături 1312 133 Finisarea materialelor textile 12 .

a. fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament. paie şi din alte materiale vegetale Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn Fabricarea parchetului asamblat în panouri Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie. plută. sfori şi plase Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea. prepararea şi vopsirea blănurilor Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament Fabricarea încălţămintei 1520 Fabricarea încălţămintei Prelucrarea lemnului. harnaşamentelor şi încălţămintei. Fabricarea articolelor din blană Fabricarea articolelor din blană Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte Tăbăcirea şi finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 1930* 1520 1910 1830* 1920* 3663* 1511 1512 152 16 161 1610 162 1621 1622 1623 1624 1629 Tăierea şi rindeluirea lemnului Tăierea şi rindeluirea lemnului Fabricarea produselor din lemn.a. cu excepţia mobilei. fabricarea produselor din lemn şi plută. cu excepţia articolelor din blană Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) Fabricarea de articole de lenjerie de corp Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n. prepararea şi vopsirea blănurilor 1730 5271* 1760 1830* 1740* 1751 1752* 1753 1754* 1754 3663* * 1313 1391 1392 1393 1394 1399* 1399* 1399* 1810* 1821 1822 1823 1771* 1824* 1830* 1410* 1410* 1410* 1410* 1410* 1420 1771* 1772 1430* 1430* 151 Tăbăcirea şi finisarea pieilor.c. fabricarea articolelor din plută.1330 139 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1399 14 141 1411 1412 1413 1414 1419 142 1420 143 1431 1439 15 Finisarea materialelor textile Fabricarea altor articole textile Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) Fabricarea de covoare şi mochete Fabricarea de odgoane. frânghii. prepararea şi vopsirea blănurilor 1511 1512 Tăbăcirea şi finisarea pieilor.c. cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile Fabricarea altor articole textile n. paie şi din alte materiale vegetale împletite 2020 2030* 2030* 2040* 1930 2051* 2052* * 2010 1610 1621 1622* 1622* 1623 1629 13 . pentru construcţii Fabricarea ambalajelor din lemn Fabricarea altor produse din lemn.

cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea săpunurilor. în forme primare 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 202 2020 203 2030 204 Fabricarea gazelor industriale Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţi lor Fabricarea altor produse chimice anorganice. detergenţilor şi a produselor de 2430 2022 2420 2021 2411 2412 2413 2330* 2414* 1592* 2415 2416 2417 2011* 2011* 2011* 2011* 2012 2013* 2013* 14 . din hârtie sau carton Fabricarea articolelor de papetărie Fabricarea tapetului Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.3663* 17 171 1711 1712 172 1721 1722 1723 1724 1729 18 181 1811 1812 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie Fabricarea celulozei.a. a îngrăşămintelor şi produselor azotoase.c. de bază Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase Fabricarea materialelor plastice în forme primare Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice Fabricarea vopselelor.c. hârtiei şi cartonului Fabricarea celulozei Fabricarea hârtiei şi cartonului Fabricarea articolelor din hârtie şi carton Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar.a. fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic. cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea vopselelor. 2221 2222* 2122* 2125* 2224 2225 2223 2231 2232 2233 1811* 1811* 2121 1754* 2122* 2123 2222* 2124 2125* 3663* 1702 1709* 1709* 1709* 1709* 2111 2112 1701* 1701* 1813 1814 182 1820 Servicii pregătitoare pentru pretipărire Legătorie şi servicii conexe Reproducerea înregistrărilor Reproducerea înregistrărilor 1812* 1812* 1820 19 191 1910 192 1920 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 2320 1010* 1020* 1030* 1920 2310 2414* 1910 20 201 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice Fabricarea produselor chimice de bază. Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi Tipărirea ziarelor Alte activităţi de tipărire n. lacurilor. lacurilor. de bază Fabricarea altor produse chimice organice.

cosmetice şi de parfumerie 2041 2042 205 2051 2052 2053 2059 Fabricarea săpunurilor. foliilor. din argilă arsă Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2621 2622 2623 2624 2393* 2393* 2393* 2393* 2630 2640 * 2611 2612 2613 2614 2615* 2626 2310* 2310* 2310* 2310* 2310* 2391 2392* 2392* 15 . ţiglelor şi altor produse pentru construcţii.a. detergenţilor şi a produselor de întreţinere Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) Fabricarea altor produse chimice Fabricarea explozivilor Fabricarea cleiurilor Fabricarea uleiurilor esenţiale Fabricarea altor produse chimice n. reşaparea şi refacerea anvelopelor Fabricarea altor produse din cauciuc 2511 2512 2513* 1930* 3663* 2521* 2522 2523* 3663* 2524* 1930* 3663* 2211 2219 2442* 2330* 2100* 2441 2100* 2470 2030 222 2221 2222 2223 2229 Fabricarea articolelor din material plastic Fabricarea plăcilor. 2461 3663* 2462* 2463 2462 2464 2466* * 2451* 2452 2451* 2023* 2023* 2029* 2029* 2029* 2029* 206 2060 21 211 2110 212 2120 22 221 2211 2219 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea preparatelor farmaceutice Fabricarea preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Fabricarea articolelor din cauciuc Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer.întreţinere.c. tuburilor şi profilelor din material plastic Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii Fabricarea altor produse din material plastic 2220* 2220* 2220* 2220* 23 231 2311 2312 2313 2314 2319 232 2320 233 2331 2332 234 2341 2342 2343 2344 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă Fabricarea sticlei plate Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate Fabricarea articolelor din sticlă Fabricarea fibrelor din sticlă Fabricarea de sticlărie tehnică Fabricarea de produse refractare Fabricarea de produse refractare Fabricarea materialelor de construcţii din argilă Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică Fabricarea cărămizilor.

c.a. zincului şi cositorului Metalurgia cuprului Producţia altor metale neferoase Prelucrarea combustibililor nucleari Turnarea metalelor Turnarea fontei Turnarea oţelului Turnarea metalelor neferoase uşoare Turnarea altor metale neferoase Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal. ciment şi ipsos Fabricarea produselor din beton pentru construcţii Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii Fabricarea betonului Fabricarea mortarului Fabricarea produselor din azbociment Fabricarea altor articole din beton. exclusiv maşini. cisterne şi containere metalice. ţevi. Fabricarea cimentului.3162* 2349 235 2351 2352 236 2361 2362 2363 2364 2365 2369 237 2370 239 2391 2399 24 241 2410 242 2420 243 2431 2432 2433 2434 244 2441 2442 2443 2444 2445 2446 245 2451 2452 2453 2454 25 251 2511 2512 252 Fabricarea altor produse ceramice n. fasonarea şi finisarea pietrei Tăierea. fasonarea şi finisarea pietrei Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n. Fabricarea de produse abrazive Fabricarea altor produse din minerale nemetalice.c. varului şi ipsosului Fabricarea cimentului Fabricarea varului şi ipsosului Fabricarea articolelor din beton. din oţel Producţia de tuburi. ciment şi ipsos Tăierea. din oţel Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului Tragere la rece a barelor Laminare la rece a benzilor înguste Producţia de profile obţinute la rece Trefilarea firelor la rece Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase Producţia metalelor preţioase Metalurgia aluminiului Producţia plumbului. profile tabulare şi accesorii pentru acestea. Industria metalurgică Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje Producţia de tuburi. profile tubulare şi accesorii pentru acestea. n.c.a. utilaje şi instalaţii Fabricarea de construcţii metalice Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice Fabricarea de uşi şi ferestre din metal Producţia de rezervoare. 2811* 2812* 2511* 2511* 2721 2751 2752 2753 2754 2431* 2431* 2432* 2432* 2741 2742 2743 2744 2745 2330 * 2625 2651 2652 2653 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2670 2393* 2394* 2394* 2395* 2395* 2395* 2395* 2395* 2395* 2396 2681* 2682 2399* 2399* 2710 2410* 2722 2410* 2731 2732 2733 2811* 2734 2410* 2410* 2410* 2410* 2420* 2420* 2420* 2420* 2420* 2420* 16 . ţevi.a.

producţia de ceasuri Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură. control şi navigaţie. operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract Tratarea şi acoperirea metalelor Operaţiuni de mecanică generală Producţia de unelte şi articole de fierărie Fabricarea produselor de tăiat Fabricarea articolelor de feronerie Fabricarea uneltelor Fabricarea altor produse prelucrate din metal Fabricarea de recipienţi. verificare.a. fabricarea de lanţuri şi arcuri Fabricarea de şuruburi.c.producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2521 2529 253 2530 254 2540 255 2550 256 2561 2562 257 2571 2572 2573 259 2591 2592 2593 2594 2599 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală Producţia de rezervoare. buloane şi alte articole filetate. 3162* 2651* 2640 17 . metalurgia pulberilor Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică. metalurgia pulberilor Tratarea şi acoperirea metalelor. containere şi alte produse similare din oţel Fabricarea ambalajelor uşoare din metal Fabricarea articolelor din fire metalice. cisterne şi containere metalice Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrată) Fabricarea armamentului şi muniţiei Fabricarea armamentului şi muniţiei Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică. fabricarea de nituri şi şaibe Fabricarea altor articole din metal n. 2871* 2872 2873 2874* 2874* 2875* 3162* 3663* 2599* 2599* 2599* 2599* 2599* 2861* 2875* 2863* 2862 2956* * 2822* 2821* 2512* 2512* 2830* 2513 2960* 2520 2840 2591 2851 2852 2592* 2592* 2593* 2593* 2593* 26 261 2611 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice Fabricarea componentelor electronice Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2466* 3110* 3120* 3130* 3210* 3230* 3210* 3002* 3230* 3220* 3230* 3162* 3320* 3230* 3650* 2610* 2612 262 2620 263 2630 Fabricarea altor componente electronice Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 2610* 2620 2630 264 2640 265 2651 Fabricarea produselor electronice de larg consum Fabricarea produselor electronice de larg consum Fabricarea de echipamente de măsură.

cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generala Fabricarea cuptoarelor.c. angrenajelor. utilaje şi echipamente n. generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 2711 2712 272 2720 273 2731 2732 2733 Fabricarea motoarelor.verificare. electrodiagnostic şi electroterapie Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 2680 27 271 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor Fabricarea echipamentelor electrice Fabricarea motoarelor electrice. autovehicule şi motociclete. control.) Fabricarea de motoare hidraulice Fabricarea de pompe şi compresoare Fabricarea de articole de robinetărie Fabricarea lagărelor. electrodiagnostic şi electroterapie Fabricarea de echipamente pentru radiologie. Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane. fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea Fabricarea de cabluri cu fibră optică Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 3320* 3350* 2652 3310* 2660 3340* 3320* 3230* 2670 268 2465 2680 3110* 3162* 3120* 2710* 2710* 3140 2720 3130* 3340* 3130* 2523* 3130* 2524* 3120* 3150 3161* 3162* 2971* 2956* 2972* 2943* 3162* 3120* 3130* 3210* 2731 2732 2733 274 2740 275 2751 2752 279 2790 Fabricarea de echipamente casnice Fabricarea de aparate electrocasnice Fabricarea de echipamente casnice neelectrice Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea altor echipamente electrice 2790 2750* 2750* 28 281 2811 2812 2813 2814 2815 282 2821 Fabricarea de maşini. navigaţie 2652 266 2660 267 2670 Producţia de ceasuri Fabricarea de echipamente pentru radiologie.a. generatoarelor şi transformatoarelor electrice Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii Fabricarea de acumulatori şi baterii Fabricarea de acumulatori şi baterii Fabricarea de fire şi cabluri. furnalelor şi arzătoarelor 2921* 2815 2911* 3430* 2912* 2913* 2912* 2913* 2914 * 2811 2812 2813* 2813* 2814 18 .

a remorcilor şi semiremorcilor Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Producţia de caroserii pentru autovehicule. băuturilor şi tutunului Fabricarea utilajelor pentru industria textilă. fabricarea de remorci şi semiremorci Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea altor mijloace de transport Construcţia de nave şi bărci Construcţia de nave şi structuri plutitoare 3511* 3011 3161* 3430* 3611* 2930* 2930* 3420* 2920 3410* 2910 19 .c.a.a.c. exclusiv a echipamentelor de uz casnic Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n. 2953* 2954* 2956* 2955* 2956 * 2825 2826 2829* 2829* 2829* 2956* 3162* 3320* 3340* 3530* 3650* 3663* 29 291 2910 292 2920 293 2931 2932 30 301 3011 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier.2971* 2972* 2822 2823 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice. fabricarea de remorci şi semiremorci Producţia de caroserii pentru autovehicule.ca. a îmbrăcămintei şi a pielăriei Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n. Fabricarea altar maşini şi utilaje cu destinaţie specifică 2891 2892 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2951* 2952 2862* 3410* * 2922* 3550* 3001 3230* 3612* 2941* 2923* 2971* 2924* 2943* 3320* 2816 2817 2824 2825 2829 2818 2819* 2819* 283 2931* 2932* 2953* 2821 284 2862* 2942* 3162* 2943* 2862* 2822* 2849 289 2822* 2823 2824 2893 2894 2895 2896 2899 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare. Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului Fabricarea altor maşini-unelte n.

Alte activităţi industriale n.a.a.c.c. 3290* 3290* 20 . Fabricarea de mobilă Fabricarea de mobilă Fabricarea de mobila pentru birouri şi magazine 3099 3310* 3550* 3611* 3612* 3611* 3613 3615 3611 3614* * 3100* 3102 3103 3109 32 321 3211 3212 3213 322 3220 323 3230 324 3240 325 3250 Fabricarea de mobilă pentru bucătării Fabricarea de saltele şi somiere Fabricarea de mobilă n. Fabricarea bijuteriilor.ca. imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare Baterea monedelor Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare Fabricarea instrumentelor muzicale Fabricarea instrumentelor muzicale Fabricarea articolelor pentru sport Fabricarea articolelor pentru sport Fabricarea jocurilor şi jucăriilor Fabricarea jocurilor şi jucăriilor Fabricarea de dispozitive. aparate şi instrumente medicale stomatologice 3100* 3100* 3100* 3621 3622 3350* 3661 3350* 3630* 3640* 3650* 3211* 3211* 3212 3220 3230 3240 2442* 3310* 3320* 3340* 1740* 2924* 3662 1810 1824* 1920* 2052* 2211* 2524* * 3250 329 3291 3299 Alte activităţi industriale Fabricarea măturilor şi periilor Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.3611* 3012 302 3020 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement Fabricarea materialului rulant Fabricarea materialului rulant 3162* 3520* 3611* 2960* 3530* 3611* 2960* 3541 3410* 3542 3543* 3663* 3550* 3020 3512* 3012 303 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 3030 304 3040 309 3091 3092 Fabricarea vehiculelor militare de luptă Fabricarea vehiculelor militare de luptă Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Fabricarea de dispozitive.a. Fabricarea de motociclete Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 3091 3092 3040 3099 31 310 3101 Fabricarea altor mijloace de transport n.

repararea maşinilor şi echipamentelor Repararea articolelor fabricate din metal 2811* 2821* 2822* 2830* 2861* 2862* 2863* 3550* 2871* 2875* 2960* 3420* 2911* 2912* 2913* 2914* 2921* 2922* 2923* 2924* 2932* 2931* 2941* 2942* 2943* 2951* 2952* 2953* 2954* 2955* 2956* 7250* 2924* 3110* 3162* 3210* 3230* 3310* 3320* 3340* 3350* 2971* 3110* 3120* 3162* 3310* 3320* 3511* 3512* 3530* 3520* 3543* 3550* 1740* 1752* 2040* 2051* 2513* 2521* 2524* 3311 3312 Repararea maşinilor 3312 3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice 3313 3314 Repararea echipamentelor electrice 3314 3315 3316 3317 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n. Repararea altor echipamente 3315* 3315* 3315* 3319 3319 21 .2875* 3640* 3663* 3310* 2051* 33 331 3311 Repararea.a.c. întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor Repararea articolelor fabricate din metal.

GAZE. transportul şi distribuţia energiei electrice Producţia de energie electrică Transportul energiei electrice Distribuţia energiei electrice Comercializarea energiei electrice Producţia gazelor. tratarea şi distribuţia apei Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea. GESTIONAREA DEŞEURILOR. ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 36 360 3600 37 370 3700 38 381 3811 3812 Captarea. distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte Producţia gazelor Distribuţia combustibililor gazoşi. tratarea şi eliminarea deşeurilor. tratarea şi distribuţia apei Captarea. gaze. SALUBRITATE. prin conducte Comercializarea combustibililor gazoşi. apa caldă şi aer condiţionat Producţia.DISTRIBUŢIA APEI. prin conducte Furnizarea de abur şi aer condiţionat Furnizarea de abur şi aer condiţionat 4030* 3530 4021 4022 * 4011* 4012 4013 * 3510* 3510* 3510* 3510* 4013* 3520* 3520* 3520* 4022* SECŢIUNEA E .PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ. APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT 35 351 3511 3512 3513 3514 352 3521 3522 3523 353 3530 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. tratarea şi distribuţia apei Captarea.2615* 2640* 2681* 3630* 3650* 332 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 2521* 2615* 2640* 2681* 28* 29* 30* 31* 32* 33* 34* 35* 36* 3320* 3330 3320 SECŢIUNEA D . activităţi de recuperare a materialelor reciclabile Colectarea deşeurilor Colectarea deşeurilor nepericuloase Colectarea deşeurilor periculoase 9002* 9003* 4011* 9002* 2330* 1450* 2415* 9002* 9002* 2330* 3811 3812 9001 3700 4100 3600 382 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3821 3822 383 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase Recuperare materialelor 3822 22 .

zugrăveli şi montări de geamuri Alte lucrări de finisare Alte lucrări speciale de construcţii Lucrări de învelitori.c.CONSTRUCŢII Construcţii de clădiri Dezvoltare (promovare) imobiliară Dezvoltare (promovare) imobiliară Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale Lucrări de geniu civil Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane. şarpante şi terase la construcţii 4330* 4330* 4330* 4390* 23 .3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Recuperarea materialelor reciclabile sortate Activităţi şi servicii de decontaminare 3710* 3830* 3832 39 390 3900 41 411 4110 412 4120 42 421 4211 4212 4213 422 4221 3710* 3720 3830* Activităţi şi servicii de decontaminare Activităţi şi servicii de decontaminare SECŢIUNEA F . Lucrări speciale de construcţii Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului Lucrări de demolare a construcţiilor Lucrări de pregătire a terenului Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Lucrări de instalaţii electrice Lucrări de instalaţii sanitare.a. de încălzire şi de aer condiţionat Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4220* 4524* 4521 4523* * 4290* 4290* 4511* 4511* 4512 4311 4312* 4312* 4531* 4534* 4531* 4533 2922* 4532 4534* 4531* 4541 2030* 2523* 2812* 4542 4543 4544 4545* 2030* 4321 4322 4329 433 4331 4332 Lucrări de finisare Lucrări de ipsoserie Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4330* 4330* 4333 4334 4339 439 4391 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor Lucrări de vopsitorie. Construcţia de poduri şi tuneluri Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4521* 4524* 4525* 4521* 4220* 4523* 4523 4521* * 9003* 3900 7011* 4100* 4521* 4523* 4100* 4210* 4210* 4210* 4521* 4222 429 4291 4299 43 431 4311 4312 4313 432 4321 4322 4329 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti Construcţii hidrotehnice Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.

c. minereuri. echipamente industriale.a. confecţii din blană. întreţinerea şi repararea motocicletelor Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole. materii prime textile şi cu semifabricate Intermedieri în comerţul cu combustibili. 4521* 4522* 4524* 4525* 4545* 4550 4390* SECŢIUNEA G. seminţelor. întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor Comerţ cu autovehicule Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3. animale vii. piese şi accesorii aferente. băuturi şi tutun Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific. piese şi accesorii aferente.5 tone) Comerţ cu alte autovehicule Întreţinerea şi repararea autovehiculelor Întreţinerea şi repararea autovehiculelor Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu motociclete.a. furajelor şi tutunului neprelucrat Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor Comerţ cu ridicata al animalelor vii Comerţ cu ridicata al blănurilor. uleiurilor 5131* 5138* 5132 5133 4630* 4630* 4630* 5121 5125 5122 5123 5124 4620* 4620* 4620* 4620* 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 5040 4540 5030* 5030* 4530* 4530* 5020* 4520 5010* 5010* 4510* 4510* 24 . metale şi produse chimice pentru industrie Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii Intermedieri în comerţul cu maşini. . întreţinerea şi repararea motocicletelor Comerţ cu motociclete. ouălor. al băuturilor şi al tutunului Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne Comerţ cu ridicata al produselor lactate. Intermedieri în comerţul cu produse diverse Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii Comerţ cu ridicata al cerealelor. pieilor brute şi al pieilor prelucrate Comerţ cu ridicata al produselor alimentare. nave şi avioane Intermedieri în comerţul cu mobilă. n.COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL. încălţăminte şi articole din piele Intermedieri în comerţul cu produse alimentare.4522* 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n. REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR 45 451 4511 4519 452 4520 453 4531 4532 454 4540 46 461 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 462 4621 4622 4623 4624 463 4631 4632 4633 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. articole de menaj şi de fierărie Intermedieri în comerţul cu textile.c.

lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire Comerţ cu ridicata al produselor chimice Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor Comerţ cu ridicata nespecializat 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 5190 4690 5151 5152 5153 5144* 5147* 5154 5155* 5155* 5156 5157 4661 4662 4663* 5188 5181 5182 5183 5185* 5185 * 5134* 5135 5136 5137 5138 * 4630* 4630* 4630* 4630* 4630* 4630* 5139 5141 5142 5143* 5147* 5144* 5145 5146 5147* 5143* 5147* 5147 5144* * 4641* 4641* 4649* 4649* 4649* 4649* 4649* 4649* 4649* 5184 5143* 5186 4651 4652 4653 4659* 4659* 4659* 4659* 4659* 4659* 5187 4674 4675 4676 4677 469 4663* 4669* 4669* 4669* 25 . echipamentelor periferice şi software-lui Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii Comerţ cu ridicata al altor maşini.şi grăsimilor comestibile 4634 4635 4636 4637 4638 4639 464 4641 4642 4643 AMA 4645 4646 4647 4648 4649 465 4651 4652 466 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4669 467 4671 4672 4673 Comerţ cu ridicata al băuturilor Comerţ cu ridicata al produselor din tutun Comerţ cu ridicata al zahărului. ciocolatei şi produselor zaharoase Comerţ cu ridicata cu cafea. covoarelor şi a articolelor de iluminat Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii Comerţ cu ridicata al calculatoarelor. şi produse de întreţinere Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice Comerţ cu ridicata al mobilei. inclusiv peşte. crustacee şi moluşte Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare. cacao şi condimente Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente. al aparatelor de radio şi televizoarelor Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică. băuturi şi tutun Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum Comerţ cu ridicata al produselor textile Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc. sticlărie. echipamente şi furnituri Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole. ceai. echipamentelor şi furniturilor Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat Comerţ cu ridicata al mobilei de birou Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente Comerţ cu ridicata specializat al altor produse Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi.

în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al covoarelor. băuturi şi tutun Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al peştelui. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare. în magazine specializate 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4729 473 4730 474 4741 4742 4743 475 4751 4752 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete.c. cu vânzare predominantă de produse nealimentare Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare.a. unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice. tapetelor şi a altor acoperitoare de podea. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie. crustaceelor şi moluştelor. al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al pâinii.. în 5247* 5247* 5245* 4761* 4761* 4762 5241 5246 4751 4752 5248* 5248* 5245* 4741* 4741* 4742 5050 4730 5221 5227* 5222 5223 5224 5225 5226 5227* 4721* 4721* 4721* 4721* 4722 4723 4721* 5211 4711 4719 472 5212 4719 4753 4754 4759 5244* 5248* 5245* 5244* 5245* 5248* 4753 4759* 4759* 476 4764 4765 5248* 5248* 4763 4764 26 . băuturilor şi al produselor din tutun. carpetelor. produselor de patiserie şi produselor zaharoase.47 471 4711 Comerţ cu amănuntul. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor. al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic n. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al mobilei. în magazine specializate 4761 4762 4763 Comerţ cu amănuntul al cărţilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al textilelor. cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne. cu vânzare predominantă de produse alimentare. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie.

în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele. Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor.c. chioşcuri şi pieţe 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare. îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri.a.TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 49 491 4910 492 4920 493 4931 4932 4939 494 4941 4942 495 4950 50 501 5010 502 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Transporturi interurbane de călători pe calea ferată Transporturi interurbane de călători pe calea ferată Transporturi de marfă pe calea ferată Transporturi de marfă pe calea ferată Alte transporturi terestre de călători Transporturi urbane. plantelor şi seminţelor. băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri. standurilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri.magazine specializate 477 4771 4772 4773 4774 4775 4776 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al florilor. chioşcuri şt pieţe Comerţ cu amănuntul prin standuri. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi. chioşcuri şi pieţe al altor produse. suburbane şi metropolitane de călători Transporturi cu taxiuri Alte transporturi terestre de călători n. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice. chioşcurilor şi pieţelor SECŢIUNEA H . chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul al textilelor. chioşcuri şi pieţe 4791 4799 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor. Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare Transporturi rutiere de mărfuri Servicii de mutare Transporturi prin conducte Transporturi prin conducte Transporturi pe apă Transporturi maritime şi costiere de pasageri Transporturi maritime şi costiere de pasageri Transporturi maritime şi costiere de marfă 6110* 5011 6030 4930 6024* 6024* 4923* 4923* 6021* 6022 6021* 603 4921 4922* 4922* 6010* 4912 6010* 4911 5261 5263* 5263* 4791 4793 5262* 4781 5242 5243 5231 5232 5233 5248* 4771* 4771* 4772* 4772* 4772* 4773* 4777 4778 4779 478 5248* 5248* 5250 5263* 4773* 4773* 4774 4782 4789 479 5262* 5262* 4782 4789 27 . comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea. standuri.

5223 5224 5229 6411* 5310 6412 5320 5510 5510* 5521* 5523* 5521* 5522 5523* 5510* 5520 5590 5530 5610 5552* 5551 5552* 5621 5629 28 .5020 503 5030 504 5040 51 511 5110 512 5121 5122 52 521 5210 522 5221 Transporturi maritime şi costiere de marfă Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare Transportul de marfă pe căi navigabile interioare Transportul de marfă pe căi navigabile interioare Transporturi aeriene Transporturi aeriene de pasageri Transporturi aeriene de pasageri Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale Transporturi aeriene de marfă Transporturi spaţiale Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi Depozitări Depozitări Activităţi anexe pentru transporturi Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 6110* 6120* 6120* 5012 5021 5022 6210* 6220* 6210* 6220* 6230* 5110 5120* 5120* 6312 1110* 6321 5020* 6010* 1110* 6110* 6120* 6322* 6230* 6323* 6311 6340* 5210 5221 5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 5222 5223 5224 5229 53 531 5310 532 5320 55 551 5510 552 5520 553 5530 559 5590 56 561 5610 562 5621 5629 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene Manipulări Alte activităţi anexe transporturilor Activităţi de poştă şi de curier Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal Alte activităţi poştale şi de curier Alte activităţi poştale şi de curier SECŢIUNEA I . campinguri şi tabere Parcuri pentru rulote. campinguri şi tabere Alte servicii de cazare Alte servicii de cazare Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie Restaurante Restaurante Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente Alte servicii de alimentaţie n.HOTELURI ŞI RESTAURANTE Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată Parcuri pentru rulote.c.a.

ziarelor. video şi de programe de televiziune Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice. înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 5820* 5820* 591 5911 5912 5913 5914 592 5920 Activităţi de producţie cinematografică. compendii. video şi de programe de televiziune.INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII Activităţi de editare Activităţi de editare a cărţilor. video şi de programe de televiziune Activităţi de producţie cinematografică. revistelor şi alte activităţi de editare Activităţi de editare a cărţilor Activităţi de editarea de ghiduri. video şi de programe de televiziune Activităţi post-producţie cinematografică.563 5630 58 581 5811 5812 5813 5814 5819 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor SECŢIUNEA J . video şi a programelor de televiziune Proiecţia de filme cinematografice Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 2214 7240* 7487* 9211* 9220* 5920 9211* 9220* 9211* 9212 9213 5911 5912 5913 5914 60 601 6010 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe Activităţi de difuzare a programelor de radio Activităţi de difuzare a programelor de radio 6420* 9220* 7240* 9220* 6420* 7240* 6010 602 6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 6020 61 611 6110 612 6120 613 6130 619 Telecomunicaţii Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) Activităţi de telecomunicaţii prin satelit Activităţi de telecomunicaţii prin satelit Alte activităţi de telecomunicaţii 6420* 6130 6420* 6120 6420* 6110 29 . liste de adrese şi similare Activităţi de editare a ziarelor Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor Alte activităţi de editare 2211* 7240* 2211* 7240* 2212 7240* 2213 7240* 2215 2222* 7240* 7221* 7240* 7221* 7240* 5811 5812 5813* 5813* 5819 5540 5630 582 5821 5829 59 Activităţi de editare a produselor software Activităţi de editare a jocurilor de calculator Activităţi de editare a altor produse software Activităţi de producţie cinematografica.

administrarea paginilor web şi activităţi conexe Activităţi ale portalurilor web Alte activităţi de servicii informaţionale Activităţi ale agenţiilor de ştiri Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a Intermedieri financiare. exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii Leasing financiar Alte activităţi de creditare Alte intermedieri financiare n. reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 651 6511 6512 652 6520 Activităţi de asigurări Activităţi de asigurări de viaţă Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Activităţi de reasigurare 6601* 6602* 6603* 6520 6601* 6603 * 7230* 7240* 7240* 9240* 7487* 6311 6312 6391 6399 SECŢIUNEA K . cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 641 6411 6419 642 6420 643 6430 649 6491 6492 6499 Intermediere monetară Activităţi ale băncii centrale (naţionale) Alte activităţi de intermedieri monetare Activităţi ale holdingurilor Activităţi ale holdingurilor Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare Alte activităţi de intermedieri financiare. activităţi de asigurare şi fonduri de pensii Activităţi auxiliare intermedierilor financiare. administrarea paginilor web şi activităţi conexe Prelucrarea datelor. prelucrarea datelor.ca.6190 62 620 6201 Alte activităţi de telecomunicaţii Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6420* 6190 7221* 7222* 7240* 7210 7222* 7230* 3002* 7222* 7260 6201 6202 6203 6209 6202* 6202* 6209 63 631 6311 6312 639 6391 6399 Activităţi de servicii informatice Activităţi ale portalurilor web.INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI 6511 6512 7415* 6523* 6523* 6411 6419 6420 6430 6521 6522 * 6491 6492 6499 6523* 6522* 6511 6512 653 6530 66 661 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare. Activităţi de asigurări. cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii 6602* 6530 30 .

birourilor administrative centralizate. ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 69 691 6910 692 6920 70 Activităţi juridice Activităţi juridice Activităţi de contabilitate şi audit financiar.TRANZACŢII IMOBILIARE Tranzacţii imobiliare Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract Agenţii imobiliare Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract Activităţi juridice şi de contabilitate 6711 6712* 6713* 6713* 6611 6612 6619 6720* 6720* 6720 * 6621 6622 6629 6630 6712* 7012 6810* 7020 6810* 7031 7032* 6820* 6820* SECŢIUNEA M .ACTIVITĂŢI PROFESIONALE.6611 6612 6619 662 6621 6622 6629 663 6630 68 681 6810 682 6820 683 6831 6832 Administrarea pieţelor financiare Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare Activităţi auxiliare intermedierilor financiare. activităţi de testări şi analiză tehnică Activităţi de arhitectură. inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea Activităţi de arhitectură Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea Activităţi de testări şi analize tehnice Activităţi de testări şi analize tehnice Cercetare-dezvoltare Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie Cercetare-dezvoltare în biotehnologie Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 7310* 7310 * 7411 6910 7412 6920 7415* 7010 7414* 7414* 0501* 7020* 7020* 7420* 7420* 7110* 7110* 7430 7120 7210* 7210* 31 . birourilor administrative centralizate Activităţi ale direcţiilor(centralelor). activităţi de management şi de consultanţă în management 701 7010 702 7021 7022 71 711 7111 7112 712 7120 72 721 7211 7219 Activităţi ale direcţiilor(centralelor). consultanţă în domeniul fiscal Activităţi de contabilitate şi audit financiar. consultanţă în domeniul fiscal Activităţi ale direcţiilor(centralelor). exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Activităţi de administrare a fondurilor Activităţi de administrare a fondurilor SECŢIUNEA L . birourilor administrative centralizate Activităţi de consultanţă în management Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării Activităţi de consultanţa pentru afaceri şi management Activităţi de arhitectură şi inginerie.

c. ştiinţifice şi tehnice n.c. ştiinţifice şi tehnice n.ca. Alte activităţi profesionale. echipamente şi bunuri tangibile n.ca.a. echipamente şi bunuri tangibile Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini.ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT 7110 7121* 7710* 7710* 7721 7722 7729 774 32 . DVD-uri) Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n. ştiinţifice şi tehnice Activităţi de design specializat Activităţi de design specializat Activităţi fotografice Activităţi fotografice Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) Alte activităţi profesionale.722 7220 73 731 7311 7312 732 7320 74 741 7410 742 7420 743 7430 749 7490 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei Publicitate Activităţi ale agenţiilor de publicitate Servicii de reprezentare media Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice Alte activităţi profesionale. Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7131 7132* 7133 7122 7123 7140* 7121* 7132* 7134 7730* 7730* 7730* 7730* 7730* 7730* 7140* 7140* 7140 * 8520 7500 SECŢIUNEA N . Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini.a. 6340* 7487* 7414* 7420* 7460* 7490* 7485* 7490* 7481 9240* 7420 7487* 7410 7413 7320 7440* 7440 * 7320 7310* 7220 7310* 7310* 75 750 7500 Activităţi veterinare Activităţi veterinare Activităţi veterinare Activităţi de închiriere şi leasing 771 7711 7712 772 7721 7722 7729 773 7731 7732 7733 7734 7735 7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri.

pe baze temporare. pe baze temporare. de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) Activităţi de organizare a expoziţiilor.c. târgurilor şi congreselor Activităţi de organizare a expoziţiilor. alte servicii de rezervare şi asistenţa turistică Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor Activităţi ale agenţiilor turistice Activităţi ale tur-operatorilor Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 7487* 7740 7450* 9272* 7810 7450* 7820 7450* 7830 6330* 6330* 6330* 9232* 9234* 9262* 9272* 7911 7912 7920 80 801 8010 802 8020 803 8030 81 811 8110 812 8121 8122 8129 813 8130 82 821 8211 8219 822 8220 823 8230 829 Activităţi de investigaţii şi protecţie Activităţi de protecţie şi gardă Activităţi de protecţie şi gardă Activităţi de servicii privind sistemele de securizare Activităţi de servicii privind sistemele de securizare Activităţi de investigaţii Activităţi de investigaţii Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri Activităţi de servicii suport combinate Activităţi de servicii suport combinate Activităţi de curăţenie Activităţi generale de curăţenie a clădirilor Activităţi specializate de curăţenie Alte activităţi de curăţenie Activităţi de întreţinere peisagisticii Activităţi de întreţinere peisagistică Activităţi de secretariat.7740 78 781 7810 782 7820 783 7830 79 791 7911 7912 799 7990 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) Activităţi de servicii privind forţa de muncă Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă Activităţi de contractare. servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Activităţi de secretariat şi servicii suport Activităţi combinate de secretariat Activităţi de fotocopiere.a personalului Activităţi de contractare. a personalului Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor.a. 7487* 8230 7486 8220 7485* 7485 6411* * 7460* 4531* 7460* 7460* 8010 8020 8030 7032* 7514* 7470* 7470 * 8110 8121 8129* 8129* 9003* 7470* 0141* 8130 8211 8219 33 . târgurilor şi congreselor Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.

Activităţi de servicii suport pentru învăţământ Activităţi de servicii suport pentru învăţământ SECŢIUNEA Q .a. asigurări sociale din sistemul public Administraţie publică generală.ÎNVĂŢĂMÂNT Învăţământ Învăţământ preşcolar Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ primar Învăţământ secundar Învăţământ secundar general Învăţământ secundar. 7487* 7482 7485 7487* 7513* * 8291 8292 8299 SECŢIUNEA O .a. ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC 84 841 8411 8412 Administraţie publică şi apărare.ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE.) Şcoli de conducere (pilotaj) Alte forme de învăţământ n. culturii şi al altor activităţi sociale. arte plastice. etc.SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Activităţi referitoare la sănătatea umană Activităţi de asistenţă spitalicească Activităţi de asistenţă spitalicească Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică 8542 8549* 8549* 8550 8511* 8610 34 . teatru. economică şi socială Servicii de administraţie publică generală Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii.c. exclusiv protecţia socială Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice Activităţi de servicii pentru societate 8421 8422 8423 8424 8425 843 8430 85 851 8510 852 8520 853 8531 8532 Activităţi de afaceri externe Activităţi de apărare naţională Activităţi de justiţie Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă Activităţi de lupta împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora Activităţi de protecţie socială obligatorie Activităţi de protecţie socială obligatorie SECŢIUNEA P . muzică.c. tehnic sau profesional 8021 8022 8042* 6323* 6322* 8030* 8030* 8042* 9262* 9305* 8042* 9234* 8041 8042* 7414* 8-521 8522 8010* 8510* 8010* 8510* 7530 8430 7521* 7522 7523 7524 7525 8421 8422 8423* 8423* 8423* 7511 7514* 7512 8411 8412 8413 842 7553* 8413 854 8541 8542 855 8551 Învăţământ superior Învăţământ superior non-universitar Învăţământ superior universitar Alte forme de învăţământ Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 8541 8530* 8530* 8552 8553 8559 856 8560 86 861 8610 862 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine. dans.8291 8292 8299 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului Activităţi de ambalare Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n. învăţământului.

exclusiv spitale Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8512* 8512 * 8620* 8620* 8620* 8690 8513 8514* 8514* 8710 8531* 8511* 8514* 8720 873 8730 879 8790 88 881 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Alte activităţi de asistenţă socială.a.a.ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE.c. fără cazare. arhivelor.c. botanice şi ale rezervaţiilor naturale Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Activităţi sportive. recreative şi distractive Activităţi sportive 9271 9200 9251 7514* 9252* 9252* 9253 9101 9102* 9102* 9103 9231* 9234* 9231* 9232* 9234* 9231* 9240* 9232* 9000* 9000* 9003 9004 91 9000* 9000* 35 . muzeelor şi alte activităţi culturale Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor Activităţi ale muzeelor Gestionarea monumentelor. n. fără cazare. CULTURALE ŞI RECREATIVE 90 900 9001 9002 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică Activităţi de creaţie şi interpretare artistică Activităţi de interpretare artistică (spectacole) Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) Activităţi de creaţie artistică Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole Activităţi ale bibliotecilor. Alte activităţi de asistentă socială.c. pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Alte activităţi de asistenţă socială. exclusiv spitale Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare. arhivelor.a. cu cazare Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare. cu cazare n. Activităţi de asistenţă socială. muzeelor şi alte activităţi culturale 910 9101 9102 9103 9104 92 920 9200 93 931 Activităţi ale bibliotecilor.8621 8622 8623 869 8690 87 871 8710 872 8720 Activităţi de asistenţă medicală generală Activităţi de asistenţă medicală specializată Activităţi de asistenţă stomatologică Alte activităţi referitoare la sănătatea umană Alte activităţi referitoare la sănătatea umană Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială. 8532* 8810 889 8891 8899 8532* 8532* 7521* 8890* 8890* SECŢIUNEA R . cu cazare n. fără cazare Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii Alte activităţi de asistenţă socială. fără cazare Activităţi de asistenţă socială. pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8531* 8514* 8531* 8730 8790 8810 Activităţi de asistenţă socială. clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic Activităţi ale grădinilor zoologice. fără cazare.

c. ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU 97 970 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator 36 .ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC.9311 9312 9313 9319 932 9321 9329 Activităţi ale bazelor sportive Activităţi ale cluburilor sportive Activităţi ale centrelor de fitness Alte activităţi sportive Alte activităţi recreative şi distractive Bâlciuri şi parcuri de distracţii Alte activităţi recreative şi distractive n. 9301 9302 9303 9304 * * 9601 9602 9603 9609* 9609* 5274 9305* SECŢIUNEA T .ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII 94 941 9411 9412 942 9420 949 9491 9492 9499 95 951 9511 9512 952 9521 9522 9523 9524 Activităţi asociative diverse Activităţi ale organizaţiilor economice.c. Reparaţii de calculatoare. de articole personale şi de uz gospodăresc Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Repararea echipamentelor de comunicaţii Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc Repararea aparatelor electronice de uz casnic Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 5272* 2932 5272* * 9111 9112 9120 9131 9132 0150 9133 * 9411 9412 9420 9491 9492 9499 7250* 3220 5274* * 9511 9512 9521 9522 9523 9524 5271 5274* 3611* 3612* 3614* 5273 1740 3630* 3640* 5274* * 9525 9529 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.a.a. 9261 9262 * 9311* 9312 9311* 9319 9321 9329 9304* 9262* 9233 9234* 9272* 9262* SECŢIUNEA S .a. patronale şi profesionale Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale Activităţi ale organizaţiilor profesionale Activităţi ale sindicatelor salariaţilor Activităţi ale sindicatelor salariaţilor Alte activităţi asociative Activităţi ale organizaţiilor religioase Activităţi ale organizaţiilor politice Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 9529* 9529* 96 960 9601 9602 9603 9604 9609 Alte activităţi de servicii Alte activităţi de servicii Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare Activităţi de pompe funebre şi similare Activităţi de întreţinere corporală Alte activităţi de servicii n.c.

de personal casnic 9700 98 981 9810 982 9820 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 990 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 9900 9900 9700 9820 9600 9810 9500 9700 SECŢIUNEA U .ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE 99 Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 293 din data de 3 mai 2007 37 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful