You are on page 1of 3

I an|mu|a]ka||g|ran

Ang LlghLs and Sounds Museum ay nasa loob ng lnLramuros lLo ay lsang slmolotloo ng kasaysayan ng
lllplnas sa pamamaglLan ng mga Lauhan aL seLLlng na nakahulma sa wax upang maglng makaLoLohanan
Slnamahan pa lLo ng pagkukwenLo na naglng sounds" aL mallkhalng paggamlL ng llaw na nagsllblng
llghLs" kung saan nagmula ang pangalan ng museyo
Sa unang parLe ng museyo ay ang eLnlkong pamumuhay ng lllplnas aL ng mga lllplno Ang mga
balangay mga sulLan aL paklklpagkalakalan sa mga Lslno ang mga naglng promlnenLe sa panahong lLo
Ang sumunod ay ang slmolotloo ng barkong slnasakyan ng mga mananakop ng lllplnas nalpaklLa rlLo
ang lLsura ng barkong glnamlL noon aL ang wox na plgura nl Mlguel Lopez de Legazpl
lplnaklLa rln ang naglng pagbabago sa pamumuhay ng mga lllplno ng dumaLlng ang mga Lspanyol Ang
pagpapasunog ng mga anlLo ang paglglng krlsLyano aL ang galleon Lrade
lplnaklLa dln ang mga masasamang pangyayarl noon kasama dlLo ang pangaallpln sa mga lllplno na
nalpaklLa sa paggawa ng lnLramuros ang paggamlL ng mga saklm na prayle sa kanllang kapangyarlhan sa
hlndl nararapaL na paraan aL ang paggamlL ng rellhlyong krlsLlyanlsmo upang makuha ang mga
pangsarlllng kagusLuhan ng mga espanyol na nasa poslsyon sa slmbahan
nalpaklLa dln ang nagLangkang lumaban sa mga kasLlla na nablgo rln
lnakllala rln sl ur !ose 8lzal aL propagandlsLa and pagpaLay sa LaLlongparlng marLlr aL ang mga
kaLlpunero

II karanasan]keaksyon

naglng makabuluhan ang amlng naglng lakbayaral sa LlghLs and Sounds Museum naglng mas
makaLoLohanan aL mas nalpadama sa mga magaaral kung paano nga ba ang pamumuhay aL
pamamaraan noong panahon ng mga kasLlla
MakaLoLohanan ang mga slmulaLlon na nakahulma sa wax na mas nagpaganda pa ng karanasang lLo
nagblgay lLo ng paklramdam ng realldad na nakaLulong upang malpaunawa sa mga magaaral kaLulad
namlng ang bahagl ng kasaysayang lLo
nals lang namlng mapuna ang llang bagay kaLulad ng hlndl gaanong malnLlndlhang boses na
nagsasalaysay paglglng masyadong makalllplno ng pagllllboL dahll mas sumenLro ang dlskusyon sa
mga masasamang epekLo ng kolonlsasyon ng mga Lspanyol sa lllplnas kumpara sa mga mabubuLl aL
malmpluwensyang bagay mula sa kanlla