Đề Thi Quản Trị Tài Chính 2009

Câu 1: Giả sử K(rf)= 11%, K(m)=14%, B(beta)=1.5
a. Nếu cổ tức năm tới hi vọng D1=2.25$, g=5% (không đổi)
Giá cổ phiếu của Wei là bao nhiêu (P) ???
b. K(rf) giảm còn 9%, K(m)=12%
P=???
c. K(rf) như câu b, K(m)=11%
P=???
d. g=6%, B(beta)=1.3, D=2.27$
P= ???
Câu 2: 10 năm trước thành phố A phát hành 1 triệu trái phiếu đô thị có lãi suất cuống phiếu
14%, kì hạn 30 năm, trả lãi định kì 6 tháng, miễn thuế. Trái phiếu có điều khoản không được
thu hồi trước 10 năm kể từ ngày phát hành, nhưng bây giờ thành phố có thể thu hồi nếu
muốn. Chi phí thu hồi là 10% mệnh giá. Trái phiếu mới kì hạn 20 năm, lãi suất năm 12%, trả
lãi định kì là 6 tháng, có thể bán bằng mệnh giá nhưng chi phí phát hành là 2% (20000$).
Tính hiện giá thuần NPV ???

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful