Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
He Thong Thong Tin Quang Vo Tuyen_360

He Thong Thong Tin Quang Vo Tuyen_360

Ratings: (0)|Views: 470|Likes:
Published by Chuc Nguyen

More info:

Published by: Chuc Nguyen on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
H
TH
NG
THÔNG TIN QUANG – VÔ TUY
N
1
I. H
TH
 NG THÔNG TIN QUANG
1.1 THÔNG TIN QUANGKhác v
ớ 
i thông tin h
u tuy
ế
n và vô tuy
ế
n - các lo
i thông tin s
d
ng cácmôi tr 
ườ 
ng truy
n d
n t
ươ 
ng
ng là dây d
n và không gian - thông tinquang là m
t h
th
ng truy
n tin thông qua s
ợ 
i quang.
Đ
i
u
đ
ó có ngh
 ĩ 
alà thông tin
đượ 
c chuy
n thành ánh sáng và sau
đ
ó ánh sáng
đượ 
c truy
nqua s
ợ 
i quang. T
i n
ơ 
i nh
n, nó l
i
đượ 
c bi
ế
n
đổ
i tr 
ở 
l
i thành thông tin ban
đầ
u. Hình 1.1. Gi
ớ 
i thi
u m
t h
th
ng truy
n d
n s
ợ 
i quang digital
đượ 
c s
d
ng r 
ng rãi nh
t hi
n nay. Trong ph
n này chúng ta s
xem xétcác giai
đ
o
n phát tri
n c
a h
th
ng này và so sánh các
đặ
c tính c
a v
ớ 
i các
đặ
c tính c
a nh
ng h
th
ng
đ
ang t
n t
i. Cu
i cùng, chúng ta s
gi
i thích các tính ch
t c
a ánh sáng.
Hình 1.1. H
th
ng truy
n d
n s
i quang digital
1.1.1. S
Ự 
PHÁT TRI
 N C
A THÔNG TIN QUANGCác ph
ươ 
ng ti
n s
ơ 
khai c
a thông tin quang là kh
n
ă
ng nh
n bi
ế
t c
acon ng
ườ 
i v
chuy
n
độ
ng, hình dáng và màu s
c c
a s
v
t thông qua
đ
ôi m
t. Ti
ế
 p
đ
ó, m
t h
th
ng thông tin
đ
i
u ch
ế
 
đơ 
n gi
n xu
t hi
n b
ng cách s
d
ng các
đ
èn h
i
đă
ng các
đ
èn hi
u. Sau
đ
ó, n
ă
m 1791,VC.Chape phát minh ra m
t máy
đ
i
n báo quang.Thi
ế
t b
này s
d
ng khí quy
n nh
ư
m
t môi tr 
ườ 
ng truy
n d
n và do
đ
ó ch
u
nh h
ưở 
ng c
a các
đ
i
u ki
n v
th
ờ 
i ti
ế
t.
Để
gi
i quy
ế
t h
n ch
ế
 
H
TH
NG
THÔNG TIN QUANG – VÔ TUY
N
2
này, Marconi
đ
ã sáng ch
ế
ra máy
đ
i
n báo vô tuy
ế
n có kh
n
ă
ng th
chi
n thông tin gi
a nh
ng ng
ườ 
i g
i và ng
ườ 
i nh
n
ở 
xa nhau.
Đầ
u n
ă
m 1980, A.G.Bell - ng
ườ 
i phát sinh ra h
th
ng
đ
i
n tho
i -
đ
ãngh
 ĩ 
ra m
t thi
ế
t b
quang tho
i có kh
n
ă
ng bi
ế
n
đổ
i dao
độ
ng c
a máyhát thành ánh sáng. Tuy nhiên, s
phát tri
n ti
ế
 p theo c
a h
th
ng này
đ
ã b
b
b
do s
xu
t hi
n h
th
ng vô tuy
ế
n.
( B
ng 1.1) Các giai
đ
o
n phát tri
n c
a thông tin cáp s
i quang
N
ă
mNgu
n quangCáp s
i quang
1960Tri
n khai máy laser Ruby(HUGHES) 1962Máy laser Ga As1965Máy laser Co2 (BL)1966 Kh
n
ă
ng s
d
ng
đườ 
ng truy
nd
n cáp quang (ST, t
n th
t1000dB/km)1970Máy laser GaAIAS t
o dao
độ
ngliên t
c (BL, Nga, NEC)Tri
n khai thành công s
ợ 
i sápquang s
d
ng abaston (Corning,20 dB/km)1973 Ph
ươ 
ng pháp s
n xu
t s
ợ 
i quang có
độ
t
n th
t th
 p (MCVD, BL, 1dB/km)1976Máy laser GalnAsP dao
độ
ng liênt
c (MIT, KDD, TIT, NTT)
Đề
xu
t kh
n
ă
ng s
n xu
t s
ợ 
iquang florua (France, Lucas).1977Máy laser GaAIAs có tu
i th
 
ướ 
cl
ượ 
ng là 100 n
ă
m (BL, NTT) 1979Máy laser GalnAsP 1,55 um(KDD, BL, TIT) dao
độ
ng liên t
cCh
ế
t
o s
ợ 
i quang có Abastoes có
độ
t
n th
t t
i thi
u (NTT, 0.18dB/km (1.55um))1980C
u trúc laser gi
ế
ng l
ượ 
ng t
 
đượ 
cch
ế
t
o (Bell Lab).Ch
ế
t
o s
ợ 
i quang Flo (NRL)
độ
t
n th
t 1000 dB/km1981GalnAsP LD (1.6 um) ContinuousOscillation (TIT) 1982LD Array High Powe(2.5 W ContinuousOsciltation) 1983Single Mode, Single FrequencyLD(KDD, Bel Lab.)S
ợ 
i quang fluor có
độ
t
n th
t th
 p(NRT, NTT)
độ
t
n th
t 10 dB/km1986Single Mode, Single FrequencyS
ợ 
i quang fluor có
độ
t
n th
t th
 p,
 
H
TH
NG
THÔNG TIN QUANG – VÔ TUY
N
3
LDCommercialization (NEC,Hitachi etc.)
Độ
t
n th
t 1dB/km (kho
ng2.5 um)1989GaAI/AIGa Laser Develoment
S
nghiên c
u hi
n
đạ
i v
thông tin quang
đượ 
c b
t
đầ
u b
ng s
phátminh thành công c
a Laser n
ă
m 1960 và b
ng khuy
ế
n ngh
c
a Kao vàHockham n
ă
m 1966 v
vi
c ch
ế
t
o s
ợ 
i quang có
độ
t
n th
t th
 p. 4 n
ă
msau, Kapron
đ
ã có th
ch
ế
t
o các s
ợ 
i quang trong su
t
độ
suy haotruy
n d
n kho
ng 20 dB/km.
Đượ 
c c
v
ũ
b
ở 
i thành công này, các nhàkhoa h
c và k 
s
ư
trên kh
 p th
ế
gi
ớ 
i
đ
ã b
t
đầ
u ti
ế
n hành các ho
t
độ
ngnghiên c
u và phát tri
n và k 
ế
t qu
là các công ngh
m
ơ 
i v
gi
m suy haotruy
n d
n, v
t
ă
ng gi
i thông v
các Laser bán d
n ...
đ
ã
đượ 
c phát tri
nthành công trong nh
ng n
ă
m 70. Nh
ư
 
đượ 
c ch
ra trong <b
ng 1.1>,
độ
t
n th
t c
a s
ợ 
i quang
đ
ã
đượ 
c gi
m
đế
n 0,18 dB/km. H
ơ 
n n
a, trongnh
ng n
ă
m 70 Laser bán d
n có kh
n
ă
ng th
c hi
n dao
độ
ng liên t
c
ở 
nhi
t
độ
khai thác
đ
ã
đượ 
c ch
ế
t
o. Tu
i th
c
a nó
đượ 
c
ướ 
c l
ượ 
ng h
ơ 
n100 n
ă
m. D
a trên các công ngh
s
ợ 
i quang và Laser bán d
n gi
ờ 
 
đ
ây
đ
ãcó th
g
i m
t kh
i l
ượ 
ng l
ớ 
n các tín hi
u âm thanh / d
li
u
đế
n các
đị
a
đ
i
m cách xa hàng 100 km b
ng m
t s
ợ 
i quang có
độ
dày nh
ư
m
t s
ợ 
itóc, không c
n
đế
n các b
tái t
o. Hi
n nay, các ho
t
độ
ng nghiên c
unghiêm ch
nh
đ
ang
đượ 
c ti
ế
n hành trong l
 ĩ 
nh v
c
đượ 
c g
i là photon h
c- là m
t l
 ĩ 
nh v
c t
i quan tr 
ng
đố
i v
ớ 
i t
t c
các h
th
ng thông tinquang, có kh
n
ă
ng phát hi
n, x
lý, trao
đổ
i và truy
n d
n thông tin b
ng ph
ươ 
ng ti
n ánh sáng. Photon h
c có kh
n
ă
ng s
 
đượ 
c
ng d
ng r 
ng rãitrong l
 ĩ 
nh v
 
đ
i
n t
và vi
n thông trong th
ế
21.
1.1.2. Các
đặ
c tính c
a thông tin quang
Trong thông tin s
ợ 
i quang, các
ư
u
đ
i
m sau c
a s
ợ 
i quang
đượ 
c s
d
ngm
t cách hi
u qu
:
độ
suy hao truy
n d
n th
 p và b
ă
ng thông l
ớ 
n. Thêmvào
đ
ó, chúng có th
s
d
ng
để
thi
ế
t l
 p các
đườ 
ng truy
n d
n nh
m
ng (nh
), không có xuyên âm v
ớ 
i các
đườ 
ng s
ợ 
i quang bên c
nh vàkhông ch
u
nh h
ưở 
ng c
a nhi
m c
m
ng sóng
đ
i
n t
. Trong th
c t
ế
s
ợ 
iquang là ph
ươ 
ng ti
n truy
n d
n thông tin hi
u qu
và kinh t
ế
nh
t
đ
angcó hi
n nayTr 
ướ 
c h
ế
t, vì có b
ă
ng thông l
ớ 
n nên nó có th
truy
n m
t kh
i l
ượ 
ngthông tin l
ớ 
n nh
ư
các tín hi
u âm thanh, d
li
u, và các tín hi
u h
n h
ợ 
 pthông qua m
t h
th
ng có c
ly
đế
n 100 GHz-km. T
ươ 
ng
ng, b
ng cáchs
d
ng s
ợ 
i quang, m
t kh
i l
ượ 
ng l
ớ 
n các tín hi
u âm thanh và hình
nh

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
No Promises liked this
Phan Duyên liked this
Caothu Thatbai liked this
Tahungmanh Ta liked this
Huy Linh liked this
Hoa Hồng Gai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->