Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
He Thong Thong Tin Quang Vo Tuyen_360

He Thong Thong Tin Quang Vo Tuyen_360

Ratings:
(0)
|Views: 470|Likes:
Published by Chuc Nguyen

More info:

Published by: Chuc Nguyen on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
H
TH
NG
THÔNG TIN QUANG – VÔ TUY
N
1
I. H
TH
 NG THÔNG TIN QUANG
1.1 THÔNG TIN QUANGKhác v
ớ 
i thông tin h
u tuy
ế
n và vô tuy
ế
n - các lo
i thông tin s
d
ng cácmôi tr 
ườ 
ng truy
n d
n t
ươ 
ng
ng là dây d
n và không gian - thông tinquang là m
t h
th
ng truy
n tin thông qua s
ợ 
i quang.
Đ
i
u
đ
ó có ngh
 ĩ 
alà thông tin
đượ 
c chuy
n thành ánh sáng và sau
đ
ó ánh sáng
đượ 
c truy
nqua s
ợ 
i quang. T
i n
ơ 
i nh
n, nó l
i
đượ 
c bi
ế
n
đổ
i tr 
ở 
l
i thành thông tin ban
đầ
u. Hình 1.1. Gi
ớ 
i thi
u m
t h
th
ng truy
n d
n s
ợ 
i quang digital
đượ 
c s
d
ng r 
ng rãi nh
t hi
n nay. Trong ph
n này chúng ta s
xem xétcác giai
đ
o
n phát tri
n c
a h
th
ng này và so sánh các
đặ
c tính c
a v
ớ 
i các
đặ
c tính c
a nh
ng h
th
ng
đ
ang t
n t
i. Cu
i cùng, chúng ta s
gi
i thích các tính ch
t c
a ánh sáng.
Hình 1.1. H
th
ng truy
n d
n s
i quang digital
1.1.1. S
Ự 
PHÁT TRI
 N C
A THÔNG TIN QUANGCác ph
ươ 
ng ti
n s
ơ 
khai c
a thông tin quang là kh
n
ă
ng nh
n bi
ế
t c
acon ng
ườ 
i v
chuy
n
độ
ng, hình dáng và màu s
c c
a s
v
t thông qua
đ
ôi m
t. Ti
ế
 p
đ
ó, m
t h
th
ng thông tin
đ
i
u ch
ế
 
đơ 
n gi
n xu
t hi
n b
ng cách s
d
ng các
đ
èn h
i
đă
ng các
đ
èn hi
u. Sau
đ
ó, n
ă
m 1791,VC.Chape phát minh ra m
t máy
đ
i
n báo quang.Thi
ế
t b
này s
d
ng khí quy
n nh
ư
m
t môi tr 
ườ 
ng truy
n d
n và do
đ
ó ch
u
nh h
ưở 
ng c
a các
đ
i
u ki
n v
th
ờ 
i ti
ế
t.
Để
gi
i quy
ế
t h
n ch
ế
 
H
TH
NG
THÔNG TIN QUANG – VÔ TUY
N
2
này, Marconi
đ
ã sáng ch
ế
ra máy
đ
i
n báo vô tuy
ế
n có kh
n
ă
ng th
chi
n thông tin gi
a nh
ng ng
ườ 
i g
i và ng
ườ 
i nh
n
ở 
xa nhau.
Đầ
u n
ă
m 1980, A.G.Bell - ng
ườ 
i phát sinh ra h
th
ng
đ
i
n tho
i -
đ
ãngh
 ĩ 
ra m
t thi
ế
t b
quang tho
i có kh
n
ă
ng bi
ế
n
đổ
i dao
độ
ng c
a máyhát thành ánh sáng. Tuy nhiên, s
phát tri
n ti
ế
 p theo c
a h
th
ng này
đ
ã b
b
b
do s
xu
t hi
n h
th
ng vô tuy
ế
n.
( B
ng 1.1) Các giai
đ
o
n phát tri
n c
a thông tin cáp s
i quang
N
ă
mNgu
n quangCáp s
i quang
1960Tri
n khai máy laser Ruby(HUGHES) 1962Máy laser Ga As1965Máy laser Co2 (BL)1966 Kh
n
ă
ng s
d
ng
đườ 
ng truy
nd
n cáp quang (ST, t
n th
t1000dB/km)1970Máy laser GaAIAS t
o dao
độ
ngliên t
c (BL, Nga, NEC)Tri
n khai thành công s
ợ 
i sápquang s
d
ng abaston (Corning,20 dB/km)1973 Ph
ươ 
ng pháp s
n xu
t s
ợ 
i quang có
độ
t
n th
t th
 p (MCVD, BL, 1dB/km)1976Máy laser GalnAsP dao
độ
ng liênt
c (MIT, KDD, TIT, NTT)
Đề
xu
t kh
n
ă
ng s
n xu
t s
ợ 
iquang florua (France, Lucas).1977Máy laser GaAIAs có tu
i th
 
ướ 
cl
ượ 
ng là 100 n
ă
m (BL, NTT) 1979Máy laser GalnAsP 1,55 um(KDD, BL, TIT) dao
độ
ng liên t
cCh
ế
t
o s
ợ 
i quang có Abastoes có
độ
t
n th
t t
i thi
u (NTT, 0.18dB/km (1.55um))1980C
u trúc laser gi
ế
ng l
ượ 
ng t
 
đượ 
cch
ế
t
o (Bell Lab).Ch
ế
t
o s
ợ 
i quang Flo (NRL)
độ
t
n th
t 1000 dB/km1981GalnAsP LD (1.6 um) ContinuousOscillation (TIT) 1982LD Array High Powe(2.5 W ContinuousOsciltation) 1983Single Mode, Single FrequencyLD(KDD, Bel Lab.)S
ợ 
i quang fluor có
độ
t
n th
t th
 p(NRT, NTT)
độ
t
n th
t 10 dB/km1986Single Mode, Single FrequencyS
ợ 
i quang fluor có
độ
t
n th
t th
 p,
 
H
TH
NG
THÔNG TIN QUANG – VÔ TUY
N
3
LDCommercialization (NEC,Hitachi etc.)
Độ
t
n th
t 1dB/km (kho
ng2.5 um)1989GaAI/AIGa Laser Develoment
S
nghiên c
u hi
n
đạ
i v
thông tin quang
đượ 
c b
t
đầ
u b
ng s
phátminh thành công c
a Laser n
ă
m 1960 và b
ng khuy
ế
n ngh
c
a Kao vàHockham n
ă
m 1966 v
vi
c ch
ế
t
o s
ợ 
i quang có
độ
t
n th
t th
 p. 4 n
ă
msau, Kapron
đ
ã có th
ch
ế
t
o các s
ợ 
i quang trong su
t
độ
suy haotruy
n d
n kho
ng 20 dB/km.
Đượ 
c c
v
ũ
b
ở 
i thành công này, các nhàkhoa h
c và k 
s
ư
trên kh
 p th
ế
gi
ớ 
i
đ
ã b
t
đầ
u ti
ế
n hành các ho
t
độ
ngnghiên c
u và phát tri
n và k 
ế
t qu
là các công ngh
m
ơ 
i v
gi
m suy haotruy
n d
n, v
t
ă
ng gi
i thông v
các Laser bán d
n ...
đ
ã
đượ 
c phát tri
nthành công trong nh
ng n
ă
m 70. Nh
ư
 
đượ 
c ch
ra trong <b
ng 1.1>,
độ
t
n th
t c
a s
ợ 
i quang
đ
ã
đượ 
c gi
m
đế
n 0,18 dB/km. H
ơ 
n n
a, trongnh
ng n
ă
m 70 Laser bán d
n có kh
n
ă
ng th
c hi
n dao
độ
ng liên t
c
ở 
nhi
t
độ
khai thác
đ
ã
đượ 
c ch
ế
t
o. Tu
i th
c
a nó
đượ 
c
ướ 
c l
ượ 
ng h
ơ 
n100 n
ă
m. D
a trên các công ngh
s
ợ 
i quang và Laser bán d
n gi
ờ 
 
đ
ây
đ
ãcó th
g
i m
t kh
i l
ượ 
ng l
ớ 
n các tín hi
u âm thanh / d
li
u
đế
n các
đị
a
đ
i
m cách xa hàng 100 km b
ng m
t s
ợ 
i quang có
độ
dày nh
ư
m
t s
ợ 
itóc, không c
n
đế
n các b
tái t
o. Hi
n nay, các ho
t
độ
ng nghiên c
unghiêm ch
nh
đ
ang
đượ 
c ti
ế
n hành trong l
 ĩ 
nh v
c
đượ 
c g
i là photon h
c- là m
t l
 ĩ 
nh v
c t
i quan tr 
ng
đố
i v
ớ 
i t
t c
các h
th
ng thông tinquang, có kh
n
ă
ng phát hi
n, x
lý, trao
đổ
i và truy
n d
n thông tin b
ng ph
ươ 
ng ti
n ánh sáng. Photon h
c có kh
n
ă
ng s
 
đượ 
c
ng d
ng r 
ng rãitrong l
 ĩ 
nh v
 
đ
i
n t
và vi
n thông trong th
ế
21.
1.1.2. Các
đặ
c tính c
a thông tin quang
Trong thông tin s
ợ 
i quang, các
ư
u
đ
i
m sau c
a s
ợ 
i quang
đượ 
c s
d
ngm
t cách hi
u qu
:
độ
suy hao truy
n d
n th
 p và b
ă
ng thông l
ớ 
n. Thêmvào
đ
ó, chúng có th
s
d
ng
để
thi
ế
t l
 p các
đườ 
ng truy
n d
n nh
m
ng (nh
), không có xuyên âm v
ớ 
i các
đườ 
ng s
ợ 
i quang bên c
nh vàkhông ch
u
nh h
ưở 
ng c
a nhi
m c
m
ng sóng
đ
i
n t
. Trong th
c t
ế
s
ợ 
iquang là ph
ươ 
ng ti
n truy
n d
n thông tin hi
u qu
và kinh t
ế
nh
t
đ
angcó hi
n nayTr 
ướ 
c h
ế
t, vì có b
ă
ng thông l
ớ 
n nên nó có th
truy
n m
t kh
i l
ượ 
ngthông tin l
ớ 
n nh
ư
các tín hi
u âm thanh, d
li
u, và các tín hi
u h
n h
ợ 
 pthông qua m
t h
th
ng có c
ly
đế
n 100 GHz-km. T
ươ 
ng
ng, b
ng cáchs
d
ng s
ợ 
i quang, m
t kh
i l
ượ 
ng l
ớ 
n các tín hi
u âm thanh và hình
nh

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
No Promises liked this
Phan Duyên liked this
Hải Yến Hoàng liked this
Caothu Thatbai liked this
Tahungmanh Ta liked this
Huy Linh liked this
Hoa Hồng Gai liked this
Nguyễn Duy Hùng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->