Chi phí h c t p và sinh ho t t i Australia

http://hosoduhoc.com/cau-chuyen-du-hoc/47-chia-s-c-m-du-hc-uc/623-ng...

Trang Ch

Gi i Thi u

Tin T c

Qu c Gia

H c B ng

H i ðáp

Thư Vi n

Liên H tìm ki m...

TƯ V N ONLINE
G i cho chúng tôi : Gi HC: (84.8) 3 848 4879 - 3 848 1040 - 3 848 1050 - 3 848 1052 - 3 848 1053 Fax: (84.8) 3 848 3839 Hotline 24/24: 098 900 6890 A.B o Anh Du H c M Du H c Úc Singapore Malaysia 01677 666 160 01675 040 403 01679 599 338 01677 773 972

Câu Chuy n Du H c Chi Phí H c T p Và Sinh Ho t T i Australia
Úc, du h c sinh ph i ñóng h c phí trư c khi vào h c. ðây cũng là m t trong nh ng yêu c u ñ xét c p visa. CHI PHÍ H C T P Úc, du h c sinh ph i ñóng h c phí trư c khi vào h c. ðây cũng là m t trong nh ng yêu c u ñ xét c p visa. M t s cơ s giáo d c có th yêu c u h c sinh ñóng thêm m t s l phí liên h khác như l phí gia nh p h i sinh viên h c sinh, l phí thư vi n và phòng thí nghi m, l phí s d ng các d ch v th thao …. Các cơ s giáo d c s thông báo cho các b n bi t th i ñi m và các th th c ñóng h c phí Dư i ñây là nh ng chi phí trung bình, tùy trư ng h p và tùy t ng khóa h c, chi phí có th khác v i nh ng con s dư i ñây: H c phí trung bình t i Úc (tính b ng ñô-la Úc) theo t ng c p b c h c là: Anh ng 3.000 – 4.000/10 tu n Ti u h c (l p 1 ñ n l p 6) 8.000 – 9.500/năm Trung h c (l p 7 ñ n l p 12) 9.500 – 14.000/năm Cao ñ ng 9.000 – 14.000/năm ð ih c Khoa h c Xã h i 16.000 – 22.000/năm Khoa h c T nhiên 18.000 – 24.000/năm Sau ð i h c Khoa h c Xã h i 16.000 – 24.000/năm Khoa h c T nhiên 18.000 – 25.000/năm CÁC CHI PHÍ SINH HO T Tuy là m t trong nh ng nư c có tiêu chu n s ng cao nh t th gi i, nhưng Úc chi phí sinh ho t tương ñ i th p so v i nhi u nư c khác. Trung bình m t h c sinh du h c t i Úc chi tr kho ng 360 ñô-la Úc/tu n cho các kho n sau: ăn , ñi l i, vui chơi, gi i trí, qu n áo, ñi n tho i…Chi phí sinh ho t cao hay th p còn tùy thu c vào nơi h c, khóa h c và cách chi tiêu c a m i cá nhân. CÁC LO I NHÀ CH Các lo i nhà tr Úc ñ u có ch t lư ng cao. H c sinh có th ch n l a theo nhu c u và kh năng tài chính và có th ch n s ng trong khu n i trú dành cho sinh viên ho c chung v i m t gia ñình ngư i Úc (Homestay). Nhi u du h c sinh ch n thuê ngoài chung v i nh ng h c sinh khác. Các cơ s giáo d c c a Úc ñ u có d ch v giúp h c sinh tìm ch , hi u rõ h p ñ ng thuê nhà và nh ng ñi u ki n liên quan như quy n l i và trách nhi m c a ch nhà và ngư i thuê nhà. Ngoài ra, các cơ s giáo d c còn có th s p x p ch t m trư c khi h c sinh lên ñư ng ñ n Úc. Trong th i gian t m, du h c sinh có ñ th i gian ñ xem xét và ch n cho mình lo i nhà tr và ch thích h p trên báo ho c các b ng thông tin trong trư ng. CÁC LO I NHÀ Ư c tính chi phí thuê nhà M ... 1. chung nhà v i gia ñình ngư i Úc VÀ CHI PHÍ THUÊ NHÀ (www.studyinaustralia.gov.au)

DH Canada 01675 035 553 DH Th y S 01677 387 138 NewZealand 01675 045 478 Anh Qu c DH Hà Lan 01675 035 553 01677 387 138

Trung Qu c 01677 773 972 Du l ch M Du l ch Úc H tr 01677 666 160 01675 045 478

DL Châu Âu 01675 040 403 tr c tuy n

DU H C M

Du h c M - St. Norbert College St Norbert College ñư c bi t ñ n v i khuôn viên trư ng qu c t ,...
CÁC BÀI V I T KHÁC :

DU H C M - B NG C P

Các trư ng ñ i h c dành cho...

100 - 270 ñô-la Úc/tu n

DU H C ÚC

chung v i gia ñình ngư i Úc (Homestay) là cách ñ ti p c n, thâm nh p l i s ng c a ngư i dân Úc m t cách t nhiên nh t. Ðây là ch n l a ph bi n ñ i v i du h c sinh dư i 18 tu i ho c du h c sinh theo h c các khóa Anh ng ng n h n. Chi phí thuê nhà thư ng bao g m các b a ăn và thay ñ i tùy thu c h c sinh phòng riêng hay chung phòng. Các trư ng có danh sách nh ng gia ñình ngư i Úc ñ ñi u ki n và s n sàng cho du h c sinh tr trong th i gian h c t p. 2. Nhà tr và nhà khách

1 trong 4

9/28/2011 9:20 PM

Nhi u trư ng trung h c và ti u h c dân l p có khu n i trú bao g m các d ch v ăn và gi t s y qu n áo cho du h c sinh. GI I.com/cau-chuyen-du-hoc/47-chia-s-c-m-du-hc-uc/623-ng.Nilai University College Nilai còn thưc hi n chương trình chuy n ti p sang các nư c Châu Âu. Lưu ý: ñây ch là chi phí n i trú. 80 . ch d y kèm.Nên hay không nên mua x h p? ..000 – 11. 2 trong 4 9/28/2011 9:20 PM . C n n p ñơn ñăng ký ch s m vì có nhi u h c sinh ch n lo i ch này.MURDOCH UNIVERSITY Du h c Úc . không bao g m h c phí. giá thuê r hơn khu ký túc xá cao ñ ng (residential college).. DU H C ANH QU C Du H c Anh Qu c ... Thích h p v i nh ng h c sinh còn quá nh ñ s ng ñ c l p và c n có s giám sát..Chi phí h c t p và sinh ho t t i Australia http://hosoduhoc.. Hành trang ngày v Du h c ñi vì tương lai Du h c Pháp.135 ñô-la Úc/tu n Các nhà tr thư ng do m t s t ch c ñi u hành như Youth Hostels Australia và Young Men's Christian Association (YMCA).. Cao ñ ng (residential college) và khu nhà t p th (halls of residence).FLINDERS UNIVERSITY Trư ng ñ i h c Flinders ñư c thành l p năm 1966 t i thành ph Adelaide. CÁC BÀI V I T KHÁC : Khu nhà Khu nhà t p th (halls of residence) t p th thư ng n m trong khuôn viên ho c g n trư ng... chung cư ho c phòng ñơn. r t thích h p cho du h c sinh.. Khu nhà t p th thư ng có giá thuê r hơn..ERC (update ngay.Trư ng ð i h c. Nơi ñây còn có các ti n nghi cho các ho t ñ ng th thao và xã h i. Thông thư ng h c sinh ñư c ph c v các b a ăn và m t s d ch v v sinh.488 SGD bao g m chi phí (. Chương Trình MBA Ng n H n C a ERC Chương Trình MBA Ng n H n C a ERC H c Phí 4.. Ký túc xá 80 – 250 ñô-la Úc/tu n H u h t các trư ng ð i h c ñ u có khu nhà tr trong ho c g n trư ng như khu ký túc xá trư ng ñ i h c (university apartment)... CÁC BÀI V I T KHÁC : 8. Tuy nhiên khu nhà t p th ch dành riêng cho sinh viên h c toàn th i gian. Thuê nhà chung 50 – 160 ñô-la Úc/tu n 70 – 350 ñô-la Úc/tu n Sinh viên có th tìm d ng nhà tr này trên báo và các b ng thông báo trong trư ng. Du H c Malaysia -London English. n i trú DU H C ÚC ... thư vi n và thư ng có c máy vi tính cho h c sinh s d ng.HERIOT-WATT UNIVERSITY ð i h c Heriot-Watt ñư c thành l p t năm 1821 I. Khu ký túc xá cao ñ ng (residential college) Khu ký túc xá cao ñ ng là lo i nhà tr có ph c v các b a ăn. Tin m i hơn: Du h c t i M ... South. ñâu ch toàn màu h ng! ðánh tennis… lúc 9 gi t i Du H c Malaysia . Giá thuê hơi cao hơn giá thuê khu nhà t p th (halls of residence) nhưng bù l i h c sinh không ph i lo vi c lau chùi và nh ng vi c khác trong nhà.000 ñô-la Úc/năm Du h c Úc . ch nhà thư ng yêu c u ngư i thuê nhà ph i ñ t ti n c c 1 tháng và tr trư c ti n thuê nhà. 4. H c sinh có th ph i t mua s m ñ ñ c trong nhà. CÁC BÀI V I T KHÁC : << Trang tru c Trang k >> Du H c Malaysia . 3. Khách tr dùng chung các ti n nghi nhà b p và phòng t m. Khi thuê nhà. DU H C SINGAPORE 5... DU H C MALAYSIA Sinh viên Vi t làm thêm nư c ngoài Vay v n du h c: M t d ch v ñ i phó? Tin cũ hơn: D án ð i h c Anh qu c s m ñúng như k ho ch .. Climbing wall Chàng trai qu ng bá m th c Vi t Trư ng Kaplan update 2011 Du H c Singapore .University Tenaga. Châu M ..

Du Hoc Canada .Trư ng PTTH... trư ng Qu c t .National Technology Institute of New Zealand – Ntec 1... Du h c Th y S . Du H c Newzealand .Du h c Th y.. Du h c Anh Qu c : Trư ng n i.com/cau-chuyen-du-hoc/47-chia-s-c-m-du-hc-uc/623-ng.. CÁC BÀI V I T KHÁC : Du h c Canada: THOMPSON RIVERS..Trư ng PTTH.. Vài Nét V Trư ng: Trư ng Cao ñ ng New Caledonia thành.300 44..BPP UNIVERSITY. DU H C CANADA Du H c Canada .700 3 trong 4 9/28/2011 9:20 PM .Vài Nét V Trư ng: T a l c t i trung tâm thành ph Auckland..HUMBER COLLEGE DU H C TH Y S Du h c Th y S .690 44..Ngo i t Giá vàng 9999 Vàng SBJ Mua Vàng SBJ Bán Vàng SJC Mua Vàng SJC Bán Xem|ðóng 44.310 44.César Ritz DU H C NEW ZEALAND Du H c Newzealand . CÁC BÀI V I T KHÁC : Du H c Anh Qu c . CÁC BÀI V I T KHÁC : Du h c Th y S .Chi phí h c t p và sinh ho t t i Australia http://hosoduhoc.. CÁC BÀI V I T KHÁC : Du H c Newzealand .....ð i h c qu c t Benedict Là m t trong nh ng trư ng ð i h c l n nh t Th y S . T giá .Trư ng Cao ñ ng New Caledonia 1......

(Ngu n: T giá USD GBP HKD CHF JPY AUD CAD SGD EUR NZD Bat Thái Lan (Ngu n: ) ) Xem|ðóng 20.688 780 Liên k t Web Today Yesterday All days Trang ch Công ty du h c Du h c M 2526 3346 254063 Gi i thi u Du h c Úc Tin t c Qu c gia H c b ng Du h c Th y S H i ñáp Liên h Du h c Tư v n du h c Du h c Singapore Visa Úc Copyright 2008 .562 275.Chi phí h c t p và sinh ho t t i Australia http://hosoduhoc..736 16.709 23.976 2.com/cau-chuyen-du-hoc/47-chia-s-c-m-du-hc-uc/623-ng..619 16.923 20. All rights reserved 4 trong 4 9/28/2011 9:20 PM .92 20.2010 Tan Dai Duong .433 28.834 32.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful