You are on page 1of 16

Document de proposta de reglament per al Consell dEstudiants de la UniversitatAutnomadeBarcelona. Desprsdecadapargrafdeldocumentoriginaltrobareulesmenaque enfareferncia.

Totes les esmenes presentades per el Consell dEstudiants de la Facultat de Veterinria estan recollides en lesmena a la totalitat (Annex).

RESOLUCI D'ESMENES APROVADA PER L'RGAN COORDINADOR DE L'ALUMNAT DE LA FACULTAT DE CINCIES DE LA COMUNICACI EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2011 x Refusada

Aprovada

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

PropostadeReglamentdelConselldEstudiantsdelaUAB(CEUAB)ambesmenes El Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona (a partir dara CEUAB) s lrgan de representaci, debat i coordinaci dels estudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona(apartirdaraUAB).

Addici: El Consell d'Estudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona (a partir d'ara CEUAB) s el mximrganderepresentaciidebatdelsestudiantsdelaUniversitatAutnomadeBarcelona(apartir d'araUAB).
(Conselld'estudiantsd'Economia,Conselld'estudiantsdelaFacultatdeTraducciiInterpretaci,PICAUnitssumem,Estudiantsde PoltiquesiSociologia(EPS),EstudiantsUAB,Junts,rganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

x Esmena a la totalitat: El Consell dEstudiants s lrgan de deliberaci, consulta i representaci dels


estudiantsdelaUniversitatAutnomadeBarcelona(UAB).
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeVeterinria)

El CEUAB t per funci principal representar la comunitat estudiantil de la UAB tant en els rgans de govern de la prpia universitat, com en aquells rgans suprauniversitaris amb presnciatotaloparcialdestudiants.

Substituci: El CEUAB t per funci representar la comunitat estudiantil de la UAB en aquells rgans suprauniversitarisambpresnciatotaloparciald'estudiants.Elsrepresentantsalsrgansdegoverndela UABhaurandecomunicarlasituacidelsdiferentsrgansdelCEUAB.
(Conselld'estudiantsd'Economia,Conselld'estudiantsdelaFacultatdeTraducciiInterpretaci,PICAUnitssumem,Estudiantsde PoltiquesiSociologia(EPS),EstudiantsUAB,Junts,rganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

x Ampliaci: Representar la comunitat estudiantil de la UAB tant en els rgans de govern de la prpia
universitat,comenaquellsrganssuprauniversitaris"tanteconmicscomestatalsatravsdelacomissi executiva/permanentelectadintredelsmembresdelplenarideCEUABoaquiselidelegui"
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

10

ElCEUABvetllarpelsdretsideuresdelsestudiantsdelaUAB.

x Afegir:"yfomentarlaparticipacinestudiantilenlaspropuestasytomasdedecisionesimplementando
herramientasdevotacinporinternet."
(SantiagoCartamil)

ElCEUABslinterlocutorentrelacomunitatestudiantildelaUABielsseusrgansdegovern.

xAmpliaci:Desprsde"rgansdegovern",afegir"respectantiintegrantl'autonomiadelsrepresentants
dels estudiants als centres i altres instncies, sense prejudici que aquests no estiguin integrats en la direccindelCEUNE"
(GuillemCaslivaiCabanadelaFacultatdePsicologia)

Eliminaci:ElCEUABsl'interlocutorentrelacomunitatestudiantildelaUABielsseusrgansdegovern.
(Conselld'estudiantsd'Economia,Conselld'estudiantsdelaFacultatdeTraducciiInterpretaci,PICAUnitssumem,Estudiantsde PoltiquesiSociologia(EPS),EstudiantsUAB,Junts,rganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

x Modificacifuncions:ElCEUABtlessegentsfuncions:
a)EsdevenirlinterlocutorentrelacomunitatestudiantilielsrgansdegoverndelaUAB. b) Debatre i prendre acords de carcter vinculant sobre qualsevol afer que esdevingui a la universitat,especialmentaquellsqueafectindirectamentelsestudiants. c)Esdevenirlrganconsultiudequalsevoldecisiqueesprenguialauniversitat,reservantseel dret de reclamar una consulta a la comunitat estudiantil per arribar a qualsevol acord en els rgansdegoverndelaUniversitat. d)Donarsuport,aixcomdifondrelesiniciativesdelsestudiantsdelauniversitat. e)ProposarlestudiantrepresentantalConsellSocial,aixcomlestudiantquehadedesignarel RectoroRectoraperalConselldeGovern. f)Escollirelsrepresentantsalsrganssuprauniversitaris,tantnacionalscomestatals. g)Garantir,isicalsupervisar,laplicacicorrectadetoteslesnormatives,reglamentsilleisque afectenelsestudiantsdemaneradirecta. h)GestionaratravsdunaComissidEconomialaretribuciqueseliassigni.
(MartaCasas,FacultatdeFilosofiaiLletres)

xEsmenaalatotalitatCorresponenalConselldEstudiantslessegentscompetncies:
a) Elaborarelreglamentqueregulilasevaconstituciielseufuncionamentintern,queessotmetr alaprovacidelConselldeGoverndelaUniversitat b) Canalitzar,discutir,proposari,sisescau,duratermeiniciativesqueprocedeixindelavoluntat delsestudiantsdelaUniversitat,dacordambelsmitjansuniversitarisqueesdeterminenenel reglamentmencionatalapartatadaquestarticle. c) Recollirlainformaciqueafectialacomunitatuniversitriaitransmetrelaalsestudiants. d) Administrarelsrecursosimitjansquelisiguinassignats e) ParticiparenelsprocessosdavaluacidelsserveisdelaUniversitat f) Escollir als representants del Consell dEstudiants que siguin requerits per altres institucions i organismes g) EscollirirenovarelPresidentialsmembresdelaJuntapermanent h) QualsevolaltrafunciqueesdesprenguidelsEstatutsidelseudesenvolupamentreglamentari. Esmena a la totalitat mitjans materials: La Universitat Autnoma de Barcelona assignar al x dEstudiants,dinsdelessevespossibilitats,elsmitjansnecessarispelseucorrectefuncionament. Consell
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeVeterinria)

15

EstructuradelCEUAB ELCEUABsestructurafuncionalmentendosrgans:plenariicomissipermanent.Potcrear lescomissionsqueelplenaricreguiadient.

Addici:ElCEUABcomptarambduescomissionsfixes:economiaipolticaacadmica.
(Conselld'estudiantsd'Economia,Conselld'estudiantsdelaFacultatdeTraducciiInterpretaci,PICAUnitssumem,Estudiantsde PoltiquesiSociologia(EPS),EstudiantsUAB,Junts,rganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

Substituci: El CEUAB s'estructurar funcionalment en dos rgans: plenari i comissi permanent. Pot crearlescomissionsqueelplenaricreguiadients
(Conselld'estudiantsd'Economia,Conselld'estudiantsdelaFacultatdeTraducciiInterpretaci,PICAUnitssumem,Estudiantsde PoltiquesiSociologia(EPS),EstudiantsUAB,Junts,rganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

x AfegimentComissionsdelPlenari:LesComissionsquecontemplaaquestreglament,seranlessegents:
a)ComissideComunicaci b)ComissideCultura c)ComissidEconomia d)ComissidAfersdEstudiants Aquestes comissions hauran destar formades per estudiants escollits pel plenari, essent illimitat el nombre destudiants que en formin part. Estaran obertes a la participaci de qualsevol estudiant de la UAB,icoordinaranelseutreballamblaComissiPermanent. Faltaposarhilescompetnciesdecadacomissiielreglamentdefuncionamentdecadascuna.
(MartaCasas,FacultatdeFilosofiaiLletres)

Lacreaci,supressiomodificacidelesComissionshaurdeseraprovadaenelPlenari.

EsmenaalatotalitatrgansdelConselldEstudiants: 1. 2. ElsrgansdelConselldEstudiantssnelPlenariilaJuntaPermanent El plenari podr crear les comissions de treball que es considerin ms oportunes en cada moment; aix mateix, el Plenari tindr la capacitat dextingirles, a iniciativa prpia o acceptantlapropostadelportaveudelacomissi.

(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeVeterinria)

20

ElplenaridelCEUAB ElPlenariesreuniriauncopalsemestreiabansdelacelebracidelClaustredelaUAB.

Substituci: El plenari es reunir cada tres mesos en perode lectiu i coincidint amb la celebraci del claustredelaUAB.Elplenaripotserconvocatperunterdelsseusmembres.
(Conselld'estudiantsd'Economia,Conselld'estudiantsdelaFacultatdeTraducciiInterpretaci,PICAUnitssumem,Estudiantsde PoltiquesiSociologia(EPS),EstudiantsUAB,Junts,rganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

x Afegiment:ElPlenaridelCEUABesreuneixtrescopslany,iabansdelacelebracidelClaustredelaUAB.
Espotconvocardemaneraextraordinriasihosollicitaunterdelsseusmembres. Les propostes dels membres del Plenari sn presentades a debat i les decisions es prenen per majoria absoluta. LaconvocatriadelPlenaridelCEUABesfaacrrecdelaComissiPermanent,ihadecontenir:eldia, horaillocdereuni;elspuntsdelordredeldiailadocumentacinecessriaqueestractienelspuntsde lordre del dia. Ha dsser enviada amb deu dies dantelaci. Lordre del dia saprovar en linici de la reuni, podent afegirse o eliminarse algun punt si es considera necessari. Aquesta modificaci la decideixlamajoriasimpledelPlenari. Sempreesreservarunpuntdelareuniperauntornobertdeparaula,enqutotselsestudiantsqueho desitginpodranexposarlessevespropostes.
(MartaCasas,FacultatdeFilosofiaiLletres)

xSubstituci:"uncopalsemestreiabansdelacelebracidelClaustredelaUAB"per"doscopsalsemestre
i abans dels Claustre de la UAB. Excepcionalment, sempre que un membre del CEUAB ho proposi i la comussipermanenthoaprovi"
(GiselaEsquerdaiCanals,delafacultatdeBiocincies)

xSubstituci:Elplenariesreuniriauncopalsemestre","abansdelacelebracidel
MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

xAmpliaci:Abansdelacelebraci"delsClaustres"delaUAB.
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

25

El plenari del CEUAB est format per estudiants representants de cada centre, membres del claustre i/o de les juntes de facultat/centre, entre dos i 25 cinc de cada facultat/centre proporcionalmentalcensdestudiants.

xAmpliaci:Desprsde"lesjuntesdefacultat/centre",unestudiantrepresentantalConselldeGovern,un
estudiantrepresentantalCosellSociali"
(GuillemCaslivaiCabanadelaFacultatdePsicologia)

Substituci: El plenari del CEUAB est format per estudiants representants de cada centre, triats pel
Conselld'estudiantsdelcentre,entre6i4decadafacultat/centreproporcionalmentalcensd'estudiants.
(PICA,Unitssumem,EstudiantsdePoltiquesiSociologia(EPS),JuntsirganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

xSubstituci: El plenari del CEUAB est format per quatre estudiants representants de cada centre,
membresdelclaustrei/odelesjuntesdefacultat/centre.
(Conselld'EstudiantsdeTraducciiInterpretaci)

xModificaciComposicidelPlenari: ElPlenarihadestarformat: xOPCI1:


a)PelsmembresdelClaustre. b)Pertresestudiantsdecadacentre,escollitsperlrganderepresentacipropidecada centre;independentmentquesiguinmembresdelsrgansdegovernterritorialsono. c)UnmembredecadascundelscollectiusregistratsalDirectorideCollectiusdelEdifici dEstudiants, que tindr veu per no vot, excepte en aquelles matries que els afectin directament. d)Pelsrepresentantsalsrgansderepresentacidestudiantssuprauniversitaris. e) Per qualsevol estudiant matriculat a la UAB, que hi podr participar amb veu per sensevot.

xOPCI2:

a) Per cinc estudiants de cada centre, escollits per lrgan de representaci propi de cadascun;independentmentquesiguinmembresdelsrgansdegovernterritorialsono. b)PelsmembreselectesdelConselldeGoverndelaUAB. c)UnmembredecadascundelscollectiusregistratsalDirectorideCollectiusdelEdifici dEstudiants, que tindr veu per no vot, excepte en aquelles matries que els afectin directament. d)Pelsrepresentantsalsrgansderepresentacidestudiantssuprauniversitaris. e) Per qualsevol estudiant matriculat a la UAB, que hi podr participar amb veu per sensevot.

(MartaCasas,FacultatdeFilosofiaiLletres)

Substituci:Primeraparaulanocentre,s"facultat".

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

x Eliminaci:"Centre"...delesjuntesdefacultat,entredosi...
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

x Substituci:"Membresdels`rogansdegovernsambun%determinatdelesplacestotalsdecaustralsi/o
juntadefacultat.(p.ex.15%),preservantlaproporcionalitatalcensd'estudiantsdecadafacultat"

xEliminaci:centre.
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

30

Els estudiants membres del Plenari del CEUAB sn triats pels rgans de representaci destudiantsdecadacentre.

Substituci: Els estudiants membres del Plenari del CEUAB sn triats pel Consell d'Estudiants de cada centre,oenelcasqueaquestencaranoexisteixi,perl'rganoficialderepresentacidecadacentre.
(Conselld'EstudiantsdeTraducciiInterpretaci)

x Afegiment:Cadarganderepresentacidestudiantsterritorialestablirelsmecanismesperescollirels
membresqueformaranpartdelPlenaridelCEUABsegonslasevaprpianormativainterna.
(MartaCasas,FacultatdeFilosofiaiLletres)

Substituci/ampliaci:ElsmembresdelCEUABrepresentantsdecadacentre/facultathand'haverestat escollitsdemocrticamentpelsestudiantsdelcentre/facultatquerepresenten.S'elegeixenalinicidecada cursacadmic,abansdelesprimerareunidelCEUAB,ipodenrepetirlasevarepresentacialCEUABsi aixresultadel'elecci.Donatelcasquelamajoriadelsestudiantscorresponentmentimplicatsdecada facultat/centrenoesconsiderincorrectamentrepresentatsalCEUAB,espotrepetirl'eleccid'aquests.


(GiselaEsquerdaiCanals,delafacultatdeBiocincies)

Substituci:Centreperfacultat.
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

EsmenaalatotalitatNaturalesa,composiciifuncionsdelPlenari: 1. 2. 3. 4. ElPlenariselmximrgandelConsell.Lasevaactuacisadequaralsprincipisdellibertat, ordre,democrciaieficcia. El Plenari estar integrat pel President, Secretari i per un total de 20 vocals, a repartir proporcionalment segons el nombre destudiants de cada Facultat de la Universitat AutnomadeBarcelona. SncompetnciadelPlenariprendrelesdecisionsqueafectinalClaustreUniversitari. ElPlenariesreunirperidicamentiambcarctersemestral.

Esmenaalatotalitat: Article6.DelpresidentdelPlenari 1. 2. ElPresidentdelPlenari,enlmbitdelessevescompetncies,selmximrepresentantdels estudiantsdavantdequalsevolrgandelaUAB. Elecci. El President sescull entre i per els membres del Consell dEstudiants. El President sortint convocar sessi del Plenari en la data estipulada en la convocatria delecci. En aquesta sessi, es procedir a la presentaci dels candidats mitjanant comunicaci al President,elqualrealitzarenveualtalaproclamacidelsmateixos.Acontinuaci,esdura termelavotaciilescrutini.Elsecretariduratermeelcmputdelsvots.Elvothadeser
MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

3. 4.

5.

6.

secret,lliure,personaliindelegable.Resultarescollitelcandidatqueobtinguimsvots.Sihi hagus empat, es repetir lelecci entre els candidats ms votats. Si es torna a produir un empat,lelecciesduratermemitjanantsorteig. Duracidelmandat.Laduracidelmandatsduncursacadmicinomspodrserreelegit unavegadaconsecutiva. Funcions.SnfuncionsdelPresidentdelPlenari: a. ConvocarelPlenari b. DesignarelsecretaridelConsell c. Dirigirlessessions d. ExecutarlesdecisionspresesenelPlenari Motiusdecessament.ElPresidentdelConsellcessarenlessevesfuncionsperles segents causes: a. Finalitzacidelmandatdacordamblapartattercerdaquestarticle b. Mort c. Incapacitatjudicialmentdeclarada d. Renunciaexpressa e. Deixardepertnyeralacomunitatuniversitria El Consell dEstudiants podr revocar al President mitjanant laprovaci duna moci de censura,ainiciativade,comamnim,unterdelsmembresdelConsell,incloentlaproposta dunnoucandidat.Laprovacidelamocirequereixcomamnim,el50%delvotfavorable delspresentsenlasessiconvocadaatalefecte.

Article7.DelSecretaridelPlenari 1. SersecretaridelConsellaquellmembrequesiguidesignatpelPresident a. Funcions.SnfuncionsdelSecretaridelPlenari: b. EfectuarlaconvocatriadelPlenariidelaJuntaPermanentperordredelPresident c. Assistir al President en les sessions per tal dassegurar lordre en els debats i votacions d. Redactarlesactesdelessessions,queshaurandaprovarpel PlenarioperlaJunta Permanent,segonscorrespongui.

Qualsevolaltrafunciqueliencarreguielpresident
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeVeterinria)

35

El Plenari del CEUAB triar els estudiants que formin part de la comissi permanent, els representantsdestudiantsqueesproposin,siescau,peraformarpartdelsrgansdegovern delaUAB,idesignarelsrepresentantsdelaUABenelsrgansderepresentaciestudiantil suprauniversitaristantautonmicscomestatals.

Afegiment:desprsdeelsrepresentantsdestudiantsqueesproposin,sisescau,peraformarpartdels rgans de govern de la UAB: i proposar al Rector o Rectora el representant destudiants que ha de designaralConselldeGovernitambalConsellSocialdelaUAB.
(MartaCasas,FacultatdeFilosofiaiLletres)

x Afegir:
OPCI1: OPCI2:
(SantiagoCartamil)

"Ningnmiembrodelacomisinpermanentepodrserafiliadodeunpartidopoltico." "Ningnmiembrodelacomisinpermanentepodrostentarsimultneamenteuncargo dentrodeunpartidopolticoounaasociacinligadaauno."

x Eliminaci:Elsrepresentantsdestudiantsqueesproposin,siescau,peraformarpartdelsrgansde
governdelaUAB,idesignarelsrepresentantsdelaUABenelsrgansderepresentaciestudiantil suprauniversitaristantautonmicscomestatals".

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

40

En el Plenari del CEUAB tamb podr participar el teixit associatiu de la universitat. Els Collectius UAB inscrits en el Directori de Collectius de la UAB, gestionat per la Unitat dEstudiantsideCulturapodranparticiparambdosrepresentantsenelPlenari.

Substituci: En el Plenari del CEUAB tamb podr participar el teixit associatiu de la universitat. Els Collectius UAB de carcter general inscrits en el Directori de Collectius, gestionat per la Unitat d'EstudiantsiCulturapodranparticiparambunrepresentantalplenari.Aquestmembretindrdretavot sempre i quan mantingui una activitat constant en el si del consell. Si un collectiu no s present en 3 CEUABconsecutius,aquestperdriaeldretavot.Pertalqueunaassociaciobtinguidretavot,haurde ser present en 2 CEUAB consecutius. En el primer CEUAB tots els collectius sn membres directes del CEUAB.
(Conselld'estudiantsd'Economia,Conselld'estudiantsdelaFacultatdeTraducciiInterpretaci,PICAUnitssumem,Estudiantsde PoltiquesiSociologia(EPS),EstudiantsUAB,Junts,rganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

x Modificaci:dosrepresentantsenelPlenariperunrepresentantdecadacollectiu,ambveupersense
vot,excepteenelscasosprevistosenaquestmateixreglament.
(MartaCasas,FacultatdeFilosofiaiLletres)

xEliminaci:Totelpargraf.Plantejarlegitimitat?
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

45

ElPlenaridelCEUABestobertaqualsevolestudiantquevulguiassistiriaportarcontingutsi temesadebat. ElPlenaridelaCEUABselmximrganderepresentacidestudiantsdelaUAB.


50

LacomissipermanentdelCEUAB LacomissipermanentdelCEUABslrganexecutiudelplenaridel50CEUAB.Esreunirun copalmes.

x Afegiment: Sistema delecci dels membres de la Comissi Permanent: En cas que hi hagi ms de deu

candidatures,elssegentscandidatspernombredevotacions,independentmentdelacandidaturaperla qual es presentin, quedaran com a suplents, i automticament ocuparan el lloc del titular en cas dabsncia,osiaquestcausabaixapelsmotiusqueprevinguiaquestreglament.
(MartaCasas,FacultatdeFilosofiaiLletres)

55

ElsestudiantsmembresdelaComissiPermanentsntriatspel plenaridelCEUABcadados anys.

x Substituci:cadadosanys"per"cadaanyocadainicidecurs".
(GuillemCaslivaiCabanadelaFacultatdePsicologia)

Substituci:ElsestudiantsmembresdelaComissiPermanentsntriatspelplenaridelCEUABal'inicide
cadacursacadmic.
(Conselld'estudiantsd'Economia,Conselld'estudiantsdelaFacultatdeTraducciiInterpretaci,PICAUnitssumem,Estudiantsde PoltiquesiSociologia(EPS),EstudiantsUAB,Junts,rganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

x Afegimentisubstituci:cadadosanyspercadacurs,podentsepresentarperrenovarelcrrecperun
cursmsdemaneraconsecutiva,semprehaventdsseraprovadalarenovacipelPlenaridelCEUAB.
(MartaCasas,FacultatdeFilosofiaiLletres)

x Substituci/Ampliaci:"cadadosanys"per"cadainicidecursacadmic,democrticament.Elsmembres
delacomissipermanentpodenseguiressenthosielsresultantsdel'elecciaixhodeterminen".
(GiselaEsquerdaiCanals,delafacultatdeBiocincies)

Substituci:"Dosanys"per"al'inicidecadacursacadmic".
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

60

LacomissipermanentserinterlocutoraambelsdiferentsrgansdegoverndelaUAB.Estar formadaperduespersonestriadessegonselscriterisestablertsalpargrafanterior,aixcom els representants de la UAB en els rgans de representaci estudiantil suprauniversitaris. El nombredemembresdelacomissipermanentserdecincestudiantscomamnimi60coma mximdeu.

Substituci: La comissi permanent ser interlocutora amb els diferents rgans de govern de la UAB.
Estar formada per nou membres en les segents rees: Coordinaci de la UAB, Coordinaci rgans suprauniversitaris catalans, Coordinaci rgans suprauniversitaris estatals, coordinaci d'economia, secretaria, tresoreria i Coordinaci poltica lingstica. En les comissions que es puguin crear des del PlenaridelCEUABhihaursempreunmembredelacomissipermanent.
(Conselld'estudiantsd'Economia,Conselld'estudiantsdelaFacultatdeTraducciiInterpretaci,PICAUnitssumem,Estudiantsde PoltiquesiSociologia(EPS),EstudiantsUAB,Junts,rganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

Substituci Comissi Permanent: Composici:La Comissi Permanent s lrgan redut de treball del CEUAB,estsubjectaalsmandatsdelPlenaridelCEUABiesdevlainterlocutoraentreelsmembresdel Plenari,elsrgansdegovernielsrgansderepresentaciestudiantilsuprauniversitari. Laperiodicitatdelesreunionsseracordadapelsseusmembres,perhaurdesercomamnimdecinc copslany. Estformadaper: a)SispersonesescollidespelPlenaridelCEUABdentreelsseusmembres. b)UnmembreelectedelConselldeGovern,proposatpelsestudiantsdelClaustre. c)Dosrepresentantsalsrgansderepresentaciestudiantilsuprauniversitaris. AlesreunionsdelaComissiPermanenthiassistirundelsmembresdelesaltrescomissions,pertalque escanalitziatravsdelCEUABlainformacidelessevestasques.
(MartaCasas,FacultatdeFilosofiaiLletres)

Substituci:"Estarformadaperduespersonestriadessegonselscriterisanteriors...comamximdeu" per "Estar formada per un dels membres de cada comissi addicional que hi pugui haver; per un dels membresdelCEUABqueexercirdesecretari;undelsmembresdelCEUABqueexercirdetresorer;el membre/s del CEUAB que exerceixi/n de representants en rgans de representaci suprauniversitria; un membre del CEUAB que exerceixi d'interlocutor amb altres rgans/persones de la prpia UAB; un membre del CEUAB que exerceixi de dinamitzador/moderador de les reunions;i, si aix es decideix , un membredelCEUABqueexerceixiqualsevoldelesdarreres56tasquesdurantlareuniencasquealg d'aquestsnoespresenti".
(GiselaEsquerdaiCanals,delafacultatdeBiocincies)

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

x x

Substituci: President. Vicepresident Intern, Extern, Secretari i Tresorer. Cal establir la definici i funcions.EscollitsdinsdelplenarideCEUABiperaquestsmateixos.
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

EsmenaalatotalitatDelaJuntaPermanent 1.LaJuntaPermanentslrganexecutiudelPlenaridelaCEUAB 2.ElsestudiantsdelaComissipermanentsntriatpelPlenaridelCEUABcadadosanys 3.LacomissipermanentserinterlocutoraambelsdiferentsrgansdegoverndelaUAB.Estar formadapelPresidentiSecretaridelPlenariaixcomperunmembredecadaunadelesFacultats delaUniversitat(queforminpartdelPlenari)idosestudiantdedoctorat. 4.EnlescomissionsqueespuguincreardelPlenaridelCEUAB,hihaursempreunmembredela comissipermanent. 5.LaJuntaPermanentesreunirperidicamentambcarctermensual.


(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeVeterinria)

65

EnlescomissionsqueespuguincreardesdelPlenaridelCEUABhihaursempreunmembre delacomissipermanent.

Supressimodificaci:EnlescomissionsqueespuguincreardesdelPlenaridelCEUABhihaur sempreunmembredelacomissipermanent. ElsmembresdelaComissiPermanenttreballaranencoordinaciamblesComissionsquecreielPlenari del CEUAB, procurant canalitzar la informaci entre aquestes, la comunitat estudiantil i els rgans de governdelaUAB.
(MartaCasas,FacultatdeFilosofiaiLletres)

EnlacomissipermanentdelCEUABhihaurdosestudiantsdedoctorat.

Eliminaci:EnlacomissipermanentdelCEUABhihaurdosestudiantsdedoctorat.
(AssembleaTercerCicle)

Addici: L'elecci de la Permanent del Consell d'Estudiants ser per llistes tancades amb ms del 50%
favorabledelvotems.

Addici:Lescompetnciesdelsmembresdelapermanentseranlessegents. Coordinaci UAB: Representaci del Consell d'Estudiants de la UAB. Interlocutor amb les autoritats universitries, Responsable davant de l'assemblea general. Membre del Consell de Governambveuivot.Secretaria:Desenvolupal'actadelessessions,custodiaelsdocuments,fixa l'ordredeldiaicustodiaelsegelldelConselld'Estudiants. Tresoreria: Desenvolupa el pressupost, vetlla pel bon funcionament pressupostari del Consell d'Estudiantsicercaelsrecursosadientspelbonfuncionamentdelmateix. CoordinacideComunicaci:VetllapelbonfuncionamentdelacomunicacidelCEUAB. Coordinaci dels rgans suprauniversitaris catalans: representa el CEUAB i tot el conjunt dels estudiantsdelaUABalsrganssuprauniversitarisdeCatalunya. Coordinaci dels rgans suprauniversitaris estatal: representa el CEUAB i tot el conjunt dels estudiants de la UAB als rgans suprauniversitaris de l'Estat espanyol. Coordinaci de Poltica acadmica:presideixlacomissidepolticaacadmica. Coordinacid'Economia:presideixlacomissid'economia. CoordinacidePolticalingstica:presideixlacomissipolticalingstica. Els membres de la permanent podran compartir les seves funcions amb els altres coordinadors en cas d'excepcionalitat.
MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

(Conselld'estudiantsd'Economia,Conselld'estudiantsdelaFacultatdeTraducciiInterpretaci,PICAUnitssumem,Estudiantsde PoltiquesiSociologia(EPS),EstudiantsUAB,Junts,rganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

Eliminaci:"EnlacomissipermanentdelCEUABhihaurdosestudiantsdedoctorat".
(GiselaEsquerdaiCanals,delaFacultatdeBiocincies)

70

75

EdificiR LaUnitatdEstudiantsideCulturaslrgantcnic,desuportiassessoramentdelCEUAB,ilespaide reuniirefernciadaquestrganderepresentaci. La Comissi Permanent del CEUAB tindr un despatx a ledifici R i les reunions del Plenari es faran fonamentalmentenaquestedifici.

Substituci:LaUnitatd'EstudiantsideCulturasl'rgantcnicidesuportdelCEUAB.Aquestaaplicar
lesdecisionsdelCEUAB.
(Conselld'estudiantsd'Economia,Conselld'estudiantsdelaFacultatdeTraducciiInterpretaci,PICAUnitssumem,Estudiantsde PoltiquesiSociologia(EPS),EstudiantsUAB,Junts,rganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

Ampliacionsdelregalment

xAmpliaci(Temacrrecs):Lacomissipermanentestarintegradaperunpresident,unvicepresident,un
secretariiuntresorerdelsqualscaldetallarlesfuncions.ElPlenariestardirigitperunamesaescollida democrticamentambunpresidentiunsecretariquenopodrnformarpartdelacomissiexecutiva.

AmpliaciPressupostCEUNE:Caldeterminarelpressupostd'aquestrganjasiguienformadecentresde costobequesperdesenvolupartasquesderepresentaciestudiantil.Conceptesenqupodensergastats aquestsdiners,controlirendicidecomptes. qurum,majoriasimpleoabsoluta,etc.Tantperl'eleccidecrrecs,compelfuncionamentnormaldeles comissionsielplenari,aixcomperlamodificacidelpresentreglament.

x Ampliaci Reglament electoral CEUNE: Cal redactar uns breus punts establint les normes principals: x Modificaci Incompatibilitats (No pot tenir ms de 2 crrecs de representaci a la UAB i 2 de
suprauniversitaris):Disposiciadicionalsobreincompatibilitats.Calredactarla.
(GuillemCaslivaiCabanadelaFacultatdePsicologia)

TOTES LES SEGENTS HAN ESTAT APROVADES


Addici:ElCEUABpotrealitzarconsultesvinculantsentemesdedretsd'estudiants. Addici:ElCEUABsl'rganquetcapacitatd'elaborarlacartadedretsideures. Addici:ElCEUABpotincidirenlaredaccidenormativessobrebonesprctiquesdeprofessorat. Addici:ElCEUABpotavaluarelprofessorat. Addici:ElCEUABtdretateniraccsalainformaciatotselsnivells. Addici:ElCEUABpotrealitzarconsultespreceptivessobreelspressupostos. Addici: El CEUAB t dret a fer informes que s'incloguin obligadament, com a documentaci, dins les sessionsdelconselldegovern,comissionsiconsellsocial. Addici:ElCEUABtaccsaunasubvencipermanentautogestionada. Addici:ElCEUABsl'encarregatd'organitzarlesfestivitatanivellUAB. Addici:ElCEUABpotparticiparalesjornadesdebenvinguda,portesobertesialsaldel'ensenyament. Addici:ElCEUABpodrescollirelsrepresentantsaespaiscomelsaldel'ensenyament. Addici:ElCEUABtdretateniroientsatoteslescomissionsirgansonnohiaccedeixinestudiantsper viaestatutria. Addici:ElCEUABpottenirrepresentantsalConselldeGoverniConsellSocialambveuivot,escollitsen el si del CEUAB i que siguin complementaris i no substitutius dels fixats a travs dels Estatuts i del Reglament.ElCEUABtdretatenirrepresentantsambveualsrgansdegoverndelaUAB. Addici:ElCEUABtcapacitatperparticiparcomaUABenactivitats generalsdecaireestudiantilcom jornadesdeformaci,conferncies,taulesrodones,etc. Addici:ElCEUABpotrebreinformaciespecficasobrel'avaluacideprofessoratielaborarinformesal respectequearribinalescomissionspertinentsialaOPQ. Addici: En concret el CEUAB haur d'sser consultat en la configuraci dels horaris i les setmanes d'exmens. Addici: Obligatorietat de publicaci als mitjans virtuals i fsics de comunicaci de la UAB de totes aquellesdecisionsocomunicatsdelCEUABqueaixinteressial'rgan,independentmentdelseucaire.

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

Addici: Compareixena de l'equip de govern davant el plenari per fer una valoraci global del curs acadmic. Addici:ElCEUABtdretatenirespaiswebsialaxarxaadministratsexclusivamentpelCEUAB.
(Conselld'estudiantsd'Economia,Conselld'estudiantsdelaFacultatdeTraducciiInterpretaci,PICAUnitssumem,Estudiantsde PoltiquesiSociologia(EPS),EstudiantsUAB,Junts,rganCoordinadordel'Alumnat(OCA))

Ampliaci:CalestructurartotelReglamentenPrembul(sis'escau),Ttols(apartats)idintred'aquest, Articles.
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

Ampliaci:Disposicifinal:elpresentRRIdelCEUABentrarenvigoreldiasegentdelasevaaprovaci.
(Conselld'EstudiantsdelaFacultatdeMedicina)

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

x ANNEX x
Esmenaalatotalitat,presentadaperelConselldEstudiantsdelaFacultatdeVeterinria

REGLAMENT DE RGIM INTERN DEL CONSELL DESTUDIANTS LA UNIVERSITATAUTNOMADEBARCELONA


TTOLI
80

Naturalesa,competnciesimitjansmaterials
Article1.Naturalesa 1. ElConselldEstudiantsslrgandedeliberaci,consultairepresentacidelsestudiantsdelaUniversitat AutnomadeBarcelona(UAB). Article2.Competncies

85

CorresponenalConselldEstudiantslessegentscompetncies: i) j) Elaborar el reglament que reguli la seva constituci i el seu funcionament intern, que es sotmetr a laprovacidelConselldeGoverndelaUniversitat Canalitzar, discutir, proposar i, si sescau, dur a terme iniciatives que procedeixin de la voluntat dels estudiants de la Universitat, dacord amb els mitjans universitaris que es determinen en el reglament mencionatalapartatadaquestarticle. Recollirlainformaciqueafectialacomunitatuniversitriaitransmetrelaalsestudiants. Administrarelsrecursosimitjansquelisiguinassignats ParticiparenelsprocessosdavaluacidelsserveisdelaUniversitat Escollir als representants del Consell dEstudiants que siguin requerits per altres institucions i organismes EscollirirenovarelPresidentialsmembresdelaJuntapermanent QualsevolaltrafunciqueesdesprenguidelsEstatutsidelseudesenvolupamentreglamentari.

90

k) l) m) n) o) p)

95

Article3.Mitjansmaterials

100

LaUniversitatAutnomadeBarcelonaassignaralConselldEstudiants,dinsdelessevespossibilitats,elsmitjans necessarispelseucorrectefuncionament.

TTOLII ESTRUCTURAORGNICADELCONSELLDESTUDIANTS
Article4.rgansdelConselldEstudiants

105

3. 4.

ElsrgansdelConselldEstudiantssnelPlenariilaJuntaPermanent El plenari podr crear les comissions de treball que es considerin ms oportunes en cada moment; aix mateix, el Plenari tindr la capacitat dextingirles, a iniciativa prpia o acceptantlapropostadelportaveudelacomissi.

Article5.Naturalesa,composiciifuncionsdelPlenari

110

5.

ElPlenariselmximrgandelConsell.Lasevaactuacisadequaralsprincipisdellibertat, ordre,democrciaieficcia.

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

6.

115

7. 8.

El Plenari estar integrat pel President, Secretari i per un total de 20 vocals, a repartir proporcionalment segons el nombre destudiants de cada Facultat de la Universitat AutnomadeBarcelona. SncompetnciadelPlenariprendrelesdecisionsqueafectinalClaustreUniversitari. ElPlenariesreunirperidicamentiambcarctersemestral.

Article6.DelpresidentdelPlenari ElPresidentdelPlenari,enlmbitdelessevescompetncies,selmximrepresentantdels estudiantsdavantdequalsevolrgandelaUAB. 8. Elecci. El President sescull entre i per els membres del Consell dEstudiants. El President sortint convocar sessi del Plenari en la data estipulada en la convocatria delecci. En aquesta sessi, es procedir a la presentaci dels candidats mitjanant comunicaci al President,elqualrealitzarenveualtalaproclamacidelsmateixos.Acontinuaci,esdura termelavotaciilescrutini.Elsecretariduratermeelcmputdelsvots.Elvothadeser secret,lliure,personaliindelegable.Resultarescollitelcandidatqueobtinguimsvots.Sihi hagus empat, es repetir lelecci entre els candidats ms votats. Si es torna a produir un empat,lelecciesduratermemitjanantsorteig. 9. Duracidelmandat.Laduracidelmandatsduncursacadmicinomspodrserreelegit unavegadaconsecutiva. 10. Funcions.SnfuncionsdelPresidentdelPlenari: a. ConvocarelPlenari b. DesignarelsecretaridelConsell c. Dirigirlessessions d. ExecutarlesdecisionspresesenelPlenari 11. Motiusdecessament.ElPresidentdelConsellcessarenlessevesfuncionsperles segents causes: a. Finalitzacidelmandatdacordamblapartattercerdaquestarticle b. Mort c. Incapacitatjudicialmentdeclarada d. Renunciaexpressa e. Deixardepertnyeralacomunitatuniversitria 12. El Consell dEstudiants podr revocar al President mitjanant laprovaci duna moci de censura,ainiciativade,comamnim,unterdelsmembresdelConsell,incloentlaproposta dunnoucandidat.Laprovacidelamocirequereixcomamnim,el50%delvotfavorable delspresentsenlasessiconvocadaatalefecte. Article7.DelSecretaridelPlenari 7.

120

125

130

135

140

145

150

2. 3.

155

SersecretaridelConsellaquellmembrequesiguidesignatpelPresident Funcions.SnfuncionsdelSecretaridelPlenari: a. EfectuarlaconvocatriadelPlenariidelaJuntaPermanentperordredelPresident b. Assistir al President en les sessions per tal dassegurar lordre en els debats i votacions c. Redactarlesactesdelessessions,queshaurandaprovarpel PlenarioperlaJunta Permanent,segonscorrespongui. d. Qualsevolaltrafunciqueliencarreguielpresident

Article8.DelaJuntaPermanent 1.LaJuntaPermanentslrganexecutiudelPlenaridelaCEUAB 2.ElsestudiantsdelaComissipermanentsntriatpelPlenaridelCEUABcadadosanys

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura

160

3. La comissi permanent ser interlocutora amb els diferents rgans de govern de la UAB. Estar formada pel PresidentiSecretaridelPlenariaixcomperunmembredecadaunadelesFacultatsdelaUniversitat(queformin partdelPlenari)idosestudiantdedoctorat. 4. En les comissions que es puguin crear del Plenari del CEUAB, hi haur sempre un membre de la comissi permanent.

165

5.LaJuntaPermanentesreunirperidicamentambcarctermensual.

MaterialtranscritperlEquipdeParticipacidelaUnitatdEstudiantsideCultura