พรดีๆ

พรดีๆ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสั งฆราชสกลมหาสั งฆปริ นายก
วัดบวรนิ เวศวิหาร

คิ ดดี พู ดดี nาดี
เปนศรี เปนพร สูงส ด
¹มมี พรเnพ พรมนvย
เปรี ยบประดจ ความดี nีnาเ»ง
ความคิ ด»ยางหนง
nีสมควร4กlหเกิดv นประจา
ค»ความคิ ดวา "พ»"
คิดlหรู จัก "พ»"
oูรูจั กพ» จะเปนoูnีมีความสบายlจ
ส วนoูnี¹มรูจั กพ»จะเปนoู ร»นเรา
«สวงหา¹มรู จักหยดยัง
คนรวยnี¹มรูจั กพ»ก็เปนคนจน»ยูaล»ดเวลา
คนจนnีรู จักพ»ก็เปนคนมังมีaล»ดเวลา

พระsิกv พระยานรรัaนราชมานิa (rมมวิaกìก sิกv)

วัดเnพศิรินnราวาศ

รักษาตั ว กลั วกรรม อย่าทำาชั่ว
จะหมองมัว หม่นไหม้ ไปเมืองผี
จงเลื อกทำา แต่กรรม ที่ดี ดี
จะได้ มี +วาม«· u้นทก·.ัย


พระìพrิ ญาณเaร (หลวงปูชา สsัnìn)
วัดหน»งปาพง จ.» บลราชrานี

..!ห้uอดี เหมือนกั:ไม้«อยมะม่วง
ยาวหรือ«ันเก นไป มัน!ช้ ไม่ได้
การป¸:ัต a้าป¡¡า«งเก นไปก«อนยาก
ตำ่าเก นไปก«อนยาก ต้องหา!ห้มันuอดี
+ือ ไม่ «งไม่ตำ่าเก นไป
«ะนั น rรรมะไม่ตำ่าเก นไปหรือ«งเก นไป


พระrรรมìกศาจารย (พnrnาสsิกv)
สวนìมกvพลาราม ¹ชยา

มีชีวตอย่ ¹ดยไม่ต้องร้« กว่า
เราดี-เด่น-ดัง อะไรเลย
เuียงแต่ร้«กว่า
เป นผ้มีประ¹ยชนที่« ด+นหน่ง
นั่นแหละaกต้องและเปน« ·แท้
มองแต่แง่ดีเaด
เ·ามี«่วน เลว:้าง ช่างหัวเ·า
จงเลือกเอา «่ วนที่ ดี เ·ามีอย่
เปนประ¹ยชน ¹ลก:้าง ยังน่าด
«่วนที่ชั่ว อย่ าไปร้ ·องเ·าเลย
จะหา+นมีดี ¹ดย«่ วนเดียว
อย่ ามัวเที่ยว +้ นหา «หายเอย
เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย
4ก!ห้เ+ย มองแต่ดี มี+ aจรง+

พระพรหมมังคลาจารย (หลวงพ»ปญญานันnsิกv)

วัดชลประnานรังส¡v¸
ไม่ว่ าอะไร...a้ าเราเ·้าไปยดไปจั:ไป«วยไว้
มั นก เปนป¡หา «ร้าง+วามทก·
+วามเดือดร้อน!จแก่เราทังนัน
ตั วทก· จงเก ดจากอปาทานหรืออ. นเว«ายะ
+ือเ·้าไปเกาะไปจั:«่งนั นไว้มั นก เปน+วามทก·


พระพรหมคณาsรณ ( ป.». ปยaìa)
วัดญาณเวศกวัน นครป¡ม

¹ลกต้ องการ+นดี ม !ช่เuื่อ!ห้มารั:รางวั ล
แต่ เuื่อมาช่วยทำาชีวตและ«ัง+ม!ห้ดี·น
ไม่u งทำาดีเuื่อเอา+วามดี มาเ«รมตัวตน
แต่ uง«ละตนเuื่ อเ«รม+วามดี
+นทำาดี อย่างแท้จรง
เ«ีย«ละได้แม้กระทั่งการที่จะ!ห้+นอื่นร้ว่ า
ตนได้ทำา+วามดี


พระเดชพระคณพระrรรมสิงหบราจารยหลวงจรัญ ¡ิarั มìม

วัด»ั มพวัน จ.สิงหบรี

การ!ห้ที่มี+aมากย่ง+ือ
. !ห้เกี ยรต
. !ห้อ.ั ย
4 งอย่!นจต!จตลอดนตยกาล
การเหน!จผ้ที่ทำาผ ด จะทำา!ห้«ามารaลด+นทำาผด
และลดปรมาa+วามผดลงได้


พระพย»ม กั ลยาìณ (พระพิศาลrรรมพาnี )
วัดสวน«กว จ.นนnบรี

+ดก่อนจงทำา
การ·ยัน!ห้ทาน...ตaา+ตไม่ «รรเ«ร¡
แต่ ตaา+ต«รรเ«ร ¡...+นที่+ด!+ร่+รว¡
ดี แล้วจง!ห้ เuราะเมื่อ!+ร่+รว¡แล้ว
จะไม่มี!+รเดือดร้อนจากการ!ห้


ยสาìร sิกv วัดปานานาชาaิ
a.บงหวาย จ.» บลราชrานี

+วาม¹กรr +วามอจ«าuยา:าท
เปน«่งที่ ทก+นต้ องยอมรั:ว่าไม่ดี
แต่น้ อย+นที่จะระงั:¹กรrได้
เหมือนยาเ«uตดที่ ทก+นเล กยาก
ทังที่ยอมรั:ว่าเปนอันตรายต่อชีว ต
!นกรaีนี ต้อง!ช้ว rีแผ่เมตตา


พระมหาวaิชัย วชิรเมrี (ว.วชิรเมrี) วัดเบญจมบพิaร
เuื่อ+วาม«วั «ดีแห่งชี วต
«่งที่เrอ+วรมี "«ตป ¡¡า"
«่งที่เrอ+วรแ«วงหา "กั ลยาaม ตร"
«่งที่เrอ+วร+ด "+วามดีงาม"
«่งที่เrอ+วรเ·้าหา "นั กปราช¡"
«่งที่เrอ+วร«ลาด "การเ·้า«ัง+ม"
«่งที่เrอ+วรน ยม "+วาม+ื่อ«ัตย "
«่งที่เrอ+วรตัด "อก+ลมล +ล+

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful