You are on page 1of 22

z 21. oktbra 2011, ktorm sa men a dopa zkon . 317/2009 Z. z.

o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov a ktorm sa menia a dopaj niektor zkony Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone: l. I Zkon . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov sa men a dopa takto: 1. V 1 ods. 2 sa za slov orgnom ttnej sprvy vkladaj slov alebo v katolckom pedagogickom a katechetickom centre zriadenom Konferenciou biskupov Slovenska,. 2. V 1 ods. 3 sa na konci vety bodka nahrdza bodkoiarkou a pripjaj tieto slov: na stredn koly v psobnosti Ministerstva vntra Slovenskej republiky sa nevzahuj ustanovenia dvanstej asti tohto zkona.. 3. V 7 ods. 3 sa za bodkoiarkou vypa slovo zkladnej. 4. 8 znie: 8 (1) Pedagogick zamestnanec, ktor zskal vzdelanie absolvovanm tudijnho programu alebo vzdelvacieho programu v inom ako poadovanom tudijnom odbore na vkon pedagogickej innosti, dopln si kvalifikan predpoklad pre prslun kategriu a podkategriu pedagogickho zamestnanca zskanm vzdelania v oblasti a) pedagogiky, psycholgie a didaktiky vyuovacch predmetov alebo didaktiky odbornho vcviku (alej len pedagogick spsobilos) alebo b) pedagogiky, psycholgie a didaktiky vyuovacch predmetov alebo didaktiky odbornho vcviku a pecilnej pedagogiky (alej len pecilnopedagogick spsobilos), ak m vykonva pedagogick innos v triede, v kole alebo v kolskom zariaden s vchovno-vzdelvacm programom pre deti alebo iakov so zdravotnm znevhodnenm. (2) Vzdelvanie na doplnenie kvalifikanch predpokladov poda odseku 1 psm. a) poskytuj a) pedagogickm zamestnancom s vysokokolskm vzdelanm vysok koly25) v rozsahu najmenej 200 vyuovacch hodn,26) ktor maj akreditovan tudijn programy v prvom stupni alebo druhom stupni vysokokolskho tdia v skupine tudijnch odborov vchova a vzdelvanie; pedagogickm zamestnancom strednch zdravotnckych kl aj vysok koly, ktor maj akreditovan tudijn programy v skupine tudijnch odborov nelekrske zdravotncke vedy; pedagogickm zamestnancom strednch odbornch kl v psobnosti Ministerstva vntra Slovenskej republiky aj vysok koly, ktor maj akreditovan tudijn programy v sstave tudijnch odborov bezpenostn sluby,

b) pedagogickm zamestnancom so strednm vzdelanm ukonenm maturitnou skkou a vym odbornm vzdelanm ukonenm absolventskou skkou stredn odborn koly v rozsahu ustanovenom prslunm vzdelvacm programom pomaturitnho kvalifikanho tdia. (3) Vzdelvanie na doplnenie kvalifikanch predpokladov poda odseku 1 psm. b) poskytuj a) pedagogickm zamestnancom s vysokokolskm vzdelanm vysok koly, ktor maj akreditovan tudijn program pecilna pedagogika, b) pedagogickm zamestnancom so strednm vzdelanm ukonenm maturitnou skkou a vym odbornm vzdelanm ukonenm absolventskou skkou stredn odborn koly v rozsahu ustanovenom prslunm vzdelvacm programom pomaturitnho kvalifikanho tdia pecilnej pedagogiky. (4) Dokladom o zskan pedagogickej spsobilosti a pecilnopedagogickej spsobilosti je vysvedenie.. Poznmka pod iarou k odkazu 25 znie: 25) 102 ods. 2 psm. t) zkona . 131/2002 Z. z. v znen neskorch predpisov.. 5. Za 8 sa vklad 8a, ktor vrtane nadpisu znie: 8a Rozirujce tdium (1) Rozirujce tdium je osobitn druh tdia na vysokch kolch a strednch kolch, ktorm pedagogick zamestnanec zska kvalifikan predpoklady na vkon alej pedagogickej innosti. (2) Rozirujce tdium me vykona iba pedagogick zamestnanec, ktor spa kvalifikan predpoklad poda 7 alebo si ho doplnil poda 8 ods. 1. (3) Rozirujcim tdiom si pedagogick zamestnanec roziruje kvalifikan predpoklad v rmci dosiahnutho stupa vzdelania na a) vkon pedagogickej innosti alch podkategri poda 13, b) vyuovanie alieho aprobanho predmetu alebo predmetov tudijnho odboru. (4) Rozirujce tdium poskytuj pedagogickm zamestnancom a) s vysokokolskm vzdelanm vysok koly, ktor maj akreditovan tudijn programy druhho stupa v prslunch tudijnch odboroch, b) so strednm vzdelanm ukonenm maturitnou skkou a vym odbornm vzdelanm ukonenm absolventskou skkou stredn odborn koly a konzervatri v rozsahu ustanovenom prslunm vzdelvacm programom pomaturitnho kvalifikanho tdia. (5) Dokladom o spenom absolvovan rozirujceho tdia je vysvedenie.. 6. Za 11 sa vklad 11a, ktor znie: 11a 2

(1) Zamestnvate je povinn informova o vonch pracovnch miestach pedagogickch zamestnancov a odbornch zamestnancov a) zverejnenm informcie o vonom pracovnom mieste na svojom webovom sdle, ak m webov sdlo, b) zverejnenm informcie o vonom pracovnom mieste na webovom sdle zriaovatea, ak m zriaovate webov sdlo, a c) odoslanm informcie o vonom pracovnom mieste prslunmu orgnu miestnej ttnej sprvy v kolstve za elom zverejnenia na jeho webovom sdle. (2) Informcia poda odseku 1 obsahuje najm: a) nzov a adresu zamestnvatea, b) prslun kategriu a podkategriu pedagogickch zamestnancov alebo prslun kategriu odbornch zamestnancov, c) kvalifikan predpoklady, d) zoznam poadovanch dokladov, e) in poiadavky v svislosti s obsadzovanm pracovnm miestom.. 7. V 17 ods. 2 a 18 ods. 3 sa vypaj slov 41,. 8. V 27 sa odsek 4 dopa psmenom e), ktor znie: e) vykonval odborn innos obdobnho druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v kolskom zariaden alebo na vysokej kole, ak tak rozhodne riadite koly.. 9. V 27 ods. 5 sa na konci pripjaj tieto vety: Do karirovho stupa pedagogick zamestnanec s prvou atestciou sa zarad aj pedagogick zamestnanec, ktor m najmenej tri roky pedagogickej praxe a zskal tret stupe vysokokolskho vzdelania v odbore svisiacom s vkonom jeho pedagogickej innosti. Do karirovho stupa odborn zamestnanec s prvou atestciou sa zarad aj odborn zamestnanec, ktor m najmenej tri roky odbornej praxe a zskal tret stupe vysokokolskho vzdelania v odbore svisiacom s vkonom jeho odbornej innosti.. 10. V 27 ods. 6 sa na konci pripja tto veta: Do karirovho stupa pedagogick zamestnanec s druhou atestciou alebo odborn zamestnanec s druhou atestciou sa zarad iba ten, kto bol zaraden do karirovho stupa pedagogick zamestnanec s prvou atestciou alebo odborn zamestnanec s prvou atestciou.. 11. V 28 sa za odsek 1 vklad nov odsek 2, ktor znie: (2) Uvdzajcim pedagogickm zamestnancom na neplnoorganizovanej zkladnej kole42a) me by na zklade poiadania riaditea koly uite kontinulneho vzdelvania. Tto innos sa povauje za priamu vchovno-vzdelvaciu innos uitea kontinulneho vzdelvania.42b) Finann nklady spojen s touto innosou uhrdza jeho zamestnvate.. Doterajie odseky 2 a 3 sa oznauj ako odseky 3 a 4. Poznmky pod iarou k odkazom 42a a 42b znej: 42a) 29 ods. 3 psm. b) zkona . 245/2008 Z. z. v znen neskorch predpisov.

42b

) 3 ods. 3 nariadenia vldy Slovenskej republiky . 422/2009 Z. z., ktorm sa ustanovuje rozsah priamej vyuovacej innosti a priamej vchovnej innosti pedagogickch zamestnancov v znen neskorch predpisov.. 12. V 33 ods. 2 psm. e) a ods. 8 sa za slov predmetovej komisie vkladaj slov alebo vzdelvacej oblasti45a). Poznmka pod iarou k odkazu 45a znie: 45a) 9 ods. 3 zkona . 245/2008 Z. z. v znen neskorch predpisov.. 13. V 34 ods. 3 sa slovo p nahrdza slovom sedem. 14. V 35 ods. 4 sa vypa psmeno f). 15. V 35 odsek 6 znie: (6) Pedagogick zamestnanec s minimlne tromi rokmi pedagogickej innosti a odborn zamestnanec s minimlne tromi rokmi odbornej innosti me poiada o overenie profesijnch kompetenci zskanch vkonom jeho pedagogickej innosti, vkonom jeho odbornej innosti alebo sebavzdelvanm. Overenie profesijnch kompetenci sa uskutouje pred skobnou komisiou a spsobom urenm pre prslun druh akreditovanho programu kontinulneho vzdelvania poda odseku 4 psm. b) a d) s vnimkou funknho inovanho vzdelvania a funknho aktualizanho vzdelvania. Overenie profesijnch kompetenci sa me uskutoni v rznych programoch kontinulneho vzdelvania, prpadne u rznych poskytovateov, ak sa ponkan programy lia obsahom a ciemi. spen overenie profesijnch kompetenci sa povauje za absolvovanie prslunho programu kontinulneho vzdelvania.. 16. V 35 ods. 5, 7 a 8 sa slov b) a f) nahrdzaj slovami b) a e). 17. V 35 ods. 9 na konci vety sa bodka nahrdza iarkou a pripjaj sa tieto slov v zkladnch umeleckch kolch, v jazykovch kolch, v materskch kolch a v kolskch zariadeniach so shlasom zriaovatea.. 18. 35 sa dopa odsekom 10, ktor znie: (10) Na kontinulne vzdelvanie poda odseku 4 psm. b) a e) mono prija pedagogickho zamestnanca alebo odbornho zamestnanca a po absolvovan iestich mesiacov pedagogickej innosti alebo odbornej innosti.. 19. V 36 odsek 4 znie: (4) Adaptan vzdelvanie pedagogickho zamestnanca alebo odbornho zamestnanca sa ukonuje spsobom alebo formou, ktor ur riadite koly pred trojlennou skobnou komisiou. Predsedom skobnej komisie je riadite koly, ktor vymenva ostatnch lenov skobnej komisie. Jednm z lenov tejto komisie je uvdzajci pedagogick zamestnanec alebo uvdzajci odborn zamestnanec. O ukonen adaptanho vzdelvania sa vyhotovuje protokol, ktor podpe predseda skobnej komisie a al lenovia skobnej komisie a pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec. Jedno vyhotovenie protokolu dostane pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec. Skobn komisia pri rozhodovan o ukonen adaptanho vzdelvania berie do vahy odporanie uvdzajceho 4

pedagogickho zamestnanca alebo uvdzajceho odbornho zamestnanca, ktor uvedie vo svojej zverenej sprve.. 20. V 38 ods. 2 psm. b) sa bodkoiarka nahrdza iarkou a vypaj sa slov funkn vzdelvanie pedagogickch zamestnancov alebo odbornch zamestnancov cirkevnch kl alebo cirkevnch kolskch zariaden55) me zabezpeova aj cirkev alebo nboensk spolonos12). Poznmka pod iarou k odkazu 55 sa vypa. 21. V 38 ods. 2 sa za psmeno b) vkladaj nov psmen c) a d), ktor znej: c) cirkev alebo nboensk spolonos, d) in prvnick osoba, ktor m v predmete innosti vzdelvanie,. Doterajie psmeno c) sa oznauje ako psmeno e). 22. V 39 ods. 1 sa za slov odbornej innosti, vkladaj slov na vkon riadiacich innost vedceho pedagogickho zamestnanca a vedceho odbornho zamestnanca,. 23. V 39 ods. 2 sa na konci bodka nahrdza iarkou a pripjaj sa tieto slov okrem aktualizanho vzdelvania na vkon riadiacich innost vedceho pedagogickho zamestnanca a vedceho odbornho zamestnanca, ktor mu poskytova poskytovatelia funknho inovanho vzdelvania poda 40 ods. 2.. 24. 39 sa dopa odsekom 7, ktor znie: (7) Aktualizan vzdelvanie na udriavanie profesijnch kompetenci na vkon riadiacich innost je funkn aktualizan vzdelvanie.. 25. V 40 odsek 6 znie: (6) Inovan vzdelvanie na obnovovanie a zdokonaovanie profesijnch kompetenci na vkon riadiacich innost je funknm inovanm vzdelvanm.. 26. 41 sa vypa. 27. V 42 ods. 2 psm. g) sa slov internetovej strnke nahrdzaj slovami webovom sdle. 28. V 42 odsek 7 znie: (7) Ministerstvo zane konanie o zruen akreditcie, ak a) zist poruenie podmienok akreditcie pri uskutoovan programu kontinulneho vzdelvania a poskytovate v urenej lehote zisten nedostatky neodstrni, b) o to poiada poskytovate, c) o to poiada odborn garant programu kontinulneho vzdelvania, d) odborn garant programu kontinulneho vzdelvania zomrie alebo psomne odmietne garantovanie programu a poskytovate v lehote do 60 dn od doruenia psomnho oznmenia o mrt odbornho garanta programu kontinulneho vzdelvania alebo doruenia psomnho odmietnutia odbornho garanta programu kontinulneho vzdelvania nepredlo psomn shlas novho odbornho garanta programu kontinulneho vzdelvania.. 5

29. V 43 ods. 2 sa za psmeno j) vkladaj nov psmen k) a m), ktor znej: k) meno, priezvisko, titul odbornho garanta programu kontinulneho vzdelvania a jeho psomn shlas s garantovanm programu, l) profesijn kompetencie, ktor absolvent programu kontinulneho vzdelvania zska (profil absolventa) na vkon pedagogickej innosti a odbornej innosti, m) webov sdlo iadatea,. Doterajie psmen k) a l) sa oznauj ako psmen n) a o). 30. 43 sa dopa odsekmi 3 a 5, ktor znej: (3) Odbornm garantom programu kontinulneho vzdelvania je fyzick osoba, ktor na zklade a v rozsahu nadobudnutej odbornej spsobilosti zodpoved za kvalitu programu kontinulneho vzdelvania, za kvalitu jeho uskutoovania, za dodranie spania kvalifikanch predpokladov lektorov a odborn vkon ich innosti. (4) Odbornm garantom programu kontinulneho vzdelvania me by pedagogick zamestnanec s druhou atestciou alebo odborn zamestnanec s druhou atestciou alebo vysokokolsk uite s vysokokolskm vzdelanm tretieho stupa s minimlne piatimi rokmi pedagogickej praxe alebo odbornej praxe v odbore, na ktor je program kontinulneho vzdelvania zameran. (5) Na zklade iadosti poskytovatea poplatok poda odseku 2 psm. o) ministerstvo vrti poskytovateovi v plnej vke, ak sa nemohla vykona akreditcia bez zavinenia poskytovatea alebo ak bol poplatok zaplaten bez toho, aby tto povinnos poskytovateovi vznikla; taktie vrti poskytovateovi sumu, o ktor poskytovate zaplatil viac na poplatku ne bol povinn.. 31. 45 znie: 45 Poskytovate je povinn a) uskutoova kontinulne vzdelvanie poda akreditovanho programu kontinulneho vzdelvania, b) predklada ministerstvu na zklade vzvy asov pln a miesto uskutoovania akreditovanho programu kontinulneho vzdelvania, c) oznmi ministerstvu zmenu adresy a nzvu, zmenu webovho sdla, zruenie alebo znik, d) vies dokumentciu o uskutoovan akreditovanho programu kontinulneho vzdelvania, e) umoni vstup do priestorov, v ktorch sa kontinulne vzdelvanie uskutouje, osobm poverenm ministerstvom na vkon kontroly uskutoovania a zabezpeenia akreditovanch programov kontinulneho vzdelvania poda 42 ods. 2 psm. c), f) poskytova nevyhnutn sinnos na ely kontroly a hodnotenia uskutoovanho akreditovanho programu kontinulneho vzdelvania, g) zverejova na webovom sdle akreditovan program kontinulneho vzdelvania, anotcie zverench prc absolventov programu kontinulneho vzdelvania a zoznam absolventov programu kontinulneho vzdelvania,

h) oznmi ministerstvu skutonosti uveden v 42 ods. 7 psm. d) v lehote do 15 dn, od kedy zmena uvedenej skutonosti nastala.. 32. V 46 sa vypa odsek 5. 33. 47 vrtane nadpisu znie: 47 Zskavanie kreditov (1) Pedagogick zamestnanec a odborn zamestnanec zska kredity za a) absolvovan akreditovan programy kontinulneho vzdelvania poda 35 ods. 4 psm. b) a d) pre prslun kategriu, podkategriu alebo karirov pozciu, b) profesijn kompetencie, ktor boli overen poda 35 ods. 6 pre druhy kontinulneho vzdelvania poda 35 ods. 4 psm. b) a d), c) vykonan rigorznu skku, vykonan ttnu jazykov skku z cudzieho jazyka a pedagogick zamestnanec za absolvovan rozirujce tdium poda 8a, d) absolvovan vzdelvanie v zahrani svisiace s vkonom pedagogickej innosti alebo s vkonom odbornej innosti, e) tvoriv aktivity svisiace s vkonom pedagogickej innosti alebo vkonom odbornej innosti, ktormi s 1. autorstvo alebo spoluautorstvo schvlench alebo odporanch uebnch pomcok vrtane potaovch programov, uebnc, uebnch textov, metodickch materilov, pracovnch zoitov59) a odborno-preventvne programy, 2. odborn lnky publikovan v odbornej literatre, patenty a vynlezy. (2) Kredity mono zskava aj pri preruen vkonu pedagogickej innosti alebo preruen vkonu odbornej innosti a) z dvodu materskej dovolenky alebo rodiovskej dovolenky, prechodu na vkon odbornch innost zemnej samosprvy na seku kolstva60) alebo prechodu na vkon ttnej sluby v orgnoch ttnej sprvy na seku kolstva, b) z inho dvodu preruenia nepresahujceho dobu troch rokov. (3) Kredity nie je mon zska za vzdelvanie poda 8 ods. 1 psm. a) a b), za kontinulne vzdelvanie na vkon innost pedagogickho zamestnanca alebo odbornho zamestnanca poda 33 ods. 2 psm. a) a d) a ods. 10 psm. a), za funkn vzdelvanie a funkn inovan vzdelvanie.. 34. Za 47 sa vkladaj 47a a 47b, ktor vrtane nadpisu znej: 47a Priznvanie a uznvanie kreditov (1) Kredity za absolvovan akreditovan programy kontinulneho vzdelvania poda 47 ods. 1 psm. a) a b) priznva poskytovate, ktor vyd pedagogickmu

zamestnancovi a odbornmu zamestnancovi osvedenie poda 35 ods. 8 o pote zskanch kreditov. (2) Kredity za absolvovan vzdelvanie v zahrani svisiace s vkonom pedagogickej innosti alebo s vkonom odbornej innosti poda 47 ods. 1 psm. d) priznva akreditan rada, ktor vyd pedagogickmu zamestnancovi alebo odbornmu zamestnancovi osvedenie o pote zskanch kreditov. Akreditan rada prizn kredity a vyd osvedenie o pote zskanch kreditov do 90 dn od podania iadosti pedagogickho zamestnanca alebo odbornho zamestnanca. iados, ktor neobsahuje vetky nleitosti, sa vrti iadateovi na doplnenie. Ak sa iados vrti iadateovi na doplnenie, lehota 90 dn neplynie. (3) Kredity za tvoriv aktivity svisiace s vkonom pedagogickej innosti alebo vkonom odbornej innosti poda 47 ods. 1 psm. e) priznva riadite koly alebo riadite kolskho zariadenia, ktor vyd pedagogickmu zamestnancovi alebo odbornmu zamestnancovi osvedenie o pote zskanch kreditov. (4) Kredity za absolvovan rozirujce tdium poda 8a priznva riadite koly alebo riadite kolskho zariadenia, ktor vyd pedagogickmu zamestnancovi s najmenej trojronou pedagogickou praxou osvedenie o zskan 60 kreditov. (5) Kredity za vykonanie rigorznej skky alebo za vykonanie ttnej jazykovej skky z cudzieho jazyka priznva riadite koly alebo riadite kolskho zariadenia, ktor vyd pedagogickmu zamestnancovi s najmenej trojronou pedagogickou praxou alebo odbornmu zamestnancovi s najmenej trojronou odbornou praxou osvedenie o zskan 60 kreditov; osvedenie sa vydva osobitne pre kad druh vykonanej skky. (6) Riaditeovi koly alebo riaditeovi kolskho zariadenia priznva kredity poda odsekov 3 a 5 zriaovate.

(7) Pedagogick zamestnanec a odborn zamestnanec predlo osvedenie poda odsekov 1 a 5 riaditeovi koly alebo riaditeovi kolskho zariadenia; riadite koly alebo riadite kolskho zariadenia predlo osvedenie zriaovateovi. (8) Akreditan rada, riadite koly, riadite kolskho zariadenia alebo zriaovate vyd pedagogickmu zamestnancovi a odbornmu zamestnancovi osvedenie o priznan kreditov poda odsekov 2 a 6, ktor obsahuje najm a) urenie aktivity, za ktor sa kredity priznvaj, b) poet priznanch kreditov, c) dtum priznania kreditov.

(9) Ak akreditan rada, riadite koly, riadite kolskho zariadenia alebo zriaovate neprizn kredity poda odsekov 2 a 6 a nevyd osvedenie poda odseku 8, vystav o tom psomn vyjadrenie s odvodnenm. (10) Riadite koly a riadite kolskho zariadenia uzn pedagogickmu zamestnancovi a odbornmu zamestnancovi zskan kredity za programy kontinulneho vzdelvania absolvovan pre prslun kategriu a podkategriu, v ktorej je pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec zaraden, alebo pre vyuovan predmet uitea, v zvislosti od potrieb a zamerania koly alebo kolskho zariadenia a v slade s plnom kontinulneho vzdelvania, na ely vyplcania kreditovho prplatku poda osobitnho predpisu;58) riaditeovi koly a riaditeovi kolskho zariadenia uzn kredity zriaovate v zvislosti od potrieb a zamerania koly alebo kolskho zariadenia a v slade s plnom kontinulneho vzdelvania, na ely vyplcania kreditovho prplatku poda osobitnho predpisu.58) (11) Pedagogickmu zamestnancovi a odbornmu zamestnancovi z priznanch kreditov poda odseku 2 a 3 uzn riadite koly alebo riadite kolskho zariadenia najviac 30 kreditov na ely vyplcania kreditovho prplatku poda osobitnho predpisu; 58) riaditeovi koly a riaditeovi kolskho zariadenia uzn kredity zriaovate. (12) Ak riadite koly, riadite kolskho zariadenia alebo zriaovate neuzn kredity poda odseku 10 a 11, vystav o tom psomn vyjadrenie s odvodnenm. (13) Riadite koly alebo riadite kolskho zariadenia zverejn na verejne prstupnom mieste v kole alebo kolskom zariaden informciu o uznanch kreditoch poda odsekov 10 a 11. Tto informcia obsahuje: a) meno a priezvisko pedagogickho zamestnanca alebo odbornho zamestnanca, b) urenie aktivity alebo programu kontinulneho vzdelvania, za ktor sa kredity uznvaj, c) poet uznanch kreditov. 47b (1) Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov riaditeom koly alebo riaditeom kolskho zariadenia poda 47a me pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec poda sanos do 15 dn od doruenia psomnho vyjadrenia o nepriznan kreditov alebo o neuznan kreditov. Na preskmanie sanost je a) prslun Ministerstvo zdravotnctva Slovenskej republiky pre stredn zdravotncke koly, b) prslun Ministerstvo vntra Slovenskej republiky pre stredn koly v jeho zriaovateskej psobnosti, c) prslun orgn miestnej ttnej sprvy v kolstve,53) pre koly alebo kolsk zariadenia, ktor sa nachdzaj v jeho zemnej psobnosti, okrem kl poda psmena a) a b).

(2) Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov zriaovateom poda 47a me riadite koly alebo riadite kolskho zariadenia poda sanos do 15 dn od doruenia psomnho vyjadrenia o nepriznan kreditov alebo neuznan kreditov. Na preskmanie sanost je a) prslun Ministerstvo zdravotnctva Slovenskej republiky pre riaditeov strednch zdravotnckych kl, b) prslun Ministerstvo vntra Slovenskej republiky pre riaditeov strednch kl v zriaovateskej psobnosti Ministerstva vntra Slovenskej republiky, c) prslun ministerstvo pre riaditeov kl a riaditeov kolskch zariaden v zriaovateskej psobnosti orgnu miestnej ttnej sprvy v kolstve,53) d) prslun orgn miestnej ttnej sprvy v kolstve,53) pre riaditeov kl a riaditeov kolskch zariaden, ktor sa nachdzaj v jeho zemnej psobnosti, okrem riaditeov kl a riaditeov kolskch zariaden poda psmena a) a c). (3) Na preskmanie sanost proti nepriznaniu kreditov poskytovateom alebo akreditanou radou je prslun ministerstvo. Sanos mono poda do 15 dn od doruenia psomnho vyjadrenia o nepriznan kreditov. (4) Ak tento zkon nestanovuje inak, na konanie o sanosti poda odsekov 1 a 3 sa vzahuje osobitn predpis.60a). Poznmka pod iarou k odkazu 60a znie: 60a) Zkon . 9/2010 Z. z. o sanostiach.. 35. V 49 ods. 3 psmeno c) znie: c) vysok kola, ktor m akreditovan tudijn programy vysokokolskho tdia druhho stupa v skupine tudijnch odborov vchova a vzdelvanie, v tudijnom odbore psycholgia, v skupine tudijnch odborov nelekrske zdravotncke vedy a v sstave tudijnch odborov bezpenostn sluby.. 36. V 49 ods. 6 prv veta znie: Atestciu tvor atestan skka a obhajoba atestanej prce, ktor pedagogick zamestnanec a odborn zamestnanec predlo v psomnej alebo inej forme umoujcej jej trval uchovanie.. 37. V 50 ods. 8 sa slov o vykonanie novej atestanej skky nahrdzaj slovami o vykonanie novej atestcie. 38. V 51 ods. 4 sa za slovo lenom vkladaj slov a predsedom. 39. V 51 ods. 5 sa za slovo lenom vkladaj slov a predsedom.

40. 53 znie: 53 Zamestnvate uhrad pedagogickmu zamestnancovi a odbornmu zamestnancovi koly alebo kolskho zariadenia, ktor navtevuje najmenej 50 % det alebo iakov 10

zo socilne znevhodnenho prostredia z celkovho potu navtevujcich det alebo iakov k 15. septembru zanajceho kolskho roka a) jedenkrt rone preukzan hodnotu vakcny proti chrpke, najviac vo vke 5 % sumy ivotnho minima pre jednu plnolet fyzick osobu, ak ju neuhrdza zdravotn poisova zamestnanca, b) 75 % preukzanej hodnoty vakcny proti hepatitde typu A a B, najviac v sume ivotnho minima pre jednu plnolet fyzick osobu, ak ju neuhrdza zdravotn poisova zamestnanca.. 41. Poznmky pod iarou k odkazom 66 a 67 sa vypaj. 42. V nzve Dvanstej asti sa pred slovo REGISTER vklad slovo CENTRLNY. 43. 58 a 59 znej: 58 (1) Centrlny register pedagogickch zamestnancov, odbornch zamestnancov a alch zamestnancov kl a kolskch zariaden (alej len centrlny register) je zoznam dajov o pedagogickch zamestnancoch, odbornch zamestnancoch a alch zamestnancoch kl a kolskch zariaden, ktor vykonvaj pedagogick innos, odborn innos alebo alie pracovn innosti v kolch a v kolskch zariadeniach. (2) Centrlny register je informanm systmom verejnej sprvy,68) ktorho sprvcom je ministerstvo. (3) V centrlnom registri sa ved tieto daje a) titul, meno a priezvisko, b) rodn priezvisko, c) dtum narodenia a miesto narodenia, d) rodn slo, e) pohlavie, f) adresa pobytu a druh pobytu, g) ttna prslunos, h) nrodnos, i) daje o dosiahnutom vzdelan, j) daje o kvalifikanch predpokladoch a jazykovej kompetencii, k) zamestnvate, l) daje o pracovnoprvnom vzahu, m) dka zapotanej praxe, z toho pedagogick prax pedagogickch zamestnancov, odborn prax odbornch zamestnancov, n) kategria, o) podkategria, p) karirov stupe, q) daje o odmeovan, r) druh poberanho dchodku, s) zkladn vzok, t) karirov pozcia, u) absolvovan kontinulne vzdelvanie, v) daje o zskanch kreditoch, 11

z) zdravotn poisova. (4) Ministerstvo zabezpe vetky technick rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie povinnost kl a kolskch zariaden poda 59 ods. 1. (5) Centrlny register je zdrojom platnch dajov o pedagogickch zamestnancoch, odbornch zamestnancoch a alch zamestnancoch kl a kolskch zariaden pre potreby kl, kolskch zariaden, zriaovateov kl, zriaovateov kolskch zariaden, ttnych orgnov, orgnov zemnej samosprvy a inch orgnov verejnej sprvy. (6) Centrlny register je neverejn okrem dajov poda odseku 3 psm. a), j) a l). (7) Ministerstvo poskytuje daje z centrlneho registra len osobm poda odseku 6 v rozsahu potrebnom na ely a) zabezpeovania a plnovania kontinulneho vzdelvania poda tohto zkona, b) financovania kl a kolskch zariaden poda osobitnho predpisu,69) c) zabezpeovania a kontroly financovania vchovy a vzdelvania v kolch a v kolskch zariadeniach, d) tatistickch zisovan vrtane medzinrodnch porovnan a na rozpotov ely alebo e) plnenia inch loh ustanovench osobitnmi predpismi.69a) (8) Ministerstvo sprstupn daje v centrlnom registri pre a) koly a kolsk zariadenia, ktor sa tkaj pedagogickch zamestnancov, odbornch zamestnancov a alch zamestnancov, ktor vykonvaj pedagogick innos, odborn innos alebo in innos v kole a kolskom zariaden, b) zriaovateov, ktor sa tkaj nimi zriadench kl a kolskch zariaden alebo pedagogickch zamestnancov, odbornch zamestnancov a alch zamestnancov, ktorch zamestnvaj; ak zriaovate nie je zamestnvateom tchto osb, ministerstvo sprstupn len daje v rozsahu, neumoujcom ich identifikciu, c) orgny ttnej sprvy v kolstve v rozsahu ich psobnosti poda osobitnch predpisov, d) in subjekty, ne poda psmen a) a c) na ely plnenia ich loh poda osobitnch predpisov,69b) a to na zklade psomnej dohody medzi ministerstvom kolstva a tmto subjektom. (9) koly, kolsk zariadenia a zriaovate s oprvnen spracva daje poda odseku 3 vo svojich informanch systmoch na ely plnenia ich loh poda prvnych predpisov. (10) Na spracvanie osobnch dajov v centrlnom registri a dajov poda odseku 9 sa vzahuje osobitn predpis.70) Na uchovvanie dajov z centrlneho registra sa vzahuje osobitn predpis.71) (11) Osobn daje poda odseku 3 je mon v centrlnom registri spracva najdlhie do jednho roka od smrti dotknutej osoby alebo jej vyhlsenia za mtvu.

12

59 (1) koly, kolsk zariadenia a zriaovatelia, ako zamestnvatelia zaznamenvaj do centrlneho registra daje poda 58 ods. 3, a to do poslednho da kalendrneho mesiaca, v ktorom dolo k rozhodujcej udalosti alebo v ktorom sa dozvedia o zmene tchto dajov. (2) Povinnos poda odseku 1 plnia koly a kolsk zariadenia elektronickou formou a spsobom, ktor ur ministerstvo v rmci funkcionality centrlneho registra. (3) Ministerstvo zabezpeuje porovnanie dajov zaznamenanch do centrlneho registra poda odseku 1 s dajmi vedenmi v registri obyvateov Slovenskej republiky72) a v prpade rozporu medzi dajmi v centrlnom registri a dajmi v registri obyvateov Slovenskej republiky zabezpe opravu dajov v centrlnom registri poda dajov v registri obyvateov Slovenskej republiky. Na ely poda prvej vety poskytne Ministerstvo vntra Slovenskej republiky ministerstvu daje z registra obyvateov Slovenskej republiky, a to spsobom umoujcim automatizovan prstup k tmto dajom a automatizovan porovnanie s dajmi v centrlnom registri. Podrobnosti upravia ministerstvo a Ministerstvo vntra Slovenskej republiky vo vzjomnej dohode. (4) Zriaovate alebo orgn miestnej ttnej sprvy je povinn na zklade poiadania ministerstvom vykona vo vzahu k dajom zaznamenanm v centrlnom registri kolou alebo kolskm zariadenm v ich psobnosti kontrolu zaznamenanch dajov a potvrdi ich sprvnos a plnos.. Poznmky pod iarou k odkazom 68, 69a, 69b, 70 a 72 znej: 68) Zkon . 275/2006 Z. z. o informanch systmoch verejnej sprvy a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov. 69a ) Naprklad zkon . 596/2003 Z. z. v znen neskorch predpisov, zkon . 245/2008 Z. z. v znen neskorch predpisov. 69b ) Naprklad zkon . 131/2002 Z. z. v znen neskorch predpisov, zkon . 581/2004 Z. z. o zdravotnch poisovniach, dohade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov. 70 ) Zkon . 428/2002 Z. z. o ochrane osobnch dajov v znen neskorch predpisov. 71 ) Zkon . 395/2002 Z. z. o archvoch a registratrach a o doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov. 72 ) Zkon . 253/1998 Z. z. o hlsen pobytu obanov Slovenskej republiky a registri obyvateov Slovenskej republiky v znen neskorch predpisov.. 44. 60 sa dopa odsekom 12, ktor znie: (12) Na konanie poda tohto zkona sa vzahuje veobecn predpis o sprvnom konan, ak tak ustanovuje tento zkon.. 45. Za 61 sa vklad 61a, ktor vrtane nadpisu znie: 61a Prechodn ustanovenie 13

k pravm innm od 1. janura 2012 (1) innos uvdzajceho pedagogickho zamestnanca alebo uvdzajceho odbornho zamestnanca me do 31. decembra 2016 vykonva aj samostatn pedagogick zamestnanec, ktor m minimlne p rokov pedagogickej innosti v prslunej kategrii alebo podkategrii pedagogickho zamestnanca alebo samostatn odborn zamestnanec, ktor m minimlne p rokov odbornej innosti v prslunej kategrii odbornho zamestnanca. (2) Odborn zamestnanec, ktor ku du 31. oktbra 2009 zskal minimlne p rokov odbornej praxe a vykonal rigorznu skku vo svojom alebo prbuznom odbore, sa od 1. janura 2012 povauje za odbornho zamestnanca s prvou atestciou. (3) Odborn zamestnanec, ktor do 31. decembra 2011 zskal minimlne p rokov odbornej praxe a vykonal rigorznu skku me poiada o vykonanie prvej atestcie najneskr do 31. decembra 2012. (4) Pedagogick zamestnanec, ktor do 31. decembra 2011 zskal minimlne p rokov pedagogickej innosti a vykonal rigorznu skku, me poiada o vykonanie prvej atestcie najneskr do 31. decembra 2012. (5) Pedagogick zamestnanec, ktor do 31. decembra 2011 zskal minimlne p rokov pedagogickej innosti a absolvoval rozirujce tdium poda predpisov platnch do 31. oktbra 2009, me poiada o vykonanie prvej atestcie najneskr do 31. decembra 2012. (6) Odborn zamestnanec, ktor do 31. decembra 2011 zskal minimlne p rokov odbornej praxe a vykonal ttnu jazykov skku z cudzieho jazyka, me poiada o vykonanie prvej atestcie najneskr do 31. decembra 2012. (7) Pedagogick zamestnanec, ktor do 31. decembra 2011 zskal minimlne p rokov pedagogickej innosti a vykonal ttnu jazykov skku z cudzieho jazyka, me poiada o vykonanie prvej atestcie najneskr do 31. decembra 2012. (8) Programy kontinulneho vzdelvania na doplnenie kvalifikanch predpokladov, ktormi s programy na doplnenie si pedagogickej spsobilosti, na doplnenie si pecilnopedagogickej spsobilosti a programy na doplnenie alieho tudijnho odboru alebo aprobanho predmetu akreditovan pred nadobudnutm innosti tohto zkona a vykonvan organizciami zriadenmi ministerstvom na zabezpeenie a plnenie loh v oblasti kontinulneho vzdelvania pre pedagogickch zamestnancov s plnm strednm vzdelanm alebo vym odbornm vzdelanm, sa uskutouj a ukonuj a do doby ukonenia platnosti rozhodnutia o akreditcii, najdlhie vak do 31. decembra 2016, poda doterajch predpisov. (9) pecializan inovan vzdelvanie poda doterajch predpisov na obnovovanie a zdokonaovanie profesijnch kompetenci na vkon pecializovanch innost sa uskutouje a ukonuje a do doby ukonenia platnosti rozhodnutia o akreditcii, najdlhie vak do 31. decembra 2016, poda doterajch predpisov.

14

(10) Od 1. janura 2012 za absolvovanie rozirujceho tdia poda 8a alebo za vykonanie rigorznej skky alebo za vykonanie ttnej jazykovej skky z cudzieho jazyka zska pedagogick zamestnanec, ktor m minimlne tri roky pedagogickej innosti, a odborn zamestnanec, ktor m minimlne tri roky odbornej innosti, 60 kreditov, ak tmto zamestnancom nebola za tieto tdi alebo za tieto skky uznan do 31. decembra 2011 prv atestcia. (11) Ministerstvo je oprvnen v centrlnom registri spracva aj daje veden v registri zamestnancov poda zkona v znen innom do 31. decembra 2011, a to po dobu poda 58 ods. 11.. l. II Zkon . 131/2002 Z. z. o vysokch kolch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 209/2002 Z. z., zkona . 401/2002 Z. z., zkona . 442/2003 Z. z., zkona . 465/2003 Z. z., zkona . 528/2003 Z. z., zkona . 365/2004 Z. z., zkona . 455/2004 Z. z., zkona . 523/2004 Z. z., zkona . 578/2004 Z. z., zkona . 5/2005 Z. z., zkona . 332/2005 Z. z., zkona . 363/2007 Z. z., zkona . 129/2008 Z. z., zkona . 144/2008 Z. z., 282/2008 Z. z., zkona . 462/2008 Z. z., zkona . 496/2009 Z. z., zkona . 133/2010 Z. z., zkona . 199/2010 Z. z., nlezu stavnho sdu Slovenskej republiky . 333/2010 Z. z., zkona . 6/2011 Z. z. a zkona . 125/2011 Z. z. sa men takto: V 1 ods. 4 psmeno e) znie: e) poskytovanm alieho vzdelvania a kontinulneho vzdelvania,1). Poznmka pod iarou k odkazu 1 znie: 1) Naprklad 39 zkona . 578/2004 Z. z. o poskytovateoch zdravotnej starostlivosti, zdravotnckych pracovnkoch, stavovskch organizcich v zdravotnctve a o zmene a doplnen niektorch zkonov, zkon . 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelvan a o zmene a doplnen niektorch zkonov, zkon . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . .../2011 Z. z.. l. III Zkon . 553/2003 Z. z. o odmeovan niektorch zamestnancov pri vkone prce vo verejnom zujme a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 369/2004 Z. z., zkona . 81/2005 Z. z., zkona . 131/2005 Z. z., zkona . 628/2005 Z. z., zkona . 231/2006 Z. z., zkona . 348/2007 Z. z., zkona . 519/2007 Z. z., zkona . 385/2008 Z. z., zkona . 474/2008 Z. z., zkona . 317/2009 Z. z., zkona . 400/2009 Z. z., zkona . 102/2010 Z. z. a zkona . 151/2010 Z. z. sa men a dopa takto: 1. V 1 ods. 1 psm. j) sa na konci pripjaj tieto slov ak alej nie je ustanoven inak,. 2. 1 sa dopa odsekmi 5 a 6, ktor znej: (5) Tento zkon sa nevzahuje na pedagogickch zamestnancov a odbornch zamestnancov koly, v ktorej sa vzdelvanie povauje za sstavn prpravu na povolanie4a) v zriaovateskej psobnosti inej prvnickej osoby alebo fyzickej 15

osoby, ak kola, v ktorej sa vzdelvanie povauje za sstavn prpravu na povolanie4a) pri odmeovan postupuje poda kolektvnej zmluvy alebo vntornho predpisu, v ktorch s podmienky odmeovania upraven poda Zkonnka prce. (6) Kolektvna zmluva alebo vntorn predpis, v ktorch s podmienky odmeovania poda odseku 4 a 5 upraven, obsahuje aj kritria na odmeovanie pedagogickch zamestnancov a odbornch zamestnancov. Plat pedagogickho zamestnanca alebo odbornho zamestnanca uren poda kolektvnej zmluvy alebo vntornho predpisu nesmie by ni ako platov tarifa poda tohto zkona zodpovedajca karirovmu stupu, v ktorom je pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec zaraden.. 3. V 4 sa odsek 1 dopa psmenami u) a v), ktor znej: u) prplatok zanajcemu pedagogickmu zamestnancovi a zanajcemu odbornmu zamestnancovi, v) prplatok za prcu so iakmi so zdravotnm znevhodnenm a zo socilne znevhodnenho prostredia.. 4. V 4 odsek 4 sa slov odseku 1 psm. c) a j) a l) nahrdzaj slovami odseku 1 psm. c) a j), l), u) a v).. 5. Za 14b sa vkladaj 14c a 14d, ktor vrtane nadpisov znej: 14c Prplatok zanajceho pedagogickho zamestnanca a zanajceho odbornho zamestnanca Zanajcemu pedagogickmu zamestnancovi a zanajcemu odbornmu zamestnancovi patr prplatok zanajceho pedagogickho zamestnanca a zanajceho odbornho zamestnanca. Prplatok sa poskytuje mesane vo vke 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec zaraden. Prplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogickho zamestnanca a odbornho zamestnanca do karirovho stupa zanajci pedagogick zamestnanec a zanajci odborn zamestnanec. Prplatok sa ur pevnou sumou zaokrhlenou na 50 eurocentov nahor. 14d Prplatok za prcu so iakmi so zdravotnm znevhodnenm alebo so iakmi zo socilne znevhodnenho prostredia (1) Zamestnvate poskytne prplatok uiteovi za vkon pedagogickej innosti v triede zkladnej koly s najmenej 30% individulne zalenenmi iakmi so zdravotnm znevhodnenm alebo so iakmi zo socilne znevhodnenho prostredia z celkovho maximlneho potu iakov v triede poda osobitnho predpisu,30f) ak v triede nepsob asistent uitea. (2) Vku poskytovania prplatku poda odseku 1 uprav zamestnvate vo vntornom predpise koly v zvislosti od potu a) hodn tdennej priamej vyuovacej innosti uitea v triede;30g) najmenej 4 hodiny tdenne,

16

b) iakov so zdravotnm znevhodnenm a zo socilne znevhodnenho prostredia v triede a c) tried poda odseku 1, v ktorch vykonva priamu vyuovaciu innos. (3) Prplatok poda odseku 1 je najviac 2,50% z platovej tarify 12. platovej triedy prvej pracovnej triedy mesane. Prplatok sa ur pevnou sumou zaokrhlenou na 50 eurocentov nahor.. Poznmky pod iarou k odkazom 30f a 30g znej: 30f) 29 ods. 5 zkona . 245/2008 Z. z. v znen neskorch predpisov. 30g ) 3 ods. 1 a 2 nariadenia vldy Slovenskej republiky . 422/2009 Z. z., ktorm sa ustanovuje rozsah priamej vyuovacej innosti a priamej vchovnej innosti pedagogickch zamestnancov.. 6. Prloha . 7 znie: PLATOV TARIFY PEDAGOGICKCH ZAMESTNANCOV A ODBORNCH ZAMESTNANCOV v eurch mesane Platov trieda 6 7 8 9 10 11 12 Stupnica platovch tarf Pracovn trieda 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Platov tarifa 370,00 395,50 410,00 439,00 454,50 485,50 508,50 543,00 555,00 592,50 622,00 664,00 697,00 743,50.

l. IV Zkon . 597/2003 Z. z. o financovan zkladnch kl, strednch kl a kolskch zariaden v znen zkona . 523/2004 Z. z., zkona . 564/2004 Z. z., zkona . 689/2006 Z. z., zkona . 245/2008 Z. z., zkona . 462/2008 Z. z., zkona . 179/2009 Z. z., zkona . 184/2009 Z. z. a zkona . 38/2011 Z. z. sa men a dopa takto: 1. V 2 ods. 3 sa za slovami socilne poistenie spojka a nahrdza iarkou a za slov starobn dchodkov sporenie sa vkladaj slov prspevku na doplnkov dchodkov sporenie,. 17

2. V 4a ods. 2 psm. b) sa za slovami socilne poistenie spojka a nahrdza iarkou a na konci pripjaj slov a prspevku na doplnkov dchodkov sporenie. 3. V 4e ods. 8 sa za slovami socilne poistenie spojka a nahrdza iarkou a na konci sa pripjaj slov a prspevku na doplnkov dchodkov sporenie. 4. V 6b ods. 5 psm. a) sa za slov dchodkov sporenie vklad iarka a slov prspevku na doplnkov dchodkov sporenie. 5. V 7 ods. 16 sa vypa psmeno b) a sasne sa vypa poznmka pod iarou k odkazu 24e. Doterajie psmeno c) sa oznauje ako psmeno b). 6. Poznmka pod iarou k odkazu 24f znie: 24f) 53 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . .../2011 Z. z.. l. V Zkon . 245/2008 Z. z. o vchove a vzdelvan (kolsk zkon) a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 462/2008 Z. z., zkona . 37/2009 Z. z., zkona . 184/2009 Z. z. a zkona . 37/2011 Z. z. sa men a dopa takto: 1. V 28 sa vypa odsek 6. Doterajie odseky 7 a 19 sa oznauj ako odseky 6 a 18. 2. V 28 odsek 10 znie: (10) Ak s splnen poiadavky poda osobitnho predpisu,32a) na nvrh zriaovatea a po shlase rady koly sa najvy poet det v triede poda odseku 9 zvi o poet det uren v nvrhu zriaovatea.. Poznmka pod iarou k odkazu 32a znie: 32a) Naprklad zkon . 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri prci a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov, 24 zkona . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnho zdravia a o zmene a doplnen niektorch zkonov, vyhlka Ministerstva zdravotnctva Slovenskej republiky . 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o poiadavkch na zariadenia pre deti a mlde.. 3. V 28 sa za odsek 10 vklad nov odsek 11, ktor znie: (11) Zriaovate pri urovan potu det v triede poda odseku 10 zohadn poet det v triede so pecilnymi vchovno-vzdelvacmi potrebami a poet det v triede mladch ako tri roky.. Doterajie odseky 11 a 18 sa oznauj ako odseky 12 a 19. 4. V 28 sa vypa odsek 15. 18

Doterajie odseky 16 a 19 sa oznauj ako odseky 15 a 18. 5. 29 sa dopa odsekmi 13 a 14, ktor znej: (13) Ak s splnen poiadavky poda osobitnho predpisu,32a) na nvrh zriaovatea a po shlase rady koly sa najvy poet iakov v triede poda odseku 5 zvi o poet iakov uren v nvrhu zriaovatea. (14) Zriaovate pri urovan potu iakov v triede poda odseku 13 zohadn poet iakov v triede so pecilnymi vchovno-vzdelvacmi potrebami.. 6. V 33 sa za odsek 1 vkladaj nov odseky 2 a 3, ktor znej: (2) Ak s splnen poiadavky poda osobitnho predpisu,32a) na nvrh zriaovatea a po shlase rady koly sa najvy poet iakov v triede poda odseku 1 zvi o poet iakov uren v nvrhu zriaovatea. (3) Zriaovate pri urovan potu iakov v triede poda odseku 2 zohadn poet iakov v triede so pecilnymi vchovno-vzdelvacmi potrebami.. Doterajie odseky 2 a 4 sa oznauj ako odseky 4 a 6. 7. V 49 sa vypa odsek 5. Doteraj odsek 6 sa oznauje ako odsek 5. Poznmka pod iarou k odkazu 43 sa vypa. 8. V 49 ods. 5 sa slov odseku 5 nahrdzaj slovami odseku 4. 9. V 53 ods. 7 sa vypa prv veta. 10. V 114 ods. 2 sa slov ich poet v oddelen je spravidla zhodn s potom iakov v prslunej triede poda 29 ods. 5 najviac vak 25 nahrdzaj slovami poet det v oddelen ur riadite kolskho klubu det alebo riadite koly, ktorej je kolsk klub det sasou, pri dodran poiadaviek poda osobitnho predpisu32a). 11. V 114 sa vypa odsek 7. Doteraj odsek 8 sa oznauje ako odsek 7. 12. V 114 ods. 7 sa slov odseku 7 nahrdzaj slovami odseku 6. 13. V 115 sa vypa odsek 6. Doteraj odsek 7 sa oznauje ako odsek 6. 14. V 115 ods. 6 sa slov odseku 6 nahrdzaj slovami odseku 5. 15. V 116 sa vypa odsek 7. Doteraj odsek 8 sa oznauje ako odsek 7. 16. V 116 ods. 7 sa slov odseku 7 nahrdzaj slovami odseku 6. 17. V 117 sa vypa odsek 8. Doterajie odseky 9 a 11 sa oznauj ako odseky 8 a 10.

19

18. V 117 ods. 8 sa slov odseku 8 nahrdzaj slovami odseku 7. 19. V 140 odseky 9 a 10 znej: (9) kolsk jedle, ktorej zriaovateom je obec alebo samosprvny kraj, poskytuje stravovanie deom a iakom za iaston hradu nkladov, ktor uhrdza zkonn zstupca vo vke nkladov na nkup potravn poda vekovch kategri stravnkov v nadvznosti na odporan vivov dvky. Zkonn zstupca prispieva na hradu reijnch nkladov, ak tak ur zriaovate. (10) Vku prspevku na iaston hradu nkladov, vku prspevku na reijn nklady a podmienky hrady v kolskej jedlni, ktorej zriaovateom je obec 31) alebo samosprvny kraj,42) ur zriaovate veobecne zvznm nariadenm.. 20. V 140 sa za odsek 10 vkladaj nov odseky 11 a 12, ktor znej: (11) Riadite kolskej jedlne, riadite koly alebo riadite kolskho zariadenia, ktorho je kolsk jedle sasou, me rozhodn o znen alebo odpusten prspevku poda odseku 8, ak zkonn zstupca predlo doklad o tom, e je poberateom dvky v hmotnej ndzi a prspevkov k dvke v hmotnej ndzi poda osobitnho predpisu. 32) To neplat, ak ide o deti a iakov, na ktor sa poskytuje dotcia poda osobitnho predpisu.79a) (12) Zriaovate kolskej jedlne me rozhodn o znen alebo odpusten prspevku poda odseku 10, ak zkonn zstupca predlo doklad o tom, e je poberateom dvky v hmotnej ndzi a prspevkov k dvke v hmotnej ndzi poda osobitnho predpisu.32) To neplat, ak ide o deti a iakov, na ktor sa poskytuje dotcia poda osobitnho predpisu.79a). Doteraj odsek 11 sa oznauje ako odsek 13. Poznmka pod iarou k odkazu 79a znie: 79a) 4 zkona . 544/2010 Z. z. o dotcich v psobnosti Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky.. 21. V 141 odseky 5 a 6 znej: (5) Vdajn kolsk jedle, ktorej zriaovateom je obec alebo samosprvny kraj, poskytuje stravovanie deom a iakom za iaston hradu nkladov, ktor uhrdza zkonn zstupca vo vke nkladov na nkup potravn poda vekovch kategri stravnkov v nadvznosti na odporan vivov dvky. Zkonn zstupca prispieva na hradu reijnch nkladov, ak tak ur zriaovate. (6) Vku prspevku na iaston hradu nkladov a vku prspevku na reijn nklady vo vdajnej kolskej jedlni, ktorej zriaovateom je obec31) alebo samosprvny kraj,42) ur zriaovate veobecne zvznm nariadenm.. 22. V 141 sa za odsek 6 vkladaj nov odseky 7 a 8, ktor znej: (7) Riadite vdajnej kolskej jedlne, riadite koly alebo riadite kolskho zariadenia, ktorho je vdajn kolsk jedle sasou, me rozhodn o znen alebo odpusten prspevku poda odseku 4, ak zkonn zstupca predlo doklad o tom, e je poberateom dvky v hmotnej ndzi a prspevkov k dvke v hmotnej ndzi poda osobitnho predpisu.32) To neplat, ak ide o deti a iakov, na ktor sa poskytuje dotcia poda osobitnho predpisu.79a) 20

(8) Zriaovate vdajnej kolskej jedlne me rozhodn o znen alebo odpusten prspevku poda odseku 6, ak zkonn zstupca predlo doklad o tom, e je poberateom dvky v hmotnej ndzi a prspevkov k dvke v hmotnej ndzi poda osobitnho predpisu.32) To neplat, ak ide o deti a iakov, na ktor sa poskytuje dotcia poda osobitnho predpisu.79a). Doteraj odsek 7 sa oznauje ako odsek 9. l. VI Zkon . 578/2004 Z. z. o poskytovateoch zdravotnej starostlivosti, zdravotnckych pracovnkoch, stavovskch organizcich v zdravotnctve a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 720/2004 Z. z., zkona . 351/2005 Z. z., zkona . 538/2005 Z. z., zkona . 282/2006 Z. z., zkona . 527/2006 Z. z., zkona . 673/2006 Z. z., zkona . 18/2007 Z. z., zkona . 272/2007 Z. z., zkona . 330/2007 Z. z., zkona . 464/2007 Z. z., zkona . 653/2007 Z. z., zkona . 206/2008 Z. z., zkona . 284/2008 Z. z., zkona . 447/2008 Z. z., zkona . 461/2008 Z. z., zkona . 560/2008 Z. z., zkona . 192/2009 Z. z., zkona . 214/2009 Z. z., zkona . 8/2010 Z. z., zkona . 133/2010 Z. z., zkona . 34/2011 Z. z. a zkona . 250/2011 Z. z. sa men a dopa takto: Za 102i sa vklad 102j, ktor znie: 102j Ak zanikne rozdelenm, zlenm alebo splynutm prspevkov organizcia zriaden obcou alebo vym zemnm celkom poda osobitnho predpisu,81) ktor je driteom povolenia na prevdzkovanie ambulancie zchrannej zdravotnej sluby poda 11 ods. 1 psm. a), me jej prvny nstupca vykonva innos v poskytovan zdravotnej starostlivosti v rozsahu prevdzkovania ambulancie zchrannej zdravotnej sluby poda 11 ods. 1 psm. a), ktor vykonva zanikajca prspevkov organizcia, a to do 12 kalendrnych mesiacov odo da vzniku prvneho nstupcu, najdlhie do 31. decembra 2012.. Poznmka pod iarou k odkazu 81 znie: 81) Zkon . 523/2004 Z. z. o rozpotovch pravidlch verejnej sprvy a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov..

l. VII Tento zkon nadobda innos dom vyhlsenia okrem l. I bodov 1 a 31 a 33 a 45, l. II a IV, l. V bodov 1, 7 a 9 a 11 a 22, ktor nadobdaj innos 1. janura 2012, l. V bodov 2 a 6 a 10, ktor nadobdaj innos 1. septembra 2012, a l. I bodu 32, ktor nadobda innos 1. janura 2013.

21

prezident Slovenskej republiky

predseda Nrodnej rady Slovenskej republiky

predsednka vldy Slovenskej republiky

22