CHƯƠNG V

:
Câu 1:Theo tư tưởng HCM, tại sao trong tình hình hiện nay, chúng ta phải thường xuyên tiến hành xây dựng và chỉnh đốn Đảng? Chúng ta cần phải chú ý những vấn đề gì?
Đảng Cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc VN; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng đã lãnh đạo, chèo lái đất nước ta từ đấu tranh, giành độc lập tới xây dựng đất nước đang còn non yếu, và nay là phát triển đất nước ngày một giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lên ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta. Từ khi thành lập tới nay, Đảng là con thuyền lớn, chèo lái và đưa nước ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Phải nói, mỗi quyết định của Đảng đều sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của đất nước, đời sống của nhân dân. Do vậy, việc chỉnh đốn đội ngũ Đảng là cần thiết và luôn được kiểm tra, đôn đốc, tránh thái độ ỷ lại những thành tựu đã đạt được mà lơi là, phấn đấu. Trong công cuộc CNH-HĐH hiện nay, việc tiến hành xây dựng và chỉnh đốn Đảng cần chú ý tới những vấn đề sau: 1. Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng trong điều kiện mới. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng; tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới. Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong Đảng, trước hết cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt các cấp; đổi mới nội dung, phương pháp học tập và giảng dạy trong hệ thống trường chính trị, nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của chương trình. Củng cố, nâng cao chất lượng các cơ quan chuyên ngành về công tác tư tưởng, lý luận. Tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận, nhất là cán bộ chủ chốt. Tiến hành đồng bộ công tác tư tưởng, công tác lý luận, gắn các công tác này với công tác tổ chức - cán bộ, với phát triển kinh tế, giải quyết hài hòa các lợi ích. Gắn “xây” với “chống”, lấy “xây” làm chính. Đặc biệt quan tâm chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch. 2. Bảo đảm vai trò nền tảng và hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng có trách nhiệm tổ chức và qui tụ sức mạnh của toàn đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,

Chú trọng trẻ hóa và nâng cao trình độ của đảng viên. thể chế hóa về mặt nhà nước vai trò. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. lấy đạo đức làm gốc. của đảng viên và nhân dân. có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. chính sách của Nhà nước và qui định cụ thể của Ban chấp hành trung ương. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. tham gia các công việc của Đảng. doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật trong Đảng. nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra. người đi tiên phong trong các lĩnh vực công tác được giao. kể cả đối với người lãnh đạo chủ chốt và tổ chức cấp trên. Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về qui mô phải gương mẫu chấp hành điều lệ Đảng. nêu ý kiến riêng. kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách. tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới. kiên định lập trường giai cấp công nhân. lối sống. thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. pháp luật. đẩy mạnh công nghiệp hóa. Mọi cán bộ. gương mẫu. xa dân. khắc phục lối làm việc quan liêu. trí tuệ. quyết định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện. có cơ chế để nhân dân bày tỏ ý kiến đối với những quyết định lớn. năng động. Chú ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. chủ trương. đảng viên có quyền bàn bạc. khi đã thành nghị quyết thì phải nói và làm theo nghị quyết của Đảng. Phân công đảng viên đúng người. Thường xuyên sàng lọc đảng viên. tập trung giải quyết cơ sở yếu kém. tham gia giám sát Đảng. chính sách. các tổ chức chính trị . Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng theo đúng qui định của điều lệ Đảng. hiện đại hóa đất nước. vùng sâu. cán bộ lãnh đạo phải thật sự lắng nghe ý kiến của cấp dưới. nhiệm vụ của các loại hình cơ sở. thử thách. Xây dựng qui chế ra quyết định của Đảng. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. của tổ chức đối với tổ chức. có phẩm chất. tham gia quyết định công việc của Đảng. Kết hợp giám sát trong Đảng với giám sát của Nhà nước và giám sát của nhân dân. Các cấp lãnh đạo. vùng xa. Xác định vị thế pháp lý. . đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện tiêu cực trong Đảng. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng gắn với bảo đảm chất lượng. quyền được thông tin. đặc biệt là tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. 3. của cá nhân đối với cá nhân và tổ chức. vững vàng trước mọi khó khăn. đúng việc. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa. bảo lưu ý kiến trong tổ chức.xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lối. Động viên quần chúng giám sát. tranh luận. chức năng. kể cả đối với công tác tổ chức và cán bộ. bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể. sáng tạo. đạo đức cách mạng. giám sát.quản lý và giám sát đảng viên về năng lực hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất. đóng góp ý kiến về đảng viên. Hoàn thiện qui chế bảo đảm quyền kiểm tra. đạo đức. Kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở Đảng. Xây dựng qui chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc. phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng. năng lực để làm tròn nhiệm vụ người lãnh đạo. giám sát của tập thể đối với cá nhân. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong. đồng thời bồi dưỡng về kiến thức.

có tài. tập thể quyết định đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức trong hệ thống chính trị. Đổi mới công tác cán bộ. nhất là những người kém phẩm chất. kế hoạch. có chất lượng tốt. Xây dựng qui chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Kiểm tra của Đảng với Thanh tra của Chính phủ. giới thiệu nhiều phương án nhân sự để lựa chọn Có cơ chế. thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức. có cơ cấu hợp lý. chính sách lớn của Đảng thành hiến pháp. xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế tiếp vững vàng. vững mạnh. có đủ năng lực thực hiện thắng lợi đường lối. có tài. hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân dân. của dân tộc. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường lối. Tổ chức Đảng có thẩm quyền phải chủ trì công tác cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. khoa học. lãnh đạo thể chế hóa. trái lại. các nghị quyết. thiếu công tâm và khách quan. có khuyết điểm nghiêm trọng. hoạt động có hiệu lực. có bản lĩnh chính trị vững vàng. có ý thức tổ chức kỷ luật cao. bồi dưỡng. nguyên tắc giải quyết những vấn đề trọng đại về quốc kế dân sinh. cơ chế bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. cũng như tình trạng nể nang. gắn bó với nhân dân. công minh. Chú ý đào tạo cán bộ nữ. . chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng phải đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị. cán bộ xuất thân từ công nhân. các chương trình công tác lớn của Nhà nước. chủ trương. làm thay Nhà nước. thay thế những người kém năng lực. bố trí đúng cán bộ ngang tầm nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Xây dựng và hoàn thiện chế độ bầu cử. đồng thời phát huy vai trò. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Cụ thể hóa. chính sách bảo đảm phát hiện. Xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ. không đủ uy tín. Tăng cường công tác kiểm tra phòng ngừa. quyết định. mở rộng quyền đề cử và tự ứng cử. quan điểm. tuyển chọn. kiên định lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. xây dựng Nhà nước thật sự trong sạch. quan điểm. 4. đồng thời không bao biện. với Đảng. có nhân cách và lối sống mẫu mực. cụ thể hóa đường lối. Đổi mới phương thức lãnh đạo. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ thật sự dân chủ. Có cơ chế để đảng viên và nhân dân giám sát cán bộ và công tác cán bộ 5. quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Kiên quyết khắc phục những biểu hiện cá nhân. đào tạo. thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. trì trệ trong công tác cán bộ. cán bộ các dân tộc thiểu số. độc đoán. pháp luật. không dao động trước mọi biến cố phức tạp. Qui định trách nhiệm của cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ. trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng người có đức. trong sáng. đổi mới kinh tế. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. Cán bộ phải là người có đức. phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động. Khâu mấu chốt cần tập trung hiện nay là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ở cấp trung ương và chính quyền ở cấp địa phương. tổ chức cơ quan. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo. tùy tiện. có phẩm chất chính trị tốt. sáng tạo của Nhà nước trong quản lý đất nước và xã hội. Đảng không buông lỏng lãnh đạo.Đổi mới phương pháp kiểm tra và bổ sung chức năng giám sát cho ủy ban kiểm tra đảng các cấp. hiệu quả. tôn trọng tập thể. nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. chuyên gia trên các lĩnh vực. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao. hư hỏng. đơn vị công tác của cán bộ. bồi dưỡng nhân tài theo định hướng qui hoạch.

thực hiện luân chuyển cán bộ. thiết thực. khắc phục bệnh quan liêu. do dân và vì dân. trước hết phải là một nhà nước hợp hiến. chí công vô tư. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. thành thạo nghiệp vụ hành chính và nhất là phải có đạo đức cần. hoạt động và phát triển dựa trên pháp luật. mất đoàn kết nội bộ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. một nhà nước dân chủ vẫn phải được bảo trợ. giữa văn phòng cấp ủy và văn phòng hội đồng nhân dân. lề lối làm việc thật sự dân chủ. hoàn thiện hệ thống văn bản qui định cụ thể về nguyên tắc. xây dựng. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về nhà nước . tư pháp và từng cấp. đổi mới tổ chức và hoạt động của mình. ủy ban nhân dân các cấp. Do .Lãnh đạo việc cụ thể hóa. Nước ta là nhà nước của dân. đúng điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên. từng loại hình tổ chức nhà nước. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ. hành pháp. Xây dựng qui chế phối hợp công tác giữa các ban tham mưu của cấp ủy đảng và cơ quan chính quyền tương ứng cùng cấp. Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với đổi mới phong cách hoạt động. kịp thời kết luận các vụ vi phạm. pháp luật có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới. đảng viên là thủ trưởng cơ quan nhà nước. đúng tội. hội nhập quốc tế hiện nay của Việt Nam. Câu 2: Vận dụng tư tưởng HCM về 1 nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ và việc thực hiện phòng chống tham nhũng hiện nay Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh viết và tuyên đọc trong cuộc mít tinh lớn tại thủ đô Hà Nội ngày 2-9-1945 đã khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới. Văn phòng Chính phủ. Thống nhất việc lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ trong cả hệ thống chính trị.Khẩn trương nghiên cứu. bồi dưỡng nhằm hình thành một đội ngũ cán bộ. Để tiến tới một Nhà nước pháp quyền mạnh mẽ có hiệu lực. kiệm. đồng thời đảm bảo địa vị hợp pháp của Chính phủ lâm thời. đồng thời phát huy tinh thần tự chủ. hình thức. liêm. tùy tiện. sáng tạo của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng. am hiểu pháp luật. thể chế hóa kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và cũng nhiều thách thức to lớn trong con bối cảnh hội nhập. Cơ quan nào vi phạm chính sách. khắc phục tình trạng khép kín. nhất là giữa Văn phòng Trung ương Đảng. phải nhanh chóng đào tạo. nói đi đôi với làm. phương hướng phát triển và nội dung hoạt động trong từng thời kỳ. Một nhà nước pháp quyền có hiệu lực mạnh là nhà nước quản lý đất nước bằng pháp luật và phải làm cho pháp luật có hiệu lực trong thực tế Trong tư tưởng Hồ Chí Minh. chính. Người đã khẳng định: Một nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Văn phòng Quốc hội. nội dung và cơ chế Đảng lãnh đạo đối với Nhà nước trong từng lĩnh vực: lập pháp. Ra nghị quyết đi liền với đề ra các kế hoạch thực hiện nghị quyết. công chức nhà nước có trình độ văn hóa. Văn phòng Chủ tịch nước. để xảy ra tình trạng tiêu cực. Sớm xây dựng qui chế về sự phối hợp giữa kiểm tra của Đảng với Thanh tra của Chính phủ. chủ quan. giúp Mặt trận và các đoàn thể xác định đúng mục tiêu. xử lý đúng người. pháp luật. cục bộ về cán bộ.

phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân. làm gia tăng khoảng cách giàu và nghèo.. bóp méo các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. Vận dụng vào thực tế. chính. Người nhấn mạnh. sự quản lý của Nhà nước và là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ ta. Đảng ta phải biết kế thừa và phát những giá trị pháp quyền nhân nghĩa vào sự phát triển bền vững của đất nước: -Đảng phải chăm lo đưa pháp luật vào đời sống. khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển thêm nhiều”. có hiệu quả. bồi dưỡng ý thức làm chủ. phát triển đất nước.Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ phải lo “Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ.. sinh viên ưu tú ra nước ngoài học tập. cơ chế kiểm tra. giám sát việc thi hành đó trong các cơ quan nhà nước và trong nhân dân. dân kiểm tra” mới có thể chống tham ô. Hồ Chí Minh đã nhận thấy việc tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức. lãng phí. Chính vì luật pháp của ta chưa nghiêm. tác động tiêu cực tới sự phát triển của đất nước. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Vệt gian. Nghiêm trọng hơn. +“Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn.. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần. Phải chú trọng tới tuyên truyền giáo dục lâu dài thì mới thực hiện được tốt. vụ lợi trong toàn đội ngũ Đảng.đó. tham nhũng còn làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. lúc đó dân đã biết nắm quyền của dân. Nêu cao tinh thần “ cần. tức là đã đến mức dân chủ hóa khá cao”. phòng chống tham ô. tham nhũng được xác định là lực cản trở công cuộc đổi mới. kiệm. Thực hiện dân chủ là cái chìa khoá vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. cử những học sinh. phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân. “chí công vô tư” trong đội ngũ cán bộ Đảng Viên Trong giai đoạn cách mạng hiện nay. + Vấn đề nâng cao trình độ dân trí. lãng phí và bệnh quan liêu. Đảng ta đã chú trọng tới tìm kiếm. khéo phân phối. mật thám”. lãng phí. dân bàn. quan liêu một cách tích cực. dân làm. Để cho “dân hiểu. Tìm hiểu về vấn đề xây dựng Nhà nước trong sạch. đầu tư và nuôi dưỡng nhân tài. cử người trẻ tuổi nắm giữ những vị trí quan trọng của đất nước + Phải đấu tranh chống bè phái. . vững mạnh và hiệu quả. Tại sao lại như vậy? Người nói: “Tham ô. cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến. dám nói. dù cố ý hay không. đặc biệt. dân tin” vào Đảng luôn là công việc vô cùng nan giải và khó khan trong mọi thời kì và giai đoạn xây dựng. kiệm. dám làm” “Lúc dân biết và dám phê bình người lãnh đạo. kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô. chỉ khi nào toàn thể nhân dân đều tham gia vào công tác quản lý. khuyến khích nhân dân tham gia vào các công việc của Nhà nước vô cùng quan trọng và bức thiết trong tình hình hiện nay.. chúng đang dần len lỏi vào các tổ chức Đảng… Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới và chỉnh đốn đội ngũ Đảng. chính”. tạo ra cơ chế bảo đảm cho pháp luật được thi hành. quan liêu là 2 nhiệm vụ cần thiết trong mọi giai đoạn của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. biết dùng quyền dân chủ của mình. liêm. Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. phải biết dựa vào dân. để “ luồn” nên tệ nạn tham nhũng mới trở nên phổ biến như vậy. thực hiện nghiêm chỉnh và đồng bộ phương châm “dân biết. liêm. tham nhũng’ + Phải thực hành dân chủ. vẫn còn nhiều lỗ hổng để “ lách”.

việc đối chất và trả lời công khai các câu hỏi của các đại biểu quốc hội về những vấn đề sai phạm đang xảy ra là việc phát huy trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện ý kiến của Người. đào tạo. vì vậy. thể hiện và thực hiện trên thực tế quyền lực của nhân dân (bằng đầy đủ các cơ chế. + Không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước. lãng phí và bệnh quan liêu để cùng nhau tiến bộ. trong các cuộc họp Quốc Hội. phải biết kiểm soát cán bộ. giám sát của nhân dân. Tăng cường quản lý kinh tế tài chính. Trên cở sở đó. Cải tiến kỹ thuật. +Cán bộ phải thi đua thực hành liêm khiết. lãng phí. Người nói “Quan tham vì dân dại”. để giúp cán bộ thực hành chữ liêm. có hiệu lực. Dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình để tẩy trừ những thói tham ô. công chức. chịu sự kiểm tra. quan liêu” (phát động vào những năm 60 của thế kỷ trước). chính sách. dân phải biết quyền hạn của mình.+ Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi người dân phải biết phát huy quyền làm chủ của mình. luật pháp). . xây dựng được bộ máy quản lý nhà nước gọn nhẹ. thực hiện dân chủ hoá. bồi dưỡng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Chống tham ô. Vận dụng vấn đề này. Đảng ta đã tiến hành cuộc vận động “Ba xây ba chống” là: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm. công khai hoá và minh bạch.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful