BẢN CÂU HỎI

Chaøo caùc baïn (coâ, chuù, anh, chò), toâi teân laø Leâ Nguyeân
Khoâi, laø sinh vieân khoa Quaûn lyù coâng nghieäp, tröôøng Ñaïi hoïc
Baùch Khoa, ñang thöïc hieän nghieân cöùu “Ño löôøng taøi saûn
thöông hieäu cuûa chuoãi cöûa haøng aên nhanh KFC”. Baûn caâu
hoûi naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm phuïc vuï cho nghieân cöùu treân.
Toâi cam keát nhöõng noäi dung maø caùc baïn (coâ,chuù, anh, chò)
cung caáp thoâng qua baûn caâu hoûi chæ ñöôïc duøng ñeå thöïc
hieän nghieân cöùu noùi treân vaø khoâng duøng cho baát cöù muïc
ñích naøo khaùc. Caùc thoâng tin caù nhaân cuõng seõ ñöôïc giöõ kín.
Raát mong caùc baïn (coâ, chuù, anh, chò) uûng hoä vaø hoaøn thaønh
bản caâu hoûi naøy.
Q1

Bạn sử dụng thức ăn nhanh có thường xuyên không ?
Hằng ngày......
1 lần 1 tuần...
2-3 lần 1 tuần.............
1 lần 1 tháng.....................
2-3 lần 1 tháng......................
1 lần mổi 3 tháng..............
1-2 lần 1 năm........................

Q2

Bạn đã từng sử dụng thức ăn nhanh của các nhãn hiệu nào sau đây ?
KFC..................................
Lotteria..................................
Jollibee.............................
Chicken Town.......................
Khác.................................
Q3 Xin xếp hạng các nhãn hàng thức ăn nhanh quen thuộc với bạn theo thứ tự :
1-rất quen thuộc, 2-quen thuộc, 3-có nghe nói đến, 4-không nhớ,
5-hoàn toàn không biết dến
KFC..................................
Lotteria....................................
Jollibee.............................
Chicken Town.................
Q4

Bạn hãy mô tả logo của KFC :
.........................................................................................
.........................................................................................

Q5

Bạn hãy cho biết câu slogan của KFC :
.................................................................................................................
.........................................................................................

Q6

Bạn hãy cho biết yù kiến của bạn :
Rất không đồng yù

Rất đồng


Bạn có hài lòng với thức ăn nhanh của KFC
Bạn sẽ còn quay lại cửa hàng ăn nhanh của KFC
Bạn sẽ giới thiệu cửa hàng thức ăn nhanh KFC
cho bạn bè người thân.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

Bạn coi cửa hàng thức ăn nhanh KFC là lựa
chọn đầu tiên của bạn khi muốn sử dụng thức ăn
nhanh
Nhân viên KFC phục vụ thức ăn nhanh chóng.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nhân viên KFC ăn mặc gọn gàng, lịch sự

1

2

3

4

5

Nhân viên KFC phục vụ chuyên nghiệp

1

2

3

4

5

Khi có sự cố xảy ra, nhân viên KFC nhanh
chóng khắc phục sự cố
Nhân viên tại KFC rất nhiệt tình, hiếu khách

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Thực đơn của KFC rõ ràng, dễ nhìn, bắt mắt

1

2

3

4

5

Nhân viên KFC hiểu rõ về các món ăn trong
thực đơn.
Cửa hàng KFC có khu vực ăn uống sạch sẽ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Thời gian hoạt động của các cửa hàng KFC
thuận tiện cho bạn
Các cửa hàng KFC có các dịch vụ kèm theo hấp
dẫn (như khu vui chơi cho trẻ em)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Giá các sản phẩm của KFC rẻ
Bạn thấy hài lòng với chất lượng thức ăn tại
KFC so với giá của sản phẩm.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Vị trí các cửa hàng KFC thuận tiện cho bạn

1

2

3

4

5

Khi đến KFC bạn cảm thấy sự khác biệt so với
các cửa hàng ăn nhanh khác
Bạn thấy thoải mái khi sử dụng các sản phẩm tại
các cửa hàng KFC
Khi đến KFC bạn cảm thấy một không khí vui
vẻ.
KFC thường xuyên có các hoạt động khuyến
mãi
Hình ảnh của KFC rất quen thuộc với bạn

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Bạn cảm thấy thoái mái khi đến KFC một mình

1

2

3

4

5

2

Q7

Bạn hãy cho biết hình nào sau đây là logo của KFC :

...........
.......
Không có hình nào đúng........................

.......

Q8

Bạn hãy cho biết câu nào sau đây là slogan của KFC ?
Having it your way...........
It’s finger lickin’ good..........
I’m lovin’ it...............
Không có câu nào đúng..............

Q9

Giới tính của bạn
Nam..................................

Nữ.........................................

Q10 Bạn trong độ tuổi ?
15-19..............
20-24...........
25-34..............
35-44...........
45-54...............
55-64...........
65+..........
Q11 Bạn làm việc ở lĩnh vực nào ?
Quản lí...............
Học sinh...........
Sinh viên.............
Nội trợ...............
Lao động phổ thông...............
Đã nghĩ hưu.......
Khác.......................................
Q12 Thu nhập hằng tháng của bạn ?
Dưới 1 triệu VNĐ.....................
2-4 triệu VNĐ...........................

1-2 triệu VNĐ........................
Trên 4 triệu VNĐ...................

Q13 Bạn có bao nhiêu con tuổi dưới 16 ?
Chưa có.............
1.....................
3.........................
4.....................

2.......................
5+....................

Q12. Ngoài các câu hỏi trên bạn có yù kiến nào cho nhãn hàng ăn nhanh KFC không ?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful