MAK Цагаан Суварга төсөл, БОНБҮ тайлан

Агуулга
3.

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ ......................................................................................... 4
3.1. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ............................................................................................................. 4
3.2. УУЛЫН АЖИЛ ............................................................................................................................. 12
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

Ерөнхий байдал ...........................................................................................................................12
Уурхайн үйл ажиллагааны дараалал ба хуваарь .....................................................................14
Үйлдвэрлэлийн өмнөх үе болон овоолгын ажил ......................................................................19
Бөөнөөр уусгах аргын төхөөрөмж (БУТ) ..................................................................................21
Уулын чулуулаг болон хаягдлын зохицуулалт .........................................................................21

3.3. БАЯЖУУЛАЛТ ............................................................................................................................. 22
3.3.1. Технологийн процесс ...................................................................................................................22
3.3.2. Реагентууд ..................................................................................................................................28

3.4. ХАЯГДЛЫН БАЙГУУЛАМЖ ......................................................................................................... 29
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

Тавигдах шаардлагууд ................................................................................................................29
Геотехникийн Үнэлгээ ................................................................................................................29
Тогтвортой байдлын шинжилгээ ............................................................................................30
Ерөнхий зураглал, зайлуулан хадгалах стратеги ба үе шаттай хөгжүүлэлт...................34
Нэвчилтийг зогсоох ба нөхөн сэргээх систем .........................................................................36
Хянан шалгалт ба тоног хэрэгсэл суурилуулах ......................................................................40

3.5. УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ .................................................................................................................. 41
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.

Усны шаардлагууд .......................................................................................................................41
Усны эх үүсвэрүүд ........................................................................................................................43
Ус ...................................................................................................................................................45
Цэвэрлэн боловсруулагдсан ус ...................................................................................................45
Ундны ус .......................................................................................................................................46
ХХХБ –ийн шүүгдсэн материал ..................................................................................................46
Бохир дүүргэлт ...........................................................................................................................47

3.6. ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ .................................................................................................................. 47
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.

Уурхайн үйлчилгээний байгууламжийн талбай ......................................................................47
Агааржуулалтын систем ..........................................................................................................47
Түлшний систем ..........................................................................................................................48
Дэлбэрэх бодисын хадгалалт ....................................................................................................48
Зам болон төмөр зам ................................................................................................................48
Бааз ...............................................................................................................................................50
Хог хаягдалын менежмент .......................................................................................................51
Цахилгаан тэжээл ......................................................................................................................52

3.7. МЕНЕЖМЕНТ .............................................................................................................................. 54
3.7.1. Байгууллагын бүтэц ...................................................................................................................54
3.7.2. Ээлж ба ажлын хуваарийн зохицуулалт ..................................................................................54
3.7.3. Уурхайн хаалт .............................................................................................................................55

3.8. ХУВИЛБАРЫН ШИНЖЛЭЛ ........................................................................................................... 57
3.8.1. Усны нөөцийн эх үүсвэр...............................................................................................................57
3.8.2. Тээвэрлэлт ..................................................................................................................................58
3.8.3. Хаягдлын аж ахуй ........................................................................................................................59

ЖЭМР ХХК
Монгол улс

Утас: 976 11 451805
Имэйл: info@jemr.mn

Хуудас 3- 1

MAK Цагаан Суварга төсөл, БОНБҮ тайлан

Зургын жагсаалт
ЗУРАГ 3.1.

Төслийн байршлын зураг ......................................................................................... 7

ЗУРАГ 3.2.

Төслийн талбайн байршлын зураг ........................................................................... 8

ЗУРАГ 3.3.

Төслийн талбайн байршлын зураг ......................................................................... 11

ЗУРАГ 3.4.

Карьерийн өргөжилт – 1-р шат .............................................................................. 15

ЗУРАГ 3.5.

Ккарьерийн өргөжилт – 2-р шат ............................................................................ 16

ЗУРАГ 3.6.

Карьерийн өргөжилт – 3-р шат .............................................................................. 17

ЗУРАГ 3.7.

Карьерийн эцсийн загварын тэгш хэмт зураг ....................................................... 18

ЗУРАГ 3.8.

Сульфидын хүдрийн овоолгын загвар .................................................................. 20

ЗУРАГ 3.9.

Хүдэр бэлтгэх технологийн схем........................................................................... 25

ЗУРАГ 3.10.

Үндсэн флотацийн схем ......................................................................................... 26

ЗУРАГ 3.11.

Молибденийн үндсэн флотаци............................................................................... 27

ЗУРАГ 3.12.

Төслийн талбайн байршлын зураг ......................................................................... 50

ЖЭМР ХХК
Монгол улс

Утас: 976 11 451805
Имэйл: info@jemr.mn

Хуудас 3- 2

MAK Цагаан Суварга төсөл, БОНБҮ тайлан

Хүснэгтийн жагсаалт
Хүснэгт 3.1

Ил уурхайн материалын задаргаа .......................................................................... 14

Хүснэгт 3.2

Үйлдвэрлэлийн өмнөх үеийн болон овоолгын ажлын хэмжээ ........................... 19

Хүснэгт 3.3

Хаягдлын овоолгын багтаамж ............................................................................... 22

Хүснэгт 3.4

ХХХБ –ийн усны тэнцлийн тооцоо ....................................................................... 33

Хүснэгт 3.5

Нягтаршуулсан хүдрийн хаягдал хадгалах байгууламжийн
хадгалалтын нэгтгэл................................................................................................ 35

Хүснэгт 3.6

Усны хилийн шалгуур үзүүлэлтүүд ...................................................................... 38

Хүснэгт 3.7

Цагаан суврага төслийн усны тэнцвэр .................................................................. 42

Хүснэгт 3.8

Уурхайн ажилчид .................................................................................................... 55

ЖЭМР ХХК
Монгол улс

Утас: 976 11 451805
Имэйл: info@jemr.mn

Хуудас 3- 3

MAK Цагаан Суварга төсөл, БОНБҮ тайлан

3. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ
3.1. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Монголын алт ХХК (100 хувийн монгол хөрөнгө оруулалттай) нь Монгол
улсын хууль, дүрэм журмыг мөрдөн ажилладаг, Цагаан Суварга төслийг
хэрэгжүүлэгч байгууллага юм. Цагаан Суварга төслийн талбай нь хүйтэн өвөл,
халуун зуны температурын хоногийн өөрчлөлт ихтэй говь цөлийн эх газрын
хуурай уур амьсгалтай нутагт хамаарагддаг. Төслийн талбай нь:
1. Монгол улсын говь цөлийн зүүн бүсэд хамаарагдах Өмнөговь
аймгийн зүүн хил залгаа, Дорноговь аймгийн баруун хязгаарын нутаг,
Улаанбаатар хотоос ойролцоогоор 560км алслагдсан.
2. Аймгийн төвөөс баруун өмнө зүгт 220 км (Сайншанд нь нийслэлээс
463 км-т, Монгол улсын урд хилийн боомт хот Замын-Үүд чиглэлийн
200 км үргэлжилсэн төмөр замын дагуу)-т байрлана.
3. Мандах сумын төвөөс 50км орчимд байрладаг.
Төсөл нь 17 жилийн турш ил уурхайг ашиглаж хүдрийг бутлаж нунтаглан,
хөвүүлэн баяжуулах аргаар үйл ажиллагаа явуулах төлөвлөгөөтэй. Зэс,
молибден молибдений баяжмал бүтээгдэхүүнийг худалдааны зориулалтаар
хайлуулах болон бусад боловсруулалт хийнэ. Монголд одоогоор зэс
хайлуулах үйлдвэр, молибден шатаах байгууламж нь байдаггүй учраас
олборлосон бүтээгдэхүүнээ бүгдийг нь баяжмал байдлаар нь экспортод
гаргах болно. Баяжмал нь эхлээд 50км орчмын зайтай Сайншандын төмөр
замын боомт хүртэл хүнд даацын автомашинаар тээвэрлэгдэх ба дараа нь
зорилгот газар руугаа төмөр замаар тээвэрлэгдэх болно.
Төсөлд хөрс хуулалтын өрөмдлөг, тэсэлгээ, трактор болон шанагат техникийн
үйл ажиллагаа орсон бөгөөд зэс, алт, мөнгө болон молибдений баяжуулах
үйлдвэрийн үнэт металлын эрдэс боловсруулалтын тоног төхөөрөмж нь 15,8
сая тонн/жилд цэвэр хүдрийн түүхий эдийг нэвтрүүлэх хүчин чадалтай,
сульфидын хүдрийн цэвэр ашиглалтын хэмжээ нь жилд 14,6сая тонн юм.
Төслийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь:

Уурхайн болон нэгдсэн боловсруулах үйлдвэр, нэмэлт
байгууламжууд

220кв-ын өндөр хүчдэлийн шугам

Цагаан цав цооног болон дамжуулах хоолой, ус дамжуулах усны
сав, гүний усны хадгалах сав болон бусад холбогдох
байгууламжууд,

Хаягдал усыг цэвэршүүлэх байгууламж,

Зүүнбаян болон Сайншанд руу явах уурхайн ажилчдын замын
засварын ажил,

Тоног төхөөрөмж тээвэрлэх зам

ЕСББ-ы байгаль орчин болон нийгмийн бодлогын шаардлагаар БОННҮ-нд
дараах хэсгүүдийг хамруулна:
ЖЭМР ХХК
Монгол улс

Утас: 976 11 451805
Имэйл: info@jemr.mn

Хуудас 3- 4

MAK Цагаан Суварга төсөл, БОНБҮ тайлан

Ил уурхай, үйлдвэрүүд, хаягдлыг агуулах байгууламж, хаягдлын
овоолго карьиер,

Ус олборлолт, дамжуулах болон цэвэршүүлэх байгууламж

Уурхайн бусад тоног төхөөрөмж байгууламжууд

Төслийн зориулалттай байгуулагдсан МАК-ын эзэмшилд байх
тээвэрлэлтийн байгууламжууд

Хаягдлын талбай

Багануураас уурхайн талбал хүртэлх цахилгаан эрчим хүчний шугам
сүлжээ

Сайншанд дахь төмөр замын өртөө

Нислэгийн талбай

Бааз

Ил олборлолтын талбайнууд ялангуяа төслийн зориулалттай

Уурхайн хаалт

Төслийн нөлөөллийн хамрах талбай:
Тээвэрлэлтийн сүлжээ нь аль хэдий нь байгуулагдсан ба МАК компани
ашиглаж байгаа зарим хэсэг нь бага хэмжээний засвар арчилгаа шаардаж
байгаа. Үүнд ялангуяа уурхайгаас Сайншанд болон Зүүнбаян хүртэлх зам
хамаарч байгаа.
Сэрвэн Сухайт ордын нөөцийн талаарх хамгийн сүүлийн тайланг
Майкромайн Птикомпани нь Ази, Австралийн Төмөрлөг Хүдрийн Нөөцийн
хамтын Нийгэмлэгийн 2004 оны хуулийн эмхтгэлд үндэслэн гаргаж
мэдээлсэн ба энэ нь ашигт малтмалын нөөц болон төмөрлөгийн нөөцийн
давхаргын талаар олон нийтэд мэдээлэх удирдамж, стандартын доод хэмжээ
гэж тусгагдсан байна. Энэхүү нөөцийн тайланд 1259 краттын зэс, 45 краттын
молибден, 339 унцийн алт болон 8950 унцийн мөнгө зэрэг тус тус сорьцын
нийт 215 сая тонн нөөцтэй гэж тодорхойлогдсон. (Хүснэгт 2-1) Мөн нөхөн
сэргээгдэж болохуйц зэс нь 1178 кратт болон молибден нь 40 кратт юм.
Мөнгө болон алтыг уурхайгаасаа шууд худалдаалж болохуйцаар баяжмал
хэлбэрээр ялгах боломжтой.
Хаягдал чулуулаг нь (үеийн огтлолоос нь металл олдоогүй тохиолдолд) ил
хаягдалын овоолго руу хүнд даацын техникээр зөөгдөх болно. Ил уурхайн
нүхийг буцааж булах зөвшөөрөгдсөн хязгаарт тодорхойлогдсон дагуу энэхүү
ил овоолго нь хамгийн бага хэмжээтэй байна.
Ил уурхай нь хоѐр төрлийн хүдрийн агуулгатай, нэг нь оксид (ойролцоогоор
19.3 Мт) нөгөө нь сульфид хүдэр (212.8 Мт) юм. Эдгээр хүдрийг тус тусад нь
ялгах процесс шаардлагатай ба энэ уурхайн гол зорилго нь их хэмжээний
агуулгатай сульфидын хүдрийг боловсруулахын зэрэгцээ энэхүү баримт
бичиг нь бүхэлдээ сульфидын хүдрийн боловсруулалтад хамаатай.

ЖЭМР ХХК
Монгол улс

Утас: 976 11 451805
Имэйл: info@jemr.mn

Хуудас 3- 5

Төсөл нь бүтээн байгуулалтын үед 860 гэрээт ажилчдыг ажиллуулах ба төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон ашиглалтын оргил үедээ 1080 орчим боловсон хүчин ээлжээр ажиллах болно. тээвэрлэлт хийхээс өмнө усыг нь шахаж гаргасан байна. Хаягдлын сан /TSF/-гын нэмэлт хаягдлын ачаалал нь мөн хөвүүлэн баяжуулах арга шаардагдах учир энэ тал дээр бодох шаардлагатай юм. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Гэвч энэ шатанд дахь бүхий л бүтээгдэхүүн болон хаягдлын хэмжээ нь зөвхөн сульфидын хүдэр боловсруулалтанд тулгуурлагдсан байна. Эцэст нь шахуурга болон хөвүүлэн баяжуулах үйлдвэрийн аргаар хүдрийг боловсруулна. хөвүүлэх дамжлагуудаар боловсруулснаар зэс болон молибдений баяжмал гэсэн 2 бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж авах болно. Нуруулдан уусгах боловсруулалтаар бүрэн ашиглагдсан хүдэрээр нөхөн сэргээлтэнд зориулагдсан овоолго үүсгэнэ. шахах. Зэс болон молибдений баяжмалыг хадгалах. БОНБҮ тайлан Гэвч оксидын хүдэр нь сульфидын хүдрийн дээд давхаргад байрладаг учраас нууцлагдмал бөгөөд үнэ цэнэтэй баялагт тооцогддог тул МАК-ын зорилго нь эдгээр түүхий эдийг олборлон нуруулдан уусгах техникийн овоолгын суурийг тавих улмаар эдийн засгийн боломжийг нь судлах явдал юм.mn Хуудас 3. Ойролцоогоор өтгөрүүлсэн хаягдлын хуурай хаягдлын хэмжээ нь 65-68 хувь байна. Оксидын хувилбар нь БОННБҮ-д бодолцсон болно. савлах. Боловсруулах үйлдвэрээс ялгарах хаягдлыг хаягдлын сан руу шахахын тулд өтгөрүүлэгч ашиглан ус шавхалт хийнэ.6 . Боловсруулах үйлдвэр нь усны хэрэглээг багасгах зорилгоор усыг битүү эргэлтээр ашиглана. Гадаадын харъяалалтай иргэд нь хөдөлмөрийн хүчний бараг 4 орчим хувийг эзэлнэ.MAK Цагаан Суварга төсөл. Дараа нь металлыг ялгахын тулд хүчлийн нуруулдан уусгах технологийг хэрэглэнэ. Стандартын дагуу бутлах. Энэ үе шатанд 3 арга хэлэлцэгдэж байгаа бөгөөд: оксид хүдрийн тухайд эхлээд боловсруулагдаагүй үлдсэн оксидын хүдрийн овоолгыг үүсгэнэ.

mn Хуудас 3. БОНБҮ тайлан ЗУРАГ 3.MAK Цагаан Суварга төсөл.7 . Төслийн байршлын зураг ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.1.

html) Орон сууц Ажилчдыг байршуулах байгууламж нь төслийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор уурхайн талбайн ойролцоо баригдах болно.eu/environment/water/waterdrink/index_en. үйлдвэрийн бэлтгэл нь 15 сар гаруй буюу 2011 оны 4-р улирлаас 2012 оны 3 дугаар сараас үргэлжилэх ба эхний ээлжинд хүдэр тээвэрлэх хүнд машин техникийн замаар хангаж 1. Төслийн талбайн байршлын зураг Барилга байгууламж.mn Хуудас 3. Ус цэвэршүүлэх байгууламж Ус цэвэршүүлэх байгууламж нь Европийн Холбооны ундны усны шаардлагын дагуу хангах болно.83 мянган тонн сульфидын хүдрийн овоолгоос эхлэн хаягдал чулуулгийн овоолгыг үүсгэнэ.europa. Эн тэргүүнд чухал шаардлагатай дэд бүтцүүд нь: Усан сан бүхий газар Гүний усны хэрэглээний хамгийн дээд утга нь 1. Веб линк нь (http://ec.2.MAK Цагаан Суварга төсөл.8 . Төслийн талбайн зүүн хойшоо ойролцоогоор 15 кмт байрлах Нарангийн хоолойн усан сан бүхий газраас уурхайн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээт эргэлтийн усыг (335 м3/цаг) хангах болно. Түр зуурын байгууламж нь мөн бүх талаараа төслийг дэмжих нэмэлт төслийн ажиллах шаардлагыг хангасан байна ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.204м3/цаг Цагаан цавын загварчлалд орсон болно. Төсөлд уурхайн болон ашигт малтмал боловсруулах байгууламжуудаас гадна томоохон хэмжээний туслах дэд бүтэц байгуулах шаардлагатай болно. БОНБҮ тайлан ЗУРАГ 3.

Эрчим хүч Төслийн эрчим хүчийг Монголын Үндэсний Цахилгаан Түгээлтийн шугамаас 220кВ-ын зориулалтын шугамаар төслийн талбайгаас зүүн хойд талд байрлах Багануураас татаж ханган нийлүүлэх болно (нийт урт нь 460 км). гал түймэртэй тэмцэх байгууламж. мөн цаад талаасаа түүхий эд. Энэ бүс нутагт гол төмөр замыг холбох ажил төлөвлөгдсөн нь уурхайгаас нааших төмөр замын ачаалах байгууламжууд хөгжих боломжийг олгоно.mn Хуудас 3. агуулахын зориулалттай контейнарууд зэрэг цогцолбор барилгыг байгуулах юм. Удирдлагын зориулалттай болон баяжмалын экспорт. Сайншандын хооронд орон нутгийн замыг сайжруулах болно. молибдений баяжмалыг хадгалах болон экспортлохын тулд төмөр замын вагонд ачих. мөн уурхайн үйл ажиллагаанд шаардлагатай өөр бусад байгууламжууд баригдах болно. баримт бичгийн үе шатанд байгаа тул бүх л баяжмалыг одоогийн байгаа төмөр замын зангилаа руу хүнд даацын техникээр тээвэрлэх хандлагатай байна.MAK Цагаан Суварга төсөл. Баяжмал ачсан хүнд даацын техник нь буцахдаа төсөлд шаардагдах бараа материалыг ачиж буцах зорилттой юм.9 . 50 тоннын хүнд даацын авто машинаар өдөрт 20 удаа концентрацыг тээвэрлэхээр тооцоолсон байгаа. хамгаалалтын төхөөрөмж. МАК-ийн тусгай хэрэгцээнд зориулсан туслах зам төмөр замын үндсэн шугамаас тавигдана. шатахуун түгээх болон агуулахын байгууламж. Төмөр замын боомт дахь байгууламж нь жил болгон өдөрт 24 цагийн үйл ажиллагаатай байна. уурхайн багаж төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ. Төмөр замын байгууламж Зэс. сургалтын байр. Зам Зүүнбаян. БОНБҮ тайлан Нислэгийн зурвас Сэнсэн хөдөлгүүрт 30 хүний суудалтай онгоцонд тохирох нислэгийн зурвас нь хэтдээ төслийн талбайд ойр баригдахаар төлөвлөгдсөн ба Улаанбаатар. Гэвч одоогийн байдлаар энэхүү төмөр зам нь зөвхөн төлөвлөгдсөн. Эрчим хүч ханган нийлүүлэх зөвшөөрлийг МУ-н Засгийн Газрын Ашигт Малтмалын Газарт баталгаажуулж авсан хэдий ч Чойр болон Багануур (Багануураар Чойр ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. манаачын байр. гадаадын бүтээгдэхүүний импорт. төслийн талбайн хооронд бараа болон ажиллах хүчний тээвэрлэлт хийхэд дөхөм болно Туслах байгууламжууд Удирдах газар. бараа материалыг хүлээн авах зэргийн улмаас Сайншанд аймгийн төвд төмөр замын байгууламж шаардлагатай байгаа юм. эмнэлгийн төв. Энэ нь барилга байгууламж болон үйл ажиллагааны урсгалд ашиглагдана.

судьфидын хүдрийн 1.MAK Цагаан Суварга төсөл. боловсруулаагүй хүдрийн тээвэрлэлтийн зам. Цагаан Суварга орд газрын цогцолборын анхны орд газрын байршлыг 2008 онд Акер солюшн.     Хийн шингэний ашиглалтын “багтаамж”-ны тогтолцоо болон унтраах аюулгүй ажиллагаа Хяналтын оффис болон орогнох байр сууцаар хангах талаас нь бүрэн дүүрэн дэмжих Усны системийн үйл ажиллагааг бүрэн хангах Бохир ус зайлуулах байгууламжийн үйл ажиллагааг бүрэн дэмжих Туршилт болон барилгын байгуулалтын хугацаа нь 2011 оны 3 дахь хагасаас 2012 оны 4 дэх хагас хүртэл 15 сарын турш үргэлжлэх ба.83 сая тонн боловсруулаагүй хүдрээс гарах хог хаягдлын болвсруулалтыг эхлүүлэх зэрэг байгууламжийн ажлууд хийгдэнэ. 2009 болон 2010 онуудад орд газрын сүүлийн байршлуудыг Кофеи Майнинг ХХК нь олж тогтоосон байна. төслийг хэрэгцээт эрчим хүчээр хангахуйц бодитой шинэчлэлт сайжруулалт хийх шаардлагатай юм. археологийн дурсгалт газар нутаг гэх мэтчилэн байгаль орчин болон нийгмийн талаас нь хязгаар тавих зүйлийг харгалзан үзэх болно. Зурагт ойролцоогоор шугамын тавих маршрутыг үзүүлж байгаа боловч эцсийн байдлаар тогтоосон байршил газартаа байгуулалт хийхдээ цахилгаан инженерчлэлийн хязгаарыг стандартын дагуу хийх бөгөөд хараахан мэдэгдээгүй байгаа заган ой.10 . Төслийн талбай руу нийлүүлэх эрчим хүчний гол шугаманд саатал гарсан тохиолдолд яаралтай цахилгааныг зориулалтын дизель түлшээр генератор банкийг галласнаар эрчим хүчийг хангах юм. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Эрчим хүчний хангамж нь МУ-ын Засгийн Газрын Ашигт Малтмалын Газрын зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд бусад хэрэглэгчдийг хангах хэмжээнд байхаар төлөвлөгдсөн.mn Хуудас 3. Шугамын байршлын судалгаа нь ойрын үед хийгдэх бөгөөд үүний үр дүнд эзмэг байдлаар нөлөөлж болох хэсгүүдээс татах шугамыг тойруулна. БОНБҮ тайлан хүртэлх зай: 180 км) дахь төхөөрөмжөөс гадна эдгээрийн хоорондох холболтод.

7. 3. 126 га. 28 гa. Оксидын хүдрийн овоолго. Зам: хүнд даацын зам 24 га. БОНБҮ тайлан Уурхайн байгууламжуудын талбайн хэмжээ (Зураг 3-4): Ил уурхай. 0. 8. Нуруулдан уусгах талбай. 10. 6. 9. Хаягдлын сан.11 . Химийн болон тэсрэх бодисын агуулах. хэрэв оксидын хүдэр шаардлагатай гэж үзвэл.3. бусад зам 1. Боловсруулах үйлдвэр. 2.3 га.mn Хуудас 3.9 гa.MAK Цагаан Суварга төсөл. 1 га. ЗУРАГ 3.3 гa. 5. Төслийн талбайн байршлын зураг ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Хаягдал чулуулгийн овоолго. 2. Ус цэвэршүүлэх байгууламж. 176 га. 960 гa. Ажилчдын тосгон 12. 4. 1. Сульфидын хүдрийн овоолго. 11. Уурхайн үйлчилгээ.

тээвэрлэх ба овоолох.56:1 байна. Уг сонгосон аргачлал нь карьерийг дараалсан үе шаттайгаар хөгжүүлэх ба шат бүрд дараахи алхамууд хийгдэнэ:        ЖЭМР ХХК Монгол улс Газарт хийгдэх товлосон ажлын хэмжээг тодруулах Тунадасыг хянах арга хэмжээ авах Тухайн карьерийн бүсийн ургамалыг цэвэрлэх. Урдуураа ачигч болон экскаваторуудыг туслах ачилтын техникээр сонгосон. Уурхай нь ил уурхайн олборлолтын аргаар явагдах ба шууд утгуурт экскаватор болон автосамосвалуудыг үндсэн ачих болон тээвэрлэх техникээр сонгосон. хүдэрийн олборлолтын харьцаа 0. Олборлолтын үйл ажиллагаа нь доорхи мөчлөгөөр явагдана:   Төлөвлөх. Өрөмдөлт ба тэсэлгээ хийх.1. Үлдсэн уулын чулуулгийг хаягдлын овоолгод овоолох ба шаардлагад тэнцсэн хүдрийг исэлдсэн хүдрийн эсвэл сульфидийн хүдрийн овоолгоруу ачина. БОНБҮ тайлан 3. Туршилтын үйлдвэрлэл нь 15 сарын турш үргэлжлэх ба тохиромжтой уулын чулуулгийг ашиглан тээвэрлэлтийн зам. Хаягдлын овоолгын бүсийн ургамалыг цэвэрлэх. ЕРӨНХИЙ БАЙДАЛ Уулын ажил нь ил уурхайн аргачлалаар явагдана. шинжилгээ хийх.2. Тэсэлгээний цооногуудаас дээж авч хүдрийн зэрэглэлийг тогтоох.9 сая тонн байх ба хаягдал. УУЛЫН АЖИЛ 3.mn Хуудас 3. хуваарь гаргах. Ухан гаргах.6 сая тонн хүдэр боловсруулах багтаамжид харгалзуулан 17 жилийн турш ажиллах төлөвлөгөөтэй.2.   Хүдрийг зэрэглэлийн ангилал болон ашиглалтын шаардлагын дагуу карьерээс шууд үндсэн бутлуурлуу эсвэл хүдрийн овоолго руу тээвэрлэнэ. Жилийн дундаж уулын ажлын хэмжээ 21. Уулын ажил нь баяжуулах үйлдвэрийн жилийн 14. Уурхайн нөхөн сэргээлтийн ажилд зориулан хөрсний өнгөн хэсгийг хуулж нөөцлөх. том оврын ачааны машинууд болон экскаваторуудыг ашиглан хүдрийг овоолго руу тээвэрлэх болон хаягдал чулууг карьерын гаднах овоолго руу тээвэрлэнэ.MAK Цагаан Суварга төсөл.12 . хүдрийн овоолгын суурь болон бусад үндсэн ажлуудыг гүйцэтгэх болно. Ил уурхайн олборлолтын арга нь өрөмдөх. Уулын ажлын техникүүдийн өргөнд тааруулж тээвэрлэлтийн замаа барих Уулын техникүүдийн саадгүй ажиллах орон зайг бий болгох Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. ачих. тэслэх.

карьерийн шал. Бүх ажиллагсад нь төслийн газар баригдах тосгонд амьдрах болно. тэгшлэх болон бүх төрлийн материалуудыг хутгах ажлуудыг явуулах Шаардлагатай тохиолдолд түлшин хөдөлгүүрт ус шахуургуудыг ашиглан гүний усны асуудлаа шийдэх Шаардлагатай тохиолдолд карьерийн ханын тогтвортой байдлыг хадгалах үүднээс өрөмдлөг хийн гүний усны даралтыг багасгах нүхийг байгуулах.MAK Цагаан Суварга төсөл. БОНБҮ тайлан             Хаягдлын овоолгод шатласан хана болон ус зайлуулах хоолой барьж Уулын техникүүдэд тохируулан хэсгүүдийг суурилуулах. Бүх техникийн.13 . Тоѐота-гийн хүн тээврийн хөнгөн тэргүүдээр ээлжийн ажиллагсадыг тосгоноос уурхайн оффис болон уурхайн хэсэгрүү тээвэрлэх болно. хүдрийн овоолго болон хаягдлын далангуудад засвар заслага явуулдаг журам тогтоох Усны машинуудыг ашиглан тээвэрлэлтийн зам. Ачааны машинаас хүдрийг бутлуурт шууд хийх боломжгүй тохиолдолд уруу утгуурт ачигч ашиглан хүдрийг бутлуурт хийх ажлын тогтсон журмыг гаргах Бульдозер болон тэгшлэгч машинуудыг ашиглан тээвэрлэлтийн зам. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. зохион байгуулалтын болон сувилах түргэн тусламжийн ажиллагсад нь өдрийн 10 цаг ажиллах ба 2 долоо хоног ажлаад 1 долоо хоног амрах зарчимаар ажиллана.mn Хуудас 3. зардлын асуудлаас харгалзан 4 долоо хоног ажиллаж 2 долоо хоног амрах зарчимаар ажиллана. карьерийн шал. Өрөмдлөг болон тэсэлгээний ажлуудыг явуулах Уулын техникүүдийн хүдэр болон хаягдалын тээвэрлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх тогтсон журмыг гаргах Хүдрийг 1-р бутлагч руу. Гадны ахлах мэргэжилтнүүд нь бусад ажиллагсадтай адил цагаар ажиллах боловч аялалын зам. эсвэл бутлагчийн ойролцоох хүдрийн овоолго руу аваачих. хүдрийн овоолго болон хаягдлын далангуудад тоос дарах ажил явуулах Гидро экскаваторуудыг ашиглан ухах. Энэ үйл ажиллагаанд уурхайн дөрвөн ажлын баг шаардагдах болно. Зэргийн хяналтын шаардлагыг хангах арга хэмжээг зохион байгуулах . удирдлагын. Уулын ажил нь 24 цагийн турш 12 цагийн 2 ээлжтэйгээр жилийн 365 хоног явагдана. Шаардлагатай тохиолдолд карьерийн ханын тогтвортой байдлыг хадгалах үүднээс хагарсан давхаргад өрөмдлөг хийж галлах. Ажилчдын тосгон болон уурхайн хоорондох зам нь ойрхон тул замдаа зарцуулсан цаг нь ээлжийн ажлын цаг дээр нэмэгдэхгүй. хяналтын.

уулын техникүүдийг ашигтайгаар ажиллуулах болон бутлуурын тэжээгүүрийн шаардлагаас хамааран карьерийг дараалалтайгаар зохион байгуулна.55 0.5 29.8 44.59 0. 2-5 дээр харуулав.mn Хуудас 3.6 95.2. налуугийн загварыг “доороос дээшлэх” зарчмаар гаргасан.58 0.14 . Дээр дурьдсан хаягдлын хэмжээнд исэлдсэн хүдрийн хэмжээ хамт орсон хэдий ч МАК-нь исэлдсэн хүдэр дээр ирээдүйд зэс ялган авах боломжтой гэж үзэж байгаа. БОНБҮ тайлан 3.03 2-р шат 79.8 0. Карьерийн шатлалт үе болон эцсийн карьерийн загварыг зураг 2-3.1 Ил уурхайн материалын задаргаа Нийт уулын чулуулаг (сая тонн) Хаягдал (сая тонн) Хөрс хуулалтын коэффицент Тээрэмдэх хүдэр Cu Mo (сая тонн) (%) (%) 1-р шат 80. Мөн дараалалтай зохион байгуулалтыг хийснээр системчилсэн геологийн газрын зургийг хийх болон карьерийн дотоод ханын тогтвортой байдлыг хянах боломж өгч байгаа юм.2. Цаашид хийгдэх нэмэлт судалгаа нь эдийн засгийн.5 159.MAK Цагаан Суварга төсөл.1 0. Хөрсний нөхцөл байдал болон налуугийн загварын хэмжүүрүүд нь карьерийг дараагийн шат руу нөхцлийг бүрдүүлнэ.3 0. Хүснэгт 3-1 дээр карьерийг загварын дагуу гүйцэтгэхэд шаардагдах материалын жагсаалтыг харуулав. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.02 3-р шат 212. Хүснэгт 3. хангалттай зэрэгтэй хүдэр гаргах боломжтой болно. инженерийн болон байгал орчны салбаруудыг анхаарч үзэх хэрэгтэй.7 0. Уурхайн үйл ажиллагааны үе шатыг оновчлолын аргаар тодорхойлсон. 2-4.6 0. Карьерийн 1-р шат нь 4 жилийн турш явагдах ба үйлдвэрлэлийн эхэн үеийн шаардлагыг багасгаж өгнө. 2-р шат нь карьерийг өмнө болон зүүн зүгт өргөтгөнө. УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАРААЛАЛ БА ХУВААРЬ Хөрс хуулалтын өмнөх үеийн хаягдлыг багасгах. 3-р шат нь карьерийн эцсийн загвар болно.02 Нийт 372.8 0. Зураг 2-6 дээр карьерийн загварын шатлалт үеийг тэгш хэмжээст зургаар харуулав.64 0.8 116.9 0.7 0. Эцсийн хувилбар дах загвар болон хэрэгжилт нь Байгал орчин-нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд оруулсан заалтуудыг үндэслэнэ.02 Карьерийг гурван шаттайгаар төлөвлөсөнөөр баяжуулах үйлдвэрийн шаардлагад тохирсон нарийн. Ингэж тодорхойлсон үзүүлэлтүүдийг ашиглан уурхайн карьер.6 51.8 212.4 34.

БОНБҮ тайлан ЗУРАГ 3. Карьерийн өргөжилт – 1-р шат ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.MAK Цагаан Суварга төсөл.mn Хуудас 3.15 .4.

БОНБҮ тайлан ЗУРАГ 3.16 . Ккарьерийн өргөжилт – 2-р шат ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.MAK Цагаан Суварга төсөл.5.mn Хуудас 3.

6.MAK Цагаан Суварга төсөл.17 . БОНБҮ тайлан ЗУРАГ 3.mn Хуудас 3. Карьерийн өргөжилт – 3-р шат ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.

mn Хуудас 3. Карьерийн эцсийн загварын тэгш хэмт зураг ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. БОНБҮ тайлан ЗУРАГ 3.MAK Цагаан Суварга төсөл.7.18 .

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨМНӨХ ҮЕ БОЛОН ОВООЛГЫН АЖИЛ Цооногоос хаягдал болон гарах гарах их хэмжээний чулуулгууд нь голдуу 1-р бутлуурын ойролцоо байрлах хүдрийн овоолгыг барихад ашиглагдана. лич пад-ийн суурь.470 3. овоологын уулын ажлууд болон бусад дэд бүтэцийн дэвсгэр хийхэд ашиглагдана.2. Хүснэгт 3. Шаардлагатай хаягдал чулуулгийн хэмжээг хүснэгт 2-2 дээр нэгтгэн харуулав.439 8.697 7. Дэд бүтэцийн барилга байгууламжийн дэвсгэрийн хэмжээг дунджаар 1м байхаар тооцоолсон.3.mn Хуудас 3. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.тонн 3.2 Үйлдвэрлэлийн өмнөх үеийн болон овоолгын ажлын хэмжээ Үйлдвэрлэлийн өмнөх үе Хүдрийн овоолгын ажлын эхлэл Мян.506 2.LCM Мян.254 Уусгах тавцан 225 173 449 Тэсэлгээний материалын үйлдвэрийн хэсэг 90 69 180 Тэсэлгээний материалын агуулах 12 9 24 Засвар үйлчилгээний төв 5 4 9 Шатахуун хадгалах. Шаардагдах хэмжээг топографийн судалгаа болон баригдах дэд бүтэцийн барилгуудаас тооцон гаргасан.MAK Цагаан Суварга төсөл.BCM мян. түгээх станци 5 5 10 4. БОНБҮ тайлан 3.937 Нийт Үндсэн бутлуурын ойролцоо байрлах хүдрийн овоолго нь холих шаардлагад нийцүүлэн уурхайн ажлын төлөвлөгөөний дагуу олон төрлийн хүдрүүдийг бутлуурт хангах зорилготой.19 . Үлдсэн хаягдал чулуулгаар тээвэрлэлтийн зам.011 Уурхай болон овоолгын тээвэрлэлтийн зам 627 482 1.

20 .MAK Цагаан Суварга төсөл. Сульфидын хүдрийн овоолгын загвар ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. БОНБҮ тайлан ЗУРАГ 3.8.mn Хуудас 3.

Дэвсгэр нь нягт гадаогуутай ба өндөр нягттай поли-этилен (HDPE) материалаар бүрэлдсэн байна. Цагаан суврага төсөл дэхь БУТ нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ: - - - - 3.mn Хуудас 3. БӨӨНӨӨР УУСГАХ АРГЫН ТӨХӨӨРӨМЖ (БУТ) - Энэхүү арга нь ерөнхийдөө том хэмжээний талбай газрыг шаардах бөгөөд талбай нь тэгш буюу топографын хувьд жигд байхыг шаардана. Цооногийн тодоот хэсгийн хучилтыг тооцоолоогүй байгаа.2. тогтмол БУТ-д хураагдсан баяжмал нь номинал хэмжээгээрээ тэгш талбайд 10м дээш өргөнө. Байгал орчинд үзүүлэх нөлөөлөл нь бага болон хязгаарлагдмал цаг хугацаатай бол уусгалтанд нэг давхар дэвсгэрийг шаардана. 11.2.7 Мт багтаамжтайгаар нэг удаа хэрэглэгдэнэ. Цагаан суврага төслийн тухайд сонгосон талбай нь топографийн хувьд жигд тохиромжтой бөгөөд дамжлагын БУТ-д тохиромжтой юм. Агуулах багтаамж бүхий нэмэлт усан сан мөн их хэмжээгээр уусгах тохиолдолд хэрэглэгдэнэ. БОНБҮ тайлан Цооногоос гарах тогтоогдсон материалуудаас исэлдсэн хүдрийн овоолгын уусгах тавцанд ойролцоогоор 0.21 . мөн боловсруулалтын усан санд давхар суурийг байршуулах Идэвхитэй засвар болон шийдлийг гаргаж байх үүднээс 2 ханаар барисан бетонон болон геомембране усан сан Тоног төхөөрөмжийн ойр орчмын халисан усыг цуглуулах зорилготой усны чиглэл хянагч Боловсруулалтын усан сангаас шүүрэх усыг цуглуулах Шүүрэлтийг цуглуулах болон сэргээх систем УУЛЫН ЧУЛУУЛАГ БОЛОН ХАЯГДЛЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ Хаягдлын овоолгын хүчин чадлыг байгалийн чулуулгийн хүчин зүйлийн 30%дээр үндэслэн тооцоолсон. 3. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Гэхдээ цооногийн зүүн хязгаарын хэсэг буюу 2-р хүдрийн биетийн бүсийг уухрайн ажил дуустал хучих сонголт байж болно.MAK Цагаан Суварга төсөл.2%-ийн зэсийн агууламжтай 19.3 сая тонн хүдрийг хангах ѐстой. Одоогийн төлөвлөсөн лич пад нь уг шаардлагад хүрэхгүй байгаа ба нөөц тогтоох ажил болон дэвсгэрийн загварын ажил үргэлжлэн хийгдсээр байх болно.5. Нэмэгдэл усан сан нь ямар нэгэн урьдчилан тооцоолох аргагүй гэнэтийн тохиолдолд нэмэлт шийдэл байдлаар боловсруулалтад хэрэглэгдэнэ (ямарч ус гадагшлуулахгүй) Шүүрэлтийг цуглуулах хязгаарлагдмал суурилуулах боломж БУТ-ын тухайд нэг давхарга систем суурилуулах ба ослын тохиолдолд хамгаалах усан сан.4.

Хаягдалын овоолго нь 162 сая тоннын багтаамжтай байх ба 4 ширхэг 20 өргөгдсөн хэсэгтэй байна.5%-аас бага бол хүдрийн зарим хэсэг нь нөөцлөгдөх ба өндөр агууламжтай хүдрийг агуулахаас авч ашиглах ба энэ нь бутлагчийн шаардлагад тохируулах үүднээс юм.MAK Цагаан Суварга төсөл.1042 м 16.3.591 43. Хэрэв олборлосон уурхайн хүдрийн зэсийн агууламж нь 0. 3. Үйл ажиллагааны явцад уурхайн хаягдлын материалыг тодорхойлох шинжилгээ нь уурхайн хаягдал нь аливаа уурхайн исиллэгийг хамгийн бага байлгах дүрэм журмыг баримтлан овоолго дээр хаягдсан эсэхийг шалгана.8%-аас дээш бол мөн олборлогдсон хүдэр нөөцөнд авах ба бага агууламжтай хүдрийг нөөцнөөс ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.343 162. Мян. Уг загвар нь сэргээн засварлагдах эцсийн хаягдлын овоолгын загварт дөхөн очихын тулд бууруулан тооцоолсон.902 33.578 32.773 12.046 62. Овоолгын багтаамжийн хэмжээ нь 162Mт байхаар загварчлагдсан ба нийт уурхайн хаягдлын хэмжээ болох 140 Мт –той харьцуулахад дөрвөн удаагаар 20м-ээр өргөгдөнө.mn Хуудас 3. Уг материалууд нь нөхөн сэргээлтийн үед ашиглагдах болно.1.136 1022 м .707 1002 м .3.354 20.546 Нийт 81. мян.091 Хаягдлын овоолгын гадаргуугийн усны урсалтыг зохицуулахын тулд гадаргууг 2%-ийн crossfall-той хийнэ.тонн Газрын түвшнээс 982м (газрын гадаргаас дээш) 16. БОНБҮ тайлан Хагядал нь эхэн үедээ тэгш хэмтэй овоологдох ба дараа дараачийн шаданд овоолгын загвартаа зохицуулан 10м-20м-ийн өндөртэй өргөгдөх болно.1022 м 21.3 Хаягдлын овоолгын багтаамж Өргөгдсөн түвшин Мян. Хүснэгт 3.568 16.272 52. Үүнтэй төстэй байдлаар уурхайн олборлогдсон хүдрийн зэсийн агууламж нь 0.702 982 м . ТЕХНОЛОГИЙН ПРОЦЕСС Хүдрийг хүнд даацын тээвэрлэгчээс шууд эхний бутлуур руу тээвэрлнэ.1002 м 26. Хүснэгт 2-т овоолгын багтаамжийг нэгтгэн харуулав. БАЯЖУУЛАЛТ 3.351 12.22 . Ажил эхлэх үетэй хамт хөрсний өнгөн давхрагын материал/эрдэс баялаг-ийг тодорхойлж хаягдалын овоолгоос зайтай газар хадгалах ажил хийгдсэн байна.

Тунадасны шахуурга нь анхан шатны бутлуурын байгууламжийн доод давхарт байрлах ба бутлуурын орчны цэвэрлэгээнээс хуримтлагдсан тоосыг цэвэрлэх зориулттай. Тунадасны шахуурга нь нөөцийн хоолойд байрлах ба хоолой дотор угаадсаас үлдсэн тоос хаягдлыг цэвэрлэнэ. хоолойн цэгүүд дэхь үйлдвэрийн агаар мөн тоног төхөөрөмж болон тоос хяналтын систем дэхь тоноглолын агаар зэрэг байна. Анхан шатны 80-131мм хэмжээ бүхий номинал хэсгүүдийн бутлуур 2.Өөрийгөө цэвэрлэгч соронзон бүс нь HPGR конверийн оройн хэсэгт байрлах ба сул металуудыг хамна. Анхан шатны бутлуурын тоосыг хянах систем нь ганц ширхэг хуурай уутны байр байна. 2 дугаар шатны бутлуураас гарсан хэсгийг нөөцлөх 4. Нөөц нь хүчтэй салхинаас хамгаалан хагас биежсэн материалаар хучиж хамгаална. 80 – 127 микрон хэмжээтэй хэсгүүдийг шааран бутлуур бүхий параллель 2 битүү эргэлттэй бутлуураар бутлах Ерөнхий диаграммыг 3. Агуулахын хэсгийн ажил үйлчилгээ нь гуурсан хоолойн цэгүүд дэхь ус. Технологийн процесс нь дараа хэсгүүдэд хуваагдана:      ЖЭМР ХХК Монгол улс Бутлалт Нунтаглалт Үндсэн болон хяналтын флотаци Хам баяжмалын гүйцээн нунтаглалт Хам баяжмалын цэвэрлэгээний флотаци Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Өөрөөр хэлбэл хүдрийг шууд тээвэрлэж буулгахаас гадна мөн агуулахаас шанагат ачигчаар зөөнө. 2 дугаар шатны конус хэлбэрийн бутлуур ба 80-26 мм хэсгүүдийн битүү эргэлт бүхий шалгалт 3. БОНБҮ тайлан гарган ашиглана.mn Хуудас 3.9 дугаар зурагт харуулав.23 . Нөөцийн агуулах нь салхи болон боломжит тоосноос хамгаалагдсан байна. Дээд зэргийн бутлуурын хэсэг дэхь тоосны хяналт нь тухайн байгууламж дотор тусдаа байдлаар суурулагдсан байна. анхан шатны бутлуурын тоосны хяналтыг бутлуурын байгууламж дотор тусад нь хийнэ. Өндөр даралтын тээрмийн ороомгыг ашиглан дээд зэргээр бутлан нунтаглах мөн битүү эргэлтээр 80-6мм хэсгүүдийг шалгах 5.MAK Цагаан Суварга төсөл. Баяжуулах үйлдвэрийн бутлруурын бэлтгэлд дараах дарааллууд байна: 1. Тоос дарах хэсэг нь нөөцийн хонгилын дамжуулах хэсгүүд дээр цогц байдлаар хуурай шүүгчүүд байх ба тоосууд тэнд хуримтлагдаж цааш гадагшлуулна. Сулфидийн хүдэр нь баяжуулах үйлдвэрт боловсруулагдах ба энэ процесс нь нийтэд түгээмэл болсон металлургийн баяжуулах хэсгээр орох ба үүгээр зэсийн болон молебдиний баяжмал гарах юм.

24 . Харин цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд. оффис нь агааржуулалт бүхий барилга байгууламжид байна. Хаядлын аж ахуйгаас технологийн ус хэрэгцээг хангах үүднээс ялгарсан усыг баяжуулах үйлдвэр лүү буцаан шахна. Технологийн схемийг. Технологийн үндсэн тоног төхөөрөмжүүд барилга байгууламж дотор суурилагдана. Зураг 3-11-д харуулав. Ил уурхайн болон баяжуулах фабрик харилцаа холбоо. технологийн процессын удирдлагууд. БОНБҮ тайлан         Хам баяжмалын өтгөрүүлэгч болон холих ган Зэсийн баяжмалын өтгөрүүлэгч болон шүүлтүүр Молибденийн үндсэн флотаци Молибденийн гүйцээн нунтаглалт Молибденийн цэвэрлэгээний флотаци Молибденийн баяжмалын өтгөрүүлэгч болон шүүлтүүр Хаягдлын өтгөрүүлэгч Урвалжууд. ус болон агаарын систем Бутлалтын хэсэг нь ил уурхай хойд хэсэгт байрлах бөгөөд бутлагдсан хүдэр баяжуулах үйлдвэр рүү конвейерын системын тусламжтайгаар тээвэрлэгдэнэ. Зураг 3.10. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Тооцоогоор өтгөрүүлсэн хаягдлын хуурай жингийн элзлэх хувь нь ойролцоогоор 65-68 байна.MAK Цагаан Суварга төсөл. Үйлдвэрийн хаягдлыг усгүйжүүлэх хэсэг баяжуулах фабрикийн хойд хэсэгт байрлах бөгөөд өтгөрсөн бүтээгдэхүүн хаядалын аж ахуйд руу шахна. мэдээллийн системээр бүрэн хангагдсан байна.9. Зураг 3.mn Хуудас 3.

mn Хуудас 3. БОНБҮ тайлан ЗУРАГ 3.9.25 . Хүдэр бэлтгэх технологийн схем ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.MAK Цагаан Суварга төсөл.

MAK Цагаан Суварга төсөл. Үндсэн флотацийн схем ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.10.26 . БОНБҮ тайлан ЗУРАГ 3.mn Хуудас 3.

Молибденийн үндсэн флотаци ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.MAK Цагаан Суварга төсөл. БОНБҮ тайлан ЗУРАГ 3.mn Хуудас 3.27 .11.

Холигдсон уусмалыг 48 цаг хадгалах хүчийн чадалтай Ксантат Хадгалах Цистерн руу дамжуулдаг.3% хувийн концентрацтай болгон устай хольж идэвхжүүлэгч фрокулятор холигч системд хадгалдаг. БОНБҮ тайлан 3. Анионы Фрокулятор Магнафлок 919 –г уурхайн орд руу хуурай ширхэглэг нунтаг хэлбэрээр 500 кг том уутанд нийлүүлдэг бөгөөд реагент бэлдэх байранд хадгалдаг. КАК –ийн задралын бүтээгдэхүүн болох хорт ба шатамхай нүүрстөрөгчийн дисульфид үүсэхээс болон хуримтлахаас сэргийлийн тулд холигч насос бүтээгдэхүүн боловсруулах явцад конус хэлбэртэй холигч цистерны ѐроолоос уусмалыг дээш эргүүлэн хутгадаг. Натрийн гидросульфидыг 900 кг бүхий том уутанд нийлүүлдэг бөгөөд өдөр болгон уурхайн орд дээр 30% хувийн концентрацтай болгон хольдог. Фрокуляторыг 0.mn Хуудас 3. Шатахууны тосыг молибден сульфид хуримтлуулагчаар Багц флотацийн болон молибден флотацийн тойрог шугам хоѐуланд нь хэрэглэдэг. Натрийн гидросульфид (NaHS) –г Молибден флотацийн тойрог шугамд зэсийн сульфидын флотацийг дарахад хэрэглэгддэг.MAK Цагаан Суварга төсөл. Шаврыг хадгалах саравчинд хадгалж 7 хоногийн нөөцийг хангана.3.2. Хайрган шавар (< 120 мм) –г боловсруулах процессийн хүчлэгийн хэмжээг хянах зорилгоор норгож хэрэглэдэг. Шавар норгох үйлдвэр нь чийглэг хольцыг циклон халин гаргах зорилгоор шаврыг буталж норгох бөгөөд шаврын ширхэгийн хэмжээ P80 барагцаагаар 75 микрон 15% хувийн хатуу үлдэгдэлтой байх болно. Холих давтамж нь хэрэлээний хувь хэмжээгээс хамаарна. Энэхүү цистернээс Ксантат Эргүүлэн Хутгах Насос холигдсон зэсийн сульфидын хуримтлуулагчийг төрөл бүрийн нэмэлт оруулах цэг рүү гол дамжуулах тойрогоор дамжуулан Нэгдсэн флотацийн тойрог шугамаар тараадаг. РЕАГЕНТУУД Калийн Амил Ксантат (Ксантат буюу КАК) нь газар дээр нь хольж хэрэглэх зэсний сульфидын хуримтлуулагч бөгөөд 900 кг бүхий том уутанд нийлүүлдэг. Энэхүү ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.28 . Энэхүү цистернээс NaHS Эргүүлэн Хутгах Насос NaHS төрөл бүрийн нэмэлт оруулах цэг рүү гол дамжуулах тойрогоор дамжуулан Молибден флотацийн тойрог шугамаар тараадаг. Үүнийг уурхайн орд руу Олон улсын (ISO) стандартын контейнерт тээвэрлэн авчирч Шатахууны тосны Хадгалах Цистерн. Холигдсон уусмалыг 48 цаг хадгалах хүчийн чадалтай NaHS Хадгалах Цистерн руу дамжуулдаг. Хөөс үүсгэгч нэмэлт (Метил-изобутил Карбинол буюу МИБК) нь хөөсийг тогтовтой байлгах болон зэс ба молибден гаргах авахад туслах зориулалттай флотацийн тойрог шугам хоѐуланд хэрэглэдэг. Үүнийг уурхайн орд руу Олон улсын ISO стандартын контейнерт тээвэрлэн авчирч Хөөс үссгэгч нэмэлтийг Хувиарлах Цистерн руу оруулдаг.

29 . Төслийн ерөнхий талбайн шинжилгээ нь тухайн цагтаа хийгдсэн бөгөөд өөр талбайн сонголт байгаагүй. ГЕОТЕХНИКИЙН ҮНЭЛГЭЭ Хаягдлыг агуулах байгууламжийн талбай. 13. БОНБҮ тайлан хальж гарсан бодисыг 12 цагийн хадгалах хүчин чадалтай Идэвхжүүлсэн шингэн зуурмаг Хадгалах Цистернд хадгалах болно.4. Талбайн ажил нь Либхер фирмийн 944 маркийн экскаватораар хийгдсэн нийт 37н туршилтын нүх. Хаягдлыг Агуулах байгууламжийн салхи шуурганы тэсэх хэмжээ: Салхи шуурганы хэмжээг 300мм хур тунадастай байх үед жилд 1:100 давтамжтай байх Шүүрэлтийн болон битүү усны хоолойн хамгаалалтын систем энэ нь хаягдлын шүүх уснаас газрын гүний усыг бохирдуулахаас хамгаалах Хаягдлыг агуулах байгууламж нь өмнө.1. Хаягдлыг агуулах байгууламжийн ерөнхий зураглалыг Австралийн Үндэсний Хорооны Том хэмжээний далан байгуулах тухай гарын авлагыг баримтлан гаргасан.mn Хуудас 3. ХАЯГДЛЫН БАЙГУУЛАМЖ 3. хайрга болон дээгүүр нь ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. зүүн болон хойд хэсгийн талыг хамарсан далангийн байгууламжаас бүрдэнэ Баруун хэсгийг газрын өндөрлөг толгой хэсэг байна.7Мт/жил дунджаар.MAK Цагаан Суварга төсөл. Урьдчилсан хариугаар газрын нөхцөл нь элс. 11 цооног.6тн/м3 Өтгөрүүлсэн хаягдлын эргийн хажуугийн хэсэг нь 2 % ба үүнийг геотехникийн шинжилгээ дээр үндэслэн гаргасан болно.4.4. үйлдвэрийн талбай болон холбогдох бусад талбайн геотэхникийн судалгааг Коффей майнинг компаниар 2009 оны 7 дугаар сард хийгдсэн. 3. мөн 8н цооногт нь хийсэн нэвтрэх чанарын тестээс бүрдэнэ.3 Мт/жил дээд хэмжээ нь. ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД Дизайны үндсэн үзүүлэлтүүд нь дараах шалгууруудтай байна: Нийт хаягдлын хэмжээ: 247 Мт Жилийн хаягдал: 14. Үйл ажиллагааны хугацаа: 18 жил Хаягдлыг агуулах байгууламжийн дизайны хэмжээс нь дараах байдалтай байна: Өтгөрүүлсэн хаягдлын хувилбар нь: шингэн байдлын нягтрал нь 62% w/w Хаягдлын хуурай нягтрал нь: 1.2. 3.

30 .04 гр нь үйл ажиллагааны явц дахь газар хөдлөлт (дундаж хэтрэх магадлал нь 1:500 жил) мөн 0. Хаягдлын байгууламж нь статик болон динамик нөхцлүүдэд тогтвортой байхаар загварчлагдсан. Газар чичэрхийллийн судалгаа нь (доорхоос харна уу) газар хөдлөлтийн загварчлал ачаалал нь 0. Хамгийн ойр орших хамгийн их хохирол учруулсан тэмдэглэгдсэн газар хүдлэлт 2005 оны 07-р сарын 20-нд Төслийн талбайгаас 105 км зайнд 5.6-3. БОНБҮ тайлан хучсан элсэн шавар байх ба 1. Нэвчилтийн чанарын тестийн хариу нь талбай дахь суурь материалууд нь 10-4 -106 м/с нэвчилтийн чанартай байна гэж элсэн шавар болон чулуун дээр гарсан байгаа. Хаягдлыг хадгалах байгууламж.2). Ойр бүс нутгийн газар хөдлөлтүүд нь богино хугацааны өндөр давтамжтай хөдөлгөөн (харьцангуй өндөр хурдасгалтай ба бага шилжилт хөдөлгөөнтэй) үүсгэдэг гэж тогтоогдсон. Тус бус нутгийг бага зэргийн газар хөдлөлтийн бүсэд тооцдог боловч континенталь буюу тив бүс нутагт өнөө хүртэл болсон тоомохон нэг газар хөдлөлтийн (1957 оны 12-р сарын 04-нд 8. Бүлэг 3.4.Төслийн эргэн тойронд ямар нэгэн газрын нуралт болсон мэдээлэл эсвэл баримт байхгүй мөн одоогийн байгаа мэдээлэл дээр үндэслэхэд ойр орчны талбайд газрын хүчтэй хөдөлгөөн бүртгэгдээгүй байна.0 метрийн зузаантайгаар талбайн баруун өмнө зүгт байрласан байна.0 метрээс гүн хүртэл байсан.MAK Цагаан Суварга төсөл. 3. Ямарч бага нэвчилтийн чанартай материалаар даланг барихгүй байх хаягдлыг агуулах байгууламжийн бүрээс барилгыг хог хаягдлыг агуулах талбайгаас ашиглаж болно (Шүүрэлтийг зогсоох болон Нөхөн сэргээх систем.6) байршил нь Говь-Алтай аймагт Төслийн талбайгаас баруун тийшээ барагцаагаар 700 км зайд оршдог.mn Хуудас 3. Чичэрхийллийн судалгаа нь урт хугацаан дахь тогтворжилтын шинжилгээнд ачааллын мэдээллийг өгөх үүднээс хийгдсэн байгаа.9 метрээс 3. ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын газар хөдлөлтийн үнэлгээг Автрали улсын Викториа мужийн Ричмонд хотын “Байгаль орчны Систем ба Сервис” хувийн эзэмшлийн ХХК –ийн салбар болох Газар хөдлөлтийн Шинжилгээний Төв хийж гүйцэтгэсэн. Хаягдлыг агуулах байгууламжийг барих товлосон талбай дээр хийсэн шүүрэлтийн шинжлгээний хариу нь хаягдлыг агуулах байгууламжийг барих ажилд хамгийн төвөг учруулах асуудал байна гэж гарсан. Талбай дахь геологийн үндсэн үзүүлэлт нь холимог конгломерат болон элсэн чулуулаг байх ба 0.1 баллын хүчтэй болон Газрын Максимум Хурдасгал (ГМХ) нь 23.2 гр нь хамгийн дээд байх газар хөдлөлт юм.4 баллын хүчтэй 130 Газрын Максимум Хурдасгалтай болсон.Төслийн талбай нь харьцангуй чичэрхийллийн тогтвортой бүсэд оршдог.3. Тогтвортой байдлын шинжилгээг санал болгож буй ХХХБ -ийн далангийн дизайн концептын төлөө зүүн болон баруун талын далангийн хамгийн өндөр хэсгүүдийн налууг тооцоолох загварчлалын программыг ашиглан хийж ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Иймд төслийн талбай нь бага болон багавтар чичэрхийлэлтэй хэсэгт тооцогдоно.

3. Энэхүү ХХХБ нь “Ач холбогдолтой” аюулын категорид хамаарах хүдрийн хаягдлын хадгалалт гэж үзэх тул Ашиглалтын Суурь Газар Хөдлөлтийг (АСГХ) ЖХМ 1:500 жилээр сонгогдсон бөгөөд тооцолсон хамгийн их газар хөдлөлт ЖХМ 1:10.000 ЖХМ) хувьд 0. БОНБҮ тайлан гүйцэтгэсэн. Шинжилгээг далангийн барилгын хувьд доод хэсгийн эхлэх далангаас (1-р үе шат) эцсийн далан (6-р үе шат) хүртэл тус тус хийж гүйцтгэсэн болно. Шинжэлгээний дагуу периметр далангийн геометр дизайн тохирч байна. Санал болгож буй ХХХБ –ийн далангийн дизайнлагдсан газар хөдлөлтийн даацыг хүдрийн хаягдал хадгалтын аюулын категорийг харгалзан үзэж тодорхойлсон бөгөөд өгөгдсөн жилийн хэтрэх магадлалтай (ЖХМ) газар хөдлөлтөнд зориулж сонгогдох болно. Австралийн Үндсэний Том Далангийн Холбоо (АҮТДХ) (1999)–д заасан аюулгүй байдлын зөвлөсөн хамгийн хамгийн бага хүчин зүйлтэй харьцуулахад тогтвортой байдлыг шинжилгээ шалгасан тохиолдлууд бүгд найдвартай байдлын ижил хүчин зүйлтэй болох нь тогтоогдсон. Шүүрэлтийг хянах Хэдийгээр судалгаа явагдаж байгаа хэдий ч хаягдлын байгууламж нь хүчил болон метал агуулсан усыг ялгаруулах боломжтой юм.2 г тус тус сонгосон болно.4.MAK Цагаан Суварга төсөл. Ерөнхийдөө шаардлага байгаа тул хаягдлын байгууламжийн ойролцоо шүүрэлтийн хяналт болон менежмент хийх. Компьютерийн загварууд нь төслийн талбайн газрын доторх циркуляр гулсах магадлалтаай хавтангуудын тогтвортой байдлыг Бишопын хялбарчилсан аргаар шинжилсэн. Дизайнлагдсан газар хөдлөлтийн даацыг хэвтээ Газрын Максимум Хурдасгалыг (ГМХ) АСГХ (1:500 ЖХМ) –ийн хувьд 0.04 г ба Тооцолсон Хамгийн Их Газар Хөдлөлт (ТХИГХ) –ийн (1:10. Хэрэв ялгарсан хүчил нь суурь болон ханын хэсгийг даган шавартай холимогоор урсах боломжтой байвал байгал орчин руу хүчлийн урсахыг ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.31 .1. Урсгал дээш болон доош чиглэлийн далангийн алдааны нийт хорин дөрвөн (24) тохиолдлыг периметр далангийн дагуу зүүн болон даланг оруулан шалгасан. Хэрэв ялгарсан хүчил нь асуудал учруулахгүй гэж үзсэн тохиолдолд хаягдлын байгууламжийн доогуур суурилсан байгалийн материалыг ашиглаж хийсэн урсгах систем ньхаягдлын дундуур нэвтэрсэн усны тодорхой хувийг цуглуулах болон буцаан дахин үйлдвэрлэлд хэрэглэх 2. Танилцуулсан шинжилгээнүүдийг консерватив аргаар хийсэн бөгөөд доод ус зайлуулах системийн хамт татах хоолойг дизайны концептэд оруулсан нь далангийн дотор гүний усны чийг агуулсан гадаргууг үүсгэхгүй байлгуулах болно. Тогтвортой байдлын шинжилгээнд боломжтой газар нь оруулсан гүний усны чийгтэй гадаргуу нь нэвчилтын шинжилгээн дээр тулгуурласан. Үүнд дараах боломжит хувилбарууд байж болно: 1.3.mn Хуудас 3.000 –р сонгосон болно.

ХХХБ–г хөгжүүлэхэд голын цутгалан эсвэл усан замд том бага хэмжээний хазайлт өөрчлөлт гарна.Уурхай хаагдсаны дараах хүхрийн хүчлийн менежментийн асуудал нь Уурхайг хаах төлөвлөгөөнд оруулан тусгагдсан байна. ХХХБ –ийн дизайн болон илүү чухал болох түүнийг ажилуулах (уснаас дээш цухуйх тавцангийн зөвшөөрөгдсөн хэмжээ) нь (ЖЭМР. Дизайнд гэсэн хэдийч уснаас дээш цухуйх тавцангийн зөвшөөрөгдсөн хэмжээ хэмжээтэй байлгахын тулд усыг хадгалах байгууламжаас үргэлжлэн гаргах бөгөөд үйл ажиллагааны хяналтыг зөв зохистой хийнэ гэж тогтоосон. Байгууламжинд илүүдэл ус зөвхөн тохиолдлоор “хур тунадас” үүсэх болно. Хэрэв хүхрийн хүчил ялгаруулж байгаа бол хянах менежментийн систем хаягдлын байгууламжийн далангийн доод хэсэг дэхь газрын гүний ус болон уурхай хаагдсаны дараах хүхрийн хүчлийг хянах мөн гарч байгаа хүхрийн хүчлийг тохиромжтой аргаар нэвчүүлэх болон бусад аргаар хаях.2. 2008) суурь судалгааны мэдээлэл дээр үндэслэн 300 мм бүхий хур тунадас орно гэж урьдчилан таамагласан 100 жилд 1 удаа бүхий ДДИ цагийн хур тунадас орохтой эквивалент дизайнлагдсан хур тунадас орохыг даах түр зурын хадгалалтыг боломжтой болгох болно. 3. Энэ нь үл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөний нэг хэсэг болно. Энэхүү бүтэц байгууламжийн хувьд аюулын ангилал өндөр байгаа (АҮТДХ 1999) гэж үзвэл.MAK Цагаан Суварга төсөл.mn Хуудас 3. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.5-д үзүүлсэн Усны нөөцийн зураг нь уурхайн байгууламжийн дээд хэсэг болон одоо хаягдлыг агуулах байгууламжийн доод хэсэгт байрлах худгуудыг харуулсан байгаа.1. хаягдлын хүчил үүсгэх талаарх судалгаа нь одоогоор хийгдэж байгаа бөгөөд эцсийн энэхүү судалгаагаар хаягдлын байгууламжийн загварыг эцэслэн гаргах юм. Газрын Хамгаалтын далангийн өндрөөс шалтгаалж илүүдэл ус үүсэхээс шалтгаалж хүдрийн хаягдлыг хадгалах газарт усны хагалбар тэнд үүсэхгүй. хамгаалалтын даланг 1100 бүхий Дундаж Давтамжийн Интервалтай (ДДИ) 3 өдрийн хур тунадас (бороо болон цас хайлах) ороход даах хэмжээтэй байгуулсан. Уснаас дээш цухуйх хажуу тавцанг усны балансын шинжилгээс уламжлан авсан ердийн ажиллагааны цөөрмийн хамгийн өндөр дээр тулгуурлан үндэслэсэн болно.32 . БОНБҮ тайлан хамгаалах мөн баяжуулалтанд сэргээлтийг нэмэгдүүлэх хэрэглэгдэж байгаа усны нөхөн Дээр дурдсанчлан. 4. Цагаан суврага төслийн орчин тойрны газар нь ерөнхийдөө тэгш болон бага дов толгодоос бүрдэнэ.3.4. Гидрологийн шинжилгээ Санал болгож буй ХХХБ нь дээд 960 га газар ба налууны усны хагалбар бага байх газар байрласан. Санал болгож буй ХХХБ нь хажуу уулын байгууламж байх бөгөөд ХХХБ –ийн ус тогтоох талбай дотор зөвхөн тохиолдлоор хур тунадас орсноос шалтгаалж ХХХБ дотор усны хагалбар үүсэх болно.

БОНБҮ тайлан Түүнчлэн. 1-100 бүхий Дундаж Давтамжийн Интервалтай (ДДИ) 3 өдрийн хур тунадасын (300 мм) дизайн нь 500 мм бүхий ажиллагааны уснаас дээш цухуйх нэмэлт хажуу тавцанг зөвшөөрч байгаа. Жилийн хур тунадасын нийт дундаж хэмжээ 109.6 мм) ерөнхийдөө 08-р сард тохиолддог байхад сард орох хур тунадасын хамгийн доод дундаж хэмжээ 01-р сард 0. Харин гарах урсгалд ус ууршилт болон нэвчилтийн алдалт. Ердийн тохиолдолд хүдрийн хаягдлаас ялгаран гарч буй ус л хүдрийн хаягдлаас гардаг.439. Гэсэн хэдийч. 65% хатуу үлдэгдэлтэй байхад Хүдрийн хаягдлын илүүдэл усны коэффициент: 0.2 (хур тунадас дээр үндэслэн ашигласан ба зохих байдлаар зохицуулан) Ууршилтын савны фактор: 0. Үүнд:      Шингэн зуурмагийн нийт гаралт 13.2 мм –тэй тэнцүү байна.85 Цөөрөм болон урсах элсэн ѐроол: 64 Га Үлдсэн чийглэгийн агууламж: 30% Усны балансын загварыг хур тунадасын байгаа түүхэн бичлэг тэмдэглэл (ЖЭМР.72 Mtpa.8 мм хэмжээтэй тохиолддог. ХХХБ –ийн периметр далангийн нийт зүүн хэсэг нь дизайнлагдсан максимум ажиллагааны түвшин болон дизайнлагдсан шуургын хэмжээтэй байх зорилгоор тогтоосон хэмжээтэй хянганы түвшинтэй байна. Хүдрийн хаягдлын хадгалах байгууламжийн орох ба гарах урсгалыг сар бүрээр урьдчилан тооцолсон. Шингэн зуурмаг (65%-70% хатуу үлдэгдэл) бүхий нягтаршилттай байхад хүдрийн хаягдал авчирч хадгалж болно гэж тэмдэглэгдсэн байгаа. Учир нь.8 мм хэмжээтэй тохиолддог. 2008) ашиглан тохируулсан. их хэмжээний хур тунадас эсвэл/болон цас хайлснаас үүсэж даланд их хэмжээний ус хуримтлагдах гэж тооцоологдсон.mn Эцсийн хэрэгжих Урьдчилсан хэрэгжих Хуудас 3. Хүснэгт 3. Учир нь хүдрийн хаягдал элсэн ѐроол дээр тунаж цуглардаг бөгөөд хөвөх усыг эргүүлэн авах боломж буурах болно. Бэйтмэны шинжилгээгээр (2011 оны 02-р сар) ХХХБ –ийн үйл ажиллаганы үед усны тэнцвэрийг шалгасан. ХХХБ –ийн периметр далангийн түвшин ерөнхийдөө тэдгээрийн тэнцүүлэгч шугамын дагуу ялгаатай байдаг. Сард орох хур тунадасын хамгийн дээд дундаж хэмжээ (34. Шинжилгээнд дараахь таамаглалыг дэвшүүлсэн болно. Доош урсгалын барилгын техник нь далангийн энэхүү зүүн хэсгийг дээшлүүлэхэд ашиглагдах болно. Сарын ууршилтын хамгийн дээд дундаж хэмжээ 05-р сард 230.MAK Цагаан Суварга төсөл.2 мм хэмжээтэй тохиолддог байхад арын ууршилтын хамгийн доод дундаж хэмжээ 01-р сард 14. Загварчлалын үр дүнг хүснэгт № 2-25 –т нэгтгэн харуулав.33 .1 мм байхад жилийн ууршилтын нийт дундаж хэмжээ 1. Орох урсгалд ХХХБ –д тохиолдлоор орсон хур тунадас болон урсан орох шингэн зуурмаг бүхий ус тус тус хамаарах болно.4 ХХХБ –ийн усны тэнцлийн тооцоо Усны балансын урсгал ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.0 – 0. түүнчлэн хүдрийн хаягдалд авч үлдсэн ус тус тус хамаарах болно.

mn Хуудас 3. Ердийн шингэн зуурмаг бүхий хүдрийн хаягдлын системийн хүдрийн хаягдлын 0. ХХХБ –ийн далангууд 18 жилийн турш ашиглагдах үечилсэн (6 үе) байгууламж байх болно. Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын байгаалийн ѐроол суурь түвшин ерөнхийдөө зүүн чиглэл рүү намсдаг бөгөөд хүдрийн хаягдлын зайлуулан хадгалалт нь зүүн ба зүүн хойд талын далан руу хүдрийн хаягдал овоорох байдалтай байна. 11-р сараас 03-р сар хүртэл) турш хөлдсөн байдлаас шалтгаалж буцаж ирэх усны хэмжээг хэт ихээр урьдчилан таамагласан байх магадлал өндөр.4.3 x 106 м3 - Усны баланс өвлийн саруудын (ө. болон уурхайн нягтаршуулсан хүдрийн хаягдал болон карьерын чулуун / ѐроолын материалын доош урсгалын бүс талбайгаас тус тус бүрдэх бүсчилсэн далан болно. Үйл ажиллагаа эхлэх үед болон эхний жилд.MAK Цагаан Суварга төсөл.6 т/м3 (хуурай) хүдрийн хаягдлын нягтаршалтай ба 3 хувийн эргийн налууг тус шинжилгээнд оруулан судалсан болно.34 . Периметр далангийн үлдэгдэл хэсгийг уурхайн нягтаршуулсан хүдрийн хаягдал болон карьерын чулуун / ѐроолын материалаар барих болно.8 . Зүссэн шуудуйг далангийн дизайнд оруулсан бөгөөд ӨНПЭ ус татах хоолой энэхүү шүүлтүүрийн цөөрөмд шаардлагатай байна.2 x 106 м3 6. шүүлтүүр шилжэх бүс талбайгаас.13 –г харна уу) бөгөөд зайлуулан хадгалалт нь нэн тэргүүнд хүдрийн хаягдлын хадгалах байгууламжийн баруун талын хязгаарыг үүсгэх дээд хяр дээр байршилсан хэд хэдэн цэгтэй хоѐр төв өргөгчөөр хийгдэх болно.4. ХХХ–с эргэн буцалт нь тус байгууламжийг зохих хэмжээгээр удирдаж ажиллуулсан тохиолдолд өвлийн турш харьцангуй “тогтмол” байх өндөр магадлалтай. Энэхүү боломж нь гол дамжуулах тойрог шугам шаардагдахгүй.3 x 106 м3 5. Эхлэх даланд тохируулсан дизайн концепт нь урсгал дээш чиглэсэн Өндөр Нягтаршилтай Полиэтилен (ӨНПЭ) ус татах хоолойгоос. усны алдагдал нь загвар дээр зааснаас хавьгүй өндөр байх магадлалтай бөгөөд тиймд энэ үед тэжээх усны шаардлага өндөр байх болно. БОНБҮ тайлан Жилийн дундаж усны эргэн буцалт (цахим хүснэгтээс) Усны эргэн буцалт – 04-р сараас 10-р сар хүртэл Доод хязгаар хүрээний усны эргэн буцалт – 04-р сараас 10-р сар хүртэл багасч буцна Жилийн тэжээх ус – дундаж эргэн буцалт (оптимист байдлаар) Жилийн тэжээх ус – “дээд” хязгаар хүрээний боломжийн судалгаа: 30% 25% 15% боломжийн судалгаа: 28% - 5.1. ЗАЙЛУУЛАН ХАДГАЛАХ СТРАТЕГИ БА ҮЕ ШАТТАЙ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ Нягтаршуулсан хүдрийн хаягдлын багц нь барагцаагаар 960 Га бүхий тайлбайг эзлэх (Зураг № 2. 3.х. 1.0 м3/т –тай харьцуулахад Зузааруулсан багцын концептын тэжээх усны шаардлагатай хэмжээн нь барагцаагаар хүдрийн хаягдлын 0.4 м3/т –тай тэнцүү байх магадлалтай. Өвлийн улиралд усны эргэн буцалт зуны усны “бага” эргэн буцалттай төстэй байх ѐстой. ЕРӨНХИЙ ЗУРАГЛАЛ. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.

Периметр далан нь дизайны налуу 1:2 (босоогоос хэвтээ чиглэл рүү) дээш урсгал болон 1:2. тогтвортой байдал болон усны гидрологи / гидравликийн балансын шинжилгээнүүдийг дизайны тохирох байдалд (Бейтмен огноогүй) нийцүүлэн хийж гүйцэтгэсэн. Периметр далангуудыг уурхайн нягтаршуулсан хүдрийн хаягдал болон карьерын чулуун / ѐроолын материалаар барих болно.35 . болон уурхайн нягтаршуулсан хүдрийн хаягдал болон карьерын чулуун / карьерын материалын доош урсгалын бүс талбайгаас тус тус бүрдэх бүсчилсэн далан болно. Хүснэгт 3.MAK Цагаан Суварга төсөл. Карьерын материалыг Коффи –гийн дэргэд байршилсан тогтоож тодорхойлсон карьерын материалтай талбайгааас түүний шинжилгээний явцад бүрдүүлэх боломжтой. Эхлэх далангийн максимум өндөр нь барагцаагаар 9 м байх бөгөөд дизайны санал болгож буй максимум өндөр 25 м байх болно. Шүүсэн материалд хүрэх замыг уурхайн хүдрийн хаягдлыг машин тээврээр нягтаршуулан байгуулж периметр далангийн хамт үе шаттайгаар барьж байгуулах болно.х. Эхлэх гол даланг 5 үе шаттайгаар (ө. шүүгдсэн материалын талбай дахь зүссэн шуудуугаас. Хүснэгт 3-4 ХХХБ –ийн хадгалалх хүчин чадал болон талбайн нэгтгэн үзүүлэв. 2x5 м ба 3x2 м тус бүр өргөх) байгаа хэмжээнээс шалтгаалж уурхайн хүдрийн хаягдлаар урсгал доош барилгын эсвэл төв шугамын техникийг ашиглан өргөх болно.5 Нягтаршуулсан хүдрийн хаягдал хадгалах байгууламжийн хадгалалтын нэгтгэл ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. шүүлтүүр шилжэх бүс талбайгаас.mn Хуудас 3.3 Мт хүдэр боловсруулах хүчин чадлаар үйлдвэрлэх явцад хаягдал үүсэх хувь хэмжээнд тулгуурласан. Ёроолын ус зайлуулах системийг дизайныг шүүлтийн цөөрмийн дизайнд оруулсан бөгөөд шүүгдсэн материалд хүрэх замыг уурхайн хүдрийн хаягдлыг машин тээврээр нягтаршуулан байгуулж периметр далангийн хамт үе шаттайгаар барьж байгуулах болно. БОНБҮ тайлан ХХХБ –ийн дизайн. нэвтчилт.6 т/м3 бүхий хуурай нягтаршилтай байгалийн хүдрийн хаягдал болон жилд 14.3 (босоогоос хэвтээ чиглэл рүү) доош ургалтай (зөвхөн зүүн талын даланд харин бусад газар 1:2 (босоогоос хэвтээ чиглэл рүү)) байх болно. Өргөлтийн үе шат тус бүрийн урьдчилан тооцоолсон хугацаа нь 1. Эхлэх далан нь урсгал дээш чиглэсэн ӨНПЭ ус татах хоолойгоос. шүүлтийн цөөрөм дэх зүүн талын далангийн ӨНПЭ ус тахах хоолойг периметр далантай хамт өргөх болно.

667.000 5. НЭВЧИЛТИЙГ ЗОГСООХ БА НӨХӨН СЭРГЭЭХ СИСТЕМ Зүүн талын далан дээш урсгалын талд нэвтчилтийн зүсэлт агуулах бөгөөд түүнийг ѐроолын гадаргуугаас 3 м доор чулуу болгон ухагдах болно.0 8.969.0 .36 .4.0 5 930.961.5.0 .0 .960.0 .000 164.188. боловсруулах усны цистерны өндрийн түвшний мэдрүүрийн заалтаар соролтыг зогсоох болно.833.000 154.967. Шүүлтийн цистерн хүдрийн хаягдлын далан хаалтаас гадаргууны усыг цуглуулах бөгөөд түүнчлэн сорж авсан нэвтчсэн ба ѐроолын зайлуулсан усыг хуримтлуулах болно.000 42.790.770.444.917.040. Зүсэлтийг буцааж шаварлаг / лаглайсан материалаар буцаж дүүргэн нягтаршуулах бөгөөд ӨНПЭ ус татах хоолойг зүсэлт дотор байршуулах болно.646.MAK Цагаан Суварга төсөл. Шүүлтийн цистерн нэг нэгэн дээрээ босоо чиглэлд давхарлаж тавьсан ба шилж сонгон шүүгдсэн чулуугаар бүрхэгдсэн нүхлэгдсэн бетон хойлоогоос бүрдэх болно.4.971. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.882.0 8. Гаргаж авсан шүүгдсэн усыг үйдвэр рүү дахин ашиглах зорилгоор сорж буцааж.0 3 924.153.000 68.0 4 927.0 8.000 27.mn Хуудас 3. 3. Гадаргууны хөрсөөр дамжих болон хүдрийн хаягдлын хадгалах байгууламжийн доош урсалтын хэсгүүдэд гарч болзошгүй хэвтээ чиглэлийн нэвтчилтийг багасгахын тулд нэвтчилтээс хамгаалах шуудуйг ХХХБ –ийн зүүн талын далангийн хажуу талд байгуулах болно. Уурхайн газрын гүний усны хянах төлөвлөгөөнд нэг хэсэг байдлаар мониторинг хийх худгуудыг газрын гүний усанд байршуулах ба хаягдлыг агуулах байгууламжийг оруулан хянана.375.0 8.000 17.0 9.000 9.955.000 128. автоматаар идэвхжүүлж.000 15.4.000 12.0 .0 9.965.000 247.921. Эргэлтийн систем Дизайнд хоѐр шүүлтийн цамхаг байгууламжинд ажилах насосуудас бүрдэх шүүлтийн системийг оруулсан болно.000.0 6 933.000 77.000 2.088. БОНБҮ тайлан Далангийн хяр Үе шат (өөрчлөлт) Хадгалах талбай (м2) Хадгалах эзэлхүүн (м+) Хадгалах хүчин чадал (тон) Урьдчилан тооцоолсон хугацаа (жил) 1 921.000 123.000 18. Шүүлтийн цистерны түвшин нам болоход насосууд автоматаар ажиллахаа болино.500.000 205.1.000 102.611.0 2 921.0 3.0 .

Санал болгож буй эрсдлийн удирдлагууд нь: - Далангийн хүрээлсэн ус зогсоох суваг нь газрын дагуух шүүрэлтийг зогсоох Хаягдлыг агуулах байгууламжийн газар доогуурх усны суваг нь гол их хэмжээний шүүрэлтийг багасгах зориулалттай юм. Ёроолын ус зайлуулах шугам хоолойнууд хольц материал / элсээс бүрдэх шүүх бүс талбайгаар хүрээлэгдсэн геотекстил материалаар ороогдсон нүхлэгдсэн хоолойнуудаас бүрддэг. БОНБҮ тайлан Шүүрэлтээс газрын гүний усыг бохирдуулах. Хяналтын / нөхөн сэргээлтийн өрөмдлөгийн цооногуудыг тогтмол усны түвшинг хянах болон ХХХБ –ийн ойролцоох усны чанарын дээж авахад ашиглах болно.mn Хуудас 3. Тус тор сүлжээ нь байгууламжийн зүүн талын далан дагуу байрласан гол тужээгч шугам хоолойд нийлэх тэжээх шугам хоолойнуудаас бүрддэг. 3.1. Дизайнд нүхлэгдсэн хоолойг урсах чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор оруулсан байгаа. Шуудуйг шилж сонгосон чулуулаг / том ширхэгт хольц материалаар буцаад дүүргэх бөгөөд шуудуйн ирмэгийг шүүлтүүр хийх зориулалт бүхий геотехтил материалаар хучиж тэгшлэх болно. Далангийн дээд хэсгийг барихдаа мөн бага нэвчилттэй материалыг оруулах Усыг дахин ашиглах үүднээс эргэлтийн систем байгуулах Олон улсын шаардлага хангасан байгууламжуудыг загварчлах (тухайлбал АҮТДХ) Ажиллах зааварчлагааны дагуу тоног төхөөрөмжийг ашиглах Өтгөрүүлсэн хаягдлыг хэрэглэх (илүү их ус үйлдвэрт хэрэглэгдэнэ) Нэвчилтийн шуудуйг ѐроолын гадаргуугаас 3 м доор элсэн дундуур чулуу болгон ухах болно. усны менежментийн асуудлууд гэх мэт) нь байгал орчны үнэлгээнүүд хийгдсэн байгаа. гол далангийн нуралд алдаа нь байгал орчныг цэвэрлэх болон үйл ажиллагааны эрсдэлүүд (усны хоолой задрах.37 . Саатсан нэвчсэн усыг шүүгдсэн материал нөхөн сэргээх цамхагуудын ойр байршлах бетонон худаг бүхий ус татах хойлоонуудыг ашиглаж барьсан хоѐр ус хураагуурууд руу урсан орох болно. Ёроолын ус зайлуулах систем нь шүүлтийн талбай дээр ѐроолын ус зайлуулах шугам хоолой бүхий шүдэн хэлбэр бүхий тор сүлжээнээс бүрддэг. Нөхөгдсөн нэвчсэн усыг босоо чиглэлийн насосыг ашиглан шүүгдсэн материал нөхөх цамхагууд руу (ус хураагуурт өндөр түвшинд байхад асааж. Тус тор сүлжээний талбайг цөөрмийн максимум тэлэлт дээр тулгуурлан 1:100 жил. Ёроолын ус зайлуулалт Ёроолын ус зайлуулах системийг үйл ажиллагаа эрхлэх газрын зүүн хэсгийн шүүлтийн талбайд барьснаар хүдрийн хаягдал хоорондоо нийлээхээс үүсэх усыг нөхөн авах болон үүсэх боломжтой нэвчилтийн алдагдлыг багасгахад туслах болно. харин нам түвшинд унтраадаг) автоматаар шахах болно.4.5.MAK Цагаан Суварга төсөл. Ёроолын ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. 3 өдрийн дараахь байдлаар үнэлэгдсэн бөгөөд тор сүлжээ урьдчилан тооцолсон усны цөөрмийн максимум тэлэх хэмжээ хүртэл тэлэх болно.

Үүнд: a) Нягтаршуулсан шингэн зуурмаг хэлбэртэй хүдрийн хаягдлыг хоѐр дан зайлуулах цэгээс хэсэг талбай бүрээр зайлуулах болно.6 Усны хилийн шалгуур үзүүлэлтүүд Усны хилийн хязгаар Байрлал ЖЭМР ХХК Монгол улс Үйл Эргийн Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Үйл ажиллагаа /ашиглалт Боловсруулах үйлдвэрээс усгүйжүүлсэн хүдрийн хаягдлыг ХХХБ руу 62% w/w бүхий шингэн зуурмагыг нэг хоолойгоор сорох болно. c) Хүдрийн хаягдлыг хадгалах талбайн дээд гадаргуу нь нийтдээ баруунаас зүүн тийшээ налсан газрын хэлбэр бүхий хэд хэдэн гүдгэр конус хэлбэр үүсгэх болно.38 .2. Хүснэгт 3.000 м3 бүхий багтаамжай (1:100 ДДИ 3 өдөр үргэлжлэх) шуурганы усны цөөрмөөс 0. Ёроолын ус зайлуулах ус хураагууруудад хуримтлагдсан усыг шүүлтийн шүүгдсэн материал нөхөх цамхагууд руу (ус хураагуурагт өндөр түвшинд байхад асааж. Үйл ажиллагаа явуулах уснаас дээш цухуйх тавцангийн хамгийн бага хэмжээг 2. Ёроолын ус зайлуулах системд хуримтлагдсан усыг зүүн талын далан хавьцаа байршилсан налуу цооног руу дотогш оруулсан усан дотор орж ажиллах насосоор нөхөн сэргээх болно. Хүдрийн хаягдлыг нэн тэргүүнд хүдрийн хаягдлын хадгалах байгууламжийн баруун талын хязгаарыг үүсгэх дээд хяр дээр байршилсан хэд хэдэн цэгтэй хоѐр төв өргөгчөөр гүйцэтгэж зайлуулан хадгалах болно. ХХХБ –ийн дизайнд үйл ажиллагааны дараахь санаа бодлыг оруулсан болно. Эксковатораар хүдрийн хаягдлыг ашиглан барьсан орох зам болон дээр нь хүн явах боломжтой нягтаршуулсан хүдрийн хаягдал (гэсэн хэдийч шүүлтийн талбайд ойрхон биш) дээгүүр явж түүнд хүрэх боломжтой.MAK Цагаан Суварга төсөл.5.4. Шүүлтийн байгууламжийг тойрон байгаа цөөрмийн “ердийн” түвшингээс 8. гинж.mn Шуурганы түвшин Нийт усны Хуудас 3. БОНБҮ тайлан ус зайлуулах шугам хоолойнууд геотекстил материал бүхий шүүлтүүр болон хольц материалтай нийлсэн дотоод ус хураагууртай нэгэн түвшинд очдог. Төв өргөгчийг цаг хугацааны турш тууштай үргэлжлэн өргөх эсвэл шууд эхэнд нь татлагаар (олс уяа. харин нам түвшинд унтраадаг) автоматаар шахах болно.5 м–ийн өндөрт байлгах болно. 3.5 м цухуйсан тавцангийн нийт барагцайлсан минимум хэмжээнд хамаарах болно. b) Хүдрийн хаягдлыг зайлуулах ажлыг шүүлтийн байгууламжийг тойруулан бага хэмжээний хөвөх устай цөөрөм байлгаах үүднээс хийж гүйцэтгэх болно. утас эсвэл тэдэнтэй төстэй суурь дэмжих төхөөрөмжөөр) өргөх боломжтой.590.

Өвлийн улирал эхлэхээс өмнө буцах усны жигд нийлүүлэлтийг хангах үүднээс зарим нэг хэмжээний усыг байгууламжин дотор хадгалах Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.0 м 0.MAK Цагаан Суварга төсөл.2 м 8.х. хүдрийн хаягдал зайлуулах цэгүүд. хүдрийн хаягдал илүү өндөрт зайлуулах шаардлага) хийх шаардлагатай болдог. b) Үйл ажиллагааны аюулгүй байдал болон байгаль орчны аспектуудыг зохих хэмжээний туршлагатай. Шингэн зуурмагийн нягтаршил “бага” байх үед хүдрийн хаягдлыг нам түвшинтэй усны эргийн налуу үүсгэх бөгөөд дизайн хийх үед урьдчилан тодорхойлсноос илүү өндөр далан барихад хүргэх эсвэл гүдгэр / илүү эгц уруу чулуу хайрган налууг хүдрийн хаягдал зайлуулах цэгт үүсгэж илүү өндөр төс өсгүүр (ө. умард төв өсгүүр ба хоолой бүхий дэнжийн умард хэсэг талбай) ойр орших талбаагаас хийж эхэлнэ. шүүлтийн систем. Шүүлтийн цөөрөм болон хүдрийн хаягдал урсах эрэг дээгүүр хэсэгчлэн хөлдөлтөөс шалтгаал өвлийн улиралд байгууламжинд усны буцалт багасан гэсэн хүлээлттэй байгаа.0 м 8. Нягтаршуулсан хүдрийн хаягдлын систем нь өвлийн улиралд ерөнхий хүдрийн хаягдлын шингэн зуурмагын системийг бодвол бага асуудал үүсгэх учир нягтаршуулсан хүдрийн хаягдлын багцтай өвлийн улиралд ажиллахад үйл ажиллагааны зарим нэг цөөхөн заалтууд шаардлагатай. Энэхүү хянан шалгалтыг хамгийн багадаа жилд нэг удаа хийж гүйцэтгэх ѐстой.х.5 м Баруун далан 0.5 м a) Ойр ойрхон хяналт шалгалтыг (ээлж бологонд хамгийн багадаа хоѐр удаа) хүдрийн хаягдлын шугамууд. Далангуудыг өдөрт нэг удаа хянан шалгах ѐстой. Энэ нь байгууламжийг ажиллуулахад тулгардаг гол эрсдэл юм. түүнчлэн ус нөхөн сэргээх системтэй харьцуулахад хөвөх усны цөөрмийн байршил болон ѐроолын ус зайлуулалтын ус хураагуур руу урсах үйлдлийг тус тус хийж гүйцэтгэх ѐстой.mn Хуудас 3.3 м 0. БОНБҮ тайлан ажиллагааны шатан дахь усны хил усны хил дэхь усны хил ( 100 ARI-д 1 удаа 3 өдөр) хил Зүүн далан 0. Энэ үед усны буцалтын хэмжээг максимум түвшинд дараахь зүйлийг дизайн ба үйл ажиллагаанд оруулсан болно.3 м 0. Үүнд:   ЖЭМР ХХК Монгол улс Хүдрийн хаягдлын зайлуулан хадгалалтыг шүүлтийн талбайд (ө.2 м 8. ус буцаалтын шугамууд. Оролдлого туршилтууд цаашид хийгдэх хүдрийн хаягдлын менежмент болон хүдрийн хаягдал зайлуулан хадгалах төлөвлөгөө хийхэд үнэ цэнэтэй мэдээлэл өгөх болно.39 . Үйл ажиллагаа эхлэх оролдлого туршилтуудыг нягтаршуулагчийн газар доор урсан зайлуулалтын нягтаршил болон хүдрийн хаягдлын эргийн налуу болон хадгалах байгууламжийн доторх хүдрийн хаягдлын нягтаршилтай харьцуулан хийж гүйцэтгэх шаардлагатай. мэргэшсэн инженер хянан шалгалт хийх явцад байнга дахин хянагдах ѐстой.

 Шүүлт ба шүүлтийн насос  Ус буцалтын насос. болон Өвлийн үйл ажиллагааны үед.  Насосууд.3 0.4.  Усан цөөрмийн байршил болон хэмжээ.  Ёроолын ус зайлуулах ус хураагуур болон ѐроолын ус зайлуулалтаас ус нөхөн сэргээх.mn Хуудас 3. Өвлийн улирал дуусахад хог хагдлаас үүсэн гарах хайлсан усыг шүүлтийн байгууламжийг нөхөн сэргээхэд бэлэн байна. хүдрийн хаягдал зайлуулах шугамын дагуу олж тогтоосон нам цэгүүдэд ус зайлуултын цэгүүд шаардлагатай. болон  Өмнө үүссэн хагарал болон нэвтчилтэд орсон өөрчлөлтүүд. Үүнд:  ХХХБ –с ба руу тээвэрлэх шугам хоолой (хүдрийн хаягдал нийлүүлэх шугам болон ус буцаах шугам).  Хүдрийн хаягдлын зайлуулан хадгалалт. Доор нарийвчлан заасны дагуу хоѐр хяналт шалгалтыг үйлдвэрлэлийн ээлж тус бүрт оператор эсвэл ээлжийн дарга хийж гүйцэтгэх ѐстой. Хянал шалгалтаар дараахь зүйлийг шалгана.  ЖЭМР ХХК Монгол улс Боловсруулах үйлдвэрийн менежмент хүдрийн хаягдлын хадгалах газарт сар бүр хянан шалгалт хийж гүйцэтгэх болно.5 м бүхий гүнтэй барагцаагаар эквивалент байна.6. Нарийвчилсан инженерийн ажлын явцад урсгах цэгүүдийг холбогдох зайлуулан хадгалах цэг болгоны дэргэд бие болгох ѐстой.000 м3).MAK Цагаан Суварга төсөл. Боловсруулах үйлдвэрийн менежмент нь Ашиглалтын гарын авлагад заасан хянан шалгалтууд зохих хийсэн болохыг шалгах хариуцлага хүлээх болно. Учир нь үүгээр хөлдөх магадлалтай ус урсгасны дараа ямарч ус үлдэх ѐсгүй. дунджаар 200.  Далангийн хөлнөөс нэвтчилт үүсэх. аливаа шинэ хагарал.х. хүдрийн хаягдлын шугам / зайлуулан хадгалах байршлыг өөрчлөх нэгэн үйлдэл болох хүдрийн хаягдлыг шугамыг урсган сулласаны дараа хүдрийн хаягдлын шугаманд ус үлдэхгүй.40 . Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Энэ нь шүүлтийн цөөрмийн 0. гоожихыг олж тогтоох (хоолойнууд болон далангийн ус татах хоолой).  Хоолой задрах. ХЯНАН ШАЛГАЛТ БА ТОНОГ ХЭРЭГСЭЛ СУУРИЛУУЛАХ Тогтсон хяналт шалгалт болон техникийн засвар үйлчилгээ хийх шаардлагуудыг Ашиглалтын гарын авлагад (нарийвчилсан дизайн гаргах үе шатны нэгэн хэсэг болгон боловсруулан гаргах) тодорхойлох болно. Түүнчлэн нарийвчилсан дизайн гаргах үед.  Далангийн бүтцийн ерөнхий байдал.х. Тухайн хэсгийн шүүлтийн урсгах системийг бас шалгаж үзэх болно. ө. БОНБҮ тайлан   3. хэрэгтэй (ө.

куб метр эсвэл тонноор хэмжих.5.х. БОНБҮ тайлан  Дизайн.MAK Цагаан Суварга төсөл. Mo. Хүдрийн хаягдлын туршилтын ажил дээр үндэслэн. хамгийн багадаа. тонноор хэмжих.  Уурхайн орд дахь цаг агаарын мэдээллийг бичиж тэмдэглэх (ө.х. Дизайны байгалийн нягтаршилтай харьцуулалтаас гаргаж авсан хүдрийн хаягдлын байгалийн нягтаршилтай болгох зорилгоор хадгалах газар хадгалсан хүдрийн хаягдлын хэмжээтэй зохицуулахаар энэхүү хадгалалтын хүчин чадлыг бие болгох болно. Үйлдвэрлэсэн ХХХБ руу нийлүүлэлсэн хүдрийн хаягдал. УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ 3. Fe. 3. Цооногуудаас хамгийн багадаа улиралд нэг удаа дээж авч шинжилгээ (ө. Түүнчлэн.  Хүдрийн хаягдлын шингэн зуурмагийн нягтаршил. усны чанар) ба усны гүнийг хамгийн багадаа сард нэг удаа хийж гүйцэтгэх ѐстой.  Өдөр бүрийн биечлэн харж хийх хянан шалгалтууд дээр нэмж сар бүр эсвэл боломжтой тохиолдолд илүү ойр хугацаанд дараахь мэдэллийг бичиж тэмдэглэж авах ѐстой. Pb Ec болон pH химийн элэментүүдийг турших болно.5. усны түвшин хэмжигч. Be. Mn.  Гүний усны цооногуудын байгаль орчны хянан шалтгалт. Үүнд:  Хүдрийн боловсруулалт. өндөр ба нам түвшний индикаторуудыг шүүгдсэн материалын цистерн ба ѐроолын ус зайлуулах ус хураагуурууд болон нэвтчилтийн хуримтлуулагч ус хураагуурууд бүхий багц хоѐуланд нь буцах усыг үйлдвэрийн процессын усны цистернд жигд тогтвортой нийлүүлэлтийг хангах үүднээс суурилуулах болно. Энэхүү хэмжилтийг өдөр бүр хийгдэх биечлэн нүдээрээ шалгах хяналт шалгалтаар баталгаажих болно. хур тунадас болон ууршилт). хатуу биет эсвэл шингэн зуурмагийн эзэлхүүний хувиар хэжмих. ашиглалт болон аудит хийх туршлагатай геотехникийн инженер хүдрийн хаягдлын хадгалах газар хамгийн багадаа 6 сард нэг удаа хянан шалгалт хийж гүйцэтгэх болно. Al.  Шаврын шугамын болон хүдрийн хаягдлын эргийн түвшний судалгаануудыг наад зах нь жилд нэг удаа хийж гүйцэтгэх ѐстой. болон  Далангийн дараах гарсан судалгааны төлөвлөгөөний дагуу шинэчлэх. F. Шүүлтийн цөөрөмд түвшний индикатор байрлуулж төлөвлөгдсөн процессын хяналтын системд хэмжилтийн дүнг харуулах болно.41 . Шүүлтийн усны буцалтын системд урсгалын хэмжигч. ажиллаж буй хоѐр Шүүлтийн насосын гаралтын даралтын хэмжигч гэх мэт тоног төхөөрөмжууд суурилуулсан байх болно. УСНЫ ШААРДЛАГУУД ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. болон  Хүдрийн хаягдлын хадгалалтаас боловсруулах үйлдвэр хүртэл бүх эх үүсвэрээс буцаж ирэх ус.1.mn Хуудас 3.

42 . Хүдрийн хаягдал хадгалах байгууламжаас шүүгдсэн усыг (номиналаар 338 м3/ц) нөхөн сэргээх боломжгүй бол өрөмдлөгийн цооногийн талбай болон цэвэр ус татах насосын дизайнд 1. 1.001 м3/ц бүхий цэвэр усны номинал хэрэгцээ (цэвэр ууршилт 280 м3/ц) гарах магадлалтай. процесс. хүний хэрэглээ болон галаас хамгаалахад шаардлагатай. Энэ нь уул уурхайн ашиглалтын зуны улирлын хамгийн их хэргэцээ (боссон тоос дарах) болон хавар ба намрын улиралд гарна гэж хүлээгдэж байгаа ХХХБ –с үүсэх дундаж цэвэр ууршилтыг (ууршилтаас хасах хур тунадас) тус тус агуулсан болно.mn Хуудас 3.204 м3/ц бүхий цэвэр усны максимум хэрэгцээг зөвшөөрсөн. Хүснэгт 3.MAK Цагаан Суварга төсөл.6 mtpa хүдрийг боловсруулалтан дээр үндэслэн олж тодорхойлсон болно. БОНБҮ тайлан Усны менежментийн талаарх энэхүү бүлгийг бүхэлд нь Бейтмены (2011 он) тайлангаас эх сурвалжилсан бөгөөд энд нэгтгэн дүгнэх болно. энэхүү усны урсгалыг Зураг № 7-8-1 –т харуулав. Хүснэгт № 7-8-1 -т харуулсан усны ерөнхий балансаас харахад 866 м3/ц бүхий дундаж хэрэгцээ байгааг харуулж байна. Энэ нь өвлийн улиралд тохиролдох магадлалтай боловч шүүгдсэн буцах усны урсгалыг хөдөлгөөнтэй байлгах тохиолдолд ус урсахгүй байх боломжгүй. Түүнчлэн. Төслийн усны балансыг 3 хувийн чийгшилтэй ба 92 хувийн үйлдвэр лүү урсан нийлүүлэх боломжтой 14.7 Цагаан суврага төслийн усны тэнцвэр Нэрс Нийт орж байгаа ус Уурхайн хүдэрт орох ус Цооногын ус (Гүний ус) Хаягдлын байгууламжид хэрэглэгдэх нийт ус Нийт гадагш гарч байгаа ус Хаягдлын байгууламжаас цэвэр ууршиж байгаа ус Уурхайн үйл ажиллагаа – зуны цагт дээд хэмжээгээр. Өвлийн улиралд ууршилтын цэвэр хувь хэмжээ болон уурхайд үүсэх тоос шороог дарах шаардлага буурах тул өрөмдлөгийн цооногийн ус (цэвэр ус ) –ны арай бага номинал хэрэгцээ үүснэ гэж хүлээгдэж байгаа. Цэвэр ус уурхайн ажиллагаа. (тоос шороо дарах) Ундны ус Ерөнхий үйлдвэрт хэрэглэгдэх ус Баяжуулах үйлдвэрийн сул алдах хэмжээ Концентрацийн чийгшил Урсацын хэмжээ (м3/цаг) 922 56 866 590 922 145 137 19 15 12 4 Хүснэгт № 7-8-1 дэх усны урсгалын хувь хэмжээг ашиглаж өрөмдлөгийн цооногийн ус (цэвэр ус ) –ны төслийн номинал хэрэгцээг тодорхойлсон. Өвлийн улиралд ХХХБ –д ууршилтын цэвэр хувь хэмжээ (20 м3/ц) болон уурхайн үйл ажиллагаанд тавих бага шаардлаг (14 м3/ц) зэрэг 618 м3/ц хэмжээ хүртэл цэвэр усны хэрэгцээ буурахыг харах боломжтой. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Зуны саруудад.

Төсөл хэрэгжих газар нутагт нь боломжтой усны нөөцтэй боловч бага хэмжээний хур тунадас болон их хэмжээний ууршилтаас шалтгаалаад хангалттай биш юм.mn Хуудас 3.001 м3/ц (эсвэл 1.MAK Цагаан Суварга төсөл.463 м3/ц тус тус үйсгэх болно 3.2. Иймээс дээрхи 2 боломжит гүний усны аль нь байгаль орчин. цэвэр усны тээвэрлэлт. Иймд бүх тайлан эдгээр ая тухыг алдахгүй байхыг батлах ѐстой. НХ нь геологийн тогтоц нь 30 м хүртэл шавраар бүрхэгдсэн элсэн чулуу болон шаваран чулуулагын нэгдлээс бүрдэнэ. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Энэ тайлангийн сүүлчийн хэсэгт хэлэлцсэний дагуу.5. Нэг чухал зүйл нь бол төсөл хэрэгжүүлэх нутаг газарт уг төслийг хэрэгжүүлэхэд хангалттай усны нөөц байгаа явдал юм.43 . Харин НХ гүний ус нь хэд хэдэн судалгааны ажлын судлагдаж байсан мөн үүний тухай мэдээлэл нь НХ нь гүний ус ашиглах зөвшөөрөл олгох Монголын Үндэсний Удирдлагын усны менежмент хэсэгт МАК нь 2010 оны 7 сард бэлдэж өгсөн. Энэ газрын геологийн тогтоц нь шавархаг элсээр хучигдсан элс болон шаврын нэгдлээс бүрдэнэ. НХ-н гүний ус нь төцөл хэрэгжих газарт ойрхон тогтодог мөн НХ нь яахын аргагүй хамгийн тохиромжтой учир нь энэ гүний усны зэрэгцээ булаг байдаг.204 м3/ц хэрэв шүүгдсэн материал байхгүй бол) болон шүүгдсэн материалын буцалт 203 м3/ц . болон ХХХБ –ийн шүүгдсэн усны насос зэрэг зохицуулалтууд улирал хоорондын өөрчлөлтийг хангах зорилгоор сонгогдсон бөгөөд энэ нь өрөмдлөгийн усны хэрэгцээ 618 м3/ц – 1. Үүнээс гаднах эдгээр гүний усны геологийн тогтоц болон үе давхаргын нарийн мэдээллийн тухай 4 хэсэгт үзүүлсэн. нийгмийн нөлөөлөл багатайг адил түвшинд судлана. Мөн зарим мэдээлэл нь гүний ирж байгаа усанд өргөдсөн хэсэг органик биш холимогууд байж болохыг илтгэж байна. ЦЦ дахь усны нөөц нь төцөл хэрэгжих уурхай газраас ойролцоогоор 50 км зайд байрлах ба тухайн нөөцийн бэлэн байгаа мэдээлэлийн жаахан дутмаг байна. УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРҮҮД Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа болон барилга барих үед ихээхэн хэмжээний ус хэрэг болох нь ойлголмжтой асуудал юм. БОНБҮ тайлан Өрөмдлөгийн тайлбай. Төсөл хэрэгжих газар нутагт нь өөр хоѐр усны нөөц тогтоогдоод байгаагын нэг нь Цагаан Цав (ЦЦ) нөгөө нэг нь Нарангийн хоолойд (НХ) байна. эдгээр булаг нь орон нутгийн хүмүүсийн мөн нутаг орны амьд байгалийн ундны эх үүсвэрийг бүрдүүлнэ. Энэ зөвшөөрөл нь 2011 оны 3 сард батлагдсан.

ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Гадаргуугын суваг шуудууны сүлжээ нь үйлдвэрлэлийн туршид гадаргуугын урсац болон цасны усыг цуглуулахад хэрэглэнэ. БОНБҮ тайлан Энэ тайлангийн 5 хэсэгт аль гүний усны нөөцийг хэрэглэж болох хийгдэж байгаа өөр аргын дүн шинжилгээ болон хэлэлцүүлэгийг үзүүлсэн. Суваг шуудуу нь үйлдбэрлэлийн замын дагуу тавигдана. Нарийн мэдээлэл хараахан бүрэн мэдэгдээгүй үед усан хангамжын систем нь ерөнхийдөө дараах зүйлсийг багтаана.MAK Цагаан Суварга төсөл. гүний ус болон үйлдвэрийн эргэн тойрноос гадаргуугийн ус хураагдана. 24 цаг шуургын тохиолдолд. Аль ч гүний усны нөөц бол эцэст нь уурхайг хангахын тулд сонгогдох бөгөөд нэмэлт ус-геологийн судалгаа шинжилгээний ажил шаардагдана тэгээд ус татаж гарах худгуудыг суурилуулсан байна. HDPE мөр гадаргуугын урсацын цөөрөм нь үйлдвэрлэлийн газар баригдана. тэр нь бохирын цөөрөм руу мэдээлнэ. үүнд       Ойролцоогоор 30 цооног (50 мм диамерт) өрөмдөнө. мөн Хоѐр нациосын станц байна. үндсэн уурхай руу 400 мм хос полиэтилен дамжуулах хоолой булна. НХ газрын илүү сайн ойлголтын талаар үүний хэрэглээ мөн ЦЦ газар дахь материалын асуудлууд шалтгаалж. Цаашдийн судалгаа нь НХ той нэгдсэн булгуудад тусгасан хэрэгцээний боломжит нөлөөллийг үнэлэх. НХ газар нь хамгийн зохимжтой усны нөөц байж магадгүй гэхдээ ойролцоох булгуудад үзүүлэх боломжит нөлөөллийгмөн цаашдийн нөөцийг үнэлэх нэмэлт судалгаа шинжилгээний ажил шаардагдана. 80 аас 125 м гүнд Цооногууд нь цахилгаан нациосуудаар тоноглогдоно Булсан дамжуулах хоолойн суваг нь полиэтилен байна Эдгээд суваг нь 600 мм булсан дамжуулах хоолойтой холбогдох бөгөөд тэр нь нэгдүгээр танкийг хязгаарлана Танкнаас. Цооногуудын үндсэн хангалтаас гадна. Цахилгаан шугам сүлжээг бүх худгуудад хангах мөн уурхай болон худгуудыг хооронд нь холбох шугам сүлжээг газар доор (хөлдөлтийн гүнээс доогуур) суурлуулах.44 . 2лаа төвийн цахилгаан сүлжээнд холбогдоно Бүх ус гаргахад хэрэглэх зөвшөөрлүүд нь дээрхи 2 усний нөөцийг хэрэглэхээс өмнө авсан байх хэрэгтэй.mn Хуудас 3. Цөөрөм нь 20 жилд 1хадаглахаар хэмээтэй. нээлттэй уурхайн ус. Суваг шуудуу нь бохирдол гарч болох үйлдвэрлэлийн газар луу орох дотоод урсацыг багасгахаар хангана.

ундны ус боловсруулах концентрат болон цэвэр усны бүтэц тус тус байх болно. ХХХБ –ийн шүүгдсэн ус. үйлдвэр ашиглалтын бүтэц: 501 м3/ц. шингэрүүлэх урсгана. нэмэлт урсацыг бохир усны системд бохирдолын нөлөөллийг сулруулах.45 . 3. Усны баланс үйлдбэрлэлийн үйл явц болон нарийн зураглалаар цаашид улам боловсронгуй болгох юм. реагентын бүтэц (фрокулянт болон хөвүүлэх реагентууд): 29 м3/ц.3. БОНБҮ тайлан Хэрвээ илүү мэдэгдэхүйц тохиодол тохиолдох үед. болон бусад туслах хэрэглээ.MAK Цагаан Суварга төсөл. Реагентын бүтэц. Цэвэр уснаас техникийн хэрэглээний усыг үүсэх процесс нь ууршилт болон хүдрийн хаягдалд орсон алдагдлыг тооцоход шаардлагатай. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. энэ ус нь үйлдбэрлэлийм замын тоосны хяналтанд хэрэглэж чадна. хөргөлтийн ус болон бойлерын бүтэц): 159 м3/ц. шүүлт (сальникийн ус.mn Хуудас 3.5. Үүнд:        ундны ус : 19 м3/ц. сальник жийргэвч болон шаардлагатай хөргүүлэх ажилд хэрэглэгдэх цэвэр усыг үйлдвэр лүү техникийн хэрэглээний ус хэлбэрээр буцаагдах болно. УС Цэвэр усыг цэвэр усны цистернээс дараахад тараах болно. хөвөлт. Цэвэр усны цистерныг үйлдвэрийг 12 цагийн турш ажиллуулахад шаардлагатай хангалттай хэмжээтэй хийх бөгөөд гал унтраах усны нөөциийн зориулалттай нэмэлт хадгалах зай авч үлдсэн. уурхайн үйл ажиллагаа : 137 м3/ц.4. молибден цэвэрлэх хөвүүлэх баганан угаах ус: 21 м3/ц.5. Цөөрөмүүдийн хэбийн бус ажиллагаа болон бага хур тунадасны хэмжээнээс хамаарч нациосууд хангахдахгүй. багц төвлөрүүлэн нягтаршуулагчаас хальсан ус. ЦЭВЭРЛЭН БОЛОВСРУУЛАГДСАН УС Үйлдвэрийн техникийн хэрэглээний усны эх үүсвэр нь хүдрийн хаягдлын нягтаршуулагчаас хальсан ус. Босоо дамжуулах хоолой суурлиулагдсан байх тэр нь сорох нациостой холбогдож цөөрөмөөс усыг зайлуулахад хэрэглэгдэх асуудалыг абц үзэх хэрэгтэй. 3. Шалгасаны дараа. Техникийн хэрэглээний усыг техникийн хэрэглээний усны хоѐр цистернд хүлээн авах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд үйлдвэрт хэрэглэгдэх болно.

Тус талбай нь эргийн зайлуулан хадгалах талбай руу чиглэн энгийн байдлаар налдсан бөгөөд шүүгдсэн усыг үйлдвэрийн техникийн хэрэглээний усны цистернд дахин ашиглахын тулд шүүгдсэн ѐроолын ус зайлуулах системийн тусламжтайгаар хоѐр ус хураагуур руу хоѐр багц ажиллах / хүлээх горимоор ажилдаг шүүгдсэн материаллын насосуудаар хуримтлах болно. Ундны усыг хүний хэрэглээ. Ус болосвруулах үйдвэр дэх концентратыг техникийн хэрэглээний усны цистерн рүү сорон оруулдаг.5. Цэвэр ус Европийн Холбооны стандартад заасан хэмжээний ундны усаар хангаж чадах хэмжээгээр байгууллагдсан ус боловсруулах үйдвэр рүү тэжээдэг. БОНБҮ тайлан 3.5. Энэ хаягдал ус техникийн хэрэглээний усны цистерн рүү буцаагдах боловч энэхүү буцсан усыг үйлдвэрийн нийт балансад тооцож оруулаагүй байгаа.MAK Цагаан Суварга төсөл. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.46 . Ундны усны хэрэглээг 9 м3/ц (392 эквивалент ажилтаны хувьд 0. 3.2-0. Өвлийн улиралд хөлдөлт үүссэнээс шалтгаалж энэхүү илүү их урсгалын хувь хэмжээг хязгаарлах боломжтой боловч ХХХБ –с буцах хэмжээ зохих хэмжээний менежмент хийсэн тохиололд харьцангүй тогтмол байх магадлалтай. аюулгүйн дүш болон нүд угаах станцууд болон концентратортой холбоотой бүх байгууламжийн ерөнхий үйлчилгээнд торон сүлжээгээр тараах болно. Шүүгдсэн материалын урсгалын дундаж хувь хэмжээ 338 м3/ц –г намар/хаврын улиралд олж тогтоосон бөгөөд зуны улиралд 203 м3/ц (илүү их хэмжээний ууршилтаас шалтгаалж) багасаж.5 м3/өдөр (0.3 м3/өдөр бүхий өдрийн дундаж хэрэгцээтэйгээр) байхаар дизайнлагдсан.5 м3/өдөр) байхаар урьдчилан тооцолсон бөгөөд боловсруулах үйлдвэрээс гарах хаягдал усыг (концентрат ) тооцсон нийт балансад 19 м3/ц зарцуулалтыг оруулсан болно. Эдгээр насосууд онцгой байдлыг цахилгаан сүлжээгээс тэжээлээ авдаг. ХХХБ –ИЙН ШҮҮГДСЭН МАТЕРИАЛ ХХХБ-ийн дизайн нь зүүн ба зүүн урд орших далан руу налуу эрэг үүсгэсэн төв өсгүүрээс хоѐр нягтаршуулсан багц бүхий шингэн зуурмаг бүхий тунадастай дан үүрээс бүрдэх болно. харин 463 м3/ц бүхий илүү их урсгалын хувь хэмжээг өвлийн улиралд олж тогтоосон. Уурхайд нийт 737 ажилтан ажиллах бөгөөд тэдгээрийн 690 нь (өдөрт хоѐр ээлжтэйгээр) ажиллах болно.mn Хуудас 3. УНДНЫ УС Ундны усны нийлүүлэлтийг нэг хүнд хамгийн ихдээ 0.6. Коффи –гийн Хүдрийн хаягдал Хадгалах Байгууламжийн (ХХХБ) Дизайны Тайланд (601-C700-0001) орох ба улирлын хур тунадасын өөрчлийг харгалзан оруулж гарах урсгалыг сар болгоны хувьд урьдчилан тооцолсон ХХХБ -ийн усны балансыг гаргасан. Ундны ус 24 цагийн хадгалах хүчин чадалтай ундны усны цистерн рүү сорон оруулдаг.5.

болон хамгаалах төв оффисууд болон уурхайн ордын хяналтын хэсгүүд тус тус хамаарах болно.MAK Цагаан Суварга төсөл. БОНБҮ тайлан 3. амбулатори/түргэн тусламжийн машинны станц.6.47 . хаягдал ус болон муу усны хоолойгоос бүрдэх тор сүлжээг байгуулж хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэр рүү тээвэрлэхэд хэрэглэх болно. Боловсруулах үйлдвэрийн гарах бүтээгдэхүүн бол ууршилах тавагд байршуулах эсвэл тухайн газрын бохир ус цэвэрлэх үйлдвэр рүү зайлуулан хадгалах боломжтой тунадас шаар болон боловсруулагдан үйлдвэрийн процесст буцаах боломжтой хаягдал ус тус тус болно. Уурхайн том ачааны машины засвар техникийн үйлчилгээний цэгүүд шаардлагатай гагнуурын.5. Энэхүү комплекс дотор үзүүлэх үйлчилгээнд гал тогоо / нийтийн хоолны газар. Тусгай нэг зориулалтын Флотацийн Агаарын Компрессор нь Флотацийн Агаарын Хатаагчаар дамжуулан Флотацийн Агаарын Хүлээн Авагчаар Молибден Цэвэрлэгч 1-3 –р Флотацийн Баганууд руу хуурай агаараар хангах болно. Уурхайн үйлчилгээний байгууламжийг барагцаагаар 24 м өргөн ба 124 м урт хэмжээтэй төмөр бүтэц барилга байх болно. 3.7. АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ Агааржуулалтын систем нь Үйлдвэрийн Агаарын Компрессор болон Үйлдвэрийн Агаарын Хатаагчаас бүрдэх бөгөөд Үйлдвэрийн Агаар Хүлээн Авагчид ерөнхий ашиглалтын зориулалтын хуурай агаараар. УУРХАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛАМЖИЙН ТАЛБАЙ Тус талбай нь гүний уурхайгаас баруун хойд талд байршилсан.6. 3. Насос станцууд. Энэ байгууламж нь бас дөрвөн хувцас солих өрөө. гал хамгаалах станцууд. усанд орох өрөөнүүд болон уурхайн офиссын өрөөнүүдтэй байх болно.2. хадгалах болон цехтэй хамт энэхүү байгууламжин дотор байх болно. ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 3. Түүний бүтэц нь метал лист завсар дулаалаг хийсэн сэндвич хавтан байх болно.1.6. боловсруулах үйлдвэрийн склад. шатахуун түгээх станц. харин зэс ба молибдены концентратын шүүлтүүрт болон Төхөөрөмжийн Агаар Шүүлтүүр рүү хатаах агаараар хангах болно.mn Хуудас 3. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. эрүүл мэндийн клиникууд. захиргааны оффисын өрөөнүүд. Флотацийн Агаарын Үлээх Сэнсүүд флотаци хийхэд шаардагдах нам даралтын агаараар хангах болно. БОХИР ДҮҮРГЭЛТ Бохир ус цэвэрлэх хоѐр хэсэг үйдвэрийг байгуулах бөгөөд нэг нь боловсруулах үйлдвэрт харин нөгөөх нь ажилчид амрах баазад байх болно.

ТҮЛШНИЙ СИСТЕМ Түлшний агуулахын хүчний чадал 1 000 000 л байх бөгөөд үйлдвэрийн үйл ажиллагааг тасралтгүй 4 долоо хоног хангана.3. 3.12-87 “Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн төлөвлөлтийн эрүүл ахуйн норм” барилгын температурын шаардлагат нийцэхээр хийгдсэн. 3. агуулах руу шахна. ЗАМ БОЛОН ТӨМӨР ЗАМ Барилгын ажил болон ашиглалтанд зориулж хүрэх замын хэд хэдэн боломжийг авч судалсан болно.5. Халаах систем нь Монгол улсын стандарт БНбД 2. Түгээх станцын түлш дуусахад тусгай таних заагч хянах ба.6. уурхайн байгууламж. Хоѐр түгээлтийн системийн нэг нь барилга байгууламжийг /сууц/ нөгөө нь баяжуулах үйлдвэр ба уурхайн байгууламжийг хангана.3.mn Хуудас 3. Хоѐр хүнд даацын авто тээврийг цэнэглэгч түгээгүүрүүд уурхайн тоног төхөөрөөмжийг түлшээр хангах боловч нэг бага оворын дизелийн зөөврийн станц нь голдуу хэрэглэгдэнэ.6. Нэг өдрийн хэрэгцээг хангах хоѐр дизелийн агуулах нь нөөц генератор болон галын усны шахуургаар тоноглогдсон байна. ДЭЛБЭРЭХ БОДИСЫН ХАДГАЛАЛТ Аммиакийн шүү хадгалах дэлбэрэх бодисын магазинууд хог хаягдал асгах газраас урагшаа байршилсан бөгөөд дэлбэрэх бодис үйдвэрлэх байгууламж хог хаягдал асгах газраас хойд талд болон уурхайн болон боловсруулах дэд бүтцийн баруун талд байршилсан болно.09. БОНБҮ тайлан 3. Шинэ зориулалтын битүүмжилсэн замыг төслийн эхний үед ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Үндсэн цэнэглэгч түгээгүүр шатахуун буулгах хэсгийн ойролцоо байх ба гал унтраах хэрэгсэлээр тоноглогдсон байна.6.4. Агуулахууд нь түлш түгээх болон хүлээн авах үед автомат түвшинг мэдрэгчтэй байх бөгөөд гар аргаар хэмжилтийг хийнэ. Түлшний хяналтын системийн мэдээлэл утсаар шууд үйлчилгээний менежерийн компьютерт эсвэл бусад удирдлагын хэсэг рүү мэдээлэгдлэнэ.48 .6. түлшний хяналтын системд бүртгэгдэнэ.1. 3. Дизель болон бензин нь машинаар тээвэрлэгдэн ирж.MAK Цагаан Суварга төсөл. барилга байгууламжуудыг хангана. Халаалт Нүүрсээр ажиллах хоѐр бойлуур нь 90С хэмтэй халуун усаар баяжуулах үйлдвэр.

түүнчлэн ачааны машины ачаа буулгах депо болон вагон ачигчийг барьж байгуулах болно. Дахиад хэлэхэд одоо нарийвчилсан мэдээлэл байхгүй боловч энэхүү байгууламжинд Сайншанд эсвэл түүний дэргэд амьдрах 20 хүртэл ажилтан ажиллах болно. БОНБҮ тайлан барих шийдвэрийг түүний зардал болон байгааль орчны нөлөөгөөс шалтгаалж цуцалсан. Энэхүү байгууламжийн эцсийн дизайн одоо бэлэн биш байгаа боловч одоо байгаа төмөр замын шугамын дэргэдэх хэд хэдэн гектрар газрыг бүрхэг болно гэж хүлээгчдэж байгаа. Ашиглалт нь концентратыг авах ба хадгалах. Үүнд:   барилгын ажил хийхэд Зураг 3-12 т харуулсны дагуу одоо байгаа Сайншандаас уурхайн орд руу явах нэн тэргүүнд ашиглах болно. концентрат ачилт ба уул уурхайн ерөнхий нийлүүлэлтийг хүлээн авч тараах гэх мэт ажлаас бүрдэх болно. Одоо дараахь хамгийн сайн шийдэл байгаа.MAK Цагаан Суварга төсөл. бөгөөд босоо болон хэвтээ чиглэлд хэсэгчлэн зарим нэг бага засвар тэгшлэлт шаардлагатай болно. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Тэдэнд амьдрах бааз гаргахгүй. Сайншанд дахь байгаа төмөр замын шугамд шинэ салаа зам.49 . Хоѐр зам хоѐулаа битүүмжлэгдээгүй (зарим хэсэгтээ гадаргуун хөрсийг нь хуулсан ба зарим хэсэгт нь хайргаар хучсан).mn Хуудас 3. харин ашиглалтын хугацаанд (голчлон концентрат тээвэрлэхэд) тэр замыг бас ашиглах боловч дахиад Зураг № ??? –т харуулсны дагуу төлөвлөгдсөн Сааншангийн төмөр замын салааг шууд даган явах болно.

50 . Үйлдвэрийг барих үндсэн хугацаа болон ашиглалтанд оруулахаас өмнөх хугацаанд энэхүү бааз нь барилгын ажилчдын шаардлагыг хангах нэмэлт боломж болно гэж төлөвлөгдсөн байгаа.6. Дахиад хэлэхэд одоо нарийвчилсан мэдээлэл байхгүй боловч энэхүү байгууламжинд Сааншанд эсвэл түүний дэргэд амьдрах 20 хүртэл ажилтан ажиллах болно. Амралтын өрөө. БААЗ Бааз уурхайн үндсэн байгууламж руу алхах боломжтой зайнд орших боловч гол гол боловсруулах үйлдвэрээр чимээ шуугианыг нь багасган удирдах зорилгоор дунд нь буффер зай оруулах болно. Ашиглалт нь концентратыг авах ба хадгалах. харин нөгөө нэгийг нь боловсруулах үйлдвэрийн хойд талд барихаар төлөвлөгдсөн байгаа.MAK Цагаан Суварга төсөл. Тэдэнд амьдрах бааз гаргахгүй. нэг нь одоо ордын зүүн талд баригдсан байгаа (Зураг № 2-3 –г харна уу). Дундаж тоо хэмжээ нь ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. түүнчлэн ачааны машины ачаа буулгах депо болон вагон ачигчийг барьж байгуулах болно. 3. угаалгын өрөө болон хувцас угаах өрөө зэрэг нь төв блок байшингуудад байршилсан байна.12. концентрат ачилт ба уул уурхайн ерөнхий нийлүүлэлтийг хүлээн авч тараах гэх мэт ажлаас бүрдэх болно. Баазууд 2 газар байршилсан. Бааз дундажаар 237 хүмүүст хамгийн ихдээ 339 хүмүүст нийтийн унтах өрөө тасалгаагаар хангах болно. Төслийн талбайн байршлын зураг Сааншан дахь байгаа төмөр замын шугамд шинэ салаа зам.6. БОНБҮ тайлан ЗУРАГ 3. Энэхүү байгууламжийн эцсийн дизайн одоо бэлэн биш байгаа боловч одоо байгаа төмөр замын шугамын дэргэдэх хэд хэдэн гектрар газрыг бүрхэг болно гэж хүлээгчдэж байгаа.mn Хуудас 3.

хоолны үлдэгдэл.MAK Цагаан Суварга төсөл. Сав баглааны боодлыг том сав цистернээр тос худалдан авах. Эдгээр хог хаягдлын урсгалын хэмжээг багасгаж аюулгүй ба үр дүнтэй дахин ашиглах буюу зайлуулах менежмент шаардлагатай байгаа. Дээр харуулсан хамгийн их ажилчдын тоо хэмжээ нь гуравдугаар баг дараачийн өдрийн ээлжийн ажилдаа гараахаас өмнө баазад байхаар зохицуулагдсан ажиллах хуваарийн цикл өөрчлөлт дээр тулгуурласан болно. хуучин дугуу.7. Жишээлбэл замын дагуу тэмдэглэгээ болгох ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. шаталтын үнс болон ѐроолын үнс. ХОГ ХАЯГДАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ Чулуун хаягдал ба хүдрийн хаягдал гэх мэт уурхайн хаягдлаас гадна. барилгын хог хаягдал. Төсөлд боломжтой нөхцөл болгонд дугуйнуудыг дахин ашиглах болно. Үүнд:           сав баглаа. оффисын хог хаягдал. Ачааны машин болон тээврийн хэрэгслийн зай үнэт хар тугалга болон пластик хэсгүүдийг агуулдаг бөгөөд батлагдсан ажил гүйцэтгэгчээр дахин хэрэглэх зорилгоор цуглуулах болно. ашигласан хуучин тос болон тосолгооны материал. савалсан ундааны ус худалдан авахгүй байх болон ариа бага баглаж савласан бараа боломжтой газар нь сонгох гэх мэт байдлаар багасгаж болно. хэрэглэсэн реагентууд. Тос нэвчсэн шүүлтүүр ба даавууны өөдөс гэх мэт хог хаягдлыг дахин ашиглахад хэцүү байдаг бөгөөд халуун усны бойлер эсвэл агаар орох шатаагч зуух (тэр нутагт турбо шатаагч зуух гэж нэрлэгдэх) шатааж зайлуулах болно.51 . Монгол улсад дугуйны эрзээний ердийн дахин боловсруулалт хийгддэг талаар мэдээлэл байхгүй тул том тээврийн ачааны машины дугуйнуудыг ихэвчлэн дандаа дэлхий даяар гүний уурхайд тэднийг жижиглэн зүсэхэд тулгардаг хүндрэлээс шалтгаалж зайлуулан хадгалдаг. 3. БОНБҮ тайлан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа тогворжсон үеийн 2 долоо хоног ажиллах ба 2 долоо хоног амрах 12 цагийн ээлжээр ажиллах 4 багт зориулан тооцолон гаргасан болно. ашигласан хуучин шүүлтүүр болон ялган сортолсон механик хог хаягдал. уурхайн орд нь дараахь үйлдвэрийн болон үйлдвэрийн бус хог хаягдлуудыг үүсгэх болно.6. эмнэлгийн хог хаягдал.mn Хуудас 3. Уурхайн ажлын цех нь их хэмжээний хаягдал тос үүсгэх бөгөөд түүнийг цуглуулж зохих батлагдсан ажил гүйцэтгэгчээр дахин хэрэглэх зорилгоор уурхайн ордоос зайлуулах ѐстой. зай. болон муу ус.

шприц гэх мэт) бага хэмжээгээр үүсэх боломжтой бөгөөд тэдгээрийг шошиг тэмдэглэгээтэй хатуу контейнерт цуглуулж сумын төвийн эмнэлгийн хог хаягдал шатаах зууханд сумын захиргаатай ярилцан тохиролцож устгах боломжтой. Өөр цахилгаан станц хэрэгтэй боловч энэ нь бойлеруудыг дүүргэх нүүрсийн нэмэлт тээвэр зам дээр үүсгэх шаардлагатай болно. Шилэн кабель гэрэлтүүлэгч дамжуулагийг дамжуулагчуудын дээр татах болон. ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛ Цахилгаан тэжээлийн төрөл бүрийн боломжуудыг. Төв цахилгаан сүлжээний хангамж нь төв цахилгаан сүлжээг хооронд нь холбоход орон нутагт тус нэмэр оруулах давуу талтай.8. түүний дотор зориулж байгуулсан нүүрс шатаах станц болон төв цахилгаан сүлжээний хангамжийг судалж үзсэн. Багануураас Чойр хүртлэх хэсэгт дан бетонон суурь хэрэглэж. Хэсэг тус бүр бүгд шилэн тусгаарлагч татсан зургаан дамжуулагчийг агуулах болно. Дамжуулагчид хоорондын босоо ба хэвтээ хамгийн бага зай нь 5. Бага хэмжээний эмнэлгийн хог хаягдалыг (бинт. Дорнод Говьд албан ѐсны эмнэлгийн хог хаягдал зайлуулалт байхгүй бөгөөл сумын төвийн эмнэлгийн төвийн хог хаягдлыг хагас хаагдсан шатаах зууханд шатаадаг болох нь өмнөх ажиглалтаас харагдсан.6. Гэвч эцсийн зайлуулан хаях цэг бол гүний уурхайгаас гадна овоолох болно. Газарт булах хогийн цэгийн дизайныг одоохондоо гаргаагүй.MAK Цагаан Суварга төсөл. БОНБҮ тайлан байдлаар. Дахин ашиглах боломжгүй дотоод хог хаягдлыг газарт булах хогийн цэгт авчирч хаях болно. МАК 220 кВ –тын 460 км урт өндөр хүчдэлийн шугамыг Багануураас Чойроор дайруулан уурхайн орд руу барагцаагаар хойд ба урд тэнцлийн хавьд Зураг 3-12 –т үзүүлсний дагуу татахыг санал болгож байна.5 м байх бөгөөд дамжуулагч ба шилэн кабель гэрэлтүүлэгч дамжуулагчийн хамгийн бага ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Энэ арга хамгийн сайн биш боловч тусгай зөвшөөрөлтэй эмнэлгийн хог хаягдал шатаах зуухтай газар руу тээвэрлэх зайг харгалзан үзвэл орон нутагт хэрэгжүүлэхэд тохирох шийдэл болно. харин Чойроос уурхай хүртэлх хэсэгт төмөр торон цамхаган суурь ашиглах болно.52 . Муу усыг тусд нь цогц боловсруулах үйлдвэрт боловсруулах бөгөөд хатуу ба шингэнийг ногоо зөлөгжүүлэх оролдлогод ашиглах болно. Онгоцны анхааруулах тэмдэглэгээ хийхгүй. 3. түүнчлэн тохирох газар олдоогүй байгаа боловч Европын Нийгэмлэгийн дүрэм журмын дагуу тэмдэглэж бүтээх болно. Халаалтын бойлер нь дутуу шатсан хорт үнс (агаар оруулах хоолойны тунадас үүсгэгчээс) болон ѐроолын үнс (нүүрсний үнсэн тунадасаас) үүсгэх болно.mn Хуудас 3. Хоолны хог хаягдлыг орон нутгийн малчид малын тэжээл болгон цуглуулах болно. Тийм учраас. Эдгээр хоѐр хог хаягдлыг бага чадлын бетон зуурмагт оруулан хэрэглэх боломжтой.

Халуун цаг агаараас хамгаалах хамгийн нам байршилтай дамжуулагчаас газар хүртэлх зай нь 8.MAK Цагаан Суварга төсөл.0 м байна. Нэмэлт жижиг трансформаторуудыг өрөмдлөгийн талбай тэжээгчийн шугамын дэргэд байгуулагдах болно.mn Хуудас 3.53 .0 м байх болно. БОНБҮ тайлан хоорондын зайн 6. Өндөр хүчдэлийн цахилгаан тээрмийн дэргэд байршуулсан трансформаторын станц дээр дуусах бөгөөд тэжээлийг 6 кВ хүртэл бууруулж дунд хүчдэлийн бутлах болон тээрэмдэх үйлдвэр доторх дэд станцийн коммутаторыг тараах болно. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.

удирдлагын болон оффисын ажилтан нар 2 долоо хоногт 10 цаг ажиллаж 1 долоо хоног амрах болно. менежментийн.1. Гадаад ахлах ажилтан нар аялах цаг хугацаа ба зардлаас шалтгаалж уурхайд ижил хугацаатай боловч 4 долоо хоног ажиллаж 2 долоо хоног амрах урт ажлын хуваариар ажиллах болно. Бүх хөнгөн тээврийн хэрэгслийг хунд тээврийн хэрэгслийн цехийн ар талд тусдаа өөр байгууламжинд байх бөгөөд бүх ажилчид уурхайн техникийн засвар үйлчилгээний даргад тайлагнах ѐстой. Уурхайд ажиллах бүх техникийн. уурхайн гүний уурхайн геотехникийн ажил ба эрэл хайгуулыг хариуцах болно.54 . БОНБҮ тайлан 3. урт хугацааны уурхайн төлөвлөгөө. түүний дотор бүх гэрээт ажилтнууд үйлдвэрийн цехийн барилгад оффисын өрөөтэй байх болно. Тэнд 2 долоо хоног уурхайд ажиллах ба 2 долоо хоног амран ажиллах 4 баг баг байна. 3. ашигт малтмалын нөөц (уурхайн ордны гадна ихэвчлэн хийгдэх гэж авч үзэгдсэн). ЭЭЛЖ БА АЖЛЫН ХУВААРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Уурхайн үйл ажиллагаа хоѐр 12 цагийн ээлжтэйгээр тасралтгүй явагдах болно.2. Түүнчлэн тэнд Байгаль Орчин Эрүүл Мэндийн Аюулгүй Байдлын (БОЭМАБ) хэлтэс болон захиргаа байх бөгөөд уурхайн ажил болон үйлдвэр ашиглалтыг хариуцах болно. БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ Уурхайн менежер уурхайн ашиглалтын бүх асуудлыг бүрэн хариуцах бөгөөд Техникийн үйлчилгээний менежер уурхайн геологийн асуудлыг. Уурхайн хэлтэс нь уурхайн цехийн хажууд байх зориулалтын оффист байх бөгөөд харин техникийн засвар үйлчилгээний ажилтнууд. хяналтын. Тэнд техникийн засвар үйлчилгээний хоѐр хэлтэс байх бөгөөд уурхайн ашиглалт (хөдөлгөөнт үйлдвэр) ба боловсруулах үйлдвэр дээр нэмэх нь дэд бүтэц (хөдөлгөөнгүй үйлдвэр). Баазаас үйлдвэр болон гүний уурхай хүртэлх зай ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.MAK Цагаан Суварга төсөл.7. Үүнд уурхай ойролцоо онгоц нисэж буух талбай барих санаа бодол байгаа бөгөөд үүнийг Коффи гуай аюулгүй болон үр бүтээмжийн шалтгаанаар дэмжсэн. МЕНЕЖМЕНТ 3. Ерөнхий менежер уурхайгаас гадагш явсан тохиолдолд Уурхайн менежер Ерөнхий менежерийн үүргийг төлөөлж ажиллах болно.mn Хуудас 3.7. Ээлжийн ажилчдыг баазаас уурхайн оффис болон уурхайн ашиглалтын газар руу тээвэрлэх Тоѐото хүн тээвэрлэгч машин гэх мэт зөвшөөрөгдсөн хөнгөн тэргийн парк байгуулах боломжтой. Бүх дотоодын болон гадаадын иргэд ажилчид уурхай дахь баазад амьдарч ажиллах болно.7.

зардлын үр өгөөжтэй байх. БОНБҮ тайлан ойрхон байгаа тул унагаар явах цагийг ердийн ээлжийн ажилласан цагт оруулахгүй. ХХХБ –ийг хаахад тавих үндсэн зорилтууд дараахь зүйлийг агуулсан болно. Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.гэрээт ажилчид 11 11 Ээлжээр ажилах .МАК 167 249 Ээлжээр ажилах .7. Үүнд:     Уурхайн ашигласан газар талбай хүн. Газрын гадаргуун хэлбэр урт хугацааны турш физик чанараараа тогтвортой байлгахыг хангах ѐстой.3. хаягдал чулуулагын хогийн цэх. Үүнд:     хувьцаа эзэмшигч нарт тэдрээрийн хаалтын талаарх хүлээлт харгалзан үзэж хэрэгжүүлэлтийн явцын талаар мэдээлэх.МАК 19 19 Өдрөөр ажилах . болон Зохих хэмжээний өвс ургамалын цогц болон экосистем үүсэхийг тус тус хайнгах ѐстой. харин хамгийн ихдээ 339 байх болно. сулфид ROM зам/талбай. Хүснэгт 2-38–д харуулсан уурхайн ашиглалттай холбоотой ажилтан нарын хүлээгдэж буй дундаж болон хамгийн их тоо нь дундажаар 237.55 . Хүдрийн хаягдал болон бусад эх үүсвэр дах химийн бодисууд болон металлаас үүсэх байгаль орчны нөлөө урт хугацааны хувьд багассан байхыг хангах ѐстой.гэрээт ажилчид 40 60 237 339 3. нийгэм эдийн засгийн нөлөөг бууруулж хүчин чадал нэмэгдүүлэх боломжийг оптимум түвшинд хүргэх. Хаалтын талбай :    ЖЭМР ХХК Монгол улс гүний уурхай.mn Хуудас 3. УУРХАЙН ХААЛТ Цагаан Суврага дахь уурхайн хаалтын төлөвлөгөө ба түүний хэрэгжүүлэлт дараахь байдалтай байна. Хүснэгт 3. мал болон амьтанд физик чанараараа аюул учруулахгүй болгохыг хангах ѐстой. болон MAK –ийн орон нутгийн болон улс даяарх нэр хүндийг сайжруулах.MAK Цагаан Суварга төсөл.8 Уурхайн ажилчид Уурхайн ажилчид: Өдрөөр ажилах .

Бүх насосны дэд бүтэц. Ёроолын ус зайлуулах системийг ашиглалтаас хасах бөгөөд энэ нь нөхөн сэргээлттийн нэгэн хэсэг болно. бааз. зам ба мөрүүд. хүдрийн хаягдлаар боломжтой газар нь нүхэлсэн бетонон хоолойг буцааж дүүргэх. Тиймд ХХХБ нь усны хагалбарын хэлбэртэй байх болно. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Тиймд дахин профиль хэлбэрт оруулахад эдгээр налуунууд шаардлагагүй болон гэж үзэж байна. ХХХБ периметр далангуудыг бүрдүүлдэг доош урсгалын өсгүүр болон дунд шугамын өсгүүрийг уухайн хог хаягдлаар барих бөгөөд эцсүийн профиль хэлбэртэй баригдах болно. “Чулуугаар тэгшилсэн” илүүдэл ус гоожуулах сувгийг байгууламжийн зүүн хэсэгт байгуулж ХХХБ -ийн дээд талаас илүүдэл усыг “хяналтын” байдлаар зайлуулахаар байгуулагдах болно. хөл суурь болон бусад холбогдох зүйлийг салган авч холбогдох стандарт болон засгийн газрын зохицуулалтын дагуу зайлуулж хаях болно. Хаягдал усны урсгал зогсоход оруулсан байгаа өрөмдлөгийн хоолойнуудыг “тагалж” шингэн зуурмаг хийж битүүмжлэх болно. шүүгдсэн материалын бүтцийг дараахаар битүүмжлэгдэх болно:    Нүхлэгдсэн хоолойнууд болон шүүлтийн хоолойг эргэн тойрны хүдрийн хаягдлын түвшин хүртэл зайлуулах. ХХХБ. болон шүүгдсэн материалын бүтэцийг тойрсон талбайг уурхайн нягтаршуулсан наалдмаг хог хаягдлаар бүтээх. өрөмдлөгийн талбай . Эцсийн хаалт хийхэд. БОНБҮ тайлан         оксид шүлтийн зам/талбай. туслах үйлчилгээний талбай. ба Зүүнбаянгийн төмөр замын байгууламж . тээрэмдэх болон боловсруулах талбай. Үүнд:      Мониторинг Усны менежмент Нийгэм эдийн засгийн үйл ажиллагаа Бохирдсон газрын менежмент Үйлдвэр нураалт ХХХБ –ийн концепт нь хажуу талын уулан дээрх хүдрийн хаягдлын “овоолго” болон шүүлтийн талбайн зүүн урагш болон зүүн чиглэл рүү овоорох хүдрийн хаягдлаас хамт бүрдэх болно.56 . эрдэсийн бутлах.mn Хуудас 3.MAK Цагаан Суварга төсөл. Хаах элэментүүд дараахь зүйлийг агуулна.

л/сек буюу . Нөхөн сэргээсэн газрын тогтвортой байдлын мониторингийг ер нь жилд нэг удаа хийж гүйцэтгэдэг. Үүнд:   Хүчилт Чулууллагийн Менежментийн Төлөвлөгөөг бэлтгэх . ХУВИЛБАРЫН ШИНЖЛЭЛ Цагаан Суврага төслийн байгал орчин.1. нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл их байж болзошгүй бүрдэл хэсэг буюу үйлдвэрлэлийн усны эх үүсвэр. усны чанарын сорьц авч шинжлэх ажлуудыг хамгийн багадаа жилд нэг удаа хийж гүйцэтгэх болно. ХХХБ –ийн дээд хэсгийн эцсийн бүрхэлт болон доош урсгалын налуу дээр гадаргуу дээр байгаа хөрсийг дахина ашиглахгүй гэж төлөвлөгдсөн. баяжмал бүтээгдэхүүн тээвэрлэх авто ба төмөр замын байршил.MAK Цагаан Суварга төсөл.mn Хуудас 3. ХХХБ –тай холбоотой хаалтын дараахь хяналт нь гүний усны болон тогтвортой байдал мониторинг тус тус агуулах болно.. Хүдрийн хаягдлын хүчил үүсгэх потенциал болон шүлтжих чанарын талаар нэмэлт шинжилгээ хийж хучилт хийх зохимжтой дизайн гаргах болно. тайлан нь 2010 оны 7 сард Усны газарт хүргэгдсэн бөгөөд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж болох усны нөөцийг 2011 оны 3 сард . Хаалтын төлөвлөлт их хэмжээний цаг хугацааны ба зардлын хөрөнгө оруулалт шаардагдах бөгөөд хаалтын дараахь тодорхой дараахь алхмуудыг агуулдаг. НХ-н ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. хаягдлын далангийн технологийн хувьд байж болох хувилбаруудыг харьцуулан үзэж шинжилсэн дүнг энд өгүүлэв.57 . Харин НХ-д хэд хэдэн судалгааны ажил хийгдсэн.8. ууршилтаас хамааралтай. 3.8. ЦЦ дахь усны нөөц нь төслийн талбайгаас ойролцоогоор 50 км зайд байрлах ба эндхийн геологийн тогтоц нь шаварлаг. Төсөл хэрэгжих Мандах сумын нутагт Цагаан Цав (ЦЦ) ба Нарангийн хоолой (НХ)-д газар доорхи усны нөөц байгаа нь усны хайгуул судалгаагаар тогтоогдсон. Байгууламжийг тойруулан өрөмдсөн өрөмдлөгүүдийн хувьд гүний усны түвшний бичлэг.. хэмжээний хувьд бага тул үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд хүрэлцэхгүй.. болон Хаах байгууламж бүгдэд хамаарах физик ба химийн олон олон асуудлыг харгалзан авч үзэх Хаалтын төлөвлөгөөг бэлтгэх. элсээр хучигдсан элс болон шаврын нэгдлээс бүрдэнэ. Учир нь үүгээр нөхөн сэргээлтэнд туслах бөгөөд гадаргуу дээр өвс ургамал ургуулахад хүндэртэй байх бөгөөд дээд талын хөрс хялбар элэгдэх боломжтой. тонноор баталсан зэрэг давуу талтай. Мөн гүнээс ирж байгаа усанд өргөдсөн хэсэг органик биш холимог бүрдэлтэй байж болохыг илтгэх зарим мэдээлэл бий. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа болон барилга барих үед ихээхэн хэмжээний ус хэрэгтэй.. УСНЫ НӨӨЦИЙН ЭХ ҮҮСВЭР 3. Төслийн талбайн орчинд тодорхой хэмжээний усны нөөц байгаа боловч энэ нь хур тунадас. БОНБҮ тайлан Хуурай цаг агаараас шалтгаалж.

Дээр хэлсэнчлэн одоогийн байдлаар нарийвчилсан судалгаа гараагүй байгаа ч байгууламж дээр дээд тал нь 20 ажилчин байхаар тооцоо гарсан байгаа ба эдгээр ажилчид нь Сайншандын иргэд байх учир ажилчдын бааз хэрэггүй. Эцсийн байдлаарх байгууламжуудын зураг гараагүй байга боловч тооцоогоор төмөр замын шугам нь хэдэн га газрыг шууд хамрахаар байгаа. эрчим хүчний байгууламж.8. Нэлээд эртний хувилбар болох давхар хучилттай зам нь эдийн засгийн болоод байгал орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс үүдэн зогсоосон. энэ хоѐр усны нөөц бүхий газрын судалгааг нарийвчлан хийх хэрэгтэй бөгөөд аль нь байгалд сөрөг нөлөөлөлтэй болохыг тодорхойлох нь чухал. Нарангийн Хоолой нь уурхайн талбайтай ойролцоо байрлалтай. Энэ 2 усан сан бүхий газрын геологи.mn Хуудас 3. Үйл ажиллагааны хувьд концентраци хүлээж авах болон хадгалах.MAK Цагаан Суварга төсөл. гидрогеологийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 4 дүгээр бүлэгт дэлгэрэнгүй оруулсан.2. шахуургыг ажиллуулахад шаардагдах эрчим хүч хэмнэлттэй зэргээс шалтгаалан сөрөг нөлөөлөл нь бага байна. усны хоолой. ТЭЭВЭРЛЭЛТ Барилгын болон үйл ажиллагааны шатуудад нэлээд хэдэн замын сонголтуудыг тооцож үзсэн. Шинээр зам барих хэсэг нь Сайншанд дахь төмөр зам дагуу мөн хүнд даацын тээвэрлэгчийн буулгах хэсэг болон вагонд ачих хэсэг байна. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr. Одоогийн байдлаар энэ хоѐр газрын аль алины усны нөөц үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангах боломжтой гэдэг нь батлагдсан. 3. Гэхдээ түүний ойролцоо байгаа Нарангийн булаг ойр орчны зэрлэг ан амьтдын ундаалдаг баян бүрд бөгөөд газрын доорхи устай гидравлик холбоотой байж болзошгүй гэж мэргэжилтний дүгнэлт гарсан (4-r бүлгийг харна уу). Одоогийн сонголт нь:   Барилгын шатанд одоогийн Сайншандаас уурхайн талбай хүрэх замыг ашиглах Үйл ажиллагааны шатанд (ялангуяа баяжмал бүтээгдэхүүн зөөх зориулалтаар) мөн адил замыг хэрэглэх ба Сайншанд дахь төлөвлөсөн төмөр замын өртөө рүү салаална Эдгээр замын аль нь ч хучилт хийгдээгүй (хэсэгчлэн хучаагүй болон хэсэгчлэн хайргаар хучсан) ба замын зарим хэсэг хөндлөн болон босоо чиглэлийн жижиг засварын ажил шаардагдана. БОНБҮ тайлан геологийн тогтоц нь 30 м хүртэл шавраар бүрхэгдсэн элсэн чулуу болон шавран чулуулгийн нэгдлээс бүрдэнэ. Иймд. Тайлангийн бусад хэсэгт дурдсанчлан энэ булаг нь орон нутгийн иргэд болон амьтдын гол чухал ундны эх үүсвэр болж байгаа тул энэхүү орчинд ямарч сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх өндөр шаардлага тавигдаж байгаа юм. концентрацийг ачих болон ерөнхий уурхайн материалуудыг ачиж буулгах хэсгүүдээс бүрдэнэ.58 .

Хуурай овоолго. Хувилбар 4. Хувилбар 3.59 . Судалгаанд хэд хэдэн параметрүүдийг тухайлбал барихад хялбар байх. Монголын орчин нөхцөлд тэсвэртэй байх. ЖЭМР ХХК Монгол улс Утас: 976 11 451805 Имэйл: info@jemr.mn Хуудас 3. 2 хашлага бүхий дээш өргөгдөх далан. Талбай дахь байгалийн өөрийнх нь тогтоц нь зүүн тал руугаа налсан байдалтай тул хаягдал нь зүүн болон зүүн өмнө хэсгийн далан дээр нална. Голдер ПФС загвар. БОНБҮ тайлан 3. Нийт хамрах талбай нь 984 га талбай.3. ХАЯГДЛЫН АЖ АХУЙ Хаягдлын аж ахуй нь дараах 4-н хувилбаруудаас судалгаа хийн сонгогдсон байгаа:  Хувилбар 1. Хамрах талбай нь 525 га.     Хувилбар 1А нь суурь хувилбар ба доош шаталсан байгууламжид циклонд хаягдлыг гаргана. Өтгөрүүлсэн овоолго. Хамрах талбай нь 525 га. 3А Хувилбар нь хуурай хаягдлыг уурхайн хаягдалтай хамт ил уурхайн үйл ажиллагааны хэсэгт ойрхон байрлана. зардал багатай мөн хамрах талбай зэргийг анхаарч үзсэн. Судалгаан дээр үндэслэн 2 дугаар хувилбарыг сонгосон ба энэ загвар нь хаягдлын аж ахуйн загвар болж цаашид тайланд дурьдагдана Хаягдлын аж ахуйн 2 дугаар хувилбар нь хаягдлын кольцо шаардагдахгүй. Хувилбар 2.MAK Цагаан Суварга төсөл. ойролцоогоор.8. Хамрах талбай нь ойролцоогоор 888 га байна (2 дугаар хувилбартай адил өндөртэй боловч хамрах талбай нь бага).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times