P. 1
Memuchshavtheory Short

Memuchshavtheory Short

5.0

|Views: 438|Likes:
Published by api-3838550

More info:

Published by: api-3838550 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת

דחא קלח - בשחוממ םינותנ דוביע

)הקינכמו םוח אשונב תודידמ עצבנ הז יוסינ תרגסמב(
יטרואתה עקרה ןכות דומע
..…………………………........................………………………………… אובמ 2
קרפ 1 ..…………….…………………………………………………דוסי יגשומ : 3
1.1 לוא'ג ,הירולק,היגרנא
1.2 הרורפמ תדידמ ,הרורפמ ,םומיח
קרפ 2 ..………….…. .….…………………………………………… םוח תכלוה : 5
קרפ 3 …………..…………………………………………………… םוח תילפ : 6
קרפ 4 ..…………… .….………………….………………. !ווינ לש רוריקה קוח : 6
……………………………... !ווינ לש רוריקה קוח תומיא :יוסינב םינוש םיקלח 8
קרפ 5 .……….……………… ……………………………... .ימניד חותינ " #יפק : 9
קרפ 6 ..………….…………………………… םיילמינימה םיעובירה תישל אובמ : 11
1
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
אובמ
הדידמ תועצמאב וא שומימ תועצמאב $וגה לש הרורפמה תא שוחל םילוכי ונא
תצקמב העמ ירבעה םשה( םוחדמב " .)הרורפמ דדומה רישכמ אוה םוחדמ ,עודיכ
םחה $וגה ,רק $וגל םח $וג םידימצמ רשאכ .רק $וגל םח $וג !יב !יחבהל םילוכי ונא וז %רדב
ותוא &רקה $וגל םחה $וגהמ רבוע 'והשמ' -ש בושחל אופיא יעב .םמחתמ רקה $וגהו ררקתמ
( םוח םשב ארקנ 'והשמ' Heat יתש וז דצב וז ומייקתה הרשע-עשתה האמה תליחתל דע .)
: םוחה לש ועבל רשאב תונוש תופקשה
I . החסונ הבש( הרשע-עבשה האמב תוינכמה תוירואיתה לש המישרמה !תוחתפתה תובקעב
!ימאהל םיבר םיפוסוליפו םיאקיסיפ ונ ,)!וכיתה ס'היבב תדמלנה ,!ווינ לש הקינכמה
.רמוחה לש ותעונתל יויבכ תוילקיסיפה תועפותה לכ תא התארש ,תיסינכמה הפקשהב
םוחהש הנעש ,םוחה לש תינכמה הרותה התיה תיסינכמה הפקשהה לש הייויבמ דחא
.רמוחה תא םיביכרמה )'םימוא'( םינק םימצע לש העונת אלא ונניא אוה
תועפותהש םינימאמ ונניא ,אמגודל( תיסינכמה הפקשהה תא םילבקמ ונניא םויכש תורמל
הבורק םוחה לש תינכמה הרותה ,)רמוחה %ותב יהשלכ תימינפ העונתל יויב !ה תוילמשחה
.םירשעה האמב םיאקיסיפה לע תולבוקמה םוחה תוירואיתל החורב
II . םירחא םיפוסוליפו םיאקיסיפ ויה ,הרשע-הנומשה האמב הימיכה תוחתפתה תובקעב
$וגל םח $וגמ קירולקה תמירז .קירולק ארקנש ,הסמ-רסח לזונ !ימ אוה םוחהש ונימאהש
איה קירולקה תרות .%ומנ םוקמל תיסחי הובג םוקממ םימ תמירזל תיגולנא םהל התארנ רק
םוחה תרות לש םינושאר םיגשיהל הרשע-עשתה האמה תליחתב האיבהש וז " תואוושמ ומכ
היגרנאל םוח םיכפוהה )רויקה עונמ ,אמגודל( םיעונמה ירואיתה לופיהו םוחה תמירז
תוירואיתה יחנומל 'םימגרותמ' םה רשאכ ,םויכ םג םיפקת ולא םיגשיהמ םיבר .תינכמ
.םינימאמ ונא !הבש תושדחה
םיאקיסיפה .היתורוצ לכ לע היגרנאה רומיש גשומ שבגתה הרשע-עשתה האמה עצמאב
$וג לש תולוקלומהו םימואהמ תיניק היגרנא לש רבעמ אלא הנניא םוחה תמירזש וענכתשה
לש הרוצ אוה םוחה םא .קירולקה תרות תא ושנ תאז תובקעבו ,רחא $וג לש ולאל דחא
.היגרנא לש תודיחיל םוח לש תודיחי !יב עובק סחי תויהל בייח ,היגרנא
קירולקה תרות תשינלו היגרנא לש הרוצ םוחב האורה הפקשהה תלבקל ירקיעה םרוגה
( לוא'ג סמי'ג םשב בבוח !עדמו רכיש לשבמ לש וייוסינ ויה Joule תנשב .) 1840 לוא'ג הארה
תינויצרופורפ ילמשח םרז רבוע הכרדש תכתמ וחב !מז תדיחיב תרצונה םוחה תומכש
יקלח דחא אלא וניאש ,עובק היצרופורפ םדקמ לש ומויק .םרזה תמצוע עובירלו וחה תודגנתהל
J ארקנ הז רשקהב( J היגרנא תכיפהכ %ילהתה תא תוארל רשפאמ )םוחה לש ינכמה לוקשה םשב
תומכ בר קוידב הדדמנ םהבש םייוסינ תרדס לוא'ג עציב !כמ רחאלש םינשב .םוחל תילמשח
תומכל תינויצרופורפ הזה םוחה תומכש אצמ לוא'ג .%וכיחה חוכ לש ותלועפמ תרצונה םוחה
יקלח דחא ,היצרופורפה םדקמ לש וכרע תא עבקו ,%וכיחה חוכ לש הדובעה J תומכ איה הדובעה .
2
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
לש הרוצ אוה םוחהש קיסהל היה !תינ !כלו חוכה תא ליעפמה םרוגה עיקשמש תינכמה היגרנאה
.היגרנא
קרפ 1 דוסי יגשומ :
1.1 .לוא'ג ,הירולק ,היגרנא
היגרנאו תיניק היגרנא םנה םהב םיעודיהשכ ,היגרנא םיגוס לש רפסמ םירכומ עבב
הנה היגרנא לש תוירשפאה תורוצה תחא .תילאיצנופ םוח ,ראשה !יב ,הלוכי וז היגרנא תרוצ .
היגרנאכ םש תרגאנ איה ינשל תסנכנו דחא $וגמ תאצוי םוח תיגרנא רשאכ .םיפוג !יב רובעל םג
יקיקלח לש םירשקב הרוגאה תילאיצנופ היגרנא תויהל הלוכי תימינפה היגרנאה .תימינפ
.םתעונתמ תעבונה תיניק היגרנא וא ,רמוחה
תוארקנה תודיחיב םוח דודמל גוהנ תוירוסיה תוביסמ תוירולק איה תחא הירולק .
סויזלצ תלעמב םיקקוזמ םימ לש דחא םרג לש הרורפמה תא תולעהל השורדה םוחה תומכ
.תחא
תישב היגרנאה תדיחי MKS איה לוא'ג תואב !מוסמה ,ילפכ עובק םייק . J ריבעמ רשא ,
לש וכרע .לוא'ג היגרנאה תדיחיל הירולקה םוחה תדיחימ J אוה 4.184 רמולכ .הירולקל לוא'ג
-ל הווש הירולק לכ 4.184 .םילוא'ג
1.2 .הרורפמ תדידמ ,הרורפמ ,םומיח
.םמחתמ $וגה יכ םירמוא ונא ,הלוע ולש הרורפמהו #וחבמ היגרנא גפוס $וג רשאכ
םוח תומכ התוא קפסנ םא ,לשמל .גפוס $וגהש םוחה תומכב קר אל היולת הרורפמה תיילע
הלעת םהמ דחא לכ לש הרורפמה ,תונוש תוסמ ילעב %א ההז רמוחמ םייושעה םיפוג ינשל
הרקמב ומכ הרורפמה תיילע אלל היגרנא תגיפס םג !כתת .)הסמל %ופה תיסחי( הנוש הדימב
-ב חרקו םימ ליכמה ילכ םישנ םא ,אמגודל .הזאפ רבעמ לש °C0 לש הרורפמה ,הבהל לעמ
תשלחהל שמשת $יסונש היגרנאה .םימל חרקה לכ %ופהי אל דוע לכ הלעת אל תבורעתה
.הרורפמה תאלעהל אלו חרקה תולוקלומ !יבש םירשקה
.םהלש תימינפה היגרנאה תא תדדומ הניא םיפוג לש הרורפמה יכ ,!כ םא ,םיאור ונא
ילבמ .הז %ירדתב גצומה רמוחה תולובגמ תגרוח הרורפמה לש תקיודמ תילקיסיפ הרדגה
ללכ %רדב יכ רמול רשפא תקיודמה הרדגהל סנכיהל הרורפמה תיניקה היגרנאל דדמ הווהמ
יכו ,רמוחה יקיקלח לש תעצוממה הרורפמ שרפה תמצעו !ווכ תא הארמה לדוג אוה םיפוג !יב
.הזב הז םיעגונ םה רשאכ םהיניב )םוחה( היגרנאה תמירז
,לזונל תלשמנ תימינפה היגרנאה וז היגולנאב .לזונ !יבל םוח !יב היגולנא תושעל רשפא
וצחלל תלשמנ הרורפמהו ,םילכמ !יב לזונ תמירזל תלשמנ םיפוג !יב )םוחה( היגרנאה תמירז
עמ ליכמה $וג !כתי !כ ,הובג #חלב לזונ עמ ליכמה ילכ םייקתהל לוכיש םשכ .לזונה לש
.הכומנ הרורפמב היגרנא הברה ליכמה $וג םג !כתי ,!יפולחל .ההובג הרורפמב היגרנא
ב םישמתשמ ונא הרורפמ תדידמל רמומרת הנוכת רשא רישכמ אוה רמומרת .
דודמל םיצור ונאשכ .הרורפמה תעפשהב הנתשמ )תודגנתה ,חפנ ,עבצ :!וגכ( ולש תילקיסיפ
3
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
!יב תרבוע היגרנא .רמומרתה םע עגמב ותוא םיאיבמ ונא והשלכ $וג לש הרורפמ
הנוכתה תא םיקדוב ונא זאו ,תוותשמ םהלש תורורפמה רשא דע $וגהו רמומרתה
היהי רמומרתהש !כ םא יוצר .$וגה תרורפמ תא היפל םיעבוקו הלעמל הרכזנש תילקיסיפה
ידכ ,רמולכ .דדמנה $וגה !יבל וניב הלודג היגרנא תומכ רובעת אלש ידכ רשפאה לככ !ק
םוח לוביק היהי רמומרתלש שורדנ ,קויד רתיל .הבר הדימב הנתשת אל $וגה תרורפמש
.!ק
תומייק 4 ,!המ םיתשב .הרורפמ תדדמנ !היפל תוירקיע תולקס Fahrenheit
-ו Rankine :!ה ונתוא תוניינעמה תולקסה יתש .!אכ !ודנ אל
( !יוולק תולעמ Kelin ) תונמוסמה , K איה הרורפמה לש לחומה ספאה תדוקנ וז הלקסב "
-ב K 0 םימ ,חרק הב הדוקנה איהש( םימה לש תשלושמה הדוקנהו
" כ תעבקנ ) לקשמ יוושב םיאצמנ םימ ידאו 2!3.16 K הלקסה ראש .
.הלא תודוקנ יתש יפל תעבקנ
( סויזלצ תולעמ Cel"iu" ) תונמוסמה , C #$ הלעמל הלדוגב הווש סויזלצ תחא הלעמ וז הלקסב
-ב רדגומ לחומה ספאה .תרחא תרדגומ ספאה תדוקנ %א ,!יוולק תחא °
C 2!3.15 -ב איה תשלושמה הדוקנה !כלו - 0.01 °C .
: !ה וז הלקסל תוחונ סוחיי תודוקנ יתש
0 °C לש #חלב םימו חרק לש תבורעת לש הרורפמה - 1 הריפסומא
100 °C .תחא הריפסומא לש #חלב םימ לש החיתרה תרורפמ -
:הרעה .םיקקוזמ םימל איה הנווכה םימל תוסחייתה לש הרקמ לכבש !ייצל בושח
4
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
קרפ 2 םוח תכלוה :
.הנירקו העסה ,הכלוה :םיכרד שולשב הינש הדוקנל תחא הדוקנמ שפתהל לוכי םוחה
םוח תכלוה )םחה והצקב( $וגה רמוח לש תוריהמה תולוקלומה לש תויושגנתה י'ע תעצבתמ $וג
%כו רתוי דוע תוייא תולוקלומב !דיצמ תושגנתמה ,!הל תוכומסה רתוי תוייאה תולוקלומב
תולוקלומל תיניק היגרנא תוריהמה תולוקלומה תורסומ ולא תויושגנתה תועצמאב .האלה
הרורפמה תאלעהב תאבתמ תוייאה תולוקלומה לש תיניק היגרנא תלדגה &תוייאה
ביציה בצמב וא( עבקה בצמב .תואצמנ !ה וב םוקמב " "tea%& "tate תרסמנה היגרנאה הווש )
%כו ,!הל תוכומסה רתוי תוייאה תולוקלומל תורסומ !הש וזל $וגה לש רוזא לכב תולוקלומל
היגרנאה תא תורסומ $וגה רמוח לש רקה והצקב תולוקלומה &העובק תראשנ הרורפמה
רמוח לש רקה והצקל םחה והצקמ םוח תיגרנא לש רבעמ לבקתמ %כו !תביבסל !הלש תיניקה
.$וגה
םניאש םיקצומה םיאב !הירחא ,רתויב תובוה םוחה תוכילומ !ה תוכתמה םירמוחה לכמ
הדבועה .רתויב םיעורגה םיכילומה )!מימל רפ( םהש םיזגה $וסבלו םילזונה !הירחא ,תוכתמ
,תופועלו םיקנויל !כו םדאל תרשפאמ םיבו םידדובמ םנה ויתחתמ !מושה תבכשו םדאה רועש
-כ( $וגה לש העובק הרורפמ לע רומשל 3! הרורפמה ייוניש $א לע )סויזלצ תולעמ
רק םמדש םייח ילעבל דוגינב ,םח םמדש םייח ילעב םה תופועהו םיקנויה ,רמולכ .םיינוציחה
.)םייח-ודו םיגד לשמל(
םוח תעסה הלעמ יפלכ ומצע םחה רמוחה תעונת י'ע םיזגבו םילזונב םוח תרבעה איה
רתוי לודגה ולקשמ ללגב( המל רקה רמוחה תעיקשו )רתוי לק השענו שפתמ אוהו רחאמ(
$יקמה ריוואהש יפ לע $א #יקב םוחו $רוחב רוק םישיגרמ ונאש %כל תמרוג העסהה .)תיסחי
אוהש חנ ריוא ליכמה דבמ םייושעה םידגב $רוחב םישבול ונא .עורג םוח %ילומ אוה ונתוא
.בו דדובמ
םוח תנירק םיינגמורקלא םילג תועצמאב ותביבסל $וגמ םוח תיגרנא רבעמ איה
םוחב םישיגרמ ונא םוחה תנירק תועצמאב .וידר ילגמ םירצקו םודא ארפניאה ילגמ םיכורא
.העסה וא הכלוה י'ע ונילא םוח רבעמ לש תורשפא !יאשכ )רואידר( !רקמ וא הרודמ תביבסב
$וגל הסנכנש םוחה תומכ .ולש הרורפמה הלוע והשלכ $וג %ותל םוח םימירזמ רשאכ
: יבייאוניא !פואב הרורב הסמב תולתה( $וגה תסמלו הרורפמה תיילעל תינויצרופורפ
וזמ רתוי הלודג םוח תומכ וכותל םירזהל %רוצ שי םימ לש לודג ריס חיתרהל ידכ ,לשמל
.)רתוי לודג !מז %שמל הבהל לעמ ותוא דימעהל %ירצ !כלו ,!ק ריס תחתרהל השורדה
לש ילוגסה םוחה םשב ארקנ ,$וגה יושע ונממ רמוחה תונוכתב יולתה ,היצרופורפה םדקמ
רמוחה )'ילוגס םוח לוביק' וא( תואב !מוסמו C : !כל ,
( 1 )
רשאכ ' ,$וגה תסמ איה ∆( -ו הרורפמה יוניש אוה ∆) תירולקב םוחה תומכ איה הסנכנש
הלפכמה .$וגל 'C םשב תארקנ םוחה לוביק $וגב עיקשהל %ירצש םוחה תומכ יהוז -$וגה לש
לוביק היהי רתוי לודג $וגל($וגה לש הנוכת יהוז .תחא הלעמב ולש הרורפמה תא תולעהל ידכ
.)רתוי לודג םוח ילוגס םוח לוביק ( C לש הסמ תדיחיב עיקשהל %ירצש םוחה תומכ תא גציימ )
.$וגה יושע ונממ רמוחה לש הנוכת יהוז -תחא הלעמב ולש הרורפמה תא תולעהל ידכ $וג
5
T mC Q ∆ ∆ =
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
קרפ 3 םוח תטילפ :
הרורפמב אצמנ והשלכ $וג רשאכ ( ,ררקתהל הונ אוה ,הביבסה תרורפממ ההובגה
.הביבסל םוח דבאל רמולכ
םוחה תילפ בצקש ריבס ,ולש םינפה חש %רד הביבסל םוח לופ $וגהש !וויכ h םוחה תומכ(
םינפה חשל ינויצרופורפ )$וגה ינפ חש %רד תרבועה !מז תדיחיל S !יב תורורפמה שרפהלו
:רמולכ ,הביבסל $וגה
( 2 )
ההובג ולש הרורפמה רשאכ םוח דבאמ $וגהש הדבועה תא גציינ סונימ !מיסה תועצמאב
הביבסה תרורפממ
S
( .
היצרופורפה םדקמ * ,אמגודל( ותביבסל $וגה !יב דירפמה חשמה תונוכתב יולת * $וג לש
-מ הנוש םימ %ותב לובה * .)ריוואב אצמנ אוה רשאכ $וג ותוא לש
( החסונ השעמל 2 תירמואיגה ותרוצב םג יולת םוחה תילפ בצק ,תישאר :דבלב בוריק איה )
'עובק'-ה ,תינש &$וגה לש * ונא וב תורורפמה םוחתב יכ םא ,הרורפמ םע הנתשמ
.לודג ונניא יונישה םילפמ
( החסונ תריזגמ .הביבסל םוח תילפ ללגב דרת ולש הרורפמה ,$וגל $סונ םוח קפסנ אל םא
1 לבקנ !מזה יפל )
( 3 )
םילדגה %) -ו %t לדוגהו ,םיילאיצנרפיד םילדג םנה
dt
dQ
תילפ לש יעגרה בצקה תא ראתמ
.)םוחה םרז תא ,רמולכ( םוחה
קרפ 4 ןוטוינ לש רוריקה קוח :
בצקב ררקתמ ולש הביבסה תרורפממ ההובג הרורפמב אצמנה $וג ,!ווינ הליגש יפכ
( תואחסונה תאוושה י'ע ,!כאו .ותביבסל $וגה !יב תורורפמה שרפהל ינויצרופורפ 2 ( -ו ) 3 )
לבקנ )הז יוסינ לש 'א קלחב ירואת עקר ואר( 'םוח תכלוה' קרפב
( 1 )
: לבקנו : רידגנ

( 2 )
6
+ ,
S
T T
mC
bS
dt
dT
− − =
mC
bS
≡ α
+ ,
S
T T
dt
dT
− − = α
+ ,
s
T T bS h − − =
dt
mCdT
dt
dQ
h = =
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
וז החסונב ( והשלכ עגרב $וגה תרורפמ הנה t -
S
( סונימה !מיס .הביבסה תרורפמ הנה
לדוגה יולת םהב םימרוגל בל ומיש .הביבסהמ םח אוה רשאכ ררקתמ $וגהש םושמ עיפומ . .
היצקנופ אוצמל ונילע ,עגרו עגר לכב הרורפמה תא אוצמל ידכ (,t תא תמייקמה )
( האוושמ 6 רמולכ ,הביבסה תרורפמ !יבל ,עגר לכב $וגה תרורפמ !יב שרפהה לע לכתסנ & )
לע (,t+/(
S
" ש םיחינמ ונאש !וויכמ : (
S
עובק לש תרזגנה , (,t+/(
S
לש תרזגנל הווש (,t )
( האוושמ לש ינמיה $גאל רמולכ 6 . )
היצקנופה (,t+/(
S
סונימל הווש הלש תרזגנהש היצקנופ תויהל אופא הכירצ היצקנופה לופכ
: היצקנופה רובע תמייקתמ וז הנוכתש תוארל לק &המצע
( 3 )
עובקה רשאכ (,0 ( האוושמ י'ע עבקנ ונניא וכרעש , ) 2 תא גציימ , ) הלחתה יאנת וא הרורפמה
תיתלחתהה עגרב , t00 .
$וגה לש רוריקה םוקע אופא ראתי ,!מזה לש היצקנופכ הרורפמה תא ראתמה $רג אוהש ,
: רמולכ &תילאיצננופסקא הדירי
( 4 )
לבקנו !מסנ
( 5 )
: %כ הארי $רגה
רויצ 1 םח $וג לש רוריק $רג :
!
t
S S
e T T T t T
α −
− = − 1 + 0 , 2 + ,
S
t
S
T e T T t T + − =
−α
1 + 0 , 2 + ,
S
T T A − ≡ + 0 ,
S
t
T Ae t T + =
−α
+ ,
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
וב בצמ ראתמ הז $רג (,0+3(
S ,
לח רמולכ רוריק הרוצב הנתשמ $וגה תרורפמו $וגה לש
.הביבסה תרורפמל דע תיופמיסאו תילאיצננופסקא
לדוגה רקה $וגהו םחה $וגה !יב תורורפמה שרפה יכ םירמוא ונא ,הכיעדה בצקה תא עבוק
הכיעד עובק םע ,!מזב תילאיצננופסקא %עוד )הביבסה( ארקנה .רוריקה םדקמ
:)הלגמה םש לע( תארקנ וז תוררקתה תרוצ .!ווינ לש רוריקה קוח
הרעה רשאכ : (,0+4(
S
:האבה הרוצב הנתשת ולש הרורפמהו $וגה לש םומיח לחי ,
רויצ 2 רק $וג לש םומיח $רג :
תרורפמל דע תיופמיסאו תילאיצננופסקא הרוצב וניה הרורפמב יונישה !אכ םג
.הביבסה
ןוטוינ לש רוריקה קוח תומיא :יוסינב םינוש םיקלח
%כ %רוצל .םימ רובע !מזב הרורפמה תולת תא רמומרת תרזעב דודמנ הז יוסינב
האצותכ ררקתהל וליחתי םימה ,םומיחה תא קיספנ רשאכ .החיתרה תדוקנל דע םימה תא םמחנ
.!מזה לש היצקנופכ הרורפמה תא דודמנ .הביבסה !יבו םניב תורורפמה שרפהמ
הז $רגמ .!מזה לש היצקנופכ הרורפמה לש $רגב םינותנה תא רשנ הדידמה םותב
%כל $סונב .הביבסה תרורפמל תיופמיסאו תילאיצננופסקא !כא הכיעדה םאה תוארל לכונ
לש $רג רשנ ln,(/(
S
רשאכ ,!מזה לש היצקנופכ ) ( -ו תדדמנה הרורפמה (
S
תרורפמ
.םימה לש רוריקה םדקמ תא בשחנ $רגה %ותמ .הביבסה
8
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
קרפ 5 ימניד חותינ " #יפק :
5.1 #יפקה לש העונתה תאוושמ
עובק לעב #יפקל רבחנ K הסמ m היהי #יפקה הצק רשאכ םיוסמ עגרב .ונממ הפרנו ותוא חתמנ ,
קחרמב x ריזחמה חוכה לדוג היהי ולש לקשמה יוויש תדוקנמ F :קוה קוח י'ע !ותנ
F=-Kx
חוכה F הסמה לע לעפי m הצואתל הל םורגיו a :!ווינ קוח יפל
F=Ma
!כלו #יפקה הצקב תאצמנ הסמה .!מזה יפל המוקימ לש הינשה תרזגנה איה הסמה לש הצואתה
x(t ) :י'ע הנותנ היהת הסמה תצואת .הסמה םוקימ תא ראתמ
2
2
dt
x d
a =
:םושרל םילוכי ונא !כל
2
2
+ ,
+ ,
dt
t x d
M t Kx = −
תרדגה ידי לע יכ בל םישנ התע .#יפקה לש העונתה תאוושמ תארקנ וז האוושמ ω
2

= K/M :לבקנ
+ ,
2
2
2
t x
dt
x d
ω − =
$יעסב ונרתפ וז האוושמו 2.2 לש 'קוה קוחו תישפוח הליפנ ,תינומרה העונת' ירואת עקרב .
.'ב קלח דוסיי תודידמ' יוסינה
5.2 !ורתפה לש םירמרפה תועמשמ
רוכזכ
M K 5 = ω
. לש רדתה !כל x םהש תילקיזיפה תכרעמה לש םירמרפה י'ע עבקנ
:#יפקה עובקו הסמה
M
K
f
π 2
1
=
:לקשמה יוויש בצמ ביבס #יפקה תודונת לש רוזחמה !מזל שרופמ יויב לבקל לכונ
K
M
T π 2 = ,6+
9
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
5.3 רוזחמה !מז לע #יפקה לש תימצעה הסמה תעפשה
( החסונה תא ונחתיפ 6 תימצע הסמ שי #יפקל ,תואיצמב .הסמ רסח אוה #יפקהש החנהב ) ' .
רוזחמה !מזש תוארהל !תינ .רוזחמה !מז לע עיפשת תימצעה הסמה ( הסמ לעב #יפקה לש '
הסמ תלעב תלוקשמ היולת וילע M :אוה
K
m
M
T
3
2
+
= π
םהב םירקמל הפקת ל'נה האוושמה :הרעה '5M4106 .
10
הדבעמב :
!מז תא םג דודמנ ,!כ ומכ .וילע תויולת תונוש תוסמ םע דדוב #יפק לש רוזחמה !מז תא דודמנ הדבעמב
.ליבקמב םירבוחמ םיציפק ינש לש רוזחמה
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
קרפ 6 םיילמינימה םיעובירה תטישל אובמ :
לדוג לש תולת ללכ %רדב םידדומ ילקיסיפ !ויסינ םיעצבמ רשאכ & רחא לדוגב 7 הדידמה .
םינותנ תוגוז לש $סוא תנתונ i 0 1-2-...-8 ,7
i
-&
i
!יב רשקה וב הרקמב קר עגרכ קוסענ ונא . ) 7 -ו
& רשי אוצמל ונילעו ,יראיניל אוה & 0 a7 9 * הדידמה תואיגש ללגב .הדידמה תודוקנל םיאתמה
אוצמל שי ,!כל .וילע קוידב תואצמנ הדידמה תודוקנ לכש רשי ריבעהל רשפא יא םעפ $א עמכ
רשיה תא רתויב םיאתמה ( תודוקנה $סואל 7
i
-&
i
רשיה' והמ רידגהל שי %כ םשל .ונדדמש )
.'רתויב םיאתמה
,םשרתהל םתקפסה רבכ יאדוש יפכ ,םלוא 'תיליבקמה תיש'ב הז רשי ונלבק וישכע דע
!יולחל תיביקייבוס תיפרג היש איהש %כב הנורסח .קיפסמ תקיודמ הניא וז היש
התרזעב םילבקמש 'רתויב םיאתמה רשי'ה ,%כמ האצותכ .!יעה יפל םיווק תרבעה לע תכמתסמה
.הזמ הז םינוש עמ םירשי לבקלו תונוש תויליבקמ תונבל רשפא םינותנ םתואל :יכרע דח וניא
,הנוש עמ תאצוי איהש םתיליג רבכ תפסונ תיליבקמ םינותנ םתואל תונבל םכמצעב םתיסינ םא
יכ !ייצל שי תאז םע דחי .ולא םינותנל תיליבקמ תונבל הסנמ רחא םדא !בשכ ,המכו המכ תחא לע
.ושפו רצק %ילהתב תוער אל תואצות לבקל תרשפאמ הישה תונורסחה $א לע
בושיחל תיביקייבוא היש איהש )םיילמינימה( םיתוחפה םיעובירה תיש תא התע גיצנ
םינותנ דוביע' %ירדתב אצמנ הישה לש אלמ חותיפ( .הדידמה תודוקנל רתויב םיאתמה רשיה
הישה .)'ב רסמסב ואולמב םיקיודמ םיעדמ ילולסמב םינדוס י'ע דמליו 'םדקתמ
עצבמש םדא !בב היולת אל ,תיליבקמה תישל דוגינב ,הלש האצותהש !בומב 'תיביקייבוא'
!תית הדידמ תואצות םתואל תרזוח המאתה לכ :התוא ההז האצות עצבמש םדא !בב תולת אלל
.התוא
עצבל !תינ אל( תיתימא תיפרג היש איה תיליבקמה תיש םאש הז בלשב !ייצל בושח
תיפרג היש הניא םיתוחפה םיעובירה תיש ,)$רגב שומיש י'ע אלא %רד םושב התוא
$רג תיינב תשרוד אל !ורקיעכו הדידמ תואצות לע םיירמונ םיבושיח י'ע תעצבתמ המאתהה "
תונורתיה ללגב המאתה עצבנש ינפל ונלביקש תואצות %מס לע $רג הנבנ דימת ,יאדווב ,ונא .ללכב
.דועו היופצ אל תוגהנתה ימוחת תוארל ,תוגירח תואצותמ םלעתהל תורשפא ,!וגכ $רג ונל !תונש
םיושפה םיילמינימה םיעובירה תיש
אלש ,הלש הושפה הסרגה תרזעב םיילמינימה םיעובירה תיש !ורקיע תא התע גיצנ
תארקנה ,דבלב תודוקנה לש יסיס רוזיפב אלא הדידמה תואיגשב תבשחתמש תטיש
םיטושפה םיילמינימה םיעובירה .
11
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
רויצ 1 רשיה וקה !יבל תודוקנה !יב םייכנא םיקחרמ :
רויצ לע לכתסנ 1 ( תודודמה תודוקנה תועיפומ רויצב : 7
1
-&
1
+ - ,7
2
-&
2
!יב רבעוהש רשי !כו ,'וכו )
וא הדידמה תודוקנ $סואל רתויב םיאתמה רשיה והז םאה םיעדוי אל דוע ונא ,םייתניב .תודוקנה
הנתשמה לע לכתסנ םא .אל 7
1
%רעה !יב לדבה םייקש הארנ ,לשמל , &
1
!יבו יוסינב ורובע דדמנש
%רעה :
1
:איה רשיה תאוושמ םא .רשיה י'ע ול םאתומה
( 1 )
* a7 & + =
%רעהש ירה :
1
הנתשמל םיאתמה ,רשיה לעש 7
1
:היהי , * a7 :
1 1
+ =
דדמנה %רעה !יב לדבהה תא !מסנ & םאתומהו %רעל : תואב % :
1 1 1
: & % − =
%
1
( הדוקנה לש הייסה איה 7
1
-&
1
( רשיה יבג לע הל המיאתמה הדוקנהמ ) 7
1
-:
1
הלוכי איהו )
:יהשלכ הדוקנל הייסה תא רידגהל רשפא המוד !פואב .ספא וא תילילש ,תיבויח
( 2 )
i i i
: & % − =
:רשאכ
( 3 ) * a7 :
i i
+ =
12
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
לדוגה %
i
-ה הדוקנה !יב יכנאה קחרמה תא !מסמ i םיעובירה תיש יפ לע .והשלכ רשי !יבל
םינותנה תצובקל רתויב םיאתמה רשיה תא םירידגמ םיתוחפה םוכס ורובעש םיוסמה רשיכ
:תויסה יעוביר
2
8
2
2
2
1
2
% % % S + + + =  ילמינימ אוה .
לדוגה לע לכתסהל !תינ
2
S
:םינתשמ ינש לש היצקנופ לעכ a- * %ותמ אוצמל םיצור ונא םתואש
ש השירדה
2
S
לש םומינימל השירדה .ילמינימ היהי
2
S
)תויקלחה( תורזגנהש השירדה םצעב איה
יפל הז לדוג לש a יפלו * רובע םיאבה םייויבה תא םילבקמ וז הרוצב .ספאל תווש ויהי a -ו *
:םיילמיפואה
( 4 )א
2 2
7 7
& 7 7&
a

⋅ −
=
( 4 )ב
7 a &
7 7
7& 7 & 7
*
2 2
2
⋅ − =

⋅ − ⋅
=
:רשאכ

=
=
8
1 i
i
7
8
1
7 ,

=
=
8
1 i
i
&
8
1
& ,

=
=
8
1 i
2
i
2
7
8
1
7 ,

=
=
8
1 i
2
i
2
&
8
1
& ,

=
=
8
1 i
i i
& 7
8
1
7&
תואיגשה בושיח %רוצל a-∆* :םאתומה וקה ביבס תודוקנה רוזיפ לש !קתה תייס תא חקינ
( 5 )

=

= σ
8
1 i
2
i &
%
2 8
1
:)'ב רסמסב !תניי רופמ רבסה( תואיגשה תא בשחנ הז לדוג תרזעבו

( )
2 2
&
7 7 8
1
a

⋅ σ = ∆

( )
a 7
7 7 8
7
*
2
2 2
2
&
∆ ⋅ =

⋅ σ = ∆
הרעה לע רבסה .םיילמינימה םיעובירה תיש לש !ורקיעה תא !יבהל קר הנייה !אכ הרמה :
םילדגה תא קוידב םיבשחמ דציכ a-* .'ב רסמסב !תניי םהיתואיגשו
13
רצוקמ בשחוממ דוביע-הירואת
םיללקושמה םיילמינימה םיעובירה תיש
תאיגש תא %ירעהל םיעדוי אל ובש הרקמל המיאתמ םיושפה םיילמינימה םיעובירה תיש
וא רישכמה תאיגשמ רתוי לודג יסיסה רוזיפהש שארמ עודי ובש הרקמל וא ,הדידמה רישכמ
.תודידמה לכל הדיחא איה האיגשה ובש הרקמל
םע תואצות !נשיו תונק תואיגש םע תואצות !נשי םייוסינ הברהבש םיעדוי םתא םכנויסינמ לבא
םיקחרמה יעוביר םוכס לש היצזימינימ ונעציב םיושפ םיעוביר לש הרקמב .תולודג תואיגש
2
i
d
הרוצב םיקחרמה יעוביר םוכס לש היצזימינימ עצבל הצרנש !בומ !אכ ראותמש הרקמב םלוא .
תודידמ רשאמ רתוי 'תווש' ויהי )הנק האיגש םע תודידמ רמולכ( רתוי תובו תודידמש תאזכ
לכל הנוש לקשמ תתל הצרנ ,תורחא םילימב .)הלודג האיגש םע תודידמ ,רמולכ( תובו תוחפ
:יללכ !פואב היהי היצזימינימ תושעל הצרנ וילעש םוכסה !כל .התאיגשל םאתהב הדוקנ

i
i
i
d
2
2
σ
,
רשאכ
i
σ הדוקנה לש הלקשמ אוה i לקשמה תא .לקשמה בושיחל תונוש תושיג תומייק .
i
σ
לש ורקאמה הדוקנ לכ לש ;7<el :החסונה יפל בשחמ
2
2
2
i i i
x a y ∆ + ∆ =

σ
.
i
7 ∆ ,
i
& ∆ ריצב םילדגה לש הדידמה תואיגש !ה = ריצבו : .

a
תרזעב בשוחמה עופישה אוה
םיטושפה םיילמינימה םיעובירה תטיש .
תואיגשה בושיח %רוצל a ∆ -ו * ∆ ריצב תואיגשה עצוממ תא םיבשחמ :

=
∆ = ∆
8
1 i
i
&
8
1
&
,
( החסונ יפל ,!קתה תייס תאו 5 .)'ב רסמסב !תניי רופמ רבסה( .םהיניבמ לודגה תא רחובו ,)
תואיגשב לכ םדוק תובשחתה לע תססבתמ םיילמינימה םיעובירה תישו רחאמש שיגדהל בושח
ריצב הדידמ : ריצב תיסחיה האיגשהש %כ םיריצה תא רוחבל שי : האיגשהמ רתוי הלודג היהת
ריצב תיסחיה = -ש החנהה .
&
&
7
7 ∆
<<

הנה תיחרכה םיעובירה תיש תופקת %רוצל
%ופהל שי ,יולתה הנתשמה תאיגשמ הלודג יולת-יתלבה הנתשמה תאיגשו הדימב .םיילמינימה
הנתשמל סנכנה לדוגהש %כ $רגה יריצ תא 7 האיגשה לעב היהי םיילמינימה םיעובירה תחסונב
.רתוי הנקה
.)תיראיניל אל המאתה( דחאמ הובג רדסמ םונילופל םג המאתה םיעצבמ היש התוא יפל
14

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->