qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Departamentul de ÎnvăŃământ la DistanŃă şi Formare Continuă hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv Facultatea de ŞtiinŃe Economice bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
Coordonator de disciplină: Conf. univ. dr. Gabriel CUCUI
1

2010-2011

UVT INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Suport de curs – învăŃământ la distanŃă
2

SEMNIFICAłIA PICTOGRAMELOR

= INFORMAłII DE REFERINłĂ/CUVINTE CHEIE

= TEST DE AUTOEVALUARE

= BIBLIOGRAFIE

= TIMPUL NECESAR PENTRU STUDIUL UNEI UNITĂłI DE ÎNVĂłARE

= INFORMAłII SUPLIMENTARE PUTEłI GĂSI PE PLATFORMA ID

3

CUPRINS - Studiu individual (S.I.)

Modul I. ConsideraŃii generale privind informaŃia / pag. 6
Obiective / pag. 6 UI 1. GeneralităŃi privind informaŃia / pag. 7 UI 2. Sisteme de informaŃii / pag. 13 2.1. DefiniŃia sistemelor de informaŃii / pag. 13 2.2. Rolul şi funcŃiile sistemelor de informaŃii / pag. 14 2.3. Structura sistemelor de informaŃii / pag. 17 Bibliografie / pag. 20

Modul II. Informatica în structura întreprinderii / pag. 21
Obiective / pag. 21 UI 3. Informatica. NoŃiune şi obiective / pag. 22 UI 4. Locul sistemului informatic în cadrul sistemului economic / pag. 26 UI 5. Sectorul informatic din întreprindere / pag. 29 5.1. Sisteme de informaŃii informatizate /pag. 30 5.2. Procesul de informatizare / pag. 32 5.3. Informatica centralizată / pag. 35 5.4. Serviciile informatice externe şi asistenŃa de specialitate / pag. 39 5.5. Auditul informatic / pag. 40 Bibliografie / pag. 41

Modul III. Structuri Hardware / pag. 42
Obiective / pag. 42 UI 6. GeneralităŃi privind sistemele de calcul / pag. 43 6.1. Descrierea sistemelor de calcul / pag. 43 6.2. Istoricul dispozitivelor de calculat / pag. 48 UI 7. Microprocesorul / pag. 51 7.1. Componentele constructive / pag. 51 7.2. Elemente de performanŃă / pag. 53 UI 8. Memoria internă / pag. 57 UI 9. Dispozitive de memorie externă / pag. 61 9.1. Floppy disk-ul / pag. 62 9.2. Hard disk-ul / pag. 62 9.3. Discurile optice / pag. 63 9.4. Banda magnetică / pag. 65

4

UI 10. Echipamente periferice / pag. 66 10.1. Echipamente periferice fundamentale / pag. 67 10.2. Echipamente periferice opŃionale / pag. 71 Bibliografie / pag. 75

Modul IV. Structuri Software /pag. 76
Obiective / pag. 76 UI 11. NoŃiuni despre sisteme de operare / pag.77 UI 12. Sistemul de operare Windows / pag. 80 12.1. Lansarea şi terminarea unei sesiuni de lucru în Windows XP /pag. 80 12.2. Ecranul Windows XP / pag. 81 12.3. Elemente de bază ale sistemului de operare Windows XP / pag. 81 12.4. Gestiunea fişierelor în Windows / pag. 86 12.5. Personalizarea sistemului Windows / pag. 88 UI 13. AplicaŃii Software / pag. 91 13.1. Programe utilitare / pag. 92 13.2. AplicaŃii dedicate / pag. 98 Bibliografie / pag. 101

Modul V. ReŃele informatice / pag. 102
Obiective / pag. 102 UI 14. ReŃele de calculatoare / pag. 103 14.1. Componentele unei reŃele de calculatoare / pag. 103 14.2. Tipologia reŃelelor de calculatoare / pag. 106 UI 15. Arhitecturi de reŃele / pag. 108 15.1. Modelul ISO7 / pag. 108 15.2. Modelul TCP/IP / pag. 108 15.3. Internet – reŃea de reŃele / pag. 109 Bibliografie / pag. 112

5

MODUL I CONSIDERAłII GENERALE PRIVIND INFORMAłIA
1. 2. 3. 4. 5. Cuprins Obiectiv general Obiective operaŃionale Dezvoltarea temei Bibliografie selectivă

Cuprins UI 1. GeneralităŃi privind informaŃia = 2 ore UI 2. Sisteme de informaŃii = 2 ore

Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinŃe în ceea ce privesc noŃiunile de informaŃie şi sisteme de informaŃii. Obiective operaŃionale: Însuşirea noŃiunii de informaŃie, a surselor de informaŃie, a modului de măsurare a informaŃiei. De asemenea, definirea, rolul, funcŃiile şi structura sistemelor de informaŃii.

6

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 1 GENERALITĂłI PRIVIND INFORMAłIA InformaŃia este o resursă deosebit de importantă în dezvoltarea personalităŃii fiecărui individ, dar şi în evoluŃia vieŃii sale sociale. Diversele activităŃi umane pot fi clasificate în simple şi complexe având la bază în special volumul de informaŃii necesare în desfăşurarea lor. Societatea este de asemenea dependentă de informaŃie în ceea ce priveşte definirea timpului său şi posibilităŃile sale de progres pe termen scurt şi lung. Prin intermediul informaŃiilor se asigură transferul cunoştinŃelor de la o generaŃie la alta şi se asigură accesul la cele mai avansate realizări umane. Astfel, generaŃia următoare nu mai este nevoită să redescopere sau să reinventeze ceea ce a fost descoperit sau inventat, ci să poată face uz de ele în vederea a noi realizări. Conceptul de informaŃie reprezintă o noŃiune de maximă generalitate (ştire, mesaj, semnal, etc) despre forme de manifestare a realităŃii care ne înconjoară (evenimente, fapte, stări, obiecte, etc). Din punct de vedere conceptual, informaŃia este definită ca „o reflectare
DefiniŃii ale informaŃiei

în planul gândirii umane, a legăturilor de cauzalitate privind aspectele din realitatea care ne înconjoară”. În sens cibernetic, informaŃia este „factorul calitativ ce determină poziŃia unui sistem sau de transmitere a unui sistem către un altul”. În cazul teoriei informaŃiei se precizează că informaŃia este o cantitate măsurabilă. Cu alte cuvinte, informaŃia „măsoară probabilitatea unui mesaj în funcŃia de gradul de probabilitate al fiecărui semnal component al mesajului”. În sens informatic, informaŃia este un „element de cunoştinŃe ce poate fi codat pentru a fi conservat, tratat sau comunicat” în sistemul anglo-saxon, informaŃia este denumită în informatică „data” (exemplu: un nume, un număr, un aliniat dintr-un text redactat, o imagine numerică, un program informatic, un binar, conŃinutul unui pachet de date aflat în tranzit într-o reŃea). Uneori se constată o diferenŃă între informaŃie şi date. Astfel, datele pot să aibă ulterior o semnificaŃie de informaŃie. Ele devin informaŃie doar dacă „informează un mecanism care le interpretează”. În informatică datele sunt obŃinute prin codare şi reprezintă un concept sintactic în timp ce informaŃia reprezintă un concept semantic. Se poate spune că avem de-a face cu două aspecte ale aceluiaşi obiect. 7

Teoria informaŃiei are ca obiect definitivarea şi studierea cantităŃilor de informaŃii, codajul acestor informaŃii, şi capacitatea lor. Născută la sfârşitul anilor 40, această teorie a debutat cu lucrări în statistică de Sir Roland Ayneler Fisher statistician şi biolog britanic un succesor al lui Darwin. Teoria se dezvoltă prin apariŃia în 1948 a teoriei informaŃiei „A Mathematical Theory of Comunication” având co-autori pe Waren Weaver şi Claud Elwood Shannon americani de origine, primul matematician al doilea inginer în electronică specialist în calculatoare binare. Transmiterea informaŃiei de la sursă către beneficiar poartă denumirea de comunicare şi se face printr-un mesaj care poate avea orice formă. Mesajul transmis trebuie însă să prezinte interes pentru beneficiar pentru a reprezenta o informaŃie pentru acesta. În pregătirea desfăşurării oricărei activităŃi se include etapa de culegere a informaŃiei. Această etapă presupune un proces de analiză a diverselor surse de informaŃii şi de selectare a informaŃiilor necesare. Categoriile de informaŃii în general sunt: informaŃii indispensabile, informaŃii utile, informaŃii facultative şi informaŃii lipsă. Sursele de informaŃii se pot clasifica după mai multe criterii, după cum
Sursele de informaŃii

urmează: După provenienŃa informaŃiei: - surse proprii; - surse externe. După recunoaşterea sursei: - surse oficiale; - surse neoficiale. După numărul de surse pentru aceeaşi informaŃie: - surse unice; - surse multiple. După forma de comunicare: - surse cu transmitere orală; - surse cu transmitere scrisă. După credibilitatea sursei: - surse cu grad mare credibilitate; - surse grad mediu credibilitate; - surse cu grad mic credibilitate. 8

După costul de acces la informaŃie: - surse publice, gratuite; - surse cu cost simbolic; - surse cu cost semnificativ. După conŃinutul mesajului transmis: - surse informative; - surse publicitare; - surse cu conŃinut divers. Criteriile de clasificare ale surselor de informaŃii au rolul de a orienta culegătorul de informaŃii în vederea obŃinerii, a cât mai multe din informaŃiile necesare, într-un timp cât mai scurt posibil. Dincolo de aceste criterii menŃionate mai sus, tot în vederea eficienŃei culegerii informaŃiei, fiecare culegător de informaŃie, fie poate să îşi definească propriile subtipuri de surse, fie poate să ignore anumite criterii, dar cu un grad de risc asumat.

Sursele de informaŃii pot fi cu transmitere orală sau scrisă conform cărui criteriu? (vezi pag. 8-9)

După provenienŃa informaŃiei, cum se clasifică sursele? (vezi pag. 8-9)

Procesul de culegere a informaŃiilor trebuie încheiat cu memorarea acestora în vederea prelucrării lor şi obŃinerii de rezultate sub formă de noi informaŃii. Memorarea informaŃiei în cazul activităŃilor complexe nu se poate lăsa în seama memoriei unei persoane sau a unui grup de persoane, din mai multe considerente, dintre care: - memoria umană este susceptibilă de a uita sau de a comite erori; - memoria umană nu prezintă credibilitate; - informaŃiile astfel memorate care nu prezintă interes pentru evoluŃia individului pot fi uşor uitate; - incapacitatea memoriei umane de a prelucra un volum mare de informaŃii memorate într-un timp scurt şi fără erori;

9

- incapacitatea memoriei umane de a reŃine un volum mare de informaŃii exacte pe termen lung. Înlăturarea acestor inconveniente se face prin memorarea informaŃiei pe un suport de memorie caracteristic calculatoarelor electronice şi implicit prin utilizarea calculatoarelor pentru prelucrarea informaŃiilor. Riscurile memorării electronice a informaŃiei şi metode de prevenire a lor. - erori de introducere a informaŃiei spre a fi memorate de către calculator, apărute ca urmare a faptului că această operaŃiune este manuală; prevenire: verificarea informaŃiei de către o altă persoană decât cea care a introdus; - posibilitatea deteriorării fizice a sportului de memorare a informaŃiei; prevenire: copii de siguranŃă efectuate pe alte suporturi de stocare, fie de acelaşi tip, fie de alt tip; - posibilitatea copierii rapide a unor informaŃii confidenŃiale de către persoane neautorizate; prevenire: restricŃionarea riguroasă a căilor de acces la astfel de informaŃii. InformaŃia memorată de către calculatoarele electronice se poate
Tipuri de informaŃie

clasifica după cum urmează: După forma de reprezentare - informaŃie analogică; - informaŃie digitală. După natura informaŃiei - texte; - baze de date; - imagini; - secvenŃe audio şi video; - documente (natură mixtă). Sortarea informaŃiei pe suporturile de memorare ale calculatoarelor nu este impusă de calculator ci este la libera alegere a utilizatorilor. Totuşi, pentru a fi regăsită mai uşor, utilizatorii trebuie să-şi sorteze informaŃia după anumite criterii proprii. Un exemplu în acest sens ar fi criteriul de aparteneŃă a informaŃiei, în care deosebim informaŃia personală şi informaŃia caracteristică. Deosebirile între acestea sunt date de regulile pe care informaŃia trebuie să le respecte. Astfel:

10

- informaŃia personală în cazul persoanelor fizice nu are reguli general valabile, fiecare persoană constituindu-şi propriile reguli de formă, păstrare, utilizare, etc.; - informaŃia personală în cazul persoanelor juridice trebuie să respecte regulile precizate în statut; - informaŃia caracteristică poartă denumirea domeniului din care face parte şi are reguli bine stabilite, unele dintre acestea chiar prin acte normative. InformaŃia caracteristică domeniului economico-social are de respectat mai multe reguli, din care: - prezentarea în scris; - păstrarea sa în timp cu posibilitatea de a fi accesată rapid; - reglementarea riguroasă a raportărilor şi situaŃiilor; - diversitatea locurilor şi momentelor de solicitare şi/sau obŃinere; - transmiterea prin sisteme de comunicaŃii la distanŃă. Unitatea de măsură a informaŃiei memorate pe un suport caracteristic
Unitatea de măsură a informaŃiei

calculatoarelor se numeşte bit, denumirea provenind de la „binary digit”. Bitul reprezintă nedeterminarea înlăturată prin aflarea valorii unei caracteristici care are una din două stări posibile: 0 sau 1. Având doar două stări posibile, informaŃia reprezentată de un bit devine semnificativă doar în cadrul unui grup de biŃi. Grupul ales ca standard se numeşte Byte sau octet şi este alcătuit din 8 biŃi. În cadrul unui grup de biŃi, numărul de stări posibile se dublează pentru fiecare bit în parte. Astfel, un byte poate avea 28=256 stări posibile. Multipli uzuali pentru bit şi pentru byte se aseamănă ca denumire cu multipli unităŃilor fizice de măsură. Deosebirea constă în faptul că aceşti multipli nu au valoarea ca o puterea a lui 10, ci ca cea mai apropiată putere a lui 2 (baza binară). Denumirile şi valorile multiplilor uzuali sunt prezentate în tabelul următor: Valoarea multiplilor pentru bit şi byte Valoare pentru unităŃile Denumire Valoare pentru bit şi fizice de măsură multiplu byte 3 10 10 =1000 KILO 2 =1024 106 MEGA 220 9 10 GIGA 230 1012 TERRA 240 Prescurtările multiplilor sunt: Kb, Mb, Gb, Tb (pentru bit), respectiv KB, MB, GB, TB (pentru Byte). Nu există submultipli pentru bit şi Byte. 11

Din ce este alcătuit un byte? (vezi pag. 11)

CâŃi biŃi (b) au 5 KilobiŃi (Kb)? (calculează folosind tabel pag. 11)

CâŃi biŃi (b) are un MegaByte (MB)? (calculează folosind tabel pag. 11)

Există submultipli pentru bit sau Byte? (vezi pag. 11)

ComparaŃi cantitativ 128 KiloBytes (KB) cu 1 Megabit (Mb) folosind informaŃiile din pagina 11.

InformaŃia se mai măsoară şi la nivel calitativ. Aprecierea calitativă a informaŃiei se face de către fiecare beneficiar sau potenŃial beneficiar. Aşadar, calitatea informaŃiei este o caracteristică subiectivă care nu se măsoară prin exactitate, formă de prezentare, etc., ci prin valoarea pe care o prezintă pentru beneficiar. În acest sens, putem spune că aceeaşi informaŃie preluată din aceeaşi sursă în acelaşi moment are adesea valoare de uz diferită pentru beneficiari diferiŃi. Valoarea informaŃiei memorate pe un suport de memorare caracteristic calculatoarelor nu trebuie confundată şi nici amestecată cu valoarea comercială a suportului respectiv. Această diferenŃă se observă de cele mai multe ori în cazul pierderii sau deteriorării fizice a suportului de memorare. Astfel, suportul de memorare este un bun fungibil (se poate înlocui prin achiziŃionarea altui suport similar sau prin înlocuirea sa în termenul de garanŃie), pe când informaŃia memorată poate să nu mai fie recuperată dacă acel suport reprezenta o sursă unică.

12

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 2 SISTEME DE INFORMAłII Conceptul de sistem este abordat pentru prima dată în literatura de specialitate în cadrul teoriei sistemice a organizaŃiilor. Cuvântul „sistem” vine de la cuvântul grec „sustema” ce înseamnă „un ansamblu” sau mai clar „un ansamblu coerent”. DicŃionarul Larousse este una din lucrările semnificative în care găsim mai multe definiŃii referitoare la conceptul de sistem. Între aceste definiŃii două au la bază teoria sistemică: - prima definiŃie prezintă sistemul drept o combinare de elemente astfel reunit încât să formeze un „ansamblu coerent” sau „bottom-up”; - a doua definiŃie prezintă sistemul ca rezultat al utilizării unui ansamblu de metode şi procedee, denumit şi „top-down”. 2.1. DefiniŃia sistemelor de informaŃii NoŃiunea de sistem de informaŃii datează din anii şaizeci în înŃelesul a
NoŃiunea sistem de informaŃii

ceea ce în engleză se cheamă „Management Information System” (MIS). În acel timp, s-a pornit de la aplicaŃii ale informaticii la gestiune şi utilizarea lor în cadrul întreprinderii. Astfel de aplicaŃii sunt încă utilizate şi astăzi fie în interiorul întreprinderilor fie în relaŃiile cu exteriorul. Toate aceste aplicaŃii se implementau în baza unor proceduri descrise şi reguli formale. De aici, primele semnale de funcŃionare birocratică a întreprinderilor. Între primele aplicaŃii informatice menŃionăm comenzile la furnizori; clienŃii şi facturările; plata salariilor; contabilitate financiară; calculaŃia costurilor. Aceste prime aplicaŃii au căpătat structura unor sisteme administrative coerente, formalizate deja pentru o perioadă mai lungă. Formale şi funcŃionale toate aceste aplicaŃii devenite sisteme, erau şi sunt în continuare însoŃite de o documentaŃie bine sistematizată şi accesibilă tuturor utilizatorilor. În foarte scurt timp ele au devenit obligatorii şi exhaustive. În general, sistemele de informaŃii nou impuse pe o piaŃă destul de largă implică în utilizarea lor multe structuri şi servicii din întreprinderile ce le-au adoptat de acum pe fluxul informaŃional deja recunoscut. Memorizarea informaŃiilor pune la dispoziŃia oricărui utilizator oriunde şi oricând informaŃii de care are nevoie. Toate cele prezentate mai sus sunt caracteristici ce formează o primă definiŃie a conceptului de sistem de informaŃii. 13

Sistemele de informaŃii tratează informaŃii cunoscute sub formă de date. Datele se înscriu în formulare imprimate sau suporŃi magnetici fără ambiguitate pentru utilizator sau pentru programele informatice. Sistemele de informaŃii sunt în mare măsură legate de mijloacele de punere în valoare pentru care funcŃionează respectiv: - structura bazelor de date, procedurile de lucru, suporturile de date, documentaŃiile; - programele informatice, calculatoarele, reŃelele informatice, posturile de lucru, imprimantele; - personalul de specialitate, modul de exploatare al calculatoarelor şi destinatarii informaŃiilor. Orice sistem de informaŃii are o strânsă legătură cu tehnologia informatică. Utilizarea noilor tehnologii determină apariŃia expresiei „Information

Technology” (IT) în zona de limbă engleză şi „Nouvelles Technologies de l’Information et de la Comunication” (NTIC) pentru utilizatorii de limbă franceză. Dezvoltarea tehnică şi tehnologică au condus la începutul anilor optzeci la introducerea microcalculatoarelor în întreprinderi, devenind posibilă tratarea individuală a informaŃiilor într-o primă etapă, după care acestea se puteau utiliza în reŃea, altfel spus abordarea era colectivă. De aici, înglobarea într-o manieră suplă a unor subsisteme în expresia generală numită sisteme de informaŃii. Mileniul al treilea face ca dimensiunile sistemelor de informaŃii să crească enorm devenind închise şi inabordabile în mod real. De aceea, realităŃile au condus la separarea sistemului informatic şi reconsiderarea lui ca un subsistem interconectabil în cadrul sistemului de informaŃii global al întreprinderii. 2.2. Rolul şi funcŃiile sistemelor de informaŃii Sistemele de informaŃii servesc ca suport de informaŃii în cadrul întreprinderilor. În afaceri, încrederea partenerilor este mai mare atunci când se utilizează documente scrise şi cu atât mai mare atunci când se utilizează suporŃi informatici sau informaŃii oferite de calculator. Volumul acestor informaŃii se află permanent în creştere iar tratamentul informatic permite o mai bună gestiune a informaŃiilor. În prezent se poate spune că nici o gestiune nu se poate conduce fără informaŃii. Dacă ne referim la disciplinele de gestiune toate utilizează informaŃii. Contabilitatea de exemplu, înregistrează informaŃii asupra fluxurilor financiare. 14

De altfel, contabilitatea este un sistem de informaŃii ce a acumulat informaŃii de secole fiind un caz particular de sistem de informaŃii aproape incomparabil cu altele. Dreptul afacerilor ne oferă informaŃii privind contractele. Marketingul înregistrează informaŃii referitoare la produse, lucrări, servicii şi clienŃi. Gestiunea producŃiei înregistrează producŃia şi oferă informaŃii privind stocurile, maşinile şi utilajele. Gestiunea resurselor umane prezintă informaŃii privind cheltuielile de personal şi alte obligaŃii asociate. Gestiunea comercială organizează fluxurile de livrări în baza comenzilor şi contractelor reflectând informaŃii cu privire la ceea ce a fost realizat şi ce urmează să se realizeze. În sens larg - rolul sistemelor de informaŃii se identifică rolului entităŃii.
Rolul sistemelor de informaŃii

În sens restrâns - rolul sistemelor de informaŃii priveşte: • coordonare în vederea realizării funcŃiilor entităŃii; • structurarea formală a informaŃiei; • determinarea nivelului de intervenŃie în cadrul sistemului. Referitor la rolul sistemului de informaŃii în coordonarea realizării funcŃiilor entităŃii, sensul restrâns priveşte de fapt coordonarea formală întotdeauna codată pe suport informatic a unităŃilor de structură neinformatice. Structurarea formală a informaŃiei este utilizată de regulă pentru: • diminuarea dificultăŃii de comunicare prin mărirea spaŃiului între structurile transmiŃătoare şi receptoare de informaŃii; • a face faŃă dificultăŃilor de comunicare prin mărirea timpului de acŃiune între momentul de înregistrare a informaŃiilor şi momentul de utilizare a lor; • compensarea incapacităŃii de comunicare folosind în principal conversia sintactică; • asigurarea unui traseu optim informaŃiilor pentru a le face utile dacă se poate chiar în momentul solicitării lor. În ceea ce priveşte nivelul de intervenŃie în cadrul sistemului acesta poate fi: • de prim rang, caz în care intervenŃiile se fac la nivelul fiecărui subsistem acordând atenŃia cuvenită fiecărei structuri componente; • de nivel scăzut, caz în care intervenŃiile se fac asupra elementelor componente din interiorul fiecărui subsistem, indiferent de nivelul acestora în cadrul entităŃii.

15

Rolul părŃii automatizate a sistemului de informaŃii poate fi de fond sau de formă. Pe fond, rolul părŃii automatizate a sistemului de informaŃii nu diferă cu nimic faŃă de rolul sistemului de informaŃii de bază. Astfel spus, rolul părŃii automatizate este de a contribui la coordonarea componentelor sistemului

identificat cu entitatea. O singură restricŃie apare: dimensiunea câmpului de coordonarea este mai mic pentru partea automatizată aceasta acŃionând de altfel, ca un subsistem. Pe formă, rolul părŃii automatizate a sistemului de informaŃii, iniŃial este de a creşte eficacitatea sistemului de informaŃii, iar în continuare de a da posibilitatea fluxului de informaŃii de a se face cunoscut, vizibil, utilizabil, desigur doar cu ajutorul părŃii automatizate a sistemului. Rolul sistemelor de informaŃii se manifestă de regulă în interesul şi exerciŃiul puterii. Nu se poate face abstracŃie de acest aspect. În orice entitate deŃinerea informaŃiilor este strâns legată de deŃinerea puterii. Întotdeauna în exerciŃiul puterii este foarte important ca să existe şi un control al informaŃiilor. Este la fel de important ca informaŃiile să fie bine protejate şi transmise în timp util şi la loc precis. Calitatea informaŃiilor determină decizii adecvate. Cel ce nu poate transmite dispoziŃiile nu poate stăpânii sistemul de informaŃii. În sinteză, înainte de orice, gestiunea puterii depinde de gestiunea sistemului de informaŃii, respectiv excelenta gestiune a sistemului de informaŃii serveşte pentru deŃinerea puterii. FuncŃiile sistemelor de informaŃii pot fi descrise astfel1:
FuncŃiile sistemelor de informaŃii

- cunoaşterea realităŃilor obiective din mediul înconjurător şi lumea reală a evenimentelor fără a parcurge o etapă de observare; - coordonarea acŃiunilor prin utilizarea procedurilor specifice sistemului; - stoparea unor acŃiuni care nu se justifică; - autorizarea unor acŃiuni ce se justifică; - realizarea unor acŃiuni fără intervenŃia umană; - consilierea factorilor de decizie; - comunicarea informaŃiilor atât la nivelul grupului ce lucrează în reŃea în acelaşi timp sau în momente diferite, cât şi persoanelor cu putere de decizie; - arhivarea şi stocarea informaŃiilor sub formă de baze de date sau alte forme utile celor interesaŃi;
1

Jean Lous Peaucelle, Systèmes d´Information, pag. 8

16

- analiza trecutului pe baza informaŃiilor memorizate şi stocate; - proiecŃia unor acŃiuni viitoare folosind informaŃiile prezente, memorate şi stocate; - simularea unor posibile acŃiuni de viitor cu scopul descoperirii unor obstacole ce ar conduce la nerealizarea acŃiunilor şi atingerea obiectivelor. Lista funcŃiilor sistemelor de informaŃii prezentate mai sus ar putea fi mărită. Considerăm că am sintetizat cele mai reprezentative funcŃii ale sistemelor de informaŃii, precizând totodată ca anumite aspecte fac să se opună realizării întocmai a acestor funcŃii. Aceste aspecte opozante pot fi de natură internă sau de natură externă, pot fi orientate spre trecut sau spre viitor, pot fi rigide sau suple ca efect, se pot baza pe tehnologii clasice sau cu inteligenŃă artificială. În toate cazurile se pune accent pe informaŃie folosind informatica drept mijloc de tratare a informaŃiei. Care sunt funcŃiile sistemelor de informaŃii? (vezi pag. 16-17)

2.3. Structura sistemelor de informaŃii Între lucrările de specialitate recent apărute, considerăm pe cea a lui Patrick Hubert relevantă în ceea ce priveşte tratamentul sistemelor de informaŃii de gestiune motiv pentru care prezentăm mai jos structura sistemelor de informaŃii după acest concept2. 2.3.1. Descompunerea sistemelor de informaŃii
Descompunerea sistemelor de informaŃii

Descompunerea sistemelor de informaŃii se face după următoarele criterii: - după gradul de automatizare, sistemele de informaŃii pot fi descompuse astfel: • componente automatizate; • componente neautomatizate. - după modul de desfăşurare a activităŃilor, sistemele de informaŃii pot fi descompuse astfel:
2

Patrick Hubert, Systèmes d´Information de gestion, pag. 66 - 69

17

• sisteme de informaŃii pentru bănci şi societăŃi financiare asimilate; • sisteme de informaŃii pentru entităŃi realizatoare de producŃie, servicii şi lucrări; • sisteme de informaŃii pentru entităŃi specializate în audit, evaluări, expertize financiar contabile, validări de situaŃii financiar contabile şi alte activităŃi similare. Încadrarea într-o categorie sau alte a sistemelor de informaŃii după acest criteriu se poate face doar după o foarte bună cunoaştere a funcŃiilor entităŃii şi a tuturor activităŃilor asociate fiecărei funcŃii ale respectivei entităŃi. - după specificul activităŃilor, sistemele de informaŃii pot fi: • sisteme sau părŃi de sisteme operante; • sisteme sau părŃi de sisteme de pilotaj. ÎmpărŃirea sistemelor de informaŃii în operante sau de pilotaj se face doar dacă există un interes pentru prelucrarea automatizată a informaŃiilor şi bineînŃeles după tehnologia informatică utilizată. - după natura activităŃilor şi repartizarea lor, sistemele de informaŃii pot fi: • pentru direcŃia economică; • pentru direcŃia contabilă; • pentru direcŃia financiară; • pentru direcŃia tehnică; • pentru direcŃia comercială; • pentru direcŃia juridică; • pentru direcŃia de investiŃii. Toate aceste structuri utilizează propriul lor subsistem de informaŃii, de regulă autonom. Reunirea tuturor subsistemelor de informaŃii dintr-o entitate formează propriul sistem de informaŃii al entităŃii, ce are un comportament istoric. Cum se pot descompune sistemele de informaŃii după natura activităŃilor şi repartizarea lor? (vezi pag. 18)

18

2.3.2. Descompunerea părŃii automatizate a sistemelor de informaŃii
Descompunerea părŃii automatizate a sistemelor de informaŃii

Descompunerea părŃii automatizate a sistemelor de informaŃii se realizează după următoarele criterii: - după natura activităŃilor şi repartizarea lor, partea automatizată a sistemului de informaŃii (SI) poate fi: • pentru contabilitatea financiară, respectiv achiziŃii, comenzi, facturi, vânzări, etc.; • pentru contabilitatea de gestiune şi calculaŃia costurilor; • pentru controlul de gestiune; • pentru gestiunea producŃiei. - după modul de desfăşurare a activităŃilor, partea automatizată a sistemului de informaŃii poate fi: • modulată pe domenii; • integrată la nivelul întregului sistem de informaŃii. - după specificul activităŃilor, partea automatizată a sistemului de informaŃii se prezintă astfel: • sisteme operante informatizate, denumite pe scurt sisteme operante, ce utilizează informaŃii de masă; • sisteme de susŃinere a deciziei informatizate, denumite pe scurt sisteme de susŃinere a deciziei, precum sistemele de pilotaj, sistemele expert sau altele combinate, ce utilizează informaŃii de sinteză. - după preocupările tehnologice, partea automatizată a sistemului de informaŃii se poate descompune astfel: • mijloace de preluare şi restituire cunoscute sub numele de interfaŃă om-maşină. Între acestea enumerăm următoarele: recunoaşterea vocală de către maşină a vocii umane; emiterea unei voci de sinteză de către maşină în atenŃia omului; scanarea unor imagini de către maşină şi transferarea pe suport de hârtie. • interfaŃa între maşină şi mediul înconjurător utilizată în mediul industrial, de regulă sub forma unor senzori de recunoaştere, acŃionare sau stopare a unor activităŃi; • mijloace pentru securitatea funcŃionării utilajelor şi instalaŃiilor; 19

• mijloace deciziei;

pentru

tratarea

informaŃiei

respectiv

colectarea,

consultarea şi chiar prelucrarea unor informaŃii în scopul susŃinerii

• mijloace de comunicaŃii şi telecomunicaŃii; • platformele tehnice reprezintă descompuneri ale părŃii automatizate a unui sistem de informaŃii după criteriul preocupărilor tehnologice necesare pentru a face să funcŃioneze mai multe utilaje simultan cu comenzi de la acelaşi loc de muncă, reŃele şi servere comune; • arhitecturile tehnice sunt necesare pentru a face să coabiteze platformele tehnice în cadrul părŃii automatizate a unui sistem de informaŃii.

Partea automatizată a sistemelor de informaŃii poate fi modulată sau integrată conform cărui criteriu? (vezi pag. 19-20)

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Gabriel Cucui, Informatică Economică, Editura Bibliotheca, 2009, pag. 15-34 2. Patrick Hubert, Systèmes d´Information de gestion, Gualino Lextenso éditions, Paris, 2008, pag. 66 - 69 3. Jean Lous Peaucelle, Systèmes d´Information, Edition Economica, Paris, 1999, pag. 8

20

MODUL II INFORMATICA ÎN STRUCTURA ÎNTREPRINDERII
1. 2. 3. 4. 5. Cuprins Obiectiv general Obiective operaŃionale Dezvoltarea temei Bibliografie selectivă

Cuprins UI 3. Informatica. NoŃiune şi obiective = 1,5 ore UI 4. Locul sistemului informatic în cadrul sistemului economic = 1,5 ore UI 5. Sectorul informatic din întreprindere = 2 ore

Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinŃe despre noŃiunile de informatică şi sistem informatic precum şi despre posibilităŃilor de exploatare a informaticii în cadrul unei întreprinderi. Obiective operaŃionale: Însuşirea noŃiunii de informatică, a obiectivelor sale de dezvoltare, urmată de structura sistemelor informatic, informaŃional şi economic. Conturarea unor noŃiuni generale despre sisteme de informaŃii automatizate, procesul de informatizare, informatica centralizată, serviciile informatice externe şi auditul informatic.

21

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 3 INFORMATICA. NOłIUNE ŞI OBIECTIVE Privită din punct de vedere elementar, informatica reprezintă un domeniu complex apărut ca rezultantă a integrării unor elemente ştiinŃifice (din matematică, logică etc.) şi a unor elemente tehnice (din electronică în special). Prima definiŃie acceptată a noŃiunii de informatică a aparŃinut Academiei
DefiniŃii ale informaticii

Franceze în 1966. După aceasta, informatica era considerată ştiinŃa prelucrării raŃionale, îndeosebi prin maşini automate, a informaŃiei. Această definiŃie poate fi luată şi ca argument pentru a proba că etimologia cuvântului informatică provine de la două cuvinte din limba franceză: information (=informaŃie) şi automatique (=automat), care totodată au generat şi termenul informatique (=informatică). Privită ca domeniu distinct de activitate, informatica este ştiinŃa care se ocupă cu studiul şi elaborarea unor concepte teoretice, tehnici şi proceduri referitoare la culegerea, stocarea, transmisia şi prelucrarea informaŃiilor cu ajutorul sistemelor automate de calcul. Se constată astfel caracterul pluridisciplinar al informaticii şi de asemenea scopul acesteia: - elaborarea de metode noi studiind procesele de comunicaŃie în colectivităŃile ştiinŃifice şi economice; - urmăreşte dezvoltarea unor metode şi tehnici pentru organizarea, memorarea şi distribuirea mai eficientă a informaŃiei. Domeniul economico-social este un domeniu foarte complex din punctual de vedere al volumului de informaŃii existente şi al dinamicii acestora. Totodată, activităŃile economice sunt cu atât mai eficiente cu cât informaŃiile se obŃin mai rapid şi cu cât ele se prelucrează mai precis. Rapiditatea şi precizia în prelucrare nu sunt caracteristici umane atunci când se lucrează cu un volum mare de informaŃii. Pentru aceste caracteristici au fost create sistemele automate de calcul, care au evoluat în sisteme de prelucrare automată a datelor. Conform accepŃiunii curente, informatica este considerată ansamblul activităŃilor legate de proiectarea, realizarea şi exploatarea sistemelor de prelucrare automată a datelor, în scopul creşterii eficienŃei activităŃilor umane. 22

Ce este informatica, privită ca domeniu distinct? (vezi pag. 22)

ActivităŃile economice, ca parte din întregul activităŃilor umane, vor fi influenŃate direct de acestea în ceea ce priveşte eficienŃa lor. Obiectivele de dezvoltare ale informaticii, indiferent de domeniul în care
Obiectivele de dezvoltare ale informaticii

este aplicată, sunt orientate în trei mari direcŃii: - HARDWARE - SOFTWARE - NETWARE Pentru fiecare direcŃie de orientare în dezvoltare există numeroase obiective complexe, ceea ce confirmă încă o dată, dacă mai era cazul, caracterul complex al domeniului informaticii. Obiectivele orientate HARDWARE se referă generic la construcŃia

Hardware

calculatoarelor electronice şi la conectarea echipamentelor periferice pentru obŃinerea sistemelor automate de calcul necesare desfăşurării activităŃii. Dezvoltarea acestora, ca mijloace ale informaticii, presupune următoarele: - alegerea celor mai performante componente electronice din structura calculatoarelor folosind criteriile de eficienŃă, ale căror variabile sunt: cerinŃele exploatării, calitatea şi costul componentelor (obiectiv al conducerii); - construcŃia calculatoarelor electronice şi ajustarea structurii de

componente pe criterii de compatibilitate (obiectiv al furnizorilor); - alegerea tot pe criterii de eficienŃă a echipamentelor periferice necesare pentru îndeplinirea operaŃiunilor de intrare şi ieşire ale calculatoarelor (obiectiv al conducerii); - conectarea echipamentelor periferice la calculatoare şi instalarea acestora făcând apel la software (obiectiv al inginerilor de sistem); - întreŃinerea întregului sistem în ceea ce priveşte defecŃiunile sau uzura fizică a unor componente (raportate de inginerii de sistem), prin reparaŃie,

înlocuire în perioada de garanŃie (obiective ale furnizorilor) sau reînnoire (obiectiv al conducerii); - previzionarea înainte de noi achiziŃii a cerinŃelor de exploatare pe termen cel puŃin mediu, pentru a reduce costurile cu înlocuirea componentelor sistemului (obiectiv al inginerilor de sistem şi al conducerii). 23

Obiectivele orientate SOFTWARE presupun stabilirea principiilor tehnice
Software

de funcŃionare a sistemelor automate de calcul şi a metodelor de utilizare şi programare a calculatoarelor. În ce priveşte dezvoltarea acestora, orice activitate are în vedere următoarele: - alegerea şi instalarea celui mai potrivit sistem de operare, inclusiv versiunea acestuia, ca suport pentru aplicaŃiile necesare în desfăşurarea activităŃii; - alegerea şi instalarea aplicaŃiilor pentru desfăşurarea activităŃii de prelucrare a informaŃiilor sub sistemul de operare instalat; - efectuarea alegerilor de mai sus pe criterii de eficienŃă care au ca variabile cerinŃele de exploatare şi costul licenŃelor pentru produsele software; - update, care înseamnă atât pentru sisteme de operare cât şi pentru aplicaŃii, actualizarea sau aducerea la zi în vederea: • corectării unor erori descoperite ulterior; • îmbunătăŃirii interfeŃei cu utilizatorul; • introducerii unui plus de proceduri de prelucrare; • adăugării de noi informaŃii ca urmare a cercetării umane; • modificării micilor detalii caracteristice fiecărui sistem de operare sau fiecărei aplicaŃii. - instalarea programelor pilot (drivere) pentru comunicarea în bune condiŃii cu echipamentele periferice; - întreŃinerea prin corectarea erorilor comise de utilizatorii cu mai puŃină experienŃă; - întreŃinerea prin copii de siguranŃă a informaŃiilor memorate; - întreŃinerea prin update la intervale cât mai scurte atunci când este gratuit sau la intervale bazate pe criterii de eficienŃă în rest; - administrarea resurselor software prin definirea drepturilor de acces la aplicaŃiile instalate şi la informaŃiile memorate; - înlocuirea unor informaŃii cu altele mai performante atunci când acestea ar spori eficienŃa activităŃii; - consultarea legislaŃiei privitoare la drepturile de autor înainte de orice instalare de produse software. Toate aceste obiective de dezvoltare orientate software sunt în sarcina specialiştilor în domeniu. Deşi sunt realizate integral de către aceştia, ideile de dezvoltare îşi au originea în doleanŃele operatorilor obişnuiŃi, fie că fac sau nu parte din sistemul decizional al activităŃii. 24

Obiectivele orientate NETWARE au apărut ulterior, într-o anumită fază
Netware

de dezvoltare a informaticii, ca urmare a apariŃiei unei noi cerinŃe în majoritatea activităŃilor şi anume transmisia informaŃiilor între calculatoare. Sursa orientării NETWARE o reprezintă foste obiective orientate HARDWARE sau SOFTWARE care se refereau la transmisia de informaŃii şi care sau separat datorită interesului sporit în acest sens. Dezvoltarea orientată NETWARE presupune: - alegerea celor mai potrivite echipamente hardware necesare exclusiv transmisie de informaŃii între calculatoare; - construcŃia reŃelei locale de calculatoare şi întreŃinerea infrastructurii acesteia; - alegerea şi instalarea celor mai potrivite programe utilitare cu care se vor efectua transmisiile de informaŃii; - configurarea acestor echipamente conectate şi a programelor în vederea transmisiei eficiente a informaŃiilor; - stabilirea şi gestionarea drepturilor de acces la informaŃiile din reŃea; - crearea de posibilităŃi de comunicare cu alte reŃele în vederea transmisiei de informaŃii la mare distanŃă, dar în limita drepturilor de acces; - aplicarea obiectivelor referitoare la întreŃinerea orientată hardware şi software exclusiv pentru componentele caracteristice transmisiei de informaŃii. NETWARE este o orientare spre servicii de transmisie a informaŃiilor. Astfel, costurile de transmisie sunt determinate după caz. În reŃeaua proprie, costurile sunt independente de transmisiile de informaŃii. Pentru transmisie între reŃele se apelează de obicei la furnizori de astfel de servicii (provideri). Tariful perceput poate fi: • pe cantitatea de informaŃii transmise (per Megabit) la o viteză nelimitată; • pe calitatea (viteza) transmisiei, adică pe limita cantitativă de informaŃii ce pot fi transmise în unitatea de timp (KilobiŃi/secundă sau Kbps) indiferent de cantitatea globală de informaŃii care se transmit. La ce fac referinŃă obiectivele orientate Netware? (vezi pag. 25)

25

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 4 LOCUL SISTEMULUI INFORMATIC ÎN CADRUL SISTEMULUI ECONOMIC În primul capitol al acestui manual precizam că noŃiunea de sistem are la bază cuvântul grec „sustema” ce înseamnă „un ansamblu” sau mai clar „un ansamblu coerent”. EvoluŃia ulterioară a tehnologiei informaŃiei face să regăsim recent în literatura de specialitate definit conceptul de sistem ca un ansamblu de elemente dependente între ele, formând un tot organizat care pune ordine în gândirea teoretică sau activitatea practică dintr-un domeniu sau altul. Calculatorul împreună cu echipamentele sale suport pentru operaŃiile sale
Sistem de calcul

formează un sistem de calcul. TendinŃa generală în ceea ce priveşte informaŃia care urmează a fi prelucrată este aceea de stocare a acesteia sub formă de baze de date. Din acest considerent, sistemul de calcul împreună cu programele

informatice şi operatorii umani formează un sistem mai complex denumit sistem de prelucrare automată a datelor. Datele sunt reprezentări simbolice ale evenimentelor şi faptelor din lumea reală (externă calculatorului). Reprezentarea externă a datelor Ńine de natura evenimentelor şi faptelor şi este sub formă de text, valoare numerică, dată calendaristică, validare logică, imagini, secvenŃe audio sau video, etc. Reprezentarea internă este sub o singură formă general valabilă, indiferent de natura datelor, şi anume în format binar (codificare numerică în baza 2). Programele informatice sunt secvenŃe de instrucŃiuni scrise într-un limbaj de programare cu scopul utilizării lor în prelucrarea datelor. Caracteristicile principale ale programelor sunt: reutilizarea şi îmbunătăŃirea (update). Ele sunt reprezentate extern foarte apropiat de limbajul uman (de obicei limba engleză). Pentru protejarea autorilor, programele nu sunt furnizate utilizatorilor sub această reprezentare externă originală, ci sub o reprezentare externă codificată. Dincolo de toate acestea, programele sunt stocate pe aceleaşi suporturi de memorare ca şi datele, motiv pentru care reprezentarea lor internă este tot în formar binar. Operatorii umani reprezintă partea neautomată a sistemului de prelucrare automată a datelor şi totodată managerul activităŃii acestuia. Dacă pentru partea automată există costuri referitoare la achiziŃie de componente şi licenŃe, pentru 26

operatorii umani costurile se regăsesc în pregătirea continuă pentru operare corespunzătoare şi remunerarea activităŃii acestora. Există două categorii de operatori umani şi anume: utilizatori comuni şi specialişti. Specialiştii se pot grupa pe domenii de activitate: programatori, analişti de sistem, instructori de operare, ingineri de sistem, administratori de reŃea. Sistemul informatic reprezintă ansamblul tuturor resurselor, metodelor şi tehnicilor prin care se asigură prelucrarea automată a datelor. Resursele sistemului informatic se grupează în următoarele categorii: - cadrul organizatoric al activităŃii supuse informatizării; - metodele şi tehnicile de proiectare a sistemului informatic; - ansamblul de echipamente prin intermediul cărora se realizează culegerea, verificarea, prelucrarea, redarea rezultatelor, memorarea şi transmiterea datelor (Hardware şi Netware); - sistemul de programe care asigură utilizarea eficientă a resurselor Hardware şi Netware precum şi rezolvarea unor tipuri de probleme specifice unui anumit domeniu (Software); - baza informaŃională; - ansamblu de resurse umane implicate. Procesul de prelucrare automată a datelor în cadrul unui sistem informatic reprezintă tocmai procesul prin care datele sunt supuse operaŃiilor de intrare, prelucrare, ieşire, memorare şi transmisie. În domeniul economic, datele se prelucrează la nivelul unor verigi organizatorice şi funcŃionale denumite posturi de lucru. Acestea se

individualizează prin: - date de intrare; - timp de staŃionare; - operaŃii de prelucrare; - date de ieşire. Ansamblul informaŃiilor şi deciziilor necesare desfăşurării unei activităŃi, care se transmit între două posturi de lucru formează un flux informaŃional. O înlănŃuire logică este de mai multe posturi de lucru între care există fluxuri informaŃionale poartă denumirea de circuit informaŃional. Circuitele şi fluxurile informaŃionale împreună cu metodele şi tehnicile de
Sistem informaŃional

prelucrare a informaŃiilor alcătuiesc un sistem informaŃional.

27

Sistemul informatic este o componentă a sistemului informaŃional şi anume acea parte a acestuia care preia şi rezolvă sarcinile de culegere, prelucrare, memorare, prezentare şi transmisie a datelor, cu ajutorul sistemelor de calcul. De asemenea, sistemul informaŃional este o componentă a unui sistem mai complex şi anume sistemul economic. Rolul sistemului informaŃional este acela de gestionare a tuturor informaŃilor din cadrul sistemului economic. Sistemul economic defineşte componente şi ansambluri economice. O
Sistem economic

firmă, o corporaŃie, o ramură a economiei naŃionale, sunt sisteme economice. Însăşi economia naŃională sau economia mondială văzute la nivel global, sunt sisteme economice complexe (macrosisteme). Un sistem economic reuneşte intr-o structură ierarhică, un ansamblu de elemente considerate subsisteme cu legături reciproce. Un sistem economic transformă un INPUT (ansamblul factorilor de producŃie) într-un OUTPUT (produsele şi serviciile destinate pieŃei) sub controlul sistemului de management. Procesul de transformare este un proces dinamic care face ca sistemul să evolueze pe o anumită traiectorie descrisă de starea sistemului. Caracteristicile principale rezultante ale sistemului economic sunt: - ansamblul intrărilor; - ansamblul ieşirilor; - procesul de transformare; - structura şi starea internă. Sistemul economic se defineşte ca un ansamblu de elemente interdependente prin intermediul cărora se realizează obiectul de activitate al unei unităŃi economice. Componentele majore ale unui sistem economic sunt următoarele: - sistemul decizional; - sistemul operaŃional; - sistemul informaŃional. Sistemul decizional este alcătuit dintr-un ansamblu de specialişti care, prim metode şi tehnici specifice prognozează şi planifică, decid, organizează, coordonează, urmăresc şi controlează funcŃionarea sistemului operaŃional, cu scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. Sistemul operaŃional reprezintă ansamblul de resurse umane, materiale şi financiare precum şi întregul ansamblu organizatoric, tehnic şi funcŃional, care

28

asigură realizarea efectivă a obiectivelor stabilite prin deciziile transmise de sistemul decizional. Sistemul informaŃional cuprinde ansamblul informaŃiilor, fluxurilor şi circuitelor informaŃionale, precum şi totalitatea mijloacelor, metodelor şi tehnicilor, prin care se asigură prelucrarea datelor necesare sistemului decizional. El asigură legătura între sistemul decizional şi sistemul operaŃional în dublu sens: prin prelucrarea şi transmiterea deciziilor de la sistemul decizional către sistemul operaŃional, respectiv prin înregistrarea, prelucrarea şi transmiterea informaŃiilor de la sistemul operaŃional către sistemul decizional. Un sistem economic este un sistem viabil. Aceasta presupune că toate fluxurile de resurse sau tehnologice dintr-un sistem economic au la bază desfăşurarea unor activităŃi umane, implicând pe de o parte o succesiune de procese şi fluxuri informaŃionale, iar pe de altă parte, conducând la generarea permanentă de noi informaŃii şi fluxuri informaŃionale.

Care sunt sistemele componente ale sistemului economic? (vezi pag. 28)

Care este relaŃia între sistemele informaŃional şi informatic? (vezi pag. 28)

29

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 5 SECTORUL INFORMATIC DIN ÎNTREPRINDERE

5.1. Sisteme de informaŃii informatizate Toate calculatoarele răspund aceloraşi principii de bază3: este vorba de maşini complet automatizate ce dispun de o memorie extinsă şi o unitate de comandă internă. Calculatoarele efectuează operaŃii logice de calcul şi tratarea informaŃiei datorită algoritmelor înregistrate. Ideea fundamentală este de a trata instrucŃiunile ca şi date, cu ajutorul aceloraşi elemente de memorizare şi de lucru. În anul 1945, John von Neumann a întocmit schema calculatorului: lucrarea sa şi cea a lui A.Turing aveau acelaşi sens4. Istoria informaticii a cunoscut ca şi disciplină trei mari perioade5:
Etapele istoriei informaticii

- prima a fost cea de fixare a principiilor informaticii şi a marilor inovaŃii ale anilor patruzeci şi de realizare a primelor mari calculatoare militare şi civile; - a doua a fost caracterizată prin elaborarea şi instalarea marilor sisteme centralizate; - a treia actuală, este cea de diversificare a mijloacelor şi metodelor, cea a reŃelelor şi de diversificare a materialelor şi programelor informatice; Astăzi informatica este din ce în ce mai importantă devenind chiar indispensabilă în unele domenii. Guvernele Ńărilor industrializate investesc mult pentru informatizarea societăŃii. Calculatorul de astăzi oferă multiple posibilităŃi ce răspund caracteristicilor maşinilor6 : - numeroase variabile interactive: în toate domeniile de aplicare a informaticii, este nevoie să se Ńină cont de un număr crescut de factori. Calculatoarele realizează toate aceste operaŃii indiferent de complexitatea modelului; - volume importante de informaŃii de stocat şi de tratat: capacităŃile memoriilor centrale cresc cu ajutorul memoriilor auxiliare, oferind calculatorului servicii inegalabile şi se utilizatorilor posibilitatea de a accesa direct şi rapid fiecare informaŃie înregistrată;

Calculatorul

3

Didier Banos, G. Malbosc, Merise Pratique, 1. Les point-clé de la méthode, pag.75 Gerard Charet, Exercices de méthodologie de l’analyse et de la programmation, pag.224 4 Christian Tessier, La pratique des méthodes en informatique de gestion, pag. 35 5 Philippe Breton, Histoire de l’informatique, pag. 87 6 Louis Rigaud, La mise en place des systèmes de l’information, pag. 131-135

30

- operaŃii repetitive: calculatorul este adaptat la repetarea instrucŃiunilor, fiabilitatea sa fiind absolută datorită controlului multiplu; - viteză şi precizie: informaŃiile sunt disponibile imediat, documentarea fiind posibilă instantaneu; - tratamente complexe: complexitatea tratamentului este în funcŃie de numărul variabilelor aflate în interacŃiune. AplicaŃiile informaticii sunt din ce în ce mai diverse. Între acestea,
Informatica de producŃie şi de management

informatica de gestiune diferă de informatica ştiinŃifică prin natura problemelor de tratat. Avantajele informatici de gestiune sunt că numărul problemelor este mult mai mic şi acestea sunt bine definite. Tocmai de aceea J. Hebenstreit7 susŃine că expresia „informatică de gestiune” poate fi înlocuită prin cea de „gestiune asistată de calculator”. Prima expresie pune în evidenŃă informatica în detrimentul gestiunii, a doua expresie limitează importanŃa informatică. În toate cazurile, sistemele informatice create sunt dependente de sistemele de informaŃii pe care le servesc. Într-o analiză realizată de Marie-France Barthet 8 în lucrarea „Logiciels interactifs et ergonomie – modèles et méthodes de conception” este redată sinteza diferenŃelor între două tipuri de informatică. Este vorba de diferenŃa dintre informatica de producŃie şi informatica de management.

Compararea informaticii de producŃie cu informatica de management INFORMATICA DE PRODUCłIE ProducŃie INFORMATICA DE MANAGEMENT Management Mai recent Foarte bună Consultare în timp parŃial Semnificativă şi rapid disponibilă FORTRAM, ADA Mijlocie

Componentele sistemului de informaŃii ApariŃia Anii 60 Complexitate de Slabă tratament Tip de tratament Aducere la zi tranzacŃională Natura informaŃiilor Precisă Limbaje utilizate ImportanŃa volumului

COBOL, ADA Foarte mare

Sursa: M.F. Barthet, pag.246-250

7 8

Georges Seban, Informatique et Société, pag. 133 Marie-France Barthet, Logiciels interactifs et ergonomie - modèles et méthodes de conception, pag. 246-250

31

Informatizarea sistemului de informaŃii presupune între altele şi stabilirea unui raport echitabil între dotările informatice şi dimensiunea sistemului de informaŃii. În lucrările lor Alain Martel9 şi Pierre Lhermitte10 precizează că sistemul informatic concretizează întreg demersul de informatizare, stabilind şi cele necesare: - materiale: calculatoare, automate, autocomutatoare, periferice, etc. - program informatic de bază livrat de regulă cu calculatoarele şi celelalte materiale; - programul informatic aplicativ, ce corespunde funcŃiilor de informatizare ale sistemului de informaŃii11 .

5.2. Procesul de informatizare Procesul de informatizare reprezintă totalitatea acŃiunilor derulate pentru
Procesul de informatizare

introducerea informaticii într-o întreprindere sau entitate. Din timp acest proces trebuie bine structurat astfel încât să poată atinge toate obiectivele propuse12. A conduce un proces de informatizare presupune preocupare pentru procurarea de materiale şi programe informatice. Dacă pentru partea de procurare de materiale este vorba de alegerea unei arhitecturi tehnice cară să cuprindă alegerea calculatoarelor, configurarea lor şi punerea în funcŃiune, pentru programele informatice sunt posibile mai multe variante între care prezentăm următoarele: - conversia aplicaŃiilor existente: caz în care avem de-a face cu întreŃinere evolutivă a sistemului informatic deja existent în entitate şi pentru care conducerea operativă preferă să pună în valoare investiŃiile existente, de multe ori destul de scumpe, neamortizate şi înzestrate cu programe informatice încă utile; - procurarea de noi aplicaŃii: analizând şi verificând calitatea şi utilitatea programelor informatice se constată necesitatea înlocuirii acestora printr-o achiziŃie nouă de pe o piaŃă specifică; - dezvoltarea sau crearea de noi programe informatice în cadrul entităŃii: departamentul de resort informatic din entitate constată necesitatea dezvoltării de noi programe informatice cară să corespundă exigenŃelor beneficiarilor. Nu este exclusă combinarea acestor variante prezentate mai sus.
9

Alain Martel, Le développement de systèmes organisationnels informatisés, pag.10 Pierre Lhermitte, Comment conduire un projet informatique, pag. 1 11 Yves Lasfargue, Travailler dans l’informatique, pag. 45 12 Christian Tessier, La pratique des méthodes en informatique de gestion, prelucrare, pag. 46-58
10

32

Care sunt variantele procesului de informatizare la nivelul programelor informatice ? (vezi pag. 32)

Oricare ar fi scenariul pentru realizarea întregului proces de informatizare, anumite sarcini specifice trebuie parcurse: - definirea şi urmărirea demersului declarat; respectiv descrierea etapelor întregului parcurs al procesului de informatizare. - fiecare proiect presupune un nou program informatic de aplicare. El ar putea în esenŃă să reprezinte totul pentru demersul respectiv, în realitate demersul înglobează programul informatic de aplicare; - concepŃia unui sistem de informaŃii respectiv definirea procedurilor privind memorizarea, prelucrarea informaŃiilor şi stabilirea graficului de circulaŃie a informaŃiilor; - concepŃia unui sistem informatic, respectiv stabilirea a tot ceea ce trebuie automatizat în cadrul sistemului de informaŃii în baza unor analize complexe şi a unor soluŃii pertinente; - realizarea unui sistem informatic respectiv producerea unui program informatic. Întreg procesul de informatizare conduce la participarea unui număr mare de persoane cu responsabilităŃi şi preocupări diferite. ParticipanŃii la aceste lucrări pot fi grupaŃi în trei categorii: - gestionarii respectiv persoanele care utilizează aplicaŃiile informatice; - tehnicienii în informatică, respectiv inginerii de sistem sau de reŃea a căror preocupare este de a face să funcŃioneze sistemul informatic; - informaticienii a căror preocupare o reprezintă tehnologiile informaŃiei. Gestionarii, au câteva roluri importante în relaŃia lor cu informaticienii: - utilizatorul final foloseşte tehnologiile pentru a exersa propria profesie; - lansează noile aplicaŃii în proiecte noi pe care le susŃin până la finalizare; - sunt parteneri cu informaticienii în conceperea sistemelor de informaŃii; - sunt clienŃi ai noilor produse informatice, controlând în acelaşi timp prestaŃiile furnizorilor de produse informatice; - lansează comenzile de investiŃii noi pentru reabilitarea tehnologică a sistemelor informatice cu uzură fizică sau morală; 33

- mobilizează tehnologiile informaŃiei pentru realizarea obiectivelor strategice ale entităŃilor; - facilitează cooperarea cu informaticienii în scopul asamblării şi utilizării tehnologiilor moderne. Informatizarea nu înseamnă pur şi simplu introducerea informaticii într-o entitate. Obiectivul fundamental este acela, de a face să funcŃioneze sistemul de informaŃii astfel încât să fie util şi eficient şi să permită luarea unor decizii de către toŃi actorii implicaŃi în procesul decizional. Dezvoltarea oricărui sistem informatic trebuie făcută astfel încât să asigure obiectivele privind: productivitatea, calitatea şi rentabilitatea. În ceea ce priveşte productivitatea aceasta presupune realizarea unei adaptări adecvate între mijloacele disponibile şi lucrările de executat. Productivitatea este legată de următoarele: - stabilirea unei direcŃii de informatizare şi a priorităŃilor activităŃii de bază; - eficacitatea proiectului de informatizare; - planificarea şi urmărirea performanŃelor; - utilizarea corespunzătoare a tehnologiei informatice. Calitatea unui proces de informatizare este estimată în funcŃie de satisfacŃia realizată. Aceasta se obŃine prin: - identificarea exactă şi documentarea corectă a problemei adoptate; - conformitatea realizărilor în funcŃie de nevoile exprimate iar de aici satisfacŃia utilizatorului; - adaptabilitate la modificările ulterioare; - fiabilitatea sistemului şi de aici calitatea lucrărilor de informatizare. Rentabilitatea se manifestă prin existenŃa a doi indicatori semnificativi: - obŃinerea unui profit în favoarea entităŃii; - evitarea unei pierderi financiare prin încadrarea cheltuielilor de informatizare în limitele costurilor fixe. Care sunt obiectivele ce trebuie asigurate în dezvoltarea oricărui sistem informatic? (vezi pag. 34)

34

Complexitate şi dificultăŃi ale procesului de informatizare Procesul de informatizare a unei entităŃi este mai mult sau mai puŃin lent, complex şi costisitor în funcŃie de mărimea şi dimensiunea activităŃilor supuse acestui proces: - dificultăŃile de ordin tehnic legate de practica informatică sunt legate de complexitatea operaŃiunilor de realizare a programelor informatice. La aceasta se adaugă obstacolele neprevăzute ce pot să apară în orice moment al derulării procesului de informatizare; - dificultăŃile legate de introducerea noutăŃile tehnologice aflate mereu în creştere. Această creştere permanentă din punct de vedere tehnologic impune şi un progres paralel de formare a resurselor umane pentru a face faŃă ritmului şi a stăpâni aceşti factori de natură tehnologică. - toate aplicaŃiile informatice au o existenŃă strâns legată de resursele umane şi structura entităŃii. Adesea diversitatea problemelor decid dimensiunea aplicaŃiilor informatice, de unde multitudinea aspectelor şi problemelor de rezolvat; - entităŃile au nevoie de multe decizii în numeroase domenii. Informatizarea face ca soluŃiile să fie multiple şi acestea luate de mai multe persoane, uneori grupuri sau chiar alte entităŃi. Omogenizarea acestor decizii este imperativă pentru reuşita în gestiune. - dificultăŃile pot să apară şi în funcŃie de utilizarea unor sisteme informatice neadecvate nevoilor entităŃii sau de lipsa de formare corespunzătoare a resurselor umane; - lipsa raŃionalizării procesului de informatizare marcată prin absenŃa unor regulamente sau norme de utilizare a sistemelor informatice poate conduce de asemenea la unele dificultăŃi ale procesului de informatizare.

5.3. Informatica centralizată La sfârşitul anilor şaizeci dezvoltarea informaticii şi introducerea aplicaŃiilor informatice în mediul economico-social a început să capete dimensiuni importante. De aici, nevoia de a organiza noile sisteme informatice. În literatura de specialitate a acestor începuturi remarcăm lucrarea „structura şi dinamica organizaŃiilor” autor H. Mintzberg apărută în FranŃa în anul 1982, considerată de referinŃă în domeniu în ce priveşte aranjarea structurală a întreprinderii industriale în vederea introducerii şi organizării serviciilor informatice (Fig. 5.1). Autorul 35

reprezintă într-o manieră clasică structura întreprinderii, în care nivelurile ierarhice sunt cele din organigramă, şi anume: - nivelul strategic superior, ce regrupează conducerea supremă a
Niveluri ierarhice

întreprinderii, cea care asigură interesele proprietarilor şi de regulă reprezintă interesele întreprinderii la exterior; - centrul operaŃional, sau locul unde se produce direct valoarea adăugată; - linia ierarhică, reprezentată de conducerea executivă, cea care face legătura dintre nivelul strategic superior şi centrul operaŃional. Aici se dau dispoziŃii de execuŃie şi se realizează controlul realizării lor; - serviciile operativ-curente, ce asigură funcŃionarea întreprinderii; - serviciile auxiliare, ce asigură suportul logistic al întreprinderii.

Nivelul strategic superior

Linia ierarhică

Centrul operaŃional

Fig. 5.1. Aranjarea structurală a întreprinderii industriale
Sursa: H. Mintzberg, Structure et dynamique des organisation, Paris 1982

Informatica şi apoi sistemul informatic, capătă dimensiune şi un prim loc în cadrul serviciilor de tehnostructură, respectiv între serviciile operativ-curente. De precizat că tehnostructura are din punct de vedere global o importanŃă şi o greutate destul de mare într-o structură centralizată de acest tip. De asemenea, oricare dintre componentele tehnostructurii au funcŃii precise şi cu greutate la nivelul întregului sistem. Întreprinderile astfel organizare erau întreprinderi mari, ce funcŃionau destul de simplu şi într-un mediu economic de regulă stabil. În astfel de întreprinderi, informatica centralizată se dezvoltă destul de puternic.

36

Care sunt nivelurile ierarhice ce pot fi informatizate într-o întreprindere? (vezi pag. 36)

Analiza în detaliu a istoriei informaticii respectiv a sistemelor informatice dezvoltate în întreprinderi demonstrează existenŃa pe parcurs a mai multor forme de subordonare a acestor structuri conducerii generale a entităŃilor respective. Între aceste forme de subordonare a sistemelor informatice enumerăm pe cele semnificativ întâlnite: - subordonarea la nivelul unor servicii; - subordonarea la nivelul unor structuri precum secŃii, ateliere, fabrici, etc.; - subordonarea la nivelul unei structuri care utilizează mai mult sistemul informatic; - subordonarea la nivelul unei structuri dependente de direcŃia generală; - subordonarea la nivelul unei structuri direcŃiei generale; - lipsa unei structuri informatice în cadrul entităŃii, respectiv

externalizarea acestor servicii. Statisticile mai vechi ca de altfel şi cele recente demonstrează tendinŃa direcŃiilor generale a întreprinderilor de a subordona serviciile informatice ca una din preocupările de bază ale acestora pentru a deŃine informaŃii utile deciziilor operativ-curente şi strategice de care depinde soarta considerându-le în acelaşi timp poziŃia şi puterea. Practica demonstrează că serviciile informatice bine organizate permit atingerea unor componente tehnice ridicate. Specializarea informaticienilor conduce la creşterea productivităŃii şi a pertinenŃei soluŃiilor. Nu trebuie exagerat în diviziunea muncii în cadrul serviciilor informatice. Prea multă diviziune a muncii poate reduce productivitatea prin reducerea timpului de muncă direct productiv. În lucrarea sa „La Gestion de l’informatique”, Jean-Louis Peancelle prezintă un model de organigramă pentru sistemul de informaŃii al unei mari întreprinderi folosit şi de întreprinderile mici şi mijlocii. Acest model de organigramă reprezintă în acelaşi timp macheta de implementare a sistemului informatic al întreprinderii (Fig. 5.2). 37 oricărei întreprinderi

Serviciul informatic al oricărei entităŃi se află permanent în legătură directă
Serviciul informatic

cu mediul intern şi extern. La intern, este nevoie să se cunoască toate nevoile utilizatorilor, aceasta presupune existenŃa unor studii pentru a urmări partea de exploatare a aplicaŃiilor implicit de a acŃiona la nevoie. La extern, serviciul de informatică se află în contact permanent cu furnizorii de servicii de întreŃinere pentru a urmări evoluŃia sistemului a oferi soluŃii în caz de nevoie şi al face să funcŃioneze fără avarii. Coordonarea acestor operaŃiuni se realizează printr-o foarte bună implicare a celor ce administrează sistemul informatic, respectiv informaticienii. Ei trebuie să secŃioneze astfel încât să aibă succes utilizând: - metode de lucru standardizate; - prin crearea unor grupuri de legătură ce se pot constitui oricând şi oriunde sar afla pentru a rezolva problemele de internă sau externă; - prin responsabilităŃi individuale date unor persoane specializate care sunt nominalizate să intervină itinerant şi să rezolve probleme ce intră în competenŃa lor, de natură informatică bineînŃeles.

DIRECTOR Sistem de InformaŃii Secretariat

AdministraŃie de reŃea - plan informatic - administraŃie de date - control calitate - audit - evaluare programe informatice - telefon-fax - curier - buget şi facturare - formare şi gestiune personal - comunicare internă

Exploatare - supervizare tehnologică - achiziŃii - contracte - sisteme - reŃele - SITE 1 - SITE 2 - SITE 3

Proiecte şi studii - standarde - norme, regulamente - studii 1 - studii 2 - studii 3

- studii N

- SITE N

Fig. 5.2. Structura unei direcŃii informatice pentru o mare întreprindere
Sursa: Jean-Louis Pancelle, La gestion de l’informatique, Pag.43 (prelucrare)

38

5.4. Serviciile informatice externe şi asistenŃa de specialitate Exploatarea unor servicii din structura sistemelor informatice ale entităŃilor poate fi externalizată. Nivelurile de încredinŃare a acestor servicii unor societăŃi din exteriorul entităŃilor pot fi următoarele13: - informatica centralizată; - microcalculatoarele; - asistarea utilizatorilor; - asistarea şi întreŃinerea reŃelelor interne; - asistarea site-ului Web. În ultimii ani societăŃile specializate în întreŃinere şi exploatare informatică s-au înmulŃit considerabil. Prin diverse metode de promovare a acestor tipuri de servicii conducătorii entităŃilor sunt invitaŃi să accepte astfel de oferte. În funcŃie de anumite considerente de ordin tehnic, economic şi strategic, întreprinderile pot accepta astfel de oferte nu însă fără să le analizeze şi din punct de vedere al calităŃii serviciilor, nivelul costurilor, securitatea informaŃiilor şi realizarea în timp util a aplicaŃiilor. Elementul determinant în lucrarea unor astfel de decizii rămâne programul strategic al entităŃii. Unele dificultăŃi pot fi întâlnite atunci când se ia o decizie de a externaliza serviciile informatice: - nu întotdeauna prestaŃiile realizate de firmele de service informatic sunt de cea mai bună calitate astfel încât să satisfacă în totalitate beneficiarul; - adesea se stabileşte o interdependenŃă ce devine dificilă între prestator şi beneficiar. Costurile sunt de regulă mai mari în cazul externalizării serviciilor informatice decât atunci când aceste servicii sunt asigurate de întreprindere. Externalizarea serviciilor informatice se poate face cu succes în cazul în care: - ambiguităŃile sunt eliminate prin deservirea clară şi precisă în contractele încheiate a obligaŃiilor părŃilor. AdiŃionalele la contract pot conduce la costuri ridicate, interpretări de o parte sau alta uneori chiar conflicte; - în entitatea beneficiară există un serviciu internă informatic pentru a controla şi recepŃiona calitatea serviciilor oferite de prestator; - există o fişă anexă la contractul părŃilor cu toŃi indicatorii de realizat din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
13

Jean Louis Peaucelle, Systèmes d’Information, pag.108-115

39

- informaticienii

rămaşi

disponibili

prin

decizia întreprinderii

de

externalizare a serviciilor informatice sunt preluaŃi de către firmele de service pentru informatică, câştigătoare a contractelor de prestaŃii. În orice caz, după programul strategic al entităŃii beneficiare de servicii informatice ca factor determinant în luarea deciziilor de acest fel, următorul factor important este costul operaŃiunilor de externalizare. Statisticile arată faptul că întreprinderile ce au externalizat serviciile informatice nu au de regulă economi la costuri faŃă de cele ce au păstrat gestiunea internă informatică.

Care sunt nivelurile de încredinŃare ale serviciilor informatice în cazul externalizării acestora? (vezi pag. 39)

5.5. Auditul informatic Conducătorul oricărei întreprinderi, în dorinŃa de a se informa obiectiv, pentru a examina situaŃiile financiare şi costurile, procedează la acordarea unor misiuni de audit unor specialişti în domeniu. Auditorii pot realiza în paralel sau în mod special, odată cu examinarea fiabilităŃii contabilităŃii modul de informatizare a contabilităŃii14. Este posibil să se constate o slabă cantitate a aplicaŃiilor informatice şi de aici o influenŃă negativă în sensul înregistrării unor rezultate eronate în contabilitate. Despre aplicaŃiile informatice, auditorii se documentează la informaticienii entităŃii. Diferite teme de audit pot fi abordate de auditorul informatic. Între aceste teme am reŃinut pe cele semnificative: - exploatarea sistemului informatic; - securitatea globală a centrului informatic; - securitatea globală a centrului informatic; - utilitatea şi calitatea aplicaŃiilor informatice; - auditul proiectelor majore; - auditul asupra gestiunii informaticii, respectiv al procedurilor de gestiune şi aplicaŃiilor mai riguroase.

14

Jean Louis Peaucelle, Systémes d’Information, preluare adaptată, pag.133-135

40

Teme de audit informatic Teme de audit Exploatare Puncte examinate Metode Materiale structură Criterii de analiză EficienŃă Calitate Timp de răspuns Exemple de propuneri Instrumente informatizate Reînnoire Concentrare de centre Parolă Anti-virus Criptare Securizare Creştere de capacitate Servicii informatice Complement Extensie Instrumente de estimare Prototipuri Formare Formalizare Planificare şi control

Securitate

Proceduri de securitate

AplicaŃii

Calitate Mijloace Uzură SatisfacŃie

Nivele de securitate probabilităŃi de incident Timp de răspuns Erori Cost Câştig Opinii Avansare Metode de estimare Rentabilitate CompetenŃe Tablou de bord Proces decizional

Proiecte

Mijloace Alunecări Justificare Personal Proceduri Metode

Gestiunea informaticii

Sursa: J.L. Peaucelle, Systémes d’Information, pag.134

Toate informaŃiile oferite în urma auditului informatic sunt analizate şi judecate de echipa managerială coordonată de conducătorul întreprinderii. Deciziile luate permit în continuare o funcŃionare corectă a întreprinderii.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Gabriel Cucui, Informatică Economică, Editura Bibliotheca, 2009, pag. 35-62 2. Marie-France Barthet, Logiciels interactifs et ergonomie - modèles et méthodes de conception, Dunod, Paris, 1988, pag. 246-250 3. Philippe Breton, Histoire de l’informatique, Edition La Découverte, Paris, 1987, pag. 87 4. Jean Lous Peaucelle, Systèmes d´Information, Edition Economica, Paris, 1999, pag. 133-135 5. Louis Rigaud, La mise en place des systèmes de l’information, Dunod, Paris, 1982, pag. 131-135 6. Christian Tessier, La pratique des méthodes en informatique de gestion, Les Editions d’Organisation, Paris, 1995, pag. 46-58

41

MODUL III STRUCTURI HARDWARE
1. 2. 3. 4. 5. Cuprins Obiectiv general Obiective operaŃionale Dezvoltarea temei Bibliografie selectivă

Cuprins UI 6. GeneralităŃi privind sistemele de calcul = 2 ore UI 7. Microprocesorul = 2 ore UI 8. Memoria internă = 2 ore UI 9. Dispozitive de memorie externă = 2 ore UI 10. Echipamente periferice = 2 ore

Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinŃe despre istoricul, operaŃiile şi structura sistemelor de calcul. Obiective operaŃionale: Însuşirea de cunoştinŃe privind arhitectura unui sistem de calcul, operaŃiile executate de un calculator, istoricul dispozitivelor de calculat precum şi elemente structurale actuale: microprocesor, memorie internă, dispozitive de memorie externă, echipamente periferice.

42

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 6 GENERALITĂłI PRIVIND SISTEMELE DE CALCUL

6.1. Descrierea sistemelor de calcul Toate sistemele de calcul reprezintă o combinaŃie între calculatorul propriu-zis şi echipamentele suport. Arhitectura unui sistem de calcul defineşte ansamblul integrat de componente funcŃionale privite ca un tot unitar şi având ca scop realizarea unor funcŃii la un anumit nivel de performanŃă15. Un sistem de calcul cuprinde în structura sa două categorii de componente:
Structura unui sistem de calcul

- unitatea centrală (UC) - echipamentele periferice Unitatea centrală (UC) este formată din: • unitatea de memorie internă (UM) • unitatea centrală de prelucrare (UCP) Unitatea centrală de prelucrare cuprinde în structură două componente: unitate aritmetică şi logică (UAL) unitate de comandă şi control (UCC) Echipamentele periferice cuprind: • dispozitive de intrare (DP/I); • dispozitive de ieşire (DP/O); După introducerea datelor în memoria calculatorului (UM) prin intermediul sistemului de intrare/ieşire (I/O) denumit interfaŃă se realizează prelucrarea la nivelul unităŃii centrale de prelucrare (UCP) şi mai departe rezultatele se stochează în memoria de lucru (UM). Altfel spus, aceste dispozitive realizează în cadrul operaŃii de intrare – ieşire şi stocare. Ele sunt cuplate cu calculatorul în două moduri: - online, atunci când operaŃiile menŃionate sunt efectuate sincron cu funcŃionarea unităŃii centrale (UC) - offline, atunci când operaŃiile se execută asincron, independent de funcŃionarea unităŃii centrale (UC) Din ce este alcătuită unitatea centrală de prelucrare? (vezi pag. 43)

15

Silvia Curteanu, PC Elemente de bază şi utilizare, pag.19

43

UM INTERFAłĂ (I/O)

UAL UCP UC

UCC

MEMORIA EXTERNĂ

Fig. 6.1. Arhitectura unui sistem de calcul
Sursa: S. Curteanu, PC Elemente de bază şi utilizare (pag.19)

Structura generală a unui sistem de calcul este de cele mai multe ori asimilată cu structura unui calculator electronic. Un calculator electronic se defineşte ca un ansamblu de circuite electronice destinat prelucrării automate a informaŃiilor cu ajutorul unor programe instalate. Mai mult decât atât, calculatorul reprezintă un mijloc al informaticii utilizat atât pentru prelucrarea rapidă a informaŃiei cât şi pentru gestionarea informaŃiei provenite din diverse surse. Pentru îndeplinirea funcŃiei de mijloc, calculatorul execută numeroase
Tipuri de operaŃii

operaŃii care pot fi grupate în tipuri de operaŃii după cum urmează. OperaŃiile de intrare reprezintă acele operaŃii prin care informaŃia este introdusă în calculator spre a fi memorată în vederea unei prelucrări ulterioare. NoŃiunile de „introducere” şi „memorare” nu sunt echivalente deoarece introducerea informaŃiei se face în forma existentă în sursă, iar memorarea informaŃiei se face în formă binară adică sub formă de şiruri de biŃi. ModalităŃi prin care se efectuează operaŃiile de intrare: - introducere manuală folosind echipamente periferice de intrare şi o interfaŃă vizuală afişată pe un monitor; - introducere prin copiere de pe un suport de memorare specific calculatoarelor; - recepŃie de informaŃii prin reŃeaua de calculatoare ca urmare a unei transmisii; - preluarea rezultatelor unor prelucrări anterioare. 44

Indiferent de modalitatea prin care se efectuează operaŃiile de intrare, trebuie avute în vedere şi riscurile ca informaŃiile intrate să nu fie corecte. OperaŃiile de intrare reprezintă sursa unică de informaŃii pentru calculator în vederea prelucrărilor, motiv pentru care corectitudinea rezultatelor depinde şi de corectitudinea intrărilor. OperaŃiile de prelucrare constau dintr-un ansamblu de calcule aritmetice şi validări logice executate de către anumite componente ale calculatorului (exemplu: Microprocesor) asupra unor informaŃii intrate în vederea obŃinerii de rezultate. Prelucrările sunt dirijate logic cu ajutorul unor programe scrise expres sau cu ajutorul unor sisteme de gestionare a informaŃiei intrate. Toate prelucrările se execută numai la comanda unui operator uman, fie cu execuŃie imediată, fie cu execuŃie planificată. Riscurile prelucrării sunt determinate fie de o programare eronată, fie de o utilizare necorespunzătoare. De aceea se recomandă programe autorizate şi utilizatori bine instruiŃi. OperaŃiile de ieşire sunt operaŃiile prin care calculatorul dă o formă vizuală rezultatelor prelucrărilor pentru a facilita perceperea lor de către beneficiarul uman spre a-i servi în luarea unor decizii. Forma vizuală include decodificarea din sistem binar şi aşezarea rezultatelor împreună cu texte explicative şi informaŃii sursă corespunzătoare fie în pagină pentru imprimantă, fie în ferestre pentru monitor. Cele două dispozitive menŃionate genetic (imprimantă şi monitor) reprezintă principalele echipamente periferice de ieşire de care calculatorul face uz necondiŃionat în cadrul operaŃiilor de ieşire. Unele operaŃii de ieşire sunt prevăzute prin program la finalul prelucrărilor, altele se execută separat la comanda unui operator uman. Riscurile la ieşire nu se referă la pierderi de informaŃii sau rezultate greşite ci doar la o afişare eronată a rezultatelor obŃinute corect din cauza configurării necorespunzătoare a echipamentelor periferice. OperaŃiile de memorare sunt procesele de depozitare a informaŃiilor intrate sau a rezultatelor prelucrărilor pe suporturi de memorare specifice, în vederea constituirii de surse de informaŃii în formă binar necesare celorlalte tipuri de operaŃii.

45

Memorarea informaŃiilor se poate face fie temporar, fie pe termen nedeterminat. Atunci când informaŃia este memorată temporar, aceasta va fi ştearsă automat la finalul proceselor de prelucrare care o utilizează. Pentru reutilizarea informaŃiei memorate şi în alte procese de prelucrare este necesară memorarea ei pe termen nedeterminat şi anume până la ştergerea acesteia de către un operator uman. Memorarea informaŃiei pe termen nedeterminat se mai numeşte şi stocarea informaŃiei. În cadrul operaŃiilor de memorare a informaŃiei se disting trei mari subtipuri de operaŃii: - operaŃii de adăugare de informaŃii noi; - operaŃii de modificare a informaŃiei deja memorate; - operaŃii de ştergere a unei părŃi din informaŃia memorată din motive de inutilitate sau eroare; - operaŃii de ignorare a informaŃiei primite spre memorare dacă aceasta nu prezintă interes. Riscurile operaŃiilor de memorare se referă la posibilitatea pierderii informaŃiei înainte ca aceasta să fie prelucrată sau înainte să devină inutilă. Cauzele principale ale acestor pierderi sunt: - utilizarea neatentă, necalificată sau neautorizată a programelor; - un management inferior al suporturilor de memorare care poate duce la negăsirea informaŃiei memorate; - deteriorarea fizică a suportului de memorare Dacă primele două cauze Ńin de pregătirea operaŃiilor, ultima apare absolut întâmplător şi neprevăzut. Asigurarea din punctul de vedere a informaŃiei memorate în acest caz o reprezintă copiile de siguranŃă efectuate cu regularitate pe alte suporturi de memorare. OperaŃiile de transmisie sunt acele operaŃii care se efectuează în vederea transferului de informaŃii între calculatoare, indiferent de distanŃa dintre acestea. NoŃiunea de distanŃă are o accepŃiune fizică (distanŃa în spaŃiu), dar mai ales o accepŃiune NETWARE (numărul de noduri de reŃea între calculatoare). Transmisia de informaŃii între calculatoare se realizează prin reŃelele de calculatoare cu diverse topologii, prin diverse protocoale de comunicare, fie la nivel local (exemplu: Local Area Network), fie între reŃele (exemple: Intranet, Internet).

46

Rolul transmisiei de informaŃii constă în faptul că factorul decizional se află adesea departe de locul în care informaŃia este memorată şi/sau prelucrată. Prin faptul că acesta beneficiază rapid de informaŃia transmisă, se câştigă timp considerabil în luarea deciziei. Cel mai mare grad de risc se întâlneşte în cazul operaŃiilor de transmisie. În acest caz informaŃia poate fi interceptată prin diverse trucuri de reŃele aplicate uşor împotriva necunoscătorilor domeniului. Dacă informaŃia interceptată este confidenŃială atunci apare riscul deteriorării activităŃii. Ca asigurare în acest sens, se dezvoltă continuu metode de transmisie securizată sau criptată a informaŃiei. Pentru o mai bună înŃelegere a operaŃiilor pe care un calculator le poate executa, precum şi succesiunea şi rolul acestora, am întocmit următoarea schemă:
informaŃii TRANSMISE informaŃii DE RECEPłIONAT acord de transmise OperaŃii de memorare informaŃii STOCATE

surse primare de informaŃii OperaŃii de intrare informaŃii INTRATE

OperaŃii de transmisie

informaŃii memorate temporar informaŃii IEŞITE (afişate sau listate)

OperaŃii de prelucrare

acord de salvare

informaŃii REZULTATE

OperaŃii de ieşire

Fig. 6.2. Succesiunea operaŃiilor executate de un calculator Se observă rolul central al operaŃiilor de memorare, prin care se decide automat sau manual fie ignorarea informaŃiei primite, fie trimiterea acesteia spre stocare sau prelucrare. Care sunt cele 5 tipuri de operaŃii executate de un calculator? (vezi pag. 44-47)

În ce tip de operaŃie se încadrează scanarea documentelor şi fotografiilor? (vezi pag. 44-47)

47

Ce tip de operaŃie se execută prin afişarea rezultatelor unor prelucrări? (vezi pag. 44-47)

Care sunt operaŃiile cu cel mai mare grad de risc? (vezi pag. 47)

Cum pot fi prevenite riscurile operaŃiilor de memorare? (vezi pag. 46)

Calculatorul deŃine rolul esenŃial în cadrul unui sistem de calcul. Acesta prelucrează două categorii de informaŃii: date şi programe. Dacă în calculator datele au reprezentări simbolice, programele sunt elementele care asigură flexibilitate calculatoarelor. Orice program informatic reprezintă o listă de instrucŃiuni scrisă într-un limbaj de programare. Datele şi programele se stochează în memoria calculatorului unde se păstrează şi sunt disponibile o perioadă de timp bine determinată pentru a putea fi utilizate în orice situaŃie. O componentă importantă, am putea spune esenŃiale pentru un sistem de prelucrare automată a datelor, este reprezentată de operatorii umani, împărŃiŃi în două categorii: utilizatori informaticieni. La rândul lor informaticienii, specialişti în informatică practică o serie de meserii specifice cum ar fi: programatori, analişti de sistem, ingineri de sistem, administratori de reŃea şi personal de operare

6.2. Istoricul dispozitivelor de calculat Se consideră că primul dispozitiv eficient de calcul creat de om a fost abacul, construit în jurul anului 2000 î.Hr. Cu ajutorul abacului se puteau efectua cele patru operaŃii aritmetice la o viteză de lucru egală cu cea a unui calculator de buzunar. În timp maşinile de calcul au evoluat, acestea fiind încadrate în şase
GeneraŃii de maşini de calcul

generaŃii: - generaŃia 0 – maşinile mecanice şi electromecanice de calculat; - generaŃia 1 – calculatoarele cu tuburi electronice; - generaŃia 2 – calculatoare cu tranzistori; 48

- generaŃia 3 – calculatoare cu circuite integrate; - generaŃia 4 – PC-urile cu microprocesoare; - generaŃia 5 – calculatoare cu arhitecturi paralele.

Maşinile mecanice şi electromecanice de calculat GeneraŃia acestor maşini de calcul acoperă o perioadă destul de mare de circa 350 de ani, de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi până în anul 1940. Debutul a fost cu maşinile mecanice de calculat în secolele XVI – XVIII. La începutul secolului XIX francezul Joseph Jaquard a iniŃiat construcŃia a două maşini mecanice numite diferenŃială şi analitică, preluând ideea matematicianului Charles Babbage care a adus un progres semnificativ în tehnica de calcul, fiind considerat astăzi părintele calculatoarelor moderne. În anul 1934 se inaugurează o nouă eră prin construirea de către Konrad Zuse a primului calculator utilitar electromecanic. În anul 1944 se termină construcŃia calculatorului programabil Mark I, având la bază teoria Babbage. Această maşină de calcul avea o memorie de 72 cuvinte a 23 biŃi şi efectua o adunare în 0,3 secunde, respectiv o multiplicare în 6 secunde. Calculatoarele cu tuburi electronice Denumită şi era electronică perioada se întinde între anii 1945 – 1958. Primul calculator electronic este considerat ENIAC (Electronic Numerical Integrator and calculator) realizat de Atanasoff şi Berry la Iowa State College în anul 1940. În anul 1949 John von Newmann realizează o îmbunătăŃire a arhitecturii ENIAC prin apariŃia primului calculator cu program memorat EDVAC (Electronic Discret Variable Calculator). În perioada 1953 – 1958 IBM realizează seria de calculatoare comerciale model 700 cu care se instalează în poziŃia dominantă între constructorii de calculatoare. Calculatoare cu tranzistori Primul calculator cu tranzistori a fost realizat în 1955 (Tx-o). Concernul IBM reuşeşte construcŃia primului calculator cu tranzistori prin transferarea modelului 709 în 7090 şi totodată realizează şi primul calculator de buzunar, numit 1401.

49

Calculatoare cu circuite integrate Este denumită şi etapa minicalculatoarelor. Primul minicalculator construit a fost în anul 1966, PDP 11 în 1969 şi VAX în 1980. La sfârşitul anilor 1970 IBM lansează cu succes unităŃile de floppy-disk, casele de marcat computerizate şi maşinile automate de numărat bancnote. În aceeaşi perioadă apare primul calculator ştiinŃific TIASC. Microprocesoarele – generaŃia 4 Descoperirea microprocesorului poate fi comparată, ca efecte la scara istoriei, cu invenŃia tiparului sau utilizarea forŃei aburului. Primul microprocesor pe 4 biŃi denumit INTEL 4004 a fost realizat de Intel Corporation în anul 1971. Acesta avea destinaŃia de a realiza baza unui calculator de birou integrând circa 2300 tranzistori. Un an mai târziu se realizează produsul Intel 8008, un microprocesor pe 8 biŃi cu destinaŃie pentru controlul unor terminale. În 1975 Ed Roberts, proprietarul companiei MITS din Albequerque realizează primul calculator personal Altair 8800. În scurt timp apar pe piaŃă microprocesoare pe 16 şi 32 biŃi. Toare aceste microprocesoare menŃionate aveau arhitecturi CISC (Complex Instruction Set Computer – Calculator cu un set redus de instrucŃiuni). PerformanŃele acestui microprocesor au permis realizarea maşinii de calcul de 64 biŃi Alpha fabricată de DEC. Procesoarele paralele – generaŃia 5 Primul procesor paralel comercial a fost modelul Staran comercializat sub numele de ASPRO. În acelaşi timp, NASA realizează un procesor paralel denumit MPP. ApariŃia transputerului a generat o concurenŃă cu circuitele DSP Texas Instruments. Intel construieşte pe rând multiprocesorul de reŃea cu maxim 128 procesoare şi procesorul sistalic denumit Warp, respectiv maşina Paragon ce continuă facilităŃile de comunicaŃie ale procesorului Warp cu puterea de calcul a lui i860.

Cărei generaŃii aparŃin calculatoarele PC cu microprocesoare? (vezi pag. 48-49)

50

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 7 MICROPROCESORUL

7.1. Componentele constructive ApariŃia microprocesoarelor a generat o schimbare radicală a concepŃiei constructive a calculatoarelor, determinând trecerea spre o nouă generaŃie evolutivă. Microprocesorul reprezintă componenta ce stă la baza funcŃionării sistemului ce stă la baza funcŃionării sistemului de calcul, executând sau controlând toate procesele desfăşurate în cadrul acestuia. Prefixul de micro provine de provine de dimensiuni mici ale acestuia, iar denumirea de procesor provine de la faptul că îndeplineşte funcŃia de unitate centrală de prelucrare în cadrul sistemului de calcul. În lucrările tehnice de specialitate microprocesorul este notat prescurtat UCP sau CPU (Central Processing Unit). Microprocesoarele sunt componente care se produc în serie, separat de celelalte componente, dar cu menŃiunea că matricea de pini conectori trebuie să corespundă uneia dintre matricile de orificii ale unui socket de pe plăcile de bază. Aşadar, microprocesorul se montează în socket-ul rezervat de pe placa de bază. După fixare, se acoperă cu un radiator cu ventilator alimentat din placa de bază, denumit uzual cooler sau CPU FAN. Deşi de dimensiuni mici, microprocesorul este o structură foarte complexă: este un circuit integrat programabil alcătuit din milioane de tranzistori. Aceasta decodifică instrucŃiunile de program, solicită operanzii, execută operaŃii aritmetico-logice şi transmite altor componente din sistem mesaje şi semnale de control, sincronizând întreaga funcŃionare a sistemului de calcul. În structura microprocesorului se identifică trei mari componente: - Unitate de Comandă şi Control (UCC sau CCU) - Unitate Aritmetico-Logică (UAL sau ALU) - Registru intern (UM – unitate de memorie) Unitatea de comandă şi control decodifică şi execută instrucŃiuni, gestionează cererile de acces la memorie, controlează şi sincronizează funcŃionarea tuturor componentelor din configuraŃie pe principiul întreruperilor. Unitatea aritmetico-logică efectuează operaŃiile aritmetice şi validările logice ce apar în desfăşurarea prelucrărilor cu scopul accelerării acestora. 51

Registrul intern reprezintă memoria proprie a microprocesorului, acesta fiind capabil să memoreze temporar un şir de biŃi. Dimensiunea registrului a evoluat de la 8 biŃi la primele microprocesoare, la 16, 32, 64 şi chiar 128 de biŃi la microprocesoarele actuale. Calculatoarele a căror unitate centrală este un microprocesor se mai numesc microcalculatoare sau, în limbaj uzual, calculatoare personale sau PC (Personal Computers). Calculatoarele personale revoluŃionează utilizarea acestor dispozitive, datorită a cel puŃin trei caracteristici: - preŃul de cost scăzut, la un nivel al performanŃelor de calcul din ce în ce mai ridicat, astfel încât ele pot fi cumpărate de către oricine, ca orice alt bun de consum; - accesibilitatea utilizării chiar şi de către nespecialişti, astfel încât operarea cu PC-ul nu mai este apanajul exclusiv al unei caste de iniŃiaŃi; - gabaritul redus, dimensiunile unui astfel de calculator permiŃând instalarea sa la serviciu sau acasă, pe biroul de lucru. Mai mult, există versiuni constructive comparabile ca mărime cu o servită sau cu o agendă, sau chiar şi mai mici (palm-top), care pot fi utilizate aşezate în palmă. Prezentăm mai jos în Fig. 7.1 structura generală a unui PC conformă cu modelul funcŃional general al unui calculator, numit şi arhitectura von Neumann. UC CPU MI

Magistrala de date

Magistrala de adrese

ME FD CD HD

T MS

I Alte

M

Periferice Fig. 7.1. Structura generală a unui PC

Care este structura unui microprocesor? (vezi pag. 51-52)

52

7.2. Elemente de performanŃă Considerăm necesar să evidenŃiem câteva elemente de performanŃă ale unui microprocesor, ce determină calitatea performanŃei întregului calculator. Sintetic aceste elemente de performanŃă sunt următoarele: - viteza de lucru;
Elemente de performanŃă microprocesor

- capacitatea de adresare a memoriei interne; - setul de instrucŃiuni; - tipul constructiv. Vom analiza pe scurt caracteristicile acestor elemente de performanŃă. Viteza de lucru Viteza de lucru reprezintă volumul de instrucŃiuni-maşină pe care microprocesorul le execută într-o secundă. Viteza de lucru este determinată de un parametru denumit frecvenŃa ceasului intern. Astfel viteza de lucru a PC se măsoară în MHz (106 Hz). Ceasul intern este un oscilator ce sincronizează prin impulsuri periodice traficul de semnale electrice ce se derulează între circuitele elementare din microprocesor. Sincronizarea este necesară pentru că semnalele electrice trebuie aplicate simultan la intrare pentru a obŃine rezultate corecte la ieşire. Dacă tacturile de sincronizare ale ceasului ar lipsi, acest lucru nu se va întâmpla, deoarece fiecare din semnale trece – până să ajungă la intrarea circuitului menŃionat – printr-un număr diferit de alte circuite, unde prelucrarea lor implică de fiecare dată o anumită „întârziere”. Cum numărul de circuite prin care trece fiecare semnal este de obicei diferit, rezultă că şi întârzierile lor vor fi diferite, făcând imposibilă sincronizarea la intrarea circuitului următor. De aceea ceasul intern se comportă ca o „poartă”, care prin „deschideri” periodice permite trecerea semnalelor pentru prelucrare, eliminându-se astfel posibilitatea apariŃiei unor desincronizări care ar altera corectitudinea logică a rezultatelor. ExplicaŃia este evident intuitivă şi un electronist ar putea să o atace propunând o argumentaŃie mai savantă. Pentru utilizatori însă rolul ceasului poate fi interpretat în sensul celor arătate mai sus. Un alt element care determină viteza de lucru a microprocesorului este dimensiunea registrului intern şi a magistralei de date. Am arătat că informaŃiile circulă între componente ale calculatorului (UC, memorii, unităŃi de I/E, etc.) pe o anumită magistrală, iar microprocesorul (ca unitate centrală) posedă un registru, destinat stocării datelor asupra cărora se efectuează prelucrări la un moment dat. 53

Rezultă că viteza de prelucrare depinde de „lărgimea” magistralei de transport şi de „volumul” de stocare al registrelor. Pentru că ne referim la fluxuri de informaŃii, aceste dimensiuni se măsoară în biŃi. Un ultim element care influenŃează substanŃial viteza de lucru a microprocesorului este prezenŃa memoriei cache. După cum deja ştim, UC transferă în vederea prelucrării date din MI, locaŃie cu locaŃie. Durata fiecărui transfer este o caracteristică a memoriei şi se numeşte timp de acces, fiind dependentă de tehnologia constructivă utilizată. Capacitatea de adresare a memoriei interne Capacitatea de adresare a memoriei interne este o altă caracteristică definitorie a unui microprocesor. Ea reprezintă adresa maximă până la care microprocesorul poate regăsi datele şi programele stocate în memoria internă. Adresele se construiesc în registrul intern al microprocesorului şi se transmit prin magistrala de date către memoria internă. Capacitatea de adresare se calculează ca fiind numărul maxim de adrese ce pot fi construite în registrul intern. Acesta este dependent de dimensiunea registrului intern despre care am amintit mai sus. Setul de instrucŃiuni Setul de instrucŃiuni reprezintă ansamblul instrumentelor cu ajutorul cărora microprocesorul execută operaŃii impuse de diverse programe asupra datelor. În arhitecturile clasice de calculatoare, se consideră că sistemul este cu atât mai performant, cu cât setul său de instrucŃiuni este mai bogat. Astfel de structuri se numesc cu set complex de instrucŃiuni, sau cu arhitecturi CISC (Complet Instruction Set Computing). Mai târziu, s-a constatat însă că numai o mică parte din setul de instrucŃiuni este utilizată de către programe cu mare frecvenŃă. S-au obŃinut astfel calculatoare cu set redus de instrucŃiuni, sau cu arhitecturi RISC (Reduced Instruction Set Computing). Reducerea numărului de instrucŃiuni din set nu duce, aşa cum am fi tentaŃi să credem, la diminuarea performanŃelor, ba chiar dimpotrivă, sistemele RISC sunt deseori mai performante decât cele CISC. Nu este scopul acestei lucrări să intrăm în detalii, aşa că nu vom mai spune decât că între cele două arhitecturi are loc o competiŃie acerbă, învingătorul fiind departe de a se contura. Totuşi, aşa cum s-a mai întâmplat şi în alte situaŃii, este posibil ca în viitor soluŃia să fie un compromis între CISC şi RISC. Lungimea cuvântului microprocesorului, mai precis dimensiunea şi structura registrului de instrucŃiuni (IR) determină caracteristicile setului. În 54

general, acesta este împărŃit în mai multe câmpuri: codul operaŃiei, modul de adresare, adrese operanzi. Lungimea câmpului cod operaŃie determină câte combinaŃii binare distincte pot fi asociate instrucŃiunilor, cu alte cuvinte numărul acestora. Spre exemplu, un câmp de 8 biŃi suportă maxim 256 de coduri distincte pentru instrucŃiuni. Codurile din câmpul mod adresare desemnează modalitatea de calcul a adreselor operanzilor implicaŃi în instrucŃiune. Fără a intra în detalii, să amintim câteva dintre modurile de adresare mai frecvente: directă, indirectă, bazată, cu registre, indexată ş.a. Lungimea câmpului adrese operanzi determină de cele mai multe ori dimensiunea spaŃiului de memorie adresabil de către instrucŃiune. În proiectarea setului de instrucŃiuni trebuie să se Ńină seama de necesitatea asigurării compatibilităŃii software între generaŃiile succesive de microprocesoare. S-ar putea astfel pierde la fiecare nouă apariŃie a unui microprocesor, un uriaş volum de muncă intelectuală, pentru că vechile programe nu ar putea fi utilizate decât după o prealabilă rescriere. Se impune deci ca setul de instrucŃiuni al unui nou microprocesor să conŃină obligatoriu – ca un subset – instrucŃiunile microprocesorului predecesor. În acest fel se asigură probabilitatea programelor, adică posibilitatea acestora de a fi rulate pe generaŃii succesive de microprocesoare. În acest mod iau naştere şi familiile de microprocesoare, ai căror membri pot fi programaŃi de aceeaşi manieră (utilizând un set comun de instrucŃiuni de bază). Nu întotdeauna însă instrucŃiunile de calcul satisfac pe deplin cerinŃele de viteză ale unui microprocesor. Spre exemplu, înmulŃirea numerelor reale, reprezentate intern într-un format binar numit virgulă flotantă (sau virgulă mobilă), este o operaŃie mare consumatoare de timp, indiferent de ce algoritm de calcul se utilizează. În aceste situaŃii se recurge la circuite specializate, care execută numai o anumită categorie de operaŃii şi pot fi (opŃional sau nu) ataşate microprocesorului. Din această cauză, ele au fost numite coprocesoare matematice. Pentru versiunile mai vechi, fiecare tip de microprocesor avea un dual al său – coprocesorul. Ulterior, odată cu creşterea densităŃii de integrare a circuitelor integrate, coprocesorul va fi inclus chiar în chip-ul microprocesorului, pentru creşterea eficienŃei utilizării sale. 55

Tipul constructiv Tipul constructiv reprezintă criteriul de apreciere al performanŃei unui microprocesor. Pentru acest criteriu nu sunt cunoscute reguli pentru determinarea performanŃei. De regulă, experienŃa utilizării microprocesoarelor poate conduce la anumite concluzii în acest sens fie ele obiective sau subiective. Considerăm că nu este de prisos o trecere în revistă a principalelor tipuri constructive de microprocesoare. Prezentăm mai jos parcursul variantelor constructive. Pe piaŃă s-au impus două mari familii arhitecturale de microprocesoare, ai căror „părinŃi” sunt firmele producătoare Intel şi Motorola. Prin extensie, şi calculatoarele personale sunt împărŃite în două: cele compatibile IBM, dotate cu microprocesor Intel şi cele compatibile Macintosh (sau Apple Macintosh), dotate cu microprocesor Motorola. Pe piaŃa europeană (şi implicit pe cea românească) supremaŃia este deŃinută de către versiunile compatibile IBM, preferate de peste 95% din clienŃii acestui important segment de piaŃă. ExplicaŃia nu constă în nivelul lor superior de performanŃă, în comparaŃie cu PC-urile din familia Macintosh, ci în faptul că sunt ceva mai ieftine, iar exigenŃa legilor de protecŃie intelectuală (copyright) – care reglementează accesul la softul de aplicaŃii – este mai redusă. Utilizarea PC-urilor din familia Macintosh este răspândită mai ales în SUA şi Canada. De aceea şi în această lucrare – atunci când vom utiliza noŃiunea de PC sau vom analiza diferite caracteristici ale acestuia, ne vom referi implicit la un membru al familiei IBM. Microprocesorul poate lucra intern la frecvenŃe de ceas mai mari decât frecvenŃa de lucru a magistralelor sale.

Care sunt elementele de performanŃă ale microprocesorului? (vezi pag. 53)

Care element de performanŃă al microprocesorului este influenŃat de frecvenŃa ceasului intern? (vezi pag. 53-56)

56

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 8 MEMORIA INTERNĂ Memoria poate fi unul dintre cei mai importanŃi factori ce determină performanŃele PC-ului. Viteza de lucru a calculatorului este determinată de capacitatea de stocare a informaŃiei, de calitatea memoriei disponibile în sistem şi de tehnologia folosită pentru producerea memoriei. Memoria internă este compusă dintr-un ansamblu de circuite integrate ce au rolul de a stoca informaŃiile. Logic privită memoria, reprezintă o succesiune de celule binare cu rolul de a reŃine o cifră binară (0 sau 1). LocaŃia de memorie reprezintă cea mai mică zonă de memorie adresabilă, constituită din opt celule binare consecutive. LocaŃia de memorie se identifică pe baza unor adrese. Capacitatea de stocare uzuală pentru PC-urile actuale este de 256, 512, 1024 MB şi chiar mai mult. Prin creşterea capacităŃii de stocare a memoriei de lucru, calculatorul poate să lucreze mai rapid. OperaŃiunea de creştere a memoriei interne se realizează printr-o tehnică relativ simplă şi la îndemâna oricăror utilizatori. Memoria internă este acea memorie care are rolul de a stoca informaŃiile de configurare sau de a memora temporar informaŃiile aflate în curs de prelucrare în cadrul unui sistem de calcul. Componentele memoriei interne sunt următoarele: - memoria ROM (Read Only Memory); - memoria RAM (Random Acces Memory) Memoria ROM (Read Only Memory) este acel subtip de memorie internă,
Memoria ROM

destinat numai citirii, având rolul de a stoca programe cu grad mare de generalitate dar cu o frecvenŃă sporită de utilizare. PrezenŃa acestei memorii în partea hardware a unui sistem de calcul conferă viteză sporită şi siguranŃă în execuŃia programelor conŃinute, însă nu şi flexibilitatea pentru acestea. Variantele de memorie ROM cunoscute de-a lungul timpului arată o evoluŃie a acestei memorii.

57

- PROM (Programmable ROM) – memorii al căror conŃinut se scrie după preferinŃele utilizatorilor, însă ulterior nu se mai pot modifica sau şterge; - EPROM (Erasable PROM) – memorii PROM cu posibilitatea de a fi şterse numai utilizând un generator de radiaŃii ultraviolete; - EEPROM (Electricaly EPROM) – memorii EPROM cu posibilitatea ştergerii fără demontare, doar printr-un curent de voltaj înalt; ştergerea şi rescrierea se poate face şi parŃial, la nivelul fiecărui byte; - Flash ROM – memorii EEPROM actuale care utilizează voltaj normal (maxim 5V) pentru ştergere şi rescriere. Cea mai importantă parte a programelor de sistem care coordonează activitatea unui calculator şi furnizează servicii esenŃiale pentru programele de aplicaŃii este implementată în memoria ROM, constituind sistemul de intrare/ieşire de bază BIOS (Basic Input Output System). ROM-BIOS conŃine programe de conversaŃie cu elemente hardware ale calculatorului, având ca scop principal autotestarea componentelor în momentul pornirii calculatorului şi încărcarea sistemului de operare de pe un suport de memorie externă.

Cum pot fi şterse memoriile EEPROM? (vezi pag. 58)

Unde se regăseşte şi ce conŃine memoria BIOS? (vezi pag. 58)

Memoria RAM (Random Acces Memory) este o memorie cu acces direct
Memoria RAM

şi aleatoriu, având rolul memoriei de lucru a microprocesorului. Acesta stochează sistemul de operare încărcat cu ajutorul ROM-BIOS pe toată perioada funcŃionării sistemului de calcul. De asemenea, în memoria RAM sunt stocate rezultatele intermediare ale operaŃiilor de prelucrare şi chiar rezultate finale în aşteptarea unui alt tip de operaŃie. Viteza de acces a memoriei RAM este foarte mare, iar dimensiunile acesteia sunt mici în comparaŃie cu memoria externă. Caracteristica ce iese în evidenŃă este aceea că memoria RAM este volatilă. Acest lucru înseamnă că la 58

întreruperea alimentării cu curent electric sau la blocarea sistemului de operare, conŃinutul memoriei RAM nu va mai putea fi recuperat. Memoria RAM este indispensabilă funcŃionării calculatorului, motiv pentru care lipsa sau montarea sa greşită este anunŃată de ROM-BIOS printr-un sunt caracteristic la pornire. În funcŃie de utilitate16, memoria RAM poate fi: - memoria RAM principală, este memoria de lucru a utilizatorului. În această memorie se încarcă toate programele lansate în execuŃie. Tot aici se încarcă şi informaŃiile temporare ce sunt necesare pentru execuŃia programelor precum şi fişierele utilizatorului. La finele execuŃiei oricărui program memoria alocată este eliberată, rezultatele nefiind salvate sub nici o formă. - memoria RAM cache, este o zonă specială de memorie ce serveşte pentru stocarea datelor utilizate în mod frecvent. Rolul memoriei RAM cache este de a acŃiona ca o zonă tampon între procesor şi memoria RAM principală. Memoria RAM cache se prezintă sub următoarele forme: • memoria cache internă, inclusă în micropocesor, poate fi accesată la viteză de lucru a ceasului intern al microprocesorului; • memoria cache externă, este conectată pe placa de bază a PC-ului; • disk cache, reprezintă zona din memoria RAM cu destinaŃie de stocare a informaŃiilor pe hard disk, cu rol determinant în reducerea întârzierilor cauzate de diferenŃa de viteză dintre memoria RAM şi hard disk - memoria RAM video, este o parte a memoriei RAM principale ce este folosită de adaptoare video. Orice imagine preluată este memorată în acest segment de memorie cu sarcini speciale; urmând să fie afişate pe ecranul monitorului; - memoria tampon este folosită pentru stocarea temporară a informaŃiilor ce urmează a fi imprimate. Astfel, calculatorul nu se blochează pe parcursul tipăririlor; - memoria CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) este o memorie specială de tip RAM. Memoria CMOS nu este volatilă precum memoria RAM obişnuită, având existentă semipermanentă cu alimentare de la baterie. Se scrie şi se citeşte cu ajutorul programului Setup conŃinând totodată şi informaŃii despre configuraŃia sistemului de calcul.
16

Silvia Curteanu, PC Elemente de bază şi utilizare, prelucrare, pag. 23

59

Circuitele de memorie RAM sunt realizate în două tehnologii diferite: DRAM (dynamic RAM) şi SRAM (static RAM). Circuitele DRAM sunt realizate din celule elementare (care stochează un bit de informaŃie) de tip condensator. Din această cauză, pentru păstrarea sarcinilor electrice ale acestor celule, este necesară o operaŃie periodică de împrospătare, numită refresh. Efectuarea refresh-ului duce la creşterea timpilor de acces la informaŃiile din memoria DRAM, aceştia atingând valori de 60 – 80 ns. Circuitele SRAM sunt formate din celule elementare care au la bază tranzistori, astfel încât nu mai sunt necesare operaŃiile de refresh. În consecinŃă, circuitele SRAM sunt mai rapide, asigurând timpi de acces de 10 -15 ns. Deoarece tehnologia de obŃinere a memoriilor DRAM este mai ieftină decât cea a celor SRAM, cea mai mare parte a memoriei de lucru este de primul tip. Circuitele SRAM sunt utilizate mai ales pentru modulele cache de nivel 2. Sloturile în care se montează circuitele DRAM ale memoriei interne sunt grupate în bancuri. În sloturile aferente unui banc nu pot fi memorate decât circuite de acelaşi tip. Bancurile de memorie, al căror număr variază între 1 şi 4, permit optimizarea acceselor şi creşterea vitezelor de transfer, prin utilizarea unei tehnici numită întreŃesere (interleaving). În conformitate cu ea, în timp ce procesorul citeşte sau scrie o dată într-unul din bancuri, în cel pereche se efectuează refreshul câştigându-se astfel un timp substanŃial.

Care este caracteristica memoriei RAM dată de denumirea sa (iniŃialele sale)? (vezi pag. 58)

Care sunt tipurile de memorie RAM în funcŃie de utilitate? (vezi pag. 59)

60

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 9 DISPOZITIVE DE MEMORIE EXTERNĂ Este cunoscut faptul că PC-urile folosesc cantităŃi importante de informaŃii în timp ce memoria este limitată şi volatilă. De aceea se impune creşterea capacităŃii de stocare, operaŃiune ce se poate realiza cu ajutorul unor dispozitive de stocare suplimentară. Dacă utilizarea sistemului de stocare extern permite o stocare semnificativă de informaŃii, în acelaşi timp sistemul devine nevolatil datorită faptului că nu este utilizată o sursă externă de alimentare cu energie electrică. Tehnologiile de bază utilizate pentru stocare suplimentară a informaŃiilor sunt următoarele: - tehnologia magnetică, folosită pentru discuri, dischete şi benzi magnetice; - tehnologa optică, folosită pentru CD şi DVD; - tehnologie magneto-optică, folosită pentru carduri. Utilizarea tehnologiei magnetice pentru înregistrarea magnetică digitală presupune aplicarea unei pelicule de material magnetic destul de sensibil, de regulă oxid de fier, pentru realizarea celor două stări de polarizare magnetică a particulelor, corespunzători valorilor 0 şi 1. Utilizarea tehnologiei optice are la bază o rază de laser care citeşte informaŃiile pe discuri optice. Valorile binare de 0 şi 1 sunt codificate prin zone ce nu reflectă lumina (pits) respectiv zone ce reflectă lumina (lands). Sistemele de stocare externă au la bază anumite caracteristici: capacitatea de stocare, viteza de acces şi rata de transfer. Viteza de acces, reprezintă întârzierea dintre momentul în care PC-ul solicită un pachet de informaŃii de pe disc şi momentul în care informaŃiile respective sunt localizate pe disc. Astfel, viteza de acces are legătură directă cu operaŃia de localizare a informaŃiilor. Rata de transfer, reprezintă viteza cu care pachetul de informaŃii stocat pe disc poate fi mutat în memoria calculatorului. Astfel, rata de transfer are legătură directă cu operaŃia de deplasare a informaŃiilor. Prezentăm mai jos principalele tipuri de dispozitive de memorare externă printr-o sumară descriere. 61

9.1. Floppy disk-ul
Floppy disk

Floppy disk-ul, discul flexibil sau discheta este mediul de interschimbare a informaŃiilor şi în acelaşi timp un sistem de salvare a informaŃiilor. Dischetele sunt proiectate astfel încât să se poată citi ulterior informaŃiile. Acest suport de stocare este confecŃionat din material plastic acoperit cu un strat de oxizi folosind tehnologia magnetică. Dezavantajele utilizării Floppy-disk-ului sunt capacitatea indusă de până la 1.44 MB, viteză mică de lucru. Totodată, este singurul tip de memorie acceptat când se efectuează un update de Flash ROM-BIOS. În ce priveşte sistemele de operare, astfel de discuri erau utilizate pentru instalare sau găzduire a sistemelor de operare vechi, fără interfaŃă grafică. În prezent aceste discuri sunt utilizate pentru corectări de mici erori de sistem de operare.

Care tehnologie de stocare este folosită pentru floppy-disk? (vezi pag. 62)

9.2. Hard disk-ul
Hard disk

Denumit şi disc dur sau disc winchester, hard discul este principalul dispozitiv de stocare suplimentară a informaŃiilor pentru PC-uri. Denumirea de discuri dure (fixe) este mai veche şi provine de la faptul că sunt inamovibile în timpul funcŃionării sistemului de calcul. Această caracteristică nu mai este valabilă în cazul noilor controlere serial ATA decât dacă respectivul hard disk este gazdă a sistemului de operare în curs de funcŃionare. Hard disk-ul este tipul de memorie extern cu cea mai mare capacitate de memorare, o memorie de tip magnetic, rezistentă din punct de vedere fizic, însă sensibilă la variaŃii mari de tensiune. Capacitatea minimă a unui hard disc aflat încă pe liniile de fabricaŃie este de 80 GB. Alte capacităŃi uzuale sunt 120, 160, 200, 250, 500 GB sau chiar 1 TB. Dincolo de capacitate, un criteriu de performanŃă îl mai reprezintă şi mărimea memoriei buffer, o memorie cu un rol similar memoriei cache din memoria internă, de care un hard disk dispune pentru a i se anticipa informaŃiile în curs de transfer. Mărimile uzuale sunt de 2 MB, 8 MB sau mai mari, fiind evident mai performante hard disk-urile cu memorie buffer mai mare.

62

Viteza de rotaŃie este şi ea un criteriu de performanŃă pentru hard disk-uri. Aceasta este calculată în număr de rotaŃii pe minut (RPM), valorile uzuale standard fiind de 5400, 7200, 10000 RPM. În ce priveşte sistemele de operare, hard disk-ul are rol în general de gazdă. Sistemele de operare cu interfeŃe grafice deosebite au o multitudine de fişiere care au nevoie de un spaŃiu considerabil pentru memorarea lor. Totodată, rapiditatea utilizării acestor fişiere este îndeplinită cel mai bine numai dacă sunt preluate de pe acest tip de disc cu cea mai mare viteză de rotaŃie. Pentru a putea fi utilizat, hard disk-ul trebuie formatat, adică trebuie să îi fie definită structura recunoscută de sistemul de operare cu care se va lucra. Formatarea discului presupune parcurgerea următoarelor etape: • formatarea fizică, prin care se creează sectoarele fizice pe disc. Această operaŃiune se realizează de producător în ultimii ani; • formatarea logică, prin care discul se adaptează sistemului de operare. În funcŃie de tipul unităŃii, pistele discului se împart în sectoare; • partiŃionarea, respectiv împărŃirea discului în mai multe regiuni sau discuri logice denumite partiŃii. OperaŃiunea este necesară mai ales în cazul utilizării discurilor de mare capacitate pentru o mai uşoară administrare sau în cazul în care se lucrează cu mai multe sisteme de operare.

Care este suportul de memorie externă cu cea mai mare capacitate de memorare? (vezi pag. 62)

9.3. Discurile optice
Discuri optice

Discurile optice sunt tipuri de memorie externă cu scriere şi citire optică, cu capacităŃi de memorare mult mai mari decât un disc flexibil, dar şi mai mici decât discurile fixe. Toate discurile optice au aceeaşi formă fizică, circulară cu diametrul exterior fix 120 mm. Ca tipuri generice discurile optice se împart în trei categorii: • Compact Disk (CD); • Digital Versatile Disk (DVD); • Blu-ray (BD). 63

Caracteristici ale discurilor optice: • discurile tip CD cu capacităŃi altfel decât uzuale se scriu cu acelaşi tip de unitate de scriere; • discurile tip DVD pot fi scrise doar de acele unităŃi care au specificaŃie corespunzătoare de +, –, RAM, dual layer; • unităŃile care pot scrie un anumit tip de disc, pot şi citi acel tip de disc; • toate unităŃile optice pentru discuri din generaŃii mai noi pot citi şi/sau scrie şi discurile din generaŃii mai vechi; • unităŃile ce pot scrie discuri au în specificaŃiile tehnice vitezele maxime de scriere şi rescriere în raport cu viteza primei unităŃi scriitoare de discuri din istoria acestora; • discurile au înscrise viteza maximă la care pot fi scrise; • unitatea de viteză este diferită la scrierea BD, DVD sau CD; • scrierea se poate face prin procedeul de ardere sau prin aplicarea unei matriŃe (procedeu costisitor). Categorii de discuri optice după capacitate de stocare 650 MB (74 min.) – scos din uz 700 MB (80 min.) – uzual 790 MB (90 min.) 870 MB (99 min.) DVD-5 sau 4,7GB (4483 MB) – uzual DVD-9 sau 8,5GB (8152 MB) – dual layer BD 25GB – uzual BD 50GB – dual layer Categorii de discuri optice după unitatea optică Tip unitate optică CD-ROM CD-RW DVD Combo DVD-ROM DVD±RW Blu-ray Combo Blu-ray RW CD Citire DA DA DA DA DA DA DA Scriere NU DA DA NU DA DA DA 64 DVD Citire NU NU DA DA DA DA DA Scriere NU NU NU NU DA DA DA Citire NU NU NU NU NU DA DA BD Scriere NU NU NU NU NU NU DA

CD

DVD BD

Ce capacitate are un DVD dual layer? (vezi pag. 64 )

Ce au în comun toate discurile CD, DVD şi BD? (vezi pag. 63)

Care este tipul de unitate optică ce poate citi şi scrie orice tip de disc optic? (vezi pag. 64)

9.4. Banda magnetică Banda magnetică a reprezentat în trecut principalul suport de memorie
Banda magnetică

externă pentru PC-uri. În prezent supremaŃia a fost preluată de discurile optice. Pentru stocarea unor cantităŃi mari de date şi mai ales la un preŃ scăzut se folosesc încă benzile magnetice. Un model de unitate de memorare a datelor este streamerul, o casetă cu bandă magnetică folosită pentru marile calculatoare.

65

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 10 ECHIPAMENTE PERIFERICE Echipamentul periferic este o componentă a sistemului de calcul care îşi realizează funcŃiile în afara unităŃii centrale a calculatorului, fiind conectată la aceasta pentru a realiza schimbul de informaŃii. Conectarea echipamentelor periferice se poate realiza în două moduri, Ńinând cont de posibilităŃile acestora, dar şi ale unităŃii centrale: - cu cablu, utilizând unul dintre posturile plăcii de bază (serial, paralel, USB, FireWire); - fără cablu, în cazul în care placa de bază dispune prin construcŃie sau printr-un adaptor de tehnologie infraroşu, wireless sau bluetooth. După funcŃiile îndeplinite, echipamentele periferice pot fi prin construcŃie de trei tipuri: - de intrare;
FuncŃii periferice

- de ieşire; - de intrare-ieşire. Echipamentele periferice de intrare sunt acele echipamente cu ajutorul cărora se intermediază operaŃiile de intrare ale unui calculator. Prin intermediul acestora se transformă informaŃia reală, percepută de către utilizatori, în informaŃie binară, percepută de către calculator, în scopul realizării unor prelucrări imediate sau viitoare. Echipamentele periferice de ieşire sunt acele echipamente prin care se obŃin rezultatele finale ale operaŃiilor de ieşire ale unui calculator. InformaŃiile cu diverse grade de prelucrare memorată în sistem binar, se redă într-o formă perceptibilă de către utilizatori sau beneficiari în scopul unor noi prelucrări sau a realizării obiectivelor sistemelor de calcul. Echipamentele periferice de intrare-ieşire sunt acele echipamente care prin construcŃie pot îndeplini cel puŃin o funcŃie de intrare şi cel puŃin o funcŃie de ieşire. În cele ce urmează vom prezenta cele mai importante tipuri de echipamente periferice, clasificate însă după importanŃa lor pentru sistemul de calcul şi anume: - echipamente periferice fundamentale; - echipamente periferice opŃionale. 66

Cum se clasifică echipamentele periferice după funcŃiile şi după importanŃa lor? (vezi pag. 66)

10.1. Echipamente periferice fundamentale Echipamentele periferice fundamentale sunt acele echipamente care nu pot
Periferice fundamentale

lipsi dintr-un sistem de calcul, oricare ar fi obiectivele acestuia. În această categorie se încadrează: tastatura, mouse-ul şi monitorul. Tastatura Tastatura este acel echipament periferic de intrare cu rolul de a intermedia introducerea în calculator a informaŃiilor numerice şi alfa numerice, precum şi a unor comenzi rapide prin combinaŃii între tastele acestuia. Conectarea tastaturii se poate face în portul PS/2 de culoare mov al plăcii de bază sau într-un port USB după cum îi permite tipul constructiv. De asemenea, tastaturile se pot conecta cu cablu sau fără cablu (printr-un dispozitiv receptor într-un port USB). După posibilităŃile de utilizare, tastaturile se împart în: • tastaturi multimedia; • tastaturi standard. Tastaturile multimedia au un plus faŃă de cele standard butoane de o altă formă decât tastele cu rol în reglarea volumului audio, lansarea rapidă a unor aplicaŃii, comenzi pentru unităŃile optice etc. Tastaturile standard prezintă mai multe modele în funcŃie de spaŃiul geografic în care este utilizat sistemul de calcul. Modelele de tastaturi standard au apărut pe criterii de limbă maternă a utilizatorilor sau cea mai accesibilă dintre limbile străine. Aceste modele au fost clasificate în grupuri după primele 6 taste literare, ca de exemplu: • tastaturi QWERTY (limba engleză americană, britanică); • tastaturi QWERTZ (limba germană, limba română); • tastaturi AZERTY (limba franceză). Modelele lingvistice de tastaturi din acelaşi grup NU sunt identice. 67

În ultima vreme tastaturile au fost standardizate, constructorii de astfel de echipament realizând modele cu 101 sau 102 taste (Enhanced Keyboard) sau 104 taste (tastatură pentru Windows). Orice tastă acŃionată (respectiv combinaŃie de taste) poate genera un cod ce reprezintă caracterul asociat tastei sau combinaŃiei de taste. Fiecare tastă este însoŃită de un cod de scanare unic în funcŃie de poziŃia acesteia şi independent de ceea ce este inscripŃionat pe tastă. Odată acŃionată o tastă, codul de scanare transformă informaŃia în date de serie pe care le transmite la microprocesorul calculatorului. Prezentăm mai jos o tastatură standard de origine americană (Fig.10.1) ce cuprinde 4 zone: - zona I, cuprinde taste ce conŃin litere, simboluri, cifre şi taste de comandă şi de control <Shift>, <Caps Lock>, <Ctrl>, <Alt>, <Backspace>, <Esc>, <Enter>, <Tab>; - zona a II-a, cuprinde taste funcŃionale <F1>,..., <F12>; - zona a III-a, cuprinde taste de comenzi pentru controlul cursorului şi ecranului împărŃite astfel: • taste pentru controlul ecranului <Print Screen>, <Scroll Lock>, <Pause/Break>; • taste de deplasare: taste săgeŃi, <Home>, <End>, <Page Up>, <Page Down> taste de editare, <Insert>, <Delete> - zona a IV-a, cuprinde zona numerică redusă cu acŃionare rapidă.

Fig.10.1. Tastatură standard Ce fel de echipament periferic este tastatura? (vezi pag. 66-67)

68

Ce tipuri şi modele lingvistice prezintă tastaturile? (vezi pag. 67)

Mouse-ul Mouse-ul este un echipament periferic de intrare cu ajutorul căruia se realizează mult mai uşor anumite comenzi care altfel s-ar fi realizat cu tastatura prin numeroase combinaŃii de taste. Nu toate comenzile se realizează mai uşor cu mouse-ul, dar orice comandă ce se poate realiza cu mouse-ul se poate realiza şi cu tastatura. Mouse-ul se conectează fie în portul PS/2 de culoare verde, fie într-un port USB după cum îi permite tipul constructiv. De asemenea, şi mouse-ul se poate conecta cu sau fără fir în acelaşi mod ca şi tastatura. După modul de detectare a mişcării, mouse-ul poate fi: • cu bilă aderentă - mişcarea se detectează pe principii mecanice; • optic - mişcare pe orice suprafaŃă netransparentă; • cu inducŃie electromagnetică - fără fir, fără baterii, cu mişcare doar pe propria suprafaŃă conectată în USB; • laser - invizibil, precizie ridicată, funcŃionează pe orice suprafaŃă (chiar lucioasă sau non-plană), consum redus de energie la modelele fără fir. După posibilităŃile de comandă, mouse-ul poate fi: • cu două sau cu mai multe butoane; • cu 1-2 rotiŃe de defilare sau fără. Calitatea unui mouse este dată de rezoluŃie adică numărul de paşi per inch (dpi). În deplasarea sa, mouse-ul transmite un semnal cu o singură valoare pentru fiecare pas. Cu alte cuvinte, cu cât numărul de semnale transmise în urma deplasării mouse-lui pe o anumită distanŃă, cu atât rezoluŃia lui va fi mai mare, deci mouse-ul va fi mai rapid. Care pot fi modalităŃile de detectare a mişcării la un mouse? (vezi pag. 69)

69

Monitorul Monitorul este un echipament periferic de ieşire cu rolul de a afişa în mod dinamic rezultatele comenzilor utilizatorilor şi ale proceselor în curs de execuŃie sau terminate. Monitorul se conectează în portul analogic (albastru) sau digital (alb) al plăcii grafice, de unde se desprinde o primă clasificare a monitoarelor, şi în continuare : • după forma de reprezentare a informaŃiei primite spre afişare: monitoare cu intrare analogică; monitoare cu intrare digitală (DVI); monitoare cu intrare digitală de înaltă definiŃie (HDMI) ; • după tipul constructiv al monitoarelor: monitoare cu tub catodic (CTD); monitoare cu cristale lichide (LCD). Caracteristicile tehnice ale unui monitor sunt următoarele: • definiŃia; • rezoluŃia; • numărul de culori; • dimensionarea diagonalei; • rata de reîmprospătare a imaginii sau frecvenŃa; • ergonomia; DefiniŃia monitorului este dată de dimensiunea (diametrul) unui pixel .Adică , imaginea pe monitor este cu atât mai clară, cu cât dimensiunea unui pixel este mai mică. RezoluŃia monitorului este reprezentată de densitatea punctelor ce constituie imaginea. RezoluŃia se exprimă sub forma unui produs, adică numărul de pixeli de pe orizontală x numărul de pixeli de pe verticală (de exemplu, 640x480, 800x600, 1024x761, 1280x1024, 1600x1200 etc). Un monitor cu aceeaşi diagonală poate suporta mai multe rezoluŃii. Fiecare pixel va fi văzut din ce în ce mai mic pe măsura creşterii rezoluŃiei, iar imaginea devine mai clară. Un monitor este mai performant pe măsură ce rezoluŃia maximă suportată este mai mare. Numărul de culori utilizate de un monitor poate fi între două (alb - negru) şi 16 milioane.

70

Rata de împrospătare a imaginii sau frecvenŃa reprezintă numărul maxim de imagini consecutive pe care un monitor îl poate afişa într-o secundă. Valorile sunt exprimate în Hz, iar valorile uzuale sunt cuprinse între 60 şi 100 MHz. Ergonomia unui monitor priveşte în primul rând gradul de protecŃie a utilizatorului faŃă de radiaŃiile ecranului. Tehnologiile existente fabrică sisteme de afişare bazate pe tuburi catodice (CRT), cristale lichide (LCD) şi plasmă (GPD). La prima vedere monitoarele CRT îndeplinesc pe ansamblu mai bine criteriile de performanŃă totuşi, monitoarele LCD sunt preferate, chiar dacă sunt mai scumpe, pentru ca radiaŃia monitorului este mai mică, cu un design superior, ocupă mai puŃin spaŃiu şi consumă mai puŃină energie electrică. Unele monitoare LCD au fost dezvoltate ca echipamente de intrare-ieşire sub forma de Touch-Screen. Acestea îndeplinesc funcŃia de ieşire ca un monitor prin afişare, iar funcŃia de intrare ca un mouse prin atingerea opŃiunilor de pe ecran cu un creion sau cu degetul.

Cum se clasifică monitoarele? (vezi pag. 70 )

Cum se numeşte monitorul cu funcŃie de intrare-ieşire? (vezi pag. 71)

10.2. Echipamente periferice opŃionale
Periferice opŃionale

Echipamentele periferice opŃionale sunt acele echipamente fără de care calculatorul ar putea funcŃiona, dar fără atingerea completă a obiectivelor sistemului de calcul. Imprimanta Imprimanta este un echipament periferic de ieşire cu rolul de a afişa pe un anumit suport informaŃiile solicitate de către un utilizator prin comandă expresă. Suportul pe care se poate afişa poate fi hârtie, carton sau folie transparentă, toate de una din dimensiunile standard (A5, A4, A3 etc.) pe care le acceptă imprimanta prin construcŃie. 71

Conectarea imprimantei se face uzual în unul din porturile paralel sau USB, după cum îi permite tipul constructiv. De asemenea, o imprimantă se poate conecta la reŃea direct dacă dispune de un controler de reŃea sau indirect prin intermediul unui calculator care trebuie să rămână deschis. După tehnica de imprimare, se cunosc trei tipuri de imprimante: matriceală, cu jet de cerneală, laser. Imprimanta matriceală este un tip de imprimantă cu utilizare pentru imprimări pe suport cu o dimensiune constantă şi o dimensiune variabilă. Calitatea imprimării este scăzută, consumabilul este ieftin şi nu se poate imprima decât cu o singură culoare. Deşi este o imprimantă de tip vechi, mai este utilizată pentru imprimarea unor documente precum balanŃele din contabilitate şi listele de inventar. Imprimanta cu jet de cerneală este un tip de imprimantă ieftin dar cu consumabil considerabil. Calitatea poate fi mulŃumitoare pentru activităŃi mici sau pentru utilizări personale. Se poate imprima şi într-o culoare, de obicei negru, dar şi color prin combinarea celor trei jeturi de culori fundamentale. Este un tip de imprimantă mai rapidă decât cea matriceală dar mult mai lentă decât una laser. Imprimanta laser este în general o imprimantă scumpă dar şi foarte rapidă. Consumabilul negru pare mai scump decât în cazul imprimantei cu jet de cerneală, dar este echitabil din punct de vedere al numărului de pagini imprimante. Consumabilele color au un preŃ foarte ridicat, însă calitatea imprimării color laser este foarte apreciată. Scanner-ul Scanner-ul este un echipament periferic de intrare cu rolul preluării informaŃiei de pe suport imprimat şi introducerii acesteia în calculator spre stocare în vederea unei prelucrări imediate sau ulterioare. Un scanner are rolul invers imprimantei, nu prezintă consumabil, iar unele au adaptor de transparenŃă, ceea ce le permite preluarea imaginilor de pe filme foto sau diapozitive. Scanner-ul preia informaŃia numai sub formă de imagine. Programele care se utilizează pentru preluare şi interpretare pot să dea informaŃiei una din formele următoare: • imagine pixel cu pixel; • interpretare sub formă de text (caracter cu caracter); • interpretare numerică (cod de bare). 72

Calitatea rezultatelor scanării este dependentă de un criteriu de performanŃă al scannerelor, şi anume numărul maxim de pixeli atribuiŃi pentru un inch de imagine scanată. Acest criteriu se prescurtează dpi (dots per inch). Un scanner nu se poate utiliza în reŃea. Echipamentul multifuncŃional Echipamentul multifuncŃional reprezintă un echipament periferic de intrare-ieşire, care poate îndeplini funcŃiile de imprimantă, scanner şi fotocopiator. Conectarea se face prin portul USB. Unele dintre aceste echipamente pot realiza funcŃia de fotocopiator fără să fie conectate. Sistemele audio Sistemele audio sunt acele echipamente periferice de ieşire cu rolul de a reda informaŃia audio în diverse moduri după tipul constructiv. Acestea se conectează în controlerul audio sau în placa de sunet extensie a plăcii de bază şi pot fi de mai multe feluri din care: • pereche de boxe stereo; • pereche de căşti; • sisteme doi sateliŃi + woofer (2.1); • sistem pentru şase canale (5.1); • sisteme pentru opt canale (7.1). Microfonul Microfonul este un echipament periferic de intrare cu rolul de a intermedia înregistrarea informaŃiei de tip audio cu scopul redării viitoare sau transmiterii acesteia. Conectarea microfonului se face tot în placa de sunet la intrarea de culoarea roşie. Camera web Camera web este un echipament periferic de intrare care intermediază realizarea de fotografii şi secvenŃe video cu sau fără sunet în scopul prelucrării sau transmiterii acestora. Se conectează într-un port USB, iar performanŃele depind de autoreglajul de lumină şi rezoluŃia secvenŃelor capturate. Dispozitivele cititoare de carduri Dispozitivele cititoare de carduri sunt echipamente periferice de intrareieşire cu rolul citirii şi scrierii cardurilor de memorie pentru aparate de fotografiat şi telefoane mobile (exemple: Compact Flash, Memory Stick, Secure Digital, Multimedia Card, etc.) se conectează într-un port USB.

73

Adaptoarele Infraroşu şi Bluetooth Adaptoarele Infraroşu şi Bluetooth sunt echipamente periferice care intermediază conexiunea dintre un calculator şi alte calculatoare sau dintre un calculator şi echipamente periferice fără cablu ori telefoane mobile care dispun de aceste tehnologii de comunicare. Conexiunea se face într-un port USB. Tableta grafică Tableta grafică se utilizează pentru introducerea schiŃelor şi desenelor. Are forma unui creion electronic, care se deplasează pe o plăcuŃă electronică, aceasta din urmă detectându-i mişcările. Creionul optic Creionul optic este un dispozitiv de forma unui creion ce are la vârf un senzor optic. Se utilizează pentru operarea pe ecran. Modemul Modemul este un dispozitiv periferic folosit pentru comunicarea între calculatoare. Cu ajutorul modemului se realizează două operaŃii: • modularea, prin care toate informaŃiile se transformă în semnale electrice pentru a putea fi transmise prin intermediul unui sistem de comunicaŃii; • demodularea, prin care toate semnalele electrice se transformă în informaŃii digitate. Calitatea unui modem este dată de viteza de transfer a informaŃiilor ce se exprimă în „bounds per second”, pe scurt Bps. Placa de reŃea externă Placa de reŃea este un dispozitiv conectat în calculator sau în exteriorul acestuia. Se utilizează pentru comunicaŃia între calculator şi alte calculatoare. Placa de sunet externă Placa de sunet este un dispozitiv ce permite calculatorului următoarele: • să înregistreze sunete cu ajutorul microfonului; • să redea sunete cu ajutorul difuzorului; • să opereze cu sunete stocate în formă digitală pe suporŃi în formă de disc. ExistenŃa plăcii de sunet permite realizarea unor aplicaŃii multimedia. Caracteristica esenŃială al unei plăci de sunet este modul de eşantionare, adică frecvenŃa cu care sunt preluate eşantioanele de sunet (exprimare în KHz) precum şi numărul de biŃi folosiŃi pentru această operaŃiune. 74

Care sunt tipurile de imprimante după tehnica de imprimare? (vezi pag. 72)

Cu ce se poate interpreta un cod de bare? (vezi pag. 72)

Care sunt funcŃiile echipamentului multifuncŃional? (vezi pag. 73)

Care este funcŃia modemului? (vezi pag. 74)

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Gabriel Cucui, Informatică Economică, Editura Bibliotheca, 2009, pag. 63-112 2. Silvia Curteanu, PC Elemente de bază şi utilizare, Editura Polirom, Iaşi, 2007, pag. 19-23

75

MODUL IV STRUCTURI SOFTWARE
1. 2. 3. 4. 5. Cuprins Obiectiv general Obiective operaŃionale Dezvoltarea temei Bibliografie selectivă

Cuprins UI 11. NoŃiuni despre sisteme de operare = 1 oră UI 12. Sistemul de operare Windows = 2,5 ore UI 13. AplicaŃii Software = 2,5 ore

Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinŃe privind caracteristicile sistemelor de operare şi aplicaŃiilor pornind de la general spre particular. Obiective operaŃionale: Însuşirea de cunoştinŃe privind funcŃiile şi clasificarea sistemelor de operare precum şi a noŃiunilor generale de utilizare şi configurare a sistemului de operare Windows. De asemenea, clasificarea aplicaŃiilor software în funcŃie de domeniul de utilizare şi transferul de informaŃii între aplicaŃii.

76

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 11 NOłIUNI DESPRE SISTEME DE OPERARE FuncŃionarea oricărui calculator este determinată de existenŃa programelor informatice. Totalitatea programelor informatice de care este condiŃionată funcŃionarea unui sistem de calcul este denumită SOFTWARE. Structura software este formată din trei categorii de programe17: - firmware, reprezintă prima parte a sistemului software, alcătuit din toate instrucŃiunile de utilizare ce intră în contact direct cu componentele calculatorului. În cazul micro-calculatoarelor setul de instrucŃiuni este însoŃit de un BIOS (Basic Input Output System), inscripŃionat în memoria ROM; - sistemul de operare, reprezintă a doua parte a sistemului software, alcătuit dintr-un ansamblu de programe ce coordonează acŃiunile sistemului de calcul (Fig. 11.1);
Sistem de operare Echipamente periferice de ieşire

Echipamente periferice de intrare

APLICAłII Echipamente periferice de intrare-ieşire

Fig. 11.1. Structura software - programele de aplicaŃii, reprezintă a treia parte a sistemului software, alcătuit din toate programele destinate rezolvării problemelor specifice. Sistemul de operare reprezintă elementul semnificativ al oricărui sistem de calcul. Orice activitate se desfăşoară în calculator sau cu ajutorul calculatorului se află permanent sub controlul sistemului de operare. Între aceste activităŃi enumerăm: - comunicarea cu dispozitivele periferice fundamentale sau opŃionale; - planificarea accesului la dispozitivele calculatorului; - gestiunea informaŃiilor aflate în memoria internă sau memoria externă.

17

E. Cerchez, M. Şerban, PC pas cu pas, prelucrare, pag. 28-30

77

Sistemul de operare trebuie să fie permanent funcŃional şi să reprezinte o platformă logică în procesul de realizare a aplicaŃiilor. În concluzie, putem spune că un sistem de operare reprezintă ansamblul programelor de control şi de serviciu care administrează resursele şi activităŃile unui sistem de calcul, optimizând funcŃionarea acestuia şi asigurând interfaŃa cu utilizatorul uman. Sistemul de operare îndeplineşte mai multe funcŃii:
FuncŃiile unui sistem de operare

- funcŃia de alocare a resurselor sistemului: prin intermediul componentei supervizor (kernel) care comunică printr-un limbaj de comandă cu programatorul sau utilizatorul; - funcŃia de programare a resurselor şi a joburilor: pentru evitarea conflictelor de acces, sistemul de operare planifică etapele de execuŃie pentru fiecare job (program utilizator); - funcŃia de monitorizare a activităŃilor: sistemul de operare trebuie să înregistreze toate acŃiunile desfăşurate şi să poată informa utilizatorul automat sau la cerere despre succesul sau insuccesul acestor acŃiuni. FuncŃiile de mai sus sunt asigurate de îndeplinirea unor criterii de performanŃe care se referă la: - timpul de răspuns: intervalul între lansarea comenzii şi execuŃia acesteia; - simultaneitatea prelucrărilor: gradul în care sistemul de operare poate lucra cu mai mulŃi utilizatori (multi-user) sau cu mai multe programe ale aceluiaşi utilizator (multi-tasking); - partajarea şi protecŃia: nivelul la care utilizatorii pot folosi în comun informaŃii evitând accesele neautorizate; - flexibilitatea: măsura în care poate prezenta cât mai rar defecŃiuni; - transparenŃa: posibilitatea de a penetra structura sistemului de operare pentru perfecŃionare sau eliminarea unor anomalii. Clasificarea sistemelor de operare se face după mai multe criterii: - după numărul de utilizatori: • monoutilizator; • multiutilizator; - după numărul de programe utilizate simultan: • monoprogramare; • multiprogramare.

78

Sistemele de operare s-au dezvoltat în paralel cu calculatoarele. Unul din primele sisteme de operare MS-DOS, a fost realizat de firma Microsoft, având destinaŃie iniŃială gestionarea discurilor. În perioada 1985-2000, aceeaşi firmă Microsoft realizează şi

perfecŃionează o interfaŃă grafică denumită Windows, o completare a MS-DOS ce preia funcŃiile sistemului de operare iniŃial şi le execută şi în format grafic. În ultimul deceniu, calculatoarele compatibile IBM PC utilizează sisteme de operare din seria Windows, respectiv Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows NT, Windows CE, Windows Vista etc. În afara produselor Microsoft se mai utilizează şi alte sisteme de operare: - sistemul de operare Apple; MAC OS 8.x şi 9.x; - sistemul de operare Unix; - sistemul de operare Linux; - sistemul de operare Java OS; De menŃionat că orice software produs trebuie pus de acord cu sistemul de operare care va fi instalat. În prezent piaŃa calculatoarelor este dominată de IBM şi implicit sistemul de operare utilizat frecvent este Windows. De aceea ne propunem în continuare să prezentăm acest sistem de operare.

Care sunt funcŃiile unui sistem de operare? (vezi pag. 78)

Cum se clasifică sistemele de operare? (vezi pag. 78)

79

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 12 SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS Vom descrie detaliat una din versiunile ale acestui sistem de operare şi anume Windows XP18. Principala caracteristică a acestui sistem de operare o constituie interfaŃa grafică pentru utilizator (GUI – Graphical User Interface). Această interfaŃă GUI converteşte toate informaŃiile puse la dispoziŃie de utilizator în scopul interpretării lor de calculator. Componentele interfeŃei grafice cu utilizatorul sunt următoarele: - cursorul, sau simbolul de pe ecran ce însoŃeşte mişcarea mouse-lui; - dispozitivul de indicare, respectiv mouse-ul sau trackball-ul folosite pentru selectarea obiectelor de pe ecran; - iconul, simbol grafic pentru comenzi fişiere sau ferestre; - desktop-ul, zona de pe ecran destinată pictogramelor; - ferestrele, zone din ecran ce permit derularea altor activităŃi; - meniurile, liste de comenzi ce pot fi executate. Windows ca sistem de operare împreună cu accesoriile sale permit de asemenea desfăşurarea a numeroase şi diverse aplicaŃii. 12.1. Lansarea şi terminarea unei sesiuni de lucru în Windows XP 1. Dacă sistemul Windows XP a fost corect instalat, atunci la deschiderea calculatorului, în doar câteva minute se lansează sistemul de operare . 2. Ecranul de întâmpinare poate prezenta o fereastră în care trebuie introdus numele de utilizator (USER NAME), parola corespunzătoare (PASSWORD) şi domeniul de conectare. 3. Conectarea se realizează după fiecare încărcare a sistemului sau la reînceperea lucrului după deconectarea utilizatorului; 4. Schimbarea modului de conectare prestabilit sau modificarea conturilor de utilizator impune folosirea noilor opŃiuni pe baza următoarelor comenzi: START → CONTROL PANEL → USER ACCOUNTS: • change an account; • create a new account; • change the way user log on or off
18

Silvia Curteanu, PC Elemente de bază şi utilizare, prelucrare, pag. 55-102

80

5. Terminarea unei sesiuni Windows XP nu trebuie să se realizeze prin închiderea calculatorului. Există riscul să se piardă informaŃii. De aceea, se procedează la deschiderea meniului asociat START (clic cu mouse-ul sau Ctrl+ESC) selectând opŃiunea Turn Off Computer

12.2. Ecranul Windows XP
Ecranul Windows

1. După conectare, ecranul este ocupat de mediul de lucru denumit DESKTOP. Numeroase pictograme (icon) ce reprezintă programe sau fişiere diferite, sunt afişate pe suprafaŃa de lucru. În partea de jos a desktop-ului se află bara de lucru (taskbar) utilizată pentru aplicaŃiile lansate în execuŃie. În partea stângă a barei de lucru se află butonul START, ce permite începerea oricărei activităŃi (Fig. 12.4). 2. Meniul START are două coloane cu elemente de acces: • coloana din stânga cuprinde elementele de acces la Internet, E-mail şi o listă de aplicaŃii deschise recent cu şase aplicaŃii folosite recent. După instalare lista va cuprinde aplicaŃii predefinite: Windows Media Player, Tour Windows XP, MSM Explorer, Windows Movie Marker, Tour Windows XP şi Files and Settings Transfer Wizard. • coloana din dreapta a meniului start cuprinde următoarele elemente: My Documents, My Recent Documents, My Pictures, My Music, My Computer, Control Panel, Printes and Faxes, help and Support, Search, Run, Log Off, Turn Off Computer.

12.3. Elemente de bază ale sistemului de operare Windows XP În sistemul de operare Windows fişierul (file) reprezintă elementul informaŃional de bază iar în cadrul operaŃiunilor de organizare a informaŃiei pe disc este chiar elementul fundamental. Fişierele şi informaŃiile stocate se organizează cu ajutorul dosarelor (folders). Sistemul de operare Windows XP dispune de o interfaŃă proiectată special pentru a putea fi utilizată de începători, dar şi de specialişti. InterfaŃa Windows XP presupune cunoaşterea elementelor de bază ale sistemului: ferestrele, cutiile de dialog, pictogramele, meniurile şi bara de task-uri. 81

Ferestrele Windows XP
Ferestrele

Fereastra reprezintă elementul constitutiv esenŃial al interfeŃei Windows XP, având o formă dreptunghiulară pe ecran ce conŃine diferite tipuri de informaŃii. Din punct de vedere funcŃional ferestrele se clasifică astfel: • ferestre de aplicaŃie; • ferestre grup de aplicaŃii; • ferestre de lucru; • ferestre de dialog. Ferestrele de aplicaŃie, corespund unei aplicaŃii în curs de execuŃie. Elementele componente ale unei ferestre de aplicaŃie sunt următoarele: bara de titlu, butoanele de redimensionare, bara de meniuri, bara cu instrumente de lucru, zona de lucru, barele de defilare, linia de stocare. bara de titlu, conŃine numele ferestrei precedat de o pictogramă. Dacă avem în derulare o aplicaŃie pe bară a să apară numele programului. Fereastra se poate deplasa pe ecran prin poziŃionarea cursorului mouse-ului pe bara de titlu şi realizarea unei operaŃii de transport; butoanele redimensionare, au următoarele semnificaŃii:

minimizare, maximizare (restaurare), închidere. Prin minimizare o fereastră se ascunde temporar în taskbar, cu vizibilitate pe ecran sub forma unui buton. Prin maximizare, fereastra este adusă la dimensiunile întregului ecran, după care butonul de maximizare se transformă în buton de restaurare căpătând dimensiunile anterioare. Pentru închiderea unei ferestre se acŃionează butonul de închidere (x) operaŃiune prin care dispare fereastra din desktop şi butonul său din taskbar; bara de meniuri, se găseşte sub bara de titlu şi dispune de comenzi specifice aplicaŃiei deschisă în fereastră; bara de instrumente, dispune de simboluri grafice

corespunzătoare comenzilor de bază din meniuri; zona de lucru, reprezintă spaŃiul exterior unei ferestre; barele de defilare, pot fi verticale sau orizontale, plasate în partea din dreapta sau în partea de jos a ferestrei;

82

linia de stare, reprezintă linia o altă variantă de determinare a dimensiunilor ferestrei. De menŃionat că pe ecran pot fi deschise în acelaşi timp mai multe ferestre. Oricare dintre ferestre poate deveni activă la un moment dat. Cutiile de dialog
Cutiile de dialog

O cutie de dialog apare pe ecran atunci când a fost lansată o comandă şi se cer utilizatorului informaŃii suplimentare. Pentru realizarea diferitelor operaŃii, fiecare cutie dialog conŃine un număr de instrumente de control pe care le prezentăm în continuare: • antetul de coloană, îndeplineşte misiunea de a descrie informaŃiile ce apar într-un tabel, structurate pe tipuri şi coloane • butonul de comandă, reprezintă instrumentul de control ce determină execuŃia unei comenzi asociate; • butonul cu punct, permite selectarea unei opŃiuni dint-un grup; • caseta de selecŃie, se utilizează pentru selectarea uneia sau mai multor opŃiuni disponibile într-o listă; • butonul de alegere a paginii, se utilizează pentru comutarea spre o altă pagină de opŃiuni dintr-o cutie de dialog; • caseta de editare a textelor, se utilizează pentru introducerea unor informaŃii sub formă de text; • caseta de editare a numerelor, se utilizează pentru parcurgerea în mod ciclic a unui domeniu de valori numerice; • listele de opŃiuni, permit alegerea unei variante dintr-o listă etichetată; • culisorul, este instrumentul cu ajutorul căruia se reglează mărimile ce sunt variabile (culoare, luminozitate, sonor, etc.) Pictogramele

Pictogramele

Pictogramele sunt elemente principale de reprezentare grafică a informaŃiilor. Pictogramele Windows XP au aspect tridimensional. Ele se pot asocia unor aplicaŃii sau unor grupuri de aplicaŃii. În funcŃie de obiectul desemnat pictogramele pot fi: • pictograme document, sau reprezentarea electronică a unei lucrări; • pictograme program, sau instrucŃiunile care prin prelucrarea informaŃiilor realizează document;

83

• pictograme tip folder, sau spaŃiul repartizat pe un CD pentru păstrarea unor dosare sau fişiere; • pictograme dispozitiv, oricare dintre componentele hardware; • pictograme cu comandă rapidă (shortcut) utilizate pentru detectarea altor pictograme. Aceste tipuri de pictograme sunt scurtături ce permit accesul la un obiect din mai multe puncte ale mediului de lucru. La instalarea sistemului de operare găsim pe desktop câteva pictograme implicite. Utilizatorul poate adăuga în afara acestora şi alte pictograme în funcŃie de nevoia curentă. Meniurile
Meniurile

Meniul reprezintă o listă de comenzi dintre care se poate alege una singură pentru operare. AplicaŃiile Windows dispun de două categorii de meniuri: • meniul specific, prin care se realizează diferite operaŃii în cadrul aplicaŃiei de bază; • meniuri speciale, ce sunt independente de aplicaŃie. Meniurile speciale sunt de mai multe categorii: meniul START, aflat în bara de taskuri este meniul care apare pe ecran prin acŃionarea fie cu mouse-ul a butonului START, fie prin folosirea combinaŃiei de taste <Ctrl> + <Esc>; meniul FIX, aflat într-o bară de opŃiuni, verticală sau orizontală. Dacă se selectează o comandă dintr-un meniu orizontal pe ecran apare un meniu coborâtor (pull down menu). Pentru activitatea unei comenzi dintr-un meniu se acŃionează tasta <Alt> + o literă din meniu sau printr-un clic stânga. O altă posibilitate de activare a comenzii ar fi prin deplasarea cu săgeŃi pe orizontală şi verticală şi acŃionarea tastei <Enter>; meniul cu comenzi rapide, ce se deschide prin efectuarea unui clic cu butonul din dreapta pe obiectivul dorit. O listă cu operaŃii şi proprietăŃi specifice acestui obiectiv va fi prezentă pe ecran;

84

meniul sistem, este un meniu de control realizat cu un clic dreapta pe bara de titlu a unei ferestre ce conŃin comenzi de manevrare a acestei ferestre. Bara de task-uri (taskbar)
Taskbar

Bara de task-uri sau bara de lucru reprezintă principalul mecanism de control pentru aplicaŃia Windows XP în relaŃia cu utilizatorul (Fig. 12.1).
Butonul meniului Start Bara de lansare rapidă Ceasul Butonul lingvistic Zona de notificare

Butoanele ferestrelor deschise

Figura 12.1. Elementele barei de lucru Elementele barei de lucru sunt următoarele: • butonul meniului START; • bara de lansare rapidă; • butoanele ferestrelor deschise; • butonul lingvistic; • zona de notificare; • ceasul. Rularea unui program sau deschiderea unui dosar se realizează cu propriul buton aflat pe bara de lucru. AcŃionarea butonului conduce la apariŃia pictogramei corespunzătoare ferestrei. Fereastra acŃionată se cunoaşte după poziŃia butonului aflat în stare „apăsat”. Pe bara de lucru aplicaŃiile sunt grupate după asemănarea lor şi nu în ordinea aplicaŃiilor efectuate. Toate ferestrele pot fi minimizate atunci când spaŃiul, respectiv bara de lucru este supraaglomerată, prin acŃionarea butoanelor corespunzătoare de pe bara de titlu a uneia dintre ferestre. Bara de lucru, aflată iniŃial în partea de jos a ecranului se poate transfera şi în alte poziŃii, plasând cursorul mouse-lui pe o zonă liberă a barei şi acŃionând în direcŃia dorită. Pentru realizarea operaŃiunii se debifează opŃiunea Lock the Tasckbar din fereastra Taskbar and Start Menu Properties, adică Start → Control Panel → Taskbar & Start Menu.

85

Care sunt elementele de bază ale sistemului de operare Windows XP? (vezi pag. 81-85)

12.4. Gestiunea fişierelor în Windows
Fişiere şi foldere

Unitatea de bază pentru stocarea informaŃiilor pe suport extern este fişierul. Un fişier conŃine informaŃii de acelaşi tip19. Într-un fişier se stochează următoarele tipuri de informaŃii: • aplicaŃie, formată dintr-un lanŃ de instrucŃiuni scrise pe bază reguli specifice; • document, o bază de date realizată de utilizator; • procedură de configurare a aplicaŃiei, un lanŃ de informaŃii necesare funcŃionării aplicaŃiei. Fişierele se grupează în foldere. Folderele au aspectul unor structuri arborescente. În versiunile recente (Windows XP şi versiuni mai noi) fişierul este selectat şi ca imagine, având dimensiuni mult mai mari. Pentru recunoaştere, fiecare fişier trebuie să poarte un nume legat de obiectivele Windows. La stabilirea numelui fiecărui fişier (folder) trebuie avut în vedere următoarele: • denumirea fişierului (folderului); • calea de acces spre fişier (folder). Ce tip de informaŃie se poate regăsi într-un fişier? (vezi pag. 86)

19

E. Cerchez, M. Şerban, PC pas cu pas, prelucrare şi adaptare, pag. 46-56

86

Utilizarea unui obiect fie el dosar sau fişier în Windows impune
Obiecte

parcurgerea următoarelor etape: • căutarea obiectului; • explorarea obiectului; • selectarea obiectului; • derularea operaŃiilor cu obiectele selectate. Căutarea obiectului Cea mai simplă situaŃie este cea care prezintă pictograma obiectului căutat pe desktop sau pe bara de lucru. Dacă nu există pe desktop sau pe bara de lucru pictograma obiectului căutat, atunci se utilizează comanda search aflată în meniul start şi în bara cu instrumente a oricărui dosar. În acest mod putem găsi: calculatoare, fişiere, dosare, programe, pagini web, toate căutate pe web cu ajutorul calculatorului disponibil în reŃeaua locală sau denumita intranet. Explorarea obiectului Atunci când nu se impune o căutare cu obŃinere de rezultate analitice se procedează la exploatarea obiectului. Adică, se face o trecere sumară în revistă a unor dosare, documente sau chiar obiecte, cunoscând numele lor. Astfel, se deschid aceste documente pentru a ne informa pe scurt şi destul de larg asupra conŃinutului acestor dosare. Pentru dosarele stocate pe hard disk se utilizează, spre exemplu, pictograma ,,My Computer” din sistemul Windows. Selectarea obiectului După găsirea unui obiect se procedează la selectarea sa. Obiectul odată terminat este uşor de recunoscut având un colorat mai accentuat faŃă de celelalte obiecte. Anumite reguli stau la baza procedurii de selectarea obiectului: • se operează clic pe obiectul selectat; • dacă se doreşte selectarea mai multor obiecte, se apasă tasta <Ctrl> operând în acelaşi timp clic pentru fiecare din obiectele selectate nesituate în vecinătate; • dacă se doreşte selectarea mai multor obiecte aflate în vecinătate se încadrează obiectele respective într-un chenar de selecŃie trasat cu ajutorul mouse-lui sau se foloseşte tasta <Shift> operând în acelaşi timp clic cu mouse-ul pe fiecare obiect. Alternativa, mai simplă ar 87

fi selectarea primului articol şi apăsarea tastei <Shift>, după care se operează clic doar pe ultimul articol; • selectarea unui obiect se face printr-un clic-dreapta cu mouse-ul. În acelaşi timp un meniu de opŃiuni este afişat. Derularea operaŃiilor cu obiecte selectate Câteva operaŃii sunt semnificative după selectarea obiectelor, respectiv: • copierea şi mutarea obiectelor; • redenumirea obiectelor; • deschiderea obiectelor; • ştergerea obiectelor; • crearea dosarelor. Cum se efectuează căutarea unui obiect? (vezi pag. 87)

12.5. Personalizarea sistemului Windows Toate proprietăŃile ce Ńin de aspectul general şi particular al sistemului
Personalizarea Windows

Windows dar şi al obiectelor sale pot fi modificate de utilizator în funcŃie de nevoile sale. Aceste modificări efectuate conduce la personalizarea sistemului Windows20. Astfel se pot modifica culorile şi fundalul ecranului, parametrii de funcŃionare ai mouse-lui, tipul tastaturii etc. Pentru personalizarea sistemului Windows se utilizează mai multe metode, între care două sunt semnificative: • metoda directă, prin care este abordat fiecare obiect printr-un click dreapta după care se trece la modificarea caracteristicilor acelui obiect cu ajutorul Properties din meniul principal; • metoda avansată, prin utilizarea programului Control Panel, respectiv lansarea comenzii de început Start→Control Panel. În meniul Start vor avea loc toate schimbările de caracteristici. Numeroase aplicaŃii se pot executa cu ajutorul Control Panel, a căror funcŃie este descrisă mai jos:

20

Silvia Curteanu, PC Elemente de bază şi utilizare, prelucrare şi adaptare, pag. 86-98

88

Lista selectivă cu aplicaŃii Control Panel Nr. AplicaŃie crt. 1 Accesibility Options Descriere Configurează tastatura, mouse-ul sunetele, display-ul şi alte opŃiuni pentru a facilita utilizarea computerului de către cei cu deficienŃe vizuale, de auz sau motorii. Instalează sau depanează o gamă largă de dispozitive hardware. Adaugă, şterge sau modifică aplicaŃii sau componente Windows. Asigură scurtături către instrumentele administrative Stabileşte valorile curente pentru dată, oră şi fus orar pe calculator Stabileşte valorile pentru diferitele părŃi ale elementelor de afişare din Windows, ca şi alte modificări referitoare la display, precum fundalul spaŃiului de lucru, programul de salvare a ecranului, driverul de display, profunzimea de culoare şi rezoluŃia ecranului, modurile de economisire a energiei, schemele de culori, temele etc. Stabileşte opŃiunile de vizualizare a dosarelor pentru întregul sistem, asocierile de fişiere şi fişierele offline. Adaugă şi şterge tipuri de caractere şi prezintă exemple cu tipurile de caractere instalate în sistem pentru afişarea pe ecran şi tipărirea la imprimantă. Stabileşte rata de repetare a tastelor, rata de clipire a cursorului, limbajul de tastatură, tipul de tastatură şi driverele; include programele wizard de deplasare a tastaturii. Modifică proprietăŃile mouse-lui cum ar fi: viteza de deplasare, dublu-clic, orientarea butoanelor formelor cursorului şi alte valori de configurare persoanele dependente de driverul mouse-lui. Gestionează toate conexiunile de reŃea. Adaugă, şterge şi configurează proprietăŃile modemului conectat la sistem. Pot fi declarate reguli de apel (numere de apel interurbane, apel în aşteptare, apel cu carte de credit etc.) sau pot fi adăugate ori şterse drivere pentru telefonie. Stabileşte modul în care sistemul Windows afişează orele, datele, numerele şi valuta prin valorile de configurare regionale/pentru Ńări şi preferinŃele de limbă. Adaugă, şterge, stabileşte proprietăŃi pentru scannere şi camere digitale; ajută la depanarea acestor tipuri de dispozitive. 89

AplicaŃii Control Panel

2 3 4 5 6

Add Hardware Add or Remove Programs Administrative Tools Date and Time Display

7

Folder Options

8

Fonts

9

Keyboard

10

Mouse

11 12

Network Connections Phone and Modem Options

13

Regional and Language Options Scanners and Cameras

14

15 16 17 18

Scheduled Tasks Sound and Audio Devices Speech System

19 20

Taskbar and Start Menu User Accounts

Stabileşte execuŃia automată a aplicaŃiilor, utilitarelor, operaŃiilor de curăŃare a discurilor etc. Atribuie sunete evenimentelor de sistem şi gestionează dispozitivele de sunet. Stabileşte opŃiunile de voce pentru programele de conversie a textelor în vorbire. Analizează şi modifică informaŃiile persoanele de identificare, dispozitivele instalate, cantitatea de memorie RAM, tipul de procesor etc. Configurează proprietăŃile pentru bara de taskuri şi meniul Start. Adaugă, şterge sau modifică utilizatori.

Sursa: S. Curteanu, PC Elemente de bază şi utilizare (pag. 87-88)

Ce putem configura cu ajutorul aplicaŃiei Display din Control Panel în sistemul de operare Windows? (vezi pag. 89)

90

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 13 APLICAłII SOFTWARE

13.1. Programe utilitare AplicaŃii de gestiunea fişierelor
Gestiune fişiere

Sistemul Windows XP dispune de o aplicaŃie proprie pentru gestiunea fişierelor şi a dosarelor denumită Windows Explorer. Principalele etape ce caracterizează aplicaŃia Windows Explorer sunt următoarele: • lansarea aplicaŃiei Windows Explorer; • vizualizarea obiectelor din calculator; • operaŃii cu obiecte în Windows Explorer; • vizualizarea imaginilor cu Windows Explorer; • configurarea caracteristicilor sistemului de fişiere. Destul de mulŃi utilizatori preferă aplicaŃia Total Commander din mai multe motive21: • interfaŃa acestei aplicaŃii este armonizată cu cea pentru sistemul de operare MS-DOS de la care s-a făcut trecerea după ani buni de exploatare; • aplicaŃia Total Commander oferă unele avantaje comparativ cu facilităŃile suplimentare cuprinse în sistemul de operare Windows anume: integrează programe de compresie; transferă fişiere prin File Transfer Protocol; oferă posibilitatea de a diviza în fragmente fişiere, ulterior putând să le recombine; codifică şi decodifică fişiere; creează meniuri proprii; • capacitatea de utilizare este relativ mică (2 Mb) Ecranul calculatorului sub aplicaŃia Total Commander este împărŃit în 12 zone, între care primele 11 zone sunt permanent active în fereastră şi o zonă destinată realizării unor comenzi prin intermediul tastelor F3 – F8. Pentru orice dificultate aplicaŃia oferă asistenŃa Soft denumită Ajutor prin acŃionarea tastei F1.

21

E. Cerchez, M. Şerban, PC pas cu pas, prelucrare şi adaptare, pag. 79-90

91

Toate operaŃiile menŃionate mai sus se desfăşoară între cele două ferestre ale zonei principale, cea din stânga denumită fereastra sursă, iar cea din dreapta denumită fereastra destinaŃie. Navigarea între cele două ferestre se realizează cu ajutorul tastei TAB. Numeroase operaŃii pot fi realizate în fereastra sursă fie cu ajutorul tastelor sau a combinaŃiilor de taste, fie cu ajutorul mouse-lui cu acesta din urmă mult mai rapid şi chiar mai comod. Utilizarea meniurilor este prezentată în instrucŃiunile ce însoŃesc livrarea programului. Meniul principal poate fi modificat astfel încât fiecare utilizator poate să îşi creeze propria interfaŃă necesară obiectivelor propuse. AplicaŃii privind arhivarea informaŃiilor
Arhivare

Păstrarea informaŃiilor într-un calculator se realizează cu ajutorul hard diskului. De aceea pentru a păstra cât mai multă informaŃie se impune înlocuirea hard dikului utilizat cu un altul mai mare. O soluŃie mai bună adoptată de Microsoft este de a folosi programe de arhivare a informaŃiilor, având rolul de a comprima informaŃiile pentru a ocupa un volum mai mic. Pe lângă avantajul de a ocupa un volum mai mic, un alt avantaj îl reprezintă economia de timp ce se realizează în momentul copierii sau transmiterii informaŃiilor. Pentru comprimarea, respectiv decomprimarea informaŃiilor, dar şi pentru siguranŃa şi protecŃia acestor informaŃii pe parcursul acestui proces se impune utilizarea unor programe de arhivare performante. Prin arhivare, care presupune în esenŃă comprimarea informaŃiei, înseamnă aducerea informaŃiei la un alt stadiu la nivelul procesoarelor de sistem. InformaŃia comprimată este de acum codificată şi neperceptibilă în cadrul sistemului. Pentru o nouă utilizare informaŃia trebuie dezarhivată. Programele pentru arhivarea informaŃiilor sunt în acelaşi timp şi programe pentru dezarhivarea informaŃiilor. În principiu aceste programe realizează următoarele obiective: comprimă fişiere (programele arhivatoare WINRAR, WINZIP, etc.); comprimă hard discul (STACKER). Indiferent de programul de comprimare utilizat obiectivul esenŃial rămâne codificarea astfel încât să ocupe un volum cât mai mic posibil. De regulă, programele de comprimare respectă anumite etape de lucru: 92

este căutată secvenŃa ce se repetă; toate secvenŃele ce se repetă se înlocuiesc cu un simbol; la finele operaŃiunii se foloseşte indexul simbolurilor utilizare. În marea lor majoritate programele de arhivare a discurilor sunt mai performante decât programele de arhivare a fişierelor, primele fiind remarcate prin viteza mai mare, transparenŃă superioară şi economie de spaŃiu. AplicaŃii privind viruşii informatici
Viruşi şi antiviruşi

Viruşii informatici sunt programe informatice de dimensiuni mici create cu scopul bine definit de a distruge partea cea mai valoroasă dintr-un calculator, anume datele. Viruşii informatici se strecoară în zone relativ ascunse utilizatorului, producând distrugeri asupra bazelor de date de pe discuri sau alte părŃi ale calculatorului. Un virus informatic are în structura sa trei componente: partea de lansare în acŃiune a nucleului virusului, se face doar după îndeplinirea unor condiŃii prealabile; partea de autoreproducere, ce conŃine şi o componentă ce recunoaşte programele deja infectate şi nu permit o nouă infectare; nucleul de bază ce realizează misiunea virusului. Viruşii informatici pot infecta datele sau echipamentele calculatorului în două moduri: prin intermediul suporturilor portabile de memorare externe; prin reŃelele informatice între care reŃeaua Internet deŃine rolul determinant. Efecte negative produse de viruşii informatici Vom menŃiona câteva dintre efectele negative semnificative produse de viruşii informatici: modificarea sau distrugerea fişierelor; ştergerea totală sau parŃială a informaŃiilor aflate pe hard disk; distrugerea tabelei de alocare a fişierelor, ce conduce la imposibilitatea citirii informaŃiilor de pe hard disk; producerea unor efecte grafice sau sonore inofensive;

93

scăderea vitezei de lucru a calculatorului uneori chiar blocarea acestora; în interiorul calculatorului virusul se reproduce mărind mult efectul infectării; odată realizată contaminarea cele mai vulnerabile fişiere sunt executate; în faza activă apar simptome tipice: imaginea se modifică pe ecran, multe fişiere sunt şterse sau se produce chiar formatarea hard diskului; unii viruşi atacă codul gazdei alŃii agreează codul gazdei. Extinderea infectării se produce doar dacă este executat codul. Aceasta se realizează direct ca făcând parte din secvenŃa de iniŃializare sau indirect prin abordarea unui program infectat de utilizator. Unele clasificări privind viruşii Sunt numeroase criterii de clasificare a viruşilor informatici 22 : • după comportamentul general: viruşi software, ce afectează softurile şi sistemul de operare; viruşi hardware, ce afectează hard diskul, floppy diskul şi memoria; • după gradul de acŃiune: viruşii care nu provoacă distrugeri, dar reduc capacitatea de lucru a calculatoarelor şi echipamentelor sale; viruşi ce produc distrugerea programului informatic în care au fost introduşi; viruşi cu capacitate foarte mare de distrugere ce provoacă efecte majore asupra calculatorului şi echipamentelor sale; • după capacitatea lor de reproducere: viruşi ce nu se reproduc dar provoacă daune mici calculatorului şi echipamentelor sale; viruşi ce se reproduc afectând în mare parte sau total calculatorul şi echipamentele sale; • după dimensiunea acŃiunilor: viruşi de nivel macro, ce afectează fişierele de date;
22

Silvia Curteanu, PC Elemente de bază şi utilizare, pag. 124-132

94

viruşi de program ce afectează fişierele în partea de execuŃie a programelor informatice; viruşi de iniŃializare ce afectează programul informatic la deschiderea lui sau a calculatorului; • după modul de acŃionare: viruşi „logic bomb”, ce acŃionează la întrunirea unor parametri; viruşi „time bomb”, acŃionează la o anumită dată şi oră; viruşi „rabbit”, ce distrug resursele sistemului datorită autoreproducerii automate; viruşi tip „trojan horse”, ce au la prima vedere o întrebuinŃare, dar în realitate acŃionează prin alte proceduri; viruşi tip „trojan mule”, ce lansează capcane pentru obŃinerea unor coduri sau parole; viruşi tip „chain letter”, ce operează în lanŃ mai ales prin Internet; viruşi tip „back door”, ce operează pe ascuns echivalent „uşa din dos”. Utilizarea unor programe informatice antivirus Dezvoltarea procedurilor capabile să infecteze cât mai multe programe informatice a impus nevoia de a perfecŃiona şi programele antivirus. Astfel, programele antivirus analizează unităŃile de disc, până la găsirea semnăturilor lăsate de viruşi în programele infectate. Numai că, pentru a descoperi şi viruşii noi trebuie actualizată lista de semnături, altfel, aceştia din urmă vor trece neobservaŃi şi îşi vor derula nestingheriŃi activitatea programată. În marea lor majoritate, programele de protecŃie antivirus sunt create pentru a realiza următoarele operaŃii: • pentru a preveni infectarea calculatoarelor şi echipamentelor lor cu viruşi şi pentru semnalarea existenŃei unor viruşi în memoria calculatoarelor; • să elimine fişierele infestate cu viruşi cunoscuŃi; • să detecteze prezenŃa unor viruşi în interiorul unor fişiere. Sunt cunoscute până în prezent două categorii de programe informatice antivirus:

95

• programe informatice permanente, ce sunt create şi rămân în memoria calculatorului pentru supraveghere; • programe informatice lansate periodic de utilizatori pentru a fi folosite pentru verificarea calculatorului şi echipamentelor sale. Devirusarea calculatoarelor şi echipamentelor sale se realizează

parcurgând următoarele etape: • identificarea viruşilor cu ajutorul programului antivirus; • ştergerea fişierului infectat cu virus; • monitorizarea tuturor operaŃiilor efectuate de calculator cu ajutorul unui antivirus. AplicaŃii pentru administrarea şi întreŃinerea sistemului
ÎntreŃinerea sistemului

Pentru administrarea şi întreŃinerea sistemului Windows XP a creat mai multe instrumente şi aplicaŃii între care nominalizăm mai jos pe cele semnificative: • Task Manager, este un instrument utilizat pentru finalizarea aplicaŃiilor blocate, de regulă din cauza viruşilor, dar şi pentru listarea proceselor care se desfăşoară, respectiv pentru verificarea performanŃelor sistemului de operare; • System Monitor, este un instrument utilizat pentru afişarea grafică şi numerică a informaŃiilor semnificative din cadrul sistemului de operare; • MiniaplicaŃia System, este aplicaŃia ce contribuie la ridicarea performanŃelor sistemului Windows cu ajutorul unor metode de ajustare. În pagina General din foaia de proprietăŃi System sunt afişate caracteristici privind tipul procesorului, viteza de lucru şi respectiv memoria RAM instalată; • File Signature Verification, este un instrument utilizat pentru stoparea deteriorării celor mai importante fişiere din sistem; • Grupul de instrumente administrativ tip Tools, este un grup de instrumente administrative ce fac parte din locaŃia centrală unde se fac modificări pentru întreg sistemul denumită opŃiunea Control Panel. Între aceste instrumente enumerăm: Computer Management, Event Viewer, Services, Local Security Policy etc. • System Tools, este o secŃiune din meniul Start, ce se lansează prin comanda Start → All Programs → Accessories → System Tools. 96

SecŃiunea System Tools include câteva instrumente semnificative: Scheduled Tasks, System Information, Disk Cleanup, Disk Defragmenter etc. Scheduled Tasks, este o aplicaŃie ce permite automatizarea realizării programelor; System Information, este o aplicaŃie ce permite vizualizarea în detaliu a componentelor hardware şi software; Disk Cleanup, este o aplicaŃie ce asigură ştergerea fişierelor temporare oriunde s-ar afla ele pentru a elibera spaŃiul pe hard disk. Lansarea în execuŃie a aplicaŃiei se realizează prin opŃiunea Start → All Programs → Accessories → System Tools → Disk Cleanup. Disk Defragmenter, este o aplicaŃie ce permite reorganizarea tuturor fişierelor de pe hard disk. Se identifică spaŃiile rămase libere după care fişierele se mută din aproape în aproape astfel încât tot hard diskul apare defragmentat. Scopul operaŃiunii îl reprezintă eliberarea spaŃiului de memorie pe hard disk. În atingerea obiectivului este necesară parcurgerea a 5 etape: prima este lansarea aplicaŃiei; a doua alegerea unei unităŃi din lista globală; a treia prin acŃionarea butonului analysis se afişează pe ecran cele patru categorii de fişiere; a patra, vizualizarea informaŃiilor fragmentate cu ajutorul butonului View Report; iar a cincea etapă realizarea defragmentării Defragmenter. • Windows Update, este un instrument on-line ce permite notificarea şi descărcarea tuturor modificărilor aduse programelor informatice. AplicaŃia permite de asemenea corectarea erorilor. • Error-checking, este o aplicaŃie ce permite verificarea erorilor în sistemul de fişiere şi sectoare defecte pe unitate. Cum se clasifică programele utilitare? (vezi pag. 91-97) propriu-zise prin acŃionarea butonului

97

13.2. AplicaŃii dedicate AplicaŃii pentru editarea şi procesarea textelor
Procesare texte

În prezent, majoritatea actelor oficiale, a cărŃilor şi lucrărilor tipărite reprezintă rezultatul unui proces de tehnoredactare computerizată.

Tehnoredactarea computerizată se realizează cu participarea a două componente: • calculatorul, cu ajutorul căruia se culege textul şi putem face toate corecturile direct în text înainte de tipărire; • aplicaŃia software, cu ajutorul căreia textul introdus în calculator este prelucrat din anumite puncte de vedere (folosirea fonturilor, a caracterelor îngroşate; a caracterelor subliniate sau înclinate etc). De asemenea, textul se aşează în pagină, se introduc tabele, grafice, imagini sub formă de fotografii etc. A doua componentă, respectiv aplicaŃia software poartă denumirea de editor de text. Calitatea unei aplicaŃii software este dată de gradul de îndeplinire a funcŃiilor de bază ce trebuie îndeplinite: • introducerea textului; • editarea textului; • verificarea şi corectarea textului; • formatarea documentelor; • introducerea tabelelor Word; • introducerea textelor pe coloană; • scrierea ecuaŃiilor; • gestiunea documentelor; • asistarea editorului de text. Pentru exemplificare se utilizează aplicaŃia Word, din Pachetul Microsoft Office. AplicaŃii pentru calcul tabelar şi diagrame
Calcul tabelar

Marea majoritate a utilizatorilor de aplicaŃii pentru calcul tabelar şi diagrame folosesc Microsoft Excel. Elementul esenŃial în cadrul unei aplicaŃii pentru calcul tabelelor îl reprezintă foaia de calcul numită sheet. Un grup de foi de calcul formează un fişier Excel. O aplicaŃie Excel se compune din mai multe fişiere, fiecare denumite Book 1, Book 2, ..., Book n.

98

Foaia de calcul, este asemănătoare unei foi de hârtie pe care se scrie conŃinutul unei lucrări. Structural, foaia de calcul este alcătuită din coloane pe verticală şi linii pe orizontală. Coloanele sunt notate cu litere începând cu A, iar liniile sunt numerotate cu cifre începând cu 1. Din intersecŃia coloanelor rezultă celulele. Toată zona de lucru a unei ferestre Excel este formată din celule. Fiecare celulă are o adresă numită referinŃa celulei. Un grup de celule formează un domeniu. Fiecare domeniul se identifică cu o referinŃă de domeniu 23. AplicaŃii pentru prezentări animate
Prezentări animate

Vom utiliza pentru exemplificare aplicaŃia PowerPoint din cadrul pachetului de programe Microsoft Office, având în vedere faptul că utilizează multe din instrumentele pentru prezentări animate, respectiv: texte, tabele diagrame. Obiecte grafice, ecuaŃii sunete, animaŃie etc. Elementele de bază ale unei prezentări animate sunt următoarele: • slide-ul, reprezintă o imagine ce poate avea în componenŃă câteva dintre instrumentele utilizate pentru prezentări animate; • notele, sunt texte cu explicaŃii suplimentare ataşate slide-ului, utilizate de prezentator în expunere şi nevăzute de publicul auditoriu; • extrasele, reprezintă imaginile slide-urilor tipărite pe hârtie ce sunt distribuite publicului auditoriu; • şablonul, reprezintă modelul după care se formează slide-urile. Sunt cunoscute şabloane pentru prezentări şi şabloane pentru aspectul prezentărilor; • macheta şablonului, se utilizează pentru definirea tipului de obiecte ce se vor aranja în slide. Prezentarea în Power Point reprezintă o derulare succesivă de slide-uri. Orice prezentare în Power Point cuprinde două faze: • pregătirea prezentării, faza în care se construiesc slide-urile; • prezentarea propriu-zisă, faza în care are loc expunerea slide-urilor de către prezentator, respectiv vizualizarea acestora de publicul auditor.

23

Silvia Curteanu, PC Elemente de bază şi utilizare, prelucrare şi adaptare, pag. 211-289

99

Prezentarea propriu-zisă poate beneficia şi de asocieri cu sunete, animaŃie, clipuri pregătite anticipat sau chiar legături cu pagini web. O astfel de prezentare combinată se transformă într-un document multimedia. Principalele etape ale unei prezentări animate sunt următoarele: • proiectarea prezentării; • salvarea prezentării; • completarea proiectării; • desfăşurarea pregătirii prezentării; • gestionarea prezentării. Cum se clasifică aplicaŃiile dedicate? (vezi pag. 98-100)

13.3. Schimbul de informaŃii între aplicaŃii Pentru utilizarea informaŃiilor între aplicaŃiilor între aplicaŃii se folosesc următoarele tehnici specifice: • importul şi exportul de documente; • tehnica OLE (Object Linking and Embedding); • capturile de imagini. Importul şi exportul de documente Atunci când două aplicaŃii folosesc tehnici diferite de memorarea documentelor, pentru a transfera informaŃiile de la o aplicaŃie la alta se utilizează operaŃia de importare pentru intrări şi exportare pentru ieşiri. EsenŃial este ca ambele aplicaŃii să accepte un format comun. Dacă se doreşte importarea unui fişier în alt format decât cel al aplicaŃiei în care se va realiza deschiderea, se va stabili în lista Files of type din fereastra Open tipul de fişier ce se va importa. Pentru exportul unui fişier în formatul necesar altui program se procedează la salvarea fişierului de exportat, apoi se va stabili tipul fişierului acceptat de aplicaŃia în care se va realiza exportul apelând la Save as type în fereastra Save As. Tehnica OLE Această tehnică presupune prelucrarea obiectelor obŃinute cu o aplicaŃie de către o altă aplicaŃie.

100

Metodele de introducere a obiectelor obŃinute cu o aplicaŃie într-o altă aplicaŃie sunt următoarele: încapsularea şi legarea. Încapsularea unui obiect, presupune copierea acestuia între două documente obŃinute cu aplicaŃii diferite. Legarea documentelor, presupune modificarea sursei şi reflectarea acesteia în documentul primitor. Capturile de imagini Pentru a realiza capturile de imagini se utilizează ca aplicaŃie intermediară Clipboard-ul Windows. Procedura de capturare a imaginii presupune următoarele etape: aducerea imaginii pe ecran; capturarea şi încărcarea în Clipboard folosind tasta <Print Screen>; deschiderea documentului de destinaŃie; inserarea imaginii din Clipboard folosind comanda Paste; decuparea secŃiunii dorite din imagine folosind instrumente de tip crop; formatarea imaginii.

Care sunt tehnicile folosite pentru schimbul de informaŃii între aplicaŃii? (vezi pag. 100)

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Gabriel Cucui, Informatică Economică, Editura Bibliotheca, 2009, pag. 113-210 2. E. Cerchez, M. Şerban, PC pas cu pas, Polirom, Iaşi, 2005, pag. 28-30, 46-56 3. Silvia Curteanu, PC Elemente de bază şi utilizare, Editura Polirom, Iaşi, 2007, pag. 55-102, 124-132

101

MODUL V REłELE INFORMATICE
1. 2. 3. 4. 5. Cuprins Obiectiv general Obiective operaŃionale Dezvoltarea temei Bibliografie selectivă

Cuprins UI 14. ReŃele de calculatoare = 1,5 ore UI 15. Arhitecturi de reŃele = 1,5 ore

Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinŃe despre reŃele informatice după structură, dimensiuni şi serviciile facilitate Obiective operaŃionale: Însuşirea de cunoştinŃe generale în ceea ce privesc componentele unei reŃele, tipologiile de reŃea, modelele de dezvoltare, reŃeaua Internet şi serviciile oferite.

102

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 14 REłELE DE CALCULATOARE ReŃelele informatice au avut şi au în continuare un impact deosebit din punct de vedere psihologic şi economic asupra funcŃionării societăŃii. În viitorul apropiat, bunurile şi serviciile vor conŃine cantităŃi din ce în ce mai reduse de materii prime şi materiale tradiŃionale, înglobând din ce în ce mai multă informaŃie organizată şi prelucrată superior, denumită inteligenŃă artificială. TranziŃia la noua Societate informaŃională de transformarea acesteia se va realiza cu ajutorul sistemelor de telecomunicaŃii24. ReŃelele de calculatoare reprezintă situaŃii speciale ale reŃelelor de telecomunicaŃii (Fig. 14.1).

StaŃie de lucru

SERVER

StaŃie de lucru

StaŃie de lucru

imprimantă

StaŃie de lucru

Fig. 14.1. ReŃea de calculatoare ReŃeaua de calculatoare reprezintă un ansamblu eterogen de calculatoare şi echipamente corespunzătoare, conectate între ele cu scopul de a schimba informaŃii la distanŃă. 14.1. Componentele unei reŃele de calculatoare O reŃea de calculatoare cuprinde de regulă, următoarele componente: • Server-ul, reprezintă calculatorul de bază, considerat gazdă, cu ajutorul căruia se gestionează funcŃionarea întregii reŃele, concentrând totodată, majoritatea resurselor; • StaŃiile de lucru, sunt echipamente de calcul eterogene conectate la server şi între ele, cu posibilitatea de a transmite şi recepŃiona informaŃii, partajând resursele disponibile la nivelul întregii reŃele;

24

N. Olariu, I. Brezeanu, Utilizarea calculatoarelor, preluare şi adaptare, pag. 78-114

103

• SuporŃii fizici, asigură transmisia materială a semnalelor electrice, radio sau optice între nodurile reŃelei; • Echipamentele de adaptare, asigură compatibilitatea dintre staŃiile de lucru aflate în reŃea şi suporŃii fizici; • Echipamentele de control al comunicaŃiilor, asigură protecŃia informaŃiilor din reŃea optimizând totodată fluxurile de informaŃii derulate între componentele reŃelei; • Sistemul de operare, reprezintă aplicaŃia sau grupul de aplicaŃii instalate pe Server, asigurând coordonarea funcŃiilor calculatorului de bază şi contabilizarea aplicaŃiilor instalate pe staŃiile de lucru. De precizat că în reŃele se transportă şi sunt prelucrate informaŃii ce pot avea următoarele formate: • formă de text, agregat în diverse structuri; • formă grafică, adică fotografii, desene, ilustraŃii; • formă de voce sau video, privesc comunicaŃiile fonice sau sub formă de imagini animate; • comunicaŃie multimedia, priveşte o transmisie simultană de text, sunet şi imagine. Văzute din punct de vedere geografic, reŃelele de calculatoare pot fi: • reŃele locale (LAN – Local Area Networks), ce implementează sistemul informatic al unei întreprinderi sau instituŃii, operând la distanŃe mici de zeci sau sute de metrii; • reŃele metropolitane (MAN – Metropolitan Area Networks), ce interconectează filiale sau puncte de lucru ale aceleiaşi entităŃi; • reŃele cu largă răspândire (WAN – Wide Area Networks), ce interconectează centre informatice naŃionale sau internaŃionale.

Cum se numeşte calculatorul care gestionează resursele şi funcŃionarea unei reŃele? (vezi pag. 103)

Cum se numeşte reŃeaua care interconectează filiale sau puncte de lucru ale aceleiaşi entităŃi? (vezi pag. 104)

104

Revenind la componentele unei reŃele de calculatoare, vom descrie mai jos structura şi funcŃiile celor mai importante dintre acestea. Mediile de comunicaŃii (suporŃii fizici) se regrupează în două categorii:
SuporŃi fizici

liniile fizice şi undele electromagnetice. Principalele linii fizice utilizate în telecomunicaŃii sunt următoarele: cablul telefonic; cablu coaxial; reŃeaua de alimentare electrică; fibra optică.

În categoria undelor electromagnetice menŃionăm: microundele; infraroşu; undele radio.

Echipamentele de adaptare operează între staŃiile de lucru aflate în reŃele
Echipamente de adaptare

şi suporŃii fizici. În funcŃie de timpul semnalului transmisiile pot fi: analogice; numerice sau digitale.

Diversitatea echipamentelor utilizate în cadrul unei reŃele de calculatoare, a suporŃilor fizici şi a multiplelor posibilităŃi de configurare a legăturilor generează nevoia de a efectua un control al comunicaŃiilor. Este de asemenea importantă folosirea echipamentelor de control al
Echipamente de control

comunicaŃiilor pentru că acestea pot semnala în timp util incompatibilităŃile constructive dintre elementele componente ale reŃelei. Pentru armonizarea funcŃionării la parametrii a unei reŃele, se utilizează standardul denumit protocol de comunicaŃie care stabileşte următoarele: conectarea echipamentelor la reŃea; formatarea informaŃiilor în timpul transmisiei; recunoaşterea de către receptor a unui mesaj; detectarea şi corectarea erorilor din reŃea.

Pentru controlul comunicaŃiilor se utilizează echipamente speciale, între care cele mai importante sunt grupate astfel: controlere; multiplexoarele; concentratoarele; procesoarele front-end. 105

14.2. Tipologia reŃelelor de calculatoare Tipologia unei reŃele priveşte totalitatea conexiunilor ce conduce la cea mai bună comunicare a echipamentelor componente unei reŃele între ele. Două aspecte caracterizează tipologia unei reŃele: • aspectul fizic, descrie infrastructura materială utilizată pentru a lega staŃiile de lucru între ele, sau pe scurt suporŃii fizici utilizaŃi: • aspectul logic, precizează maniera în care fiecare staŃie de lucru poate să acceadă la resursele ce formează aspectul fizic, cum poate să utilizeze această infrastructură Ńinând cont de protocolul de comunicaŃie ce reprezintă standardul de armonizare a reŃelei. În practică sunt utilizate următoarele tipologii de reŃea: Ethernet şi inel (token ring). 14.2.1. Tipologia de reŃea Ethernet
ReŃea Ethernet

Ethernet a devenit principalul standard pentru reŃelele locale, utilizat în două configuraŃii topologice: • reŃeaua Ethernet bus (magistrală), reprezintă topologia cea mai des întâlnită în reŃelele de tip LAN. Astfel, pe o singură magistrală se leagă în paralel staŃiile de lucru şi serverul de reŃea. SuporŃii fizici utilizaŃi sunt de regulă, cabluri telefonice, cabluri coaxiale sau fibre optice. Conflictele de acces sunt inerente pentru faptul că toate informaŃiile circulă pe acelaşi canal. De aceea pentru rezolvarea acestor conflicte, se utilizează un mecanism de priorităŃi furnizat de protocolul de comunicaŃie. Structura are o configurare elastică, componentele pot fi oricând adăugate sau scoase (Fig.14.2);

StaŃie de lucru 1

StaŃie de lucru 2

StaŃie de lucru N

SERVER Fig. 14.2. ReŃea Ethernet bus • reŃeaua Ethernet star (stea), este formată dintr-un lanŃ de staŃii de lucru legate individual de server printr-un concentrator (Fig. 14.3) 106

StaŃie de lucru 1 StaŃie de lucru 2

SERVER

Concentrator

StaŃie de lucru N Fig. 14.3. ReŃea Ethernet star

14.2.2. Tipologia de reŃea inel
ReŃea inel (token ring)

Tipologia de reŃea inel (token ring) constă în legarea staŃiilor de lucru între ele printr-un segment de cablu (coaxial sau fibră optică) de forma unui inel închis. Din punct de vedere al conexiunii fizice, aceasta are aspectul unei legături „punct cu punct”, iar din punct de vedere al accesului logic legăturile au forma unei bucle (Fig.14.4). StaŃie de lucru 1

SERVER

inel

StaŃie de lucru 2

StaŃie de lucru N Fig. 14.4. ReŃea tip inel

Care este tipologia reŃelei de calculatoare conectate individual prin intermediul unui concentrator? (vezi pag. 106-107 )

107

UNITATEA DE ÎNVĂłARE 15 ARHITECTURI DE REłELE FuncŃionarea reŃelelor informatice este un ansamblu foarte complex pentru a fi tratat global. De aceea, protocolul de comunicaŃie lansează ideea descompunerii reŃelelor în componente uşor de studiat. Numeroase modele sau arhitecturi de reŃea au apărut, între care cele mai cunoscute ISO7 şi TCP/IP. 15.1. Modelul ISO7
Modelul ISO7

Pentru a uşura comunicarea între calculatoare diferite, OrganizaŃia InternaŃională pentru Standardizare (ISO) a descris în anul 1977 modelul arhitectural OSI (Open System Interconnection). Modelul ISO7, este denumit astfel pentru că el cuprinde 7 niveluri de abordare ale cerinŃelor generale ale unei comunicaŃii de informaŃii între calculatoare, prezentate mai jos în ordinea complexităŃii lor: • nivelul fizic, realizează activarea şi dezactivarea conexiunilor fizice, modularea şi demodularea, respectiv transmisia în mediul de comunicaŃie; • nivelul legăturii de date, ce permite realizarea transmisiei şi recepŃiei cadrelor, respectiv detectarea şi înlăturarea erorilor; • nivelul reŃea, este responsabil cu dirijarea informaŃiilor către destinaŃiile de bază; • nivelul transport, creează structurile de informaŃii sub formă de cadre; • nivelul sesiune, asigură deschiderea dialogului între două aplicaŃii, incluzând şi procesul privind dreptul de acces în sistem; • nivelul de prezentare, permite editarea, formatarea şi comprimarea informaŃiilor conform cu cerinŃele receptorului; • nivelul aplicaŃie, reprezintă punctul de pornire, dar şi de atingere a obiectivelor schimbului de informaŃii, altfel spus realizează interfaŃa cu utilizatorul. 15.2. Modelul TCP/IP

Modelul TCP/IP

Modelul TCP/IP reprezintă un grup de protocoale de comunicaŃie ce permite comunicarea între calculatoare diferite aflate în zone diferite ale planetei ce pot comunica chiar fără fir tocmai datorită acestor ultime tehnologii avansate. 108

De fapt, protocolul de comunicaŃie Internet (IP) a fost completat de TCP (Transmission Control Protocol), parcurgând mai multe etape ce jalonează dezvoltarea Internetului25: • anul 1972, prima demonstraŃie publică printr-o conferinŃă internaŃională privind comunicaŃiile. Între timp numeroase universităŃi s-au ataşat reŃelei şi muncii comune de dezvoltare a acestor protocoale. UNIX a fost sistemul de exploatare utilizat cu predilecŃie în această epocă; • mijlocul anilor 1970, lucrările de dezvoltare finalizează cu protocolul TCP (Transmission Control Protocol); • anul 1983, TCP/IP devine standardul de facto pentru defensiva americană şi pentru industria informatică în general; • anul 1990, apare WWW (World Wide Web). 15.3. Internet – reŃea de reŃele
Internet

Internetul este mediul prin care orice utilizator poate avea acces la informaŃii sau poate distribui informaŃii. Internetul nu are o autoritate unică de conducere. Există totuşi, la nivel planetar o organizaŃie de voluntari numită ISOC (Internet Society) fondată în anul 1992 ce stabileşte propriile strategii de dezvoltare. O altă organizaŃie numită IETF (Internet Engineering and Task Force) rezolvă problemele de ordin tehnic. Comunicarea prin Internet se face prin sistemul de comutare de pachete. În Internet comutarea de pachete se realizează astfel: informaŃiile utile ce trebuie transmise sunt încadrate cu anumite informaŃii de control între care cele mai importante sunt adresele destinatarului şi expeditorului. Obiectul astfel constituit se transmite cu ajutorul unui comutator de pachete numit router, prin intermediul calculatoarelor denumite host (gazde). Împreună router-ele şi host-urile formează nodurile de reŃea Internet. Dirijarea automată a pachetelor în cadrul reŃelei se efectuează pe baza unui set de reguli numit protocol. Primul protocol utilizat este Internetul Protocol (IP), cel ce asigură construcŃia pachetelor şi expediŃia lor către destinatar. Lansarea unui pachet IP nu asigură şi livrarea la destinatar. Diverse erori pot conduce la pierderea pachetului sau doar alterarea lui.

25

H. Bersini, M.P. et R. Spintte-Rose, Les fondements de l’informatique, pag. 326

109

Pentru a rezolva aceste probleme în Internet, protocolul IP a fost completat cu TCP (Transmission Control Protocol). Toate protocoalele de comunicaŃie formează suita protocoalelor TCP/IP din Internet. Utilizarea protocolului TCP/IP se asigură cu ajutorul unor aplicaŃii cu rol de client Internet. Furnizoarele de informaŃii se numesc servere Internet. Pentru a avea ordine în reŃea, se utilizează adresele IP. Sistemul adreselor IP s-a dovedit a fi eficient deoarece furnizează adrese suficiente pentru noile noduri, dar puŃin agreat de utilizatori datorită problemelor de memorare a noilor adrese. Se preferă, în acest caz asocierea adreselor DNS (Domain Name System). Noul format de adresă (adresă numerică asociată adresei DNS) este pus la dispoziŃie de serverul de nume la rândul lui structurat pe domenii şi subdomenii. Realizarea oricărui serviciu Internet presupune existenŃa unui calculator ce solicită informaŃii (client) şi un sever care furnizează informaŃii. În funcŃie de misiunea pe care o are calculatorul poate îndeplini pe rând calitatea de client sau server. Principalele servicii oferite în reŃeaua Internet sunt următoarele:
Servicii Internet

• poşta electronică, sau pe scurt e-mail este serviciul cel mai cunoscut în Internet. Acest serviciu presupune transmiterea unor mesaje între persoane. Utilizatorii dispun de câte o cutie poştală virtuală, adică un fişier standard ce poate fi accesat printr-un cont şi o parolă personală. Cutia poştală are o adresă ce cuprinde numele utilizatorului şi adresa DNS a nodului gazdă despărŃite prin semnul @. • accesul la un calculator aflat la distanŃă, permite utilizatorului de a putea accesa şi lucra cu resursele unui calculator aflat în reŃea la orice distanŃă. AplicaŃia ce permite accesul se numeşte telnet, iar condiŃia de acces este obŃinerea unui cont de acces. • transferul fişierelor de la distanŃă FTP (File Transfer Protocol), permite utilizatorului de a efectua operaŃiuni în fişierele aflate pe un nod Internet aflat la distanŃă. Transferul fişierelor se poate realiza în variante text sau varianta binar; • serviciul FTP anonim, permite utilizatorilor să transfere liber şi gratuit fişiere din noduri aflate la distanŃă, dar deschise accesului public;

110

• serviciul de ştiri şi discuŃii prin Internet, permite utilizatorilor să aibă accesul la grupuri importante de ştiri, cu ajutorul aplicaŃiilor numite cititoare de ştiri; • serviciile de informare şi documentare, reprezintă totalitatea metodelor de găsire a informaŃiilor din Internet. Principalele servicii de acest gen sunt următoarele: WAIS (Wide Area Information Server), serviciul de căutare după conŃinut a informaŃiei, indiferent de locul unde se află aceasta; Archie, este serviciul care localizează fişierele ce conŃin aplicaŃii sau informaŃii, având ca mod de căutare numele acestora; Gropher, este serviciul descentralizat bazat pe mai multe servere, ce baleiază informaŃiile oferite de Internet; WWW (World Wide Web) este serviciul complex ce permite căutarea informaŃiei în întreg spaŃiul oferit de Internet; Hypertextul, este o metodă modernă de organizare a informaŃiei cu ajutorul link-urilor. Extensia hypertextului o reprezintă hypermedia.

Conectarea la Internet se realizează în trei variante:
Conectare la Internet

• reŃeaua telefonică cu sau fără fir; • linii numerice; • linii specializate. Intranetul este un concept apărut ca urmare a utilizării tehnologiilor

Intranet

Internet pentru legarea unitară a resurselor informaŃionale, respectiv pentru construcŃia sistemului informatic al organizaŃiei. În acest moment Intranetul este considerat o foarte bună infrastructură tehnologică şi informaŃională necesară pentru gestiunea informaŃiilor şi lucrul în echipă al unei organizaŃii dezvoltând comunicarea şi colaborarea între parteneri.

111

Care sunt principalele servicii oferite în reŃeaua Internet? (vezi pag. 110-111)

Din ce categorie de servicii oferite în reŃeaua Internet face parte World Wide Web? (vezi pag. 111)

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Gabriel Cucui, Informatică Economică, Editura Bibliotheca, 2009, pag. 211-231 2. Hugues Bersini, M.-P. et R. Spintte-Rose, Les fondements de l’informatique, Editions Vuibert, Paris, 2008, pag. 326 3. Nicolae Olariu, Iulian Brezeanu, Utilizarea calculatoarelor, Editura Macarie, Târgovişte, 1998, pag. 78-114

112

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful