-1

-

UPATSTVO ZA PRIMENA NA ZAKONOT ZA DANOKOT NA DODADENA VREDNOST

Skopje, 02.06.2000

-2-

Vrz osnova na ~len 160 od Zakonot za organite na upravata ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 40/90 i "Slu`ben vesnik na RM" broj 63/94 i 63/98), a vo vrska so ~len 64 od Zakonot za danokot na dodadena vrednost ("Slu`ben vesnik" na RM broj 44/99, 59/99, 86/99 i 11/2000), ministerot za finansii donesuva UPATSTVO ZA PRIMENA NA ZAKONOT ZA DANOKOT NA DODADENA VREDNOST (DDVU) Voved Upatstvoto za primena na danokot na dodadena vrednost ( vo natamo{niot tekst: DDVU) se odnesuva na Upravata za javni prihodi i na Carinskata uprava, vo onoj del, vo koj istata e dol`na da u~estvuva vo primenata i e obvrzuva~ko za vrabotenite vo dano~nata i carinskata uprava so cel da se obezbedi edinstvena primena na propisite. Ova upatstvo obrabotuva op{ti i sporni pra{awa kako i pra{awa koi baraat tolkuvawa povrzani so odano~uvaweto na prometot vo zemjata i ne gi razrabotuva pra{awata povrzani so odano~uvaweto na uvozot kako nadle`nost na Carinskata uprava. Pokraj toa, ovoj akt sodr`i odredbi za toa, kako da se postapuva vo odredeni slu~ai so cel da se izbegne prestroga i skapa primena na odredbite, kako i so cel da se poednostavi primenata.

Kon ~len 1 od ZDDV Poglavje 1 Su{tina na danokot na dodadena vrednost (1) Danokot na dodadena vrednost voveden so odredbite od ZDDV e oblikuvan kako op{t potro{uva~ki danok (~len 1 st. 2 od ZDDV), koj se napla}a, pokraj ostanatite danoci, na potro{uva~kata. Toj se napla}a vo site fazi na proizvodstvoto i trgovijata, kako i vo celokupniot uslu`en sektor. No, preku instrumentot na odbivka na prethodniot danok reguliran vo ~len 33 do 37 od ZDDV se postignuva, odano~uvaweto vo celokupniot pretpriema~ki domen (pole na stopanskata dejnost) da ne dovede do dano~no optovaruvawe, osven ako zakonot predviduva isklu~oci (na pr. isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok za delovno potrebni izdatoci navedeni vo ~len 35). Soglasno so negovata cel, so danokot na dodadena vrednost treba da se optovari celokupnata privatna i javna krajna potro{uva~ka, kako i krajnata potro{uva~ka vo pretpriema~kiot domen koja ne e rastovarena preku odbivkata na prethodniot danok. (2) Vo odnos na negovata struktura, danokot na dodadena vrednost e vo soglasnost so na~eloto na obezbeduvawe neutralnost na poleto na konkurencijata, kako vo doma{nata, taka i vo me|unarodnata razmena na stoki i uslugi. (3) Tolkuvaweto i primenata na poedine~nite odredbi od zakonot treba da bidat vo soglasnost, vo najgolem mo`en obem, so karakterot na danokot na dodadena vrednost kako op{t potro{uva~ki danok (stav 1) i so na~eloto na neutralnost na poleto na konkurencijata na pazarot (stav 2).

-3-

Kon ~len 2 to~ka 1 od ZDDV Poglavje 2 Promet na dobra i uslugi za nadomestok (Razmena na ispolnuvawa) (1) Prometot na dobra i uslugi podle`i na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost spored ~len 2 to~ka 1 od ZDDV, samo ako istiot se izvr{uva so nadomestok (vo natamo{niot tekst: razmena na ispolnuvawa). Razmenata na ispolnuvawa pretpostavuva deka postojat ispolnuva~ i primatel na dobroto ili korisnik na uslugata (vo natamo{niot tekst: primatel na ispolnuvaweto) i deka za prometot postoi protivispolnuvawe (nadomestok). Za pretpostavkata na razmena na ispolnuvawa, prometot i protivispolnuvaweto mora da stojat vo me|usebna vrska. Razmenata na ispolnuvawa mo`e da nastapi samo ako prometot e naso~en kon priem na protivispolnuvawe i ako so toa se inicira sakanoto, o~ekuvanoto ili mo`noto protivispolnuvawe, taka {to na kraj }e bidat zaemno povrzani me|usebno izvr{enite ispolnuvawa. Pritoa, ne se sprotivstavuva na pretpostavkata na razmena na ispolnuvawa faktot deka ne bilo ispolneto o~ekuvaweto na nadomest, deka nadomestokot stanal nevozmo`en ili deka istiot dopolnitelno se namalil. Privremenite te{kotii vo pogled na likvidnosta na dol`nikot na nadomestokot ne vlijaat vrz samiot odnos. Mo`e da postoi razmena na ispolnuvawa duri i ako odredeno protivispolnuvawe bide dobrovolno izvr{eno. Prometot i protivispolnuvaweto ne mora da bidat so ednakva vrednost. Po pravilo, nedostasuva pretpostavkata na razmena na ispolnuvawa, koga odredeno dru{tvo dobiva pari~ni sredstva samo za da bide staveno vo sostojba da izvr{i ostvaruvawe na svojata op{testvena cel. (2) Prometot opfa}a se' {to mo`e da bide predmet na pravniot promet. Sepak, prometot podle`i, vo pravna smisla, na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost samo vo onoj obem, vo koj istite pretstavuvaat prometi vo ekonomska smisla, t.e. pretstavuvaat prometi kaj koi postoi sopstven ekonomski interes na toj {to pla}a, koj interes go nadminuva ~istoto pla}awe na nadomestokot. Ednostavnoto pla}awe nadomestok, a osobeno pla}aweto vo gotovo ili doznakata, ne pretstavuva promet vo ekonomska smisla. Odr`uvaweto `irosmetki, {tedni vlogovi i drugi konta, samo po sebe, ne pretstavuva promet vo ekonomska smisla od strana na klientot sprema kreditnata institucija. Vlo`uvaweto na i upravuvaweto so imoti za nadomestok pretstavuva promet vo ekonomska smisla (na pr. na upravitelot na imotot) sprema klientot. Ponudata na izvr{uvawe promet (podgotvenost za ispolnuvawe) mo`e da pretstavuva promet vo ekonomska smisla, dokolku za toa se pla}a nadomestok. (3) Razmena na ispolnuvawa ne postoi, koga se poni{tuva odreden promet na dobra, na pr. zaradi vistinski nedostatoci (vra}awe na dobroto). Pri vra}awe na dobroto po izvr{eniot promet na dobra se vr{i ispravka na danokot i na prethodniot danok spored ~len 22 stav 1 od ZDDV. Dali }e postoi vra}awe na dobra ili povraten promet na dobra koj podle`i na odano~uvawe, se ocenuva od gledna to~ka na prvobitniot primatel na dobroto, a ne od gledna to~ka na prvobitniot ispora~atel. (4) Dogovorniot ili licencniot prenos na fudbaler so pla}awe na obes{tetuvawe za prenosot pretstavuva promet vo ekonomska smisla na fudbalskiot klubprenesuva~ sprema klubot-primatel. Primer: Fudbaler, koj sklu~il dogovor so odreden fudbalski klub se osloboduva od dogovornite obvrski zaradi negov premin vo stranski fudbalski klub. Stranskiot klub pla}a obes{tetuvawe za prenosot (vo vrska so mestoto na uslugata, vidi poglavje 29 stav 26 od DDVU). (5) Iznajmuvaweto na personal za nadomestok, na pr. so nadomest na izdatocite, se vr{i na~elno vo ramkite na razmenata na ispolnuvawa. Pri osloboduvaweto na rabotnici od strana na pretpriema~ot so nadomest na izdatocite (plati, socijalni pridonesi i sl.), na pr. za potrebite na Crveniot krst, za slu`bi za pomo{ pri elementarni nepogodi, za protivpo`arnite slu`bi ili za voeni ve`bi, ne postoi razmena na ispolnuvawa.

Ako dano~niot obvrznik-ispolnuva~ gi plati dogovornite penali sprema primatelot na ispolnuvaweto.pa duri i delumno . Pritoa. Dadeni se dva prometa. Istoto va`i i za taksi ili tro{oci za opomena koi gi napla}a odreden dano~en obvrznik od svoite zadocneti pla}a~i. Istoto va`i i vo slu~ai koga pobaruvaweto vo forma na otpremnina vtasuva so smrtta na trgovskiot zastapnik. tuku za nadomest na {teta. bez poseben nalog daden od liceto zadol`eno za nadomestuvaweto. vo toj slu~aj ne se raboti za del od nadomestok za odreden promet. nadomestokot na {teta ne postoi. vo toj slu~aj ne postoi namaluvawe na nadomestokot. vo toj slu~aj postoi nadomestok na {teta. ne pretstavuva nadomestok za odredeniot promet na dobra. Nasproti toa. (5) Obes{tetuvawata sprema zakupodavecot ili zakupoprima~ot za predvremenoto napu{tawe na iznajmenite prostorii ili za ukinuvawe na tekovniot dogovor za zakup ne pretstavuvaat nadomestok na {teta. ne doa|a do promena na nadomestokot. za koi ima obvrska na garancija sprema kupuva~ot. . pri otstranuvawe na {tetata od strana na o{tetenoto lice ili na treto lice po negovo zadol`enie. vo toj slu~aj ne postoi zgolemuvawe na nadomestokot. (3) Koga na odreden dano~en obvrznik mu se ispla}aat tro{ocite od sudska postapka od sprotivnata strana na sporot.protivispolnuvawe za odreden promet na dobra ili na uslugi. koi se pla}aat zaradi neispolnuvawe ili nesoodvetno ispolnuvawe na dogovori. O{tetuva~ot B go zadol`uva A da ja otstrani {tetata. imaat karakter na obes{tetuvawe. koga obes{tetuvaweto pretstavuva fakti~ko . (2) Dogovornite penali. (6) Pari~niot iznos koj go dobiva prodava~ot kako zamena vrz osnova na kreditno osiguruvawe na ispora~ana stoka. A dava nalog na firma za popravka na vozila za otstranuvawe na {tetata.-4- Poglavje 3 Nepostoewe na razmena na ispolnuvawa Nadomestok na {teta (1) Kaj vistinskiot nadomestok na {teta nedostasuva razmenata na ispolnuvawa. (4) Koga principalot mu pla}a otpremnina na svojot trgovski zastapnik vo slu~aj na prestanok na me|usebniot dogovor. vo toj slu~aj vakvoto pla}awe ne pretstavuva obes{tetuvawe. kamatite za vtasanost i procesnite kamati se smetaat. tuku zatoa {to e dol`en spored zakonot ili dogovorot da ja priznae {tetata i nejzinite posledici. Istoto va`i i koga proizvoditelot mu gi nadomestuva na trgovecot materijalnite tro{oci i tro{ocite za plati nastanati kako posledica na otstranuvaweto na {tetata. a vtor promet od A sprema B. tuku obes{tetuvawe. Zateznite kamati. Primer: Liceto A do`ivuva soobra}ajna nesre}a so zna~itelna o{teta na negovoto vozilo. Ako primatelot na ispolnuvaweto e dol`en da plati dogovorni penali sprema dano~niot obvrznikispolnuva~. tuku nadomestok za odreden promet. Nadomestuvaweto na iznosot od fakturata od B sprema A pretstavuva nadomestok. Stvarniot nadomestok na {teta postoi osobeno vo slu~aite na otstranuvawe na posledicite od {tetata od strana na o{tetuva~ot ili od nego zadol`en samostoen pomo{nik vo ispolnuvaweto. B mu go nadomestuva na A iznosot od fakturata. obes{tetuvaweto }e se smeta za nadomestok vo ramkite na odredenata razmena na ispolnuvawa. pri pla}awe na pari~no obes{tetuvawe od strana na o{tetuva~ot. za obes{tetuvawa. Ako samoto o{teteno lice ja otstrani samostojno nemu pri~inetata {teta po nalog na o{tetuva~ot. Nadomestokot na {teta ne se vr{i zatoa {to ispolnuva~ot primil odreden promet. isto taka. tuku nadomestok za ispolnuvaweto platen od principalot za steknatite imotni prednosti koi nastanale so vr{eweto na dejnosta kako trgovski zastapnik. (7) Ako odreden trgovec izvr{i otstranuvawe na nedostatoci vrz dobra kupeni kaj nego. eden od firmata sprema A.

vo toj slu~aj nedostasuva razmenata na ispolnuvawa so poedine~nite sodru`nici. ^lenarini kaj zdru`enija (9) Ako odredeno zdru`enie vr{i promet koj slu`i za zaedni~kite potrebi na site ~lenovi i ako za toa zdru`enieto napla}a (fakti~ki) ~lenarini. dogovorno utvrdenite pla}awa koi treba u{te da se izvr{at se smetaat za obes{tetuvawe. . Primer 1: Sodru`nikot A vlo`uva vo dru{tvoto pari (vlo`uvawe vo pari) i stvari (vlo`uvawe vo stvari). Delot od pridonesite koj otpa|a na prometite koi podle`at na odano~uvawe se izedna~uva so dano~nata osnova koja se utvrduva spored ~len 19 stav 2 to~ka 1. Sodru`ni~ki pridones bi postoel vo slu~aj koga sodru`nikot dava odreden pridones koj mu se nadomestuva so u~estvo vo dobivkata i vo zagubata. Ako. Ispolnuva~ ili primatel na ispolnuvaweto mo`e da bide kako dru{tvoto. a delumno na zaedni~kite potrebi na ~lenovite. Vo sekoj od slu~aite postoi poseben dogovor za pla}awe nadomestok (razmena na ispolnuvawa). ~lenarini postojat koga pridonesite se ednakvo golemi ili koga istite se presmetuvaat spored merilo koe va`i podednakvo za site ~lenovi. dokolku sodru`nikot vr{i odreden promet za poseben nadomestok. taka i sodru`nikot. status. vo toj slu~aj nedostasuva razmenata na ispolnuvawa so poedine~nite ~lenovi. iznajmi. toj mu iznajmuva na dru{tvoto proizvodstveni ma{ini za odredena zakupnina. Poglavje 4 Razmena na ispolnuvawa kaj trgovski dru{tva i drugi zdru`uvawa na lica Op{to (1) Ako odredeno trgovsko dru{tvo ili drugo zdru`uvawe na lica (vo natamo{niot tekst: dru{tvo) vr{i prometi koi se vo zaedni~ki interes na site sodru`nici i ako dru{tvoto napla}a sodru`ni~ki pridonesi za ispolnuvaweto. Sepak. prihodi. promet. Ottuka. (2) Postoi razmena na ispolnuvawa me|u sodru`nik i dru{tvo vo koe liceto ima udel. Primer 2: Sodru`nikot B mu dava na sopstvenoto dru{tvo pozajmica i dobiva za istata kamata. sepak. (11) Dokolku odredeno zdru`enie vr{i prometi koi slu`at delumno za pokrivawe na poedine~nite potrebi. Pritoa e bez zna~ewe pra{aweto. imotna sostojba.-5- (8) Vo slu~aj na predvremeno okon~uvawe na dogovor za lizing. Vlogovite se vra}aat so u~estvo vo dobivkata ili vo zagubata. dali prometot ima za svoja osnova postoewe na odredena statutarna obvrska. me|u dru{tvoto i negovite sodru`nici mo`e da dojde i do razmena na ispolnuvawa. ne se odlu~uva~ki sami po sebe za ocenuvawe na postoeweto na fakti~ki ~lenarini. na primer spored starost. Ednakvosta postoi i koga pridonesite se napla}aat spored karakteristika edinstvena za site ~lenovi ili koga visinata na pridonesite se utvrduva spored li~nite osobini na ~lenovite. vo toj slu~aj postoi razmena na ispolnuvawa. nasproti toa. Besplatniot promet na dru{tva sprema nivnite sodru`nici se opfa}a so primena na ~len 3 stav 3 to~ka 2 i ~len 6 stav 3 to~ka 3 od ZDDV (vidi poglavje 13 od DDVU ). vlo`i (vlo`uvawe vo stvari) ili }e ja vlo`i negovata namena (vlo`uvawe na namena). vo toj slu~aj ~lenarinite se delat na nadomestoci i fakti~ki ~lenarini. zdru`enieto vr{i promet koj slu`i za namiruvawe na poedine~nite potrebi na sekoj od ~lenovite i ako za istoto napla}a pridonesi soodvetno na fakti~koto ili pretpostavenoto koristewe na dejnosta na zdru`enieto. a ne za nadomestok. sodru`nikot mo`e da izbira dali odredenoto dobro }e go otu|i. Ednakvosta ili ednakvoto merilo. Istovremeno. povrzano so stav 1 to~ki 1 i 2 od ZDDV. (10) Fakti~ki. Tuka ne e dogovoren poseben nadomestok za vlo`uvaweto (nema razmena na ispolnuvawa).

Razmena na ispolnuvawa mo`e da postoi i vo slu~ai koga voziloto go koristi isklu~ivo samiot sodru`nik. Tuka se raboti za usluga izvr{ena vo ramkite na stopanskata dejnost koja nema da podle`i na odano~uvawe zaradi nepostoewe na nadomestok. b) Sodru`nikot go stava dobroto besplatno na raspolagawe. Ako dobroto se stava na raspolagawe od nedelovni pri~ini. Primer 3: Sodru`nikot na trgovsko dru{tvo steknuva za svoja smetka tovarno vozilo koe go registrira na svoe ime i koe go stava na raspolagawe vo poln obem na dru{tvoto. nitu sodru`nikot imaat pravo da izvr{at odbivka na danokot na dodadena vrednost koj bil iska`an vo fakturata pri steknuvaweto na dobroto. Kaj davaweto na koristewe se raboti za promet izvr{en vo ramkite na poleto na stopanskata dejnost koe podle`i na odano~uvawe. Besplatnoto stavawe na raspolagawe na grade`nite ma{ini sprema dru{tvoto nema da pretstavuva besplatna usluga od strana na sodru`nikot vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. Primer 4: Sodru`nikot na trgovsko dru{tvo steknuva za svoja smetka tovarno vozilo koe go registrira na svoe ime i koe go stava vo poln obem na raspolagawe vo dru{tvoto. dali sodru`nicite dejstvuvale samo vo svojstvo na sodru`nici ili se i samite dano~ni obvrznici i dali stavaweto na raspolagawe bilo izvr{eno so nadomestok ili bez nego. Samiot sodru`nik dejstvuva kako dano~en obvrznik. Kako vo slu~aite na stavaweto na raspolagawe so nadomestok taka i kaj besplatnoto stavawe na raspolagawe. vo koe svojstvo }e stane aktivno za dru{tvoto. vo toj slu~aj na stranata na sodru`nikot postoi usluga koja podle`i na odano~uvawe vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. pri davaweto na koristewe na dobra na semejni dru{tva. Primer 5: Grade`en pretpriema~ e ~len na rabotna zadruga i istoto stava besplatno na raspolagawe svoi grade`ni ma{ini (vlo`uvawe na namena). a) Sodru`nikot go stava dobroto na raspolagawe za nadomestok. na primer. na primer fiksna zakupnina ili iznos koj zavisi od fakti~koto koristewe na voziloto. toj ima edinstveno pravo na u~estvo vo dobivkata spored statutot ili osnova~kiot dogovor (vlo`uvawe na namena). . Nadomestokot se sostoi vo posebniot iznos koj go pla}a dru{tvoto. vo toj pogled liceto ne dejstvuva kako dano~en obvrznik. Sodru`nikot mo`e. Toa mo`e da bide slu~aj. Sodru`nikot ne dobiva poseben nadomestok za toa. Nitu dru{tvoto. a) Sodru`nikot go stava dobroto na raspolagawe za nadomestok. Ako sodru`nikot go stava dobroto besplatno na raspolagawe na dru{tvoto. Dru{tvoto mu pla}a na sodru`nikot poseben nadomestok za koristeweto na tovarnoto vozilo. 2. na~elno. 1. Toj mu dava na koristewe na dru{tvoto dobro koe pretstavuva sostaven del od imotot koj e podreden na stopanskata dejnost na sodru`nikot. samiot sodru`nik stanuva dano~en obvrznik. sodru`nikot mo`e da go odbie kako prethoden danok danokot na dodadena vrednost iska`an vo fakturata za nabavkata na dobroto staveno na raspolagawe. dokolku za vakvoto dejstvuvawe bile odlu~uva~ki delovnite motivi. Sodru`nikot steknuva dobro koe go stava na raspolagawe za koristewe od strana na dru{tvoto. b) Sodru`nikot go stava na raspolagawe dobroto bez nadomestok. Sodru`nikot dejstvuva edinstveno kako sodru`nik. slobodno da odlu~uva za toa. So prenosot na pravoto na koristewe na voziloto od strana na dru{tvoto.-6- Poedine~ni slu~ai (3) Pra{aweto na stavawe na raspolagawe na dobra od strana na sodru`nicite na dru{tvoto vo koe tie imaat udeli se razgleduva vo zavisnost od toa.

3 i 4 od DDVU). dano~nata osnova se utvrduva spored ~len 19 stav 2 to~ka 3 od ZDDV (vo vrska so toa. 3. Pritoa. podobruvaweto na rabotnite uslovi. obezbeduvaweto na smestuvawa vo gradinki na pretprijatieto. Davawa od vakov vid postojat koga delovno motiviranite merki imaat za posledica namiruvawe na li~nite potrebi na rabotnikot. kako i na prostorii za tu{irawe i kapewe za site vraboteni. kako i prometot sprema lica na obuka pretstavuvaat predmet na odano~uvawe. koga merkata e povrzana so oblikuvaweto na tekot na rabotata. t. za {to rabotnikot dava kako protivispolnuvawe del od svojot trud.i prometot sprema otpu{teni rabotnici. Tuka osobeno spa|aat: 1. Ovaa situacija. koi se posledica prete`no na delovniot interes na rabotodavecot. potrebi koi ne se povrzani so rabotniot odnos. vidi poglavje 35 od DDVU). Isto taka. obezbeduvaweto sobi za no}evawe. koga vraboteniot se anga`ira na rabota vo mesta nadvor od `iveali{teto ili prestojuvali{teto. stavaweto na raspolagawe na rabotni sredstva i rabotna obleka. Za davawa bez nadomestok. 7. ako dano~niot obvrznik ima za izvr{eniot promet sprema poedine~niot rabotnik neposredno pravo na pari~no pla}awe ili na drugo protivispolnuvawe vo pari~na vrednost koe ne se sostoi vo vlo`uvawe trud. no ovaa posledica bila vo senka na delovno motiviranite merki. obukata i doobukata. predmet na odano~uvawe pretstavuva i prometot na dobra ili na uslugi koi dano~niot obvrznik gi vr{i sprema svoite vraboteni ili sprema na niv bliski lica vrz osnova na rabotniot odnos. duri i ako istite se vr{at bez nadomestok. Odobruvaweto rabat od strana na dano~niot obvrznik pri kupuvaweto stoki od strana na negovite sorabotnici ne pretstavuva promet so nadomestok. 2. no po namaleni ceni od voobi~aenite. ne podle`at na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost. Pritoa e nebitno dali vraboteniot go pla}a posebno nadomestokot sprema dano~niot obvrznik ili dano~niot obvrznik go zadr`uva soodvetniot iznos od pari~nata naemnina. na primer obezbeduvaweto na prostorii za odmor i rekreacija. po pravilo. stavaweto na raspolagawe na prostori za parking na imotot na pretprijatieto. Davaweto mora da bide izvr{eno za privatni potrebi na vrabotenite. se poa|a od pretpostavkata na postoewe promet so nadomestok. so vakvoto davawe na dobra (isporaka) ili izvr{uvawe na usluga. dano~niot obvrznik vr{i promet so nadomestok vo smisla na ~len 2 to~ka 1 od ZDDV.000 denari po vraboten godi{no. {to e vo nadle`nost na rabotodavecot. dano~natata osnova se utvrduva spored ~len 19 stav 1 to~ki 1 i 2 od ZDDV (vo vrska so toa.-7- Poglavje 5 Davawe na dobra i na uslugi sprema vrabotenite Davawa so nadomestok (1) Ako dano~niot obvrznik (rabotodavec) im dade na svoite vraboteni kako nadomestok za izvr{enite raboti i plata vo natura pokraj voobi~aenata plata.e. Davawata pri delovni manifestacii vo visina do 3. 4. (2) Spored ~len 2 to~ka 1 od ZDDV. . vo toj slu~aj. 8. Vo odnos na davawata po namaleni ceni od voobi~aenite. Davawa sprema vrabotenite so prete`no deloven int eres (4) Davawata sprema vrabotenite. se pretpostavuva. vrz osnova na porane{en raboten odnos. tuku namaluvawe na cenata. vidi poglavje 34 stavovi 1. medicinskata nega i preventivniot lekarski pregled na vrabotenite. vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost. Davawa bez nadomestok (3) Davaweto na dobra (stvarni davawa) i vr{eweto na uslugi sprema vrabotenite za nivni li~ni potrebi podle`at na odano~uvawe spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 i ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. so posebno presmetan nadomestok. 6. 5.

knigi ili audio-materijali koi mu se davaat na vraboteniot ili na nemu blisko lice po odreden li~en povod. Spored toa. nema da pretstavuva promet na dobra. Istoto va`i i za jadewa koi rabotodavecot im gi stava besplatno na raspolagawe na vrabotenite po povod i vo tekot na odreden vonreden raboten anga`man. Primatelot na dobroto mora da e fakti~ki vo sostojba da go koristi dobroto kako sopstvenik i da mo`e istoto da go otu|uva. prenosot na sopstvenost kako obezbeduvawe (zalog) i 2. koja ekonomski se smeta za drugo dobro na pravniot promet namesto zbirot na poedine~nite dobra. `ivotni. besplatniot organiziran prevoz za vrabotenite od nivnoto `iveali{te ili prestojuvali{te do rabotnoto mesto so prete`en deloven motiv na rabotodavecot za obezbeduvawe na istiot. odobrenata podgotvenost za prenos na pravoto na raspolagawe so nadomest. no toa ne mora vo sekoj slu~aj da bide povrzano so nego. seto toa prete`no vo deloven interes za povolno ureduvawe na tekot na rabotata i ~ija vrednost ne nadminuva 1. tuku usluga. Prenos na pravoto na raspolagawe (2) Pod poimot na prenos na pravoto na raspolagawe se podrazbira prenosot na ekonomskata supstanca na dobro od ispolnuva~ot sprema primatelot na dobroto. . Tuka pripa|aat i ekonomski dobra koi vo ekonomskiot promet se smetaat za materijalni stvari (~len 3 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). Za promet na dobra se smeta i prenosot na vrednosta na firmata (delovna. Za promet na dobra se smeta i slu~ajot. na primer cve}iwa. Nesobranite zemji{ni proizvodi. delovno-pravnata konfiskacija na dobro. mo`at da pretstavuvaat sekoj oddelno za sebe samostoen predmet na prometot i predmet koj e odvoen za sebe nasproti zemji{teto. prenosot na prava pretstavuva usluga (poglavje 7 od DDVU). istoto e povrzano so gra|ansko-pravniot prenos na sopstvenosta. Za podaroci kako izraz na vnimanie va`at davawa na rabotodavecot koi mo`at da se smetaat za podaroci spored nivniot vid i nivnata vrednost. Kon ~len 3 do 8 od ZDDV Poglavje 6 Promet na dobra Dobra (1) Dobra vo smisla na ~len 3 stav 1 od ZDDV se materijalni dobra (stvari. Naplata preku proda`ba na tu|i stvari (3) Za prenos na pravoto na raspolagawe ne se smeta: 1.-8- 9. Prenosot na pravoto na raspolagawe pretstavuva dejstvie od prete`no fakti~ka priroda. pravata ne pretstavuvaat dobra koi mo`at da se prenesuvaat vo ramkite na prometot na dobra. kako na primer posevot. koga odredeno dobro se prodava i se prenesuva so zadr{ka na pravoto na sopstvenost. a koi voobi~aeno se razmenuvaat vo op{testvenoto sekojdnevie i koi ne doveduvaat do zna~itelna imotna prednost za vraboteniot. prakti~na vrednost) ili na klientelata. Vo pravoto. prehranbeni proizvodi. na primer za vreme na vonreden deloven sostanok ili sednica. koj bil kone~no izvr{en od strana na u~esnicite na prometot i za koj iska`ale volja stranite na prometot. kako i zbirni stvari). vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost. Za podaroci kako izraz na vnimanie se smetaat i pijalaci i drugi prehranbeni proizvodi koi rabotodavecot gi stava na raspolagawe za besplatna konsumacija vo pretprijatieto od strana na negovite rabotnici. Zbirna stvar pretstavuva opfa}awe na pove}e samostojni predmeti vo edna edinstvena celina. Nasproti toa.500 denari.500 denari vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost. za podaroci kako izraz na vnimanie se smetaat povremenite davawa na dobra vo visina do 1. (5) Kaj podarocite dadeni kako izraz na vnimanie mo`e da se vr{i neodano~uvawe od pri~ini na administrativno poednostavuvawe. Spored toa.

Razgrani~uvawe me|u prometot na dobra i uslugite (2) Ako odreden edinstven promet sodr`i kako elementi na promet na dobra. Vo momentot na otu|uvaweto nastanuvaat dva prometa. odobruvaweto pozajmici) ili nestoruvawe (otka`uvawe od pravoto na konkurencija na pazarot). prenosot na vesti za nivno objavuvawe. stavaweto na raspolagawe na nestandardiziran softver koj e izgotven specijalno spored barawata na korisnikot ili na postoen softver spored individualnite potrebi na korisnikot. Uslugite mo`at da se sostojat od storuvawe (pravno sovetuvawe. prenosot na stadarden ili individualen softver po elektronski pat (na pr. 3. Po istek na edna godina A stanuva plate`no nesposoben. posreduvawe). A go ispora~uva dobroto na B. se vr{i naplata na obezbeduvaweto od strana na davatelot obezbeduvaweto vo ime na primatelot na obezbeduvaweto. tuku vo tie slu~ai se raboti za promet na dobra od strana na dol`nikot neposredno sprema steknuva~ot na dobroto. Dva prometa postojat i vo slu~aite. stavaweto na raspolagawe na fotografii za reklamni celi. a B go ispora~uva istoto na V. 4. toga{ vo tie slu~ai ne postoi promet na dobra od strana na dol`nikot sprema javno-pravnoto telo vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV kon koe pripa|a organot na prisilna naplata i istovremeno nema da postoi promet na dobra od strana na dadeniot organ sprema steknuva~ot na dobroto. 5. preku internet).-9- Pri prenosot na imot kako obezbeduvawe (zalog). prenosot na idealni udeli vo sopstvenost . Primer: Dano~niot obrznik A e zanaet~ija. na (4) Ako se vr{i javno naddavawe ili slobodna proda`ba na odredena stvar vo ramkite na postapka na prisilna naplata od strana na sudski izvr{itel ili na drug dr`aven organ na prisilna naplata. na primer: 1. najnovi softverski dopolnenija (Updates) se smeta za usluga. . taka i elementi na usluga. duri vo momentot vo koj istiot }e go iskoristi pravoto na naplata na svoite pobaruvawa preku obezbeduvaweto. 2. zdobivaweto so pravoto na koristewe ili so nasledeno pravo na gradba. zanaet~iski uslugi bez zna~itelno vlo`uvawe materijal. zalogoprima~ot prodava stvari kaj koi izminal rokot na ra~na zaloga.n. 6. Kako obezbeduvawe na kredit toj dava na zalog odredeno dobro od negovoto pretprijatie na kreditniot institut B.u~estva. tretmanot kako promet na dobra ili na uslugi }e zavisi od ekonomskiot karakter na prometot. prevoz. Pritoa se zema predvid voljata na dogovornite strani. trpewe (iznajmuvawe ili davawe pod zakup na imot ili na podvi`no dobro. proda`bata na standarden softver i na t. stavaweto na raspolagawe na proektantski crte`i i planovi za tehni~ki grade`ni proekti. kako i obezbeduvaweto na neza{titeni iskustva i tehni~ki znaewa. Uslugi se. Naplatata preku dobrata preneseni kako obezbeduvawe doveduva do dva prometa i toa do eden promet na dobra izvr{en od davatelot na obezbeduvaweto sprema primatelot na istoto i do promet na dobra od primatelot na obezbeduvaweto sprema steknuva~ot. primatelot na obezbeduvaweto go steknuva pravoto na raspolagawe vrz imotot daden kako obezbeduvawe. Poglavje 7 Uslugi Poim (1) Za usluga se smeta sekoja aktivnost koja ne pretstavuva promet na dobra vo smisla na ~len 3 od ZDDV (~len 6. {to istoto go otu|uva sprema V. koga: 1. stav 2 to~ka 2 od ZDDV). B go prodava dobroto koe mu e dadeno kako obezbeduvawe na na~in. ili 2.

(2) Procesite koi pripa|aat zaedno ne mo`at da se smetaat za edinstven promet zaradi toa {to istite slu`at za postignuvawe na edna edinstvena ekonomska cel. taka i edna nesamostojna usluga. ne e dovolen za toa istite da se smetaat za edna celina od gledna to~ka na DDV-pravoto. nasproti toa. od gledna to~ka na dano~noto pravo. 10. deka poedine~nite prometi imaat za svoja gra|ansko-pravna osnova sklu~uvawe na eden edinstven dogovor i {to za niv se pla}a eden sevkupen nadomestok. No. bro{uri) i ako im se prenesuva pravoto na raspolagawe na primatelite na ovie dobra. Prometot. ako istiot e sporeden vo sporedba so osnovniot promet. prenosot na  know­how i na rezultati od ispituvawa na javnoto mislewe na poleto na istra`uvaweto na pazarot. Ova va`i vo slu~ai koga za sporedniot promet se bara i se pla}a poseben nadomestok. ima posebno zna~ewe za odreduvaweto na mestoto i vremeto na prometot. Ako dobrata se prenesuvaat vo ramkite na postapkata na lizing. ako od kopiite se sozdavaat novi predmeti (knigi. Edinstveniot ekonomski proces ne mo`e od gledna to~ka na DDV-pravoto da se deli na pove}e prometi. dokolku istite pripa|aat ekonomski zaedno i dokolku mo`at da se smetaat za edna nedeliva celina. prometot }e se smeta za promet na (isporaka na delo). Promet na dobra postoi i vo slu~ai koga predmetot na lizingot ekonomski mu pripa|a na primatelot na lizingot. Na~eloto na edinstvoto na prometot doveduva do toa.10 - 7. da se razgleduvaat kako edinstven ekonomski proces. sudbinata na osnovniot promet (~len 8 ZDDV). na~elno. Predmet na sporedniot promet mo`e da bide kako eden nesamostoen promet na dobra. 11. (3) Sporednite prometi ja delat. da mora. pretstavuva promet na dobra. 12. kako i za primenata na propisite za osloboduvawe od danok i za primena na dano~nata stapka.. ako istiot e vo tesna vrska so nego vo smisla na negovo ekonomski opravdano dopolnuvawe i ako istiot nastanuva po voobi~aeniot redosled. Faktot. proizvodstvoto na fotokopii. vo toj slu~aj mo`e da postoi promet koj spored svoite efekti odgovara na proda`bata na rati i koj }e pretstavuva promet na dobra. pove}e procesi koi gra|ansko-pravno se smetaat za samostojni i se razgleduvaat poedine~no sekoj za sebe. pritoa igra ekonomskata sodr`ina na izvr{enite prometi. stavaweto na raspolagawe na filmovi podgotveni za emituvawe od strana na proizvoditel na filmovi kako proizvodstvo po nalog. }e se smeta za sporeden promet kon odreden osnoven promet. Obezbeduvaweto na ofset-filmovi koi mo`at da se koristat neposredno za pe~atewe na reklamni materijali vo ramkite na postapkata na ofset-pe~at. otu|uvaweto na skici na modeli. stavaweto na raspolagawe na fotografii za objavuvawe od strana na izdava~ki ku}i. 8. Dogovor za zakup so pravo na kupoproda`ba. Poglavje 8 Edinstvenost na prometot (1) Pra{aweto dali postoi eden edinstven promet ili pove}e samostojni prometi koi treba da se razgleduvaat odvoeno. od gledna to~ka na DDV-pravoto. lizing (3) Ako dogovornite elementi kaj dogovorot za zakup so pravo na kupoproda`ba otstapuvaat bitno od onie elementi koi se voobi~aeni vo slu~ajot na ednostavnoto prenesuvawe na pravoto na koristewe. Odlu~uva~ki faktor. vo toj slu~aj predavaweto na dobroto od strana na davatelot sprema primatelot na lizingot }e pretstavuva promet na dobra vo zavisnost od uslovite od ~len 3 stav 2 to~ka 2 od ZDDV. prenosot na izdava~ki prava. 9. . Istoto va`i i vo slu~ai koga primatelot na prometot }e izrazi soglasnost sprema vr{itelot na prometot za vakvata podelba na prometot.

Posredni~kiot promet }e se priznae. Sepak. komisionen promet. posredni~ki promet. Zastapnikot vr{i posredni~ki promet (usluga) sprema zastapuvanoto lice. Istoto va`i i vo slu~ai. Toj e dol`en da go odano~i celokupniot nadomestok od proda`bata. Toj e dol`en da ja odano~i samo posredni~kata provizija. koj vo ovie slu~ai vr{i promet na dobra ili uslugi (kako dano~en obvrznik). Imatelot na . na~elno se utvrduva vrz osnova na gra|ansko-pravnite odnosi me|u u~esnicite. od gra|ansko-pravna i dano~no-pravna gledna to~ka prometot se podreduva kon zastapuvanoto lice (principalot). Nadomestokot za posredni~kiot promet se ograni~uva na posredni~kata provizija. vidi stav 10 od ova poglavje). se smetaat za samostojni trgovci od gledna to~ka na danokot na dodadena vrednost. Proda`ba vo sopstven proda`en objekt (5) Imateli na proda`ni objekti. natovar i istovar. tuku i za smetka na zastapenoto lice (vidi Isto taka. Istoto va`i soodvetno i za posreduvaweto vo vr{eweto uslugi. Polavje 9 Sopstven promet. Prometot na dobra se smeta za izvr{en od strana na zastapuvanoto lice (~len 4 stav 3 od ZDDV). koi prodavaat stoki vo sopstven proda`en objekt (tuka se vbrojuvaat i iznajmeni delovni prostorii). vo toj slu~aj. taka {to prometot na dobroto ili izvr{uvaweto na uslugata go vr{i zastapnikot kako negov sopstven promet. posredni~ki promet postoi. a ne zastapenoto lice (nepravo posredni{tvo. Primer 1: Zastapnik vr{i proda`ba na odredena stoka vo ime i za smetka na principalot. deka toj stapuva vo neposredni pravni odnosi so treto lice. (4) Od dano~no-pravna gledna to~ka. nepravo posredni{tvo (1) Prometot na dobra i uslugite mo`at da se vr{at vo svoe ime i za svoja smetka (sopstven promet). koga liceto kako glaven pretpriema~ se poslu`uva so samostoen pomo{nik vo ispolnuvaweto (podizveduva~) koj svojot promet go vr{i sprema nego (vidi poglavje 15 od DDVU). Proda`bata na stokata se zasmetuva kon principalot kako negov sopstven promet. Ocenuvaweto na pra{aweto. samo ako posrednikot i' gi soop{ti na dogovornata strana imeto i adresata na liceto zastapuvano od nego. koga e prepoznatlivo deka zastapnikot (posrednikot) go izvr{il prometot na dobra ili uslugata vo ime na zastapenoto lice.~len 18 to~ka 3 od ZDDV). nasproti toa. vo svoe ime i za tu|a smetka (komisionen promet). Sopstven promet (2) Ako vr{itelot na prometot na dobro ili na uslugata deluva vo svoe ime i za svoja smetka.. Koga sprema zastapnikot se vr{at pla}awa za prometot na dobra ili za uslugata. Zastapnikot vr{i posredni~ki promet sprema principalot. zaradi ograni~uvawe na nadomestokot na posredni~kata provizija. vo tu|o ime i za tu|a smetka (posredni~ki promet). kako i vo tu|o ime i za svoja smetka (nepravo posredni{tvo). Posredni~ki promet (3) Ako. Na primatelot na ispolnuvaweto mora pri sklu~uvaweto na zdelkata da mu e poznato spored okolnostite na slu~ajot. toj vr{i sopstven promet (sopstven promet na dobra ili uslugi). koga so deluvaweto vo tu|o ime u~esnicite go vr{at zatskrieno. ova nema da va`i vo slu~ai. neophodno e zastapnikot da ne deluva samo vo ime. i ako izvr{i presmetuvawe so zastapuvanoto lice vo pogled na pla}awata primeni za prometot na dobra ili za izvr{enite uslugi. stav 2 od ZDDV da bide pakuvawe.11 - Sporeden promet za isporaka na dobro (promet) mo`e spored ~len 17. prometot go vr{i zastapnik (posrednik) vo tu|o ime i za tu|a smetka (toj samo fakti~ki go realizira prometot). prevoz i osiguruvawe na dobroto (poglavje 30 stav 5 od DDVU).

Kako kraen ishod. koi nastapuvaat kako vr{iteli na promet vo svoe ime i za tu|a smetka. Za taa cel. kupovniot komision na dobra. (9) Ako odredeno lice vr{i usluga vo svoe ime i za tu|a smetka (uslu`en komision). t. (8) Kaj proda`niot komision nastanuva eden promet na dobra so predavaweto na dobroto na zadol`enoto lice (komisionerot) od strana na principalot (komitentot). B go zadol`uva prevoznikot V da go izvr{i prevozot do G vo svoe ime i za smetka na A. Se smeta. Postojat dva prometa. B nastapuva kako proda`en komisioner vo svoe ime i za smetka na A. ne se pravi razlika me|u slu~aite. spisanija itn. toj dobiva od A provizija od 10% od proda`nata cena. odredeno lice vr{i promet na dobra ili uslugi vo tu|o ime.. Rabotilnicata za slepi lica vr{i usluga (odobruvawe na promet) sprema dano~niot obvrznik. no za negova smetka. cve}iwa. Primer 4: Rabotilnica za slepi lica mu ovozmo`uva na odreden dano~en obvrznik da vr{i promet na nivnite dobra vo nivno ime. nastapuvaweto na imatelot na proda`niot objekt pred negovite klienti. Liceto se izedna~uva so samostojniot trgovec ili samostojniot vr{itel na uslugi. Komisionen promet (7) Lica. se dozvoluva kaj proda`niot komision za moment na prometot na komitentot sprema komisionerot da va`i momentot na isporakata na komisionoto dobro sprema primatelot na istoto. deka B ja primil prevoznata usluga od V i samiot izvr{il prevozna usluga sprema A. Interniot odnos me|u imatelot na proda`niot objekt i negoviot deloven partner. Zaradi izbegnuvawe na prakti~ni te{kotii. ne e biten vo pogled na pra{aweto dali postojat sopstveni trgovski ili posredni~ki zdelki. Prometot na dobrata mu se pripi{uva na dano~niot obvrznik kako negov sopstven promet. koj ja stava stokata na raspolagawe. vo koi posrednikot vr{i usluga vo svoe ime i za svoja smetka (stav 2 od ova poglavje). (6) Na~elata vo vrska so proda`bata vo sopstven proda`en objekt ne va`at za proda`bata na stoki. koi gi nudat vo ugostitelskite objekti vrabotenite na drug dano~en obvrznik. kako i vr{eweto uslugi vo svoe ime i za tu|a smetka (~len 7 stav 2 od ZDDV). Biten e nadvore{niot odnos. od koe toj go nabavuva dobroto i primatelot na istoto se vospostavat neposredni pravni odnosi. kako {to e toa slu~aj so nastapuvaweto kako posrednik (vidi gi stavovite 3 i 4 od ova poglavje). Nepravo posredni{tvo (10) Ako.. na pr. a ne samo negovata provizija. no vo stvarnost za svoja smetka (neprav posrednik). B e dol`en da go odano~i celokupniot nadomestok. se smeta deka liceto ja primilo i izvr{ilo uslugata vo smisla na ~len 7 stav 2 od ZDDV. }e se smeta deka izvr{ilo sopstven promet. kako i vtor promet so predavaweto na dobroto od strana na komisionerot sprema komitentot.12 - proda`en objekt mo`e da bide posrednik samo ako me|u liceto. se smeta deka vr{at sopstven promet.e. Primer 2: Liceto B prodava po komitentski nalog sliki od odredena zbirka na razni kupuva~i. Primer 3: Dostavuva~ot A go zadol`uva {pediterot B da izvr{i prevoz na stoka do liceto G. . Kaj nabavniot komision nastanuva eden promet na dobra so predavaweto na dobroto od prodava~ot na komisionerot. kako i vtor promet so predavaweto na dobroto od komisionerot na odreden kupuva~. nasproti toa. Tuka se vbrojuva proda`en komision na dobra (~len 3 stav 2 to~ka 4 od ZDDV). Eden promet na dobra od komitentot A sprema komisionerot B i vtor promet na dobra od B sprema kupuva~ot.

se vr{i eksproprijacija vrz osnova na zakon ili nalog na organ na dr`avnata vlast. (2) Istoto va`i soodvetno i za vr{eweto uslugi (~len 6 stav 2 to~ka 1 od ZDDV).13 - Poglavje 10 Promet vrz osnova na zakonski propisi (1) Za promet na dobra vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 5 od ZDDV se smeta i prenosot na sopstvenost:  ­  vrz osnova na zakonski propis ili  ­  vrz osnova na nalog izdaden od strana ili vo ime na organ na dr`avnata vlast. Eksproprijacijata se smeta za promet na dobra od strana na sopstvenikot na zemji{teto vo polza na javniot nositel na izgradbata na pati{ta. Zaradi toa. izveduva~ot na deloto }e zapo~ne da vr{i isporaka na delo duri otkako samiot }e nabavi osnoven materijal ili del od nego. Pomali tehni~ki pomo{ni sredstva. ne go pravi se' u{te materijalot za osnoven materijal. Drug izveduva~ na delo mo`at da bidat. Ako izveduva~ot na deloto ne koristi sopstveno nabaveni materijali ili koristi samo materijali koi mo`at da se smetaat za dodatoci ili za drugi sporedni stvari.. vo natamo{niot tekst: isporaka na delo) postoi koga izveduva~ot na deloto samiot nabavil za istoto materijal ili sostavni delovi kaj koi ne se raboti samo za dodatoci ili za drugi sporedni stvari (osnovni materijali). . Dodatoci ili drugi sporedni stvari (2) Vo pogled na pra{aweto. tuku odlu~uva~ko e pra{aweto. Vo ovie slu~ai nedostasuva voljata na sopstvenikot za prenos na pravoto na raspolagawe na steknuva~ot. dali ovie materijali spored svojot vid kako i spored voljata na stranite }e se smetaat za osnovni ili za sporedni materijali. koe e sostaven del od imotot na negovoto pretprijatie. Kamionot se dava na slobodna proda`ba ili na licitacija od strana na sudskiot izvr{itel ili na drug dr`aven organ za prisilno izvr{uvawe. ne e biten soodnosot me|u vrednosta na trudot ili na uspehot vo rabotata i materijalite nabaveni od izveduva~ot na deloto. Obes{tetuvaweto se smeta za nadomestok za eksproprijacijata. re~enica 2 od ZDDV). navrtki i sl. vidi poglavje 6 stav 4 od DDVU). Poglavje 11 Promet na dobra po osnov na dogovor za delo Poim na promet na dobra po osnov na dogovor o za del (1) Prometot na dobra vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV (promet na dobra po osnov na dogovor za delo. na primer klinci. dodeka site ostanati materijali se obezbeduvaat od strana na nara~atelot. Osobeno grade`nata industrija vr{i promet po osnov na dogovor za delo na zemji{teto na nalogodava~ot (~len 3. to~ka 6.. odnosno dodatoci kon deloto koe treba da se izvr{i. Voljata na sopstvenikot za prenos na pravoto na raspolagawe se zamenuva so zakonski propis ili nalog na organ na dr`avnata vlast. na pr. dali se raboti za dodatoci ili za drugi sporedni stvari. Samata neophodnost na materijalot. Ako deloto se sostoi od pove}e osnovni materijali. stav 2. vo toj slu~aj se raboti za usluga po osnov na dogovor za delo vo smisla na ~len 6 stav 1 od ZDDV.. bez koj dobroto ne mo`e da opstoi. Licitacijata ili proda`bata se smetaat za promet na dobra od dol`nikot vo izvr{nata postapka sprema steknuva~ot na kamionot ( e d e n promet. Primer 2: Vo ramkite na odredena prisilna postapka se vr{i zaplenuvawe na kamion na dano~niot obvrznik (dol`nik vo izvr{na postapka). na javen nositel na izgradba na pati{ta za celi na izgradba na javen pat. ma{inskata industrija ili rabotilnicite za popravka na patni~ki vozila. Primer 1: Dano~niot obvrznik odbiva da ja prenese sopstvenosta vrz zemji{te.

pomo{ni materijali kako {to se struja. e obezbedena posebna oprema za konsumacija na samoto mesto. vo toj slu~aj se raboti za iznajmuvawe na materijal. vo kantini ili vo drugi sli~ni objekti. proda`ni mesta. Elektri~nata struja. koja se koristi pri realizacijata na deloto. na primer zamena na motor kaj vozilo. no obezbeduvaweto mo`e da se odnesuva i na sporedni materijali ili drugi raboti. jadewata i pijalacite. Predmet na isporaka vo slu~aj na nezavr{eni dela (5) Ako bide otvorena ste~ajna postapka vrz imotot na dano~niot obvrznik pred isporakata na grade`niot objekt izgraden na tu|o zemji{te i ako ste~ajniot upravitel go odbie natamo{noto ispolnuvawe na dogovorot za delo. Kaj materijalot. a koj poseduva odredeno sopstveno zna~ewe. Potrebata od utvrduvawe na materijalot mo`e da se zapostavi. Osnovni ili sporedni materijali se rabotni materijali koi mora da bidat materijalno sodr`ani vo zavr{enoto delo. no na otvoreno. Obezbedenata stvar mo`e da bide osnoven materijal. Obezbeduvawe materijal od strana na nara~atelot (3) Kaj isporakite na dela. ma{ini. se opredeluvaat za konsumacija vo mesto koe e vo prostorna vrska so mestoto za predavawe i 2. Predavawe zaradi konsumacija na samoto mesto postoi koga: 1. Predavaweto na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto postoi i vo slu~aite na obezbeduvaweto ishrana za vrabotenite od strana na rabotodavecot vo negovite prostorii. dokolku izvr{itelot na rabotata go zameni materijalot staven na raspolagawe od strana na nara~atelot za ist ili ist po vrednost materijal i dokolku zamenata e ekonomski podobna. kako na primer proda`ni vitrini i fri`ideri ili raftovi vo kiosci. vo toj slu~aj za nov predmet na prometot na dobra po osnov na dogovor za delo }e pretstavuva nezavr{eniot grade`en objekt. (3) Opremata i uredite koi slu`at vo prv red za proda`ba na stoki. (2) Prostornata povrzanost postoi i vo slu~ai koga jadewata i pijalacite se konsumiraat vo neposredna blizina na lokalot. na primer na terasata od lokalot. Ako se otvori ste~ajna postapka vrz imotot na nara~atelot na delo pred negovoto zavr{uvawe i ako ste~ajniot upravitel go odbie natamo{noto ispolnuvawe na dogovorot za delo. Vr{itelot na rabotata mora da se obvrzal da gi koristi nemu dadenite materijali isklu~ivo za proizvodstvo na nara~anoto delo.. pred samiot lokal na ulica ili na sprotivnata strana od ulicata. ne se prenesuva pravoto na raspolagawe na vr{itelot na deloto. Objasnenijata va`at soodvetno i vo slu~aj koga vr{itelot na deloto }e gi prekine predvremeno i kone~no rabotite od drugi pri~ini. Poglavje 12 Predavawe na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto (1) Predavaweto na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto ne pretstavuva isporaka tuku usluga (~len 6 stav 2 to~ka 4 od ZDDV). (4) Obezbeduvawe na materijal postoi. koga obezbedeniot materijal se obrabotuva ili se prerabotuva za potrebite na nara~atelot vo ramkite na prometot na dobra po osnov na dogovor za delo. dokolku drugite preduslovi za obezbeduvaweto na materijalot se dadeni kumulativno. a koj ne mo`e pove}e da se bara nazad. ne mo`e pove}e da se govori za sporedna stvar. Ako nara~atelot go obezbeduva celokupniot osnoven materijal zaradi realizacija na deloto.14 - po pravilo pretstavuvaat sporedni stvari. koj mu go obezbeduva nara~atelot na vr{itelot na rabotata zaradi realizacija na prometot na dobra. na primer obezbeduvawe na rabotna sila. materijalite obezbedeni od strana na nara~atelot ne se sostaven del od razmenata na ispolnuvawa. vo toj slu~aj razmenata na ispolnuvawa me|u vr{itelot na deloto i nara~atelot na istoto se ograni~uva na delot od deloto koj bil ispora~an od strana na vr{itelot na istoto. jaglen ili sli~ni pogonski sredstva. ne pretstavuva raboten materijal. vo zavisnost od okolnostite na predavaweto. Kaj zamenata na del koj stanal nepodoben za koristewe. .

dano~niot obvrznik mo`e na~elno da izbira kon koe pole na deluvawe saka da gi podredi dobrata (vidi poglavje 81 stav 3 od DDVU). Kaj dobra koi treba da se koristat kako za pretpriema~ki. sepak. Toa e slu~aj koga dano~niot obvrznik go koristi predmetot vo ramkite na negovoto pretpriema~ko. nezavisno od nivnata forma ili golemina. predavaweto so nadomestok na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto sprema treti lica i 2. se zema predvid osloboduvaweto od ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vo vrska so toa. dano~nite osloboduvawa i dano~nite stapki. Nasproti toa. a ne kon nepretpriema~koto pole na deluvawe. odredbite vo vrska so mestoto na prometot.15 - monta`ni objekti za proda`ba na brza hrana i sl. (4) Vo vrska so pravniot tretman na davawata na dobra bez nadomestok (~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV) i uslugite bez nadomestok (~len 6 stav 3 to~ki 1 i 2 od ZDDV) od strana na dano~niot obvrznik sprema vrabotenite za nivni li~ni celi. taka i za nepretpriema~ki celi (dobra so me{ovita namena). vidi ~len 19 stav 1 to~ki 1 i 2 od ZDDV (vo vrska so toa. Poglavje 13 Promet bez nadomestok Op{to (1) Spored ~len 3 stav 3 i ~len 6 stav 3 od ZDDV. natamo{en uslov e dobroto da se zema za li~ni celi na dano~niot obvrznik ili na negovite vraboteni ili za drugi celi koi ne se povrzani so negovata pretpriema~ka dejnost. zemaweto dobra ili koristeweto uslugi za nepretpriema~ki celi) se izedna~eni so prometot na dobra ili na uslugi so nadomestok i so toa podle`at na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost isto kako i prometot na dobra i uslugite. Za isporakite bez nadomestok spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. konsumacijata na jadewata i pijalacite od strana na samiot dano~en obvrznik ( uslugi bez nadomestok vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV). vidi poglavje 5 od DDVU. na pr. (2) Izedna~uvaweto na prometot bez nadomestok so promet so nadomestok zna~i deka odredbite koi va`at za prometot so nadomestok se primenuvaat na ednakov na~in vrz prometot bez nadomestok. mo`e da se zeme predvid dano~nata povlastica spored ~len 30 stav 1 to~ka 1 od ZDDV. taka i kaj javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 stav 2 od ZDDV (vidi poglavje 19 stavovi 9 i 10 od DDVU).. masi~kite vgradeni vo kino-sedi{tata za jadewa i pijalaci vo kinata pretstavuvaat posebna oprema za konsumacija na samoto mesto. Prometot bez nadomestok e mo`no da nastapi kako kaj dano~ni obvrznici vo smisla na ~len 9 stav 1 od ZDDV (vidi poglavje 18 stav 1 od DDVU). Promet na dobra bez nadomestok (5) Prometot naveden vo ~len 3 stav 3 od ZDDV pretpostavuva predmetot da pripa|a kon pretprijatieto. ne pretstavuvaat oprema za konsumacija na samoto mesto. odredeni dejstvija bez nadomestok (na pr. (6) Vo vrska so odano~uvaweto spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. (4) Od samoto odreduvawe na prometot vo restorani na grupata na uslugi proizleguva deka: 1. Odano~uvaweto spored ~len 3 stav 3 to~ka 2 od ZDDV pretpostavuva postoewe na promet na dobra bez nadomestok izvr{en od trgovsko dru{tvo ili od zdru`enie na lica sprema nivni u~esnici na vlog. vidi poglavje 56 od DDVU). na primer zemaweto na prehranbeni proizvodi od strana na ugostitelot zaradi konsumacija vo stan koj e odvoen od ugostitelskiot objekt. sprema ~lenovi ili sprema .. se odano~uvaat so op{ta dano~na stapka. vo slu~aj na ispolnetost na ostanatite uslovi od ~len 2 to~ka 1 od ZDDV. Vo vrska so dano~nata osnova i izdavaweto faktura pri promet bez nadomestok. vidi poglavje 33 stav 1 do 4 od DDVU) kako i ~len 20 stav 1 od DDVP. (3) Odano~uvaweto spored ~len 3 stav 3 i ~len 6 stav 3 od ZDDV ne zavisi od toa dali dano~niot obvrznik imal pravo na odbivka na prethodniot danok pri nabavkata na dobroto.

Na~eloto na edinstvo na prometot va`i i za prometot bez nadomestok. odredeni materijali. Stavaweto na raspolagawe na voziloto sprema treti lica se smeta za usluga (iznajmuvawe). Koristeweto na telefonskata oprema pretstavuva usluga (telekomunikaciska usluga) koja se odano~uva. na pr. Odano~uvaweto spored ~len 3 stav 3 to~ka 3 od ZDDV slu`i edinstveno kako razjasnuvawe. Poglavje 14 Razmena i promet sli~en na razmenata (1) Razmena postoi. kako posledica na soobra}ajna nesre}a (apsolutna {teta). Istoto va`i i vo onoj del. Pritoa e merodavno vo koja sostojba se nao|a zemenoto dobro. bidej}i se raboti za zemawe dobra za li~ni celi na dano~niot obvrznik koe e ve}e opfateno so odredbite od ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. no koja e oslobodena od danok spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vidi poglavje 57 od DDVU). (11) Koristeweto na telekomunikaciska oprema za li~ni celi od strana na dano~niot obvrznik ili od lica vraboteni kaj nego pretstavuva usluga bez nadomestok vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. koga nadomestokot za odreden promet na dobra se sostoi vo usluga. a ne za usluga. Vo vrska so dano~nata osnova. se koristi za privatni celi od strana na dano~niot obvrznik ili na vrabotenite lica kaj nego. koja pripa|a kon pretprijatieto. Primer 2: Vozilo koe pripa|a kon imotot na pretprijatieto. (8) Predmet na zemaweto e sekoga{ k o n k r e t n o t o dobro vo momentot na zemaweto. na primer anga`irawe na personal na pretprijatieto privatnata gradina ili vo doma}instvoto na dano~niot obvrznik. mobilna telefonija). Istoto mo`e da se zeme od pretprijatieto samo spored vrednosta koja postoela po nesre}ata.16 - na niv bliski lica. Anga`iraweto na rabotna sila za nepretpriema~ki (li~ni) celi na tovar pretprijatieto. Bidej}i pri razmenata i pri promet sli~en na razmenata sekoe odvoeno ispolnuvawe ne pretstavuva samo nadomestok. sekoj od ovie prometi va`at oddelno za promet na odredeno dobro ili za usluga (~len 4 stav 1.. Promet sli~en na razmenata postoi. podle`i odano~uvawe so danok na dodadena vrednost kako usluga bez nadomestok smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. vidi poglavje 34 stav 5 od DDVU. na vo na vo . Primer 1: Odredeno slu`beno vozilo se uni{tuva pri privatno patuvawe. koga nadomestokot za odreden promet na dobra se sostoi vo drug promet na dobra. se koristi od strana na dano~niot obvrznik ili od vraboteni lica za li~no patuvawe na odmor. za odredena usluga vo promet na dobra ili za odredena usluga vo usluga. ako dejstvieto bi se smetalo za usluga vo slu~aj na negovo soodvetno vr{ewe sprema treto lice (~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV). Predmet na zemaweto e uni{tenoto vozilo. vo koj pritoa bile koristeni dobra. faks-aparati. tuku i promet. (7) Dobroto se zema od pretprijatieto samo ako pri soodvetna izvedba na dejstvieto sprema treto lice istoto bi se smetalo za promet na dobra. (10) Dobroto se koristi za celi koi se nadvor od pretprijatieto. Uslugi bez nadomestok (9) Prometot naveden vo ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV pretpostavuva pripadnost na dobroto kon imotot na pretprijatieto na dano~niot obvrznik (vidi stav 5 od ova poglavje). ~len 7 stav 1 od ZDDV). Primer 3: Telekomunikaciska oprema (telefonska oprema so dodatoci.

Poglavje 15 Vklu~uvawe na pomo{nik vo ispolnuvaweto (podizveduva~) Koga odreden promet se vr{i so vklu~uvawe na pomo{nik vo ispolnuvaweto (podizveduva~). Namiruvaweto na odredena obvrska preku pla}awe vo pari ne pretstavuva promet. prometot od M2 sprema D3 e .. Kaj veri`niot promet. koj e soobra}awen ekspert.06 vo Bitola. za site prometi na dobra nastanati vo ramkite na verigata va`i istoto mesto na prometot i istiot moment na prometot (~len 13 od ZDDV).01 godina. (3) Vo slu~aj na razmena ili na promet sli~en na razmenata zaedno so pla}awe pari. Primer 1: M3 od Skopje nara~uva grade`na ma{ina kaj M2 od Bitola.04. M1 ja ispora~uva ma{inata na 15. Postojat dva samostojni prometa. M2 go izgotvuva svoeto mislewe za M3 na 01. tuku se raboti za proda`ba. Po nalog na M2. Primer 1: Primatelot na dobroto D3 od Minhen nara~uva tutun od trgovecot na golemo M2 od Skopje. Primer 2: M3 od Skopje go zadol`uva M2 od Bitola da go sovetuva vo vrska so podobnosta na odredena lokacija za izgradba na industriski pogon. Ova va`i osobeno pri utvrduvaweto na mestoto i momentot na izvr{uvaweto na prometot.01 godina vo Prilep. nadomestokot na stranata na eden od ispolnuva~ite se sostoi delumno od promet na dobra ili od uslugi i delumno od pari~no pla}awe. Prometot na dobroto od M1 sprema M2 e odano~en. Pomo{nici vo ispolnuvaweto vr{at. Kaj primatelot na pla}aweto. prometot od M2 do M3 na 21.07. M2 ja nara~uva ma{inata. Postojat dve samostojni sovetodavni uslugi. koja ja nema na zaliha. neposredno od Prilep do Minhen kaj D3. M2 ja nara~uva stokata kaj proizvoditelot M1 od Prilep.06. Vo ramkite na verigata se vr{at posledovatelno dva prometa (M1 sprema M2 i M2 sprema D3). Prometot od M1 do M2 e izvr{en na 15. Od svoja strana.04 vo Tetovo. Dvata prometa se izvr{eni na 15.07. M1 ja vr{i isporakata na tutun na 15.01 godina.17 - (2) Kaj prometot na dobro za pari ne postoi razmena.04. isto taka. vo Skopje.04.01 godina.10. promet na dobra i uslugi vo svoe ime i za svoja smetka. vo Bitola (~len 13 to~ka 2 od ZDDV). M1 dava svoe mislewe do M2 na 17. pari~nite sredstva pretstavuvaat sostaven del od nadomestokot. M2 go zadol`uva M1 od Tetovo. M2. Poglavje 16 Veri`en promet (1) Za veri`en promet vo smisla na ~len 4 stav 2 od ZDDV se smetaat prometi na dobra izvr{eni od pove}e ispora~ateli koi:  ­  se odnesuvaat na istoto dobro i  ­  kaj koi pravoto na raspolagawe se prenesuva neposredno od prviot na posledniot primatel na dobroto. ja ispora~uva ponatamu ma{inata do M3 na 21. Sekoj od ovie prometi se smeta za poseben promet na dobroto (~len 4 stav 2 od ZDDV). kaj M1 vo Tetovo. zaedno so pazarnata vrednost na predadenoto dobro ili izvr{enata usluga. uslugata od M2 sprema M3 e izvr{ena na 01. sekoj promet na~elno se ocenuva zasebno. Pari~noto pla}awe ne pretstavuva promet. da go sovetuva vo pogled na soobra}ajnite mo`nosti na lokacijata. po pravilo.10. Uslugata od M1 sprema M2 e izvr{ena na 17.. vklu~uvaj}i go i misleweto na soobra}ajniot ekspert (~len 14 stav 2 od ZDDV). Na~elata vo pogled na prometot na dobra vo ramkite na odreden veri`en promet spored ~len 4 stav 2 od ZDDV (vidi poglavje 16 od DDVU) ne se primenuvaat vrz prometot na dobra izvr{en so vklu~uvawe na pomo{nik vo ispolnuvaweto.

Poglavje 17 Otu|uvawe na delovniot potfat (stopanska dejnost) (1) Slu~ajot na prenos na celokupniot imot (delovniot potfat) ili na del od imotot (del od delovniot potfat) vo smisla na ~len 5 od ZDDV koj ne podle`i na odano~uvawe so DDV postoi. D1 ja ispra}a stokata na 15. Ovoj promet e izvr{en na 15. M2 go nara~uva voziloto kaj M1. M1 ja ispra}a stokata na 15. koj go iznajmil istoto na neodredeno vreme na M4. Slu~ajot na otu|uvawe na delovniot potfat mo`e da nastapi i koga zakupenite dobra se otu|uvaat po prestanok na zakupot. M1 go raskinuva dogovorot za iznajmuvawe i go ispora~uva voziloto po nalog na M2 neposredno do M3.10.10. Pri vnesuvaweto na deloven potfat ili na del od nego vo odredeno dru{tvo.01 godina i ne podle`at na odano~uvawe so DDV.10. delovite od imotot zaedno so ma{inite i drugata oprema koja slu`i za proizvodstvo. koga steknuva~ot stanuva dano~en obvrznik vrz osnova na samiot prenos ili koga istiot go prodol`uva vr{eweto na stopanskata dejnost. {to mu ja predava stokata na {pediter. koi gi vr{at pove}e ispora~ateli so edno isto dobro i kaj koi ne doa|a do prevoz ili ispra}awe na dobroto (na primer. po pravilo pretstavuvaat bitni osnovi na stopanskata dejnost.18 - osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 1 od ZDDV. Dvata prometa na dobroto se izvr{eni vo Frankfurt na 15. (2) Slu~ajot na veri`en promet nema da postoi. Primer 2: Dano~niot obvrznik M3 od Ohrid nara~uva hemikalii od trgovecot na golemo so farmacevtski proizvodi M2 od Skopje. mo`e da se pretpostavi postoewe na slu~aj na otu|uvawe na delovniot potfat duri i koga od otu|uvaweto se isklu~uvaat odredeni nebitni dobra. D3 ja prezema stokata od kaj M2 na 21.01 godina. Primer 3: Isto kako primer 1 vo stav 1. M1 go prenesuva pravoto na raspolagawe neposredno na M2 na toj na~in. so ili bez nadomestok.01 godina neposredno do M2. ako pravoto na raspolagawe vrz dobroto se prenesuva neposredno od ispora~atelot na primatel na dobroto koj e vklu~en vo verigata i dokolku liceto potoa go prenese natamu pravoto na raspolagawe.10.i oddelen imot mo`e da pretstavuva bitna osnova na delovnoto rabotewe. daden e slu~ajot na otu|uvawe na delovniot potfat duri i koga odredeni bitni ekonomski dobra ne se prenesuvaat so odredeno . Uvozot podle`i na odano~uvawe so DDV spored ~len 2 to~ka 2 od ZDDV. da bidat predmet na promet na dobra vo ramkite na odredena veriga. Postojat dva prometa na dobra vo ramkite na verigata (M1 sprema M2 i M2 sprema M3). Ova va`i i vo slu~ai. M2 ja nara~uva stokata kaj D1 od Frankfurt.01 godina vo Skopje. Koi se bitnite osnovi na delovniot potfat zavisi od fakti~kata situacija vo momentot na prenosot.10. isto taka. Postojat dva prometa na dobroto vo ramkite na verigata. promet so nedvi`nosti ili prometi na dobra kaj koi pravoto na raspolagawe se prenesuva so prethodno vra}awe na vladenieto vrz dobroto) mo`at. (3) Prometi na dobra vo ramkite na veriga. raboteweto. prometot od M2 sprema D3 e izvr{en na 21. Primer 4: M3 nara~uva patni~ko vozilo od antikvitetska vrednost od M2. (2) Kaj proizvoditelite.01 godina neposredno od Frankfurt do M3 vo Ohrid. bidej}i D3 e stranski primatel (vidi gi poglavjata 58 i 59 od DDVU). Vo ramkite na verigata se vr{at dva posledovatelni prometa na dobroto (D1 sprema M2 i M2 sprema M3). otstapuvaj}i ja istovremeno obvrskata na vra}awe na dobroto. Po nalog na M2..10. eventualno vo nepromeneta forma. ili na del od nego sprema drug dano~en obvrznik za celi na negovata stopanska dejnost (otu|uvawe na delovniot potfat).01 godina vo Prilep. Isto taka. Pri prenos na imotot kako sostaven del na delovniot potfat ili na del od nego. koga se prenesuvaat bitnite osnovi na delovniot potfat.

Vo zavisnost od slu~ajot. vo soglasnost na zakupodavecot. (4) Del od deloven potfat postoi. Ma{inite koi slu`at za proizvodstvo na ~elvi se steknati pred tri godini. Pokraj toa. slu`benosti. koga A }e gi prenese na dru{tvoto bitnite osnovi koi se neophodni za ostvaruvawe na negoviot deloven potfat. Kon bitnite osnovi na delovniot potfat se vbrojuva i . vodeweto kartoteka i pravata na zakup.o. nezavisno od drugite delovni potfati. ko`ena obleka) vo sopstveni prostorii. ovlastuvaweto za koristewe na logoto. Za celi na privlekuvawe novi klienti. (3) Dokolku sostaven del od bitnite osnovi na delovniot potfat ili na del od nego pretstavuvaat dobra koi ne se sposobni za steknuvawe sopstvenost vrz niv. Me|u drugoto. {to istiot }e mo`e da gi koristi zakupenite prostorii vo neizmeneta sostojba.. vklu~uvaj}i ja i kompjuterskata oprema e zemena na lizing od firma za lizing. koj prodol`uva so vr{ewe na istata dejnost. nema da se smeta za {tetno zemaweto ekonomski dobra koi se nebitni za prodol`uvawe so vr{eweto na delovniot potfat i nivno prenesuvawe vo li~niot imot na A. Primer 3: Liceto A vr{i proizvodstvo na ~evli vo iznajmeni prostorii. koga poedine~nite dejstvija se vo ekonomska povrzanost i ako postoi volja za steknuvawe na deloven potfat. Toj poseduva pove}e neizgradeni i izgradeni zemji{ta. A sklu~il dogovori za vrabotuvawe na sorabotnici. Slu~ajot na otu|uvawe delovn potfat koj ne podle`i na odredbite od ZDDV postoi. na primer prava na koristewe ili konsumacija vrz stvari. A gi dava pod zakup na d. za nego rabotat dvajca samostojni zastapnici. vozila. dano~niot obvrznik e dol`en da gi prenese ovie prava na steknuva~ot.. Primer 1: A raboti kako grade`en izveduva~ vo svoe ime. grade`ni ma{ini i magacini za grade`ni materijali koi gi koristi za celi na negovata stopanska dejnost.o. Primer 2: A vr{i iznajmuvawe na vozila vo iznajmeni prostorii. na primer. Toj e ovlasten za koristewe na logoto na Avis. koga A gi prenesuva na B bitnite osnovi na rabotewe na negoviot deloven potfat. Prenosot na imot vo pove}e dejstvija se smeta za otu|uvawe na delovniot potfat samo vo slu~aj. Otu|uva~ot mora ova zakupodavno pravo da go prenese na steknuva~ot na toj na~in. A go vlo`uva svojot deloven potfat vo dru{tvo so ograni~ena odgovornost. koj samostojno go vodi proizvodstvoto. zakupodavnoto pravo se vbrojuva kon bitnite osnovi.19 - materijalizirano dejstvo. Kancelariskata oprema. Davaweto pod zakup na poedine~ni bitni ekonomski dobra na dru{tvoto ne e {tetno. bidej}i istoto se vr{i samostojno i odvoeno od ostanatite delovni aktivnosti. Isto taka. dodeka drugiot del prodol`uva da go koristi kako li~en imot. dokolku A gi otu|i bitnite osnovi na negoviot deloven potfat. toj raspolaga so kartoteka na klienti. bitni osnovi mo`e da bidat i neprenoslivi prava na koristewe na dobra. kade {to sodru`nici stanuvaat liceto A i negoviot sin B. Proizvdostvoto na ~evli pretstavuva del od delovniot potfat. Mo`e da se pretpostavi postoewe na slu~aj na na otu|uvawe na deloven potfat koj ne podle`i na odano~uvawe so DDV. Delot od neizgradenite imoti koi ne se potrebni za delovniot potfat. tuku istite se iznajmuvaat ili davaat pod zakup sprema dru{tvoto. Otu|eniot del od delovniot potfat mora da pretstavuva organizam koj e sposoben samostojno da opstojuva. Za proizvodstvoto na ~evli toj vrabotuva svoj direktor. delovni odnosi itn. pobaruvawa. koga istiot e ekonomski samostoen i istiot se vodi odvoeno. A go otu|uva iznajmuvaweto vozila na B.. Tuka se vbrojuva. Ako delovniot potfat se vr{i vo zakupeni prostorii. A go otu|uva proizvodstvoto na ~evli na liceto B koj. distribucijata i knigovodstvoto. Otu|uvawe na delovniot potfat postoi vo momentot. dokolku istite se neophodni za prodol`uvawe na delovniot potfat. toj proizveduva i ko`ni proizvodi (ko`ena ta{na. prodol`uva so zakupot.

Vo slu~aj na sportski manifestacii na tu| teren. go vodi upravitel na naslednata masa vo ime na naslednicite. Sportskoto dru{tvo-gostin ne e dol`no da gi odano~uva prihodite koi gi dobiva od odredenata sportska manifestacija. Spored ovie na~ela se postapuva i vo slu~ai koga kaj sportskite manifestacii ne nastapuva edno od dru{tvata-u~esnici na manifestacijata. prinuden ili ste~aen upravnik vo ramkite na negovata upravna dejnost. za dano~en obvrznik }e se smeta dru{tvoto zadol`eno so sproveduvaweto na sportskata manifestacija i osobeno zadol`eno so realizacija na blagajni~kite raboti i na rabotite na presmetka. koe }e se razgleduva za celi na danokot na dodadena vrednost zaedno so site negovi prihodi. Istite na~ela va`at i vo slu~aj koga odredeno pretprijatie. zavisi od toa. ne se vr{i po povod otu|uvawe na del od pretprijatieto. Toa zna~i. koj nastapuva kako dol`nik na prometot sprema primatelot na prometot. deka. sportskata zaednica-organizatorot na manifestacijata gi odano~uva site prihodi od istata. prometite nema da mu se pripi{at na upravnikot. B prodol`uva namesto A so period na ispravka (vo vrska so toa. (5) Ako kaj odreden prenos bez nadomestok ne se ispolneti uslovite na otu|uvawe na delovniot potfat. Dano~en obvrznik e sekoj samostojno aktiven ekonomski subjekt koj postojano ili povremeno vr{i ispolnuvawa za nadomestok. dodeka drugoto dru{tvo ne e obvrzano da gi odano~uva iznosite koi toa gi prima. Vo slu~aj na otu|uvawe poedine~ni ekonomski dobra ne postoi otu|uvawe na del od delovniot potfat. no ne i me|u nalogodava~ot i poedine~nite ~lenovi na zaednicata. tuku na dano~niot obvrznik za kogo dejstvuva imatelot na dol`nosta. dodeka udelite vo prihodite na sportskite dru{tva ne se odano~uvaat so danokot na dodadena vrednsot. vidi poglavje 93 stav 4 DDVU). Upravnik (4) Ako pretprijatieto na odreden dano~en obvrznik go vodi upravnik. i ~len 6 stav 3 od ZDDV). kako i zdru`uvawe na lica. mo`e da se raboti za slu~aj na promet na dobra ili na uslugi bez nadomestok koi podle`at na odano~uvawe so danok na dodadena vrednost (~len 3 stav 3. Kako pravnata forma. Pritoa. tuku soodvetnata sportska zaednica kako organizator na manifestacijata. na pr. taka i pravnata sposobnost na vr{itelot na prometot se nebitni. Kon ~len 9 od ZDDV Poglavje 18 Dano~en obvrznik Poim (1) Dano~en obvrznik e lice koe trajno ili povremeno samostojno vr{i stopanska dejnost. Ako odredena stopanska interesna zaednica od oblasta na grade`ni{tvoto gi sklu~uva samostojno grade`nite dogovori so nalogodava~ot. nastanuvaat neposredni pravni odnosi samo me|u nalogodava~ot i stopanskata interesna zaednica. nezavisno od celite i rezultatite od ovaa dejnost. Dano~ni obvrznici mo`at da bidat pravni i fizi~ki lica. sepak. Sportski manifestacii (3) Kaj sportski manifestacii za dano~en obvrznik se smeta dru{tvoto-doma}in na igrali{teto i istoto se razgleduva za celi na danokot na dodadena vrednost zaedno so site negovi prihodi. Ako testamentarniot . Podreduvawe na prometot (2) Kon koj dano~en obvrznik mo`e da se podredi prometot. koe e sostaven del od naslednata masa.20 - pravoto na zakup.. Vo toj slu~aj dano~en obvrznik e stopanskata interesna zaednica. ispravka na odbivkata na prethodniot danok spored ~len 37 od ZDDV vo pogled na ma{inite steknati pred tri godini.

- 21 -

upravitel go vodi trgovskoto dru{tvo vo svoe ime kako poverenik na naslednicite, istiot }e se smeta za dano~en obvrznik i za dano~en dol`nik. Samostojnost (5) Samostojna dejnost postoi koga istata se vr{i za svoja smetka i na svoja odgovornost. Koga mo`e da se pretpostavi postoewe na samostojnost ili na nesamostojnost, zavisi na~elno od vnatre{niot odnos kon nara~atelot na rabotata. Od nadvore{niot odnos kon klientite mo`at edinstveno da se dobijat dokazni indicii. Pritoa, ne e samo bitno imeto na dogovorniot odnos, vidot na dejnosta ili formata na dobivawe nadomestok, tuku e odlu~uva~ka sevkupnata slika na odnosite. Vo dadeniot slu~aj mora da se odmeruvaat me|usebno okolnostite koi odat vo prilog na samostojnosta; duri potoa se merodavni za sevkupnata ocenka karakteristikite koi imaat pogolemo zna~ewe. (6) Toj {to se smeta za vraboteno lice od gledna to~ka na personalniot danok od dohod, ne e dano~en obvrznik za istata aktivnost od gledna to~ka na danokot na dodadena vrednost. Fizi~koto lice go zadr`uva svojstvoto na vraboteno lice vo slu~aj na negovo iznajmuvawe vrz osnova na dogovor za iznajmuvawe na rabotnici i ne stanuva dano~en obvrznik po osnov na dogovor za delo ili dogovor za vr{ewe funkcija. Ne se smeta za samostojno lice upravitelot na kapital-dru{tvo, koj e obvrzan da gi sledi nasokite na sodru`nicite koi mo`at da proizlezat od negovoto postavuvawe za upravitel. Istoto va`i i za sodru`nikot koj e istovremeno i upravitel na dru{tvoto. Sodru`nikot na personalno dru{tvo koj odgovara so siot li~en imot (komplementar), isto taka, ne se smeta za samostoen vo vr{eweto na negovata dejnost kako upravitel na dru{tvoto. Nasproti toa, dejnosta kako ~len na kontrolni organi se smeta za samostojna dejnost. (7) Fizi~kite lica mo`at da bidat delumno samostojni i delumno nesamostojni. Aktivnostite na profesori i docenti vo visoko{kolski institucii, slu`benici itn., koi se vr{at pokraj aktivnostite utvrdeni so dgovor za vrabotuvawe, na~elno se samostojni aktivnosti. (8) Pravni lica, trgovski dru{tva i drugi zdru`uvawa na lica se na~elno samostojni. Stopanska ak tivnost (9) Postoi vr{ewe na stopanska aktivnost, koga istata e naso~ena kon: 1. postojano ili privremeno vr{ewe; 2. zaradi realizacija na prihodi (nadomestoci). Ponatamu, stopanskata aktivnost pretpostavuva deka prometot se vr{i vo ekonomska smisla (vo vrska so toa, vidi poglavje 2 stav 2 od DDVU). Dali stopanskata aktivnost se vr{i postojano ili privremeno, zavisi od sevkupnata slika na odnosite vo konkretniot slu~aj. Karakteristikite koi govorat za ili protiv osobinata "postojanost ili privremenost", mora da se ocenat vo me|useben soodnos. Za kriteriumi koi govorat vo prilog kon karakteristikata na "postojanost ili privremenost", doa|aat predvid:  ­  planskoto povtoruvawe na odredena dejnost,  ­  intenzitetot na deluvawe (vr{ewe na pove}e od eden promet),  ­  u~estvoto na pazarot kako proizvoditel, trgovec ili vr{itel na uslugi,  ­  vodeweto na deloven lokal,  ­  nastapuvaweto sprema treti lica, na pr. pred organi. Kolekcionerot na po{tenski marki, koj gi sobira istite od hobi, ne podle`i na danokot na dodadena vrednost, koga gi otu|uva poedine~nite primeroci (zamena), koga ja preureduva delumno zbirkata ili koga istata ja otu|uva celosno ili delumno. Istoto va`i i za aktivnosta na kolekcionerot na moneti.

- 22 -

Pri iznajmuvaweto dobra, koi spored svojot vid mo`at da se koristat kako za pretpriema~ki, taka i za nepretpriema~ki (nedelovni) celi (na pr. t.n. rekreaciski dobra), se razgleduvaat site okolnosti povrzani so koristeweto na dobroto, so cel da se utvrdi dali istite navistina se koristat postojano ili privremeno zaradi realizacija na nadomestoci. Samoto privremeno iznajmuvawe na kamp-prikolka od strana na sopstvenikot, koja inaku se koristi samo privatno, ne pretstavuva pretpriema~ka dejnost. (10) Dejnosta mora da e naso~ena kon realizacija na prihodi. Namerata za postignuvawe dobivka ne e neophodna. Aktivnosta na postignuvawe prihodi postoi koga istata se vr{i vo ramkite na odredena razmena na ispolnuvawa. Svojstvoto na dano~en obvrznik pretpostavuva, samo po sebe, deka prometot na dobra ili uslugite se vr{at za nadomestok. Samoto izjavuvawe namera, deka se saka da se vr{i promet za nadomestok, ne e dovolno za zdobivawe so svojstvoto na dano~en obvrznik. Nastanuvawe i gasnewe na svojstvoto kako dano~en obvrznik (11) Svojstvoto na dano~en obvrznik nastanuva so prvoto vr{ewe na aktivnost kako dano~en obvrznik, koe kako takvo e prepoznatlivo za treti lica, dokolku 1. postoela seriozna namera vo podocne`no vr{ewe na promet so nadomestok, i 2. serioznosta na ovaa namera se doka`e preku objektivni karakteristiki. Svojstvoto na dano~en obvrznik, vo ovoj slu~aj, ne prestanuva da va`i retroaktivno, ako ne dojde podocna do vr{ewe na promet so nadomestok ili ako ne se vr{i promet za nadomestok postojano ili privremeno. Za prethodni danoci, koi se zasmetuvaat kon predvidenite prometi kaj koi ne bi bilo isklu~eno pravoto na odbivka, go zadr`uvaat pravoto na odbivka. (12) Svojstvoto na dano~en obvrznik se gasi so poslednoto deluvawe. Momentot na zavr{uvawe ili odjava na stopanskata aktivnost, pritoa, nema nikakvo zna~ewe. Pretprijatieto i svojstvoto na dano~en obvrznik se gasnat duri otkako dano~niot obvrznik gi realiziral site pravni odnosi koi se povrzani so pretpriema~kiot potfat. Dru{tvoto ostanuva da postoi se' dodeka ne se zavr{eni site pravni odnosi, kon koi pripa|a i pravniot odnos kon dano~nite organi. (13) Vo vrska so pravoto na odbivka na prethodni danoci pri zapo~nuvawe ili zavr{uvawe na vr{eweto na stopanska dejnost, vidi poglavje 80 stav 2 od DDVU. Edinstvo na stopanskata dejnost (edinstvo na pretpriema~kiot potfat) (14) Kon stopanskata aktivnost (pretpriema~ki potfat) pripa|aat site dejnosti vo smisla na ~len 9 stav 2 od ZDDV na eden edinstven dano~en obvrznik (na~elo na edinstvo na ekonomskata aktivnost, edinstvo na pretpriema~kiot potfat). Podru`nici, filijali i drugi poedine~ni organizacioni delovi pretstavuvaat sostaven del od edinstveniot pretpriema~ki potfat na e d e n dano~en obvrznik (~len 9 stav 2 to~ka 2 od ZDDV). Vo ramkite na edinstveniot deloven potfat ne mo`e da nastane promet koj podle`i na danokot na dodadena vrednost. Kon pretpriema~kiot potfat ne pripa|aat samo osnovnite dejnosti koi se predmet na stopanskata dejnost (osnovna dejnost), tuku i site pomo{ni ili sporedni aktivnosti. Na~eloto na edinstvo na pretpriema~kiot potfat sozdava procesno-pravno dejstvo vo toj pravec {to dano~niot obvrznik se registrira samo edna{ za site dejnosti i e dol`en da podnesuva samo edna dano~na prijava (akontativna i godi{na prijava).

- 23 -

Kon ~len 10 od ZDDV Poglavje 19 Javno-pravni tela (1) Dr`avni organi vo smisla na ~len 10 od ZDDV se organite na zakonodavnata, izvr{nata i sudskata vlast zaedno so na niv podredenite institucii i organizacii. (2) Za organi na lokalnata samouprava se smetaat op{tinite i gradot Skopje. (3) Drugi javno-pravni tela se javni institucii, javni pretprijatija i drugi pravni lica od javnoto pravo. Javni institucii se Stopanskata komora i drugi komori, Makedonskata akademija na naukite i umetnostite. Javni institucii mo`at da bidat univerzitetite, nau~no-istra`uva~kite instituti, biblioteki, javni muzei i spomenici na grade`nata umetnost i hortikulturata, fondacii, teatri, kulturni domovi, orkestri, zoolo{ki gradini i zoolo{ki parkovi. Kon javnopravnite tela ne pripa|aat verskite zaednici, asocijacii na rabotodavci i sindikati, politi~ki partii i zdru`enija na gra|ani kako i drugi pravni lica od oblasta na privatnoto pravo. Javni pretprijatija se pretprijatija vo smisla na Zakonot za javnite pretprijatija. (4) Vrz stranskite, nadnacionalnite i me|unarodnite javno-pravni tela soodvetno se primenuva ~len 10 od ZDDV. Pra{aweto, dali vakvata institucija pretstavuva javno-pravno telo, na~elno se ocenuva spored makedonskoto pravo. Stopanska aktivnost vo privatno-pravna forma (5) Vrz pretprijatija vo privatno-pravna forma (na pr. spored Zakonot za trgovski dru{tva) ne se primenuva ~len 10 od ZDDV. Primer 1: Vladata na Republika Makedonija poseduva udel vo javnoto pretprijatie "Telekom". Po transformacijata, pretprijatieto se vodi spored pravnata forma na akcionersko dru{tvo. Vrz akcionerskoto dru{tvo ne se primenuva ~len 10, tuku ~len 9 od ZDDV. V r { e w e n a j a v n a f u n k c i j a (~ l e n 1 0 s t a v 1 o d Z D D V) (6) Vr{eweto javna funkcija pretstavuva aktivnost koja e svojstvena za i vo isklu~iva nadle`nost na javno-pravnite tela. Karakteristi~no za vr{eweto javna funkcija e ispolnuvawe javno-pravni zada~i koi se izvedeni od dr`avnata vlast i koi slu`at za dr`avni celi. Ispolnuvaweto javno-pravni zada~i ne postoi samo so dodeluvaweto dejnosti sprema javno-pravnoto telo so zakon. (7) Za vr{ewe javna funkcija osobeno se smeta slu~ajot koga se raboti za promet, za ~ij priem e zakonski obvrzan primatelot na prometot. Sepak, za priemot na prometot koj proizleguva od javnata funkcija ne e dovolno postoeweto edinstveno na monopol. (8) Vr{ewe javna funkcija mo`e da bidat uslugi na univerziteti, nau~noistra`uva~ki instituti, meteorolo{ki zavodi, zavodi za istra`uvawe na prehranbeni proizvodi i dezinfekcija, so isklu~ok na vr{eweto vakvi uslugi po nalog na treti lica. Stopanska dejnost (~len 10 stav 2 od ZDDV) (9) Vr{eweto stopanska dejnost postoi koga javno-pravnoto telo }e se vklu~i vo ekonomskiot tek i }e razvie dejnost koja po svojata sodr`ina ne se razlikuva od dejnosta na drug dano~en obvrznik. Dejnosta, koja spored svojata sodr`ina e stopanska, nema da pretstavuva vr{ewe na javna funkcija so toa {to istata }e se vr{i po pat na pru`awe slu`bena pomo{ sprema drugi javno-pravni tela. (10) Za stopanska dejnost se smeta osobeno: prevozot na lica i stoki, reklamata, prometot na elektri~na energija, gas, greewe i ladewe, vodosnabduvaweto, otstranuvaweto na otpadni vodi, otstranuvaweto otpad, uslugite na odr`uvawe na javnata ~istota, vr{eweto zemjodelski i {umarski dejnosti, vodeweto

Primer 8: . sovetuvaweto i davaweto naodi i mislewa sprema privatni nara~ateli za nadomestok. Primer 6: Op{tina iznajmuva personal od dr`avniot sektor na privatni ili javni pretprijatija. na pr. iznajmuvaweto personal od strana na pravni lica od javnoto pravo so nadomestok na tro{ocite pretstavuva stopanska aktivnost vo slednite slu~ai. so isklu~ok na istra`uvaweto. iznajmuvaweto personal vo slednite slu~ai. kongresni. izgotvuvaweto na urbanisti~ki planovi i in`enersko-tehni~kite raboti na premer. Tretman na poedine~ni organizacioni delovi kako posebni dano~ni obvrznici (11) Poedine~ni organizacioni delovi od dr`avnite organi vo smisla na stav 1 od ova poglavje mo`at da se smetaat za dano~ni obvrznici vo slu~aj na vr{ewe stopanska dejnost. kako na pr. menzi. slu~aj koga personalot }e bide anga`iran vo dr`avniot sektor i ne se dozna~uva eventualen nadomestok sprema delovnata edinica. prostori i prostorii za parking. Stavaweto na raspolagawe na personal nema da se smeta za usluga so nadomestok vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. dokolku javno-pravnoto telo kako iznajmuva~ ostanuva rabotodava~: Primer 2: Op{tina iznajmuva personal od svojot dr`aven sektor vo sopstveni nesamostojni delovni edinici. dokolku pravnoto lice-iznajmuva~ na personalot ostane rabotodava~ na istiot: Primer 5: Op{tina iznajmuva personal od dr`avniot sektor na nesamostojni delovni edinici na drugi op{tini. gradski. Poedine~ni slu~ai (12) Za vr{ewe javna funkcija se smetaat: 1. pogrebuvaweto i kremiraweto. kako i so niv povrzaniot promet na dobra i na uslugi. 3. proda`bata na geografski karti. utvrduvaweto granici na zemji{teto i premerot na objekti. 4. zabavni i pove}enamenski hali.24 - aerodromi i pristani{ta. Nasproti toa. kako i preureduvaweto i katastarskoto vodewe na zemji{tata i nedvi`nostite od strana na organi za premer i katastar. kantini. tie se obvrzani za registracija bez ogled na visinata na nivniot sevkupen promet. na primer. Za vr{ewe javno-pravna funkcija se smeta i stavaweto na raspolagawe na dokumenti na katastarski institucii i na upravata za javni prihodi. Tuka spa|aat premerot na delben imot. Nezavisno od odredbite od ~len 51 stav 1 od ZDDV. Toa e. Primer 7: Op{tina iznajmuva personal od svoi nesamostojni delovni edinici sprema dr`avniot sektor na druga op{tina. ispolnuvawata na poleto na proektiraweto. so isklu~ok na isporakata na nadgroben spomenik i na tekovnoto odr`uvawe na grobot. premerot. Stopanski dejnosti se.. Primer 4: Op{tina iznajmuva personal od svoja nesamostojna delovna edinica vo sopstveniot dr`aven sektor. ako pri anga`iraweto na personalot postoi o~igledno i lesno proverlivo razgrani~uvawe me|u delovnata edinica i dr`avniot sektor. Primer 3: Op{tina iznajmuva slu`benici od svojot dr`aven sektor vo dr`aven sektor na druga op{tina. kontrolata na materijali i kvalitet od strana na javni zavodi ili ustanovi. 2. kako i izdavaweto izvodi i prepisi.

dokolku istite ne se registrirale dobrovolno. 86/99 i 25/00). ova ne va`i za prometot izvr{en za celi na krajna potro{uva~ka (~len 12 od ZDDV. Sledstveno na toa. Kon ~len 12 od ZDDV Poglavje 21 Promet vo slobodni zoni.25 - Op{tina iznajmuva personal od svoja nesamostojna delovna edinica na nesamostojna delovna edinica na druga op{tina ili na privatni ili javni pretprijatija. konzulatite i drugite diplomatsko-konzularni pretstavni{tva na drugi dr`avi pripa|aat kon poimot "vo zemjata". ako ovie dobra bile vneseni vo zemjata od navedenite podra~ja i ako se doka`e pismeno deka vakvoto vnesuvawe bilo predmet na odano~uvawe pri uvozot spored ~len 15 od ZDDV.. prometot izvr{en vo slobodni zoni. na primer. 26/98. privatni lica ili javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV (vo vrska so toa vidi. carinski zoni i carinski skladi{ta (vo vrska so toa. duri i vo slu~aj na postoewe na eksteritorijalnost. dodeka poimite carinska zona i carinsko skladi{te se regulirani vo ~len 150 i ~len 183 od Carinskiot zakon ("Slu`ben vesnik na RM" br. toj podle`i na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost vo slu~aj na ispolnetost na ostanatite uslovi od ~len 2 to~ka 1 od ZDDV. poglavje 21 od DDVU). prometot sprema dano~ni obvrznici vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV (mali pretpriema~i). (3) Poimot na slobodna zona e reguliran vo ~len 2 od Zakonot za slobodni ekonomski zoni ("Slu`ben vesnik na RM" br. koga primatelot na ispolnuvaweto nema pravo na odbivka na danokot koj mu e fakturiran za izvr{eniot promet. Tuka spa|a: 1. Kon ~len 11 od ZDDV Poglavje 20 Vo zemjata (1) Poimot "Vo zemjata" ja opfa}a teritorijata na Republika Makedonija. 21/98. (2) Prometot se vr{i za celi na krajna potro{uva~ka. poglavje 18 i poglavje 19 od DDVU). (3) Odano~uvaweto na prometot izvr{en za celi na krajna potro{uva~ka vo slobodni zoni. carinski zoni i carinski skladi{ta ne se primenuva. carinski zoni i carinski skladi{ta za celi na krajna potro{uva~ka se smeta za promet izvr{en vo zemjata. kaj koj mestoto na prometot na dobra ili na uslugata se nao|a vo slobodni zoni. vidi ~len 35 to~ka 1 od ZDDV i poglavje 84 od DDVU). pri proda`bata na stoki (na pr. Istoto va`i i za institucii so koi se slu`at voeni edinici na drugi dr`avi. prometot sprema dano~ni obvrznici koi go koristat ovoj promet kako vlezno ispolnuvawe zaradi izvr{uvawe promet osloboden od danok spored ~len 23 od ZDDV (vo vrska so toa. carinski zoni i carinski skladi{ta. prometot sprema dano~ni obvrznici. (4) Odredbite od ~len 12 od ZDDV se primenuvaat. 3. 4. preku menzi). prometot sprema lica koi ne se dano~ni obvrznici (na pr. (2) Ambasadite. Sepak. so isklu~ok na slobodni zoni. Prometot. proda`bata na gorivo . 56/99 i 41/00). predavaweto jadewa i pijalaci zaradi konsumacija na samoto mesto (na pr. preku kiosci ili od avtomati). ne podle`i na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost (~len 12 od ZDDV). carinski zoni i carinski skladi{ta (1) Nezavisno od ~len 11 od ZDDV. 2. 63/98. vidi poglavje 22 do 29 od DDVU) spored ~len 13 ili 14 od ZDDV. koj doveduva do isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 to~ki 2 do 6 od ZDDV (vidi poglavje 85 do 90 od DDVU).

primatelot ili od treto lice.26 - ili popravkata na vozila koi slu`at za li~ni celi ili za celi koi ne go obezbeduvaat pravoto na odbivka na prethodniot danok. (5) Prometot na dobra so ispra}awe na istite bara dobroto da se transportira od strana na s a m o s t o j n o o v l a s t e n o l i c e (na pr. prevoznik ili {pediter) ili da se nara~a navedeniot transport. primatelot na dobroto ili odreden n e s a m o s t o e n p o m o { n i k v o i s p o l n u v a w e t o da go prevezuva dobroto koe e predmet na prometot. kako i za slu~ai. na saemi ili pazari i pri proda`ba od vrata do vrata). vo koi pravoto na raspolagawe se prenesuva so dogovarawe na posreden sopstveni~ki odnos (na pr. so dvi`ewe na sopstven pogon. Prometot na dobra e osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 1 od ZDDV kako izvoz (vidi poglavje 57 od DDVU). na primer i za slu~ai. na odreden dorabotuva~. do treto lice (na pr. prerabotuva~ i sl. Vo ovoj slu~aj ne se raboti za promet na dobra so prevoz ili ispra}awe na dobroto. Za prevoz se smetaat i slu~aite koga dobroto se dvi`i so sopstvena motorna sila. prometot na dobra }e se smeta za izvr{en vo toa mesto. Istoto va`i kako za slu~ai. ponatamu. kako i prometot (na pr. Mesto na prometot e Skopje. (3) Prometot na dobra so prevoz ili ispra}awe na dobroto vo smisla na ~len 13 to~ka 2 od ZDDV pretpostavuva vo momentot na po~etok na dvi`ewe na stokata ve}e da e poznat primatelot na dobroto. Pri fizi~ko predavawe na dobroto (na primer. na primer kaj motorni vozila. Primer 2: Trgovec od Skopje mu prodava kancelariski mebel na kupuva~ vo Atina. Primer 1: Trgovec od Skopje prevezuva so sopstveno vozilo mebel do saem vo Atina. grade`ni raboti) sprema javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV. vo koi prevozot ili ispra}aweto na dobroto go vr{i samiot ispora~atel ili odredeno treto lice po negov nalog. so otstapuvawe na istoto ili so predavawe na dokumenti (na pr. bidej}i so zapo~nuvaweto na prevozot na dobroto se u{te ne postoel primatel na dobroto. povratno iznajmuvawe na dobro sprema otu|uva~ot). ~len 13 to~ka 2 ZDDV). po sistemot na tn.. Mesto na prometot na dobra e Atina (~len 13 to~ka 1 od ZDDV). vo prodavnica. "lon-rabota". vo koe zapo~nuva prevozot ili ispra}aweto do primatelot na istoto ili. toa }e bide mestoto vo koe se vr{i predavaweto na dobroto na primatelot na istoto ili na treto lice po nalog na primatelot. po negov nalog. Ispra}aweto zapo~nuva so predavaweto na dobroto na samostojnoto ovlasteno lice. Po zavr{uvawe na saemot. Ispora~atelot mora pri predavaweto na dobroto na samostojnoto ovlasteno lice da gi ima izvr{eno site dejstvija koi se neophodni so cel dobroto da pristigne kaj ve}e utvrdeniot primatel na istoto. (4) Prometot na dobra so prevoz pretpostavuva ispora~atelot. vo koi primatelot na dobroto ili treto lice po negov nalog go prezema dobroto kaj ispora~atelot (slu~aj na zemawe na dobroto). Primatelot na dobroto mu dava nalog na lice vraboteno kaj nego da go prezeme mebelot od Skopje. . bidej}i tamu zapo~nal prevozot na dobrata. Pokraj toa. ~len 13 to~ka 1 od ZDDV va`i. Kon ~len 13 od ZDDV Poglavje 22 Mesto na prometot na dobra (1) Prometot na dobra se izvr{uva na~elno vo toa mesto kade {to se nao|a dobroto vo momentot na prenos na pravoto na raspolagawe (~len 13 to~ka 1 ZDDV). (2) Ako dobroto koe e predmet na prometot se prevezuva ili se ispra}a od strana na ispora~atelot. skladi{nici ili konosmani). mebelot se prodava na odreden kupuva~ vo Atina.

(2) Kako i kaj prometot na dobra. site prometi vo ramkite na verigata go imaat istoto mesto na prometot (vidi poglavje 16 stav 1od DDVU). dali tro{ocite na monta`a mu se iska`uvaat na nara~atelot oddelno vo fakturata. Na gradili{teto vo Hrvatska. vidi poglavje 22 od DDVU. Tuka ne se raboti za promet na dobra so ispra}awe na monta`nite elementi. bidej}i strujata se prezema tamu. uslugata se smeta za izvr{ena vo mestoto vo koe e rezidenten vr{itelot na uslugata. Za promet na dobra se smeta i isporakata na delo (vidi poglavje 11 od DDVU). mesto na prometot e mestoto na prezemawe na dobroto (~len 13 to~ka 4 od ZDDV). Kon ~len 14 od ZDDV Poglavje 23 Mesto na prometot na uslugata (op{to) Zna~ewe na mestoto na prometot na uslugata (1) Za soodvetno utvrduvawe na mestoto na prometot. odano~uvaweto spored ~len 2 to~ka 1 od ZDDV zavisi od toa. (8) Pri isporaka na elektri~na energija. Poedine~nite elementi se transportiraat od strana na {pediter do Hrvatska. Primer 4: Elektrocentrala vo Bitola ispora~uva struja do industrisko pretprijatie vo Pri{tina. vo toj slu~aj prioritetno se primenuva ~len 14 stav 2 od ZDDV (vidi ~len 14 stav 3 re~enica 2 od ZDDV). monta`nite elementi se sostavuvaat od strana na vrabotenite na proizvoditelot. bidej}i predmet na prometot ne se monta`nite elementi. vidi poglavje 7 stav 2 od DDVU. Pra{aweto. gas. . greewe i razladuvawe. tuku monta`nite ku}i (~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV). [ema na proverka (3) Spored osnovnoto pravilo od ~len 14 stav 1 od ZDDV. Mestoto na prometot e vo Hrvatska. taka i kaj prometot na uslugite.. (7) Ako dobroto se montira ili se instalira od strana na ispora~atelot ili od drugo lice vo negovo ime. Ako odredena usluga ne potpa|a nitu pod odredbite od stav 2 nitu od stav 3 od ~lenot 14 od ZDDV. Od ova osnovno pravilo postojat mnogubrojni isklu~oci dadeni vo ~len 14 stavovi 2 i 3 od ZDDV i vo ~len 1 od DDVP.27 - (6) Vo slu~aj na veri`en promet na dobra vo smisla na ~len 4 stav 2 od ZDDV. na primer na ma{inska linija ili na elektronski reguliran sistem na polici za skladirawe na stoka. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 od ZDDV i ~len 1 od DDVP. dali uslugite bile izvr{eni vo zemjata ili nadvor od nea. mesto na prometot na dobra e mestoto na monta`a ili instalacija na dobroto (~len 13 to~ka 3 od ZDDV). Pri montiraweto na pogolemi tehni~ki postrojki. Vo vrska so mestoto na prometot na dobra. prometot na dobra }e se smeta za realiziran so zavr{uvawe na probnoto rabotewe na tehni~kata postrojka. nema nikakvo zna~ewe. Mesto na prometot e Pri{tina. Neophodnosta za utvrduvawe na mestoto na uslugata spored ovie odredbi sekoga{ se pojavuva koga uslugata fakti~ki se vr{i vo stranstvo ili koga vr{itelot ili korisnikot na uslugata e rezidenten vo stranstvo. Prometot na dobra se smeta za realiziran po zavr{uvawe na monta`nite raboti i po priem na objektot od strana na nara~atelot. najprvin e bitno da se utvrdi dali se raboti za promet na dobra ili za usluga. Primer 3: Proizvoditel od Kumanovo gradi monta`ni ku}i za nara~atel od Hrvatska. Vo vrska so razgrani~uvaweto me|u prometot na dobra i na uslugite.

sudbinata na osnovniot promet (vo vrska so toa. tuku istite pretstavuvaat sporedni prometi kon prevozot. Vo vrska so ovie poimi.28 - (4) Soglasno so dadenite pravila vo vrska so me|usebniot odnos na stavovite od ~len 14 od ZDDV. za mesto na vr{eweto na uslugata se zema postojanoto `iveali{te ili prestojuvali{te. primena na ~len 14 stav 1 od ZDDV. spored koe sporednite prometi ja delat. 3. Poglavje 24 Mesto na uslugata spored rezidentnosta na vr{itelot na uslugata Op{to (1) Dokolku ne mo`e da se primeni nekoj od mnogubrojnite isklu~oci (~len 14 stavovi 2 i 3 od ZDDV. da podle`at na odano~uvawe so DDV. Fakti~ko sedi{te (3) Za fakti~ko sedi{te na vr{itelot na uslugata se smeta mestoto od koe liceto ja vr{i prete`no svojata stopanska dejnost. P vr{i eden edinstven promet koj se sostoi vo izvr{uvaweto na prevozot (~len 14 stav 1 to~ka 1 od ZDDV). primena na ~len 1 od DDVP. primena na ~len 14 stav 2 od ZDDV. 4. vidi poglavje 58 stavovi 2 i 3 od DDVU. Ova va`i kako za pravni lica. (2) Odredbata od ~len 14 stav 1 od ZDDV doveduva do toa. se vnimava na na~eloto na edinstvo na prometot. kade {to liceto ima postojano `iveali{te ili prestojuvali{te (~len 14 stav 1 od ZDDV). ~len 1 od DDVP). Sedi{teto utvrdeno vo statutot ili osnova~kiot akt na dru{tvto i zapi{ano vo trgovskiot registar ne e merodavno. Za podru`nica se smeta sekoja postojana delovna edinica ili deloven . taka i za zdru`enija na lica i fizi~ki lica. primena na ~len 14 stav 3 od ZDDV. pri utvrduvaweto na mestoto na uslugata se poa|a od slednata {ema na proverka: 1. 2. uslugite opfateni so nea: 1. da ne podle`at na odano~uvawe so DDV. dokolku vr{itelot na uslugata e rezidenten vo zemjata. Ako stopanskata dejnost se vr{i na pove}e mesta. Vid i obem na uslugata (5) Zaradi soodvetno utvrduvawe na mestoto na uslugata neophodno e precizno da se utvrdi vidot (karakterot) i obemot na uslugata. Postojano `iveali{te ili prestojuvali{te (4) Ako fakti~koto sedi{te (stav 3 od ova poglavje) kaj fizi~ki lica ne mo`e da se utvrdi nedvosmisleno. Isklu~ok od ova e daden vo ~len 1 od DDVP za iznajmuvaweto na prevozni sredstva (vo vrska so toa. od kade {to uslugata fakti~ki se izvr{uva ili. dokolku vr{itelot na uslugata e rezidenten vo stranstvo. vo slu~aj na nepostoewe na vakvo mesto. za mesto na vr{eweto na uslugata se smeta mestoto vo koe vr{itelot na uslugata ima fakti~ko sedi{te ili podru`nica. vidi poglavje 8 od DDVU). Pritoa. Podru`nica (5) Podru`nicata pretstavuva nesamostoen del od edno edinstveno pretprijatie na dano~niot obvrznik koe ne poseduva pravna sposobnost (vidi poglavje 18 stav 14 od DDVU). 2.. Primer: Prevoznikot P dobiva nara~ka na pivarnicata B od Skopje da izvr{i prevoz na pijalaci (vklu~uvaj}i natovar i istovar) od Skopje do Bukure{t. vidi stav 9 od ova poglavje). merodavno e mestoto vo koe se nao|a delovodnata uprava. Natovarot i istovarot ne pretstavuvaat posebna usluga (~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja g) od ZDDV). od gledna to~ka na danokot.

Iznajmuvawe prevozni sredstva (8) Osnovnata odredba od ~len 14 stav 1 od ZDDV ima najgolemo prakti~no zna~ewe kaj iznajmuvaweto na prevozni sredstva. iznajmuvaweto prevozni sredstva od strana na dano~en obvrznik rezidenten vo zemjata podle`i na odredbite od ZDDV duri i vo slu~ai koga prevoznoto sredstvo se koristi celosno ili delumno vo stranstvo. Dogovorite za zakup na edrilicite se sklu~uvaat vo kancelarijata vo Veles. mestoto na uslugata se utvrduva spored pra{aweto kade uslugata bila prete`no izvr{uvana. odnosno dokoku istata mo`e fakti~ki da se podredi kon dadenata podru`nica. mestoto na uslugata se nao|a vo stranstvo. ne e neophodno samata podru`nica da ja sklu~ila zdelkata (dogovorot). se pla}a i nadomestokot. danokot ne go dolguva iznajmuva~ot R. koe e izre~no isklu~eno od ~len 14 stav 3 od ZDDV. od gledna to~ka na kadrovskata i tehni~kata opremenost.. Sepak. Ako uslugata se vr{i kako od strana na sedi{teto na dano~niot obvrznik. nekoja od pove}eto grade`ni ili monta`ni lokacii koi postojat vo razli~ni vremenski intervali. ili 2. Mestoot na uslugata se nao|a vo zemjata. . Bidej}i uslugata prete`no se vr{i preku podru`nicata.29 - objekt koi slu`at za vr{ewe na stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik. A poseduva vo Solun podru`nica so soodveten personal i oprema. Primer 1: Dano~niot obvrznik A so sedi{te vo Veles iznajmuva edrilici koi se nao|aat postojano na pristani{te vo Solun. vo slu~ai na iznajmuvawe prevozni sredstva od strana na dano~ni obvrznici rezidentni vo stranstvo. isto taka. nema da bide vo stranstvo tuku vo zemjata. Tamu. Pritoa. mestoto na uslugata. ili 3. Primer 3: Dano~niot obvrznik D rezidenten vo zemjata zema pod naem patni~ko vozilo od rentakar-firma R so sedi{te vo Grcija i go koristi istoto za celi na negovata stopanska dejnost. Podreduvawe na usluga kon odredena podru`nica (7) Mestoto na podru`nicata se smeta za merodavno kako mesto na izvr{uvawe na uslugata. (6) Lokaciite za gradba ili za monta`a se smetaat za podru`nici. konkretnata grade`na ili monta`na lokacija. Iznajmuvaweto na edrilicite potpa|a pod odredbite od ~len 14 stav 1 od ZDDV (vidi stav 8 do 10 od ova poglavje). dokolku: 1. postojat podolgo od 6 meseci. nivno vra}awe na sopstvenikot i odr`uvawe. Spored toa. samostojno izvr{uvawe na dadenata usluga. Celokupnoto iznajmuvawe podle`i na odano~uvawe so DDV. dokolku uslugata se vr{i od strana na soodvetnata podru`nica. Primer 2: Germanski dr`avjanin go zapo~nuva svoeto patuvawe niz Balkanot od Skopje i tuka iznajmuva vozilo od firma rezidentna vo Makedonija. pove}e grade`ni ili monta`ni lokacii koi usleduvaat edno po drugo bez prekin. dokolku prevoznoto sredstvo se koristi vo zemjata (~len 1 od DDVP). Toa e slu~aj koga konkretnite raboti neophodni za izvr{uvaweto na uslugata se vr{at celosno ili prete`no od strana na personalot ili so pomo{ na opremata na podru`nicata. Za iznajmuvawe na prevozni sredstva se smeta i stavaweto na raspolagawe na slu`beni vozila za li~ni celi od strana na rabotodavecot sprema negovite vraboteni. taka i od strana na odredena podru`nica. Vo Solun se vr{i predavawe na edrilicite. bez ogled na toa {to iznajmenoto vozilo se koristi i vo stranstvo. (9) Po isklu~ok od ~len 14 stav 1 od ZDDV. Podru`nicata bara postoewe na dovolen stepen na postojanost i odredena struktura koja ovozmo`uva. tuku dano~niot obvrznik D (~len 32 to~ka 4 od ZDDV).

Nasproti toa. osven rabotite na zaverka povrzani so nedvi`nosti (vo vrska so toa. transportni lenti. (4) Kaj me|unarodniot prevoz.osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV so pravo na odbivka na prethodni danoci spored utvrdenite uslovi (vidi poglavje 69 od DDVU). dodeka kaj patni~kiot prevoz se primenuva namalenata dano~na stapka od 5% (~len 30 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). uslugite na ishrana (predavawe na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto) vo smisla na ~len 6 stav 2 to~ka 4 od ZDDV (vo vrska so toa. bageri. kamioni-me{alki na beton. uslugite na imotni upraviteli ili testamentarni izvr{iteli.30 - (10) Za prevozni sredstva se smetaat dobra ~ija osnovna namena e naso~ena kon prevozot na stoka i patnici na kopno. Me|unaroden prevoz (3) Koga prevozot se vr{i kako vo zemjata taka i vo stranstvo (me|unaroden prevoz). cevni vodovi. . kaj~iwa. so avioni). 4. Drugi slu~ai na primena (11) Pokraj iznajmuvaweto prevozni sredstva. ratraci. vilu{kari. Pritoa. dokolku ne se raboti za uslugi na poleto na reklamata i rabotata so javnosta (~len 14 stav 3 to~ka 1 od ZDDV). so `eleznica ili so motorni vozila). 3.. Kaj prevozot na stoki se primenuva op{tata dano~na stapka od 19% (~len 29 od ZDDV). transportni kranovi. ~amci na pedali. so `eleznica ili so avtobusi) se oslobodeni od danok spored ~len 23 to~ka 19 od ZDDV bez pravo na odbivka na prethodni danoci (vidi poglavje 55 od DDVU). motorni ~amci. so brodovi). Me|unarodniot prevoz na stoki e osloboden od danok (vidi poglavje 63 od DDVU) so pravo na odbivka na prethodnite danoci spored uslovite od ~len 24 to~ka 3 od ZDDV. trajleri. objavuvaweto oglasi (na pr. drugi vidovi na me|unaroden prevoz na patnici (na pr. ili  ­  vo vozduh (na pr. na koj se vr{i prevozot (~len 14 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). koli~ki na elektri~en pogon. dano~niot obvrznik e dol`en da ja evidentira i prevoznata usluga koja ne otpa|a na delnicata vo zemjata i koja ne podle`i na odredbite od ZDDV (~len 16 stav 3 od DDVP). na pr. Prevoz vo zemjata (2) Dokolku prevozot se vr{i isklu~ivo vo zemjata. taka i za prevozot na stoki so prevozni sredstva od sekakov vid:  ­  na kopno (na pr. Poglavje 25 Mesto na prevozot Op{to (1) Prevoznite uslugi se vr{at na soodvetnata delnica ili na delot od nea. avionski edrilici. pod odredbite od ~len 14 stav 1 od ZDDV potpa|aat osobeno slednite uslugi: 1. uslugite na notari. celokupnata prevozna usluga (prevoz na celokupnata delnica) podle`i na odano~uvawe so DDV. kranovi za natovar i kontejneri.  ­  na voda (na pr. Ova va`i kako za prevozot na lica. vidi poglavje 12 od DDVU). prikolki (vidi poglavje 26 stav 3 to~ka 3 od DDVU). vidi poglavje 26 stav 6 to~ka 3 od DDVU) i vr{eweto sovetodavni uslugi kako osnoven promet (vidi poglavje 29 stav 14 od DDVU). Za prevozni sredstva ne se smetaat. Me|unarodniot avionski prevoz na patnici e Isto taka. kranovi. voda i vo vozduh i koi fakti~ki se dvi`at. ne e bitno dali prevoznikot e rezidenten vo zemjata ili vo stranstvo. od strana na vesnici). 2. edrilici. vo toj slu~aj samo delot od delnicata koj se nao|a vo zemjata podle`i na odredbite od ZDDV. Kon prevozni sredstva se vbrojuvaat i prikolki. 5. sportski avioni. turisti~kite uslugi na tur-operatori (~len 38 stav 2 od ZDDV).

Dvete prevozni uslugi se smetaat za izvr{eni vo mestoto. iznajmuvawe na objekti od sekakov vid koi se sostaven del od odreden deloven objekt (na pr. Nedvi`nosti (2) Za nedvi`nost se smetaat kako neizgradeni. kade {to bil izvr{en prevozot (na pr. vo toj slu~aj prevoznata usluga ja vr{at kako osnovniot pretpriema~. izlo`beni vitrini). taka i podizveduva~ot. stanovi. 4. Isklu~okot povrzan so odano~uvaweto na uslugi na tur-operatori (~len 38 od ZDDV) ostanuva da va`i. steknuvawe ili otu|uvawe na odredena nedvi`nost. ureduvawe. lift. teniski igrali{ta. Po pravilo. 2.poglavje 9 stav 9 od DDVU. iznajmuvawe objekti i delovi od objekti (na pr. i ovie prometi se smetaat ili za uslugi povrzani so nedvi`nosta ili mo`at od pri~ini na poednostavuvawe da se smetaat za uslugi od ovoj vid. iznajmuvawe na prikolki vo kampovi koi se stavaat na raspolagawe isklu~ivo za stacionarna upotreba. kade {to podizveduva~ot ja vr{i uslugata. posreduvawe na zakup na stan ili posreduvawe na hotelsko smestuvawe ili na smestuvawe vo vikendi~ki od strana na turisti~ki agencii). Isto taka. Kon poimot na nedvi`nost pripa|aat i stvari koi stanale bitni delovi od zemji{teto preku ostvaruvawe soodvetna vrska so nego (na pr. Spored celta i smislata na ovaa odredba. mora da postoi tesna povrzanost me|u uslugata i nedvi`nosta. mestoto na uslugata na nara~ka na prevozot se nao|a spored odredbite od ~len 7 stav 2 od ZDDV vo mestoto. od strana na {pediter koj dejstvuva vo svoe ime. uslugi na posreduvawe povrzani so iznajmuvaweto na nedvi`nosti (na pr. Stranskite izlo`uva~i mo`at da izvr{at vra}awe na danokot na dodadena vrednost koj im e fakturiran od strana na . postrojki za greewe. Uslugite navedeni poedine~no vo odredbata se dadeni kako primeri. no za smetka na ispra}a~ot). vidi Isto taka. Obezbeduvawe na prevozni uslugi (6) Vo slu~aj na obezbeduvawe prevozni uslugi (na pr. na prostori za parking. organizatorite vr{at. prevozot izvr{en od zadol`enoto prevozno pretprijatie). Poglavje 26 Mesto na prometot povrzan so nedvi`nosti Op{to (1) Za utvrduvawe na mestoto na uslugata povrzana so odredena nedvi`nost. dokolku saemot ili izlo`bata se organiziraat vo zemjata. od odlu~uva~ko zna~ewe e mestoto kade {to se nao|a nedvi`nosta (~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV).31 - Prevoz so vklu~uvawe na treto lice-vr{itel na ugata usl (5) Ako dano~niot obvrznik zadol`en so prevozot (osnoven pretpriema~) vklu~i treto lice vo izvr{uvaweto na uslugata (podizveduva~) koe go vr{i prevozot vo svoe ime i za svoja smetka. delovni prostorii. 3. za kamping ili kejovi). kancelarii. monta`a i demonta`a kako i tehni~ko obezbeduvawe na prostorot). iznajmuvawe na zemji{ta (na pr. gradewe i odr`uvawe. hotelski sobi ili reklamni povr{ini). pokraj stavaweto na raspolagawe na izlo`ben prostor i redica drugi uslugi sprema izlo`uva~ite (na pr. Uslugi povrzani so koristewe na nedvi`nost (3) Za uslugi povrzani so koristewe na nedvi`nost se smetaat osobeno: 1.. isto taka. Vo vrska so toa. 5. za usluga vo smisla na ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV i podle`i na odano~uvawe so DDV. Vakva povrzanost postoi koga samata usluga se sostoi spored vistinskite okolnosti prete`no od koristewe. (4) Stavaweto na raspolagawe na izlo`beni prostori na saemi i izlo`bi sprema izlo`uva~i se smeta. kuglani ili ma{ini). proektirawe. taka i izgradeni zemji{ta.

- 32 -

organizatorite pod uslovite od ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP vo ramkite na postapkata na odbivka na prethodni danoci ili na postapkata za vra}awe na danoci (vo vrska so toa, vidi poglavje 106 od DDVU). Uslugi povrzani so izgradba i odr`uvawe na nedvi` nosti (5) Za uslugi povrzani so izgradbata i odr`uvaweto na nedvi`nosti se smetaat osobeno: 1. podgotovka na zemji{te za gradba (na pr. raboti na premer); 2. podgotvitelni grade`ni raboti (na pr. od strana na arhitekti, grade`ni in`eneri ili stati~ari); 3. raboti na ru{ewe i iskop; 4. izvedba na grade`ni raboti (vklu~uvaj}i gi rabotite na popravka), dokolku pritoa se raboti za uslugi (vo vrska so toa vidi poglavje 23 stav 1 od DDVU); 5. raboti na odr`uvawe na objekti (na pr. odr`uvawe na grejni postrojki ili liftovi, ureduvawe na zeleni povr{ini i ~istewe na objekti).

Uslugi vo vrska so steknuvaweto i otu|uvaweto na nedvi`nosti (6) Uslugi vo vrska so steknuvaweto i otu|uvaweto na nedvi`nosti se osobeno: 1. uslugi na posreduvawe od strana na agencii za nedvi`en imot; 2. uslugi na ve{ti lica za nedvi`nosti (na pr. procenka i izdavawe naodi i mislewa); 3. notarski raboti vo vrska so dogovori za kupoproda`ba na imot, vklu~uvaj}i gi sovetodavnite uslugi povrzani so toa. Uslugi koi ne se povrzani so nediv`nosta (7) Slednite uslugi ne stojat vo tesna vrska so odredena nedvi`nost: 1. objavuvawe na oglasi vo vrska so nedvi`nosti (na pr. od strana na dnevniot pe~at), 2. finansiraweto i finansiskoto sovetuvawe vo vrska so steknuvaweto nedvi`nost i negovata izgradba, 3. pravnoto i dano~noto sovetuvawe vo vrska so nedvi`nosti. Sepak, vo ovie slu~ai mo`e da dojde do primena na odredbite od ~len 14 stav 3 od ZDDV (vidi poglavje 29 od DDVU). Poglavje 27 Mesto na vr{ewe na dejnosta Op{to (1) Dejnostite navedeni vo ~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja a) do g) od ZDDV se izvr{uvaat vo mestoto na nivnoto fakti~ko izvr{uvawe (mesto na prometot spored vr{ewe na dejnosta). Pritoa, ne e bitno kade dano~niot obvrznik (na pr. umetnik) prete`no e aktiven vo ramkite na negovata sevkupna stopanska dejnost, tuku e merodavno pra{aweto kade dano~niot obvrznik ja vr{i fakti~ki sekoja konkretna usluga. Kulturni, umetni~ki i drugi sli~ni uslugi (2) Pokraj kulturnite, umetni~kite i drugi sli~ni uslugi, pod ~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja a) od ZDDV se vbrojuva i organiziraweto na ovie uslugi. Pritoa, ne e neophodno dano~niot obvrznik da e aktiven vo ramkite na odredena manifestacija. (3) Mestoto na vr{eweto na dejnosta se smeta za mesto na uslugata, osobeno kaj slednite uslugi (vklu~uvaj}i go nivnoto organizirawe):

- 33 -

1. kulturni i umetni~ki uslugi (na pr. na teatri, orkestri i peja~i). Vo slu~aj na prenos na pravoto na koristewe na avtorski prava (na pr. pri snimaweto na odreden koncert za negova reprodukcija na kompakt-disk), mestoto na uslugata se utvrduva vo ovoj del od istata spored ~len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV (vidi poglavje 29 stav 25 od DDVU).; 2. nau~ni uslugi (na pr. predavawa ili davawe mislewa). Dokolku dadenoto mislewe treba da mu poslu`i na nara~atelot kako pomo{ vo donesuvaweto odredeni odluki povrzani so razre{uvaweto konkretni tehni~ki, ekonomski ili delovni pra{awa, vo toj slu~aj se raboti za konsultantska usluga vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV (vidi poglavje 29 stav 12 do 16 od DDVU); 3. obrazovni uslugi (na pr. organizirawe seminari); 4. sportski uslugi (na pr. fudbalski manifestacii, velosipedski trki, teniski turniri); 5. uslugi na zabava (na pr. filmski proekcii, manifestacii vo tanc); 6. drugi sli~ni uslugi (na pr. na manekenki ili na pr. tonsko-tehni~ki uslugi koi se neophodni vo vrska so realizacijata na umetni~ki ili zabavni manifestacii). Procenka na dvi`ni dobra (4) Kaj procenkata i davaweto mislewa vo vrska so dvi`ni materijalni dobra od strana na ve{ti lica, prioritet na primena ima ~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja b) od ZDDV nasproti ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV.

Raboti vrz dvi`ni dobra (5) Za raboti vrz dvi`ni dobra (~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja v) od ZDDV) se smetaat, na pr. uslugite na odr`uvawe ili popravka na postrojki, ma{ini i motorni vozila ili dorabotkata na stoki po lon-sistem. Dokolku dano~niot obvrznik koristi sopstveni nabaveni osnovni materijali pri izvr{uvaweto na rabotite, vo toj slu~aj istoto ne pretstavuva usluga, tuku se raboti za isporaka na delo vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV (vidi poglavje 11 od DDVU). Sporedni dejnosti od transportnata oblast (6) Za sporednite dejnosti od oblasta na transportot (na pr. natovar, istovar, pretovar, skladirawe i drugi uslugi koi voobi~aeno se povrzani so transportot), mestoto na uslugata se utvrduva, isto taka, spored toa, kade se vr{at ovie dejnosti (~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja g) od ZDDV). Odredbata va`i samo za samostojni uslugi. Dokolku natovarot, istovarot itn. pretstavuvaat sporeden promet kon prevozot na stoki, soodvetnata usluga ja deli dano~nata sudbina na prevozot na stokite (vidi poglavje 23 stav 5 od DDVU). Poglavje 28 Mesto na posredni~kata usluga Op{to (1) Vo slu~aj na vr{ewe posredni~ka usluga, mestoto na uslugata se nao|a vo mestoto, kade {to se izvr{uva posreduvaniot promet (~len 14 stav 2 to~ka 4 od ZDDV). Spored toa, mestoto na posredni~kata usluga se poklopuva so mestoto na posreduvaniot promet. Od ova pravilo se isklu~eni slednite posredni~ki uslugi: 1. posreduvawe vo vrska so nedvi`nost za koja spored ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV e merodavno mestoto kade {to se nao|a nedvi`nosta (vidi poglavje 26 od DDVU); 2. posreduvawe vo vrska so uslugite navedeni vo ~len 14 stav 3 od ZDDV, za koi mestoto na rezidentnost na primatelot na uslugata se smeta za mesto na vr{ewe na uslugata (~len 14 stav 3 to~ka 10 od ZDDV). Posredni~ka usluga

- 34 -

(2) Posredni~kata usluga pretpostavuva dejstvuvawe vo tu|o ime i za tu|a smetka (vidi ~len 4 stav 3 od ZDDV). Vo vakviot slu~aj, iznosite primeni i plateni od posrednikot vo ime i za smetka na treto lice pretstavuvaat za nego proodna stavka spored ~len 18 to~ka 3 od ZDDV (vidi poglavje 32 od DDVU). Posreduvawe vo prometot na dobra (3) Pri posreduvaweto na promet na dobra, mestoto na posredni~kata usluga se utvrduva spored ~len 13 od ZDDV. Primer 1: Trgovskiot zastapnik T vo Tetovo posreduva za fabrika za mebel M (rezidentna Isto taka,vo Tetovo) vo isporakata na mebel sprema trgovecot so mebel P vo Prizren. P go prezema mebelot od skladi{teto na M vo Prizren. T vr{i posreduvawe vo prometot na dobra, koe se izvr{uva vo Prizren spored ~len 13 to~ka 1 od ZDDV (vidi poglavje 22 stav 1 od DDVU). So toa i posredni~kata usluga na T se izvr{uva vo Prizren, taka {to istata ne potpa|a pod odredbite od ZDDV. Posreduvawe vo vr{eweto uslugi (4) Pri posreduvaweto vo vr{eweto uslugi, mestoto na posredni~kata usluga se poklopuva so mestoto na posreduvanata usluga koja se utvrduva spored soodvetnite odredbi od ~len 14 od ZDDV Primer 2: Turisti~kata agencija M od Minhen posreduva vo izdavaweto smestuvawa i obezbeduvaweto ishrana za germanski turisti po nalog na hotelierot O od Ohrid. Spored ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV, posreduvanata usluga na smestuvawe se vr{i vo mestoto kade {to se nao|a hotelot, zna~i vo Ohrid (vidi poglavje 26 stav 3 od DDVU), dodeka posreduvanata usluga na obezbeduvawe ishrana se vr{i spored ~len 14 stav 1 od ZDDV vo mestoto kade {to e rezidenten hotelierot, odnosno, Isto taka,vo Ohrid (vidi poglavje 24 stav 11 od DDVU). Dvete posredni~ki uslugi se odano~eni. Danokot ne go dolguva M, tuku O (~len 32 to~ka 4 od ZDDV). Poglavje 29 Mesto na primatelot na uslugata Op{to (1) Spored ~len 14 stav 3 od ZDDV, vo odredeni slu~ai za mesto na uslugata se smeta mestoto, kade {to korisnikot na uslugata ima fakti~ko sedi{te ili podru`nica za koi se vr{i fakti~ki uslugata ili, vo slu~aj na nepostoewe na vakvo mesto, merodavno e mestoto, kade {to korisnikot na uslugata ima svoe postojano `iveali{te ili prestojuvali{te (vo vrska so toa vidi poglavje 24 stav 3 do 6 od DDVU). Uslugite koi doa|aat predvid za taa cel se taksativno navedeni vo ~len 14 stav 3 to~ka 1 do 10 od ZDDV. Pri primena na ovaa odredba e bez zna~ewe, dali korisnikot na uslugata e dano~en obvrznik ili privatno lice. Ako odredena usluga potpa|a kako pod odredbite od stav 2, taka i pod odredbite od stav 3 na ~lenot 14 od ZDDV, prvenstveno se primenuva ~len 14 stav 2 od ZDDV (vidi ~len 14 stav 3 re~enica 2 od ZDDV). Podreduvawe na uslugata kon podru`nica na primate lot na ispolnuvaweto (2) Uslugata se vr{i sprema podru`nica na dano~niot obvrznik, koga istata e nameneta isklu~ivo ili prete`no za podru`nicata. Pritoa ne e potrebno podru`nicata da ja izvr{ila nara~kata sprema dano~niot obvrznik koj ja vr{i uslugata (na pr. izdava~, reklamna agencija, organizator na reklama). Ponatamu pra{aweto, dali nadomestokot za uslugata e platen od podru`nicata ili od dano~niot obvrznik, nema nikakvo zna~ewe. Primer 1:

Kon uslugite na poleto na reklamata opfateni so ~len 14 stav 3 to~ka 1 od ZDDV se vbrojuvaat i uslugite na organizatori na reklama i na reklamni agencii (vidi gi stavovite 9 i 10 od ova poglavje). Ovoj poim gi opfa}a i uslugite koi treba da dovedat kaj reklamnite adresati do odredeno nestopansko. na primer ispituvawe na pazarot. R e k l a m n i t e p o d g o t o v k i i p l a n i r a w e t o n a r e k l a m a. podru`nicata vo stranstvo mora da e vo sostojba da go vr{i prometot. Tuka se raboti za informirawe na klientot za mo`nostite za reklama. Se raboti za istra`uvawe i planirawe na osnovite na odreden reklamen anga`man.. 2. (3) Vo slu~aj na objavuvawe reklamni oglasi vo vesnici i spisanija i pri objavuvawe reklami preku radioto i televizijata se poa|a od toa. celokupnata usluga podle`i na odano~uvawe so makedonskiot DDV. Nara~kata na reklama kaj stranskite izdava~i i pla}aweto na rabotata se vr{at preku reklamna agencija vo zemjata. 2. kako i vrz negovata podru`nica vo stranstvo. ne e neophodno uslugite da slu`at voobi~aeno ili isklu~ivo za reklamirawe.. za koj se reklamira istata. odnosno emituvaat vo stranstvo. Reklamnata agencija vo zemjata i stranskiot izdava~ izvr{uvaat sekoj od niv po edna usluga (reklmna usluga) vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 1 od ZDDV sprema podru`nicata vo stranstvo na doma{nata banka. tuku za merodavno se smeta mestoto kade {to se nao|a fakti~koto sedi{te na korisnikot na uslugata. Bidej}i ne e mo`na to~na podelba na uslugata. So objavuvaweto reklamni oglasi vo stranski vesnici i spisanija se reklamira raboteweto na podru`nicata. A vr{i usluga vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV koja se vr{i kako sprema sedi{teto vo zemjata. zaradi {to istite ne se opfateni so makedonskiot ZDDV dokolku se ispolneti slednite dva uslova: 1. mora da se raboti za: a) vesnici i spisanija ili radioteleviziski emisii na stranski jazik ili b) makedonski vesnici i spisanija ili makedonski radioteleviziski emisii koi prete`no se objavuvaat. Primer 2: Odreden slu~aj na nadomest na {teta predizvikuva odredeni efekti vrz osnovnoto sedi{te vo zemjata na odreden dano~en obvrznik. istra`uvaweto na potro{uva~kite naviki. Pritoa. Mestoto na uslugite se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i se nao|a vo dvata slu~ai vo stranstvo (mesto na podru`nicata vo stranstvo na doma{nata banka). socijalno. analiza na potro{uva~kata. deka istite se nameneti isklu~ivo ili prete`no za podru`nicata so sedi{te vo stranstvo. (6) Kon uslugite na poleto na reklamata se vbrojuvaat osobeno: 1. Reklama i rabota so javnosta (5) Pod poimot "uslugi na poleto na reklamata" (~len 14 stav 3 to~ka 1 od ZDDV) se podrazbiraat uslugi koi treba da dovedat do donesuvawe odluka od strana na reklamnite adresati za steknuvawe dobra ili za koristewe na uslugi. odnosno politi~ko. a za drugiot del mestoto kade {to se nao|a fakti~koto sedi{te na dano~niot obvrznik i pritoa da se izvr{i soodvetna podelba na uslugata. taka i sprema stranskata podru`nica na korisnikot. Advokatot A rezidenten vo zemjata go sovetuva dano~niot obvrznik vo pogled na celokupniot slu~aj na nadomest na {teta. za celi na utvrduvawe na mestoto na ovaa usluga ne se poa|a od mestoto na podru`nicata. Pri me{ovit promet (vidi poglavje 8 od DDVU) ne e mo`no za eden del na uslugata da se smeta za merodavno mestoto na podru`nicata. versko i sli~no odnesuvawe.Doma{nata reklamna agencija i stranskiot izdava~ ne podle`at na odano~uvawe so makedonskiot DDV so vr{eweto na svoite uslugi.35 - Banka so sedi{te vo zemjata ima podru`nica vo stranstvo. razvoj na pazarna strategija i razvoj na reklamni koncepcii. . (4) Dokolku ne mo`e da se utvrdi dali odredena usluga e nameneta isklu~ivo ili prete`no za odredena podru`nica. R e k l a m n i o t k o n s a l t i n g.

na primer dopolnitelno vnesuvawe ili istaknato vnesuvawe na reklama. . osven oglasuvaweto {ifri i t. O r g a n i z i r a w e t o r e k l a m a (vidi stav 9 od ova poglavje). na primer davaweto nalog za objavuvawe reklami kaj izdava~ite na vesnici. stru~ni spisanija. vo ovie slu~ai se raboti za izvestuvawe na javnosta za celite. ponudata na slobodni rabotni mesta od strana na pravni lica od javnoto pravo. ofset-pe~at. soobra}ajni sredstva itn. (7) Oglasuvaweto na rabotni mesta vo vesnici od strana na dano~ni obvrznici. snimaweto na istite na nositeli na slika i ton. na pr. pretstavuvaat reklamni ispolnuvawa. objavuvaweto bilansi. Poimot ja opfa}a realizacijata na nara~anata rabota vo soodvetnata oblast. snabduvawe so reklamni sredstva i nadzor vrz reklamnoto proizvodstvo (vidi stav 6 to~ka 1 do 4 od ova poglavje). vnesuvaweto reklama vo `olt pe~at. 5. vidi poglavje 26 stav 3 od DDVU). finansiski oglasi (na pr. duri iako vrz istite ne se primenuva dano~noto osloboduvawe spored ovie odredbi (vo vrska so toa vidi gi poglavjata 41 i 42 od DDVU). ekonomski i tehni~ki konsalting (12) Odredbite od ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV se primenuvaat. S p r o v e d u v a w e t o r e k l a m a. Kaj drugiot promet se raboti osobeno za reklament konsalting.. vr{i i drug promet koj slu`i za celi na reklamiraweto. spisanija. Tuka se vbrojuva osobeno vnesuvaweto na reklamni oglasi vo vesnici. R e k l a m n o t o p r o i z v o d s t v o. ostanatite formi na adresno reklamirawe. kaj slednite uslugi. nositeli na slika i ton. vklu~uvaj}i go i nadzorot vrz procesot na proizvodstvoto. odobruvawe i doverba. plakati itn. reklamno planirawe. prospekti. dano~en i ekonomski konsalting. prospekti za kotirawe na firmi na berzata itn. postavuvaweto reklamni plakati i reklamni tekstovi na oglasni tabli. R e k l a m n o t o u r e d u v a w e. Po pravilo. vo koja treba da se izvr{i reklamiraweto. mali oglasi) ne se smeta za usluga na poleto na reklamata. emisii na hartii od vrednost. 6.n. (9) Za reklamen organizator se smeta dano~en obvrznik koj vr{i reklama za treti lica i nara~uva vo svoe ime i za svoja smetka reklama za treti lica.36 - 3. otisoci za oglasi. emitiraweto reklamni filmovi vo kina ili na reklamni spotovi preku televizijata ili radioto. Praven. dokolku istite pretstavuvaat osnoven promet:  ­  praven. spisanija. Oglasuvaweto vo vesnici od strana na privatni lica (na primer baraweto rabota. radio i televiziska produkcija. crte`i. na primer. Tuka se vbrojuvaat grafi~kata rabota. prilo`uvaweto ili raspredelbata na prospekti i drugi formi na direktno reklamirawe.  ­  promet na preveduva~i i tolkuva~i. ispolnuvawata i socijalnata otvorenost na dr`avni organi ili privatni institucii.  ­  tehni~ki konsalting. stru~ni pe~ateni materijali i `olt pe~at. (8) Pod uslugi na poleto na rabotata so javnosta se podrazbiraat uslugi so koi treba da se postigne ili da se dobie razbirawe. Bankarski. sro~uvaweto (formulirawe i ureduvawe) reklamni tekstovi i podgotvitelnite raboti za filmska. semejni oglasi. 4. kako i davaweto nalog za reklamirawe do radioteleviziskite institucii i do drugi pretpriema~i koi vr{at reklama. finansiski i osiguritelni uslugi (11) Kon uslugite vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 2 od ZDDV se vbrojuvaat uslugite navedeni vo ~len 23 to~ki 5 i 6 od ZDDV. Mestoto na uslugata pri iznajmuvawe sefovi se utvrduva spored ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV (vo vrska so toa. pokraj dejnosta na reklamen organizator. (10) Za reklamna agencija se smeta dano~en obvrznik koj. Tuka se vbrojuva sozdavaweto ili snabduvaweto so materijali neophodni za reklamiraweto. reklamno ureduvawe.).

kade {to se nao|a nedvi`nosta (vidi poglavje 26 stav 3 od DDVU). Tuka se vbrojuva. Dano~niot obvrznik vr{i samo edna usluga na iznajmuvawe. osobeno izgotvuvaweto nacrti na dokumenti i zapoznavaweto na strankite so pravnite posledici.ispolnuva~ da e in`ener. povrzuvawe i obrabotkata na podatoci. organiziraweto. Primer 4: Hemi~arot H so sedi{te vo zemjata izgotuva za stranski nara~ateli hemiska analiza na primeroci na stoki i gi sovetuva svoite stranski klienti osobeno za pra{awa povrzani so ozna~uvaweto na prehranbenite proizvodi koi treba da se prodavaat vo zemjata. avtomatiziraweto na isti povtorlivi procesi. go opfa}a i manuelnoto i mehani~koto memorirawe. Pri sklu~uvaweto na dogovorot za zakup na odreden objekt vo stranstvo. Sepak. pokraj elektronskoto. osven vo onoj del. podgotvuvaweto. ne e neophodno dano~niot obvrznik . Primer 3: Dano~en obvrznik iznajmuva sprema doma{ni zakupci pove}e stanbeni objekti vo zemjata i vo stranstvo. dano~ni sovetnici i revizori. Kako rezultat na toa. na pr. na advokatot se vbrojuva vodeweto sudski procesi.37 - Odredbata ne se primenuva. zna~i. odredbata gi opfa}a site ispolnuvawa koi se tipi~ni za dadenite profesii. gi opfa}a sovetodavnite uslugi na ve{ti lica. advokati za za{tita na industriska sopstvenost. Pritoa. Tuka se vbrojuvaat. na primer. Hemi~arot H vr{i sovetodavni uslugi vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV. ne samo sovetodavni dejnosti. Tuka ne se vbrojuvaat in`enerskite uslugi povrzani so odreden imot (vidi ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV. kon odredena isporaka na delo ili kon odredena usluga). konvertirawe. sobiraweto. (13) Kaj advokati. notarite vr{at samostojni sovetodavni uslugi samo vo slu~ai. (15) Odredbata od ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV. Tuka se vbrojuvaat osobeno slu~aite. (14) Odredbite od ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV gi opfa}aat i samostojnite sovetodavni uslugi na notari. Uslugata ne podle`i na odano~uvawe so makedonski DDV. poglavje 26 stav 5 od DDVU). ekonomski i tehni~ki naodi i mislewa. kako i povrzuvaweto na koli~ini ili strukturi na podatoci so samata obrabotka na ovie informacii vrz osnova na kompjuterski orietntirani . dokolku sovetuvaweto mo`e spored op{tite na~ela da se smeta za sporeden promet (na primer. stavawe na raspolagawe na informacii (17) Obrabotkata na podatoci vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV. izgotvuvaweto pravni. dano~niot obvrznik gi sovetuva priamtelite na zakupot za pravata i obvrskite koi proizleguvaat od dogovorot. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo stranstvo. kaj revizorot uslugite izvr{eni vo ramkite na utvrduvaweto zavr{ni smetki. vo koi dejnosta na notarite se ograni~uva na davaweto pravni soveti od preventivna priroda na strankite. osobeno. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV i istoto e locirano vo mestoto. kon sovetodavnata dejnost. (16) Za in`enerski uslugi se smetaat site uslugi koi se sostaven del od profesijata na in`ener. izborot na proizvodstveni proceduri i proverkata na nivnata ekonomi~nost. kako i izgotvuvaweto finansiski planovi. Pravnoto sovetuvawe se smeta za dopolnitelna usluga kon iznajmuvaweto vo smisla na ~len 8 stav 2 od ZDDV (vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). vidi poglavje 26 stav 6 to~ka 3 od DDVU. Obrabotka na podatoci. Vo vrska so zaverkata na proda`bi na imoti.. vo koj istite ne se povrzani so odreden imot (~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV) ili so odredeni dvi`ni dobra (~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja v) od ZDDV). memoriraweto i povtornoto dobivawe na informacii. ponatamu. koga sovetuvawata ne se povrzani so odredena zaverka na dokumenti.

kako i za prenosot na standardiziran ili individualen softver po elektronski pat. Rabotnicite se anga`iraat na gradili{ta vo Hrvatska. dokolku istite ne potpa|aat pod odredbite od ~len 14 stav 3 to~ka 3 ili 9 od ZDDV. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo stranstvo. ne e bitno na koj na~in bile preneseni postapkite i iskustvata. Bugarskiot klient ne poseduva podru`nici nadvor od Bugarija. Jugoslavija i vo zemjata. bez konkretna obvrska na izvr{uvawe odredena dejnost (promet na dobra ili uslugi). Primer 7: Dano~en obvrznik D iznajmuva doma{ni rabotnici na klient vo Bugarija. i za stavaweto na raspolagawe na  know­how i na nestandardiziran softver. Uslugata ne podle`i na odano~uvawe so makedonskiot DDV. kako i za dostavuvaweto rezultati od odredeno ispituvawe na javnoto mislewe na poleto na istra`uvaweto na pazarot i na poleto na stavaweto na raspolagawe na informacii od strana na novinari ili informativni agencii. na primer analizi za hemiski proizvodi. da se koristat tehni~ki ili ekonomski. Komercijalnite proceduri i iskustva mo`at da se soberat vo ramkite na tekovnoto proizvodstvo ili na tekovnite trgovski zdelki i. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo stranstvo (Hrvatska. kako rezultat na toa. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo . D vr{i usluga vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 6 od ZDDV. Primer 5: Detektivot D dobiva nalog od privatno lice so `iveali{te vo Viena da izvr{i istra`uvawa za odreden slu~aj na nasledstvo vo vrska so odredeni lica vo Makedonija. Pritoa. metodi na dobivawe ~elik. Izgotvuvaweto programi za obrabotka na podatoci (softver) ne pretstavuva obrabotka na podatoci vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV. voveduvawe na rabotnici na nara~atelot vo delovnoto rabotewe na dano~niot obvrznik). da stojat na raspolagawe ve}e so samoto dobivawe na rabotniot nalog ili na nara~kata (na primer. na primer preku predavawe. kako sedi{te na korisnikot na uslugata). (18) Kon uslugite vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV se vbrojuva i stavaweto na raspolagawe na informacii. Uslugata ne podle`i na odano~uvawe so makedonskiot danok. Primer 6: Dano~niot obvrznik D iznajmuva doma{ni rabotnici na klient od Hrvatska. stru~ni mislewa ili so predavawe na mostri i prototipovi. Rabotnicite se anga`iraat na gradili{ta vo Bugarija. stavawe na raspolagawe na delovni pravila.. Odredbata go opfa}a stavaweto na raspolagawe na site vidovi iskustva koi spored nivniot vid se podobni za toa. D vr{i usluga vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 6 od ZDDV. Obezbeduvawe personal (19) Pod obezbeduvawe (iznajmuvawe) personal vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 6 od ZDDV se podrazbira stavaweto na raspolagawe na personal (stavawe na raspolagawe na rabotna sila). formuli na avtomatizacija. Ova va`i. Delovnite postapki i iskustva mo`at da se zdobijat vrz osnova na posebni istra`uvawa po nalog. crte`i. dokolku ne se raboti za stavawe na raspolagawe na avtorski za{titeni prava (vidi ~len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV). se raboti za stavawe na raspolagawe na informacii vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV. na primer preku internet (vidi poglavje 7 stav 2 to~ki 1 i 2 od DDVU). izvestuvawe za odredeni proizvodstveni podobruvawa. na primer.38 - proceduri. D vr{i usluga sprema stranskiot nara~atel vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV (stavawe na raspolagawe na informacii). vklu~uvaj}i gi komercijalnite proceduri i iskustva (know­how). Kaj uslugite na lica koi vr{at iznao|awe na naslednici i utvrduvawe na nivniot identitet kako i na detektivi.

Telekomunikaciski uslugi (21) Za uslugi na poleto na telekomunikaciite vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 8 od ZDDV se smetaat uslugite. spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV (soglasno so mestoto.39 - stranstvo (Bugarija.. Uslugata ne podle`i na odano~uvawe so makedonskiot DDV. v) satelitska komunikacija. 3. b) mobilna radiobranova mre`a. b) mobilna radiobranova mre`a. I z n a j m u v a w e n a d v i ` en m a t e r i j a l e n i m o t (20) Pri iznajmuvaweto dvi`en materijalen imot (~len 14 stav 3 to~ka 7 od ZDDV). so cel obezbeduvawe na rabotnata podgotvenost preku dale~inski nadzor ili preku uslugi na samoto mesto. Primer 8: Dano~en obvrznik A od Albanija iznajmuva rabotnici sprema dano~niot obvrznik D so sedi{te vo zemjata. Uslugata podle`i na odano~uvawe so makedonskiot DDV. pri {to za mesto na uslugata se utvrduva mestoto kade {to se nao|a nedvi`nosta (vidi poglavje 26 stav 3 od DDVU). slika i ton ili informacii od sekakov vid preku kabel. emitirawe ili priem na signali. radiobranovi. prenosot na signali. isto taka. Nasproti toa. d) kablovska televizija. D ne poseduva podru`nici vo stranstvo. Mestoto na uslugata vo ovie slu~ai se regulira spored ~len 14 stav 1 od ZDDV (spored mestoto. ^len 14 stav 3 to~ka 7 od ZDDV ne go opfa}a iznajmuvaweto na prevozni sredstva od kakov i da bilo vid. iznajmuvaweto nedvi`en imot se regulira so odredbite od ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV. d) radio i televizija. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo zemjata (sedi{te na korisnikot na uslugata). govor ili informacii od sekakov vid preku: a) fiksna mre`a. vidi poglavje 24 stav 8 do 10 od DDVU). so koi se ovozmo`uva i se obezbeduva prenos. Tuka se vbrojuvaat i video-prenosite i povrzuvawa i prenosi vo forma na video-konferencija. . kade {to e rezidenten davatelot na zakupot ili iznajmuvaweto) ili spored ~len 1 od DDVP (vo vrska so toa. 2. tuka se vbrojuva i otstapuvaweto i dodeluvaweto korisni~ki prava sprema institucii za prenos. Tuka se vbrojuvaat i merkite na kontrola i nadzor povrzani so dodeluvaweto kapaciteti za emituvawe. obezbeduvaweto prava na pristap do: a) fiksni mre`i. mestoto na uslugata se utvrduva. A vr{i usluga sprema D vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 6 od ZDDV. Rabotnicite se anga`iraat na gradili{ta vo Jugoslavija i vo zemjata. slika. g) internet. pismo. v) satelitska komunikacija. ton. opti~ki ili drugi elektromagnetski mediumi. Korisnikot na uslugata (dano~en obvrznik so sedi{te vo zemjata) e dol`en da go izvr{i odano~uvaweto za vr{itelot na uslugata soglasno so ~len 32 to~ka 4 od ZDDV (vidi poglavje 78 od DDVU). obezbeduvaweto kabelski kapaciteti ili frekvencii povrzano so otstapuvaweto kapaciteti za emituvawe preku: a) fiksna mre`a. emituvawe ili priem. kako sedi{te na korisnikot na uslugata). kade {to e rezidenten zakupecot). b) mobilni radiobranovi mre`i. (22) Kon drugi uslugi vo smisla na stav 21 od ova poglavje se vbrojuvaat osobeno: 1. g) radio i televiziska mre`a. pismo.

Dali e toa slu~aj. e merodaven vidot na prometot. od dano~no-pravna gledna to~ka.So snimaweto na koncertot vo polza na dru{tvoto za audio-plo~i. telebanking i razmena na podatoci. g) internet. na pr. Primer 9: Doma{en peja~ odr`uva koncert vo zemjata vrz osnova na dogovor sklu~en so odredena koncertna agencija. P dobiva za taa cel od S posredni~ka provizija vo visina od 10. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo stranstvo (spored sedi{teto na korisnikot na uslugata). Mestoto na uslugata za koncertot se nao|a vo zemjata soglasno so ~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja a) od ZDDV. d) kablovska televizija. Prenos i otstapuvawe avtorski i drugi sli~ni prava (25) ^len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV gi opfa}a uslugite ~ija bitna sodr`ina se sostoi od otstapuvaweto ili prenosot na avtorski prava. distribuiraweto informacii za ponudi na stoki i uslugi. teleigri i sl. kade {to e rezidenten primatelot na uslugata (~len 14 stav 3 to~ka 10 od ZDDV). Iznajmuvaweto na ma{inata od S sprema R ne podle`i na odano~uvawe so makedonski DDV (~len 14 stav 3 to~ka 7 od ZDDV). (24) Kon telekomunikaciskite uslugi ne se vbrojuvaat osobeno: 1.n. (26) Dodeluvaweto prava na televiziski prenos i transferot na profesionalen fudbaler za nadomestok se smetaat za sli~ni prava vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV. 3. online-uslugi. 5. (23) Od telekomunikaciskite uslugi vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 8 od ZDDV se razgrani~uvaat uslugite na prenesenite prometi ponudeni za nadomestok preku globalni informaciski mre`i (na pr. pri {to za ocena na odredeniot promet. podatoci za vremeto ili sostojbata na pati{tata. uslugite na informativni slu`bi. bidej}i se raboti za umetni~ko ispolnuvawe (vidi poglavje 27 stavovi 2 i 3 od DDVU). peja~ot go otstapuva koristeweto na negovite avtorski prava spored ~len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV. posredni~kata usluga od P sprema S se vr{i vo zemjata (sedi{te na korisnikot na uslugata S) . Iznajmuvaweto go posreduval dano~niot obvrznik P od Prilep i toa po nalog na S (korisnik na uslugata). Vrz osnova na drug dogovor sklu~en so peja~ot. licenci. prometot na poleto na t. Kaj onie vidovi na promet koi pretstavuvaat uslugi se ispituva mo`nosta od eventualna prvenstvena primena na drugi odredbi od ~len 14 stav 3 od ZDDV. internet). Primer 10: Dano~niot obvrznik S od Skopje iznajmuva ma{ina na rabotilnicata R od Bugarija. patenti.000 denari. prometot na dobra i uslugite vo ramkite na elektronski poviklivi banki na podatoci so interaktiven pristap i mo`nost za neposredna nara~ka. stransko pretprijatie za audio-plo~i go snima koncertot. za{titeni marki i drugi sli~ni prava. Posredni~ki promet (27) Pri posreduvaweto vo uslugite navedeni vo ~len 14 stav 3 to~ka 1 do 9 od ZDDV mestoto na uslugata se utvrduva spored mestoto. koristeweto internet-ponudi... 4.40 - v) satelitska komunikacija. Nasproti toa. se utvrduva spored ekonomskiot rezultat postignat so soodvetniot dogovor. Tuka se raboti za samostojni prometi koi se ocenuvaat zasebno. 2.

Danokot na dodadena vrednost ne pripa|a kon nadomestokot.000 denari + DDV 19% 13. (2) Nadomestokot mo`e od bruto-iznosi da se utvrdi na sledniot na~in: Fakturiran iznos H 100 (100 + dano~na stapka) Primer 1: Pri dano~na stapka od 19%. od gledna to~ka na ovoj danok. Primer 3: Proizvoditel na ma{ini ispora~uva ma{ina na svoj klient i mu ja izdava slednata faktura: 1 ma{ina 70. na pr. akcizi) koi gi dolguva dano~niot obvrznik.19 (3) Kon nadomestokot ne se vbrojuvaat samo pari~ni iznosi.190 h 100 = 1. Vo dano~nata osnova se vklu~uva i se' ostanato {to go pla}a ili treba da go plati drugo lice kako primatel na ispolnuvaweto. duri i vo slu~ai koga istiot ne odgovara na objektivnata vrednost na prometot. so isklu~ok na danokot na dodadena vrednost (~len 17 to~ka 1 od ZDDV). Kon nadomestokot pripa|a se' {to primatelot na ispolnuvaweto go dava za da primi dobro ili da koristi usluga.190 denari.870 denari Bidej}i dopolnitelno presmetanite tro{oci se vklu~uvaat vo dano~nata osnova za isporakata na ma{inata.190 denari. fakturiraniot iznos iznesuva 1.000 denari + osiguruvawe 2.000 denari + pakuvawe 1. tro{ocite za pakuvawe. .19 Primer 2: Pri dano~na stapka od 19 %. Nadomestokot iznesuva 1. prevoz.000 denari 1.000 denari Neto-iznos 73. ja delat sudbinata na osnovniot promet (vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU).000 denari 119 Nadomestokot mo`e da se utvrdi i so primena na delitel spored slednata formula: Fakturiran iznos Delitel Delitelot iznesuva pri dano~na stapka od 5% = 1. osiguruvawa. dano~na osnova za promet izvr{en vo zemjata e nadomestokot. (5) Kon nadomestokot se vbrojuvaat i tro{ocite za sporedni prometi koi. istovar.05 19% = 1. uslugi i drugi beneficii koi se obezbeduvaat kako protivispolnuvawe za primenoto dobro ili koristenata usluga (~len 16 stav 2 od ZDDV). zakonski propi{ani dava~ki i danoci (na pr.. (4) Nadomestokot opfa}a i taksi. tuku i dobra.41 - Kon ~len 16 i 17 od ZDDV Poglavje 30 Nadomestok kako dano~na osnova (1) Osven vo posebni slu~ai od ~len 19 od ZDDV.190 = 1.870 denari Vkupno 86. Istoto va`i i vo slu~ai koga ovie iznosi se oddelno iska`ani na tovar na primatelot na ispolnuvaweto.000 denari. bruto-iznosot platen od primatelot na ispolnuvaweto iznesuva 1. natovar. pridonesi. Nadomestokot iznesuva 1. nadomestokot iznesuva 73. provizii i drugi tro{oci (~len 17 to~ka 2 od ZDDV).

950 denari. cenovnoto namlenie da bide odvoeno iska`ano vo fakturata i da bide opfateno vo knigovodstvoto (~len 18 to~ka 2 od ZDDV).000 1. Primer 5: Gradot Skopje go zadol`uva eden grade`en pretpriema~ so izgradbata na novo u~ili{te. kon nadomestokot. Provizijata dogovorena za taa cel iznesuva 10. iznosite zasmetani sprema dano~niot obvrznik-ispolnuva~ od strana na kreditnata institucija ne ja namaluvaat dano~nata osnova za prometot na dobra ili za uslugata.000 denari. iznosot na kaucijata pretstavuva. (2) Kon nadomestokot ne pripa|aat namaluvawa na cenata.000 denari. Bidej}i se zemaat predvid i dobrovolno platenite iznosi. istata iznesuva 10. Kon ~len 18 od ZDDV Poglavje 31 Namaluvawa na nadomestokot (1) Vo slu~ai na odobruvawe na diskont za izvr{eno predvremeno pla}awe (pla}awe pred vtasanost) doa|a do namaluvawe na cenata (~len 18 to~ka 1 od ZDDV). Patnite tro{oci se vklu~uvaat vo dano~nata osnova.. Del od tro{ocite gi prezema Vladata na Republika Makedonija. (6) Subvenciite. grade`niot pretpriema~ mora da gi odano~i i iznosite koi gi pla}a Vladata na Republika Makedonija za izgradbata na u~ili{teto. Toj iznesuva 7. isto taka.100 denari po odbivawe na taksa kako manipulativen tro{ok.000 denari neto. rabati i drugi vidovi na cenovni namalenija koi mu se odobruvaat na primatelot na ispolnuvaweto vo momentot na prometot izvr{en sprema nego.42 - Primer 4: Trgovski zastapnik vr{i posredni~ki uslugi sprema firma rezidentna vo zemjata.000 denari + 950 denari DDV = 19. nadomestokot se utvrduva vrz osnova na fakti~ki primeniot iznos i toj iznesuva: 21. se vklu~uvaat od tretata strana. postoi slu~aj na namaluvawe na nadomestokot (~len 22 stav 1 od ZDDV).330 denari so kreditna karti~ka. . iznosot odzemen kako diskont go namaluva nadomestokot. Nadomestokot za proda`bata na odeloto se utvrduva vrz osnova na iznosot koj go pla}a kupuva~ot (8. dokolku pla}aweto se vr{i za izvr{en promet na dobra ili za uslugi.500 denari.330 denari). mu se nadomestuvaat nastanatite patni tro{oci (500 denari). Sledstveno na toa. isto taka. bidej}i primenite soveti dovele do isklu~itelni uspesi. koi se povrzani neposredno so cenata na prometot ili so uslugata. Klientot pla}a dobrovolno 21. Koga se vra}a pakuvaweto i koga se vr{i povratok na kaucijata. Primer 7: Klientot K kupuva vo modna prodavnica odelo i ja pla}a proda`nata cena od 8. (7) Iznosi koi se pla}aat dobrovolno sprema dano~niot obvrznik pripa|aat. Pokraj toa. Nadomestokot se presmetuva od ovoj iznos. isto taka. Uslov za toa e. del od nadomestokot za izvr{eniot promet na dobra. kako nadomestok vo dano~nata osnova (~len 17 to~ka 3 od ZDDV).000 = 20. Kako posledica na toa. Primer 6: Advokatot A dava sovetodavni uslugi sprema svoj klient i mu fakturira za taa cel 19.05 (8) Dokolku na primatel na dobro mu se fakturira i kaucija za pakuvaweto. Kreditnata institucija mu dozna~uva na prodava~ot 8. (9) Koga primatelot na ispolnuvaweto pla}a so kreditna karti~ka. Pokraj pla}awata na gradot Skopje.

Nadomestokot iznesuva 18. Dano~niot obvrznik ne smee vo pogled na ovie iznosi da bide nitu doveritel.900 denari Odobreniot rabat ne e sostaven del od dano~nata osnova. ne pripa|aat kon nadomestokot. koj go nabavil za 30. eden poloven kompjuter od ist vid bi ~inel 10.43 - Primer: Trgovec so prehranbeni proizvodi kupuva kaj trgovec na golemo 500 pakuvawa biskviti. vr{i vo platniot promet samo funkcija na posrednik. Vo sekoj slu~aj. Dano~na osnova za odzemaweto na dobroto od pretprijatieto iznesuva 10. vidi poglavje 36 od DDVU). vo tie slu~ai ne se raboti za proodna stavka. nitu dol`nik.500 denari Bidej}i advokatot ne e nitu dol`nik nitu doveritel vo pogled na sudskite taksi. se zema predvid neto-cenata (~len 19 stav 1 to~ka 1 i stav 3 od ZDDV). Kaj sopstveno proizvedeni dobra. Istoto va`i i vo slu~ai koga dano~niot obvrznik gi presmetuva natamu ovie iznosi. Kaj slu~aite na namaluvawe na cenata po izvr{uvawe na prometot se raboti za namaluvawe na dano~nata osnova spored ~len 22 od ZDDV (vo vrska so toa. istite.10% rabat 2. Vo momentot na podaruvaweto. Trgovecot na golemo fakturira kako {to sledi: 500 pakuvawa po 40 denari = 20.000 denari. za dano~na osnova se zema cenata na ~inewe. poglavje 13 od DDVU).500 denari + plateni sudski taksi 1.000 denari.000 denari ..000 denari (neto). Primer 1: Dano~en obvrznik mu podaruva na svojot sin kompjuter.000 denari + DDV 5% = 1. Kon ~len 19 od ZDDV Poglavje 33 Posebni vidovi na dano~na osnova Promet na dobra bez nadomestok (1) Ako se zeme od pretprijatieto dobro koe e sostaven del od imotot na istoto za li~ni celi na dano~niot obvrznik (~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. koga dano~niot obvrznik. tuku istite pripa|aat kon nadomestokot (vidi poglavje 30 stav 4 od DDVU). .000 denari (neto) i koj go koristel za celi na negovata stopnska dejnost.000 denari + DDV 5% 900 denari Vkupno 18. Redosledot na priem i pla}awe na iznosite ne igra nikakva uloga. koj gi iska`uva i prima iznosite. (2) Koga postojat neposredni pravni odnosi me|u lice zadol`eno za pla}awe i primatelot na pla}aweto. Primer: Advokatot A go zastapuva svojot klient pred sudot i mu ja izdava slednata faktura: Honorar 30. kako proodni stavki.000 denari 18. Danocite i taksite dolguvani od dano~niot obvrznik ne pretstavuvaat proodni stavki. Slu~ai na proodni stavki postojat. za dano~na osnova se zema nabavnata cena koja postoi vo momentot na zemaweto na dobroto (cena na povtorna nabavka na dobroto od ist vid i vrednost). Poglavje 32 Proodni stavki (1) Proodnite stavki ne pripa|aat kon nadomestokot (~len 18 to~ka 3 od ZDDV).000 denari Vkupno 32.

za potrebite na negovite vraboteni ili za drugi celi. Istata dano~na osnova se zema predvid vo slu~ai koga dano~niot obvrznik koristi dobro od negoviot deloven imot za li~ni celi na negovite vraboteni ili za drugi celi koi ne se povrzani so negovata stopanska dejnost. mu stva besplatno na raspolagawe na svoj sodru`nik mebel za spalna soba. (2) Kaj prometot na dobra bez nadomestok od strana na trgovski dru{tva i drugi zdru`enija na lica sprema nivnite sopstvenici na vlog.000 denari (neto). Vo slu~ai na doplata. Izdatocite od 30. isto taka.000 denari. za dano~na osnova se zema iznosot na izdatocite (neto) za izvr{enata usluga (~len 19 stav 1 to~ka 2 i stav 3 od ZDDV). Trgovecot bi go prodal velosipedot za 8.000 denari.000.000 denari neto). Bidej}i velosipedot bil proizveden od dano~niot obvrznik. koja pri~inila soobra}ajna nesre}a.000 denari. Proda`nata cena sprema klienti na dru{tvoto iznesuva 50. za celi na iskop na negoviot privaten imot. koga dano~niot obvrznik odzema od pretprijatieto dobro koe e sostaven del od imotot na istoto za li~ni celi na negovite vraboteni ili za drugi celi koi ne se povrzani so negovata stopanska dejnost.000 denari). sprema nivnite ~lenovi i sprema na niv bliski lica (~len 3 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. Za ovaa namena na bagerot nastanale izdatoci od 30. poglavje 13 od DDVU). iznosot se smeta za namaluvawe na nadomestokot. Primer 4: Grade`en pretpriema~ za niskogradba koristi bager. koj dru{tvoto go nabavil za 40. Primer 6: Trgovec so motorni vozila mu prodava na grade`en pretpriema~ tovarno vozilo za 2. koj e sostaven del od imotot na negovoto pretprijatie.000 denari pretstavuvaat dano~na osnova. koi ne se sostojat od koristewe na dobro i koi ne se povrzani so negovata stopanska dejnost (~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. Primer 2: Proizvoditel na velosipedi mu podaruva na lice vraboteno kaj nego eden velosiped po povod negova ven~avka (cena na ~inewe 6. koe prodava mebel.000 denari DDV.000 denari plus DDV.44 - Istata dano~na osnova se zema predvid. dodeka kaj pla}a~ot. nabavnata cena ili cenata na ~inewe (sekoga{ neto).000 denari plus 9. Primer 3: Trgovsko dru{tvo.. Primer 5: Advokatot A ja zastapuva pred sud svojata `ena. za dano~na osnova se zema cenata na ~inewe (6. isto taka. dadeniot iznos se smeta za dopolnitelen nadomestok za primatelot na doplatata.000 denari (neto). Dano~na osnova pretstavuva nabavnata cena od 40. Grade`niot pretpriema~ mu pla}a so . za dnao~na osnova se zema. dano~nata osnova se utvrduva. vrz osnova na iznosot na nastanatite izdatoci (neto) za ova usluga. (4) Kaj uslugi bez nadomestok izvr{eni od dano~niot obvrznik za negovi li~ni potrebi. vidi ~len 19 stav 1 to~ka 1 i stav 3 od ZDDV. Advokatot bi fakturiral sprema treto lice 50. za dano~na osnova se zema pazarnata vrednost (neto) na primenoto dobro ili koristenata usluga (~len 19 stav 1 to~ka 3 i stav 3 od ZDDV). Za ovaa dejnost nastanale za advokatot tro{oci od 15. Uslugi bez nadomestok (3) Koga odredeno dobro od imotot na pretprijatieto se koristi delumno za li~ni celi na dano~niot obvrznik (~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV.500 DDV. poglavje 13 od DDVU).000 denari (neto). Dano~na osnova pretstavuvaat nastanatite tro{oci od 15. Razmena i prometi sli~ni na razmenata (5) Vo slu~ai na razmena na prometi i kaj prometi sli~ni na razmenata (~len 4 stav 1 i ~len 7 stav 1 od ZDDV).000 denari + 380. poglavje 13 od DDVU).

visina na izdatoci.000 denari = 357.000 denari (23. toj mu pla}a i doponitelni 2.000 denari). neregistrirani mali pretpriema~i (~len 51 stav 3 od ZDDV) ili od dano~ni obvrznici.000 denari . koe go nabavil od privatno lice za 264.380.000 denari .380 denari Iznos za isplata 21.300 denari. ne ja namaluvaat dano~nata osnova.000. vidi poglavje 33 stav 1 do 4 od DDVU)..000 denari . minus primenoto pla}awe i danokot na dodadena vrednost (bruto-vrednost na novoto motorno vozilo vo vrednost od 2.000 denari . cena na ~inewe.023. Kaj razlikata vo cenite se raboti za bruto iznos od koj se odzema danokot na dodadena vrednost za celi na utvrduvawe na dano~nata osnova.DDV 5.000 denari (bruto-vrednost).000 denari). Na~inot na primena na . proviziite za naddava~ot.420 denari Dano~nata osnova za trgovecot so tepisi od proda`bata na tepisite iznesuva 20. vo slu~ai na nabavka na polovni dobra od privatni lica.000 denari.nabavna cena 264.45 - stavawe na raspolagawe na svoeto polovno tovarno vozilo vo vrednost od 357.700 denari Dano~na osnova 30. Kon nadomestokot za prometot na grade`niot pretpriema~ se vbrojuva se' {to pla}a primatelot na staroto tovarno vozilo (trgovecot so motorni vozila).primeno pla}awe od 2. se zemaat predvid vrednostite navedeni vo ~len 19 stav 1 to~ki 1 i 2 od ZDDV (nabavna cena.800 denari .023. Proda`na cena 300. na pr. na pr. Primer 7: Trgovec na tepisi organizira naddavawe vo ramkite na aukcija.800 denari .DDV 380.800 DDV) Promet so polovni dobra (odano~uvawe na razlika v o cenata) (7) Vo slu~ai na promet so polovni dobra.3.provizija 10% 2.023. dano~na osnova pretstavuva postignatata krajna cena bez danokot na dodadena vrednost (~len 19 stav 1 to~ka 4 i stav 3 od ZDDV). Primer 8: Trgovec so polovni vozila prodava polovno motorno vozilo za 300.300 denari Razlika 35. Uslov za primena na odano~uvawe na razlikata vo cenata e da ne bil dolguvan danok na dodadena vrednost za prometot na dobroto sprema dano~niot obvrznik (~len 19 stav 1 to~ka 5 od ZDDV). ~ij promet e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vo vrska so toa vidi poglavje 56 od DDVU).000 denari = 2. dano~na osnova pretstavuva razlikata me|u proda`nata i nabavnata cena. Kon nadomestokot za prometot na trgovecot so motorni vozila se vbrojuva se' {to pla}a primatelot na novoto tovarno vozilo (grade`niot pretpriema~). Tro{ocite na prodava~ot na dobrata. trgovecot mo`e pri proda`bata na voziloto da izvr{i odano~uvawe na razlikata vo cenata. Uslovite za odano~uvawe na razlikata vo cenata spored ~len 19 stav 1 to~ka 5 od ZDDV ne postojat. minus danokot na dodadena vrednost (bruto-vrednost na staroto motorno vozilo vo vrednost od 357.700 denari . dokolku utvrdenite iznosi se povisoki od nadomestokot.000 denari + dopolnitelnoto pla}awe od 2. Bidej}i za isporakata na voziloto sprema trgovecot ne se dolguval danok na dodadena vrednost. Naddavawe (6) Vo slu~ai na naddavawe za dobra.000 denari.000 denari = 2.000 denari Poglavje 34 Minimalna dano~na osnova Koga se vr{i odano~liv promet na dobra ili na uslugi po bagatelna cena.000 denari = 300. za dano~na osnova vo slu~aite od ~len 19 stav 2 od ZDDV. Pokraj toa.380. Naddava~ot mu izdava na trgovecot so tepisi sledna presmetka: Aukciski prihod za razni tepisi 23.DDV 57.

. . Pritoa.000 denari e povisoka od plateniot nadomestok. Vo pogled na momentot na konverzijata.fizi~ki lica sprema na niv bliski lica.. dokolku se ispolneti uslovite od ~lenovite 33 i 34 od ZDDV.dano~ni obvrznici sprema svoite vraboteni i sprema na niv bliski lica. Za izgotvuvaweto na grade`niot plan nastanale tro{oci vo visina od 8.900 denari. Trgovecot go nabavil kompjuterot na 08.02. po dolgi pregovori.000 denari plus 9. vrednostite vo stranska valuta se konvertiraat vo denari. trgovecot so mebel e dol`en da ja odano~i isporakata na kancelariskiot mebel (dano~na osnova 50. . Primer 2: Arhitektot A izgotvuva za lice vraboteno kaj nego grade`en plan i mu presmetuva za taa cel 5.000 denari se povisoki od plateniot nadomestok. e merodaven denot na nastanuvawe na dano~niot dolg spored ~len 31 od ZDDV (vo vrska so toa. Mebelot se ispora~uva na 25. Promenite vo kursot.000 denari (neto). dogovornite strani utvrduvaat.01 godina. Bidej}i rabtnata masa bila o{tetena vo mal obem. Kon ~len 20 od ZDDV Poglavje 35 Konverzija na stranska valuta Za celi na presmetka na danokot na dodadena vrednost i na prethodnite danoci za odbivka. istite se zemaat predvid kako dano~na osnova. sprema nivni ~lenovi ili sprema na niv bliski lica.000 denari).01 godina.01 godina namalenie na cenata vo visina od 1.01 godina za 20. Kon ~len 22 od ZDDV Poglavje 36 Promena na dano~nata osnova i ispravka na prethodniot danok Danok i ispravka na prethodniot danok pri promena na dano~nata osnova (1) Dali postoi slu~aj na promena na dano~nata osnova (~len 22 stav 1 od ZDDV) se ceni spored ~len 16 do 19 od ZDDV (vidi poglavje 30 do 34 od DDVU). vidi poglavje 75 do 77 od DDVU). za merodaven se smeta proda`niot kurs (dneven kurs) utvrden vo dadeniot moment od strana na Narodnata banka na Republika Makedonija. Dano~niot konsultant mo`e. istata se zema kako minimalna dano~na osnova.190 denari. Vo presmetkovniot period 03. Primer: Trgovec so mebel mu prodava na dano~en konsultant kancelariski mebel za 50. ne se zemaat predvid. na 20.01 godina doa|a do promena na dano~nata osnova.02. Primer 1: Trgovec so kompjuteri mu prodava na svojot brat na 10. Bidej}i nabavnata neto-cena od 20.000 denari. Obvrskata za ispravka postoi i vo slu~ai koga ispravkata na danokot na dodadena vrednost i ispravkata na odbivkata na prethodniot danok doveduvaat vo kraen rezultat do poramnuvawe. koi nastapuvaat me|u merodavniot moment na konverzija (na pr. Trgovecot so mebel e dol`en da izvr{i ispravka na danokot na dodadena vrednost.03.06. Neophodnite ispravki se vr{at za presmetkovniot period vo koj nastanala promenata na dano~nata osnova.46 - minimalnata dano~na osnova pretstavuva predmet na kontrola kaj promet izvr{en od: . Bidej}i neto-tro{ocite od 8.01 godina kompjuter za 11. momentot na izvr{uvawe na prometot) i momentot na priem na nadomestokot.trgovski dru{tva i drugi zdru`enija na lica sprema nivni sopstvenici na vlog. Toj se doka`uva preku bankarsko izvestuvawe ili preku izdadeno soop{tenie.01 godina da izvr{i odbivka na prethodniot danok vo visina od 9. vo presmetkovniot period 03.000 denari (neto).500 denari.500 denari DDV. Preku cenovnoto namalenie vo presmetkovniot period 06.

na pr. (4) Osloboden od danok e samo prometot na i z g r a d e n i stanovi i stanbeni zgradi. koga dogovoreniot nadomestok za odreden odano~liv promet na dobra ili uslugi stanal celosno ili delumno nevozmo`en za naplata. isporakata na polugotovi objekti ili na grade`en materijal. poedine~ni grade`ni ispolnuvawa od strana na zanaet~ii po nalog na nositelot na gradbata ili na glavniot izveduva~ (na pr.2000 godina e osloboden od danok na dodadena vrednost do 31. 86/99) predviduva deka.. Grade`nite ispolnuvawa koi ne se sostojat od promet na stanbeni zgradi i stanovi ne se oslobodeni od danok. (2) Vo slu~aj na promena na dano~nata osnova. koj nemal pravo na odbivka na prethodniot danok (na pr. (5) Ponatamu. ~len 14 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danok na dodadena vrednost od 29. Ispravkata ne se vr{i.12. vidi poglavje 5 od DDVUPO). Od dano~noto osloboduvawe se isklu~uva prvata isporaka izvr{ena vo rok od pet godini po izgradbata. privatno lice). (3) Ako nastapi promena na dano~nata osnova vo presmetkovniot period vo koj bil izvr{en prometot.1999 godina ("Slu`ben vesnik na RM".04.12. Pole na primena na dano~noto osloboduvawe (3) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV va`i samo za prometot na stanbeni zgradi i stanovi vo onoj del. Ispravka na prethodniot danok pri namaluvawe i is plata na danokot na dodadena vrednost pri uvoz (5) Vo vrska so ispravkata na odbivkata na prethodniot danok i vra}aweto na danokot pri uvoz (~len 22 stav 2 od ZDDV). Poimot "izgraden" go pretstavuva momentot na izgotvuvawe na zapisnik za tehni~ka ispravnost na objektot. (2) Nezavisno od ova. zaradi izbegnuvawe na te{kotii vo preodniot period. se vr{i ispravka na danokot na dodadena vrednost i koga prometot bil izvr{en sprema primatelot na ispolnuvaweto. stolarski raboti). [to se podrazbira pod stanbena zgrada i stan e utvrdeno vo poglavje 5 stav 3 do 7 od DDVUPO. vo toj slu~aj ne se raboti za promena na dano~nata osnova spored ~len 22 stav 1 od ZDDV. vo koj istite se koristat za stanbeni celi. (4) Ispravka na danokot na dodadena vrednost i na prethodniot danok se vr{i samo koga dano~nata osnova se promenila zaradi vra}awe na dobroto. prviot promet so stanbeni zgradi i stanovi ~ija izgradba zapo~nala pred 01.2000 godina i deka dano~nite obvrznici za ovoj period imaat pravo na odbivka na prethodno plateniot danok (vo vrska so ova. dano~noto osloboduvawe go opfa}a i samoto zemji{te. Vo ovoj slu~aj odnapred se prijavuva namalenata dano~na osnova i toa na~elno vo presmetkovniot period na vr{ewe na prometot. osloboden od danok bez pravo na odbivka na prethodni danoci e prometot so stanbeni zgradi i stanovi vo onoj del vo koj se koristi za stanbeni celi. Kon ~len 23 od ZDDV Poglavje 37 Dano~no osloboduvawe za promet na stanbeni zgradi i stanovi Op{to (1) Spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV. poni{tuvawe na kupoproda`niot dogovor ili zaradi promena na cenata (namaluvawe ili zgolemuvawe na cenata). izgradba na karabina. vidi poglavje 82 stav 9 od DDVU. . Dokolku stanbenite zgradi i stanovi se ispora~uvaat zaedno so zemji{teto na koe se izgradeni.47 - a dano~niot konsultant vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo istiot presmetkoven period vo visina od 1290 denari. pod dano~noto osloboduvawe ne potpa|a prometot so stanbeni objekti kaj koi ne se raboti za stanovi ili stanbeni zgradi. br. stavawe pokriv. na primer isporakata na grade`ni objekti koi se koristat za delovni ili profesionalni celi (na pr.

Primer 3: Grade`en pretpriema~ izgotvuva za sopstveni celi stanben objekt koj. objektot se prodava (ispora~uva) sprema treto lice na 15. toj e odano~en. Isporakata na deloto pretstavuva prv promet na izgraden stanben objekt.2002 godina pretstavuva izmena na okolnostite merodavni vo pogled na odbivkata na prethodniot danok koi. ~len 8 stav 2 od DDVP. 2. a potoa go prodava na 15.2000 godina (vo vrska so isklu~okot koj va`i do 31.2000 godina. se odano~uva. Bidej}i istiot se izvr{uva vo rok od pet godini. (8) Spored preodnite odredbi od ~len 14 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na ZDDV od 29. e osloboden od danokot na dodadena vrednost do 31. Kaj objekti so me{ovita namena (na pr. odnosno e odano~en i toa spored op{tata dano~na stapka. vidi poglavje 5 od DDVUPO). vo vrska so momentot na isporakata na grade`ni objekti.12. zaradi toa. Istoto va`i i za stanbeni objekti i stanovi koi se izgradeni pred 01. Prometot so stanbenata zgrada e izvr{en vo rok od pet godini i. Dano~nata obvrska za prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi vo rok od pet godini po izgradbata ostanuva: . delovni lokali. kancelariski prostorii). Primer 2: Grade`en pretpriema~ (glaven izveduva~) gradi po nalog na treto lice stanbena zgrada (isporaka na delo vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV) koj mu se ispora~uva na tretoto lice po sistemot na klu~ na raka neposredno po izgradbata preku primopredavawe na 30. prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi.2001 godina. vtorata ili natamo{nata isporaka vo rok od ili nadvor od petgodi{niot period.1999 godina (vidi stav 2).06. ~ija izgradba zapo~nala pred 01.2002 (isporaka). vidi poglavje 5 stav 9 i 10 od DDVUPO. vidi stav 8 od ova poglavje).i prometot so neizgradeno zemji{te ne e osloboden od danok.06. magacin. vidi stav 4 od ova poglavje.03. doveduvaat do ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo polza na grade`niot pretpriema~ (~len 37 stav 3 od ZDDV. ~ija izgradba zavr{uva na 15. kako i poglavje 93 stav 3 i poglavje 97 stav 2 od DDVU). Prometot e izvr{en vo rok od pet godini i zaradi toa e odano~en. Vo vrska so momentot na izgradenost.2000 godina i po odreden period na neprodadenost. Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV.12. Primer 1: Grade`en pretpriema~ gradi stanben objekt za celi na natamo{na proda`ba.04. za presmetkovniot period na proda`bata. isto taka.48 - fabrika. (6) Bidej}i prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi vo rok od pet godini po izgradbata e isklu~en od dano~noto osloboduvawe (vidi stav 7 od ova poglavje).06. dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV gi opfa}a: 1.. ne se primenuva zaradi re~enica 2 od ovaa odredba.12. Prethodnite danoci koi otpa|aat na grade`nite ispolnuvawa i na drugi vlezni ispolnuvawa se isklu~eni od odbivkata na prethodniot danok (~len 35 to~ka 1 od ZDDV). najprvin go iznajmuva za stanbeni celi (oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 2 od ZDDV).12.2000 godina (vo vrska so toa.12.2000 godina. objekti so kancelariski prostorii i stanovi) dano~noto osloboduvawe go opfa}a samo delot od objektot koj slu`i za stanbeni celi.2002 godina.04. Odano~uvawe na prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi (7) Prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi izvr{en vo rok od pet godini po izgradbata e isklu~en od dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV.2000 godina. isporakata na objekti koi se koristat za zemjodelski celi ili isporakata na administrativni objekti sprema javno-pravni tela. Isto taka. Odano~enata proda`ba na 15. prvata isporaka po istek na petgodi{niot period. po izgradbata na 15.

vidi poglavje 5 stav 11 od DDVUPO. (3) Slu~ajot na iznajmuvawe stan ne postoi kaj iznajmuvaweto grade`ni objekti koi se vrzuvaat za zemji{teto samo za odredena privremena cel.2000 godina: vo site slu~ai. Vakvata povrzanost postoi koga parkirali{teto pretstavuva del od eden edinstven kompleks na objekti ili koga istoto se nao|a vo neposredna blizina na stanot (na primer. dokolku iznajmuvaweto na stanot i iznajmuvaweto na parkirali{teto bidat dogovoreni vo odvoeni dogovori. Merodavno e. (2) Vremetraeweto na dogovorniot odnos e bez zna~ewe.04. gas i mazut. Za sporedni prometi kon iznajmuvaweto stanovi se smetaat.. snabduvaweto so voda (kako i snabduvaweto so topla voda). gostilnici. Ponatamu. Isto taka. stavawe pokriv) se bez zna~ewe. na primer. Vo vrska so pra{aweto. . podzemni gara`i. vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). Za postoeweto na pretpostavkata na sporeden promet e neophodno da postoi prostorna povrzanost me|u stanot i parkirali{teto. se ocenuva na~elno spored fakti~kata namena. e mo`no dogovorite da se sklu~at vo razli~ni momenti. razgrani~uvawe.12. 2. po~etok na izgradbata posle 31. i stavaweto na raspolagawe na stanovi od strana na rabotodavecot sprema rabotnikot. (4) Dano~noto osloboduvawe ne va`i za iznajmuvaweto stanbeni prostorii i prostorii za no}evawe od strana na hoteli.49 - 1. Dano~noto osloboduvawe va`i kako za iznajmuvaweto na celokupni stanbeni objekti. isporakata na greewe. i kratkoro~noto stavawe na raspolagawe na stan za negovo koristewe e oslobodeno od danok.2000 godina: dokolku prviot promet bide izvr{en posle 31. (6) Za sporeden promet ne se smeta isporakata na elektri~na struja. poedine~ni gara`i) e odano~eno. Oslobodeno od danok e. Sepak.2000 godina. obvrskata na odano~uvawe va`i osobeno za iznajmuvaweto stanbeni kontejneri ili stanbeni prikolki (na primer vo turisti~ki kampovi) i na mobilni toaleti. Sporeden promet osloboden od danok (5) Kon prometot osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 2 od ZDDV se vbrojuva i voobi~aeniot sporeden promet koj e vo neposredna ekonomska vrska so dadenata odredba (vo vrska so toa. parkirali{ta. ~isteweto na zaedni~kite hodnici i skali i osvetluvaweto na istite. Spored toa. Parkirali{ta za vozila (7) Iznajmuvaweto parkirali{ta za parkirawe na vozila (na pr. zgrada so centralno parkirali{te). zgradi za parkirawe. Ozna~uvaweto na mestoto za parkirawe i negovoto grade`no ili tehni~ko ureduvawe (na primer zayiduvawe. Isto taka. (8) Iznajmuvaweto parkirali{te e oslobodeno od danok samo kako sporeden promet kon iznajmuvaweto stan vo smisla na ~len 23 to~ka 2 od ZDDV. prostoriite da se koristat za stanbeni celi. "stanbena kirija" ili "stanbeni celi". ne e bitno dali vo dogovorot se koristat poimite "stan". taka i za iznajmuvaweto poedine~ni stanbeni prostorii.12. Pri po~etok na izgradbata pred 01. stavaweto na raspolagawe na ma{ini za perewe ali{ta. isto taka. jaglen. Za postoeweto na pretpostavka na sporeden promet nema da se smeta za nesoodvetno. Pritoa. Poglavje 38 Dano~no osloboduvawe za iznajmuvawe stanbeni zgradi i stanovi Iznajmuvawe stanovi (1) Pra{aweto dali postoi iznajmuvawe na stanbena zgrada ili stan vo smisla na ~len 23 to~ka 2 od ZDDV. [to se podrazbira pod poimite stanbeni zgradi i stanovi proizleguva od poglavje 5 od DDVUPO. {to se podrazbira pod po~etok na izgradba. pansioni i sli~ni institucii zaradi privremeno smestuvawe na treti lica. za sporedna usluga kon iznajmuvaweto stanovi se smeta odr`uvaweto na gradinata i na balkonskite rastenija koi dogovorno gi prezema iznajmuva~ot na stanbeniot objekt. dvata dogovora mora da gi sklu~at istite dogovorni strani.

Za prometot so po{tenski marki va`e~ki vo zemjata. Vrz sporedni prometi kon vakvite uslugi (na pr. kako i za takseni i kontrolni marki (banderoli) koi va`at vo zemjata. (2) Telekomunikaciskite uslugi ne se opfateni so dano~noto osloboduvawe. se isklu~uvaat plate`nite sredstva koi se stavaat vo promet zaradi nivnata sodr`ina na metali ili zaradi nivnata kolekcionerska vrednost. naplatata na pari~ni pobaruvawa (inkaso-zdelki) e odano~ena (vidi stav 15 od ova poglavje). vklu~uvaj}i go posreduvaweto vo vakvite vidovi na promet. deka dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 3 od ZDDV doa|a predvid za po{tenskite vrednosnici. Nasproti toa. proda`bata na po{tenski obrasci). (3) Dano~noto osloboduvawe go opfa}a i prometot vo raboteweto so pari~ni pobaruvawa. koj se izvr{uva kako osnoven promet. se primenuva dano~noto osloboduvawe. Kaj menuva~koto rabotewe so pari.50 - Poglavje 39 Dano~no osloboduvawe za promet so po{tenski i takseni marki So zborovite "nominalna vrednost" se istaknuva. ne e osloboden od danok. za prometot so zakonski plate`ni sredstva (moneti i banknoti za koi postojat va`e~ki kursevi na menuvawe). tuku istoto mo`e da se koristi i od strana na site drugi dano~ni obvrznici koi vr{at promet po koj bilo osnov naveden vo ovaa odredba. Vo slu~aj na otu|uvawe na postrojki treba da se vnimava na mo`nata primena na ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vo vrska so toa. Dokolku vrednosnicite pretstavuvaat predmet na trguvawe po povisoka cena od nominalnata vrednost. Kaj bankarskiot i finansiskiot promet na Makedonskata po{ta se vnimava na mo`nata primena na ~len 23 to~ka 5 od ZDDV (vidi poglavje 41 od DDVU). na pr. Vo dano~noto osloboduvawe se vklu~uvaat site vidovi na koverti i po{tenski karti~ki na koi se vtisnati ili nalepeni po{tenski marki. dano~noto osloboduvawe va`i i vo slu~ai. deka istite se stavaat vo promet zaradi nivnata sodr`ina na metali ili zaradi nivnata kolekcionerska vrednost. vidi poglavje 56 od DDVU). Zakonski plate`ni sredstva i devizi (2) Od dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 5 alineja a) od ZDDV. samo dokolku istite se ispora~aat po nivnata nominalna vrednost.. Dano~noto osloboduvawe gi opfa}a i opcionite zdelki so devizi. Prometot na dobra. Kaj monetite i banknotite koi se stavaat vo promet po povisoka vrednost od nominalnata na~elno se poa|a od toa. Predmet na ovie opcioni zdelki e pravoto na istaknuvawe ili otu|uvawe odredeni pari~ni pobaruvawa vo odreden rok i po odreden fiksen kurs. Prometi vo oblasta na raboteweto so hartii od vrednost i udeli vo dru{tva . dano~noto osloboduvawe se primenuva i vo slu~ai koga po{tenskite marki se otu|uvaat po cena koja e pomala od nominalnata vrednost. Poglavje 41 Dano~no osloboduvawe za bankarski i finansiski promet Op{to (1) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 5 od ZDDV ne go koristat samo banki i finansiski institucii. otstapuvaweto pobaruvawa i opcionite zdelki so pari~ni pobaruvawa. koga stranskata valuta se ispla}a vo pomali pari~ni edinici (mali banknoti ili moneti) po `elba na kupuva~ot i koga za taa cel se presmetuva drug kurs od va`e~kiot devizen kurs ili koga se napla}aat administrativni dodatoci. isto taka. vo toj slu~aj se odano~uva celokupniot promet. Poglavje 40 Dano~no osloboduvawe za po{tenski uslugi na Makedonskata po{ta (1) Oslobodeni od danok spored ~len 23 to~ka 4 od ZDDV se site uslugi na Makedonskata po{ta koi se vr{at neposredno kako po{tenski raboti.

Istiot }e bide na~elno odano~en. dodeka poimot "specijalni investicioni fondovi" e reguliran so Zakonot za investicioni fondovi ("Slu`ben vesnik na RM" br. isto taka. dvi`ni stvari. Dano~noto osloboduvawe go opfa}a kako sklu~uvaweto na opcioni zdelki. 24/2000). kursnata vrednost. prezemaweto plasmani na novi emisii. dokolku nadomestokot mu se fakturira na emitentot. 25/2000) i so Zakonot za vrabotuvawe i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost ("Slu`ben vesnik na RM" br. tuku i za drugi dano~ni obvrznici (vidi stav 1 od ova poglavje). osobeno nadomestocite za procenka i patnite tro{oci. prenosot ili posreduvaweto na tajno sodru`ni{tvo e. Odobruvawe. naplatata na tu|i kamatni ili dividendni pisma. koi edinstveno vr{at obezbeduvawe na adresi za zainteresirani vlo`uva~i na kapital. udeli vo dru{tva so ograni~ena odgovornost). Upravuvawe so fondovi (9) Poimot "fondovi za socijalno osiguruvawe" e reguliran so Zakonot za penzisko i invalidsko osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na RM" br. dokolku prometot mu se fakturira na imatelot na depoto. oslobodeno od danok. (6) Pri razgrani~uvaweto me|u prometot osloboden od danok od oblasta na raboteweto so hartii od vrednost i odano~enoto ~uvawe hartii od vrednost va`i slednoto: Uslugata na dano~niot obvrznik (kreditna institucija) e na~elno osloboden od danok. ne vr{at posreduvawe vo prometot na udeli sprema dru{tva. na pr. na pr. kon udelite vo dru{tva se vbrojuvaat i udeli vo personalni dru{tva (na pr. koe e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 5 alineja b) od ZDDV. 25/2000). 9/2000). kotiraweto na berza na hartii od vrednost i posreduvaweto na kreditni institucii vo proda`bata na dr`avni obvrznici. (7) Pokraj udelite vo kapital-dru{tva (na pr. (11) Dokolku pri odobruvaweto krediti se baraat obezbeduvawa.51 - (4) Kon prometot vo oblasta na raboteweto so hartii od vrednost i udeli vo pretprijatija. zemji{ta. Uslugata na obezbeduva~ot na adresi ne e oslobodena od danok spored ~len 23 to~ka 5 alineja b) od ZDDV. kako i upravuvawe so krediti za komercijalni celi (osobeno banki. Za odobruvawe kredit se smeta i podgotvenosta za kreditirawe kon koja dogovorno se obvrzal dano~niot obvrznik do isplatata na zaemot. vodeweto na depoto. taka i prenosot na opcioni prava. Predmet na ovie opcioni zdelki e pravoto na pobaruvawe (nabavna opcija) ili na isporaka (proda`na opcija) na odreden broj na hartii od vrednost vo koe bilo vreme do istek na odreden rok. za utvrduvaweto na obemot na kreditnata validnost na objektite koi pretstavuvaat predmet na obezbeduvawe (na pr. (8) Licata.. Dokolku odreden dano~en obvrznik dodeli kredit vo vrska so odreden promet. Odobruvaweto. Zakonot za zdravstveno osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na RM" br. posreduvawe i upravuvawe so krediti (10) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 5 alineja g) od ZDDV ne va`i samo za dano~ni obvrznici koi kako dejnost vr{at dodeluvawe na. se vbrojuvaat i opcionite zdelki so hartii od vrednost. samo ako istoto mo`e da se smeta za samostoen osnoven promet. Primer: Industrisko pretprijatie im dodeluva krediti na svoite vraboteni zaradi izgradba na stanovi. skladi{ta) se vr{i ocenka na nivnata vrednost. izgotvuvaweto izvodi za depoto. vo komanditni dru{tva). vakvoto odobruvawe kredit e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 5 alineja b) od ZDDV. Tro{ocite nastanati pritoa za davatelot na kreditot. davateli na zaemi). na kalkulacii za dohodovnosta. kako i dostavuvaweto akcionerski izvestuvawa do imatelite na depoa na hartii od vrednost. mu se fakturiraat na . (5) Kon prometot od oblasta na raboteweto so hartii od vrednost se vbrojuvaat i uslugite od oblasta na emisionoto rabotewe. Kon prometot koj ne e osloboden od danok se vbrojuva.

na pr. pri otpovik na odobruvaweto na zaemot ili pri raskinuvawe na kreditniot odnos (t. se vbrojuva ukinuvaweto na smetki. (12) Ako kreditniot klient e zadol`en da plati odnapred utvrdeni iznosi zaradi neprezemawe na kreditot. Koga kreditniot posrednik }e vklu~i treto lice zaradi realizirawe na posredni~kata zdelka. pri vleguvawe vo minusno saldo). Ako upravuvaweto go vr{i treto lice (po nalog na davatelot na kreditot).n. povlastenite dejnosti da preovladuvaat vo ramkite na sevkupnata stopanska dejnost na dano~niot obvrznik. "packing"). blokiraweto smetki i drugi prometi koi se povrzani so raboteweto so {tedni vlogovi. Ovaa dejnost slu`i dotolku pove}e za toa. Poglavje 42 Dano~no osloboduvawe za osiguritelen promet i uslugi na osiguritelni posrednici i zastapnici (1) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 6 od ZDDV se odnesuva na prometi vrz osnova na dogovori za osiguruvawe i reosiguruvawe koi se regulirani so Zakonot za osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na RM". (13) Posreduvaweto so krediti go vr{i samo lice koe sprema idnite strani na kreditniot dogovor nastapuva kako samostoen posrednik. istoto se odano~uva. dokolku garantot ili posrednikot dobivaat poseben nadomestok za taa cel. uslugite na tretoto lice sprema kreditniot posrednik se odano~uvaat.. Nasproti toa. Ga rancii i drugi obezbeduvawa (16) Spored ~len 23 to~ka 5 alineja |) od ZDDV. (14) Upravuvaweto so krediti e oslobodeno so danok samo vo slu~aj. So utvrduvaweto na kreditnata validnost na predmetot na obezbeduvaweto ne postoi streme` kon postignuvawe samostojni ekonomski celi. vo toj slu~aj kamatnata razlika pretstavuva nadomestok za odredeno posreduvawe na kreditniot posrednik sprema bankata koe e oslobodeno od danok. opomenuvaweto (na pr. Toa ne se vrzuva nitu za odredena pravna forma na dano~niot obvrznik. vo slu~aj na predvremena otplata. koj nastapuva vo ime na kreditniot posrednik. vtisnuvaweto na firma na formulari za pla}awe.52 - primatelot na kreditot so samoto odobruvawe na kreditot. br. koj e osloboden od danok (~len 8 stav 2 od ZDDV). vo toj slu~aj se raboti za nadomestoci spored ~len 23 to~ka 5 alineja g) od ZDDV koi se oslobodeni od danok. nitu istoto se ograni~uva na toa. koja bankata bi ja pobarala bez vklu~uvawe na kreditniot posrednik (tn. Osloboduvaweto ja opfa}a. Dano~noto osloboduvaweto se odnesuva na site uslugi tipi~ni za profesijata. (2) Oslobodeni od danok se i uslugite na osiguritelni posrednici i brokeri. obes{tetuvawe za neprezemawe na kreditot ili zaradi pomestuvawe na rokovite na vtasanost). doznaki i tekovni smetki (15) Kon prometot osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 5 od ZDDV na poleto na raboteweto so {tedni vlogovi. Rabotewe so depoziti. na primer. za da se ovozmo`i odobruvaweto na kreditot. uslugite na tretoto lice pa|aat na tovar na kreditniot posrednik kako kreditno-posredni~ki uslugi oslobodeni od danok. Za drugi vidovi na obezbeduvawa se smetaat. istiot da mo`e da vklu~i povisoka kamatna stapka vo kreditnite barawa na kreditnite klienti od stapkata. na samoto utvrduvawe na vrednosta na obezbeduvaweto da se gleda kako na sporeden promet kon odobruvaweto krediti. vodeweto smetki. kako i doznakata i izgotvuvaweto na izvodi i fotokopii na smetki. otu|uvaweto ~ekovi. Kon prometot osloboden od danok vo ramkite na platniot promet se vbrojuva. me|u drugoto. naplatata na tu|i pobaruvawa (inkaso-zdelki) ne e oslobodena od danok. prezemaweto garanciska obvrska ili na garancija za maksimalna kamata. Dadenata neposredna povrzanost go opravduva faktot. osven ako ne se raboti za nadomest na {teta. 47/97). Ako odredena banka dogovori so krediten posrednik. Pritoa. prezemaweto garancii na garancii i vo vakviot promet e oslobodeno od danok. koga istoto go vr{i davatelot na kreditot. pla}awa. na primer i kreditnata institucija koja posreduva vo sklu~uvaweto .

sojuz i sli~no. Objavuvaweto se vr{i preku: a) Izdava~ka dejnost. operski. zdru`enie na gra|ani od oblasta na kulturata kako dru{tvo. koja pretstavuva izdavawe publikacii so umetni~ka sodr`ina vo dovolen broj primeroci (500) nameneti za javnosta. e registrirano i za vr{ewe dejnost od oblasta na kulturata. dramski. tancovi. e prometot koj go pravat ustanovite od oblasta na kulturata. pomo{ni prometi). za koe dobivaat provizija. koga danokot za igri na sre}a se napla}a edinstveno spored visinata na vlogot. kako i narodni pesni i igri. distribucija i javno prika`uvawe na kinematografski. regulirani so Zakonot za igri na sre}a i na zabavni igri ("Slu`ben vesnik na RM". televiziski i video film. prometot na dvi`no i nedvi`no kulturno bogatstvo. samostojnite umetnici. 1.. kukleni i drugi umetni~ki dela. Drugi prometi. Poglavje 43 Dano~no osloboduvawe za igri na sre}a i zabavni igri (1) Prometite. kalendar. imenik. Ostanatite ostvaruva~i od kulturata (umetnicite. baletski. tuku edinstveno vr{at posreduvawe. bidej}i istite ne pretstavuvaat samostoen promet.53 - osiguritelni dogovori. obrazec i sli~ni publikacii. (2) Dano~ni obvrznici koi samite ne se nositeli na igri na sre}a. trgovci poedinci i trgovski dru{tva registrirani za vr{ewe dejnost od oblasta na kulturata i pravno lice {to pokraj registracijata za vr{ewe dejnost od druga oblast. Poglavje 44 Dano~no osloboduvawe za kulturni ustanovi i drugi sli~ni institucii (1) Kulturata ja ostvaruvaat umetnici. ustanovi. umno`uvawe na originalno likovno delo. adresar. ne se oslobodeni od DDV spored ~len 23 to~ka 7 od ZDDV za nivnoto posreduvawe. Ne se smeta za dejnost od oblasta na kulturata pe~ateweto publikacii. Soglasno so ~len 23 to~ka 8 od Zakonot za dodadena vrednost osloboden od danokot na dodadena vrednost bez pravo na odbitok na prethodniot danok. br. Dano~noto osloboduvawe go opfa}a celokupniot nadomestok platen od igra~ot. zaednica. student i drugo lice koe se obrazuva za potrebite na kulturata kako i nau~en rabotnik {to vr{i dejnost od oblasta na kulturata). fondacii od oblasta na kulturata kako neprofitni i nevladini organizacii). tuka se vbrojuvaat i taksite za proda`ba na pismenite dokumenti za u~estvoto vo igrata. koi ne pretstavuvaat uslugi na osiguritelni posrednici i osiguritelni brokeri tipi~ni za nivnata profesija (na pr. operetski. Duri i vo slu~ai. letok. mo`e da dojde predvid primenata na dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vidi poglavje 56 od DDVU). drugo audio-vizuelno delo. po{tenska i taksena marka. nezavisno od na~inot i formata na koja deloto e napraveno. tehni~kata obrabotka-razvivaweto na filmovi. drugi pravni i drugi fizi~ki lica. Objavuvaweto zna~i dostapnost na umetni~koto delo pod ednakvi uslovi na neodreden broj lica nadvor od voobi~aeniot krug na semejstvoto i li~nite poznanici. b) Muzi~ka dejnost i scenska-umetni~ka dejnost e podgotvuvawe i javno izveduvawe muzi~ki. v) Filmska dejnost e produkcija. osloboduvaweto od DDV ja opfa}a celokupnata usluga na nositelot na igrata. so (3) Prometot od oblasta na kulturata se ostvaruva preku dejnostite za objavuvawe i dejnosti za za{tita i koristewe. . ne se oslobodeni od danok. za ostvaruvawe na dano~noto osloboduvawe baraat mislewe od Ministerstvoto za kultura so koe se potvrduva ostvaruvawe na kultura. samostojni umetnici. Sepak. (2) Ustanova e pravno lice {to vr{i dejnost od oblasta na kulturata neprofitna cel. katalog i prospekt. i drugi fizi~ki lica (u~enik. Pokraj vlogot vo igrata na sre}a. 10/97 i 54/97) se oslobodeni od danok (~len 23 to~ka 7 od ZDDV). programa.

. a koj proizleguva od nivnata dejnost da vodat gri`a za podra~jata na za~uvana avtenti~na sredina na prirodni ubavini i vrednosti na rastitelniot i `ivotinskiot svet i za hortikulturno ureduvawe na javni povr{ini. objavuvawe i prezentirawe na muzejskiot materijal. Za{tita na nedvi`noto kulturno bogatstvo e dejnost za za{tita i koristewe na arhitektonskoto kulturno bogastvo. 3. parkovi. kulturno. ogrevno drvo. obrabotuvawe i davawe na koristewe bibliote~en materijal. izveduvawe i drugo sli~no objavuvawe na ve}e objavenite doma{ni i stranski dela i izvedbi od oblasta na kulturata na Republikata i vo stranstvo. insekti i sli~no. ptici. izgraduvawe i o~uvuvawe na zeleni javni povr{ini. rastenija i sli~no. kako i sobirawe i obrabotka na podatoci za objavenite dela i izvedbi. trupci. proda`ba na vleznici. na `ivotni. Dejnost na domovi na kulturata e dejnost koja zna~i programsko i funkcionalno pottiknuvawe i razvoj na kulturata. `ivi `ivotni i proizvodi od niv (meso. arhivi i dokumentacioni centri se osloboduva od DDV. ikri. ~uvawe. Galeriska dejnost e organizirawe i javno izlo`uvawe na orginali ili primeroci na dela od likovnata i primenetata umetnost. sreduvawe. ko`a. javni pretprijatija i ustanovi. kako i izdavawe na lovnotehni~kite objekti i stopanski objekti (love~ki ku}i. kako i proizvodi od niv (meso. suvi drvja i sli~no. ribi. drugi umetni~ki predmeti. za{tita i prezentirawe filmovi i filmski materijali od umetni~ko. so ili bez ton. v) Kinote~na dejnost e pribirawe. kako i drugo umetni~ko delo izrazeno vo vid na povrzani podvi`ni sliki. ~uvawe. osobeno na tvore{tvoto na decata i mladinata. Izveduvawe na arhitektonski dela e proektirawe i podigawe arhitektonski dela so umetni~ki vrednosti kako i spomenici za odbele`uvawe nastani i li~nosti od zna~ewe za istorijata i kulturata. ~uvawe. stru~ni i nau~ni celi. v) Kako promet od parkovi se smeta onoj koj go vr{at: nacionalni parkovi. kako {to e proda`bata na vleznici. Za{tita na spomenici na kulturata i spomenicite i spomen-obele`jata e za{tita. Dejnost za posreduvawe vo kulturata e organizirawe i javno prezentirawe. nau~no.54 - g) d) |) e) 2. dive~. ko`a. fotografski dela i dela sozdadeni vo postapka sli~na na fotografskata. za{tita na spomenicite na kulturata. b) Muzejska dejnost e sistematsko istra`uvawe. na . Za{titata i koristeweto na dvi`noto kulturnoto bogastvo se ostvaruva preku vr{eweto na bilbliote~nata. arsko |ubre i drugo). za{tita. `ivotinski parkovi. na kulturno-umetni~kiot amaterizam i objavuvaweto kulturno-umetni~ki dela. a) Bibliote~na dejnost e nabavuvawe. stru~ni i nau~ni celi. lekoviti rastenija. insekti i sli~no za obrazovni. rogovi). {i{arki. a) Kako promet od botani~ka gradina se smeta onoj koj proizleguva od odgleduvaweto na retki vidovi rastenija za obrazovni. Prometot od botani~ki gradini. bez ogled na vidot na nosa~ot {to gi sodr`i. kako {to e proda`bata na vleznici. sobirawe. muzejskata i kinote~nata dejnost. kako i za vr{ewe na drugi dejnost od oblasta na kulturata. semiwa. {umski plodovi. 4. semiwa. jajca. arsko |ubre. sadnici. orginali na kni`evni i muzu~ki dela. b) Kako promet od `ivotinski parkovi (zoolo{ki gradini) se smeta onoj koj proizleguva od odgleduvaweto na `ivotni. rogovo. a osobeno: proektirawe. kako i pribirawe. love~ki kolibi i sli~no) na lovci i na nivni asocijacii. kako i za{tita i koristewe na duhovnoto kulturno tvore{tvo. istorisko i drugo op{testveno zna~ewe. ~uvawe. ptici. jajca. obrabotuvawe. ribi. prou~uvawe i stru~no odr`uvawe na istite. obrabotka i prezentirawe na informacii i podatoci za bibliote~niot materijal. stru~no i nau~no obrabotuvawe i prou~uvawe. izlo`uvawe.

se smeta onoj koj proizleguva od nivniot predmet na rabotewe (za{titata. zavodi za zdrastvena za{tita. odnosno proizveduva. zavodi. ustanovi za smestuvawe na deca i mladinci so pre~ki vo psihofizi~kiot razvoj. aktivnosti i postapki. g) Kako promet od arhivi (Arhivot na Makedonija i Arhivskiot oddel na MANU). Poglavje 45 Dano~no osloboduvawe za uslugi na radio i televiziski stanici (1) Radiodifuzna i televiziska stanica e radio stanica koja emituva radio i televiziska programa. medicinski centri. dnevni centri i klubovi za stari i vozrasni lica. (2) Pod sli~ni ustanovi se podrazbiraat: ordinacii. navremeno i efikasno lekuvawe i rehabilitacija so primena na stru~no medicinski merki. medicinski i hemiski laboratorii za dijagnostika. izdavawe na trofeen list i sli~no. ustanovi za smestuvawe na deca i mladinci so telesna .55 - nadomestociete za zastrel na dive~. spre~uvaweto i suzbivaweto na zaboluvawata. osven nivnite komercijalni dejnosti. povredite i drugite naru{uvawa na zdravjeto. plateni politi~ki programi i drugi dejnosti so koi steknuvaat sredstva vrz osnova na me|usebni dogovori so korisnicite na nivnite uslugi. centri za rehabilitacija i sli~ni ustanovi. kliniki. prirodni lekuvali{ta (centri za medicinska rehabilitacija) i drugi formi na davawe na zdravstveni uslugi vo soglasnost so zakon. istite se oslobodeni od DDV. Kako ustanovi se smetaat: centri za socijalni raboti. centri za davawe pomo{ vo doma{ni uslovi. ustanovi za smestuvawe na deca i mladinci bez roditeli i roditelska gri`a. kako {to e prebaruvawe. ekonomsko-propagandni poraki. kako i razmenuvaweto i otstapuvaweto na arhivska gra|a i drugi raboti koi im se staveni vo nadle`nost so Zakonot za arhivskata gra|a ("Slu`ben vesnik na RM". Dokolku ovie uslugi se vr{at od strana na bolnici. d) Kako promet od dokumentacioni centri se smeta onoj koj proizleguva od osnovniot predmet na nivnoto rabotewe: odbiraweto na arhivskata gra|a od dokumentarniot meterijal. za zastrelani trofejni grla. dnevni centri za rabotno proizvodna aktivnost. klini~ki centri. prenesuva.. instituti. Poglavje 47 Dano~no osloboduvawe za promet od strana na institucii za socijalna gri`a i socijalna za{tita Prometot na dobra i uslugi od ustanovi na socijalna za{tita opredeli spored Zakonot za socijalnata za{tita ("Slu`ben vesnik na RM" broj 50/97) se oslobodeni od DDV. zdrastveni stanici. aktivnostite i postapkite za za~uvuvawe i unapreduvawe na zdravjeto na lu|eto. lovni hroniki. broj 36/90 i 36/95). ~uvawe i koristewe na arhivskata gra|a). iznao|awe. ustanovi za smestuvawe na deca i mladinci so vospitno socijalni problemi i so naru{eno povedenie. zdrastveni domovi. emituva i vr{i distribucija na radio i televiziski programi i drugi informaciski sodr`ini nameneti za op{t priem vo sloboden prostor i po kablovska radio-televiziska mre`a. (3) Kako komercijalna dejnost na edna radiodifuzna i televiziska stanica se smeta emituvaweto na: komercijalni programi. Poglavje 46 Dano~no osloboduvawe za zdravstveni uslugi (1) Kako zdravstveni uslugi se smetaat merkite. (2) Uslugite na radiodifuznite i televiziskite stanici se oslobodeni od danok na dodadena vrednost bez pravo na odbivka na predhodniot danok. izdavaweto na potvrdi i sli~no. ne se presmetuva DDV. (4) Na nadomestocite dobieni od Vladata na Republika Makedonija za sozdavawe i emituvawe na programi od javen interes po Odlukata za raspredeluvawe na sredstvata pribrani od radiodifuznata taksa po ~len 77 alineja 4 od Zakonot za radiodifuznata dejnost ("Slu`ben vesnik na RM" broj 20/97).

u~eni~ki domovi. kako i na veterinarski uslugi. nega. kulturno-zabavni. ishrana. dokolku pritoa se raboti za vr{ewe na lekarska praksa sprema pacienti. obrazovanie ili doobrazuvawe kako i so niv tesno povrzanite prometi se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. Dano~noto osloboduvawe ne gi opfa}a uslugite na kozmet~ki saloni i saloni za masa`a. u~eni~ki odmorali{ta. le~ewe ili namaluvawe na posledicite od bolesti. Sepak. Ova dano~no osloboduvawe se odnesuva za site subjekti {to gi vr{at ovie uslugi (javni ili privatni subjekti).duri i samo vrz osnova na medicinskoto dosie . sportski. ustanovi za vozrasni invalidni lica i ustanovi za vozrasni lica so umereni i te{ki pre~ki vo psihi~kiot razvoj. ustanovi za stari lica. Zgri`uvaweto i nadzorot na deca i mladinci mo`e da se vr{i vo: detski gradinki.za zdravstvenata sostojba na odredeno lice i za pri~inskata povrzanost me|u pravno merodavnata fakti~ka sostojba i odredenoto zdravstveno naru{uvawe ili me|u odredeno porane{no zaboluvawe i momentalnata telesna ili duhovna sostojba.56 - invalidnost. mo`e da dojde do primena na dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vidi poglavje 56 od DDVU). na uslugi na lica koi primenuvaat netradicionalni metodi na lekuvawe. gri`a za zdravjeto. rekreativni i drugi aktivnosti. Tuka se vbrojuvaat i slednite uslugi: 1. kako i vo vrska so faktot ili . tegobi ili telesni o{tetuvawa kaj lu|eto. Za lekuvawe se smeta sekoja merka koja slu`i za utvrduvawe. pritoa e nebitno dali prometot se vr{i sprema poedine~ni lica ili sprema grupi na lica. Pomo{nite raboti na lekarite ne se oslobodeni od danok spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. U~eni~ki dom e ustanova koja na u~enicite im obezbeduva smestuvawe. Poglavje 48 Dano~no osloboduvawe za promet vo ramkite na zgri`uvaweto deca i mladinci Prometot za zgri`uvawe i nadzor na deca i mladinci (smestuvawe. ako e na redovno {koluvawe. ustanovi za smestuvawe na stari i vozrasni invalidni lica. gri`a i nadzor) e osloboden od DDV. ishrana. kako i isporakite na zabni protezi od strana na zabolekari i zabni tehni~ari. Lekari (2) Osloboden od danok e prometot koj proizleguva od dejnosta kako lekar. studentski restorani i sl. studentski odmorali{ta. Spored Zakonot za u~eni~kiot i studentskiot standard ("Slu`ben vesnik na RM" br 37/98) kako subjekti koi {to mo`at da vr{at smestuvawe na deca i mladinci so cel na nivno vospituvawe. Za mladinec se smeta sekoj do navr{eni 18 godini `ivot ili do 26 godini `ivot. obrazovanie ili doobrazuvawe se: u~eni~ki domovi i studentski domovi. (3) Za dejnost kako lekar se smeta vr{eweto na zdravstvena za{tita (lekuvawe) koja potpa|a pod profesijata na lekar. Lekarskata dejnost na bolnici i sli~ni institucii potpa|a pod dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 10 od ZDDV. . Poglavje 50 Dano~no osloboduvawe za prometi od strana na vr{iteli na medicinski profesii Op{to (1) Se osloboduvaat od danok zdravstvenite uslugi koi im obezbeduvaat medicinska zdravstvena za{tita na lu|eto. Isto taka. Studentski dom e ustanova kade se obezbeduva smestuvawe i ishrana na studentite koi studiraat nadvor od mestoto na `iveewe. u~eni~ki restorani. Poglavje 49 Dano~no osloboduvawe za promet vo ramkite na smestuvaweto na deca i mladinci Prometot vo ramkite na smestuvawe na deca i mladinci so cel na nivno vospituvawe.vospitno-obrazovna rabota. izgotvuvaweto na lekarski naod . i prometot od oblasta na preventivnata zdravstvena za{tita se smeta za lekuvawe..

Oslobodena od danok e i isporakata ili popravkata na zabni protezi i vili~noortopedski aparati od strana na zabni tehni~ari. 7. vo slu~aj na tuberkuloza ili vo vrska so testovi za bremenost. na primer. na pr. Vakvite uslugi gi vr{at osobeno slednite dano~ni obvrznici: . dokolku istite se vr{at vo ramkite na lekarskata praksa. dokolku pritoa se raboti za zabolekarska praksa sprema pacienti (vo vrska so pomo{nite ispolnuvawa. Pritoa. lekarski istra`uvawa vo u~ili{ta. nastavnata dejnost. 6. Osloboduvaweto ne opfa}a eksperimentalni istra`uvawa so `ivotni vo ramkite na nau~nite istra`uvawa. vidi stav 2 od ova poglavje). lekarskoto ispituvawe na farmakolo{koto dejstvo na odreden medikament kaj ~ovekot i dermatolo{koto ispituvawe na kozmeti~ki preparati. na pr. pisatelskata dejnost.57 - 2. 4. dano~noto osloboduvawe gi opfa}a prometite od strana na pripadnici na drugi zdravstveni profesii. (6) Vrz isporakata ili popravkata na zabni protezi i vili~no-ortopedski aparati od strana na zabolekari Isto taka. Tuka se vbrojuvaat. profilakti~ki vakcinacii na grupi na naseleni i redovnite ispituvawa na zdravstvenata sostojba. Tuka ne se vbrojuvaat. 5. izgotvuvaweto lekarski naodi za podobnost na vodata za piewe i na nepostoeweto predizvikuva~i na bolesti vo vodata za piewe. uverenija za zdravstvenata soostojba koi slu`at kako osnova za sklu~uvawe odredeno osiguruvawe. duri i vo slu~ai koga predavaweto se dr`i pred lekari vo ramkite na lekarskoto usovr{uvawe. prilagoduvaweto na aparati za sluh od strana na otorinolaringolozi. (4) Kon dejnosta kako lekar vo smisla na ~len 23 to~ka 14 od ZDDV ne se vbrojuvaat na pr. 3. Za vr{ewe na zabolekarska praksa se smeta profesionalnoto utvrduvawe zasnovano na stomatolo{ki nau~ni poznavawa i tretmanot na zaboluvawa na zabite. usnata {uplina i desnite. dokolku se raboti za izve{tai vo lekarsko stru~no spisanie. kako i izdavaweto uverenija i potvrdi za vidot. isporakata na pomo{ni sredstva. Zabolekari i zabni tehni~ari (5) Oslobodeni od danok se uslugite od dejnosta kako zabolekar. koja bara lekarski poznavawa. uverenija za rabotna sposobnost. 2. antropolo{ko-naslednobiolo{kite uverenija. na pr. 3. kako i dijagnosti~ki opiti so `ivotni. kontaktni le}i ili vlo{ki za obuvki. alkotestovi. samo ako se raboti za uslugi koi obezbeduvaat medicinaska zdravstvena za{tita. dejnosta na dr`ewe predavawa. sekoja merka vo ramkite na preventivnata zdravstvena za{tita i socijalnata higiena. istra`uvaweto na telesni te~nosti ili ~ove~ki tkiva. na pr. ne e bitno dali navedenite dobra se proizveduvaat ili popravaat vo ordinacijata na zabolekarot ili istite se nabavuvaat od zabni tehni~ari. Drugi zdravstveni profesii (7) Spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. 5. na poleto na zaraznite bolesti. Osloboduvaweto ne go opfa}a izgotvuvaweto naod za hemiskiot sostav na vodata i na drugi materii. kako i testovi za psiholo{kata podobnost koi se povrzani isklu~ivo so utvrduvawe na profesionalnata podobnost.se primenuva dano~noto osloboduvawe. za namaluvawe na rabotnata sposobnost vo raboti na socijalnoto osiguruvawe. prilagoduvaweto na kontaktni le}i od strana na o~ni lekari. predavaweto na medikamenti koi ne se davaat vo neposredna povrzanost so odreden lekarski tretman. pri~inata za nastapuvawe na smrt.. 4. istra`uvawata na krvnata grupa vo ramkite na utvrduvaweto na tatkovstvoto. slednite dejnosti koi ne pretstavuvaat lekuvawe: 1.

i opremuvaweto na voziloto samo so nosilki i osnovna oprema za prva pomo{ ne e dovolno. vo koj istata pretstavuva sporeden promet kon odreden lekarski tretman. letalo. taksi-vozila). (9) Prometot od raboteweto na sauna na~elno ne pretstavuva promet od dejnosta na nekoja od izri~no navedenite profesii vo ~len 23 to~ka 14 od ZDDV ili od druga sli~na medicinska profesija. Aku{erki i aku{eri. Medicinsko-tehni~ki asistenti. 6. rotira~ki sedi{ta za polesno vleguvawe vo. Logopedi. Bolni~arki i bolni~ari ne vr{at sli~na zdravstvena nega vo smisla na ~len 23 to~ka 14 od ZDDV.). ne se vbrojuvaat vo bolni~ki vozila. i za medicinska nega na nozete. (8) Za zdravstvena dejnost ne se smeta dejnosta na pedikiri. zbogatena krv. duri i ako so niv vo poedine~ni slu~ai se prevezuvaat bolni i povredeni lica i za taa cel postoi posebna oprema vo voziloto (na pr. (1) Za ~ove~ka krv se smetaat slednite proizvodi: sadovi so konzervirana sve`a ~ove~ka krv. Osloboduvaweto ne gi vklu~uva preparatite na plazma koi se sostaveni od me{avinite na ~ovekova krvna . haparinski opakovki so konzervirana krv i so celularni krvni sostojki. Psihoterapevti i psihagozi. 7. plovno vozilo) }e se smeta za opremeno za prevoz na bolni i povredeni lica. Isto taka. Spored toa.58 - 1. podvodni masa`i. hidromasa`i i toplotni zra~ewa. kon bolni~kite vozila se vbrojuvaat samo vozila. 2. Obezbeduvaweto na sauna-uslugi e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV samo vo delot. 4. Poglavje 52 Dano~no osloboduvawe za promet na ~ove~ka krv itn. mo`e da dojde do primena na dano~noto osloboduvawe od ~len 23 to~ka 10 od ZDDV. dokolku preku opremata gi poseduva karakteristikite na bolni~ko vozilo (na pr. odnosno izleguvawe od voziloto).osnovna nega i doma{no snabduvawe) ne se oslobodeni od danok spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. koga vakvite davawa pretstavuvaat samostojni uslugi. Vozila. Trudovi terapevti. Poglavje 51 Dano~no osloboduvawe za prevoz na bolni i povredeni lica (1) Voziloto (motorno vozilo. a ne pomo{na dejnost kon zdravstvenata masa`a. dokolku rabotat kako zdravstveni maseri. Prodol`uvawe so vodeweto zdravstvena ordinacija od strana na naslednici (10) Dokolku naslednikot na ordinacija na lekar ili na pripadnik na druga medicinska profesija ne gi ispolnuva uslovite za vr{eweto na soodvetnata profesija. (2) Seriskite patni~ki motorni vozila koi se opremeni samo so rotaciono svetlo i sirena ne gi ispolnuvaat uslovite. Ispolnuvawata na socijalna nega (Isto taka. 5. Uslugite na salonite za ubavina i za masa`a se isklu~eni od dano~noto osloboduvawe. prodol`uvaweto na lekarskata praksa ne e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. Sepak. Medicinski sestri. Maseri i medicinski hidroterapevti se oslobodeni od danok. koi vo prv red se nameneti za prevoz na drugi lica (na pr. bidej}i istite rabotat prete`no na poleto na kozmetikata. Dano~noto osloboduvawe mo`e da go koristat navedenite dano~ni obvrznici. no ne ako vr{at edinstveno ili prete`no kozmeti~ki masa`i ili masa`i za ubavina. Istoto va`i i vo slu~ai. serum ili so plazma.. na primer kako podgotovka ili dopolnitelen tretman kon odredena maserska dejnost. mo`e da dojde do primena na ~len 23 to~ka 11 od ZDDV. preku opremenost so le`alki. 3. specijalni sedi{ta itn. koi spored celokupniot na~in na izvedba i opremuvawe se nameneti za prevoz na bolni i povredeni lica. kako i za obezbeduvawe medicinski kapewa. Sepak.

plasti~en i dr. pro~isteno. pernica. Site post-pogrebalni uslugi se odano~ivi. studentskite sportski centri. a koga kako korisnici se javuvaat deca i mladinci. stru~no usovr{uvawe i osposobuvawa za odredeni zanimawa. se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. (2) Dano~noto osloboduvawe opfa}a i nesamostojni sporedni ispolnuvawa kon patni~kiot prevoz. bukvi za krst i sli~ni simboli. Vo ovie uslugi osobeno spa|aat: prevozot na posmrtnite ostanki. na primer prevozot na patni~ki baga`. piramida ni{an i sl. bez pravo na odbitok na prethodniot danok. mladinskite domovi. smrznato ili su{eno). se oslobodeni od danok na dodadena vrednost.. ~uvaweto i izlo`uvaweto vo kapela. se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. fibrinogeni i imunoglobini. (2) Prometot na slednite dobra koi se neposredno povrzani so pogrebuvaweto i kremiraweto e osloboden od danok: sandak i vlo{ka za pogreb i za transport (drven. tabut i tapacirug za sandak za pogreb i obuvki za mrtovec. od zemjata vo stranstvo ili od stranstvo preku zemjata vo stranstvo (tranziten prevoz). . Pritoa. avtobus. {to gi vr{at instituciite na osnovnoto. spaluvaweto i sl. Poglavje 55 Dano~no osloboduvawe za me|unaroden prevoz na patnici (1) Dano~noto osloboduvawe za me|unaroden prevoz na patnici (~len 23 to~ka 19 od ZDDV) se primenuva vo slu~aj na premin na dr`avnata granica na Republika Makedonija. kopaweto na grob i pogrebuvaweto vo nego. (3) Uslugite na obrazovanieto za zdobivawe na stepen na podgotovka. nezavisno od toa dali istiot se vr{i od prevoznik so sedi{te vo zemjata ili vo stranstvo. dokvalifikuvawe i prekvalifikuvawe za novi raboti i rabotni zada~i. koi se neposredno povrzani so pogrebuvaweto ili kremiraweto se oslobodeni od danok. bez pravo na odbitok na prethodniot danok. detskite odmorali{ta. urna i kutija za pogreb i za transport (kartonska. (2) Uslugite {to gi davaat osnovnite u~ili{ta. so `eleznica. (4) Uslugite {to gi davaat centrite. kako i rabotni~kite univerziteti. bez pravo na odbitok na prethodniot danok. koi se sostaven del na vospitno-obrazovniot proces i koi se ostvaruvaat spored nastavnite planovi i programi. pogreben simbol (krst. organizaciite za odmor i rekreacija na deca i mladinci. tekstilni i sl.59 - plazma. avto-{kolite (so isklu~ok na A i B kategorija).). se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. utitahti. (2) Kaj dano~noto osloboduvawe za promet na maj~ino mleko e bez zna~ewe pra{aweto. Tuka se vbrojuvaat osobeno: faktorski preparati. Dano~noto osloboduvawe opfa}a sekoj vid patni~ki prevoz (na pr. centrite za zgri`uvawe i prestoj na deca i mladinci. du{ek. drvena. pogrebni kesiwa i vre}i (plasti~ni. u~eni~kite i studentskite domovi. brod ili letalo). pokrov. rabotni~kite univerziteti i drugi za izu~uvawe na stranski jazici.). bez pravo na odbitok na prethodniot danok. srednite u~ili{ta i instituciite na visokoto obrazovanie. od beton i sl. Poglavje 54 Dano~no osloboduvawe na uslugite od pogrebalni krematoriumi i promet na dobra povrzan so vakvi uslugi institucii i (1) Uslugite na pogrebalnite institucii i krematoriumite. mo`e da se raboti za prevoz od stranstvo vo zemjata. kako i uslugite na kompjuterskite centri.). dali maj~inoto mleko bilo preraboteno (na pr. plasti~na. metalen. srednoto i visokoto obrazovanie. metalna. Poglavje 53 Dano~no osloboduvawe za obrazovni uslugi (1) Uslugite {to gi davaat detskite gradinki. ~ar{av.). Propi{anite dozvoli ili registracii za prevoz nemaat zna~ewe za dano~noto osloboduvawe. humanalbumin. zagrevano. u~ili{tata.

Istoto va`i osobeno  ­  za vozila vo smisla na ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV (vo vrska so toa. kako i koristeweto na dobra vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. (3) Dano~noto osloboduvawe najprvin go opfa}a prometot na dobra. promet na dobra bez nadomestok vo smisla na ~len 3 stav 3 to~ka 1 do 3 od ZDDV. vo koristewe na dobra za li~ni celi od strana na dano~niot obvrznik ili na lice vraboteno kaj nego (vo vrska so toa. slednite vidovi promet spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV se oslobodeni od danok. 2. vo slu~aj na ispolnetost na navedenite uslovi. Poglavje 56 Dano~no osloboduvawe za odredeni vidovi promet optovareni so prethoden danok (1) So cel da se izbegne dvojno optovaruvawe so danok na dodadena vrednost. koe go koristi za celi na negovata stopanska dejnost. vidi poglavje 85 DDVU) i  ­  za oprema vo smisla na ~len 35 to~ka 4 od ZDDV (vo vrska so toa. dokolku pravoto na odbivka na prethodniot danok bilo isklu~eno za nabavkata i sl. zemaweto dobra za li~ni celi na dano~niot obvrznik ili davaweto dobra na vrabotenite bez nadomest (vo vrska so toa. na pr. dano~noto osloboduvawe mo`e da se koristi i vo slu~ai koga dano~niot obvrznik gi koristel dobrata vo mnogu mal obem (najmnogu 5%) za dejnosti koi ne se oslobodeni od danok spored ~len 23 od ZDDV. Uslov za toa e. na pr. Primer 2: Zanaet~ija steknuva vozilo vo godina 01. na dobroto spored ~len 35 to~ka 1 od ZDDV. dano~niot obvrznik da se otka`al od pravoto na delumna odbivka na prethodniot danok za dobrata. vidi poglavje 13 stav 5 do 8 od DDVU). bez isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok.. Primer 1: Banka otu|uva oprema koja slu`ela isklu~ivo za vr{ewe na nejzinata dejnosta. uslugi bez nadomest koi se sostojat vo koristewe na dobra (~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV).60 - (3) Me|unarodniot patni~ki prevoz vo avionskiot soobra}aj ne potpa|a pod odredbata od ~len 23 to~ka 19 od ZDDV. no vo slednata godina isklu~uvaweto bilo delumno poni{teno po pat na ispravka vo soglasnost so ~len 37 od ZDDV. vidi poglavje 87 od DDVU). Ovoj preduslov ne se smeta za ispolnet ako pravoto na odbivka na prethodniot danok bilo celosno isklu~eno vo prvata godina. Vo godina 02. kako i koristeweto na dobro vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. za koj bilo isklu~eno pravoto na odbivka spored ~len 35 to~ka 2 do 6 od ZDDV. a za koe e isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV. dokolku se ispolneti uslovite navedeni vo dadenata odredba. (4) Me|unarodniot prevoz na stoki e osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 3 od ZDDV. promet na dobra so nadomestok. (2) Dano~noto osloboduvawe za vidovite na prometot navedeni vo prethodniot stav va`i samo ako za ispora~anite dobra ili za dobrata koristeni spored ~len 6 stav 3 to~ka 1 bilo c e l o s n o isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 od ZDDV. . toj mu go podaruva voziloto na negoviot sin. vidi poglavje 13 stavovi 9 i 10 od DDVU). (4) Od pri~ini na poednostavuvawe. dokolku bilo isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 od ZDDV: 1. 3. (5) Osloboden od danok e i prometot na dobra. istiot e osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV. koja spored ~len 23 to~ka 5 e oslobodena od danok. zatoa {to dano~niot obvrznik go koristel dobroto isklu~ivo za dejnost koja bila oslobodena od danok spored ~len 23 od ZDDV.

bidej}i uslugite . Slu~ai na ispra}awe postojat koga dano~niot obvrznik ili primatelot na dobroto go izvr{at ili go nara~aat prevozot na dobroto vo stranstvo od strana na treto samostojno lice (vidi poglavje 22 stav 5 od DDVU). Slu~ai na prevoz postojat koga dano~niot obvrznik ili primatelot na dobroto go prenesat samite dobroto vo stranstvo (vidi poglavje 22 stav 4 od DDVU). Davaweto bez nadomestok podle`i na odano~uvawe spored ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. ako dano~niot obvrznik vr{i uslugi (vklu~uvaj}i uslugi bez nadomestok vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ki 2 i 3 od ZDDV. koi bile ili neovlasteno ili previsoko iska`ani vo faktura. Iako bilo isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok od tro{ocite za smestuvawe i ishrana (~len 35 to~ka 6 od ZDDV).2000 godina.osven uslugi vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV . vo koi ne postoela uredna faktura so posebno iska`an danok (vo vrska so toa. koj e isklu~en od dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vo vrska so toa. 4. dano~noto osloboduvawe ne se primenuva: 1.04. Kon ~len 24 to~ki 1 i 2. no istoto e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV. spored koj se isklu~uva pravoto na odbivka za d a n o c i. Dano~niot obvrznik mu go ispra}a dobroto vo stranstvo na svojot primatel ili na sledniot primatel posle nego. Pritoa. no istoto e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV. Zaradi toa. (7) Ponatamu. koi ne se sostojat od koristewe na dobra). kako i vo slu~ai.. tuku zatoa {to ne bile ispolneti uslovite za koristewe na pravoto na odbivka spored ~len 33 i ~len 34 od ZDDV. vidi poglavje 37 od DDVU). Vo dadeniot slu~aj se raboti za isklu~ok. negoviot primatel ili treto lice po niven nalog go transportira ili go isprati dobroto od zemjata vo stranstvo i ako primatelot e stranski primatel na dobro (~len 24 to~ka 1 re~enica 1 od ZDDV). se raboti za slednite situacii na izvoz: 1. Primer 4: Dano~en obvrznik mu podaruva na vraboteno lice prestoj za eden vikend so smestuvawe i ishrana vo hotel vo Mavrovo. vidi poglavje 79 stav 7 od DDVU). ako pravoto na odbivka na prethodni danoci pri nabavkata itn. Stavaweto na raspolagawe na dobro za koristewe podle`i na odano~uvawe (~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV). ne bilo isklu~eno zaradi primena na ~len 35 od ZDDV. 3.ne potpa|aat pod odredbata od ~len 23 to~ka 20 od ZDDV. pri steknuvawe na dobro od strana na lice koe ne e dano~en obvrznik ili ne e registriran dano~en obvrznik (vo vrska so toa. . Primer 3: Industrisko pretprijatie mu stava besplatno na raspolagawe na vraboteno lice avtomobil. proizvedeno ili uvezeno pred 01. kako i ~lenovi 25 i 26 od ZDDV Poglavje 57 Dano~no osloboduvawe pri izvoz (Op{to) (1) Slu~aj na izvoz osloboden od danok postoi koga dano~niot obvrznik. 2. (6) ^lenot 35 to~ka 7 ne go isklu~uva pravoto na odbivka na prethodni danoci za nabavka itn. vidi poglavje 80 stav 5 od DDVU). podle`i na odano~uvawe spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. na pr. dano~noto osloboduvawe od ~len 23 to~ka 20 od ZDDV ne se primenuva vo slu~aj na isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 to~ka 7 od ZDDV. ako dobroto bilo nabaveno. zaradi negovo koristewe za li~ni celi za ednomese~en godi{en odmor. na d o b r a .61 - Davaweto dobra bez nadomestok (zemawe na dobra za li~ni celi). davaweto ne e oslobodeno od danok. koga se raboti za prviot promet so stanovi i stanbeni zgradi vo smisla na ~len 23 to~ka 1 od ZDDV. pri {to pri nabavkata na avtomobilot bilo isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV.

Vo vrska so poimot na krajna potro{uva~ka vo slobodni zoni. stav 2. Vo vrska so poimite "fakti~ko sedi{te" i "podru`nica". postojano `iveali{te ili postojano prestojuvali{te vo stranstvo. dokolku podru`nicata ja sklu~uva i ja realizira zdelkata vo svoe ime. ne e merodaven momentot na sklu~uvawe na dogovorot ili na predavawe na stokata na primatelot. pretstavuvaat materijalnopravni uslovi za ostvaruvawe na pravoto na dano~no osloboduvawe. ostanuvaat stranski primateli iako nivniot prestoj vo zemjata e od podolg vremenski rok. Izvozot osloboden od danok mo`e da se izvr{i sprema niv samo posle ovoj moment. vo toj slu~aj i tretoto zadol`eno lice vr{i izvoz. se utvrduva za fizi~kite lica spored nivnoto `iveali{te. vidi poglavje 24 stavovi 5 i 6 od DDVU. (3) Ako dobroto se obrabotuva ili prerabotuva pred izvozot od strana na treto samostojno lice zadol`eno od primatelot na dobroto (~len 24 to~ka 1 re~enica 2 od ZDDV). koj sledi po stranskiot primatel. Za stranski primatel na dobroto se smeta i podru`nica vo stranstvo na dano~en obvrznik-rezident vo zemjata. vidi poglavje 21 stav 3 od DDVU. .62 - 2. 3. vo toj slu~aj ovie uslugi od strana na tretoto zadal`eno lice se oslobodeni od danok kako raboti vrz dobra za izvoz spored uslovite od ~len 24 to~ka 4 od ZDDV (vidi poglavje 64 od DDVU). carinski zoni i carinski skladi{ta. tuku momentot na fakti~kiot izvoz na dobroto naveden vo ~len 26 stav 1 od ZDDV. Pritoa. Pritoa. Ako kaj nvedeniot promet se raboti za vr{ewe uslugi (~len 6 od ZDDV). (2) Slu~aj na izvoz osloboden od danok postoi i koga dano~niot obvrznik prevezuva ili ispra}a dobra koi ne se nameneti za krajna potro{uva~ka od zemjata vo slobodna zona. (3) Dokolku fizi~koto lice nema `iveali{te ili ako istoto ne mo`e nesomneno da se utvrdi. se zemaat predvid site okolnosti povrzani so prestojot. (4) Lica. vo toj slu~aj kako odlu~uva~ki kriterium za utvrduvawe na sedi{teto vo zemjata ili vo stranstvo se zema postojanoto prestojuvali{te.. Lica vraboteni kaj stranski dano~en obvrznik. carinska zona ili carinsko skladi{te (~len 24 to~ka 2. dano~noto osloboduvawe ne mo`e da se odobri nitu vo slu~ai na nesomneno ispolnuvawe na site ostanati uslovi. (2) Pra{aweto. Primatelot na dobroto. koi doa|aat vo zemjata edinstveno zaradi izvr{uvawe na odredena vremenski ograni~ena zada~a bez pritoa da zasnovaat sredi{te na svoeto `iveewe vo zemjata. Isto taka. 4. Stranskiot primatel go ispra}a dobroto vo stranstvo do sebe. Za `iveali{te se smeta mestoto vo koe primatelot na dobroto ima nabaveno stan za podolgo vreme. (4) Poseduvaweto knigovodstven dokaz (poglavje 59 od DDVU). Poglavje 58 Stranski primatel na dobroto (1) Za stranski primtel na dobroto se smeta lice so fakti~ko sedi{te. koi lica pretstavuvaat stranski primateli. a vo vrska so ~len 26 stav 1 to~ka 2 od ZDDV). do svojot primatel ili do nekoj sleden primatel. Ispora~atelot na dano~niot obvrznik ili odreden prethoden ispora~atel go prevezuva ili go ispra}a dobroto vo stranstvo do primatelot na dano~niot obvrznik ili do odreden sleden primatel. kako i pismeniot dokaz za izvr{en izvoz (poglavje 60 do 62 od DDVU). Ako e istovremeno zasnovano `iveali{te vo zemjata i vo stranstvo. Podru`nicata vo zemjata na stranski primatel ne se smeta za stranski priamtel na dobroto (~len 26 stav 2 od ZDDV). koi svoeto `iveali{te ili postojano prestojuvali{te go pomestuvaat od zemjata vo stranstvo. osobeno negovata cel. merodavno e mestoto na `iveewe koe mo`e da se smeta objektivno za centralno mesto na `iveewe (postojano `iveali{te). go prevezuva ili go ispra}a dobroto vo stranstvo do sebe ili do odreden sleden primatel. dokolku se ispolneti uslovite od ~len 3. to~ka 6 od ZDDV (vidi poglavje 11 od DDVU). ne se smetaat za stranski primatel do negovoto fakti~ko zaminuvawe od zemjata (premin na granicata). Ako ne se vodat ovie dokazi. i prometot na dobra sprema rezidenti vo zemjata se smeta za izvoz osloboden od danok.

4. 2. 2. (2) Pri izvoz vo ramkite na izvozna carinska postapka so primena na edinstven carinski dokument (vo natamo{niot tekst ECD). deka toj ili primatelot na dobroto go prevezle ili ispratile istoto vo zemjata ili vo slobodna zona. nitu postojano prestojuvali{te. konzulati. (2) Ako dobroto bilo obraboteno ili preraboteno pred izvozot od strana na treto samostojno lice zadol`eno od primatelot na istoto (~len 24 to~ka 1 re~enica 2 od ZDDV). Makedonski slu`benici vo stranstvo. Stranski turisti.. potpis i faksimil na carinskiot rabotnik . 6. Vakvata evidencija mora da sodr`i uka`uvawe na: 1. Lica vraboteni kaj stranski rabotodavec. koi doa|aat vo zemjata samo zaradi izvr{uvawe na odredena vremenski ograni~ena zada~a. fakturata za soodvetniot promet. Dovolno e ako dano~niot obvrznik ja stavi na uvid pred Upravata za javni prihodi delovnata dokumentacija od koja proizleguvaat podatocite od dokumentite. koi imaat `iveali{te vo stranstvo. tie po pravilo ne se smetaat za stranski primateli na dobra se' do nivnoto kone~no zaminuvawe od zemjata. Sledstveno na toa. Istoto va`i i za stranski studenti. Pri prestoj do 6 meseci mo`e bez proverka na slu~ajot da se pojde od toa deka stranskiot rabotnik ne zasnoval vo zemjata nitu `iveali{te. se smetaat za stranski primateli. koi prestojuvaat privremeno vo zemjata. Istoto va`i i za makedosnki diplomatskokonzularni pretstavni{tva. vo toj slu~aj mora i ova da proizleguva na o~igleden i lesno proverliv na~in od evidencijata spored stav 1. Stranski rabotnici koi zasnovaat raboten odnos vo zemjata. nitu postojano prestojuvali{te. mo`e bez proverka da se pojde od toa deka stranskite pripadnici na voeni edinici ne zasnovale vo zemjata nitu `iveali{te. misii.63 - (5) Kaj primateli na dobra so promenlivo prestojuvali{te se postapuva na sledniot na~in: 1. kako i na podatocite propi{ani spored ~len 2 stav 2 to~ka 1 od DDVP. 3. ne go gubat svojstvoto na stranski primatel. Poglavje 60 Pismen dokaz za izvr{en izvoz Op{to (1) Dano~niot obvrznik e dol`en da doka`e preku dokumenti vo zemjata. kako na pr. stranski umetnici ili ~lenovi na umetni~ki grupi koi gostuvaat vo zemjata. Poglavje 59 Knigovodstven dokaz pri izvoz (1) Vo slu~aj na izvoz.stav 3). Sepak. Izvr{eniot izvoz mora da proizleguva od ovie dokumenti na o~igleden i lesno proverliv na~in. ambasadi. ostanuvaat da se smetaat za stranski primateli na dobra (vidi Isto taka. se smeta deka go premestuvaat svoeto sredi{te na `iveewe od stranstvo vo zemjata. dano~niot obvrznik mora da gi poseduva izvoznite dokumenti. dokolku istite ja sklu~ile zdelkata vo svoe ime. Vo slu~aj na prestoj do 6 meseci. carinska zona ili carinsko skladi{te (~len 3 stav 1 od DDVP). Stranski diplomati akreditirani vo Republika Makedonija ne se smetaat za stranski primateli na dobra. na pr. dano~niot obvrznik-rezident vo zemjata mora preku svojata evidencija da doka`e deka toj ili primatelot na dobroto go prevezol ili go ispratil dobroto vo stranstvo (~len 2 stav 1 od DDVP). Pripadnici na stranski voeni edinici privremeno stacionirani vo Republika Makedonija ostanuvaat stranski primateli. 5. Istoto va`i i za stranci koi od profesionalni pri~ini prestojuvaat privremeno vo zemjata. dokazot za izvr{en izvoz se poseduva vo forma na slu`ben pe~at. dokazot za izvr{eniot izvoz (~len 2 stav 2 to~ka 2 od DDVP). duri i vo slu~ai na podolg prestoj.

dokazot za izvr{eniot izvoz da sodr`i dopolnitelna potvrda od pograni~niot organ za toa deka podatocite vo pogled na imeto i adresata na stranskiot primatel se ednakvi na podatocite od prilo`eniot paso{ ili drug vid na patna isprava na patnikot koj go prenesuva dobroto vo stranstvo (potvrda na identitetot). dokazot za izvr{en izvoz mo`e da se smeta za ispolnet i vo slu~ai koga carinskiot ili pograni~niot organ go potvrdil izvozot na dobroto (na pr. (5) Pri isporaka na motorno vozilo na stranski primatel. dobroto da se izvezuva vo rok od 3 meseci po izdavawe na fakturata ili smetkata. so taa razlika {to podatocite koi{to se naveduvaat vo rubrikata V na listot so broj 3 na obrazecot ECD treba da bidat navedeni na fakturata podnesena od izvoznikot na stokata. na pr. Izvozot se potvrduva od strana na pograni~niot organ na~elno samo vo slu~ai koga za voziloto se izdadeni me|unarodna soobra}ajna dozvola i registarski tabli~ki za izvoz. dokazot za izvr{en izvoz se vr{i na ist na~in kako i koga izvozot se vr{i so primena na ECD.000 denari. Nasproti toa. Sepak. na voziloto) koe fakti~ki preminalo vo stranstvo i koga od sevkupnosta na podnesenite dokumenti ne postoi seriozno somnenie za toa deka vgradenite dobra preminale vo stranstvo zaedno so izvezenoto dobro. (3) Pri izvoz vo ramkite na izvozna carinska postapka bez primena na ECD. sevkupnata vrednost na prometot na dobra koja proizleguva od fakturata ili smetkata da nadminuva 5. so potvrda za izvr{eno carinewe ili za izvr{eno uvozno odano~uvawe) zaedno so sudski prevod na istite na makedonski jazik. (4) Kaj raboti vrz dvi`ni materijalni dobra koi spored ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV se smetaat za promet na dobra (dogovor za isporaka delo. vo ovie slu~ai mo`e da se priznae postoeweto na izvozna isporaka. kako i patni~kiot baga` daden za natovar pri negovoto patuvawe. 2. dokumentot na koj se potvrduva izvozot treba da sodr`i podatoci za proizvoditelot na voziloto. Za patuvawe se smetaat i kupoproda`ni patuvawa (tn. dokolku dano~niot obvrznik go doka`e pismeno kone~niot uvoz na motornoto vozilo vo druga dr`ava preku dokumenti na istata (na pr.64 - na listot so broj 3 (list so `olta boja) vo rubrikata "V" od ECD (~len 3 stav 2 od DDVP).. so taa razlika {to namesto slu`beniot pe~at. koga voziloto sodr`i makedonski slu`beni ili stranski registarski tabli~ki. koi stranskiot primatel gi prenel vo stranstvo vo li~niot baga`. broj na {asija i vid i oznaka na registarskite tabli~ki. Poglavje 61 Izvoz vo ramkite na patni~kiot soobra}aj U s l o v i z a d a n o ~ no o s l o b o d u v a w e (1) Prometot na dobra. pri vgraduvawe na motor vo vozilo. vidi poglavje 11 od DDVU). Voziloto. vo fakturata }e se navede dokazot za izvr{en izvoz na ist na~in kako {to e pogore navedeno. izvozot na~elno nema da go potvrdi pograni~niot organ. 3. "{oping-turi") kako i sekojdnevnoto patuvawe na rabota vo stranstvo. se zapi{uva slednata zabele{ka "Stokite po predmetnata faktura. negovite sostavni delovi i dopolnitelnata oprema ne pretstavuvaat patni~ki baga`. tip na voziloto. na pr. koga voziloto preminuva vo stranstvo so sopstven pogon. e osloboden od danok kako izvoz (~len 25 od ZDDV) samo pod slednite uslovi: 1. preku Carinskata ispostava ___________________________so kontrolen broj ________________od _________ 20______ja preminale carinskata linija". . Ako izvoznoto carinewe se vr{i vo grani~na carinska ispostava. vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost. vo ra~niot baga` ili dobra koi liceto gi nosi so sebe vo vozilo koristeno od nego. Kon li~niot baga` pripa|aat i dobra koi patnikot gi nosi so sebe pri premin na granicata.

Ponatamu. Trgovski voobi~aen naziv i koli~ina na dobroto predadeno ili isprateno na zadol`enoto lice. 2. (4) Dopolnitelnata potvrda na identitetot ne se izdava od pograni~nite organi vo slednite slu~ai i pokraj stavawe na uvid na va`e~ka patna isprava: 1. Mesto i data na priem na dobroto od strana na zadol`enoto lice. dokolku patnikot go dostavi na uvid svojot va`e~ki paso{ ili druga va`e~ka patna isprava i dokolku podatocite sodr`ani vo nego se ednakvi na podatocite vo vrska so imeto i adresata na stranskiot primatel sodr`ani vo izvozniot dokument. 5.. Patnikot stava na uvid stranska li~na karta izdadena vo dr`ava ~ii dr`avjani mo`at da vlezat vo Republika Makedonija samo so prilo`uvawe na paso{. vo koi predmetot na isporakata se obrabotuva ili prerabotuva pred izvozot od strana na treto samostojno lice zadol`eno od primatelot na dobroto (slu~ai na obrabotka i prerabotka vo smisla na ~len 24 to~ka 1 re~enica 2 od ZDDV). Podatocite vo vrska so stranskiot primatel na dobroto sodr`ani vo prilo`eniot izvozen dokument ne soodvetstvuvaat so podatocite od podneseniot paso{ ili druga patna isprava na patnikot. Patnikot stava na uvid diplomatski ili slu`ben paso{. deka `iveali{teto na primatelot na dobroto se nao|a vo stranstvo. Poglavje 62 Dokaz za izvr{en izvoz vo slu~ai na obrabotka i prerabotka (1) Vo slu~ai. (3) Pograni~niot organ ja izdava dopolnitelnata potvrda na identitetot. 4. (5) Dokolku ne e mo`no ili ne mo`e da se o~ekuva od carinskiot organ izdavawe potvrda za identitetot. . zo{to ne mo`e da ja navede to~nosta na imeto i adresata na stranskiot primatel. 3. ili dokolku se u{te ne istekla va`nosta na vakvata dozvola ili dokolku se u{te ne izminal rok od 1 mesec po istek na va`nosta na istata. carinskiot organ ja pribele`uva na izvozniot dokument pri~inata za toa. Od vakvata potvrda mora da proizleguva. deka podatocite vo vrska so stranskiot primatel (ime i adresa) bile to~ni vo momentot na prometot. dano~niot obvrznik e dol`en da go vodi dokazot za izvr{en izvoz po pravilo vo forma na dokument spored ~len 3 od DDVP (vo vrska so toa. Istoto va`i soodvetno i pri postoewe na upis: "prekin na rokot za proteruvawe (trpewe na prestoj)". 3. vo koj e vnesena dozvola za prestoj vo period podolg od 3 meseci. Ime i adresa na tretoto samostojno zadol`eno lice. no ne i so prilo`uvawe na li~na karta. Patnikot stava na uvid makedonski paso{ ili makedonska li~na karta. Vo ovie slu~ai ne mo`e da se podnese dokaz so pomo{ na patna isprava. Pograni~niot carinski organ go potvrduva vo tie slu~ai edinstveno izvozot na dobroto. dovolno e i poseduvawe na soodvetna potvrda izdadena od dr`aven organ na Republika Makedonija koj se nao|a vo dr`avata ~ij rezident e primatelot na dobroto. vo soglasnost so odredbite od Zakonot za prestoj na stranci. dokolku patnikot raspolaga samo so viza za prestoj vo zemjata. na primer od strana na diplomatsko ili konzularno pretstavni{tvo na Republika Makedonija. tuku samo mestoto i zemjata ili samo zemjata na `iveewe. vidi poglavje 60 od DDVU). za celi na doka`uvawe na izvr{eniot izvoz spored ~len 3 stav 3 od DDVP. Patnikot stava na uvid paso{. koj dopolnitelno gi sodr`i slednite podatoci: 1. 2. se koristi slu`beno propi{aniot formular. Izdavawe na potvrdatata za identitetot ne se otka`uva.65 - Pismen dokaz za izvr{en izvoz so potvrda na identi tetot (2) Vo slu~ai na izvoz vo ramkite na patni~kiot soobra}aj. Istoto va`i i vo slu~ai koga vo stranskite dokumenti za premin na granicata ne e dadena celosnata adresa.

(5) Vo vongradskiot tovaren soobra}aj so motorni vozila se poa|a od soobra}ajnopravna gledna to~ka od toa. (2) Ako dobroto bilo obraboteno ili preraboteno od pove}e izveduva~i. toj go dobiva istiot tretman na osnovniot promet soglasno so ~len 8 od ZDDV (vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). prevozni uslugi (vidi poglavje 25 stav 5 od DDVU). sprema koe podizveduva~ot ili podizveduva~ite vr{at. . Ovie postapki se primenuvaat vrz pratki na dobra koi se predavaat so cirkularno tovarno pismo za `elezni~ki prevoz koe ja opfa}a zemjata i najmalku edna sosedna dr`ava.. carinska zona ili carinsko skladi{te. Ako odreden promet e samo sporeden promet kon osnovniot. uvozot ili tranzitot na dobra Op{to (1) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 od ZDDV bara. na primer so motorni vozila. ne se opfateni so dano~noto osloboduvawe. Naveduvawe na nara~anata rabota i na obrabotkata ili prerabotkata izvr{ena od liceto. `eleznica. Primer: [pediterot A od Skopje dobiva nalog od G da izvr{i prezemawe na kupenata stoka od Ohrid i istata da ja transportira do Belgrad. (6) Prevoznikot. (4) Za prevoz vo ramkite na me|unarodniot `elezni~ki tovaren soobra}aj se smeta me|unarodniot prevoz na dobra vrz koj se primenuvaat "edinstvenite propisi vo vrska so Dogovorot za me|unarodniot `elezni~ki prevoz na stoki (CIM)". Transportot koj prethodi kon vozdu{niot transport pretstavuva samostoen osnoven promet. Vo ovie slu~ai liceto se pojavuva kako osnoven izveduva~.66 - 4. podatocite navedeni vo stav 1 treba da gi opfatat obrabotkite ili perabotkite izvr{eni od sekoe ostanato treto lice. Prevozi vo zemjata izvr{eni od strana na podizveduva~i. Ovie prevozni ispolnuvawa mo`at da bidat me|unarodni. za prevoz. tuku dava nalog za negovo izvr{uvawe od strana na eden ili pove}e prevoznici (podizveduva~i). sekoj prevoz ureden so poseben tovaren list }e se smeta za samostojno prevozno ispolnuvawe. koga prevozot na stokite se vr{i kako vo zemjata. koj go prezel izvr{uvaweto na prevozot na dobra. vidi poglavje 20 stav 3 od DDVU) ili obratno. prometite navedeni vo ovaa odredba da pretstavuvaat osnovni prometi. Soodvetno na toa. Kon ~len 24 to~ka 3 od ZDDV Poglavje 63 Dano~no osloboduvawe za uslugi povrzani so izvozot. A go zadol`uva prevoznikot B da go izvr{i prevozot od Ohrid do Skopje. Osloboduvaweto od danok spored ~len 24 to~ka 5 od ZDDV va`i i za uslugi na posrednici. koga samoto lice ne go vr{i prevozot. Nasproti toa. vr{i prevozno ispoluvawe duri i vo slu~ai. Vle~eweto ili turkaweto na stoki se smeta. deka sekoj poseben tovaren list ima za svoja osnova oddelni dogovori za prevoz i deka pri sproveduvaweto na ovie dogovori sekoga{ doa|a do samostojno prevozno ispolnuvawe. Me|unaroden prevoz na dobra (2) Slu~ajot na me|unaroden prevoz na dobra vo smisla na ~len 24 to~ka 3 alinei a) i b) od ZDDV postoi. Za koristewe na dano~noto osloboduvawe ne e neophodno. letala. uslugata da se vr{i sprema stranski nara~atel. dokolku kaj posreduvanite uslugi se raboti za uslugi vo smisla na ~len 24 to~ka 3 od ZDDV (vidi poglavje 65 od DDVU). prevozot na baga` vo ramkite na `elezni~kiot soobra}aj se smeta za sporeden promet kon prevozot na patnici. brod ili skela. Za me|unaroden prevoz se smeta i prevozot od zemjata vo slobodna zona. koi im prethodat na me|unarodnite prevozi ili koi sledat po niv. isto taka. (3) Za primena na dano~noto oslboduvawe e nebitno na koj na~in se vr{i prevozot. dodeka prevoznikot V e zadol`en od A da go izvr{i prevozot od Skopje do Belgrad. isto taka. taka i vo stranstvo vidi poglavje 25 stav 3 od DDVU).

  ­  uslugite voobi~aeni vo trgovijata. vidi poglavje 58 od DDVU. Knigovodstven dokaz (10) Propi{aniot knigovodstven dokaz (~len 2 od DDVP) pretstavuva materijalnopraven uslov za koristewe na dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 od ZDDV. Carinskiot organ ja izdava gorenavedenata potvrda samo na barawe na strankata. dokolku dobrata vneseni vo zemjata se iznesat povtorno vo stranstvo po zavr{uvaweto na tranzitot. Za stranski rabotodavec se smeta rabotodavec koj gi ispolnuva uslovite potrebni za steknuvawe na svojstvoto na stranski primatel na dobroto (~len 26 stavovi 2 i 3 od ZDDV). oblagoroduvaweto. Uslugi povrzani so uvozot spored ~len 27 stav 1 to~ ka 2 do 4 od ZDDV (9) Vo slu~aite od ~len 27 stav 1 to~ka 2 do 4 od ZDDV ne se napla}a DDV pri uvoz. skladiraweto ili nivnoto privremeno koristewe vo zemjata. Kako pismeni dokazi spored ~len 2 stav 2 to~ka 1 od DDVP na~elno se dostavuvaat carinskite dokumenti (na primer. Prevoznata usluga od V sprema A i celokupniot prevoz od A sprema G se oslobodeni od danok kako uslugi na me|unaroden prevoz Uslugi povrzani so izvozot (7) Oslobodeni od danok spored ~len 24 to~ka 3 alineja a) od ZDDV se me|unarodniot prevoz na dobra (stav 2 do 6 od ova poglavje). se oslobodeni od danok. primerok br. Uslugite koi se neposredno povrzani so vakvite dvi`ewa na stoki (na pr. premer ili vr{ewe probi). da bidat vklu~eni vo dano~nata osnova za pla}awe na danokot na dodadena vrednost pri uvoz i istoto da bide pismeno doka`ano od strana na dano~niot obvrnzikvr{itel na prometot (vidi ~len 2 stav 1 od DDVP). . kako i drugi uslugi koi se vo neposredna vrska so tranzitot. koi nastanale do prvoto mesto na destinacijata vo zemjata.. Poglavje 64 Dano~ni osloboduvawa kaj raboti vrz dobra za izvoz Op{ti uslovi (1) Raboti vrz dvi`ni materijalni dobra. Vo vrska so poimot na stranski primatel. na primer osiguruvawe na izvezenite stoki).67 - Prevoznata usluga izvr{ena od B sprema A se odano~uva kako ~isto doma{en prevoz. kako i kaj osiguritelniot promet vo smisla na ~len 23 to~ka 6 od ZDDV. pri prezemawe garancija). stranskiot rabotodavec ili od strana na treto lice po niven nalog (~len 24 to~ka 4 od ZDDV). preduslov za dano~noto osloboduvawe e tro{ocite za ovie uslugi. pretovar na tranzitna stoka ili prevoz na izlo`beni dobra od aerodrom do saem) se opfateni so dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 alineja b) od ZDDV. Uslugi povrzani so uvozot (8) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 alineja b) od ZDDV se odnesuva na me|unarodniot prevoz na stoki od stranstvo vo zemjata i na drugi uslugi povrzani so uvozot (na primer pretovar i skladirawe na uvoznite dobra ili drugi trgovski voobi~aeni uslugi). 3 od carinskata prijava na koja se utvrdeni uvoznite dava~ki ili potvrda od carinskiot organ spored propi{aniot formular). Tuka se vbrojuvaat. na primer:  ­  pretovarot i skladiraweto na dobra pred niven izvoz. Zaradi izbegnuvawe na neodano~uvawe na krajnata potor{uva~ka. koi se vr{at pri prevoz na stoki od zemjata vo stranstvo (na pr. koi bile steknati ili uvezeni vo zemjata za celi na dadenata rabota. merewe. dokolku obrabotenoto dobro bide transportirano ili preneseno od zemjata vo stranstvo od strana na dano~niot obvrznik. Neposrednata povrzanost so izvozot ne postoi kaj bankarskite i finansiskite prometi vo smisla na ~len 23 to~ka 5 od ZDDV (na pr.

68 - (2) Preduslov za dano~noto osloboduvawe e. Istoto va`i i vo slu~ai koga odredeno dobro. R gi ispra}a koncite za taa namena do P. nosa~i na cisterni. Zemjata na krajna destinacija naplatila uvozni dava~ki. Obrabotkata ili prerabotkata ne mora da bidat edinstvena cel na uvozot ili steknuvaweto na dobroto. kamioni. Slu~ajot na uvoz od strana na rabotodavecot postoi i koga liceto ja nara~uva dostavata na dobroto za obrabotka ili prerabotka od strana na dano~niot obvrznik vo stranstvo. omnibusi. `elezni~ki vozila. odredeno vozilo registrirano vo stranstvo moralo neo~ekuvano na bide popraveno vo ramkite na edno patuvawe vo zemjata. dano~noto osloboduvawe nema da se zeme predvid. go priajavuva proizvedeniot materijal kako finalen proizvod na oblagoroduvaweto i go ispra}a istiot nazad na R vo [vajcarija. motorno vozilo. na pr. (3) Poseduvaweto na knigovodstven dokaz (stav 10 od ova poglavje) i na dokazot za izvr{en izvoz (stav 12 od ova poglavje) pretstavuvaat materijalno-pravni uslovi za koristewe na dano~noto osloboduvawe. na pr. Dobroto bilo uvezeno vo ramki na postapka za privremen uvoz od carinata zaradi oblagoroduvawe. dokolku dobroto poka`uva potreba od popravka po negovoto pristignuvawe vo zemjata. Zaradi toa. mo`e da se pojde od pretpostavkata deka istite ne se uvezuvaat samo za transportni celi. prikolki-cisterni. koi spored svojot vid mo`at da se koristat samo za delovni celi od strana na stranski rabotodavec. Uvoz za celi na obrabotka ili prerabotka (4) Preduslovot na uvoz na dobroto za celi na negova obrabotka ili prerabotka se smeta za ispolnet osobeno vo slednite slu~ai: 1. Popravkata se sotoi od vr{ewe usluga. kontejneri. Mati~nata zemja Jugoslavija sepak naplatila uvozni dava~ki pri povtorniot uvoz na popravenoto motorno vozilo. P gi prede koncite. zemjata na krajna destinacija naplatila uvozni dava~ki za uvozot na obrabotenoto ili prerabotenoto dobro. DDV pri uvoz. vo ovie slu~ai ne mora da se doka`uva celta na uvozot. (6) Po pravilo. ne postoi uvoz za celi na obrabotka ili prerabotka. tuku redovno i zaradi odr`uvawe. carina ili DDV pri uvoz. 2.. na pr. rabotodavecot da go steknal ili uvezol vo zemjata dobroto koe treba da se obraboti ili preraboti za celi na negova obrabotka ili prerabotka. uvozot vo zemjata ne mo`e da se doka`e so carinski dokumenti. na pr. ~istewe i popravka. carina. zaradi {to moralo da bide obraboteno ili preraboteno. Zaradi toa. dokolku na pr. koe go steknuva vo zemjata stranski pretpriema~. namerata za obrabotka ili prerabotka na dobroto mora da postoi kaj stranskiot rabotodavec u{te vo momentot na uvozot ili steknuvaweto na dobroto. Pri uvozot. vrz voziloto bilo izvr{eno usno deklarirawe zaradi privremena upotreba na carinsko dobro. Primer 1: Predilnicata P so sedi{te vo zemjata dobila odobrenie od nadle`niot carinski organ za predewe na konec za rabotodavecot R od [vajcarija. prikolki. za povtorniot uvoz na dobroto koe treba da se obraboti ili preraboti. koi bile . Vo toj slu~aj. Steknuvawe dobra vo zemjata za celi na prerabotka ili obrabotka (7) Uslovot na steknuvawe dobro vo zemjata za celi na negova obrabotka ili prerabotka se smeta za ispolnet osobeno ako: 1. Sepak. bilo koristeno vo zemjata i vo toj period moralo da bide popraveno nasproti o~ekuvawata na negoviot primatel. (5) Kaj prevozni sredstva i transportni sadovi. Primer 2: Sopstvenikot na patni~ko vozilo S so `iveali{te vo Jugoslavija go uvezuva istoto vo zemjata zaradi negova popravka od strana na avtomehani~arska rabotilnica. Za nivniot uvoz ne se napla}aat vlezni dava~ki.

dobroto bilo dostaveno neposredno od ispora~atelot do dano~niot obvrznik zadol`en za oblagoroduvaweto ili. 3. dovolno e kaj zadol`enite lica koi sledat da postoi uka`uvawe vo . osobeno pri popravki vrz dvi`ni materijalni dobra. po pravilo. 2. pismeniot dokaz za izvr{eniot izvoz (~len 4 od DDVP). pri razgleduvaweto na pra{aweto dali za odreden promet mo`e da se obezbedi dano~no osloboduvawe. preku carinski dokumenti za prijavuvawe na stokite koi se predmet na oblagoroduvaweto i preku prijavata za zavr{uvawe na oblagoroduvaweto. Vo slu~ai na obrabotka ili prerabotka od strana na pove}e dano~ni obvrznici (treti samostojni zadol`eni lica). popravkata na prevozno sredstvo. dano~niot obvrznik vo zemjata mora knigovodstveno da doka`e deka toj ili rabotodavecot go transportirale ili ispratile obrabotenoto dobro vo stranstvo (knigovodstven dokaz. vklu~uvaj}i go zgolemuvaweto na vrednosta koe nastapilo so obrabotkata ili prerabotkata. Zaradi toa. vo koja se sodr`ani podatocite za soodvetniot promet propi{ani spored ~len 2 stav 2 to~ka 1 od DDVP. na pr. fakturata. Vid i obem na rabotite. Za taa cel. Ime i adresa na stranskiot rabotodavec. Uslovite mora da se sodr`ani vo knigovodstvoto na o~igleden i lesno proverliv na~in. 2. vo slu~aj na obrabotka ili prerabotka. dano~niot obvrznik e dol`en osobeno da go evidentira slednoto: 1. (9) Od pri~ini od poednostavuvawe. Vo slu~aite na odano~uvawe pri uvoz (stav 4 to~ka 2 od ova poglavje). dokazot za izvr{en izvoz se vodi na na~in kako i kaj izvoznite isporaki (vidi poglavje 60 od DDVU). da se vodi na sledniot na~in: 1. Vo slu~aite na aktivno oblagoroduvawe po nalog (stav 4 to~ka 1 od ova poglavje). preku uka`uvawe vo carinskiot dokument na toa deka danokot na dodadena vrednost e platen pri uvozot. mo`e da se smeta za promet na dobra bez natamo{no razgleduvawe na slu~ajot.69 - presmetani spored vrednosta na uvezenoto dobro. ~len 2 od DDVP). ili 2. Razgrani~uvawe me|u raboti vrz dobra za izvoz i iz voz (8) Za razlika od slu~aite na raboti vrz dobra za izvoz (~len 24 to~ka 1 i 2 od ZDDV). (13) Pismeniot dokaz za izvr{eniot uvoz ili za steknuvaweto na dobroto vo zemjata zaradi negova obrabotka ili prerabotka treba. vidi poglavje 7 od DDVU). od prethodnoto treto zadol`eno lice do zadol`enoto lice koe sledi po nego vo obrabotkata ili prerabotkata. vidi poglavje 11 od DDVU) ili usluga vo smisla na ~len 6 stav 1 od ZDDV (vo vrska so toa.. Pismen dokaz (izvozen dokaz i drugi dokazi) (12) Kaj raboti vrz dobra za izvoz. ~estopati od odlu~uva~ko zna~ewe e razgleduvaweto na pra{aweto dali prometot pretstavuva promet na dobra (isporaka na delo) vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV (vo vrska so toa. Knigovodstven dokaz (10) Vo slu~aj na raboti vrz dobra za izvoz. Dokazot za izvr{en izvoz mora na o~igleden i lesno proverliv na~in da sodr`i i podatoci za vidot i obemot na rabotite (~len 4 od DDVP). (11) Evidencijata mora da sodr`i uka`uvawe na: 1. dano~noto osloboduvawe doa|a predvid bez ogled na toa dali dobrata bile uvezeni ili steknati vo zemjata. Den na izvoz na obrabotenoto dobro. dokolku nadomestokot za materijalot koristen pri popravkata iznesuva pove}e od 50% od sevkupniot nadomestok presmetan za istata. na motorno vozilo. 2.

samo ako istiot mo`e da se smeta za nesamostoen del na posredni~kiot promet (na primer prezemaweto na naplatata ili pla}aweto na vleznite dava~ki od strana na posrednikot). {to posrednikot }e go navede vo ovie dokumenti iznosot koj go pobaruva od nara~atelot na rabotata za posreduvaniot promet i {to }e izvr{i namaluvawe vo visina na zadr`aniot iznos so naveduvawe na zborovite "dogovorena provizija". Sepak. Pri posreduvawe vo prometot naveden vo ~len 24 to~ka 1 do 4 i to~ka 6 do 9 od ZDDV. mora i vo ovie slu~ai da postoi na o~igleden na~in namenata vo momentot na prometot za da mo`e da se iskoristi dano~noto osloboduvawe. Sporedniot promet e osloboden vo ramkite na odredbite od ~len 24 to~ka 5 od ZDDV. Toa mo`e da se primeni i vrz prometi vo prethodni fazi. (3) Vo slu~aj na usno dogovoreno posreduvawe. Primena vo me|unarodniot komerci jalen vozdu{en soobra}aj . Ova mo`e. (2) Sostaven del na knigovodstveniot dokaz (~len 2 od DDVP) se i podatocite vo vrska so posreduvaniot promet. Ovoj dokaz mo`e da se vodi so poseduvawe soodvetna dokumentacija za posreduvanata zdelka. {to posrednikot (na primer turisti~kata agencija) }e go potvrdi sprema nara~atelot (na primer.70 - odredena potvrda na postoeweto na prethodnoto zadol`eno lice. Ponatamu. dokolku od nea proizleguva povrzanosta so posredni~kiot promet (na primer so poseduvawe vtor primerok na proda`nata dokumentacija ili na dokumentite vo vrska so izvr{enoto ispra}awe na dobroto). 3. Sepak.. dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 ili ~len 24 to~ka 7 od ZDDV mo`e eventualno da dojde predvid za samostojni prometi koi se vr{at vo vrska so posredni~kite uslugi. Poglavje 65 Dano~no osloboduvawe za posredni~ki promet (1) Vo vrska so pra{aweto koj od posreduvanite prometi e opfaten so dano~nite osloboduvawa od ~len 24 to~ka 1 do 4 i to~ka 6 do 9 od ZDDV vidi poglavje 57 do 64 i 66 do 69 od DDVU. evidencijata treba da se protega i na faktot. vo koja prethodnoto lice potvrduva deka e platen DDV pri uvoz. da se izvr{i na toj na~in. Poglavje 67 Dano~no osloboduvawe za prometi za vozduhoplovstvoto Op{to (1) Primenata na dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 7 od ZDDV ne zavisi od toa. dali prometot se vr{i sprema vozduhoplovni pretprijatija. centralnite banki na drugi dr`avi ili sprema monetarni institucii na drugi dr`avi koi odgovaraat na centralnite banki. dano~noto osloboduvawe go opfa}a prometot koj se vr{i sprema Evropskata centralna banka. deka posreduvaniot promet e opfaten so nekoe od navedenite dano~ni osloboduvawa. na primer vrz isporaki na avioni na trgovci vklu~eni vo veri`en promet. vidi poglavje 9 stavovi 3 i 4 od DDVU. dokazot mo`e da se vodi i na toj na~in. Vo slu~ai na naplata na uvozni dava~ki od strana na zemjata na krajna destinacija (stav 4 to~ka 3 od ova poglavje). prevoznikot) priemot na nalogot za posreduvawe vo samata presmetka ili na nalogot za doznaka. Poglavje 66 Dano~no osloboduvawe za prometot na zlato i drugi blagorodni metali Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 6 od ZDDV go opfa}a prometot na zlato i drugi blagorodni metali sprema Narodnata banka na Republika Makedonija. na primer. Vo vrska so uslovite za postoewe na posredni~ki promet. preku dokumenti ili nivni zavereni prepisi za toa deka se plateni uvozni dava~ki od strana na zemjata na krajna destinacija.

(4) Za oprema vo smisla na ~len 24 to~ka 7 od ZDDV se smetaat i dobra koi se vgraduvaat vo letaloto ili koi se nameneti kako zamena na delovi ili za popravka na povlastenoto letalo. 3. uslugite me|u samite vozduhoplovni pretprijatija povrzani so rabotite pred. 3. Proda`bata na jadewa i pijalaci od A sprema vozduhoplovnoto pretprijatie e oslobodena od danok. posreduvaweto vo promet osloboden od danok spored ovaa zakonska odredba. (4) Kon prometot osloboden od danok vo smisla na ~len 24 to~ka 8 od ZDDV se vbrojuvaat osobeno slednite uslugi: 1. 2.-Skopje se raboti za dano~ni obvrznici koi vo ramkite na nivniot vozdu{en soobra}aj so nadomestok vr{at prete`no komercijalen me|unaroden soobra}aj. dokolku istite se anga`iraat vo vozdu{niot prevoz po povod nastanati {teti vrz prevoznite sredstva ili vrz tovarot vo niv i 5. odobruvaweto na koristewe na aerodromot i na negovite postrojki. (2) Za promet na dobra za neposredno pokrivawe na neposrednite potrebi se smeta isporakata na goriva i maziva i na drugi dobra nameneti za potro{uva~ka od strana na ekipa`ot i patnicite (na primer hrana. Tuka se vbrojuva osobeno: 1. pokraj podatocite navedeni vo ~len 2 stav 2 to~ka 1 od DDVP. spisanija. (3) Prometot vo prethodnite fazi ne e osloboden od danok.d. deka istite vr{at prete`no me|unaroden vozdu{en soobra}aj vo ramkite na nivniot celokupen komercijalen vozdu{en soobra}aj. vidi poglavje 67 stavovi 2 i 3 od DDVU). . dano~niot obvrznik e dol`en. prometot sprema vozduhoploven organ za nadzor i kontrola na vozdu{nata plovidba. lekovi za avionskata apteka i stoki za proda`ba vo avion). Knigovodstveniot dokaz pretstavuva materijalno-praven uslov za koristewe na pravoto na dano~no osloboduvawe. pijalaci. Spored toa. Vrz proda`bata na pijalaci od B sprema A ne se primenuva ova dano~no slobodno. da izvr{i evidentirawe i na namenata na ispora~anoto dobro ili izvr{enata usluga. mo`e da dojde do primena na dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 5 od ZDDV (vidi poglavje 65 od DDVU).-Skopje i "Makedonski Aviotransport" a. iznajmuvaweto hali na aerodromi za pretprijatija za proizvodstvo na avioni. ~isteweto na letala. Primer: Dano~niot obvrznik A ispora~uva hrana i pijalaci vo avion sprema vozduhoplovno pretprijatie. Sepak. (3) Kaj vozduhopolovnite pretprijatija so sedi{te vo stranstvo se poa|a od toa. (5) Uslugite koi slu`at samo posredno za potrebite na letalata.. 4. 2. sredstva za li~na higiena. prometot da slu`i neposredno za snabduvawe na letaloto koe se koristi prete`no vo me|unarodniot komercijalen soobra}aj (vo vrska so toa.71 - (2) Kaj pretprijatijata za avionski soobra}aj Avioimpeks a. vklu~uvaj}i go izdavaweto dozvola za poletuvawe i sletuvawe. pretovarot na aerodromi. Poglavje 68 Dano~no osloboduvawe za promet koj slu`i za namiruvawe na neposrednite potrebi na letala (1) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 8 od ZDDV bara. Knigovodstven dokaz (5) Kon knigovodstveniot dokaz (~len 2 stav 1 od DDVP) se vbrojuvaat i podatocite za vozduhoplovnoto pretpriajtie. uslugite na ve{ti lica za havarii. ne se oslobodeni od danok. kako i vidot na soodvetniot promet.d. A ja proizveduva samostojno hranata dodeka pijalacite gi nabavuva od dano~niot obvrznik B. vo tekot i posle letot.

go prodol`i svojot prestoj nadvor od sledniot mo`en priklu~en let (vidi stav 3 od ova poglavje). Reciprocitet . Vo ovoj slu~aj mo`e za osnova na presmetuvaweto na udelot na nadomestokot za prevoznata usluga vo zemjata da se zeme razlikata na cenite na letot me|u stranskiot aerodrom i dvata aerodroma koi se nao|aat vo zemjata (na pr. koga patnikot go prekinuva letot vo zemjata. istiot se smeta za eden edinstven prevoz. od aerodrom vo zemjata do stranski aerodrom. koga odreden prevoz se vr{i kako vo zemjata. od stranski aerodrom do aerodrom vo zemjata. so motorno vozilo). (4) Dokolku vozduhoplovnite pretprijatija vo slu~aite od stav 3 se vo mo`nost da gi utvrduvaat prekinite na letot i delumnite nadomestoci samo so zna~itelni administrativni izdatoci. Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV doa|a predvid za slednite vidovi na prevoz na patnici vo vozdu{niot soobra}aj: 1. Delnici vo zemjata (3) Ako patnikot go prekine svojot let na odreden aerodrom (aerodrom A). Poglavje 69 Dano~no osloboduvawe za me|unaroden prevoz na patnici vo vozdu{niot soobra}aj Me|unaroden prevoz na patnici (1) Me|unaroden prevoz na patnici postoi. Ohrid-Frankfurt so me|usletuvawe vo Skopje. 7. prevozot na leta~kiot ekipa`.e. {to prvoimenuvanoto letalo ne sletuva na aerodromot na krajna destinacija. ova mo`e da dovede do toa. dokolku e dogovoren kako takov (~len 1 stav 3 re~enica 1 od Var{avskata spogodba od Hag od 1955 godina). 6. taka i vo stranstvo (vidi poglavje 25 stav 3 od DDVU). prevozot na patnici i na baga`ot do drug aerodrom (na primer. na primer so taksi od aerodrom do hotel i nazad. koga odredena delnica e celosno vo zemjata. vo toj slu~aj ne se primenuva dano~noto osloboduvawe za delnicata A do B. ako prestojot se prolongira nadvor od sledniot mo`en priklu~en let i ako aerodromot na krajna destinacija (aerodrom B) se nao|a vo zemjata. }e se smeta za takov i vo smisla na ~len 24 to~ka 9 od ZDDV i so toa sevkupno }e pretstavuva me|unaroden vozdu{en prevoz. smestuvaweto na leta~kiot ekipa` od odredeno letalo. Postapkata na procenka se vr{i vo soglasnost so Upravata za javni prihodi. pritoa se odano~uva razlikata vo cenata na letot na relacija Ohrid-Frankfurt i Skopje-Frankfurt. koj spored me|unarodnoto pravo za vozduhoplovidba se smeta za edinstven prevoz. od stranski aerodrom do stranski aerodrom preku zemjata. smestuvaweto na patnici vo slu~ai na neredovni pristignuvawa na letot. se dozvoluva procenka na udelite na nadomestocite za odano~enite prevozni uslugi. 5. za prevoznata usluga izvr{ena vo zemjata da ne se napla}a nadomestok. vozduhoplovnite pretprijatija koi u~estvuvaat vo izvr{uvaweto na prevozot na patnicite mo`at da go koristat dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV i vo slu~ai. t. Me|unarodniot prevoz. dano~noto osloboduvawe ne se primenuva vo slu~ai. 2. 3. (2) Sletuvawata vo zemjata popat (me|usletovi) ne go isklu~uvaat dano~noto osloboduvawe koga patnikot prodol`uva da leta so istoto letalo ili koga se prefrluva vo letalo kako priklu~ok kon prethodniot let od pri~ini.. odnosno.Vo poedine~ni slu~ai. Sepak.72 - 4. Prevoz od strana na pove}e vozduhoplovni pretprija tija (5) Dokolku me|unarodniot prevoz se vr{i od strana na pove}e posledovatelni vozduhoplovni pretprijatija. Kako rezultat na toa.

odnosno dano~niot dol`nik spored ~len 32 t. Presmetuvawe na da nokot od br uto-iznosi (3) Vo site slu~ai. Ova va`i kako pri presmetuvaweto na danokot vo ramkite na postapkata na odano~uvawe (~len 40 od ZDDV). e registrirana vo registarot na zemji so koi e utvrden reciprocitet. koj go izdava Ministerstvoto za finansii. vidi poglavje 30 do 36 od DDVU). dali se u{te se ispolneti uslovite na reciprocitet so zemjata vo koja se nao|a sedi{teto na vozduhoplovnoto pretprijatie. dano~nite stapki utvrdeni vo ~len 28 od ZDDV se narekuvaat i neto-dano~ni stapki. 4 od ZDDV za prometot izvr{en sprema nego. Kaj vozduhoplovni pretprijatija so sedi{te vo zemji koi ne se navedeni vo registarot. dodeka za turisti~kite ispolnuvawa izvr{eni od tur-operatori dano~nata osnova proizleguva od ~len 38 stav 3 od ZDDV (vo vrska so toa. taka {to pri presmetuvaweto na danokot za osnova sekoga{ se zemaat neto-iznosi (bez DDV). Istoto va`i. za presmetuvaweto na danokot pri promet na upotrebuvani dobra (~len 19 stav 1 to~ka 5 od ZDDV. kade {to se nao|a nivnoto sedi{te ne se napla}a danok na promet ili drug sli~en danok za me|unaroden prevoz na lica vo vozdu{niot soobra}aj koj go vr{at pretprijatija so sedi{te vo Republika Makedonija. iznosot na danokot mo`e da se presmeta neposredno i od samiot bruto-iznos i toa spored slednata formula: Danok = Bruto-iznos h dano~na stapka 100 + dano~na stapka Primer: . Dano~na osnova (2) Dano~nite stapki od ~len 28 od ZDDV se primenuvaat vrz soodvetnata dano~na osnova. istiot se dobiva od bruto-iznosite. Kon ~len 28 od ZDDV Poglavje 70 Dano~ni stapki Op{to (1) ^len 28 od ZDDV predviduva dve dano~ni stapki i toa edna op{ta dano~na stapka od 19% i edna povlastena dano~na stapka od 5%. vidi poglavje 114 stav 1 od DDVU).. vo koja se nao|a negovoto sedi{te. vo koi danokot na dodadena vrednost se presmetuva od brutoiznosi (vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost). se vklu~uva Ministerstvoto za nadvore{ni raboti. Dano~nite stapki slu`at za presmetuvawe na danokot na dodadena vrednost. Namesto toa. Tie se primenuvaat vo site slu~ai. Vo sekoj slu~aj. vidi poglavje 100 stav 4 do 9 od DDVU). dano~nata osnova (nadomestok) se utvrduva spored metodot na presmetuvawe daden vo poglavje 30 stav 2 od ova Upatstvo. Vozduhoplovno pretprijatie so sedi{te vo stranstvo mo`e da go koristi dano~noto osloboduvawe samo ako zemjata. (4) Vo slu~aj na podelba na bruto-iznosi na dano~na osnova i na danok na dodadena vrednost. taka i pri izdavaweto fakturi so posebno iska`an danok na dodadena vrednost (~len 53 od ZDDV). odnosno dokolku vo zemjata. vo koi dano~niot obvrznik e dol`en da presmetuva danok na dodadena vrednost za negoviot odano~en promet (promet na dobra ili uslugi). Taa se dobiva so primena na ~len 16 do 20 i ~len 22 od ZDDV (vo vrska so toa. Od tie pri~ini. poglavje 100 stav 4 od DDVU) ili vo slu~aj na pogolem ili pomal danok iska`an vo fakturata (poglavje 120 stavovi 3 i 4 od DDVU).73 - (6) Na vozduhoplovnite pretprijatija so sedi{te vo stranstvo }e im se odobri dano~noto osloboduvawe samo vo slu~aj na reciprocitet. Ova va`i osobeno kaj dano~ni obvrznici koi gi evidentiraat svoite bruto-iznosi spored ~len 52 stav 3 od ZDDV (dano~na osnova i danok vo eden zbir. vo vrska so toa. za turisti~ki ispolnuvawa na tur-operatori (~len 38 stav 3 od ZDDV. danokot na dodadena vrednost ne pretstavuva del od dano~nata osnova. poglavje 33 stav 7 od DDVU). na primer. Ova va`i i vo slu~ai koga postoi somnevawe za toa.

(2) Dobrata koi se povrzani so zemji{teto (nerazdelni zemji{ni proizvodi) mo`at da pretstavuvaat samostoen predmet na odredena isporaka (vidi poglavje 6 stav 1 od DDVU). ~len 16 stav 4 od DDVP).190 denari h 19 = 190 denari 119 (5) Neto-dano~nite stapki od 19% i 5% odgovaraat na bruto-dano~nite stapki od 15. dokolku dano~niot obvrznik ne gi ispolnuva evidenciskite obvrski. Kon ~len 30 od ZDDV Poglavje 72 Povlastena dano~na stapka (Op{to) (1) Povlastenata dano~na stapka od 5% se primenuva: 1. Zaradi toa. iznosot na danok sodr`an vo bruto-iznosot se presmetuva na sledniot na~in: Danok = 1. pravoto na primena na povlastenata dano~na stapka ne mo`e da se uskrati. koi spored ~len 30 od ZDDV podle`at na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. Posebno barawe ili odobrenie od dano~niot organ za toa ne e potrebno. Merodavna e soodvetnata dano~na osnova za ovoj promet (vidi poglavje 70 stav 2 od DDVU).76% (zaokru`en iznos) koi se primenuvaat neposredno vrz bruto-iznosi. vrz prometot na ovie proizvodi }e se primenuva povlastenata dano~na stapka.09.190 denari i dano~na stapka od 19%. Poglavje 73 Povlastena dano~na stapka za promet na odredeni dobra Povlasten promet na dobra (1) So povlastenata dano~na stapka spored ~len 30 stav 1 od ZDDV se odano~uva prometot na dobrata navedeni vo ovaa odredba koi se podetalno utvrdeni vo ~len 2 od DDVO. Sepak. 2. Primer 1: . vrz uslugite navedeni vo ~len 30 stav 2 od ZDDV (vo vrska so toa. Tie se dobivaat vrz osnova na slednata formula: Bruto-dano~na stapka = 100 h dano~na stapka 100 + dano~na stapka Kon ~len 29 od ZDDV Poglavje 71 Op{ta dano~na stapka Op{tata dano~na stapka od 19% se primenuva vrz site vidovi na promet (promet na dobra i uslugi) koj e odano~en i koj ne podle`i na povlastenata dano~na stapka spored ~len 30 od ZDDV.. (2) Povlastenata dano~na stapka se primenuva po sila na zakon. vidi poglavje 74 od DDVU). dokolku istite potpa|aat vo odvoena sostojba pod listata na stoki od ~len 2 od DDVO. se podetalno uredeni so DDV-odlukata od 28. dokolku se ispolneti uslovite za nejzina primena. vrz prometot na dobra navedeni vo ~len 30 stav 1 od ZDDV (vo vrska so toa. dano~niot obvrznik e dol`en da vodi evidencija i pritoa da gi razdvojuva dano~nite osnovi za odano~enite prometi spored dano~ni stapki (~len 52 stav 1 i stav 2 to~ka 1 od ZDDV. No. br.97% (zaokru`en iznos) i 4. Dobrata i uslugite. primenata na povlastenata dano~na stapka ne se vrzuva so poseduvawe soodvetni knigovodstveni dokazi. vo natamo{niot tekst: DDVO). 65/99.1999 godina ("Slu`ben vesnik na RM". Za razlika od dano~nite osloboduvawa spored ~len 24 od ZDDV. vidi poglavje 73 od DDVU).74 - Vo slu~aj na bruto-iznos od 1. zaradi utvrduvawe na danokot i na osnovata za negovo presmetuvawe.

dokolku gotovoto delo kako takvo pretstavuva predmet na ureduvawe so ~len 30 stav 1 od ZDDV i ~len 2 od DDVO. Pri isporaka na delo. Toj vr{i usluga koja ne podle`i na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. Predmet na isporakata na delo od strana na melni~arot e bra{noto. dobro opfateno so ~len 2 to~ka 11 od DDVO.75 - Prometot na ovo{je koe se u{te se nao|a na drvo ili na neobran zelen~uk podle`i na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. koj mo`e da bide odano~en so povlastenata dano~na stapka. posreduvaweto vo proda`bata na prehranbeni proizvodi od strana na trgovski zastapnik ili iznajmuvaweto knigi i spisanija. se vbrojuva i isporakata na delo (~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV). Vrz osnova na ova uka`uvawe neposredno se primenuvaat odredbite i razgrani~uvawata na poimite dadeni vo oovoj carinski akt pri tolkuvaweto na poedine~nite stavki na stoki. postavuvawe plo~a. Ova dobro ne e opfateno so ~len 2 od DDVO. no koi se koristat vo ramkite na izvr{uvaweto odredena usluga. tuku celokupnoto novo delo "grob".). Celokupnata isporaka na deloto podle`i na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. tarifen broj. Primer 4: Gradinarot G go prezema odr`uvaweto na grob i pritoa koristi `ivi rastenija (~len 2 to~ka 6 od DDVO). (3) Kon prometot na dobra. merodavna e poslednata va`e~ka verzija na istata. Zaradi toa. koga uslugite se povrzani so dobra odano~eni so povlastenata dano~na stapka. @itoto go nabavil samiot melni~ar.. prevozot na dobitok od strana na prevoznik. Primer 2: Melni~ar prifatil da izvr{i melewe na `ito za negoviot klient. predmet na isporakata e gotovoto delo. odvoena sostojba) potpa|aat pod ~len 2 to~ka 8 ili to~ka 10 od DDVO. Pritoa. ne e dovolno. Carinskata tarifa e sostaven del od Zakonot za carinskata tarifa ("Slu`ben vesnik na RM". Razgrani~uvawe spored Carinskiot tarifnik (5) Dobrata koi spored ~len 30 stav 1 od ZDDV podle`at na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. t. bidej}i ovie proizvodi (vo obrana. Sodr`inata na poedine~nite grupi na stoki vo DDVO e utvrdena preku uka`uvawe na Carinskata tarifa (glava. za isporakata na deloto (vklu~uvaj}i go nadomestokot za meleweto) mo`e da se zeme predvid povlastenata dano~na stapka. . Uslugi koi ne se povlasteni (4) Dano~nata povlastica spored ~len 30 stav 1 od ZDDV i ~len 2 od DDVO ne va`i za uslugi. ako osnovniot materijal nabaven od dano~niot obvrznik (vo sostojba pred prerabotkata ili obrabotkata) pripa|a kon dobrata odano~eni so povlastenata dano~na stapka. Predmet na ovaa isporaka na delo ne se koristenite osnovni materijali (rastenija itn. ureduvawe na zemji{teto i dodavawe na |ubrivo.e. Edinstvenata isporaka na delo (osnovni i sporedni materijali) podle`i na odano~uvawe so op{tata dano~na stapka. tarifna oznaka). materijalite nabaveni od dano~niot obvrznik (osnovni materijali i eventualni dodatoci ili drugi sporedni stvari) vo sostojba promeneta so vlo`uvaweto trud od strana na dano~niot obvrznik (vo vrska so toa. vidi poglavje 7 stav 2 od DDVU. duri i vo slu~ai. Vo slu~aj na izmeni i dopolnuvawa na Carinskata tarifa. Primer 3: Gradinarot G se zadol`uva da izvr{i ureduvawe na grob so koristewe na `ivi rastenija. br. Povlastenata dano~na stapka ne se primenuva vrz dobra koi sami po sebe se povlasteno odano~eni. meleweto na `ito od strana na melni~ar. se seopfatno nabroeni. vidi poglavje 11 od DDVU). duri ni vo pogled na rastenijata koristeni pri izvr{uvaweto na uslugata.38/96). Vo vrska so razgrani~uvaweto me|u prometot na dobra i uslugite. na pr.

Slo`enite proizvodi koi ne gi ispolnuvaat uslovite od stav 9 od ova poglavje (na pr. Poglavje 74 Povlastena dano~na stapka za promet na odredeni uslugi Uslugite koi se odano~uvaat so povlastenata dano~na stapka spored ~len 30 stav 2 od ZDDV. dano~niot obvrznik da prika`e vo negovata evidencija kako se raspredeluva nadomestokot vrz povlastenite i nepovlastenite stoki soodvetno na nivnata vrednost. natovarot i istovarot. Dokolku merodavniot del od slo`eniot proizvod e opfaten vo listata na stoki spored ~len 2 od DDVO. vo kutii. Sporedni prometi (8) Dano~nata povlastica za prometot na odredeni dobra gi opfa}a i sporednite prometi na ispora~atelot koi ja delat sudbinata na dadeniot promet na dobra osnoven promet (vo vrska so toa. na primer zatoa {to verzijata na tekstot odgovara samo na naslovot od soodvetnata glava na Carinskata tarifa. od glava 15 od Carinskata tarifa).. mo`e da se primeni povlastenata dano~na stapka vrz celokupniot slo`en proizvod. 23 ili 27 od DDVO). duri i vo slu~ai. (7) Kaj delovi od odredeni stavki (na pr. preduslov za toa e. povlastenata dano~na stapka ne se primenuva vrz site stoki od soodvetnata glava. povlastenite stoki se navedeni izre~no (na pr. tarifni broevi ili tarifni oznaki (na pr. Vo vakvi slu~ai. kniga so disketa ili spisanija so kompakt-diskovi). ~okoladna tabla so roman. se povlastuvaat site nabroeni stoki tamu. povlastenata dano~na stapka mo`e da se primeni vrz onie stoki od slo`eniot proizvod koi se opfateni so ~len 2 od DDVO. kako {to se pakuvawa. slo`eniot proizvod se sostoi delumno od stoki koi ne se povlasteni (na pr. se utvrduvaat preku Carinskata tarifa vrz osnova na bitniot del od slo`eniot proizvod. zatoa {to ne postoi biten del od slo`eniot proizvod koj gi ispolnuva utvrdenite karakteristiki). se utvrduvaat sekoj poedine~no vrz osnova na Carinskata tarifa. vo ~len 2 to~ka 3 od DDVO). po{tarina. bez pritoa da mo`e da se prepoznae izvr{enata raspredelba na nadomestokot vrz poedine~nite stoki (na pr. Ako. koi se stavaat vo odreden zbir zaradi namiruvawe na odredena konkretna potreba na potro{uva~ot i se pakuvaat soodvetno na toa za celi na nivna maloproda`ba (na pr. slo`enite proizvodi. tarifen broj ili tarifna oznaka od Carinskata tarifa. taka {to se isklu~uvaat site ostanati stoki od dano~nata povlastica. Dokolku site oddelno utvrdeni stoki od vakviot slo`en proizvod se opfateni so odredbite od ~len 2 od DDVO (na primer ~okoladna tabla so roman).. prezentaciski pakuvawa. mali pakuvawa ili vo proyirni folii). taka {to site ostanati stoki od navedenata stavka se opfa}aat so dano~nata povlastica. stokite se ispora~uvaat po odredena zbirna cena. Od gledna to~ka na carinskata tarifa. Sepak. Primer 5: ^lenot 2 to~ka 2 od DDVO gi opfa}a site stoki od glava 2 od Carinskata tarifa. vo toj slu~aj se primenuva povlastenata dano~na stapka vrz celokupniot nadomestok. nasproti toa. Tuka osobeno se vbrojuvaat pakuvaweto (tro{oci za pakuvawe. vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). se definirani vo ~len 3 do 6 od Odlukata za utvrduvawe na .76 - (6) Dokolku uka`uvawata vo vrska so poedine~nite stavki na stoki opfa}aat celokupni glavi. prevozot ili ispra}aweto (tro{oci na dostava. kako i osiguruvaweto na ispora~anite stoki. kniga so disketa ili igra~ka so slatki). koga istiot ne proizleguva nedvosmisleno od tekstot. vklu~uvaj}i gi tro{ocite za sredstvata za pakuvawe i zatvorawe. tro{oci pri prezemawe na stokata). igra~ka so slatki. folii i spisi). vo ~len 2 to~ka 44 od DDVO). kaj to~kite 2. Slo `eni proizvodi (9) ^estopati. ili pak se isklu~uvaat izre~no stokite koi ne se povlasteni (na pr.

Dano~niot obvrznik gi zavr{uva rabotite na monta`a i vgraduvawe vo tekot na juli 01 godina. Toj dobiva nalog za proverka i revizija na zavr{na godi{na presmetka za 01 godina. Momentot na sklu~uvawe ili postignuvawe dogovor ne e biten. Istoto va`i soodvetno i za delumni prometi. 65/99. Moment na izvr{uvawe na prometot (2) Dano~niot dolg nastanuva na~elno vo momentot vo koj se vr{i prometot.  ­  periodi~en ili kontinuiran promet koj predviduva sukcesivni pla}awa. vo momentot na zapo~nuvawe na prevozot ili ispra}aweto. isto kako {to e toa slu~aj i so momentot na izdavawe na fakturata ili na priem na nadomestokot. Kon ~len 31 od ZDDV Poglavje 75 Moment na nastanuvawe na dano~niot dolg kaj promet na dobra i uslugi Op{to (1) Momentot na nastanuvawe na dano~niot dolg za prometot na dobra i za uslugi e reguliran vo ~len 31 stav 1 do 5 od ZDDV. Ovoj moment. Dano~niot obvrznik gi prevezuva ili gi ispra}a ma{inskite delovi do klientot vo juni 01 godina. prijavuva i pla}a danokot (~len 39. pa natamu od ZDDV).. vo slu~aj na prevoz ili ispra}awe na predmetot na isporakata. vo slu~ai na monta`a ili vgraduvawe na predmetot na isporakata. Prometot se smeta za izvr{en so zapo~nuvaweto na prevozot ili ispra}aweto na dobroto vo maj 01 godina. vo momentot na celosno izvr{uvawe na uslugata (~len 31 stav 1 to~ka 2 od ZDDV). Isklu~oci va`at za:  ­  pla}awa pred izvr{uvawe na prometot. Prometot se smeta za izvr{en so samoto predavawe na dobroto. Primer 3: Klient nara~uva ma{ina so uslovot "monta`a i vgraduvawe" utvrden vo nara~kata. R zapo~nuva so . vo momentot na zavr{uvawe so rabotite na monta`a ili vgraduvawe (~len 31 stav 1 to~ka 1 od ZDDV). e merodaven za utvrduvawe na periodot za koj dano~niot obvrznik go presmetuva. Primer 1: Dano~niot obvrznik D mu prodava vo april 01 godina na kupuva~ odredena stoka so pla}awe na rati. k a j v r { e w e u s l u g i . k a j p r o m e t n a d o b r a . Primer 2: Dano~niot obvrznik prevezuva ili ispra}a stoka do svojot primatel vo maj 01 godina. Stokata pristignuva kaj primatelot na dobroto duri vo tekot na juni 01 godina.77 - dobrata i uslugite koi podle`at na povlastenata stapka na danokot na dodadena vrednost ("Slu`ben vesnik na RM" br. kako i  ­  promet preku avtomati (~len 31 stav 5 od ZDDV). Prodava~ot go zadr`uva pravoto na sopstvenost do celosna isplata na kupoproda`nata cena vo dekemvri 01 godina. Prometot se smeta za izvr{en vo juli 01 godina. Danokot za prometot na dobroto nastanuva vo april 01 godina. a ne so prenos na pravoto na sopstvenost (vidi poglavje 6 stav 2 od DDVU). (3) Dano~niot dolg nastanuva: 1. 2. vo natamo{niot tekst: DDVO). me|u drugoto. vo momentot na izvr{uvawe na isporakata (nastanuvawe na danokot vo momentot na prenos na pravoto na raspolagawe). Primer 4: Dano~niot obvrznik R raboti kako revizor.

Dano~niot dolg nastanuva za mese~nite avansni pla}awa u{te vo .000 denari go dobiva vo juni 01 godina. septemvri 01 godina vo iznos od 6. k a j p r i e m n a p l a } a w e p r e d i z v r { u v a w e n a p r o m e t o t. vidi poglavje 76 od DDVU). pretprijatieto mu izdava na potro{uva~ot vo oktomvri 01 godina natamo{na faktura so koja kone~no se presmetuva periodot na ot~ituvawe juli. avgust i septemvri 01 godina. Vo istata faktura se istaknuva pobaruvawe i za oktomvri 01 godina vo visina na noviot pau{al od 2. za soodvetniot period za sekoj od slu~aite (~len 31 stav 3 od ZDDV). vo momentot na priem na pla}aweto. Pretprijatieto mu dostavuva za sekoj od ovie meseci po edna faktura. Prometot se smeta za izvr{en vo oktomvri 02 godina so kone~nata izgradba na objektot. avgust. vo visina na danokot za primeniot iznos (~len 31 stav 2 od ZDDV. toj izgradil po sistemot na klu~ na raka i po nalog na treto lice industriska hala za proizvodstvo na grade`ni materijali. Vrz osnova na utvrdenata fakti~ka potro{uva~ka. Vo maj 01 godina se dogovara primopredavawe na gotoviot objekt. avgust i spetemvri 01 godina (nastanuvawe na danokot vo momentot na izdavawe na faktura). 3.000 denari vo april 01 godina za usluga koja toj ja izvr{uva vo maj 01 godina. Danokot za mese~nite avansi od 1. dokolku ovoj moment nastapil poprvo. koga na potro{uva~ot mu se izdava. gas i greewe. struja. na primer. Primer 1: Dano~en obvrznik dobiva avansno pla}awe od 10.000 denari mese~no. Danokot za razlikata nastanuva vo oktomvri 01 godina. k a j d e l u m e n p r o m e t ( d e l o d o d r e d e n p r o m e t n a d o b ra i l i u s l u g i ). na denot na izdavawe na fakturata ili. kako i vr{eweto telekomunikaciski uslugi koi se presmetuvaat periodi~no po potro{uva~kata ili koristeweto na uslugata. k a j p e r i o d i ~ e n i l i k o n t i n u i r a n p r o m e t k o j p r e d v i d u v a s u k c e s i v n i p l a } a w a . Vo oktomvri 02 godina.000 denari (kone~na faktura) i so koja se pobaruva ostatokot od 3.000 denari nastanuva vo soodvetniot mesec na naplata na iznosot (nastanuvawe na danokot vo momentot na priem na avansnoto pla}awe). na denot na izvr{uvawe na delumniot promet (vidi poglavje 77 od DDVU).000 denari. Primer 2: Dano~niot obvrznik G e grade`en pretpriema~.78 - revizorskite raboti vo mart 02 godina i gi zavr{uva istite so dostavuvawe na revizorskiot izve{taj do svojot klient vo april 02 godina. Danokot za ostatokot od honorarot za izvr{enata usluga nastanuva vo maj 01 godina. na denot na priem na pla}aweto. kako i pla}awe mese~ni avansni pla}awa soglasno so napredokot na izgradbata. 5..000 denari. Daden e periodi~en promet za periodot na ot~ituvawe juli. presmetka i pla}awe na izgradbata na industriskata hala. Uslugata na revizorot se smeta za izvr{ena so dostavuvaweto na izve{tajot vo april 02 godina. 4. Periodi~en ili kontinuiran promet e. pobaruvaj}i avans od 1. Ostatokot od honorarot vo visina od 15. Primer 5: "Vodovod" ispora~uva sprema klient voda za periodot na ot~ituvawe juli. isporakata na voda. i kone~na faktura za iznosot za periodot na ot~ituvawe juli. Poglavje 76 Nastanuvawe na dano~niot dolg kaj pla}awa pred izvr{uvawe na prometot (1) Dano~niot dolg kaj pla}awa pred izvr{uvawe na prometot nastanuva vo visina na danokot za iznosot koj bil primen vo momentot na pla}aweto (avansno pla}awe) (~len 31 stav 2 od ZDDV). avgust i septemvri 01 godina. zaedno vo fakturata za avansot za oktomvri. Danokot za avansnoto pla}awe nastanuva vo april 01 godina.

tuku momentot vo koj se izvr{uva soodvetniot del od prometot (~len 31 stav 4 od ZDDV). za istoto se vr{i soodvetna podelba. Bankata . (4) Pla}awata mo`at da se sostojat. (3) Otstapuvaweto pobaruvawa doveduva do prihod vo momentot na otstapuvaweto. za moment na priem na iznosot na~elno se smeta datata na priem na dozna~eniot iznos na bankovnata smetka. za koj e verojatno deka }e potpadne pod odredbite za osloboduvawe na istiot od danok. i koj se izvr{uva i se presmetuva vo delovi (~len 31 stav 4 od ZDDV). Moment na izvr{uvawe na pla}aweto (2) Pla}aweto nastanuva vo momentot na priem na nadomestokot ili delumniot nadomestok. (5) Pla}awata doveduvaat do nastanuvawe na danokot. Uslovi za postoewe na delumen promet (2) Delumen promet postoi koga istiot pretstavuva ekonomski razgrani~en del od odreden edinstven promet koj e dogovoren. vidi poglavje 83 stavovi 3 i 4 od DDVU. dokolku istite se vr{at za odreden promet. za koj istite bile izvr{eni. Poglavje 77 Nastanuvawe na dano~niot dolg kaj prometot vo delovi (delumen promet) Moment na izvr{uvawe na delumen promet (1) Ako namesto celokupniot promet se vr{at delumni prometi. pla}awata se zasmetuvaat kon soodvetniot del od prometot. kako i prometot. i od promet na dobra ili uslugi koi se davaat ili izvr{uvaat kako nadomestok ili delumen nadomestok vo ramkite na ekonomskata razmena ili vo ramkite na drugi vidovi promet sli~ni na razmenata. Vo slu~aj na dolguvawe na odreden promet vo delovi (vidi poglavje 77 od DDVU). merodaven e denot na koj se izvr{uva soodvetniot del od prometot. vo vrska so pravoto na odbivka na prethodni danoci nastanati za avansnite pla}awata. pla}aweto se odano~uva dokolku vo momentot na negoviot priem se u{te ne mo`e da se predvidi dali }e bidat ispolneti uslovite za primena na dano~noto osloboduvawe za prometot. za istata ne smeat da bidat istaknati gra|ansko-pravni prigovori. vidi poglavje 35 od DDVU. Vo slu~aj na dogovorena momentalna prezentacija na ~ekot. Ako odredeno pla}awe se odnesuva na pove}e prometi na dobra ili uslugi. osven od pla}awa vo gotovo. za nastanuvaweto na dano~niot dolg kaj poedine~nite delumni prometi ne e biten momentot na izvr{uvawe na celokupniot promet..izdava~ na ~ekot e dol`na istiot da go isplati ili odobri so negovo prezentirawe. vo visina na ekonomskata vrednost na pobaruvawata pri nivnoto otstapuvawe. (7) Vo vrska so izdavaweto fakturi vo slu~ai na pla}awa pred izvr{uvawe na prometot (avansni pla}awa). Dano~niot dolg za ostatokot od iznosot nastanuva vo oktomvri 02 godina. na denot na odobruvawe na trasiraweto. Prebivaweto se izedna~uva so poimot na pla}awe izvr{eno vo momentot na davaweto izjava za prebivawe. Nasproti toa. Vo slu~ai na doznaka na bankovna smetka. (8) Vo vrska so konverzijata na iznosi od stranska vo doma{na valuta. vo toj slu~aj se vr{i proverka na pra{aweto dali pla}aweto mo`e da se smeta za pozajmica. vo slu~aj na trasirawe na menicata. (6) Vo slu~aj na priem na pla}awe za odreden promet. vidi poglavje 117 od DDVU. nadomestokot se smeta za primen na denot na efektuirawe ili. ^ekovniot iznos ne se smeta za primen so samata naplata na ~ekot. Ako za odreden promet se prima kako pla}awe menica. tuku vo momentot na priem na istiot. Ako pri priemot na pla}aweto ne postoi konkreten dogovor ili spogodba za vr{ewe promet. . ne se odano~uvaat. Pritoa. pla}aweto.79 - momentot na nivno pla}awe.

Danokot nastanuva na krajot od sekoj mesec. Prometot (davawe pod zakup) e ekonomski delliv. Isporakata na deloto pretstavuva eden edinstven promet koj ne mo`e da se podeli na isporaka na materijal i na izvr{uvawe odredena usluga. dano~niot dolg se prenesuva od vr{itelot na prometot na primatelot na ispolnuvaweto. Vo ovie slu~ai. Predmet na deloto koe treba da go ispora~a pretpriema~ot e isporaka na gotov parket (vidi poglavje 11 stav 1 od DDVU). dokolku e istiot del od odreden promet na dobra. Toj gradi deloven objekt kako pove}ekatnica po nalog na treto lice. deka za odredenite delovi od prometot }e se presmetuvaat i pla}aat soodvetni delumni nadomestoci. Istiot se dolguva. Primer 3: Dano~niot obvrznik D dobiva nalog da izvr{i postavuvawe na parket vo stan. Pritoa e dogovoreno oddelno primopredavawe.80 - Delumniot promet se priznava kako takov samo ako se ispolneti slednite ~etiri uslovi: 1. posledniot kat vo maj 02 godina. (2) Dano~ni obvrznici vo smisla na ~len 9 od ZDDV (vidi poglavje 18 od DDVU) i javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV (vidi poglavje 19 od . nitu podru`nica (~len 32 to~ka 4 od ZDDV). materijalnite tro{oci odvoeno se iska`ani. Dano~niot obvrznik vr{i isporaka na delo (vidi poglavje 11 od DDVU) koja e ekonomski delliva. Kon ~len 32 od ZDDV Poglavje 78 Dano~en dolg na primatelot na ispolnuvaweto vo slu~ai na vlezni ispolnuvawa od stranstvo Prenos na dano~niot dolg vrz primatelot na ispolnuvaweto (1) Dokolku primatelot na dobroto ili korisnikot na uslugata e dano~en obvrznik ili javno-pravno telo vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV. Ako delot pretstavuva usluga. mora da se izvr{i soodvetna izmena na dogovorot pred zavr{uvawe na izvr{uvaweto na prometot. Dano~niot obvrznik gi ispra}a materijalite do utvrdenoto mesto i gi izveduva na istoto soodvetnite raboti. Vo potvrdata za priem na nara~kata na deloto. koj mo`e ekonomski da se razgrani~i. za delot od prometot mora. da bide izvr{eno primopredavawe. dano~niot dolg za izgradbata na prizemjeto nastanuva vo april 01 godina. dogovornite strani da dogovorile. me|utoa ne e dogovoreno pla}awe avansi soglasno so napreduvaweto na izgradbata. da se raboti za del od odreden promet na dobra ili od odredena usluga. Ako za odredeni delovi od prometot najprvin ne bile posebno dogovoreni delumni nadomestoci. kako i oddelno presmetan i platen kako del od edinstveniot promet. 2. delot od prometot mora da e presmetan oddelno. Primer 1: Vo ramkite na odreden dogovor za zakup e dogovoreno mese~no pla}awe na kirijata. Prviot kat se primopredava vo april 01 godina. na pr. izvr{uva i presmetuva vo delovi.. oddelna presmetka i oddelno pla}awe na sekoj poedine~en kat od objektot. Sekoj kat od objektot e oddelno dogovoren i predaden. Dano~niot dolg za poedine~nite delovi od edinstveniot promet nastanuva na denot na soodvetnoto primopredavawe. istiot }e go dolguva danokot za odreden promet na dobra ili za odredena usluga izvr{eni od dano~en obvrznik koj nema vo Republika Makedonija nitu sedi{te. 3. 4. Primer 2: Dano~niot obvrznik G e grade`en pretpriema~. istiot mora da e izvr{en ili da prestanalo negovoto izvr{uvawe. dodeka za izgradbata na posledniot kat danokot nastanuva vo maj 02 godina.

vidi poglavje 24 stavovi 3 i 5 od DDVU). koj iznos na danok go dolguva spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV i ako go plati danokot (~len 6 od DDVP). prijavuvawe i pla}awe na danokot samo ako dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot poseduva uverenie izdadeno od nalde`niot dano~en organ. Faktot. kaj kogo primatelot na ispolnuvaweto e registriran kako dano~en obvrznik. da go presmetaat. ovaa faktura }e se priznae. Dano~nite obvrznici koi ne se registrirani spored ~len 51 od ZDDV. Presmetuvawe na danok pri izdavawe faktura bez posebno iska`uvawe na DDV (6) Ako dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo mu izdade faktura na primatelot na ispolnuvaweto soglasno so ~len 20 stav 3 od DDVP bez posebno iska`an danok.81 - DDVU) kako primateli na dobroto ili korisnici na uslugata. licata navedeni vo re~enica 1 od ovoj stav se obvrzuvaat na pla}awe kamati (~len 32 to~ka 4 re~enica 2 od ZDDV). taka i za primateli na ispolnuvawarezidenti vo stranstvo. na primer zatoa {to pra{aweto za lokacijata e nejasno od fakti~ka ili od pravna gledna to~ka ili zaradi toa. deka dano~niot obvrznik e registriran vo zemjata spored ~len 51 od ZDDV. Prometot go prijavuva iznajmuva~ot vo ramkite na op{tata postapka na odano~uvawe. (3) Danokot na dodadena vrednost se prijavuva i pla}a kaj dano~niot organ. deka liceto ima sedi{te ili podru`nica vo Makedonija i deka so toa e rezident vo zemjata. prijavuvawe i pla}awe na danokot. Dano~ni obvrznici koi poseduvaat zemji{te vo Makedonija i koi istoto go iznajmuvaat so presmetuvawe na danok na dodadena vrednost. od koe proizleguva. dokolku dano~niot obvrznik-primatel na ispolnuvaweto stavi zabele{ka na fakturata vo vrska so toa. Vo slu~aj na zadocneto pla}awe na danokot. taka i prometite za ostanatite oblasti na deluvawe na primatelot na ispolnuvaweto. iznajmuva~ot ne e dano~en dol`nik. Ova uverenie prestanuva da va`i po istek na edna godina od datata na izdavawe na uverenieto. Za celi na odbivka na prethodniot danok. nitu podru`nica vo Republika Makedonija i koj so toa ne e rezident vo zemjata (vo vrska so toa. Za samoto iznajmuvawe. za faktura vo smisla na ~len 34 stav 1 to~ka 2 od ZDDV. merodaven e momentot vo koj se izvr{uva prometot. namesto dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo. Sporni slu~ai na rezidentnost na dano~niot ik obvrzn (5) Za primatelot na ispolnuvaweto mo`e spored okolnostite na konkretniot slu~aj da postoi neizvesnost za toa. deka liceto e rezident vo zemjata. primatelot na ispolnuvaweto nema da bide zadol`en da izvr{i presmetuvawe. prijavat i platat danokot kaj dano~niot organ koj nastanal za prometot izvr{en sprema niv od stranskiot dano~en obvrznik. deka iznosot platen sprema dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot pretstavuva nadomestok vo smisla na ~len 16 stav 1 od ZDDV vo koj ne e sodr`an danok na dodadena vrednost. . sam po sebe. za celi na presmetuvaweto na danokot }e se pojde od toa. Vo toj slu~aj. nadle`en e dano~niot organ. se dol`ni. se smetaat za rezidenti vo zemjata. Vo pogled na rezidentnosta. se dol`ni kako primateli na ispolnuvawa da izvr{at presmetka. no so uka`uvawe na svojstvoto na dano~en dol`nik. isto taka. {to podatocite vo vrska so dano~niot obvrznik davaat povod za somnevawe vo nivnata verodostojnost. ne pretstavuva dovolna karakteristika za toa. Obvrskata gi opfa}a kako prometite izvr{eni za celi na stopanskata dejnost. Za dano~nite obvrznici koi ne se registrirani i za javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 od ZDDV. Ovie obvrski postojat kako za primateli na ispolnuvawa-rezidenti vo zemjata.. dali dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot e rezident vo zemjata vo momentot na izvr{uvawe na prometot. Dano~ni obvrznici bez sedi{te ili podru`nica vo M a k e d o n i ja (4) Prometot mora da e izvr{en od dano~en obvrznik koj nema nitu sedi{te. na ~ija teritorija se nao|a nivnoto sedi{te.

- 82 -

Primer: Konsultantskata firma A-rezident vo Germanija mu izdava faktura na dano~niot obvrznik B-rezident vo Skopje za izvr{eni konsultantski uslugi vo iznos od 33.000 denari. A ne iska`uva danok vo fakturata. Uslovite za izdavawe neto-faktura spored ~len 20 stav 3 od DDVP se ispolneti. B e dol`en da go presmeta danokot dolguvan od nego, da go prijavi i da go plati istiot kaj dano~niot organ nadle`en za nego. (7) Primatelot na ispolnuvaweto e dol`en da go presmetuva danokot spored dano~nata stapka koja va`i za soodvetniot promet spored ~len 28 do 30 od ZDDV. Pri toa sekoga{ se primenuva dano~nata stapka koja va`i vo momentot na izvr{uvawe na prometot. Presmetuvawe na danok vo slu~aj na izdavawe faktu ra so posebno iska`an DDV (8) Duri i vo slu~ai, vo koi dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo mu izdava na primatelot na ispolnuvaweto faktura sprotivno na ~len 20 stav 3 od DDVP, vo koja pokraj nadomestokot e oddelno iska`an i danokot, primatelot na ispolnuvaweto ostanuva dano~en dol`nik. Danokot se presmetuva od brutonadomestokot (vidi poglavje 70 stav 4 od DDVU). Vo ovoj slu~aj, dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo go iska`al neovlasteno danokot. Zaradi toa, toj go dolguva danokot spored ~len 55 stav 2 od ZDDV. Sepak, toj mo`e da izvr{i ispravka na fakturata spored ~len 55 stav 3 od ZDDV. Vo ovoj slu~aj, danokot koj go dolguva primatelot na ispolnuvaweto se presmetuva vrz osnova na utvrdeniot nadomestok (vidi stav 6 od ova poglavje). Kon ~len 33 i ~len 34 od ZDDV Poglavje 79 Op{ti uslovi za odbivka na prethodni danoci i krug na lica ovlasteni za odbivka (1) Prethoden danok pretstavuva danokot na dodadena vrednost, 1. koj e oddelno iska`an vo fakturata za prometot, koj bil izvr{en sprema dano~niot obvrznik od strana na drug dano~en obvrznik; 2. koj e oddelno iska`an vo fakturata za avansnoto pla}awe koe go izvr{il dano~niot obvrznik za promet, koj se u{te ne e izvr{en sprema nego; 3. koj e platen za uvozot na dobra i koj e oddelno iska`an vo carinskata deklaracija. (2) Pravo na odbivka na prethodniot danok imaat samo dano~nite obvrznici vo smisla na ~len 9 i ~len 10 stav 2 od ZDDV vo ramkite na nivnata stopanska dejnost (vidi gi poglavjata 18 i 19 od DDVU). Dano~niot obvrznik mo`e da izvr{i odbivka na slednite prethodni danoci: 1. Danok iska`an vo fakturata za promet na dobra i za uslugi koi bile izvr{eni sprema nego posle 31 mart 2000 godina; 2. Danok za uvoz na dobra koi bile uvezeni posle 31 mart 2000 godina. (3) Pravo na odbivka na prethodniot danok ima dano~niot obvrznik koj e primatel na dobroto ili korisnik na uslugata. Prometot se vr{i na~elno sprema liceto koe spored dogovorniot odnos, koj pretstavuva osnova za prometot, e ovlasteno ili obvrzano za priem na istiot. Ottuka, primatel na dobroto ili korisnik na uslugata na~elno e nara~atelot na prometot. Ako, sprotivno na dogovorniot odnos, prometot se vr{i na~elno sprema treto lice, primatel na prometot mo`e da bide tretoto lice. (4) Dano~ni obvrznici koi se obvrzani za registracija spored ~len 51 stav 1 od ZDDV, no koi, sprotivno na obvrskata ne se registrirale, se dol`ni da go platat zakonski dolguvaniot danok na dodadena vrednost, no istovremeno imaat pravo na odbivka na prethodni danoci.

- 83 -

(5) Dano~ni obvrznici rezidentni vo stranstvo imaat, isto taka, na~elno pravo na odbivka na prethodni danoci, duri i vo slu~ai koga licata ne vr{at promet vo zemjata. Sepak, prethodniot danok im se vra}a pod uslovite vo ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP vo ramkite na posebna postapka predvidena za taa cel (vidi poglavje 106 od DDVU). (6) Malite pretpriema~i vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV nemaat pravo na odbivka na prethodnite danoci, t.e. se raboti za dano~ni obvrznici koi ne se obvrzani za registracija za danokot na dodadena vrednost i koi ne se registrirale dobrovolno (~len 51 stavovi 1 i 4 od ZDDV). (7) Liceto, koe vr{i promet sprema dano~en obvrznik koj ima pravo na odbivka, mora, isto taka, da bide dano~en obvrznik (~len 33 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). Bidej}i odbivkata na prethodniot danok bara postoewe na faktura vo smisla na ~len 53 od zakonot (~len 34 stav 1 to~ka 2 od ZDDV) i bidej}i vo dadenata faktura se naveduva dano~niot broj na dano~niot obvrznik-ispolnuva~ (~len 51 stav 10 to~ka 2 od ZDDV), dano~niot obvrznik-ispolnuva~ mora da e registriran za celi na danokot na dodadena vrednost. Ako ovoj uslov ne e ispolnet zaradi toa {to vr{itelot na prometot ne e registriran dano~en obvrznik ili e, na primer, privatno lice, primatelot na ispolnuvaweto ne mo`e da izvr{i odbivka na prethodniot danok. (8) Iznosite na prethodni danoci mo`at da se odbijat samo vo slu~aite koga istite se dolguvaat spored Zakonot za danok na dodadena vrednost. Dano~ni obvrznici koi se optovareni so stranski prethodni danoci mo`at da baraat vra}awe na ovie iznosi samo kaj dr`avata koja go napla}a danokot. Poglavje 80 Vlezni ispolnuvawa za celi na stopanskata dejnost (1) Dano~niot obvrznik mo`e da go koristi pravoto na odbivka na prethodni danoci samo dokolku gi koristi nabavenite ili uvezenite dobra ili primenite uslugi (vo natamo{niot tekst: vlezni ispolnuvawa) za celi na negovata stopanska dejnost (~len 34 stav 1 to~ka 1 od ZDDV). [to se podrazbira pod stopanska dejnost, proizleguva od ~len 9 stav 2 od ZDDV (vo vrska so toa, vidi poglavje 18 stavovi 9 i 10 od DDVU). Vleznoto ispolnuvawe mora da vleze vo poleto na stopanskata dejnost. Namenata na vleznoto ispolnuvawe mora da e objektivno mo`na za poleto na stopanskata dejnost i istata da e izvr{ena. Vo toj pogled, merodavni se fakti~kite okolnosti koi postoele vo momentot na vleznoto ispolnuvawe. (2) Dozvolena e odbivka i na prethodni danoci koi nastanale pred izvr{uvawe na promet ili po prestanok na vr{eweto na stopanskata dejnost, i vo onoj del, vo koj istite se vo soodvetna povrzanost so navedenata stopanska dejnost. Primer 1: Zanaet~ija, koj porano nastapuval kako vraboteno lice, se odlu~uva da se osamostoi. Na 01.11.01 godina zema pod naem delovni prostorii. Isto taka, vo noemvri 01 godina toj kupuva ma{ini i alati. Vo dekemvri 01 godina dava reklami vo pove}e vesnici. Prvite prometi gi vr{i vo januari 02 godina. Zakupot na prostoriite, kupuvaweto ma{ini i alati i objavuvaweto reklami se povrzani so negovata stopanska dejnost. Ottuka, iznosite na prethodni danoci za ova vlezno ispolnuvawe mo`at da se odbijat, duri i ako liceto zapo~nalo da ostvaruva promet vo podocne`en moment. Primer 2: Zanaet~ija zavr{uva so vr{eweto na svojata stopanska dejnost na 31.05.01 godina. Na 11.07.01 dobiva smetka za struja za potro{uva~kiot period maj 01. Strujata ja nabavil za potrebite na negovata stopanska dejnost. Prethodniot danok iska`an vo smetkata, liceto mo`e da go istakne kako prethoden danok vo presmetkovniot period juli 01 Vo vrska so po~etokot i zavr{uvaweto na stopanskata dejnost, vidi poglavje 18 stav 11 do 13 od DDVU..

- 84 -

(3) Odbivka na prethodni danoci ne e mo`na, dokolku dano~niot obvrznik nabavuva dobro koe go koristi za li~ni celi, a duri podocna istoto se koristi za celi na negovata stopanska dejnost. Primer 3: Registriran dano~en obvrznik izgradil objekt vo 01 godina, koj go koristi celosno za sopstveni stanbeni celi. Od 02 godina, liceto go koristi objektot celosno za celi na negovata stopanska dejnost (na pr. kako deloven prostor). Liceto nema pravo na odbivka na prethodnite danoci koi nastanale pri izgradbata na objektot, bidej}i vleznoto ispolnuvawe ne bilo koristeno za celi na stopanskata dejnost. Isto taka, i vlo`uvaweto na objektot vo 02 godina vo poleto na negovata stopanska dejnost ne go obezbeduva pravoto na odbivka na prethodni danoci i ne doveduva do ispravka na odbivkata na prethodniot danok spored ~len 37 od ZDDV (vidi poglavje 92 od DDVU). (4) Ako dobroto se nabavuva za celi na stopanskata dejnost, no pri prvata upotreba se koristi (slu~ajno) za li~ni celi, vo toj slu~aj }e bidat ispolneti uslovite na vlezno ispolnuvawe za celi na stopanskata dejnost, dokolku dobroto se koristi potoa namenski za vr{ewe na stopanska dejnost. Primer 4: Grade`en pretpriema~ steknuva bager za celi na svojata stopanska dejnost. Toj go koristi bagerot najprvin za izvedba na raboti na zemji{te vo negova li~na sopstvenost, a podocna za celi na negovata stopanska dejnost. Prethodniot danok od nabavkata na bagerot mo`e da se odbie. Bagerot bil nabaven za celi na stopanskata dejnost. Koristeweto za li~ni celi se odano~uva kako usluga vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. (5) Za da mo`e da se izvr{i odbivka na prethodniot danok, dano~niot obvrznik mora da poseduva faktura koja ja izdal izdava~ot na fakturata vo vo soglasnost so ~len 53 od ZDDV (~len 34 stav 1 to~ka 2 od ZDDV). Isto taka,i fakturi, za koi se odobreni olesnuvawata spored ~len 18 do 19, ~len 20 stav 1 i ~len 22 od DDVP, go obezbeduvaat pravoto na odbivka na prethodni danoci (~len 5 od DDVP). Pravoto na odbivka na prethoden danok mo`e da se koristi i vrz osnova na faktura od dano~en obvrznik-rezident vo stranstvo, pod uslovite od ~len 6 od DDVP. (6) Vo slu~aj na uvoz, pravoto na odbivka na prethodni danoci spored ~len 34 stav 1 to~ka 2 od ZDDV postoi samo ako plateniot danok e oddelno iska`an vo carinskata deklaracija (vo vrska so ova, vidi poglavje 82 od DDVU). Poglavje 81 Vlezni ispolnuvawa za celi na stopanskata dejnost i za drugi celi (1) Ako vleznoto ispolnuvawe se nara~uva kako za celi na stopanskata dejnost, taka i za drugi (na pr. li~ni) celi, obemot na pravoto na odbivka na prethodniot danok }e zavisi od vidot na vleznoto ispolnuvawe. (2) Pri promet na delivi dobra i pri delivi uslugi se vr{i podelba na prethodniot danok na del so pravo i na del bez pravo na odbivka, soglasno so namenata na nara~aniot promet. Primer 1: Dano~en obvrznik koj proizveduva ma{ini, nabavuva 15.000 litri mazut. Od niv, 10.000 litri se vnesuvaat vo rezervoarot na fabri~kata hala. Ostanatite 5.000 litri se vnesuvaat vo rezervoarot na ku}ata na dano~niot obvrznik koja se koristi za stanbeni celi. Dano~niot obvrznik dobiva od trgovecot so mazut faktura so oddelno iska`an danok na dodadena vrednost. Mazutot pretstavuva delivo dobro. Pravoto na odbivka na prethodniot danok mo`e da se realizira za delot od mazutot, koj bil nabaven za celi na stopanskata dejnost (2/3 od sevkupnata koli~ina). (3) Pri steknuvawe nedelivi edinstveni dobra koi se koristat kako za celi na stopanskata dejnost, taka i za drugi celi (me{ovita namena), dano~niot obvrznik ima pravo na opcija. Toj mo`e dobroto da go podredi celosno na poleto na

koe go koristi vo mal obem i za li~ni celi. Koristeweto na voziloto za li~ni celi. ~len 34 stav 1 od ZDDV). a prometot na dobra bil izvr{en sprema nego vo stranstvo. carinski zoni. vr{i isporaka i monta`a na prozorci vo novoizgraden objekt na Bankata B od Skopje. carinski skladi{ta). koj se vodi vo knigite (~len 33 stav 2 to~ka 3. vo odnos na pravoto na odbivka se primenuva stav 10 od ova poglavje. koe se smeta za usluga so nadomestok. bez pritoa da mo`ele da raspolagaat so dobroto (na pr. se odano~uva. koi ne se povrzani so stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik. Ottuka. D vr{i edinstven promet na dobra. prevoznici. So nabavkata na tovarnoto vozilo. podreduvaweto na dobroto kon soodvetnata namena dano~niot obvrznik go vr{i so samoto koristewe na pravoto na odbivka. Primer 1: Dano~niot obvrznik D . Pla}aweto na danokot se doka`uva so carinski dokument (carinska deklaracija). Licata koi edinstveno u~estvuvale vo uvozot.rezident vo Slovenija. dano~niot obvrznik mo`e celosno da go iskoristi pravoto na odbivka na prethodniot danok. se smeta za usluga so nadomestok i podle`i na odano~uvawe (~len 6 stav 3 to~ka 1 ZDDV). Pravoto na raspolagawe vrz uvezenite prozorci preminuva od D na B duri so samoto zavr{uvawe na monta`ata. dokolku istiot e fakti~ki platen i ako dano~niot obvrznik gi koristi dobrata za celi na negovata stopanska dejnost. Po pravilo. koj go platil istiot ili koj go prenel uvezenoto dobro preku granica za potrebite na dano~niot obvrznik koj ima pravo na odbivka. pravo na odbivka na danokot na dodadena vrednost pri uvoz ima D. na pr.85 - stopansko deluvawe ili negovata namena celosno da ja podredi kon poleto na nestopansko deluvawe (na pr. (2) Za dobivawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok bitno e uvezenite dobra da se vneseni vo zemjata (~len 11 od ZDDV). Ako uvezenoto dobro se koristi za vr{ewe promet vo ovie podra~ja. {pediteri. li~ni celi). dobroto }e se smeta za uvezeno duri po negoviot premin vo zemjata (~len 15 to~ka 2 od ZDDV). Poglavje 82 Odbivka na prethodniot danok pri uvoz (1) Dano~niot obvrznik mo`e danokot na dodadena vrednost za dobra uvezeni vo zemjata (vo natamo{niot tekst: danok na dodadena vrednost pri uvoz) da go odbie kako prethoden danok. . koga prevozot ili ispra}aweto od strana na ispora~atelot ili primatelot na dobroto zapo~nuva vo stranstvo (~len 13 to~ka 2 od ZDDV). primatelot na dobroto mo`e da go stekne pravoto na odbivka na prethodniot danok. Ne e merodavno pra{aweto koj e dol`nik na danokot na dodadena vrednost pri uvoz (~len 32 to~ka 2 od ZDDV). Primer 2: Dano~en obvrznik kupuva tovarno vozilo za celi na negovata stopanska dejnost. koj e sostaven od isporaka na prozorci i nivno vgraduvawe (~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV) i koj e izvr{en so zavr{uvaweto na monta`ata vo Skopje (~len 13 to~ka 3 od ZDDV). trgovski zastapnici) nemaat pravo na odbivka na prethodniot danok.. Pri uvoz preku podra~jata navedeni vo ~len 12 od ZDDV (slobodni zoni. Prevoznikot P najmen od D gi transportira prozorcite do Skopje i go pla}a danokot na dodadena vrednost pri uvozot. (4) Ispora~atelot ima pravo na odbivka na danokot na dodadena vrednost pri uvoz samo ako go vnesuva dobroto vo zemjata za sopstveno raspolagawe i duri potoa go ispora~a na primatelot na istoto. Koristeweto na dobroto za drugi celi. Nasproti toa. (3) Koristewe na dobrata za celi na stopanskata dejnost postoi kaj dano~niot obvrznik koj go ima pravoto na raspolagawe vrz dobroto vo momentot na uvozot. Podreduvaweto na dobroto kon poleto na stopansko deluvawe e dozvoleno samo ako dobroto e vo objektivna i prepoznatliva ekonomska vrska so stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik i dokolku dadenata nabavka treba da ja unapreduva stopanskata dejnost na istiot.

12. Vo slu~aj na prodol`uvawe na rokot za pla}awe na danokot na dodadena vrednost pri uvoz.01 godina i istata ja pla}a na 03. Dano~niot obvrznik mo`e da go odbie kako prethoden danok i plateniot danok na dodadena vrednost za uvoz na dobra koi gi koristi za vr{ewe na takviot promet. prethodniot danok mo`e nezavisno od re~enica 1 da se odbie so podnesuvawe na dano~na prijava za presmetkovniot period vo koj nastanal dano~niot dolg (~len 10 stav 4 od DDVP). duri i ako dobrata ne se vnesat vo zemjata tuku istite se koristat ili se potro{at vo navedenite podra~ja. Toj ima pravo na odbivka na prethodniot danok duri i ako e dol`nik na danokot na dodadena vrednost pri uvoz lice zadol`eno od nego (na pr. dano~niot obvrznik da poseduva soodveten carinski dokument ili carinski zaverena zamena za istiot za celi na ostvaruvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok.01 godina i e platen najdocna do datata na prodol`uvawe. .06.86 - (5) Koga dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo ima pravo na odbivka na prethodniot danok. primatelot na ispolnuvaweto mo`e zaradi poednostavuvawe da go iskoristi pravoto na odbivka na prethoden danok u{te vo presmetkovniot period vo koj go prijavuva danokot na dodadena vrednost dolguvan spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV (~len 6 stav 2 od DDVP). Toj ja dobiva fakturata na 02. carinskiot organ e dol`en vedna{ da go izvesti za toa nadle`niot dano~en organ (~len 10 stav 5 od DDVP). Ako dano~niot obvrznik ne go platil ili go platil delumno prolongiraniot danok na dodadena vrednost pri uvoz do denot na vtasanost na istiot. (7) Danokot na dodadena vrednost pri uvoz mo`e da se odbie kako prethoden danok vo presmetkovniot period. vo koj se ispolneti site zakonski propi{ani uslovi (vidi stav 1 od ova poglavje.01 godina. Primer 2: Rokot za pla}awe na danokot na dodadena vrednost pri uvoz e prodol`en od 27. Primer 1: Dano~en obvrznik kupuva dobro za celi na negovata stopanska dejnost. carinski zoni i carinski skladi{ta se odano~uva spored ~len 12 od ZDDV isto kako i prometot vo zemjata (vidi poglavje 21 od DDVU). Poglavje 83 Moment na odbivka na prethodniot danok (1) Prethodniot danok mo`e da se odbie otkako dano~niot obvrznik go primil prometot i otkako postoi faktura za ovoj vlezen promet. Vo ovie slu~ai pravoto na odbivka se uslovuva so toa.05. se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo slu~aite na podocne`no namaluvawe i vra}awe na ovoj danok. Carinskiot organ e dol`en vedna{ da go izvesti nadle`niot dano~en organ za dopolnitelnoto namaluvawe i vra}aweto na danokot na dodadena vrednost pri uvoz. Danokot mo`e da se odbie kako prethoden danok so podnesuvawe na dano~na prijava za presmetkovniot period noemvri. (8) Dokolku danokot na dodadena vrednost pri uvoz bil ve}e odbien kako prethoden danok.01 godina do 15. koe mu se ispora~uva na 29. {pediter..04. Pritoa e bez zna~ewe momentot na pla}awe na fakturata. danokot se vra}a spored uslovite i postapkata od ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP.11.01 godina. Dano~niot obvrznik mo`e da go odbie prethodniot danok vo presmetkovniot period maj 01 godina. vo koj se ispolneti obata uslova (~len 34 stav 2 od ZDDV). Odbivkata na prethodniot danok mo`e da se izvr{i vo onoj presmetkoven period. prevoznik ili trogvski zastapnik). (9) Prometot za celi na krajna potro{uva~ka vo slobodni zoni. (6) Ne e neophodno danokot na dodadena vrednost da go platil samiot dano~en obvrznik. ~len 34 stav 2 od ZDDV). Ispravkata se vr{i vo presmetkovniot period na namaluvaweto i vra}aweto (~len 22 stav 2 od ZDDV). (2) Kaj fakturite izdadeni od dano~en obvrznik-rezident vo stranstvo.

.01 godina dobiva uredna faktura za avansnoto pla}awe so oddelno iska`an DDV vo visina od 38. odbivkata na prethodniot danok se revidira so retroaktivno dejstvo.000 denari.01.000 denari mo`e da se odbie vo presmetkovniot period maj 01 godina. Ako ovie uslovi ne se istovremeno ispolneti. Dano~niot obvrznik go pla}a ostatokot na 02. (5) Dokolku bilo izvr{eno avansno pla}awe. Pritoa e bez zna~ewe momentot na pla}aweto na ostanatiot iznos. a sepak ne e izvr{en promet sprema dano~niot obvrznik. Uslovite za odbivka na prethodniot danok se ispolneti vo presmetkovniot period mart 01 godina. Kon ~len 35 ZDDV Poglavje 84 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka kaj promet osloboden od danok i kaj promet vo stranstvo Isklu~uvawe na pravoto na odbivka kaj promet osloboden od danok (1) Pravoto na odbivka na prethodniot danok e isklu~eno za site vlezni ispolnuvawa koi dano~niot obvrznik gi koristi za vr{ewe na promet osloboden od danok spored ~len 23 od ZDDV (~len 35 to~ka 1 alineja a) od ZDDV). a vo vrska so momentot na ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo slu~ai na dopolnitelno namaluvawe ili vra}awe na danokot na dodadena vrednost pri uvoz (~len 22 stav 2 od ZDDV) vidi poglavje 82 stav 8 od DDVU. se uka`uva na poglavje 36 od DDVU.01 godina dano~niot obvrznik vr{i avansno pla}awe vo visina od 357. odbivkata na prethodniot danok mo`e da se izvr{i za presmetkovniot period vo koj }e bidat ispolneti dvata uslova (~len 34 stav 2 od ZDDV).07.000 denari. dali avansnoto pla}awe bilo vrateno.000 denari danok na dodadena vrednost.02.01 godina.02.01.05. dali pla}aweto izvr{eno pred realizacija na nara~aniot promet go opfa}a celokupniot nadomestok ili samo del od nego.000 denari + 76.01 godina toj dobiva faktura na iznos od 400. vo toj slu~aj mo`e da se odbie samo iznosot na danokot koj e sodr`an vo izvr{enoto avansno pla}awe. Uslovite za odbivka na prethodniot danok se ispolneti vo presmetkovniot period fevruari 01 godina.01 godina.01 godina. nema nikakvo zna~ewe. Na 20. liceto mo`e da go koristi pravoto na odbivka na prethodniot danok dokolku mu bila izdadena faktura koja gi ispolnuva uslovite od ~len 53 od ZDDV i ~len 18 do 22 od DDVP.000 denari. Revidiraweto na odbivkata na prethodniot danok se vr{i nezavisno od toa. Dano~niot obvrznik mo`e da go odbie kako prethoden danok iznosot na danok na dodadena vrednost sodr`an vo pla}aweto vo visina od 57. Dokolku dano~niot obvrznik vr{i avansni pla}awa vo delumni iznosi. (4) Pra{aweto. Primatelot na ispolnuvaweto mo`e da go odbie samo danokot na dodadena vrednost sodr`an vo zavr{nata faktura koj otpa|a na ostanatiot iznos za pla}awe (vidi isto poglavje 117 stav 3 od DDVU). Primer 3: Dano~en obvrznik nara~al ma{ina na 10. Na 15.01 godina. iska`aniot danok na dodadena vrednost se deli na poedine~nite delumni iznosi. Ako oddelno iska`aniot danok na dodadena vrednost e povisok od danokot na dodadena vrednost koj otpa|a na pla}aweto pred realizacija na prometot.. prometot osloboden od danok spored ~len 24 od ZDDV ne go isklu~uva pravoto na odbivka. Primer 2: Dano~en obvrznik nara~uva ma{ina na 10. Ma{inata se ispora~uva na 10.87 - (3) Ako dano~niot obvrznik izvr{i pla}awe pred priem na prometot. (6) Vo vrska so momentot na ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo slu~ai na promena na dano~nata osnova (~len 22 stav 1 od ZDDV). Na 04. Na 05.01. Ostanatiot prethoden danok vo visina od 19.03.000 denari. Nasproti toa.01 godina vr{i avansno pla}awe vo visina od 238.

taa ne mo`e da go odbie prethodniot danok dokolku reklamnite sredstva se podreduvaat kon prometot osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 5 od ZDDV. Primer 2: Dano~en obvrznik gradi objekt. Liceto nema pravo da izvr{i odbivka na prethodniot danok koj nastanal za izgradbata na objektot. a ne predvidenata namena. fakti~ki. Izgradbata na objektot zavr{uva na 20. toj go izdava objektot na 01. kaj koi postoi neposredna ekonomska povrzanost so promet koj go isklu~uva pravoto na odbivka. Merodavna e sekoga{ fakti~kata. Ova ne va`i za promet vo stranstvo. vo toj slu~aj ne postoi pravo na odbivka na prethodniot danok. no istite gi koristi fakti~ki za izvr{uvawe promet koj go isklu~uva pravoto na odbivka. Dokolku bila ve}e izvr{ena odbivka na prethodni danoci koi nastanale pri izgradbata. Otkako ne nao|a zakupci za taa cel. Isklu~uvaweto na pravoto se ocenuva edinstveno spored makedonskoto pravo na danokot na dodadena vrednost. ako istiot bi se izvr{uval vo zemjata (~len 35 to~ka 1 alineja b) od ZDDV). tuku i za prethodni danoci koi se vo posredna ekonomska vrska so vakvite vidovi na promet. koj ima namera da go iznajmuva za kancelariski celi. Dano~niot obvrznik vr{i. vo toj slu~aj se revidira izvr{enata odbivka na prethodniot danok. promet osloboden od danok koj go isklu~uva pravoto na odbivka (~len 23 to~ka 2 od ZDDV).11. Primer 3: Dano~en obvrznik gradi objekt koj ima namera da go iznajmuva za kancelariski celi. Primer 4: Prevoznikot na patnici P so sedi{te vo Skopje vr{i so svojot avtobus prevoz na patnici od Skopje preku Bugarija do Turcija. za koj e isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok(~len 23 to~ka 2 od ZDDV). Delot od transportot koj e vo stranstvo ne podle`i na odano~uvawe so makedonski DDV.88 - (2) Pravoto na odbivka se isklu~uva ne samo za prethodni danoci. koga dano~niot obvrznik gi koristi vleznite ispolnuvawa za vr{ewe promet vo stranstvo. nasproti prvobitnata namera. toj bi bil osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 od ZDDV. No. Toj nema pravo da gi odbie prethodnite danoci koi nastanale pri izgradbata na objektot.03 godina na privatni lica za stanbeni celi. dokolku istiot bi se izvr{uval vo zemjata. vleznoto ispolnuvawe ne se koristi za promet koj obezbeduva pravo na odbivka. Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni d a noci pri promet vo stranstvo (5) Pravoto na odbivka na prethodni danoci na~elno ne e isklu~eno. dali spored pravoto na danokot na dodadena vrednost vo dr`avata na izvr{uvawe na prometot merodavniot promet e odano~iv ili e osloboden od danok so pravo na odbivka na prethodni danoci. Dano~niot obvrznik vr{i fakti~ki promet osloboden od danok. (4) Isklu~uvaweto na pravoto na odbivka na prethodniot danok nastapuva i vo slu~ai koga merodavniot promet bil izvr{en vo podocne`en presmetkoven period. toj go izdava objektot na privatni lica za stanbeni celi. Dokolku po iskoristuvaweto na pravoto na odbivka na prethodniot danok se utvrdi deka. Delot od transportot koj e vo zemjata (~len 14 stav 2 to~ka 1 od ZDDV) e osloboden od danok kako me|unaroden prevoz na lica spored ~len 23 to~ka 19 od ZDDV (vidi poglavje 55 od DDVU). Pravoto na odbivka otpa|a nezavisno od toa..06. Otkako ne nao|a zakupci za taa cel. . koj spored ~len 23 od ZDDV bi bil osloboden od danok. (3) Ako dano~niot obvrznik predvidel vleznite ispolnuvawa nabaveni za celi na negovata stopanska dejnost da gi koristi za vr{ewe promet koj obezbeduva pravo na odbivka. odbivkata se revidira.02 godina. Primer 1: Koga odredena banka }e nabavi reklamni artikli.

to~ka 2. potro{en materijal) isklu~ivo za celi navedeni vo ~len 35 to~ka 2 re~enica 2 alineja a) do d) od ZDDV. motorno maslo ili sredstva za nega na voziloto). osobeno za nabavka na rezervni delovi (na pr.2. izdadeno od prodava~ot kako nositel na dokumentot za homologacija ili od ovlasten organ-institucija. (3) Pravoto na odbivka na prethodni danoci n e e i s k l u ~ e n o. tro{oci za odr`uvawe ili popravka. Dokolku se promeni namenata na dobroto vo podocne`ni dano~ni periodi. (4) Za ocenka na pra{aweto. pokraj sedi{teto na voza~ot. 010 pod decimalna oznaka 1. odr`uvawe na avtobusot). se doka`uva vo koja kategorija spa|a voziloto. odnosno so izjava za soobrazenost so homologiran tip na vozilo. dali odredeno prevozno sredstvo se koristi isklu~ivo za celi navedeni vo ~len 35 to~ka 2 re~enica 2 od ZDDV.M. imaat najmnogu osum sedi{ta i ~ija najgolema masa ne preo|a 3500 kg (kategorija M 1) spa|aat i terenskite vozila (." no samo onie od kategorija M1. proizvodstvoto. Za ovie vozila (site vozila od kategorijata M1 i terenskite vozila od kategorijata M1).2. .. tuku za osnova se zema namenata na voziloto vo soodvetniot dano~en period (kalendarska godina). NO. Od pri~ini na poednostavuvawe. avtomobilski gumi).xipovi. Ova va`i za site izdatoci povrzani so koristeweto na vakvite prevozni sredstva. nabavka na gorivo. e isklu~eno pravoto na odbivka. Vadeweto i postavuvaweto na sedi{tata ne se smeta za prepravka samo ako konstrukciono e obezbedena mo`nosta za olesneto vgraduvawe i vadewe na sedi{tata. vidi poglavje 92 do 97 od DDVU). se avtomobili koi po konstrukcijata.3. nabavka na avtobus. vo toj slu~aj se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok soglasno so ~len 37 od ZDDV (vo vrska so toa. odr`uvawe ili popravka). koga dano~niot obvrznik go koristi prevoznoto sredstvo vo mnogu mal obem (najmnogu 5%) i za drugi celi (na pr. za privatni celi). Poglavje 85 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni danoci za prevozni tro{oci (1) Osven vo slu~aite navedeni vo stav 3 do 5 od ova poglavje. Dano~niot obvrznik za ovie vozila ima pravo na odbivka na predhodniot danok dokolku gi ispolni uslovite za toa. kako i za uslugi povrzani so koristeweto na navedenite prevozni sredstva (na pr. nadomestoci za iznajmuvawe gara`i). gorivo i potro{en materijal (na pr. dokolku se raboti za poedine~en uvoz za koj nema izdadeno dokument za homologacija vo na{ata zemja.. ne se poa|a od celokupniot period na koristewe na voziloto.2. iznajmuvaweto ili uvozot na prevoznite sredstva navedeni vo ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV. Vozila za kombiniran prevoz (kombi) koi se predvideni so makedonskiot standard MKS.. Dokolku e ispolnet ovoj uslov. ne se primenuva zabranata na odbivka na prethodni danoci nitu vrz koristenite uslugi povrzani so upotrebata na prevoznite sredstva (na pr. duri i vo slu~ai koga dano~niot obvrznik gi koristi ovie prevozni sredstva isklu~ivo za celi na negovata stopanska dejnost. (2) Kon kategorijata na vozila za prevoz na patnici koi. prvata re~enica od ZDDV. dadenata isklu~iva namena mo`e da se pretpostavi i vo slu~ai. uredite i opremata se osposobeni za istovremen ili poseben prevoz na lica i predmeti. ako dano~niot obvrznik gi koristi prevoznite sredstva od ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV i drugite dobra (rezervni delovi. dano~niot obrvznik na~elno nema pravo na odbivka na predhoden danok vo smisla na ~len 35. vozila so zgolemena proodnost ili vo sekojdnevniot govor . koi P gi koristi za vr{ewe na ovoj me|unaroden prevoz na lica..89 - Za site vlezni ispolnuvawa (na pr. bez posebni popravki ili dodatoci i ~ij vkupen transporten kapacitet odgovara na masa od 17 patnici vklu~uvaj}i go voza~ot i sedi{tata. tuku postoi dokument za soobrazenost na poedine~no pregledano vozilo. pravoto na odbivka na prethodni danoci e sekoga{ isklu~eno za danoci koi nastanale pri nabavkata. goriva. So dokumentot za homologacija na tip vozilo.off  road  vehicles"). za parkirawe.

od strana na rentakar-firmi ili dru{tva za lizing na prevozni sredstva). so pomo{ na vizuelni. 5. osobeno. pravoto na odbivka na prethodni danoci za reklamni izdatoci ne e isklu~eno. Poglavje 86 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka za izdatoci za reprezentacija Poim na izdatoci za reprezentacija (1) Spored ~len 35 to~ka 3 od ZDDV. Prevozot pretstavuva sporeden promet kon isporakata na leb (vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). sprema ~lenovi i sprema nim bliski lica ne pretstavuvaat reprezentaciski izdatoci i. pri {to lebot go transportira so sopstveno vozilo. (2) Nasproti toa. izzemaj}i odredeni isklu~oci predvideni vo vakvi slu~aevi (vidi gi poglavjata 5 i 13 od DDVU). odr`uvaweto i popravkata na prevozni sredstva. patni~ki mtorni vozila ili motori) na avto-{koli. podaroci. prevozot so prevoznite sredstva i toa prevozot na lica (na pr. vo kantina vo sopstvenost na pretprijatieto) ili vo restoran. pravoto na odbivka na prethodni danoci se isklu~uva za reprezentaciski izdatoci za gostewe. Dokolku dano~niot obvrznik go iznajmuva prevoznoto sredstvo pred negovata isporaka soglasno so ~len 35 to~ka 2 re~enica 2 alineja b) od ZDDV. koi vo prv red slu`at za statusen nastap vo javnosta. Izdatocite za davawa na dano~niot obvrznik sprema negovite vraboteni ili za davawa na trgovski dru{tva sprema nivnite sopstvenici na vlog. Prevoznata usluga mora da pretstavuva osnoven promet. letala ili plovni vozila) ili na dobra. 4.90 - (5) Isklu~uvaweto na pravoto na odbivka na prethodni danoci ne va`i vo slu~ai na isklu~ivo koristewe na dobroto za slednite celi (~len 35 to~ka 2 re~enica 2 alineja a) do d) od ZDDV): 1. Vakvite davawa podle`at na~elno na odano~uvawe spored ~len 3 stav 3 ili ~len 6 stav 3 od ZDDV. taka {to vo ovie slu~ai pravoto na odbivka na prethodni danoci otpa|a ve}e so primena na ~len 34 stav 1 to~ka 1 od ZDDV (vidi poglavje 80 od DDVU). Pravoto na odbivka na prethodni danoci za patnite tro{oci e isklu~eno. Primer: Pekar ispora~uva leb sprema svoite klineti. akusti~ni ili kombinirani sredstva. kon odreden promet na dobra). 3. Izdatoci za gostewe (3) Izdatoci za gostewe pretstavuvaat tro{oci za konsumacija na jadewa. Ovoj isklu~ok ne se primenuva. so taksivozila.. dokolku prevozot pretstavuva sporeden promet (na pr. na pr. hotel i sl. nabavkata na rezervni delovi i potro{en materijal od strana na avtomehani~arski rabotilnici. uslugite navedeni vo poglavje 29 stav 6 to~ka 6 od DDVU. Tuka se vbrojuvaat vozilata (na pr. ne go isklu~uvaat pravoto na odbivka na prethodni danoci. obukata na voza~i so prevoznite sredstva. pijalaci i drugi proizvodi za u`ivawe. rekreacija i zabava. od strana na ispora~ateli na vozila. Izdatocite za gostewe na lica so deloven povod vo stanot na dano~niot obvrznik. iznajmuvaweto prevozni sredstva (na pr. minibus. da se inicira kaj potro{uva~ot donesuvawe odluka za steknuvawe odredeni dobra ili za koristewe odredeni uslugi i na toj na~in da se unapredi sopstvenata delovna aktivnost. rezervni delovi ili goriva). zaradi toa. po pravilo ne se smetaat za izdatoci za celi na negovata stopanska dejnost. odmor. 2. Reprezentaciski izdatoci se izdatoci od op{testven (potro{uva~ki) vid. prometot so prevozni sredstva i drugi dobra (na pr. vakvoto koristewe na voziloto nema da pretstavuva nesoodvetna namena. . koj odgovara na ekonomskata i op{testvenata pozicija na dano~niot obvrznik (nega na imixot). dali gosteweto se vr{i vo sopstvenite delovni prostorii na dano~niot obvrznik (na primer. Kon reklamnite merki se vbrojuvaat. Pritoa e bez zna~ewe pra{aweto. Reklamnite merki se sproveduvaat so cel.

nabavuva pozlateni penkala po edine~na cena od 650 denari. T gi podaruva vakvite penkala na svoite klienti. pravoto na odbivka na prethodni danoci e isklu~eno u{te pri nabavkata. Bidej}i se raboti za gostewe vo delovnite prostorii i bidej}i ne e nadminat pragot od 300 denari (vidi stav 3 od ova poglavje). Pravoto na odbivka na prethodni danoci ostanuva da va`i. pri {to e pre~ekoren pragot. im podaruva za bo`i}nite praznici na svoite najdobri klienti po edna audio-kaseta koi vo prethodniot period bile nabaveni po edine~na cena od 510 denari (bruto-nabavna cena). So samata nabavka na penkalata se utvrduva deka se raboti za podaroci vo smisla na ~len 35 to~ka 3 od ZDDV. pravoto na odbivka na prethodni danoci ne se isklu~uva pri gostewe na delovni partneri vo delovnite prostorii na dano~niot obvrznik. Dano~niot obvrznik ne mora da vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok za periodot na nabavkata. Kaj podarokot ne e nadminat pragot od 500 denari. T gi podaruva penkalata na svoite najdobri klienti. Ispravkata se vr{i vo presmetkovniot period na podaruvaweto. Za bo`i}nite praznici. ispravkata na odbivkata na prethodniot danok ne mora da se izvr{i za presmetkovniot period na nabavkata na dobroto. Duri vo momentot na podaruvaweto se primenuva isklu~uvaweto na pravoto na odbivka spored ~len 35 to~ka 3 od ZDDV. dokolku poedine~noto gostewe po dleoven partner vo kalendarskiot mesec ne nadminuva 300 denari (bruto-vrednost) i ako dano~niot obvrznik go evidentira imeto i adresata na gosteniot deloven partner. dano~niot obvrznik e dol`en da go evidentira imeto.) i so peciva i pralini. Primer 1: Dano~niot obvrznik T koj trguva so audio-proizvodi. . Po zavr{uvaweto na sostanokot. dokolku dobrata dadeni na primatelot ne nadminuvaat vkupen iznos od 500 denari (bruto-iznos) vo dano~niot period (kalendarska godina). Pri podaruvawe na vrednost pogolema od 150 denari. pregovori itn. (5) Ako vo momentot na nabavkata na dobroto negovata namena se u{te ne e utvrdena kako dobro za celi na podarok. dano~niot obvrznik mu dava podarok na sekoj deloven partner (bruto cena od 490 denari). kako i vidot i vrednosta na podarokot. ako sevkupnite izdatoci za site podaroci sprema primatelot na podarocite nadminuvaat iznos od 500 denari. prezimeto i adresata na primatelot na podarokot. na koe stoi imeto na firmata. mineralna voda. na koi stoi imeto na firmata. Od pri~ini na poednostavuvawe. koj trguva so audio-proizvodi. sokovi itn.. pravoto na odbivka na prethodniot danok ne e isklu~eno. pravoto na odbivka na prethodni danoci mo`e najprvin da se iskoristi soglasno op{tite uslovi od ~len 33 i ~len 34 od ZDDV. Pragot vo visina od 500 denari po podarok i po klient ne e pre~ekoren. Dokolku se nadmine pragot od 500 denari so davaweto na podarokot. Vrednosta na gosteweto iznesuva 150 denari po lice. (4) Kaj izdatocite za podaroci (podaroci na dobra). od pri~ini na poednsotavuvawe ne se isklu~uva pravoto na odbivka na prethodni danoci. Nabavkata na audio-kasetite vo prethodniot period mu go obezbedila na T pravoto na odbivka na prethodnite danoci vo slu~aj na ispolnetost na op{tite uslovi za toa.91 - Od pri~ini na poednostavuvawe. Za bo`i}nite praznici. Dokolku se davaat pove}e podaroci kon lice vo odreden dano~en period. Primer 3: Dano~niot obvrznik D gi gosti delovnite partneri vo svoite delovni prostorii vo ramkite na odreden sostanok (seminar. nabavuva penkalo po edine~na cena od 50 denari. Primer 2: Dano~niot obvrznik T koj trguva so audio-proizvodi. So toa. pravoto na odbivka na prethodni danoci }e otpadne vo poln obem. kako i denot na gosteweto i iznosot na izdatocite za gostewe. Primer 1: Dano~niot obvrznik T. Isklu~uvaweto na odbivkata na prethodni danoci ne se primenuva. se vr{i dopolnitelna korekcija na pravoto na odbivka na prethodni danoci. tuku se vr{i ispravka za presmetkovniot period na davawe na podarokot.) so pijalaci (kafe.

crte`i. izraboteni vo celost so raka. dodeka podarokot vo vrednost od 200 denari go dal na istiot deloven partner vo maj. pravoto na odbivka na prethodni danoci se isklu~uva za site izdatoci za uslugi na smestuvawe i ishrana koi bile izvr{eni sprema dano~niot obvrznik kako primatel na ispolnuvaweto. Pravoto na odbivka na prethodni danoci mo`e da se iskoristi vo momentot na nabavkata na podarokot (januari). na primer. avtobusi. brodovi ili avioni) koj se vr{i sprema dano~niot obvrznik kako primatel na ispolnuvaweto. Poglavje 87 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni danoci za odredeni predmeti za opremuvawe prostorii (1) Pravoto na odbivka na prethodni danoci za dobrata za opremuvawe prostorii navedeni vo ~len 35 to~ka 4 od ZDDV. Za administrativni prostorii se smetaat samo prostorii vo koi se vr{i upravuvawe so sopstveniot deloven potfat. kako i vo pogled na patnite tro{oci na negovite vraboteni za patuvawe od mestoto na `iveewe do rabotnoto mesto. za vozewa so edrilici ili motorni ~amci. od koj bilo materijal (tarifen broj 9703 od Carinskiot tarifnik). (2) Za umetni~ki predmeti vo smisla na odredbata se smetaat samo: 1. pasteli. pe~ateni sliki i litografiii (tarifen broj 9702 od Carinskiot tarifnik). sliki.. tuku i. Podarokot vo vrednost od 400 denari go dal vo januari. taksi-vozila. rekreacija i zabava (6) Zabranata na odbivka na prethodni danoci spored ~len 35 to~ka 3 gi opfa}a i site izdatoci za odmor. koi se nao|aat vo sopstvenite (duri i iznajmenite) administrativni prostorii. bidej}i nivnata sevkupna vrednsot vo dano~niot period nadminuva 500 denari (vidi stav 4 od ova poglavje). hodnici). izdatoci za lov i ribolov. na primer. Ova va`i osobeno za patni tro{oci po povod sopstveno delovno patuvawe ili slu`beno patuvawe na negovite vraboteni. So davaweto na podarokot vo maj se isklu~uva pravoto na odbivka na prethodni danoci za dvata podaroka. Ispravkata na prethodniot danok mo`e. ^lenot 35 to~ka 5 od ZDDV nema zna~ewe vo pogled na tro{ocite od me|unaroden prevoz koj e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 ili spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV. Tuka se vbrojuvaat i sporedni prostorii koi se vo odredena funkcionalna povrzanost so administrativnite prostorii (na primer. vo koj kaj istite se raboti za reprezentaciski izdatoci. Ova va`i ne samo za tro{oci za smestuvawe i ishrana po povod sopstveno delovno patuvawe ili po povod slu`beno patuvawe na vrabotenite. Izdatoci za odmor. pravoto na odbivka na prethodni danoci e isklu~eno za izdatoci za prevozot na lica od sekakov vid (na pr. se isklu~uva za onie dobra. za smestuvawe na . Poglavje 88 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni danoci za patni tro{oci Spored ~len 35 to~ka 5 od ZDDV.92 - Primer 2: Dano~en obvrznik nabavil vo mesecot januari eden podarok vo vrednost od 400 denari i vtor podarok vo vrednsot od 200 denari. vklu~uvaj}i gi gostewata povrzani so niv. kako i za drugi sli~ni celi. 3. vo onoj del. 2. originalni gravuri. Tuka se vbrojuvaat. rekreacija i zabava. Poglavje 89 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni danoci za tro{oci na smestuvawe i ishrana (1) Spored ~len 35 to~ka 6 od ZDDV. da se izvr{i za presmetkovniot period na maj. so `eleznica. namesto za presmetkovniot period na januari. osven ctre`ite od tarifen broj 4906 i drugite ra~no boeni ili ra~no ukraseni zanaet~iski proizvodi (tarifen broj 9701 od Carinskiot tarifnik). originalni skulpturi i bisti.

dopolnitelno kon toa. mo`at da se odbijat vo poln iznos. 2. so koj se ekonomski povrzani prethodnite danoci. . D mo`e da izvr{i odbivka na prethodniot danok od hotelskata faktura. Podelbata na prethodnite danoci zavisi isklu~ivo od namenata na vleznite ispolnuvawa. (3) Od pri~ini na poednostavuvawe i zaradi izbegnuvawe na skapa i nesoodvetna primena. koe go stava besplatno na raspolagawe na svoite vraboteni. zaradi toa. Podelbata spored ~len 36 od ZDDV i ~len 7 od DDVP se vr{i samo kaj ovie prethodni danoci. se realizira vo podocne`en presmetkoven ili dano~en period. (2) Pri podelbata na prethodnite danoci na del so pravo i na del bez pravo na odbivka ne se zemaat predvid prethodnite danoci kaj koi ne se ispolneti ostanatite uslovi od ~len 33 i ~len 34 od ZDDV i onie prethodni danoci. dokolku se ispolneti op{tite uslovi od ~len 33 i ~len 34 od ZDDV. so naplatata na danok na dodadena vrednost). pijalaci i drugi sredstva za u`ivawe.. zatoa {to istiot nema pravo na oddelno iska`uvawe na danokot na dodadena vrednost ili zaradi toa {to liceto iska`alo previsok danok na dodadena vrednost vo fakturata za izvr{eniot promet (vidi poglavje 120 i poglavje 121 stav 1 od DDVU). zabranata na odbivka na prethodni danoci od ~len 35 to~ka 6 od ZDDV ne se primenuva vrz izdatoci za smestuvawe na vraboteni lica koi mo`at da se smetaat za izraz na iska`ano vnimanie sprema vraboteniot (vidi poglavje 5 stav 5 od DDVU). (3) Nastanatite prethodni danoci se delat spored na~eloto na ekonomska povrzanost na del so pravo i del bez pravo na odbivka. taka i so promet koj go isklu~uva pravoto na odbivka. 3. Prethodni danoci koi se zasmetuvaat isklu~ivo kon promet bez pravo na odbivka i koi. Besplatnoto obezbeduvawe uslugi sprema vrabotenite podle`i na odano~uvawe so DDV (~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV). Kon ~len 36 od ZDDV Poglavje 91 Podelba na prethodnite danoci (1) Prethodnite danoci se delat vo tri grupi: 1. Poglavje 90 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka za previsoko iska`an danok Danokot koj go dolguva izdava~ot na fakturata spored ~len 55 stav 1 ili stav 2 od ZDDV. Primer: Dano~niot obvrznik D rezervira vikend-prestoj (smestuvawe i ishrana) vo hotel vo Mavrovo. Kako rezultat na toa. ne mo`at voop{to da se odbijat. Kon izdatocite za ishrana se vbrojuvaat site izdatoci za jadewa. ne go ovlastuva primatelot na fakturata da izvr{i odbivka na prethodniot danok (~len 35 to~ka 7 od ZDDV). pravoto na odbivka na prethodni danoci ne se isklu~uva za izdatoci na dano~ni obvrznici koi samite vr{at uslugi na smestuvawe i ishrana odano~eni so danok na dodadena vrednost. Kaj grade`ni objekti. (2) Zaradi izbegnuvawe na neopravdano dvojno odano~uvawe (so postoewe na prethoden danok koj ne mo`e da se odbie i. Prethodni danoci koi ekonoski se povrzani kako so promet koj go obezbeduva. Prethodni danoci koi se zasmetuvaat isklu~ivo kon promet so pravo na odbivka i koi. za koi e isklu~eno pravoto na odbivka spored ~len 35 to~ka 2 do 7 ili spored ~len 38 stav 4 od ZDDV. zabranata na odbivka na prethodni danoci se ograni~uva na izdatocite za ishrana i smestuvawe vo krajnata faza na potro{uva~ka. prethodniot danok redovno se deli spored soodnosot na namenskite grade`ni povr{ini. zaradi toa. Istoto va`i i vo slu~aj koga prometot. Kako rezultat na toa.93 - delovni partneri ili na vrabotenite pri anga`man nadvor od nivnoto mesto na `iveewe.

dokolku se promenat okolnostite vo slednite godini. Pritoa. Kon ~len 37 od ZDDV Poglavje 92 Ispravka na odbivkata na prethodniot danok kaj investiciski sredstva (1) Vo pogled na pravoto na odbivka na prethodniot danok. Pri podnesuvaweto prijava za dano~niot period. Pri ispravka na odbivkata na prethodniot danok se poa|a od celokupniot iznos na prethodniot danok koj otpa|a na nabavkata ili na proizvodstvoto na investiciskoto dobro. dano~niot obvrznik e dol`en da izvr{i podelba na prethodnite danoci spored fakti~kata sosotjba koja postoi vo dadeniot dano~en period. Prviot kat se iznajmuva kako stan. vo koj postoi nivna povrzanost so stanot. Prethodnite danoci se delat spored odnosot na namenskite povr{ini. (5) Od pri~ini na poednostavuvawe. tro{ocite za izgradba mo`at da se podredat kon poedine~nite izlezni prometi. Prethodnite danoci koi nastanale za izgradbata na prizemjeto mo`at da se odbijat. (2) Za investiciski dobra se smetaat dobra koi spored smetkovodstvenite propisi se sostaven del od postojniot kapital na pretprijatieto.94 - Primer: Dano~en obvrznik gradi objekt na dva kata na sopstven imot. Namenskite povr{ini na dvata kata se ednakvi po golemina. Prizemjeto se iznajmuva na drug dano~en obvrznik za celi na negovata stopanska dejnost. Dokolku ne postoi drugo merilo za podelba na prethodnite danoci koe }e odgovara na fakti~kata situacija. uvozot ne se vklu~uva vo klu~ot na podelba.2000 godina (~len 61 stav 2 od ZDDV). Ispravka na odbivka na prethoden danok se vr{i samo kaj investiciski dobra koi dano~niot obvrznik gi nabavil ili proizvel posle 31. (3) Dokolku pravoto na odbivka na prethodniot danok bilo isklu~eno spored ~len 35 od ZDDV (vidi poglavje 84 do 89 od DDVU) vo kalendarskata godina na prvata upotreba na investiciskoto dobro i dokolku ispravkata vo podocne`na . za koi ima pravo na odbivka.03. Ako podelbata na prethodnite danoci ne mo`e da se izvr{i vrz osnova na fakti~kata namena na dobrata ili na uslugite (na primer zaedni~ki administrativni tro{oci).. prethodnite danoci koi nastanale pri izgradbata na objektot ne mo`at da se odbijat vo onoj del. da gi utvrdi i preku procenka koja }e odgovara na fakti~kata sostojba. vo koi se promenile okolnostite nasproti kalendarskata godina na prvata upotreba. (4) Dano~niot obvrznik mo`e iznosite od prethodniot danok. vidi poglavje 80 stav 1 od DDVU). dokolku istite pretstavuvaat sporeden promet. iznosite koi mo`at da se odbijat mo`at da se utvrduvaat edinstveno spored soodnosot me|u prometot so pravo na odbivka i drugite vidovi na promet. se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok za onie kalendarski godini. Ako na primer opremuvaweto ili visinata na tavanot se zna~itelno razli~ni me|u prostoriite koi se koristat za razli~ni nameni. Uvozot na dobra ne pretstavuva promet. Ottamu. Kaj investiciski dobra koi dano~niot obvrznik gi koristi podolgo od kalendarskata godina na prvata upotreba za realizacija na promet. dano~niot obvrznik mo`e kako pomo{no sredstvo za podelba na prethodnite danoci da ja zeme tro{kovnata presmetka. dano~niot obvrznik mo`e da izvr{i privremena podelba na prethodnite danoci za presmetkovnite periodi od kalendarskata godina spored soodnosot vo izminatata kalendarska godina ili spored predvideniot soodnos vo tekovnata kalendarska godina. Pri primenata na ovoj metod na podelba ne se zema predvid bankarskiot i finansiskiot promet (~len 23 to~ka 5 ZDDV) i prometot so nedvi`nosti i drugi investiciski dobra koi gi koristi dano~niot obvrznik za celi na negovata stopanska dejnost. merodavni se okolnostite koi postojat vo kalendarskata godina na prvata upotreba (vo vrska so toa. Bidej}i iznajmuvaweto stanovi e oslobodeno od danok (~len 23 to~ka 2 ZDDV). se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok spored ~len 37 od ZDDV.

000 denari).01 godina.000 denari (6/9 od 1. koi bile merodavni za ostvaruvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok vo kalendarskata godina na prvata upotreba na dobroto. koja go obezbeduva pravoto na odbivka na prethodniot danok i tri meseci za dejnost.10. ili na {teta na dano~niot obvrznik. Ako dano~niot obvrznik ne go podredil investiciskoto dobro. Ottuka proizleguva. vidi poglavje 91 od DDVU). Podocne`nata namena za celi na stopanskata dejnost ne mu dava pravo na dano~niot obvrznik nitu na dopolnitelna ispravka na odbivkata na prethodniot danok. kaj koi se ispolneti uslovite od ~lenovite 33 i 34 od ZDDV (vidi poglavje 79 do 82 od DDVU). Primer 1: Dano~en obvrznik kupuva na 01. Ottuka.2 milioni denari). Vo proda`nata cena e sodr`an DDV vo visina od 1. koja go isklu~uva pravoto na odbivka (~len 35 to~ka 1 od ZDDV). Vo godinite 02 do 10 se vr{i ispravka na sekoja 1/10 (80. Od 10. Primer: Dano~en obvrznik steknuva rabotna masa na 20. dano~niot obvrznik ja koristi rabotnata masa isklu~ivo za celi na negovata stopanskata dejnost. Od 01. za osnova na ispravkata mo`at da se zemat samo onie prethodni danoci. proda`bata i koristeweto na dobrata za li~ni celi se ocenuvaat na na~in. bidej}i ne postoi uredna faktura ili ureden carinski dokument za uvozot. Vo toj slu~aj. vo ovoj period.0000 denari) od iznosot na prethodniot danok odbien vo 01 godina. soglasno so dano~no-pravniot tretman na dadeniot promet.01 godina. koja negovata }erka ja koristela za li~ni celi. Rabotnata masa bila nabavena za li~ni celi. ispravkata na prethodnite danoci ne e mo`na ni vo slu~ai koga investiciskoto dobro podocna }e bide koristeno za celi na stopanskata dejnost (vidi poglavje 80 stav 3 od DDVU). dano~niot obvrznik gi koristi prostoriite za celi na negovata trgovska dejnost. i istiot mo`e da se odbie vo visina od 800. Delovnite prstorii bile koristeni {est meseci za vr{ewe dejnost. ne mo`at da bidat vklu~eni vo ispravkata.04.. Od godinata 02 se vr{i ispravka na prethodniot danok spored ~len 37 od ZDDV.04 do 30. nabavkata ili proizvodstvoto kon poleto na negovo stopansko deluvawe. (2) Ako se promenat okolnostite kaj odredeno investicisko dobro.2 milioni denari. se vr{i podelba spored ~len 36 od ZDDV na prethodniot danok vo taa godina. (3) Promena na okolnostite mo`e da nastapi i pri proda`ba ili koristewe na dobrata za li~ni celi (~len 37 stav 3 od ZDDV). mart. toj gi koristi prostoriite za celi na negovata novootvorena zabarska ordinacija. Za godinata 01 se vr{i podelba na prethodniot danok spored ~len 36 od ZDDV (vo vrska so toa. nitu na ispravka na prethodniot danok.06. Prethodnite danoci kaj koi ne e mo`na odbivka.02 godina. ispravkata na odbivkata na prethodniot danok mo`e da vlijae ili vo polza. Sledstveno na toa.01 godina. Poglavje 93 Promena na okolnostite (1) Promena na okolnostite merodavna za odbivkata na prethodniot danok (~len 37 stav 1 od ZDDV) postoi koga vo kalendarskite godini koi sledat po godinata na prvata primena }e se pojavi povisok ili ponizok prethoden danok za odbivawe otkolku {to bilo toa slu~aj vo kalendarskata godina na prvata primena. Okolnostite vo poedine~nite kalendarski godini se ocenuvaat odvoeno i sekoja za sebe. Pritoa. ispravkata na prethodniot danok spored uslovite od ~len 37 se vr{i samo za godinite koi sledat. iznos za ispravka od 20.000 denari (3/12 od 80.09. koj nastanal pri nabavkata ili proizvodstvoto na investiciskoto dobro. prethodniot danok se deli vo soglasnost so vremenskiot udel na vidovite na namena na prostoriite za godinata 01.02. periodot na ispravka istekuva na 31. . kako da bilo koristeno investiciskoto dobro do krajot na merodavniot period na ispravka i ponatamu za celi na stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik.01 godina delovni prostorii. Vo godinata 11. Posle 01.95 - kalendarska godina dovede do prva odbivka na prethodniot danok.

11 godina dano~niot obvrznik go iznajmuva objektot za stanbeni celi. dodeka za ma{inata na 30. bidej}i promenata na okolnostite nastapila duri po istek na periodot na ispravka. Poedine~nite periodi na ispravka zapo~nuvaat da te~at otkako soodvetniot del od investiciskoto dobro bil prvpat upotrebuvan. Bidej}i vo ovie slu~ai steknuva~ot stapuva na mestoto na otu|uva~ot. Danokot na dodadena vrednost koj nastanal pri nabavkata na imotot. Na 01. za sekoj kat po~nuva da te~e poseben period na ispravka.02 godina i se iznajmuva so po~etok od 01. za sekoj oddelno koristen del od investiciskoto dobro se utvrduva poseben period na ispravka.04. (5) Ako merodavniot period na ispravka zavr{uva vo tekot na kalendarskata godina.04. Na 01. Vo odnos na objektot i na ma{inata.10. Merodavniot period na ispravka za investiciskoto dobro so ova ne se prekinuva i istiot va`i i ponatamu za steknuva~ot na imotot. grade`en objekt) se koristi vo zavisnost od fazata na izgradba i pred zavr{uvaweto na izgradbata.12. dodeka za prviot kat od objektot periodot na ispravka zapo~nuva da te~e na 01. Primer 3: Dano~en obvrznik steknal objekt na 20. Periodot na ispravka za objektot istekuva na 30. Ako odredeno finalizirano investicisko dobro bide koristeno samo delumno ili necelosno.07. Bidej}i izgradbata na poedine~nite katovi e zavr{ena vo razli~ni momenti i bidej}i istite zapo~nale da se koristat vo razli~ni momenti. Steknuva~ot na pretprijatieto prodol`uva da ja vodi stopanskata dejnost na istoto.06.04. Pra{aweto.09.12 godina. vo toj slu~aj za celoto investicisko dobro va`i eden edinstven period na ispravka.11 godina.02 godina dano~niot obvrznik prvpat koristel novogradba za celi na negovata stopanska dejnost. Primer 2: Dano~en obvrznik go prodava celokupnoto pretprijatie na 01.03. se zemaat predvid samo okolnostite koi nastapile do istek na ovoj period.01 godina do 31. Poglavje 94 Period na ispravka na prethodniot danok (1) Periodot. Periodot na ispravka za prizemjeto zapo~nuva da te~e od 01.01 godina. Na 01.05 godina. Prizemjeto e izgradeno na 31.11.03.07.02 godina. . Primer: Dano~en obvrznik gradi objekt vo periodot od 01 do 03 godina.11.03 godina i trae do 31.03 godina i se iznajmuva so po~etok od 01. Kaj investiciski dobra so pokratok period na amortizacija merodaven e soodvetniot pokratok period na ispravka (~len 37 stav 2 re~enica 2 od ZDDV). Kaj nedvi`nostite.13 godina. So iznajmuvaweto za stanbeni celi oslobodeno od danok. Prviot kat e izgraden na 30. za steknuva~ot na pretprijatieto se u{te va`at rokovite na ispravka. periodot se zgolemuva na deset godini (~len 37 stav 1 od ZDDV).. no ne se vr{i ispravka na prethodnite danoci koi nastanale pri nabavkata na imotot. od prenosot ne nastanuva obvrska na ispravka na odbivkata na prethodniot danok.03 godina. koj zapo~nuva so prvata primena na investiciskoto dobro. se ocenuva spored periodot na amortizacija koj e voobi~aen za soodvetnoto investicisko dobro.96 - (4) Prenosot na celokupniot imot ili na del od imotot vo smisla na ~len 5 od ZDDV ne se smeta za promet na dobra. nastapila promena na okolnostite. iznesuva na~elno pet godini po po~etokot na namenata.04 godina toj steknal ma{ina koja mu bila potrebna za negovata stopanska dejnost.11.03. koj go iznajmuva na drug dano~en obvrznik za celi na negovata stopanska dejnost vo periodot od 01. (2) Ako odredeno investicisko dobro (na pr. dano~niot obvrznik go odbil kako prethoden danok.09 godina.04. za koj se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok. koe go isklu~uva pravoto na odbivka na prethodniot danok (~len 35 to~ka 1 od ZDDV).02 godina i trae do 31.03.12 godina. dali se primenuva pokratok period na ispravka.

Bidej}i periodot na ispravka zavr{uva na 19.05.03.01 godina. objektot se izdava za stanbeni celi. Iznajmuvaweto za stanbeni celi e oslobodeno od danok bez pravo na odbivka na prethodniot danok spored ~len 23 to~ka 2 od ZDDV i doveduva do promena na okolnostite.000 denari.000 denari 06 1/10 od 1. Bidej}i periodot na ispravka zavr{uva na 30.000 denari 11 1/10 od 1.2 milioni denari = 120. ovoj period zavr{uva vo momentot vo koj investiciskoto dobro stanalo neupotreblivo.2 milioni denari = 120.06. Pritoa..000 denari 07 1/10 od 1. vo koj se promenile okolnostite koi bile merodavni za odobruvawe na pravoto na odbivka na prethodnite danoci.07.000 denari .000 denari = 48. za posledniot dano~en period ne se zema celokupniot godi{en udel na prethodnite danoci.000 denari 10 1/10 od 1. koj vodi trgovsko pretprijatie.000 denari = 48.2 milioni denari = 120.05 godina. vo godinata 11 se zemaat predvid samo 6/12 od godi{niot period na ispravka.000 denari 04 1/5 od 240.000 denari 08 1/10 od 1.97 - (3) Ako odredeno investicisko dobro stane neupotreblivo pred istek na periodot na ispravka.000 denari Primer 2: Registriran dano~en obvrznik. se dobivaat slednite iznosi na ispravka na {teta na dano~niot obvrznik: 05 1/10 od 1. Dano~niot obvrznik izvr{il odbivka na ovoj iznos kako prethoden danok. mesecot mart 06 godina se zema predvid pri ispravkata na prethodniot danok (~len 8 stav 3 od DDVP).01 godina patni~ko vozilo koe go koristi za celi na negovata stopanska dejnost. bidej}i patni~koto vozilo vo taa godina ne se korsitelo isklu~ivo za celi na iznajmuvawe.000 denari danok.2 milioni denari = 120. Iznajmuvaweto na patni~koto vozilo doveduva do promena na okolnostite za dano~nite periodi. Zaradi toa. Za 02 godina ne se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok. poglavje 85 stav 3 do 5 od DDVU).11.000 denari.000 denari 09 1/10 od 1.000 denari. od toa 6/12 = 60. Od 01. Vo momentot na nabavkata na patni~koto vozilo bilo isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok (~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV).2 milioni denari = 120. Pritoa. se dobivaat slednite godi{ni iznosi za ispravka vo polza na dano~niot obvrznik: 03 1/5 od 240. od toa 9/12 = 90.2 milioni denari = 120. Pritoa.06 godina. Ako periodot na ispravka istekuva vo ramkite na odreden dano~en period. nabavuva na 20. liceto go iznajmuva voziloto.2 milioni denari = 120. tuku za osnova na ispravkata se zema samo delot koj odgovara na soodvetnite kalendarski meseci. Primer 1: Registriran dano~en obvrznik gradi objekt koj go iznajmuva za kancelariski celi od 01. vo koi patni~koto vozilo bilo koristeno i s k l u ~ i v o za celi na iznajmuvaweto (~len 35 to~ka 2 stav 2 alineja b od ZDDV. za godinite 05 do 11 se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok.200. Mesecot april 05 godina se zema predvid vo ispravkata.02 godina. Vo kupoproda`nata cena se sodr`ani 240. Od 15. bidej}i promenata na okolnostite nastanala pred 16-ot den od ovoj mesec (soodvetna primena na ~len 8 stav 3 od DDVP).04. ne se vr{i izmena na utvrdeniot danok za dano~niot period na prvata namena. Poglavje 95 Postapka na ispravka na odbivkata na prethodniot danok Ispravkata na odbivkata na prethodniot danok se vr{i vo soodvetniot akontativen i dano~en period. Danokot na dodadena vrednost sodr`an vo tor{ocite na izgradba iznesuva 1. Za osnova na ispravkata vo godinata 05 se zemaat 9/12 od godi{niot iznos za ispravka.03.

000 denari. Bidej}i objektot bil koristen po izgradbata za realizacija na promet osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 2 od ZDDV. dano~niot obvrznik nema pravo na . Dano~niot obvrznik go prodava objektot na 01. (2) Promena na okolnostite vo smisla na ~len 37 od ZDDV postoi. ne nadminuva 15.000. Od juli 01 godina objektot se iznajmuva za stanbeni celi. Vo ispravkata se vklu~uvaat kalendarskata godina na otu|uvaweto ili koristeweto za li~ni celi.000 denari.07. Poglavje 97 Poednostavuvawa pri ispravkata na prethodniot danok (1) Ispravkata na prethodniot danok nema da se vr{i. koga dano~niot obvrznik.03 godina liceto kupuva ma{ina i vr{i odbivka na prethodniot danok vo visina od 60. dokolku prethodniot danok. toa nema da pretstavuva promena na okolnostite vo smisla na ~len 37 od ZDDV. Bidej}i negoviot sevkupen promet vo 05 godina ne iznesuva pove}e od 1.000. Vo ovoj slu~aj se vr{i ispravka na prethodnite danoci za site investiciski dobra. Primer: Dano~en obvrznik gradi objekt ~ija izgradba zavr{uva vo juni 01 godina.. Ako za navedeniot dano~en obvrznik nastane obvrskata za registracija vo podocne`na kalendarska godina ili ako istiot dobrovolno se registrira. koj otpa|a na tro{ocite za nabavka ili proizvodstvo na odredeno investicisko dobro. ne mo`at da se odbijat po pat na ispravka na prethodniot danok. vidi poglavje 111 od DDVU). Primer: Odreden dano~en obvrznik e obvrzan za registracija za celi na danokot na dodadena vrednost. Poglavje 96 Ispravka na odbivkata na prethodniot danok pri promena na odano~uvaweto (1) Mali pretpriema~i vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV nemaat pravo na odbivka na prethodnite danoci (vo vrska so tao.01.000 denari. Vo fakturite na poedine~nite grade`nici se sodr`ani prethodni danoci vo visina od 1. za koi se u{te ne zavr{il soodvetniot period na ispravka.000 denari Ispravkata na odbivkata na prethodniot danok se prijavuva vo sekoja od akontativnite i godi{nite DDV-prijavi od periodot na ispravka. postoi promena na okolnostite spored ~len 37 od ZDDV. od toa 3/12 = 12. pri {to vo akontativnite DDV-prijavi godi{niot iznos na ispravka se utvrduva na nivo na soodvetniot presmetkoven period (mesec ili trimese~je). kako i slednite kalendarski godini koi se del od periodot na ispravka (~len 8 stav 2 od DDVP). (2) Ako investiciskoto dobro se otu|i ili se koristi za li~ni celi spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV vo tekot na soodvetniot period na ispravka.04 godina na kupuva~.000 denari.000 denari). Na 02. Bidej}i dano~niot obvrznik e mal pretpriema~ vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV od 06 godina. liceto navremeno podnesuva kaj nadle`niot dano~en organ odjava od registarot na dano~ni obvrznici za celi na danokot na dodadena vrednost (~len 51 stav 9 od ZDDV).000 denari = 48.000 denari (~len 8 stav 1 DDVP). Prethodnite danoci koi nastanale pri nabavkata ili proizvodstvoto na investiciski dobra vo periodot vo koj dano~niot obvrznik bil mal pretpriema~ vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV. }e premine vo sistemot na neodano~uvawe spored ~len 51 stav 3 od ZDDV.000 denari = 48.000. bidej}i negoviot sevkupen promet vo 01 godina go nadminal iznosot od 1.98 - 05 1/5 od 240. koj go koristi objektot za sopstveni stanbeni celi. ispravkata se vr{i za akontativniot ili dano~niot period vo koj nastapilo otu|uvaweto ili koristeweto za li~ni celi.000 denari. Imeno. koj bil obvrzan za registracija ili se registriral doborovlno.000 denari 06 1/5 od 240. Dano~niot obvrznik e dol`en vo 06 i 07 godina da vrati po 1/5 od porano odbieniot prethoden danok (12. dve godini od petgodi{niot period na ispravka se u{te ne izminale.

Ovaa posebna odredba va`i za turisti~ki uslugi.99 - odbivka na prethodniot danok sodr`an vo tro{ocite na izgradba (~len 35 to~ka 1 od ZDDV).n. za edna edinstvena usluga (~len 38 stav 2 re~enica 1 od ZDDV. vo hoteli ili restorani. pritoa koristi prethodni turisti~ki uslugi (vo vrska so toa. Nezavisno od ~len 16 do 19 od ZDDV. Mestoto na edinstvenata usluga se utvrduva spored ~len 14 stav 1 od ZDDV (~len 38 stav 2 re~enica 2 od ZDDV. . posebnite odredbi za tur-operatori va`at za dano~niot obvrznik.. vr{i turisti~ki uslugi. koi dano~niot obvrznik (tur-operator) gi vr{i sprema turistot vo svoe ime. na pr. 2. ne e dozvolena odbivka na prethodniot danok za primenite prethodni turisti~ki uslugi (~len 38 stav 4 od ZDDV. za koi nastapuva vo svoe ime sprema turistite (vo vrska so toa. prevozot na turisti. (4) Vo onoj del od turisti~kite uslugi. no za koi koristi vlezni ispolnuvawa na treti lica (t. (2) Nasproti op{tite odredbi od Zakonot za danokot na dodadena vrednost. pansioni ili letuvali{ta. vidi poglavje 100 stavovi 10 i 11 od DDVU). na primer vo hoteli. 2. dokolku: 1. vo vrska so toa. vidi poglavje 100 stav 4 do 9 od DDVU). 3. prethodni turisti~ki uslugi) koi se nameneti neposredno za turistite (~len 38 stav 1 od ZDDV). mar`a) i toa bez danokot na dodadena vrednost (~len 38 stav 3 od ZDDV. Turisti~kite uslugi izvr{eni od strana na tur-operatorot se smetaat. 3. vidi poglavje 100 stav 1 od DDVU). Vo fakturite za turisti~kite uslugi vo smisla na ~len 38 od ZDDV ne e dozvoleno oddelno iska`uvawe na danokot na dodadena vrednost (~len 20 stav 4 od DDVP). na primer prevoz do mestoto na turisti~kiot prestoj i nazad.000 denari (7/10 od 1. 4. kako posledica na toa. vidi stav 2 do 5 od ova poglavje) i 2. nezavisno od ~len 3 do 8 od ZDDV. Poglavje 99 Pole na primena na posebnite odredbi (1) Spored ~len 38 stav 1 od ZDDV.000 denari). tuku e odano~ena kako prv promet i. vidi stav 7 do 9 od ova poglavje). ishranata za turistite. transfer ili izleti. Kon ~len 38 od ZDDV Poglavje 98 Posebni odredbi za tur-operatori (Op{to) (1) Nezavisno od op{tite odredbi od zakonot. vo pogled na odano~uvaweto na turisti~ki uslugi e predvidena posebna forma na odano~uvawe dadena vo ~len 38 od ZDDV. Proda`bata na objektot ne e oslobodena od danok spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV. smestuvaweto na turistite.000. vo vrska so toa. doveduva do promena na okolnostite. Vo vrska so poleto na primena na ovaa posebna odredba vidi poglavje 99 od DDVU. evidenciskite obvrski vo vrska so utvrduvaweto na dano~nata osnova se ispolnuvaat preku evidencijata propi{ana vo ~len 9 od DDVP. (3) Nezavisno od ~len 52 stav 2 to~ka 1 alineja a) od ZDDV. za koj ne se utvrdeni posebni odredbi (vidi stav 2 i stav 3 od ova poglavje) va`at op{tite odredbi od Zakonot za danokot na dodadena vrednost. posebnata odredba od ~len 38 od ZDDV gi sodr`i slednite otstapuvawa: 1. vo vrska so toa. za dano~na osnova na edinstvenata usluga se smeta razlikata me|u turisti~kata cena i cenata na prethodnite turisti~ki uslugi (tn. Za dano~niot obvrznik proizleguva pravo na ispravka na prethodniot danok za presmetkovniot period juli 04 godina vo visina od 700. Turisti~ki uslugi (2) Za turisti~ki uslugi osobeno se smetaat: 1. Nezavisno od ~len 33 i ~len 34 od ZDDV. vo vrska so toa. vidi poglavje 100 stavovi 2 i 3 od DDVU).

Odano~uvaweto na posredni~ki uslugi se vr{i spored op{tite odredbi od ZDDV. koj na svoite vraboteni im stava na raspolagawe turisti~ki patuvawa bez nadomestok ili po bagatelna cena (motivacioni. Za prethodni turisti~ki uslugi se smeta sekakov vid na promet koj go vr{i treto lice sprema dano~niot obvrznik. poglavje 9 stav 3 i stav 4 od DDVU). isto taka. vo koj dano~niot obvrznik (tur-operator) pritoa nastapuva sprema turistot (primatel na ispolnuvaweto) vo svoe ime i so toa vr{i sopstven promet (a ne posreduvawe). Za prethodni turisti~ki uslugi mo`at da se zemat predvid site turisti~ki uslugi (stav 2 do 4 od ova poglavje) koi bi gi koristel turistot dokolku bi go sprovel patuvaweto samostojno. na pr. Posreduvaweto vo prevozot na lica vo me|unarodniot vozdu{en soobra}aj e oslobodeno od danok spored ~l. Postoeweto na posreduvawe bara dejstvuvawe vo tu|o ime i za tu|a smetka (vidi. dali za istite bil naplaten stranski ili doma{en danok na promet (danok na dodadena vrednost). Vo vrska so dano~nata osnova vo ovie slu~ai. razgleduvawe na okolinata. Vo vrska so mestoto na posredni~oto ispolnuvawe. So toa {to organizatorot na turisti~ki paket aran`mani e samostojno odgovoren za besprekorniot tek na turisti~koto patuvawe. dali turisti~kite uslugi se vr{at vo ramkite na odredeno patuvawe vo zemjata ili vo stranstvo. koj vr{i turisti~ki uslugi vo svoe ime. koristi za taa cel prethodni turisti~ki uslugi. (4) Dano~niot obvrznik-rabotodavec. istiot stapuva.) i tur-operatorot i  ­  me|u tur-operatorot i turistot (primatel na ispolnuvaweto). Isto taka. odano~uvaweto spored ~len 38 od ZDDV mo`e da se zeme predvid i za lingvisti~ki ili studiski patuvawa. vidi poglavje 28 od DDVU. dali istite pretstavuvaat edinstven predmet na stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik. Od taa pri~ina. itn. 5. Pritoa e seedno. poseti vo teatar. dali dano~niot obvrznik.100 - 4. dali prethodni turisti~ki uslugi se koristat vo zemjata ili vo stranstvo. (3) ^len 38 od ZDDV va`i za site dano~ni obvrznici koi vr{at turisti~ki uslugi. Nastapuvawe vo svoe ime (5) Za turisti~kite uslugi va`at posebnite odredbi od ~len 38 od ZDDV vo onoj del. vr{i turisti~ki uslugi vo ovoj del vo smisla na ~len 38 od ZDDV. ili t. bez vklu~uvawe na turoperator. Turisti~ko ispolnuvawe vo smisla na ~len 38 stav 1 od ZDDV postoi i koga dano~niot obvrznik vr{i samo edno turisti~ko ispolnuvawe. vo neposreden praven odnos so turistot. od strana na turisti~ki agencii) ne va`i ~l. sproveduvaweto manifestacii za informirawe ili zabava na turistite. Vo ovoj slu~aj nastapuvaat dva pravni odnosa i so toa doa|a do dvojna razmena na prometi:  ­  me|u nositelot na ispolnuvaweto (prevoznik. iznajmuvawe na vikendi~ki bez prevoz i ishrana. ne e bitno. za prethodna turisti~ka usluga se . pridru`bata na turistite od strana na vodi~ na turisti~koto patuvawe. vidi poglavje 100 stav 7 od DDVU. poseta na turisti~ki lokacii so vodi~. na primer. kako i vo presmetkite. ne e bitno.n. Isto taka. 38 od ZDDV. smestuvaweto i ishranata. Taka. Sepak. Posreduvawe na turisti~ki ispolnuvawa (6) Za posreduvaweto na turisti~ki uslugi (na pr. ne e potrebno dano~niot obvrznik da vr{i zbir na poedine~ni prometi. bez ogled na toa. "incentive-patuvawa").. osobeno prevozot. po pravilo. Turisti~ki predispolnuvawa (7) Primenata na posebnite odredbi spored ~len 38 od ZDDV zavisi od toa. na pr. Pritoa e merodavno nastapuvaweto sprema turistite. {to pretstavuva nastap vo svoe ime. 24 to~ka 5 i to~ka 9 od ZDDV (vidi poglavje 65 od DDVU). no koj go koristi neposredno turistot. Odredbata ima osobeno zna~ewe za organizatorite na turisti~ki paket aran`mani. hotelot. Celta na turisti~koto patuvawe pritoa ne e bitna. vo turisti~ki ponudi ili prospekti.

vo koj dano~niot obvrznik koristi prethodni turisti~ki uslugi. zna~i vo slu~ai. Prevozot podle`i na odano~uvawe spored op{tite odredbi (vidi stav 11 to~ka 2 od ova poglavje). prevozni ili hotelski kapaciteti). vidi poglavje 100 stav 9 od DDVU. sopstven hotel. Smestuvaweto i ishranata se vr{at vo hotel na treto lice.aran`man). ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV. Me{oviti turisti~ki uslugi (12) Slu~ajot na me{oviti turisti~ki uslugi postoi. Zaradi razli~niot tretman na dvete grupi na ispolnuvawa.. (8) Kako izdatoci za prethodni turisti~ki uslugi se smetaat i tro{ocite koi dano~niot obvrznik mora da gi plati vrz dogovorna osnova za neiskoritenite kapaciteti (na pr. vo koi ne se koristat prethodni turisti~ki uslugi (prometi na treti lica). na pr. koga dano~niot obvrznik vr{i turisti~ki uslugi delumno so koristewe na prethodni turisti~ki uslugi. delumno so vklu~uvawe na sopstveni sredstva. dokolku dano~niot obvrznik se poslu`i so prevoznik zaradi izvr{uvawe na prevozot. na odano~uvawe podle`at samo soodvetnite poedine~ni turisti~ki uslugi izvr{eni vo zemajta. mora da se izvr{i podelba na edinstvenata turisti~ka cena (na pr. ~len 14 stav 2 to~ka 1 od ZDDV. koj go vr{i prevozot vo svoe ime. za smestuvaweto turisti (vidi poglavje 26 od DDVU). vo koj dano~niot obvrznik vr{i turisti~ki uslugi so anga`irawe sopstveni sredstva. Za anga`man na sopstveni sredstva se smeta i slu~ajot. sopstveni prevozni sredstva. (11) Za turisti~kite uslugi so anga`man na sopstveni sredstva va`at op{tite odredbi od ZDDV. Vo ovoj slu~aj. Poglavje 100 Va`ewe na posebnite odredbi vo konkretni slu~ai Edinstvo na uslugite .101 - smeta i me|unarodniot prevoz na patnici koj e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 ili spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV. Pri patuvawa koi se protegaat i vo stranstvo. Vo ovie slu~ai se primenuva ~len 38 od ZDDV samo vo onoj del. pri {to se vr{i poedine~na ocenka na sekoj od tie uslugi. turisti~koto ispolnuvawe so anga`man na sopstveni sredstva nema da postoi. Nasproti toa. posredni~kite uslugi na samostojni turisti~ki biroa za potrebite na tur-operatori. Pritoa. smestuvaweto i ishranata podle`at na posebnite odredbi od ~len 38 od ZDDV. 3. na pr. 2. Vo vrska so utvrduvaweto na dano~nata osnova kaj me{oviti turisti~ki uslugi. organiziraweto na turisti~ki paket aran`man se ureduva spored op{tite na~ela na danokot na dodadena vrednost. zna~i ne se smeta za edinstvena usluga tuku za mno`ina na turisti~ki uslugi. pridru`bata na turistite od strana na vraboten turisti~ki vodi~. koga dano~niot obvrznik iznajmuva avtobus bez voza~. (9) Kon prethodnite turisti~ki uslugi ne se vbrojuvaat. se zapazuvaat slednite odredbi: 1. me|unarodniot prevoz na lica e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 ili spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV. Za razlika od turisti~kite uslugi za koi se primenuva ~len 38 od ZDDV. za prevozniot promet (vidi poglavje 25 od DDVU). ~len 14 stav 1 od ZDDV. za ishranata (predavawe na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto) i za pridru`bata na turistite od strana na vraboteni turisti~ki vodi~i (vidi poglavje 24 od DDVU). vo slu~aj na turisti~ki paket . prevoznikot vr{i prevoz sprema dano~niot obvrznik. na svoja odgovornost i za svoja smetka. Primer: Tur-operatorot T vr{i prevoz na turisti so sopstven avtobus vo ramkite na odreden turisti~ki paket aran`man. koj se smeta za turisti~ko predispolnuvawe. Turisti~ki ispolnuvawa so sopstveni sredstva (10) Posebniot na~in na odano~uvawe spored ~len 38 od ZDDV ne va`i vo onoj del. Nasproti toa.

MKD (5) Presmetuvaweto na mar`ata za sekoe turisti~ko ispolnuvawe mo`e kaj turisti~kite paket-aran`mani da dovede do zna~itelni te{kotii. dokolku istite se opfateni so posebnite odredbi od ~len 38 od ZDDV. ne mo`e da se koristi pri odano~uvaweto na edinstvenata usluga. od kade {to turisti~kata usluga fakti~ki se izvr{uva (vo vrska so toa. Vo toj slu~aj. (3) Koga tur-operator rezidenten vo stranstvo prodava preku svoi podru`nici vo zemjata turisti~ki patuvawa. Bidej}i pri zasmetuvaweto na turisti~kite uslugi kon odredena podru`nica e merodavno te`i{noto mesto na izvr{uvaweto na prometot (proda`bata) na turisti~koto patuvawe.-. vidi poglavje 70 stav 4 od DDVU). Bidej}i danokot na dodadena vrednost ne e sostaven del od dano~nata osnova (~len 38 stav 3 re~enica 2 od ZDDV)..MKD Prethodni turisti~ki uslugi (vklu~uvaj}i makedonski i stranski . smestuvawe. koi gi sozdal vo stranstvo preku nabavka i spojuvawe na prethodnite turisti~ki uslugi. za site turisti~ki patuvawa vo tekot na odreden period (sezona) na edno mesto na krajna destinacija ili vo odredeno podra~je na krajna destinacija.140. toj ima i mo`nost da ja utvrduva mar`ata vo eden zbir za site turisti~ki uslugi izvr{eni vo tekot na odreden dano~en period (kalendarska godina). a ne mestoto na sozdavaweto na patuvaweto. vo toj slu~aj za utvrduvaweto na mestoto na uslugata se poa|a od te`i{teto na izvr{enite uslugi spored op{tite kriteriumi na opredeluvawe na mestoto na uslugata (vidi poglavje 24 stav 7 od DDVU). turisti~koto patuvawe se smeta za izvr{eno vo mestoto vo zemjata. odredena dano~na povlastica koja bi do{la predvid za poedine~ni sostavni delovi na uslugata (na pr. prevozot). Kaj dvata iznosa se raboti za bruto-iznosi (vklu~uvaj}i go eventualniot makedonski ili stranski danok na dodadena vrednost).-danok) MKD Razlika (bruto-mar`a) 7. koi se opfateni so posebnite odredbi od ~len 38 stav 1 od ZDDV (vidi poglavje 99 od DDVU). mar`a). kade {to se nao|a podru`nicata. No.000.n. .). ~len 38 stav 3 re~enica 4 od ZDDV predviduva olesnuvawa. se raboti za usluga od poseben vid. se smetaat za edna edinstvena usluga (~len 38 stav 2 re~enica 1 od ZDDV).MKD Sodr`an DDV 7. Spored toa.1.-MKD Dano~na osnova (neto-mar`a) 6. Ottuka sledi.140. Spored niv. osobeno vo pogled na klasifikacijata na soodvetnite prethodni turisti~ki uslugi. kade fakti~ki se izvr{uvaat poedine~nite sostavni delovi od edinstvenoto turisti~ko ispolnuvawe (prevoz. Zaradi toa. Dano~na osnova (4) Dano~na osnova za edinstvenoto turisti~ko ispolnuvawe (stav 1 od ova poglavje) spored ~len 38 stav 3 re~enica 1 od ZDDV e razlikata me|u turisti~kata cena koja ja pla}a turistot i izdatocite na tur-operatorot za prethodnite turisti~ki uslugi nara~ani od tur-operatorot (t.860.140 h 19 119 . Ova mesto na uslugata va`i bez ogled na toa. mesto na uslugata e mestoto vo koe tur-operatorot ima svoe fakti~ko sedi{te ili podru`nica.102 - (1) Site turisti~ki uslugi izvr{eni sprema turistot (primatelot na ispolnuvaweto) vo ramkite na sproveduvaweto na odredeno patuvawe. na pr. turoperatorot ima mo`nost na utvrduvawe na zaedni~ka mar`a za odredeni grupi na turisti~ki uslugi. deka na pr.22.-. istiot se odzema od bruto-mar`ata (vo vrska so presmetuvaweto na danokot od bruto-iznosi. dano~na osnova pretstavuva ostanatata neto-mar`a.-. Mesto na turisti~kata usluga (2) Mestoto na edinstvenata turisti~ka usluga se utvrduva spored ~len 14 stav 1 od ZDDV (~len 38 stav 2 re~enica 2 od ZDDV). Primer 1: Turisti~ka cena 30. ishrana itn. vidi poglavje 24 od DDVU).000. Pritoa.

turoperatorot pla}a sevkupno 900.924.000 denari. Vo ovie slu~ai ne e merodavna mar`ata. bidej}i ovie izdatoci se ednakvi na izdatocite na dano~niot obvrznik za nabavka na prethodnite turisti~ki uslugi. Dokolku vo ovie slu~ai se u{te ne e utvrdena visinata na mar`ata za turisti~kite uslugi realizirani vo presmetkovniot period. za celi na presmetka na mar`ata se izzemaat turisti~kite uslugi izvr{eni so sopstveni sredstva (sopstven promet) i toa na~elno vo procentualen soodnos kon prethodnite turisti~ki uslugi. Delot od delnicata vo zemjata e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 od ZDDV (vidi poglavje 55 od DDVU). od pri~ini na poednostavuvawe se dozvoluva dano~nata osnova (delot koj pretstavuva mar`a) da se utvrdi po pat na procenka koja odgovara na fakti~kata situacija. koi tur-operatorot gi izvr{uva delumno so koristewe na prethodni turisti~ki uslugi i delumno so anga`irawe sopstveni sredstva (poglavje 99 stav 12 od DDVU).103 - (6) Preku olesnuvawata pri utvrduvaweto na dano~nata osnova (stav 5 od ova poglavje).000 denari. Na prethodni turisti~ki uslugi za smestuvawe.-. Pritoa.000.000 denari. vo toj slu~aj.000. (9) Kaj me{oviti turisti~ki uslugi. 38 od 1. (8) Pri avansni pla}awa za turisti~ki patuvawa.-.500. Od sevkupnite tro{oci vo visina od 1. ishrana i razgleduvawe turisti~ki lokacii. zna~i sevkupno 1. koi se odano~uvaat spored ~len 31 stav 2 od ZDDV.MKD Sopstven prevoz (=25%) .-MKD Razlika (bruto-mar`a) 225.000. obvrskata za podnesuvawe na akontativni DDV-prijavi ostanuva da va`i. (7) Ako odreden dano~en obvrznik-rabotodavec stava na raspolagawe besplatno ili po bagatelna cena turisti~ki patuvawa za svoite vraboteni (vidi poglavje 99 stav 4 od DDVU). Organizatorot go sproveduva patuvaweto so sopstven avtobus.000. Primer 2: Tur-operator vo Skopje organizira turisti~ki paket aran`man so avtobus za 50 lica vo Turcija.125.-MKD Ostatok od cenata za turisti~ki predis-polnuvawa vo smisla na ~l. Vo ovoj soodnos se vr{i i podelba na turisti~kata cena. 300.200.MKD Tur-operatorot e dol`en dadeniot iznos da go odano~i so op{tata dano~na stapka (19%).-119 MKD Dano~na osnova (neto-mar`a) 189.-.000 h 19 = . . Pravoto na odbivka na prethodni danoci za prethodnite turisti~ki uslugi otpa|a spored ~len 38 stav 4 od ZDDV (vidi stav 10 od ova poglavje). sopstveniot promet se presmetuva vo visina na tro{ocite napraveni za taa cel (vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost). mo`e vo akontativnite DDV-prijavi da se iska`uvaat kako dano~na osnova proceneti iznosi koi se utvrduvaat vrz osnova na kalkulaciite ili iskustvata od prethodnite godini.-.000 denari.076.MKD ZDDV Prethodni turisti~ki uslugi .000 denari otpa|aat na tro{oci za prevoz (= 25%) i 900. Turisti~ka cena 1.000 denari (=75%) na tro{oci za prethodni turisti~ki uslugi.000.375. Tro{ocite za taa cel iznesuvaat 300.. namesto turisti~kata cena merodavni se izdatocite na dano~niot obvrznik nastanati za sproveduvaweto na turisti~koto patuvawe (~len 38 stav 3 re~enica 3 i ~len 19 stav 1 to~ka 2 od ZDDV). Turisti~kata cena iznesuva 30.000 denari po lice.500. Prevozot so sopstven avtobus ne podle`i na odano~uvawe so DDV vo pogled na delnicata vo stranstvo (vidi poglavje 25 od DDVU).MKD Vo razlikata sodr`an DDV 225.900.35.

Godi{nata DDV-prijava se potpi{uva svoera~no od strana na dano~niot obvrznik. se dol`ni za sekoj presmetkoven period da podnesuvaat akontativna DDV-prijava. (5) Dano~niot obvrznik e dol`en vo rok od 15 dena po istek na soodvetniot presmetkoven period da ja podnese akontativnata DDV-prijava i da go plati presmetaniot danok na dodadena vrednost. vo ovie slu~ai otpa|a mo`nosta za vra}awe na prethodniot danok vo ramkite na posebni postapki spored ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP. site prethodni danoci koi mo`at da se odbijat. kako i prethodnite danoci koi proizleguvaat od primenata na ~len 37 od ZDDV. se prijavuvaat i danocite dolguvani spored ~len 32 to~ka 4 i ~len 55 stavovite 1 i 2 od ZDDV. Akontativnite DDV-prijavi mo`at da gi potpi{uvaat i opolnomo{teni lica navedeni vo Prijavata za registracija DDV-01. na pr. Akontativnata DDV-prijava se podnesuva i vo slu~ai koga ne e izvr{en odano~en promet. koj eventualno treba da se proceni na godi{no nivo . se dol`ni akontativnata prijava da ja podnesuvaat trimese~no. kancelariski ma{ini i kancelariski materijal. . pravoto na odbivka na prethodni danoci ostanuva da va`i vo slu~aj na ispolnuvawe na uslovite od ~len 33 do 36 od ZDDV i toa za prethodni danoci koi otpa|aat na vlezni ispolnuvawa koi ne pretstavuvaat prethodni turisti~ki uslugi. kako i za iznajmuvaweto kancelariski prostorii i telekomunikaciskite tro{oci) i za posredni~kite provizii na treti turisti~ki agencii. Ako. Sepak. Kon ~len 39 do 45 od ZDDV Poglavje 101 Prijavuvawe i pla}awe na danokot na dodadena vrednost Op{to (1) Dano~nite obvrznici koi se zapi{ani vo Registarot na obvrznici za danokot na dodadena vrednost.. kako i promenite koi nastanale spored ~len 22 od ZDDV vo tekot na soodvetniot presmetkoven ili dano~en period. za prethodni danoci za kancelariski tro{oci. (11) Zabranata na odbivka na prethodni danoci va`i i za tur-operatori rezidentni vo stranstvo koi koristat prethodni turisti~ki uslugi vo zemjata. So toa. Dano~ni obvrznici ~ij svekupen promet (~len 51 stav 2 od ZDDV) vo izminatata kalendarska godina ne iznesuval pove}e od 25 milioni denari. Dano~niot obvrznik ne e spre~en nitu pri postoeweto na vakvi akontativni DDV-prijavi da bara isplata na pobaruvawa od izminati presmetkovni periodi. pokraj toa. Pritoa.se uka`uva na objasnenijata vo poglavje 110 od DDVU. (3) Odredbite vo vrska so op{tata postapka na odano~uvawe (~len 39 do 45 od ZDDV) i odredbite utvrdeni vo vrska so toa vo poglavje 101 do 105 DDVU va`at i za dano~ni obvrznici koi ne se registrirale. Vo vrska presmetuvaweto na sevkupniot promet. nasproti obvrskata za toa spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV.104 - Zabrana na odbivka na prethodni danoci (10) Spored ~len 38 stav 4 od ZDDV ne e dozvolena odbivka na prethodnite danoci koi otpa|aat na prethodnite turisti~ki uslugi. Prijavuvawe i pla}awe na danokot na dodadena vrednost za presmetkovniot period (4) Presmetkoven period e kalendarskiot mesec. vo takviot slu~aj ne nastanal danok za soodvetniot presmetkoven period nitu od vonredni pravni osnovi nitu postoi odbivka na prethoden danok.duri i vo slu~ai na zapo~nuvawe so vr{ewe na stopanskata dejnost . odnosno godi{na DDV-prijava za sekoja kalendarska godina (dano~en period) preku podnesuvawe na slu`beniot formular DDV-04. vo toj slu~aj istoto se prijavuva so vnesuvawe "0" vo poleto 15 od formularot DDV-04. (2) Akontativnata DDV-prijava i Godi{nata DDV-prijava mora da gi sodr`at site prometi i danokot koj se presmetuva na niv. Promeni na opolnomo{teni lica se prijavuvaat po pismen pat kaj Upravata za javni prihodi.

prethodni danoci i iznosi za odbivawe. licata A i B neovlasteno izvr{ile odbivka na prethodni danoci vo visina od 3.11.000 denari. Bidej}i vi{okot na danok kaj liceto B iznesuva pove}e od 1. a dano~niot obvrznik B danok od 400. za koi dosega ne bila izvr{ena ispravka. godi{nata DDV-prijava se podnesuva vo rok od 15 dena po istek na kalendarskiot mesec. Primer: Dano~niot obvrznik A prijavil za presmetkovniot period maj 01 godina danok od 100.01 godina na liceto B. vo koj se prestanalo so vr{eweto na stopanskata dejnost. (2) Odredbite od stav 1 re~enici 1 i 2 soodvetno se primenuvaat i za ispravki na godi{ni dano~ni prijavi. Vo godi{nata DDV-prijava se iska`uva soodvetniot sevkupen iznos na dano~nata osnova. danokot na dodadena vrednost se utvrduva so re{enie od strana na Upravata za javni prihodi. Dostavuvaweto akontativna DDV-prijava za presmetkovniot period noemvri 01 godina ne e potrebno.01 da podnese godi{na DDV-prijava za dano~niot period od 1 januari do 20 noemvri 01 godina. mo`e da se prijavi ispravka vo Godi{na DDV-prijava. Primer: Dano~niot obvrznik A ja prodava svojata pe~atnica na 20. Vo slu~aj . Danokot se pla}a vo rok od 15 dena po denot na dostavuvawe na re{enieto za utvrduvawe danok. ako vo presmetkovniot period za koj se vr{i ispravka se prijavuva vi{ok ili kusok na danok vo visina pomala od 1. danoci ili iznosi na danoci vo oderedena Akontativna DDV-prijava. A e obvrzan do 15. Godi{nata DDV-prijava se podnesuva i vo slu~ai koga ne nastanale promeni nasproti akontativnite DDV-prijavi. Pri podnesuvaweto na ispravka na Akontativna DDV-prijava ne e dozvoleno naveduvawe edinstveno na razlikata vo iznosite.105 - Prijavuvawe i pla}awe na danokot za dano~niot per iod (6) Dano~niot obvrznik e dol`en do krajot na fevruari od slednata kalendarska godina da podnese godi{na DDV-prijava za izminatiot dano~en period (kalendarska godina) i da go plati presmetaniot danok na dodadena vrednost. Poglavje 102 Ispravka na DDV-prijavi (1) Dokolku se utvrdi deka neto~no ili necelosno bile prijavuvani prometi. Ako dano~niot obvrznik ja koristi odredbata za celi na poednostavuvawe od poglavje 102 stav 1 od DDVU. danokot i prethodniot danok. (7) Ako dano~niot obvrznik prestane so vr{eweto na svojata stopanska dejnost vo tekot na kalendarskata godina.000 denari ili vo iznos pomal od 1% od akontativno prijaveniot danok. B mo`e da ~eka so ispravkata do podnesuvaweto na Godi{nata DDV-prijava za kalendarskata godina 01. Prijavuvaweto edinstveno na razliki vo iznosite ne e dozvoleno. Poglavje 103 Utvrduvawe i pla}awe na danokot (1) Ako ne bila podnesena DDV-prijava vo propi{anite rokovi ili ako se utvrdeni otstapuvawa od podatocite na dano~niot obvrznik.800 denari..000 denari. Od pri~ini na poednostavuvawe. no pomalku od 1% od akontativno prijaveniot danok. dano~niot obvrznik e dol`en da izvr{i ispravka na Akontativnata DDV-prijava za soodvetniot presmetkoven period. vo toj slu~aj se zemaat predvid danoci.12. Vrz osnova na izvr{eni gre{ki vo knigovodstvenata evidencija. Liceto A e obvrzano da podnese vo septemvri 01 godina ispravka na Akontativnata DDV-prijava za mesec maj 01 godina. Gre{kite bile zabele`ani pri sreduvaweto na knigovodstvoto vo septemvri 01 godina. (2) Dano~niot obvrznik e dol`en prijaveniot ili utvrdeniot danok na dodadena vrednost da go uplati na `iro-smetkite utvrdeni so posebni propisi.000 denari.

ne te~e rokot od 30 dena naveden vo stav 1 od ovoj ~len. (3) Ako danokot na dodadena vrednost go dol`at lica kaj koi ne se ispolneti uslovite od ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV (na pr. Dano~ni obvrznici. kako i vo slu~ai koga vo godi{nata prijava e istaknato pobaruvawe za isplata. Ako od godi{nata DDV-prijava proizleguva pobaruvawe za dano~niot obvrznik. osven vo slu~ai so mal dano~en efekt. lica koi ne se dano~ni obvrznici. se dol`ni danokot dolguvan spored ~len 55 stav 1 od ZDDV da go prijavat i da go platat so podnesuvawe na akontativna DDV-prijava za presmetkovniot period na izdavawe na fakturata i na godi{na DDV-prijava za soodvetniot dano~en period. (2) Se' dodeka dano~niot organ e popre~uvan vo kontrolata na akontativnata ili godi{nata DDV-prijava po vina na dano~niot obvrznik. dali dano~niot obrznik gi prijavil celosno i navremeno nadomestocite. Pritoa. (4) Lica koi dolguvaat danoci isklu~ivo spored ~len 55 stav 1 od ZDDV (na pr.1%. Poglavje 104 Isplata na DDV-pobaruvawa vo ramki na op{tata postapka na odano~uvawe (1) Ako prethodniot danok za soodvetniot presmetkoven period e pogolem od danokot na dodadena vrednost presmetan za izvr{eniot promet. Ako dano~niot obvrznik pobara isplata.1% za sekoj den zadocnuvawe. pobaruvaweto se prenesuva na sledniot presmetkoven period. mali pretpriema~i. dano~niot organ odlu~uva dali da se sprovede vonredna DDV-kontrola. osven ako ne treba da se izvr{i prebivawe so zaostanati danoci ili so zatezni kamati po osnov na zaostanati kamati. Pokraj toa. se vr{at vonredni DDV-kontroli za presmetkovnite periodi od strana na stru~ni dano~ni kontrolori. na dano~niot obvrznik mu se ispla}a i kamata po stapka od 0. vo toj slu~aj postoi obvrska na podnesuvawe akontativna DDV-prijava samo za presmetkovnite periodi vo koi se dolguva danok na dodadena vrednost spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV. vo vrska so toa vidi poglavje 121 stav 2 to~ki 1 i 5 od DDVU). dokolku dano~niot obvrznik bara vra}awe na vi{ok na prethodni danoci ili na porano prenesen vi{ok na prethodni danoci. javno-pravni tela.. (3) Ako pobaruvaweto ne se isplati vo rok od 30 dena ili vo rokot spored stav 2 od ovoj ~len. iznosot se ispla}a vo rok od 30 dena po istek na denot na podnesuvawe na akontativnata DDV-prijava. Zaradi izbegnuvawe na zagubi vo dano~nite prihodi i zaradi . se dol`ni ovoj danok da go prijavat i da go platat vo rok od 5 rabotni dena po izdavawe na fakturata. Bidej}i zasmetuvaweto i isplatata na prethodnite danoci se vr{i u{te vo ramkite na akontativnata DDV-postapka. presmetkoven period e na~elno kalendarskoto trimese~je. Poglavje 105 Sproveduvawe vonredni DDV-kontroli (1) Nezavisno od drugi vidovi na kontrola od strana na dano~nite organi.106 - na propu{tawe na rokot za pla}awe. osven ako ne se vr{i prebivawe so zaostanati danoci ili kamati za zaostanatite danoci. (2) Sproveduvaweto itna DDV-kontrola e neophodno. Ako se pojavi somne` vo vrska so podatocite dadeni od dano~niot obvrznik vo samata akontativna ili godi{na DDV-prijava i ako istiot ne mo`e da se ras~isti po pat na interna kontrola. Za sekoj den zadocnuvawe se napla}a kamata po stapka od 0. se vr{i postojana proverka na pra{aweto. iznosot se ispla}a bez posebno barawe vo rok od 30 dena po denot na podnesuvawe na prijavata. mali pretpriema~i) za promet izvr{en od dano~ni obvrznici koi ne se rezidenti vo zemjata. Vonrednata DDV-kontrola vo prv red se odnesuva na proverkata na fakti~ki podatoci i situacii koi mo`at da dovedat do kone~no nepla}awe na danok ili do neopravdana isplata na prethodni danoci. kaj koi se ispolneti uslovite od ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV. ne mo`e da se ~eka so kontrolata na sporni slu~ai do denot na prijavuvawe i utvrduvawe na danokot na dodadena vrednost za soodvetniot dano~en period ili do denot na sproveduvaweto na op{ta dano~na kontrola. danokot na dodadena vrednost se napla}a prisilno spored odredbite od Zakonot za personalen danok na prihod.

Postapkata na vra}awe }e se primeni. osobeno vo pogled na podra~jata na kontrola. Vo fakturata na saemskoto pretprijatie mu bil zasmetan makedonski DDV vo visina od 31. dano~niot obvrznik koj ne e rezidenten vo zemjata da ne izvr{il promet vo zemjata vo periodot na vra}awe (stav 4 od ova poglavje) ili da izvr{il samo promet naveden vo ~len 11 stav 1 to~ki 2 i 3 od DDVP. vo slu~aj na naplata na vakviot danok.000 denari. odnosno koga vo dr`avata. bidej}i ne bil izvr{en promet vo zemjata i so toa se ispolneti uslovite od ~len 11 stav 1 to~ka 1 od DDVP. Primer 3: Dano~en obvrznik so sedi{te vo dr`ava. zaradi izbegnuvawe na dvojno odano~uvawe ne mora da postoi reciprocitet. Primer 2: [pediter so sedi{te vo dr`ava sprema koja e vospostaveno na~eloto na reciprocitet. (3) Detalni upatstva vo vrska so sproveduvaweto vonredni DDV-kontroli. . Za nabavkata na materijalite za popravka mu bil fakturiran makedonski danok na dodadena vrednost od 50. mora da bidat ispolneti op{tite uslovi za koristewe na pravoto na odbivka na prethodniot danok (~len 33 do 36 od ZDDV). Vo slu~aite od ~len 11 stav 1 to~ka 3 od DDVP. Postapkata na vra}awe }e se primeni. Dano~niot obvrznik ne vr{el promet vo zemjata. vo koja dano~niot obvrznik e rezidenten. Pokraj toa. Kon ~len 46 od ZDDV Poglavje 106 Vra}awe na prethoden danok sprema dano~ni obvrznici-nerezidentni vo zemjata Dano~ni obvrznici koi imaat pravo na vra}awe (1) Uslov za vra}awe na iznosi na prethodni danoci vo ramkite na posebnata postapka na vra}awe spored ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP e.000 denari. vr{i me|unaroden prevoz na dobra. Postapkata na vra}awe se primenuva. ako istiot mu se vra}a na dano~niot obvrznik rezidenten vo zemjata (~len 11 stav 3 od DDVP). vr{i raboti na popravka vrz objekt na bankata A vo Skopje. Za nabavkata na gorivo vo zemjata mu bil fakturiran vo tekot na celata kalendarska godina makedonski DDV vo visina od 40. vo koi dano~niot obvrznik-nerezident vo zemjata vr{i promet koj treba da se odano~i. izlo`uva svoi stoki na saem vo Skopje. donesuva Upravata za javni prihodi. od preventivni pri~ini).107 - nivno obezbeduvawe se sproveduvaat vonredni DDV-kontroli i vo slu~ai koga od kontrolata ne mo`e vo konkretniot slu~aj da se o~ekuvaat dopolnitelni iznosi (na pr. Primer 1: Dano~en obvrznik so sedi{te vo dr`ava sprema koja e vospostaveno na~eloto na reciprocitet. bidej}i dano~niot obvrznik izvr{il vo zemjata samo promet vo smisla na ~len 11 stav 1 to~ka 3 od DDVP. a za koj primatelot na ispolnuvaweto go dolguva danokot spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV. bidej}i dano~niot obvrznik vr{el samo promet vo zemjata koj e osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 3 od ZDDV (~len 11 stav 1 to~ka 2 od DDVP). Prethodniot danok se vra}a samo vo slu~aj na postoewe na reciprocitet. ne se napla}a nikakov danok na promet ili drug sli~en danok ili.000 denari. Reciprocitetot (~len 11 stav 3 od DDVP) ne mora da postoi vo ovoj slu~aj (2) Za celi na vra}aweto na iznosi na prethodni danoci spored stav 1 ne e potrebno registrirawe na dano~niot obvrznik (~len 51 stav 1 re~enica 2 od ZDDV). Danokot za popravkata go platil A kako primatel na ispolnuvaweto soglasno so ~len 32 to~ka 4 od ZDDV. Dano~niot obvrznik ne vr{i drug promet vo zemjata.. sprema koja ne postoi reciprocitet.

000 denari i vo avgust 15. Vo slu~aj na vra}awe na iznosi.000 denari. Dano~niot obvrznik mo`e da podnese barawe za vra}awe na iznosite za periodot januari do septemvri 01 godina. a koj gi ispolnuva uslovite od ~len 11 stav 1 do 3 od DDVP. Postapka na vra}awe (6) Za sproveduvaweto na postapkata na vra}awe e nadle`na Upravata za javni prihodi .000 denari i vo noemvri 1. vidi poglavje 111 stav 3 od DDVU). Primer 4: Na dano~en obvrznik koj ne e rezidenten vo zemjata. Bidej}i dano~niot obvrznik ne go dostignal vo 01 godina minimalniot iznos od 15. (3) Dokolku dano~en obvrznik. Minimalen iznos (5) Vra}aweto na prethodni danoci se uslovuva so utvrden minimalen iznos (~len 11 stav 4 od DDVP).000 denari. vo juni vo visina od 6. originalnite dokumenti se poni{tuvaat preku stavawe pe~at ili na drug soodveten na~in.000 denari. Dokolku ne se postignat ovie iznosi. mu se fakturiraat vo januari 01 godina iznosi na DDV vo visina od 10. se zemaat predvid i prethodnite danoci povrzani so dadeniot promet (~len 11 stav 2 od DDVP). ne se primenuva (vo vrska so toa. koj ne e rezidenten vo zemjata. (8) Pismeniot dokaz za toa. toj ne mo`e da istakne pravo na vra}awe na iznosite za ovoj period. pritoa. Zaradi doka`uvawe na pravoto na vra}awe.000 denari. Barawata za vra}awe na danokot na dodadena vrednost. Ako pobaruvaweto iznesuva vo kalendarskata godina najmalku 15. Primer 5: Na dano~en obvrznik koj ne e rezidenten vo zemjata.108 - ^lenot 51 stav 3 od ZDDV. za istoto mo`e da se podnese barawe za vra}awe na iznosot koe se odnesuva na poslednoto kalendarsko trimese~je. a koj gi ispolnuva uslovite od ~len 11 stav 1 do 3 od DDVP.000 denari.000 denari.000 denari. Iznosot za vra}awe za edno ili pove}e kalendarski trimese~ja mora da iznesuva najmalku 30. Period na vra}awe (4) Period na vra}awe e kalendarskoto trimese~je ili period od pove}e posledovatelni kalendarski trimese~ja (~len 11 stav 3 od DDVP). Pritoa. vo toj slu~aj prometot se odano~uva vo ramkite na op{tata postapka na odano~uvawe (~len 39 do 45 od ZDDV). se ispra}aat do nadle`niot organ od re~enica 1. koi se podneseni kaj podra~en dano~en organ. deka liceto e registrirano kako dano~en obvrznik vo druga dr`ava spored ~len 11 stav 6 od DDVP se vodi so pomo{ na sledniot obrazec: DOKAZ ZA REGISTRACIJA NA DANO^EN OBVRZNIK . mu se fakturiraat vo fevruari 01 godina iznosi na DDV vo visina od 8.. (7) Baraweto za vra}awe se podnesuva so popolnuvawe na slu`beno propi{an obrazec i toa najdocna do 30 juni od kalendarskata godina koja sledi po kalendarskata godina vo koja nastanalo pravoto na odbivka na prethodni danoci spored ~len 33 do 36 od ZDDV (~len 11 stav 5 od DDVP).direkcija vo Skopje (~len 11 stav 5 od DDVP). vo juli vo visina od 5. izvr{i odano~en promet vo zemjata koj ne potpa|a pod odredbite od stav 1 od ova poglavje. dano~niot obvrznik e dol`en da gi stavi na uvid vo original fakturite i uvoznite dokumenti. vra}aweto na prethodnite danoci ne e mo`no.

koi se podnesuvaat podocna od edna godina po datata na izdavawe na uverenieto." Poglavje 107 Vra}awe na danokot sprema neprofitni organizacii (1) Pod neprofitni organizacii soglasno so ~lenot 47 od ZDDV koi imaat pravo na vra}awe na prethodni danoci se podrazbiraat organizacii definirani spored Zakonot za zdru`enijata na gra|ani i fondaciite ("Slu`ben vesnik na RM".. odnosno danokot na promet vo drugi dr`avi. prezime i funkcija) 1 Ako podnositelot na baraweto nema dano~en broj. Vo uverenieto dopolnitelno se vnesuva slednata napomena: "Napomena: Ova uverenie prestanuva da va`i po istek na edna godina od datata na negovoto izdavawe. odnosno zanimawe) (Adresa. a zaradi stavawe na uvid na istoto vo ramkite na postapkata za vra}awe na danokot na dodadena vrednost. . se dostavuva novo uverenie. Uverenie za registracija na dano~en obvrznik rezidenten vo zemjata (10) Na dano~ni obvrznici koi se rezidentni vo zemjata i na koi im e potreben pismen dokaz za izvr{eniot upis kako DDV-obvrznik za celi na podnesuvawe barawe za vra}awe na danok na dodadena vrednost vo druga dr`ava. nadle`niot dano~en organ izdava uverenie spored obrazecot od stav 8 od ova poglavje. nadle`niot organ ja naveduva pri~inata (9) Za barawa za vra}awe na danoci. broj 31/98). deka (Ime i prezime. Uverenieto slu`i isklu~ivo kako dokaz za izvr{en upis na dano~niot obvrznik za celi na danokot na dodadena vrednost.109 - (Adresa na nadle`niot organ) potvrduva. sedi{te) e registriran kako dano~en obvrznik za danokot na dodadena vrednost pod sledniot dano~en broj1 (Data) Pe~at (Potpis) (Ime. odnosno firma) (Vid na dejnost.

(6) Podnositelot na baraweto pismeno gi doka`uva osobeno preduslovite soglasno so ~len 12 stav 5 od DDVP.000. Kon ~len 51 od ZDDV Poglavje 110 Prijavuvawe i registrirawe za DDV Op{ti uslovi za nastanuvawe na obvrskata za registracija (1) Spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV. Kon ~len 49 od ZDDV Poglavje 109 Postapka na vra}awe na danokot na dodadena vrednost kon me|unarodni organizacii i nivnite ~lenovi Postapkata za vra}awe na DDV kon me|unarodni organizacii i nivnite ~lenovi e regulirana vo ~len 14 od DDVP. Podnositelot na baraweto sam go presmetuva pobaruvaweto za soodvetniot period na vra}awe. (4) Za sproveduvawe na postapkata na vra}awe na DDV e nadle`na Upravata za javni prihodi . Baraweto za vra}awe na danokot vo smisla na ~len 13 stav 1 od DDVP se podnesuva na propi{an obrazec DDV-13 (za slu`beni potrebi).. kako i kon nivnite ~lenovi e regulirana vo ~len 13 od DDVP. mora da bidat ispolneti op{tite uslovi za koristewe na pravoto za odbivka na prethodniot danok (~len 33 do 36 od ZDDV). Kon sevkupniot promet se vbrojuva celokupniot promet na dobra i uslugi . Kon ~len 48 od ZDDV Poglavje 108 Postapka za vra}awe na danokot na dodadena vrednost kon stranski diplomatski ili konzularni pretstavni{tva. odnosno na obrazec DDV-14 (za privatni potrebi). Barawata za vra}awe na danokot koi se podneseni kaj drugi podra~ni dano~ni organi se ispra}aat do nadle`niot organ naveden vo prvata re~enica. dokolku sevkupniot promet vo izminatata kalendarska godina go nadminal iznosot od 1. Pokraj toa. Baraweto za vra}awe na danokot vo smisla na ~len 13 stav 1 od DDVP se podnesuva na propi{an obrazec DDV-13 (za slu`beni potrebi).direkcija vo Skopje (~len 12 stav 1 DDVP). dano~nite obvrznici (vo vrska so toa. (5) Baraweto za vra}awe se podnesuva so popolnuvawe na slu`beno propi{an obrazec (DDV-12) i toa najdocna do 30 juni od kalendarskata godina koja sledi po kalendarskata godina vo koja dobrata bile izvezeni vo stranstvo. postojano `iveali{te ili prestojuvali{te vo zemjata se obvrzani da se registriraat za celi na danokot na dodadena vrednost.000 denari. kako i kon nivnite ~lenovi Postapkata za vra}awe na DDV kon stranski diplomatski ili konzularni pretstavni{tva. podru`nica. odnosno na obrazec DDV-14 (za privatni potrebi). dobrotvorni ili obrazovni celi. prometot ili uvozot da ne bile oslobodeni od danok i dobrata da se preneseni vo stranstvo i tamu da se koristat za humanitarni. vidi poglavje 18 i poglavje 19 od DDVU) so fakti~ko sedi{te.110 - (2) Uslov za vra}awe na danokot pri promet na dobra i pri uvoz realiziran sprema niv vo ramkite na posebna postapka na vra}awe spored ~len 47 od ZDDV i ~len 12 od DDVP e. (3) Period na vra}awe e najmalku edno kalendarsko trimese~je (~len 12 stav 1 od DDVP).

promet sprema privatni lica). 19 i 64a od Zakonot za danok na promet. utvrduvaweto i pla}aweto na . presmetuvaweto. Od sevkupniot promet za 1999 godina utvrden so pomo{ na olesnuvawata dadeni pogore mo`e da se izdvoi prometot koj bi bil osloboden od danok spored ~len 23 od ZDDV. Sevkupniot promet (vklu~uvaj}i go dolguvaniot DDV) za periodot od 01. liceto A ne e obvrzano od 01.01 godina iznesuva 540. prijavuvaweto. dokolku vr{at odano~en promet za koj dano~niot dolg spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV preminuva na primatelot na ispolnuvaweto ili dokolku imaat pravo na vra}awe na prethodniot danok spored ~len 46 od ZDDV (~len 51 stav 1 re~enica 2 od ZDDV). za koi spored ~len 14 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot na dodadena vrednost ("Slu`ben vesnik na RM". (5) Vo slu~ai na izostanata prijava za registracija se utvrduva pari~na kazna za dano~niot obvrznik (~lenovi 59 i 60 od ZDDV).2000 godina. 14a. Isklu~ok od obvrskata za registracija za dano~ni obvrznici-nerezidenti vo zemjata (3) Od obvrskata za registracija se isklu~eni dano~ni obvrznici koi ne se rezidenti vo zemjata. 86/99) e osloboden od danok so pravo na odbivka na prethodni danoci. Prometot na dobra i uslugi koj ne podle`i na odano~uvawe (na pr. grade`ni raboti izvr{eni vo stranstvo) i prometot osloboden od danok bez pravo na odbivka na prethodniot danok (~len 23 od ZDDV) ne se zema predvid pri utvrduvaweto na sevkupniot promet.02 godina da se registrira za celi na DDV. vklu~uvaj}i go danokot na promet koj otpa|a na odano~enite prometi (bruto-promet). za osnova na presmetkata se zema celokupniot promet na dobra (osven uvozot) i na uslugi (~len 2 od Zakonot za danok na promet).04 do 31. bez ogled na toa dali vakviot promet se odano~uva ili e isklu~en od odano~uvaweto.04. Primer 1: Liceto A otvora na 01.01. se zemaat predvid i prometi vo smisla na ~lenovite 5. Kon sevkupniot promet se vbrojuva i prometot na stanbeni zgradi i stanovi. Spored toa.04. (2) Sevkupniot promet od kalendarskata godina 1999. fakti~kiot sevkupen promet se kalkulira na nivo na sevkupen godi{en promet (~len 51 stav 2 re~enica 2 od ZDDV). Sepak.000 denari. Sledstveno na toa. koj e merodaven za obvrskata za registracija so dejstvo od 01. Kaj pravnite lica se kaznuvaat i odgovornite lica. 14. se primenuva op{tata postapka na odano~uvawe (~len 39 do 45 od ZDDV). Preku izostanuvaweto na registracijata ne mo`e da se ostvari izbegnuvawe na primenata na odredbite od ZDDV vo vrska so nastanuvaweto.01 godina prodavnica za grade`ni aparati i alati za doma}instvo.. Prijava za registracija (4) Dano~niot obvrznik e dol`en da izvr{i prijavuvawe zaradi registracija preku popolnuvawe na slu`beniot formular DDV-01 i istiot da go podnese do Upravata za javni prihodi. pri {to se zemaat predvid i iznosi na danoci koi mo`at da se odbijat. obvrskata za registracija }e va`i i za dano~ni obvrznici kaj koi spored dosega{nite odredbi ne se utvrduva danok na promet za kalendarskata godina 1999.111 - odano~iv spored ZDDV (vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost).000 denari. Ako licata od re~enica 1 vr{at promet koj ne potpa|a pod odredbite od ~len 32 to~ka 4 od ZDDV (na pr. ne postoi protivpravnost.12. Vo toj slu~aj. Vo ovie posebni slu~ai mo`e da se isklu~i obvrskata na registracija na dano~en obvrznik koj ne e rezidenten vo zemjata. na~elno se utvrduva spored na~elata dadeni vo stav 1. dokolku dano~niot obvrznik go utvrdi sevkupniot promet spored odredbite od Zakonot za danok na promet na proizvodi i uslugi (Zakon za danok na promet). Od sevkupniot promet vo periodot na vr{eweto na stopanskata dejnost (9 meseci) proizleguva mese~en promet od 60. Vo ovoj slu~aj. Za izvr{enata registracija za celi na danokot na dodadena vrednost se izdava re{enie. Ako dano~niot obvrznik ja vr{el stopanskata dejnost samo vo eden del od kalendarskata godina.000 denari i od istiot se dobiva sevkupen godi{en promet od 720. kako i site prometi oslobodeni od danok spored ZDDV so pravo na odbivka na prethodniot danok (~len 51 stav 2 re~enica 1 od ZDDV). br.

za koja dano~niot obvrznik ne saka pove}e da bide registriran za celi na DDV (~len 51 stav 9 od ZDDV).000 denari i istiot pretstavuva sevkupen promet kalkuliran na godi{no nivo vo visina od 3.320.112 - danokot na dodadena vrednost. dokolku sevkupniot promet za poslednata kalendarska godina od petgodi{niot rok ne iznesuva pove}e od 1. Odjavuvaweto od registracijata e dozvoleno.000 denari.promet (~len 15 stav 2 od DDVP).01 godina avtomehani~arska rabotilnica. Pri zapo~nuvawe so vr{ewe na stopanskata dejnost vo mesecite fevruari do dekemvri. procenetiot sevkupen promet se presmetuva na nivo na sevkupen godi{en promet. Primer 4: . Vo vrska so po~etokot na vr{ewe stopanska dejnost. Odjavuvawe od registracija (9) Po izvr{enata prijava.000 denari. Primer 2: Liceto A otvora na 01.01 godina. O~ekuvaniot sevkupen promet (vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost) za mesecite noemvri i dekemvri 01 godina e procenet od strana na A na 500. Dobrovolna registracija (8) Dano~ni obvrznici koi ne se obvrzani za registracija. Obvrska na registracija zaradi pragot na sevkupen promet pre~ekoruvawe na (7) Dano~ni obvrznici koi ne se obvrzani za registracija spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV i koi ne se registrirale dobrovolno spored ~len 51 stav 4 od ZDDV. A e obvrzan da se registrira od 01. Dokolku ovie bruto-iznosi (koi eventualno treba da se presmetaat na nivo na godi{en promet) go nadminat vo tekot na kalendarskata godina iznosot od 1.01. dano~niot obvrznik se vodi vo registarot na DDVobvrznici do prekinuvaweto ili prestanokot so vr{eweto na stopanskata dejnost. Prijavuvawe i registracija pri po~etok na vr{ewe n a stopanska dejnost (6) Pri zapo~nuvawe so vr{ewe na stopanskata dejnost. Za kalendarskata godina 02 proizleguva sevkupen promet od 1. najrano po istek na 5 kalendarski godini.01.000 denari (~len 51 stav 7 od ZDDV). vidi poglavje 18 stav 11 od DDVU.000.11. mo`at dobrovolno da se registriraat spored ~len 51 stav 4 od ZDDV i vo toj slu~aj podle`at na odano~uvawe spored op{tite odredbi od ZDDV. So ova ne se ograni~uva pravoto na odbivka na prethodni danoci. Liceto A e obvrzano za registracija so va`nost od 01. vo toj slu~aj dano~niot obvrznik e dol`en da se registrira za celi na DDV od 1 januari slednata kalendarska godina.03 godina i e dol`en da podnese prijava za registracija najdocna do 15. Sevkupniot promet za kalendarskata godina 01 iznesuva 720. Vo vrska so pra{aweto. Primer 3: Liceto A vodi kako mal pretpriema~ (~len 51 stav 3 od ZDDV) prodavnica za grade`ni alati i aparati za doma}instvo.000 denari. Odjavuvaweto se vr{i so podnesuvawe na slu`ben formular najdocna do 15 januari od godinata. Od predvideniot sevkupen promet za periodot na vr{ewe na stopanskata dejnost (2 meseca). proizleguva prose~en mese~en promet od 250.11.. Prijavata za registracija se podnesuva vo rok od 8 dena po zapo~nuvawe so vr{eweto na stopanskata dejnost (~len 51 stav 8 re~enica 2 od ZDDV).000 denari. pri razgleduvaweto na obvrskata za registracija se poa|a od o~ekuvaniot sevkupen promet za tekovnata kalendarska godina.000 denari.11.000.01 godina i mora da ja podnese prijavata za registracija najdocna na 08.03 godina. dali vo konkretniot slu~aj ima prednost podnesuvaweto na barawe za dobrovolna registracija. se dol`ni da vodat evidencija na svojot bruto .000. dano~niot organ ne dava informacii. nezavisno od visinata na sevkupniot promet.

vidi ~len 10 stav 2 od ZDDV i poglavje 19 stav 9 do 11 od DDVU). visinata na sevkupniot promet nema zna~ewe vo pogled na nastanuvaweto na dano~en dolg za promet izvr{en vo zemjata i na pravoto na odbivka na prethodni danoci.06 godina. Odjavuvaweto od registarot na DDV obvrznici e dozvoleno za prvpat na 01. Prometot na javno-pravnoto telo koe go osnovalo javnoto pretprijatie ne se zema predvid pri razgleduvaweto na vkupniot promet na javnoto pretprijatie. vidi ~len 10 stav 2 od ZDDV i poglavje 19 stavovi 9 i 10 od DDVU). (2) Malite pretpriema~i.06 godina i bi trebalo istoto da se prijavi najdocna na 15. 38/96) mo`e da ima tretman na mal pretpriema~.000 i 900. V se registrira dobrovolno od 01.. ne dolguvaat danok na dodadena vrednost za svoite prometi. dokolku sevkupniot promet od soodvetnata stopanska dejnost ne go nadminuva pragot spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV. dokolku sevkupniot promet od site stopanski dejnosti ne go nadminuva pragot spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV (vo vrska so stopanskata dejnost. Sepak. se obvrzani spored ~len 52 od ZDDV da gi evidentiraat uredno i na lesno proverliv na~in svoite prometi i odvoeno evidentirani primeni pla}awa za se u{te neizvr{eni prometi (~len 16 stav 1 od DDVP).01 godina soglasno so ~len 51 stav 4 od ZDDV. no istovremeno nemaat pravo da iska`uvaat oddelno danok vo fakturi ili drugi dokumenti i nemaat pravo na odbivka na prethodni danoci (~len 51 stav 3 od ZDDV). Mali pretpriema~i koi iska`uvaat oddelno danok vo fakturi ili drugi dokumenti. (3) Odredbata vo vrska so malite pretpriema~i od ~len 51 stav 3 od ZDDV ne se primenuva vrz dano~ni obvrznici koi ne se rezidenti vo zemjata. Tretmanot na mal pretpriema~ ne se primenuva. . Poglavje 111 Mali pretpriema~i (1) Dano~ni obvrznici koi ne se obvrzani za registracija i koi ne se registrirale dobrovolno (mali prtpriema~i). vo toj slu~aj podle`at na odano~uvawe i site prometi na drugite neregistrirani organizacioni delovi koi nastanale kako rezultat od vr{ewe stopanska dejnost. br. (10) Vo slu~ai na upis na dano~en obvrznik vo registarot na DDV-obvrznici po zapo~nuvawe so vr{eweto na stopanska dejnost vo tekot na kalendarskata godina.000 denari. Ako edna organizaciona edinica e registrirana za celi na DDV. dokolku poedine~ni organizacioni delovi na javno-pravnoto telo se registrirani za celi na danokot na dodadena vrednost (vo vrska so stopanskata dejnost. nezavisno od visinata na sevkupniot promet na javnopravnoto telo. (2) Javno pretprijatie vo smisla na Zakonot za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na RM".01. e dovolno evidentiraweto na bruto-prometot (~len 15 stav 2 od DDVP). Poglavje 112 Javno-pravni tela (1) Javno-pravni tela mo`at da imaat tretman na mali pretpriema~i. Istoto va`i i za prometot naveden vo ~len 16 stav 2 od DDVP.01. isto taka. Pritoa.113 - Liceto V vodi restoran.01. Sevkupniot godi{en promet se dvi`i vo kalendarskite godini 01 do 07 me|u 700. se dol`ni ovie neovlasteno iska`ani iznosi da gi prijavat i platat vo rok od pet rabotni dena po izdavaweto na fakturata preku podnesuvawe na akontativnata prijava DDV-04 (~len 55 stav 1 re~enica 2 od ZDDV). duri i vo slu~ai koga }e bide izvr{ena ispravka na fakturata i bide otstraneto oddelnoto iska`uvawe na danokot (vidi poglavje 121 stav 3 od DDVU). obvrskata na prijavuvawe i pla}awe na danokot ostanuva. Soodvetno na toa. dadenata kalendarska godina se smeta za polna kalendarska godina za celi na vodewe na 5-godi{niot period.

) da utvrdi i slu`beno presmetani pau{alni vrednosti. (7) Kaj uslugite bez nadomestok spored ~len 6 stav 3 to~ka 1 do 3 od ZDDV. Podelbata spored soodnosot me|u prometite izvr{eni od strana na samiot dano~en obvrznik e dozvolena samo vo isklu~okot spored ~len 7 stav 4 re~enica 2 od DDVP. (6) Vo slu~aj na promet na dobra bez nadomestok spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV koi se smetaat za promet na dobra. Dokolku baranite podatoci se o~igledni i lesno proverlivi od smetkovodstvoto ili evidencijata na dano~niot obvrznik vodena za drugi celi. moraat. mikrofilm) ili na drugi mediumi za ~uvawe podatoci (na pr. se odnesuva i na dopolnitelnite namaluvawa na dano~nata osnova kako i na soodvetnite prethodni danoci. sepak. magnetna lenta. Primer: . Taa se ~uva uredno i zaedno so soodvetnite pismeni dokazi vo rokot za ~uvawe na knigite spored ~len 56 od ZDDV. mesari. Obvrskata na dano~niot obvrznik na obezbeduvawe preglednost vo evidencijata za toa kako dano~nite osnovi se raspredeluvaat vrz soodvetniot odano~iv promet podelen po dano~ni stapki i vrz prometot osloboden od danok. (2) Evidencijata i soodvetnite pismeni dokazi mo`at so odobrenie na dano~niot organ da se ~uvaat na video-medium (na pr. Zaradi te{kotiite vo utvrduvaweto na soodvetnata dano~na osnova. liceto mo`e da gi vodi ovie namaluvawa spored soodnosot na dvata vida vlezni prometi. istite ne mora povtorno da se evidentiraat posebno za celi na danokot na dodadena vrednost. (4) Dano~niot obvrznik e dol`en da gi evidentira dopolnitelnite namaluvawa ili zgolemuvawa na dano~nata osnova (~len 22 stav 1 od ZDDV). ~len 15 stav 2 od DDVP). vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost koj otpa|a na nego (bruto promet. trgovci so prehranbeni proizvodi i sl. vo toj slu~aj se evidentira cenata na ~inewe. kako dano~na osnova se evidentira nabavnata cena. kaj pekari. vklu~uvaj}i gi sporednite tro{oci za dobroto ili za drugo dobro ednakvo po vid. Ako mu se odobrat na dano~niot obvrznik namaluvawa na nadomestoci za vlezni prometi koi se odano~eni i vlezni prometi koi se oslobodeni od danok. (3) Obemot na evidenciskite obvrski proizleguva od ~len 52 stav 2 do 5 od ZDDV i ~len 15 do 17 od DDVP. magnetna plo~a ili disketa). Ovaa odredba slu`i za obezbeduvawe na dano~nite prihodi. da ja evidentiraat dano~nata osnova za prometot izvr{en od niv. Ako ne mo`e da se utvrdi nabavnata cena. Istoto va`i i vo slu~aj ako prometot izvr{en sprema dano~niot obvrznik podle`i na odano~uvawe po razli~ni dano~ni stapki. se evidentira iznosot na izdatocite za izvr{enata usluga. mali pretpriema~i spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV ne se obvrzani za registracija i ne se registrirale dobrovolno spored ~len 51 stav 4 od ZDDV. ugostiteli. vo toj slu~aj se evidentira istata.114 - Kon ~len 52 od ZDDV Poglavje 113 Op{to kon evidenciskite obvrski (1) Evidencijata se vodi vo zemjata (~len 11 ZDDV). va`i soodvetno i za dopolnitelnite izmeni na dano~nata osnova.n. (5) Obvrskata na dano~niot obvrznik da gi evidentira dano~nite osnovi za odano~en promet na dobra i uslugi koi bile izvr{eni sprema nego za celi na negovata stopanska dejnost. Ako e utvrdena pau{alna vrednost od strana na dano~nata uprava. (8) Dano~ni obvrznici koi kako t.. kako i na prethodniot danok koj otpa|a na niv (~len 52 stav 2 to~ka 2 od ZDDV). Dano~niot organ go izdava ova odobrenie samo vo slu~aj na postoewe odnos na posebna doverba me|u nego i dano~niot obvrznik. Dano~niot organ mo`e da pobara vo sekoe vreme od dano~niot obvrznik da gi stavi na uvid ovie dokumenti. dano~nata uprava mo`e kaj odredeni stopanski granki (na primer.

vo prv red se vr{i razdvojuvawe na dano~nite osnovi so pomo{ na presmetana prose~na mar`a na dano~niot obvrznik.115 - Samostoen yidar.05 = 95. a ne so dobivawe na nadomestokot. DDV Olesnuvawa vo odnos na razdvojuvaweto na dano~nit e osnovi (2) Dano~niot organ mo`e spored ~len 16 stav 4 od DDVP da odobri na barawe. prometot se evidentira so izvr{uvaweto na istiot. zemaj}i ja pri toa predvid prose~nata mar`a za soodvetnata grupa na stoki. DDV 100.-. a potoa na krajot od presmetkovniot period da go podelat zbirot na bruto iznosite na dano~na osnova i danok.244 denari dano~na osnova h 19% = 20.09. so toa {to im se dozvoluva na dano~nite obvrznici da gi evidentiraat nadomestocite zaedno so danokot. prekr{uvaj}i gi odredbite od ~len 51 od ZDDV.01 Izgradba na yid 80. koj ne e registriran za celi na danokot na dodadena vrednost.19 = 109. gi izvr{il slednite prometi vo septemvri 01 godina: 1.000. za koj bil neopravdano iska`an danok ili bil iska`an previsok danok vo fakturite (~len 55 stavovi 1 i 2 od ZDDV). : 1. Dano~niot obvrznik e dol`en da izvr{i evidencija na sledniot promet za mesec septemvri 01 godina: 15.09 do 15. Prometot na dobra koi podle`at na odano~uvawe so 19% ili na prometot odano~en so 5% se utvrduva presmetkovno vrz osnova na nadomestocite za nivna nabavka. dano~na osnova h 19% = 31.000 denari. Izgradba na nose~ki yid so samonabaveni materijali od 08. Poglavje 114 Olesnuvawa kaj evidenciskite obvrski Evidentirawe na bruto prometot (1) Evidenciskite obvrski za promet na dano~niot obvrznik se olesnuvaat spored ~len 52 stav 3 od ZDDV.09. Ako dano~niot organ doznae. Pritoa.933 den.238 den dano~na osnova h 5% = 4. dano~niot obvrznik da vr{i dopolnitelno razdvojuvawe na dano~nite osnovi za prometi po razli~na dano~na stapka vrz osnova na vlezot na stokite ili spored drugi soodvetni karakteristiki.01 Popravka na fasada 50.762 den.000 MKD 25. Obata klienti pla}aat vo oktomvri 01 godina. Presmetkovnoto utvrduvawe se vr{i za grupata na prometi. se evidentiraat vo knigata na vlezni stoki ili na kontoto za vlezni stoki. po dano~na stapka od 5%. Danokot se presmetuva na sledniot na~in: 200.000 den.000 denari : 1. Pokraj toa. po dano~na stapka od 19% 100. Primer 1: Dano~en obvrznik gi ostvaril vo mesec oktomvri 01 godina slednite prihodi (bruto iznosi): 200. iako negoviot sevkupen promet vo 00 godina iznesuval 28 milioni denari.-.01 godina za iznos od 80.000 MKD Zna~i.067 den. Steknatite stoki ~ij promet podle`i na odano~uvawe so dano~na stapka od 5%.den. odvoeno od ostanatite stoki ~ij promet se odano~uva so dano~na stapka od 19%. na primer vo 02 godina.000 denari (promet na dobra spored ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV) i 2. vakvata bruto-evidencija ne smee da se vr{i za promet na dano~niot obvrznik. Popravka na nadvore{na fasada od ku}a vo periodot od 20 do 25.000 den..000. deka yidarot ne se registriral za celi na danokot na dodadena vrednost.01 godina (usluga spored ~len 6 stav 1 od ZDDV) za iznos od 50. koja .756 denari DDV. toga{ dano~niot organ }e bide vo sostojba da go utvrdi danokot na dodadena vrednost za mesec septemvri 01 godina. Za ovoj presmetkoven period bi trebalo da se plati: 130.19 = 168.den.09. : 1.09.

... Udelot na stokite odano~eni so namalenata dano~na stapka vo sevkupniot promet e pomal vo sporedba so udelot na stoki odano~eni so op{tata dano~na stapka. 6.000. presmetkovno se sobiraat nadomestocite za nabavka na soodvetnata grupa na stoki koi nastanale na krajot od presmetkovniot period.875. Zbir na nabaveni iznosi Po 5% (kako pogore) + prose~na mar`a od 25% Presmetani proda`ni ceni so 5% (neto) + DDV 5% Presmetani proda`ni ceni po 5% (bruto) Zbir na promet vo juni 2000 (bruto promet) .000 950.750 DDV (vkupno): 1..875.750 (3) Postapkata na dodavawe mar`a e podobna pred se za dnano~ni obvrznici koi ispora~uvaat samo nabaveni dobra.06. . Po istek na ovoj rok ili vo slu~aj na promena na strukturata na delovniot potfat odnovo se utvrduva prose~nata .000 6.750 5.968.750 1.750 1. po dodavawe na danokot na dodadena vrednost so primena na soodvetnata dano~na stapka.000 100. 1....500.. kni`arnici i sli~no.01 103 od 08.750 7.. Data na vlezna faktura 009 od 02.presmetani proda`ni ceni po 5% (bruto) Ostanati proda`ni ceni po 19% (bruto) .000 375.000 . Zbirot na obata iznosi pretstavuva promet od soodvetnata grupa na stoki i. kako na primer trgovci na malo.116 - pretstavuva pomal del od sevkupniot promet.000 Vlezni iznosi po 19% (neto) 20.01 Zbir vo juni 01 Fakturiran iznos 55..000 Prethoden danok 5. Na krajot..950..750 DDV 93.... se poa|a od fakti~kite okolnosti koi postoele kaj delovniot potfat vo najmalku tri reprezenatativni meseci od kalendarskata godina... 4.300 140. dokolku ne se promeni strukturata na negovoiot deloven potfat.06. .335. istiot se odzema od zbirot na dano~nite osnovi dogovoreni vo soodvetniot presmetkoven period plus danok na dodadena vrednost (bruto ceni).500.875.950. Primenata na prose~ni mar`i koi bi va`ele za celokupnata stopanska granka ili na prose~na mar`a koja bila proceneta od strana na dano~niot obvrznik ne e dozvolena.000 950. ..000 . kra`ba i sli~no na stokata pri presmetkovnoto utvrduvawe na prometot odano~en so 19% preku utvrduvawe na vlezot na stoki se obuslovuva so vodewe na vremenski ograni~ena evidencija (najmalku tri kalendarski meseci vo godinata) za nastanatata zaguba.918.. .DDV (5... . Kon zbirot na ovie nadomestoci za nabavka se dodava prose~nata mar`a.. Zemaweto predvid na stapka na zaguba zaradi rasipuvawe. kr{ewe.000 : 1. gubewe.000 1.968.000 Vlezni iznosi po 5% (neto) 30. Dano~niot obvrznik mo`e.19 h 19%) Proda`ni ceni po 19% (neto) + proda`ni ceni po 5% (neto) Proda`na cena vkupno (neto) 1. Presmetanata prose~na mar`a ja utvrduva dano~niot obvrznik.. Pritoa.. . Primer 2: Dano~niot obvrznik go evidentiral vo juni 01 godina sledniot vlez na stoki: Faktura br.000 Dano~niot obvrznik e dol`en vrz osnova na fakti~kite okolnosti od prvoto kalendarsko trimese~je od 01 godina da utvrdi prose~na mar`a od 25% za dobrata koi se odano~uvaat so povlastenata dano~na stapka.000 93.300 20.000 1.043. da ja primenuva utvrdenata prose~na mar`a za period od tri godini. 835.000 . Razlikata pretstavuva zbir na ostanatite nadomestoci plus danok na dodadena vrednost spored ostanatata dano~na stapka. . drogerii.000 ..000 93.000 20.000..000 5.

tuku za interni knigovodstveni pismena vo ramkite na edno pretprijatie. Pri izdavaweto fakturi se primenuvaat i odredbite od ~len 18 do 22 od DDVP.. kako i na prometot osloboden od danok spored ~len 24 to~ki 3 i 5 od ZDDV ne e neophodno. Obvrskata na dano~niot obvrznik za vodewe na pismeniot dokaz za izvr{en izvoz kako i na knigovodstveniot dokaz za nego (~len 2 do 4 od DDVP). tranzintni stavki (~len 18 to~ka 3 od ZDDV) i na prometot koj ne podle`i na odano~uvawe spored ZDDV. Pismenata. izvoz osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 1 od ZDDV. ne mora da gi ispolnuvaat site formalni uslovi od ~len 53 od ZDDV. Kon ~len 53 od ZDDV Poglavje 115 Poim na faktura (1) Fakturite vo smisla na ~len 53 od ZDDV ne mora da se nare~eni kako takvi. Za ova razdvojuvawe ne e potrebna dozvola od dano~niot organ. so koi ne se vr{i presmetka na promet na dobra ili uslugi. (2) Takanare~eniot vnatre{en promet (na primer me|u poedine~ni filijali ili drugi organizacioni delovi na istiot dano~en obvrznik) se smeta za interen proces. ostanuva da va`i. Danokot na dodadena vrednost iska`an vo takvoto knigovodstveno pismeno ne se dolguva spored ~len 55 stav 1 ili stav 2 od ZDDV. Tuka se raboti za gra|ansko-pravno pravo.n. ako proizleguva od sodr`inata na dokumentot. (4) Na {pediteri i na drugi dano~ni obvrznici koi vr{at promet vo smisla na ~len 24 to~ka 3 ili to~ka 5 od ZDDV (na primer prevoznici. (4) Primatelot na ispolnuvaweto ima pravo spored ~len 53 stav 1 od ZDDV na faktura so oddelno iska`an danok na dodadena vrednost. Obvrska na posebno evidentirawe postoi kaj dano~nite osnovi za: 1. Dano~niot organ e obvrzan da gi proveruva primenetite prose~ni mar`i najdocna na sekoi tri godini. deka se raboti za presmetka na dano~niot obvrznik za prometot izvr{en od nego i ako od dokumentot proizleguvaat podatocite spored ~len 53 stav 10 od ZDDV. (3) Lice ovlasteno za oddelno iska`uvawe na danokot mo`e vo sekoj slu~aj da izdava faktura spored ~len 53 od ZDDV. kako i spored soodnosot me|u prometot osloboden od danok i prometot od soodvetniot presmetkoven period koj ne podle`i na odano~uvawe spored ZDDV. dali primatelot na ispolnuvaweto ima pravo na odbivka na prethodni danoci i nezavisno od toa. kako i 2. Odvoenoto evidentirawe na t. (5) Dano~ni obvrznici na koi im e dozvoleno olesnitelno razdvojuvawe na dano~nite osnovi. (5) Fakturi od dano~ni obvrznici koi ne se rezidenti vo zemjata. Dovolno e. . nezavisno od toa. tuku koi pove}e se odnesuvaat isklu~ivo na platniot promet. Za faktura se smeta i dogovor koj gi sodr`i podatocite neophodni spored ~len 53 stav 10 od ZDDV. Pritoa. rabat) da gi delat spored soodnosot me|u prometite odano~eni po razli~ni dano~ni stapki.117 - mar`a. se ovlasteni dopolnitelnite namaluvawa na dano~nite osnovi (na primer so skonto. koe se ostvaruva pred op{tite sudovi. a koi ne obezbeduvaat pravo na odbivka na prethodni danoci vo zemjata. dali fakturata se pla}a gotovinski ili bezgotovinski. kako na primer opomeni ili izvodi od `iro smetka. promet osloboden od danok spored ~len 23 od ZDDV. magacioneri i pretprijatija za natovar). ne se raboti za fakturi vo smisla i za celi na danokot na dodadena vrednost. dano~niot organ mo`e da im dozvoli na barawe da ja primenuvaat slednata postapka: Vo evidencijata mo`e da se vodi samo dano~nata osnova za odano~en promet odvoena od ostanatite fakturirani iznosi. ne pretstavuvaat fakturi iako mo`at da gi sodr`at site podatoci spored ~len 53 stav 10 od ZDDV.

Za vakvata soglasnost ne e potrebna posebna forma. isto taka. no toa ne smee da bide primatelot na dobroto ili korisnikot na uslugata. testenini. Dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot (primatel na obvrznicata) mo`e vedna{ da se sprotivstavi na obvrznicata i na danokot na dodadena vrednost sodr`an vo nea. Dokumentot }e se smeta za obvrznica samo ako me|u izdava~ot (primatelot na ispolnuvaweto) i primatelot na obvrznicata (dano~niot obvrznik-ispolnuva~) e postignata soglasnost. preku obvrznica. tutunski proizvodi. obvrznicata nema da go poseduva dejstvoto na faktura i nema da sozdade pravo na odbivka na prethodni danoci. (2) Odredbite od ~len 52 stav 2 to~ka 1 re~enica 2 od ZDDV i od ~len 16 stav 4 re~enica 1 od DDVP. Naveduvaweto oznaki od op{t vid koi opfa}aat grupi na razni dobra. 8 od ZDDV). podaroci. da dolguva povisok danok od onoj koj {to se dolguva spored zakonot (~len 55 stav 2 od ZDDV). Primer 2: Izdava~ka ku}a presmetuva sprema svojot avtor.. koga pokraj odano~eniot promet vo istata se naveduva i promet osloboden od danok ili promet koj ne podle`i na odano~uvawe spored ZDDV.118 - (6) Liceto obvrzano za izdavawe faktura mo`e da ovlasti drugo lice da ja izdade fakturata. koj e mal pretpriema~ vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV. na primer spored soodnosot na vrednostite ili te`inite. `elezni {ajki. Soglasnosta mo`e da proizleguva i od dogovori ili drugi osnovi na delovnoto rabotewe. vidi i poglavje 118 stav 2 od DDVU). odnosno od ~len 18 do 22 od DDVP. no ne doveduva na~elno do otka`uvawe na pravoto na odbivka za primatelot na fakturata (vo vrska so toa. dokolku istite go ovozmo`uvaat utvrduvaweto na dano~nata stapka koja treba da se primenuva (na primer alkoholni pijalaci. keramidi. vo koja e oddelno iska`an danok na dodadena vrednost. Avtorot ne dolguva danok na dodadena vrednost. bidej}i negovata usluga ne se odano~uva. (7) Spored ~len 53 stav 2 re~enica 2 od ZDDV. (3) Dopolnenija ili ispravki na podatoci vo fakturi mo`e da izvr{i samo liceto koe ja izdalo fakturata. osven ako ne se raboti za slu~aj na presmetka spored ~len 53 stav 2 re~enica 2. dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot nema. Vo toj slu~aj. istoto e kaznivo spored ~len 59 stav 1 to~ka 5 i ~len 60 od ZDDV. va`at soodvetno i pri izdavaweto faktura. zelen~uk). deka za odano~iviot promet treba da se izvr{i presmetuvawe so obvrznica. Vo toj slu~aj. Poglavje 116 Podatoci vo fakturata (1) ^lenot 53 stav 10 to~ka 5 od ZDDV bara naveduvawe na koli~inata i opisot na dobroto ili uslugata. Primatelot na fakturata ne mo`e samostojno i so .. Primer 1:  ­ Izdava~ka ku}a go presmetuva honorarot na avtor so obvrznica. Sporednite ispolnuvawa koi se sostaven del od dano~nata osnova (~len 17 to~ka 2 od ZDDV). ili pak ogrevno drvo. ne e dovolno. na pr. 53 st. soodvetno se raspredeluvaat vo slu~aj na posebna presmetka kon osnovnite ispolnuvawa koi se odano~uvaat so razli~na dano~na stapka. Danokot na dodadena vrednost iska`an neovlasteno vo obvrznicata ne se dolguva vo soglasnost so ~len 55 stav 1 od ZDDV. Obvrznicata mora da gi sodr`i site podatoci spored ~len 53 stav 10 od ZDDV. dovolno e naveduvawe na zbirni poimi voobi~aeni vo trgovijata. na primer za pakuvawe. vo vrska so prometot koj podle`i na odano~uvawe spored razli~ni dano~ni stapki. Izdava~kata ku}a nema pravo na odbivka na prethodniot danok. Vo vrska so ova. transport i sl.  ­ Principalot ja presmetuva provizijata na svojot trovski zastapnik preku obvrznica. Podelbata se vr{i spored soodvetni karakteristiki. (8) Dokolku ne se izdade faktura vo rok od 5 rabotni dena (~l. za faktura se smeta i presmetka so koja odreden dano~en obvrznik presmetuva odreden odano~iv promet koj bil izvr{en sprema nego od strana na drug dano~en obvrznik (vo natamo{niot tekst: obvrznica).

mora da bide ozna~ena kako "kone~na faktura". se naveduva predvideniot moment ili kalendarskiot mesec na prometot na dobra ili na uslugite. toga{ se naveduva soodvetniot period ili moment. Namesto nadomestokot za prometot na dobra ili za uslugite (~len 53 stav 10 to~ka 6 od ZDDV).000 . isto taka.01 godina Nadomestok 2. Ako dogovornite strani edinstveno dogovorile vo koj period ili do koj moment bi trebalo da se izvr{i prometot na dobra ili uslugata. Od fakturite za pla}awa izvr{eni pred izvr{uvawe na prometot mora da se gleda deka so niv se vr{i presmetuvawe na avansni pla}awa.05. koe dano~niot obvrznik go dobiva pred izvr{uvawe na prometot.. o~igledno proizleguvaat imeto i adresata na fakti~kiot primatel na ispolnuvaweto. Ako momentot se u{te ne e utvrden. vo fakturata za avansno pla}awe se naveduva delumniot ili celosniot nadomestok primen pred vr{eweto na prometot. dali pred izvr{uvaweto na prometot na dobra ili na uslugite se vr{elo presmetuvawe na celokupniot nadomestok ili na del od istiot. na koi se uka`uva vo fakturata. Istoto va`i i za naveduvaweto na koli~inata (obemot) na prometot koj treba da se izvr{i (~len 53 stav 10 to~ka 5 od ZDDV). (2) Fakturite za avansni pla}awa mora. da gi ispolnuvaat uslovite od ~len 53 stav 10 od ZDDV i ~len 18 do 22 od DDVP. kako i iznosite na danokot koj nastanal za niv. deka primatelot na ispolnuvaweto (primatelot na fakturata) nema da go iskoristi povtorno pravoto na odbivka na prethodni danoci od fakturite za avansnite pla}awa i dopolnitelno od vkupniot iznos od kone~nata faktura.380. 4 od ZDDV. dokolku od ostanatata sodr`ina na istata ili od drugi dokumenti. mo`at da se naveduvaat i odzemaat i zbirnite iznosi na avansnite pla}awa (bruto nadomestoci) zaedno so danocite sodr`ani vo niv. Kone~nata faktura. Namesto denot na prometot na dobra ili na vr{eweto na uslugata (~len 53 stav 10 to~ka 4 od ZDDV). e bez zna~ewe faktot. Primer 1: Minusirawe na poedine~nite delumni nadomestoci primeni odnapred i na danocite koi nastanuvaat za niv: Kone~na faktura Izgradba na magacin vo Skopje Priem po izgradba na 30. Koli~inata i opisot na ispora~anoto dobro ili izvr{enata usluga (~len 53 stav 10 to~ka 5 od ZDDV) mo`e da gi dava ili da gi menuva edinstveno izdava~ot na fakturata. Vo slu~aj na pove}e avansni pla}awa dovolno e ako se minusiraat vkupniot iznos na avansiranite delumni nadomestoci i zbirot na danoci koi nastanale za niv. Pritoa. Sepak. liceto e dol`no da izdade faktura (~len 53 stav 4 od ZDDV).Avansi DDV 380. na pr.000 Zbir Vkupna cena 2. od koja se odzemaat celosnite ili delumnite nadomestoci. primatelot na fakturata mo`e da izvr{i ispravka na neto~na adresa na fakturata. (3) Vo kone~nata faktura. toga{ e dovolno toa da proizleguva od fakturata. so koja dano~niot obvrznik vr{i sevkupna presmetka za izvr{eniot promet na dobra ili za izvr{enite uslugi. Osobeno oddelnoto iska`uvawe na danokot na dodadena vrednost (~len 53 stav 10 to~ka 8 od ZDDV) mo`e da go vr{i edinstveno izdava~ot na fakturata. dokolku za ovoj nadomestok ili delumen iznos bile izdadeni fakturi spored ~len 53 st. se minusiraat nadomestocite ili delumnite iznosi primeni pred izvr{uvawe na prometot.000. Ova pretstavuva edinstven na~in na obezbeduvawe. Namesto avansiranite celosni ili delumni nadomestoci i danoci. Poglavje 117 Izdavawe fakturi pri avansni pla}awa (1) Za sekoe pla}awe.119 - polno pravno dejstvo da ja promeni sodr`inata na presmetkata izdadena od nego.000 . preku naveduvawe na predvideniot moment na prometot na dobra ili na vr{eweto na uslugata.

000 Primer 2: Minusirawe na vkupniot iznos na delumni nadomestoci plateni odnapred i na zbirot na danoci koi nastanuvaat za niv Kone~na faktura Isporaka i vgraduvawe na skali vo Skopje. vo ovie slu~ai se naveduvaat vo fakturite vrednostite navedeni vo ~len 19 od ZDDV. namesto nadomestokot (~len 53 stav 10 to~ka 6 od ZDDV).000 1.00 0 357.05.000 . 53 st.000 200.000 denari (bez DDV).000 190.000. Cenata na ~inewe na mebelot (vo momentot na ovaa isporaka) iznesuva za trgovskoto dru{tvo 300.428.428.000 DDV 228. Primer: Trgovsko dru{tvo (fabrika za mebel) registrirano spored ~len 51 od ZDDV ispora~uva sprema svojot sodru`nik.000 1. pri promet bez nadomestok ili po bagatelni ceni).000 57.000 denari plus DDV.000 476.01 Ostatok za pla}awe 400.09.000 38.. dokolku prometot bil izvr{en sprema drug dano~en obvrznik i istiot pobaral izdavawe na faktura (~l.01 i 02.04.Avansi na: 07.se izdava faktura. koj kako advokat e Isto taka.01 Ostatok za pla}awe Vo nego sodr`an DDV DDV sodr`an vo avansite Poglavje 118 Fakturi vo posebni slu~ai (1) Vo slu~aite od ~len 19 od ZDDV (na pr.000 1.200.785.01 godina Nadomestok 1. Priem po izgradba na 15.04.000 Primer 3: Minusirawe na vkupniot iznos na avansni pla}awa Kone~na faktura Isporaka i monta`a na green kotel vo Skopje Priem i monta`a na 01.00 0 1.000 600.Avansi na 01.registriran spored ~len 51 od ZDDV.120 - 01.000 114.07.000 238.000 190. Vo ovoj slu~aj mora. 1 od DDVP.190.01 Ostatok za pla}awe 1.000 . 1 od ZDDV). Spored ~len 20 st. kancelariski mebel za 100.000 228. Isto taka. namesto nadomestokot.07.000 1. da se navede vo fakturata: MKD 1.01 i 10.190.000.01 15.000 714.00 0 285.08.500.01 Nadomestok (dano~na osnova) vkupno + DDV 19% Vkupna cena .000 76.000 Vkupna cena (Zbir) 1.03.

Dokolku se izdade vakva faktura so protivpravna namera. vo toj slu~aj se odbiva pravoto na odbivka na tie prethodni danoci. 1 od ZDDV 300. fiktivna faktura). te. Vo toj slu~aj. 19 st. vo koja namesto fakti~ki ispora~anato dobro se naveduva drugo dobro koe voop{to ne bilo ispora~ano od nego. . trgovskoto dru{tvo ne izdalo faktura so izvr{uvaweto na prometot i ne platilo DDV sprema dano~niot organ. 2 t. Dano~en obvrznik izdava faktura spored ~len 53 od ZDDV. Kon ~len 54 od ZDDV Poglavje 119 Pazari i otvoreni prostori (1) Pod pazari i otvoreni prostori se podrazbiraat mesta koi se odredeni od strana na ovlasteni organi kako pazari ili mesta kade ima uslovi za promet na dobra ili uslugi na otvoreno.000 denari. dodeka fakti~ki bil ispora~an televizor. Dano~en obvrznik izdava fakturi spored ~len 53 od ZDDV so oddelno iska`an danok. Dano~en obvrznik izdava faktura spored ~len 53 od ZDDV. (2) Dano~niot organ e dol`en da vnimava vakvite fakturi da bidat izdadeni navremeno. Kako proda`ba na otvoreni prostori se podrazbira i proda`bata na bileti vo sredstvata za javen prevoz i potvrdite za priem na baga` vo niv. (2) ^len 55 stav 1 od ZDDV gi opfa}a slednite slu~ai: 1. (2) Za "proda`ba na otvoreno" ne se smeta proda`bata na tezgi pred prodavnici. dodeka fakti~ki bile ispora~ani pijalaci. preku ozna~uvaweto deka se raboti za avansna faktura ili preku uka`uvaweto na momentot na prometot na dobra ili na uslugata koj se nao|a vo idnina) o~igledno uka`uvaat deka se raboti za avansni fakturi.000 MKD Iznos na presmetan DDV 19% 57. iako ne izvr{il promet na dobra ili uslugi (na pr. Kon ~len 55 od ZDDV Poglavje 120 Neovlasteno iska`uvawe na danokot (1) Odredbata od ~len 55 stav 1 od ZDDV vo vrska so neovlastenoto iska`uvawe na danok na dodadena vrednost vo faktura va`i za dano~ni obvrznici (~len 9 od ZDDV). na primer. Tuka ne spa|aat fakturi koi se izdavaat pred izvr{uvawe na promet i koi spored svojata sodr`ina (na primer. Vakvata zloupotreba bi mo`ela da postoi koga. so cel da se stekne nezakonska dano~na dobivka. no i za lica koi ne se dano~ni obvrznici. protivpravno oddelno iska`aniot danok) se dolguva i danokot za fakti~ki izvr{eniot promet. 3. vo rokot spored ~len 53 stav 8 od ZDDV. a za negoviot sodru`nik se u{te ne nastapile rokovite na zastarenost.000 MKD Sodru`nikot koj go steknuva mebelot mo`e potoa da odbie kako prethoden danok 57. iako kako mal pretpriema~ nema pravo na toa spored ~len 51 stav 3 od ZDDV. dokolku se ispolneti i ostanatite uslovi spored ~l.. tuku ja izdava fakturata otkako za nego }e nastapi rokot na zastarenost na dano~niot dolg. 2.121 - Dano~na osnova spored ~l. pokraj danokot na dodadena vrednost dolguvan spored ~len 55 stav 1 od ZDDV (imeno.  ­ Vo fakturata se naveduva ovo{je. Primeri:  ­ Se fakturira isporaka na kancelariski aparat. 33 i ~l. So proda`ba na otvoren prostor se izedna~uva i proda`bata preku avtomati. Istoto va`i i vo slu~ai koga namesto fakti~ki izvr{enata usluga se naveduva usluga koja voop{to ne bila izvr{ena od liceto. 34 od ZDDV.

Tuka spa|a. Neovlasteno iska`aniot danok vo faktura se dolguva spored ~len 55 stav 1 od ZDDV. ­ (3) Za razlika od ~len 55 stav 2 od ZDDV. iako primatelot na fakturata ne mo`e da go odbie istiot kako prethoden danok spored ~len 35 to~ka 7 od ZDDV. iako ne dolguvaat danok za ovoj promet ili dolguvaat pomal danok. ako bil iska`an pogolem danok od danokot dolguvan za taa cel. "raboti vrz ku}a br. Davaweto neprecizni podatoci postoi koga podatocite vo fakturata ne se vo toj obem precizni i o~igledni. Dano~en obvrznik izdava faktura spored ~len 53 od ZDDV so posebno iska`an danok na promet na dobra ili na uslugi koi ne gi izvr{il vo ramkite na negovata stopanska dejnost spored ~len 9 stav 2 od ZDDV. no ne i neto~no. za promet osloboden od danok. spored koj se dolguva previsoko iska`aniot DDV. sepak. uslov za nekaznuvaweto e sproveduvaweto ispravka na fakturata. ~len 55 stav 1 od ZDDV ne ja predviduva mo`nosta za ispravka na faktura. Ako opisot na dobroto ili na uslugata (~len 53 stav 10 to~ka 5 od ZDDV) e daden samo neprecizno. 2. 53 od ZDDV so oddelno iska`an DDV i ja stava vo deloven promet. iako primatelot na fakturata ne mo`e da go odbie ovoj danok kako prethoden danok. Spored toa. Odredbata va`i i za obvrznici vo smisla na ~len 53 stav 2 re~enica 2 od ZDDV. . proda`bata na li~no dobro. za promet koj ne podle`i na odano~uvawe so DDV (na pr. 4. 42 spored izvr{en uvid"). 1 od ZDDV) izgotvuva faktura spored ~l. Neovlasteno iska`aniot danok vo faktura se dolguva spored ~len 55 stav 1 od ZDDV. dano~niot organ mo`e da dozvoli izdava~ot na fakturata da izvr{i ispravka na istata so soodvetna primena na ~len 55 stav 3 od ZDDV. za odano~iv promet. (4) Dokolku naplatata na protivpravno iska`an danok dovede do o~igleden nepraveden iznos. dodeka molerskite raboti bile fakti~ki izvr{eni vo stanot na korisnikot na uslugata. dokolku primatelot na obvrznicata ne se sprotivstavi na poviskiot iznos na DDV (vidi poglavje 115 stav 7 od DDVU). 5. vo ovaa odredba spa|aat fakturi so oddelno iska`an danok: 1. {to istite }e obezbedat neposredno soznanie za vidot i obemot na predmetot na prometot. Sepak. Ispravkata na fakturata za slu~aite od ~len 55 stav 1 od ZDDV. promet vo stranstvo ili prenosi na imot spored ~len 5 od ZDDV). koj e dano~en obvrznik. Lice koe ne e dano~en obvrznik spored ~len 9 od ZDDV (na primer privatno lice ili javno-pravno telo spored ~l. Vo ovoj slu~aj ne bi bilo pravedno da se kazni ispora~atelot spored ~len 55 stav 1 od ZDDV. Primer 3: Ispora~atel izdava faktura koja glasi na ime na soprugata koja e vrabotena vo pretprijatieto na soprugot. iska`aniot danok nema da se dolguva spored ~len 55 stav 1 od ZDDV. 10 st.. mora da se ograni~i na isklu~itelni slu~ai. Primer 2: Fakti~ki izvr{eni grade`ni raboti se opi{uvaat edinstveno preku naveduvawe na gradili{teto (na pr. Poglavje 121 Neto~no iska`uvawe danok Previsoko iska`an danok (~len 55 stav 2 od ZDDV) (1) Odredbata od ~len 55 stav 2 od ZDDV se odnesuva na dano~ni obvrznici koi se obvrzani za registracija ili koi se registrirale dobrovolno i koi iska`ale oddelno danok vo faktura spored ~len 53 od ZDDV za fakti~ki izvr{en promet na dobra ili za uslugi. 3. na primer.122 -  Vo fakturata se iska`uvaat "molerski raboti vo kancelariski prostorii".

vistinskiot danok na dodadena vrednost bi se dobil preku presmetuvawe na iznosot od dotoga{niot fakturiran vkupen iznos. Vkupen iznos (so DDV) Nadomestok (11. Primer 1: Registriran dano~en obvrznik go presmetuva za izvr{eniot promet na dobra danokot na dodadena vrednost po stapka od 19%.123 - (2) ^lenot 55 stav 2 od ZDDV va`i i vo slu~ai koga bile izdadeni pove}e fakturi za eden ist promet.000 MKD + 19% DDV 1.500 denari : 1.824 MKD 1. Dano~niot obvrznik e dol`en vo toj slu~aj da go presmeta danokot od vkupniot fakturiran iznos.900 MKD 11.500 MKD Dokolku ostane neizmenet vkupniot iznos vo koregiranata faktura. Primer 2: Dano~en obvrznik presmetuva za promet na dobra danok po stapka od 5%. dano~niot obvrznik go dolguva zakonski propi{aniot danok na dodadena vrednost.900 MKD Dokolku se namali vkupniot iznos za vi{kot na iska`an danok.333 MKD 11.05) Ispravka na faktura: Nadomestok + 5% DDV Vkupno 11..677 MKD Primatelot na dobroto mo`e da go odbie kako prethoden danok samo iznosot na danokot iska`an vo fakturata. Nadomestok 10. iako spored ~len 29 se dolguva danok po stapka od 19%.000 MKD + 5% DDV 500 MKD Vkupno 10. iako za istiot promet se dolguva danok samo po stapka od 5% spored ~len 30 od ZDDV.333 MKD 567 MKD 11. . vo koj liceto izdalo faktura so promenet danok.000 MKD 500 MKD 10.900 denari : 1. Vo ovoj slu~aj se primenuva soodvetno na smislata na ~len 22 stav 1 od ZDDV. koristej}i ja pritoa vistinskata dano~na stapka. Primatelot na fakturata mora da e pismeno izvesten za ispravkata na danokot na dodadena vrednost.900 MKD Vkupno 11.19) Od dano~niot obvrznik zakonski dolguvan DDV: 19% od 8. vo toj slu~aj se dobiva slednata presmetka: Nadomestok 10. Presmetan nadomestok + 5% DDV Vkupno Nadomestok (10. Dano~niot obvrznik koj go izvr{il prometot i ja izdal fakturata go zadr`uva pravoto na ispravka na prenisko iska`aniot danok. I s p r a v k a n a p r e v i s o k o i s k a ` a n d a n o k (~ l e n 5 5 s t a v 2 od Z D D V) (3) ^lenot 55 stav 3 od ZDDV izri~no dozvoluva izdava~ot na fakturata da izvr{i ispravka na danokot na dodadena vrednost koj bil previsoko iska`an sprema primatelot na dobroto ili korisnikot na uslugata. Neophodnite ispravki se vr{at vo presmetkovniot period.500 MKD 8.824 denari 10.900 MKD (4) Vo slu~aj na prenisko iska`an danok.

124 - MINISTER. .06.2000 godina Skopje. Nikola Gruevski 08-9289/1 19..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful