P. 1
Standard+Prof.+35+Expertize+Cont.,+2009,+Abbyy10

Standard+Prof.+35+Expertize+Cont.,+2009,+Abbyy10

|Views: 49|Likes:
Published by Cristian Stoian

More info:

Published by: Cristian Stoian on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

Corpul Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România

STANDARDUL PROFESIONAL nr. 35
Expertizele contabile
- Ghid de aplicare Ediţia a III-a, revizuită

Editura CECCAR, Bucureşti, 2009

Editor: Editura CECCAR Intrarea Pielari nr. 1, sector 4 Bucureşti Tel.: 021/330.88.69 / 70 / 71 Fax: 021/330.88.88 E-mail: edituraceccar@yahoo.com Redactor: Alina Mihaela MÎNDRU www.ceccar.ro Tipar: Tipografia Everest 2001 - Bucureşti Tel.: 433.07.01; 433.07.02; 433.07.03 www.everest.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a Romintfi CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Bucureşti) Standardul profesional nr. 35: expertizele contabile: ghid de aplicare / Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti: Editura CECCAR, 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8414-62-4 006(498):657.63(498)+657.6.012.16(498)

CUPRINS
I.Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile................................................5 II.Ghid pentru aplicarea Standardului profesional nr. 35: Expertizele contabile..............................................49 III.Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil...............................................211 Bibliografie selectivă.........................241 NOTĂ: în cuprinsul prezentei lucrări următorii termeni semnifică în mod riguros acelaşi lucru: standard = normă şi conturi anuale = situaţii financiare.

I. STANDARDUL PROFESIONAL nr. 35: Expertizele contabile
Una dintre activităţile de bază ale experţilor contabili, desfăşurată pe parcursul a peste optzecişicinci de ani de existenţă a profesiei contabile din România, o constituie efectuarea expertizelor contabile dispuse de organele judiciare sau
3

solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege, ca, de exemplu: expertize amiabile (la cerere), expertize contabile judiciare în cauze civile, penale sau ale dreptului muncii, expertize de gestiune, de management, financiar-contabile şi altele. Cuvântul „expertiză" vine de la latinescul „expertus", adică priceput - lucrarea unei persoane experimentate, specializate. Expertiza reprezintă un concept care se deosebeşte de audit, control, revizie sau verificare, întrucât conţine în sine ideea de exprimare liberă a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte obiectivele sau faptele asupra cărora s-a efectuat expertiza. Deci expertiza este prin excelenţă o lucrare personală şi critică, cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punct de vedere al exactităţii formale şi materiale, dar şi părerea expertului asupra cauzelor şi efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care potrivit legii asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili, a decis reglementarea profesională a acestei activităţi de bază elaborând „Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile".

SUMAR
350.Cadrul de referinţă al misiunilor

privind expertizele contabile.................................................9 351.Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile..............11 3511.Independenţa expertului contabil.......11 3512.Competenţa expertului contabil........ 13 3513.Calitatea expertizelor contabile......................... 14 3514.Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil.. 16 3515.Acceptarea expertizelor contabile..................... 18 3516.Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile.........................................................20 352.Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile...............................................22 3521.Dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili..........................................22 3522.Contractarea şi programarea expertizelor contabile ... 25 3523.Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile...........27 3524.Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile.........................................................29 353.Norme de raport specifice expertizelor contabile.32 3531.Redactarea raportului de expertiză contabilă.........................................32 3532.Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă.........................38 Anexa nr. 1. Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare...............39 Anexa nr. 2. Model de Raport de expertiză
5

....................... 3. Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară.....contabilă judiciară..................45 .41 Anexa nr.........

b)expertize contabile extrajudiciare . COMENTARII 1. alte legi speciale. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. se numesc expertize contabile judiciare. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. ataşate sau nu unui proces penal. Codul de procedură penală. 2. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate .Expertizele contabile pot fi clasificate: I.Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii.CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE NORMA Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. După scopul principal în care au fost solicitate. în Tabloul experţilor contabili. cu viza la zi. în: a)expertize contabile judiciare. fiind înscrise. reglementate de: Codul de procedură civilă.

expertizele contabile pot fi: -civile. 3. e)alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi. Modelele prezentate în aceste anexe pot fi adaptate cazuisticii concrete. -extrajudiciare. 1-3 au caracter orientativ şi ilustrativ şi fac parte integrantă din prezentele norme. b)expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale. cel mult.privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. IU în funcţie de natura juridică. ci. Anexele nr. c)expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. II. -penale. de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. Nu au calitatea de mijloc de probă injustiţie. d)expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale. După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. 8 . în: a)expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile.

35112. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea.351 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE INDEPENDENŢA EXPERTULUI CONTABIL 3511 NORMA Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză. COMENTARII 35111.Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fără autorizaţie. el este obligat să aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se află. .Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare.

Expertul contabil.Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate.Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.35113. imediat după numire. 35114. 35117. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. la cunoştinţa organului care i-a numit. 10 . va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă" care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale.Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. Secţiunea 100. la primirea oricărei lucrări de expertiză. în scris. 35116. 35115.Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă.25 punctele 5 şi 6.

Ca urmare. A. şi mai ales în domeniul financiar-contabil. înscris în listele pe domenii publicate.ceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului. 351 2 . în general. COMENTARII 35121. actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă. expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor contabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă.Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.Expertiza contabilă are drept suport documentele primare şi înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate.35118. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă. COMPETENTA EXPERTULUI CONTABIL NORMA Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată. 35122.

COMENTARII 35131. în elaborarea lor.în expertizele contabile judiciare. expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii. corectitudine şi imparţialitate. evaluărilor.Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiinţifică.35123. pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite. clasificărilor şi prezentărilor contabile. 12 . expertul contabil este un terţ în proces. Raportul de expertiză contabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la soluţionarea cauzei în care a fost dispus. care prin calitatea lui procesuală contribuie la stabilirea adevărului de către organele de drept. devotament. CALITATEA EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului. Concluziile expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor. 35132.

Dacă în aceeaşi cauză s-a . sancţionate de organele de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile.351 3 Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară pot fi şi sunt. adesea.

Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii. organul în drept care le-a dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. 35135. 35134.Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare şi o fundamentare ştiinţifică şi expertizelor contabile extrajudiciare. 14 . 35133. SECRETUL PROFESIONAL ŞI 3514 CONFIDENŢIALITATEA EXPERTULUI CONTABIL NORMA Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. respectiv de mai bună calitate.dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi.Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.

dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. 35143.Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. în procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. auditat calitativ. în toate cazurile. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. Expertul contabil trebuie să depună raportul său. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (întrebarea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară.COMENTARII 35141. 35142. . la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară.Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere. Astfel. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile.Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. în afara procedurilor prevăzute de lege. în cazul proceselor civile.

35144. 16 .informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale.Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.

35153. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă.Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. politice sau de altă natură. Totuşi.Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă" următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul . ACCEPTAREA EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. COMENTARII 35151.35145. 35152. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. religioase. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. expertul contabil.Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. calitatea de martor având întâietate. Aceasta.

351 5 contabil: (i) Dacă. în calitate de organ de control. s-a pronunţat asupra 18 . colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces.

poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. 35154. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. în calitate de expert contabil. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. situaţiile de mai sus. 35155.Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. a evidenţelor tehnicooperative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. precum şi cele prezentate în normele 3511 şi 3512.unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. (ii) Dacă. în particular. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. în scris.înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care 1-a numit. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. .

35156. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ. jurământul: Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. iar a celor extrajudiciare. (ii)Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare şi pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. prin contract. RESPONSABILITATEA CONTABILE NORMA EFECTUĂRII EXPERTIZELOR Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil. după cum urmează: (i)Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune. COMENTARII 35161.Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judiciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i). Aşa să-mi ajute Dumnezeu.Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea. (iii)Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul şi să nu ascund nimic din ceea ce ştiu. cu mâna pe cruce sau pe Biblie. aducerea cu mandat şi sancţionarea 20 351 6 . 35162.

martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfă .

22 . acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor).35163.ţişează la citarea organelor în drept care 1-a (i-a) numit.

3521 352 23 . PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE Respo nsabil itatea efectu ării exper tizelor conta bile extrajudici are trebui e să rezult e din contra ctul închei at între exper tul(ţii) conta bil(i) şi client. NORME DE LUCRU SPECIFICE MISIUNILOR 3.3516.

mit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. pot numi.Instanţele de drept civil.NORMA Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. unul sau trei experţi contabili prin încheiere de şedinţă. Existând un Corp de experţi contabili. (ii)obiectivele (întrebările. cât şi recomandaţi de părţile în proces.Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. respectându-se normele de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile. atât din oficiu. 35212. COMENTARII 35211. care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili nu. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. la cererea părţilor sau din oficiu. 24 . Numirea expertului sau experţilor contabili.

35212.Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi 25 . (iii). Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia. care trebuie să fie remuneratorie. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). (iv)plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). (iv). minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat.în cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii). (iii)termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. 35213.fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii.

) 3521. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. precum şi expertul contabil. în astfel de cauze. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile.2 este şi rămâne pertinent. 26 . Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale.5. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Procedural.în cauze penale. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. 3521. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. (Comentariul la Norma nr. Totodată. care să participe la efectuarea expertizei.

trebuie contractate. COMENTARII 35221. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. Este „leit-motivul" pentru care expertizele contabile.încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). 35222. Expertizele contabile contractate trebuie programate.Dacă 352 2 în timpul 27 efectuării expertizelor . indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate. 213 alin. acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. Codul de procedură civilă).CONTRACTAREA CONTABILE NORMA ŞI PROGRAMAREA EXPERTIZELOR Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract. Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. 35223. 1.Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art. ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare.

28 . care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial. experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial.contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor.

în cazul expertizelor contabile extrajudiciare.4. alături de obiectivele expertizei contabile. Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. Dacă este necesar. 29 . Expertizele contabile trebuie efectuate şi depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract.35224. programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile. 3523 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE NORMA Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial. 3522. subdiviziune sau componentă în parte. în cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei.

care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. trebuie respectată. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE NORMA Documentarea lucrărilor 30 privind expertizele . Răspunderea finală însă. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare.în cazul expertizelor contabile judiciare. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. 3523. Norma de lucru nr. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. printr-un act procedural (încheiere de şedinţă sau ordonanţă). 35232. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare.COMENTARII 35231. în astfel de cazuri.Cerinţa de la Comentariul nr. în ce priveşte conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. în conţinutul şi comentariile ei. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR.

efectuate de organe abilitate.contabile are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările.Dacă obiectivele (întrebările. precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. gestionar sau de altă natură. prin încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). ajun. şi nu pe prezumţii. sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. 35242. în cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile. expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal. COMENTARII 35241. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară.în vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii 31 . Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat.gându-se la concluzii diferite.

ci doar la motivarea opiniilor diferite. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i)dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară. 35244. 35243. expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei.Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. 35245. 32 . care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă.Orientativ. (iii)procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. Particularizat.în demersul său. (ii)documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. aflate atât în posesia acestora.diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun. expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate.

(ii)Raportul de expertiză contabilă . ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. trebuie să cuprindă.Dosarul de lucru al expertului contabil. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. (iii)Eventuala corespondenţă. iar părţile interesate în expertiză să dea. Particularizat. 33 . menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. 35246. după caz: (i)încheierea de şedinţă (în cauze civile). părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată.Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. 35247. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile.exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale.expertul contabil este abilitat să ceară. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. explicaţii suplimentare.

(iv)Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. 35248. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII. Structura celor 3 capitole obligatorii trebuie respectată. cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale. Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. 125 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR sunt şi rămân pertinente într-o interpretare adecvată. fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. 353 NORME DE RAPORT SPECIFICE EXPERTIZELOR CONTABILE 3531 REDACTAREA CONTABILĂ RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ NORMA Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Capitolul I INTRODUCERE. 34 .Comentariile de la Norma generală de lucru nr. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi.

cu menţionarea datei acestuia. domiciliul sau sediul social al acestuia. b)Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului(ţilor). -în cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului. domiciliul acestuia (acestora).1. Capitolul I INTRODUCERE al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe: a)Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile. domiciliul sau sediul social al acestora. c)Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractată expertiza contabilă extrajudiciară. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Tabloul experţilor contabili. denumirea şi calitatea procesuală a părţilor. numărul şi anul dosarului şi natura acestuia (civil sau penal).COMENTARII 3531. d)Paragraful privind identificarea obiectivului(elor) expertizei 35 . respectiv încheiere de şedinţă (în cazurile civile) sau ordonanţă a organelor de urmărire penală (în cazurile "penale). In acest paragraf se menţionează: -în cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ţilor). numărul şi data contractului în baza căruia se efectuează expertiza contabilă solicitată.

h)Paragraful privind identificarea datei iniţiale până 36 . g)Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă. De asemenea. data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentate prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor *de documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare. formularea obiectivului(elor) expertizei contabile. f)Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectivul(ele) expertizei contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. respectiv în ordonanţa organelor de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale). tehnici etc. în cazul expertizelor contabile dispuse de organele în drept. cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi (aceleaşi) obiectiv(e). problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei. în acest paragraf trebuie menţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili. în cauze civile. e)Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi a locului în care s-a efectuat expertiza contabilă.). în cazul expertizelor contabile extrajudiciare formularea obiectivului(elor) acestora trebuie să fie cea din contract.contabile judiciare. în cazul expertizelor contabile judiciare formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia „ad-literam" din formularea acestuia (acestora) în încheierea de şedinţă (în cauze civile).

în fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. care trebuie să fie precis(ă).Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. fără echivoc.la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial. 35313. actele şi faptele analizate. sursele de informaţii utilizate. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. Aceasta. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. redactat(ă) într-o manieră analitică. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. deoarece expertul contabil analizează 37 . dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. şi nici asupra încadrărilor legale. ordonată şi sistematizată. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. 3531. Dar. concis(ă).2.

consideră necesar să-şi exprime părerea asupra obiec. In cazuri deosebite.Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată la pct. De regulă.Dacă expertul contabil.tivului(elor) 38 . 3531. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu.Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă.xat(e) expertului contabil. în exercitarea misiunii sale. Un astfel de raport de expertiză contabilă nu poate conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(ele) fi. şi nu încadrarea judiciară a acestora.evenimente şi tranzacţii.1 -3531. 35317. într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. în promovarea raţionamentului său profesional. 35314. 35316.5 este un raport de expertiză contabilă obişnuit. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. necalificat. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. 35315. în care expertul contabil.Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite.

în cazuri cu totul deosebite. Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i). 353110. intitulat CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL®. Capitolul IV. 35318. expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile. asupra faptului dacă întrebările care i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea obiectivului(elor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei.Raportul de expertiză contabilă care cuprinde consideraţii personale ale expertului(ţilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii. fie b)într-un capitol distinct. în special celor privind confidenţialitatea.expertizei contabile. în raportul de expertiză contabilă. Aceste consideraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare şi pot fi mai extinse (cuprinzătoare) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare.în prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale. poate face acest lucru fie: a)în finalul Capitolului III CONCLUZII. după paragraful cuprinzând răspunsul la obiectivul(ele) expertizei contabile. 35319. expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă din cauza inexistenţei documentelor justificative şi/sau 39 .

evidenţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. dar care în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile comandate de beneficiarul acestuia.11. care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat). fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. 3531. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă. 40 . ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i). Anexele la raportul de expertiză contabilă. cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile). în astfel de cazuri se va întocmi un RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE. indiferent de tipul acestuia (obişnuit. cifre multiple sau alte elemente de natură similară.

SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ NORMA Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă, inclusiv anexele. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul a- cestuia în termenul legal sau contractual.

COMENTARII 35321.Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă, acesta, inclusiv anexele, se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. Toate celelalte au calitatea de copii, indiferent de tehnicile de multiplicare. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile. 35322.De regulă, raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru.
41

35323.Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel 353 puţin cinci zile înainte de data stabilită 2 pentru judecată. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract.

42

35324.

CONTRACT

încheiat între:
Expertul(ţii) contabil(i) / S.C. ____________________ " cu domiciliul / sediul social în__________________________, înscrisei) / (ă) în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea___________ Poziţia J__________________, denumit(ţi) / (ă) PRESTATOR® şi
(Denumirea beneficiarului)

cu domiciliul / sediul social în_________________________________ reprezentat(ă) prin_____________________________________, denumit(ă) BENEFICIAR, s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. Art. 1. Prestatorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii (răspunsuri) la următoarele obiective: Obiectivul 1:_________________________________________ Obiectivul 2:_________________________________________ Obiectivul n:_______________________________________ Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele materiale documentare: 1:__________________________________________________
2:_______________________________________________________
43

n:

44

Art. 3. Prestatorul se obligă să întocmească RAPORTUL DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile; acesta va fi depus la_____________________________________până la data de__________________________ Art. 4. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se obligă să plătească prestatorului onorariul în sumă de____________lei, din care_____________lei imediat după semnarea prezentului contract şi___lei până la data de__________________ Art. 5. în conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale părţile se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării prestaţiei care face obiectul prezentului contract. Art. 6. Prezentul contract s-a încheiat în___________exemplare, intră în vigoare cu data semnării şi se completează cu prevederile legislaţiei civile în materie. Localitatea____ Data_________

PRESTATOR,

BENEFICIAR ,

45

________________________ n.________________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea_________Poziţia__________________________ (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) Paragraful (ii) Am fost numit(ţi) prin___ expert(ţi) contabil(i) în dosarul nr. proces fiind: 1. părţile implicate în 2._______________________ din data de___________ __. expert contabil. domiciliul sau sediul social şi calitatea procesuală) Paragraful (iii) împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt: 46 . (Pentru fiecare parte implicată în proces se va menţiona: denumirea.RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul__________________________. posesor al carnetului de expert contabil nr. domiciliat în___________________________.

în cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile. fiscali etc. căreia i s-au fixat următoarele obiective (întrebări): 1. Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: Paragraful (viii) 47 .).________________________ 2.Paragraful (iv) Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă.________________________ Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada________________________________________________ la sediul social / domiciliul___________________________________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în__________________________ Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada__________________.________________________ n. s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici.

n 48 . 1_____________________________________ La obiectivul nr. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: fără ambiguităţi) La obiectivul nr. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. formulăm. la obiectivul nr. i (i = 1.Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la________şi prelungită la____________(dacă este cazul). i sau examinat următoarele documente: (Descriere detaliată. i. n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. 2 La obiectivul nr. concis şi Capitolul III CONCLUZII în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă. dacă este cazul) în conformitate cu documentele expertizate. următorul răspuns: (Se redactează răspunsul clar.

Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). El poate face obiectul unui capitol separat.(Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări: (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile.) Expert(ţi) contabil(i): 49 .

____________din contractul nr. domiciliat în_____________________________________________.Anexa nr. nr. 1 RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul__________________________. expert contabil.______________________am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru (Se menţionează denumirea._____ 50 .________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea_________Poziţia__________ (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) Paragraful (ii) în baza contractului nr. domiciliul sau sediul social al clientului) Paragraful (iii) împrejurările şi circumstanţele care l-au determinat pe client să apeleze la prestaţia noastră sunt:___________ Paragraful (iv) Conform art. posesor al carnetului de expert contabil nr.

). 2 Obiectivul nr. n Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada________________________________________________ la sediul social / domiciliul________________________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în:___________________________ Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada_____________________. fiscali etc. s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici. 1 Obiectivul nr. In cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile. Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: 51 .obiectivele fixate prezentei expertize extrajudiciare sunt: Obiectivul nr.

i. la obiectivul nr. 2 Obiectivul nr. n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. dacă este cazul) în conformitate cu documentele expertizate formulăm.Paragraful (viii) Anexa nr. i (i = 1. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: fără ambiguităţi) Obiectivul nr. următorul răspuns: (Se redactează răspunsul clar. 1_______________________________________ Obiectivul nr. concis şi Capitolul III CONCLUZII în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză. n 52 . i sau examinat următoarele documente:___________________ (Descriere detaliată cu trimitere la anexe. 1 Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la_____________________________şi prelungită la ________________________(dacă este cazul) Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr.

considerăm necesar să facem următoarele precizări: ________________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile.(Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru a veni în sprijinul beneficiarului prezentului raport de expertiză contabilă. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).) Expert(ţi) contabil(i): 53 . El poate face obiectul unui capitol separat.

....32......... GHID PENTRU APLICAREA Standardului profesional nr..22.n......................................Expertizele contabile judiciare.................76 2..........................Finalitatea (scopul) expertizelor contabile..atribut al profesiei contabile liberale..............59 1............Clasificarea expertizelor contabile..........Principiile deontologice aplicabile în misiunile privind expertizele contabile...90 2...58 1.33............Destinatarii expertizelor contabile....61 13...57 12...........34............ 35: Expertizele contabile SUMAR INTRODUCERE............. 64 CAPITOLUL 2 Demersul deontologic al misiunilor privind expertizele contabile 21............Expertizele contabile extrajudiciare..............Expertiza contabilă .21....Principiul calităţii expertizelor contabile..76 23...31.....Principiul competenţei expertului contabil 87 2............................Principiul secretului profesional şi al .............75 22...............Principiul independenţei expertului contabil 77 2.......55 CAPITOLUL 1 Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile 11................Referinţe reglementare privind expertizele contabile......

....128 3..36.Norme de raport specifice misiunilor privind expertizele contabile..2........... Redactarea raportului de expertiză 55 ......Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile 108 3....21.................107 32...125 3....2.. 108 3...................Cadrul general al succesiunii lucrărilor privind elaborarea expertizelor contabile..124 3........Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile judiciare ...confidenţialităţii expertizelor contabile 95 2...............12....... Programarea lucrărilor de expertiză contabilă.............23...........................1...Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile.....................119 3..2........Dispunerea şi numirea experţilor contabili108 3.....126 33.....35..............3..22..............................2..........Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile............Principiul acceptării expertizelor contabile 101 2......Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile extrajudiciare 117 3....Principiul responsabilităţii efectuării expertizelor contabile............1................ 103 CAPITOLUL 3 Demersul tehnic şi profesional privind elaborarea expertizelor contabile 31...Contractarea şi programarea expertizelor contabile.24.......11..

195 43....3.177 3..... 128 3..Evidenţa activităţii desfăşurate de experţii contabili verificatori şi raportarea acesteia 201 .contabilă....... 193 42...........155 3......32...................1...Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ şi redactarea acestuia 135 3.31...168 3....3..3....3...........3.........3.Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ şi redactarea acestuia......Verificarea tehnică profesională a lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale filialelor200 4.2.......11................Atribuţiile experţilor contabili verificatori 196 4.....4......... Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă.190 CAPITOLUL 4 Metodologia de verificare şi avizare a expertizelor contabile judiciare 41................Necesitatea verificării şi avizării expertizelor contabile judiciare.......1.. Modelul RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE şi redactarea acestuia....Selectarea şi angajarea experţilor contabili verificatori.............................. Modele de RAPOARTE DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ CU OPINII SEPARATE....................12........

....205 53............Răspunderea contravenţională sau administrativă ..............................203 52.206 57 ..........................Răspunderea penală.........................CAPITOLUL 5 Răspunderea experţilor contabili 51.............Răspunderea disciplinară.........

contabile. Expertizele se pot realiza în diferite domenii de activitate. s-a făcut sau se face întotdeauna dreptate. 1996. în acest caz.. 58 . grafice. expertiza este un atribut al ŞTIINŢEI.2 Pentru reglementarea profesională a activităţii de expertiză contabilă judiciară şi extrajudiciară. cu caracter tehnic. Corpul 1A se vedea „expert" şi „expertiză". este şi va fi OMUL DE ŞTIINŢĂ.Răspunderea civilă 208INTRODUCERE Conceptul de EXPERTIZĂ reprezintă o cercetare temeinică. Bucureşti. de către persoane care posedă cunoştinţe profunde într-un domeniu dat. balistice. ori de câte ori practica şi justiţia socială considerau necesar. în baza EXPERTIZEI. şi nu numai. tehnice. EXPERTIZA constă în rezolvarea unor probleme de strictă specialitate. într-un anumit domeniu1. dactilos. iar EXPERTUL a fost.copice. Multă vreme nu s-a făcut nicio demarcaţie între ŞTIINŢĂ şi EXPERTIZĂ. (putând fi . pag. dar. făcută de un expert. Editura Univers Enciclopedic. 358. alături de celelalte probe administrate „în cauza" în care a dispus EXPERTIZA. care se numesc experţi. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). dar e greu de spus că. în sistemul judiciar românesc. extinde consideraţiile dincolo de obiectivele fixate de organul îndreptăţit să fixeze obiectivele (întrebările) EXPERTIZEI.n.n. Primul segment al practicii sociale care a simţit necesitatea EXPERTIZEI a fost sistemul judiciar. pentru că EXPERTUL nu-şi poate. EXPERTIZA judiciară are caracter limitat. se adresau unui expert. psihiatrice etc.. Dacă totuşi o face.. principial... organul îndreptăţit să dispună EXPERTIZA apelează la LIBERUL ARBITRU (propria-i conştiinţă). specialist de mare clasă. şi nici între OMUL DE ŞTIINŢĂ şi EXPERT.) medico-legale.

în Norme profesionale. administrative etc. Prezenta lucrare îşi limitează conţinutul şi întinderea doar la expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sau amiabile2. în prezenta lucrare această normă va fi citată sub prescurtarea: Norma profesională CECCAR nr. 59 .atribut al profesiei contabile liberale Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat de lege pentru reconstituirea realităţii unei operaţii de natură economică şi/sau financiară pe baza cercetării documentelor. Bucureşti. Ghidul pentru aplicarea Normei profesionale nr. Această normă şi comentariile sale vizează una dintre activităţile (atributele) legale ale experţilor contabili.Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a elaborat NORMA ŞI COMENTARIILE PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE. Editura CECCAR. la solicitarea Consiliului Superior al CECCAR. consi. Expertiza contabilă .1. 35. dr. comerciale. pag. aprobată prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. Capitolul 1 CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE 1. datelor şi informaţiilor de 2 Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile. 2001. părţi implicate în litigii civile. 42/11 august 2001. ATANASIU POP. respectiv acceptarea şi executarea de lucrări cu obiective (întrebări) definite de solicitanţi: organe judiciare. 35/2001 privind expertizele contabile a fost elaborat de către un colectiv de autori coordonat şi condus de prof. 257-300. univ.derându-se a fi un ghid în demersul experţilor contabili care contractează şi execută astfel de lucrări.

. Cuvântul expertiză vine de la latinescul expertus. pag. Deci expertiza este prin excelenţă o lucrare personală si critică. o constituie efectuarea expertizei contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege. 1994. penale sau ale dreptului muncii. expertize de gestiune. specializate. cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punct de vedere al exactităţii formale si materiale. 60 . dar şi părerea expertului asupra cauzelor si efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale. adică priceput . coordonator. Editor Societatea Informaţia. de management. Expertiza constituie o noţiune care depăşeşte şi acţiunea de control. 150. financiar-contabile şi altele.lucrarea unei persoane experimentate. Dicţionarul complet al economiei de piaţă. G. expertize contabile judiciare în cauze civile. şi pe aceea de verificare întrucât constituie în sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra căruia/cărora s-a efectuat expertiza. a decis reglementarea profesională a acestei activităţi de bază elaborând 3 Buşe. Acest personal specializat este reprezentat astăzi în România de experţii contabili membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). ca. asigurând buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili. în viziunea căruia: „Una dintre activităţile de bază ale experţilor contabili. Bucureşti.contabilitate3. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. de exemplu: expertize amiabile (la cerere). desfăşurată pe parcursul a peste optzecişicinci de ani de existenţă a profesiei contabile din România.

Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile) Potrivit normelor profesionale CECCAR referitoare la expertizele contabile. Codul de procedură penală. 261. 35. pag. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. reglementate de Codul de procedură civilă. distingându-se: a)Expertize contabile judiciare. acestea sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare4. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi judecată a unor cauze civile şi/sau comerciale. 350. ci cel mult de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei 4 Norma profesională CECCAR nr.Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile.2. respectiv mobilul sau scopul în care au fost solicitate expertizele contabile. Acestea sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. se numesc expertize contabile judiciare. Un criteriu pe care îl considerăm de bază sau principal. 2001. în volumul Norme profesionale." (Preambul la Norma nr. Bucureşti. b)Expertize contabile extrajudiciare. Editura CECCAR. ataşate sau nu unui proces penal. alte legi speciale. Nu au calitatea de mijloc de probă injustiţie. 61 . 35 clasifică expertizele contabile în funcţie de două criterii. Clasificarea expertizelor contabile Norma profesională CECCAR nr. şi anume: 1. pct. 35 . 1.

b)Expertize contabile penale. în toate fazele de desfăşurare a acestuia. în calitate de probă în justiţie.1.cu expertiza contabilă judiciară sau a rezolvării unor litigii pe cale amiabilă.2. d)Expertize contabile fiscale. expertizele contabile clasificate după acest criteriu pot fi la rândul lor judiciare sau extrajudiciare. Expertizele contabile judiciare Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de probă în justiţie. c)Expertize contabile comerciale. ţinând de natura obiectivelor (întrebărilor) la care trebuie să răspundă expertul contabil. dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi. 2. dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale. este contribuţia acestora la stabilirea adevărului material şi justa soluţionare a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecată. la cererea părţilor implicate în procesul judiciar. Scopul principal al expertizelor contabile judiciare. Un criteriu pe care îl considerăm complementar sau auxiliar. clasifică expertizele în: a)Expertize contabile civile. în genere. dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile. Expertiza contabilă judiciară fiind o probă individuală 62 . 1. Se poate observa că. Ele pot fi dispuse din oficiu sau acceptate. e)Alte categorii de expertize contabile judiciare. dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale.

M„ Ghiţă. în funcţie de nivelul ştiinţific şi calitatea acesteia şi corelaţia cu celelalte probe administrate în cauzele supuse cercetării şi judecării. interpretează datele de evidenţă şi furnizează opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor şi a actelor normative care reglementează domeniul de activitate respectiv. datorită caracterului său ştiinţific şi probităţii profesionale şi deontologice a expertului contabil. Acesta trebuie să aprecieze forţa probantă a expertizei contabile judiciare potrivit liberului arbitru bazat pe lege şi conştiinţă. Caracterul ştiinţific şi forţa probantă a expertizei contabile judiciare constau în faptul că aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte şi situaţii de natură economico-financiară.administrată de organul judiciar. în concluzie. Totuşi. elaborează concluzii pe baza constatărilor făcute. Control financiar şi expertiză contabilă. expertiza contabilă judiciară trebuie să ofere organului judiciar o probă îndeajuns de temeinică şi de neînlăturat pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea legalităţii. 281-282. 63 .. M. 281. 6Ibidem. pag. care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei6.birea patrimoniului5. nesocotirea disciplinei financiare şi păgu. pag. putând să admită sau să respingă concluziile expertizei contabile judiciare. cuprinde în sfera sa de acţiune activitatea economică a unui agent economic pentru problemele şi obiectivele stabilite de organul judiciar. 1996. principalele trăsături caracteristice care 5Boulescu. concluziile acesteia nu pot fi automat însuşite de către organul judiciar care a dispus-o sau a acceptat-o. cercetează situaţiile şi împrejurările de fapt pe baza informaţiilor furnizate de evidenţa economică şi a suporţilor ei materiali. Bucureşti. Editura Eficient.

deficienţe. denumite şi amiabile. lipsuri etc. deficienţei. pag. f)intervine ca probă administrată de organele de urmărire penală şi de judecată. sunt cele care se fac de către experţii contabili în afara intervenţiilor judiciare. e)confirmă sau infirmă constatările controlului cu privire la pagube. b)este activitatea prin care organele judiciare primesc informaţii de natură economico-financiară cu scopul de a stabili adevărul necesar soluţionării temeinice şi legale a cauzelor privind faptele cercetate şi anchetate sau judecate.2.2. 282-284. 1. în vederea convingerii asupra realităţii şi asupra condiţiilor apariţiei pagubei. Expertizele contabile extrajudiciare Expertizele contabile extrajudiciare. abateri. c)se limitează la cercetarea problemelor cu caracter economic şi financiar indicate de organele judiciare.particularizează expertiza contabilă judiciară sunt7: a)este un mijloc de probă în justiţie care intervine numai atunci când organele judiciare o consideră necesară pentru elucidarea cauzelor în curs de anchetă sau de judecată. g)este o activitate ocazională care are loc doar când se dispune de către organele judiciare. 64 . abaterii. Ele sunt solicitate de către partea sau părţile care îşi aleg(e) singură(e) experţii contabili şi le stabilesc obiectivele (întrebările) la care 7 Ibidem.. d)are competenţa de examinare a documentelor şi evidenţelor tehnico-operative şi contabile necesare pentru lămurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare.

întreprinzătorii individuali şi managementul firmelor se află. 65 .Concilierea derulării tranzacţiilor comerciale şi de afaceri în desfăşurarea contractelor comerciale. Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar şi fără acordul potenţialilor parteneri comerciali şi de afaceri. pe baza situaţiilor financiare anuale şi interimare publicate de aceştia (depuse la Camerele de Comerţ şi Industrie. când apar adeseori conflicte între partenerii comerciali şi de afaceri. cum ar fi: 1. adeseori. şi cele extrajudiciare se caracterizează prin pluralitatea şi diversitatea problemelor abordate.aceştia trebuie să răspundă.) este deosebit de importantă. potrivit legislaţiei comerciale în vigoare). câştigă din ce în ce mai mult teren în condiţiile economiilor de piaţă bazate pe libera iniţiativă. Expertizele contabile extrajudiciare. starea de posibilă intrare în faliment etc. 2. situaţie în care informaţia cu privire la bonitatea economicofinanciară a acestora (starea de continuitate a activităţii. în special a celor cu caracter continuu şi/sau pe termen lung.Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali şi de afaceri. starea de încetare de plăţi. Dar câteva criterii prioritare pot fi identificate. în situaţia de a alege între mai mulţi parteneri comerciali şi de afaceri. O soluţie de atenuare a riscurilor în luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri o poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico-financiară a potenţialilor parteneri. Similar expertizelor contabile judiciare. limitate până la inexistenţă în economiile centralizate de tip comunist.

Fundamentarea preliminară a acţiunilor adresate justiţiei. pentru a nu încărca inutil volumul de cercetare al organelor judiciare. conducerile agenţilor economici trebuie să aibă atitudinea şi răspunderea că documentele pe care se bazează acţiunea arbitrală sunt legale. De multe ori. în cauzele arbitrale. în astfel de situaţii există două soluţii alternative: recursul injustiţie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de părţi. precum şi a lipsei de operativitate în ţinerea evidenţei. din mai multe considerente. gestionară. d)în caz de neconciliere.) acţiuni adresate organelor judiciare sunt şi o consecinţă a defecţiunilor în sistemul de documentare. părţile (în funcţie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept fundamentări preliminare în acţiunile adresate justiţiei. de exemplu. corecte. pentru care 66 . Practica dovedeşte că multe (. serviciile expertului contabil sunt de preferat.. financiară. c)expertul contabil poate avea el însuşi un rol activ în formularea obiectivelor (întrebărilor) şi întinderea expertizei contabile (în timp). fie cu privire la interpretarea şi respectarea unor clauze contractuale. b)părţile au posibilitatea să-şi formuleze nerestrictiv obiectivele (întrebările) şi întinderea (în timp a) expertizei contabile.. exacte. 3. contractuală etc.fie cu privire la cuantumul şi valoarea prestaţiilor. putând emite consideraţii (opinii) lămuritoare colaterale obiectivelor (întrebărilor) fixate de părţi. cum ar fi: a) alegerea şi desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive. că reflectă fidel situaţia economică. în asemenea situaţie.

Un mijloc de asigurare a calităţii. de conciliere între partenerii comerciali şi de afaceri şi de fundamentare preliminară a acţiunilor şi contestaţiilor în justiţie. 4. trebuie argumentată. agenţii economici (persoane juridice) şi chiar persoanele fizice sunt supuşi unor frecvente controale administrative. principalele trăsături caracteristice care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară sunt: a)este un mijloc de fundamentare a deciziilor.Fundamentarea preliminară a acţiunilor de contestare a actelor de control administrativ. în concluzie. Desigur. pag.se adresează arbitrajului. dispusă de conducerea agentului economic care solicită acţiunea arbitrală8. O cale posibilă de argumentare este expertiza contabilă extrajudiciară comandată de către contestatar. contestaţia. 67 . în cazul în care persoana fizică sau juridică controlată nu-şi însuşeşte concluziile organului de control. în special de ordin fiscal. Aceste domenii identificate în care expertiza contabilă poate juca un rol important nu sunt prezentate în mod exhaustiv. realităţii. Considerăm acest punct de vedere deosebit de pertinent. în virtutea legilor în vigoare. are dreptul constituţional la contestaţie. 301. exactităţii şi legalităţii (sub aspect formal şi de conţinut) informaţiilor care stau la baza acţiunii arbitrale îl constituie deci expertiza contabilă. pentru a avea şanse de rezolvare şi promovare. ca mijloc de fundamentare a acţiunilor arbitrale judecătoreşti. rezolvabilă în cadrul procedurilor reglementare. ci doar exemplificate. 8 Ibidem.

Partea I. c)se axează pe cercetarea problemelor (obiectivelor) fixate de solicitant(ţi). 243/30 august 1994.nanciară din partea unor profesionişti contabili independenţi. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 340/16 iulie 1999 şi prin O.b)este activitatea prin care părţile interesate pot dobândi (în afara acţiunilor judiciare) lămuriri de natură economico-fi. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I.3. în 68 . Partea I. aprobată prin Legea nr.G. nr. aprobată prin Legea nr. aprobată prin Legea nr. 1. nr. nr. pe care le consideră relevante în speţă. 1. 224/30 august 1997. publicată în Monitorul Oficial al României. de înaltă probitate şi cu deontologie profesională recunoscută. 224/1999. nr. 50/1997. publicată în Monitorul Oficial al României. şi c)profesional. nr. 42/1995. Referinţe reglementare privind expertizele contabile Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt reglementate: a)legal. modificată şi completată prin O. publicată în Monitorul Oficial al României. 89/1998. b)procedural. d)este o activitate contractată la solicitarea celor care o consideră oportună în acţiunile pe care vor să le întreprindă. 592/6 decembrie 1999. 121/23 mai 1995. Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în O. 9 Publicată în Monitorul Oficial al României.G. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi9. Partea I. Partea I. nr. 314/27 august 1998. dar expertul contabil poate releva şi probleme (obiective) colaterale. nr.G. nr. 186/1999.

Prin urmare. calitatea de expert contabil. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit. în măsura în care nu se referă la expertize de altă natură această versiune. 65/1994. Bucureşti. Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare nu pot fi efectuate de contabilii autorizaţi cu studii medii sau superioare. 15-29.G. 2.Potrivit acestor reglementări legale.G.G. Editura CECCAR. stipulează că efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege. care. expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare pot fi elaborate numai de către profesionişti (specialişti) care au dobândit legal. nr. 7) din O. O. reglementările procedurale privind expertiza. efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili. sunt simple lucrări de specialitate. Potrivit art. Coroborând cele două texte legale (art. nr. 65/1994. 65/1994. d şi art. 69 . îndeosebi a celor judiciare. experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual sau se pot constitui în societăţi comerciale. în condiţiile O. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile. nr.G. 6 lit. d) din O. enumerând lucrările care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice şi juridice. Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. se află în Codurile de procedură civilă şi penală. în toate cazurile. nr. neavând calitatea legală de expertize contabile. 2001. nr. 65/1994. pag. şi nici de către alţi profesionişti. rezultă că. 7 din O. potrivit legii. chiar dacă sunt intitulate Rapoarte de expertiză contabilă şi respectă metodologia de elaborare a acestora. ediţia a IlI-a. Codurile de procedură civilă şi penală în vigoare nu reglementează expertiza contabilă în mod special.G. Lucrările elaborate de aceştia. 65/1994 este publicată în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat.

138/2000 şi O. modificat şi completat prin Conferinţa Naţională a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi nr. potrivit Codului de procedură civilă11 (C. nr. instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. cu modificările aduse de O.U.c. grafologice etc. prin încheiere. Partea I. sunt aplicabile şi expertizelor contabile judiciare. Aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi nr. Editura Rosetti.U. 11 Codul de procedură civilă.(medico-legale. Editura CECCAR. ca mijloc de probaţiune juridică. D. îl constituie Codul de procedură civilă10. modificările şi completările fiind publicate în Monitorul Oficial al României. 2001. nr. Bucureşti. 1/1995. nr. 26/27 noiembrie 1995.U. în această viziune este publicat în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. pag. în caseta următoare: Art. la cererea părţilor ori din oficiu. 452/28 martie 2001. Editura AII. 59/2001. 70 . unul sau trei experţi. 201 (1) Când. stabilind. va numi.G. 1996. 207/2000 şi O. Codul de procedură civilă comentat şi adăugat.. pag. G.). Bucureşti.G. revizuită şi adăugită. 2000. Dreptul comun în materie de expertiză. Partea I. cu modificările aduse prin O.. Bucureşti. 307. ediţia a Il-a. 79-82. ediţia a IlI-a.U. Bucureşti. Codul de procedură penală. nr. pentru lămurirea unor împrejurări de fapt. Reglementările procedurale opozabile expertizei contabile judiciare. punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. 295/2000.p. 2001.G. sunt prezentate în extras. 30-74. 209 (de mai jos). Rădescu. 99/44. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc conform dispoziţiilor art. nr. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 10 Boroi. pag.).G. Editura AII Beck.

) va depune următorul jurământ: „Jur că îmi voi îndeplini cu cinste şi nepărtinire însărcinarea încredinţată de instanţa de judecată. 202 1)Dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii experţilor. 207 Dacă experţii pot să îşi dea de îndată părerea. Art.. (3)Recuzările se judecă în şedinţă publică. (2)Dacă expertul nu se înfăţişează. 204 (1)Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. vor fi 71 .Art. experţii vor fi chemaţi în camera de consiliu. 205 (1)Dispoziţiile privitoare la citarea. Instanţa va constata depunerea jurământului prin încheiere. 2)încheierea de numire va stabili şi plata experţilor. instanţa poate dispune înlocuirea lui. 206 (1)Expertul (. (2)Pentru depunerea jurământului. (2)Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de cinci zile de la numirea expertului. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit momentul de recuzare. de pe lista întocmită de biroul legal de expertiză. Art.. în şedinţă publică. îndată după numire. cu citarea părţilor şi experţilor. dacă motivul ei există la această dată. ei se vor numi de către instanţă. Art. Art. fără citarea părţilor. prin tragere la sorţi. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor.

cu dovadă de primire. 72 . iar părerea lor se va trece întrun pro. 209 (1) Expertul este dator să îşi depună lucrarea cu cel puţin cinci zile înainte de termenul sorocit pentru judecată. arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea. Art. care se vor stabili prin încheiere executorie. 211 Experţii sunt datori să se înfăţişeze înaintea instanţei pentru a da lămuriri ori de câte ori li se va cere. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. lucrarea trebuie să conţină părerea motivată a fiecăruia. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. Art. Art. Art. (2)Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. 208 (1) Dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la faţa locului.ces-verbal. 210 Când sunt mai mulţi experţi cu păreri deosebite. Art. (2) Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. 212 (1)Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută.ascultaţi chiar în şedinţă. caz în care au dreptul la despăgubiri. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză.

). 4. ■Expertul contabil fără confesiune va depune următorul jurământ: Jur pe onoare şi conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu (art.Art. Unele dintre aceste dispoziţii procedurale sunt completate cu cele privitoare la proba testimonială (cu martori).c. 3.p. C. şi anume: a)Referitor la jurământul prevăzut de articolul 206: ■în timpul depunerii jurământului. 193 alin.p. 213 (1)Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită. 193 alin. 193 alin. 2. ■Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a expertului contabil (art. instanţa le va putea mări plata cuvenită prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. 193 alin.).p.p. ■Expertul contabil de altă religie decât cea creştină nu trebuie să ţină mâna pe cruce sau pe Biblie în timpul depunerii jurământului (art. (2)La cererea experţilor.c. ţinându-se seama de lucrare. expertul contabil ţine mâna pe cruce sau pe Biblie (art. C. ■Experţii contabili care din motive de conştiinţă sau confesiune nu depun jurămintele vor rosti în faţa instanţei următoarea formulă: Mă oblig că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic 73 .c. 5.). C.). C. numirea părţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine se vor putea lăsa în sarcina acestei instanţe. Art. 214 Dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie.c.

b)Referitor la situaţia prevăzută de articolul 207: ■Punctul de vedere al expertului contabil se va scrie de către grefier. în cazul expertizei contabile judiciare. de către grefier şi de către expertul contabil sub pedeapsa de a nu fi ţinute în seamă (art. 198 alin.). C.p. Dacă expertul contabil nu voieşte sau nu poate să semneze. şi va fi semnat pe fiecare pagină şi la sfârşitul său de către judecător. C. 1. astfel încât să nu se poată adăuga nimic (art.p.p.). C.c.p.c. se face vorbire despre aceasta (art. sunt extrem de rare.). pentru că. după dictarea preşedintelui sau a judecătorului delegat.p. 198 alin. după ce acesta a luat cunoştinţă de cuprins. 2. C. Situaţiile prevăzute de art. 7. expertul contabil trebuie săşi fundamenteze opinia (răspunsul) pe baza unui material documentar (contabil) care de cele mai multe ori nu se află la dosarul cauzei şi nu poate fi studiat în timpul unei şedinţe de judecată. 193 alin.).c. ■Situaţiile privind modalitatea de depunere a jurământului de către expertul contabil se reţin de către organul judiciar pe baza afirmaţiilor făcute de expertul contabil (art. Mai mult.p. C.. dacă nu inexistente. ■Locurile nescrise din declaraţie (punctul de vedere al expertului contabil) trebuie împlinite cu linii.c. ştersături sau schimbări în cuprinsul punctului de vedere al expertului contabil trebuie încuviinţate şi semnate de către judecător. normal. 193 alin. 198 alin. practicile judiciare 74 .c. 6. ■Orice adăugări. 3. grefier şi expertul contabil.). 207.din ceea ce ştiu (art.c. C.

Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată.. fixează un termen la care sunt chemate părţile. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi şi de expert. de asemenea.. La termenul fixat se aduc la cunoştinţa părţilor şi a expertului contabil obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă. 118. în extras. 208-210. reglementări procedurale opozabile expertizei contabile judiciare. pe care le prezentăm. Expertiza se efectuează potrivit dispoziţiilor din prezentul cod.c. Lămuriri date expertului si părţilor Art. C. în condiţiile art. precum şi expertul. încunoştinţându75 . când dispune efectuarea unei expertize.p. în caseta următoare: Procedura expertizei Art. şi li se pune în vedere că au dreptul să facă observaţii cu privire la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. administrate în procesele penale. dacă acesta a fost desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă. afară de cazul când prin lege se dispune altfel. care să participe la efectuarea expertizei. Codul de procedură penală13 conţine. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza. Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei.) Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. 120.consacrate vizează întocmirea de către experţii contabili a unor lucrări (rapoarte) scrise. Părţile mai sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. (.

pot da expertului explicaţiile necesare. data raportului de expertiză. expertul întocmeşte un raport scris. Expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. Raportul de expertiză se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. După efectuarea expertizei. cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Părţile. data când s-a dispus efectuarea acesteia. Dacă sunt deosebiri de păreri. 122. Drepturile expertului Art. obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă. Conţinutul raportului Art. în cursul urmăririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviinţarea organului de urmărire. Raportul de expertiză cuprinde: a)Partea introductivă. Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanţei de judecată cu privire la anumite fapte sau împrejurări ale cauzei. 123.1 totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile. Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. 121. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau întro anexă. în care se arată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au 76 . Raportul de expertiză Art.

. fie de către altul. când se consideră necesar.) Efectuarea unor noi expertize Art. b)Descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a expertizei.participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei. 125. Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată. că expertiza nu este completă. obiecţiile sau explicaţiile părţilor. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris ori se dispune chemarea lui spre a da informaţii verbale asupra raportului de expertiză. dispune efectuarea unei noi expertize. De asemenea. Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză. 124. fie de către acelaşi expert. Suplimentul de expertiză Art. precum şi analiza acestor obiecţii sau explicaţii în lumina celor constatate de expert. Din dispoziţiile procedurale prezentate în extras în caseta de mai sus se observă câteva particularităţi privind expertiza contabilă judiciară administrată în procesul penal faţă de cea administrată în procesul civil. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor referitoare la ascultarea martorilor. în acest caz. şi anume: 77 . care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei. la cerere sau din oficiu. dispune efectuarea unui supliment de expertiză. (. c)Concluziile..

stipulează că experţii contabili. 35 privind expertizele contabile. pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice. în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). 78 .p. ■expertize de gestiune. Sediul reglementărilor profesionale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în: a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România14 care. ■Raportul de expertiză contabilă trebuie să fie neapărat în formă scrisă. la pct. în spiritul şi litera acestei norme profesionale vor fi abordate capitolele următoare. e).p. cu viza la zi. în mod nejustificat. cum ar fi: ■expertize amiabile (la cerere). referire la dispoziţiile legale şi procedura în materie. făcându-se.). în exercitarea profesiei. ■expertize financiar-contabile. fiind înscrise. 112 lit. 123. considerăm noi. 3. care stipulează că acestea pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii.■Lipseşte procedura jurământului expertului contabil. C. b) Norma profesională CECCAR nr. structura acestuia este reglementată în mod explicit (art. ori de câte ori se va considera necesar. ■arbitraje în cauze civile.

utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. •Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. practicile curente impun expertului contabil să depună la dosarul cauzei un set de rapoarte de expertiză contabilă judiciară. Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. In acest sens. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări în concilierea intereselor lor în relaţiile cu 79 . aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt. Destinatarii expertizelor contabile Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective definite. de asemenea. destinatarii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare sunt solicitanţii acestora. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt: •Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţia şi Parchetul. Indiferent dacă expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor implicate în procesul judiciar. solicitate de către cei interesaţi experţilor contabili înscrişi în Tabloul Corpului. în mod indirect. Prin urmare. astfel încât câte un exemplar al raportului să poată fi înmânat fiecărui învinuit sau fiecărei părţi implicat(e) în procesul judiciar.1.Capitolul 2 DEMERSUL DEONTOLOGIC AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE 2.

2.partenerii comerciali şi de afaceri. ci doar lămuriri.965/4.Finalitatea (scopul) expertizelor contabile Caracteristica esenţială a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este că acestea au un scop definit în momentul solicitării şi acceptării lor de către experţi. şi nici alte răspunsuri ale expertului contabil la obiective corelative nu reprezintă o opinie. nici răspunsul individual. Secţia civilă. întrucât expertul contabil îşi exprimă fundamentat răspunsul la fiecare obiectiv (întrebare) stabilit înaintea efectuării expertizei contabile.. O consecinţă a faptului că răspunsurile formulate de expertul contabil în expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare nu constituie opinii. este că expertizele contabile nu au ca finalitate (scop) publicitatea lor. aceste răspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici în timp. ci un consultant care îl ajută pe judecător în rezolvarea unor probleme de specialitate12. şi nici martor.974 a Tribunalului Suprem. Acest scop definit se concretizează în obiectivele. 80 . Tot de finalitatea sau de scopul expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare ţine şi utilizarea acestora doar în contextul în care au A fost solicitate. în Revista Română de Drept. pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. şi nici în spaţiu. consultanţe de specialitate. Ele sunt cel mult 12 Decizia nr. Prin urmare. nr. 8/1975. de unde şi optica jurisprudenţei că expertul nu este nici judecător. organismele administrative etc. ci doar o lămurire. respectiv întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil. 22. Răspunsurile expertului contabil sunt punctuale şi sunt valabile numai în contextul punctual în care au fost documentate şi formulate.

■independenţă. deci inclusiv expertul contabil. ■calitatea expertizelor contabile. Aceste principii de deontologie vor fi abordate în paragrafele următoare. şi ■comportarea deontologică. ■secretul profesional şi confidenţialitatea expertizelor contabile. sunt explicit definite în Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România şi se referă la: ■integritate. 35 privind expertizele contabile reţine şi comentează explicit următoarele principii deontologice după care expertul contabil trebuie să se ghideze în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare: ■independenţa expertului contabil. ■acceptarea expertizelor contabile.Principiile deontologice aplicabile în misiunile privind expertizele contabile Principiile deontologice fundamentale cărora trebuie să li se supună profesionistul contabil. ■competenţa expertului contabil. ■competenţa profesională.transparente în folosul celor care justifică un interes material şi/sau moral în consultarea şi utilizarea lor. şi ■responsabilitatea efectuării expertizelor contabile. ■respectarea normelor tehnice şi profesionale. ■obiectivitate. cât şi ale unor dezbateri şi particularizări 81 . Norma profesională CECCAR nr. atât sub aspectele reglementărilor profesionale. ■secretul profesional. 23.

experţi contabili liber-profesionişti care îşi exercită profesia individual sau ca persoane fizice autorizate. Calitatea de expert contabil membru al Corpului. vizat(ă) anual.1. înscris în una dintre secţiunile Tabloului Corpului (precizate mai sus). educaţie. ■Secţiunea a doua . Experţii contabili membri ai Corpului sunt înscrişi în una dintre următoarele secţiuni ale Tabloului Corpului: ■Secţiunea întâi . 2. instituţii bancare şi de asigurări.Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare pot fi efectuate numai de către experţii contabili şi societăţile de expertiză contabilă membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). ■Secţiunea a patra . Societăţile de expertiză contabilă membre ale Corpului sunt înscrise în secţiunea a patra a Tabloului Corpului sub titlul de: 82 .3.care credem că ar fi utile în demersul experţilor contabili atunci când elaborează expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. companii sau cabinete membre ale Corpului. se dovedeşte cu legitimaţia (carnetul) de membru. Principiul contabil independenţei expertului Reglementarea profesională privind independenţa expertului contabil în demersul misiunilor acestuia de a elabora expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare.experţi contabili caxe îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor societăţi. 1. cercetare şi instituţii centrale sau locale.experţi contabili care au statut de angajaţi în întreprinderi.

■asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului. cu modificările la zi. B. care: ■organizează şi asigură evidenţa centralizată a experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă înscrişi în Tabloul Corpului de către filiale. pct.Firme cu capital autohton. publicarea listei experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă care au dreptul să efectueze expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este un atribut al Secretariatului General al CECCAR. 2.Publicarea listei experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă judiciară şi extrajudiciară. pct. directorii executivi trebuie să organizeze şi să asigure evidenţa experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă în cadrul Tabloului Corpului existent la filiale14.□ Persoane juridice de profil: A. Pentru informarea operativă a potenţialilor solicitanţi de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare trebuie ca filialele Corpului: ■să afişeze lista experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă care au dreptul de a angaja expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. la sediul filialei şi să o publice trimestrial în presa locală. 76 lit. ■să trimită trimestrial această listă. 40 lit. e). e) şi f). 83 . cu modificările la 13 **# Reguiamentul de organizare şi funcţionare al CECCAR. 14 Ibidem.Firme în reţele internaţionale sau în parteneriat mixt (român şi străin). La nivelul filialelor CECCAR. Regulamentar13.

■Este implicat în activităţile uneia dintre părţile în litigiu în calitate de membru al consiliului de administraţie. Ipotezele generale în care integritatea. care au ca atribuţii de serviciu evidenţa şi recomandarea experţilor. din diverse motive. 15îs ***ţ Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. integritate şi obiectivitate a profesionistului contabil. a unei forme de salarizare. 3. care se pot finaliza într-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau în contradicţie cu poziţia de independenţă. obiectivitatea şi independenţa profesionistului contabil pot fi afectate sunt15: ■Este implicat financiar.zi. în activităţile uneia dintre părţile în litigiu. Particularităţi privind incompatibilitatea expertului contabil în demersul efectuării expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. ■Desfăşoară acte de comerţ sau slujbe salariate concomitent cu exercitarea profesiei contabile liberale. prin. direct sau indirect. acesta are obligaţia deontologică de a releva solicitantului situaţia în care se află. urmărirea încasării onorariilor şi plata acestora. inspectorilor de specialitate sau referenţilor angajaţi ai tribunalelor teritoriale. acordarea sau primirea de gajuri sau cauţiuni. Dacă. obţinerea de participaţii la capitalul social. de exemplu: acceptarea. servicii sau bani. 84 . al executivului acesteia sau în calitate de angajat. chiar informală. un expert contabil este solicitat în efectuarea unei expertize contabile judiciare sau extrajudiciare fără a fi înscris în rândul membrilor Corpului. darea sau luarea de bunuri.

■Acceptă şi primeşte onorarii neprecizate anticipat.■Este implicat prin relaţii familiale şi/sau personale cu una dintre părţile în litigiu sau cu persoane din conducerea acestora. 2. de asemenea.Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţiile cu care angajatorii expertului contabil se află în concurenţă. 4. Există conflict de interese în următoarele situaţii: a)acceptarea numirii sau desemnării în calitate de expert într-o cauză..Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţiile cu care angajatorii expertului contabil se află în raporturi contractuale. interzis experţilor contabili: 1. indiferent de natura şi durata contractului de muncă.Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau instituţii în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul patru inclusiv sau soţi ai administratorilor. 3. educaţie etc. de familie. comercială sau de 85 . dacă: -expertul sau un membru al familiei sale se află într-o relaţie de muncă. Este. de exemplu: a)expertul contabil angajat în industrie. fiscal etc. b)expertul contabil angajat într-o instituţie publică nu poate presta servicii profesionale pentru o entitate cu care se află în raporturi juridice de drept comercial.Să efectueze lucrări în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese. 5. ca.Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţiile la care au şi calitatea de salariat. sau într-o societate de expertiză nu poate presta servicii profesionale pentru o entitate care se află în relaţie contractuală cu angajatorul său. comerţ.

c)obţinerea de lucrări în împrejurări legate de exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor aferente calităţii de organ ales sau numit în structurile de conducere şi de execuţie ale filialei CECCAR. cum ar fi: -expert în faza de cercetare şi în faza de judecată. privind un membru al Corpului. fapte sau cauze în rol dublu: de profesionist în practica publică şi de organ ales sau numit în structurile de conducere şi de execuţie ale filialei Corpului. -expert numit într-o fază şi expert (consilier) al unei părţi în altă fază. ca. b)acceptarea numirii sau desemnării în calitate de expert în mai multe faze succesive ale aceleiaşi cauze. d) participarea la acţiuni. decizii şi semnarea de corespondenţă în numele filialei sau al comisiei de disciplină dacă în cauza respectivă un membru al consiliului filialei sau al comisiei de disciplină a efectuat lucrări sau a participat în vreun fel în calitate de liber-profesionist contabil. -expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relaţii contractuale de orice fel cu una dintre părţi în ultimii doi ani. că în cauza respectivă au existat sau există litigii în curs la comisia de disciplină sau la alte organe şi instanţe ale Corpului. în virtutea funcţiilor pe care le deţine în structurile alese şi executive ale Corpului. -expertul are cunoştinţă sau ar fi trebuit să ştie. de exemplu: -luarea de hotărâri.altă natură cu una dintre părţile cauzei. -judecarea în cadrul comisiei de disciplină a filialei a unor fapte în legătură cu cauze la 86 .

inclusiv la terţele persoane fizice sau juridice cărora expertizele contabile elaborate (efectuate) le-ar putea deveni opozabile. Această listă generală de incompatibilităţi nu este exhaustivă. se extinde de la solicitant (organul judiciar sau de urmărire şi cercetare judiciară) la toate părţile implicate în urmărirea.care au participat în vreun fel..p. în special al celor judiciare. în cazul misiunilor privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare. 54. membrii consiliului filialei.) şi Codului de procedură penală (art. ci exemplificativă. 6. Este de preferat ca astfel de relevări să se facă şi solicitanţilor de expertize contabile extrajudiciare. membrii comisiei de disciplină. ■Calitatea de clienţi în cazul expertizelor contabile. Să efectueze lucrări în situaţia în care există alte elemente care atestă starea de incompatibilitate. C. incompatibilitatea expertului contabil trebuie să fie în strictă conformitate cu reglementările Codului de procedură civilă (art. cercetarea şi procesualitatea judiciară. în calitate de liber-profesionişti. C. Prin urmare. astfel: ■Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare pot fi efectuate numai de către experţii contabili şi societăţile de expertiză contabilă înscrişi în Tabloul Corpului. ori de câte ori expertul contabil are cunoştinţe despre astfel de implicaţii posibile trebuie să le releve solicitanţilor judiciari.p. cu 87 . ■ în cazul expertizelor contabile judiciare.p. 24. cenzorul sau vreun angajat al filialei respective. incompatibilitatea trebuie interpretată particularizat.c.

□dacă a fost martor sau reprezentant (expert recomandat de parte). 23-25. care prevăd aceleaşi cazuri de incompatibilitate atât pentru „expert". □ dacă a mai întocmit o expertiză contabilă în acelaşi dosar. 50. sub orice formă. calitatea de martor având întâietate. ca executant. □dacă s-a pronunţat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului în calitate de organ de control. 51. □dacă a pus în mişcare acţiunea penală. Din cuprinsul articolelor din legile procedurale (precizate mai sus) se poate trage concluzia că un expert contabil se află în incompatibilitatea de a efectua expertiza contabilă judiciară solicitată şi în următoarele cazuri16: □dacă este martor expert sau arbitru în aceeaşi cauză. Expertize contabile în Supliment la Revista Economică. ori apărător al vreuneia dintre părţi. tehnic. la întocmirea actelor primare. ocazie cu care şi-a exprimat opiniile. de conducere. soţul sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei întrun anumit mod. care sunt de natură a-1 face pe expert subiectiv. pag. 1986. a pus concluzii în fond în calitatea de procuror sau a fost judecător în aceeaşi cauză. de specialitate. A. a evidenţelor contabile tehnicooperative. 52. □dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat(ă). 88 .. cât şi pentru „judecător".extindere la art. a emis mandat de arestare. expertul. Este vorba de o nouă expertiză. a dispus trimiterea în judecată. ori a luat parte. şi nu de un supliment la expertiză având aceleaşi 16 Deteşan. 53). 48.

dacă motivul există la această dată. poate fi recuzată. preşedintelui instanţei. atât în cazul urmăririi penale. Recuzarea trebuie să fie făcută în termen de cinci zile de la numirea expertului. în celelalte cazuri. 27. după caz. 4. In cazul în care persoana incompatibilă nu face declaraţie de abţinere. persoana incompatibilă este obligată să declare. în cazul expertizelor contabile judiciare. Potrivit articolului 204 din Codul de procedură civilă. experţii contabili se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Recuzarea este un mijloc procedural prin care părţile dintr-un proces pot solicita înlocuirea unuia sau a mai multor experţi pentru aceleaşi motive prevăzute de legile procedurale ca fiind aplicabile judecătorilor (art. Potrivit art. procurorului care supraveghează cercetarea penală sau procurorului ierarhic superior că se abţine de la a participa la procesul penal. 89 . 51.)..p. în toate cazurile în care experţii contabili solicitaţi să facă expertize contabile judiciare şi extrajudiciare se află într-o stare de incompatibilitate. Particularităţi privind abţinerea şi recuzarea experţilor contabili. dacă expertul contabil solicitat nu face declaraţie de abţinere.obiective sau unele lărgite. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligată la aceasta a luat cunoştinţă de existenţa cazului de incompatibilitate (art. şi art. termenul va curge de la data la care s-a ivit motivul de recuzare. relevând solicitantului starea de incompatibilitate în care se află.p. el poate fi recuzat.c.p. C. 5051 din Codul de procedură penală. aceştia au obligaţia deontologică să se abţină de la efectuarea expertizelor solicitate. C. cu arătarea cazului de incompatibilitate care constituie motivul abţinerii. 50).

■dacă el. cu arătarea cazului de incompatibilitate care constituie motivul recuzării (art. ■dacă a primit de la una dintre părţi daruri sau făgăduieli de daruri sau altfel de îndatoriri. de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. fiind încetat din viaţă ori despărţit. ■dacă între aceleaşi persoane şi una dintre părţi a fost un caz de judecată penală timp de cinci ani înaintea recuzării. rudă sau afin până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi. 51). ascendenţii sau descendenţii lor au vreun interes în judecarea pricinii. ■când se află în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. sau este soţ. sau dacă. de către oricare dintre părţi. în contextul reglementărilor procedurale (civile şi penale) expertul contabil poate fi recuzat: ■când el. ■dacă este vrăjmăşie între el. au rămas copii. Recuzarea se formulează oral sau în scris. ■dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina care se judecă. ■dacă este tutore. 100 din Legea de organizare judecătorească. soţul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu cea care se judecă sau dacă au o judecată la instanţa unde una dintre părţi este judecător. ■când soţul în viaţă şi nedespărţit este rudă sau afin al uneia dintre părţi până la al patrulea grad inclusiv. curator sau consilier judiciar al uneia dintre părţi. soţul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv şi una dintre părţi. soţul său. soţii sau soţiile acestora până la al patrulea grad 90 .cât şi în cursul judecăţii.

procuror sau instanţa din oficiu. După pronunţarea hotărârii de fond. dar le considerăm recomandabile şi în cazul abţinerilor invocabile în cazul expertizelor extrajudiciare. după caz. excepţia de incompatibilitate poate fi invocată de orice parte interesată. Consecinţele nerespectării independenţei expertului contabil în misiunile privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare. atunci când incompatibilitatea este reglementată de lege. în timpul procesului. fapt care poate fi interpretat ca o atingere a bunei reputaţii a profesiunii contabile liberale. Tot o consecinţă a nerespectării independenţei expertului contabil solicitat în efectuarea de expertize contabile judiciare este expunerea acestuia posibilităţilor de recuzare. putându-se invoca nulitatea lor relativă sau chiar ignora în demersul atingerii scopurilor în care au fost solicitate şi elaborate. civile şi penale. în cazul expertizelor contabile judiciare. expertul contabil trebuie să respecte cu stricteţe reglementările Corpului. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR se aplică sancţiunea disciplinară interzicerea dreptului de 91 . Consecinţele nerespectării stricte a regulilor de independenţă a expertului contabil în cazul elaborării de expertize contabile extrajudiciare sunt mai atenuate. partea interesată sau procurorul poate invoca incompatibilitatea pe calea apelului ori.inclusiv. Alături de reglementările procedurale. recursului. Aceste cazuri de abţinere şi recuzare operează în cazul expertizelor contabile judiciare. încălcarea sa atrage nulitatea absolută. 5.

a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei.) persoana 92 .. prin acţiune sau omisiune. Calitatea de expert contabil trebuie dobândită în condiţiile legislaţiei în vigoare. 5 lit.. pct.3.2.. d). prin efectuarea unui stagiu de trei ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. subpunctele 1-6.) Se poate prezenta la un examen de admitere (. -suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de un an pentru abaterile de la subpunctul 5 lit. 2. -interdicţia dreptului de exercitare a profesiei pentru abaterile de la subpunctul 5 lit. •practicarea profesiei de expert contabil. legal acordată. liniuţa 3.3. a). 3.. accesul la profesia de expert contabil (. şi lit.. Actualmente.exercitare a profesiei pentru: •încălcarea cu intenţie. (. c). şi subpunctul 6. la care să obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. 2.. fără viză anuală pentru exercitarea profesiei.) se face pe bază de examen de admitere. a) (primele două liniuţe) şi b). 3 şi 4 şi pct..suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de şase luni pentru abaterile de la subpunctele 1. Principiul competenţei expertului contabil Reglementarea profesională privind competenţa expertului contabil în demersul misiunilor sale de a elabora expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. constituie abatere disciplinară şi se sancţionează după cum urmează: . 1. încălcarea prevederilor de la Secţiunea 2.. de mai sus.1. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material.

care îndeplineşte următoarele condiţii: a)are capacitatea de exerciţiu deplină. Competenţa profesională a expertului contabil trebuie întreţinută printr-o pregătire profesională anuală continuă. potrivit legilor în vigoare. nr. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Este motivul pentru care accederea în Corp. Prin urmare. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. pe considerentul că prin natura activităţilor pe care le desfăşoară (învăţământ. pregătirea profesională 17 O. b)are studii economice superioare. persoanele care au titluri de academicieni. profesori şi conferenţiari universitari. 3 şi 4. respectiv diplome de doctor în economie. inclusiv în cel al teoriilor şi practicilor financiar-contabile. cu modificările ulterioare. 93 . specialitatea finanţe-conta. doctori docenţi. 2. Bucureşti. cunoştinţele dobândite în timpul studiilor universitare (superioare) sunt perisabile.G. 2001. Editura CECCAR. art. cu specialitatea contabilitate sau finanţe. 15-16. 65/1994. La cerere. Sunt exceptate de la aceste „verificări" persoanele care posedă studii doctorale. cercetare) sunt interesate să-şi menţină la zi cunoştinţele profesionale. se supune unui examen de admitere. au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor (cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de literele a) şi c) de mai sus) şi prin susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România17. unui stagiu şi unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. respectiv dobândirea calităţii de expert contabil. doctori în economie. în condiţiile progresului şi ale schimbărilor rapide în domeniul economic. pag. c)nu a suferit nicio condamnare care.bilitate. ediţia a IlI-a. cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

continuă este componenta esenţială a competenţei expertului contabil. a celui care îl consultă şi să se pronunţe cu sinceritate. 94 . probitate şi demnitate. fără ocolişuri. competenţă şi conştiinţă. expertul contabil trebuie să aibă cel puţin următoarele calităţi esenţiale: ■ştiinţă. Pentru dezvoltarea acestor calităţi esenţiale expertul contabil trebuie: ■să îşi dezvolte necontenit cultura. exprimându-şi. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. ■independenţă de spirit şi dezinteres material. chiar ascunsă. ■să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să-şi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirilor îndatoririlor sale. ■să acorde fiecărei operaţii şi situaţii examinate toată atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie profesională înainte de a face propuneri (de a emite păreri). ■să îşi exprime opinia fără nicio reţinere faţă de dorinţa. dacă este nevoie. în acest scop. ■moralitate. dar şi cunoştinţele de cultură generală. care trebuie să-şi întreţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei. singurele capabile să-i întărească discernământul. Competenţa expertului contabil se impune din necesitatea de a se apăra onoarea şi independenţa Corpului şi de a se conferi lucrărilor acestuia autoritate ştiinţifico-profesională. el nu trebuie să efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională. nu numai profesională.

pe profiluri şi teme de pregătire profesională. din diferite motive. este obligat să efectueze anual minim 40 de ore de curs. într-un interval de cel mult 45 de zile calendaristice de la data primului test. La absolvirea acestor cursuri se susţine un test grilă de verificare a cunoştinţelor la care nota minimă pentru promovare este 7 (şapte). filialele Corpului. CECCAR a emis Standardul profesional nr.Excepţii de la obligaţia experţilor contabili de a se supune pregătirii profesionale anuale continue. deci şi a experţilor contabili. cât şi la nivel de filiale ale Corpului. Potrivit acestui program.■să considere că independenţa sa trebuie să-şi găsească manifestarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. Conţinutul şi structura tematicilor. 3. fiecare membru al Corpului. pot organiza un al doilea test. 38 şi a elaborat Programul naţional de dezvoltare profesională continuă care se desfăşoară atât la nivel central. sunt elaborate de Departamentul pentru dezvoltare profesională continuă din cadrul Corpului. Pentru experţii contabili care. cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi a regulilor stabilite de Corp. Experţii contabili care au efectuat 95 . iar cursurile sunt susţinute de corpul de lectori aprobat pentru fiecare filială în parte prin decizii ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. deci şi expertul contabil. în vederea menţinerii şi dezvoltării competenţei profesionale a membrilor Corpului. din care cel puţin 20 de ore sub controlul organismului profesional. nu s-au prezentat la test sau nu au obţinut nota minimă (şapte). de comun acord cu lectorii cursului.

Or. contabile Principiul calităţii expertizelor Reglementarea profesională privind calitatea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. Refuzurile nejustificate ale membrilor Corpului.3. 1.3. deci imposibilitatea angajării şi efectuării de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. discutarea calităţii expertizelor contabile este superfluă. între principiu şi consecinţă. de a urma cursurile de pregătire profesională anuală continuă se sancţionează cu suspendarea acestora din Tabloul Corpului. iar dacă independenţa expertului contabil este afectată sau pusă sub semnul întrebării. Calitatea expertizelor contabile. 2. 4. Aceasta deoarece. suspendarea sau radierea din Tabloul Corpului atrage după sine imposibilitatea exercitării calităţii de expert contabil. deci şi ale experţilor contabili.perioada de stagiu de trei ani sunt scutiţi de obligaţia urmării cursurilor de pregătire profesională anuală continuă pentru o perioadă de doi ani de la dobândirea calităţii de expert contabil. fără competenţa profesională atestată legal. concluziile (răspunsurile) formulate la obiectivele (întrebările) care fac obiectul expertizelor 96 .Consecinţe ale refuzului experţilor contabili de a urma cursurile de pregătire profesională continuă. Calitatea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare poate fi observată mai degrabă ca o consecinţă a competenţei profesionale şi a independenţei expertului contabil decât ca un principiu deontologic de sine stătător.

97 . Ei trebuie să se abţină de la orice lucrări inutile efectuate numai din dorinţa de câştig18. formulate clar. justificată.Calitatea expertizelor contabile trebuie argumentată. calitatea expertizelor contabile nu rezultă cu necesitate din competenţa profesională atestată legal şi din independenţa expertului contabil. Pentru asigurarea calităţii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. Abţinerea de la efectuarea unor expertize contabile considerate de expertul contabil ca fiind inutile nu trebuie să fie o formă voalată a unui refuz.contabile pot ridica suspiciuni. în argumentările sale privind utilitatea expertizelor solicitate. b)normele profesionale elaborate de Corp privind exercitarea calităţii de expert contabil şi efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă. imparţialitatea şi. în cadrul profesiei. Legalitatea. Este raţiunea pentru care expertiza contabilă judiciară şi extrajudiciară trebuie să se finalizeze într-un raport scris din care trebuie să rezulte întinderea 18 Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. In consecinţă. 2. expertul contabil trebuie să orienteze solicitanţii către formularea de obiective concrete. dorinţa de a fi utili clienţilor trebuie să le inspire recomandările pe care le fac şi să le ghideze efectuarea lucrărilor. abţinerea trebuie argumentată şi poate deveni operantă doar cu acordul solicitanţilor expertizelor contabile. experţii contabili solicitaţi în efectuarea acestora trebuie să aplice: a)principiile contabilităţii. fără echivoc. Membrii Corpului (deci şi expertul contabil) trebuie să-şi exercite profesia cu conştiinţă şi devotament. Totuşi.

Prin această procedură. Palierul individual.vizată.). normele procedurale. judecă calitatea expertizelor contabile în funcţie de utilitatea acestora în atingerea scopurilor pentru care au fost solicitate. în special cele de procedură penală (art. care. alături de expertul contabil numit din oficiu. documentele care au fost consultate şi justificarea concluziilor (răspunsurilor) formulate la fiecare obiectiv (întrebare) în parte. constatările efectuate. Aprecierea argumentării ştiinţifice a expertizelor contabile se realizează pe două paliere. 120. aprecierea calităţii expertizei contabile extrajudiciare este mai puţin subiecti. Este considerentul pentru care se recomandă ca: a)în cazul expertizelor contabile extrajudiciare (amiabile) care urmează a fi utilizate în rezolvarea unor diferende între mai multe părţi implicate. să fie solicitaţi experţi contabili agreaţi de toate părţile interesate. calitatea lor este prezumată.lucrărilor. concret al fiecărei expertize contabile în parte. astfel încât fiecare parte să aibă încredere în competenţa expertului contabil şi în lucrările elaborate de acesta. aprecierea calităţii expertizelor se face de către solicitant. C. b)în cazul expertizelor contabile judiciare. în funcţie de poziţia celor cărora le este opozabilă.Aprecierea calităţii expertizelor contabile. Pe acest palier.p.p. Deci aceeaşi expertiză contabilă. poate fi apreciată de către aceştia ca fiind sau nu de calitate. Prin urmare. Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări cu caracter ştiinţific. 3. prevăd că părţilor cărora urmează a le fi opozabilă expertiza contabilă trebuie să li se aducă la cunoştinţă că au dreptul şi 98 . 3.1. argumentarea ştiinţifică are calitatea ei. de regulă. Totuşi.

numirea unui expert contabil pe care îl agreează. fie de către unele părţi implicate cărora expertiza contabilă le este opozabilă. Totuşi. fie de către solicitant. Respingerea concluziilor (răspunsurilor) în totalitate sau în parte la obiectivele (întrebările) fixate expertizei contabile.la numirea câte unui expert contabil recomandat de fiecare dintre ele. aceasta este doar una dintre probele administrate în proces. Pe acest palier se organizează şi se derulează auditul de calitate în cadrul profesiei contabile axat pe aprecierea modului de aplicare a normelor profesionale. Mai ales în cazul expertizei contabile judiciare. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a elaborat Regulamentul privind auditul de calitate în profesia contabilă19. 99 . în care are încredere. expertiza contabilă judiciară fiind o probă cu caracter ştiinţific. deoarece fiecare parte implicată în proces va solicita. organele judiciare trebuie să aprecieze probele administrate în totalitatea lor. care să asiste la elaborarea expertizei contabile de către expertul contabil numit din oficiu. 19 Aprobat de Hotărârea nr. fără a exista o ierarhizare a probelor administrate. 00/39 a Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi publicat în Monitorul Oficial al României. în acest fel creşte încrederea părţilor în calitatea expertizei contabile judiciare. în acest sens. 3. dacă consideră necesar. Palierul de ansamblu al lucrărilor efectuate de profesionişti contabili.2. Partea I. respingerea ei de către organul judiciar trebuie motivată. Prin urmare. nu poate conduce la concluzia că respectiva expertiză contabilă nu este de calitate.

■armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor. Acest raport. Bucureşti.01. 100 . ■contribuirea la buna organizare a cabinetelor de expertiză contabilă şi a metodelor de lucru. care dispune de un termen de 30 de zile pentru a-şi prezenta auditorilor observaţiile sale. Auditorii de calitate ai Corpului nu sunt abilitaţi să-şi exprime punctul de vedere asupra unor expertize contabile judiciare sau extrajudiciare concrete. 38/23. ■dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei. pag. Intermediar.2001.Auditul de calitate în cadrul profesiei contabile este un control efectuat de specialişti angajaţi ai Corpului. Editura CECCAR. Obiectivele auditului de calitate în profesia contabilă sunt: ■oferirea către public a unei bune percepţii despre calitatea serviciilor prestate. ci numai asupra ansamblului lucrărilor elaborate de cabinetele de expertiză contabilă supuse auditurilor de calitate. şi nu punctual. aprecierea şi respectul profesioniştilor faţă de organismele Corpului. 404-414. După expirarea termenului de 30 de zile. prin favorizarea contactelor dintre colegi. ■eventualele observaţii ale cabinetului de expertiză contabilă. care poate să se refere şi asupra nr. Este publicat şi în lucrarea Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. 2001. auditorii de calitate trebuie să întocmească un Raport de audit având ca anexe: ■Nota de sinteză. Auditul de calitate al profesiei contabile este de ordin general. ediţia a IlI-a. ■aprecierea modului de aplicare a regulilor şi a normelor profesionale. auditul de calitate în profesia contabilă se concretizează într-o Notă de sinteză transmisă cabinetului controlat.

după un an. ■trimiterea unei scrisori de concluzii cu observaţii. Principala consecinţă a calităţii necorespunzătoare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este neluarea lor în considerare de către solicitanţi. pentru a se verifica dacă s-a ţinut seama de observaţiile şi recomandările făcute. cu sau fără motivare. Atunci când există repetări ale abaterilor constatate 101 . unele aspecte ale calităţii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare pot face obiectul observaţiilor şi concluziilor auditului de calitate în profesia contabilă. ■consiliului filialei. concretizabil în: ■trimiterea unei scrisori de concluzii fără observaţii. ■trimiterea unei scrisori de concluzii cu simple observaţii. Raportul auditorului de calitate şi scrisorile de concluzii sunt confidenţiale. atunci când se decide ca un nou audit de calitate să aibă loc la expirarea perioadei de un an de la încheierea auditului de calitate precedent. ajunge.calităţii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. 4. însoţită de o decizie de organizare a unui nou audit de calitate. în ultimă instanţă. în subsidiar însă. la preşedintele consiliului filialei Corpului care decide asupra modului de verificare şi comunicare a rezultatelor auditului de calitate în profesia contabilă. anexând eventual o convocare la biroul preşedintelui filialei. ele neputând fi divulgate şi comunicate decât: ■noului auditor de calitate. Consecinţe ale calităţii necorespunzătoare a expertizelor contabile. dacă preşedintele filialei Corpului decide în acest sens.

Bucureşti. preşedintele filialei Corpului va sesiza Comisia de disciplină a filialei Corpului. 24. nr. Este motivul pentru care membrii Corpului. Principiul secretului profesional şi al confidenţialităţii expertizelor contabile Reglementarea profesională privind secretul profesional şi confidenţialitatea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. ■suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. este un COLABORATOR de cel mai înalt nivel ierarhic. Editura CECCAR.un confident în societate. ■interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil. împreună cu colaboratorii lor. 1.4. Practica socială seculară a impus o regulă: numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informaţii şi deci numai aceştia sunt susceptibili de a avea obligaţii de natura secretului profesional 20. ■avertisment scris. revăzută. 1 din O. ediţia a Il-a. Prin această procedură. în Norme profesionale. profesionistul contabil. şi anume: ■mustrare.3. 102 . pag.de către auditorii de calitate. răspund de respectarea 20 Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor. 2001. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă (cu modificările ulterioare). calitatea necorespunzătoare a expertizelor contabile poate face obiectul unor sancţiuni disciplinare prevăzute de art. 2. El.G. Profesionistul contabil . 16 alin.

103 . Faptele implicate în secretul profesional (al profesionistului contabil . chiar dacă acestea sunt cunoscute de public21. nici să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. Secretul şi confidenţialitatea în profesia contabilă liberală sunt mai mari decât în alte profesii liberale. nici chiar organelor de cercetare . Aceştia nu trebuie să dezvăluie necondiţionat. organizată şi responsabilă. ediţia a Hl-a. desigur. 24.principiului deontologic al secretului profesional. contabilă sau fiscală. pct. ceea ce au aflat în timpul misiunilor lor. situându-i pe expertul contabil şi pe contabilul autorizat printre confidenţii societăţii precum avocaţii. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. pag. dacă o interpretare favorabilă divulgării autorizate poate să facă lumină în domeniul secretului medical. Acest principiu constituie o caracteristică esenţială a unei profesii exercitate independent. Chiar dacă profesionistul contabil poate şi trebuie să poată răspunde tuturor întrebărilor privind tehnica financiară.n.n. decât în cazurile expres prevăzute de lege. Acest lucru trebuie să li se ceară. Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezmintă. nu acelaşi lucru se poate spune despre informaţiile încredinţate de clienţi profesioniştilor contabili. el rămâne legat de secretul profesional în faţa organelor de cercetare sau a tribunalului pentru toate informaţiile confidenţiale care i-aufost încredinţate de clientul său.Poliţie sau Parchet sau instanţelor de judecată. 44. medicii şi notarii. De exemplu. Editura CECCAR. incluzându-le nu numai pe cele încredinţate de clienţi. ci şi pe cele de care s-a luat cunoştinţă prin intermediul lucrărilor executate. 2001.) au o cuprindere largă. cu excepţia cazurilor de denunţare prevăzute de lege. 21 Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. Bucureşti.

şi nu atenuate. A. op. art. de regulă. op. în misiunile de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. Astfel. iar instanţa o poate şi. cit. în lucrarea citată. şi nici al unei terţe persoane22. Deteşan. pag. Secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă . 201 din Codul de procedură civilă stipulează că atunci când. 2. secretul şi confidenţialitatea în expertizele contabile. pag. explicit. trebuie respectat.Este important a se avea în vedere că informaţiile confidenţiale nu pot fi folosite în beneficiul personal. o sancţionează cu ignorarea sa... secretul profesional şi confidenţialitatea profesională îmbracă forme particulare. şi anume: 2. Orice întindere sau divagaţie a expertului contabil asupra unor puncte pe care instanţa nu le-a statornicit este neavenită. cit. 33. pag. 22 ***5 formele generale de bază. acest adagio profesional. la informaţiile care nu au legătură cu dosarul cauzei. Codul de procedură penală restricţionează accesul expertului contabil. în cazul expertizelor contabile judiciare expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale. Prin urmare.. instanţa socoteşte de cuviinţă să cunoască părerea unor specialişti.. statornicind punctele asupra cărora ei urmează să răspundă (sublinierea noastră). potrivit căruia expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere.1. Totuşi. 25. va numi unul sau trei experţi. 104 . în special al celui numit din oficiu. In expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare secretul profesional şi confidenţialitatea profesională trebuie accentuate. Deteşan. A. 20.cazuri particulare. pentru lămurirea unor împrejurări de fapt. Codul de procedură civilă nu reglementează în mod expres.

cercetarea dosarului se face cu încuviinţarea organului de urmărire. In cursul urmăririi penale. Părţile. pot da expertului explicaţiile necesare. în astfel de cazuri. la raportul de expertiză contabilă judiciară. 105 . cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. sub formă de anexe.) prevede situaţia că părţile.art. organul judiciar poate restricţiona accesul expertului contabil numit chiar şi la o parte din materialele aflate în dosarul cauzei. în cazul acestor explicaţii. Deşi în practică unii experţi contabili ataşează. fără motive obiective. Respectarea strictă a prevederilor procedurale impune. Textul procedural invocat (art. 121. motivând cererea sa. în cadrul dosarelor penale. procese-verbale de inventariere. alte înscrisuri necesare efectuării expertizei contabile.p. organul judiciar nu ar trebui să îngrădească accesul expertului contabil la dosarul cauzei. pot da expertului informaţiile necesare. acte noi. ca expertul contabil să aducă la cunoştinţa organului judiciar care a dispus expertiza necesitatea completării materialului documentar aflat la dosarul cauzei. Or. organul judiciar nu dispune completarea dosarului cauzei cu materialul documentar sugerat de expertul contabil. este recomandabil ca expertul contabil să solicite (să ceară) aceasta în scris. Dacă. din diferite considerente. 121 din Codul de procedură penală stipulează că expertul (inclusiv cel contabil -n.p. Din acest text procedural rezultă că. C. Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanţei de judecată cu privire la anumite fapte şi împrejurări ale cauzei.n. părţile pot invoca existenţa unor materiale inexistente la dosarul cauzei. Apreciem că.) are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. cum ar fi: acte de gestiune.

sunt frecvente cazurile în practica judiciară (civilă şi penală) în care dosarul propriu-zis al cauzei reprezintă doar punctul de pornire în documentarea expertului contabil. ■Transferarea arhivei părţilor în arhivele organului judiciar. Desigur. nu trebuie să fie în mod necesar restrictivă. chiar dacă ar fi posibilă.inexistente la dosarul cauzei pe care îşi întemeiază concluziile (răspunsurile) la obiectivele (întrebările) fixate de organul judiciar. partea (părţile) la care se află materialul documentar nu agreează expertul 106 . pentru a putea răspunde la obiectivele (întrebările) expertizei este nevoie de o documentare prealabilă. expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. cel puţin din următoarele considerente: ■Materialul dosarului. ■în multe cazuri. înainte ca expertul contabil să decidă ce documente ar trebui să depună părţile la dosarul propriu-zis al cauzei. nu se află în toate cazurile la dosarul propriu-zis al cauzei. apreciem că interpretarea textului de procedură. de o selectare a materialului documentar aflat la părţile implicate în proces. Aşa susţin unii autori26. De altfel. din diverse motive. în speţă documentările contabile în baza cărora trebuie să se efectueze expertiza contabilă.priu-zisă urmând a se face acolo unde se găseşte materialul documentar. ar putea fi costisitoare şi ar putea prelungi nejustificat timpul necesar elaborării expertizelor contabile judiciare. documentarea pro. acest lucru nu este recomandabil. dacă. în condiţiile în care secretul şi confidenţialitatea la care are acces expertul contabil sunt reglementate şi operante profesional.

Apreciem că documentarea la faţa locului trebuie acceptată explicit şi în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale.contabil numit din oficiu şi refuză accesul acestuia la documentare. nici nu este posibilă. în practica judiciară curentă se întâlnesc şi cazuri în care părţile implicate în proces refuză colaborarea. Codul de procedură civilă. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. iar uneori inoperantă. prelungind nejustificat timpul necesar elaborării expertizelor contabile. Aşadar. la art. şi în cazul expertizelor contabile dispuse în dosare penale. singura soluţie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar să dispună depunerea la dosarul propriu-zis al cauzei a materialului documentar pe care îl consideră necesar. fără procedura citării părţilor. dar de „lege ferenda" pledăm pentru simplificarea procedurilor. sunt necesare frecvent lucrări la faţa locului. cu dovadă de primire. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administrează procesul penal. în 107 . desigur. arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea. Mai facilă este deplasarea expertului contabil la sediul sau la locul unde se află documentele contabile care trebuie expertizate. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. Relevăm însă şi o discrepanţă între procedura civilă şi cea penală în materie de documentare a expertizei contabile judiciare. considerat dreptul comun în materie de probaţiuni judiciare. Desigur. 208 prevede că dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la faţa locului. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. respectiv documentări în arhivele contabile ale părţilor implicate în procesul penal. în caz de reţinere preventivă a inculpaţilor. care.

oficiu. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin „contractul" intervenit în cadrul unor astfel de misiuni.special cu expertul contabil numit din obstrucţionându-1 în misiunea sa. 1) prevede că expertul este dator să-şi 108 . şi anume: a)în cazul expertizelor contabile judiciare.2. cât şi la recomandarea părţilor sunt obligaţi să depună raportul de expertiză contabilă la organul judiciar care a dispus expertiza contabilă. şi nici formalizate. Dar şi Codul de procedură civilă (art. care stipulează: Raportul de expertiză se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. 122 alin. inclusiv părţile implicate în proces. în astfel de singura soluţie a expertului contabil este de a organului judiciar să oblige părţile să depună la propriu-zis al cauzei toate documentele contabile le consideră necesare pentru a fi expertizate. Fiind expertize contabile amiabile. solicita dosarul pe care 2. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă. 109 alin. pot să1 consulte. situaţii. 3. unde toţi cei interesaţi. 3. Acest lucru rezultă în mod explicit din prevederile art. experţii contabili numiţi atât din oficiu. procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate. Comunicarea concluziilor expertizelor contabile. Apreciem că tot de secret şi de confidenţialitate în expertiza contabilă ţine şi modul de comunicare a conţinutului şi a concluziilor expertizelor contabile. din Codul de procedură penală. Totuşi.

depună lucrarea cu cel puţin cinci zile înainte de termenul sorocit pentru judecată. politice sau de altă natură. acceptarea expertizelor contabile solicitate trebuie să aibă caracter de universalitate. b)în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Dacă locul depunerii expertizei contabile extrajudiciare nu rezultă cu claritate din contract. respectiv la dosarul cauzei. 109 . după caz. 1. Principiul contabile acceptării expertizelor Reglementarea profesională privind acceptarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. civilă şi/sau penală a expertului contabil. Acceptarea expertizelor contabile . Expertul contabil este un profesionist al societăţii ca şi medicul.5. în misiunile privind expertizele contabile. acesta trebuie să fie registratura generală (sediul solicitantului). 2. Prin această procedură se evită comunicarea (informarea) preferenţială a conţinutului şi concluziilor expertizelor contabile judiciare către unii utilizatori ai acestora.3.principiu deontologic general. avocatul etc. Nerespectarea procedurilor de comunicare a conţinutului şi a concluziilor expertizelor contabile constituie o încălcare a obligaţiilor expertului contabil privind secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă şi poate atrage răspunderea disciplinară. Totuşi. religioase. expertului contabil îi revine obligaţia de a presta serviciul solicitat fără selecţie pe motive etnice. Corelativ dreptului oricui de a solicita o expertiză contabilă. Pe cale implicită rezultă că expertiza contabilă trebuie depusă la instanţa de judecată care a dispus-o. locul şi data depunerii lucrării trebuie să rezulte din contractul încheiat între solicitant şi expert. în acest caz.

eventual 110 . interpretat şi mai ales aplicat în strictă concordanţă cu independenţa. sarcini obşteşti.2. Când singurul motiv temeinic invocat este aglomerarea lucrărilorm raport cu termenul depunerii expertizei solicitate. el trebuie să aducă aceasta la cunoştinţa solicitantului. cazurile arătate nu sunt limitative.principiul acceptării acestora trebuie analizat. apreciem că solicitantul ar trebui îndrumat spre alţi experţi contabili nominalizaţi. Expertizele contabile acceptate trebuie efectuate de către acceptant. Important este ca motivul invocat de expert să fie temeinic. refuzul să fie prezentat solicitantului în scris.3. precizate în subparagrafele menţionate reprezintă motive temeinice de drept pentru neacceptarea expertizelor contabile solicitate. în cazuri de neacceptare a expertizei contabile solicitate. adică de natură să creeze organului care a dispus lucrarea credinţa că cel în cauză nu poate efectiv să-şi ducă la îndeplinire mandatul încredinţat27. concediu de odihnă. 2. Principiul competenţei expertului contabil). cum ar fi caz de boală. sarcini profesionale speciale. recuzare. competenţa şi incompatibilitatea expertului contabil (a se vedea aspectele tratate în subparagrafele 2.1. Apreciem că toate cazurile de incompatibilitate. Această îndrumare s-ar impune în spiritul colegialităţii membrilor Corpului. Alături de acestea. abţinere etc.3. cu prezentarea explicită a motivului temeinic invocat. Principiul independenţei expertului contabil şi 2. pentru neacceptarea expertizelor contabile pot fi şi alte motive temeinice. Evident. Expertul contabil care a acceptat o expertiză contabilă trebuie să efectueze personal lucrarea. Este recomandabil ca. prin care se înţeleg acele împrejurări care îl împiedică pe expertul contabil să-şi poată îndeplini sarcina efectuării expertizei contabile. Dacă după acceptarea expertizei contabile intervine un motiv temeinic care să-1 împiedice pe expertul contabil să finalizeze lucrarea.

nr. profesional. este dreptul solicitantului de a-i accepta sau nu. certificate de boală etc. 2. Acesta este un jurământ deontologic. Dacă în cauză se află un expert contabil recomandat de către parte sau un expert contabil care a contractat o expertiză contabilă extrajudiciară. ediţia a IlI-a.dovedind situaţia în care se află cu acte cum ar fi: adeverinţe. Bucureşti. de care expertul contabil trebuie să ţină seama în realizarea 23 O.G. Desigur. Consecinţa apariţiei motivului temeinic este înlocuirea expertului contabil. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (cu modificările şi completările ulterioare). să respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi. respectiv la obţinerea calităţii de expert contabil. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat.3. Principiul responsabilităţii efectuării expertizelor contabile Reglementarea profesională privind responsabilitatea în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. este recomandabil ca solicitantul lucrării să fie îndrumat spre alţi experţi contabili nominalizaţi. Responsabilitatea expertizelor contabile este întărită de jurământ. 2001. depune următorul jurământ scris: Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării. să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil23.6. Editura CECCAR. Expertul contabil. 111 . la intrarea în profesie. 1.

la norma profesională). Responsabilitatea în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. expertul contabil trebuie să se conformeze jurământului deontologic. 2.Dacă jurământul confesional lipseşte.1. 3. 206) reglementează o procedură distinctă. 4. vrândnevrând. este relativă. Prin urmare. în aceste cazuri. după caz. profesional. ■utilizatorii expertizelor contabile care. 3516. în ceea ce priveşte responsabilitatea efectuării expertizelor contabile judiciare dispuse în procesele civile (a se vedea Comentariul nr. profesional. Codul de procedură penală nu reglementează jurământul confesional în cazul expertizelor contabile dispuse în procesele penale. se aplică jurământul deontologic.Consecinţele efectuării expertizelor contabile fără responsabilitate. sunt influenţaţi de interesele lor individuale (nu neapărat meschine) în care doresc 112 . şi anume cea a jurământului confesional. El trebuie aplicat necondiţionat şi în cazul expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. Nici autoreglementările Corpului nu o fac în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. ca în oricare alt domeniu al activităţii umane. aprecierea responsabilităţii cu care a fost efectuată o expertiză contabilă poate fi făcută diferit de către: ■expertul contabil care se conformează liberului său arbitru (conştiinţei) şi jurământului profesional şi confesional.Codul de procedură civilă reglementează jurământul confesional. Codul de procedură civilă (art.tuturor misiunilor sale.

212 alin. Editura CECCAR.. o nouă expertiză contabilă. Dacă expertul contabil s-a conformat liberului arbitru (conştiinţei) şi jurământului deontologic şi.. op. dacă au însă dubii asupra responsabilităţii cu care s-au efectuat expertizele contabile solicitate. pag.(intenţionează) să utilizeze expertizele contabile. instanţa este datoare să o încuviinţeze. chiar şi din oficiu. 309. nimic nu i se poate reproşa. 2)Dacă noua expertiză este necesară pentru stabilirea faptelor. la primul termen după depunerea raportului de expertiză. va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. Totuşi. 2001. respectiv Expertiza contrarie. e). 1 lit. din Codul de procedură civilă. 76. nu există niciun impediment legal de a se admite o nouă cerere a părţii. şi anume: în cazul expertizelor contabile judiciare. pct. pag. dacă este cazul. fie o nouă expertiză24. pag. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. G. părţile vor arăta obiecţiile lor la acesta. A se vedea Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. D. iar instanţa poate dispune. Bucureşti. celui confesional. Rădescu. Bucureşti. potrivit art. mai ales când problema în litigiu este de mare complexitate şi de strictă specialitate. care apreciază necesitatea ei. formulată în timp util. ediţia a IlI-a. cit. Aspecte din jurisprudentă30 1)Contraexpertiza cerută de una dintre părţi nu este obligatorie pentru instanţă.. au propriile lor căi de atac. 4)Expertiza nu va fi luată în considerare dacă 24 Boroi. Utilizatorii expertizelor contabile. 2. 113 . Editura CECCAR. 2001. 15. fie completarea expertizei. ediţia a IlI-a. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. 3)Chiar dacă într-o cauză s-a efectuat o expertiză şi o nouă expertiză.

expertul nu ajunge la concluzii. ci face o simplă apreciere subiectivă. 7) în caz de neconcordanţă între două sau mai multe expertize cu privire la evaluarea unor bunuri. Ea nu poate însă să conchidă pentru valoarea medie rezultată din expertize. Multe dintre astfel de cazuri de jurisprudenţă pot fi evitate dacă expertizele contabile judiciare se efectuează cu responsabilitate. în raport de celelalte probe administrate cu privire la calitatea şi uzura bunului. pentru fiecare obiect în parte. 6)Când s-au administrat două expertize contradictorii. deoarece o asemenea evaluare este o operaţiune pur mecanică. chiar dacă partea este decăzută din probă. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. pe bază de date şi raţionamente precise. 114 . instanţa are libertatea de a alege una dintre evaluările propuse. instanţa nu poate proceda la realizarea unei medii aritmetice. 5)Noua expertiză va fi ordonată din oficiu când este necesară. efectuarea acestora fără responsabilitate se sancţionează cu scăderea prestigiului expertului contabil în rândul potenţialilor solicitanţi de astfel de expertize contabile. ci trebuie să accepte motivat una dintre expertize şi să o înlăture pe cealaltă sau să le înlăture pe amândouă şi să recurgă la alte criterii de evaluare.

4)documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. alături de normele de comportament profesional (tratate în Capitolul 2 al prezentei lucrări). Toate aceste aspecte explicitate de normele de lucru şi de raport privind expertiza contabilă reprezintă o succesiune logică a etapelor de lucru în demersul elaborării expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. şi: a)Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile. Aceste norme le completează pe cele de comportament 115 .Capitolul 3 DEMERSUL TEHNIC ŞI PROFESIONAL PRIVIND ELABORAREA EXPERTIZELOR CONTABILE 3. şi 2)semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă.1. Cadrul general al succesiunii lucrărilor privind elaborarea expertizelor contabile Autoreglementarea profesională Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile cuprinde. 3)delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile. care explicitează: 1)redactarea raportului de expertiză contabilă. b)Norme de raport specifice expertizelor contabile. care explicitează: 1)dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. 2)contractarea şi programarea expertizelor contabile.

1. Prezentul capitol al lucrării este axat pe specificul (particularităţile) aplicării normelor tehnice şi profesionale în elaborarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. Orice solicitant de expertize contabile are dreptul să contacteze pe oricare dintre experţii contabili nominalizaţi în Monitorul Oficial al României. 3. completate ori de câte ori se va considera necesar cu aspecte din reglementările legale (procedurale) şi jurisprudenţă. între două publicări ale Tabloului. trebuie să fie membru al Corpului.profesional sub aspect tehnic şi profesional. pentru a putea efectua expertize contabile judiciare şi/sau extrajudiciare. eventualele modificări în situaţia experţilor contabili se comunică beneficiarilor trimestrial. 116 . care se publică anual în Monitorul Oficial al României. De altfel. înscris în Tabloul Corpului.2.1.2.2.1. Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile 3. Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile judiciare Expertul contabil. Dispunerea contabili şi numirea experţilor 3. în raportul direct dintre solicitantul expertizei contabile şi expertul contabil. respectarea normelor tehnice şi profesionale sub formularea profesionistul contabil trebuie să efectueze lucrările sale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale care îi sunt aplicabile31 este un principiu fundamental care trebuie să-i ghideze pe profesioniştii contabili în conduită şi în relaţiile lor profesionale cu terţii (clienţii).

şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale. iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România). Totuşi. cât şi al celor extrajudiciare.acesta din urmă trebuie să se legitimeze cu carnetul de expert contabil vizat la zi. un aspect trebuie relevat. Cum în majoritatea cazurilor expertizele contabile sunt lucrări cu caracter de urgenţă. Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale. pentru a nu se prelungi nejustificat întreaga perioadă necesară elaborării expertizelor contabile. 1. mai ales pentru solicitanţi. Acest aspect este valabil atât în cazul expertizelor contabile judiciare. contactarea experţilor contabili trebuie să fie o subetapă distinctă şi premergătoare numirii experţilor contabili. Cu alte cuvinte. fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi 117 . Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările procedurale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament). solicitantul expertizei contabile trebuie să se asigure în prealabil că expertul contabil contactat are disponibilitatea să efectueze expertiza contabilă care urmează a fi solicitată. a cărei reglementare profesională este prezentată în continuare. 3521 Dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. Contactarea şi numirea experţilor contabili în vederea efectuării de expertize contabile judiciare sunt reglementate de Codurile de procedură civilă şi penală ale căror dispoziţii generale sunt invocate în Norma profesională nr.

dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii lor. Dacă vreunul dintre paragrafele (2). după ce. care au dreptul să propună instanţei numirea lor. care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele patru paragrafe: 1)un paragraf din care să rezulte numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu şi/sau la cererea părţilor.1. Contactarea şi numirea experţilor contabili în dosarele civile.c. de regulă. Art. de regulă. numirea acestuia (acestora) se face prin încheiere de şedinţă.procedurale. 202 din Codul de procedură civilă (C. 1.p. De lege ferenda susţinem necesitatea ca. 3)un paragraf din care să rezulte termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiză contabilă. să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp. părţile nu se învoiesc cu privire la numirea experţilor contabili. în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale. instanţa a consultat părţile asupra acestui aspect. instanţele civile procedează la numirea experţilor contabili recomandaţi de acestea. Cum. 4)onorariul (plata) statornicit(ă) expertului contabil sau experţilor contabili. (3) sau (4) 118 . Rezultă că procedura civilă permite contactarea experţilor contabili direct de către părţi. ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate. încheierea de numire va statornici şi plata experţilor. Indiferent dacă părţile din procesele civile cad sau nu la „învoială" asupra numelui expertului (experţilor). 2)un paragraf cu obiectivele (întrebările) la care expertul sau experţii contabili trebuie să răspundă.) prevede că experţii se vor numi de către instanţă.

p. ■inserarea în încheierea de şedinţă a paragrafelor minim necesare. iar profesionalismul său îl obligă să ceară instanţei introducerea în încheierea de şedinţă a paragrafelor lipsă. ■posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a „negocia" cu instanţa şi/sau cu părţile termenul (data) la care se angajează să depună raportul de expertiză contabilă. rezultă că dispoziţiile privitoare la citarea martorilor sunt deopotrivă aplicabile experţilor. C.. Pe cale implicită însă. din art.lipseşte din încheierea de şedinţă. cum ar fi: ■posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a aduce la cunoştinţa instanţei eventualele stări de incompatibilităţi şi/sau posibilităţi de recuzare care îl(îi) împiedică să accepte expertizele contabile solicitate. ■posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a „negocia" cu instanţa şi/sau cu părţile onorariul pe care îl consideră remuneratoriu pentru acceptarea expertizei contabile. Necitarea şi deci lipsa expertului contabil sau experţilor contabili de la şedinţa de dezbateri în care au 119 .c. Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres dacă la şedinţa în care are loc numirea expertului contabil sau experţilor contabili acesta(aceştia) trebuie sau nu să fie prezent(ţi). ■posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a face observaţii cu privire la formularea obiectivelor (întrebărilor) la care va(vor) trebui să răspundă. expertul contabil este îndreptăţit. 205. Apreciem că citarea şi prezenţa expertului contabil sau experţilor contabili la şedinţa de dezbateri în care urmează să fie numit(ţi) ar rezolva operativ mai multe probleme.

încunoştinţându-l 120 . 1. şi li se pune în vedere că au dreptul să facă observaţii cu privire la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. 120. care stipulează: Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată.). fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile.fost numit(ţi) de către instanţă nu poate constitui un motiv de refuzare a expertizelor contabile dispuse. cu ocazia numirii sale. care să participe la efectuarea expertizei. este obligatorie. din Codul de procedură penală (C.2. fixează un termen la care sunt chemate părţile. Părţile mai sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de către fiecare dintre ele. La termenul fixat se aduce la cunoştinţa părţilor şi a expertului obiectivul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă.p. 2 şi 3. precum şi expertul. în dosarele penale. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi şi expert. Problemele amintite mai sus pot fi rezolvate prin corespondenţă şi după numirea expertului contabil sau experţilor contabili. Acest lucru rezultă din art. Potrivit art.. dar această procedură prelungeşte uneori în mod nejustificat timpul necesar elaborării expertizelor contabile. când dispune efectuarea unei expertize. Contactarea şi numirea experţilor contabili în dosarele penale. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vederea expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza.p. 118 alin. prezenţa expertului contabil. expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată. C.p. dacă acesta a fost desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă.p.

Aceste ordonanţe conţin un dispozitiv în care sunt nominalizate persoanele implicate şi infracţiunile pentru care sunt cercetate. 121 . ci dimpotrivă. apreciem că. referindu-se la toate categoriile de expertize care pot fi dispuse în dosarele penale. Obligaţia prezenţei la numire revine numai expertului din oficiu. la termenul fixat pentru numire. dar este deopotrivă aplicabil şi în cazul expertizei contabile dispuse în dosarele penale.totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile. alături de care trebuie să se regăsească cele patru paragrafe: 1)numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). 3)termenul (data) depunerii raportului de expertiză contabilă. după caz. la cererea părţilor. foloseşte termenii de expertiză şi expert. expertul contabil sau experţii contabili este(sunt) îndrituit(ţi) să solicite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată stabilirea onorariului pe care îl acceptă ca fiind remuneratoriu pentru efectuarea expertizei dispuse. dar nu există niciun impediment legal. 4)onorariul (plata) expertului contabil sau experţilor contabili. Deşi textul procedural prezentat nu prevede în mod expres. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată trebuie să admită prezenţa şi a experţilor contabili recomandaţi de părţi pentru a asista la efectuarea expertizei contabile. Actul procedural de numire a expertului contabil sau experţilor contabili în dosarele penale este ordonanţa emisă de organul de urmărire penală sau de Parchetele de pe lângă instanţele de judecată. Acest text procedural. 2)obiectivele (întrebările) expertizei contabile.

R.798/1998 al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj.L. Obiectivul nr. Obiectivele (întrebările) formulate de către organul de urmărire penală sunt prezentate în caseta următoare: Obiectivul nr. 83. fără echivoc şi fără a se solicita încadrarea legală a faptelor supuse judecăţii.C. Obiectivul nr.R. „EMS" S.C. în care administratorul S.2. Cluj-Napoca pot fi incluse în cheltuieli.R. cât şi în cele penale.aprilie 1995 pentru împrumuturile luate de firmele S. „VOLTAJ" S.L. 1 Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarie.R. „EMS" S.L. Obiectivele (întrebările) la care trebuie să răspundă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să fie concise. 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de cele două firme şi stabilirea impozitului care trebuia vărsat de către învinuit în perioada menţionată mai sus. ClujNapoca a fost cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat pentru perioada 1 ianuarie. Cluj-Napoca şi S. Serviciul de Cercetări Penale. Ilustrăm aceste aspecte prin prisma unor comentarii pe marginea obiectivelor (întrebărilor) formulate expertului contabil în dosarul de urmărire penală nr. Acest lucru este deopotrivă valabil atât în cazul expertizelor dispuse în dosarele civile. „VOLTAJ" S.L. 3 Deducerea şi calcularea TVA care trebuia vărsată 122 .C. Cluj-Napoca şi al S.C.30 aprilie 1995 de către societăţile comerciale menţionate.

b)Impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat de către S. în aceeaşi perioadă. Cluj-Napoca şi S.L.tizării. 2)Raportat la cele două probleme de fond (esenţiale).L. „VOLTAJ" S. dispusă în dosarul de urmărire penală nr. se punea problema în ce măsură cheltuiala cu dobânzile era sau nu deductibilă fiscal.L.C. respectiv 1 ianuarie30 aprilie 1995.la buget de către învinuit. 2 şi 3 : 123 . deoarece în acest dosar penal două probleme de fond (esenţiale) trebuiau supuse atenţiei expertizei contabile. „EMS" S.L. Obiectivul nr. raportat la legislaţia fiscală în vigoare. b)Referitor la Obiectivele nr. 4 Ce acte normative au fost încălcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? Comentarii 1)Apreciem că obiectivele (întrebările) formulate expertizei contabile judiciare.R.R.C.R. Cluj-Napoca). Cluj-Napoca au fost sau nu calculate şi contabilizate corect în perioada supusă exper. obiectivele (întrebările) formulate de organul de cercetare penală comportă cel puţin următoarele observaţii: a)Referitor la Obiectivul nr.C. „EMS" S. orice cheltuială făcută în numele unei societăţi comerciale este o cheltuială a acesteia.R. în speţă.798/1998.C. Cluj-Napoca şi S. 1.rii. „VOLTAJ" S. în perioada supusă expertiză. şi anume: a)învinuitul avea sau nu responsabilitatea legală a organizării şi conducerii contabilităţii celor două societăţi comerciale (S. sunt formulate în mod neprofesionist. 83.

L.L.C.R. pentru că expertul contabil care îşi permite să precizeze ce acte normative au fost încălcate sugerează automat ce sancţiune trebuie aplicată.R. „EMS" S. 3)Apreciem că o formulare mai concisă.L. să se stabilească eventualele diferenţe şi penalităţi în raport cu legislaţia fiscală în vigoare în perioada supusă expertizării.R.Napoca) au calculat şi contabilizat corect impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată în perioada supusă expertizării.R.R. Cluj-Napoca şi S. în perioada respectivă. c) Obiectivul nr. Această calitate (de contribuabil) o aveau cele două societăţi comerciale: S. „VOLTAJ" S. învinuitul (persoană fizică) nu avea calitatea de contribuabil în ceea ce priveşte impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată.poca sunt corecte. 1: Cine avea obligaţia legală privind organizarea şi conducerea contabilităţii la S.C.C. 4)Dacă organul de cercetare penală ar fi făcut altfel de 124 .R.L. b2) Adevărata problemă vizată de cele două obiective este dacă cele două societăţi comerciale (S.C. cu mai puţin echivoc şi fără solicitări de încadrări legale (a obiectivelor prezentate în caseta anterioară) ar putea fi: a)Obiectivul nr.bl) Apare o confuzie între învinuit şi contribuabil.C.R.L. 2: Dacă cuantumul impozitului pe profit şi al taxei pe valoarea adăugată calculate şi contabilizate în perioada 1 ianuarie-30 aprilie 1995 de către S. raportat la legislaţia fiscală în vigoare.L.C.L. ClujNapoca în perioada 1 ianuarie-30 aprilie 1995? b)Obiectivul nr. „VOLTAJ" S. Cluj.L. Cluj-Napoca şi S. Cluj-Napoca şi S. „EMS" S.C.R. Cluj-Na. „EMS" S.C. „VOLTAJ" S. „EMS" S. Cluj-Napoca şi S. Cluj-Napoca. „VOLTAJ" S. 4 solicită expertului contabil să facă încadrări legale.

125 . orientativ. termenul (durata) efectuării expertizei contabile judiciare curge între data numirii expertului(ţilor) contabil(i) şi data fixată pentru depunerea raportului de expertiză contabilă la dosarul cauzei (organul judiciar care a dispus-o). Organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile este obligat să stabilească prin încheiere de şedinţă (în cazul dosarelor civile) şi prin ordonanţă (în cazul dosarelor penale) termenul (durata) efectuării expertizei contabile şi data depunerii raportului de expertiză contabilă. Nu ştim dacă a făcut-o sau nu! 3. s-ar fi putut ca organul de cercetare penală să nu fi fost receptiv la reformularea obiectivelor. c)perioada de timp în care s-au derulat evenimentele şi tranzacţiile contabilizate supuse expertizării. b)numărul şi complexitatea obiectivelor (întrebărilor) formulate de către organul judiciar care a dispus expertiza contabilă. ar fi vizat doar contribuţia expertului contabil la completarea probelor administrate. dar expertul contabil. cum ar fi: a)celeritatea soluţionării dosarelor civile şi penale. putea s-o facă. Nu există criterii riguroase pentru stabilirea termenului (duratei) necesar(e) efectuării expertizei contabile judiciare.Termenul (durata) de efectuare a expertizei şi fixarea datei depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. şi nu participarea acestuia la încadrarea juridică a învinuitului. unele aspecte pot fi avute în vedere. în speţă. în virtutea profesionalismului său. Totuşi. Apreciem că termenul (durata) efectuării expertizelor contabile judiciare este obiect de negociere între organul judiciar care a dispus-o şi expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi). Principial.formulări ale obiectivelor în expertiza dispusă.

Sediul general al materiei este art. a)Plata experţilor contabili trebuie să fie remuneratorie. 2004). Organul judiciar care dispune efectuarea unei expertize contabile şi care numeşte expertul(ţii) contabil(i) trebuie să stabilească şi plata acestuia (acestora). e)indemnizaţii. 202 din Codul de procedură civilă (C. Bucureşti.). indemnizaţiilor şi criteriile pentru restituirea cheltuielilor pentru prestaţiile profesionale ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. 5. 2 din acest Tarif profesional.c. f)onorarii.p. şi aprobarea Tarifului profesional. Acest gol este umplut de către autoreglementările Corpului. 126 . pentru activitatea desfăşurată în beneficiul unui client.şi că depinde de profesionalismul acestora. dacă nu se prevede altfel prin prezentul Tarif profesional. se stabilesc potrivit respectivului Tarif. Reglementările procedurale (civile şi penale) nu fac însă referiri la modul de statornicire a plăţii experţilor contabili. care a fost aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. care a elaborat Regulamentul privind disciplina onorariilor. Compensaţiile pentru restituirea cheltuielilor şi pentru indemnizaţii sunt cumulabile în fiecare caz. care precizează că încheierea de numire va statornici şi plata experţilor. 25 din Tariful profesional rezultă cu claritate că onorariile pentru expertize contabile. profesionistului contabil i se cuvin compensaţii pentru: d)restituirea cheltuielilor de călătorie şi sejur. inclusiv pentru expertizele contabile judiciare. Potrivit art. Din cuprinsul art. 01/49 din 31 martie 2001 (publicat de Editura CECCAR. Inadvertenţe reglementare privind stabilirea şi decontarea onorariilor experţilor contabili.

Numirea experţilor contabili pentru efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare se face prin contract. ceea ce le permite să efectueze lucrări de calitate în timp scurt. 2. în funcţie de scopul în care urmează a fi folosită expertiza contabilă extrajudiciară de către solicitant. experţii contabili întâmpină greutăţi în utilizarea Tarifului profesional în raporturile lor cu Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. Apreciem că această practică nu contravine principiilor de deontologie profesională. în vederea contactării experţilor contabili. pentru a le fi recomandaţi acei experţi contabili sau acele cabinete de expertiză contabilă care au efectuat şi efectuează frecvent lucrări de bună calitate pe tematica respectivă. Recomandăm solicitanţilor de expertize contabile extrajudiciare. indicând eventual tematica (domeniul) expertizei contabile extrajudiciare pe care ar dori să o solicite. fără a se valorifica conţinutul expertizei contabile extrajudiciare.2.1. acesta trebuie să aprecieze în ce măsură terţii cărora expertiza le va fi opozabilă ar putea-o respinge pe motive de incompatibilităţi. Practica atestă că solicitanţii de expertize contabile extrajudiciare îi contactează cu prioritate pe acei experţi contabili pe care îi cunosc personal sau cu care au mai conlucrat în diverse împrejurări. Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile extrajudiciare 1. să se adreseze filialelor Corpului. încheiat între solicitant şi expertul(ţii) 127 . Contactarea experţilor contabili în vederea efectuării de expertize extrajudiciare nu este supusă niciunei reglementări procedurale. dar.2.Totuşi. Aceasta. deoarece unii experţi contabili se specializează pe anumite domenii. 3.

Toate aceste clauze contractuale trebuie să fie rezultatul negocierilor directe dintre părţile contractante. şi solicitantul expertizei contabile extrajudiciare. Fiind un act bilateral. pe de altă parte. Recomandăm experţilor contabili şi cabinetelor de expertiză contabilă să nu încheie contracte pentru efectuarea de expertize contabile extrajudiciare fără ca cele trei clauze contractuale minimale să fie formulate în mod explicit. 3. pe care le redăm în continuare. Lipsa oricăreia dintre aceste clauze contractuale minimale poate constitui motiv de nulitate relativă sau de reziliere a contractului de către oricare dintre părţi.2. pe de o parte.contabil(i) sau cabinetul de expertiză contabilă contactat. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili stipulează: a)Relaţiile membrilor Corpului cu clienţii lor se 128 . b)termenul (data) şi locul depunerii raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. c)onorariul expertului(ţilor) contabil(i) sau cabinetului de expertiză contabilă. calculat pe baza Tarifului profesional. contractul trebuie să cuprindă următoarele clauze minimale: a)obiectivele (întrebările) la care trebuie să se formuleze concluzii (răspunsuri) profesionale. respectiv expertul(ţii) contabil(i) sau cabinetul de expertiză contabilă. Contractarea şi programarea expertizelor contabile Contractarea şi programarea misiunilor privind expertizele contabile sunt reglementate profesional prin autoreglementările Corpului. Reglementând relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii lor. acest contract trebuie să cuprindă un dispozitiv în care să fie identificabile părţile contractante.2. în continuarea acestui dispozitiv.

stabilesc prin contract scris de prestări servicii semnat de ambele părţi; b)Dacă în cursul executării lucrărilor (de expertiză contabilă - n.n.) se constată necesitatea modificării sau extinderii lucrărilor, se va încheia un act adiţional la contract. Apreciem că reglementările citate sunt imperative şi opozabile tuturor beneficiarilor lucrărilor de expertize contabile, pentru că, deşi sunt elaborate de un organism profesional (CECCAR), ele s-au elaborat în conformitate cu atribuţiile conferite prin lege Conferinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit căreia Conferinţa Naţională (a CECCAR -n.n.)... aprobă... Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Pe cale de consecinţă niciun solicitant de expertize contabile nu poate refuza contractarea lucrărilor de expertiză contabilă solicitate înainte de acceptarea lor de către expertul contabil contactat. Refuzul de contractare a lucrărilor de expertize contabile de către solicitant poate constitui un motiv obiectiv pentru neacceptarea expertizei de către expertul contabil, care are obligaţia etico-profesională de a pretinde contractarea lucrărilor pe care urmează să le execute. Problematica contractării lucrărilor de expertiză contabilă trebuie abordată însă pragmatic, scop în care mai multe probleme trebuie analizate, cum ar fi:

1. Contractarea lucrărilor de expertiză contabilă extrajudiciară - o practică unitară în acest scop, Corpul a adoptat, în Anexa nr. 1 la Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile, un model-cadru de CONTRACT pentru expertize contabile extrajudiciare, al cărui conţinut îl prezentăm în caseta următoare:
129

CONTRACT încheiat între: Expertul(ţii) contabil(i) / S.C. „____________________." cu domiciliul / sediul social în___________________________, înscris(şi) / (ă) în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea __________________________Poziţia___________________, denumit(ţi) / (ă) PRESTATOR(I) şi
(Denumirea beneficiarului)

cu domiciliul / sediul social în____________________________ reprezentat(ă) prin_________________________________ denumit(ă) BENEFICIAR, s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. Art. 1. Prestatorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii (răspunsuri) la următoarele obiective: Obiectivul 1:______________________________________ Obiectivul 2:______________________________________ Obiectivul n:______________________________________ Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele materiale documentare: 1: 2: n:________________________________________________
130

Art. 3. Prestatorul se obligă să întocmească RAPORTUL DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile; acesta va fi depus la____________________________ până la data de________________________ Art. 4. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se obligă să plătească prestatorului onorariul în sumă de___________lei, din care__________________lei imediat după semnarea prezentului contract şi_______lei până la data de____________ Art. 5. în conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale părţile se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării prestaţiei care face obiectul prezentului contract. Art. 6. Prezentul contract s-a încheiat în________exemplare, intră în vigoare cu data semnării şi se completează cu prevederile legislaţiei civile în materie. Localitatea_____________________ Data______________ PRESTATOR, BENEFICIAR, Din acest model rezultă că un contract pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare trebuie să cuprindă următoarele clauze minimale: a)Obiectul contractului, care constă în obiectivele (întrebările) la care expertul(ţii) contabil(i) trebuie să formuleze concluzii (răspunsuri). Dacă numărul de obiective (întrebări) la care expertul(ţii) contabil(i) trebuie să formuleze concluzii
131

(răspunsuri) este relativ mare, ele pot fi redactate într-o anexă la contract, la care să se facă trimitere în cuprinsul contractului. b)Materialul documentar minimal pe care BENEFICIARUL trebuie să-1 pună la dispoziţia PRESTATORULUI. în măsura în care structura materialului documentar este diversificată (cuprinde multe referinţe documentare), este recomandabil ca acesta să fie prezentat într-o anexă la contract. c)Locul si data depunerii raportului de expertiză contabilă extrajudiciară, întocmit în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. d)Onorariul expertului(ţilor) contabil(i) stabilit în conformitate cu Tariful profesional aprobat conform Hotărârii Conferinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 01/49 din 31 martie 2001. Recomandăm ca, într-o anexă separată la contract, să se prezinte calculul detaliat al onorariului prevăzut în sumă totală în conţinutul contractului. Acesta ar constitui un complement de profesionalism şi transparenţă în stabilirea (negocierea) onorariului expertului(ţilor) contabil(i). e)Clauza de confidenţialitate, care are menirea de a „întări" şi prin contract prestigiul profesiei contabile liberale, prin comportamentul eticoprofesional al membrilor săi. O ordine anume a acestor clauze minimale în contractul pentru executarea lucrărilor de expertiză contabilă extrajudiciară nu este obligatorie. Important este ca ele să nu lipsească.
132

2. Contractarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară - o propunere de „lege ferenda"
în contextul CODULUI ETIC NAŢIONAL AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI obligativitatea contractării lucrărilor de expertiză contabilă este opozabilă şi organelor judiciare care dispun proba cu expertiza contabilă. Totuşi, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti şi alte organe cu atribuţii jurisdicţionale care dispun proba cu expertiza contabilă din oficiu sau la cererea părţilor implicate în procesul judiciar se raportează numai la reglementările procedurale, cuprinse în Codul de procedură civilă (C.p.c.), respectiv Codul de procedură penală (C.p.p.), reluate în art. 17 din O.G. nr. 2/2000, care prevede că organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei tehnice judiciare numeşte expertul (...), indică în scris, prin încheiere sau prin ordonanţă, obiectul expertizei şi întrebările la care trebuie să răspundă acesta, stabileşte data depunerii raportului de expertiză, fixează onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, şi comunică biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile numele persoanei desemnate să efectueze expertiza. întrucât în reglementările invocate mai sus sunt cuprinse clauzele minimale cerute de norma profesională privind expertizele contabile, cu excepţia clauzei de confidenţialitate, pe cale implicită se poate accepta că încheierea de şedinţă a instanţei de judecată, respectiv ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală ţin loc de CONTRACT. Substituirea CONTRACTULUI de către încheierea de şedinţă, respectiv ordonanţă este acceptabilă doar pentru expertul(ţii) contabil® numit(ţi) din oficiu. Pentru expertul
133

Este recomandabil ca programul de lucru să fie o 134 . derivă din angajarea unor termene precise la care rapoartele de expertiză contabilă trebuie predate solicitanţilor. exprimat în ore. d)redactarea raportului de expertiză contabilă. Pledăm pentru reglementarea unui CONTRACT adaptat expertizelor contabile judiciare.2. b3) deplasări pentru documentări la faţa locului. Programarea lucrărilor de expertiză contabilă Necesitatea elaborării unui program de lucru privind elaborarea expertizelor contabile. cum ar fi: a)studierea dosarului cauzei sau a temei în care a fost dispusă şi/sau contractată expertiza contabilă. cât şi a celor extrajudiciare. care poate fi subdivizată în: bl) documentare generală. c)prelucrarea şi sistematizarea materialului documentar exper. Programul de lucru pentru efectuarea expertizelor contabile trebuie să se concretizeze într-un buget de timp. detaliat pe etape de lucru şi/sau operaţiuni necesare elaborării expertizei contabile. 3.1. e)alte operaţiuni.2. atât a celor judiciare. b)documentarea necesară pentru efectuarea expertizei contabile. b2) documentare specifică fiecărui(rei) obiectiv (întrebări) fixat(e) expertizei contabile.contabil recomandat de parte nu există niciun impediment pentru negocierea unui contract de tipul celui reglementat prin norma profesională pentru expertiza contabilă extrajudiciară.tizabil.

3. cu modificările ulterioare) nu prevăd posibilitatea comandării expertizelor contabile judiciare societăţilor de expertiză contabilă. în cazul societăţilor de expertiză contabilă. 2)Deşi reglementările procedurale (Codurile de procedură civilă şi penală fiind cronologic anterioare O.2.G. urmărire şi control al sarcinilor de serviciu ale salariaţilor şi/sau colaboratorilor. 3.G. expertizelor contabile extrajudiciare comandate de solicitanţi societăţilor comerciale de profil. 65/1994. experţi contabili ai societăţii de expertiză contabilă. nr. cu modificările ulterioare32. Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile La delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile trebuie ţinut seama de următoarele precizări: 1)Norma nr. în ipoteza în care organele judiciare ar consimţi să solicite expertize contabile judiciare unor societăţi de expertiză şi consultanţă contabilă (organizate în baza 135 . 3523 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE este specifică.piesă distinctă în dosarele de lucru permanente ale expertului contabil. Nu există criterii general valabile pentru elaborarea programului de lucru în afara profesionalismului şi experienţei expertului contabil. deocamdată. 65/1994. niciun impediment nu poate fi invocat. 8 din O. constituite în baza art. programul de lucru este un instrument de programare. nr.

respectiv ale fiecărui cabinet individual de expertiză contabilă. cu modificările ulterioare). De asemenea. Trebuie remarcat că.G. 65/1994. răspunderea pentru efectuarea acestora cu respectarea normelor deontologice de lucru şi de raport elaborate de Corp revine administratorului şi/sau şefului de cabinet. Acest comentariu este pertinent şi în cazul experţilor contabili care îşi desfăşoară activitatea prin cabinete individuale şi utilizează muncă salariată. care trebuie să contrasemneze lucrările elaborate şi supravegheate de subalternii lor.2. Documentarea expertizele contabile La documentarea lucrărilor 136 lucrărilor privind privind expertizele . 8 din O. delegarea executării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară trebuie să se facă numai acelor angajaţi ai societăţii de expertiză şi consultanţă contabilă care au dobândit legal calitatea de expert contabil şi sunt înscrişi în Tabloul Corpului. nr. 3. supravegherea lucrărilor trebuie atribuită angajaţilor societăţii de nivel ierarhic superior care au aceeaşi calitate cu executanţii lucrărilor.4. 3) în cazul angajării de expertize contabile (judiciare şi extrajudiciare) de către societăţi de expertiză şi consultanţă contabilă sau cabinete individuale ale experţilor contabili care folosesc muncă salariată. într-o astfel de ipoteză. Executanţilor le incubă răspunderea internă potrivit reglementărilor proprii de organizare şi funcţionare ale fiecărei societăţi de expertiză şi consultanţă contabilă. problema delegării şi supravegherii lucrărilor privind expertizele contabile judiciare s-ar impune cu necesitate.art.

contabile judiciare şi extrajudiciare trebuie ţinut seama de următoarele precizări: Misiunile privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare nu au caracter repetitiv şi. pentru a nu afecta conciziunea şi 137 . după fiecare obiectiv (întrebare) la care expertul contabil urmează să îşi formuleze un răspuns (o concluzie). dar stă adesea la baza întocmirii unor Anexe la raportul de expertiză contabilă pe care expertul contabil consideră că trebuie să le prezinte separat. întocmirea unui dosar permanent nu se impune. Documentarea lucrărilor privind misiunile de expertiză contabilă îmbracă două aspecte: 1. Documentarea specifică asupra evenimentelor şi tranzacţiilor care au legătură directă cu fiecare obiectiv (întrebare) fixat(ă) expertizei. Materialul documentar specific nu trebuie anexat expertizei. este recomandabil ca expertul contabil să întocmească un OPIS al dosarelor de lucru realizate pentru fiecare expertiză contabilă efectuată. Materialul documentar specific avut în vedere de expertul contabil pentru fiecare obiectiv (întrebare) în parte trebuie menţionat în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE imediat. Totuşi. pentru ca la nevoie acestea să poată fi găsite cu uşurinţă. 2. Materialul documentar de ansamblu avut în vedere de expertul contabil trebuie menţionat întrun paragraf distinct din Capitolul I INTRODUCERE al normei de raport de expertiză contabilă. Documentarea generală asupra evenimentelor şi tranzacţiilor care au legătură directă şi/sau indirectă cu obiectivele (întrebările) fixate (formulate) expertizei. prin urmare.

mai ales în cazul expertizelor contabile judiciare. pe care le consideră necesare. şi nu în original sau fotocopiat. în altă formulare. ci de a elabora expertiza contabilă judiciară în calitate de „probă ştiinţifică" administrată de organul judiciar care a dispus-o. în special la expertize contabile judiciare. Selectarea materialului documentar specific care trebuie expertizat.claritatea raportului de expertiză contabilă propriu-zis. în fotocopii. de regulă. Aceasta deoarece rolul expertului contabil nu este de a administra (culege) probe. în original sau în fotocopii. chiar dacă formularea obiectivelor (întrebărilor) fixate. iar alteori este lăsată la aprecierea expertului contabil. prelucrat. 138 . se face uneori de către solicitantul expertizei. ar cere sau ar sugera anexarea unor documente. materialul documentar specific trebuie anexat expertizei. Organul judiciar are la dispoziţie mijloacele procedurale specifice de a solicita şi de a dispune depunerea la dosarul cauzei a documentelor.

Redactarea raportului de expertiză contabilă Norma profesională specifică privind redactarea raportului de expertiză contabilă judiciară şi/sau extrajudiciară şi comentariile acesteia sunt prezentate în caseta următoare: 353 1 REDACTAREA CONTABILĂ NORMA Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Capitolul I INTRODUCERE.3.1. opiniile 139 RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ .3. b)Norme specifice privind semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi. şi anume: a)Norme specifice privind redactarea raportului de expertiză contabilă. 3. Norme de raport specifice misiunilor privind expertizele contabile Orice misiune a profesionistului contabil trebuie să se încheie cu un RARORT SCRIS.3. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII. Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Corpul a elaborat NORME DE RAPORT SPECIFICE EXPERTIZELOR CONTABILE.

denumirea şi calitatea procesuală a părţilor. domiciliul acestuia (a. care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului(ţilor). respectiv încheiere de şedinţă (în cazurile civile) sau ordonanţă a organelor de urmărire penală (în cazurile penale).separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia. cu menţionarea datei acestuia. (ii)Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. domiciliul sau sediul social al acestora.cestora). numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Tabloul experţilor contabili. 140 . Capitolul I INTRODUCERE al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe: (i)Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile. în acest paragraf se menţionează: a)în cazul expertizelor contabile j udiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ţilor). b)în cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului. numărul şi data contractului în baza căruia se efectuează expertiza contabilă solicitată.1. numărul şi anul dosarului şi natura acestuia (civil sau penal). COMENTARII 3531. domiciliul sau sediul social al acestuia.

lui(elor) expertizei contabile. (vi)Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectivul(ele) expertizei contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. (iv)Paragraful privind identificarea obiectivului(elor) expertizei contabile judiciare. (vii)Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă. în cauze civile. formularea obiectivu. (v)Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi a locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. în cazul expertizelor contabile dispuse de organele în drept. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor de documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare. respectiv în ordonanţa organelor de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale). data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentate prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire.tivului(elor) acestora trebuie să fie cea din contract. în cazul expertizelor contabile judiciare formularea obiectivului(elor) expertizei contabile se preia „ad-literam" din formularea acestuia (acestora) în încheierea de şedinţă (în cauze civile). în cazul expertizelor contabile extrajudiciare formularea obiec. cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi (aceleaşi) 141 .(iii)Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractată expertiza contabilă extrajudiciară.

dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. în fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. fără echivoc. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. în acest paragraf trebuie menţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil. De asemenea. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. 3531. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. Dar. con.cis(ă). iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. care trebuie să fie precis(ă). sursele de informaţii utilizate. (viii) Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial.2. actele şi faptele analizate. problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei.obiectiv^).). tehnici etc. redactat(ă) într-o 142 .

care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. 35314. necalificat.3 este un raport de expertiză contabilă obişnuit. De regulă. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. Un astfel de raport de 143 expertiză contabilă nu poate .Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată la pct.Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. Aceasta. în care expertul contabil. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. şi nu încadrarea juridică a acestora. în exercitarea misiunii sale. în cazuri deosebite. 3531.manieră analitică. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. ordonată şi sistematizată.1-3531. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu. şi nici asupra încadrărilor legale. 35313. într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine.

Capitolul IV.biectivului(elor) expertizei contabile. fie b)într-un capitol distinct. asupra faptului dacăîntre. Raportul de expertiză contabilă care cuprinde consideraţii personale ale expertului(ţilor) contabil (i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii. expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă din cauza inexistenţei 144 . intitulat CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢI. Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i).conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(ele) fixat(e) expertului contabil. consideră necesar să-şi exprime părerea asupra o. poate face acest lucru fie: a)în finalul Capitolului III CONCLUZII. în raportul de expertiză contabilă expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile liberale. Dacă expertul contabil.LOR) CONTABIL(I). în prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale. în promovarea raţionamentului său profesional. în special celor privind confidenţialitatea. Aceste consideraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare şi pot fi mai extinse (cuprinzătoare) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. 3531. în cazuri cu totul deosebite.bările care i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea obiectivului(elor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei. după paragraful cuprinzând răspunsul la obiectivul(ele) expertizei contabile.5.

ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate. Norma nr. cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile).6. în astfel de cazuri se va întocmi un RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i). indiferent de tipul acestuia (obişnuit. dar care în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile comandate de beneficiarul acestuia. Anexele la raportul de expertiză contabilă. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare.documentelor justificative şi/sau evidenţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. 3531 REDACTAREA 145 RAPORTULUI DE . 3531. fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertului) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. cifre multiple sau alte elemente de natură similară. care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat).

Corpul a reglementat profesional: a)Modelul Raportului de expertiză contabilă judiciară (Anexa nr. domiciliat în_____________________________.____.3. b)Modelul Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară (Anexa nr. Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ şi redactarea acestuia Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ recomandat profesional de Corp este prezentat în caseta următoare: RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul_________________________. 3. Totuşi.1. 2 la NORMA ŞI COMENTARIILE MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE). posesor al carnetului de expert contabil nr.EXPERTIZĂ CONTABILĂ este o normă analitică.1. expert contabil. 3 la NORMA ŞI COMENTARIILE MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZLE CONTABILE). părţile implicate 146 . în completarea ei.________________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea___________________ Poziţia__________ (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) Paragraful (ii) Am fost numit(ţi) prin________din data de________ expert(ţi) contabil(i) în dosarul nr.

__________________________________ n. ____________________________ Paragraful (iii) împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt: (Pentru fiecare parte implicată în proces se va menţiona: denumirea.____________________________ Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada la sediul social / domiciliul______________________________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în________________________________ Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada__________. în cauză s-au efectuat / nu 147 .în proces fiind: 1. _____________________________ n. domiciliul sau sediul social şi calitatea procesuală) Paragraful (iv) Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă. căreia i s-au fixat următoarele obiective (întrebări): 1. ____________________________ 2. ____________________________ 2.

s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat / nu sau utilizat lucrările altor experţi (tehnici, fiscali etc.). Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: Paragraful (viii) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la______________şi prelungită la _____________________(dacă este cazul). Capitolul n DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. i (i = 1, n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. i s-au examinat următoarele documente:
(Descriere detaliată, dacă este cazul)

în conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. i, următorul răspuns:
(Se redactează răspunsul clar, concis şi fără ambiguităţi)

Capitolul III CONCLUZII în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă, formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. 1__________________________________ La obiectivul nr. 2
148

La obiectivul nr. n

(Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)

Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări:____________________

(Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat, Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL®) Expert(ţi) contabil(i):

A. Modele de redactare profesională a paragrafelor din Capitolul I INTRODUCERE 1) Redactarea paragrafului (i): Date de identificare a expertului(ţilor) contabil(i). în acest paragraf expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se autoidentifice prin: nume şi prenume, domiciliul stabil, numărul carnetului de expert contabil şi poziţia în Tabloul Corpului. Deşi nu rezultă în mod explicit, modelul paragrafului (i) din Caseta nr. 3.11 are în vedere doar cazul expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) din oficiu, când precizarea acestei calităţi nu este absolut necesară. Frecvent, însă, pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare sunt numiţi atât experţi contabili din oficiu, cât şi la recomandarea părţilor, în astfel de cazuri, în paragraful (i) trebuie să se menţioneze
149

calitatea fiecărui expert contabil în elaborarea expertizei contabile judiciare. De exemplu, în dosarul penal nr. 677/p/1998 al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj au fost numiţi: A.P. expert din oficiu şi P.D. expert recomandat de învinuit. în acest caz, redactarea profesionistă a paragrafului (i) ar fi: «Subsemnaţii: 1)A.P., domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Bizuşa nr. 5-7, posesor al carnetului de expert contabil nr. 1.505, înscris în TABLOUL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR), în Secţiunea I, poziţia 130, expert contabil numit din oficiu, şi 2)P.D., domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Băiţa nr. 11, posesor al carnetului de expert contabil nr. 491/1996, înscris în TABLOUL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR), în Secţiunea I, poziţia 118, expert contabil recomandat de învinuit.» (Urmează paragraful (ii)). Deşi nu cunoaştem cazuri concrete, expertizele contabile judiciare pot fi efectuate şi de persoane juridice de profil, înscrise în Secţiunea a IV-a a Tabloului Corpului. în astfel de ipoteze, în paragraful (i) trebuie să se menţioneze forma juridică, denumirea persoanei juridice de profil şi sediul social al acesteia. O formulare adecvată ar fi: «S.C. „CONT CONSULT" S.R.L. cu sediul social în ClujNa- poca, Str. Răsăritului nr. 1, înscrisă în TABLOUL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR), Secţiunea a IV-a,
150

poziţia 5, reprezentată prin I.I., în calitate de administrator (director)». 2) Redactarea paragrafului (ii): Actul de numire al exper- tului(ţilor) contabil(i). Din acest paragraf trebuie să rezulte denumirea şi data actului de numire al expertului(ţilor) contabil(i), numărul dosarului şi părţile implicate în proces, precum şi calitatea procesuală a părţilor. Calitatea părţilor în expertizele contabile judiciare diferă în funcţie de natura şi fazele procesului judiciar25, pe care le prezentăm în caseta următoare:

25 Boulescu, M., Ghiţă, M., Expertiza contabilă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001, pag. 146, 192, 197.

O.G. nr. 65/1994 cu modificările ulterioare, în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat, ediţia a IlI-a, Editura CECCAR, Bucureşti, 2001, pag. 19. 151

152

în procesul civil 1. parte vătămată.. aflat în rejudecare pe rolul COLEGIULUI JURISDICŢIONAL CLUJ al CURŢII DE CONTURIA ROMÂNIEI.A. 6/2000. Procesul penal Denumirea părţilor procesuale Reclamant şi pârât Apelant şi intimat Recurent şi intimat Contestator şi intimat Revizuient şi intimat Creditor şi debitor Petiţionar (denunţător) şi învinuit Inculpat. a redactat paragraful (ii) al raportului de expertiză contabilă astfel: «Am fost numit. Apel 3.A. 6/24.A. Recurs 4. a fost numit expert contabil din oficiu P. Sesizarea organelor de urmărire penală 2.Faze procesuale I. în procesul penal 1. care. Contestaţie în anulare 5. în care CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ avea calitatea de creditor. Revizuire 6. parte responsabilă civilmente. expert contabil în dosarul nr. DEJ calitatea de debitori. în mod profesional (aprecierea ne aparţine).03. prin încheierea de şedinţă din 23.2000. în dosarul nr. după caz.03. Judecare în fond 2. DEJ şi S. „AQUASOM" S. iar S.C.2000 a Colegiului Jurisdicţional Cluj al Curţii de Conturi a României.C. De exemplu. Executare silită II. „TERMIA" S. 153 .

„TERMIA" S. 3)Redactarea paragrafului (iii): împrejurările în care a luat naştere procesul judiciar. sunt trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. 1. judeţul Cluj». DEJ. S. 2)Persoane juridice debitoare: S.C. 1. De cele mai multe ori este suficient ca în acest paragraf să se menţioneze doar două aspecte esenţiale: 1)obiectul dosarului judiciar şi 2)partea care a solicitat proba cu expertiza contabilă judiciară admisă de organul judiciar. DEJ.I. judeţul Cluj. Str. inculpatul N. 1. 1 Mai nr.n. „AQUASOM" S.063/2002. O astfel de formulare a „Paragrafului (iii)" este suficientă când obiectul dosarului judiciar este o 154 . 1 Mai nr. şi M. 1. 2.A.A. pe care instanţa o acceptă prin încheierea de şedinţă din 26 noiembrie 2002». în apărare. judeţul Cluj.063/2002 aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca redactează „Paragraful (iii)" astfel: «în dosarul penal nr. 1 Mai nr.R. împrejurările în care a luat naştere procesul judiciar rezultă din acţiunea civilă şi/sau plângerea penală. De regulă. inculpaţii N. Str.n.L.L.Părţile în proces (civil .C.) sunt: 1)Persoană juridică creditoare: Consiliul Local al Municipiului Dej. solicită instanţei admiterea probei de expertiză contabilă. De exemplu: Expertul numit din oficiu în dosarul penal nr. Str. Redactarea acestui paragraf trebuie să fie cât se poate de sintetică pentru a nu plictisi cititorul cu informaţii de detaliu.

244/1999. Dej şi S.A.307 lei. 6/2000. 812/1999 pentru un prejudiciu cauzat bugetului local al municipiului Dej de 60. 44/139/D/l999.C.Secţia Jurisdicţională nr.C. ca urmare a Deciziei Curţii de Conturi a României . conform Adresei nr. debitorii S. b)Majorări de întârziere stabilite de procurorul financiar de pe lângă Curtea de Conturi Judeţeană Cluj. Dej se află în rejudecare pentru obligaţii fiscale.A.504. Dacă există astfel de cuantumuri cifrice.. reprezentând diferenţa la preţul de decontare a lucrărilor de investiţii la obiectivul „Optimizarea producerii energiei termice la CT6.problemă de ordin general. Pentru rezolvarea acestei cauze în rejudecare. trebuie să fie menţionat 155 .086.143 lei. „Paragraful (iii)" trebuie să le menţioneze. redactează „Paragraful (iii)" astfel: «în dosarul nr. „AQUASOM" S.)». 6/2000. în cazul în care la baza procesului judiciar stă un act de control legal întocmit şi contestat în „Paragraful (iii)". Colegiul Jurisdicţional Cluj dispune din oficiu proba cu expertiza contabilă (.581. aflat pe rolul Colegiului Jurisdicţional Cluj al Curţii de Conturi a României pentru rejudecare. De exemplu: Expertul contabil numit din oficiu în dosarul nr. compus din: a)Plăţi ilegale din alocaţii bugetare în sumă de 29. „TERMIA" S.836 lei.. în sumă de 30. care nu vizează cuantumuri cifrice determinate anterior dispunerii probei cu expertiza contabilă. CT7 şi CT8 din cartierul Dealul Florilor Dej". depusă la dosarul nr.

infracţiuni invocate în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin.420 lei b)Foloase nerealizate: 6)Dobânzi bancare achitate de 156 . cu ocazia controlului financiar de gestiune efectuat la Cooperativa de Consum Margău.835. 2 + rd.) din cadrul FEDERALCOOP Cluj.851 lei. inculpatul I. constatările organului de control şi partea contestatară. secţia de producţie RAME I.04.respectivul act de control. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin .1998 de către compartimentul CFI (Control Financiar Intern . Perioada supusă controlului financiar de gestiune a fost: septembrie 1995. redactează „Paragraful (iii)" astfel: «în dosarul penal nr.R.n. De exemplu: Expertul contabil numit din oficiu în dosarul penal nr. ca provenind din: a)Prejudiciu de bază: 1)Produse finite vândute şi nedecontate 2)Lipsă cherestea răşinoase 3)TVA aferentă cherestea răşinoase 4)TVA nevirată bugetului statului 5)TOTAL prejudiciu de bază (rd. 1 + rd.judeţul Cluj.557. FEDERALCOOP Cluj. 173/1999. 4) 11. în dosarul penal nr.n.R. 3 + rd. gestionată de inculpatul I.13 noiembrie 1997. 173/1999. 173/1999. Cooperativa de Consum Margău. ca urmare a finalizării cercetării penale efectuate în baza actului de control încheiat la data de 09. s-a constituit parte civilă pentru suma de 22. este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi delapidare.

552 lei 157 .500 lei 902.000 lei 1.cooperativă pentru creditele angajate 2.537 lei 5.625.854.017.368 lei 4.012.

şi solicită admiterea probei cu expertiza contabilă.01.R.7)Actualizarea la inflaţie.557.255 = = 20.263.)».683 lei Inculpatul I. 472/1999 depusă la dosarul cauzei rezultă că actualizarea la inflaţie s-a calculat astfel: 1)Pentru anul 1998 (11.537 = = 14. judeţul Cluj.03.851. 7) 22. Judecătoria Huedin. 2) 8.573. declarându-se nevinovat. 1 + rd. Cooperativa de Consum Margău. 472/1999 pentru perioada 01. contestă atât prejudiciul de bază.7%)__________________2. 5 + rd.423.1999-31.1999 (14.851. cât şi foloasele nerealizate de FEDERALCOOP Cluj..411.894 lei 8)TOTAL pretenţii (rd. în fiecare caz concret expertul contabil trebuie să-şi pună în valoare propriul raţionament şi propria experienţă profesională.6%) 5..411.428 lei 3)TOTAL actualizări la inflaţie (rd. 6 + rd.854.1999 8.01.255 lei 2)Pentru perioada 01.851 lei Din adresa FEDERALCOOP Cluj nr.212 x 12.957 x 40.420 + 2.424. Pentru rezolvarea cauzei. Exemplele prezentate privind redactarea „Paragrafului (iii)" sunt ilustrative. 4) Redactarea paragrafului (iv): Obiectivele 158 .1998-31.835.957 + 5.03. conform adresei FEDERALCOOP Cluj nr. admite proba cu expertiza contabilă (.

aflat pe rolul Judecătoriei Huedin. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (iv)" astfel: «Să vă pronunţaţi dacă există sau nu prejudiciu în prezenta cauză. eventual. iar în caz afirmativ.n.1999. iar în caz afirmativ.n. 5) Redactarea paragrafului (v): Perioada şi locul efectuării expertizei contabile judiciare. Dacă rolul activ al expertului contabil numit în expertiza contabilă judiciară nu poate interveni în redactarea „Paragrafului (iv)".(întrebările) expertizei contabile.). Vă rugăm ca. modalitatea producerii». 159 . modalitatea producerii». expertului contabil numit din oficiu i s-a comunicat: «în scopul soluţionării cauzei penale privind inculpatul I. care este întinderea lui şi. 212 (judeţul Cluj . întrucât nu poate (nu este abilitat) să schimbe formularea obiectivelor (întrebărilor) organului juridic care a dispus expertiza contabilă. judeţul Cluj. 173/1999. conform următoarelor obiective: Să vă pronunţaţi dacă există sau nu prejudiciu în prezenta cauză.). pentru fals în înscrisuri şi delapidare. el poate fi pus în valoare în faza numirii experţilor prezentată (comentată) detaliat pe parcursul prezentei lucrări.n. De exemplu: în dosarul penal nr. să efectuaţi un raport de expertiză (contabilă . eventual. care este întinderea lui şi. domiciliat în comuna Margău nr.. în acest context.R.n. până la termenul de judecată din data de 10. în redactarea acestui paragraf rolul expertului contabil este pasiv.06.

Locul desfăşurării expertizei contabile judiciare trebuie să fie. atâta timp cât organele judiciare practică tariful orar. locul unde se află documentele şi evidenţele contabile supuse expertizării.Menţionarea într-un paragraf distinct a perioadei şi a locului efectuării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară rezidă din necesitatea programării misiunilor privind expertizele contabile. Selectarea materialului documentar de bază. judeţul Cluj. şi nu tariful profesional CECCAR. Redactarea acestui paragraf trebuie să fie cât mai concisă posibil. De exemplu: în dosarul penal nr. judeţul Cluj.30.1999. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (v)" astfel: «Lucrările expertizei contabile s-au efectuat la sediul Cooperativei de Consum Margău.05. De asemenea. 160 . 6) Redactarea paragrafului (vi): Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei. în principiu.1999». Nu trebuie precizat în acest paragraf materialul documentar analitic care vizează fiecare obiectiv (întrebare) în parte fixat(ă) expertizei contabile judiciare. în acest paragraf trebuie menţionat materialul documentar de bază rezultat din obiectul dosarului judiciar în care s-a dispus expertiza contabilă şi din ansamblul obiectivelor (întrebărilor) fixate expertizei contabile judiciare. perioada alocată de expertul contabil pentru fiecare lucrare în parte poate constitui un criteriu de apreciere a calităţii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară în cadrul controlului de calitate reglementat şi organizat de Corp. 173/1999. Acest paragraf poate avea incidenţe şi asupra dimensionării onorariului expertului contabil. în perioada 15.05.

R. 161 .) din cadrul FEDERALCOOP Cluj privind controlul financiar de gestiune al Cooperativei de Consum Margău. judeţul Cluj. b)Paragraful (iv): Obiectivele (întrebările) expertizei contabile judiciare. b)Procesul-verbal din 09. privind raporturile sale de muncă şi salarizare cu Cooperativa de Consum Margău din cadrul FEDERALCOOP Cluj. din cadrul Cooperativei de Consum Margău.n.n. trebuie implicit corelată cu: a)Paragraful (iii): împrejurările în care a luat naştere procesul judiciar.menţionat în acest paragraf. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin. c)Dosarul de personal al gestionarului I. d)Documentele primare privind producţia realizată în secţia de producţie RAME I din cadrul Cooperativei de Consum Margău şi decontarea acesteia de către gestionarul I.R. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (vi)" astfel: «Pentru întocmirea raportului de expertiză contabilă s-au examinat şi analizai următoarele documente şi evidenţe: a)Dosarul cauzei nr..». 173/1999. gestionată de către I. judeţul Cluj (corelat cu paragrafele (iii) şi (iv) exemplificate anterior).R.. gestionată de I.R. 173/1999 al Judecătoriei Huedin. la secţia de producţie RAME I.1999 al Compartimentului CFI (Control Financiar Intern .04. De exemplu: în dosarul penal nr. e)Inventarele anuale din perioada 1995-1997 efectuate de către revizorii FEDERALCOOP Cluj. secţia de producţie RAME I.

7) Redactarea paragrafului (vii): Perioada redactării raportului de expertiză contabilă. deoarece. în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc. Menţiunea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în cauză este obligatorie. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative. să se menţioneze dacă: a)în dosarul judiciar respectiv s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile. deoarece examinarea (expertizarea) profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii (răspunsuri) relativ similare. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile (răspunsurile) la care au ajuns. Menţiunea privind problemele ridicate şi explicaţiile date de părţi în timpul efectuării expertizei contabile 162 . dacă concluziile (răspunsurile) expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii. în contactul lor cu expertul contabil. 35) prevede ca. eventual doar nuanţate. au ridicat probleme şi/sau au dat explicaţii în timpul efectuării expertizei contabile judiciare. 2 la Norma nr. dacă s-au mai efectuat expertize contabile în aceeaşi cauză. Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ (Anexa nr. în completarea acestui paragraf. Aceasta. b)părţile interesate în expertiză. Acest paragraf se consideră a fi o continuare a „Paragrafului (v)": Perioada şi locul redactării expertizei contabile vizează aspecte similare (asupra cărora nu revenim . atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile (răspunsurile) expertizelor contabile anterioare. Mai mult.a se vedea „Paragraful (v)").

aflat pe rolul Tribunalului Cluj. în această cauză nu s-a efectuat altă expertiză contabilă».1999.500/R/1999. judeţul Cluj. iar părţile. 173/1999. Spre exemplificare. se efectuase o expertiză contabilă judiciară de către expertul contabil I. numind un expert recomandat de ea.06. căruia instanţa i-a solicitat.06. oricum. expertul contabil nu îşi poate fundamenta concluziile (răspunsurile) pe declaraţiile şi explicaţiile părţilor. în alt context. instanţa a acceptat cererea părţii petente. deoarece expertul contabil nu administrează probe în procesul judiciar. Expertul contabil poate să o facă doar dacă o consideră relevantă pentru organul judiciar care a dispus expertiza contabilă. Aceasta.. să răspundă la unele obiecţii ale acesteia. în raportul său. b) în dosarul penal nr. au propriile lor mijloace procedurale de a-şi releva susţinerile şi explicaţiile în faţa organelor judiciare. ilustrăm: a) în dosarul penal nr. în procesul judiciar. în care efectuată altă expertiză contabilă expertul contabil numit din oficiu a „Paragraful (vii)" astfel: pe rolul nu a fost judiciară. Concomitent. la cererea uneia dintre părţi. ci numai pe materialul documentar de bază şi analitic interpretat în conformitate cu preceptele ştiinţei contabile.199903. Secţia comercială şi de contencios administrativ. 3. expertul contabil recomandat de parte a 163 .judiciare este facultativă.F. redactat «Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a efectuat în perioada 01. aflat Judecătoriei Huedin.

cu termenele fixate pentru judecată. în această cauză s-a întocmit un raport de expertiză contabilă de către expertul contabil I. Acestea au fost depuse de expertul I. 8) Redactarea paragrafului (viii): Data depunerii raportului de expertiză contabilă.F.. s-a efectuat în perioada 27. la dosarul cauzei. în special de către instanţele judecătoreşti. C. la întocmirea prezentului raport separat». De regulă. din discuţii rezultând că doreşte să efectueze şi să depună individual. cu sau fără consultarea expertului contabil.04. numit din oficiu.redactat „Paragraful (vii)" astfel: «Redactarea prezentului raport. întocmit în calitate de expert asistent. termenul-limită pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară este asimilat de către ordonatorii de expertize contabile judiciare.n. 209.p. Acest paragraf încheie filmul misiunilor privind expertizele contabile judiciare. sediul materiei n. completările şi răspunsurile la obiecţii. pentru a învedera organului judiciar dacă expertiza contabilă judiciară poate sau nu să fie elaborată până la următorul termen de judecată..2000.2000. cu concluzia: Menţin raportul de expertiză informa şi conţinutul depuse la dosar şi apreciez că obiecţiile sunt netemeinice şi nerelevante.c..03.2000-29.). Am luat legătura cu expertul I.F. Normal ar fi ca expertul contabil să fie consultat cu privire la termenul fixat. în aceste condiţii am procedat.04. Dacă 164 . la dosarul cauzei la data de 23. în calitate de expert asistent. Data depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară trebuie să fie cu cel puţin 5 zile înainte de termenul sorocit pentru judecată (art.F.

aflat în cercetarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. în dosarul nr... deşi acestea ar fi de real folos pentru definitivarea lucrării. la dispoziţia expertizei.D. Totodată.. desigur.C. recomandat de inculpat.P. Am solicita ca. 677/P/1998. să se depună diligenţele necesare 165 .. dispus în cauză. Solicităm amânarea termenului de depunere a expertizei contabile pentru data de 15 octombrie 1998. 677/P/1998.expertul contabil nu este consultat asupra termenului de depunere al raportului de expertiză contabilă judiciară.iunie 1997). experţii contabili A. au adresat organului judiciar cererea al cărei conţinut îl redăm în caseta următoare: Către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ Subsemnaţii: 1)A. De exemplu: în dosarul nr. motivat. expert recomandat de inculpatul C. nu poate fi respectat. şi 2)P. el are dreptul de a solicita organului judiciar care a dispus expertiza contabilă un nou termen. considerând că termenul iniţial fixat pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară. în limita posibilităţilor. învederăm că documentele contabile aferente lunii decembrie 1994 nu au fost puse. şi P.D. numit din oficiu. expert numit din oficiu. până în prezent. din cauza volumului mare de muncă necesar efectuării expertizei (1994 .P.

a lipsei unor documente care nu au putut fi puse la dispoziţia experţilor.1998 în contextul acestui dosar... au redactat „Paragraful (viii)" astfel: «Prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj s-a stabilit ca termen de depunere a expertizei contabile (.08.12. Cluj-Napoca.1997. „Paragraful (XIII)" trebuie redactat concis. numit din oficiu. deşi au fost solicitate de aceştia.1998. vă mulţumim anticipat.pentru obţinerea evidenţelor menţionate anterior... în speranţa rezolvării favorabile a prezentelor solicitări. recomandat de parte. şi P.P. în condiţiile în care termenul fixat iniţial pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară poate fi respectat. experţii contabili A.. respectiv contabilitatea sintetică a celor două societăţi (.D.. de manieră: «Data pentru depunerea prezentului expertiză contabilă a fost fixată la ». Din cauza volumului de muncă laborios.1998».09. precum şi a perioadei mari de timp supuse expertizării. precum şi oricare alte documente primare care ar putea ajuta la definitivarea expertizei. 166 raport de . 01.pertizarea unui număr mare de documente primare. s-a solicitat prelungirea termenului pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă pentru data de 15.) de la înfiinţare şi până la 31. necesitat de ex.10.) data de 22.

Modele de redactare profesională a Capitolului III CONCLUZII Redactarea acestui capitol constituie. emisă de către S. reluăm: Obiectivul „i" din dosarul penal nr. reluarea formulărilor clare.C. Spre ilustrare. c)formularea răspunsului clar. Modele de redactare de acest gen au fost prezentate în subparagraful 3.R. pe care se bazează (fundamentează) concluzia (răspunsul) la obiectivul (întrebarea) formulat(ă).069/2002.4.2.L. „SOMEŞUL RECE" S. „RELANI INVEST" S.R. 1. a fost sau nu înregistrată în evidenţele contabile ale S.. 2366609. b)menţionarea materialului documentar analitic expertizat. 167 .B. C. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile.L. aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca: Dacă factura nr. practic. din 20 decembrie 1998. concis şi fără ambiguităţi la obiectivul (întrebarea) formulat(ă).C. Le considerăm suficiente sub aspect ilustrativ. concise şi fără ambiguităţi din capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE la fiecare obiectiv (întrebare) fixat(ă) expertizei. Modele de redactare profesională a Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Redactarea acestui capitol al raportului de expertiză contabilă judiciară presupune: a)reluarea formulării fiecărui obiectiv (fiecărei întrebări) din „Paragraful (iv)": Obiectivele (întrebările) expertizei contabile.

din care rezultă că factura respectivă a fost înregistrată în contabilitatea S.1998.R.1998 în contabilitatea S.C. „SOMEŞUL RECE" S. textul prezentat în caseta următoare: La obiectivul nr.R.L. a fost sau nu înregistrată în evidenţele contabile ale S.L. 2366609/20. 2366609 din 20 decembrie 1998.L.R. emisă de către S.C. 2366609/20.1998. prin nota de contabilitate nr..» Pentru a răspunde la acest obiectiv s-a expertizat circuitul contabil al facturii nr.C.L.12.fi)" Factura nr.Ci)" «Dacă factura nr. „RELANI INVEST" S..12. „RELANI INVEST" S. 168 . b) în Capitolul III CONCLUZII.12.R..C. 3101/31. .Expertul contabil numit din oficiu în această cauză a redactat: a) în capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE.L. „RELANI INVEST" S.C.. 3101/31. prin nota de contabilitate nr.1998 a fost înregistrată în contabilitatea S.12. „RELANI INVEST" S. textul prezentat în caseta următoare: Obiectivul .R.

dacă informaţiile prezentate sunt în beneficiul părţii care 1-a recomandat. Recomandabil este ca expertul contabil numit din oficiu să evite acest paragraf sau capitol final al raportului de expertiză contabilă judiciară. fără a incrimina însă părţile adverse în procesul judiciar. 169 . Modele de redactare profesională a Capitolului IV COSIDERATIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(TILOR) CONTABILEI) Modelul profesional al RAPORTULUI DE EXERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ (Anexa nr. Acest paragraf sau capitol trebuie uzitat cu deosebită precauţie. explicit sau implicit relevă mai mult decât i se cere. în alt context. în special de către expertul contabil numit din oficiu. Poate uzita de el expertul contabil recomandat de parte. Profesionalismul şi experienţa expertului contabil trebuie să-şi spună cuvântul. 35) cuprinde un paragraf sau un capitol final în care expertul(ţii) contabil(i) poate(pot) face unele consideraţii sau precizări suplimentare vizavi de obiectivele (întrebările) fixate expertizei contabile. deoarece simpla reluare a problemelor tratate deja în capitolele anterioare ale raportului de expertiză contabilă judiciară nu are nicio justificare. deoarece simpla lui existenţă într-un raport de expertiză contabilă judiciară vine în contradicţie cu principiul deontologic privind secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil în misiunile privind expertizele contabile. cu precizarea că acest paragraf sau capitol poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabilă.în astfel de redactări nu există recomandări universal valabile. 2 la Norma nr. dacă expertul contabil optează pentru introducerea acestui paragraf sau capitol în raportul de expertiză contabilă judiciară. Orice intenţie sau tendinţă de incriminare. D.

constituie o încălcare gravă a principiilor deontologice şi a atribuţiilor cărora expertul contabil trebuie să li se conformeze. Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ şi redactarea acestuia Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ recomandat profesional de Corp este prezentat în caseta următoare: RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul_________________________expert contabil.3. posesor al carnetului de expert contabil nr.1. Opţiunea de a introduce sau nu un astfel de paragraf sau capitol final într-un raport de expertiză contabilă judiciară aparţine exper. 3. domiciliat în_________________________________________.2. Ei trebuie însă să se conformeze deontologiei şi experienţei profesiei contabile liberale.tului(ţilor) contabil(i).__________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea_ _Po_ ziţia __________ Paragraful (ii) în baza contractului nr.chiar şi disimulată.___________________am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru_______________________________ 170 (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) .

s-au utilizat / 171 . în cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile.__________din contractul nr. 2 Obiectivul nr. domiciliul sau sediul social al clientului) împrejurările şi circumstanţele care l-au determinat pe client să apeleze la prestaţia noastră sunt:_________ Paragraful (iv) Conform art. 1___________________________________ Obiectivul nr. nr. n Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada _____________la sediul social / domiciliul_____________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în:_______________________________ Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada_______________.____________ obiectivele fixate prezentei expertize contabile extrajudiciare sunt: Obiectivul nr.Paragraful (iii) (Se menţionează denumirea.

i. următorul răspuns:_______________ Capitolul III CONCLUZII (Se redactează răspunsul clar. i s-au examinat următoarele documente:_________________ (Descriere detaliată cu trimitere la anexe. fiscali etc. Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: Paragraful (VIII) Data pentru depunerea prezentului raport expertiză contabilă a fost fixată la_____şi prelungită la ______________________(Dacă este cazul) Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. dacă este cazul) de în conformitate cu documentele expertizate formulăm.). concis şi fără ambiguităţi) în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză. i (i = 1. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: 172 .nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici. n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. la obiectivul nr.

1___________________________________ Obiectivul nr. considerăm necesar să facem următoarele precizări:_______________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. cu unele particularităţi. El poate face obiectul unui capitol separat. cum ar fi: 1)Dacă reglementările procedurale (Codul de procedură civilă şi penală) în materie de expertiză contabilă judiciară nu autorizează încă solicitarea unor astfel de expertize societăţilor comerciale de profil (constituite 173 baza Ordonanţei Guvernului în .Obiectivul nr.) COMENTARII Expert(ţi) contabil(i): Redactarea RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să respecte aceleaşi exigenţe ca şi redactarea RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. 2 Obiectivul nr. n (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru a veni în sprijinul beneficiarului prezentului raport de expertiză contabilă. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL®.

subparagraful 3. în Paragraful (ii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să se menţioneze numărul contractului scris de prestări de servicii şi denumirea. pct. partea şi poziţia acesteia în Tabloul Corpului. 65/1994. un astfel de impediment nu există pentru expertizele contabile extrajudiciare. 1 din prezenta lucrare).3. în Paragraful (i) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se va menţiona denumirea şi sediul social al societăţii comerciale de profil. semnat de ambele părţi34. împrejurările şi circumstanţele care l-au determinat pe client să solicite prestaţia exper. 3)în Paragraful (iii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ.1. 65/1994. cu modificările ulterioare).nr.1. Prin urmare. 2)în cazul expertizelor contabile extrajudiciare nu există niciun impediment ca art. contabililor autorizaţi şi societăţilor comerciale de profil cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii. Aceasta. Practica începe să evolueze în această nouă direcţie. precum şi numele şi calitatea persoanei care reprezintă societatea în relaţiile cu clientul (a se vedea recomandările privind paragraful similar din RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONT ABILĂ JUDICIARĂ . care prevede că relaţiile experţilor contabili. deoarece 174 .tului(ţilor) contabil(i) sau societăţii comerciale de profil trebuie prezentate mai detaliat decât în cazul expertizelor contabile judiciare. în cazul în care o expertiză contabilă extrajudiciară este solicitată unei societăţi de consultanţă şi expertiză contabilă. să fie aplicat. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. domiciliul sau sediul social al clientului.

175 . 5. pct.organul judiciar are la îndemână dosarul cauzei. 6)Paragraful (vi) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ este.1. obiectivele expertizei contabile extrajudiciare trebuie să coincidă cu cele formulate în contractul scris de prestări de servicii. ceea ce în cazul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ nu este recomandat. cu conciziune. 4)în Paragraful (iv) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ. 5)Paragraful (v) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ privind durata şi locul desfăşurării acesteia este important din aceleaşi considerente prezentate în legătură cu paragraful similar al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ (a se vedea sub. din prezenta lucrare). cu excepţia situaţiilor în care organul judiciar cere în mod expres acest lucru prin formulările obiectivelor (întrebărilor) fixate expertizei contabile judiciare.. şi în cazul expertizelor contabile extrajudiciare acest paragraf trebuie redactat în mod profesional. Totuşi. similar celui din RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. Totuşi.3. apreciem că în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ expertul(ţii) contabil® este (sunt) obligat(ţi) să-şi exprime consideraţiile privind calitatea materialului documentar de bază care a stat la baza elaborării lucrării comandate de client.1. în timp ce utilizatorul expertizei contabile extrajudiciare ia cunoştinţă pentru prima dată despre împrejurările şi circumstanţele care l-au determinat pe client să solicite expertiza contabilă extrajudiciară. de asemenea. în care împrejurările şi circumstanţele procesului judiciar sunt conturate. claritate şi fără detalii inutile.paragraful 3.

). 8)în Paragraful (viii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să se menţioneze explicit data fixată pentru depunerea acestuia. care trebuie să fie data convenită prin contractul scris de prestări de servicii. Ele pot fi prezentate în Capitolul IV CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).7)în Paragraful (vii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ este recomandabil ca expertul(ţii) contabil® să analizeze în detaliu eventualele expertize contabile efectuate pe acelaşi obiectiv şi/sau pe obiective tangente. recoman176 . Aceasta. Acest capitol. eventual prelungită prin acte adiţionale la respectivul contract. 9)Redactarea Capitolelor II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi III CONCLUZII ale RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să fie la fel de clară. Consideraţiile personale ale expertului(ţilor) contabil(i) în aceste capitole nu îşi au locul. astfel de detalieri trebuie prezentate doar în măsura în care expertul(ţii) contabil® consideră că sunt utile în primul rând clientului şi apoi altor eventuali utilizatori ai expertizelor contabile extrajudiciare. eventualele lucrări ale altor experţi (tehnici. Desigur. deoarece beneficiarii expertizelor contabile extrajudiciare nu au la dispoziţie un dosar al cauzei în care astfel de aspecte să fi fost deja relevate şi deci cunoscute de client. precum şi punctele de vedere ale specialiştilor din subordinea clientului sau a altor părţi interesate în efectuarea expertizei contabile extrajudiciare comandate de client. concisă şi fără ambiguităţi ca în cazul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. fiscali etc.

Paragraful (ii)* în baza contractului nr.TULUI(ŢILOR) CONTABIL® trebuie încurajată. 10/1998. confidenţialitatea operează numai în raport cu terţii.204. Spre ilustrare: Prezentăm în caseta următoare un model de RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ redactat profesional: RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i)* Subsemnatul. relevând clientului şi altor potenţiali utilizatori ai expertizei contabile extrajudiciare punctele de vedere ale unui profesionist contabil asupra derulării tranzacţiilor expertizate. introducerea în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ a Capitolului IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPER. domiciliat în Cluj-Napoca. înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea I. J. poziţia 150.P.. Marinescu nr. am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare 177 . De altfel.dabil doar ca excepţie în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. 1. posesor al carnetului de expert contabil nr. 19. nu şi în raport cu clientul. poate prezenta o deosebită utilitate în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ. în misiunile de expertize contabile extrajudiciare. Prin urmare. Str.

Paragraful (vi)* La baza efectuării prezentei 178 expertize contabile .C.L.C. cu sediul social în ClujNapoca.842 lei?» Paragraful (v)* Lucrările prezentei expertize contabile extrajudiciare s-au efectuat în perioada 01. „PANEDOR" S. 403/c/1998 în apel.RAMOND" S. Pârâta S.pentru S.L. pentru pregătirea căruia solicită o expertiză contabilă extrajudiciară. „GARAMOND" S.C. calculate la suma de 31. „GARAMOND" S.278/1996. „GARAMOND" S.989.L.583.1998 la sediul social al S. prin Sentinţa Civilă nr.L.L. „GA.R. 93.R. obiectivul fixat prezentei expertize contabile extrajudiciare este: «în ce măsură sunt justificate pretenţiile S. 1 din contractul nr. a hotărât să atace Sentinţa Civilă nr.1998-10.C. Fabricii nr. din care 31.. S. Apreciem că a procedat corect.04. legate de includerea în costuri a amortizării utilajelor de către S.C. nu a considerat necesar să detalieze Paragraful (iii).R. „PANEDOR" S.L.R. care.630 lei.C. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. „GARAMOND" S.583. se află într-un litigiu comercial în calitate de pârâtă cu reclamanta S. Str.. constatând în speţă existenţa unui dosar detaliat al cauzei.R.L. 7. 10/1998..mortismente incluse în costuri de către pârâtă.R.842 lei reprezintă a. în dosarul nr. Paragraful (iv)* Conform art.R.C.04. Notă*: Expertul contabil. 403/c/1998. aflat pe rolul Tribunalului Cluj. obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 204.

expertul contabil a subliniat în acest paragraf clauzele contractuale cu strictă incidenţă asupra obiectivului expertizei contabile extrajudiciare.R.: 1)Contractul de asociere nr.C. 2.07.278/1996. Pascaly nr. şi S. pentru a fi utilizat în scop productiv (tipografie).. Contractul nu reglementează modalitatea de decontare a amortizării imobilizărilor corporale ale părţilor.R.C.L.05. se obligă să verse lunar în contul S. pentru o perioadă de cinci ani.R. pus de S. este stipulat următorul text: „Pe baza evaluărilor făcute de comun acord. „GARAMOND" S. „GARAMOND" S. puse la dispoziţie de S.C. părţile îşi vor calcula amortismentele lunare .R.1993. la utilaje şi dotări. 7.. 001/13.C. „GARAMOND" S. 7." Notă*: Se observă că. la dispoziţia S. în care. „PANEDOR" S. în suprafaţă de 278 mp. S.L.05. 7.L.S.01. prin care se fac mai multe concretizări la contractul nr. 001/13. 2)Nota adiţională din 07.R.C. intervenit între S.L.05. la art.C.L. „PANEDOR" S. 3) Actul adiţional din 01.C. 001/13. 179 .5% din profitul net realizat din activitatea tipografică. Pascaly nr. „PANEDOR" S..L. „GARAMOND" S. „GARAMOND" S.1994 cu privire la dezvoltarea prin asociere a tipografiei din Str.L.C. având ca obiect valorificarea în comun a spaţiului situat în Str. „PANEDOR" S.R. o cotă de 33.R. la spaţiu. S.C.1993.R.L. în mod profesional.L. dar modalitatea decontării amortizării imobilizărilor corporale ale părţilor este din nou eludată.extrajudiciare au stat următoarele piese din dosarul nr.1993.1996 la contractul de asociere nr.R.

potrivit art.octombrie 1996. expertul contabil I. „GARAMOND" S. este 15.R.04. S.. că.. numit din oficiu de către Tribunalul Cluj..04.L. a Concluzionat: «Amortizarea utilajelor şi instalaţiilor de lucru ale S.5% prevăzută în contractul de asociere nr. 001/13.L.L.1993 şi din actele adiţionale la acesta.280.Paragraful (vii)* Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă extrajudiciară s-a făcut în perioada 11.R. în raport de cota de 33.1993.F. Paragraful (viii)* Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă extrajudiciară la sediul social al S. secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.F.R.1998. „GARAMOND" S. 001/13. „PANEDOR" S.05. 10/1998.05. „GARAMOND" S. în formularea concluziei sale. 3 din contractul nr. nu a ţinut cont de clauzele contractuale din contractul de asociere nr. Pe obiectivul fixat prezentei expertize contabile extrajudiciare s-a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară de către expertul contabil I.280. inclusă în costuri în perioada septembrie 1993 . 180 .F.C. în explicaţiile date în timpul desfăşurării prezentei expertize contabile extrajudiciare.C.199814.842 lei (94. a fost de 94.L.5%)».1998.C.R. a diminuat profitul net ce revenea S.128 x 33. în speţă expertul contabil I. susţine. cu 31.C. ceea ce.04.128 lei.583.

la spaţiu. „PANEDOR" S.5% din amortizarea inclusă în costurile activităţii tipografice comune este de 8. „GARAMOND" S.483." Prin urmare: a) Amortizarea utilajelor şi instalaţiilor de lucru ale S..C.R. legate de includerea în costuri a amortizării utilajelor de către S.L. în sumă de 69. aferentă perioadei septembrie 1993 .889 x 33.Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectul expertizei «în ce măsură sunt justificate pretenţiile S. este o cheltuială exclusivă a S.R.C.L.C.iunie 1996.69. reprezentând 33. „PANEDOR" S.C.128 . în sumă de 24. „GARAMOND" S.796. calculate la suma de 31. începând cu care „Pe baza evaluării făcute de comun acord. părţile îşi vor calcula amortismentele lunare: S.483. pretenţia justificată a S.1993 dintre S. S-a constatat că o clauză expresă privind decontarea amortizării imobilizărilor corporale utilizate în activitatea comună a celor două societăţi comerciale a intervenit doar la data de 01.L.L..L. b) Amortizarea utilajelor şi instalaţiilor de lucru ale S. „PANEDOR" S.C.R.842 lei?» Pentru a răspunde acestui obiectiv al prezentei expertize contabile extrajudiciare s-au examinat clauzele contractului de asociere nr. 181 .L. este o cheltuială de producţie a activităţii tipografice.. 001/13. „GARAMOND" S.R.L.C.07.R. şi ale actelor adiţionale acestuia. la utilaje şi dotări. componentă a costurilor acestei activităţi.1996.L.239 lei. „GARAMOND" S.C. (94. „GARAMOND" S.C.796.5%).958 lei (24.583.R.L.R.R.889 lei.280. „PANEDOR" S. şi S.R.L. S.05.239). în consecinţă. „GARAMOND" S.306.R...C.C.

„PANEDOR" S. Restul pretenţiilor reclamantei.C.842 .306. prin care să se stabilească alte modalităţi de suportare şi de decontare a amortizării imobilizărilor corporale ce concură la realizarea în comun a unei activităţi productive.R. 3) Potrivit înţelegerilor scrise dintre părţi. de 23.583.958 lei.842 lei.R. amortizarea imobilizărilor corporale ale S.R.276. „GARAMOND" S. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI CONTABIL Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor prezentului raport de expertiză contabilă extrajudiciară considerăm necesare următoarele precizări: 1)Amortizarea imobilizărilor corporale (a mijloacelor fixe) utilizate la o activitate productivă se consideră o cheltuială normală (şi necesară) de producţie care trebuie avută în vedere la determinarea rezultatului exerciţiului. Cluj-Napoca şi S. adică a profitului obţinut din activitatea desfăşurată.R. 2)Excepţii în privinţa includerii amortizării în costuri pot apărea în cazul unor activităţi economice desfăşurate în comun de mai mulţi agenţi economici.306. Cluj-Napoca folosite în comun la activitatea de tipografie pot fi suportate astfel: 182 .L.Capitolul III CONCLUZII Pretenţiile. „GARAMOND" S.L.C. sunt justificate numai pentru suma de 8. Excepţiile respective trebuie să facă obiectul unor înţelegeri scrise între părţi.8.583.L. sunt nejustificate. în legătură cu amortizarea imobilizărilor corporale utilizate în activitatea de tipografie la S.L.C.884 lei (31.C. „PANEDOR" S. în sumă de 31. formulate de S.958).

a)Amortizarea aferentă perioadei de la înfiinţarea activităţii comune şi până la 30 iunie 1996 constituie o cheltuială de producţie care se acoperă din profitul obţinut de tipografie.1.3. Modelul RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE şi redactarea acestuia în unele cazuri. b)Amortizarea aferentă perioadei 1 iulie 1996 30 octombrie 1996 încetează a mai fi considerată o cheltuială de producţie. Procedura de urmat în aceste situaţii este întocmirea unui RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE din care să rezulte argumentat motivele imposibilităţii efectuării expertizei contabile. în astfel de cazuri. ea urmând a se suporta de fiecare parte din cotele de profit care le reveneau din activitatea de producţie desfăşurată în comun. cu caracter de excepţie.3. efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă este îngreunată sau chiar imposibilă din cauza modului defectuos sau neconducerii la zi a contabilităţii tranzacţiilor şi/sau evenimentelor supuse expertizării. în redactările uzuale. La o astfel de 183 . 3. sintagmele marcate cu asterisc (*) nu sunt necesare. desigur. In caseta de mai sus ele au fost utilizate pentru a pune în evidenţă structura RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ şi comentariile autorului prezentei lucrări. expertul contabil nu este abilitat ca mai întâi să refacă sau să aducă la zi contabilitatea şi apoi să procedeze la efectuarea expertizei contabile comandate.

nu numai că nu sunt interzise. legalitatea unor activităţi etc.n. în cazul în care organul care a dispus efectuarea expertizei (contabile n. respectiv prin aducerea la zi a contabilităţii. Spre ilustrare: Prezentăm în caseta următoare un model al 26 Deteşan. operaţiuni în urma cărora expertiza contabilă solicitată ar putea fi efectuată. Verificarea gestionară nu trebuie confundată cu verificarea pe care o efectuează în anumite situaţii expertul contabil. Asemenea operaţii prin care se urmăreşte depistarea unor eventuale erori ale organelor de control. Al. expertize tehnice etc.. înainte de întocmirea RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE.). lucrările de expertiză sunt considerate suspendate. Această procedură nu trebuie să reprezinte o eschivare a expertului contabil de la efectuarea lucrării solicitate. Prin urmare. Şi în asemenea cazuri este oprit ca expertul contabil să se substituie administratorului sau comisiei de cenzori pentru a face verificarea sau aducerea la zi a evidenţelor. dar ele constituie însăşi esenţa lucrării de efectuare a expertizei26.procedură trebuie să se recurgă numai în cazuri absolut necesare. aceasta se va efectua la noul termen ce se va fixa. efectuarea unui control legal de fond. erori care au influenţat concluziile (stabilirea pagubelor reale. pe tot parcursul completării dosarului..).) va dispune completarea materialului de la dosar şi va menţine necesitatea unei expertize contabile. expertul contabil trebuie să analizeze cu exigenţă materialul documentar disponibil şi să indice modul în care materialul documentar existent ar putea fi completat. 36. 184 . pag. în practică. o frecvenţă mai mare o reprezintă gestiunile care funcţionează în cadrul asociaţiilor de locatari (proprietari . Literatura de specialitate relevă că. cit..n.n. op. inventariere.

06.2000 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj. Str.L. Str. 27. Observatorului nr...V.RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE.C. înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea I. 109 al S. 1.C. întocmit în dosarul penal nr. părţile în proces fiind: 1)Reclamant: S. expert contabil. cu sediul social în Cluj-Napoca. posesor al carnetului de expert contabil nr. Paragraful (iii)* în urma unui inventar efectuat la magazinul alimentar din Str. 109 al S. Bizuşa nr. Serviciul Cercetări Penale: RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i)* Subsemnatul. şef magazin alimentar din Str.V.504. „CRESUS" S.706/17. Gârbău nr. Serviciul Cercetări Penale. „CRESUS" S.poca.R. în sumă 185 .C. s-a constatat o lipsă în gestiunea condusă de M. domiciliat în Cluj-Na. A. 5. expert contabil din oficiu în dosarul penal nr. 2)învinuit: M.L. 16/2000 al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj. poziţia 105.L. Observatorului nr. „CRESUS" S..P. prin Ordonanţa nr.R. 16/2000.. 1.R. Paragraful (ii)* Am fost numit.

06.R.august 1999.1998.08.5 şi 6. au procedat la sesizarea organelor de urmărire penală. 2)Care este valoarea diferenţei dintre soldul scriptic şi cel faptic pe perioada iulie 1998 .C. a TVA.R. Paragraful (iv)* Pentru rezolvarea acestei sesizări şi stabilirea realităţii prejudiciului. Paragraful (v)* Lucrările de documentare preliminară ale expertizei contabile s-au efectuat în perioada 20. „CRESUS" S.de 49. la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj şi la sediul social al S. pentru care patronii S. căreia i s-au fixat următoarele obiective: 1)Dacă există în evidenţele contabile ale S.L.803.31. 5)Alte modalităţi de creare a prejudiciului. „CRESUS" S.C.R. „CRESUS" S.200025.C.2000.L.L.06.07. 3)Stabilirea furnizorilor neachitaţi.1998. Am făcut-o în altă parte a prezentei lucrări. Notă*: Nu comentăm formularea unor obiective. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj dispune proba cu expertiza contabilă. Paragraful (vi)* Materialul documentar care a documentării preliminare constă din: 186 stat la baza . 4)Stabilirea obligaţiilor fiscale de achitat. 6)Actele normative încălcate.847 lei. în special 2. facturi neînregistrate în rapoartele de gestiune şi care este valoarea acestora pe perioada 01.

03. „CRESUS" S. nu a fost organizată nici în compartimentul financiarcon.L. 82/1991.R. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE în urma documentării preliminare asupra obiectivelor fixate expertizei şi analizei generale a documentelor contabile prezentate de părţi vă învederăm următoarele: 1) în perioada dispusă pentru expertizare (01.C. „CRESUS" S. în conformitate cu Legea contabilităţii nr.tabil distinct din cadrul societăţii.L.06. contabilitatea S.2000.august 1999. răspunderea organizării contabilităţii revine patronului. 82/1991. „CRESUS" S.08. Paragraful (viii)* Data pentru depunerea raportului de expertiză contabilă dispusă în această cauză este de 30.L.R. Paragraful (vii)* Redactarea prezentului raport de imposibilitate a efectuării expertizei contabile s-a făcut în perioada 26..L. în astfel de cazuri.1)dosarul cauzei. aflată parţial la sediul organului de cercetare penală şi parţial la sediul social al S. şi nici nu a fost condusă de către persoane autorizate. în cauză nu s-au administrat alte expertize contabile.1999). 2)arhiva contabilă a S. Contabilitatea S. 5 din Legea contabilităţii nr.C. condusă de numitul F. persoană neautorizată.R.2000-27.C. modificată şi completată prin Ordonanţa nr.L. Prin urmare.2000.N.06. „CRESUS" S. în sensul Legii 187 . 22/1996.199824. pe perioada iulie 1998 .R.C.06. potrivit art.. 11 alin.

188 . nr. monetarele şi rapoartele intermediare de gestiune întocmite de învinuita M. c)Reclamanţii. responsabilitatea gestiunii mărfurilor din magazinul alimentar din Str. nu au relevanţă pentru expertiza contabilă.M. inclusiv responsabilitatea efectuării de plăţi din încasări.).. conţine mai multe neajunsuri.M. a gestiunii casei (încasărilor) din vânzări. rapoartele intermediare de gestiune şi inventarierile neefectuate în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului (aprobate prin O. 109. fără respectarea regulilor minimale în materie de organizare a gestiunilor de valori materiale şi băneşti. au lăsat în sarcina aceleiaşi persoane.F. în formă legată.contabilităţii nr. 2. iar registrul Cartea mare (cod 14-1-3) nu a fost editat de programul informatic utilizat. dintre care amintim: a)Registrele contabile obligatorii.M.G. 704/1993. Precizăm că întocmirea acestor registre contabile este impusă de normele contabile aprobate prin H. şnuruită şi parafată de organul fiscal teritorial nu au fost întocmite. nr. 82/1991. Aceasta face să nu existe concordanţe între valoarea NIR-urilor (Notele de intrare-recepţie semnate de învinuita V. în consecinţă.388/1995) şi datele din conturile contabile sintetice. învinuita M.V. respectiv Registrul-jurnal (cod 14-1-1) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2). Observatorului nr. b)Nu s-au efectuat confruntările lunare între înregistrările din conturile sintetice de stocuri (371 „Mărfuri".V. fără a organiza nicio procedură de control contabil asupra corectitudinii efectuării acestor operaţiuni. 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri" şi 4428 „TVA neexigibilă") şi evidenţele operative şi analitice ale magazinului alimentar pentru gestiunea căruia este învinuită numita V.

semnate de învinuita M. Observatorului nr. 3)în raport cu situaţia de fapt şi de drept prezentată mai sus (pct.C. a preluat gestiunea magazinului alimentar situat în Str.V. 109 trebuie probată de către reclamanţi în acuzare.V. în baza cărora învinuita M. vă rugăm să vă pronunţaţi asupra menţinerii probei cu expertiza contabilă. învinuita M. Observatorului nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici. şi nici nu au stabilit garanţiile care trebuiau depuse de aceasta în calitate de „gestionar". în caz afirmativ. şi/sau înlocuitoarele sale şi contrasemnate de reclamanţi. în conformitate cu prevederile Legii nr. 54/1994 (art. în calitate de „şefă de magazin".. autorităţilor sau instituţiilor publice. nu au elaborat o decizie internă prin care să stabilească întinderea drepturilor şi obligaţiilor învinuitei M. în urma consultării părţilor. „CRESUS" S.V. şi nu de către învinuită în apărare. şi contrasemnate de reclamanţi. modificată prin Legea nr. V. anexându-se la fiecare NIR documentele 189 .R. Observatorului nr. 1 şi 2). b)Notele originale de intrare-recepţie (NIR) a mărfurilor intrate în gestiunea magazinului alimentar situat în Str. ceea ce înseamnă că în favoarea învinuitei M.L. vă rugăm să dispuneţi părţilor să se pună de acord şi să prezinte expertizei: a) Inventarul stocului de marfă şi fila originală a Registrului de casă semnate de învinuita M. Prin urmare.2)Reclamanţii. 109 la data de 1 martie 1998. în calitate de administratori ai S. 109. operează prezumţia de nevinovăţie şi deci eventuala lipsă din gestiunea magazinului alimentar situat în Str.V. 1). nu are calitatea de gestionar de drept. ci numai calitatea de gestionar de fapt.V.

a operat plăţi din încasările magazinului alimentar situat în Str. derulate prin magazinul alimentar situat în Str. şi contrasemnată de reclamanţi documentele justificative (chitanţe. de asemenea. 190 . c)Filele originale de Registru de casă în care învinuita M. anexân. şi respectiv plăţile efectuate de învinuita M. 109 la data de 24 august 1999. 109. e)Registrul Cartea mare (cod 14-1 -3) aferent conturilor: •371 „Mărfuri".V. •5311 „Casa în lei".V. îmborderiate pe luni şi evaluate în preţuri de vânzare cu amănuntul. legate şi şnuruite cu file numerotate..) privind plăţile efectuate din încasări. şi contrasemnate de reclamanţi. avize de însoţire a mărfurilor etc.V. state de plată etc.1999.justificative de intrare. în baza cărora învinuita M. conform NIR-urilor semnate de învinuitaM. cu file numerotate. Observatorului nr.03. pe luni.1998-24. îndosariate pe luni.du-se la fiecare filă de Registru de casă semnată de învinuita M. în dosare distincte legate şi şnuruite. respectiv facturi şi chitanţe fiscale. a predat gestiunea magazinului alimentar situat în Str. şi contrasemnate de reclamanţi.V. în care să se prezinte separat operaţiunile de intrări de mărfuri. •378 „Diferenţe de preţ la mărfuri". semnate de învinuita M. inclusiv TVA. Observatorului nr. şi contrasemnate de reclamanţi. 109 în perioada 01.V.V. d)Inventarul stocului de marfă şi fila originală a Registrului de casă semnate de învinuita M. înregistrate în filele originale de registru de casă. •4428 „TVA neexigibilă".08. îndosariate. Observatorului nr. în dosare distincte.V.

sintagmele marcate cu asterisc (*) nu sunt necesare.f)Stabilirea unui nou termen pentru efectuarea expertizei contabile. ne aflăm în imposibilitatea efectuării expertizei contabile dispuse în dosarul penal nr.02. aranjate într-o formă care să asigure efectuarea expertizei contabile într-un fond de timp rezonabil. d) şi e). Reamintim că. Capitolul III CONCLUZII în concordanţă cu cele prezentate în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. respectuos. g)Ne permitem.706/17.06.2000. de minimum trei săptămâni de la data punerii la dispoziţia expertizei a documentelor contabile în forma solicitată la literele a). în redactările uzuale. c).2000. 16/08. 16/2000 înainte ca reclamanţii să prezinte documentele contabile solicitate. să solicităm organului de cercetare penală să reflecteze asupra unor posibile reformulări ale obiectivelor stabilite prin Ordonanţa nr. separate de orice alte evidenţe operative şi contabile care nu interesează obiectivele expertizei. 27. în caseta de mai sus ele fiind utilizate doar pentru a scoate în evidenţă structura RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE şi/sau co191 . astfel încât acestea să se limiteze strict la fondul cauzei care face obiectul dosarului penal nr. b).

art. biroul local de expertize are obligaţia să urmărească formularea acesteia şi să remită. lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia. art. indiferent de faptul că au fost numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. se întocmeşte un singur raport de expertiză. cu motivarea corespunzătoare. în speţă. 210. Codul de procedură civilă. în situaţia în care un raport de expertiză contabilă a fost semnat de un expert cu menţiunea „ Cu opinie separată ". opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă.mentariile autorului prezentei lucrări.3. prevede: Când sunt mai mulţi experţi cu păreri deosebite. reclamanţii nu au procedat la completarea materialului documentar solicitat de expertul contabil.4. în cadrul verificării metodologice. Dacă sunt deosebiri de păreri. Raportat la problematica „opiniilor separate" literatura de specialitate relevă că în practica experţilor contabili opiniile expertului care sunt contradictorii cu ale celorlalţi experţi se consemnează în anexe. iar Codul de procedură penală. Opinie separată poate formula oricare dintre experţi. iar organul de cercetare penală i-a decăzut din proba cu expertiza contabilă. Modele de RAPOARTE DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ CU OPINII SEPARATE în special în procesele judiciare în care au fost numiţi atât experţi contabili din oficiu. organului care a dispus efectuarea lucrării opinia separată. pentru ca biroul de expertize. să se poată pronunţa asupra temeiniciei ei. 3.1. dacă acesta 192 . 122. odată cu raportul. precizează: Când sunt mai mulţi experţi. Cu privire la acest aspect. cât şi la recomandarea părţilor pot apărea opinii diferite.

39. ci experţilor contabili verificatori din structurile Filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).corespunde metodologic. Precizăm că astăzi verificarea metodologică a experţilor contabili nu mai aparţine birourilor locale de expertize tehnice şi contabile (organizate potrivit O. în vederea avizării favorabile sau negative. chiar dacă aveau opinii separate. Al.2002 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.12. bazându-se pe documentele analizate şi făcând parte din raportul de expertiză. Opinia separată a unui expert. op. modalitatea de consemnare urmând să fie hotărâtă de colectivul de experţi.. potrivit legii27. organizate în baza Decretului nr. 193 . Considerăm că şi organului care a dispus efectuarea expertizei contabile îi revine obligaţia ca la admiterea sau înlăturarea opiniilor separate să motiveze hotărârea luată.264/12. prin biroul local de expertize. nr. 79/1971. experţii contabili consimţeau să întocmească un singur raport de expertiză contabilă. expertul contabil care formulează opinii separate este obligat să le fundamenteze temeinic pentru a da posibilitatea biroului local de expertize să analizeze variantele prezentate de experţi. nu poate fi transmisă direct părţilor. astăzi în totalitate abrogat. pag. se depune organului care a dispus efectuarea lucrării. aprobate prin Decizia nr. unde poate fi consultată.G. cit. Dacă sub autoritatea fostelor Birouri locale de expertize. ci. Oricare va fi această modalitate.. 2/2000). acum. Norme privind activitatea de expertiză contabilă judiciară. se practică procedura întocmirii de rapoarte de expertiză 27 Deteşan. Reamintim că opiniile separate pot fi consemnate în cuprinsul raportului sau printr-o anexă. 12. tot mai frecvent.

în paralel.870 lei prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 77.104. Redactări ale experţilor în legătură cu obiectivul selectat (prezentare paralelă) Redactări ale expertului contabil numit din oficiu Redactări ale expertului contabil recomandat de parte 194 .004.000 lei. în caseta următoare. prin intermediul experţilor contabili verificatori. Spre ilustrare: Prezentăm. în curând. Temeiurile care au stat la baza acestei măsuri». extrase pe care le considerăm elocvente din două rapoarte distincte de expertiză contabilă judiciară. Sperăm ca. în care expertul contabil numit din oficiu şi cel recomandat de parte au formulat opinii separate. Obiectivul expertizei (obiectiv selectat) «Care au fost prejudiciile aduse acţionarilor şi societăţii din reducerea capitalului social cu suma de 59. contrar reglementărilor procedurale (Codul de procedură civilă şi penală).385 lei la 25.contabilă distincte. organismul profesional CECCAR. să refacă autoritatea pierdută a fostelor Birouri locale de expertize.

se încuviinţează modificarea actului constitutiv al S.2002.870 lei şi reducerea pe cale de consecinţă a valorii nominale a u. 3.09.09. în baza încheierii devenite irevocabilă. în data de 13.2002.C.278/05.385 lei la 25.104. menţiunea cu privire la reducerea capitalului social este înscrisă în Registrul Comerţului.nei acţiuni de la 77.C. cu suma de 59.A. cu privire la modificarea capitalului social. 3.004.2002.06.06.în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Consideraţii generale Reducerea capitalului social al S.09. „CEFARM" S.FARM" S. Hotărârea de reducere a capitalului social a fost luată de către Adunarea Generală Extraordinară din data de 14. în condiţiile în care: • Consiliul de Administraţie prezintă în raportul său obligativitatea reducerii capitalului social: „această operaţiune este determinată de faptul că diferenţele din reevaluarea . Prin încheierea judecătorului delegat nr.2002.000 lei sau hotărât în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 14.2002. „CE.A. Consideraţii generale Reglementările legale în vigoare privind retratarea Bilanţului contabil pentru firmele care aplică „Reglementările contabile armonizate cu directivele Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate" aprobate prin Ordin al ministrului finanţelor puîn baza hotărârilor Adunării Generale de mai sus se întocmeşte actul adiţional pentru care se acordă data certă la Re195 gistrul Comerţului sub nr.733/13.

82/1991).870 lei are la bază prevederile O. .004. republicată. 3) sunt imperative.F. la data de 31.2001.C. republicată.imobilizărilor.M. „CEFARM" S. în aplicarea acestui text legislativ (art. nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social".104. Totodată. precum şi Raportul auditorului financiar privind retratarea bilanţului contabil încheiat pe anul 2001". raport asupra căruia expertiza nu va face nicio referire asupra corectitudinii. 1 alin. 27 alin. aceşti agenţi 196 economici au obligaţia de a retrata situaţiile financiare. 82/1991. care trebuie depuse la organele în drept până la data de 15 aprilie a anului următor celui de raportare.01. 3).2001 şi retratate.P. 3 din Legea nr.. •Raportul Auditorului financiar asupra situaţiilor financiare întocmite de S. 1)". în primul an de aplicare a acestor reglementări. •Informarea Comisiei de Cenzori cu privire la reducerea capitalului social precizează că „reducerea capitalului cu suma de 59. art.12. 94/29. 27 alin.A. urmând a le depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 30 septembrie a anului următor celui de raportare (art.tate. 94/2001. agenţii economici care cad sub incidenţa lor trebuie să întocmească situaţii financiare neretra. respectiv în conformitate cu Legea contabilităţii nr. nr.. prin care „se aprobă Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (art. Ministerul Finanţelor Publice emite Ordinul nr. blice (Legea contabilităţii.

M.12.. „CEFARM" S.P. 2 alin.01.A. era obligată să facă retratarea bilanţului contabil întocmit la 31. 94/2001) începând cu 01.P.F.F. nu va face nicio referire la obligativitatea stornării reevaluărilor din capitalul social. 94/2001): •cifră de afaceri 224.A. nr. Tot ce sa făcut este o acţiune impusă de această directivă. Situaţiile financiare retratate „fac obiectul auditării de către auditori financiari (art.. republicată. ci numai că aceste situaţii trebuie „să respecte prevederile Legii contabilităţii nr.C. şi ale Cadrului General pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. în cuvântul lor. nr. Capitalul social trebuie să fie cel de la data constituirii lui".12. „CEFARM" S.216.C. 2 din O.2001. constă în efectuarea ajustărilor rezultate din diferenţele de tratament contabil • Membri ai Consiliului de Administraţie.566 mii lei. 2).M. elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate".253. 4 alin.730 persoane.2000 a 197 următorilor indicatori (prevăzuţi de art. a intrat sub incidenţa „Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (aprobată prin O. Din cele de mai sus se poate reţine că membrii . S. 82/1991. Obiectivul retratării. •număr mediu de salariaţi . arată: „Tot ceea ce se discută azi se face în baza prevederilor legale în vigoare. în aceste condiţii.533 mii lei.2001. în primul an de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. •total active 166. „S. ca urmare a îndeplinirii la data de 31.calităţii şi competenţei.

sub titlul Diferenţe din reevaluare.A. nr. intrând sub incidenţa aplicabilităţii Reglementărilor Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. ca un ansamblu de măsuri (în care politica societăţii este doar o parte) este O. în conformitate cu reglementările contabile româneşti anterioare aplicării Standardelor şi tratamentului contabil prevăzut de Standarde. nr.M.M. în general.41. iar nominalizarea S.F.P. 102-110 din O. 16 Imobilizări corporale (pct. Referitor la obiectivul fixat expertizei. prin care se dispune retratarea situaţiilor financiare este O.P. 94/2001) reiese că retratarea cu privire la capitaluri este în funcţie de . ale unor operaţiuni. S.P. 94/2001.M.Consiliului de Administraţie şi ai Comisiei de Cenzori au prezentat în Adunarea Generală a Acţionarilor. nr.F. „CEFARM" S. reglementările contabile româneşti anterioare 198 aplicării Standardelor Internaţionale de Contabilitate impuneau imperativ agenţilor economici să înregistreze diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale în capitalul social.5. fie direct.C.F. nr. 37/38) impune înregistrarea acestor diferenţe într-o structură (poziţie) distinctă în structura capitalurilor proprii. era obligată să schimbe tratamentul contabil Din conţinutul actelor normative prezentate (art.C. aprobate prin O.M.A. 5. prin necenzurarea celor arătate. fie indirect. 94/2001. „CEFARM" S.35. Temeiul de drept al RETRATĂRII..F. 990/26 iulie 2002. că REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN STORNAREA DIFERENŢELOR DIN REEVALUARE ESTE OBLIGATORIE. în timp ce Standardul Internaţional de Contabilitate nr.P.

2002. de asemenea. 31/1990).2002). se putea realiza fie prin reducerea numărului de acţiuni.A. 202 lit. pentru reducerea • „în opinia noastră.018%. a şi b din Legea nr. „CEFARM" S.06.A. si- . la data întocmirii Raportului Consiliului de Administraţie şi de ţinere a Adunării Generale (14. din punct de vedere legal. având înscrise pe ordinea de zi şi luând în dezbatere bilanţul contabil retratat şi raportul auditorului financiar.. prevăzut de IAS 16 Imobilizări corporale. „CEFARM" S. fie prin reducerea valorii nominale a acestora (art. a hotărât. respectiv să treacă de la „Tratamentul contabil naţional" la 199 „Tratamentul contabil internaţional". S. modul de respectare a metodelor. nu era nominalizată pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare tratate. în timp ce Raportul Auditorului Financiar precizează cu claritate: •„aceste situaţii financiare sunt responsabilitatea conducerii societăţii".o opţiune (variantă). în plus.C. 990/2002 a fost publicat în 2 august 2002).C. Practic. •„am evaluat. şi nicidecum o dispoziţie expresă ca la celelalte capitole (situaţii). se precizează că. cu un cvorum de 58. Această ajustare a valorii capitalului social a determinat necesitatea micşorării capitalului social care.06. diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale înregistrate anterior aplicării IAS 16 în capitalul social trebuiau eliminate din capitalul social şi înregistrate distinct în structura capitalurilor proprii.. Adunarea Generală a S. din 14. principiilor şi politicilor contabile aplicabile societăţii". chiar dacă erau îndeplinite condiţiile generale din ordin (Ordinul nr. al reevaluării imobilizărilor corporale. sub titlul de „Diferenţe din reevaluare".

2001. ar fi fost posibil ca Adunarea Generală să nu fi aprobat hotărârea de reducere a capitalului social.. şi nici acţionarilor.A.tuaţiile financiare pentru exerciţiul financiar 2001. ..000 lei/acţiune. prezintă în mod corect. iar drepturile acţionarilor (la vot şi la dividend) le sunt conferite de numărul de acţiuni deţinute. Soluţia adoptată nu aduce niciun prejudiciu nici societăţii. rezultatele. şi prin Raport.385 lei/acţiune la 25.2002.C. întocmite de societate. „CEFARM" S. ca şi Comisia de Cenzori au prezentat în mod eronat ca obligatorie o dispoziţie opţională (facem referire la reducerea capitalului social prin stornare a diferenţelor din reevaluare) în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 14. De altfel. prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 77. poziţia financiară a societăţii.004.104.06. în conformitate cu SIC". •niciun acţionar nu şi-a pierdut nimic din numărul de acţiuni pe care le deţinea.870 lei. drept consecinţă a obligativităţii aplicabilităţii de către S. situaţie care.12. Concluzie Se poate aprecia că membrii Consiliului de Administraţie individual. chiar dacă 200 politica societăţii ar opta pentru corectarea capitalului social cu capitalului social cu suma de 59. precum şi situaţia fluxurilor de numerar pentru exerciţiul încheiat la 31. şi nu de valoarea nominală a acestora. a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. deoarece: •societatea a fost obligată să schimbe doar un tratament contabil care nu îi afectează patrimoniul. dacă nu ar fi fost prezentată astfel.

orice Normă de Audit impune verificarea la capitalurile proprii dacă modificările s-au făcut în baza unor decizii ale Adunărilor Generale.1 din Legea nr. cu încadrarea în prevederile art. în condiţiile în care dreptul de preferinţă este îngrădit. răspunderea lor poate îmbrăca şi alte aspecte. 267. nemaifiind păstrată structura acţionariatului. se poate susţine fără echivoc că. ci este obligatoriu ca mai întâi Adunarea Generală să aprobe reducerea şi după aceea să se realizeze retratarea capitalurilor. pe care raportul nu le poate aprofunda. ambele doar pentru societate. 31/1990. In Capitolul III CONCLUZII 201 . iar dacă cei care au organizat şi favorizat acest lucru vor beneficia de astfel de acţiuni.diferenţele din reevaluare şi menţinerea capitalului social la nivelul iniţial. retratarea situaţiilor sub acest aspect nu poate fi un argument pentru reducere. în acelaşi timp. prejudiciul este unul de imagine şi poate fi şi material. este evident că se creează un prejudiciu în detrimentul acţionarilor cărora li s-a ridicat acest drept. a se vedea ultima emisiune) care ar conduce la o îmbogăţire fără justă cauză a acestora. întrucât ceilalţi acţionari sunt favorizaţi să cumpere acţiuni la o valoare inferioară valorii reale (deoarece acestea trebuie să fie emise cu primă de emisiune. în condiţiile în care dreptul de preferinţă nu ar fi fost îngrădit prin plafonarea participării la capital şi prin cumpărarea de noi acţiuni. în legătură cu consecinţele pe care le-ar avea această reducere asupra valorii nominale a unei acţiuni.

C. situaţie în care.în legătură cu reducerea capitalului social prin corectarea cu suma aferentă diferenţelor din reevaluare cu care capitalul social fusese majorat anterior. ca Reducerea capitalului social al S. a fost impusă de trecerea de la referenţialul contabil românesc la referenţialul contabil şi Comisia de Cenzori au prezentat în mod eronat ca obligatorie o dispoziţie opţională (facem referire la reducerea capitalului social prin stornare a diferenţelor din reevaluare) în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 14.. retratarea situaţiilor sub acest aspect nu poate fi un argument pentru reducere.870 lei. chiar dacă politica societăţii ar opta pentru corectarea capitalului social cu diferenţele din reevaluare şi menţinerea capitalului social la nivelul iniţial.C.000 lei/acţiune.2002. „CEFARM" S. prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 77. internaţional (Standardele Internaţionale de Contabilitate). Se poate aprecia că membrii Consiliului de Administraţie individual şi prin Raport.A. dacă nu ar fi fost prezentată astfel. ar fi fost posibil ca Adunarea Generală să nu fi aprobat hotărârea de reducere a capitalului social. De altfel. şi nici ac- 202 . „CEFARM" S. dacă modificările sau făcut în baza unor decizii ale Adunărilor Generale.104. în acelaşi timp. ci este obligatoriu ca mai întâi Adunarea Generală să aprobe reducerea şi după aceea să se realizeze retratarea capitalurilor.004.A. Procedura aplicată este legală şi nu a adus prejudicii nici S.06. orice Normă de Audit impune verificarea la capitalurile proprii. cu suma de 59.385 lei/ acţiune la 25.

întrucât ceilalţi acţionari sunt favorizaţi să cumpere acţiuni la o valoare inferioară valorii reale (deoarece acestea trebuie să fie emise cu primă de emisiune. Se mai poate aprecia şi că prezentarea ca obligatorie a reducerii capitalului social cu suma ce reprezintă diferenţele din reevaluare incluse anterior în capital a avut ca scop posibil reducerea valorii nominale de 203 mai . în condiţiile în care dreptul de preferinţă este îngrădit. este evident că se creează un prejudiciu în detrimentul acţionarilor cărora li s-a ridicat acest drept. 267. răspunderea lor poate îmbrăca şi alte aspecte. prejudiciul este unul de imagine şi poate fi şi material. se poate susţine fără echivoc că. cu încadrarea în prevederile art. în condiţiile în care dreptul de preferinţă nu ar fi fost îngrădit prin plafonarea participării la capital şi prin cumpărarea de noi acţiuni. 31/1990. în legătură cu consecinţele pe care le-ar avea această reducere asupra valorii nominale a unei acţiuni.maifiind păstrată structura acţionariatului. ambele doar pentru societate. ne. a se vedea ultima emisiune) care ar conduce la o îmbogăţire fără justă cauză a acestora. pe care raportul nu le poate aprofunda. iar dacă cei care au organizat şi favorizat acest lucru vor beneficia de astfel de acţiuni.1 din Legea nr.ţionarilor ei.

multe ori (de la peste 77. dar apreciem că: a) Redactarea expertului contabil numit din oficiu este nepro. 266. în timp ce accesul la ultima emisiune era. Comentariu Nu ne-am permis să intervenim în textele redactate de cei doi experţi contabili.000 lei/acţiune la 25. Această modalitate de reducere în scopurile arătate constituie o practică ilegală şi se sancţionează de către art.C. alături de texte legislative şi statutare.000 lei/ acţiune).fesionistă. 31/1990. greoaie şi confuză. presupuneri 204 . în continuare. abundă în consideraţii de ordin general. interzis acţionarului N.1 şi 267. pentru a fi posibil ca unii acţionari să cumpere cu aceeaşi sumă cât mai multe acţiuni.1 din Legea nr.

Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. 3. 3532 SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ. prezentată în caseta următoare: 353 2 SEMNAREA ŞI DEPUNEREA EXPERTIZĂ CONTABILĂ NORMA Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. iar profesional prin Norma CECCAR nr.2. Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă Procedura de semnare şi depunere a raportului de expertiză contabilă este reglementată legal de normele procedurale (Codul de procedură civilă şi penală). inclusiv anexele. care exced obiectul expertizei contabile formulat de organul judiciar care a dispus-o.3. respectând reglementările procedurale şi profesionale în materie de expertiză contabilă. b) Redactarea expertului contabil recomandat de parte este una mai clară şi mai concisă.şi consideraţii personale. COMENTARII 3532. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual. 205 RAPORTULUI DE . precum şi în încadrări juridice.1. acesta.

206 .inclusiv anexele.

Toate celelalte au calitatea de copii. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile.De regulă. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. art. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru. 209. indiferent de tehnicile de multiplicare. 35323.Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. 35322. potrivit căruia expertul este dator să-şi depună lucrarea cu cel puţin cinci zile înainte de termenul 207 . Reliefăm că această normă profesională este concordantă cu reglementările Codului de procedură civilă. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract.se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte.

Pentru a nu impieta asupra termenului de depunere a raportului la Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile. Pentru depunerea rapoartelor de expertiză contabilă extrajudiciară. se depune la Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile care funcţionează în cadrul Tribunalelor. Potrivit Normelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România37. trebuie să poarte pe prima pagină ştampila dreptunghiulară şi semnătura expertului contabil verificator. 208 . sau să fie însoţit de referatul expertului contabil verificator. trebuie să obţină viza sau avizul expertului contabil verificator înainte de termenul de cinci zile raportat la ziua sorocită judecăţii. în numărul de exemplare solicitat de organul judiciar. după caz. precum şi ştampila filialei CECCAR în care activează expertul contabil. depus la Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. Raportul de expertiză contabilă judiciară. raportul de expertiză contabilă judiciară. semnat şi parafat pe fiecare filă în parte. sunt operante data şi locul prevăzute în contractul scris de prestări servicii.sorocit pentru judecată. Termenul de cinci zile este termenul de depunere a raportului de expertiză contabilă judiciară la Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile. termenul de cinci zile nu este operant.

Capitolul 4 METODOLOGIA DE VERIFICARE ŞI AVIZARE A EXPERTIZELOR CONTABILE JUDICIARE 4. în special pe linia expertizelor contabile judiciare. cât şi de către experţii contabili prestatori ai unor astfel de lucrări. ■Răspund la solicitări sau depun cu întârziere rapoartele de expertiză contabilă. în contrapondere. atât al fiecărui expert contabil şi/ sau contabil autorizat în parte. cât şi al profesiei contabile liberale în ansamblul său. pentru diferite motive mai mult sau mai puţin întemeiate. organele judiciare beneficiare ale rapoartelor de expertiză contabilă judiciară reclamă: ■Experţii contabili nu răspund în unele cazuri complet şi clar la obiectivele stabilite. Unele deficienţe. formulând răspunsuri de ordin juridic la unele întrebări.1. nu fixează 209 . In sinteză. în multe cazuri. nu formulează concluzii clare. experţii contabili opinează: ■Instanţele de judecată. au fost sesizate atât de către beneficiarii lucrărilor de expertize contabile judiciare. ■în alte cazuri îşi depăşesc competenţa. Necesitatea verificării şi avizării expertizelor contabile judiciare Realizarea unor lucrări de calitate de către toţi membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este o problemă de prestigiu profesional.

c)A elaborat norme metodologice28 privind desfăşurarea 2818 Normele citate (din care vom prezenta. iar acestea sunt tendenţioase şi neclare. RegUiamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină de pe lângă consiliul fiecărei filiale şi a Comisiei superioare de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 210 . ■Numirea experţilor contabili se face preferenţial şi nu se ţine cont de competenţa profesională a expertului pe ramurile de activitate în care s-a format etc. începând cu data de 1 ianuarie 2003. angajaţi în cadrul fiecărei filiale CECCAR. b)A organizat. în vederea înlăturării unor astfel de neajunsuri. în continuare. precum şi prezentul ghid de aplicare a acestei norme. ■Onorariul provizoriu nu se stabileşte în raport cu perioada expertizei şi cu volumul documentelor care urmează a se examina pentru a răspunde la întrebările puse. ci transmit expertului întrebările puse de părţile implicate în cauză. activitatea de verificare a calităţii de expertiză contabilă judiciară. extrase şi comentarii). Corpul a luat următoarele iniţiative: a)A elaborat Norma profesională nr. ■Se stabilesc termene prea scurte în raport cu volumul de muncă necesar pentru rezolvarea întrebărilor puse pentru soluţionarea cauzei respective. 35 Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile.obiectivele expertizei. şi nu este consultat expertul contabil în acest sens. prin experţi contabili verificatori.

1. 2001. 30-74 şi respectiv 329-337. 42/1995. aprobată prin Legea nr. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. 1. Editura CECCAR. ediţia a IlI-a. 211 . Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină de pe lângă consiliul fiecărei filiale şi a Comisiei superioare de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.activităţii experţilor contabili verificatori angajaţi în structura filialelor CECCAR. b)să fie cu plata cotizaţiei la zi. Cap. II pct. 65/1994. la propunerea preşedinţilor de filiale. din punct de vedere tehnic profesional experţii contabili verificatori sunt subordonaţi Comisiei pentru Urmărirea Aplicării Normelor Profesionale şi Auditului Calităţii. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ocuparea postului de expert verificator sunt: a)să fie expert contabil activ. O. nr. pag. ***. iar din punct de vedere administrativ fac parte din structura organizatorică a filialei. Bucureşti. 330. 4. cu modificările ulterioare. ediţia a IlI-a. pe durată nedeterminată. Selectarea şi angajarea experţilor contabili verificatori Experţii contabili verificatori sunt angajaţi de către Secretariatul General al Corpului.2. pag. 16 alin.. Bucureşti. c)să beneficieze de o pregătire profesională Autorizaţi din România.G. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. 1 alin. Editura CECCAR. 19. în cadrul Secţiunii Experţi Contabili. în op. în funcţie de volumul de lucrări potrivit specificului şi condiţiilor concrete din fiecare filială. cu contracte de muncă full-time sau part-time.. să aibă o practică în expertize contabile de minim cinci ani. cit. 2001. pag. art.

Dosarul conţinând documentele şi raportul analizat în Consiliul filialei. Atribuţiile verificatori experţilor contabili Experţii contabili verificatori au următoarele atribuţii: a)verificarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară înainte de depunerea acestora la organele care leau solicitat. g)să cunoască şi să aplice în lucrările profesionale prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România şi Normele profesionale emise de CECCAR. h)să fi efectuat până la solicitarea angajării ca expert contabil verificator cel puţin 20 de expertize contabile judiciare. f)să facă dovada. al conflictului de interese şi al celorlalte aspecte etice şi deontologice. secretarul filialei întocmeşte un raport care este supus dezbaterii Consiliului filialei.desăvârşită. prin cel puţin două recomandări. d)să beneficieze de capacitate de muncă sporită şi să se poată adapta condiţiilor de stres. 4. care împreună cu Secţiunea de specialitate va organiza testul-interviu în vederea angajării. Pe baza informaţiilor şi a documentelor prezentate pentru îndeplinirea condiţiilor de mai sus. împreună cu avizul favorabil al acestuia se trimit secretarului general al Corpului. că a beneficiat de un comportament personal şi profesional ireproşabil de la înscrierea în Corp până în prezent şi că răspunde cerinţelor din punct de vedere al independenţei.3. e)să se bucure de o moralitate ireproşabilă. 212 .

consilieri ai părţilor. urmărind dacă: •în elaborarea lucrării. 35/2000-. ■Analizează opiniile separate sau rapoartele experţilor contabili . •autorii lucrării nu s-au îndepărtat de ştiinţa contabilităţii. experţii contabili autori au respectat în totalitate prevederile Standardului profesional nr. urmărind aceleaşi obiective ca în cazul raportului de expertiză. declaraţia se apostilează de către auditorul de 213 . ■Verifică starea de independenţă a expertului contabil în raport cu cauza şi mandatul primit pe baza declaraţiei (model anexat) semnate şi date pe propria răspundere de către expertul contabil. •obiectivele stabilite au fost tratate corespunzător.b)întocmirea referatelor de verificare tehnicoprofesională asupra lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rol la comisiile de disciplină ale filialelor. iar răspunsurile date au fost susţinute prin acte şi documente care au legătură cu cauza. auditorii de calitate vor proceda astfel: ■ Studiază raportul de expertiză. în îndeplinirea acestor atribuţii. • autorii lucrării au respectat prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. procedând la încadrări juridice ale faptelor sau la efectuarea de operaţiuni şi lucrări care presupun alte cunoştinţe decât cele contabile. c)elaborarea documentelor de evidenţă a activităţilor desfăşurate şi raportarea. la cererea acestor comisii.

... CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA Filiala.S....... 35/2001 Dosar nr.... Folosind exclusiv legea......... expertul contabil verificator va aplica pe prima pagină a lucrărilor analizate ştampila dreptunghiulară de verificare............ acesta trebuie să 214 .... expertul contabil verificator solicită autorilor lucrărilor de expertiză contabilă să şi le revadă............ b) Dacă sunt observaţii............. în funcţie de observaţiile făcute......... Verificat îndeplinirea Normei profesionale nr....... ştiinţa contabilităţii şi normele profesionale......... L.....al.. Prenume........................ Expert contabil Nume..... iar rapoartele de expertiză contabilă judiciară nu sunt refăcute în spiritul observaţiilor expertului contabil verificator........ va semna şi va aplica ştampila filialei...... şi va proceda astfel: a) Dacă nu sunt observaţii sau dacă lucrările sunt refăcute..................calitate cu menţiunea „dată în faţa noastră"...../.

. raportului de expertiză contabilă judiciară ce urmează a fi depus organului judiciar care a solicitat expertiza.. înregistrare: REFERAT privind verificarea modului de respectare a Normelor profesionale II.. Observaţii cu privire la: a) Concordanţa dintre obiective.: Beneficiar: Termen: Nr. 6) 7)..... pe care să-1 ataşeze.. spre informarea şi decizia acestuia. 4)... constatări şi concluzii b) Respectarea Normei profesionale nr. III... 5).. Dosar nr.. Experţi contabili: Nume si prenume Calitatea 1)_______ 2). Modelul acestui referat este prezentat în caseta următoare: CECCAR Filiala.întocmească un referat cu constatările şi observaţiile sale. 35/2001 215 ... 3).. în original. Data primirii: II..

să verifice. la cererea comisiei de disciplină. calitatea acestor lucrări. 4.c) Respectarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili d) Alte observaţii Expertul contabil verificator Semnătura Ştampila în îndeplinirea acestor atribuţii. expertului contabil verificator îi revine atribuţia ca. din punct de vedere tehnico-profesional.1. Dacă pe rolul comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor CECCAR se află dosare care vizează abateri ale experţilor contabili în legătură cu lucrările pe care aceştia le-au executat. 216 . Verificarea tehnică profesională a lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale filialelor Comisiile de disciplină de pe lângă consiliile filialelor sunt competente să judece abaterile disciplinare săvârşite de membrii Corpului prin încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor acestora.3. inclusiv a regulilor privind conduita etică şi profesională39. expertul contabil verificator colaborează cu biroul de expertiză din cadrul Tribunalului Judeţean şi cu celelalte organe beneficiare ale lucrărilor de expertiză efectuate de membrii Corpului.

seminarii şi reuniuni de lucru cu toţi experţii verificatori. până la data de 20 a lunii următoare. la care sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai organismelor 217 . Dosar Termen Data Data intrării ieşirii Observaţ ii Experţi contabili Nume prenume şi Nr.în îndeplinirea acestor atribuţii. expertul contabil verificator colaborează cu comisia de disciplină din cadrul filialei. crt. un exemplar fiind trimis Comisiei de specialitate a Corpului pentru centralizare şi analiză la nivelul întregii ţări.3. analize. precum şi cu sectorul juridic din cadrul Secretariatului General al Corpului. Evidenţa activităţii desfăşurate de experţii contabili verificatori şi raportarea acesteia Pentru evidenţa activităţii desfăşurate. 4. expertul contabil verificator ţine „Registrul de evidenţă" care va fi tipărit prin grija Secretariatului General al Corpului. al cărui model este prezentat în caseta următoare: REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR DE EXPERTIZĂ Nr. şi Organ data beneficiar Semestrial. Comisia de specialitate organizează semestrial schimburi de experienţă.2. expertul verificator prezintă consiliului filialei un Raport pentru analiză şi măsuri.

* Deşi deocamdată această metodologie de verificare şi avizare vizează numai expertizele contabile judiciare. penală şi civilă.1. de a da dovadă de o ţinută etică şi profesională deosebită.. după caz. stabileşte următoarele sancţiuni disciplinare40: 1)Mustrare.beneficiare ale lucrărilor de expertiză contabilă. Capitolul 5 RĂSPUNDEREA EXPERŢILOR CONTABILI Având în vedere importanţa şi implicaţiile pe care le pot avea expertizele contabile. în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite. aceasta trebuie să se extindă şi asupra expertizelor contabile extrajudiciare. 5. contravenţională. experţii contabili au obligaţia legală şi morală de a-şi desfăşura activitatea cu o deosebită obiectivitate. 3)Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (. asupra soluţionării cauzelor în care sunt dispuse. Răspunderea disciplinară Răspunderea disciplinară a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi este reglementată de legea de organizare a activităţii de expertiză contabilă care. In cazuri contrare.. apreciem că.) pe o perioadă de timp de la 3 luni la 1 an. 2)Avertisment scris. îşi pot atrage asupra lor răspunderea disciplinară. 218 . în special cele judiciare. pe măsura creării posibilităţilor tehnicoorganizatorice.

legal acordată.4)Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (.. 35 Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile-. elaborate de Corp. potrivit procedurilor reglementate de regulamentele Corpului41. Sancţiunile disciplinare împotriva experţilor contabili se aplică de către comisiile de disciplină de pe lângă filialele CECCAR sau de către Comisia de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 219 . e)încălcarea. d)Efectuarea de expertize contabile judiciare şi/sau extrajudiciare fără viză anuală pentru exercitarea profesiei.). Punerea în mişcare a răspunderii disciplinare se poate face fie în urma reclamaţiilor îndreptate contra unui expert contabil. cu intenţie. Faptele enumerate nu sunt exhaustive. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei. c)Nerespectarea Normei profesionale CECCAR nr. b)Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional. ci exemplificative.. fie în urma autosesizării Corpului în cadrul activităţii de control de calitate al expertizelor contabile. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. Printre faptele săvârşite în legătură cu expertizele contabile care pot atrage răspunderea disciplinară a experţilor contabili pot fi enumerate: a)Efectuarea de expertize contabile extrajudiciare fără contract scris de prestări servicii sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională de expert contabil. prin acţiune sau omisiune.

aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc sunt. Cod procedură civilă). 2. cu mandat (art. 188 alin. atunci când este citat. B. art. stipulează sancţionarea cu amendă judiciară a următoarelor abateri săvârşite de expertul contabil în cursul derulării procesului penal: a)lipsa nejustificată a expertului de la procesul penal. b)aducerea în instanţă a expertului contabil. 198. instanţa poate dispune înlocuirea lui. Cod procedură civilă). 2.Codul de procedură penală.5. Răspunderea contravenţională sau administrativă Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil este reglementată de dreptul procesual. în caz de pricini urgente sau pentru a da lămuriri atunci când i se cere (art. în caz de bănuieli puternice de ascundere a adevărului sau de luare de mită. 205. caz în care instanţa va încheia un proces-verbal în acest sens (art. şi anume: A. Cod procedură civilă). deopotrivă. 205 alin.2.Codul de procedură civilă. stipulează: (1) Dispoziţiile privitoare la citarea. Cod procedură civilă). aplicabile experţilor. c)trimiterea expertului contabil în faţa autorităţilor penale. 199. Coroborând aceste reglementări cu cele privitoare la martori rezultă că în procesul civil expertul contabil poate fi sancţionat administrativ prin: a)înlocuirea lui de către instanţă (art. art. b)tergiversarea de către expert a îndeplinirii 220 . (2) Dacă expertul nu se înfăţişează. 211.

apreciind. 254. 199 din Codul de procedură penală. experţii contabili. dispune scutirea sau reducerea amenzii. amenda se a. iar de instanţa de judecată. 207/2000. Dacă persoana amendată (expertul contabil n. pag. cum ar fi: a)Luare de mită. 5. respectiv a efectuării şi depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. Editura ROSETTI. nr. 197/2000 şi prin O.n. în cazul realizării elementelor constitutive ale acestora.3. a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.G. Codul penal cu modificările aduse prin Legea nr.n. ediţie îngrijită şi adnotată de judecătorul DAN LUPAŞCU. Bucureşti. reprezentând29 fapta funcţionarului (expertului contabil) care. 115-116. Persoana amendată (expertul contabil .U. în special în contextul efectuării expertizelor contabile. prin ordonanţă.n. pot intra sub incidenţa unor infracţiuni. Cererea de scutire sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei ori a încheierii de amendare. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. Potrivit art. prin încheiere. 2000. art.) poate cere scutirea de amendă ori reducerea amenzii. în scopul de a îndeplini. 29 ***. direct sau indirect. 221 .însărcinărilor primite. pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge.plică de organul de urmărire penală. Răspunderea penală Coroborat cu reglementările procedurale (Codul de procedură civilă şi penală).) justifică de ce nu şi-a putut îndeplini obligaţia.

n.) îşi retrage mărturia (expertiza contabilă . în cauzele penale. martorul (expertul contabil .Infracţiunea de luare de mită se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 118-119.) care. instanţa va reduce pedeapsa. Banii. sau în toate cauzele după ce s-a pronunţat o hotărâre sau după ce s-a dat o soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase. b)Mărturie mincinoasă. pag. 222 . Dacă retragerea mărturiei (expertizei contabile) a intervenit în cauzele penale după ce s-a produs arestarea inculpatului. ori în toate cauzele. 76. civilă. d). valorile sau orice alte lucruri care au făcut obiectivul luării de mită se confiscă.n.) face afirmaţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a fost întrebat. mai înainte de a s e fi pronunţat o hotărâre sau de a se fi dat o altă soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase.). Potrivit acestui articol din Codul penal (lit.n. când minimul special al pedepsei închisorii este de un an 30 Ibidem. disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori (s-au dispus expertize contabile . potrivit art. Mărturia mincinoasă nu se pedepseşte dacă. mai înainte de a se produce arestarea inculpatului.n. condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.n. Mărturia mincinoasă se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. Art.n. 76 din Codul penal vizează aplicarea pedepselor penale în cazul existenţei circumstanţelor atenuante.n. într-o cauză penală.n. reprezentând30/^^ martorului (expertului contabil . iar dacă acestea nu se găsesc.

4. Răspunderea civilă Răspunderea civilă a expertului contabil poate fi instituită în temeiul art. dacă sunt întrunite elementele constitutive ale respectivelor infracţiuni. se recurge la aceste 31 Ibidem. pag. Favorizarea infractorului se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 7 ani. * Expertul contabil poate răspunde penal şi pentru alte infracţiuni. 223 . Literatura juridică relevă că textele art. pentru a îngreuna sau zădărnici urmărirea penală. în acest fel. 6. Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. 1 lit. Cod penal). în situaţiile în care lipseşte o reglementare expresă specială pentru angajarea răspunderii juridice. judecata sau executarea pedepsei. potrivit căruia orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara. 999-100 din Codul civil consacră principii de răspundere atât de largi şi de cuprinzătoare încât orice activitate prejudiciabilă este susceptibilă să intre sub incidenţa lor. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii. 998 din Codul civil. Minimul general al pedepsei cu închisoarea este de 15 zile (art. 264.sau mai mare (până la 3 ani exclusiv). reprezentând31 ajutorul dat unui infractor fără o înţelegere stabilită înainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii. pedeapsa se coboară sub acest minim. 53 alin. c) Favorizarea infractorului. până la minimul general. 5.

acoperă. emite o Poliţă privind asigurarea de răspundere civilă profesională pentru o sumă asigurată minimă anuală.. pag. Potrivit legii speciale. 65/1994. Bucureşti. aprobată prin Legea nr. precum şi pentru animalele şi lucrurile pe care le au sub paza juridică sau pentru ruina edificiilor aflate în proprietatea lor).G. 12. S. ediţia a IlI-a. Editura Lumina Lex.c.A. Teoria generală a obligaţiilor. L. prin subscrierea unei poliţe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţie33. 2001. în baza unei prime de asigurare incluse în cotizaţia fixă a membrilor activi ai Corpului. în limita sumei asigurate. Potrivit acestei poliţe de asigurare. omisiune sau neîndeplinire a obligaţiilor şi atribuţiilor specifice profesiei în efectuarea următoarelor activităţi: ■ţinerea / supravegherea contabilităţii. Pentru a veni în întâmpinarea punerii în aplicare a art. Editura CECCAR. reglementează cazurile de răspundere civilă a persoanelor pentru fapta altuia. superficialitate. „ASIGURAREA ROMAS" S. despăgubirile pe care asiguratul este obligat prin hotărâre judecătorească pronunţată de o instanţă civilă să le plătească unei terţe părţi pentru un prejudiciu de natură materială şi financiară survenit ca urmare a următoarelor acte săvârşite în timpul exerciţiului profesional: 1)Neglijenţă.C. 166 (Notă: art.G. experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată. 999-100 c. nr. pag. 12 din O. Bucureşti. 33 O. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. nr.A. 65/1994.texte ale Codului civil32. care. 18. 224 . 32 Pop. Corpul a fost iniţiatorul înfiinţării societăţii comerciale „ASIGURAREA ROMAS" S. cu modificările ulterioare. 42/1995. art.

■lichidări. S.C. ■audit pe diferite domenii. 322. pag. ■întocmirea declaraţiilor fiscale. 9/7. a oricărei informaţii sau incertitudini în legătură cu o acţiune sau a oricărui aspect negativ descoperit de o echipă de control finan. 2001. deteriorarea sau distrugerea documentelor originale sau a suporturilor magnetice primite de asigurat. contabilă. în vederea înregistrării şi preluării datelor financiare contabile sau evaluărilor tehnico-economice. ediţia a IlI-a.06.1996 a Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. verificarea şi certificarea bilanţului contabil.225 .. încheie poliţe de asigurare pentru riscul profesional şi la alte sume 34 *** Metodologie de asigurare a riscului profesional în activitatea membrilor Corpului. care pot duce la apariţia unei cereri de despăgubiri împotriva lor34.ASIGURAREA ROMAS" S.A. ■acordarea de consultanţă economico-financiară. Bucureşti. ■evaluări administrative.. ■efectuarea de analize economico-financiare sau tehnice. Experţii contabili asiguraţi sunt obligaţi să informeze imediat asigurătorul asupra oricărei plângeri formulate împotriva lor. ■alte activităţi exercitate de liber-profesionist. Editura CECCAR.ciar-contabil. ■expertizări contabile / tehnice. 2)Pierderea.■întocmirea. aprobată prin Hotărârea nr. fiscală. ■activităţi de cenzorat şi audit financiar-contabil. tehnică etc.

226 . la solicitarea clienţilor (experţilor contabili).asigurate.

............................226 121.........Programarea lucrărilor.................. SUMAR 11..Secretul profesional şi confidenţialitatea...228 123.............230 124..............................217 113.Delegarea şi supravegherea lucrărilor......... 226 122....214 112................ expertul contabil poate apela la orice altă societate de asigurări care oferă servicii III.............224 12..............233 125.........................Contractarea lucrărilor....De asemenea.....................................NORMA DE RAPORTARE..............Calitatea lucrărilor........................... 214 111.....240 ......Documentarea lucrărilor............... NORME GENERALE DE BAZĂ aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil de asigurare a riscului profesional................................................. NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL........................................Competenţa.Acceptarea şi menţinerea misiunilor......NORME DE LUCRU...219 114....Utilizarea lucrărilor altor profesionişti...Independenţa....237 13...221 115.

ca obligaţie de primă mărime. în activităţile unui client. Trebuie. darea sau luarea cu împrumut de bunuri. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă. dar. trebuie să nu fie supus niciunei constrângeri care ar putea să îi ameninţe integritatea şi obiectivitatea. ca. deţinerea de participaţii la capital. respectarea principiului independenţei. de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare. cu excepţia celor date sau primite în condiţiile oferite 228 . de asemenea.11 111 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL INDEPENDENŢA NORMA Profesionistul contabil este obligat să fie independent atunci când îşi exercită activitatea ca liber-profesionist. de asemenea. directă sau indirectă. servicii sau bani. COMENTARII Exercitarea liberă a profesiei contabile necesită. să se asigure că şi colaboratorii săi respectă regulile de independenţă. care este incompatibil cu: -implicarea financiară. Trebuie nu numai să manifeste o atitudine independentă care să îi permită efectuarea misiunilor sale cu integritate şi obiectivitate.

terţilor. . acordarea sau primirea de gajuri sau cauţiuni de la / pentru clienţii profesionistului contabil.

sau care sunt incompatibile cu necesitatea de a păstra poziţia de independenţă. prin contract. -incidenţa relaţiilor familiale şi personale asupra independenţei. asigurate în acelaşi timp cu exercitarea liberă a profesiei. Lista incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiunii contabile nu este limitativă şi niciun membru al Corpului nu trebuie să se găsească într-o situaţie de natură a-i ştirbi independenţa. incompatibile sau în contradicţie cu exercitarea liberală a profesiei contabile. chiar dacă nu se află sub incidenţa cazurilor de incompatibilitate mai înainte amintite sau a celor expres prevăzute de legile în vigoare sau de normele Corpului. -acceptarea executării de lucrări în baza unor onorarii eventuale. neprecizate anticipat în sumă absolută. aceasta presupune ca majoritatea activităţii liber-profesioniş.tilor contabili să nu constea în executarea de lucrări pentru o singură unitate patrimonială. în privinţa incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiei contabile.-implicarea profesionistului contabil în activităţile unui client. integritate şi obiectivitate a profesionistului contabil. privind îndatoririle 230 . prin natura lor.acte de comerţ sau activităţi salarizate în afara Corpului. atunci când pot sfârşi printr-un conflict de interese sau care sunt. respectiv societate comercială. în calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat. -condiţiile în care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de mare pentru cifra de afaceri totală a societăţii de expertiză sau a unui practician individual. sub controlul celui care gestionează patrimoniul.

fiind conştient şi pregătit în faţa factorilor care pot da naştere la conflicte de interese. Liber-profesionistul contabil este obligat să evite orice situaţie care ar putea presupune o lipsă de independenţă. -consiliul de administraţie al societăţii comerciale trebuie să fie ales în majoritate (51%) dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili sau contabili autorizaţi. -societăţile comerciale de expertiză contabilă şi de contabilitate nu pot avea participări financiare în unităţi patrimoniale industriale. şi nici în societăţi civile. bancare sau de asigurări. comerciale. pe care este necesar să îl respecte şi să îl aplice. dar în acelaşi timp şi profesiei sale şi principiului de independenţă al acesteia.acţiunile sau părţile sociale ale societăţilor comerciale de expertiză contabilă şi de contabilitate trebuie să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar trebuie să fie admis de Adunarea generală. în privinţa profesionistului contabil salariat.proprii ale societăţilor recunoscute de Corp. . liber-profesionistul contabil trebuie să fie independent faţă de client şi faţă de toate întreprinderile-mamă. să se asigure că şi colaboratorii săi respectă regulile de independenţă. de asemenea. acesta datorează fidelitate angajatorului. filialele şi afiliaţii acestora. 231 . în general. agricole. Trebuie. sunt de reamintit următoarele: -trebuie ca majoritatea acţionarilor sau asociaţilor (51%) să fie experţi contabili sau contabili autorizaţi şi să deţină majoritatea acţiunilor sau părţilor sociale.

în acest sens. seminarii şi alte forme. Fiecare profesionist contabil îşi stabileşte propriul program de formare (învăţământ individual. Ei se asigură că încredinţează lucrări colaboratorilor care au o competenţă apropiată de natura şi de complexitatea acestora. de asemenea. COMENTARII Profesionistul contabil trebuie să îşi întreţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei sale profesionale. Ei veghează. el nu trebuie să efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională. contribuind la promovarea acţiunilor de formare asupra normelor şi doctrinei profesionale. cu testarea cunoştinţelor dobândite). Profesioniştii contabili îşi completează şi îşi actualizează permanent cunoştinţele. la formarea lor continuă. Consiliul Superior al CECCAR publică în fiecare an o notă de orientare cu caracter informativ. cursuri. Perfecţionarea continuă constituie o condiţie de menţinere a competenţei profesionale a membrilor Corpului.COMPETENTA NORMA Calităţile necesare exercitării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat sunt reglementate. membrii Corpului trebuie: 232 .

singurele capabile să-i întărească discernământul. nu numai profesională. 233 . dar şi cunoştinţele de cultură generală.11 2 a) să îşi dezvolte necontenit cultura.

unui profesionist contabil salariat i se poate cere să execute servicii semnificative pentru care însă nu are suficientă pregătire sau experienţă. -un plan de formare continuă (orientativ. d)să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. exprimându-şi. e)să considere că independenţa sa trebuie să îşi găsească manifestarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei.b)să acorde fiecărei operaţii şi situaţii examinate toată atenţia şi timpul necesare pentru a-şi fundamenta o opinie personală înainte de a face propuneri. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. c)să îşi exprime opinia fără nicio reţinere faţă de dorinţa. Cu privire la competenţa generală a cabinetului sau a societăţii de expertiză contabilă. a celui care îl consultă şi să se pronunţe cu sinceritate. în 234 . menţinerea competenţei presupune: -o evaluare periodică a nevoilor de personal (calitativă şi cantitativă). De asemenea. dacă este nevoie. fără ocolişuri. de cel puţin 16 ore pentru persoanele care nu au calitatea de profesionişti contabili). cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi a regulilor stabilite de Corp. chiar ascunsă. Procedurile de punere în aplicare variază în funcţie de mărimea cabinetului/societăţii.

aceste situaţii, profesionistul contabil salariat nu trebuie să îl inducă în eroare pe angajatorul său despre nivelul de pregătire sau experienţă pe care îl deţine, iar, dacă este cazul, în mod onest, va cere asistenţa necesară şi opinia unui expert. Un instrument de orientare a membrilor Corpului îl constituie Programul naţional de dezvoltare profesională continuă a contabililor.

235

CALITATEA LUCRĂRILOR NORMA Este necesar ca profesioniştii contabili să îşi exercite profesia cu conştiinciozitate şi devotament. Corectitudinea, imparţialitatea şi, în cadrul profesiei, dorinţa de a fi utili clienţilor lor trebuie să le inspire profesioniştilor contabili recomandările pe care le fac şi să le orienteze executarea lucrărilor.

COMENTARII Calitatea lucrărilor este direct influenţată de corecta aplicare a normelor de competenţă, de delegare şi de supervizare, de planifi- care-programare şi de documentare a lucrărilor executate. Profesioniştii contabili trebuie să cunoască personal anumite aspecte fundamentale privind executarea lucrărilor, ceea ce implică necesitatea ca anumite însărcinări să nu poată fi repartizate colaboratorilor. De fiecare dată când o lucrare este repartizată, profesionistul contabil trebuie să se asigure că au fost respectate de către colaboratorii săi toate criteriile de calitate cerute pentru executarea lucrărilor încredinţate. Programarea lucrărilor profesioniştilor contabili şi colaboratorilor lor este necesară pentru asigurarea calităţii, permiţând garantarea unei repartizări adecvate a lucrărilor colaboratorilor. Eficacitatea planificării presupune existenţa unui proces permanent şi materializat după modalităţile
236

11 3

adaptate la dimensiunea şi la activitatea societăţii. Profesioniştii contabili au dreptul şi datoria să studieze, în folosul clienţilor lor, în condiţiile respectării legalităţii, sincerităţii şi corecti

237

tudinii, măsurile susceptibile să evite plata unor cheltuieli pentru taxe şi impozite nedatorate. Calitatea lucrărilor depinde de conştiinciozitatea şi integritatea profesioniştilor contabili şi a colaboratorilor lor, în care scop aplică: a)normele Corpului privind exercitarea profesiei şi executarea lucrărilor, trebuind să fie în măsură să justifice aplicarea acestora prin documente corespunzătoare; b)obligaţiile contabile enunţate de textele legale şi precizate de doctrina contabilă. Asigurarea calităţii lucrărilor executate în interiorul cabinetului sau societăţilor de profil şi în cadrul normelor mai înainte amintite este obligatorie pentru toţi profesioniştii contabili. Organizarea judicioasă a planificării lucrărilor, mai ales în cazul existenţei mai multor colaboratori, cere cu necesitate prevederea exercitării autocontrolului şi controlului lucrărilor executate. Profesioniştii contabili salariaţi, evident, datorează fidelitate angajatorului, prioritatea firească fiind aceea de a respecta obiectivele stabilite de acesta şi regulile şi procedurile redactate pentru susţinerea şi realizarea lor. Dar respectarea normelor profesiei de către profesionistul contabil salariat este obligatorie, chiar cu riscul apariţiei unor situaţii conflictuale între el şi angajator, întrucât unui salariat, în mod legitim, nu i se poate cere: -să nu respecte legea; -să încalce regulile şi normele profesiei; -să îi mintă sau să îi inducă în eroare (inclusiv prin tăcere sau atitudine pasivă) pe cei care acţionează ca auditori; -să semneze sau să fie asociat la o raportare care
238

practic denaturează faptele.

239

Faptele implicate în secretul profesional au o cuprindere largă. organizată şi responsabilă. situându-i pe expertul contabil şi pe contabilul autorizat printre confidenţii clientelei. 240 . incluzându-le nu numai pe cele încredinţate de clienţi. COMENTARII Profesioniştii contabili. medicii şi notarii. precum avocaţii.114 SECRETUL PROFESIONAL ŞI CONFIDENŢIALITATEA NORMA Profesionistul contabil trebuie să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor sale şi nu trebuie să divulge niciuna dintre aceste informaţii către terţi. denunţarea unor infracţiuni). împreună cu colaboratorii lor. Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezmintă. răspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional. Acest principiu constituie o caracteristică esenţială a unei profesii exercitate independent. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. cu excepţia cazurilor când a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă această divulgare (de pildă. nici să confirme faptele care îl privesc pe clientul sau angajatorul său. ci şi pe cele de care s-a luat cunoştinţă prin intermediul lucrărilor executate. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

respectând întrutotul 241 . în practică. Profesionistul contabil are obligaţia ca secretul să fie dezvăluit atâta timp cât legea îi impune sau îi permite să o facă. Profesionistul contabil chemat ca martor în faţa Tribunalului sau a organelor de anchetă. iar rezolvarea ei stă în puterea exigentă a aprecierii celui care îl deţine: dacă o interpretare favorabilă „divulgării autorizate" poate să facă lumină în domeniul secretului medical. profesie sau funcţie. Obligaţia de a respecta secretul profesional poate fi obiectul unei controverse. din oficiu sau citat. există o regulă.Pot fi considerate secrete şi acele informaţii a căror divulgare este susceptibilă de a atinge onoarea sau demnitatea umană. Obligaţia de confidenţialitate se aplică tuturor informaţiilor generale pe care profesionistul contabil le cunoaşte cu ocazia executării misiunii sale. Profesionistul contabil poate divulga anumite informaţii numai cu acordul clientului. în schimb. Obligaţia de confidenţialitate nu poate fi invocată autorităţii judiciare: -nici în materie penală. el trebuie . -nici în materie civilă (obligaţia de a-şi aduce concursul în vederea descoperirii adevărului şi a bunului mers al justiţiei). nu poate divulga confidenţele pe care i le-a făcut clientul sau informaţiile la care a avut acces. nu acelaşi lucru se poate spune despre ceilalţi deţinători de secrete încredinţate prin statut. aceea că numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informaţii şi deci numai aceştia sunt susceptibili de a avea obligaţii de natura secretului profesional.

financiare sau fiscale. escrocherie).această regulă . mai ales atunci când le sunt intentate procese). înainte de a accepta o misiune. declaraţiile lor trebuie să se limiteze strict la ceea ce este indispensabil bunului mers al procesului. Cu ocazia acestor mărturii.să răspundă la toate întrebările 114 referitoare la problemele contabile. Organele de cercetare .Poliţie şi Parchet . cazurilor de bancrută (mai ales când este vorba de forma contabilă a acestora) sau infracţiunilor proprii reglementărilor profesiei (de pildă. el rămâne legat de secretul profesional în faţa organelor de cercetare sau a Tribunalului pentru toate informaţiile confidenţiale care i-au fost încredinţate de către clientul său. nici chiar Tribunalului (în afara cazurilor prevăzute de lege. ceea ce au aflat în timpul misiunii lor. ţinând seama de regulile etice şi 242 . Este important a se avea în vedere că informaţiile confidenţiale nu pot fi folosite în beneficiul personal şi nici al unei terţe persoane. contabilă sau fiscală. Specialiştii nu ar trebui să dezvăluie necondiţionat. acoperirea exercitării ilegale a profesiei). trebuie să aprecieze posibilitatea de a o îndeplini.în căutarea infracţiunilor clasice comise în cadrul social (abuz de bunuri şi bani publici. Acest lucru trebuie să li se ceară. Dacă profesionistul contabil poate răspunde tuturor întrebărilor privind tehnica financiară.şi Tribunalul pot cere informaţii de la specialişti informaţii contabile specifice care se referă la client . ACCEPTAREA ŞI MENŢINEREA MISIUNILOR 115 NORMA Profesionistul contabil.

COMENTARII Lipsa experienţei în anumite sectoare de activitate poate face dificilă misiunea profesionistului contabil. ale personalului său salariat sau ale colaboratorilor folosiţi sunt suficiente pentru executarea misiunii. se va face: -o evaluare a riscurilor potenţiale şi posibile. el trebuie să se asigure că propriile competenţe. decizia finală aparţine profesionistului contabil. în raport cu respectarea principiilor independenţei şi competenţei. apreciind şi evaluând riscurile. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: -a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la acesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. Evident. cât şi menţinerii celor vechi. prevăzând situaţia lor prezentă şi viitoare.profesionale ale profesiei şi în mod deosebit de regulile de independenţă şi incompatibilitate. în raport îndeosebi cu competenţa şi cu mijloacele profesionistului contabil. -o apreciere a eficienţei executării lucrărilor. în acest sens. O atenţie deosebită este bine să se acorde criteriilor de alegere a unor noi clienţi. prealabil acceptării şi încheierii contractului. 243 . -o verificare privind respectarea principiului independenţei profesionale. Pentru misiunile repetabile se va verifica periodic dacă evenimentele permit sau nu menţinerea lor. în cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liberprofesionist contabil în exerciţiu.

Liber-profesionistul contabil în exerciţiu trebuie să transmită succesorului său. Dacă oferta sa a fost adjudecată. după ce acesta a încheiat contractul cu clientul. -asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. în cazul în care numirea sa poate conduce la înlocuirea unui coleg existent în exerciţiu. de a respecta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective. cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. -se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. clientul solicită o ofertă sau o participare la licitaţii privind serviciile care pot fi oferite de liberprofesioniştii contabili (de pildă. Sunt situaţii în care. în oferta depusă de liber-profesionistul contabil. în afară de cazul în care liber-profesionistul contabil în exerciţiu are dreptul legal de a le păstra. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client. potrivit reglementărilor în cauză. -a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor. avizându-1 pe client în consecinţă. va trebui contactat profesionistul 244 . acesta va menţiona necesitatea ca clientul să fie de acord ca profesionistul contabil în exerciţiu să poată fi contactat. toate registrele şi documentele clientului care sunt sau pot fi în posesia sa.-s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa 114 clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale. fără întârziere. contractarea de audit financiar de către regiile autonome sau locale).

întinderea misiunii şi modul în care aceasta va fi realizată. Prin programul de lucru se definesc natura. motivat. 12 NORME DE LUCRU 121 PROGRAMAREA LUCRĂRILOR NORMA Profesionistul contabil trebuie să îşi planifice executarea misiunilor sale astfel încât acestea să fie realizate în mod eficient. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru punerea în aplicare a planului misiunii. COMENTARII Profesionistul contabil trebuie să aibă o cunoaştere globală a. Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze.contabil în exerciţiu.supra activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat. care să-i permită orientarea şi planificarea/programarea misiunii şi 245 . planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru. contractul cu acest client. Va trebui ca elaborarea şi documentarea planului misiunii să descrie felul.

dacă se dovedeşte necesar. să precizeze alături de obiectivele misiunii şi un buget de ore pe fiecare capitol . să fie modificate în timpul realizării misiunii şi a lucrărilor sale.al lucrărilor. de asemenea.depistarea domeniilor şi a sistemelor semnificative. Programul de lucru constă într-un ansamblu de instrucţiuni destinat tuturor colaboratorilor profesionistului contabil pentru asigurarea unei bune executări şi a unui bun control . de complexitatea misiunii. 246 . Planul misiunii şi programul de lucru trebuie. Programul de lucru poate. 114 Cunoaşterea globală de către profesionistul contabil a activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat are ca obiectiv identificarea riscurilor care ar putea avea o incidenţă semnificativă asupra conturilor. Forma şi conţinutul planului misiunii se vor stabili în funcţie de mărimea întreprinderii clientului sau a celei unde profesionistul contabil este salariat. de metodologia şi tehnicile specifice care se vor aplica.subdiviziune .component(ă). a controalelor şi planificarea ulterioară a misiunii. condiţionând astfel programarea iniţială a intervenţiilor.autocontrol .

Contractul de prestări de servicii cuprinde. -condiţiile financiare. la normele profesionale ale Corpului. la normele profesionale. precizând drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi. 2 247 . aşa încât să fie capabil să definească tipul de misiune cel mai bine adaptat clientului. făcându-se referire. în general. semnat de ambele părţi. Aceasta implică din partea profesionistului contabil cunoaşterea entităţii clientului şi în special a modului de organizare. -obligaţiile fiecărei părţi. următoarele elemente: -scopul misiunii şi descrierea sa.CONTRACTAREA LUCRĂRILOR NORMA Relaţiile liber-profesioniştilor contabili cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii.fesionistului contabil. -termenele de execuţie. dacă este cazul. COMENTARII Contractul de prestări de servicii defineşte misiunea liber-pro. dacă este cazul. -menţiunea că orice modificare importantă 12 va face obiectul unui act adiţional. Misiunea propusă trebuie adaptată la particularităţile clientului şi la nevoile acestuia. -durata misiunii. să determine un buget de ore şi să propună nivelul onorariilor. -referirea.

contractul de prestări de servicii va face obiectul unei actualizări periodice. 248 . Atunci când este necesar. -modalitatea de rezolvare a litigiilor.114 -modalitatea de încetare a misiunii.

hotărând. Aceste persoane trebuie să posede: -calităţi personale: respectarea principiilor de 249 .DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR NORMA Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita formarea unor echipe de asistenţi sau de colaboratori. respectiv de lucrări către asistenţi sau colaboratori trebuie să se efectueze astfel încât să se asigure un grad rezonabil de certitudine că aceste lucrări vor fi executate de persoane independente. care posedă aptitudinea şi competenţa necesare îndeplinirii în bune condiţii a lucrărilor cerute. dacă este cazul.responsabilităţi . periodic. Orice delegare de atribuţii . cât şi de capacitatea sa de a se achita corect de obligaţiile sale faţă de client. COMENTARII Lucrul în echipă presupune existenţa împărţirii răspunderilor între membrii echipei. continuarea executării contractului existent ţinând seama atât de propria independenţă. El poate delega acestora executarea unor lucrări. păstrându-şi răspunderea finală a executării misiunii.114 Cabinetul liber-profesionistului contabil sau societatea de expertiză contabilă trebuie. să efectueze o evaluare a fiecărui client..

-revederea lucrărilor efectuate de fiecare asistent sau colaborator fie personal. competenţe şi calităţi personale ale fiecărui asistent sau colaborator. independenţă şi secret profesional. -transmiterea către asistenţi şi colaboratori a programului individual de realizat de către aceştia. -aptitudini si competente: cabinetul sau societatea de expertiză contabilă trebuie să dispună de un personal care şi-a însuşit şi îşi întreţine competenţa şi aptitudinile necesare care să-i permită îndeplinirea responsabilităţilor sale.integritate. Sunt de responsabilitatea liber-profesionistului contabil următoarele operaţii: acceptarea sau refuzul unei misiuni. O organizare satisfăcătoare a supravegherii este de natură să aducă la un numitor comun calitatea muncii şi costul misiunii. -fixarea de termene pentru fiecare lucrare de efectuat. fie de un membru al cabinetului/societăţii având o competenţă egală sau superioară celui supravegheat. în care scop asigură: -instrucţiuni suficiente şi corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor delegate.biectivitate. semnarea contractului de prestări de servicii şi 250 . Liber-profesionistul contabil care poartă răspunderea finală a executării misiunii este responsabil şi cu supravegherea totală a îndeplinirii lucrărilor delegate asistenţilor şi colaboratorilor. Organizarea echipei se realizează prin: -repartizarea de responsabilităţi diferite în funcţie de nivelul de aptitudini. o. Lucrul în echipă este organizat în cadrul unui program de lucru.

care se arhivează la dosarul lucrării. Supravegherea se concretizează. 114 analiza şi semnarea rapoartelor şi a oricăror alte atestări/ certificări cerute de client. în schimb. în special. în principal. Dimensiunile delegării şi supravegherii lucrărilor depind de: -mărimea şi complexitatea lucrărilor. 251 . adică o capacitate şi o experienţă corespunzătoare unor responsabilităţi care le pot fi încredinţate. Această supraveghere se exercită. Delegarea implică. prin: -o notă de comentarii . un control al lucrărilor realizate. Este de reţinut că liber-profesionistul contabil care deleagă o parte din lucrări asistenţilor şi colaboratorilor săi rămâne personal răspunzător pentru formarea şi exprimarea opiniei sale în cadrul final al îndeplinirii misiunii. Supravegherea poate fi asigurată parţial şi de către colaboratorii deţinând un nivel de competenţă satisfăcător. -volumul lucrărilor de executat şi termenele de realizare ale acestora. prin verificarea dosarelor de lucru pentru a se asigura că lucrările progresează conform programului şi termenelor prevăzute pentru executarea lucrărilor colaboratorilor şi pentru a le da acestora indicaţiile de care au nevoie. -adnotări la documentele stabilite de către colaboratori sau orice alte documente de lucru.a deciziilor privind sistarea sau anularea acestuia. -note personale ale liber-profesionistului contabil.

expert . auditul sau specializările proprii profesionistului contabil. -angajat de liber-profesionistul contabil.specialişti. altul decât contabilitatea.specialist. Profesionistul . experţi . aceste lucrări sunt considerate mai degrabă ca aparţinând unei persoane care are 252 . COMENTARII Termenul profesionist . tehnician. tehnician. cabinetului sau societăţii de expertiză contabilă în cauză. expert . cunoştinţele şi experienţa specifice unui domeniu particular. Când liber-profesionistul contabil utilizează lucrările altor profesionişti. De regulă.externi cabinetului/societăţii de expertiză contabilă sau unităţii patrimoniale unde sunt salariaţi apreciază în ce măsură lucrările acestora pot servi la realizarea obiectivelor misiunii (responsabilităţilor) lor. tehnician.specialist.desemnează o persoană. -angajat al liber-profesionistului contabil. se recurge la un specialist. expert atunci când executarea lucrărilor necesită o altă competenţă.114 UTILIZAREA LUCRĂRILOR ALTOR PROFESIONIST! NORMA Profesioniştii contabili care utilizează lucrările altor profesionişti . -angajat de client sau de unitatea patrimonială.poate fi: -angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale unde profesionistul contabil este salariat. un cabinet sau o societate de profil care posedă competenţele.

tabloul .profesioniştilor agreaţi de un organism profesional. Profesionistul contabil care intenţionează să utilizeze lucrările altui profesionist trebuie să determine competenţa profesională a acestuia. expert decât ca aparţinând unui colaborator sau unui salariat al său. profesionistul contabil va supune lucrările acestor profesionişti procedurilor controlului de calitate. Riscul de lipsă de obiectivitate al profesionistului solicitat este mai mare în cazul când profesionistul: -este angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale din care face parte profesionistul 253 . evaluări şi declaraţii de expert . -experienţa şi reputaţia profesionistului în domeniul pentru care profesionistul contabil doreşte un aviz de specialitate. -evaluări bazate pe tehnici şi metode specializate. în cursul efectuării misiunilor . -evaluarea cantităţilor sau stării fizice/morale a activelor. de pildă. va ţine seama. de: -calificările profesionale.specialist. în acest scop. diplome sau înscrierea profesionistului pe lista . De pildă: -evaluarea anumitor tipuri de active. contractelor specifice unui sector de activitate sau altor reglementări. tehnician.capacitatea unui specialist.responsabilităţilor profesioniştii contabili au nevoie să utilizeze lucrările altor profesionişti. avize. în acest caz. prezentate sub formă de rapoarte. statutelor. -evaluarea gradului de înaintare în realizarea fizică a produselor în curs de fabricaţie. -avize ale juriştilor privind interpretarea acordurilor.

profesionistul contabil poate recurge la contactarea directă a acestuia în scopul obţinerii în final a elementelor suficiente şi juste privind realizarea obiectivelor lucrărilor profesionistului solicitat. şi în mod deosebit: -obiectivele şi întinderea lucrărilor profesionistului. -descrierea generală a aspectelor particulare cerute a fi tratate în raportul profesionistului. expert -. Profesionistul contabil trebuie să reunească elemente suficiente şi juste care să-i permită aprecierea dacă întinderea lucrărilor profesionistului solicitat acoperă obiectivele care i-au fost stabilite. eventual. -confidenţialitatea informaţiilor despre client / unitatea patrimonială la care are acces profesionistul solicitat. client sau unitatea patrimonială din care face parte profesionistul contabil salariat. în acest sens.specialist.contabil salariat beneficiar al lucrărilor 114 profesionistului. se vor examina instrucţiunile scrise date profesionistului . -informaţiile privind ipotezele şi metodele pe care profesionistul solicitat le va folosi şi coerenţa lor cu cele aplicate. -clasificarea legăturilor care pot exista între profesionist. Dacă aceste puncte nu sunt definite clar în instrucţiunile date profesionistului solicitat. 254 . -este legat într-un fel sau altul de client sau de unitatea patrimonială menţionată în aliniatul precedent. în exerciţiile precedente. -condiţiile de acces ale profesionistului la documentele şi fişierele pertinente. tehnician.

profesionistul contabil se va strădui să le înţeleagă şi va stabili dacă ele par rezonabile. profesionistul contabil nu poate să pună în discuţie ipotezele şi metodele utilizate de profesionistul solicitat.Profesionistul contabil va stabili dacă rezultatele profesionistului solicitat sunt coerente şi credibile în ceea ce priveşte: -ipotezele şi metodele folosite. 255 . -sursele de date utilizate. în lumina cunoştinţelor pe care profesionistul contabil le are despre activitatea sau rezultatele procedurilor utilizate de acesta. cât şi aplicarea lor au în vedere raţionamentele profesionistului solicitat. Validitatea şi temeinicia ipotezelor şi metodelor utilizate. Nedispunând de aceleaşi competenţe ca acesta. -rezultatele lucrărilor profesionistului solicitat. Dar. cunoscând că responsabilitatea finală a misiunii sale îi revine în totalitate. pe baza cunoştinţelor sale despre obiectivele asupra cărora profesionistul solicitat şi-a exprimat opinia.

profesionistului contabil materializarea punerii în aplicare a diligenţelor sale pentru fiecare misiune îndeplinită. Dosarele de lucru constituie un mijloc util care îl orientează pe profesionistul contabil şi pe colaboratorii acestuia în organizarea şi executarea misiunii. •mijlocul eficace de cunoaştere a entităţii . de asemenea. COMENTARII Termenul „documentare" semnifică documentele pregătite sau obţinute de profesionistul contabil şi păstrate în dosarele de lucru ale misiunii respective. Dosarele de lucru pot fi pe suport de hârtie.114 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR NORMA O bună organizare a misiunilor responsabilităţilor .clientului sau angajatorului. Permit. Dosarele de lucru asigură profesionistului contabil: •modalitatea de îndeplinire a lucrărilor executate şi controlul acestora. pe microfilm sau pe suport informatic.unitatea patrimonială . protejând confidenţialitatea acestora. •regăsirea informaţiilor pe care în mod frecvent trebuie să le prezinte clientului sau angajatorului.include ţinerea dosarelor de lucru. 256 . Profesionistul contabil păstrează dosarele sale de lucru pe perioada prescripţiei legale. Ele ajută la înţelegerea şi controlul lucrărilor.

12 5 •buna predare parţială sau totală a misiunii atunci când apar noi colaboratori pe parcursul executării acesteia. 257 .

•informaţiile şi datele .angajator . Dosarul de lucru este unul dintre elementele de organizare internă a cabinetului/societăţii de expertiză contabilă. adiţionalele şi corespondenţa legată de acesta. •elementele administrative proprii realizării misiunii (bugetul. dificultăţile întâlnite ş. Totuşi. ale întinderii lucrărilor şi ale concluziilor la care s-a ajuns. •documentele justificând intervenţiile făcute pe lângă client . Dosarul de lucru cuprinde doar elementele semnificative ale realizării misiunii şi nu trebuie considerat ca fiind un scop în sine. asigurând în acest fel satisfacerea obiectivelor mai înainte amintite. şi anume: •contractul de prestări de servicii. anexele. facturarea onorariilor). Totuşi. •documentele elaborate de profesionistul contabil.•ameliorarea calităţii intervenţiilor ulterioare. în măsura în care elementele pe care le conţin (descrierea entităţii. O structură sau o formă particulară a dosarelor de lucru nu poate fi preconizată.pentru obţinerea informaţiilor şi documentelor necesare realizării misiunii.a. Conţinutul obligatoriu al dosarului de lucru este greu de precizat din cauza varietăţii misiunilor şi a modalităţilor de execuţie. •elementele de probă ale realizării diligenţelor profesionale.documentele . unităţii patrimoniale. este 258 • 114 . urmărirea bugetului de timp a programelor individuale de lucru ale colaboratorilor -.) permit completarea sau realizarea programului de lucru. anumite documente de bază trebuie să îşi găsească locul într-un dosar de lucru.primite de la client şi de la terţi.

dosarul permanent -. care cuprinde documentele privind lucrările efectuate a căror utilitate nu depăşeşte exerciţiul în cauză. pentru a facilita accesul la dosare. care trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea păstrării lor pe durata prescrierii legale şi pentru a evita divulgarea nepermisă a conţinutului lor. Atunci când misiunea este repetitivă şi se desfăşoară pe mai multe exerciţii financiare. • o parte aferentă unui exerciţiu financiar dat dosarul exerciţiului -. Conţinutul dosarelor de lucru reprezintă documentaţia proprie a profesionistului contabil. Documentele confidenţiale din categoria secretului profesional nu pot fi comunicate în exterior decât cu acordul profesionistului contabil. ca profesionistul contabil să opteze pentru o structură şi o formă definite.important. iar clientul trebuie considerat ca o terţă persoană în ceea ce priveşte secretul profesional. dosarul de lucru poate fi împărţit în două: •o parte permanentă . care este constituită din ansamblul documentelor susceptibile a fi utile executării misiunilor succesive şi care prezintă deci un interes durabil.la nivelul cabinetului/ societăţii de expertiză contabilă. piesele care nu aparţin clientului sau care nu au fost stabilite prin clauze contractuale a-i fi înmânate clientului cu ocazia 259 . Pentru aceste misiuni repetitive este recomandabil să se utilizeze documente de lucru standardizate tipizate . Dosarele de lucru aparţin profesionistului contabil. Documentaţia proprie profesionistului contabil se compune din toate documentele.

desfăşurării misiunii. 114 260 .

atestare sau notă de comentarii.raportului . raport de audit financiar (contractual) sau statutar şi raport de certificare etc.stabilit poate lua forme variate: scrisoare. acesta hotărând difuzarea lui. Documentul .raportul . dacă este cazul.raportul . în cuprinsul documentelor .este adresat numai 1 3 clientului. documentele rapoartele . Raportul este realizat în scopul de a face cunoscute clientului şi.raportul .este datat şi semnat de către profesionistul contabil şi eventual de către un colaborator care 1-a asistat în timpul misiunii. 261 .se face referire la normele profesionale care guvernează misiunea. în societăţile de expertiză contabilă. terţelor persoane natura lucrărilor profesionistului contabil şi concluziile emise la sfârşitul lucrărilor sale.realizate sunt semnate de către profesionistul contabil care a condus misiunea şi de cel care angajează societatea prin semnătura sa socială (expert contabil / contabil autorizat) înscris în Tabloul Corpului. atunci când ele există.NORMA DE RAPORTARE NORMA Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport scris. Documentul . COMENTARII Documentul . Documentul stabilit este diferit în funcţie de tipul de misiune.

1999. Ghiţă.. 262 . M. 4)Crăciun. Expertiza contabilă. Bucureşti. Ghiţă. Bucureşti. ediţia a Il-a revăzută şi reclasificată în conformitate cu CODUL ETIC INTERNAŢIONAL AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI.G. Rădescu. Expertiza contabilă. ediţia a IlI-a revizuită şi adăugită. Editura CECCAR. Bucureşti. 9)Codul de procedură civilă.. Editura Eficient. lucrare adnotată şi îngrijită de Pădurariu. Şt. Al.U. elaborat şi revizuit de IFAC în noiembrie 2001. 6)Deteşan. D. nr. Bucureşti. 2001. 2001. Controlul şi auditul financiar.. 5)Creţoiu. Expertiză contabilă. 59/2001. M. 2002.. Editura ALL. Bucureşti. Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Gh. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Bucureşti. Bucureşti. 3)Boulescu. Bucureşti. Editura Economică. 1986. 2)Boulescu. Editura CECCAR. Control financiar şi expertiză contabilă.. nr.G. 1996. în Supliment la Revista Economică. Bucur.. Editura ALL BECK. Contabilitate. G. Editura Actami.. 2001.. cu modificările aduse prin O. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.U.. I.114 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1)Boroi. 7)CECCAR. Bucureşti. 138/2000 şi O. M... Editura Didactică şi Pedagogică. M. D. 2002. 8)CECCAR. 1996. Noul sistem şi expertiza contabilă.

indemnizaţiilor şi criteriile pentru restituirea cheltuielilor pentru prestaţiile profesionale ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi şi aprobarea „Tarifului profesional" aprobat conform Hotărârii Conferinţei Naţionale nr. 295/2000. 207/2000 şi O.U. 263 .U. Bucureşti. Editura CECCAR. 2000.G. 11)CECCAR. Sibiu. prin Hotărârea nr. 2001. 31 martie 2001. Bucureşti. nr. nr. Normele profesionale aprobate de Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. ediţie îngrijită şi adnotată de judecător Lupaşcu. 01/49..10)Codul de procedură penală. 12)***. Editura CECCAR.G. D. Regulament privind disciplina onorariilor. 42 din 11 august 2001. Editura Rosetti. ediţia a D-a revăzută şi adăugită. 2004. Bucureşti. cu modificările aduse prin O. 39 din 21 noiembrie 2000 şi Hotărârea nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->