Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea de Studii Europene Catedra Managementul Instituţiilor Europene

Ghid pentru redactarea şi prezentarea Lucrării de licenţă
- propunere-

Februarie 2007

.............................................................................................11 .......................................................................3 Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă....................................................6 Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă.........................................4 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă...................................................................................Cuprins Introducere – cadrul general......9 Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă..........................................................................................10 Anexe.............................

ro) şi va fi diseminat de către cadrele didactice coordonatoare tuturor studenţilor/absolvenţilor pe care acestea îi îndrumă.ro/studenti/regulamente/reg_licenta.pdf] 1 . − reguli de prezentare a lucrării de licenţă (capitolul 3). Prezentul Ghid va fi utilizat ca instrument de lucru al Catedrei Managementul Instituţiilor Europene începând cu sesiunea de licenţă iulie 2007. − reguli de redactare a lucrării de licenţă (capitolul 2). b) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. având următoarele obiective: − eficientizarea activităţilor de coordonare a lucrărilor de licenţă. − facilitarea redactării corecte de către student/absolvent a lucrării de licentă. Ghidul. pe parcursul elaborării şi prezentării lucrării. prezentul Ghid conţine: − informaţii referitoare la structura lucrării de licenţă (capitolul 1). In vederea atingerii obiectivelor enunţate anterior. respectând. − creşterea nivelului calitativ al lucrărilor de licenţă. cerinţele impuse de acesta.Introducere 3 Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la Universitatea „Babeş-Bolyai”1. Fiecare student al Facultăţii de Studii Europene are obligaţia de a-şi alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic coordonator. Prezentul Ghid pentru redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă (numit în continuare Ghid) este un document adoptat de către membrii Catedrei Managementul Instituţiilor Europene. − şabloane utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă (anexe).euro. − evaluarea unitară a absolvenţilor care îşi susţin lucrarea de licenţă.ubbcluj. împreună cu şabloanele utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă. Regulamentul poate fi consultat în întregime la adresa: [http://www. examenul de licenţă constă din două probe: a) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.ubbcluj. − grilă de evaluare a lucrării de licenţă (capitolul 4).euro. va fi publicat pe site-ul Facultăţii de Studii Europene (http://www.

g. rată mică de răspuns la chsetionare/interviuri. acestea vor fi prezentate. Concluziile lucrării – în această parte a lucrării de licenţă se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare. absolvenţii pot descărca de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene şablonul pentru redactarea paginii de titlu. De asemenea. metodologia folosită. b. lipsa accesului la unele surse bibliografice de referinţă. grafice) şi/sau tabele. Lista figurilor şi lista tabelelor – în cazul în care lucrarea de licenţă conţine figuri (imagini. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa2. firul roşu al lucrării (titlul capitolelor şi legătura dintre ele). fiecare putând să aibă. din care să rezulte că lucrarea îi aparţine. în partea finală. Conţinutul declaraţiei este prezentat în Anexa3. etc. datată şi semnată în original. c. obiectivele generale ale lucrării. h. sub forma unor liste (separat pentru figuri şi tabele) care conţin numele fiecărui element şi numărul paginii la care se află acesta (a se vedea exemplul din Anexa5). iar şablonul poate fi descărcat de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene. imediat după cuprins.shtml). care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol. Declaraţie standard – lucrarea de licenţă va conţine o declaraţie pe propria răspundere a absolventului. f. Copertă – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa1.Structura lucrării de licenţă 4 Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă Lucrarea de licenţă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii: a. nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată (a se vedea regulile de evitare a plagiatului disponibile la adresa: http://www. opinia . d. o secţiune de concluzii. Capitole – lucrarea de licenţă va conţine între 3 şi 8 capitole numerotate crescător.). e. gradul de noutate a temei. Introducerea nu se numerotează ca şi capitol. Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol (a se vedea exemplul din Anexa4).edu/%7Ewts/pamphlets/plagiarism.indiana. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei. precum şi limitele lucrării (confidenţialitatea datelor.

Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă. Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării.Structura lucrării de licenţă 5 personală privind rezultatele obţinute în lucrare. j. care nu se numerotează ca şi capitol. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1. etc). Anexa 2. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. i. . Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată. Concluziile lucrării nu se numerotează ca şi capitol.

numărul de pagini fiind între 60 şi 100. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. care pot fi aliniate centrat.5 linii (Format->Paragraph->Line spacing-> 1. justified.5 lines). lucrarea (cartea). h. Excepţie fac titlurile capitolelor. precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos). aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman. Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre. â . utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă. e. iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv. grafice.5 cm (Format> Paragraph-> Indentation-> Left). editura. î. . Antetul paginii . Figuri . ş. capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre. dacă este cazul. Numerotarea paginilor . până la ultima pagină a lucrării. aliniat la marginea din dreapta. centrat. − dreapta: 2 cm − sus: 2 cm − jos: 2 cm b. Spaţiere între rânduri . anul. Alinierea textului în cadrul paragrafelor . indicând în mod obligatoriu numele autorului(lor).Reguli de redactare a lucrării de licenţă 6 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă Formatul întregii lucrări este A4. iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): − stânga: 2. cu dimensiunea de 12 puncte. fiecare figură are număr şi titlu.textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified).pentru limba română). Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1. c. sursa datelor se precizează sub tabel. dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. care se menţionează deasupra tabelului. g. ţ. prima reprezentând numărul capitolului. centrat. f. cu următoarele elemente: a. sursa figurii se indică pe rândul imediat următor.apare începând cu introducerea şi va conţine numele absolventului (în stânga) şi titlul capitolului (în dreapta). care se menţionează sub figură. Dacă este cazul. prima reprezentând numărul capitolului. d.figurile (aici sunt incluse imagini. Fiecare tabel are număr şi titlu.numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu.textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1.5 cm. pagina sau adresa de Internet completă.

401. Caruso (2000).11. cărţi etc. . c) în cazul citării mai multor lucrări: Exemplu: În 1997. formule folosite).. Ovidiu Nicolescu..se structurează pe următoarele paliere: materiale tipărite (cărţi şi capitole în cărţi. Popescu (2003).. Bibliografia . remarcăm că responsabilitatea socială este abordată. Aceste liste bibliografice se vor ordona alfabetic şi vor respecta următoarele reguli de redactare: 1.. în corelaţie cu dezvoltarea durabilă. Philip Kottler). k. pp.se face prin indicarea prenumelui şi a numelui acestora (ex. b) în cazul citării din articole.) sau se doreşte explicarea unor termeni (ex. Stancu. puncte de vedere. rata inflaţiei. Exemplu: Analizând documentele oficiale ale Uniunii Europene5. poziţie în clasamente. i. etc. Acestea se numerotează unitar pentru toată lucrarea şi vor respecta următoarele reguli de citare: a) în cazul citării din articole. (2004). d) În cazul citării unor documente ale unor organizaţii. se vor introduce note de subsol (Footnotes) pentru a se indica sursa(ele). lucrarea (cartea). etc. Carte cu un singur autor Exemplu: Kotler. p. EC (2001). pagina sau adresa de Internet completă. articole şi lucrări conferinţe tipărite) şi surse electronice (articole şi lucrări conferinţe disponibile on line. Note de subsol . emoţionale şi intelectuale”3. în urma revizuirii modelului iniţial. de asemenea. cu mai mulţi autori: Exemplu: Inteligenţa emoţională este definită drept “capacitatea de a percepe emoţiile. 14. Editura CODECS. j. p. 50. editura.402. stakeholders. Salovey (1997). cu un singur autor: Exemplu: Daniel Goleman defineşte inteligenţa emoţională drept “capacitatea de a fi în stare să se motiveze.Reguli de redactare a lucrării de licenţă 7 indicând numele autorului(lor). p. clasificări. PIB. Mayer. definiţii.”2..în situaţia în care se citează (ex. cărţi etc. Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) . 2 3 4 5 Goleman (2001). Zece păcate capitale de marketing. etc). se menţionează cifre (ex. instituţii. anul. site-uri consultate). 24. p.. Ph. Bucureşti. au fost identificate patru domenii ale inteligenţei emoţionale4.

. Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces on-line Exemplu: Zairi. “Social responsibility and impact on society”. Teodorescu. N. consumatorului.. Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi.int/comm/employment_social/socdial/csr/greenpaper_en. [http://europa. “The Balance of Payment…. London. 6.1. (1973). George Allen and Unwin.emeraldinsight. pp. a fost consultată forma tipărită a revistei Exemplu: Kenen. Number 3. Capitol din carte Exemplu: Meade.Reguli de redactare a lucrării de licenţă 8 2. M. 172-178. 5.”. Unit EMPL/D. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility-Green Paper.155-176 Documente ale unor organizaţii. pp. European Commission. “Floating.12-30. in The Economics of Integration (ed. Krauss). Comportamentul 3. . 5. Bucureşti.eu. (2000). Editura Uranus. 2000. The TQM Magazine.pdf].B (1975). and indicators: a comparison of methods for changing exchange rates”. accesat aprilie 2006.com/Insight/ViewContentServlet? Filename=/published/emeraldfulltextarticle/pdf/1060120302. accesat aprilie 2006 la adresa: [http://www. M.pd f] 4. (2004). DG for Employment and Social Affairs. Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces direct. P. pp. Journal of International Economics. Volume 12. la care s-a avut acces on-line: Exemplu: EC (2001). Carte cu mai mulţi autori: Exemplu: Cătoiu. I. glides. J.

iar absolventul nu va citi informaţia de pe diapozitiv. Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia: − prezentarea va conţine între 8 şi 15 diapozitive (slide-uri). − 6-10 slide-uri cu text. − 1-2 slide-uri pentru concluzii − slide-urile nu vor conţine prea mult text (maximum 7 linii a câte 7 cuvinte fiecare). c. Intrebări: membrii comisiei pot adresa absolventului oricâte întrebări referitoare la subiectul lucrării de licenţă şi/sau metodologia şi resursele folosite. care va conţine cel puţin titlul lucrării. Reguli de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă: a. − slide ce va cuprinde cuvinte cheie (cu ajutorul acestuia se vor prezenta cele menţionate în introducerea lucrării de licenţă). Timp maxim de prezentare: 10 minute. Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării lucrării de către cadrul didactic coordonator (evaluare consemnată într-un referat semnat în original). − existenţa obligatorie a unui slide de titlu. numele absolventului şi numele cadrului didactic coordonator). . b. figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei). orei şi locaţiei la care îşi vor putea susţine lucrarea de licenţă în faţa comisiei. tabele.Reguli de prezentare a lucrării de licenţă 9 Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă Prezentarea lucrării de licenţă în faţa comisiei de examinare este cel puţin la fel de importantă ca şi redactarea acesteia. Cadrul didactic coordonator va însoţi absolventul în faţa comisiei. cât şi rezultatul evaluării comisiei. în urma prezentării şi susţinerii acesteia de către absolvent. − slide cu cuprinsul prezentării. Prezentare în PowerPoint: absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării realizate cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint. Neprezentarea absolventului la data. ora şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examenul de licenţă. Momentul şi locaţia prezentării: absolvenţii vor fi anunţati asupra datei. d.

1.Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse 2.5 puncte 5 puncte Punctaj 7 puncte 1. Crt. Criteriu de evaluare 1.Evaluarea lucrării de licenţă 10 Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă In vederea evaluării unitare a lucrărilor de licenţă. 4.Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform prezentului Ghid 3. 3.Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform prezentul Ghid (cu accent pe modul de tratare a referinţelor bibliografice) Grilă de evaluare a lucrării de către membrii comisiei Nr. Criteriu de evaluare Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform prezentului Ghid Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform prezentului Ghid (cu accent pe modul de tratare a referinţelor bibliografice) Prezentarea lucrării şi răspuns la întrebări Punctaj 2 puncte 1.5 puncte .5 puncte 1. 2. s-au întocmit următoarele grile de evaluare: Grilă de evaluare a lucrării de către cadrul didactic coordonator: Nr.5 puncte 1. Crt.

fiecare pe câte o pagină.Anexe 11 Anexe In continuare prezentăm. şabloane pentru următoarele documente: Anexa 1: Coperta lucrării de licenţă Anexa 2: Prima pagină a lucrării de licenţă Anexa 3: Declaraţie standard privind originalitatea lucrării Anexa 4: Exemplu de cuprins Anexa 5: Exemplu pentru lista de figuri şi lista de tabele Precizăm faptul că aceste şabloabe pot fi descărcate de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene şi pot fi utilizate de către absolvenţi în procesul de redactare a lucrării de licenţă. .

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE LUCRARE DE LICENŢĂ Coordonator ştiinţific Titlu Prenume Nume Absolvent Prenume Nume Anul .

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Secţia Managementul Instituţiilor Europene Titlul lucrării Coordonator ştiinţific Titlul academic Prenume Nume Absolvent Prenume Nume Cluj-Napoca Anul .

Cluj-Napoca. De asemenea. sunt scrise între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei. − reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori deţine referinţa precisă. − rezumarea ideilor altor autori deţine referinţa precisă la textul original. data Absolvent Prenume Nume _________________________ (semnătura în original) . inclusive cele de pe Internet. cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului: − toate fragmentele de text reproduse exact.Declaraţie Prin prezenta declar că Lucrarea de licenţă cu titlul “Titlul complet al lucrării” este scrisă de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie de învăţământ superior din ţară sau străinătate. sunt indicate în lucrare. declar că toate sursele utilizate. chiar şi în traducere proprie din altă limbă.

...............................16 Lista tabelelor...........................................4 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă........................................Cuprins Februarie 2007.................................................................................................................................1 Introducere – cadrul general........................16 ...........................................................................3 Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă........................................................................................................................................................................15 Lista figurilor.....12 Titlul lucrării............................13 Cuprins.................................................................11 LUCRARE DE LICENŢĂ...................................................................................6 Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă.................................10 Anexe................

Lista figurilor Lista tabelelor .