You are on page 1of 753

Biblia Hebraica Stuttgartensia

Genesis 1
¶ÂrÄA'AhÃw 2 :¶Ârˇ ïA'Ah túE'wà £«ym aõ H KA h a túE' £y°ih»lÈ' 'ZflrA–b tyõiH'„r¸–b 1
yún≈ p K¸ -lav tepx eõ r fi m ¸ £yÅh i l » ' È x fi ˚˘rwà £ÙÚht ¸ yûˇ n≈ p K¸ -lav ™eHx OY wà ˚hÅb O w√ èˇ ˚hèt O hút A yà h A
-te' £yôih»lÈ' 'Ërˇ ü¬Cyw¬ 4 :rÙø'-yihyà ïw¬ rÙÚ' yûˇ h i yà £yõh i l » ' È rem'ByC◊ w¬ 3 :£«yïm GA h a
'âr fl q Ÿ yC« w¬ 5 :™eHx Oø h a §yúb E ˚ rÙY'Ah §yúE–b £yÅih»lÈ' lZ„–d¸b¬yC w¬ bÙÚX-yik – rÙY'h A
£ÙBy r’qb OY -yihyà ïw¬ bÂrˇ v eú -yihÃyï¬w hAlÃy°Al 'flrˇ û ˇ“q ™eHYx O l a wà £ÙØy ˇè rÙ'Al |£yòih»lÈ'
lyÅd –Ê b ¸ m a yûˇ h i y«w £«ym GA° h a ™ÙZtb –¸ v fi yõq ÷ r fl yúh i yà £yÅh i l » È' rem'ûyC◊ w¬ 6 > :dˇˇïx A ' e
ˇè rH e ' · ˇè £y« m Gaè h a §yòb –E lÄd –„ ¸b¬Cy¬w Çfivy÷qflrAh-te' ê£yih»l' È Wavˇû yC¬ w¬ 7 :£«yïm A l A £«ym aõ §yúb –E
'^r fl q Ÿ yC« w¬ 8 :§ïk E -yihyà ïw¬ v fi y°q ÷ r fl l A lûˇ v a m E rˇˇH eõ ' · £«yaÅm G h a §yûˇ b E ˚v fi yÅq ÷ r fl l A taxˇû t Ga m i
> :yïn« H E £ÙBy r’qb OY -yihyà ïw¬ bÂrˇ v eú -yihyà ïw¬ £«ym A° H A v fi yõ÷qflrˇ ïAl £yôih»lÈ'
hõe'flrEtÃw dÅAxe' £Ù˘qm A -le' ˇè £y« m aè H KA h a taxt Gaò m i £«ym Gaä h a ˚=wq –“ y« £yÄh i l » ' È rem'ûyC◊ w¬ 9
£«ym Gaõ h a húw≈ q Ÿ m i l ¸ ˚ ¶Âr' eÅ èˇ hH A b –A yC¬ l a |£yòih»lÈ' 'âflrŸq«Cyw¬ 10 :§ïk E -yihyà ïw¬ h°H A b –A yC¬ h a
èˇ ¶ÂrèA'Ah 'òEHËdˇ ïaGt £yÄh i l » ' È rem'ûyC◊ w¬ 11 :bÙøX-yik – £yõh i l » ' È 'Ërˇ yC¬ú w¬ £y°m Gi y¬ 'Zr fl q “
ÙYb-ÙvËrz¬ rˇˇH eú ' · ÙØnyiml ¸ èˇ yr Ê p K¸ heWv O` yãr Ê p K¸ ¶ûˇ v E vfirØ∆z fivyZÊrÃzam beWEvò 'eHÅ–d
˚hØn≈ yiml ¸ ˇè vr fi z∆è v fi y`r Ê zà m a beWûˇ Ev 'eH–d∏ ¶ÂräA'Ah 'âEcÙGt¬w 12 :§ïEk-yihÃyï¬w ¶Ârˇ °A'Ah-lav
-yihyà w¿¬ 13 :bÙøX-yik – £yõh i l » ' È 'Ërˇ yC¬ú w¬ ˚h°n≈ yiml ¸ ÙYb-ÙvËr¬z rˇˇúeH·' ]3 y_r Ê p K¸ -heWv Oø ¶üEvwÃ
ˇè tr O ' O m ¸ yòh i yà £yÄh i l » ' È rem'ûyC◊ w¬ 14 > :yïH i yilH ¸ £ÙBy r’ qb OY -yihyà w¿¬ bÂrˇ v eú
£yÅd Ê v · ÙZml ¸ ˚ ˇè tt O ' O l ¸ ˚`yh A wà hAlyà l GA° h a §yûˇ b E ˚ £ÙõyC h a §yúb –E lyàd –Ê b ¸ h a l ¸ £«ym aÅ H KA h a v fi yûˇ q ÷ r Ë b –i
¶Ârˇ °A'Ah-lav ryõi'h A l ¸ £«ym aÅ H KA h a v fi yûˇ q ÷ r Ë b –i ˇè tr O Ù'¸ml i ˚`yh A wà 15 :£yïn« H A wà £yõm i y√ l ¸ ˚
rÙ`'AGmah-te' £y°ilOdgFà h a t˜r O ' O m G¸ h a yún≈ ¸H-te' £yÅih»lÈ' Wavˇû yC¬ w¬ 16 :§ïk E -yihyà w¿¬
tõE'Ãw hAlÃyÅaGlah telˇû H e m ¸ m e l ¸ ˇè §X O q –“ ah rÙ`'AGmah-te'Ãw £ÙØyC h a telˇû H e m ¸ m e l ¸ ˇè ld O gF√ h a
:¶Ârˇ ïA'Ah-lav ryõi'h A l ¸ £«ym A° H KA h a v fi yûˇ q ÷ r Ë b –i £yõh i l » ' È £ôt A ' O §út GE yC« w¬ 17 :£yïb i k A Ù–kh a
£yõh
i l » ' È 'Ërˇ yC¬ú w¬ ™eHx OÚ h a §yûˇ b E ˚ rÙY'h A §yúb –E lyÅd –Ê b ¸ ahl · ï˚ hAlyà l GaÅ b a ˚ £Ùûˇ yC b –a ˇè lH O m ¸ l i wà 18
rem'ûyC◊ w¬ 20 > :yïv i yibr Ë £ÙBy r’qb OY -yihyà ïw¬ bÂrˇ v eú -yihyà ï¬w 19 :bÙøX-yi–k
yõ≈n¸Kp-lav ¶ÂrÅA'Ah-lav •ûˇ EpÙvÃy ˇè •ÙvÃw h°yC√ x a Hepˇû n∆ ¶Ârˇ H eõ £«ym GaÅ h a ˚ZcËr¸H«y £yÅih»lÈ'
Hepˇû n∆ -lAk – tûˇ ' E wà £y°l i d O gFà h a £õn« y«nF t Ga h a -te' £yÅh i l » ' È 'Zr fl b ¸ yC« w¬ 21 :£«yïm A H KA h a v fi yúq ÷ r Ë
˚hØn≈ yiml ¸ ˇè •n√ k –A •Ù`v-lAk – tâ' E wà £Äh e n≈ yïm i l ¸ £«ym Gaä h a ˚âcËrAH ÉreH·' teWáemOrˇ ïh A |hûˇ yC√ x a h ¡a
˚Äbr Ë ˚ ˚˘rp K¸ rˇˇm OÚ 'El £yõh i l » ' È £ôt A ' O ™Ârˇ üb A yà w¬ 22 :bÙøX-yik – £yõh i l » ' È 'Ërˇ yC¬ú w¬
r’qb OY -yihyà ïw¬ bÂrˇ v eú -yihyà ïw¬ 23 :¶Ârˇ ï' A b –A bÂrˇ y«ú •ÙYvh A wà £yÅm Gi yC¬ b –a ˇè £y« m Gaè h a -te' ˚`'l ¸ m i ˚
h
– n√Ø yiml ¸ ˇè hyC√ x a Hepn∆ò ¶Âr ' Aä h A 'âc E ÙGt £yÄih»lÈ' rem'û◊Cyw¬ 24 > :yïH i yimx · £ÙBy
t=yC¬ x a -te' £ É yihl » ' È Wavˇû yC¬ w¬ 25 :§ïk E -yihyà ïw¬ h – n√° yiml ¸ ¶Ârˇ õe'-ÙtÃyïaxÃw Wemr Â_ w√ húm A h E b –¸
˚h°≈nyim¸l hõAmfld·'ïAh WemBÂr-lAk – tô' E wà h – n√Ø yiml ¸ ˇè hm A h E –¸bah-te'Ãw –hÆ√nyim¸l ¶ÂräA'Ah
˚nõm E l ¸ c a b –¸ £_d fl ' A húW e v · ïn¬ £yÅh i »lÈ' rem'û◊Cy¬w 26 :bÙøX-yi–k £yõh i l » ' È 'Ërˇ yC¬ú w¬
¶ÂrÅA'Ah-lAk¸b˚ èˇ hAmEh¸–bab˚ £«ym aÄ H KA h a •ÙZvb ¸ ˚ £MyC√ h a t=g¬ d Ë b i ˚É d – r Ë y« wà ˚n°t E ˚mËdk –i
ˇè £d fl ' A h ¡A -te' |£yòh i »lÈ' 'âflr¸b«Cy¬w 27 :¶Ârˇ ïA'Ah-lav WúEmOrA¡h WemYÂrAh-lAk¸b˚
™Ârˇ û ˇb A yà w¬ 28 :£ït A ' O 'Br fl b –A hõb A q ‘ nà ˚ rˇˇk Aú z√ ÙÚt' O 'Zr fl b –A £yõh i l » ' È £elc eú b –¸ ÙÅml ¸ c a b –¸
h
A H u° b ¸ k i wà ¶Ârˇ ' Aõ h A -te' ˚B'¸lim˚ ˚_bËr˚ ˚ırp K¸ £yÄh i l » ' È £äehAl rem'=◊Cy¬w Ç£yih»lÈ' ê£AtO'
:¶Ârˇ ïA'Ah-lav teWúemOrA¡h hõ√Cyax-lAk¸b˚ £«ym aÅ H KA h a •ÙZvb ¸ ˚ ˇè £yC√ h a tòg¬ d Ë b –i ˚ãdr Ë ˚
-lav èˇ reH·' vfirÆ∆z fivZ„rOz |beWûˇ Ev-lA–k-te' £äekAl yiGtâat√n h É nF≈ h i £yÄh i l » ' È rem'ûyC◊ w¬ 29
hõy∆ h ¸ ïy« £úk e l A vfirˇ z√° v fi r „Z Oz ¶õEv-yÊr¸p Ùú–b-reH·' ¶ôEvAh-lA–k-te'Ãw ¶ÂrÅA'Ah-lAk yûˇ n≈ p K¸
Wûˇ m E Ùr |lZk O l ¸ ˚ £«ym aä H KA h a •Ùâv-lAk¸l˚ ¶ÂrA'Ah∏ tûˇ ¬Cyax-lAk¸lï˚ 30 :hïAl¸kA'¸l
:§ïEk-yihÃyï¬w h°Al¸kA'¸l beWõEv qÂrˇ ú∆y-lA–k-te' hØ√Cyax Hepûˇ n∆ ˇè Ùb – -reH' · ¶ÂrÄA'Ah-lav
-yihyà w¿¬ bÂrˇ v eú -yihyà w¿¬ dˇˇ' OÚ m ¸ bÙYX-h≈nF h i wà hÅW A v A rˇˇû ˇeH·'-lA–k-te' èˇ £yih»lÈ' 'Ërˇ ò¬Cy¬w 31
> :yïH Ki H Ki h a £ÙBy r’qb OY

Genesis 2
:£ï'
A b
A c¸ -lAkwà ¶Ârˇ '
Aõ h
A wà £«ym aú H
KA ha ˚ôl
G ku yà w¬ 1
£Ùûˇ yC b
–a ˇè tb
–O H
¸ yC« w¬ h°W
A v
A rˇˇû H
e '
· Ùõt
G k¸ 'alm¸ yÅv
i yibH
K¸ h
a £Ùûˇ yC b
–a ˇè £yihl » '
È lòka yà w¬ 2
£Ùûy-te' ˇè £yihl » ' È ™Ârˇ b Aò yà ¬w 3 :hïAWAv rˇˇúeH·' ÙõGt¸k'al¸m-lAk – m i yÅv i yibH K¸ h a
£yõih»lÈ' 'BflrA–b-reH·' ÙÅGt¸k'al¸m-lAk – m i ˇè tb a H A Ù`b yûˇ k –i ÙÚt' O HYd –„ q — yà w¬ yÅv i yibH K¸ h a
£°' A r Ë ˇ ïb –A h i b –¸ ¶Ârˇ ' Aõ h A wà £«ym aô H KA h a tÙ˙dl ¸ Ùt hel G ˇû ' E 4 > :tÙøWv · l a
hÄÂdAKWah fixyûˇ iW |lZOkÃw 5 :£«yïm A H A wà ¶Ârˇ úe' £yõih»lÈ' hú√whÃy tÙ_Wv · £ÙÆyb –¸
hòw√ hÃy ryäX i m ¸ h i 'âl ◊ yÉ k –i x°m A c ¸ y« £Ârˇ û ˇX e hYd  W KA h a beWúEv-lAkÃw ¶ÂrÅA'Ab hûˇ ∆y¸hï«y £ÂreXò
-§im hûˇ l e v · ïy¬ dˇˇ' Eõ wà 6 :hïm A fld·'ïAh-te' dˇˇYOb·vïal §«yÅa' £ZfldA'Ãw ¶ÂrÅA'Ah-lav èˇ £yih»lÈ'
-te' £yäh i l » ' È h=w√ hÃy r É c e y«yC w¬ 7 :hïAmfld·'ïAh-yï≈n¸Kp-lA–k-tïe' hõ“q¸HihÃw ¶Ârˇ °A'Ah
Hepn∆ú l ¸ £Yd fl ' A ïh A yúh i yà ïw¬ £y°yC« x a tûˇ m a H ¸ n« wyõp KA ' a b –¸ xúp Ka yC« w¬ hÅm A d fl ' · ˇû h A -§im ˇè rp A v A £Äd fl ' A ïh A
rˇˇúeH·' £YfldA'ïAh-te' £ÅAH £eWˇû yC√ w¬ £Âdˇ q –’° m i §Âdˇ v Eõ b –¸ -§¬gF £yôh i l » ' È hü√whÃy vãX La yC« w¬ 8 :hïyC√ x a
bÙZXÃw hõe'Ëram¸l dˇˇm Aú x ¸ n∆ ¶ôv E -lAk – hÅm A d fl ' · ˇû h A -§im ˇè £yihl » ' È hòw√ hÃy xãm a c ¸ yC¬ w¬ 9 :rˇˇïc A y√
'ûˇ c
E yO ˇè rh A n√ wà 10 :vΩr fl w√ bÙBX tavd –fiY h a ¶àv E wà §ØgF√ h a ™ÙZtb –¸ ˇè £y«yC x a ïh a ¶òv E wà l°k A '· m a l ¸
£úEH 11 :£yïiH'flr húAvA–bËra'¸l hõy√ h A wà dÅr „ p KA y« ˇè £H KA m i ˚ §°√Fgah-te' tÙ˜q¸Hah¸l §ÂdÅEvEm
:bïAh√∑zah £õAH-reH·' hÅl A y«wx · ïh a ¶Ârˇ û ˇe'-lA–k tE'ò bÄEbO–sah '˚Zh §ÙÚHyiKp dˇˇõAxe'ïAh
rˇˇúAh√Fnah-£ïEHÃw 13 :£ahøOKHah §eb' eú wà xald O˜ b –¸ h a £úH A bÙÚX 'wõihah ¶Ârˇ úA'Ah bôahœzï˚ 12
ˇè yH
i yilH K¸ h a rˇˇh Aò nF√ h a £âH E wà 14 :H˚ïk – ¶Ârˇ úe'-lA–k tõE' bÅb E Ù–sh a '˚Zh §ÙÚxy«gF yõn« H KE h a
:tΩr fl p ¸ '˚Bh yõv i yibr Ë ˇ ïh A rˇˇh Aú nF√ h a wà r˚°H K ' a tûˇ m a d Ë q ÷ ™õElOhïah '˚Bh l’qÅ–dix
:–hΩflr¸mAH¸l˚ –hYfld¸bv A l ¸ §Âdv EÅ -§¬gb ¸ ˚hûˇ x E nF« yC¬ w¬ £Úd fl ' A ïA h-te' £yõih»lÈ' hú√whÃy xôq –— yC« w¬ 15
:lïEk'◊Gt lBOkA' §õ√Fgah-¶ïEv lBO–kim rˇˇÚOm'El £YfldA'ïAh-lav £yÅh i l » ' È hûˇ w√ hÃy ˇè wc a yà w¬ 16
tÙBm ˚Fnm Geõ m i ß ú l ¸ k A ' · £Ù_yb –¸ yÄk –i ˚Fnm Ge° m i lõk a '◊t 'Bl ◊ vÅr fl w√ bÙZX ˇè tv a d –fiè h a ¶Äv E m E ˚ 17
-–heWÈvïe' Ù°–dab¸l £YfldA'ïAh tÙByÈh bÙ_X-'◊l £yÅih»lÈ' hûˇ √whÃy ˇè rm e 'èyC◊ w¬ 18 :t˚ømt GA
èˇ hÂdAKWah tò¬Cyax-lA–k hÄAmfld·'ïAh-§im £yäih»lÈ' h=√whÃy ÉrecyC« w¬ 19 :Ùïd – gà n∆ k –¸ r∆zv Eõ ]1 Ùúl G
ÉlOkÃw ÙÚl-'flrŸq«Cy-ham tÙY'Ëril £Åd fl ' A ˇû h A -le' ˇè 'b E yC√ w¬ £«ym aÅ H KA h a •ÙZv-lAk – ˇè t' E wÃ
tÙÄmEH £äfldA'ïAh 'âflrŸq«Cy¬w 20 :ÙømH ¸ '˚Bh hõyC√ x a Hepn∆ú £_d fl A'ïAh Ù^l-'flrŸq«y râeH·'
'úAcAm-'ø◊l £àfldA'¸l˚ hÚd  W KA h a tûˇ yC¬ x a lYk O l ¸ ˚ £«ym aÅ H KA h a •ÙZv¸l˚ èˇ hAmEh¸–bah-lAk¸l
xÄq –— yC« w¬ §°H A y«yC w¬ £Yd fl ' A hA -lav hôAm„–dËraGt |£yüih»lÈ' h=√whÃy l É p KE yC¬ w¬ 21 :Ùïd – gà n∆ k –¸ r∆zv Eõ
vôAlEFcah-tïe' |£yüih»lÈ' h=√whÃy §É b e yC« w¬ 22 :h√nF ït Ge x ¸ t Ga rˇˇW Aõ b –A rˇˇgFOB s ¸ yC« w¬ wyÅt A v O l ¸ c Fa m i ˇè tx a ' a
£
Ç d fl ' A h ¡A r ê m e '◊yC w¬ 23 :£Ωd fl ' A ïAh-le' Ahõe'ibÃy¬w h°AKHi'¸l £YfldA'ïAh-§im xú—qAl-reH·'
yÚr Ê W A b –¸ m i rˇˇW Aõ b A ˚ yÅm a c A v · ïm E £ecv e ò £avp KaÄ h a t'ûz◊
:t'Ω◊∑z-hAx›qïul Hyõi'Em yúi–k hÅAKHi' 'Z„r“–q«y èˇ t'◊z¸l
rˇˇW Aú b A l ¸ ˚Yyh A wà ÙÅt G H ¸ ' i b –¸ qûˇ b a d fl wà ٰm G ' i -te'wà wyõb i ' A -te' HyÅi'-b√z·v¬¿y èˇ §E–k-lav 24
:˚HïH A b –O t ¸ y« 'Yl ◊ wà ٰt G H ¸ ' i wà £Yd fl ' A ïh A £yÅm Gi ˚r·v ˇè £h e y≈n¸H ˚`yh ¸ ïyC« w¬ 25 :dˇˇïx A ' e

Genesis 3
£y°h i l » ' È hûˇ w√ hÃy hõAWAv rˇˇúeH·' hÅÂdAKWh a tûˇ yC¬ x a ˇè lk –O m i £˚Årv A hûˇ y√ h A ˇè Hx A nF√ h a wà 1
:§ïgF√ h a ¶úv E lYk –O m i ˚Ålk ¸ 'øt ◊ 'Z◊l £yÅih»lÈ' rˇˇû m a ' A -yïk –i •a'ò hÅH KA ' i ˇû h A -le' ˇè rm e 'èyC◊ w¬

ê v E h A yZr Ê p K¸ m i ˚ 3 :lïk E '◊n §õ√Fgah-¶ïEv yBÊr¸Kpim H°Ax√Fnah-le' hõAKHi'ïAh rem'B◊Gt¬w 2
-§ep K Ù°b – ˚YvgFà t i 'Bl ◊ wà ˚Fnm GeÅ m i ˇè ˚l¸k'øt ◊ '`l ◊ £yÄh i l » ' È rˇˇû m a ' A §Ç gF√ h a -™Ùt¸b – rˇˇû H e ' ·
v
fi d„Z yO yik – ò 5 :§˚øtm u t G¸ tÙYm-'ø◊l h°AKHi'ïAh-le' HõAx√Fnah rem'ByC◊ w¬ 4 :§˚øtm u t G¸
yõvE d Ë yO £yÅh i l » 'ïk –E ˇè £t e y«yh ¸ w« £°k e y≈nyïv E ˚Yxq Ÿ p ¸ n« wà ˚Fn mGeÅ m i £ûˇ k e l ¸ k A ' · ˇè £Ùy¸b – yÄk –i £yÅh i l » ' È
'˚Zh-h√w' · ït a yüikwà läk A ' · ma l¸ ¶âEvAh ÉbÙX yûˇ i–k háAKHi'ïAh 'Ârˇ û ˇt GE w¬ 6 :vΩr fl w√ bÙBX
h
– H Aô yi'l ¸ -£¬gF §üEt G t Gi w¬ l°k a '◊t G w¬ ÙYyr Ë p Ki m
i xúq –— t Gi w¬ lyÅk –i W ¸ h a l ¸ ˇè ¶v E h A dˇˇm Aò x ¸ n∆ wà £«yn¬Æ yEvl A
ˇè ˚r¸p K t ¸ yC« ïw¬ £°h E £õm Gi r Á yïv E yúk –i ˚Åvd Ë ˇ û ˇyC≈ w¬ £Åh e y≈nH ¸ yûˇ n≈ yEv ˇè hn√ x ¸ q —è p KA t Gi w¬ 7 :lïk a '◊yC w¬ h – m GAõ v i
£yôih»lÈ' hü√whÃy lÙâq-te' ˚ãv¸mH ¸ yC« ïw¬ 8 :t¡r O gO x · £õh e l A ˚BWv · yC¬ w¬ hØn√ ' E t ¸ hûˇ l E v ·
£yÅh i l » ' È hûˇ w√ hÃy ˇè yn≈ p K¸ m i ÙÄGt¸Hi'Ãw £äfldA'ïAh 'âE–bax¸t«yC w¬ £Ù°yC h a x fi ˚˘rl ¸ §õgF√ b –a ™úl GE ha t ¸ m i
:hA–kï∆Cya' ÙYl rem'B◊Cy¬w £ÚfldA'ïAh-le' £yõih»lÈ' hú√whÃy '_flrq Ÿ yC« w¬ 9 :§ïgF√ h a ¶úv E ™ÙYtb –¸
:'ïb E x A ' E w√ yiknOY ' A £ır O yEv-yïk –i '_r fl yi'w√ §°gF√ b –a yit G v ¸ m aõ AH ú߸lOq-te' rem'D◊Cy¬w 10
yút
Gi l¸ b i l ¸ ßyôt i y«wF c i rˇˇüH e ' · ¶ÄEvAh-§im·h hAGt°A' £˜OryEv yúk –i ß Ø l ¸ dyûˇ gF« h i yimò rem'DyC◊ w¬ 11
'wôh i yÅd Ê m GA v i hAt G ˇû t a n√ rˇˇû e H·' èˇ hAKHi'ïAh £ÚfldA'ïAh rem'YyC◊ w¬ 12 :At G l ¸ ïk A 'A ˚Fnm Geõ m i -lAk' ·
t'û◊∑z-ham hõAKHi'Al £yôih»lÈ' hü√whÃy rem'=◊Cy¬w 13 :lïEkO'√w ¶õv E h A -§im yúl Gi -h√nt ¸ ïn√
|£yúh i l » ' È hâÙA hÃy r É m e '◊yC w¬ 14 :lïEkO'√w y«nõa'yiKHih HúAx√Fnah hÅAKHi'ïAh èˇ rem'èt G◊ w¬ ty°W i v A
êHAx√Fnah-lïe'
hÚd  W KA ha tûˇ yC¬ x a lYk –O m i ˚ hÅAmEh¸–bah-lA–kim èˇ hAGta' r˚`rA' t Ç '◊z∑ t A yûˇ W i v A yûˇ k –i
:ßyïyC∆ x a yúm E yà -lAk – lõk a '◊t G rˇˇp Aú v A wà ™Ål E t E ˇû ßnà x O gFà -lav
h
– v A° r Ë z¬ §yûˇ bE ˚ß õ v · r Ë z¬ §yúb E ˚ hÅH KA ' i ïh A §yûˇ b E ˚ ˇè ßnà yïb –E tyÄH i ' A |hûˇ b A yE'wà 15
< :bæq ‘ v A ˚Fnp eú ˚H¸t G hõt GA ' a wà H'År ◊ ˇû ßp ¸ ˚HÃy '˚hò
rÄamA' hûˇ AKHi'Ah-lïe' 16
£y°n« b A yZd Ê l ¸ ït GE becv eõ b –¸ ™Øn≈ r O ˇ ïh E wà ™ûˇ n≈ Ùb¸c F v i ˇè h–ebËra' hòA–bËrah
< :™ïA–b-lAH¸m«y '˚YhÃw ™ÅEt“q˚ZH¸Gt èˇ ™EHyi'-le'Ãw
rˇˇHeò '
· ¶Åv E h A -§im ˇè lk a 'è◊Gt¬w ÇßeGt¸Hi' lÙ˘q¸l ]3 t GAê v ¸ m a H A -yïk –i rÄamA' £ZfldA'¸l˚ 17
˚Fnm Ge° m i lõk a '◊t 'Bl ◊ rÅm O 'El ˇè ßyèt i y«wF c i
ßÅr  ˚b·vïb –a ˇè hm A fld·'ïAh h`flr˚r·'
:ßyïyC∆ x a yúm E yà lYk –O h√nF l eÅ k · 'øt G◊ ˇè §ÙbAc F v i b –¸
:hΩÂdAKWah beWúEv-te' õAGt¸lakA'wà ™°l A x fiΩ yûˇ m i c ¸ t Ga rˇˇd –fiY ËrfidÃw ¶ÙıqÃw 18
£exÅel lak'Z◊Gt èˇ ßyèeKpa' tòav≈z¸–b 19
t
GA x ¸ q –“° l u h√nF m Geõ m i yúk –i hÅm A d fl ' · ˇû hA -le' ˇè ßb ¸ ˚øH dˇˇv aò
:b˚øHt GA rˇˇp Aõ v A -le'wà hAt G ' aÅ rˇˇû p A v A -yïk –i
ÉWav¬Cy¬w 21 :yïAx-lA–k £úE' hõt A yà ïh A 'wúh i yôk –i h°wF√ x a Ùõt G ¸Hi' £úEH £_fldA'ïAh '^flrŸq«Cy¬w 20
> :£ïH E b –i l ¸ yC¬ w¬ rÙYv tÙBnt ¸ k –A Ùôt G H ¸ ' i l ¸ ˚ £^fldA'¸l £yäih»lÈ' h=√whÃy
|rem'û◊Cy¬w 22
-§epK |hûˇ t GA v
a wà vÚr fl w√ bÙZX tavd fiY l A ˚Fnm GeÅ m i dˇˇû x a ' a k –¸ ˇè hy√ h A ˇè £d fl ' A ïh A §òh E £yÄh i l » ' È hûˇ w√ hÃy
hú√whÃy ˚hôEx¸GlaHÃyï¬w 23 :£ïAlv O l ¸ yúx a w√ lõk a ' A wà £yØyC« x a ïah ¶ûˇ v E m E £¬gF ò ˇè xq — l A wà ÙÄdy√ xûˇ l a H ¸ y«
-te' HÂrˇ g√õ yà w¬ 24 :£ïH KA m
i xõ—–qul rˇˇúeH·' hÅm A d fl ' · ˇû h A -te' ˇè db O v · ïl a §Âdˇ v E° -§¬gF m i £yõh i l » ' È
èˇ bÂrèexah Xahòal tâ' E wà £yÄb i r Á k –¸ h a -te' §Âdv Eä -§¬gl ¸ £Âdq –’â m i §É k –E H ¸ yC¬ w¬ £Úd fl ' A ïh A
< :£yïyC« x a ïh a ¶úv E ™Ârˇ d –ÂY -te' ràOm¸Hil tekÅeKpah¸tiGmah

Genesis 4
rem'àt G◊ w¬ §«yq —Å -te' delˇû t GE w¬ ˇè rh a t Gaè w¬ Ù°t G H ¸ ' i hûˇ wF√ ax-te' vYfid√y £ÅfldA'ûˇ AhÃw 1
èˇ lebèeh-yihÃyï¬w leb°Ah-te' wyõixA'-te' tÂdÅelAl •esZOGt¬w 2 :hïw√ hÃy-te' Hyõ' i yityún« q “
y^r Ê p K¸ m i §«yq —ä 'âb E yC√ w¬ £y°m i y√ ¶ûˇ q –‘ m i yõh i yà w¿¬ 3 :hïm A fld·' dˇˇúEbOv hõ√yAh §«yq —à wà §'Åc ◊ hEvr O˘
ÙYn'◊c tÙırk O b –¸ m i '˚_h-£¬g 'yúb i Eh lebâehÃw 4 :hï√whyïal hõAxÃnm i hôm A d fl ' · h ¡A
ÙYtx A nà m i -le'wà §«yq —ú -le'wà 5 :ÙøtAxÃnim-le'Ãw lebõeh-le' hØ√whÃy vaHˇû yC« w¬ §°h e b E l ¸ x e ïm E ˚
hAGmAlò §«y°“q-le' hõ√whÃy rem'ByC◊ w¬ 6 :wyïn√ p KA ˚Ylp K¸ yC« ïw¬ dÅ' O m ¸ ˇè §y« q —è l ¸ raxò«Cy¬w h°AvAH 'Z◊l
'Zl ◊ ˇè £' i wà tÅ' E W ¸ ˇè byiXyEt G -£i' 'Ù`l·h 7 :ßyï∆nAp ˚Bl¸p√n hAm G l Aõ wà ™Ål A hflrˇ û ˇx A
:Ùïb – -lAHm ¸ t Gi hõt GA ' a wà ÙÅtq “ ˚ZHt G¸ ˇè ßyèl e ' E wà ¶°b E r O t'ûˇ ALXax xatõeKpal byÅiXyEt
lebh eú -le' §«yq —ô £“qyC√ú w¬ hÅd  W KA b –a £ûˇ t A Ùy¸hb –i ˇè yh i yà ¿¬w wy°ixA' lebûˇ eh-le' §«yq —õ rem'ByC◊ w¬ 8
'Zl ◊ ˇè rm e 'èyC◊ w¬ ßy°x i ' A lebˇû h e yõ' E §«yq —Å -le' ˇè hw√ hÃy rem'`yC◊ w¬ 9 :˚hïg≈ r Ë h a yC¬ w¬ wyõx i ' A
£yúq ÷ v · c O ßyÅx i ' A yûˇ m E d –Ë lÙqò t A y°W i v A hûˇ m e rem'YyC◊ w¬ 10 :yiknOΩ ' A yõx i ' A rˇˇm Eú H O h · yit G v ¸ d fiÅ y√
-te' hûˇ t A c ¸ p KA rˇˇû H e ' · ˇè hAmfld·'ïAh-§im hAGt°A' r˚˘rA' hõAGtavÃw 11 :hïAmfld·'ïAh-§im yõalE'
-'ø◊l hÅAmfld·'ûˇ Ah-te' èˇ dOb·vït a yòk –i 12 :ßΩd  yC√ m i ßyõx i ' A yúEmË–d-te' taxô—qAl AhyÅiKp
h°w√ hÃy-le' §«yq —õ rem'ByC◊ w¬ 13 :¶Ârˇ ï' A b A húy∆ h ¸ ït Gi dˇˇn√õ √w vún√ ™°l A h – x Aõ k –O -tEt G •ús E t O
ßyõn∆ p KA m i ˚ hÅm A d fl ' · h ¡A yûˇ n≈ p K¸ ˇè lv a m E £ÙÆyC h a yät i ' O t GA H ¸ r fiâ gF≈ §É h E 14 :'øW O nFà m i yõn« wO v · lÙıdgF√
ÙZl rem'^yC◊ w¬ 15 :y«nïg≈ r Ë h a y¿¬ yõ' i c ¸ m O -lAk húy√ h A wà ¶Âr' AÅ –Ab ˇè dn√ w√ vòn√ yityMy« h A wà rˇˇt E° s –A ' e
yút
Gi l ¸ b i l ¸ tÙÅ' ˇè §y« q —è l ¸ hòw√ hÃy £eWyC√= w¬ £°q –“ y… £«yt aõ v A b ¸ H i §«yq —Å gZr „ h O -lAk – ˇè §k E l A hÆw√ hÃy
dÙYn-¶Ârˇ ïe'¸–b beHú≈Cy¬w h°√whÃy yûˇ n≈ p ¸ l Gi m i §«yq —õ 'EcyC≈ú ¬w 16 :Ùø'¸cOm-lA–k ÙYtO'-tÙ–kah
ryÅv
i h∆nb –OZ ˇè yh i yà ïw¬ ™Ù°nx · -te' delˇû t GE w¬ raht Gaõ w¬ ÙÅt G H ¸ ' i -te' ˇè §y« q —è vfidˇ yC≈ò w¬ 17 :§Âdˇ ïv E -tamd Ë q ÷
dàflryivÃw dÅflryiv-te' èˇ ™Ùn·xïal dˇˇl Eò wF√ yC« w¬ 18 :™ÙΩnx · ÙBnb –¸ £õH E k –¸ ryÅv i h A £ûˇ H E ˇè 'r fl q Ÿ yC« w¬
-te' dˇˇúal√y lõE'AH˚t¸m˚ lÅE'AH˚Zt¸m-te' ˇè dl a y√ lÄ' E y√ yC x i m ¸ ˚ l°' E y√ ˚øxm ¸ -te' dˇˇl aõ y√
:hïl
GA c i tyõn« H KE h a £úEHÃw hÅfldAv èˇ taxa'ïAh £òH E £y°H i n√ yûˇ EGt¸H ™emõel ÙBl-xæ—–qï«Cy¬w 19 :™emïAl
£úH E wà 21 :hïn∆ q Ÿ m i ˚ leh' OY búH E Oy yàib·' hØ√yAh '˚Zh l°Ab√y-te' hYfldAv delúEGt¬w 20
'wÄih-£¬g hûˇ AGlicÃw 22 :bï√g˚vÃw rÙõnF k –i Wúp E t GO -lAk – yàb i ' · hØy√ h A '˚Zh l°b A ˚y wyõx i ' A
-lab˚ïGt tÙBx·'ï¬w l°∆zËrab˚ teHYOxÃn HB„rOx-lAk – HàX E l » §«yq —Å lab˚ûˇ t G -te' ˇè hd fl l
¸ ïy√
wyÄHA n√ l ¸ ™eml eä rem'=yC◊ w¬ 23 :hïm A v
· ïn¬ §«yq —õ
y°t
i rfl m ¸ ' i h√nF z≈õ '
¸ ha ™eml eÅ yûˇ HE nà yÅl i Ùq §avˇû m a H ¸ ˇè hGA licÃw h`fldAv
:hïv
A b
¸ H
i wà £yúv
i b
¸ H
i ™eml eõ wà §«yq “° -£—q
– y… £«yt
aõ v
A b
¸ Hi yúk –i 24 :yït i rfl b –u x a l¸ dely∆õ wà yÅv i c¸ p i l¸ ˇè ytGi gà r
fiè h
A Hyò' i yûˇ k –i
-tïH A yûˇ k
–i t°H E ÙYmH ¸ -te' 'Br fl qŸ t Gi w¬ §Åb
–E delˇû t GE w¬ ÙÅt G ¸Hi'-te' èˇ dÙv £BfldA' vfid=≈Cy¬w 25
-daGl…y èˇ '˚h-£¬Fg tòEH¸l˚ 26 :§«yq “æ ÙYgr fl h · yúk –i lebh eÅ taxˇû t Ga rÅx E ' a vfirˇ û ˇz∆ ˇè £yihl » ' È yòli
> :hï√whÃy £úEH¸–b '˜◊rŸqil lÅax ˚h zûˇ ' A HÙ°n' È ÙYmH ¸ -te' 'Bflrq Ÿ yC« w¬ §Åb –E

Genesis 5
£yõh i l » ' È t˚Bmd Ë b –i £Åd fl ' A ˇè £yih»lÈ' '`◊r¸–b £ÙÆy¸–b £ÚfldA' t˜Od¸lÙGt repÅEs hûˇ ∆z 1
£Åd fl ' A ˇè £m A H ¸ -te' '`r fl q Ÿ yC« w¬ £Ät A ' O ™Ârˇ û ˇb A yà w¬ £°' A r fl b –¸ hõb A q ‘ nà ˚ rˇˇk Aú z√ 2 :ÙøtO' húAWAv
delÙúyC w¬ hØn√ H A ˇè t' a m ¸ ˚ £yòH i l » H ¸ £Äd fl ' A yûˇ x i yà w¿¬ 3 < :£ï' A r Ë ˇ ïb –A h i £ÙYyb –¸
ˇè yr „ x · ' ¡a £Äd fl ' A -yEmyà ˚ûyh ¸ ï«Cy¬w 4 :tïEH ÙYm¸H-te' 'BflrŸq«Cyw¬ ÙÚml ¸ c a k –¸ ÙYt˚mËdb –i
yòm E yà -lAk – ˚Uyh ¸ ïyC« w¬ 5 :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A delÙúyC w¬ h°n√ H A tYO'Em hú∆nOm¸H tÅEH-te' Ù˘dyilÙh
-yixyà w¿¬ 6 < :tøm O yC√ w¬ h°n√ H A £yõH i l » H ¸ ˚ hØn√ H A ˇè tÙ'Em vòaH¸Gt yÅax-reH·' èˇ £fldA'
Ù˘dyilÙh ˇè yr „ x · ' ¡a tÄH E -yixyà w¿¬ 7 :HÙΩn' È -te' delÙõCy¬w h°√nH A tûˇ ' a m
¸ ˚ £yõn« H A Húm E x A tàH E
ˇè ˚y¸hïyC« w¬ 8 :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A delÙúyC w¬ h°n√ H A tÙY'm E hún∆ OmH ¸ ˚ £yØn« H A vabˇû H e HÙØn' È -te'
yúx i yà w¿¬ 9 < :tøm O yC√ w¬ h°n√ H A tÙY'm E vúH a t ¸ ˚ hØn√ H A ˇè hr „ W ¸ v e £yòt GE H ¸ tÅH E -yEmyà -lAk –
-te' Ù˘dyilÙh èˇ y„r·xa¡' HÙÆnÈ' yûˇ x i yà w¿¬ 10 :§ïn√ y‘q-te' delÙõyC w¬ h°n√ H A £yûˇ v i H ¸ t Gi HÙYn' È
ˇè ˚y¸hïyC« w¬ 11 :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A delÙúyC w¬ h°n√ H A tÙY'm E hún∆ m O H ¸ ˚ hØn√ H A ˇè hr „ W ¸ v e Hòm E x · §Øn√ y‘q
yúx i yà w¿¬ 12 < :tøm O yC√ w¬ h°n√ H A tÙY'm E vúH a t ¸ ˚ £yØn« H A Hûˇ m E x A HÙØn' È yûˇ m E yà -lAk –
Ù˘dyilÙh ˇè yr „ x · ' a §Æn√ y‘q yûˇ ixÃy¬w 13 :lïE'¸lal·ha¡m-te' delÙõyC w¬ h°n√ H A £yûˇ v i b ¸ H i §õn√ y‘q
:tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A delÙúyC w¬ h°n√ H A tÙY'm E hún∆ m O H ¸ ˚ hØn√ H A £yûˇ ivA–bËra' lÅE'¸lal·ha¡m-te'
< :tøm O yC√ w¬ h°n√ H A tÙY'm E vúH a t ¸ ˚ £yØn« H A reWˇû v e §Øn√ y‘q yûˇ m E yà -lAk – ˇè ˚y¸hïyC« w¬ 14
yûˇ x i yà w¿¬ 16 :dÂrˇ ïy√ -te' del ÙõyC w¬ h°n√ H A £yûˇ H Ki H i wà £yõ«nAH HúEmAx lÅE'¸lal·hm ¡a yûˇ x i yà w¿¬ 15
h°n√ H A tÙY'm E hún∆ m O H ¸ ˚ hØn√ H A £yûˇ iH»l¸H dÂrØ∆y-te' Ù˘dyilÙh ˇè yr „ x · ' ¡a lÄE'¸lal·ha¡m
hØn√ H A ˇè £yivH ¸ t i wà Hòm E x A lÅ' E l ¸ l a h · m a yûˇ m E yà -lAk – ˇè ˚y¸h«yC w¬ 17 :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A delÙúyC w¬
hõn√ H A £yôH Ki H i wà £«yüat G H ¸ dÂry∆D -yixyà w¿¬ 18 < :tøm O yC√ w¬ h° n√ H A tÙY'm E hún∆ m O H ¸ ˚
™ÙØnx · -te' Ù˘dyilÙh ˇè yr „ x · ' ¡a dÂrÆ∆y-yixÃy¬¿w 19 :™ÙΩn·x-te' delÙõyC w¬ h°n√ H A tûˇ ' a m ¸ ˚
£«yt Gaò H ¸ dÂry∆Ø -yEmyà -lAk – ˇè ˚y¸hïyC« w¬ 20 :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A delÙúyC w¬ h°n√ H A tÙY'm E hún∆ m O H ¸
£yõH Ki H i wà Húm E x A ™ÙØnx · yûˇ x i yà w¿¬ 21 > :tøm O yC√ w¬ h°n√ H A tÙY'm E vúH a t ¸ ˚ hØn√ H A ˇè £yiH K H i wÃ
ˇè yr „ x · ' ¡a £yÄh i l » ' È h ¡A -te' ™ÙMn·x ™âEGlah¸t«Cy¬w 22 :xalïAH˚t¸m-te' delÙõyC w¬ h°n√ H A
yõh
i yà w¬ 23 :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A delÙúyC w¬ h°n√ H A tÙY'm E HBl » H ¸ xalÅeH˚t¸m-te' Ù˘dyilÙh
™ÙYn·x ™úEGlah¸t«Cy¬w 24 :hï√nAH tÙY'm E HBl » H ¸ ˚ hØn√ H A ˇè £yiH K H i wà Hòm E x A ™Ù°nx · yûˇ m E yà -lAk –
xalH eÅ ˚t¸m yûˇ x i yà w¬ 25 > :£yïih»lÈ' ÙYtO' xú—qAl-yïi–k ˚FnD∆nyE'Ãw £y°ih»lÈ'A¡h-te'
xalH eÄ ˚t¸m yûˇ x i yà w¿¬ 26 :™emïAl-te' delÙõyC w¬ h°n√ H A tûˇ ' a m ¸ ˚ hõn√ H A £yôn« m O H ¸ ˚ vabüeH
delÙúyC w¬ h°n√ H A tÙY'm E vúb a H ¸ ˚ hØn√ H A ˇè £y«nÙm¸H˚ £«yt Gaò H ¸ ™emÅel-te' Ù˘dyilÙh èˇ y„r·xa¡'
vúH a t ¸ ˚ hØn√ H A ˇè £yiH K H i wà vaHt GEò xalH eÅ ˚t¸m yûˇ m E yà -lAk – ˇè ˚y¸hyC« w¬ 27 :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A
tûˇ ' a m ¸ ˚ hõn√ H A £yôn« m O H ¸ ˚ £«yüat G H ¸ ™eml eà -yixyà w¿¬ 28 > :tøm O yC√ w¬ h°n√ H A tÙY'm E
ˇè ˚nèW E v · m Ga ïm i ˚nòm E x · n¬ yà ]3 h∏z∆U rˇˇm OÚ 'El x fi nOY Ù_mH ¸ -te' '^r fl q Ÿ yC« w¬ 29 :§ïb –E delÙõyC ¬w h°n√ H A
ˇè yr „ x · ' ¡a ™eml eÄ -yixyà w¿¬ 30 :hïw√ hÃy h – r flY r Ë E¡' rˇˇúeH·' hÅAmd fl ' · ˇû h A -§im ˚nyÅd „ y√ §ÙZbc F¸ v i m E ˚
£yõn« b –A delÙúyC w¬ h°n√ H A tY' O m E Húm E x · w¬ hØn√ H A ˇè £yivH ¸ t i wà HòEmAx fixØOn-te' Ù˘dyilÙh
h°n√ H A tÙY'm E vúb a H ¸ ˚ hØn√ H A ˇè £yivb ¸ H i wà vabH eò ™eml eÅ -yEmyà -lAk – ˇè yh i yà w¿¬ 31 :tÙΩnb A ˚
-te' £õH E -te' x fi nOØ delÙûˇ yC w¬ h°n√ H A tÙY'm E Húm E x · -§eb – x fi nOD -yihyà w¿¬ 32 < :tøm O yC√ w¬
:tepïy√ -te'wà £úx A

Genesis 6
:£ïh e l
A ˚ıdl G¸ y… tÙYnb A ˚ h°mA d
fl ' · h
¡A yûˇ n≈ p
K¸ -lav b˜r O l
A £Åd fl A'h
¡A lûˇ xE hE -yïk
–i ˇè yh
i yà ïw¬ 1
£yÅH
i n√ ˇè £h e lA ˚`xq Ÿ yC« w¬ h√nF h
E° tYb O X
O yúk–i £Åd fl ' A ïhA tÙûnb
–¸ -te' ˇè £yihl » '
È ïh
A -y≈nb ¸ ˚`'r Ë yC« w¬ 2
£õgF¬ H
a b–¸ £Ål A v
O l
¸ ˇè £d fl '
A ïb A yòix˚r §Ùâd√y-'ø◊l hÆ√whÃy rem'ûyC◊ w¬ 3 :˚rˇˇïx A b–A rˇˇH
eú '· lYk –O m
i
£yûˇ m i yC√ b –a ¶ ê r  ' A b A ˚ûyh A £yãl i p i nFà h a 4 :hïn√ H A £yYr Ê W ¸ v e wà hú' A m E wyÅm A y√ ˚ûyh A wà rˇˇW A° b A '˚Zh
˚˜dl ¸ y√ wà £Åd fl ' A h ¡A tÙûnb –¸ -le' ˇè £yihl » ' È ïh A yòn≈ b –¸ ˚'äb O y√ râeH·' §ÄEk-y„r·xïa' £ûˇ g¬ wà £ Ç h E h A
> :£ïH KE h a yúH E nà ' a £õl A ÙvEm rˇˇH eú ' · £y_r Ê b –O gF« h a hAm G üEh £°ehAl
ÙÅb – l i tZb O H ¸ x ¸ m a ˇè rc e y≈è -lAkwà ¶Ârˇ ' A° b –A £YfldA'Ah túavflr hôb –A r fi yúk –i hØw√ hÃy 'Ërˇ û ˇyC¬ w¬ 5
bõc FE v a t ¸ yC« w¬ ¶Ârˇ ' A° b –A £Yd fl ' A A¡h-te' húAWAv-yïi–k hØ√whÃy £exˇû nF√ yC« w¬ 6 :£ÙïCyah-lA–k vYfir qBfir
yûˇ n≈ p K¸ ˇè lv a m E ˇè yt i 'èr fl b –A -reH·' £`fldA'Ah-te' hâex¸me' hÆw√ hÃy rem'ûyC◊ w¬ 7 :Ùïb – l i -le'
yúk –i yit G m ¸ x aõ n« yúk –i £«ym A° H KA h a •ÙZv-davÃw WemYÂr-dav hÅAmEh¸–b-dav èˇ £fldA'm ¡E hÅm A d fl ' · h ¡A
fixØOn t˘Od¸lÙGt heGlE'ò 9 > :hïw√ hÃy yún≈ yEvb –¸ §õx E 'Acm Aú x fi nOD wà 8 :£ït i yiWv ·
delÙúCy¬w 10 :fixΩOn-™eGlah¸tïih £yõih»lÈ'A¡h-te' wy°t A r O ˇd O¡ –¸b hõy√ h A £yúm i t GA qy_d –Ê c a Hyú' i x fi nOÆ
yûˇ n≈ p ¸ l i ¶Ârˇ ' Aõ h A túx E H KA t Gi w¬ 11 :tepï√y-te'Ãw £úAx-te' £õH E -te' £y°n« b A hûˇ H A l » H ¸ x fi nOY
hûˇ nF≈ h i wà ¶Ârˇ ' Aõ h A -te' £yôih»lÈ' 'Ërˇ ü¬Cy¬w 12 :sïAmAx ¶Âr ˇ ' Aõ h A 'úl E m GA t Gi w¬ £y°h i l » ' È h ¡A
< :¶Ârˇ ïA'Ah-lav Ùõ–kËrfi–d-te' rˇˇôAWA–b-lA–k tyüix¸Hih-yïi–k hAtx A° H ¸ n«
sõAmAx ¶Ârˇ ôA'Ah húA'l ¸ m A -yïk –i yØn¬ p A l ¸ 'ûˇ b –A ˇè rW A b –A -lA–k ¶òq ‘ x fi nOÆ l ¸ £yäh i l » È' rem'=◊Cy¬w 13
repgOØ -yEcv · tûˇ b a t GE ˇè ßl ¸ hòEW·v 14 :¶Ârˇ ïA'Ah-te' £õAtyixH ¸ m a yún« nà h i wà £°h e y≈np K¸ m i
hDz∆ wà 15 :repk –Oø b –a ¶˚Yxm i ˚ t«yb –aú m i h – t Aô ' O t GAú r Ë p a ïk A wà h°b A t GE h a -te' hûˇ W e v · ïa t G £yõnF« q ÷
h
– b –AÅ x ¸ r fl ˇè hm GA ' a £yòiKHim·x hÅAbEGtah ™Âr' O ò hÄm GA ' a tÙZ'm E H^»l¸H –h°AtO' hõeWv · ït Ga rˇˇH eú ' ·
h√nF ˇû l e k a t G¸ ˇè hm GA a'-le'Ãw hÄAbEGtal ]3 hûˇ eW·vaGt |rahZOc 16 :–hït A m A Ùq hõm GA ' a £yúH i l » H ¸ ˚
:AhïW
e v · ïa t G £yõH i l i H ¸ ˚ £úyC« n« H ¸ £ôyC« t Gi x ¸ t Ga £y°W i t GA h – d –flZ c i b –¸ hõb A t GE h a xatp eú ˚ hAlv ¸ m aÅ l ¸ m i ]1
rÄAWA–b-lA–k tûˇ ExaH¸l ¶ÂrÅA'Ah -lav ˇè £y« m aè l˚úb – m Ga ha -te' 'yâb i m E yÉ n« nà h i yÆn« ' · w¬ 17
yút
i m O q ÷ h · w¬ 18 :vïw√ gà y« ¶Ârˇ õA'A–b-reH·' lBk –O £«ym A° H KA h a taxt Gaõ m i £yØyC« x a x fi ˚˘r ˇè Ùb – -reH' ·
ßyõn∆ b A -yïH E nà ˚ ß ú t G¸ H ¸ ' i wà ßyôn∆ b A ˚ hàt GA ' a hÅb A t GE h a -le' ˇè At'Ab˚ ™°AGti' yõityÊr¸–b-te'
hõAbEGtah-le' 'yúibAGt l_O–kim £«yü¬nH ¸ rãW A b –A -lAk – ïm i yaxh A -Ñ lA–kim˚ 19 :™ïAGti'
ˇè hm A h E b –¸ h a -§im˚ ˚hÆn≈ yiml ¸ •ÙZvh A m E 20 :˚Ωyh ¸ ïy« hõb A q ‘ nà ˚ rˇˇk Aú z√ ™°t GA ' i tûyO x · h a l ¸
:tÙΩyx · h ¡a l ¸ ßyõl e ' E ˚'Bb O y√ l_k –O m i £«yü¬nH ¸ ˚h°n≈ yiml ¸ hõm A d fl ·'A¡h WemBÂr l_O–kim h – n√Ø yiml ¸
ô߸l hú√yAhÃw ßy°elE' t GAõ p ¸ s a 'A wà lÅk E ' A y¿≈ rˇˇû H e ' · ˇè lk A · 'a¡m-lA–kim Æ߸l-x—q hûˇ AGta'Ãw 21
< :hïW A v A §úk –E ]3 myõh i l » ' È Ù_t' O húwF√ ic râeH·' lOk¸–k∏ fixnO° WavyC¬õ w¬ 22 :hïAl¸kA'¸l £õehAlÃw

Genesis 7
ú߸tO'-yïi–k h°AbEGtah-le' õ߸tyEb – -lAkwà hút GA ' a -'øb –◊ x fi nOØ l¸ ˇè hw√ hÃy rem'`yC◊ w¬ 1
ô߸l-x—–qïiGt hÄflrÙh¸LXah hûˇ AmEh¸–bah |lZk –O m i 2 :hïz∑∆ h a rÙúd – b –a yõn¬ p A l ¸ qyBd –Ê c a yityô' i r fl
£«yn¬õ H ¸ 'wôh i hBr fl h O ¸X 'Z◊l reH·'∏ háAmEhb –¸ h a -§im˚ Ù°t G H ¸ ' i wà Hyûˇ i' hõAv¸biH húAv¸biH
tÙúyC x a l ¸ h°b A q ‘ nà ˚ rˇˇû k A z√ hõv A b ¸ H i húv A b ¸ H i £«ym aô H KA h a •Ù^vm E £ûˇ gF¬ 3 :Ùït G H ¸ ' i wà Hyú' i
-lav ryûˇ X i m ¸ m a ˇè yk i nO ï' A hÄv A b ¸ H i dÙäv £yâm i y√ l ¸ yÉ k –i 4 :¶Ârˇ ïA'Ah-lAk yú≈n¸Kp-lav vfirˇ õ∆z
rˇˇû eH·' èˇ £˚qÃyah-lA–k-tïe' yityÄx i m A ˚ hAlyà l A° £yõv i b –A r Ë a'wà £ÙØy £yûˇ v i b –A r Ë ' a ¶Âr' AÅ h A
:hïw√ hÃy ˚hõwF√ c i -reH' · lBk O k –¸ x fi nO° WavyC¬õ ¬w 5 :hïAmfld·'A¡h yún≈ p K¸ lõv a m E yityÅW i v A
x
fi nOÆ '◊bˇû yC√ w¬ 7 :¶Ârˇ ï' A h A -lav £«ym aõ hØy√ h A l˚ûˇ b – m Ga h a à w h°n√ H A tÙY'm E HúH E -§eb – x fi nOD wà 6
-§im 8 :l˚ïb – m Ga h a yúm E yõn≈ p K¸ m i h°b A t GE h a -le' Ùõt G ' i wyôn√ b A -yïH E nà ˚ ÙüGtH ¸ ' i wà wy√nb A ˚∏
lBOkÃw •ÙÅvAh-§âim˚ hÚflrOh¸X h√nF n∆õ yE' rˇˇH eú ' · hÅm A h E b –¸ h aâ -§im˚ hÅr fl Ùh¸X L h a ˇè hm A h E b –¸ h a
rˇˇû Ak√z hõAbEGtah-le' fix_On-le' ˚'üAb – £«yn¬M H ¸ £«yn¬= H ¸ 9 :hïAmfld·'ïAh-lav WõEmOr-reH·'
yûˇ mE ˚ £y°m i yC√ ha tûˇ v a b ¸ H i l ¸ yõh i yà w¿¬ 10 :fixnOΩ -te' £yõh i l » ' È húwF√ c i rˇˇH eô ' · ïa k – h°b A q ‘ nà ˚
ˇè Hd  x Oè b –a x fi nOØ -y≈yC x a l ¸ ˇè hn√ H A tÙ`'m E -HEH t=n¬ H ¸ b –i 11 :¶Ârˇ ïA'Ah-lav ˚Yyh A l˚Åb – m Ga h a
£ÙZht G¸ ˇè tnO yà v ¸ m a -lïk –A ˇè ˚vŸqb ¸ n« hÆz∑∆ h a £Ùûˇ yC b –a HÂdˇ ÚOxal £ÙYy rˇˇúAWAv-hïAvb ¸ H i b –¸ yØn« H KE h a
£ÙØy £yûˇ v i b –A r Ë ' a ¶Ârˇ ' A° h A -lav £eHgF∆õ h a yúh i yà w¿¬ 12 :˚xïAt G p ¸ n« £«ym aõ H KA h a tBO–bÁr·'¬w hÅA–bfir
x
fi nO° -y≈nb –¸ tepy∆õ w√ £úx A wà -£EHwà x fi nOØ 'ûˇ b –A ˇè hz∑∆ h a £ÙòCyh a £ecv eâ b –¸ 13 :hAlyà ïl A £yõv i b –A r Ë ' a wÃ
hûˇ √Cyaxa¡h-lAkÃw hAGmäEh 14 :hïAbt GE h a -le' £õt GA ' i wyôn√ b A -yïH E nà teHl »^ H ¸ ˚x fi nOÆ teHˇû ' E wÃ
˚h°n≈ yiml ¸ ¶Ârˇ ' Aõ h A -lav Wúm E r O h A Wemr Â_ h A -lAkwà h – n√Ø yiml ¸ ˇè hm A h E b –¸ h a -lAkwà h – n√Æ yiml ¸
-le' fixYOn-le' ˚'BOb√Cy¬w 15 :•ïn√ k –A -lAk – rÙúp K c i lYk –O ˚hØn≈ yim¸l •ÙZvAh-lAkÃw
râk A z√ £yÄ' i b –A h a wà 16 :£yïyC« x a fix˚ır Ùõ–b-reH·' rÅAWA–bah-lA–km i ˇè £y« n¬è H ¸ £«yn¬ò H ¸ h°b A t GE h a
:Ù¡dv · ïa b – hõw√ hÃy rˇˇgFOB s ¸ yC« w¬ £y°h i l » ' È ÙYt' O húwF√ c i rˇˇeôH' · ïa k – ˚'Åb –A ˇè rW A b –A -lAk – m i hòb A q ‘ nà ˚
-te' ˇè ˚'¸WyC« w¬ £«ym GaÄ h a ˚ûˇ –br Ë yC« w¬ ¶Ârˇ ' A° h A -lav £ÙYy £yúv i b –A r Ë ' a l˚ôb – m Ga h a yüihyà w¿¬ 17
¶Ârˇ ' A° h A -lav dˇˇ' OY m ¸ ˚úb – r Ë yC« w¬ £«ym Gaô h
a ˚ırb –¸ gà yC« w¬ 18 :¶Ârˇ ï' A h A lúv a m E £flrˇ t GAõ w¬ hÅb A t GE h a
¶Ârˇ °A'Ah-lav dˇˇ' OY m¸ dˇˇ' OB m¸ ]3 wF r _ b ¸ gF√ú £«ym GaÄ h a wà 19 :£«yïm GA h a yún≈ p K¸ -lav hõb A t GE h a ™elt GEú w¬
h`r „ W ¸ v e Hâm E x · 20 :£«yïm A H KA ah-lA–k taxõaGt-reH' · £yÅh i b O gFà ha ˇè £yÊrh A h ¡e -lAk – ˚Äs – k u yà w¬
Wûˇ mE r O h A |rˇˇû W A b –A -lAk – vUw¬ gà yC« w¬ 21 :£yΩr Ê h A h e ˚õs – k u yà w¬ £«ym GA° h a ˚˜rb ¸ gF√ hAlv ¸ maÅ l ¸ m i ˇè hm GA ' a
¶Ârˇ °A'Ah-lav ¶Z„rOKHah ¶Ârˇ õeKHah-lAk¸b˚ hØyC√ x a ˇû b
a ˚ ˇè hAmEh¸–bab˚ •Ù`vA–b ¶ÂrÄA'Ah-lav
hõbA r fl ˇ ïxA b –e rˇˇH eú ' · l_k –O m i wyÄp KA ' a b
–¸ £yMyC« x a x fi ˚âr-tam¸ H«n ÉreH·' láO–k 22 :£ΩfldA'Ah lYOkÃw
-dav £`fldA'Em hÄAmfld·'h ¡A yûˇ n≈ p K¸ -lav |rˇˇû H e ' · |£˚˘qyà h a -lAk – -tï' e xamyC«M w¬ 23 :˚tïm E
fix_On-™a' ]1 re'üAH K y« w¬ ¶Ârˇ ' A° h A -§im ˚Yxm GA yC« w¬ £«ym aÅ H KA h a •ÙZv-davwà ˇè Wm e r Âè -dav ˇè hm A h E b –¸
:£ÙΩy tõ' a m ¸ ˚ £yúH Ki m i x· ¶Ârˇ ' A° h A -lav £«ym Gaõ h a ˚ırb –¸ gà yC« w¬ 24 :hïb A tGE b –a Ùõt G ' i rˇˇH eú ' · w¿¬

Genesis 8
rˇˇúeH·' hÅAmEh¸–bah-lAk – -te'wà ˇè hyC√ x a h ¡a -lAk – tò' E wà x fi nOØ -te' ˇè £yihl » ' È rˇˇk –O` zà yC« w¬ 1
ˇè ˚r¸kïs –A yC« w¬ 2 :£«yïm GA h a ˚–kH OY yC√ w¬ ¶Âr' AÅ h A -lav ˇè x fi ˚èr £yúh i l » ' È râb E v · yC¬ w¬ h°b A t GE b –a Ùõt G ' i
˚büuHyC√ w¬ 3 :£«yïm A H KA h a -§im £eHgF∆õ h a 'úl E k –A yC« w¬ £«ym A° H KA ah tYb –O r Á ' · w¿¬ £ÙÅht G¸ tûnO yà v ¸ m a
tõ' a m ¸ ˚ £yúH Ki m i x · hàc E q Ÿ m i £«ym GaÅ h a ˚˘rs ¸ x ¸ yC¬ w¬ bÙÚHw√ ™ÙZlAh ¶Ârˇ ' Aõ h A lúv a m E £«ym Gaô h a
lõv a HÂdˇ x OÚ l a £ÙYy rˇˇW Aú v A -hAvb ¸ H i b –¸ yÅv i yib¸KHah HÂdˇ ZOxab – ˇè hb A t GE h a x¬nt GAò w¬ 4 :£ÙΩy
ˇè yr Ê yiWv · ïA b – yÚr Ê yiWv · h ¡A HÂdˇ ZOxah dˇˇõav rÙÅsAxÃw ™ÙZlAh ˇè ˚yAh £«ym GaÄ h a wà 5 :XΩflrflr·' yB„rAh
xûˇ tGa p ¸ yC« w¬ £Ù°y £yûˇ v i b –A r Ë ' a ¶õq –‘ m i yàh i yà w¿¬ 6 :£yΩr Ê h A e¡h yúEH'flr ˚Y'Ër«n HÂdÅOxal dˇˇû Axe'¸–b
ˇè 'Ùc√y 'òc E yC≈ w¬ bÚr „ v O h ¡A -te' xõaGlaHÃy¬w 7 :hïAWAv rˇˇúeH·' hõAbEGtah §ÙúGlax-te' fixØOn
Ù°t G ' i m E hõn√ ÙCyh a -te' xúl Ga H a yà w¬ 8 :¶Ârˇ ï' A h A lúv a m E £«ym Gaõ ah teHBObÃy-dav bÙÅH√w
x
fi ÙMnm A h=n√ ÙCyh a h É ' A c ¸ m A -'øl ◊ wà 9 :hïm A d fl ' · h ¡A yún≈ p K¸ lõv a m E £«ym GaÅ h a ˚Glˇû q — h · ˇè tÙ'Ërl i
¶Ârˇ ' A° h A -lAk yûˇ n≈ p K¸ -lav £«ym aõ -yik – hÅb A t GE h a -le' ˇè wyAlE' bAHòAGt¬w –hÄAlÃgfir-•ak¸l
túav¸biH dÙÅv lexûˇ √Cy¬w 10 :hïAbEGtah-le' wyõAlE' –hôAtO' 'úEbyC√ w¬ h A x eÅ q –“ yC« w¬ ˇè Ùd√y xòl a H ¸ yC« w¬
ˇè hn√ ÙCyh a wyòl A ' E 'âb ◊ t GA w¬ 11 :hïb A t GE h a -§im hõn√ ÙCyh a -te' xúl Ga H a •esyCO_ w¬ £yÚr Ê x E ' · £yõm i y√
lúv a m E £«ym Gaõ h a ˚Glq —ú -yik – x fi nOØ vfidˇ û ˇyC≈ w¬ h A y°p i b –¸ •Zr fl AX t«yõ¬z-hEl·v hú≈Fnihwà bÂrv eÅ tûˇ v E l ¸
-'ø◊lÃw hØ√nÙCyah-te' èˇ xaGlaHyà w¬ £yÚr Ê x E ' · £yõm i y√ túv a b ¸ H i dÙÅv lexˇû yC√ yC« w¬ 12 :¶Ârˇ ï' A h A
èˇ §ÙH'ÊrAï–b hÆ√nAH tÙä'Em-HEHwà tâx a ' a b –¸ yihyà w¿¬ ∏ 13 :dÙøv wyõAlE'-b˚H húAp¸s√y
hÅb A t GE h a hûˇ s E k ¸ m i -te' ˇè x fi nOè rasyC√ò w¬ ¶Ârˇ ' A° h A lûˇ v a m E £«ym Gaõ h a ˚Bbr Ë ˇ ïx A HÂdx OÅ l a dˇˇû x A ' e b –¸
£ÙYy £y_r Ê W ¸ v e wà hüAvb ¸ H i b –¸ yØ«nEKHah èˇ HÂdèOxab˚ 14 :hïAmfld·'h ¡A yún≈ p K¸ ˚Ybr Ë x ¡A húnF≈ h i wà 'ËryC¬D w¬
'õEc 16 :rˇˇøOm'El fixBOn-le' £yõih»lÈ' rˇˇúE–bfidÃy¬w 15 < :¶Ârˇ ïA'Ah hõAH¸b√y HÂdˇ ÚOxal
-rˇˇïeH·' h=√Cyaxah-lA–k 17 :™ïAGt' i ßyõn∆ b A -yïH E nà ˚ ßyún∆ b A ˚ ô߸Gt¸Hi'Ãw hàAGta' h°b A t GE h a -§im
¶Ârˇ õA'Ah-lav WúEmOrAh Wem_ÂrAh-lAk¸b˚ hôm A h E b –¸ b a ˚ •Ù^vb –A rÄAWA–b-lA–kim M߸Gti'
wyôn√ b
A ˚x
fi nO° -'EcyC≈õ w¬ 18 :¶Ârˇ ïA'Ah-lav ˚YbflrÃw ˚ırAp˚ ¶ÂrÅ' A b A ˚Zcr Ë H ¡A wà ™°t GA ' i 'ûˇ c E yà ha ** 'EcÙh*
lYk –O •ÙÅvh A -lAkwà ˇè Wm e r Âè h A -lA–k hÆ√Cyaxa¡h-lA–k 19 :ÙïGti' wyõn√ b A -yïH E nà ˚ Ùút G H ¸ ' i wÃ
x
fi nO_ §ebyC«ú w¬ 20 :hïb A t GE h a -§im ˚Y'c ¸ y√ £Åh e yEtx OZ p K¸ H ¸ m i l ¸ ¶Ârˇ °A'Ah-lav Wûˇ EmÙr
lavyC¬ú w¬ rÅh O X LA h a •ÙZvh A ˇè lk –O m i ˚ hÄr fl Ùh¸X L h a hûˇ m A h E b –¸ h a |lZk –O m i xãq –— yC« w¬ h°w√ hyal ¡ x fi b –Eõ zà m i
ÙÄb – l i -le' hMw√ hÃy rem'=yC◊ w¬ x fiÇ Oxy«Fnah fixyZ„r-te' êh√whÃy xfirˇ û ˇyC√ w¬ 21 :fixïb –E zà m Gi b –a tYl » v O
£_d fl ' A h A büEl recˇû y≈ yik – ∏ £ÅfldA'A¡h r˚Zb·va–b èˇ hAmfld·'ïAh-te' dÙ`v lâEGl—q¸l •isO'Ñ-'ø◊l
:yityïW i v A rˇˇH eú ' · ïa –k yõax-lA–k-te' tÙú–kah¸l dÙ_v •úisO'-'ø◊lwà wyÚr fl v u nFà m i vYr fi
£äx O w√ râq O wà ryicq “ wà ∏ vfirz∆º ¶Ârˇ ' A° h A yûˇ m E Ãy-lA–k dˇˇYOv 22
:˚tøb –O H ¸ y« 'Bl ◊ hAlyà l aõ w√ £ÙBywà •Ârˇ x O_ w√ ¶«yü—qwÃ

Genesis 9
˚B'l ¸ m i ˚ ˚Ybr Ë ˚ ˚ırp K¸ £ôh
e l A rem'^yC◊ w¬ wy°n√ b –A -te'wà x fi nOY -te' £yÅih»lÈ' ™Ârˇ û ˇb A yà w¬ 1
-lA–k lõavÃw ¶ÂrÅA'Ah tûˇ ¬Cyax-lAk – lavò hØy∆ h ¸ ïy« ˇè £k e tG¸ x
i Ãw £òek·'firÙm˚ 2 :¶Ârˇ ïA'Ah-te'
:˚nït
GA n« £úk e d
Ë y∆ b–¸ £õyC√ h a yúg≈ Ë–d-lAk¸bï˚ hôAmfld·'A¡h W^OmËrt Gi râH e ' · l É kO b–¸ £«ym A° H
KA h
a •ÙZv
£õk
e l
A yit G t aú n√ beWv EÅ qÂrˇ û ˇ∆y¸–k h°Al¸kA'¸l hõ∆y¸h«y £úekAl yÅax-'˚h rˇˇû eH·' èˇ WemèÂr-lA–k 3
£òek¸mÊ–d-te' ™âa'Ãw 5 :˚lïEk'◊t 'Bl ◊ ÙYmd fl ÙBHp ¸ n¬ b –¸ ràWA b–A -™a' 4 :løO–k-te'
Hyûˇ ' i ˇè dyC¬ mi £Äd fl 'A h ¡A dˇˇû ˇyC¬ mi ˚ ˚FnH
e° r Ë dË ' e hõyC√ x a -lAk – dˇˇyC¬ú m i HÅr O dË ' e èˇ £k
e yEtH Oø p¸ n¬ l
¸
™°pE HKA y« ÙZmd –fl £Yd fl 'A ïA b
– £Åd fl ' A h ¡A £Zd –fi ˇè ™p E OH 6 :£ΩfldA'A¡h Hepú∆n-te' H˜OrËde' wyÅixA'
:–hïb
A -˚bËr˚ ¶Ârˇ ' Aõ b A ˚Bcr Ë H i ˚Úbr Ë ˚ ˚˘rp K¸ £õt Ge ' a wà 7 :£Ωd fl A'Ah-te' hõAWAv £yÅih»l' È £elˇû c e b –¸ yik – ò
£yôq ÷ m E yún« nà h i yDn« ' · w¬ 9 :rˇˇm Oø 'El Ùõt G ' i wyún√ b –A -le'wà x fi nOØ -le' ˇè £yihl » ' È rem'`yC◊ w¬ 8 <
ˇè hyC√ x a h ¡a Hepn∆ò -lAk – tâ' E wà 10 :£ïeky„r·xa¡' £õek·vËr¬z-tïe'wà £°k e t G¸ ' i yõt i yÊrb –¸ -te'
yûˇ ' E c ¸ yO ˇè lk –O m i £°k e t G¸ ' i ¶Ârˇ õA'Ah tú¬Cyax-lAk¸bï˚ hôAmEhb –¸ b –a •Ù^vb –A £Åk e t G¸ ' i rˇˇû H e ' ·
t^r
„ k –A y« -'øl ◊ wà £Åk e t G¸ ' i ˇè yt i yÊr¸–b-te' yòitOm÷q·h¬w 11 :¶Ârˇ ï' A h A túyC¬ x a lYOk¸l hÅAbEGtah
:¶Ârˇ ïA'Ah túExaH¸l l˚õb – m a dÙ_v húy∆ h ¸ y« -'øl ◊ wà l˚°b – m Ga h a yûˇ m GE m i dÙYv rˇˇW Aô b –A -lAk –
§yôb E ˚ £Åk e y≈nyûˇ b E ˚ ˇè yn« yEb – §Ät E nO yûˇ n« ' · -reH' · ˇè tyÊr¸ –bah-tÙø' t'`◊z £yÄih»lÈ' rem'û◊Cy¬w 12
§°n√ v A ïb –e yit G t aõ n√ yàt Gi H ¸ q — -te' 13 :£ïAlÙv t˜OrOd¸l £°ek¸Gti' rˇˇû H e ' · hõyC√ x a Hepn∆ú -lAk –
¶Ârˇ ' A° h A -lav §õn√ v A yún« nà v ¡a b –¸ hD√yAhÃw 14 :¶Ârˇ ïA'Ah §yúEb˚ yõn« yEb – tyÅr Ê b –¸ tÙZ'l ¸ ˇè ht A yà ïh A wÃ
§yôb E ˚ £Åk e y≈nyûˇ b E ˚ ˇè yn« yEb – rˇˇH eò ' · yÄt i yÊrb –¸ -te' yûˇ Gitr Ë k a z√ wà 15 :§ïn√ v A b –e teHq –’õ h a hút A ' · r Ë n« wÃ
-lA–k tõExaH¸l l˚Å–baml ¸ ˇè £y« m Gaè h a dÙ`v h=y∆ h ¸ ïy« -'øl ◊ wà rˇˇ°AWA–b-lAk¸–b hõ√Cyax Hepú∆n-lA–k
§yûˇ b–E £Ål A Ùv tyZr Ê b –¸ ˇè rk –O zà l i h A yÄt i yi'r Ë ˚ §°n√ v A ïb –e teHõ’–qah húAtÃyAhÃw 16 :rˇˇïAWA–b
rem'B◊Cy¬w 17 :¶Ârˇ ïA'Ah-lav rˇˇH eú ' · rˇˇW Aõ b –A -lAkb –¸ hØyC√ x a Hepˇû n∆ -lAk – èˇ §yEb˚ £yÅh i l » ' È
rˇˇW Aõ b –A -lAk – §yúb E ˚ yDn« yEb – yitm OÅ q ÷ h · rˇˇû H e ' · ˇè tyÊrb –¸ ah-tÙø' t'`◊z fix°On-le' £yõih»lÈ'
:§avïn√ k
¸ yúb
i '
· '˚Yh £àx A wà tepy√° w√ £ûˇ x A wà £õH E hÅb A t GE h a -§im ˇè £yi'c ¸ yCOΩ h a x fi nOÆ -y≈nb ¸ ˚ûy¸hï«Cy¬w 18 > :¶Ârˇ ïA'Ah-lav rˇˇúeH·'
fixYOn lexú√Cy¬w 20 :¶Ârˇ ïA'Ah-lAk húc A p ¸ ïn√ hel G ' Eõ m E ˚x fi nO° -y≈n¸–b heGlõE' húAH»l¸H 19
™ÙBtb –¸ lõgF¬ t ¸ yC« w¬ rˇˇk –A° H ¸ yC« w¬ §«yyC¬õ h a -§im t G¸ H ¸ yC≈ú w¬ 21 :£Ârˇ ïk –A võX La yC« w¬ h°m A d fl ' · h ¡A Hyûˇ ' i
wyõx A ' e -yïn≈ H ¸ l i dˇˇgF≈ú yC¬ w¬ wy°b i ' A tûˇ w¬ r Ë v e tõ' E §avn¬Ø k ¸ yûˇ ib·' £Axò 'ËrƬCy¬w 22 ]q :hø»lÛhA'
ˇè ˚k¸lïyC≈ w¬ £Åh e y≈nH ¸ £ûˇ k e H ¸ -lav ]3 wFè myèW i yC√ w¬ hÄl A m ¸ W Ki h a -te' tepy∆M w√ £âH E x É q –— yC« w¬ 23 :¶˚øxa–b
'Bl ◊ £õh e yib' · túw¬ r Ë v e wà tyØnF« r fi ˇx OZ ' · ˇè £h e y≈np ¸ ˚ £°h e yib·' tûˇ w¬ r Ë v e tõ' E ˚às – k a yà w¬ tyØnF« r fi ˇx OZ ' ·
rem'YyC◊ w¬ 25 :§ïX A q –“ h a ÙBnb –¸ ÙYl-hAWúAv-reH' · tô' E vfidyC≈D w¬ Ù°ny≈yC m i x fi nOY ¶’qyúyC« w¬ 24 :˚ø'r fl
rem'DyC◊ w¬ 26 :wyïx A ' e l ¸ húy∆ h ¸ ïy« £yYd Ê b A v · debv eú §avn√° k –¸ r˚˘rA'
:Ùmïl A debv eú §avn¬õ k ¸ yúh i y«w £°EH yEhZ»lÈ' hõAÙhÃy ™˚ırA–b
:Ùmïl A debv eú §avn¬õ k ¸ yúh i y«w £°H E -yElh Û ï' A b –¸ §Yk –O H ¸ y« wà tepy∆Ø l ¸ ˇè £yihl » ' È t G¸ p ¸ y¬ò 27
-lAk – ˇè ˚y¸hïyC« w¬ 29 :hïn√ H A £yõH Ki m i x · w¿¬ hØn√ H A ˇè tÙ'Em H`l » H ¸ l˚°b – m Ga h a rˇˇû x a a' x fi nOY -yixyà w¿¬ 28
> :tøm O yC√ w¬ h°n√ H A £yõH Ki m i x · w¬ hØn√ H A ˇè tÙ'Em vòH a t G¸ x fi nOØ -yEmyÃ

Genesis 10
rˇˇx aú ' a £yõn« b –A £ôh e l A ˚ıdl ¸ wF√ yC« w¬ tepy√° w√ £ûˇ x A £õH E x fi ØnO -y≈nb –¸ t˘d O l ¸ ÙGt ˇè hl Ge ' Eè wà 1
:sΩr fl yitwà ™eHm eõ ˚ l°b A t u wà §ûˇ w√ y√ wà yYd fi m A ˚ gÙØgm A ˚ remgFOû tepy∆Ø yûˇ n≈ b –¸ 2 :l˚ïb – m Ga h a
Hy°H i r Ë t a wà hûˇ H A yil' È §õw√ y√ yún≈ b ¸ ˚ 4 :hïm A r Ë g¬ t O wà tõp a yÊrÃw zún¬ k –· H ¸ ' a remgFO° yõn≈ b ¸ ˚3
Ù°nHO l ¸ l i Hyõ' i £Åt A c O r Ë ' a b –¸ ˇè £y« ÙFgh a yòyC≈ ' i ˚ãdr Ë p ¸ n« heGl' E m E ∏ 5 :£yïn« d fl d O wà £yõt Gi k –i
:§avïn√ k ¸ ˚ X˚Bp˚ £«yr fiY c ¸ m i ˚ H˚úk – £°x A yõn≈ b ¸ ˚ 6 :£ïh e y≈ Ùg¸b – £õt A x O p K¸ H ¸ m i l ¸
'úb A H
¸ hõm A v ¸ r fi yún≈ b ¸ ˚ '°k A t G¸ b ¸ s a wà hõm A v ¸ r fi wà hút GA b ¸ s a wà hÅl A y«wx · w¿¬ ˇè 'b A s ¸ H˚Åk yûˇ n≈ b ¸ ˚7
-'˚øh 9 :¶Ârˇ ï' A b –A rˇˇb –OY gF« tÙBy¸hi¡l lÅExEh '˚Zh dˇˇr O˝ m ¸ «n-te' dˇˇû l a y√ H˚Ykwà 8 :§Ωd fl d Ë ˚
:hïw√ hÃy yún≈ p ¸ l i d«yc aõ rÙúb – gF« dˇˇr O_ m ¸ n« k –¸ rÅm a ' A ïy≈ ˇè §Ek – -lav h°w√ hÃy yûˇ n≈ p ¸ l i d«yc aõ -rˇˇb –Oø g« húy√ h A
:rˇˇïv A nà Hi ¶Ârˇ ' eõ b –¸ h°n≈ l ¸ k a wà dˇˇû k –a ' a wà ™Ârˇ ' eõ wà lÅebb –A ˇè Ùt G k ¸ l a m ¸ m a tyòH i '„r yâh i t G¸ w¬ 10
-te'Ãw ryõiv tBObOxËr-te'Ãw hØ≈wnà yûˇ n« -te' ˇè §b e yC«è w¬ r˚°H K ' a 'ûˇ c A y√ 'wõh i h a ¶Ârˇ úA'Ah-§im 11
£«yáfir¸cim˚ 13 :hïAlOdÃFgah ryúv i h A 'wõh i xalk –A° §yûˇ b E ˚ hõw≈ nà yïn« §yúb –E §esr ÂÅ -te'ïwà 12 :xalïk –A
-te'ïÃw 14 :£yïixuGt¸p¬n-te'Ãw £yõb i h A l ¸ -te'wà £yôm i n√ v · -te'wà £y^Êd˚l-te' dãal√y
:£yΩr Ê t GO p ¸ k –a -te'wà £yõt Gi H ¸ l i p K¸ £ôH KA m i ˚B'c ¸ y√ râH e ' · £yÄx i l u s ¸ k –a -te'wà £yãs i r Á t ¸ p Ka
èˇ yis˚bÃyah-te'Ãw 16 :tïEx-te'Ãw Ù˜rk O b –¸ §ıd O yic-te' dˇˇl aô y√ §avn¬Æ k ¸ ˚ 15 <
:yïn« yis– h a -te'wà yõq ÷ r Ë v a h ¡a -te'wà yúwF« x i h ¡a -te'wà 17 :yïH i F√gr Ë gF« h a tõ' E wà yÅr Ê m O ' È ˇû h A -te'wÃ
tÙYxp K¸ H ¸ m i ˚cÅp O n√ rˇˇû x a ' a wà y°t i m A x · h ¡a -te'wà yYr Ê m A c F¸ h a -te'Ãw yBÊd√wËra'A¡h-te'Ãw 18
hãAk·'O–b h°√∑zav-dav hflrˇ r flY gà húk A ' · b –O §Åd O yic F m i ˇè yn« v · ¬nk –¸ h ¡a l˚`bgFà yãh i yà w¿¬ 19 :yïn« v · n¬ k –¸ h ¡a
£ÅAx-y≈n¸b heGlûˇ E' 20 :vaHïAl-dav £õy« b O c ¸ ˚ húm A d Ë ' a wà h_r fl m O v · w¬ hAmd O˙ s ¸
-£¬gF dˇˇl Gaõ y… £úH E l ¸ ˚ 21 < :£ïh e y≈ Ùg¸b – £õt A c O r Ë ' a b –¸ £°t A nO øOH¸lil £õAtOx¸Kp¸Him¸l
r˚°H K ' a wà £ûˇ l A yEv £õH E yún≈ b –¸ 22 :lÙ¡d√Fgah tepú∆y yõix·' rebv EÅ -y≈nb –¸ -lAk – ˇè yb i ' · '˚Úh
:Hïm a w√ retg∆ú wà l˚Yxwà ¶˚Bv £Úflr·' yõ≈n¸b˚ 23 :£Ωflr·'¬¿w d˚BlÃw dˇˇH aõ k ¸ p Ka r Ë ' a wÃ
dˇˇõaGl…y rebúEv¸l˚ 25 :rebïEv-te' dˇˇúal√y xalõeHÃw xal°AH-te' dˇˇû l a y√ dˇˇH aõ k ¸ p Ka r Ë ' a wà 24
:§ïX A q
Ÿ y√ wyõx i '
A £úH E wà ¶Âr' AÅ hA hûˇ g√ l ¸ p ¸ n« ˇè wyAmy√ b¸ yò–ik gelp KeÄ dãxA '
e h¡A £ûˇ EH £y°n« b A yûˇ n≈ H
¸
:xfirˇ ïy√ -te'wà t∆wm Aõ r
Ë c a x· -te'Ãw •el°AH-te'Ãw dˇˇYfldÙm¸la'-te' dÅl a y√ §ûˇ XA q Ÿ y√ wà 26
-te'Ãw lúAbÙv-te'Ãw 28 :hïAlŸqÊ–d-te'Ãw lõ√z˚'-te'Ãw £BflrÙd·h-te'Ãw 27
heGlõE'-lA–k b°AbÙy-te'Ãw hõAly«w·x-te'Ãw rˇˇúipÙ'-te'Ãw 29 :'ïAb¸H-te'Ãw lõE'Amyïib·'
:£Âdˇ q–’æ h
a rˇˇh aú hflrˇ p Aõ s ¸ húk A ' · b–O '°H A mGE mi £õb A H A Ùm yúihyà w¿¬ 30 :§ïX A q Ÿ y√ yún≈ b –¸
hel
G ˇû '
E 32 :£ïh e y≈ Ùg¸l £õt A cO r Ë ' a b–¸ £°t A nO H O l
¸ li £õt A x
O pK¸ H ¸ m i l
¸ £ÅHE -y≈nb ¸ hel G ˇû '
E 31
¶Ârˇ '
Aõ b
–A £ôy« ÙFgh a ˚˙dr Ë p ¸ n« hel G 'Eä mE ˚ £°h e y≈ Ùg¸b– £õt A d O l ¸ Ùt¸l x fi nO_ -y≈nb –¸ t^x O p K¸ H
¸ m i
> :l˚ïb – m Ga h a rˇˇx aú ' a

Genesis 11
£ûˇ v A s ¸ n√ b –¸ yõh i yà w¿¬ 2 :£yΩd Ê x A ' · £yYr Ê b A d Ë ˚ t°x A ' e hûˇ p A W A ¶Ârˇ õA'Ah-lAk yúihÃy¬¿w 1
-le' Hyûˇ ' i ˚ãrm ¸ '◊yC w¬ 3 :£ïH A ˚b¸HyC≈ú w¬ rˇˇv Aõ nà H i ¶Ârˇ ' eú b –¸ hôv A q Ÿ b i ˚B'c ¸ m ¸ yC« w¿¬ £Âdˇ q –’° m i
§eb' AÅ l ¸ ˇè hn√ b E l G¸ h a £òh e l A yâh i t G¸ w¬ h°p A „r¸Wil hõApËr¸W«nÃw £yØn« b E l ¸ hûˇ n√ b –¸ l ¸ «n hAbAhò ˚hÄEv„r
ˇè ld –fl gà m i ˚ ryÄv i ˚nûˇ l GA -h∆nb ¸ n« |hAbˇû h A ˚ãrm ¸ '◊yC w¬ 4 :remx Oø l a £õh e l A húy√ h A rÅm A x E ˇû h a wÃ
dÂrˇ û ˇyC≈ w¬ 5 :¶Ârˇ ï' A h A -lAk yún≈ p K¸ -lav ¶˚Ypn√ -§ep K £°H E ˚nõl GA -heWv · ïn¬ wà £«ym aÅ H KA b a ÙZH'◊rwÃ
rem'ûyC◊ w¬ 6 :£Ωd fl ' A h A yún≈ b –¸ ˚Ynb –A rˇˇH eú ' · lÚd –fl gà m Gi h a -te'Ãw ryõivAh-te' tBO'Ëril hØ√whÃy
-'øl ◊ ˇè ht GA v a wà tÙÚWv · l a £ûˇ AGlixah hõ∆zÃw £Ål GA k u l ¸ ˇè tx a a' hòp A W A wà ˇè dx A ' e £òv a §ûˇ h E hÆw√ hÃy
£°AtAp¸W £õAH húAl¸b√nÃw hÅfldËr≈¿n hAbAhò 7 :tÙøWv · l ¡a ˚Ymzà y√ rˇˇH eú ' · l_k –O £Åh e m E rˇˇû c E b –A y«
yûˇ n≈ p K¸ -lav £õH KA m i £ôt A ' O húw√ hÃy ¶epyC√= w¬ 8 :˚hïv E r „ túp a ¸W Hyõi' ˚Åv¸m¸H«y 'Z◊l èˇ reH·'
-yik – lÅb e b –A ˇè h – m A H ¸ '`r fl q “ §ãk –E -lav 9 :ryïivAh tBOn¸bil ˚Yld –Ë x ¸ yC¬ w¿¬ ¶Ârˇ °A'Ah-lAk
-lAk – yõn≈ p K¸ -lav hØw√ hÃy £ûˇ c A yiph È ˇè £H KA m i ˚ ¶Ârˇ ' A° h A -lA–k tûˇ p a W ¸ hõw√ hÃy lúl a b –A £ôH A
£«yt
aõ n√ H
¸ dˇˇH
A° k ¸ p Ka r Ë ' a -te' delÙõyC w¬ hØn√ H A tûˇ ' a m ¸ -§eb – £EHò £ÅEH t˘Od¸lÙGt heGlE'ò 10 > :¶Ârˇ ïA'Ah
tÙY'm E Húm E x · dÅH A k ¸ p Ka Ëra'-te' Ù˘dyilÙh èˇ yr „ x · ' ¡a £ÄH E -yixyà w¿¬ 11 :l˚ïb – m Ga h a rˇˇx aú ' a
£yõH i l » H ¸ ˚ Húm E x A yÅx a dˇˇû H a k ¸ p Ka r Ë ' a wà 12 < :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A delÙúyC w¬ h°n√ H A
xalÅeH-te' Ù˘dyilÙh èˇ y„r·xa¡' dÄH a k ¸ p Ka r Ë ' a yûˇ x i yà w¿¬ 13 :xalïAH-te' delÙõCy¬w h°√nAH
xalH eú wà 14 < :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A delÙúyC w¬ h°n√ H A tÙY'm E vúb –a Ër' a wà £yØn« H A HZl » H A
-te' Ù˘dyilÙh èˇ y„r·xa' xalÄeH-yixÃy¬¿w 15 :rebïEv-te' delÙõCyw¬ h°n√ H A £yûˇ H i l » H ¸ yõx a
< :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A delÙúyC w¬ h°n√ H A tÙY'm E vúb –a r Ë ' a wà £yØn« AH HZ»lAH rebÅEv
rebÄEv-yixÃyï¬w 17 :gelïAKp-te' delÙõyC w¬ h°n√ H A £yõH i l » H ¸ ˚ vúa–bËra' rebàEv-yixÃyï¬w 16
delÙúyC w¬ h°n√ H A tÙY'm E vúb –a r Ë ' a wà hØn√ H A £yûˇ H i l » H ¸ gelp KeÅ -te' Ù˘dyilÙh èˇ y„r·xa'
:˚øvr Ë -te' delÙõyC w¬ h°n√ H A £yûˇ iH»l¸H gelõep-yixÃy¬¿w 18 < :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A
delÙúyC w¬ h°n√ H A £«yˇû t a 'Am˚ £yõ«nAH vaHúEGt ˚ÅvËr-te' Ù˘dyilÙh ˇè yr „ x · ' a gelp eÄ -yixyà w¿¬ 19
-te' delÙõyC w¬ h°n√ H A £yõH i l » H ¸ ˚ £«yt Gaú H ¸ ˚Åvr Ë yûˇ x i yà w¬ 20 < :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A
h°n√ H A £«yˇû t a 'Am˚ £yõn« H A vabH eú g˚ÅrW ¸ -te' Ù˘dyilÙh ˇè yr „ x · ' a ˚Ävr Ë yûˇ x i yà w¬ 21 :g˚¡rW ¸
-te' delÙõyC w¬ h°n√ H A £yûˇ H i l » ¸H g˚˜rW ¸ yúx i yà w¬ 22 < :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A delÙúyC w¬
delÙúyC w¬ h°n√ H A £«yˇû t a 'Am rÙYx√n-te' ÙıdyilÙh y_„r·xa' g˚Är¸W yûˇ x i yà w¬ 23 :rÙøxn√
-te' delÙõyC w¬ h°n√ H A £yYr Ê W ¸ v e wà vaHt GEú rÙÅxn√ yûˇ x i yà w¬ 24 < :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A
tûˇ ' a m ¸ ˚ hõn√ H A hBr „ W ¸ v e -vïH a t G¸ xfirÅeGt-te' Ù˘dyilÙh èˇ y„r·x' a rÙÄxn√ yûˇ x i yà w¬ 25 :xfirˇ ït GA
ˇè dl e ÙèyC w¬ h°n√ H A £yûˇ v i b ¸ H i xfirˇ t eõ -yixyà w¿¬ 26 < :tÙΩnb A ˚ £yõn« b –A delÙúyC w¬ h°n√ H A
-te'Ãw rÙYx√n-te' £Åflr¸ba'-te' dyûˇ ilÙh xfireGtò xfirÅeGt t˘Od¸l ÙGt ˇè hl Ge ' Eè wà 27 :§Ωr fl h A -te'Ãw rÙYx√n-te' £Åflr¸ba'-te'
¶Ârˇ ' eú b –¸ wy°b i ' A xfirˇ û ˇt Ge yõn≈ p K¸ -lav §År fl h A tAmˇû yC√ w¬ 28 :XÙøl-te' dyúilÙh §YflrAhÃw §ÚflrAh
-teHïE' £òEH £y°iH√n £õehAl rÙ_x√nwà £^r fl b ¸ ' a xâq –— yC« w¬ 29 :£yΩd –Ê W ¸ k –a r˚B'b –¸ Ùõt G d Ë la Ùm
:hïk –A s ¸ y« yúb i ' · w¿¬ hõk –A l ¸ m i -yïb i ' · §Br fl h A -tab – hÅk –A l ¸ m i ˇè rÙx√n-teHïE' £òEHÃw yÅflrAW èˇ £flr¸ba'
ÙÆn¸–b £Zflr¸ba'-te' xfiräeGt xâ—–qyC« w¬ 31 :dˇˇïl A w√ h – l Aõ §yú' E hÚflr“q·v yYfirAW yúih¸Gt¬w 30
˚â'c ¸ yC≈ w¬ Ù°nb –¸ £Zr fl b ¸ ' a teH' Eõ ÙÅtl GA k –a yZr fi W A ˇè t' E wà ÙØnb –¸ -§eb – ˇè §r fl h A -§eb – XÙ`l-te'wÃ
:£ïH A ˚b¸HyC≈ú w¬ §Yr fl x A -dav ˚'Bb O yC√ w¬ §avn¬Ø k –¸ hAcr Ë ˇ û ˇ' a èˇ tk e l eè l A £yÄd –Ê W ¸ k –a r˚Z'm E £ät GA ' i
< :§Ωr fl x A b –¸ xfirˇ t Geõ tAmyC√ú w¬ h°n√ H A £«yˇû t a 'Am˚ £yõn« H A Húm E x A xfirt eÅ -yEmyà ˚ûyh ¸ yC« w¬ 32

Genesis 12
tyûˇ b
–E m
i ˚ß
õ t
G¸ d
Ë l
a Ùïm
G m
i ˚ß
ú c
¸ Ëra'Em ô߸l-™el £Åflr¸ba'-le' èˇ hw√ hÃy rem'`yC◊ w¬ 1
ß
Ø k ¸ r  ˇ û ˇb A ' · w¬ lÙÅdgF√ yÙûgl ¸ èˇ ß¸Wevïe'Ãw 2 :≠ïe'Ëra' rˇˇúeH·' ¶Ârˇ õA'Ah-le' ßy°ibA'
rˇˇ' OÚ ' A ß õ l ¸ l Ge q — m ¸ ˚ ßyÅk e r Ë ˇ ûˇ b A m ¸ ˇè hk A r  ˇ ïb
A ' · w¬ 3 :hïAkr fl b –¸ hõy≈ h ¸ w∆ ß°m e ¸H hõAlË–d¬g·'¬w
ˇè wyAl' E rˇˇb –eò d –Ê râH e ' · k –a £Är fl b ¸ ' a ™elˇû yC≈ w¬ 4 :hïm A d fl ' · h A tBx O p K¸ H ¸ m i lYk –O ß Ø b ¸ ˚Zkr Ë b ¸ n« wÃ
ÙYt'Ecb –¸ hØn√ H A £yûˇ v i b ¸ H i wÃ èˇ £y«nH A Hòm E x A -§eb – £Är fl b ¸ ' a wà XÙÚl Ùõt G ' i ™elyC≈ú w¬ hØw√ hÃy
-lA–k-te'Ãw wyÄixA'-§e–b XÙZl-te'Ãw ÙäGt¸Hi' yâfirAW-te' É£flr¸ba' xûˇ q –— yC« w¬ 5 :§Ωr fl x A m E
hAcr Ë ˇ û ˇ'a ˇè tk e l eè l A ˚Ä'c ¸ yC≈ ¬w §ÚflrAx¸b ˚ZWAv-reH·' Hepõ∆Fnh a -te'wà ˚HÅk A r fl rˇˇû H e ' · ˇè £H A ˚kËr
dˇˇv aõ £Åk e H ¸ £Ù˘qm ¸ davò ¶Âr' AÅ b –A ˇè £r fl b ¸ ' a rˇˇb O` v · yC¬ w¬ 6 :§avïn√ k –¸ hAcr Ë ˇ' aú ˚'Yb O yC√ w¬ §avn¬Ø k –¸
rem'D◊Cy¬w £Åflr¸ba'-le' èˇ h√whÃy '`r fl yC≈ w¬ 7 :¶Ârˇ ï' A b –A zú' A yõn« v · n¬ k –¸ h ¡a wà hÚr  Ùm §ÙZl' E
:wyïAlE' húe'Ër«Fnah hõw√ hyal x fi b –EÅ zà m i ˇè £H A §ebyC«ò w¬ t'°∑◊ zah ¶Ârˇ û ˇA'Ah-te' §õEGte' Øß·vËr=¬z¸l
yûˇ v
a h
A wà ˇè £yC√ m i lò' E -tyïb –E ]q hÚl » h Û ' A Xûˇ yC≈ w¬ lõ' E -tyïb E l ¸ £Âdˇ q –’ô m i hflrÄAhAh £äAKHim qât GE v ¸ yC¬ w¬ 8
£År fl b ¸ ' a vûˇ s –a yC« w¬ 9 :hïw√ hÃy £úH E b –¸ 'Yr fl q Ÿ yC« w¬ hØw√ hyal ¡ ˇè x fi b –Eè zà m i £òH A -§ebïyC« w¬ £Âdq –’Å m i
> :hAb – gà ïnF∆ h a v fi ÙYsn√ wà ™ÙBlh A
dˇˇb Eú k A -yïk –i £ÅH A r˚ûgl A ˇè hm A yà r fiè c ¸ m i £`r fl b ¸ ' a dÂryC≈= w¬ ¶Ârˇ ' A° b –A bõv A r fl yúh i yà w¬ 10
-le' ˇè rm e 'èyC◊ w¬ hAmyà r flÚ c ¸ m i 'ÙZbAl byYÊrŸqih rˇˇúeH·'a–k yàihÃy¬w 11 :¶Ârˇ ïA'A–b bõAvflrAh
-yïi–k hÆ√yAhÃw 12 :¸GtïA' hõe'r Ë m a -tapyà húH KA ' i yôk –i yit G v ¸ Åd fi y√ 'ûˇ n√ -h≈nF h i ÙÅt G H ¸ ' i yZr fi W A
:˚ïyC x a yà ™út A ' O wà yõt i ' O ˚Bgr Ë h A wà t'°z◊ Ùûˇ t G H ¸ ' i ˚˜rm ¸ ' A wà £yÅr Ê c ¸ m Gi h a ˇè ™t A ' O ˚`'r Ë y«
:™ïl E l A gà b –i yõH i p ¸ n¬ hút A yà x A wà ™År „ ˚b·vb a yûˇ l i -baXyïy« ˇè §v a m aè l ¸ t G¸ ' A° yitx OZ ' · 'õ√n-yÊr¸mi' 13
húAp√y-yïi–k hÅAKHi'ûˇ Ah-te' èˇ £yÊrc ¸ m Gi h a ˚`'r Ë yC« w¬ hAmyà flÚrc ¸ m i £Yr fl b¸ ' a 'ÙBbk –¸ yàh i yà w¬ 14
xú—–quGt¬w hÚOvËraKp-le' –hõAtO' ˚Bl¸lïahÃy¬w hÅOvËrap yZ„rAW èˇ h – t A ' O ˚`'r Ë yC« w¬ 15 :dˇˇ' Oø m ¸ 'wõh i
ˇè rq “ b A ˚-§'◊c Ù`l-yihyà w¿¬ h – r flÚ ˚b·vb –a byõiXyEh £Bflr¸ba'¸l˚ 16 :høOvËraKp tyúE–b hõAKHi'Ah
h_v O r Ë p Ka -te' |hü√whÃy v=gF¬ n¬ yà w¬ 17 :£yïl Gi m a gà ˚ tYnO t O ' · w¬ tÅx O p A H ¸ ˚ ˇè £yÊdb A v · w¬ £yÅr Ê m O x · w¬
'`flrŸq«Cy¬w 18 :£Ωflr¸ba' teHúE' yYfirAW rˇˇúabË–d-lav ÙÚtyE–b-te'wà £yõl i d O gFà £yúv i g√ nÃ
yúk –i yÅl Gi t GA d Ë ˇ û ˇgF¬ h i -'◊l hAm G l A ò y°l Gi t A yûˇ W i v A t'Yz∑◊ -ham rem'DyC◊ w¬ £År fl ¸ba'¸l èˇ hOvËrap
hàt GA v a wà h°H KA ' i l ¸ yõl i –hôAtO' xú—–qe'√w 'wÅh i yitx OZ ' · ˇè GAtËrèamA' hòAmAl 19 :'wïih õ߸Gt¸Hi'
-te'wà Ù_t' O ˚Bxl G¸ H a yà w¿¬ £y°H i n√ ' · hYv O r Ë p Ka wyôl A v A wúc a yà w¬ 20 :™ïEl√w xú—q õ߸Gt¸Hi' hú≈Fnih
:Ùøl-reH·'-lA–k-te'Ãw ÙõGt¸Hi'

Genesis 13
ÙõGmiv XÙBlÃw Ù_l-reH·'-lAkÃw ÙüGtH ¸ ' i wà '˚h∏ £«yr fiä c ¸ m Gi m i £âflr¸ba' Élav¬Cy¬w 1
wyÅv A s –A m a l¸ ˇè ™l e yC≈è w¬ 3 :bïh A z∑√ ba ˚ •esk –eõ b –a hDn∆ q Ÿ m Gi b –a dˇˇ' OÚ m ¸ dˇˇû b E k –A £Yr fl b ¸ ' a wà 2 :hAb – gà ïnF∆ h a
§yúb
–E hÅl
GA x
i t G¸ b –a ˇè ÙlÛh' ¡A ** h»lÛhA'* £òAH h√yâAh-reH·' £ÙÄqAGmah-dav l°E'-tyïb –E -davwà b∆gnF∆õ m i
h°√nOH'ÊrA–b £õAH hAWúAv-reH·' fixÅE–bÃziGmah ˇè £Ùq¸m-le' 4 :yïv A h A §yúb E ˚ lõ' E -tyïb –E
hú√yAh £Úflr¸ba'-te' ™õElOhah XÙÅl¸l-£¬gÃw 5 :hïw√ hÃy £úH E b –¸ £Yflr¸ba' £ôAH 'BflrŸq«Cy¬w
hòy√ h A -yïk –i wÚd –fl x ¸ y¬ tebˇû H e Al ¶Ârˇ õA'Ah £ôAtO' 'úAW√n-'◊lÃw 6 :£yïl i h A ' O wà rˇˇq “õ b A ˚-§'◊c
-hïn≈ q Ÿ m i yûˇ v E r O §yEb – ò byÄr Ê -yihyà w¿¬ 7 :wΩd –fl x ¸ y¬ tebH eú l A ˚Ylk ¸ ïy√ 'Bl ◊ wà bÅr fl ˇè £H A ˚kËr
:¶Ârˇ ï' A b –A búH E yO zõ' A yØz∑« r Ê p K¸ h a wà ˇè yn« v · n¬ k –¸ ïh a wà XÙÚl -h≈nq Ÿ m i yûˇ v E r O §yõb E ˚ £År fl b ¸ ' a
yõv a r O §yúb E ˚ ßyØn∆ yEb˚ yûˇ n« yEb – ˇè hb A yÊrm ¸ yòh i t ¸ '=n√ -la' XÙÄl-le' £äflr¸ba' rem'=yC◊ w¬ 8
dÂrˇ p KAú h i ßyØn∆ p A l ¸ èˇ ¶ÂrèA'Ah-lAk '`◊l·h 9 :˚n¸xïn√ ' · £yõx i ' a £yúH i n√ ' · -yïk –i ßy°v e r O §yûˇ b E ˚
XÙZl-'AKW«Cy¬w 10 :hAlyïi'¸m¸Wa'wà §yõm i yC√ h a -£i'wà h√nm iÅ yE'wà l'Z◊m¸KWah-£i' y°l A v A m E 'õn√
tûˇ x
E H a |yûˇ n≈ p ¸ l i h°q ’ H ¸ m a h – l GAõ ku yúk –i §Åd –„ r Ë yC¬ h a rˇˇû k –a k –i -lAk – -te' ˇè 'r Ë yC¬ w¬ wyÆn√ yEv-te'
:ravc Oø hõk A ' · b –O £«yr fiÅ c ¸ m i ¶Âr ˇ û ˇ' e k –¸ ˇè hw√ hÃy-§¬gk –¸ hÅflrOm·v-te'Ãw èˇ £Od¸s-te' hÆ√whÃy
Hyõ'i ˚Ådr Ë ˇ û ˇp
KA yC« w¬ £Âdˇ q –’° m i XÙYl vús –a yC« w¬ §Åd –„ r Ë yC¬ ah rˇˇû a–ki–k-lA–k tE'ò XÙÄl ÙZl-rax¸b«Cy¬w 11
rÅk –A k –i h a yZr „ v A b–¸ ˇè bH a y√ XÙÄlwà §avn√° k –¸ -¶Ârˇ ï' e b –¸ bûˇ aH√y £Yflr¸ba' 12 :wyïixA' lúavEm
:dˇˇ' Oø m ¸ hõw√ hyal £y°' i X LA x a wà £yõv i r fl £Åd O s ¸ yûˇ H E nà ' a wà 13 :£¡Od¸s-dav lõahÈ'∆Cy¬w
ˇè ßyèn∆ yEv 'òn√ 'ûˇ W A ÙÅm G v i E¡m XÙZl-dÂrˇ ïAKpih èˇ y„r·xa' £Äflr¸ba'-le' rˇˇû amA' hU√why¬¿w 14
yüik
– 15 :hAm G ïy√ w√ hAmd Ë ˇq ‘ú w√ hAb – gà n∆õ w√ h√np OB c A £°H A hûˇ AGta'-reH·' £Ù˜qAGmah-§im hÅE'Ër˚
:£ïAlÙv-dav õß·vËr¬z¸lï˚ h√Fnn∆° t G¸ ' e ˇû ßl ¸ hõe'Or húAGta'-reH·' ¶Ârˇ ôA'Ah-lA–k-te'
-te' ˇè tÙn¸ml i HyÄ' i lûˇ k a ˚y-£i' |rˇˇû H e ' · ¶Ârˇ ' A° h A rˇˇû ˇap·va–k õß·vËr¬z-tïe' yúiGt¸maWÃw 16
–hõA–kËrA'¸l ¶ÂrÅA'A–b ™ûˇ EGlah¸tih £˚qò 17 :hï∆nAGm«y õß·vËr¬z-£ïgF¬ ¶Âr' AÅ h A rˇˇû p a v ·
'Yr „ m ¸ m a yún≈ l » ' E b –¸ beHyC≈ô w¬ '_b ◊ yC√ w¬ £Är fl b ¸ ' a lûˇ h a ' È yC∆ w¬ 18 :h√nF ïn∆ t G¸ ' e ß õ l ¸ yúk –i h – b –A° x ¸ r fl l ¸ ˚
> :hïw√ hyal
¡ x
fi b
–Eõ zà m
i £úH
A -§ebïyC« w¬ §Ù˝rb
¸ x
e b
–¸ rˇˇû H
e '
·

Genesis 14
rˇˇs A° l GA ' e ™elˇû m e ™ÙYyr Ë ' a rÅv A nà H i -™elïm e lûˇ p e r fl m ¸ ' a ˇè y m E yib – yÄh i yà w¬ 1
-te' hÄm A x A l ¸ m i ˚ZWv A 2 :£ïy« ÙFg ™elúem lõAvËditÃw £ÅAlyEv ™elûˇ m e ˇè rm e v Oè l A r Ë d fl k –¸
hÄm A d Ë ' a ™elˇû m e |bûˇ ' A nà H i hÚr fl m O v · ™elˇû m e võaHËri–b-te'Ãw £Åd O s ¸ ™elˇû m e ˇè vr fi b –eè
˚År¸bïAx èˇ heGlèE'-lA–k 3 :ravøOc-'yih valõe–b ™elúem˚ ]3 myØy« Ùb¸c** £y«yb O c ¸ * ™elˇû m e ˇè rb e ' Eè m ¸ H e wÃ
qemõEv-le'
-te' ˚˜d¸bAv hØ√nAH èˇ h„r¸Wev £yòEGt¸H 4 :xalïeGmah £ú√y '˚Yh £yÚd –Ê W Ki h a
'ûˇ b –A hMn√ H A hâr „ W ¸ v e Éva–bËra'¸b˚ 5 :˚dˇˇr flΩ m A hõn√ H A hBr „ W ¸ ev-H»l¸H˚ remÚOvAlËrfld¸–k
£«yn¬Ø r Ë q — t˘r O t G¸ H ¸ v a b –¸ ˇè £yi'p A r Ë -te' ˚òk – yC¬ w¬ ÙÅt G ' i rˇˇû ˇH e ' · ˇè £yikl A m G¸ h a Ãw remÄOvAlËrfld¸k
yYÊrOxah-te'Ãw 6 :£«yïAt√yËr÷q hõw≈ H A b –¸ £yÅm i yE'h ¡A ˇè t' E wà £°h A b –¸ £yõz« ˚∑zh a -te'wÃ
˚'äb O yC√ w¬ ˚buHyC√ w¬ ∏ 7 :rˇˇïb –A ËdiGmah-lav rˇˇõeH·' §Åflr'AKp lyûˇ E' davò ry°ivEW £ZflrËrah¸–b
-te' ˇè £g¬ wà y°q ÷ l E m A v · h A hYd „ W ¸ -lA–k-tïe' ˚à–k¬Cy¬w HÅ„d“q 'wûˇ h i ˇè Xp KA H ¸ m i §yòv E -le'
™elm eò ˚ hÄr fl m O v · ™elˇû m e ˚ £äd O s ¸ -™elïm e 'âc E yC≈ w¬ 8 :rˇˇïm A t GA §Bc O c ¸ ïx a b –¸ bõH E yCO h a yÅr Ê m O ' È ˇû h A
hÅm A xA l
¸ m
i ˇè £t GA ' i ˚`kr Ë v a ïyC¬ ¬w ravÚOc-'wih valõe–b ™elúem˚ £Øy« Ùb¸c** £y«yb O c ¸ * ™elˇû m e ˚ ˇè hm A d Ë ' a
£Øy« ÙFg ™elˇû m e ˇè lv A d Ë t i wà £Äl A yEv ™elˇû m e remv Oä l A r Ë d fl k –¸ tûˇ ' E 9 :£yΩd –Ê W Ki h a qemv Eõ b –¸
-te' £yõk i l A m ¸ húv A b –A r Ë a' rˇˇ°AsAGle' ™elûˇ m e ™ÙYyr Ë ' a wà rÅv A nà H i ™elˇû m e ˇè lp e r fl m ¸ ' a wÃ
£ıd O s ¸ -™elïm e ˚sôn… yC√ w¬ rÅm A Ex èˇ tOrÈ'e–b t`OrÈ'eï–b ]1 myÄd –Ê W i h a qemˇû v E Ãw 10 :hïAKHim·xah
HâukËr-lA–k-te' ˚xŸq«Cy¬w∏ 11 :˚sïnF√ hflrˇ h eú £yYr Ê ' A H ¸ nF« h a wà hAm G H A° -˚l¸p K yC« w¬ hYr fl m O v · w¬
Ù_HukËr-te'Ãw XÙ^l-te' ˚âxŸq«Cy¬w 12 :˚kïEl≈Cy¬w £õAl¸kA'-lA–k-te'wà h_r fl m O v · w¬ £˙d O s ¸
XyÅl i p KA h a ˇè 'b ◊ yC√ w¬ 13 :£¡d O s ¸ b –i bõH E yO '˚Bhwà ˚k°l E yC≈ w¬ £Yflr¸ba' yúix·'-§e–b
ˇè lk –O H ¸ ' e yòx i ' · yÄr Ê m O ' È h A 'Zr „ m ¸ m a yMn≈ l » ï' E b –¸ §âk E H O ' É ˚hÃw yÚr Ê b ¸ v i h A £Zr fl b ¸ ' a l ¸ dˇˇgF≈õ yC¬ w¬
wy°x i ' A hõb –A H ¸ n« yúk –i £År fl b ¸ ' a vûˇ m a H ¸ yC« w¬ 14 :£Ωr fl b ¸ ' a -tyÊrb ¸ yúl E v · b –a £õh E wà rØn≈ v A yûˇ x i ' · w¬
-dav •˜d –O r Ë yC« w¬ tÙÅ'm E HZl » H ¸ ˚ ˇè rW A v A hòn√ m O H ¸ ÙÄtyEb yZd „ yilyà wyäk A y«nx · -te' qÂryC√= w¬
hÅb A Ùx-dav ˇè £p E d –Ë r Ë yC« w¿¬ £°k –E yC¬ w¬ wyYd fl b A v · w¬ '˚Bh hAlyà ôal |£üehyEl·v qâElAx≈Cy¬w 15 :§Ωfl–d
wyòx i ' A XÙâl-te' £ É g¬ wà H°k u r Ë h A -lA–k tõE' beHD√Cy¬w 16 :qeWïAGmfid¸l l'Y◊m¸KWim rˇˇúeH·'
£
ê d O s ¸ -™elïm e 'ûˇ c E yC≈ w¬ 17 :£ïv A h A -te'wà £yõH i nF√ h a -te' £úg¬ Ãw byÅH i h E ˇè ÙHukr Ë ˚
rˇˇû H
e ' · £yõk i l A m G¸ h a -te'wà ]1 remÅOvAl-rfld¸–k-te' èˇ tÙ–kahE¡m ÙÄb˚H yZ„r·xa' ÇÙt'flrŸqil
£Ål E H A ™elˇû m e ˇè qd  c eè -yik – l ¸ am˚ 18 :™elïeGmah qemúEv '˚Yh hØw≈ H A qemˇû v E -le' Ù°t G ' i
rˇˇm a° '◊yC w¬ ˚hõk E r Ë b A yà w¿¬ 19 :§ÙΩy¸lev lúE'¸l §õEhOk '˚BhÃw §«yy√° w√ £exˇû l e 'yõc i Ùh
ßÚd
 y√ b
–¸ ßyYr
 cA §úgF≈ mi -reH' · §ÙØyl ¸ v e lûˇ ' E ˇè ™˚rAb˚ 20 :¶Ârˇ ï' A w√ £«ym aú H A hõn≈ q O §ÙØyl ¸ ev lûˇ E'¸l èˇ £flr¸ba' ™˚`rA–b
HepnF∆Ø h a yûˇ l i -§et G £Úr fl b ¸ ' a -le' £˜Od¸s-™elïem rem'B◊Cy¬w 21 :løk –O m i rˇˇW Eõ v · m a ÙBl-§et G yC« w¬
-le' y`d Ê y√ yitm Oâ yÊrh · £˝d O s ¸ ™elˇû m e -le' £Yr fl b ¸ ' a rem'ByC◊ w¬ 22 :™ïAl-xæ—q HõukËrAhÃw
lavn¬Ø -™Ù¡rW ¸ dˇˇû v a wà ˇè X˚xim-£i' 23 :¶Ârˇ ï' A w√ £«ym aú H A hõn≈ q O §ÙØyl ¸ v e lûˇ ' E ˇè hw√ hÃy
:£Ωr fl b ¸ ' a -te' yit G r Ë ˇH aú v È h e yõn« ·' rÅam'◊t 'Z◊lÃw ™°Al-reH·'-lA–kim xõ—–qe'-£i'Ãw
y°t
Gi ' i ˚Ykl ¸ h A rˇˇH eú ' · £yÅH i n√ ' · h ¡A ˇè ql e x Eè wà £yÅr Ê v A nFà h a ˚Zlk ¸ ' ¡A rˇˇû H e ' · qfirˇ ò yÄd fi v A l ¸ b –i 24
< :£æq “ l ¸ x e ˚Bxq Ÿ y« £õh E 'År „ m ¸ m a ˚ lZk –O H ¸ ' e ˇè rn≈ v A

Genesis 15
hõz∆ x
· mGa ïa b
– £År fl b ¸ ' a -le' èˇ h√whÃy-rabËd hò√yAh heGlÄE'Ah £yZÊrAbË–dah |rˇˇû axa' 1
rem'ûyC◊ w¬ 2 :dˇˇ' Oø m¸ húb –E r Ë h a ß õ rË k A W¸ ™Ål A §ûˇ g≈ m A ˇè yki O nA' £Äflr¸ba' 'ZflryiGt-la' rˇˇÚOm'El
yÅt
i yEb – qeHˇû m e -§eb˚ yÚr Ê yÊr·v ™ûˇ l E Ùh yõk i nO ' A wà yÅli -§et G it
G -ham ˇè hw« hŒy yòn√ d O '· £Är fl b¸ ' a
húnF≈ h
i wà vfirˇ z√° hAt G t aõ n√ 'Bl ◊ yÅl i §ûˇ Eh £Åflr¸ba' rem'û◊Cy¬w 3 :r∆zïevyilÈ' qeWúeGmfi–d '˚Yh
h°∆z õ߸Hflryï«y 'B◊l rÅOm'El èˇ wyAlE' hò√whÃy-rabËd h=≈FnihÃw 4 :yït i ' O HBr „ Ùy yõt i yEb– -§eb
ˇè rme 'èyC◊ w¬ hAc˚Äxh a Ùät' O 'âc E ÙCyw¬ 5 :ßïH e rfl yïy« '˚Yh ßyÅv e m GE m
i 'ûˇ cE y≈ rˇˇû H e '· ˇè £' i -yik –
ÙÅl rem'ûyC◊ w¬ £°t A ' O rˇˇpKOZ s ¸ l i lõk a ˚Gt-£i' £yÅb i k A Ùûˇ k
– ha èˇ rp O s ¸ ˚ hAmyà m aÄ HKA h a 'ûˇ n√ -Xeb – ha
wy°l
A ' E rem'YyC◊ w¬ 7 :hæ“qfld¸c ÙõGl Ahúeb¸Hx ¸ yC¬ w¬ h°w√ hyaïb – §õm i 'È h e wà 6 :ßïv e r Ë z¬ hõy∆ h¸ y« hBk –O
t'Y◊∑zah ¶Ârˇ úA'Ah-te' ô߸l tetüAl £yÅd –Ê W ¸ k –a r˚Z'm E ˇè ßyèt i 'EcÙh rˇˇH eò ' · hÆw√ hÃy yûˇ n« ' ·
rem'ûyC◊ w¬ 9 :h√nF ïH e r fl yi'
¡ yúk –i vYd fi 'E húm GA b –a hØw« hŒy yûˇ √nd O ' · rˇˇm
a° '◊yC w¬ 8 :–hïAGt¸HÊr¸l
:lïz√ ÙgÃw rˇˇt OY wà H°l GA H u m ¸ l«yˇû ' a wà teHl Geõ H u m¸ zúv E wà teHÅl Ge H u m¸ hûˇ l A gà v e èˇ yl i húx A qŸ wyÄl A ' E
t'ZfirŸqil Ù˜r¸ti–b-Hyi' §úEGt«Cyw¬ ™∆wt GAÅ b –a ˇè £t A ' O rˇˇt GEò abÃy¬w heGlÄE'-lA–k-te' ÙZl-xæ—–qï«Cy¬w 10
búH KE yC¬ w¬ £yÚr Ê g√ p K¸ h a -lav X«yv aõ h A dÂrˇ yC≈ú w¬ 11 :rˇˇït A b A 'B◊l ]1 rˇˇp KOY c i h a -te'wà ˚h°v E r „
hú≈FnihÃw £Úflr¸ba'-lav hûˇ Al¸p√n hõm A d –„ r Ë t a wà 'ÙÅbl A ˇè Hm e eèKHah yòihÃy¬w 12 :£Ωflr¸ba' £õAtO'
-yi–k väfidEGt fivâOd√y £Äflr¸ba'¸l rem'ûyC◊ w¬ 13 :wyïl A v A telp eú On hõAlOdÃg húAkEH·x hôAmyE'
tÙY'm E vúb –a r Ë ' a £°t A ' O ˚ûˇ nF v i Ãw £˚˜db A v· w¬ £Åh e lA 'Zl ◊ ˇè ¶Âr' eè b –¸ ß Æ v · r Ë z¬ hûˇ y∆ h ¸ y« |rˇˇû g≈
Húk u r Ë b –i ˚Y'c ¸ y≈ §úk E -y„rx · ' a wà yiknO° ' A §Zd –fl ˚dˇˇb OY v · y¬ rˇˇH eú ' · yÙôgF h a -te' £ü¬gwà 14 :hïn√ H A
:hïb A ÙX húb A yEWb –¸ rˇˇb Eõ q –“ t Gi £ÙÚlAH¸–b ßyõetOb·'-le' 'ÙBbAGt hôt GA ' a wà 15 :lÙ¡dgF√
yòihÃy¬w 17 :h√FnïEh-dav yYÊrOm' È h A §BwO v · £ôl E H A -'◊l yüi–k h√Fnh E° ˚b˚ZHy√ yõv i yibr Ë rÙıdwà 16
§yõb
–E rÅb a vA rˇˇû H e ' · HÅ' E dyûˇ p Ki l a wà ˇè §H A v A r˚ònF t a h=≈nF h i wà h°y√ h A hõX A l A v · w¬ hA'b –AÅ ˇè Hm e H Keè h a
rˇˇÚOm'El tyZÊr¸–b £Yflr¸ba'-te' hôw√ hÃy t^r fi k –A '˚Ähh a £Ùûˇ yC a–b 18 :heGlïE'Ah £yBÊr√zÃFgah
l˜Od√Fgah rˇˇúAh√Fnah-dav £«yr fiÅ c ¸ m i rˇˇû ahnFà m i t'Øz∑◊ h a ¶Ârˇ û ˇ' A hA -te' ˇè yt Gi taè n√ ß Æ v · r Ë z¬ l ¸
yút
Gi x i h a -te'wà 20 :yïn« m O d Ë q –— h a tõ' E wà yØz∑« n« q –Ÿ h a -te'wà ˇè y«ny‘–qah-te' 19 :tΩflr¸Kp-rahÃn
-te'wà yØn« v · n¬ k –¸ h ¡a -te'wà ˇè yr Ê OmÈ'A¡h-te'Ãw 21 :£yïi'ApËrAh-te'Ãw yõ«∑zÊr¸Kpah-te'Ãw
< :yïs i ˚bÃyh a -te'wà yõH i gF√ rË gF« h a

Genesis 16
h
– m Aú H ¸ ˚ tyYr Ê c ¸ m i húx A ¸piH –hôAlÃw ÙÚl hYfld¸l√y 'B◊l £Åflr¸ba' teHˇû ' E ˇè yr fi WA wà 1
ˇè 'n√ -'◊b – tÂdl GeÅ m i ˇè hw√ hÃy y«nr fi` c A v · 'Un√ -h≈nF h i £Är fl b ¸ ' a -le' yäfirAW rem'â◊Gtw¬ 2 :rˇˇïg√ h A
xã—–qiGt¬w 3 :yΩflrAW lÙıq¸l £Yr fl b ¸ ' a vúm a H ¸ yC« w¬ ]1 h√nF m GE° m i hõn∆ b –A ' i yúl a ˚' yÅitAx¸piH-le'
£yØn« H A reWˇû v e ˇè ¶q –‘ m i h – t AÅ x A p ¸ H i ˇè tyÊrc ¸ m Gi h a rˇˇg√ò h A -te' £Äflr¸ba'-teHïE' yZfirAW
:hïAKHi'¸l ÙBl –hõAHyi' £Bflr¸ba'¸l –hôAt' O §út GE t Gi w¬ §avn√° k –¸ ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸ £Yr fl ¸ba' tebúeH¸l
:Ahyïn∆ yEvb –¸ h – t GAõ r Ë b i gFà lúq — t GE w¬ hAtr flÅ h A yûˇ k –i ˇè 'r  Eè t G w¬ raht Ga° w¬ rˇˇg√õ Ah-le' 'B◊b√Cy¬w 4
ßÅq ’ yExb –¸ ˇè yt i x A p ¸ H i yit G t aò n√ yÄk i nO ' A ß Ç yelv A yûˇ s i m A x · ê£flr¸ba'-le' yZfirAW rem'â◊Gt¬w 5
rem'=yC◊ w¬ 6 ]4 :ß$yïn∆ yEb˚ yún« yEb – hõw√ hÃy XBp KO H ¸ y« h A y°n∆ yEvb –¸ lõq — ' E w√ hAtr flÅ hA yûˇ k –i ˇè 'r  t GEè w¬
h
A ˇû nF∆ v a t G¸ w¬ ™«yn√° yEvb –¸ bÙûˇ LXah –hõAl-yiW·v ™Å„d√y¸–b èˇ ™EtAx¸piH hò≈Fnih yÄfirAW-le' £äflr¸ba'
rˇˇb –A° d Ë m Gi b –a £«ym Gaõ h a §yúv E -lav hôw√ hÃy ™üa'l ¸ m a h – ' Aã c A m ¸ «yC ïw¬ 7 :Ahyïn∆ p KA m i xYr fi b ¸ t Gi w¬ yÅr fi W A
h√nˇû ' A wà t'õb A húz∑∆ m i -yï' E y_firAW túax¸piH rUg√ h A rÄm a '◊yC w¬ 8 :r˚øH ™Ârˇ BÂdb –¸ §«yv aõ hA -lav
™ûˇ ' a l ¸ m a ˇè h – l A rem'`yC◊ w¬ 9 :taxr fiΩ b –O yõk i nO ' A yÅt Gi r Ë b i FÃg yZr fi W A ˇè yn≈ p K¸ m i rem'àt G◊ w¬ yikl E° t E
™ûˇ ' a l ¸ m a ˇè h – l A rem'`yC◊ w¬ 10 :AhyΩd  y√ taxt Gaú yõnF« v a t ¸ h i à w ™°t GE r Ë b i gFà -le' yib˚YH hØw√ hÃy
ˇè h
– l A rem'`yC◊ w¬ 11 :b¡r O m E rˇˇõEpA–s«y 'B◊lÃw ™°EvËr¬z-te' hõe–bËra' húA–bËrah hØ√whÃy
hØw√ hÃy ™ûˇ ' a l ¸ m a
l'Åv E m A H ¸ y« ˇè Ùm¸H t'`r fl q“ wà §°b –E t G¸ d Ë ˇ û ˇl
a yO wà hYr fl h A ™ú√nF h i
Ù°b
– lYk –O dˇˇy¬ú wà lÅk –O b a Ù˘dy√ £Åd fl ' A 'Ârˇ û ˇp Ke ˇè hy∆ h ¸ y« '˚`hÃw 12 :™ï≈yÃnAv-le' hõ√whÃy vúamAH-yïi–k
£úg¬ h
· hÄr
fl m
¸ '
¡A yûˇ k
–i y°'
i r
Ò lûˇ '
E hõt GA ' a h A yÅl e ' E rˇˇû EbO–dah èˇ h√whÃy-£EH '`flrŸqiGt¬w 13 :§øk –O H ¸ y« wyõx A ' e -lAk yún≈ ¸Kp-lavÃw
y°' i r O yõx a l a rˇˇ' Eú b –¸ rÅE'¸–bal 'Zflr“q èˇ §E–k-lav 14 :yïi'Or yB„r·xa' yityõi'flr £_»l·h
£^r fl b ¸ ' a 'âr fl q Ÿ yC« w¬ §°b –E £Yr fl b ¸ '
a ¸l rˇˇô√gAh delüEGt¬w 15 :dÂrˇ ïb –A §yúb E ˚ HYd „ q“ -§yEb húnF≈ h i
Hûˇ H E wà hõn√ H A £yún« m O H ¸ -§eb – £àr fl ¸ba'Ãw 16 :l'ïEvAm¸H«y rˇˇõ√gAh hBfld¸l√y-reH·' Ù_n¸–b-£eH
< :£Ωflr¸ba'¸l l'õEvAm¸H«y-te' rˇˇg√ú h A -tÂdˇ ïl e b –¸ £y°n« H A

Genesis 17
-le' hMw√ hÃy 'âr fl yC≈ w¬ £y°n« H A vaHˇû t E wà hõn√ H A £yúv i H ¸ t Gi -§e–b £År fl b ¸ '
a yûˇ h i yà w¬ 1
hún√ t G¸ ' e wà 2 :£yïm i t A húy≈ h¸ w∆ yõn¬ p A l ¸ ™úl GE h a ¸tih yÅfi–daH lûˇ ' E -y«n' · ˇè wyAl' E rem'`yC◊ w¬ £Är fl b¸ ' a
-lav £Yflr¸ba' lBOKp«Cy¬w 3 :dˇˇ' Oø m¸ dˇˇ' OB m
¸ b –i ß õ t ¸ Ù' húb –e rË ' a wà ߰n∆ yEb˚ yûˇ n« yEb – yõt i yÊrb ¸
bõ' a l ¸ t A yDy« hA wà ™°t GA 'i yõt
i yÊr¸b húnF≈ h i yDn« ' · 4 :rˇˇm Oø 'El £yõh i l » 'È Ùôt G '
i rˇˇb –Eú dfi yà w¬ wy°n√ p KA
£Åh A r
fl b¸ ' a ˇè ßm ¸ H i hò√yAhÃw £Úflr¸ba' õ߸miH-te' dÙ_v 'B„r“–q«y -'◊lwà 5 :£ïy« ÙFg §ÙBmh ·
£°y« Ùg¸l ßyõt Gi ta nà ˚ dÅ' O m
¸ dˇˇ' OZ m¸ b –i ˇè ßt ¸ ' Oø yòt i r „ p ¸ hi wà 6 :ßyït Gi t a nà £õy« ÙFg §ÙBmh · -ba' yôk –i
üß·vr Ë z¬ §yâb E ˚ ßÆn∆ yEb˚ yûˇ «nyEb – yät i yÊrb –¸ -te' yât i m O q÷ h
· w¬ 7 :˚'ïc E y≈ ßú mG¸ mi £yõk i l A m¸ ˚
:ßyΩÂr·xa' õß·vËr¬z¸lï˚ £yÅih»l'ïl E ˇè ßl ¸ tÙ`yh ¸ l i £°l A Ùv tyZÊr¸bil £õAtOrOd¸l ßy_Âr·xa'
§avn¬Ø k –¸ ¶Ârˇ û ˇ' e -lAk – tE'ò ßyÄr  g… m ¸ ¶Ârˇ û ˇ' e |tûˇ ' E ßyäÂr·xa' ]3 k Aâ v · rË z¬ l
¸ ˚ ߸l∏ yûˇ t Gi t
a n√ wà 8
£ÅAhflr¸ba'-le' èˇ £yih»lÈ' rem'`◊Cy¬w 9 :£yïih»l'El £õehAl yityúy« h A wà £°l A Ùv tõz∑¬ x u ' · l a
t'û◊z 10 :£ïAtOrOd¸l ßyYÂr·xa¡' úßv · r Ë z¬ wà hôt GA ' a rˇˇm OÚ H ¸ t i yûˇ t i yÊrb –¸ -te' hõt GA ' a wÃ
£õekAl lÙúGmih ßyÚÂr·xa' õß·vËr¬z §yúb E ˚ £Åk e y≈nyûˇ b E ˚ ˇè yn« yEb – ˚Ärm ¸ H ¸ t Gi rˇˇû H e ' · yãt i yÊrb –¸
yõn« yEb – tyÅr Ê b –¸ tÙZ'l ¸ ˇè hy√ h A wà £°k e t ¸ l a r Ë v A rˇˇû W a b –¸ tõ' E £àt Ge l ¸ m a nà ˚ 11 :rˇˇïk A z√ -lAk –
dyûˇ l i yà £°k e yEtr O d O l ¸ rˇˇk Aõ z√ -lAk – £ôk e l A lÙúm G y« £yÄm i y√ tû ˇ n¬ m O H ¸ -§eb˚ 12 :£ïk e y≈nyEb˚
|lÙüGmih 13 :'˚øh õß·vËr¬∑zïim 'B◊l rˇˇôeH·' rÅk A n≈ -§eb – lZk –O im ˇè •s e k –eè -t¬nq Ÿ m i ˚ t«yb –AÅ
tyBÊr¸bil £õekËraW¸bi–b yôityÊr¸b hüAtyà h A wà ߰p Ke s ¸ k –a tûˇ n¬ Ÿqm i ˚ß õ t ¸ yEïb – dyúl i yà lÙôm G y«
hôt A r Ë k ¸ n« wà ÙÅtl A r Ë v A rˇˇû W a b –¸ -te' ˇè lÙGmy« -'ø◊l rˇˇòeH·' rÄAk√z |lZ„rAvÃw 14 :£ïAlÙv
< :rˇˇïp a h E yõt i yÊrb –¸ -te' Ahy°m Ge v a m E 'wõh i h a HepnF∆ú h a
ˇè £yihl » ' È rem'`yC◊ w¬ 15
:–hïm A H ¸ hYr fl W A yúk –i yÚflrAW –hõAm¸H-te' 'BflrŸqit-'◊l Ø߸Gt¸Hi' yZfirAW £ÅAhflr¸ba'-le'
£Øy« Ùg¸l hûˇ t A yà ïh A wà ˇè h A yèt Gi k ¸ r fi ˇ ïb
E ˚ §°b –E ß õ l ¸ h√nF m Geô m i yit G üatn√ £=g¬ wà h – t AÅ ' O yûˇ t Gi k ¸ r fi b E ˚ 16
rem'ûyC◊ w¬ q°x A c ¸ yC« w¬ wyõn√ p KA -lav £ôh A r fl b ¸ ' a l^p KO yC« w¬ 17 :˚Ωyh ¸ y« h√nF m Geú m i £yõm Gi v a yúk E l ¸ m a
:dˇˇïl E t GE hõn√ H A £yúv i H ¸ t Gi -tabh · hÅr fl W A -£â' i wà dÅl E wF√ y« ˇè hn√ H A -hï' A m E §òb e l G¸ h a ÙÄb – l i b –¸
:ßyïn∆ p A l ¸ húy∆ x ¸ y« l'õv E mA H ¸ y« ˚Bl £y°h i l » È'A¡h-le' £õAhflr¸ba' rem'ByC◊ w¬ 18
ÙYmH¸ -te' t A 'Br fl q “ wà §Åb –E ˇè ßl ¸ tÂdˇ l eò yO ß Æ ¸Gt¸Hi' hZflrAW èˇ lAb·' £yÄih»lÈ' rem'ûyC◊ w¬ 19
:wyΩr fl x · ' a ÙBvr Ë z¬ l ¸ £õl A Ùv tyBr Ê b ¸ l i Ùôt G ' i yút i yÊrb –¸ -te' yâitm O q ÷ h · w¬ q°x A c ¸ y«
yút
i yEb
– rË h i wà Ù_t' O yút i y„rp ¸ ihwà ÙÄt' O yit G k ¸ r fiZ b –E |hûˇ nF≈ ih ß Ç yit G v ¸ m a H ¸ ]3 êl'EvAm¸H«y¸lï˚ 20
-te'wà 21 :lÙ¡dgF√ yÙBgl ¸ wyõt Gi t a nà ˚ dyÅl i Ùy ˇè £' i yiWnà rˇˇAòWv A -£y≈nH ¸ dˇˇ' OÚ m ¸ dˇˇ' OZ m ¸ b –i ÙYt' O
hõn√ H KA b –a hØz∑∆ h a dˇˇû EvÙGmal èˇ hflrAW ò߸l dâElEGt ÉreH·' q°x A c ¸ y« -te' £yûˇ q ÷ ' A yõt i yÊrb –¸
:£ïAhflr¸ba' lõavEm £yÅih»lÈ' lavˇû yC¬ w¬ Ù°t G ' i rˇˇû b –E d fi l ¸ lõakÃy¬w 22 :tÂrˇ ïexa'Ah
-lAk – ˇè t' E wà ˇè ÙtyEb y`d „ yilÃy-lAk – tâ' E wà ÙÆnb –¸ l'ûˇ v E m A ¸H«y-te' £äAhflr¸ba' xâ—–q«Cy¬w 23
£ÄAtAlËrAv rˇˇû aW¸–b-te' lAmyC√M w¬ £°h A r fl b ¸ ' a tyûˇ b –E yõH E nà ' a b –¸ ràk A z√ -lAk – ÙÅp K s ¸ k –a tûˇ n¬ q Ÿ m i
£yúiv¸HiGt-§e–b £ÅAhflr¸bâa'Ãw 24 :£yïh i l » ' È Ùõt G ' i rˇˇb –eú d –Ê rˇˇH eô ' · k –a hØz∑∆ h a £Ùûˇ yC h a ˇè £c e v eè b –¸
hY„r¸Wev HB»l¸H-§e–b ÙØnb –¸ l'ûˇ v E m A H ¸ y« wà 25 :Ùøtl A r Ë v A rˇˇaú Wb –¸ ÙYlm GO h i b –¸ h°n√ H A vaHt Eõ w√
£°h A r fl b ¸ ' a lÙõm G n« hØz∑∆ h a £Ùûˇ yC h a ˇè £c e v eè b –¸ 26 :Ùøtl A r Ë v A rˇˇW aú b –¸ tõ' E ÙÅlm GO h iâ b –¸ h°n√ H A
-§eb– tûˇ ' E m E •esk –eõ -t¬nq Ÿ m i ˚ t«yb –AÅ dyûˇ l i yà ˇè ÙtyEb yòH E nà ' a -lAkwà 27 :ÙΩnb –¸ l'õv E m A H ¸ y« wÃ
> :Ùït G ' i ˚lYm GO n« rˇˇk A° n≈

Genesis 18
lehYO'Ah-xatïeKp búEHOy '˚_hÃw 'Úr „ m ¸ m a yõn≈ l » 'E b –¸ hØw√ hÃy ˇè wyAl' E '`r fl yC≈ w¬ 1
'ËryC¬Æ w¬ wy°l A v A £yõb i c FA n« £yÅH i n√ ' · hûˇ H A l » H ¸ ˇè hnF≈ h i wà 'ËryC¬Ø w¬ ˇè wy√nyEv 'òW KA yC« w¬ 2 :£ÙïyC h a £Bx O k –¸
'=n√ -£i' yÆn√ d O ' · rˇˇm a° '◊yC w¬ 3 :hAcr Ë ˇ ï' A ˚xõt Ga H ¸ yC« w¬ lehÅ' O h A xatˇû p Ke m i ˇè £t A 'flrq Ÿ l i ¶flrˇ yC√ò w¬
-Xavm ¸ 'ûˇ n√ -xæq –— y… 4 :ßΩ–d¸bav lúavEm rˇˇb OY v · t a 'ún√ -la' ßyØn∆ yEvb –¸ ˇè §x E yit'òc A m A
˚`d·vasÃw £exäel-tap hâAxŸqe'Ãw 5 :¶ïEvAh taxúaGt ˚Yn·vAKHïihÃw £°k e yElgà r fi ˚Ycx · r fi wà £«ym aÅ
§úk
–E ˚Årm ¸ 'ûyC◊ w¬ £°k e d–Ë b ¸ v a -lïv a £õt Ge r Ë b a v · §úk –E -lav-yïk –i ˚rÅb O v · t Ga rˇˇû x a ' a ˇè £k e b –¸ l i
rem'Æ◊Cy¬w hÚflrAW-le' hAlÈhYO'Ah £ôAhflr¸ba' rˇˇüh E m a yà w¬ 6 :At G r Ë ˇ ïb –a d –Ê rˇˇH eú ·'a–k hõeW·vaGt
¶Zflr rˇˇõ“qA–bah-le'Ãw 7 :tÙΩgv u yúW i v · w¬ yiH˚Yl tels OÅ xamˇû ’ q ˇè £yi's ¸ H`l » H ¸ yãr Ê h · m a
:Ùøt' O tÙBWv · l a rˇˇh Eõ m a yà w¬ ravnF¬Ø h a -le' §ûˇ t GE yC« w¬ ˇè bÙX√w ™`fir rä“qA–b-§e–b xâq –— yC« w¬ £°h A r fl b ¸ ' a
dˇˇüm
E v O -'˚øhwà £°h e y≈np ¸ l i §õt GE yC« w¬ hÅW A v A rˇˇû H e ' · ˇè rq “ b –A h a -§eb˚ bÄl A x A wà hä' A m ¸ x e xâq –— yC« w¬ 8
rem'YyC◊ w¬ ß°t Ge H ¸ ' i hZflrAW hõ≈Cya' ]4 w$ y$ l AÅ$ ' E$ ˚˘rm ¸ '◊yC w¬ 9 :˚lïEk'◊Cy¬w ¶õEvAh taxúaGt £ôehyEl·v
hZflrAW¸l §õEb-h≈FnihÃw hØyC√ x a tûˇ v E k –A ˇè ßyèl e ' E b˚`H' A bÙZH rem'Æ◊Cy¬w 10 :lehøO'Ab hú≈Fnih
ˇè hr fl W A wà £òh A r fl b ¸ ' a wà 11 :wyΩflr·xa' '˚BhÃw lehYO'Ah xatúeKp tavôamOH hBflrAWÃw ß°eGt¸Hi'
qúx a c ¸ t Gi w¬ 12 :£yïH i nF√ k –a xfirˇ YO' hÅflrAW¸l tÙûy¸hil èˇ lfidAx £y°m i yC√ b–a £yõ' i b –A £yØn« q ‘ zÃ
:§æq ‘ z√ yõn« d O '¬w¿ hØn√ d Ë v e yûˇ l Gi -hAtyà h ¡A ˇè yt i l » b ¸ y`r „ x · a' rˇˇÚOm'El –hûˇ A–bËr÷q¸–b hYflrAW
£ô√n¸mu' •úa'ah rÄOm'El häflrAW hâ“q·xAc Éh∆∑z hAGmˇû l A £°h A r fl ¸ba'-le' hõ√whÃy rem'B◊Cy¬w 13
túv E k –A ßyôl e ' E b˚BH' A dãv E ÙGmal rˇˇb A° d –fl hõw√ hÃym E 'úl E p KA y« ·h 14 :yit G nà q —æ z√ yún« ' · w¬ dˇˇl Eõ ' E
|rem'ByC◊ w¬ hA'r „Ú y√ |yûˇ k –i yiGtŸqõaxAc 'B◊l rˇˇ_Om'El |h^flrAW HâExak¸Gt¬w 15 :§ïEb hBflrAW¸l˚ hõ√Cyax
£˝d O s ¸ yûˇ n≈ p K¸ -lav ˚põq ÷ H ¸ yC¬ w¬ £yÅH i n√ ' · h ¡A ˇè £H KA m i ˚mòq ÿ √yC w¬ 16 :¸t G q Ÿ ïx A c A yúk –i 'Yl ◊
£Åh A r fl b ¸ 'a m ¡E ˇè yn« ' · hòs –e k a m¸ h ¡a rˇˇm A° ' A hõÙA hyïw¬ 17 :£ïx A l G¸ H a l ¸ £õm GA v i ™úl E Oh £ÅAhflr¸bâa'Ãw
ÙÅb ˚kËrb ¸ n«= wà £˚Úcv A wà lÙ˜dgF√ yÙBgl ¸ hôy∆ h ¸ ïy« Ù^yh A £Åh A r fl ¸bâa'Ãw 18 :hïeWOv yú«n·' rˇˇõeH·'
ˇè ÙtyEb – -te'wà wyòn√ b –A -te' hMwF∆ c a yà râH e ' · §É v a m a l ¸ wyÄt Gi v ¸ d fi yà yûˇ k –i 19 :¶Ârˇ ï' A h A yúy≈ ÙFg lYk –O
ˇè hw√ hÃy 'yòb i h A §avm aÄ l¸ X°p KA H ¸ im˚ hõ“qfld¸c tÙBW·val hØ√whÃy ™Ârˇ d –ÂZ ˇè ˚r¸mïH A wà wyÅr fl x · ' a
£ıd O s ¸ tôq — v · z¬ hØw√ hÃy rem'ûyC◊ ¬w 20 :wyïAlAv rˇˇõe–bÊ–d-reH·' túE' £ÅAhflr¸ba'-lav
hÅe'Ëre'Ãw 'ûˇ √Fn-hfldrˇ ïE' 21 :dˇˇøO'¸m hYd fl b ¸ k A yúk –i £Åt A 'AX L x aâ wà hAb – r flÚ -yik – hYr fl m O v · w¬
ˇè £H KA m i ˚`np ¸ yC« w¬ 22 :hAvd flΩ ' E 'Y◊l-£i'Ãw h°AlA–k |˚ZWAv yõalE' hA'úA–bah –hôAt“q·vac¸–kah
HúgF¬ yC« w¬ 23 :hïw√ hÃy yún≈ p ¸ l i dˇˇm Eõ v O ˚Fnd ÂB Ùv £Åh A r fl b ¸ ' aâ wà hAmd O˝ s ¸ ˚Ykl ¸ yC≈ w¬ £yÅH i n√ ' · h ¡A
£yúiKHim·x Hô≈y yúal˚' 24 :vïAHflr-£iv qyYd –Ê c a hÅp Ke s ¸ t Gi •ûˇ a'h a rˇˇm a° '◊yC w¬ £õh A r fl b ¸ ' a
£yúH Ki m i x · §avm aô l ¸ £ÙÅqm GA l a 'ûˇ W KA t i -'◊lwà ˇè hp Ke s ¸ t Gi •ò' a h a ry°v i h A ™ÙZtb –¸ £õq ÷ yÊd – c a
tyòm i h A l ¸ hÆz∑∆ h a rˇˇû Abd –fl k –a |tZW O v · m E M߸Gl hAlâilAx 25 :–hïb –A r Ë q ÷ b –¸ rˇˇH eú ' · £õq ÷ yÊd – c Fa h a
¶ÂrÅA'Ah-lA–k èˇ XEpOH·h ™ÅAGl hAlûˇ ilAx v°H A r fl k –A qyYd –Ê c Fa k a húy√ h A wà vÅH A r fl -£iv ˇè qyÊd – c a
£õq ÷ yÊd – c a £yúH Ki m i x · £_d O s ¸ b i 'úc A m ¸ ' e -£i' hØw√ hÃy rem'ûyC◊ w¬ 26 :XïAKp¸Him hõeW·v¬y 'B◊l
rˇˇm a° '◊yC w¬ £õh A r fl b ¸ ' a §avyC¬ú w¬ 27 :£Ωr fl ˚b·vb –a £Ù˜qm GA h a -lAkl ¸ yit'úW A n√ wà ry°v i h A ™ÙZtb –¸
yal˚'∏ 28 :repïE'√w rˇˇúApAv yõk i nO 'A wà yØn√ d O ' · -le' rˇˇû b –E fidl ¸ ˇè yt Gi l ¸ ' aè Ùh 'òn√ -h≈nF h i
ry°ivAh-lA–k-te' hõAKHim·xa–b tyúix¸Hat·h hÅAKHimx · ˇè £q ÷ yÊd – acF h a £yòH Ki m i x · §˚ãrs ¸ x ¸ y¬
dÙäv •esyCO= w¬ 29 :hïH KA m i x · w¬ £yõv i b –A rË 'a £ÅH A 'ûˇ c A m ¸ ' e -£i' tyÅix¸Ha' 'Z◊l ˇè rm e 'èyC◊ w¬
hÅeWÈve¡' 'Z◊l èˇ rem'èyC◊ w¬ £y°v i b –A r Ë ' a £õH A §˚B'c ¸ m GA y« yôl a ˚' rÅm a '◊yC w¬ ˇè wyAl' E rˇˇb –Eò d fi l ¸
yôal˚' hflrÅE–bfid·'¬w èˇ yn√ d O 'al ¡ raxy«ò 'Un√ -la' rem'◊Cy¬w∏ 30 :£yïv i b –A r Ë ' a h A r˚Ybv · b –a
:£yïiH»l¸H £õAH 'úAc¸me'-£i' hÅW e v È ' ¡e 'Zl ◊ ˇè rm e 'èyC◊ w¬ £y°H i l » H ¸ £õH A §˚B'c ¸ m GA y«
£yÚr
Ê W ¸ v e £õH A §˚B'c ¸ m GA y« yôl a ˚' yØ√nOd·'-le' rˇˇû b –E d fi l ¸ ˇè yt Gi l ¸ ' aè Ùh 'òn√ -hïnF≈ ih rem'Æ◊Cy¬w 31
ˇè yn√ d O 'ïl a raxy«ò 'U√n-la' rem'◊Cy¬w∏ 32 :£yΩr Ê W ¸ v e h ¡A r˚Ybv · a–b tyÅix¸Ha' 'Z◊l ˇè rm e 'èyC◊ w¬
tyÅix¸Ha' 'Z◊l èˇ rem'èyC◊ w¬ hÚr fl W A v · £õH A §˚B'c ¸ m GA y« yôl a ˚' £avÅaKpah-™a' hZflr¸–bfid·'¬w
£°Ahflr¸ba'-le' rˇˇõE–bfid¸l hÅAGli–k rˇˇû eH·'a–k hØ√whÃy ™elûˇ ≈Cy¬w 33 :hΩflrAW·vAh r˚Yb·va–b
:Ùømq O m ¸ l i búH A £õh A r fl b ¸ ' a wÃ

Genesis 19
-ravïH a b –¸ bûˇ H E yO XÙYlwà bÂrv eÅ b –A ˇè hm A d Oè s ¸ £yòk i ' A l ¸ m Ga h a y=n≈ H ¸ ˚'ObyC√ w¬ ∏ 1
hûˇ nF∆ h i rem'MyC◊ w¬ 2 :hAcr Ë ˇ ï' A £«yp Kaõ ' a ˚xút Ga H ¸ yC« w¬ £Åt A 'flrq Ÿ l i £“qˇû yC√ w¬ ˇè XÙl-'ËryC¬ w¬ £˝d O s ¸
£õt Ge m ¸ k –a H ¸ h i wà £Åk e yElgà r fi ˚Zcx · r fi wà ˇè ˚nyèl i wà £òk e d –Ë b ¸ v a tyâb –E -le' '√n∏ ˚r˚Zs yÆn¬ d O ' · -'√nF
dÅ' O m ¸ £ûˇ b –A -racp ¸ yC« w¬ 3 :§yïl i n√ bÙYxr Ë b A yúk –i 'Ål G◊ ˚˘rm ¸ '◊yC w¬ £°k e k –¸ r Ë d fi l ¸ ]2 mûˇ t Ge k ¸ l a h · w¬
:˚lïk E '◊yC w¬ hõp A ' A tÙúc F m a ˚ hÅt Ge H ¸ m i ˇè £h e l A WavyC¬ò w¬ ÙÚtyEb – -le' ˚'Yb O yC√ w¬ wyÅl A ' E ˚rˇˇû s u yC√ w¬
-davwà ravnF¬õ m i t«yb –aÅ h a -lav ˚–bˇû s a n√ ˇè £d O s ¸ yòH E nà ' a ryäv i h A yâH E nà ' a wà ˚Ç bAk – H ¸ y« £ ê r  X e 4
£yôH i n√ ' · h A hü≈yC ' a ÙÅl ˚r¸m'ûyC◊ w¬ ˇè XÙl-le' ˚`'r Ë q Ÿ yC« w¬ 5 :hïec“–qim £õAvAh-lA–k §°‘q√z
£ôhe l E ' · 'üEcyC≈ w¬ 6 :£ït A ' O hõv A d Ë n≈ wà ˚nyÅl E ' E £ûˇ ' E yicÙh hAlÃy°AGlah ßyõelE' ˚'úA–b-reH·' ]3
:˚vΩ„rAGt yõaxa' 'ú√n-la' rˇˇm a° '◊yC w¬ 7 :wyΩr fl x · ' a rˇˇg¬ú s A telY–dahÃw hAx¸t°eKpah XÙYl
£Åke yEl' · ˇè §h e t ¸ ' e 'ònF√ -hA'yïc i Ù' HyÅ' i ˇè ˚vËdy√ -'øl ◊ rˇˇeòH' · tÙÆnb A yûˇ t GE H ¸ yäl i '=n√ -h≈nF h i 8
-lav-yïi–k rÅAbfld ˚ZW·vaGt-la' èˇ lE'Ah £yòiH√n·'ïAl qfir∏ £°eky≈nyEvb –¸ bÙõX L k –a §Åh e l A ˚ZWv · w¬
ˇè r˚gAl-'ïb –A dˇˇx Aò ' e h A ˇè ˚r¸m'ΩyC◊ w¬ hA'¸lÄAh-H∆Fg |˚˘r¸m'◊yC w¬ 9 :yït i r fl q O lúc E b –¸ ˚'õb –A §úk –E
˚YHgFà yC« ïw¬ dÅ' O m ¸ ˇè XÙl¸b – Hyò' i b A ˚ârc ¸ p ¸ yC« w¬ £°h e m E ß õ l ¸ vBr fi n√ hàt GA v a XÙÅpH A XZp KO H ¸ yC« w¬
£õh e yEl' · XÙ_l-te' ˚'yüibyC√ w¬ £Åd fl y√ -te' ˇè £yiHn√ ' · h ¡A ˚`xl ¸ ¸HyC« w¬ 10 :teld –flΩ ah rˇˇBO–b¸Hil
ˇè ˚k
– h i t«yb –aÄ h a xatˇû p Ke -reH·' £yãiH√n·'Ah-te'ïÃw 11 :˚rˇˇï√gAs telY–dah-te'Ãw hAtÃy°A–bah
£yäH i n√ ' · h A ]3 wF r â m ¸ '◊yC w¬ 12 :xatïp KA h a 'Bc ◊ m ¸ l i ˚Y'l ¸ yC« w¬ lÙ˝dgF√ -davwà §YX O q –“ m i £yÅr Ê w≈ nà s –a b –a
ry°ivA–b õ߸l-reH·' lBOkÃw ßyÅetnO b ¸ ˚ ßyûˇ n∆ b A ˚ ˇè §t A x A hÅp O ûˇ ߸l-yïim dOvò XÙÄl-le'
-yïi–k h°∆∑zah £Ù˜qAGmah-te' ˚n¸xn¬Ø ' · £yûˇ t i x i H ¸ m a -yïk –i 13 :£Ù¿qm GA h a -§im 'õc E Ùh
XÙäl 'âEc≈Cy¬w 14 :–hïAt·xaH¸l hõw√ hÃy ˚núx E l G¸ H a yà w¬ hØw√ hÃy yûˇ n≈ p K¸ -te' ˇè £t A q “ v · c a hòl A d Ë g¿√
-yïk –i hØz∑∆ h a £Ù˘qm GA h a -§im ˇè ˚'¸c F ˚m˚òq ˇè rm e 'èyC◊ w¬ wyÄt A nO b ¸ yûˇ x E q Ÿ l » |wyûˇ n√ t A x · -le' |rˇˇû b –E d fi yà w¬
ˇè Ùm¸k˚ 15 :wyïn√ t A x · yún≈ yEvb –¸ qõx E c a m ¸ k i yúh i yà w¬ ry°v i h A -te' hõw√ hÃy tyúx i H ¸ m a
M߸Gt¸Hi'-tïe' xâ—q É£˚q rˇˇÚOm'El XÙZlb –¸ £yõk i ' A l ¸ m Ga h a ˚cyúi'yC√ w¬ hÅl A v A raxˇû H Ka h a
|–hm Aé h ¸ m a t ¸ yC« w¿¬ 16 :ryïv i h A §BwO v · b –a hõp e s –A t Gi -§ep K tÅ' O c A m ¸ nF« h a ˇè ßyèt e nO b ¸ yòt GE H ¸ -te'wÃ
wy°l
A vA hõw√ hÃy túl a m ¸ x e b –¸ wyÅt A nO b ¸ yûˇ t GE H ¸ ˇè dy¬ b ¸ ˚ ÙÄt G ¸H' i -d¬yb ¸ ˚ Ù˘dy√ b –¸ £yäH i n√ ' · h A ]3 wF q=z« x · yC¬ w¬
ˇè rm e 'èyC◊ w¬ hAc˚Äxh a £ät A ' O £â' A yicÙh¸k yÉ h i yà w¬ 17 :ryïv i l A ¶˚Bxm i ˚hõx u nF« yC¬ w¬ ˚hú' u c i yCO w¬
hflrˇ úAhAh rˇˇ°A–ki–kah-lAk¸–b dˇˇYOm·vaGt-lïa'Ãw ßyÅÂr·xa' Xyûˇ i–baGt-la' ßÅeH¸p¬n-lav Xûˇ ElAGmih
'√nÑ-h≈Fnih 19 :yï√nOd·' 'õ√n-la' £°ehEl·' XÙYl rem'B◊Cy¬w 18 :hïepA–siGt-§eKp XõElAGmih
tÙYyx · h a l ¸ yÅd Ê m GA v i ˇè t A yèW i v A rˇˇH eò ' · ß Æ d –Ë s ¸ x a lZd –„ gà t Ga ¬ w ß Ç y∆nyEvb –¸ §ê x E ˇû ßd –Ë b ¸ v a 'âc A m A
:yit G ïm a w√ hõv A r fl h A y«nq —ú b –A d Ë t Gi -§eKp hflrÅAhAh Xûˇ l E m GA h i l ¸ ˇè lk a ˚' '`l ◊ yÄk i nO ' A wà y°H i p ¸ n¬ -te'
'MnF√ hâX A l ¸ m GA ' i rˇˇv A° c ¸ m i 'yûˇ h i wà hAm G H Aõ s˚Bnl A hôb A r O q Ÿ t'^◊∑zah ryâivAh '√nÑ-h≈Fnih 20
ßyØn∆ p A yit'ûˇ W A n√ ˇè hnF≈ h i wyÅl A ' E rem'ûyC◊ w¬ 21 :yïH i p ¸ n¬ yúx i t ¸ ˚ 'wõh i rˇˇv Aô c ¸ m i 'Bl ◊ h · hAm G H AÄ
Xûˇ l
E m GA h i ˇè rh E m a 22 :At G r Ë ˇ ïa–bÊ–d rˇˇúeH·' ryõivAh-te' yúk –i p ¸ h A yôt Gi l ¸ b i l ¸ h°z∑∆ h a rˇˇû b A d –fl l a £õgF¬
-£EH 'Bflr“q §ôE–k-lav hAGm°AH õß·'O–b-dav rÅAbfl–d tÙZW·val èˇ lk a ˚' '`l ◊ yûˇ k –i hAm G H AÅ
hÆ√why¬¿w 24 :hflr·vøOc 'úA–b XÙYlÃw ¶Ârˇ °A'Ah-lav 'ûˇ Ac√y HemõeKHah 23 :ravÙøc ryõivAh
:£«yïm A H KA h a -§im hõw√ hÃy tú' E m E H°E'√w tyZÊr¸p√Fg hYflrOm·v-lavÃw £_Od¸s-lav ryüiX¸mih
£yÅr Ê v A h e yûˇ b E H ¸ yO -lAk – ˇè t' E wà rˇˇk –A° k –i h a -lAk – tõ' E wà lÅE'Ah £yZÊrAveh-te' èˇ ™p O h · yC¬ w¿¬ 25
£úk
–E H ¸ yC¬ w¬ 27 :xalïm e byúc i nà yõh i t G¸ w¬ wyÚr fl x · ' a m E Ùõt G H ¸ ' i Xúb –E t Ga w¬ 26 :hïm A d fl ' · h A xamc eõ wÃ
•Äq ‘ H ¸ yC¬ w¬ 28 :hïw√ hÃy yún≈ p K¸ -te' £õAH damúAv-reH·' £ÙÅqAGmâah-le' r’qÚO–ba–b £õAhflr¸ba'
ˇè hl A v A hònF≈ h i wà 'ËryC¬Æ w¬ rˇˇk –A° k –i h a ¶Ârˇ û ˇ' e yõn≈ p K¸ -lA–k-lïavÃw hÅflrOm·v¬w ˇè £d O s ¸ yòn≈ p K¸ -lav
-te' £yõih»lÈ' rˇˇBO–kzà yC« w¬ rÅk –A k –i h a yZr „ v A -te' ˇè £yihl » ' È tòx E H a b –¸ yÄh i yà w¬ 29 :§ïH A b ¸ k –i h a rˇˇX OY y÷qk –¸ ¶ÂrÅA'Ah rˇˇZOXy÷q
-reH·' £yÅÊrAvûˇ eh-te' èˇ ™Op·hb –a hÅk A p E h · h a ™Ùûˇ t G m i ˇè XÙl-te' xòaGlaHÃy¬w £°Ahflr¸ba'
yúk
–i ÙÅm G v i ˇè wyAtnO b ¸ yòt GE H ¸ ˚ rÄh A b –A beHˇû yC≈ w¬ ravÙäc F m i XÙâl l É v a yC¬ w¬ 30 :XÙøl §õh E b –A búH a y√
rem'^t G◊ w¬ 31 :wyït A nO b ¸ yút GE H ¸ ˚ '˚Yh hÅr fl v A m G¸ b –a ˇè bH e yC≈è ¬w ravÙÚcb –¸ tebˇû H e l A 'Yr „ y√
™Ârˇ d ÂY k –¸ ˚nyÅl E v A 'ÙZbl A ˇè ¶r  ' Aè b –A §yò' E Hyâ' i wà §°q ‘ z√ ˚nyûˇ b i ' A hYr fl yivc F¸ ah-le' h_flryik¸–bah
húyC∆ x a nà ˚ Ù°m G v i hûˇ b A k –¸ H ¸ n« wà §«yy¬õ ˚nyôb i ' A -te' hü’qH ¸ n¬ hâAk¸l 32 :¶Ârˇ ïA'Ah-lA–k
èˇ hflryik¸–bah '`◊bAGt¬w '˚Úh hAlyà ˇû l Ga b –a §«yy¬õ §ôh e yib' · -te' ®yü’qH ¸ t Ga w¬ 33 :vfirˇ ïz√ ˚nyõb i ' A m E
tÅr fl x Û m GA ïm i ˇè yh i yà w¿¬ 34 ]4 :–hïm A ˚$ q¸b˚ h – b Aõ k ¸ H i b –¸ vBd fi y√ -'ø◊lÃw AhyÅibA'-te' bûˇ a–k¸Ht Gi w¬
§«yy¬M ˚Fnq ’â H ¸ n¬ y°b i ' A -te' Hem' eõ yit G b ¸ k aú H A -§Eh hÅr fl yivc F¸ ah-le' èˇ hflryik¸–bah rem'`◊Gt¬w
£ûˇ gF¬ ®yäq ’ H ¸ t Ga w¬ 35 :vfirˇ ïz√ ˚nyõb i ' A m E húyC∆ x a nà ˚ ÙÅm G v i yûˇ b i k ¸ H i ˇè y' i b Oè ˚ hAlyà l GaÄ h a -£¬gF
vBd fi y√ -'øl ◊ wà ÙÅm G v i bûˇ k –a H ¸ t Gi w¬ ˇè hr fl yivc F¸ h a £“qt GAò w¬ §«y°√y §õehyib·'-te' '˚_hah hAlÃyüaGla–b
delòEGt¬w 37 :§ïehyib·'Em XÙYl-tÙΩnb ¸ yút GE H ¸ ®y_r  h · t Ga w¿¬ 36 :–hïm A q ÿ b ¸ ˚h – b Aõ k ¸ H i b –¸
:£ÙïCyah-dav bõA'Ùm-yïib·' '˚Bh b°' A Ùm ÙYmH ¸ 'Br fl q Ÿ t Gi w¬ §Åb –E ˇè hr fl yikb –¸ h a
-yïn≈ b ¸ yúb i ' · '˚_h y°m Gi v a -§eb – ÙYmH ¸ 'Br fl q Ÿ t Gi w¬ §Åb –E hfldl ¸ ûˇ y√ ˇè 'wih-£¬g h`r fl yivc F¸ h a wà 38
< :£ÙïyC h a -dav §Ùõm G v a

Genesis 20
r˚ÚH §yûˇ b E ˚ HYd „ q “ -§yEb – beHyC≈ú w¬ b∆gnF∆Ø h a hAcr Ë ˇ û ˇ'
a ˇè £h A r fl b ¸ ' a £òH KA m i vâs –a yC« w¬ 1
xÄl a H ¸ yC« w¬ 'w°h i yitZOx·' ÙõGt¸Hi' hBflrAW-le' £ôAhflr¸ba' rem'^yC◊ w¬ 2 :rˇˇr flΩ gà b –i r√gyC√õ w¬
™elõemyib·'-le' £yôih»lÈ' '^◊b√Cy¬w 3 :hΩflrAW-te' xõq –— yC« w¬ rÅr fl gFà ™elˇû m e ˇè ™l e m eè yib' ·
'wõihÃw AGt¸xÅ—qAl-reH·' hûˇ AKHi'Ah-lav èˇ tm E ß ú nFà h
i ÙÄl rem'ûyC◊ w¬ hAlyà l GA° ah £ÙZl·xa–b
-£¬gF yÙBgh · yDn√ d O ' · ràm a '◊yC w¬ Ahy°elE' bYfir“q 'B◊l ™elàemyib·'¬w 4 :lavïA–b talúuv¸–b
'wúih-£¬g-'yïihÃw 'wÅih yitZOx·' èˇ yil-ramïA' '˚`h 'â◊l·h 5 :g¡r O h · t Ga qyYd –Ê c a
wyâlA ' E r É m e '◊yC w¬ 6 :t'Ωz◊ yityúW i v A yõpKa k –a §ByO q Ÿ n« b ¸ ˚ yôb i Ab¸l-£At¸–b '˚Úh yûˇ ixA' hYflr¸mA¡'
™^W O x¸ ' e w√ t'Øz∑◊ t A yûˇ W i v A èˇ ßb ¸ b A l ¸ -£Atb ¸ yòk –i ˇè yt Gi v ¸ fièdy√ yòk i nO ' A £ûˇ gF¬ £Ä»l·xa–b £yäih»lÈ'A¡h
hÄt GA v a wà 7 :Ahyïl e ' E v fi gFOB nà l i ßyõiGtatÃn-'◊l §úE–k-lav y°il-ÙX·xm E ß õ t ¸ Ùø' yôk i nO ' A -£¬gF
ˇû ßnà yï' E -£i'wà h°y≈ x ¸ ïw∆ ß õ d Ë va ïa b – lúl GE p Ka t ¸ y« wà '˚Åh 'yûˇ ib√n-yïi–k èˇ Hyi'Ah-teHïE' bòEHAh
™elm eä yib' · £âk –E H¸ yC¬ w¬ 8 :™ïl A -reH·'-lAkÃw hõAGta' t˚ÅmAGt tÙZm-yik – vfid – ˇ ò byÄH i m E
£°h
e y≈nzà ' A b –¸ hel G ' Eõ Ah £yBÊrAbË–dah-lA–k-te' rˇˇb –Eô d fi yà w¬ wyÅfldAb·v-lAk¸l èˇ 'flrq Ÿ yC« w¬ r’qb –OÄ b –a
-hïm e Ùäl rem'=yC◊ w¬ £Äh A r fl b ¸ 'a l ¸ ™eläemyib·' 'âflrŸq«Cy¬w 9 :dˇˇ' Oø m ¸ £yõH i n√ ' · h A ˚B'r Ë yïyC« w¬
hûˇ ' A X A x · yõt Gi k ¸ l a m ¸ m a -lavwà yôalAv At'üEbEh-yïi–k ™ÅAl yit'ûˇ X A x A -hïm e ˚ ˇè ˚nèl GA t A yòW i v A
-le' ™elõemyib·' rem'B◊Cy¬w 10 :yΩd Ê m
GA v i t A yõW i v A ˚ÅWv A ïy≈ -'◊l rˇˇû H e ' · ˇè £yiWv · m a h°l A d O gÃ
£ÅAhflr¸ba' èˇ rem'è◊Cy¬w 11 :hï∆∑zah rˇˇúAbfl–dah-te' AtyõiWAv yúk –i t A yÅ' i rfl hûˇ m A £°h A r fl b ¸ ' a
rˇˇb aú d –Ë -lav y«n˚Ygr fl h · w¬ h°z∑∆ h a £Ù˜qm GA b –a £yÅh i l » ' È tûˇ ' a Ëry« -§yE' qfirˇ ò yit G r Ë m aÄ ' A yûˇ k –i
yõl
i -yiht G¸ w¬ y°m Gi ' i -tab 'Zl ◊ ™õ' a 'wÅh i ˇè yb i ' A -tab yòt i x O ' · hÆn√ m ¸ ' A -£¬gwà 12 :yït Gi H ¸ ' i
hûˇ z∆ h – l AÅ rˇˇû m a ' O w√ yÇ b i ' A tyûˇ b –E mi £ ê yihl » ' È yÄt i 'O ˚Zvt ¸ hi rˇˇüH e '
· k–a yãh i Ãy¬w 13 :hïAKHi'¸l
yõl
i -yÊrm ¸ ' i hAm G H AÅ 'ÙZbn√ rˇˇû H e ' · ˇè £ÙqAm G h a -lAk – lò' e yÚ d
Ê m
GA vi yõW i v · t Ga rˇˇúeH·' ™Å„–d¸sax
§õt
GE yC« w¬ tÅx O p A H ¸ ˚ ˇè £yÊdb A v · ¬w rÄ“qAb˚ §'Z◊c ™eläemyib·' xâq –— yC« w¬ 14 :'˚øh yúx i ' A
yõc
i r Ë ' a húnF≈ h i ™elm eÅ yib' · rem'û◊Cy¬w 15 :ÙïGt¸Hi' hBflrAW tõE' ÙÅl beHˇû yC√ w¬ £°h A rfl b¸ ' a l¸
ˇè •s e k –eè •el' eò yit G t aä n√ h=nF≈ h i rÄamA' hZflrAW¸l˚ 16 :bïEH ßyõn∆ yEvb –¸ bÙúX L b –a ßy°n∆ p A l ¸
:taxïk A nO wà lYk –O tú' E wà ™°t GA ' i rˇˇû H e ' · lYk O l ¸ £«yn¬Ø yEv t˚Zs¸–k èˇ ™Al-'˚h hò≈Fnih ™yÅixA'¸l
-te'Ãw ™elüemyib·'-te' £yäih»l' È 'âp KA rË yC« w¬ £y°ih»lÈ'Ah-le' £õAhflr¸ba' lúEGlaKp¸t«Cy¬w 17
tyûˇ b
E l ¸ £exr ÂY -lAk – dˇˇv aú b –¸ hØw√ hÃy ˇè rc a v A rˇˇc O` vA -yïk
–i 18 :˚dˇˇïl E yC≈ w¬ wyõt A h
O m ¸ 'a wà Ùôt
G H ¸ ' i
< :£ïAhflr¸ba' teHúE' hYflrAW rˇˇúabË–d-lav ™el°emyib·'

Genesis 21
rˇˇúeH·'a–k hYflrAW¸l hô√whÃy Wavü¬yC w¬ rˇˇm A° ' A rˇˇû H e ' · k –a hYflrAW-te' dˇˇú—qAKp hô√why¬¿w 1
rˇˇb –eú d –Ê -reH' · dàv E ÙGml a wy°n√ q ÿ zà l i §õb –E £ôh A flr¸ba'¸l h^flrAW delâEGt¬w ÉrahaGt¬w 2 :rˇˇïE–bÊ–d
-hfld¸l√y-reH·' Ù_l-dalÙïnF h a Ù^nb –¸ -£eH-tïe' £äAhflr¸ba' 'âflrŸq«yC w¬ 3 :£yïh i l » ' È ÙYt' O
£y°m i y√ tõn¬ m O H ¸ -§eb – ÙØnb –¸ qûˇ Axc ¸ y« -te' ˇè £h A r fl b ¸ ' a lAmC√òyw¬ 4 :qïx A c ¸ y« hYr fl W A Ùúl G
tõ' E ÙÅl delˇû wF√ h i b –¸ h°n√ H A tûˇ ' a m ¸ -§eb – £õh A r fl b ¸ ' a wà 5 :£yïih»lÈ' ÙYtO' hú√Fwic rˇˇôeH·'a–k
-qax¸cï«y fivõEmOKHah-lA–k £y°ih»l È' yõil hAWúAv qàOx¸c hÅflrAW rem'Zt G◊ w¬ 6 :ÙΩnb –¸ qúx A c ¸ y«
§õb E yit G d Ë ˇl aú y√ -yïk –i hÚr fl W A £yõn« b A h“qyún« yEh £Åh A r fl b ¸ ' a l ¸ ˇè ll GE m i yòm i rem'Ät G◊ w¬ 7 :yïl i
£ÙYyb –¸ lÙÅdg√ hûˇ t Ge H ¸ m i ˇè £h A r fl b ¸ ' a WavyC¬ò w¬ l°m a gF√ yC« w¬ delyC∆õ h a lBd –fi gà yC« w¬ 8 :wyïn√ q ÿ zà l i
hBfld¸l√y-reH·' ty_Êrc ¸ m Gi h a rˇˇüg√ h A -§eb – -tïe' häflrAW 'ÂrâEGt¬w 9 :qïAx¸c«y-te' lúEm√Fgih
-te'Ãw t'Y◊∑zah húAmA'Ah H_„r√Fg £ÅAhflr¸ba'¸l èˇ rem'è◊Gt¬w 10 :qïExac¸m £õAhflr¸ba'¸l
vfirˇ üyC≈ w¬ 11 :qïx A c ¸ y« -£iv yõn« b –¸ -£iv t'Øz∑◊ h a hûˇ m A ' A h A -§eb – ˇè Hr fi y«y '`l ◊ yûˇ k –i h – n√° b –¸
-le' £yäih»lÈ' rem'=◊Cy¬w 12 :ÙΩnb –¸ tıd O Ù' lõv a £°h A r fl b ¸ ' a yûˇ n≈ yEvb –¸ dˇˇ' OY m ¸ rˇˇb Aô d –fl h a
rˇˇúam'◊Gt râeH·' ÉlO–k ßÅetAm·'-lavÃw ravˇû nF¬ h a -lav ˇè ßyèn∆ yEv¸–b v`fir≈y-la' £ÄAhflr¸ba'
-§e–b-te' £ú¬gÃw 13 :vfirˇ ï√z õ߸l 'Br „ q –“ y« qÅx A c ¸ y« b ¸ yûˇ k –i h – l A° q O b –¸ vûˇ m a ¸H hYflrAW ßyôelE'
-xæ—–qï«Cy¬w r’qáO–ba–b |£ûˇ Ahflr¸b' a £ûˇ k –E H ¸ yC¬ w¬ 14 :'˚øh õßv · r Ë z¬ yúk –i ˚Fnm e° yiW' · yÙûgl ¸ hõm A ' A h A
Ah°ex¸GlaHÃyï¬w delõ∆Cyah-te'Ãw –hôAm¸kiH-lav £üAW r√gAhÑ-le' §ûˇ t GE yC« w¬ £«ym aä tamx Eâ wà £ É x e l e
™ûˇ l E H ¸ t Ga w¬ temx E° h a -§im £«ym Gaõ h a ˚Blk ¸ yC« w¬ 15 :vabïH A rˇˇú' E b –¸ rˇˇb –aõ d Ë m i b –¸ vatt GEÅ w¬ ™elˇû t GE w¬
ˇè qx E r Ë h a d∆gnF∆Æ m i –häAl beHâEGt¬w É™elEGt¬w 16 :£ïixyiKWah dˇˇúaxa' taxõaGt delØ∆Cyah-te'
'úW KA t Gi w¬ d∆gnF∆Ø m i beHˇû t GE w¬ delyC√° h a tÙZm¸–b hõe'Ëre'-la' hÅr fl m ¸ ' ¡A yûˇ k –i teHq ’Å yûˇ w≈ x · X a m ¸ k –i
™â' a l ¸ m a ' É r fl q Ÿ yC« w¬ r Ç v a nF¬ h a lÙ˘q-te' £ ê yihl » ' È vûˇ m a H ¸ yC« w¬ 17 :¸–k¸bïEGt¬w –hõAlOq-te'
-yïk –i yÅ' i r Ë yûˇ t Gi -la' rˇˇg√° h A ™ûˇ AGl-ham –hl Aõ rem'ByC◊ w¬ £«ym aÅ H KA h a -§im ˇè rg√ Ah-le' |£yòih»lÈ'
-te' yûˇ i'¸W yim˚qò 18 :£ïAH-'˚h rˇˇúeH·'a–b ravõ¬Fnah lÙıq-le' £yôih»lÈ' vüamAH
ˇè £yihl » ' È xòq — p ¸ yC« w¬ 19 :˚FnïemyiW' · lÙ˜dgF√ yÙBgl ¸ -yïk –i Ù°–b ™Y„d√y-te' y÷qyúz« x · h a wà ravnF¬Ø h a
-te' q Ÿ H ¸ t Gaõ w¬ £«ym aÅ ˇè tm e x Eè ah-te' 'òEGlam¸Gt¬w ™eläEGt¬w £«ym A° rˇˇû ' E b –¸ 'Ârˇ t GEõ w¬ h A yØn∆ yEv-te'
húb e r O yõh i yà w¬ rÅb –A d Ë m Gi b –a èˇ bH e yC≈è w¬ lÚd –fl gà yC« w¬ ravnF¬õ ah-te' £yôih»lÈ' yüihÃyw¬ 20 :ravïnF√ h a
:£«yr flΩ c ¸ m i ¶Ârˇ ' eú m E hõAKHi' ÙôGmi' ÙBl-xæq –— ït Gi w¬ §Úr fl 'Ap K rˇˇû b –a d Ë m i b –¸ beHyC≈õ w¬ 21 :tïH KA q —
ÙÅ'b A c ¸ -raW ˇè lk O yip˚ ™elm eÄ yib' · rem'ûyC◊ w¬ 'wÅh i h a tûˇ v E b –A ˇè yh i yà w¿¬ 22 >
hÄAGtavÃw 23 :hïeWOv hõAGta'-reH·' lBOk¸–b Ø߸Gmiv £yûˇ ih»lÈ' rˇˇÚOm'El £õAhflr¸ba'-le'
-reH·' desäexa–k yÚÊ–d¸kn∆ l ¸ ˚ yõn« y«nl ¸ ˚ yÅl i rˇˇq O˘ H ¸ t Gi -£i' h√nF h EÅ ˇè £yihl » 'ïb E yòl Gi hAvb ¸ H KAâ h i
ˇè rm e 'èyC◊ w¬ 24 :–hïb –A hAt G r Ë ˇ ú¬Fg-reH·' ¶Ârˇ õA'Ah-£ivÃw yÅd Ê m GA v i hûˇ W e v · t Ga ˇè ßm G¸ v i yityòW i v A
èˇ tÙdO'-lav ™el°emyib·'-te' £õAhflr¸ba' fixúikÙhÃw 25 :fivïEbAKHi' yõk i nO ' A £Åh A r fl b ¸ ' a
yit
G v ¸ d fiÅ y√ 'Zl ◊ ™elm eÅ yib' · rem'ûyC◊ w¬ 26 :™elïm e yib' · yBd „ b ¸ av ˚Ylzà gF√ rˇˇH eú ' · £«ym GaÅ h a rˇˇû ' E b –¸
'Bl ◊ yôk i nO ' A £ü¬gwà yÄl Gi t GA d Ë ˇ û ˇgF¬ h i -'◊l hãt GA ' a -£¬gwà h°z∑∆ h a rˇˇû b A d –fl h a -te' hõAWAv yúim
™elm e° yib' · l a §õt GE yC« w¬ rÅq “ b A ˚ §'Zc ◊ ˇè £h A r fl b ¸ ' a xòq –— yC« w¬ 27 :£ÙïyC h a yút Gi l ¸ b –i yit G v ¸ m aõ H A
§'Y◊Fcah tBOW¸bi–k vabôeH-te' £ÄAhr fl b ¸ ' a bûˇ c FE yC¬ w¬ 28 :tyΩr Ê b –¸ £õh e y≈nH ¸ ˚Btr Ë k ¸ yC« w¬
ˇè tW O b A k –¸ vabH eò h√nF h EÄ hûˇ m A £°h A r fl b ¸ ' a -le' ™elõemyib·' rem'ByC◊ w¬ 29 :§ïh e d –Ë b a l ¸
xõ—–qiGt tÅOWAb¸–k vabûˇ eH-te' yik – ò rem'DyC◊ w¬ 30 :h√nd –flΩ b a ¸l t GA b ¸ c Faõ h i rˇˇúeH·' heGlÅE'Ah
-lav 31 :t'Ω◊∑zah rˇˇúE'¸–bah-te' yit G r Ë ˇp aõ x A yúi–k hÅfldEv¸l yûˇ l Gi -h∆yh ¸ ït Gi èˇ r˚b·vb –a yÚd Ê yC√ m i
˚Btr Ë k ¸ yC« w¬ 32 :£ïh e y≈nH ¸ ˚Yvb –¸ H ¸ n« £úH A yôk –i vabH A° rˇˇû E'¸–b '˚Yhah £Ùıqm GA l a '_r fl q “ §Äk –E
¶Ârˇ '
eú -le' ˚bõH u yC√ w¬ ÙÅ'b A c
¸ -raW èˇ lOkyip˚ ™elÄemyib·' £“qûˇ yC√ w¬ vabH A° rˇˇû '
E b
¸ b
–i tyYr Ê b
¸
lúE' hõ√whÃy £úEH¸–b £ÅAH-'flrŸqyC«= w¬ vabH A° rˇˇû '
E b
¸ b –i leHõ' e vúX La yC« w¬ 33 :£yït Gi H
¸ li p K¸
> :£yïb –i rfi £yúm
i y√ £yõt
Gi H
¸ l
i pK¸ ¶Ârˇ 'eú b –¸ £ôh
A rfl b
¸ '
a r√gü√yC w¬ 34 :£ïl A Ùv

Genesis 22
£°Ahflr¸ba'-te' hõA–s«n £yÅh i l » ' È ˇû h A wà heGlÅE'Ah £yZÊrAbË–dah ˇè rx a ' a yÄh i yà w¬ 1
-te' èˇ ßÃni–b-te' '√nÑ-x—q rem'ºyC◊ w¬ 2 :y«nïnF≈ h i rem'ByC◊ w¬ £õh A r fl b ¸ ' a wyÅl A ' E rem'ûyC◊ w¬
˚hòl E v · h a wà h°yC√ r Ê m GO h a ¶Ârˇ õe'-le' Ø߸l-™elÃw qÅAx¸c«y-te' è ˇ AGt¸bèahA'-reH·' òßËdyïixÃy
£äAhflr¸ba' £âE–k¸H¬Cy¬w 3 :ßyïelE' rˇˇm aú ' O rˇˇH eõ ' · £yÅr Ê h A ïh e dˇˇû x a ' a lavò hÅl A v O l ¸ ˇè £H A
Ù°nb –¸ qûˇ x A c ¸ y« tõ' E wà ÙÅt G ' i ˇè wyflrv A nà yòn≈ H ¸ -te' xãq –— yC« w¬ ÙÅrm O x · -te' ˇè Hb O x · yC¬ ïw¬ r’qb –OÄ b –a
:£yïih»lÈ'Ah ÙBl-ramïA'-reH·' £Ù˜qm GA h a -le' ™elyC≈Ø w¬ £“qˇû yC√ w¬ hÅl A v O yûˇ c E v · ˇè vq –— b a yà w¬
:qøx O r fl m E £Ù˜qm GA h a -te' 'Ërˇ yC¬ú w¬ wyôn√ yEv-te' £üAhflr¸ba' 'âAW K yC« w¬ yÄH i yilH K¸ h a £Ùûˇ yC b –a 4
ravnF¬Ø h a wà yûˇ n« ' · w¬ rÙÅmx · h a -£ïv i ˇè hp KO £úk e l A -˚b¸H wyÄr fl AvÃn-le' £äAhflr¸b' a rem'=yC◊ w¬ 5
yûˇ c
E v · -te' £äh A r fl b ¸ ' a xâq –— yC« w¬ 6 :£ïk e yEl' · hAb˚BHn√ wà hõw∆ ·xaGt¸Hï«nÃw hÚO–k-dav hõAk¸l≈n
tel°ek·'aGmïah-te'Ãw HõE'Ah-te' ÙÅdy√ b –¸ xûˇ q –— yC« w¬ ÙØnb –¸ qûˇ x A c ¸ y« -lav ˇè £W e yC√è w¬ hÄl A v O h A
yÅb i ' A rem'ûyC◊ w¬ ˇè wyib' A £òh A flr¸ba'-le' qäAx¸cy« rem'=yC◊ w¬ 7 :wΩd –fl x ¸ y¬ £õh e y≈nH ¸ ˚Bkl ¸ yC≈ w¬
ˇè rm
e 'èyC◊ w¬ 8 :hïl A v O l ¸ hõW Ke h a húyC≈ ' a wà £yÅc i v E ˇû h A wà ˇè H' E h A hònF≈ h i rem'ÆyC◊ w¬ y°n« b ¸ yïnF« ˇû nF∆ h i rem'YyC◊ w¬
:wΩd –fl x ¸ y¬ £õh e y≈nH ¸ ˚Bkl ¸ yC≈ w¬ y°n« b –¸ hõl A v O l ¸ hôeKWah ÙúGl-he'r Ë y« £yãh i l » ' È £ÅAhflr¸ba'
-te' ˇè £h A r fl b ¸ ' a £òH A §ebyC«= w¬ Ç£yih»lÈ'Ah ÙZl-ramïA' rˇˇû eH·' ê£ÙqAGmah-lïe' ˚'ÄOb√Cy¬w 9
-lav ˇè ÙtO' £eWyC√ò w¬ ÙØnb –¸ qûˇ x A c ¸ y« -te' ˇè dq O v · yC¬ ïw¬ £y°icEvAh-te' ™˜Or·v¬Cyïw¬ x fi b –EÅ zà m Gi h a
-te' xõq –— yC« w¬ ÙÅdy√ -te' ˇè £h A r fl ¸ba' xòal¸H«Cy¬w 10 :£yïicEvAl lavm Gaõ m i x fi b –EÅ zà m Gi h a
£«ym aÅ H KA h a -§im ˇè hw√ hÃy ™ò' a l ¸ m a wyäl A ' E 'âr fl q Ÿ yC« w¬ 11 :ÙΩn¸–b-te' XYOx¸Hil tel°ek·'aGmïah
èˇ ßËdˇ ï√y xòal¸HiGt-la' rem'ÆyC◊ w¬ 12 :y«nïnF≈ h i rem'YyC◊ w¬ £°h A r fl b ¸ ' a |£ûˇ h A r fl b ¸ ' a rem'YyC◊ w¬
ˇè £yihl » ' È '`r „ yà -yïk –i yit G v ¸ d fiÄ y√ hûˇ t GA v a |yûˇ k –i ]1 hAm G ˚Ú'm ¸ ÙYl Wavt Gaú -la'Ãw ravجFnah-le'
-te' £äAhflr¸ba' 'âAKW«Cy¬w 13 :y«Fnïm Ge m i ß õ d Ë yixyà -te' ß ú nà b –i -te' AGt¸kôaWAx 'B◊lÃw hAGtÅa'
xûˇ q –— yC« w¬ ˇè £h A r fl b ¸ ' a ™elyC≈ò w¬ wy°n√ r Ë q — b –¸ ™õb a s –¸ b –a zúaxÈ'∆n ràaxa' l«yÅa'-h≈Fnihwà ˇè 'r Ë yC¬ w¬ wyÆn√ yEv
£ÙıqAGmah-£ïEH £ôAhflr¸ba' '^flrq Ÿ yC« w¬ 14 :ÙΩnb –¸ taxt Gaú hõl A v O l ¸ ˚húl E v · yC¬ w¬ l«yÅa'Ah-te'
:hï' e r fl y≈ hõw√ hÃy rˇˇh aú b –¸ £ÙØyC h a rˇˇû m E ' A y≈ èˇ reH·' h°e'Ër«y |hûˇ √whÃy '˚Yhah
yúb–i rem'DyC◊ w¬ 16 :£«yïm A H KA h a -§im tyõ«nEH £°Ahflr¸ba'-le' hõ√whÃy ™ú' a l ¸ m a '_r fl q Ÿ yC« w¬ 15
AGt¸kõaWAx 'B◊lÃw hØ∆∑zh a rˇˇû b A d –fl h a -te' ˇè t A yèW i v A rˇˇH eò ·' §avy¬ ò yÄk –i h°w√ hÃy-£u'nà yit G v ¸ b –aõ H ¸ n«
èˇ ß·vËr¬z-tïe' hòe–bËra' hâA–bËrahÃw Æ߸kÂrAb·' ™Z„rAb-yïi–k 17 :ßΩÂdyixÃy-te' úßÃni–b-te'
ravúaH tõE' Øß·vËr¬z HZfir«yÃw £°yC√ h a tûˇ p a W ¸ -lav rˇˇH eõ ' · lÙàxk a wà £«ym aÅ H KA h a yûˇ b E k ¸ Ùk¸k –
:yïl i q O b –¸ t GA v ¸ m aõ H A rˇˇH eú ' · b’qv Eà ¶Ârˇ ' A° h A yûˇ y≈ ÙFg lY–Ok Øß·vËr¬z¸b ˚ZkrA–b¸th i wà 18 :wyïb A yà ' O
beHyC≈ú w¬ vabH A° rˇˇû ' E b –¸ -le' wYd –fl x ¸ y¬ ˚Bkl ¸ yC≈ w¬ ˚môq ÿ yC√ ¬w wyÅr fl v A nà -le' ˇè £h A flr¸ba' bAHò√Cy¬w 19
> :vabïH A rˇˇ' Eú b ¸ b –i £õh A r fl b ¸ ' a
hâfld¸l√y h≈Fnih∏ rˇˇÚOm'El £õAhflr¸ba'¸l dˇˇgF¬ú yC… w¬ hel G ' EÅ h A £yZr Ê b A d –Ë h a ˇè yr „ x · ' a yÄh i yà w¬ 20
wy°x i ' A z˚ûˇ b – -te'wà ٘rk O b –¸ ¶˚Bv-te' 21 :ßyïixA' rÙBx√n¸l £yõn« b –A 'wôh i -£¬g húk –A l ¸ m i
-te'Ãw HYfl–d¸liKp-te'Ãw ÙØz·x-te'Ãw deWûˇ e–k-te'Ãw 22 :£Ωflr·' yúib·' lõE'˚mŸq-te'Ãw
hZfld¸l√y èˇ heGlèE' hú√nOm¸H h°“q¸bÊr-te' dˇˇû l a y√ lõ' E ˚t¸b˚ 23 :lïE'˚t¸–b tõE'Ãw •°AlËd«y
-£¬gF delt GEò w¬ h°m A ˚'Ër h – ˇû m A H ¸ ˚ ÙYHÃgalyïip˚ 24 :£ïAhflr¸ba' yúx i ' · rÙYxn√ l ¸ hÅk –A l ¸ m i
< :hïAk·vam-tïe'Ãw HaxõaGt-te'wà £axgF¬Ø -te'wà xabˇû X e -te' ˇè 'wih

Genesis 23
yõn≈ H
¸ £y°n« H A vabˇû H e wà hõn√ H A £yBr Ê W ¸ v e wà hôn√ H A hú' A m
E hÅr fl W A yûˇ yC≈ x a ˇè ˚y¸hyC« w¬ 1
§avn√° k
–¸ ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸ §Ù˜rb ¸ ex 'wúih vôa–bËra' tú¬yËr÷q¸–b hÄr fl W A tAmˇû t GA w¬ 2 :hΩr fl W A yúyC≈ x a
yûˇ n≈ p
K¸ lõv a m E £Åh A r fl b ¸ ' a ˇè £q “ yC√è w¬ 3 :–hït A k–O b ¸ l i wà hYr fl W A l¸ dˇˇp KOB s ¸ l i £Åh A r fl b ¸ 'a ˇè 'b ◊ yC√ w¬
yòl
i ˚=nt G¸ £°k e mGA v i yõk i nO ' A búH A ÙtÃw-r≈gF 4 :rˇˇm Oø 'El tõx E -y≈nb –¸ -le' rˇˇb –Eú d fi yà w¬ ÙÚtm E
-te' tôx E -y≈nb ¸ ˚^nv · yC¬ w¬ 5 :yïn√ p A lG¸ mi yõt i m E hBr fl b –¸ qŸ 'e wà £Åk e m GA v i ˇè rb e q ’è -t¬z∑ x u ' ·
˚nÅkE Ùt¸b – ˇè ht GA ' a £yòh i l » ' È 'yâW i nà yÆn« dO ' · |˚nûˇ v E m A H ¸ 6 :Ùøl rˇˇBOm'El £õAhflr¸ba'
õ߸Gmim húel¸k«y-'ø◊l Ù_rb ¸ q ÷ -te' ˚Fnm GeÅ m
i Hyûˇ ' i ß°t e m E -te' rˇˇb OY q Ÿ ˚nyÅr „ bA q Ÿ rˇˇû x a b ¸ mi b –¸
:tïEx-y≈n¸bil ¶Ârˇ õA'Ah-£av¸l ˚xút Ga H ¸ yC« w¬ £ôh A r fl b ¸ ' a £“qü√yC w¬ 7 :ßït e m E rˇˇb OB q –Ÿ m i
yØn¬ p A l G¸ m i ˇè yt i m E -te' rˇˇb –O` qŸ l i £Äk e H ¸ p ¸ n¬ -tï' e Hûˇ y≈ -£i' rˇˇm OÚ 'El £õt GA ' i rˇˇb –Eú d fi yà w¬ 8
ˇè hl A p KE k ¸ m Ga h a t`r fi v A m ¸ -te' yÄl i -§et G y« wà 9 :raxc Oø -§eb – §Ùırp ¸ v e b –¸ yõl i -˚vÃgp i ˚ y«n˚àvm A H ¸
-t¬∑zux·'al £õek¸kÙt¸–b yôil h√Fnn∆ú t G¸ y« 'äl E m A •esk eâ b –¸ ˚hÚ„dAW hûˇ EcŸqi–b rˇˇõeH·' ÙÅl-reH·'
èˇ £Ahflr¸ba'-te' yòiGtixah §Ùâr¸pv e §É v a yC¬ w¬ t°x E -y≈nb –¸ ™ÙZt¸b – bõH E yO §Ùırp ¸ v e wà 10 :rebq “æ
y«nv EÅ m A H ¸ yûˇ n« d O ' · -'øl ◊ 11 :rˇˇøOm'El Ù˜ryiv-ravïaH yúE'A–b l_k O l ¸ tÅx E -y≈nb ¸ yûˇ n≈ zà ' A b –¸
h
A yút Gi t a nà yôm Gi v a -y≈nb ¸ yü≈nyEvl ¸ h A y°t Gi t a nà ˇû ßl ¸ Ùõb – -reH' · hBr fl v A mG¸ h a wà ™Ål A yit G ˇû t a n√ ˇè hd  W KA h a
-le' râE–bfidÃy¬w 13 :¶Ârˇ ïA'Ah £úv a yõn≈ p ¸ l i £Åh A r fl b ¸ ' a ˇè ˚xèt Ga H ¸ yC« w¬ 12 :ßït e m E rˇˇb OB q Ÿ ™õl GA
•esk –eò yit G t aä n√ y«nv E° m A H¸ ˚Yl húAGta'-£i' ™ôa' rÅOm'El èˇ ¶Âr' Aè h A -£av yòn≈ zà ' A b –¸ §Ùärp ¸ v e
-te' §Ù_rp ¸ v e §avü¬yC w¬ 14 :hAm G ïAH yõitEm-te' hBflr¸–bŸqe'Ãw y«nF m GeÅ m i xûˇ q — ˇè hd  W KA h a
•esôe–k-l’qïeH t^O'Em vâa–bËra' ɶr  ' e y«nv EÅ m A H ¸ yûˇ n« d O ' · 15 :Ùøl rˇˇm OB 'El £õh A r fl b ¸ ' a
ǧÙr¸pev-le' ê£Ahflr¸ba' vûˇ am¸HyC« w¬ 16 :rˇˇb Oø q Ÿ ß õ t
¸ m E -te'wà 'w°h i -ham ß õ nà yïb E ˚ yún« yEb –
vòb–a r Ë ' a t°x E -y≈nb ¸ yûˇ n≈ zà A'b –¸ rˇˇb –eõ d –Ê rˇˇH eú ' · •esk –eà ah-te' §ÅOr¸pev¸l èˇ £Ahflr¸ba' lòOq¸H«Cy¬w
èˇ reH·' §ÙÄr¸pev hZ„d¸W |£“qûˇ yC√ w¬ 17 :rˇˇïx E s –O l a rˇˇb Eõ v O •esk –eÅ l’qˇû H e ˇè tÙ'Em
èˇ ¶EvAh-lAkÃw ÙÅ–b-reH' · hZr fl v A m G¸ h a wà ˇè hd  W KA h a 'Úr „ m ¸ m a yûˇ n≈ p ¸ l i rˇˇH eõ ' · hÅl A p KE k ¸ m Ga b –a
yûˇ n≈ yEvl ¸ hõn√ q Ÿ m i l ¸ £úAhflr¸ba'¸l 18 :byïibAs ÙYlubÃFg-lAk¸–b rˇˇH eú ' · hÅd  W KA b –a rˇˇû H e ' ·
-te' £äAhflr¸ba' râab“q ɧEk-y„r·xa'Ãw 19 :Ù¡ryiv-ravïaH yúE'A–b lYk O b –¸ t°x E -y≈nb ¸
§Ù˝rb ¸ x e 'wûˇ h i 'Yr „ m¸ m a yún≈ ¸Kp-lav hôAlEKp¸kaGmah h^„d¸W tãfirAv¸m-le' ÙÄGt¸Hi' hZflrAW
-t¬∑zux·'al £õAhflr¸ba'¸l Ùô–b-reH·' h^flrAv¸GmahÃw häÂdAKWah £“qyC√= w¬ 20 :§avïn√ k –¸ ¶Ârˇ ' eõ b –¸
< :tïx E -y≈nb –¸ tõ' E m E rebq “°

Genesis 24
:løO–ka–b £õAhflr¸ba'-te' ™Br fi b –E hôw√ hy¬w¿ £y°m i yC√ b –a 'õb –A §Å ‘q√z £ûˇ Ahflr¸ba'Ãw 1
'ú√n-£yïiW ÙÚl-reH·'-lAkb –¸ lõH E m GO h a ÙÅtyEb – §ûˇ q — zà ˇè Ùd – b ¸ av-le' £ÄAhflr¸ba' rem'ûyC◊ w¬ 2
¶Ârˇ °A'Ah yõEh»l'≈¿w £«ym aÅ H KA h a yûˇ h E l » ' È ˇè hw√ hyaïb – ß Ø v · yûˇ b –i H ¸ ' a wà 3 :yïk i r „ yà taxt Gaú ß õ d Ë y√
:Ùïb – r Ë q ÷ b –¸ búH E Ùy yõk i nO ' A rˇˇH eú ' · yØn« v · n¬ k –¸ ïh a ˇè tÙn¸b – im yØn« b ¸ l i ˇè hH KA ' i xò—–qit-'ø◊l râeH·'
:qïx A c ¸ y« l ¸ yún« b ¸ l i hõH KA ' i t GAú x ¸ q — l A wà ™°l E t GE yõt Gi d Ë l a Ùm-le'Ãw yôicËra'-le' yüi–k 4
-le' yYfir·xa' tekúelAl hÅAKHi'ïAh hûˇ eb'◊t-'◊l èˇ yal˚' debÅevh A ˇè wyAl' E rem'`yC◊ w¬ 5
:£ïH KA m i t A 'úc A y√ -reH' · ¶Ârˇ ' Aõ Ah-le' ØßÃni–b-te' èˇ byiHA' bòEHAhïeh t'°◊∑zah ¶Ârˇ û ˇA'Ah
|hûˇ w√ hÃy 7 :hAm G ïH A yõn« b –¸ -te' byúH i t GA -§ep K ß Ø l ¸ remˇû H KA ih £°h A r fl b ¸ ' a wyõl A ' E rem'ByC◊ w¬ 6
râH e ' · w¬ yÇ t Gi d Ë l a Ùøm ¶Ârˇ û ˇ' e Em˚ yê b i ' A tyûˇ b –E m i y«nx aä q “ ¸l râeH·' £«yÄamAKHah yûˇ Eh»lÈ'
'˚Äh t'°◊∑zah ¶Ârˇ û ˇA'Ah-te' §õEGte' Øß·vËr=¬z¸l rÅOm'El èˇ yil-vïa–b¸Hï«n rˇˇòeH·'¬w yäil-re–bÊ–d
hòeb'◊t 'â◊l-£i'Ãw 8 :£ïAKHim yõ«n¸bil hôAKHi' t GAú x ¸ q — l A wà ßyØn∆ p A l ¸ ˇè ÙkA'l ¸ m a xòl a H ¸ y«
bõEHAt 'B◊l yØ«n¸–b-te' qZfir t'°z◊ yõt i v A b u H K¸ m i t A yàq –÷ n« wà ßyÅÂr·xa' tekûˇ elAl èˇ hAKHi'ïAh
ÙÅl vïb a ˇû H KA yC« w¬ wy°n√ d O ' · £õAhflr¸ba' ™Ârˇ y∆ú taxt Gaô ÙÅdy√ -te' ˇè db e v eè h A £eWyC√ò w¬ 9 :hAm G ïH A
ˇè wy√nd O ' · yòl GE m a gFà m i £yäl Gi m a Ãg hâflrAW·v debevAh∏ xûˇ —–q«Cy¬w 10 :hï∆∑zah rˇˇõAbfl–dah-lav
ryúiv-le' £«yYfir·h¬¿n £Bfir·'-le' ™elyC≈ô w¬ £“qyC√Æ w¬ Ù˝dy√ b –¸ wyõn√ d O ' · b˚BX-lAkwà ™elyC≈Ø w¬
bÂrv eÅ tûˇ v E l ¸ £«ym GA° h a rˇˇû E'¸–b-le' ryõivAl ¶˚Bxim £yôiGlm a gFà h a ™^r „ b ¸ yC¬ w¬ 11 :rÙøxn√
'ú√n-h„rŸqah £ÅAhflr¸b' a yûˇ n« d O ' · ˇè yh E »lÈ' hÆ√whÃy |réam'◊Cy¬w 12 :tøOb·'OKHah t'úEc tõEv¸l
§yûˇ v
E -lav bõc FA n« yúk i nO ' A hônF≈ ih 13 :£ïAhflr¸ba' yú«nOd·' £õiv desàex-hEW·v¬w £Ù°yC h a yõn¬ p A l ¸
rˇˇm
aò 'O râH e ' · r flÄ v · nF¬ ïh a hûˇ √yh A wà 14 :£«yïm A bB' O H ¸ l i tY' O c ¸ yO ryÅv i h A yûˇ H E nà ' a ˇè tÙn¸b˚ £«ym GA° h a
–hòAtO' h°’q¸Ha' ßyõeGlm a gFà -£¬gwà hÅt E H ¸ hZflr¸mA'Ãw hÅeGt¸He'Ãw ˇè ™d –„ k a 'òn√ -yiX L h a ˇè h A yèl e ' E
-yihÃyï¬w 15 :yï«nOd·'-£iv desõex AtyúiWAv-yi–k vÅfidE' –hûˇ Ab˚ qÅx A c ¸ y« l ¸ ˇû ßd –Ë b ¸ v a l ¸ ˇè t GA x¸ k aè h O
-§eb – lûˇ ' E ˚t¸bl i ˇè hd fl l G¸ y… rˇˇH eò ' · t'Äc E yO hûˇ q “ b ¸ r Ê hü≈FnihÃw ÇrE–bfid¸l hûˇ AGli–k ê£ÂreX '˚Äh
tòb a X O r flÄ v · nF¬ ïh a wà 16 :–hïm A k ¸ iH-lav –hYfl–dakÃw £°Ahflr¸ba' yûˇ x i ' · rÙYxn√ teH' Eú hÅk –A l ¸ m i
h
– d –flY k a 'úl GE m a t G¸ w¬ h√nyà v aÅ h A dÂrˇ û ˇt GE w¬ h – v A° d fl yà 'Zl ◊ Hyõ' i wà hàl A ˚t¸b – dÅ' O m ¸ ˇè h' e r Ë m a
£«ym aõ -Xavm ¸ 'ôn√ y«nyú' i yimgà ah rem'D◊Cy¬w –h°At'flrŸqil debõevh A ¶flrˇ yC√ú w¬ 17 :lavït GA w¬
:˚hæ‘q¸HaGt¬w –hYfld√y-lav –hd –fl_ k –a dÂrˇ t GO^ w¬ rÄh E m a t G¸ w¬ y°«nd O ' · hûˇ t E H ¸ rem'Yt G◊ w¬ 18 :™Ωd –„ k –a m i
:tøt GO H ¸ l i ˚õl G k –i -£i' dˇˇv aú bÅ' A H ¸ ' e ˇè ßyèl Ge m a gà l i £ògF¬ rem'Ät G◊ w¬ ÙÚtq O H ¸ h a ¸l lõak¸Gt¬w 19
bÚO'¸Hil rˇˇõE'¸–bah-lïe' dÙ_v ¶flrˇ úAGt¬w t’qÅOKHah-le' èˇ –hfld – k –a rˇˇv aò t G¸ w¬ rÄh E m a t G¸ w¬ 20
bõ' a H ¸ t Gi w¬
fi yüil¸ciha¡h tavÄfidAl HyàÊr·xam –h°Al hõE't
x GA H ¸ m i Hyú' i h A wà 21 :wyïl GA m a gFà -lAkl ¸
xòq –— yC« w¬ tÙÅt G H ¸ l i ˇè £yil G m a gFà h a ˚òl G k –i râH e ' · k –a yÄh i yà w¬ 22 :'ø»l-£i' Ùõ–kËrfi–d hô√whÃy
bõAh√z hBflrAW·v AhyÅÂdy√ -lav ˇè £yÊdyimc ¸ yòn≈ H ¸ ˚ ÙÚlq “ H ¸ m i v—q b –eõ bÅh A z√ £∆zˇû n∆ ˇè Hyi'h A
£Ùıqm A ™yôb i ' A -tyEb – Hü≈yh · y°l i 'õn√ yÊdyúgF« h a t G¸ ' aÅ yûˇ m i -tab – ˇè rm e 'èyC◊ w¬ 23 :£ïl A q “ H ¸ m i
hYfld¸l√y rˇˇúeH·' hàA–kl ¸ m i -§eb – yiknO° ' A lõ' E ˚t¸b – -tab – wyÅl A E' rem'Zt G◊ w¬ 24 :§yïl i l A ˚nõl A
£Ù˜qm A -£¬gF ˚n°m GA v i bZr fi 'Ùõp K s ¸ m i -£¬gF §ebt Geú -£¬gF wyÅl A ' E rem'Zt G◊ w¬ 25 :rÙøxn√ l ¸
ˇè yh E l » ' È ˇè hw√ hÃy ™˚`rb –A rem'Æ◊Cy¬w 27 :hï√whya¡l ˚xõaGt¸H«yC w¬ HyÅ' i h A dˇˇq –O˘ yC« w¬ 26 :§˚øll A
ˇè ™r  d –Âè b –a yÄk i nO ' A y°n« d O ' · £ûˇ v i m E Ùõt G m i ' · w¬ Ùôd – s ¸ x a bú ¬zAv-'ø◊l reH·'∏ £ÅAhr fl b ¸ ' a yûˇ n« d O ' ·
h
– m GA° ' i tyûˇ b E l ¸ dˇˇgF≈õ t Ga w¬ r flÅ v · nF¬ ïh a ˇè ¶r fl t GAè w¬ 28 :yïn« d O ' · yúx E ' · tyõb –E hØw√ hÃy y«nˇû x a n√
Hyô' i h A -le' §üAbl A ¶flryC√= w¬ §°b A Al ÙZm¸H˚ xõA' hú“q¸bÊr¸l˚ 29 :heGlïE'Ah £yYÊrAbË–da–k
-lav £ ê yÊdm i c F¸ h a -te'ïwà £∆znF∆Æ ah-te' tZO'Ëri–k |yûˇ ihÃy¬w 30 :§«yïAvAh-le' hAc˚Yxah
yõalE' rˇˇúe–bÊd-høO–k rÅOm'El èˇ ÙtOx·' hò“q¸bÊr yã„r¸bÊ–d-te' ÙÄvm ¸ H A k ¸ ˚ ÙÇ tOx' · yZd „ yÃ
rem'D◊Cy¬w 31 :§«yïAvAh-lav £yõl Gi m a gFà h a -lav dˇˇm Eú v O hônF≈ h i Ãw HyÅi'Ah-le' èˇ 'b ◊ yC√ w¬ Hy°' i h A
:£yïl Gi m a gFà l a £Ù˜qm A ˚ t«yb –aÅ h a yityûˇ nF« p Ki ˇè yk i nO ' A wà ¶˚Åxb –a ˇè dm O v · t a hAm G l Aò h°w√ hÃy ™˚˘rb –¸ 'Ùõb –
£yÅl Gi m a gFà l a ˇè 'ÙKps ¸ m i ˚ §ebt Geò §ât GE yC« w¬ £y°l Gi m a gFà h a xõat G p a yà w¬ hAtyà b –aÅ h a ˇè Hyi'h A '`b ◊ yC√ w¬ 32
lÅk
O '
È l
e ˇè wy√np
A l ¸ £òW a ˚Cyw¬ ** £eWy«yC w¬ * 33 :Ùït G ' i rˇˇH eú ' · £yõH i n√ ' · h A yúl E gà r fi wà wyÅl A gà r fi ¶Zx O r Ë l i ˇè £y« m aè ˚
debv eú rˇˇm a° '◊yC w¬ 34 :rˇˇïb –E d –fi rem'YyC◊ w¬ yÚr fl b A d –Ë yit G r Ë ˇb –aõ d –Ê -£i' dˇˇv aú lÅk a ' O 'Zl ◊ ˇè rm e 'èyC◊ w¬
§'`c ◊ Ùãl-§et G yC« w¬ lÚd –fl gà yC« w¬ dˇˇ' OY m ¸ yôn« d O ' · -te' ™^r fi b –E hUw√ hy¬w 35 :yiknOΩ ' A £õh A r fl b ¸ ' a
ÉhflrAW deláEGt¬w 36 :£yΩÊrOm·x¬w £yõl Gi m a gà ˚ tÅx O p A H ¸ ˚ ˇè £d Ê b A v · w¬ bÅh A z√ wà •esˇû k e wà ˇè rq “ b A ˚
:Ùøl-reH·'-lA–k-te' ]1 Ùõl G -§et G yC« w¬ h – t A° n√ q Ÿ z« yYr „ x · ' a yØn« d O 'al ¡ ˇè §b E yún« d O ' · teHâE'
rˇˇH eú ' · yØn« v · n¬ k –¸ ïh a ˇè tÙn¸b – m i yØn« b ¸ l i ˇè hH KA ' i xòq –— t Gi -'◊l rˇˇm OÚ 'El yõn« d O ' · y«nv Eú b –i H ¸ yC¬ w¬ 37
y°t Gi x ¸ p Ka H ¸ m i -le'wà ™õl E t GE yôb i ' A -tyE–b-le' '^◊l-£i' 38 :ÙøcËr' a b –¸ búH E yO yõk i nO ' A
:yΩflr·xa' hõAKHi'Ah ™úElt E -'◊l yôl a ' u y°n« d O ·'-le' rˇˇõamO'√w 39 :yï«n¸bil hõAKHi' úAGt¸x—qAlÃw
ˇè ™t GA ' i Ù`k' A l ¸ m a xâl a H ¸ y« wyÆn√ p A l ¸ yit G ¸kûˇ aGlah¸tih-reH·' hUw√ hÃy y°l A ' E rem'YyC◊ w¬ 40
zò' A 41 :yïb i ' A tyúb –E m i ˚ yõt Gi x ¸ p Ka H ¸ m Gi m i yØn« ¸bil èˇ hAKHi' t GAò x ¸ q — l A wà ßÅk –e r Ë d –fi x fi yûˇ l i c ¸ h i wÃ
yõq ÷ n√ t A yúy« h A wà ™Ål A ˇè ˚n¸t G y« '`l ◊ -£i'wà y°t Gi x ¸ p Ka H ¸ m i -le' 'ÙYbt A yúk –i yÅt i l A ˇû ' A m E ˇè hq ’ nF√ t Gi
£Åh A r fl b ¸ ' a yûˇ n« d O ' · ˇè yh E l » ' È ˇè hw√ hÃy rÄm a ' O w√ §«yv A° h A -le' £ÙõCyah 'B◊bA'√w 42 :yïitAlA'Em
bõc FA n« yúk i nO ' A hônF≈ h i 43 :AhyïelAv ™úElOh yõikOnA' rˇˇúeH·' yÅk –i r Ë d –fi x fi yûˇ l i c ¸ m a ˇè 'nF√ -߸Hy∆ -£i'
-y«nyæq ÷ H ¸ h a h A yÅl e ' E yûˇ t Gi r Ë m a ' A wà bÅ' O H ¸ l i t'ûˇ c E yCO h a ˇè hm A l ¸ v a ïh A hòy√ h A wà £«ym GA° h a §yûˇ v E -lav
ßyõl Ge m a gà l i £úg¬ wà hÅt E H ¸ hûˇ t GA ' a -£¬gF ˇè yl a ' E h`r fl m ¸ ' A wà 44 :™Ωd –„ k –a m i £«ym aõ -Xavm ¸ 'ún√
häl Ge k a ' · £ÂrX eâ yÉ n« ' · 45 :yïn« Od·'-§eb¸l hõ√whÃy fixyúikOh-reH·' hÅAKHi'A¡h 'wûˇ ih b°A'¸He'
h√nyà v aõ h A dÂrˇ t GEú w¬ h – m AÅ k ¸ H i -lav –hZfl–dakÃw èˇ t'EcOy hò“q¸br Ê h=nF≈ h i wà yÄb –i l i -le' rˇˇû E–bfid¸l
h
A yÅl e v A ïm E ˇè h – d –fl k –a dÂrÙòt G w¬ rÄh E m a t G¸ w¬ 46 :'ïn√ y«nyúq ÷ ¸ Hah AhyõelE' rˇˇúam' O w√ b°' A H ¸ t Gi w¬
:hAtq “æ H ¸ h i £yõl Gi m a gFà h a £úg¬ wà t G¸ H ¸ ' Eà w√ h°q ’ H ¸ ' a ßyõl Ge m a FÃg-£¬gwà hÅt E H ¸ rem'Zt G◊ w¬
rˇˇH eú ' · rÙÅxn√ -§eb – èˇ lE'˚t¸–b-ta–b rem'Ät G◊ w¬ t G¸Ç ' a yûˇ m i -ta–b êramO'√w –hÄAtO' lûˇ a'¸He'√w 47
dˇˇq –Oı ' e w√ 48 :AhyΩd  y√ -lav £yYd Ê yimc F¸ h a wà h – p KAÅ ' a -lav ˇè £∆znF∆è h a £òW i ' A w√ h°k –A l ¸ im ÙõGl-hfld¸lï√y
ˇè yn« x aè nà h i rˇˇH eò ' · £Åh A r fl b ¸ ' a yûˇ n« d O ·' ˇè yh E l » ' È ˇè hw√ hÃy-te' ™Ä„rAb·'√w h°√whyal hõ∆w·xaGt¸He'ï√w
£âk e H ¸ y∆ -£i' hAt G v a wà ∏ 49 :ÙΩnb ¸ il yõ«nOd·' yúix·'-ta–b-te' taxq —ô l A tÅm e ' È ™Ârˇ d ÂZ b –¸
-lav hún∆ p ¸ ' e wà yÅl i ˚dyûˇ gF« h a 'àl ◊ -£i'wà y°l i ˚dyûˇ gF« h a yõn« d O ' · -te' tôm e ' È w¿∆ desüex £yäW i v O
'ûˇ c A y√ hõw√ hÃym E ˚Årm ¸ 'ûyC◊ w¬ èˇ l' E ˚t¸b˚ §òb A l A §avyC¬= w¬ 50 :l'øm ◊ W ¸ -lav ÙB' §yõm i y√
xûˇ —q ßyõ∆nAp¸l hú“q¸bÊr-hï≈Fnih 51 :bÙøX-Ù' vBfir ßyõelE' rˇˇúb –E d –fi lôk a ˚n 'Bl ◊ rˇˇb A° d –fl h a
vôm a H A rˇˇH eú ' · k –a yàh i yà w¬ 52 :hïw√ hÃy rˇˇb –eú Ê–d rˇˇõeH·'a–k ßyØn∆ d O ' · -§ebl ¸ ˇè hH KA ' i yòh i t ¸ ˚ ™°l E w√
debv eä h A 'âc E ÙCyw¬ 53 :hïw√ hyal ¡ hAcr Ë ˇ' aõ ˚xút Ga H ¸ yC« w¬ £°h e y„r¸bÊ–d-te' £õAhflr¸ba' debúev
h
A yõx i ' A l ¸ §út a n√ tØnO d –fl gà m iâ ˚ h°q “ b ¸ r Ê l ¸ §õt GE yC« w¬ £yÅd Ê g√ b ¸ ˚ ˇè bh A z√ yòl E k ¸ ˚ •esk eâ -yElk –¸
˚m˚˘qyC√ w¬ ˚ny°l i yC√ w¬ Ùõm G v i -reH ' · £yúH i n√ ' · h A wà '˚_h ˚Ät G H ¸ C«yw¬ ˚Zlk ¸ '◊yC w¬ 54 :–hïm GA ' i l ¸ ˚
rflB v · nF¬ h a bâH E t GE h – m GAÅ ' i wà ˇè A hyèx i ' A rem'`yC◊ w¬ 55 :yïn« d O 'a¡l y«núux¸GlaH rem'YyC◊ w¬ r’qb –OÅ b a
yÅitO' ˚˘r·xa'¸Gt-la' ˇè £h e l E ' · rem'`yC◊ w¬ 56 :™ïElEGt rˇˇõaxa' rÙÚWv A ÙZ' £yõm i y√ ˚nôt GA ' i
r
flÚ v · nF¬ ïl a 'Zr fl q Ÿ n« ˚˜rm ¸ '◊yC w¬ 57 :yï«nOd'a¡l hõAk¸lE'Ãw y«n˚àxl G¸ H a y°k –i r Ë d –fi x fi yûˇ l i c ¸ h i hõw√ hy¬w¿
-£iv yõik¸lEt·h AhyÅelE' ˚˘r¸m'◊yC w¬ ˇè hq “ b ¸ r Ê l ¸ ˚`'r Ë q Ÿ yC« w¬ 58 :AhyïiKp-te' hõAl·'¸H«nÃw
h
– t GA° q Ÿ n« m E -te'wà £õt A x O ' · húq “ b ¸ Êr-te' ˚_x¸GlaHÃyï¬w 59 :™ïElE' rem'Y◊Gt¬w h°∆∑zah Hyûˇ i'Ah
–hÅAl ˚r¸m'û◊Cy¬w èˇ h“q¸bÊr-te' ˚`krAbÃy¬w 60 :wyïAH√n·'-te'Ãw £õAhflr¸ba' debúev-te'Ãw
h°b A b A r Ë yûˇ p E l ¸ ' a l ¸ yõy« h · t G¸ ' aú ˚nàt E x O ' ·
:wyï'A nà W O ravH aú tõ' E ™Åv E r Ë z¬ HZr fi y«ywÃ
yZr
„ x · 'a h√nk ¸ l aõ t GE w¬ £yÅl Gi m a gFà ha -lav èˇ hn√ b ¸ k –aè r
Ë t Gi w¬ h A yÄt e rO v · n¬ wà häq “ b ¸ r Ê £“qt GAâ w¬ 61
yõx a l a rˇˇ' Eú b–¸ 'ÙÅb – m i 'ûˇ b –A ˇè qx A c ¸ y« wà 62 :™ïl a yC≈ w¬ hõ“ q¸bÊr-te' debôevAh xú—–q«Cy¬w Hy°i'Ah
tÙûn¸pil hYÂdAKWa–b fix˚BWl A qôx A c ¸ y« 'úc E yC≈ w¬ 63 :b∆gïnF∆ h a ¶Ârˇ ' eú b–¸ bõH E Ùy '˚Bhwà y°' i r O
h
A yØn∆ yEv-te' ˇè hq “ b ¸ r Ê 'òW KA t Gi w¬ 64 :£yï' i b
–A £yõl Gi m a gà hú≈nF h i wà 'ËryC¬Ø w¬ ˇè wy√nyEv 'òW KA yC« w¬ bÂrˇ v A°
-yïim debÄevAh-le' rem'Z◊Gt¬w 65 :lïm A gF√ h a lúv a m E lYp KO t Gi w¬ q°x A c ¸ y« -te' 'Ârˇ t GEõ w¬
xúq –— t Gi w¬ y°n« d O '· '˚Zh debv eõ h A rem'ByC◊ w¬ ˚nÅt E 'flrq Ÿ l i ˇè hÂdAKWa–b ™òElOhah èˇ h∆zAGlah Hyòi'Ah
rˇˇH
eú ' · £yYr Ê b A d –Ë h a -lA–k túE' q°Ax¸c«y¸l debv eõ h A rˇˇp KEú s a yà w¬ 66 :sïk –A t¸ t Gi w¬ •yõv i c
FA h a
-yih¸Gt¬w hô“q¸bÊr-te' xü—–q«Cyw¬ ÙÅm G ' i hZr fl W A èˇ hAlÈhèO'Ah qÄx A c ¸ y« h A ˇû '
e b i yà w¬ 67 :hïW A v A
> :Ùïm G ' i yBr„ x · ' a qõx A c ¸ y« £úx E nF√ yC« w¬ h A b e° h A ' È yC∆ w¬ hõH KA i'¸l ÙBl

Genesis 25
-te' ÙÄl delûˇ EGt¬w 2 :hΩflr˚XŸq –húAm¸H˚ hõH KA ' i xúq –— yC« w¬ £ôh A r fl b ¸ ' a •esyCO^ w¬ 1
§ûˇ H A q Ÿ y√ wà 3 :fix˚øH-te'wà qõb –A H ¸ y« -te'wà §°y√ d Ë m i -te'wà §Yd fl m ¸ -te'wà §ÅH A q Ÿ y√ -te'wà ˇè §r fl m ¸ z«
:£yïm Gi ' u l ¸ ˚ £yõH i ˚X¸l˚ £Br Ê ˚KHa' ˚_yh A §Åd fl d Ë yûˇ n≈ b ¸ ˚ §Úd fl –Ëd-te'Ãw 'õAb¸H-te' dÅal√y
yú≈n¸–b heGlõE'-lA–k h°Avfl–d¸le'Ãw vYfldyib·'¬w ™ØnO x · w¬ ˇè rp e èv E w√ hòp A yEv §Æy√ d Ë m i yûˇ n≈ b ¸ ˚4
yò≈n¸bilÃw 6 :qïAx¸c«y¸l ÙYl-reH·'-lA–k-te' £ôAhflr¸ba' §üEGt«Cy¬w 5 :hΩflr˚XŸq
qòx A c ¸ y« lâv a m E £ãx E l G¸ H a yà ïw¬ t°nO t GA m a £õh A r fl b ¸ ' a §út a n√ £Åh A r fl b ¸ ' a l ¸ rˇˇû H e ' · ˇè £yiHgà l a yïp Ki h a
£õh A r fl b ¸ ' a yúyC≈ x a -yïn≈ H ¸ yôm E yà heGlÄE'Ãw 7 :£Âdˇ q ’æ ¶Ârˇ ' eú -le' hAmËdˇ õ‘q yÅax ˚Fnd ÂZ Ùv¸b – ˇè Ùn¸b –
£ôh A r fl b ¸ ' a tAmü√yC w¬ v=w¬ gà yC« w¬ 8 :£yïn« H A Húm E x A wà hõn√ H A £yúv i b ¸ H i wà hôn√ H A túa'¸m y°Ax-reH·'
qòx A c ¸ y« Ùät' O ˚ârb –¸ q Ÿ yC« w¬ 9 :wyïm GA v a -le' •es' Aõ yC≈ w¬ v fi b E° AWwà §ûˇ q ‘ z√ hõb A ÙX húb A yEWb –¸
yÅtGi x i ïh a ˇè rx a c Oè -§eb – §`r O p ¸ ev hã„d¸W-le' h°l A p KE k ¸ m Ga h a tYr fi v A m ¸ -le' wyØn√ b –A ˇè l'Evm A H ¸ y« wÃ
t°x E -y≈nb –¸ tûˇ ' E m E £õh A r fl b ¸ ' a hú√n“q-reH·' h_ÂdAKWah 10 :'Ω„rm ¸ m a yún≈ p K¸ -lav rˇˇH eõ ' ·
™Ârˇ b Aú yà w¬ £Åh A r fl b ¸ ' a tÙZm ˇè y„r·xa' yÄihÃy¬w 11 :ÙïGt¸Hi' hBr fl W A wà £õh A r fl b ¸ ' a rˇˇb –aú q ÿ hAm G H Aô
< :yïi'Or yõaxal rˇˇ' Eú b –¸ -£iv qÅx A c ¸ y« beHˇû yC≈ w¬ Ù°nb –¸ qûˇ Ax¸c«y-te' £yõih»lÈ'
ty_r Ê c ¸ m Gi h a rˇˇüg√ h A häfld¸l√y râeH·' £°Ahflrb ¸ ' a -§eb – l'õv E m A H ¸ «y tıOd¸lOGt heGlôE'Ãw 12
£õt A m O H ¸ b –i l'Åv E m A H ¸ y« yûˇ n≈ b –¸ ˇè tÙm¸H hel G ' EÄ wà 13 :£ïh A r fl ¸ba'¸l hYflrAW túax¸piH
vúm A H ¸ m i ˚ 14 :£ïW A b ¸ m i ˚ lõ' E b –¸ d Ë ' a wà rˇˇd flB q ‘ wà tØyO b A nà ˇè l'Evm A H ¸ y« rˇˇk O` b –¸ £°t A d O l ¸ Ùt¸l
yòn≈ b –¸ £ãh E hel G ˇû ' E 16 :hAmd Ë ˇq ‘æ w√ Hyõp i n√ r˚BXyà 'Åm A yEtÃw dˇˇZfid·x 15 :'ïW KA m a ˚ hõm A ˚dÃw
£õ' i yiWnà rˇˇW Aú v A -£y≈nH ¸ £°t A r O yïX i b ¸ ˚ £õh e y„rc ¸ x a b –¸ £Åt A m O H ¸ hel G ˇû ' E wà ˇè l'Evm A H ¸ y«
vabˇû H e wà hõn√ H A £yúH i l » H ¸ ˚ hôn√ H A tú' a m ¸ l'Åv E m A H ¸ y« yûˇ yC≈ ax ˇè yn≈ H ¸ hel G ' EÄ wà 17 :£ït A m GO ' u l ¸
èˇ reH·' r˚ÄH-dav häAly«w·xE¡m ˚=nk –¸ H ¸ yC« w¬ 18 :wyïm GA v a -le' •es' Aõ yC≈ w¬ tAmyC√Ø w¬ vûˇ w¬ gà yC« w¬ £y°n« H A
> :lïp A n√ wyõx A ' e -lAk yún≈ p K¸ -lav hflr˚°KHa' hõk A ' · b –O £«yr fiÅ c ¸ m i yûˇ n≈ p K¸ -lav
:qïAx¸c«y-te' dyúilÙh £õAhflr¸ba' £°Ahflr¸ba'-§e–b qõAx¸c«y tıOd¸lÙGt heGlôE'Ãw 19
èˇ lE'˚t¸–b-ta–b hÄ“q¸bÊr-te' Ùûˇ t G x ¸ q — b –¸ hØn√ H A £yûˇ v i b –A r Ë ' a -§eb – ˇè qx A c ¸ y« yòh i yà w¬ 20
qòx A c ¸ y« rât Ga v ¸ yC∆ w¬ 21 :hïH KA ' i l ¸ ÙBl yõm Gi r fi ' · h A §úb A l A tÙ_x' · £Úr fl ' · §Yd –fi p Ka m i yÅm Gi r fi ' · h ¡A
hú“q¸bÊr rahõaGt¬w hØ√whÃy èˇ Ùl retv Aò yC≈ w¬ 'w°h i hYr fl q “ v · yúik – ÙÅt G H ¸ ' i xaknOû l ¸ ˇè hw√ hyal ¡
yiknO° ' A hõz∑∆ hAm G l Aú §Åk –E -£i' rem'Zt G◊ w¬ h – b –AÅ r Ë q ÷ b –¸ ˇè £y«nb –A h a ˚`cc · r O¡ t ¸ yC« w¬ 22 :Ùït G H ¸ ' i
–hÄAl hM√whÃy rem'=◊Cy¬w 23 :hï√whÃy-te' HıOrËdil ™elõEGt¬w
˚dˇˇr „Ú p KA y« ™«yv aõ m GE m i £yÅm Gi ' u l ¸ yûˇ n≈ H ¸ ˚ ™Øn≈ X ¸ b i b –¸ ˇè £«yÙg** £y«ygO * yòn≈ H ¸
:ryïv i c A dˇˇb OB v · y¬ bYr fi wà ¶Åm A ' È ïy∆ £Z' O l ¸ m i ˇè £' O l ¸ ˚
ˇè §ÙH'Êrh A 'òc E yC≈ w¬ 25 :–hïn√ X ¸ b i b –¸ £õm i Ùt húnF≈ h i wà tÂdˇ e°ll A h A yõm e y√ ˚B'l ¸ m ¸ yC« w¬ 24
'ûˇ c A y√ §ãk E -y„rx · ï' a wà 26 :wïW A v E ÙYmH ¸ ˚B'r Ë q Ÿ yC« w¬ rˇˇv A° W E tÂrˇ d –ÂZ ' a k –¸ Ùõl G k –u yØn« ÙmËd' a
hõn√ H A £yúH Ki H i -§eb – qôx A c ¸ y« wà b˝q O v · y¬ ÙYmH ¸ 'Br fl q Ÿ yC« w¬ wÅW A v E bûˇ q ‘ v · b –a ˇè tz∆ x eè ' O Ù`dy√ wà wyÄx i ' A
d«yc aõ v fi d „B yO Hyô' i wÄW A v E yûˇ h i yà w¬ £yÅr Ê v A nFà h a ˇè ˚lËd – gà «yC w¿¬ 27 :£ït A ' O tÂdˇ l eú b –¸
Hyûˇ ' i
d«yˇû c a -yik – wõW A v E -te' qôx A c ¸ y« búahÈ'∆Cy¬w 28 :£yïilAhO' bõEHyO £Åt GA Hyûˇ ' i ˇè bq O v · y¬ wà hÚd  W A
-§im wôW A v E 'Bb
◊ yC√ w¬ dy°z« n√ b˜q O v· y¬ d∆zyC√ú w¬ 29 :b¿q O v
· y¬ -tï' e tebh eú ' O hõq “ b¸ rÊ wà wy°p i b –¸
£`d
O ' A h A -§im ˇè 'n√ y«nX Eò yivl ¸ ah bÄOq·v¬y-lïe' wäAWEv rem'=◊Cy¬w 30 :•ï≈yAv '˚BhÃw hYÂdAKWah
b˝Oq·v¬y rem'Y◊Cy¬w 31 :£Ù¡dÈ' ÙYmH ¸ -'Ωr fl q “ §úk –E -lav yiknO° ' A •õy≈ v A yúk –i hØz∑∆ h a ˇè £d O ' A h A
t˚Úml A ™õl E Ùh yúki nO ' A hônF≈ h i wÅW A v E rem'ûyC◊ w¬ 32 :yïl i ß õ t¸ fl rˇ kOø b –¸ -te' £ÙôyC k a hBr fl k ¸ m i
ÙÚl võb a H KA yC« w¬ ]3 mÙØyC k –a ˇè ylGi hAvb ¸ HKAò hi bÄq O v · y¬ rem'ûyC◊ w¬ 33 :hΩr fl k O b–¸ yõil hú∆∑z-hAGmAlÃw
£yÅHi d fl v · dyûˇ z« nà ˚ £exl e ò wÄWA vE l¸ §ûˇ t a n√ bãq O v · y¬ wà 34 :b¿q O v· y¬ l¸ ÙYtr fl k O b–¸ -te' rˇˇk –OB m¸ yC« w¬
< :hΩflrOk¸–bah-te' wõAWEv zebyC«ú w¬ ™°l a yC≈ w¬ £“qyC√õ w¬ t G¸ H¸ ØyC≈ w¬ lak'ûyC◊ w¬

Genesis 26
yûˇ m E yib – hõy√ h A rˇˇH eú ' · §ÙÅH'Êr h A bûˇ v A r fl h A ˇè db a l G¸ m i ¶Âr' AÅ b –A ˇè bv A r fl yòh i yà w¬ 1
'`r fl yC≈ w¬ 2 :hflrˇ r flΩ gFÃ £yõt Gi H ¸ l i p K¸ -™elïm e ]1 ¸kelúeGmyib·'-le' qôAx¸cy« ™elü≈yC w¬ £°h A r fl b ¸ ' a
:ßyïl e ' E rˇˇm aú ' O rˇˇH eõ ' · ¶Âr' AÅ b –A §Zk O H ¸ hAmyà r flÚ c ¸ m i dˇˇr „Z t GE -la' rem'YyC◊ w¬ hØw√ hÃy ˇè wyAl' E
-te' ˇè §t GE ' e ß Æ v · r Ë z¬ l ¸ ï˚ ˇû ß ¸l-yïi–k ≠°ekËrAb·'¬w õ߸Gmiv húy∆ h ¸ ï' e wà t'Øz∑◊ h a ¶Ârˇ û ˇ' A b –A ]3 r˚Fgò 3
£úh A r fl b ¸ ' a l ¸ yit G v ¸ b –aõ H ¸ n« rˇˇH eú ' · hÅv A b u H K¸ h a -te' ˇè yt i m O ÷æq·h¬w lÅE'Ah tZOcflr·'ïAh-lA–k
-lAk – tú' E ß Ø v · r Ë z¬ l ¸ yûˇ t Gi t a n√ wà £«ym aÅ H KA h a yûˇ b E k ¸ Ùk¸k – è ˇ ß·vËr¬z-tïe' yòityE–bËrihÃw 4 :ßyïibA'
vúamAH-reH·' b’qàEv 5 :¶Ârˇ ïA'h A yúy≈ ÙFg lYk –O ß Ø v · r Ë z¬ b ¸ ˚ZkrA–b¸tihÃw l°E'Ah tYOcflr·'Ah
qõx A c ¸ y« beHyC≈ú w¬ 6 :yït A r O ÙtÃw yút a Ù–qx u yõt a wO c ¸ m i yÅt Gi r Ë m a H ¸ m i ˇè rm O H ¸ yC« w¬ y°ilOq¸–b £õAhflr¸ba'
ˇè 'r „ y√ yòk –i 'w°h i yitx OZ ' · rem'YyC◊ w¬ ÙÅt G H ¸ ' i l ¸ ˇè £ÙqAm G h a yòH E nà ' a ˚ãl' · H ¸ yC« ïw¬ 7 :rˇˇr flΩ gà b –i
hõe'Ëram túabÙX-yïi–k hÅ“q¸bÊr-lav ˇè £ÙqAm G h a yòH E nà ' a y«ng…M Ërh a ïy¬ -§ep K yÅt Gi H ¸ ' i rˇˇm OZ 'El
£yÅt Gi H ¸ l i p K¸ ™elˇû m e ˇè ™l e m eè yib' · •Äq ‘ H ¸ yC¬ w¬ £yÅm i yC√ h a ˇè £H A ÙBl-˚kËrˇ ï' A yûˇ k –i yÄh i yà w¬ 8 :'yïh i
'âr fl q Ÿ yC« w¬ 9 :Ùït G H ¸ i' hú“q¸bÊr tõE' qÅExc a m ¸ ˇè qx A c ¸ y« hònF≈ h i wà 'ËryC¬Æ w¬ §Ù°l G x a h ¡a dˇˇv aõ b –¸
'w°h i yitx OZ ' · t GA r Ë ˇm aõ ' A ™yú' E wà 'wÅh i ˇè ßt G¸ H ¸ ' i hònF≈ h i ™ûˇ ' a ˇè rm e 'èyC◊ w¬ qÄx A c ¸ y« l ¸ ™elm eä yib' ·
™elÅemyib·' rem'û◊Cy¬w 10 :Ahyïelv A t˚Ym' A -§ep K yit G r Ë m aÅ ' A yûˇ k –i qÅx A c ¸ y« ˇè wyAl' E rem'`yC◊ w¬
˚nyõElAv úAt'EbEhÃw ßÅeGt¸Hi'-te' ˇè £v A h A dˇˇx aò a' bãakAH Xav¸mk –i ∏ ˚n°l GA t A yûˇ W i v A t'Yz∑◊ -ham
hô∆∑zah Hyúi'A–b fivM≈gnFO h a rˇˇm OÚ 'El £õv A h A -lA–k-te' ™elÅemyib' · wûˇ c a yà w¬ 11 :£ïH A ' A
'ôc A m ¸ yC« w¬ 'wÅh i h a ¶Ârˇ û ˇ' A b –A ˇè qx A c ¸ y« v`r fi zà yC« w¬ 12 :tï m A ˚y tÙBm Ùõt G H ¸ ' i b ¸ ˚
ˇè ™ÙlAh ™elyC≈ò w¬ Hy°' i h A lYd –fi gà yC« w¬ 13 :hïw√ hÃy ˚hõk E r  b A yà w¿¬ £yÚr Ê v A H ¸ hûˇ ' A Em 'wõh i h a hún√ H KA b –a
hYd –fl b u v · w¬ rÅq “ b A hûˇ n≈ q Ÿ m i ˚ èˇ §'◊c-h≈nq Ÿ m i Ù`l-yihyà w¿¬ 14 :dˇˇ' Oø m ¸ lYd fi g√ -yïk –i dˇˇv aú lÅd „ g√ wÃ
wyÅb i ' A yZd „ b ¸ v a ˇè ˚r¸pïx A rˇˇH eò ·' tÄOrE'¸–bah-lAkÃw 15 :£yïit G H ¸ l i p K¸ ÙYt' O ˚B'nà q — yà w¬ h°b –A r fi
rem'ByC◊ w¬ 16 :rˇˇïp A v A £˚Y'l ¸ m a yà w¬ £yÅt Gi H ¸ l i p K¸ £˚Zmt G¸ s i wy°b i ' A £ûˇ h A r fl b ¸ ' a yõm E yib –
£õH KA m i ™elyC≈ú w¬ 17 :dˇˇ' Oø m ¸ ]3 wF nF m Geõ m i -At G m ¸ ïc a v A -yïk –i ˚nÅm GA v i m ¡E ™Elò q°x A ¸c«y-le' ™elõm e yib' ·
t˘OrE'¸–b-te' |rˇˇZOKpx ¸ yC¬ w¬ qäx A c ¸ y« bAHyC√= w¬ 18 :£ïH A beH≈ú yC w¬ rˇˇr flY gFà -laxïn¬ b –¸ §axyC«ú w¬ q°x A c ¸ y«
tÙZm yYr „ x · ' a £yÅt Gi H ¸ l i p K¸ £˚Zmt G¸ s a yà w¬ wyÅb i ' A £ûˇ h A r fl b ¸ ' a ˇè ym E yib – ˇè ˚r¸pïx A rˇˇH eò ' · £«ym GaÄ h a
˚ırp K¸ x ¸ yC¬ w¬ 19 :wyïb i ' A §õh e l A 'Bflr“q-reH·' tàOmEKHa–k tÙÅmEH ˇè §h e l A '`r fl q Ÿ yC« w¬ £°h A r fl b ¸ ' a
rÄr fl gà yûˇ v E r O ˚byär Ê yC√ w¬ 20 :£yïyC« x a £«ym aú rˇˇ' Eõ b –¸ £ÅH A -˚'¸cm ¸ yC«= w¬ laxnF√° b –a qõx A c ¸ y« -yΩd „ b ¸ v a
˚˜qW K¸ v a t ¸ ïh i yúk –i qeWv EÅ ˇè r ' E b –¸ h a -£ïH E '`r fl q Ÿ yC« w¬ £«ym GA° h a ˚nûˇ l A rˇˇm OY 'El qôx A c ¸ y« yúv E r O -£iv
:hïn√ X ¸ W i h – m Aõ H ¸ 'Br fl q Ÿ yC« w¬ Ahy°l e v A -£¬gF ˚byYr Ê yC√ w¬ tÂrx eÅ a' rˇˇû ' E b –¸ ˇè ˚r¸p K x ¸ yC¬ ïw¬ 21 :Ùïm G v i
ˇè h – m A H ¸ '`r fl q Ÿ yC« w¬ h A y°l e v A ˚Ybflr 'B◊lÃw tÂrx eÅ ' a rˇˇû ' E –¸b ˇè rp KO x ¸ yC¬ w¬ £ÄH KA m i qûˇ t GE v ¸ yC¬ w¬ 22
lavyC¬ú w¬ 23 :¶Ârˇ ï' A b A ˚nyBr Ê p A ˚ ˚nõl A hôw√ hÃy byüixr Ë h i hãGAtv a -yïk –i rem'ÆyC◊ w¬ tÙÅbx O r Ë
yàikOnA' rem'D◊Cy¬w '˚Åhah hAlÃyˇû l Ga b –a ˇè hw√ hÃy wyòl A ' E 'âflryC≈ w¬ 24 :vabïH A rˇˇ' Eú b –¸ £õH KA m i
yûˇ t i yEb – r Ë h i wà ˇè ßyèt Gi k ¸ r fi ˇ ïb E ˚ yiknOØ ' A ˇû ßt G¸ ' i -yïk –i èˇ 'flryiGt-la' ßy°ibA' £ûˇ Ahflr¸ba' yõEh»lÈ'
£ûˇ H E b –¸ ˇè 'r fl q Ÿ yC« w¬ x fi b –EÄ zà m i £ûˇ H A §ebü«yC w¬ 25 :yΩd –Ê b ¸ av £úAhflr¸ba' r˚Yb·va–b Øß·vËr¬z-tïe'
™elàemyib·'¬w 26 :rˇˇïE'¸–b qõAx¸cy« -y„db ¸ v a £úH A -˚r¸kyC« w¬ ÙÚlÛhA' £õAH-X∆Cy¬w hØ√whÃy
:Ùø'b A c ¸ -raW lYk O yip˚ ˚hÅv E r „ ˇ ïm E ˇè tz∑¬ x u ' · w¬ rˇˇr flÚ gFà m i wyõAlE' ™úalAh
ˇè £h e l E ' · rem'`yC◊ w¬ 27
:£ïk e t G¸ ' i m E y«n˚Yxl G¸ H a t G¸ w¬ yÅt i ' O £ûˇ t e '≈nW ¸ ˇè £t Ge ' a wà y°l A ' E £ûˇ t e 'Ab – v fi ˚õd – m a qÅx A c ¸ y«
˚nyõtE ÙnyEb – hôl A ' A 'ún√ yâh i t G¸ rem'ÆnF◊ w¬ ™ Ç m GA v i |hûˇ w√ hÃy hûˇ y√ h A -yïk –i ˚ê nyi'r fl ÙZ'r fl ˚Ärm ¸ '◊yC w¬ 28
ˇè rH e ' · k –a hÄv A r fl ˚näm GA v i ]1 hâEW·vaGt-£i' 29 :™ïAGmiv tyYÊrb ¸ hút A r Ë k ¸ n« wà ߰n∆ yEb˚ ˚nyûˇ n≈ yEb –
hõAGtav húAGta' £ÙÚlAH¸–b õß·xïEGlH a nFà w¬ bÙÅX-qfir ˇè ßm G¸ v i ˚nyòiWAv râeH·'akÃw ß˚Ønv · ïg¬ nà 'Zl ◊
r’qb –OÅ b a ˚myûˇ k –i H ¸ yC¬ w¬ 31 :˚ït G H ¸ yC« w¬ ˚Ylk ¸ '◊yC w¬ hÅt Ge H ¸ im ˇè £h e l A WavyC¬ò w¬ 30 :hï√whÃy ™˚ır¸–b
|yûˇ hi yà w¬ 32 :£ÙølH A b–¸ Ùõt
G ' i mE ˚Bkl ¸ yC≈ w¬ qÅx A c¸ y« £ûˇ x E G¸ lHa yà w¬ wy°xi '
A l¸ Hyûˇ ' i ˚Yvb ¸ HKA yC« w¬
˚rˇˇp
A° x
A rˇˇû H e ' · rˇˇ'
Eõ b
–¸ ha tÙıd' O -lav ÙÅl ˚dˇˇû gF« yC¬ w¬ qÅx A c ¸ y« yZd „ b¸ va ˇè ˚'èb
O yC√ w¬ '˚Ähh a £Ùûˇ yC b –a
èˇ ryivAh-£EH §òE–k-lav h°Av¸biH h – tAõ ' O 'Br fl qŸ yC« w¬ 33 :£«yïm A ˚n'úc A m A ÙYl ˚r¸m'ByC◊ w¬
xòq–— yC« w¬ hØn√ H A £yûˇ v i b–A rË ' a -§eb– ˇè wW A v
E yòh i yà w¬ 34 < :hïz∑∆ h a £ÙúyC h a dˇˇv aõ vabH eÅ rˇˇû ' E b –¸
:yït Gi xi h ¡a §Yl
» yE'-tab – tÅm a W ¸ ûˇ b
–A -te'wà y°t Gi xi ïh
a yYr Ê ' E –¸b-ta–b tyÅÊd˚hÃy-te' èˇ hAKHi'
< :hæ“q¸bÊr¸l˚ qõAx¸c«y¸l fix˚˝r tfirˇ m OZ ®yõy∆ h
¸ t Gi w¬ 35

Genesis 27
|wûˇ W A v E -te' 'ãr fl q Ÿ yC« w¬ tÚ' O r Ë m E wyõn√ yEv ®yúh e k ¸ t Gi w¬ qÅx A c ¸ y« §ûˇ q ‘ z√ -yïk –i ˇè yh i yà w¬ 1
'õn√ -h≈nF h i rem'DyC◊ w¬ 2 :y«nïnF≈ h i wyõl A ' E rem'ByC◊ w¬ yØn« b –¸ ˇè wyAl' E rem'`yC◊ w¬ lÄd O gF√ h a Ùûnb –¸
ß°eGt¸H—qÃw õßÃy¸leGt ßyÅelEk 'ûˇ n√ -'AW ˇè ht GA v a wà 3 :yït i Ùm £ÙBy yit G v ¸ d fiY y√ 'Bl ◊ yit G nà q —° z√
yit
G b
¸ haô '
A rˇˇH eú ' · k –a £yäm Gi v a X ¸ m a yâl i -hEWv · w¬ 4 :d«yïc A ** hfldyEc* yõl Gi hfld˚Bcwà hÅd  W KA h a ˇè 'c E wÃ
hûˇ q “ b ¸ r Ê wà 5 :t˚øm' A £Ârˇ X eú b –¸ yõH i p ¸ n¬ ß ú k ¸ r  b A t G¸ r˚_bv · ab – hAlk E° ' O wà yõl Gi hA'yúb i h A wÃ
:'yïibAh¸l d«yõac d˚BcAl hÅÂdAKWh a ˇè wW A v E ™elyC≈ò w¬ Ù°nb –¸ wõAWEv-le' qÅAx¸c«y rˇˇû ˇb –E d fi b –¸ tavm aÅ H O
rˇˇb
–Eô d fi m ¸ ßyÅb i ' A -te' ˇè yt Gi v ¸ m aè H A hònF≈ h i rˇˇm OÚ 'El h – n√õ ¸–b bıOq·v¬y-le' hÅflr¸mïA' èˇ h“q¸bÊrÃw 6
hAlk E° ' O wà £yõm Gi v a X ¸ m a yúl i -hEW v · w¬ d«yc aô yúl Gi hA'yâb i h A 7 :rˇˇøOm'El ßyõixA' wúAWEv-le'
yõn« ' · rˇˇH eú ' · l a y°l i q O b –¸ vûˇ m a H ¸ yõn« b ¸ hút GA v a wà 8 :yït i Ùm yún≈ p ¸ l i hõw√ hÃy yún≈ ¸pil hôAk¸kÂrAb·'¬w
£y°b i X O £yõz∑« v i yúy≈ d fl gFà yôn≈ H ¸ £ÄH KA m i yûˇ l i -xæq — wà §'Åc F◊ ah-le' èˇ '√n-™el 9 :™ïAtO' hú√Fwac¸m
ßyõibA'¸l úAt'EbEhÃw 10 :bïEhA' rˇˇúeH·'a–k ßyõb i ' A l ¸ £yôm Gi v a ¸Xm a £üAt' O hâW e v È ' ¡e wÃ
hõ“q¸bÊr-le' bÅOq·v¬y rem'ûyC◊ w¬ 11 :ÙøtÙm yún≈ p ¸ l i ß õ k ¸ r  b A yà rˇˇH eú ' · rˇˇb uô v · b –a l°k A ' A wÃ
yÅb i ' A ˇè yn« H KEè m u yà yòl a ˚' 12 :qïl A x A Hyú' i yõk i nO ' A wà rÅv i W A Hyûˇ ' i ˇè yx i ' A wòW A v E §ûˇ h E Ù°m G ' i
rem'`◊Gt¬w 13 :hïAkflr¸b 'B◊lÃw hõl A l A q Ÿ yôl a v A yút i 'Ebh E wà v fi E° t G v ¸ t a m ¸ k –i wyõn√ yEvb ¸ yityúy« h A wÃ
xÅq –— yC« w¬ ˇè ™l e yC≈è w¬ 14 :yïl i -xæq — ™úl E wà yõl i q O b –¸ vúm a H ¸ ™ô' a y°n« b –¸ ß õ t ¸ l A l ¸ q ÷ yúl a v A ÙÅm G ' i ˇè Ùl
h“qb ¸ r Ê ∏ xûˇ q –— t Gi w¬ 15 :wyïibA' búEhA' rˇˇH eõ ' · k –a £yÅm Gi v a X ¸ m a ˇè Ùm G ' i Wavt Gaò w¬ Ù°m G ' i l ¸ 'õb E yC√ w¬
-tï' e Húb –E l ¸ t Ga w¬ t«yb –A° b –a h – t GAõ ' i rˇˇH eú ' · tÅd O m u x · h a ˇè ld O gF√ h a h – n√ò b –¸ wäW A v E yâd „ gà b –i -te'
lõavÃw wyÚfld√y-lav hAHyõi–b¸lih £yØz∑« v i ïh A yûˇ y≈ d fl gFà ˇè tr O Ov tÄ' E wà 16 :§ïX A q –“ h a h – n√ú b –¸ b˜q O v · y¬
hAt°AWAv rˇˇû eH·' £exõeGlah-te'wà £yôm Gi v a X ¸ m Ga h a -te' §üEt G Gitw¬ 17 :wyΩr fl '√wF c a túq — l ¸ x e
yúm i y«nF nF∆Ø h i rem'ûyC◊ w¬ y°b i ' A ]3 rem'ûyC◊ w¬ wyõb i ' A -le' 'Bb ◊ yC√ w¬ 18 :–hïn√ b –¸ bıq O v · y¬ dˇˇy¬õ ¸b –
rˇˇH eú ' · k –a yityàW i v A ßÅr  k O b –¸ wûˇ W A v E ˇè yk i nO ' A wyÄb i ' A -le' bäq O v · y¬ rem'=yC◊ w¬ 19 :yïn« b –¸ hõt GA ' a
:ßïH e p ¸ n¬ y«nF k aú r  b A t G¸ r˚Ybv · b –a yÅd Ê yEc F m i ˇè hl A k ¸ ' A wà hÄb A H ¸ 'ûˇ n√ -£˚¿q y°l A ' E t GA r Ë ˇb –aõ d –Ê
h_r fl q Ÿ h i yúk –i rem'DyC◊ w¬ y°n« b –¸ 'Yc ◊ m ¸ l i t GA r Ë ˇh aú m i hôz∑∆ -ham ÙØnb –¸ -le' ˇè qx A c ¸ y« rem'`yC◊ w¬ 20
y°n« b –¸ ß õ H ¸ ïm u ' · w¬ 'únF√ -hAHgFà bÅOq·v¬y-lïe' èˇ qAx¸c«y rem'`yC◊ w¬ 21 :yïn√ p A l ¸ ßyõh e l » ' È húw√ hÃy
˚h°H KE m u yà w¬ wyõb i ' A qúx A c ¸ y« -le' bôq O v · y¬ Hü¬gF yC« w¬ 22 :'øl » -£i' wõW A v E yún« b –¸ hôz∆ hút GA ' a ïh a
wyÄd fl y√ ˚ûyh A -yïk –i ÙÅryik – h i 'Zl ◊ wà 23 :wïW A v E yBd „ yà £«yd fiY C√yh a wà bÅq O v · y¬ lÙ˘q ˇè lq –O h a rem'ÆyC◊ w¬
rem'YyC◊ w¬ w°W A v E yûˇ n« b –¸ hõz∆ hút GA ' a rem'DyC◊ w¬ 24 :˚hïk E r Ë b A yà ïw¬ t˝r O v i W ¸ wyõx i ' A wúW A v E y_d „ yik –
-H∆gF yC¬ w¬ y°H i p ¸ n¬ ß õ k ¸ r  ˇ ïb A t G¸ §avm aú l ¸ yØn« b –¸ dyûˇ c FE m i ˇè hl A k ¸ ' Oø wà ˇè yl Gi hAHgF«ò h a rem'ÆyC◊ w¬ 25 :y«nï' A
'únF√ -hAHgFà wy°b i ' A qûˇ x A c ¸ y« wyõl A ' E rem'ByC◊ w¬ 26 :¸t G H ¸ ïC≈yw¬ §«yy¬õ ÙTl 'Ebü√yC w¬ lÅk a '◊yC w¬ ˇè Ùl
rem'ÆyC◊ w¬ ˚h°k E r  b A yà w¿¬ wyYd fl g√ b –¸ x fi yBr „ -te' xfirˇ yC√ô w¬ ÙÅl -qaH K yC« w¬ ˇè HgF¬ yC« w¬ 27 :yïn« b –¸ yõl Gi -h“qH ¸ ˚
:hïw√ hÃy ÙYkr  b –E rˇˇúeH·' hÅÂdAW fixyZ„rk –¸ yØn« b –¸ x fi yZr „ ˇè hE'Ër
¶Ârˇ ' A° h A yõnF≈ m a H ¸ m i ˚ £«ym aÅ H KA h a ˇè lX La m i £yÅih»lÈ'Ah èˇ ß¸l-§eGtï«yÃw 28
:H¡r O yitwà §õg√ d –fl bır O wÃ
£yÅm Gi ' u l ¸ ˇè ßl ¸ ˚`wx · t Ga H ¸ ïy« Ãw** w… x · t Ga H ¸ y« wà * £yÄm Gi v a ß˚˘d¸bav¬¿y 29
ß°m Ge ' i yûˇ n≈ b –¸ ß õ l ¸ ]1 wF ˚ú x · t Ga H ¸ y« wà ßyÅx e ' a l ¸ ˇè ryibgà hòw≈ h È
:™˚¡rb –A ßyõk e r  b A m ¸ ï˚ r˚ÅrA' ßyZÂrËrO'
bÅq O v · y¬ ˇè 'c A y√ '`c ◊ y√ ™ûˇ ' a yÄh i yà w¬ b Ç q O v · y¬ -tï' e ™Zr „ b A l ¸ q ê x A c ¸ y« hûˇ l GA k –i râH e ' · k –a yÄh i yà w¬ 30
£yÅm Gi v a X ¸ m a ˇè '˚h-£¬gF WavyC¬ò w¬ 31 :Ù¡dyEc F m i 'õb –A wyÅx i ' A wûˇ W A v E wà wy°b i ' A qûˇ x A c ¸ y« yõn≈ p K¸ tú' E m E
r˚Ybv · b –a ÙØnb –¸ dyûˇ c FE m i ˇè lk a '◊ywà ˇè yb i ' A £òq ÿ y√ wyÄb i ' A l ¸ rem'ûyC◊ w¬ wy°b i ' A l ¸ 'õb E yC√ w¬
ß
ú nà b –i yôn« ' · rem'DyC◊ w¬ hAt G ' A° -yim wyõb i ' A qúx A c ¸ y« Ù_l rem'ByC◊ w¬ 32 :ßïH e p ¸ n¬ y«nF k aú r  b A t G¸
'ÙápE'-yïim rem'º◊Cy¬w ÇdO'¸m-dav hûˇ AlOdÃFg êhfldflr·x qûˇ Ax¸cy« dâr fi x È yC∆ w¬ 33 :wïW A v E ß õ r Ë ˇk Oø b ¸
-£¬gF ˚h°k E r  b A ' · w√ 'ÙYbt GA £Ârˇ X eú b –¸ l_k –O m i lúk a ' O w√ yäl i 'EbyC√= w¬ d É y« c a -dˇˇïc FA h a '˚Zh
húl A d O gFà hÅq “ v A c ¸ qûˇ v a c ¸ yC« w¬ wyÅb i ' A yZr „ b ¸ d –Ê -te' ˇè wW A v E v fi m O` H ¸ k –i 34 :hïy∆ h ¸ y« ™˚˜rb –A
'úb –A rem'DyC◊ w¬ 35 :yïb i ' A y«n' Aõ -£¬g y«nk Eú r  b –A wyÅb i ' A l ¸ rem'ûyC◊ w¬ dˇˇ' OÚ m ¸ -dav hYr fl m A ˚
bÄOq·v¬y Ùäm¸H 'âflr“q Éyik·h rem'ºyC◊ w¬ 36 :ßït e k A r Ë b –i xõq –— C«yw¬ h°m A r Ë m i b –¸ ßyõx i ' A
ràma '◊yC w¬ y°t i k A r Ë b –i xûˇ q — l A hõt GA v a húnF≈ h i wà xÅq “ l A yûˇ t i r fl k O b –¸ -te' £«ym aÅ v · p a hûˇ z∆ ˇè yn« b Eè q Ÿ v ¸ yC¬ w¿¬
wyút Gi m ¸ W a ryãb i gFÃ §ûˇ h E wÄW A v E l ¸ rem'ûyC◊ w¬ qäx A c ¸ y« §avyC¬= w¬ 37 :hïk A r fl b –¸ yõl Gi AGt¸lúacA'-'◊l·h
hûˇ k A l ¸ ˚ wy°t Gi k ¸ m a s ¸ H˜r O yitwà §úg√ d fl wà £yÅd Ê b A v · l a ˇè Ùl yiGtt aò n√ wyÄx A ' e -lAk – -te'wà ˇè ™l A
-'wïih tòaxa' hâAkflr¸bïah wyÄibA'-le' wäAWEv rem'=◊Cy¬w 38 :yï«nb –¸ hõW e v È ' ¡e húm A 'ÙÅp' E
qúx A c ¸ y« §avyC¬ô w¬ 39 :¸k – b ¸ ïyC≈ w¬ ÙYlq O wôW A v E 'úW KA yC« w¬ y°b i ' A y«n' Aõ -£¬g y«nk Eú r  b –A yÅb i ' A ˇè ßl ¸
wy°l A ' E rem'ûyC◊ w¬ wyõb i ' A
:lïv A m E £«ym aõ H KA h a lúX La m i ˚ ßÅb e H A Ùøm hûˇ y∆ h ¸ y« ˇè ¶r  ' Aè h A yònF≈ m a H ¸ m i hUnF≈ h i
dˇˇÚOb·vaGt ßyõixA'-te'Ãw hØ∆y¸xïit ûˇ ߸–bËrax-lavÃw 40
:ßΩr  '√wF c a lúv a m E Ùõl G v u t GAú q Ÿ r fi p A ˚ dyÅr Ê t GA rˇˇû H e ' · k –a ˇè hy√ h A wÃ
wäW
A v E rem'=yC◊ w¬ wy°b i ' A ÙYkr  b –E rˇˇH eú ' · hÅk A flr¸–bâah-lav bÅq O v · y¬ -tï' e ˇè wW A v E £`X O W ¸ yC« w¬ 41
hÅq
“ b ¸ r Ê l ¸ dˇˇû gF¬ yC… w¬ 42 :yïixA' bıOq·v¬y-te' hõ√gËrahïa'Ãw yÅb i ' A lebˇû ' E ˇè ym E yà ˇè ˚bËrq Ÿ y« ÙÄb – l i b –¸
rem'Zt G◊ w¬ §ÅX A q –“ h a h – ˇû n√ b –¸ èˇ bq O v · y¬ l ¸ '`r fl q Ÿ t Gi w¬ xãl a H ¸ t Gi w¬ l˝d O gF√ h a h – ˇû n√ b –¸ wõAWEv yB„r¸bÊ–d-te'
y°l
i q O b –¸ vûˇ m a H ¸ yõn« b ¸ hút GA v a Ãw 43 :ßï∆gËrAh¸l õ߸l £úEx¬n¸tm i ßyÅx i ' A wûˇ W A v E ˇè hnF≈ h i wyÅl A ' E
dˇˇv aú £yÚd Ê x A ' · £yûˇ m i y√ Ùõm G v i t GAú b ¸ H a y√ wà 44 :h√nr flΩ x A yõixA' §úAbAl-le' ô߸l-xfir¸–b £˚˙qÃw
-reH' · tûˇ ' E ˇè xk a H A wÃ ß Æ m G¸ m i ßyäixA'-•a' b˚âH-dav 45 :ßyïixA' túam·x b˚YHAGt-reH·'
:dˇˇïx A ' e £ÙBy £õk e y≈nH ¸ -£¬gF lôk –a H ¸ ' e húm A l A £°H KA m i ßyûˇ t Gi ¸x—q¸l˚ yõiGt¸xalAHÃw ÙÅl G t A yûˇ W i v A
-£i' t°x E tÙûnb –¸ yõn≈ p K¸ m i yØyC¬ x a b ¸ yit G c ¸ ˇû q — qÅx A c ¸ y« -le' èˇ h“q¸bÊr rem'`◊Gt¬w 46
:£yïyC« x a yõl Gi hAm G l Aú ¶Âr' AÅ h A tÙûnb –¸ m i èˇ heGlèE'A–k tòEx-tÙΩnb –¸ m i hâH KA ' i bOqv · y¬ ∏ x fi ˇû q‘ l »

Genesis 28
xú—–qit-'ø◊l ÙÅl rem'ûyC◊ w¬ ˇè ˚hèwF≈ c a yà w¬ ÙÚt' O ™Ârˇ û ˇb A yà ¬ w b˜Oq·v¬y-lïe' qôAxc ¸ y« 'Br fl q Ÿ yC« w¬ 1
ß°m Ge ' i yûˇ b i ' · lõ' E ˚t¸b hAtyúb –E £År fl ' · hïn√ d –ÂZ p Ka ˇè ™l E £˚ıq 2 :§avïn√ k –¸ tÙBnb –¸ m i hõH KA ' i
ß
Ø t ¸ ' Oø ™Zr „ b A yà ˇè yd –fi H a lò' E wà 3 :ßïm Ge ' i yúx i ' · §õb A l A tÙBnb –¸ m i hÅH KA ' i ˇè £H KA m i ß ò l ¸ -x—qwÃ
£Åh A r fl b ¸ ' a tûˇ k –a r Ë b –i -te' ˇè ßl ¸ -§et G ïy« wà 4 :£yïm Gi v a lúh a q Ÿ l i t A yõy« h A wà ߰b –e r Ë y¬ wÃ ß õ r Ë p ¸ y¬ wÃ
£yõh i l » ' È §út a n√ -reH' · ßyÅr  g… m ¸ ¶Ârˇ û ˇ' e -te' èˇ ß¸Gt¸HÊr¸l ™°AGti' ûˇ ß·vËr¬z¸l˚ õ߸l
§òAbAl-le' £Úflr·' hï√nd –ÂZ p Ka ™elyC≈õ w¬ bÅq O v · y¬ -tï' e ˇè qx A c ¸ « y xòl a H ¸ yC« w¬ 5 :£ïAhflr¸ba'¸l
-yïk –i wÄW A v E 'Ërˇ û ˇyC¬ w¬ 6 :wïAWEvÃw b˜Oq·v¬y £úE' hÅ“q¸bÊr yûˇ x i ' · yÅm Gi r fi ' · ïh A ˇè l' E ˚t¸b – -§eb –
h°AKHi' £õAKHim ÙBl-taxæ—qAl £Åflr·' hï√nd –ÂZ p Ka ˇè ÙtO' xòl Ga H i Ãw ÇbOq·v¬y-tïe' êqAx¸c«y ™ZfirEb
vûˇ m
a H ¸ yC« w¬ 7 :§avïn√ k –¸ tÙBnb –¸ m i hõH KA ' i xú—–qit-'ø◊l rÅOm'El ˇè wyAlv A wòc a yà w¬ ÙÅt' O ÙZkr  b A b –¸
tÙYvr fl yúk –i wÅW A v E 'Ërˇ û ˇyC¬ w¬ 8 :£Ωflr·' hï√nB–daKp ™elõ≈Cyw¬ Ù°m G ' i -le'wà wyõibA'-le' bÅOq·v¬y
xáq –— yC« w¬ l'°v E m A H ¸ y« -le' wõW A v E ™elyC≈ú w¬ 9 :wyïb i ' A qúx A c ¸ y« yõn≈ yEvb –¸ §avn√° k –¸ tÙûnb –¸
ÙBl wyõH A n√ -lav tÙ_yb A nà tÙ^x' · £äAhflr¸ba'-§e–b l'âEvAm¸H«y-ta–b |tûˇ al·xAm-tïe'
:h√nr flΩ x A ™elyC≈õ w¬ vabH A° rˇˇû ' E b –¸ m i b˜q O v · y¬ 'úc E yC≈ w¬ 10 < :hïAKHi'¸l
£eWyC√õ w¬ £ÙÅqm GA h a yûˇ n≈ b ¸ ' a Em ˇè xq –— yC« w¬ HemH KeÅ h a 'ûˇ b A -yik – ˇè £H A §elyC√ò w¬ £Ùäqm GA b –a v=gF¬ p ¸ yC« w¬ 11
hAcr Ë ' aÅ bûˇ c FA m u ˇè £l GA s u hònF≈ h i wà £Äl » x · yC¬ w¿¬ 12 :'˚øhh a £Ùıqm GA b –a bõk –a H ¸ yC« w¬ wy°t A H O ' · r fiΩ m ¸
:Ùïb – £yYd Ê r Ë yO wà £yúl i v O £yÅh i l » ' È yûˇ k E ' · l ¸ m a ˇè hnF≈ h i wà hAmyà m A° H KA h a v fi yûˇ gF« m a ÙYH'◊rwÃ
yõEh»l'≈w ßyÅibA' £ûˇ Ahflr¸ba' èˇ yh E l » ' È hÆw√ hÃy yûˇ n« ' · r Ç m a '◊yC w¬ wê yAlv A bûˇ c FA n« hMw√ hÃy h=nF≈ h i wà 13
hò√yAhÃw 14 :ßïevËr¬z¸l˚ h√Fnõ∆nt G¸ ' e ß ú l ¸ h A yÅl e v A bûˇ k E H O ˇè hAGta' rˇˇòeH·' ¶ÂrÄA'Ah q°Ax¸c«y
ß
ô b ¸ ˚Bkr  b ¸ n« wà hAb – gà n∆° w√ h√np OZ c A wà hAmd Ë ˇq ‘õ w√ hAm G y√ú AôGt¸cfirAp˚ ¶ÂrÅA'Ah rˇˇû ˇp a v · k –a ˇè ßv · r Ë z¬
lZk O b –¸ ˇè ßyèt Gi r Ë m a H ¸ ˚ ™Äm GA v i yäikOnA' h=≈FnihÃw 15 :ßïevËr¬z¸b˚ hõAmfld·'Ah tBOx¸Kp¸Him-lA–k
rˇˇû eH·' davò Ø߸b√zÈve¡' 'Z◊l yik – ò t'°z∑◊ h a hõAmfld·'Ah-le' ßyÅitObûˇ iH·h¬w ™ÅElEGt-reH·'
ˇè §k
E 'A ]3 rem'DyC◊ w¬ ÙÇ t√nH K¸ m i b ê q O v · y¬ ¶ûˇ q — y«yC w¬ 16 :™ïl A yit G r Ë ˇ õ a–bÊ–d-reH·' túE' yityÅiWAv-£i'
'Yr fl ÙFn-ham rÅm a '◊yC w¬ ˇè 'r fl y«yC w¬ 17 :yit G v ¸ d flΩ y√ 'Bl ◊ yõk i nO ' A wà h°z∑∆ h a £Ù˜qm GA b –a hØw√ hÃy Hûˇ y≈
£âk–E H ¸ yC¬ w¬ 18 :£«yïm A H KA h a ravH aú hõz∆ wà £yÅh i l » ' È tyûˇ b –E -£i' yik – ò hÆz∆ §yûˇ E' h°∆∑zah £Ù˘qAGmah
h°b A c FE m a h – t Aõ ' O £eWyC√ú w¬ wyÅt A H O ' · r fiΩ m ¸ £ûˇ W A -reH' · ˇè §b e èe'Ah-te' xò—–q«Cy¬w r’qb –OÄ b –a bäq O v · y¬
l°E'-tyïE–b '˚Yhah £ÙıqAGmah-£ïEH-te' '_flrŸq«Cy¬w 19 :–hïAH'◊r-lav §emH eõ qBc O yC« w¬
-£i' rˇˇm OÚ 'El rÂdˇ û ˇn∆ b˜q O v · y¬ rˇˇd –fiB yC« w¬ 20 :hïn√ H O 'Êrl A ryõivAh-£EH z˚Bl £ôAl˚'Ãw
yúl
i -§atïn√ wà ™Ål E Ùh yûˇ ki nO A' rˇˇû H
e '· ˇè hz∑∆ h
a ™Ârˇ d
–Â` a b – ˇè yn« r
fiè m
A H ¸ ˚ yÄd
Ê mGA v
i £yähi l
» ' È h=y∆ h
¸ y«
hôw√ hÃy hü√yhA wà y°bi 'A tyûˇ b–E -le' £ÙYlAH¸b yúiGt¸baHÃw 21 :HøO–b¸lil d∆gúeb˚ lYOkÈ'el £exôel
£y°h
i l» '
È tyûˇ b –E hõy∆ h
¸ y« hÅb A c
FE m
a ˇè yiGt¸mèaW-reH·' t'Æ◊∑zah §ebûˇ e'AhÃw 22 :£yïih»l'El yõil
:™ïl A ˚Fnr ÂB W
K¸ va ' · rˇˇW KEõ va yÅli -§etG t
Gi rˇˇû H
e '· ˇè lkO wÃ

Genesis 29
hü≈nF h i wà 'ËryC¬U w¬ 2 :£Âdˇ q ’æ -y≈nb ¸ hAcr Ë ˇ' aú ™elyC≈õ w¬ wy°Algà r fi b˜q O v · y¬ 'úW KA yC« w¬ 1
rˇˇû ' E b –¸ h a -§im yik – òh A yÅl e v A £yûˇ c i b ¸ r O ˇè §'◊c-y„rd Ë v e hòAH»l¸H £ãAH-h≈FnihÃw hÄd  W KA b –a rˇˇû ' E b ¸
hAm G ˇû H A -˚p¸s' e n∆ wà 3 :rˇˇï' E ¸–bah yúiKp-lav hõAlOdÃFg §ebúe'AhÃw £yÚÊrfld·vAh ˚˜q¸H¬y 'wÅihah
§'Ú◊Fcah-te' ˚˜q¸HihÃw rÅ' E b –¸ h a yûˇ p Ki èˇ lv a m E ˇè §b e ' eè h A -te' ˚`ll · g√ wà £yÄÊrfld·vAh-lAk
yõxa ' a bÅq O v · y¬ ˇè £h e Al rem'`◊Cy¬w 4 :–hïAmq O m ¸ l i rˇˇ' Eõ b –¸ h a yúiKp-lav §ebôe'Ah-te' ˚byüiHEhÃw
§ûˇ b A l A -te' £õt Ge v ¸ d fi yà h a £Åh e l A rem'ûyC◊ w¬ 5 :˚n¸xïn√ ' · §Yr fl Axm E ˚Årm ¸ 'ûyC◊ w¬ £°t Ge ' a §«yˇû ' a m E
ˇè hnF≈ h i wà £ÙÅlH A ˚˘rm ¸ '◊yC w¬ ÙÚl £ÙZlAH·h £õehl A rem'ByC◊ w¬ 6 :˚n¸vd flΩ y√ ˚˜rm ¸ '◊yC w¬ rÙÚxn√ -§eb –
•ûˇ EsA'Eh tõEv-'◊l lÙÅd√Fg £Ùûˇ yC h a ˇè dÙv §úh E rem'ÆyC◊ w¬ 7 :§'øc F◊ h a -£iv hõ' A b –A ÙÅt G b –i lûˇ x E r fl
ˇè ˚p¸sï' A y≈ rˇˇH eò ' · dˇˇû v a ±lak˚n 'Zl ◊ ˚ê r¸m'◊yC w¬ 8 :˚øvr Ë ˚Bkl ¸ ˚ §'Yc F◊ h a ˚ıqH ¸ h a h°n∆ q Ÿ m Gi h a
:§'øc F◊ h a ˚nyõq ÷ H ¸ h i wà rˇˇ' E° b –¸ h a yûˇ p Ki lõavEm §ebÅe'Ah-te' ˇè ˚l·lïg√ wà £yÅr Ê d fl v · ˇû h A -lAk –
hõv A r O yúk –i h A yÅb i ' A l ¸ rˇˇû H e ·' èˇ §'◊Fcah-£iv hA'ÄA–b |lûˇ x E r fl wà £°m GA v i rˇˇû b –E d fi m ¸ ˚Fnd ÂY Ùv 9
-te'wà ÙÅm G ' i yûˇ x i ' · ˇè §b A l A -ta–b lÄExflr-te' bäOq·v¬y hâA'flr ÉreH·'a–k yáihÃy¬w 10 :'wïih
q
Ÿ H ¸ yC¬D w¬ rÅ' E b –¸ h a yûˇ p Ki ˇè l v a m E ˇè §b e ' eè h A -te' l∆gyC√ò w¬ bÄq O v · y¬ Hûˇ gF¬ yC« w¬ Ù°m G ' i yûˇ x i ' · §õb A l A §'Bc ◊
:¸k– b ¸ ïyC≈ w¬ ÙYlq O -te' 'úW KA yC« ¬w l°Exflr¸l b˜Oqv · y¬ qúH Ka yC« w¬ 11 :ÙïGmi' yúix·' §õAbAl §'B◊c-te'
dˇˇgF≈ú t Ga w¬ ¶flrˇ t GAõ w¬ '˚Úh hõq “ b ¸ r Ê -§eb yúk i wà '˚Åh ˇè h A yèib' A yòx i ' · yûˇ k –i lÄx E r fl l ¸ bäq O v · y¬ d=gF≈ yC¬ w¬ 12
ˇè Ùt'flrq Ÿ l i ¶flrˇ yC√ò w¬ ÙÄtx O ' · -§eb – b˘q O v · y¬ |vamˇû H E -te' §ä b A l A v fi m Oâ H ¸ k i yÉ h i yà w¬ 13 :Ahyïb i ' A l ¸
-lAk – tú' E §Åb A l A l ¸ rˇˇû p KE s a yà w¬ ÙÚtyEb – -le' ˚hõ' E yibyà w¬ ÙÅl-qeH K n¬ yà w¬ ˇè Ùl-qeb – x a yà w¬
beHyC≈ú w¬ hAt G ' A° yYr Ê W A b ¸ ˚ yúm i c ¸ v a ™ô' a §Åb A l A ˇè Ùl rem'`yC◊ ¬w 14 :heGlïE'Ah £yYÊrAbË–dah
£°nF√ x i y«nt Gaõ d Ë b a v · w¬ hAt G ' aÅ yûˇ x i ' A -yikh · bÅq O v · y¬ l ¸ ˇè §Abl A rem'`yC◊ w¬ 15 :£yïm i y√ HÂdˇ x OB Ùõm G v i
£úEHÃw hÅA'El èˇ hAlOdgFà h a £òH E tÙ°nb A yûˇ t GE H ¸ §õb A l A l ¸ ˚ 16 :ßïeGtËru–k¸WaGm-ham yõl Gi hfldyúgF« h a
túapy«w ra'YOGt-tapÃy hÅAtÃyïAh ˇè lx E r fl wà tÙ°k – fir hõA'El yú≈nyEvÃw 17 :lïExflr hõ√FnaXŸ–qah
lúx E r fl b –¸ £yØn« H A vabˇû H e ˇè ßd Ë b A v È ' ¡e rem'ÆyC◊ ¬w l°Exflr-te' b˜Oq·v¬y búahÈ'∆Cy¬w 18 :hïe'Ëram
Hyûˇ ' i l ¸ h – t Aõ ' O yút Gi t Gi m i ™Ål A h – ˇû t A ' O yûˇ t Gi t Gi ]3 bÙXò §Äb A l A rem'ûyC◊ w¬ 19 :hï√FnaXŸ–qah õ߸Gti–b
ˇè wy√nyEvb ¸ ˚`yh ¸ yC« w¬ £y°n« H A vabˇû H e lõx E r fl b –¸ bôq O v · y¬ dˇˇb O^ v · yC¬ w¬ 20 :yΩd Ê m GA iv hõAb¸H rˇˇ°Exa'
-te' hûˇ AbAh èˇ §AbAl-le' bòOq·vy¬ rem'=yC◊ w¬ 21 :–hït A ' O ÙYtAbh · ' a b –¸ £yÅd Ê x A ' · £yûˇ m i y√ k –¸
yúEHÃna'-lA–k-te' §ôAbAl •BOsÈ'∆Cy¬w 22 :AhyïelE' hA'ÙYbA'Ãw y°m A y√ ˚Y'l ¸ m A yúk –i yÅt Gi H ¸ ' i
h
– t Aõ ' O 'úb E yC√ w¬ ÙÅt G b i hûˇ ' A El-te' ˇè xq –— yC« w¬ bÂrv eÅ b A yûˇ h i yà w¬ 23 :hït Ge H ¸ m i WavyC¬ú w¬ £Ù˜qm GA h a
Ùõt G b i hú' A l E l ¸ ÙÚtx A ¸piH hõAKp¸l«z-te' –hl AÅ ˇè §b A l A §òt GE yC« w¬ 24 :Ahyïl e ' E 'Yb ◊ yC√ w¬ wy°l A ' E
èˇ t'◊∑z-ham §ÄAbAl-le' rem'û◊Cy¬w h°A'El 'wõh i -h≈nF h i wà r’q–OÅbb a yûˇ h i yà w¬ 25 :hïx A p ¸ H i
-'◊l §Åb A l A rem'ûyC◊ w¬ 26 :y«nït A yim G r Ê hAm G l Aõ wà ™Åm GA v i yit G Ëdˇ û ˇb a v A ˇè lx E r fl b ¸ '`l ◊ h · yÅl Gi t A yûˇ W i v A
t'°◊z fivûˇ ub¸H 'õEGlam 27 :hΩflryikb –¸ h a yún≈ p ¸ l i hYr fl yivc F¸ h a tút E l A ˚n°m E Ùq¸mb –i §õk E húW e v A y≈
£yún« H A -vabïH e dÙYv yÅd Ê m GA v i dˇˇb OZ v · t Ga rˇˇû H e ' · ˇè hd fl b O v · b –a t'Æz◊ -te'-£¬gF ß M l ¸ h=n√ t G¸ n« wÃ
Ùõt G b –i lúx E r fl -te' Ù_l-§et G yC« w¬ t'°z◊ v fi ˇû b u H ¸ 'õl GE m a yà w¬ §Åk –E ˇè bq O v · y¬ WavyC¬ò w¬ 28 :tÙ¡rx E ' ·
:hïAx¸piH¸l –hõAl ÙÚtAx¸piH hõAh¸li–b-te' ÙÅGti–b lûˇ Exflr¸l èˇ §b A l A §òt GE yC« w¬ 29 :hïH KA ' i l ¸ ÙBl
dÙYv ÙÅm G v i dˇˇb OZ v · yC¬ w¬ h°' A l GE im lõExflr-te'-£ï¬Fg búahÈ'∆Cy¬w lÅExflr-le' £ûˇ ¬Fg ˇè 'b ◊ yC√ w¬ 30
-te' xõaGt¸p«Cy¬w hÅA'El hûˇ A'˚n¸W-yïk –i ˇè hw√ hÃy 'Ërˇ yC¬ò w¬ 31 :tÙ¡rEx·' £yú«nAH-vabïeH
yûˇ k–i §°b E ˚'Ër ÙYmH ¸ 'Br fl q Ÿ t Gi w¬ §Åb –E delˇû t GE w¬ ˇè h' A l E rahòaGt¬w 32 :hΩflr“q·v lõExflrÃw –h°Am¸xfir
d
ê Ùv rahˇû t Ga w¬ 33 :yïH i yi' y«nb aú h A ' È y∆ hõt GA v a yúk –i yØy« nà Av¸–b èˇ h√whÃy hòA'flr-yïi–k hÄflr¸mïA'
h°z∆ -te'-£¬gF yõl i -§et G yC« w¬ yiknOØ ' A hûˇ ' A ˚n¸W-yïk –i ˇè hw√ hÃy vòm a H A -yïk –i rem'Ät G◊ w¬ §Ç b –E delˇû t GE w¬
hòw∆ l GA y« ˇè £v a p Kaè h a hòt GA v a rem'Ät G◊ w¬ §Ç b –E delˇû t GE w¬ d ê Ùv rahˇû t Ga w¬ 34 :§Ùøvm ¸ H i ÙYmH ¸ 'Br fl q Ÿ t Gi w¬
:yïw« l E ÙYmH ¸ -'Ωr fl q “ §úk –E -lav £y°n« b A hûˇ H A l » H ¸ ÙYl yit G d Ë ˇ úl a y√ -yïk –i yÅl a ' E ˇè yH i yi'
húA'Ër“q §ôE–k-lav hØ√whÃy-te' hZd  Ù' ˇè £v a p Kaè h a ˇè rm e 'èt G◊ ¬w §Äb –E delˇû t GE w¬ dÙäv raht Gaâ w¬ 35
:tÂdˇ ïl Ge m i dˇˇm OY v · t Ga ïw¬ hÚd fl ˚hÃy ÙYmH ¸
Genesis 30
bÅOq·v¬y¸l èˇ hfld¸lï√y '`l ◊ yûˇ k –i lÄx E r fl 'Ârˇ û ˇt GE w¬ 1
hút A m E §«y' aõ -£i'wà £yØn« b A yûˇ iGl-hAbïAh èˇ bOq·v¬y-lïe' rem'`t G◊ w¬ h – t A° x O ' · b –a lõx E r fl 'únF≈ q — t G¸ w¬
-reH·' yikØOnA' èˇ £yih»lÈ' taxt aò h · rem'ÆyC◊ w¬ l°Exflr¸–b b˜Oq·vy¬ •ú' a -raxïyC« w¬ 2 :yiknOΩ ' A
ˇè dl E t E wà h A y°l e ' E 'Zb –◊ hõh A l ¸ b i yút i m A ' · hônF≈ h i rem'àt G◊ w¬ 3 :§eXïb A -yÊrp K¸ ™õm GE m i vún¬ m A
–hõAtAx¸piH húAh¸li–b-te' Ù_l-§et G t Gi w¬ 4 :h√nF ïm Ge m i yõk i nO ' A -£¬g hún∆ b –A ' i wà yÅk –a r Ë b –i -lav
rem'`t G◊ w¬ 6 :§ïb –E b˜q O v · y¬ l ¸ delt GEú w¬ hÅh A l ¸ b –i rahˇû t Ga w¬ 5 :b¿q O v · y¬ h A yõl e ' E 'Bb ◊ yC√ w¬ h°H KA ' i l ¸
:§Ωd –fl ÙYmH ¸ hú' A r Ë q “ §ôk –E -lav §°b –E yõl i -§et G yC« w¬ yÅl i q O b –¸ vûˇ m a H A ˇè £g¬ wà £yÅh i l » ' È y«nF ˇû n¬ d –fl ˇè lx E r fl
rem'Zt G◊ w¬ 8 :b¿q O v · y¬ l ¸ yõn« H E §úE–b l°Exflr tûˇ ax¸piH hõAh¸lib – delt GEà w¬ dÙÅv rahˇû t Ga w¬ 7
ÙYmH ¸ 'Br fl q Ÿ t Gi w¬ yit G l ¸ k OÚ y√ -£¬gF yõt i x O ' · -£iv yit G l ¸ t Gaô p ¸ n« |£yüih»lÈ' yâEl˚Gt¸p¬n lÄExflr
–hÅAtAx¸piH hûˇ AKp¸l«z-te' èˇ xq –— t Gi w¬ tÂdˇ l Ge° m i hYd fl m ¸ v A yúk –i hÅ' A l E 'Ârˇ û ˇt GE w¬ 9 :yïl i t GA p ¸ n¬
:§ïE–b bıOq·v¬y¸l hõA'El túax¸piH hôAKp¸l«z delÄEGt¬w 10 :hïAKHi'¸l b˜Oq·v¬y¸l –ht Aô ' O §út GE t Gi w¬
tûˇ x
a p
¸ H
i ˇè hp
KA l
¸ z« delt GEÄ w¬ 12 :dˇˇï√Fg ÙYm¸H-te' 'BflrŸqiGtw¬ dˇˇg√° ** 'ûˇ b –A ** d√gb –¸ * hõA'El rem'B◊Gt¬w 11
tÙ°nb –A y«n˚˜rH K¸ ' i yúk –i yàr Ê H ¸ A'¸–b hÅA'El rem'Z◊Gt¬w 13 :b¿Oqv · y¬ l ¸ yõn« H E §úb –E hÅ' A l E
'òc A m ¸ yC« w¬ £yÄX Li x i -ryicq Ÿ yûˇ Emyib – §äb E ˚'Ër ™elyC≈= w¬ 14 :rˇˇïEHA' ÙYm¸H-te' 'BflrŸqiGt¬w
hÅA'El-le' èˇ lExflr rem'`t G◊ w¬ Ù°m G ' i hõ' A l E -le' £ÅAtO' 'ûˇ Eb√yC w¬ hÅd  W KA b –a ˇè £yi'd fl ˚¡d
yÅH i yi'-te' ™ûˇ t GE x ¸ q — ˇè Xv a m ¸ ah –hÄAl rem'Z◊Gt¬w 15 :™ï≈n¸–b yõ' E d fl ˚–dm i yÅl i 'ûˇ n√ -y«nt G¸
taxõaGt hAlÃyÅaGlah èˇ ™m GA v i bòk –a H ¸ y« ˇè §EkAl lÄExflr rem'Z◊Gtw¬ y°n« b –¸ yõ' E d fl ˚–d-te' £úgF¬ taxq —à l A wÃ
ÙÄt'flrŸqil häA'El 'âEcEGt¬w ÇbÂrevA–b êhÂdAKWah-§im ]3 b˘q O v · y¬ 'âb ◊ yC√ w¬ 16 :™ïn≈ b ¸ yú' E d fl ˚–d
hAlyà l Gaú b –a h – m GAõ v i búk –a H ¸ yC« w¬ y°n« b –¸ yõ' E d fl ˚d¸b – ßyÅt Gi r Ë k a W ¸ rˇˇk OZ W A yik – ò 'ÙÅbt GA yûˇ l a ' E ˇè rm e 'èt G◊ w¬
:yïH i yimx · §úb –E b˜q O v · y¬ l ¸ delt GEú w¬ raht Gaô w¬ h°A'El-le' £yõih»lÈ' vúam¸H«Cy¬w 17 :'˚øh
'Br fl q Ÿ t Gi w¬ y°H i yi'l ¸ yõt i x A p ¸ H i yit G t aú n√ -reH' · yÅr Ê k A W ¸ ˇè £yihl » ' È §òt a n√ hÄ' A l E rem'Z◊Gt¬w 18
rem'Z◊Gt¬w 20 ]1 :b¿q O v · y¬ l G¸ yõH Ki H i -§Eb – delt GEú w¬ hÅ' A l E ˇè dÙv rahòaGt¬w 19 :rˇˇïk A SAW K y« ÙYmH ¸
ÙYl yit G d Ë ˇl aú y√ -yïk –i yÅH i yi' y«nˇû l E b –¸ zà y« ˇè £v a p Kaè h a b Ç ÙX debˇû z≈ yê t i ' O |£yúh i »lÈ' y«nâfidAbÃz hÄA'El
-te' 'BflrŸqiGt¬w t°a–b hfldl ¸ ˇû y√ rˇˇx aõ ' a wà 21 :§˚ølb u zà ÙYmH ¸ -te' 'BflrŸqiGt¬w £y°n« b A hûˇ H KA H i
xõt Ga p ¸ yC« w¬ £yÅh i l » ' È ˇè h A yèl e ' E vòm a H ¸ yC« w¬ l°x E r fl -te' £yõh i »lÈ' rˇˇBO–kÃz«Cy¬w 22 :hïn√ yÊd – h – m Aõ H ¸
:yïitAKpËrex-te' £yõih»lÈ' •úasA' rem'àt G◊ w¬ §°b –E delˇû t GE w¬ rahõaGt¬w 23 :–hïAm¸xfir-te'
yàh i yà w¬ 25 :rˇˇïx E ' a §úb –E yõl i hôw√ hÃy •üEsyO rˇˇm OÚ 'El •õs E Ùy Ù_m¸H-te' '^flrŸqiGt¬w 24
hÅk A l ¸ ˇû ' E wà ˇè yn« x Eè l G¸ H a §Åb A l A -le' ˇè bq O v · y¬ rem'`yC◊ w¬ •°EsÙy-te' lõExflr hBfldl ¸ y√ rˇˇH eô ' · k –a
ß
ô t ¸ ' Oø yit G d Ë ˇ üb a v A râeH·' yÄfidAlÃy-te'Ãw yûˇ H a n√ -te' hUn√ G¸t 26 :yïicËra'¸l˚ yõimÙq¸m-le'
rem'`yC◊ w¬ 27 :ßyït Gi d Ë b a v · rˇˇH eú ·' yõitfldOb·v-te' AGt¸vÅfid√y hûˇ t GA ' a yik – ò hAkl E° ' E wà §õh E b –A
:ßïl e l A gà b –i hõw√ hÃy y«nk Eú r  b A yà w¬ yit G H ¸ x aà n« ßy°n∆ yEvb –¸ §õEx yit'úc A m A 'ôn√ -£i' §Åb A l A ˇè wyAl' E
tõ' E t GA v ¸ d fiÅ y√ hûˇ t GA ' a wyÅl A ' E rem'ûyC◊ w¬ 29 :h√nït GE ' e wà yõl a v A ß ô r Ë k A W ¸ hüAbq Ÿ n√ rˇˇm a° '◊yC w¬ 28
ò߸l h=√yAh-reH·' ÉXav¸m yái–k 30 :yïiGti' õßÃnŸqim hú√yAh-reH·' tô' E wà ßy°t Gi d Ë b a v · rˇˇû H e ' ·
-£¬g húW e v È ' ¡e yôt a m A hÄt GA v a wà y°l i Ãgfir¸l õ߸tO' hô√whÃy ™Ârˇ üb A yà w¬ bÅr O l A ¶˘r O p ¸ yC« w¬ ˇè yn¬ p A l ¸
yûˇ l i -§et G t i -'◊l ˇè bq O v · y¬ rem'`yC◊ w¬ ™°l A -§et G ' e hûˇ m A rem'YyC◊ w¬ 31 :yït i yEbl ¸ yõk i nO ' A
:rˇˇm Oø H ¸ ' e ß õ nà 'øc ◊ húevËre' hAb˚_HA' hØ∆∑zh a rˇˇû b A d –fl h a ˇè yiGl-heW·vaïGt-£i' hAm˚Å'¸m ]3
-heW-lAkÃw '˚ÄlAXÃw dˇˇ˘Oq√n |hûˇ W e -lAk – £äH KA m i râs E h A £ÙÆyC ah MßÃn'ø◊c-lAk¸–b râObÈve¡' 32
ˇè yti q “ d Ë c i yòb –i -hAtnà ïv A wà 33 :yΩr Ê k A W ¸ hõy√ h A wà £y°z∑« v i b –A dˇˇq O˜ n√ wà '˚BlX A wà £yÅb i W A k –¸ b –a ˇè £˚x
'˚älX A wà dâq O n√ ˚É nF n∆ yE'-reH' · lZk –O ßy°n∆ p A l ¸ yYÊrAk¸W-lav 'ÙBbt A -yïk –i rÅx A m A £Ùûyb –¸
yúh i yà ˚Yl §°h E §õb A l A rem'ByC◊ w¬ 34 :yït Gi ' i '˚Yh b˚BngF√ £yÅi bW A k –¸ b –a ˇè £˚xÃw £yÆz∑« v i ïb –A
tò' E wà £yÄ' i l u X L¸ h a wà £yZÊ–dÿq·vïAh £yäiH√y¸Gtah-te' '˚âhah É£ÙCyb –a rasˇû yC√ w¬ 35 :ßΩr  b A d Ë k i
£y°b i W A k –¸ b –a £˚Yx-lAkwà ÙÅb – ˇè §b A l A -reH' · ]3 l`O–k tÅO'ul¸LXahÃw tÙûˇ –dÿqnFà h a ˇè £y«z∑ v i h ¡A -lAk –
bÄq O v · y¬ wà b˝q O v · y¬ §yûˇ b E ˚ ÙYnyEb – £yÅm i y√ teHZ»l¸H ™Âr–dˇ ò £eWyC√Æ w¬ 36 :wyïn√ b –A -d¬yb –¸ §õt GE yC« w¬
z˚ZlÃw xõal hô∆n¸bil lúq –— m a bÄq O v · y¬ ÙZl-xæq –— ïyC« w¬ 37 :t¡r O A tÙFnah §õAbAl §'B◊c-te' hôevOr
:tÙølq Ÿ m Ga h a -lav rˇˇH eõ ' · §Åb A l GA h a ˇè •W O x ¸ m a tÙØnb A l ¸ tÙZlc A ¸p K ˇè §h E b –A lòc FE p a yà w¬ ]1 nÙÚmr Ë v e wÃ
®'âb◊ t GA r É H e ' · £«ym GA° h a tÙZt‹qïiH¸–b £yõiXAhÒrA–b lÅEFciKp rˇˇû H e ' · ˇè tÙlŸqm Ga h a -te' gÄc FE yC¬ w¬ 38
§'Yc F◊ h a ˚Bmx È yC∆ w¬ 39 :tÙït G H ¸ l i §ú' A b O b –¸ h√nm ¸ x aõ yC≈ w¬ §'ÅF◊ch a xaknOû l ¸ ˇè tÙGtH ¸ l i §'`c F◊ h a
ê£yibAW¸–kahÃw 40 :£yïi'ul¸X˚ £yYd –Ê q ÿ nà £yBd –Ê q ÿ v · §'Åc F◊ h a ®Ëdˇ û ˇl a t GE w¬ tÙÚlq Ÿ m Ga h a -le'
-teHïyC√ w¬ §°b A l A §'Zc ◊ b –¸ £˚Yx-lAkwà dˇˇq Oô v A -le' §'^c F◊ h a y=≈np K¸ §Et G yC« w¬ ∏ b Ç q O v · y¬ dyZr Ê p ¸ h i
§'Zc
F◊ ha £ ê x E y¬ -lAkb –¸ hÆy√ h A wà 41 :§ïAbAl §'B◊c-lav £õAtAH 'B◊lwà ÙÅd – b a l ¸ ˇè £yÊrd fl v · Ù`l
h√nF mEõ x¸ y¬ l¸ £y°X i h A r
Ò b–A §'Yc F◊ h a yún≈ yEvl ¸ tÙ_lq Ÿ mGa ha -te' b˙q O v· y¬ £âW A wà t Ç ÙrAH K q ÿ m ¸ h a
§Åb
A lA l¸ ˇè £yipX u v · hA hòy√ h A wà £y°W i y√ 'Zl
◊ §'Yc F◊ h
a •yúXi v· ha b¸ ˚ 42 :tÙølq Ÿ m Ga b –a
tÙÅb – r fi §'Zc ◊ ˇè Ùl-yihyà w¿¬ dˇˇ' OÚ m ¸ dˇˇ' OZ m ¸ Hyõi'Ah ¶ıOr¸p«Cyw¬ 43 :b¿q O v · y¬ l¸ £yYr Ê H u q –Ÿ h a wÃ
:£yΩr
Ê mO x · w¬ £yõl
Gi ma gà ˚ £yÅd Ê b A v· w¬ ˇè tÙxApH ¸ ˚

Genesis 31
-lA–k tõE' bÅOq·v¬y xûˇ —qAl rÅOm'El ˇè §b A l A -yïn≈ b ¸ y`r „ b ¸ d –Ê -te' vÄm a H ¸ yC« w¬ 1
'Ërˇ yC¬ú w¬ 2 :hïz∑∆ h a dˇˇb OY k –A ah-lA–k túE' hàAWv A ˚nyÅb i ' A l ¸ rˇˇû H e ' · m E ˚ ˚ny°b i ' A l ¸ rˇˇû H e ' ·
ˇè hw√ hÃy rem'`yC◊ w¬ 3 :£ÙøHl ¸ H i lÙBmt ¸ k –i Ùõm G v i ˚ônF n∆ yE' hú≈nF h i wà §°b A l A yûˇ n≈ p K¸ -te' b˜q O v · y¬
xûˇ l a H ¸ yC« w¬ 4 :™ïm GA v i hõy∆ h ¸ ïe'Ãw ß°eGtËdalÙm¸l˚ ßyõetÙb·' ¶Ârˇ úe'-le' b˚_H bÅOq·v¬y-lïe'
hòe'Or §ÄehAl rem'û◊Cy¬w 5 :ÙΩn'◊c-le' hYÂdAKWah h°A'El¸l˚ lûˇ Exflr¸l 'YflrŸq«Cy¬w bÅOq·v¬y
hõy√ h A yÅb i ' A yûˇ h E l » '≈w¿ £ÚH O l ¸ H i lZm O t ¸ k –i yõl a ' E ˚Fnn∆ú yE'-yïk –i §Åk e yib' · yûˇ n≈ p K¸ -te' ˇè yk i nO ' A
ˇè §k e yib' · w¬ 7 :§ïk e yib' · -te' yit G d Ë ˇb aõ v A yÅx i k –O -lAkb –¸ yi–kò §°t Ge v ¸ d fi yà h√nt GEõ ' a wà 6 :yΩd Ê m GA v i
vYfirAh¸l £yÅih»lÈ' Ùûnt A nà -'øl ◊ wà £y°n« m O tÂrˇ û ˇW e v · yõt Gi r Ë u –k¸Wam-te' ]3 púl i x È h e wà yÅb –i letˇû h E
£yÚd –Ê q ÿ nà §'Yc F◊ h a -lAk ˚ıd¸l√yÃw ßÅÂrAk¸W hûˇ y∆ h ¸ y« ˇè £yÊd – ÿqnà rÄm a '◊y hZk –O -£i' 8 :yΩd Ê m GA v i
lüEc F yC¬ w¬ 9 :£yΩd –Ê q ÿ v · §'Yc F◊ h a -lAk ˚ıdl ¸ y√ wà ßÅr  k A W ¸ hûˇ y∆ h ¸ y« ˇè £yÊd – q ÿ v · rÄm a '◊y hZk –O -£i'wÃ
'úW KA ' e w√ §'Åc F◊ h a £ûˇ x E y¬ ˇè tv E b –¸ yÄh i yà w¬ 10 :yïl i -§et G yC« w¬ £õk e yib' · hún≈ q Ÿ m i -te' £yôh i l » ' È
£yYd –Ê q ÿ nà £yBd –Ê q ÿ v · §'Åc F◊ h a -lav £yûˇ l i v O h A ˇè £yÊdt Gu v a ïh A hònF≈ h i wà £ÙÚlx · b –a 'Ârˇ ' Eõ w√ yôn¬ yEv
:y«nïnF≈ h i rˇˇm aõ ' O w√ b˝q O v · y¿¬ £ÙYlx · b –a £yôh i l » È'Ah ™üa'¸lam yäl a ' E rem'=yC◊ w¬ 11 :£yΩd –Ê r Á b ¸ ˚
§'Åc F◊ h a -lav £yûˇ l i v O h A ˇè £yÊdt Gu v a ïh A -lAk – ˇè h' E r Ë ˚ ßyòn∆ yEv '=√n-'AW rem'Æ◊Cy¬w 12
:™ïAGl heWBOv §õAbAl rˇˇH eú ' · -lAk – tô' E yityÅ' i r fl yûˇ k –i £yÚ–Êdr Á b ¸ ˚ £yYd –Ê q ÿ nà £yBd –Ê q ÿ v ·
£õH A yôl Gi t GA r Ë ˇd fiB n√ râH e ' · hÅb A c FE m a èˇ £H KA t GA x ¸ H aò m A râeH·' lÅE'-tyïE–b èˇ lE'Ah yòikOnA' 13
§avt
Gaò w¬ 14 :ßït Ge d Ë l a Ùm ¶Ârˇ úe'-le' b˚YHÃw t'Øz∑◊ h a ¶Ârˇ û ˇ' A h A -§im ˇè 'c E £˚ıq hÄt GA v a rÂdˇ n∆°
'Ù^lh · 15 :˚nyïb i ' A tyúb E b –¸ hõl A x · n¬ wà qelx Eú ˚nôl A dÙBvh a ÙÚl h√nr Ë ˇm aõ '◊t G w¬ hÅA'ElÃw èˇ lExflr
-lAk yûˇ k –i 16 :˚nïp KE s ¸ k –a -te' lÙYk' A -£¬gF lak'ByC◊ w¬ ˚nÚr fl k A m ¸ yûˇ k –i ÙYl ˚n¸bH aú x ¸ n∆ tÙôyC r Ê k ¸ n√
râH e ' · l É k –O hÄt GA v a wà ˚ny°n≈ b A l ¸ ˚ '˚Yh ˚núl A ˚nyÅb i ' A ïm E ˇè £yih»lÈ' lyòiFcih râeH·' reHÄOvAh
wyõH A n√ -te'wà wyún√ b –A -te' 'ôW KA yC« w¬ b˝q O v · y¬ £“qyC√õ w¬ 17 :hïW E v · ßyõl e ' E £yôh i l » ' È rˇˇüm a ' A
HÅk A r fl rˇˇû H e ' · ˇè ÙHukr Ë -lAk – -te'wà ˚hÆn≈ q Ÿ m i -lAk – -te' gûˇ ahnà yC« w¬ 18 :£yïl Gi m a gFà h a -lav
hAcr Ë ˇ' aú wyõb i ' A qúx A c ¸ y« -le' 'Ù_bl A £Úr fl ' · §Zd –fi p a b –¸ Hõk a r fl rˇˇH eú ' · ÙØny√ nà q ÷ ˇè hn≈ q Ÿ m i
rˇˇúeH·' £yõipflr¸Gtah-te' lÅx E r fl bûnO gà t Gi w¬ Ù°n'◊c-te' zYOzÃgil ™Ål a h A §ûˇ b A l A wà 19 :§avïn√ k –¸
yúk –i ÙÅl dyûˇ gF« h i ˇè yl i b –¸ -lav y°iGmfir·'Ah §õAbAl búEl-te' bÅq O v · y¬ bûnO gà yC« w¬ 20 :Ahyïb i ' A l ¸
£eWyC√ú w¬ rˇˇh A° nF√ h a -te' rˇˇb OZ v · yC¬ w¬ £“qyC√õ w¬ ÙÅl-reH' · -lAkwà ˇè '˚h xBr fi b ¸ yC« w¬ 21 :'˚øh fixY„rOb
:b¿q O v · y¬ xYr fi b A yúk –i y°H i yilH K¸ h a £Ùûˇ yC b –a §õb A l A l ¸ dˇˇgF¬ú yC… w¬ 22 :dˇˇïv A l ¸ gF« h a rˇˇh aú wyõn√ p KA -te'
ÙYt' O qúb –E d Ë yC¬ w¬ £y°m i y√ tûˇ av¸biH ™Ârˇ Y–d wyÅflr·xa' •˘O–dr Ë yC« w¬ ÙÅm G v i ˇè wyAx' e -te' xòq –— yC« w¬ 23
rem'ûyC◊ w¬ hAlyà l GA° h a £Zl » x · b –a yõm Gi r fi ' · h A §úAbAl-le' £yôih»l' È '^b ◊ yC√ w¬ 24 :dˇˇïv A l ¸ gF« h a rˇˇh aú b –¸
§õb A l A gúW KE yC¬ w¬ 25 :vΩr fl -dav bÙúX L m i b˜q O v · y¬ -£ïv i rˇˇb –Eú d fi ¸Gt-§eKp ô߸l remüAKHih ÙÄl
rˇˇúah¸–b wyõAxe'-te' vú—qAGt §ôAbAlÃw rÅAhA–b èˇ ÙlÛhA'-tïe' vòq — t GA bÄq O v · y¬ wà b˝q O v · y¬ -tï' e
ˇè gh E n¬ t G¸ w¬ y°b i b A l ¸ -te' bYnO gà t Gi w¬ t A yÅW i v A hûˇ m e bÅq O v · y¬ l ¸ ˇè §b A l A rem'`yC◊ w¬ 26 :dˇˇïAv¸l«Fgah
-'◊lwà y°t i ' O bYnO gà t Gi w¬ x fi r OÅ b ¸ l i ˇè t A 'èb –E x ¸ n¬ hAm G l Aò 27 :bÂrˇ ïx A tÙYyb u H ¸ k –i yÅt a nO b –¸ -te'
y«nt GaÅ H ¸ X a nà 'Zl ◊ wà 28 :rÙïnF k i b ¸ ˚ •Bt O b –¸ £yYr Ê H i b ¸ ˚ húx A m ¸ W i ¸–b ôß·xEGlaH·'ï√w yÅl Gi t GA d Ë ˇ û ˇgF¬ h i
tÙBW·val yÅÊd√y lûˇ E'¸l-H∆y 29 :ÙøW·v ïAGt¸lúa–k¸sih hõAGtav y°t A nO b ¸ l i wà yõn¬ b A l ¸ qúH KE n¬ l ¸
rˇˇúE–bfi–dim ô߸l remüAKHih rÄOm'El yûˇ l a ' E rˇˇüm a ' A |Hemˇû ' e £äk e yib' · yâh E l » '≈w¿ vÚr fl £õk e m GA v i
hAt G p ¸ s aõ k ¸ n« •Bs O k ¸ n« -yïk –i t GA ¸kÅalAh ™Z»lAh èˇ hAGtavÃw 30 :vΩflr-dav bÙúLXim b˜Oq·v¬y-£ïiv
yûˇ k –i §°b A l A l ¸ rem'ûyC◊ w¬ b˜q O v · y¬ §avyC¬ú w¬ 31 :yïh A l » ' È -te' t GA b ¸ n¬õ g√ hAm G l Aú ßy°b i ' A tyûˇ b E l ¸
'ûˇ c A m ¸ t Gi râH e ' · £iv∏ 32 :yïm Gi v i m E ßyõt e Ùn¸b – -te' lBzO gà t Gi -§ep K yit G r Ë m aÅ ' A yûˇ k –i yit'År „ y√
-'ø◊lÃw ™°Al-xæ—qÃw yYÊdm GA v i húm A ß ô l ¸ -rek – ïh a ˚nyüEx' a d∆gˇû ∆n Çh∆y¸xï«y 'Z◊l êßyeh»lÈ'-te'
hÄA'El lehZO'¸b˚ |b˘Oqv · y¬ leh' OB b –¸ §äb A l A 'âb ◊ yC√ w¬ 33 :£atïAbn√ gFà lõx E r fl yúk –i bÅq O v · y¬ vZd fi y√
:lïExflr lehBO'¸–b 'Y◊b√Cy¬w hÅA'l E leh' OZ m E ˇè 'c E yC≈ w¬ '°c A m A 'Z◊lÃw tYOhAm·'Ah yúEGt¸H leh_O'¸b˚
£°h e yElv · beHˇû t GE w¬ lõm A gF√ h a rˇˇk aú b –¸ £ôm E W i t G¸ w¬ £yÄp i r fl G¸tah-te' hûˇ AxŸqAl lãExflrÃw 34
-la' AhyÄibA'-le' rem'Z◊Gt¬w 35 :'ïc A m A 'Bl ◊ wà lehYO'Ah-lA–k-te' §ôb A l A HúH KE m a yà w¬
Wàp KE x a yà w¬ y°l i £yõH i n√ ™Ârˇ d ÂB -yik – ßyØn∆ p KA m i £˚˘ql A ˇè lk a ˚' 'Ù`l yûˇ k –i yØn« d O ' · yûˇ n≈ yEvb –¸ ˇè rx a y«è
ˇè bq O v · y¬ §avyC¬ò w¬ §°b A l A b –¸ bÂrˇ û ˇyC√ w¬ b˜q O v · y¬ l ¸ raxyC«ú ¬w 36 :£yïipflr¸Gtah-te' 'õAcAm 'B◊lÃw
t
GA H ¸ ˇû H Ka m i -yïk –i 37 :yΩr fl x · ' a AGtŸqõalfld yúi–k yÅit'ALXax hûˇ m a ˇè yv i H ¸ p Ki -ham §Åb A l A l ¸ rem'ûyC◊ w¬
ßy°x e ' a wà yõx a ' a d∆gn∆ú hÅk –O £yûˇ W i ßÅt e yEb-yElk –¸ lZk –O m i ˇè At'èAcAGm-ham yÄalE–k-lA–k-te'
'Zl ◊ ßyõz∑∆ v i wà ßyúl e x E r Ë ™Åm GA v i ˇè yk i nO A' hò√nAH £yâÊr¸Wev Éhz∆ 38 :˚nyïn≈ H ¸ §yúb –E ˚xyõk i ÙyÃw
yûˇ k i nO ' A ßyÅl e ' E yit'ûˇ b E h E -'◊l èˇ hAp„r¸X 39 :yiGt¸lïAkA' 'B◊l ]3 k Aõ nà '◊c yúl E yE'wà ˚l°k –E H i
y«nl
aú k A ' · £ÙôyC b a yityü«yh A 40 :hAlyà ïl A yõt i b ¸ ïn… gà ˚ £ÙØy yûˇ t i b ¸ ïn… gFà h√nF H e° q Ÿ b a t G¸ yYd Ê yC√ m i h√nF X LeÅ x a ' ·
ß
Ç t e yEbb –¸ h ê n√ H A £yZr Ê W ¸ v e yãl Gi -h∆z 41 :yïn√ yEvïm E yõt i n√ H ¸ dˇˇd –fiB t Gi w¬ hAlyà l GA° b –a xfirˇ û ˇq ’ wà bÂrˇ x OY
•úl E x · t Ga w¬ ß°n∆ '◊cb –¸ £yõn« H A HúH E wà ßyÅt e nO b ¸ yûˇ t GE H ¸ b –i ˇè h√nAH h`„r¸Wev-vïa–bËra' ßyäiGtËdab·v
daxòap˚ £äAhflr¸ba' yâEh»lÈ' ÉyibA' yûˇ h E l » ' È yál E ˚l 42 :£yïn« Om tÂrˇ W eú v · yõt Gi r Ë k –u W ¸ m a -te'
húA'flr yôaKpa–k ]3 v a yü«gyà -te'wà yUy« nà v A -te' y«nt GA° x ¸ l Ga H i £ûˇ q “ y„r hõt GA v a yúk –i yÅl i h√yˇû h A ˇè qx A c ¸ y«
yät a nO b –¸ tÙ=nb –A h a bÄq O v · y¬ -lï' e rem'ûyC◊ w¬ §äb A l A §avyC¬= w¬ 43 :Hemï' A xakÙúyC w¬ £yõh i l » ' È
-hïAm yãatOn¸bilÃw '˚Úh-yil hõe'Or húAGta'-reH·' l_k O wà yØn« '◊c §'Zc F◊ h a wà ˇè yn¬ b –A £yòn« b –A h a wÃ
húAtËr¸k«n hôAk¸l hÄAGtavÃw 44 :˚dˇˇïl A y√ rˇˇH eú ' · §õh e y≈nb ¸ l i ÙB' £ÙØyC h a ˇè hl Ge èE'Al hòeWÈve¡'
h
A m eõ yÊryà w¬ §eb' A° b˜q O v · y¬ xúq –— yC« w¬ 45 :ßïn∆ yEb˚ yún« yEb – dˇˇv Eõ l ¸ húy√ h A wà hAt G ' A° w√ yûˇ n« ' · tyYr Ê b ¸
l°g√ -˚W·vïyC¬ w¬ £yõn« b A ' · ˚Bxq Ÿ yC« w¬ £yØn« b A ' · ˚ZXq Ÿ l i ˇè wyAxe'l ¸ bòq O v · y¬ rem'=yC◊ w¬ 46 :hïb A c FE m a
'flrˇ q “ú bÅq O v · ïy¬ wà '°t A ˚d·hW A rˇˇg¬õ yà §Åb A l A ÙZl-'flrq Ÿ yC« w¬ 47 :lï√Fgah-lav £õAH ˚l¸k'B◊Cy¬w
-'flrq “ §úk –E -lav £Ù°yC h a ß õ nà yEb˚ yún« yEb – dˇˇv Eô húz∑∆ h a l=gF¬ h a §Åb A l A rem'ûyC◊ w¬ 48 :dˇˇïv E l ¸ gF¬ ÙYl
rˇˇt Eõ s –A n« yúk –i ß°n∆ yEb˚ yûˇ «nyEb – hõw√ hÃy •ecy«ú rÅm a ' A rˇˇû ˇH e ' · ˇè hp KA c ¸ m Gi h a wà 49 :dˇˇïv E l ¸ gF¬ ÙYmH ¸
§yú' E yÅt a nO b –¸ -lav ˇè £yiHn√ xòq –— t Gi -£i'wà yÄt a nO b –¸ -te' hûˇ ∆Fnav¸Gt-£i' 50 :˚hïEv„rEm Hyúi'
|hûˇ nF≈ h i b˝q O v · y¬ l ¸ §õb A l A rem'ByC◊ w¬ 51 :ßïn∆ yEb˚ yún« yEb – dˇˇv Eõ £yúh i l » ' È hà' E r Ë ˚n°m GA v i Hyõ' i
:ßïn∆ yEb˚ yún« yEb – yityYr Ê y√ rˇˇH eú ' · ]1 hÅb A c FE m a h a ˇè hnF≈ h i wà hÆz∑∆ h a lûˇ gF¬ h a
hAGta'Ñ-£i'Ãw hØ∆∑zah lûˇ gF¬ ha -te' ˇè ßyèl e 'E ]1 rˇˇ`ObÈve¡'-'ø◊l y«nÄA'-£i' h°AbEFcaGmah hYfldEvÃw hØ∆∑zah lûˇ ¬Fgah dEvò 52
yâEh»lÈ' 53 :hïAvflr¸l t'Y◊∑zah húAbEFcaGmah-te'Ãw hô∆∑zah lú¬Fgah-te' yäalE' râOb·vat-'◊l
bÅq O v · y¬ vûˇ b a H KA yC« w¬ £°h e yib·' yõh E l » ' È ˚nyØn≈ yEb ˚ZXp K¸ H ¸ y« èˇ rÙx√n yòEh»l'ïw≈ £äh A r fl b ¸ ' a
-lAkÈ'el wyõAxe'¸l 'Br fl q Ÿ yC« w¬ rÅh A b –A èˇ xb a z∆è bıq O v · y¬ xâb –a zà yC« w¬ 54 :qïx A c ¸ y« wyúb i ' A daxp aõ b –¸
:rˇˇïh A b –A ˚nyõl i yC√ w¬ £exl eÅ ˚l¸k'ûyC◊ w¬ £exl A°

Genesis 32
qüEH K n¬ yà w¬ r’qb –OÄ b –a §äb A l A £âk –E H ¸ yC¬ w¬ 1
b˜qO v · y¬ wà 2 :Ùømq O m ¸ l i §õb A l A bAHyC√ú w¬ ™elyC≈ô w¬ £°h e t ¸ ' e ™Ârˇ û ˇb A yà w¬ wyõt A Ùn¸bl i wà wyôn√ b A l ¸
£Å' A r fl rˇˇû H e ' · k –a ˇè bq O v · y¬ rem'`yC◊ w¬ 3 :£yïh i l » ' È yúk E ' · ¸lm a ÙYb-˚vÃgF p ¸ yC« w¬ Ù°k – r Ë d fi l ¸ ™ûˇ l a h A
> :£«yïn√ x · m ¡a '˚Yhh a £Ùıqm GA h a -£ïEH '_flrŸq«Cy¬w h°∆z £yõih»lÈ' hún≈ x · m a
ryõv i W E hAcr Ë ˇ' aú wy°x i ' A wõW A v E -le' wyØn√ p A l ¸ ˇè £yik' A l ¸ m a bòq O v · y¬ xâl a H ¸ yC« w¬ 4
ˇè rm a ' A h`k –O w°W A v E l ¸ yõn« d O 'ïl a §˚Årm ¸ '◊t hZk –O rÅm O 'El ˇè £t A ' O wòc a yà w¬ 5 :£Ù¡d' È hBd „ W ¸
rÙÅmx · w¬ rÙZH ˇè yl i -yihyà ïw¬ 6 :hAGtïAv-dav rˇˇõaxE'√w yiGtËrØgF¬ §ûˇ b A l A -£iv bÅq O v · y¬ ]3 ˇû k A d –Ë b ¸ v a
:ßyïn∆ yEvb –¸ §õx E -'◊cm ¸ l i yØn« d O 'al ¡ dyûˇ gF« h a l ¸ èˇ hAx¸l¸He'ïw√ h°x A p ¸ H i wà debˇû v e wà §'Yc ◊
ˇè £g¬ wà wÅW A v E -le' ˇè ßyèx i ' A -le' ˚n'òb –A rˇˇm OÚ 'El b˜q O v · y¬ -lï' e £yÅk i ' A l ¸ m Ga h a ˇè ˚bèH u yC√ w¬ 7
recˇû yC≈ w¬ dˇˇ' OY m ¸ bôq O v · y¬ '^r fl y«yC w¬ 8 :Ùïm G v i Hyõ' i tÙB'm E -va–bËra'Ãw Ø߸t'ΩflrŸqil ™ûˇ ElOh
£yõl Gi m a gFà h a wà rˇˇq “ô b –A h a -te'wà §'^◊Fcah-te'Ãw ÙÄGti'-reH·' £ûˇ v A h A -te' ¶axyC¬M w¬ ÙÚl
˚h°A–kihÃw tõaxa'Ah hú∆n·xaGmah-le' wôAWEv 'ÙBby√ -£i' rem'DyC◊ ¬w 9 :tÙΩnx · m a yún≈ H ¸ l i
£Åh A r fl b ¸ ' a yûˇ b i ' A ˇè yh E l » ' È ÇbOq·v¬y êrem'◊Cy¬w 10 :hïAXyEl¸pl i rˇˇ' Aõ H ¸ nF« h a hún∆ x · m Ga h a hôy√ h A wÃ
hAbyúX i yE'wÃ ß õ t G¸ d Ë l a Ùm¸l˚ ß ô c ¸ r Ë ' a l ¸ b˚^H yÄl a ' E rˇˇû m E ' O h A hUw√ hÃy q°x A c ¸ y« yûˇ b i ' A yõh E l » '≈w
ßÚ–d¸bav-te' AtyõiWAv rˇˇH eú ' · tÅm e ' È ˇû h A -lAk – m i ˚ ˇè £yÊds A x · h a l`k –O m i yit G nà X Oä q “ 11 :™ïm GA v i
:tÙΩnx · m a yún≈ H ¸ l i yityõy« h A hút GA v a wà hØz∑∆ h a §Zd –„ r Ë yC¬ h a -te' ˇè yt Gi r Ë b aè v A yÄl i q Ÿ m a b ¸ yûˇ k –i
£õ'
E y«nk –aÅ h i wà 'ÙZby√ -§ep K ÙÅt' O ˇè yk i nO ' A '`r „ y√ -yïk –i w°W A v E dˇˇû yC¬ m i yõx i ' A dˇˇyC¬ú m i 'ôn√ y«nl Eú yic F h a 12
lÙZxk –¸ ˇè ßv · r Ë z¬ -tï' e yòt Gi m ¸ W a wà ™°m GA v i byõX i yE' búX E yEh GAtr Ë m aÅ ' A hûˇ t GA ' a wà 13 :£yïn« b –A -lav
'üA–bah-§im xã—–q«Cy¬w '˚Úhah hAlyà ˇû l Ga b –a £õH A §elyC√ú w¬ 14 :b¡r O m E rˇˇp Eõ s –A y« -'◊l rˇˇH eú ' · £ØyC√ h a
£yúl i x E r Ë £yÚr Ê W ¸ v e £yõH i y√ t ¸ ˚ £«yt aÅ 'Am £yûˇ z∑« v i 15 :wyïx i ' A wúW A v E l ¸ hõx A nà m i Ù_dy√ b ¸
tÙ`rp KA £y°H i l » H ¸ £õh e y≈nb ¸ ˚ tÙôqy«nyEm £yüil G m a gFà 16 :£yΩr Ê W ¸ v e £yúl i yE'wà £«yt aõ 'Am
-d¬yb –¸ ˇè §t GE yC« w¬ 17 :hΩr fl W A v · ]1 mYr Ê y√ v ¸ w¬ £yÅr Ê W ¸ v e tûnO t O ' · hÅr fl W A v · £yZr Ê p A ˚ ˇè £yivb –A r Ë ' a
˚myÅW i t GA x¬wr ÂZ wà yØn¬ p A l ¸ ˚˘rb ¸ v i ˇè wyfldb A v · -le' rem'◊yC w¬ò Ù°d – b a l ¸ rÂdˇ v Eõ rÂdˇ v Eú wyÅd fl b A v ·
yÄx
i ' A wûˇ W A v E ]1 k Aã H ¸ gF√ p ¸ ïy« yûˇ k –i rˇˇm OÚ 'El §ÙYH'ÊrAh-te' wúacÃy¬w 18 :rÂdˇ ïv E §yúb E ˚ rÂdˇ v Eõ §yúb –E
ˇè tGA r Ë m a ï' A wà 19 :ßyïn∆ p A l ¸ hel G ' Eú yõm i l ¸ ˚ ™Ål E t E h√nˇû ' A wÃ èˇ hAGtèa'-yim¸l rÅOm'El ]1 èAk¸lïE'¸H«w
'˚Yh-£¬g húnF≈ h i wà w°W A v E l ¸ yõn« d O 'a¡l hÅAx˚l¸H èˇ 'wih húx A nà im bÅq O v · y¬ l ¸ ˇû ßd –Ë b ¸ v a l ¸
£yÅk i l ¸ h OZ h a -lAk – -te' £¬gF ò yÅH i yil¸KHah-te' £¬Fgò yÆ«nEKHah-te' £ûˇ gF¬ wãc a yà w¬ 20 :˚nyΩr „ x · ' a
:Ùøt' O £õk e ' · c a m O b –¸ wÅW A v E -le' §˚˘rb –¸ d fi t G¸ èˇ hz∑∆ h a rˇˇb Aò –fldk –a rˇˇm OÚ 'El £yYr Ê fld·vAh yB„r·xa'
wyÆn√ p A hZr fl p K¸ k a ' · rãm a ' A -yïk –i ˚nyÚ„r·xa' b˜Oq·v¬y úßË–d¸bav hônF≈ h i £ÆgF¬ £àt Ge r Ë m a ' · w¬ 21
rˇˇb OB v · t Ga w¬ 22 :yïn√ p A 'úW KA y« yõl a ˚' wyØn√ p A hûˇ ' e r Ë ' e ˇè §k E -y„rx · ' a wà yØn√ p A l ¸ tekˇû l e h O h a ˇè hx A nà m Gi b –a
:hï∆n·xaGmïa–b '˚Yhah-hAlÃyïaGlb –a §úl A '˚_hwà wy°n√ p KA -lav hõAxnà m Gi h a
wyÅt A x O p ¸ H i yûˇ t GE H ¸ -te'wà ˇè wyAHn√ yòt GE H ¸ -te' xãq –— yC« w¬ '˚Äh hAlyà ˇû l Ga b –a |£“qˇû yC√ w¬ 23
£Yr „ b i v · ïyC¬ w¬ £Åx E q –“ yC« w¬ 24 :qøb –O y¬ rˇˇb aú v · m a tõ' E rÅb O v · ¬yC ïw¬ wyÚd fl l A yà rˇˇW Aõ Av dˇˇúaxa'-te'Ãw
ˇè Hyi' qúb E ' A yC≈ w¬ Ù°d – b a l ¸ b˜q O v · y¬ rˇˇt Eú wF√ yC« w¬ 25 ]1 :Ùl-reH·'-te' rˇˇõEb·vyC¬ ïw¬ laxnF√° h a -te'
ˇè vq — tGEè w¬ ÙÚkr „ yà -•akb –¸ võgF¬ yC« w¬ ÙÅl ˇè lk O y√ '`l ◊ yûˇ –ik 'ËrƬCy¬w 26 :raxïAKHah tÙBl·v dˇˇõav ÙÅGmiv
rax°AKHah hõAlAv yúi–k y«nx EÅ l G¸ H a rem'ûyC◊ w¬ 27 :Ùïm G v i Ù˜qb ¸ A'ïh E b –¸ bÅq O v · y¬ ™Ârˇ û ˇy∆ -•ak –
ß°m e H K¸ -ham wyõl A ' E rem'ByC◊ w¬ 28 :y«nït GA k ¸ r fi b –E -£i' yõk –i ß Ø ·xl GE ïH a ' · 'Zl ◊ ˇè rm e 'èyC◊ w¬
l°' E r fl W ¸ y« -£i' yõk –i ß Ø m ¸ H i ˇè d Ùv rˇˇm Eú ' A y≈ ˇè bq O v · y¬ '`l ◊ rem'ÆyC◊ w¬ 29 :b¿q O v · y¬ rem'YyC◊ w¬
ˇè rm e 'èyC◊ w¬ bÄq O v · y¬ lûˇ ' a H ¸ yC« w¬ 30 :lïk A ˚Gtw¬ £yõH i n√ ' · -£ivÃw £yôih»lÈ'-£iv Aty^ÊrAW-yïi–k
:£ïH A ÙYt' O ™Ârˇ b Aú yà w¬ y°m i H ¸ l i lûˇ ' a H ¸ t Gi hõ∆∑z hAGmúAl rem'DyC◊ w¬ ßÅm e H ¸ 'ûˇ nF√ -hfldyïgF« h a
-le' £yûˇ n« p KA ˇè £yihl » ' È yityò' i r fl -yïk –i l°' E y«np K¸ £Ù˜qm GA ah £úEH bôOq·v¬y '^flrŸq«Cy¬w 31
l°' E ˚n¸p K -te' rˇˇb aõ v A rˇˇH eú ' · a–k HemÅeKHah ÙZl-xΩfirÃzï«Cy¬w 32 :yïH i p ¸ n¬ lõc E nF√ t Gi w¬ £yØn« p KA
dyûˇ gF« -te' lä' E r fl W ¸ y« -yïn≈ b ¸ ˚âl¸k'◊y-'ø◊l §áE–k-lav 33 :Ùøk„rÃy-lav fivõElOc '˚BhÃw
bÅq O v · y¬ ™Ârˇ û ˇy∆ -•akb –¸ ˇè vg¬ n√ yòk –i h°z∑∆ h a £Ùûˇ yC h a dˇˇv aõ ™År „ yC√ h a •ûˇ k –a -lav èˇ reH·' hÄeH√Fnah
:hïH e nF√ h a dyõg« b –¸

Genesis 33
tÙY'm E vúb –a r Ë ' a Ùàm G v i wà 'Åb –A wûˇ W A v E hûˇ nF≈ h i wà ˇè 'r Ë yC¬ ¬w wyÆn√ yEv bäq O v · y¬ 'âW KA yC« w¬ 1
:tÙøxp A H K¸ h a yút GE H ¸ lõv a wà lÅx E flr-lavÃw èˇ hA'El-lav £yÄÊdAlÃyh a -te' ¶axˇû yC¬ w¬ Hy°' i
£yØn« r O x · ' a ˇè h A yèd  l A yï«w hòA'El-te'Ãw h°√nOH'ΩÊr §õehy„d¸l¬y-te'Ãw tÙ_xAp¸KHah-te' £eWü√Cy¬w 2
ˇè hc A r Ë ' aè ˚xòt Ga H ¸ yC« w¬ £°h e y≈np ¸ l i rˇˇû b a v A '˚Yhwà 3 :£yï«nOr·xa' •õEsÙy-te'Ãw lúExflr-te'Ãw
˚hÅq ‘ b –¸ x a yà w¿¬ ˇè Ùt'flrq Ÿ l i wòW A v E ¶flryC√= w¬ 4 :wyïixA'-dav Ùõt G H ¸ gF« -dav £yÅm i v A p K¸ vabˇû H e
ˇè £yiHnF√ h a -te' 'Ërˇ yC¬ò w¬ wyÆn√ yEv-te' 'ûˇ W KA yC« w¬ 5 :˚ïk – ¸byC« w¬ ]4 wF$ h $ q ‘°$ H KA$ yC«$ w¬$ ]q wYr fl '√wF c a -lav lBp KO yC« w¬
£yõih»lÈ' §ú¬nAx-reH·' £yàd Ê l A yà h a ràm a '◊yC ¬w ™°AGl heGlûˇ E'-yim rem'YyC◊ w¬ £yÅd Ê l A yà h a -te'wÃ
-£¬gF Hü¬gF t Gi w¬ 7 :®yïw∆ x · t Ga H ¸ ït Gi w¬ §õh e y„dl ¸ y¬ wà h√nF h Eú tÙ_xp A HK¸ h a ®¸Hü¬gF t Gi w¬ 6 :ßΩ–d¸bav-te'
yúmi rem'DyC◊ w¬ 8 :˚Ωwx · t Ga H ¸ ïyC« w¬ lõx E r fl wà •ôs E Ùy HúgF¬ n« rÄax' a wà ˚°wx · t Ga H ¸ ïyC« w¬ AhyYÂdAly«w hôA'El
:yïn« d O ' · yún≈ yEvb –¸ §õx E -'◊cm ¸ l i rem'DyC◊ w¬ yit G H ¸ g√° p KA rˇˇû ˇeH·' hõ∆∑zah hú∆n·xaGmah-lA–k ô߸l
-la' bÄOq·v¬y rem'û◊Cy¬w 10 :™ïAl-reH·' õ߸l yúihÃy yàixA' bÚflr yûˇ l i -H∆y wõW A v E rem'ByC◊ w¬ 9
yityûˇ ' i r fl §ãk –E -lav yûˇ k –i yÚd Ê yC√ m i yõt i x A nà m i t GAú x ¸ q — l A wà ßyØn∆ yEvb –¸ ˇè §x E yit'òc A m A '=n√ -£i' ˇè 'n√
t'ûˇ b A h u rˇˇû H e ' · ˇè yt i k A r Ë i–b-te' 'ò√n-x—q 11 :y«nïEcËriGtw¬ £yõh i l » ' È yún≈ p K¸ t_' O r Ë k –i ßyÆn∆ p A
hûˇ v A s ¸ n« rem'YyC◊ w¬ 12 :xæq –“ yC« w¬ Ùõb – -racp ¸ yC« w¬ lÚk O -yil-H∆y yûˇ k i wà £yõh i l » ' È y«nnF¬ú x a -yïk –i ™Ål A
£yÅk –i r fi £yZd Ê l A yà h a -yïk –i ˇè v fi d „è yO yòn« d O ' · wyÄl A ' E rem'ûyC◊ w¬ 13 :ßΩd – gà n∆ l ¸ hõk A l ¸ ' E wà hAkl E° n≈ wÃ
:§'øc F◊ h a -lAk – ˚tõm E w√ dÅx A ' e £Ùûy ˇè £˚qApd Ë ˚ y°l A v A tÙZlv A rˇˇq “õ b –A h a wà §'Bc F◊ h a wÃ
hòAk'Al¸Gmah l∆gâÂr¸l yÄiLXi'¸l ]3 hûˇ l A h · n√ t ¸ ï' e yUn« ' · w¬ Ù°d – b ¸ v a yûˇ n≈ p ¸ l i yõn« d O ' · 'ún√ -rAb·v¬y 14
:hflryïivEW yõ«nOd·'-le' 'B◊bA'-reH·' dˇˇôav £yÅd Ê l A yà h a l∆gr ÂZ ¸l˚ ˇè yn¬ p A l ¸ -reH' ·
hØz∑∆ hAm G ˇû l A ˇè rm e 'èyC◊ w¬ y°t Gi ' i rˇˇû H e ' · £õv A h A -§im ß Ø ¸m G v i 'ûˇ nF√ -h√gyïc Fi ' a wÅW A v E rem'ûyC◊ w¬ 15
:hflryïivEW Ùõ–kËrfid¸l wôW A v E '˚Bhh a £Ù=yC b –a b É H A yC√ w¬ 16 :yïn« d O ' · yún≈ yEvb –¸ §õx E -'Acm ¸ ' e
'Bflr“q §ôE–k-lav tÅO–kus hûˇ AWAv ˇè ˚hèn≈ q Ÿ m i l ¸ ˚ t«yb –A° ÙYl §ebyC«ú w¬ hAtk –OÅ s u vûˇ s a n√ ˇè bq O v · y¬ wà 17
ˇè rH e ' · £Äk e H ¸ ryûˇ iv £äl E H A bâq O v · y¬ ' É b ◊ yC√ w¬ 18 < :tÙïk – us £Ù˜qm GA h a -£EH
-te' §’qyC«M w¬ 19 :ryïv i h A yún≈ p K¸ -te' §axyC«õ w¬ £Úr fl ' · §Zd –fi Kapm i ÙY'b O b –¸ §avn¬Ø k –¸ ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸
hõ'
A m
E b
–¸ £°k
e H
¸ yûˇ b
i '
· rÙYmx
· -yïn≈ b
–¸ dˇˇyC¬ú m
i ÙÅlh
Û '
A ˇè £AH-hAXï√n rˇˇòeH·' hÄÂdAKWah tûˇ —q¸lex
< :lïE'flr¸W«y yúEh»lÈ' lõE' ÙÅl-'flrŸq=«Cy¬w x fi b
–E° zà m
i £õH
A -beFc¬Cy¬w 20 :hïAXyiWŸq

Genesis 34
tÙBnb ¸ b –i tÙY'r Ë l i b˝q O v · y¬ l ¸ hYd fl l ¸ y√ rˇˇH eú ' · hÅA'El-ta–b èˇ hn√ yÊd 'òc E t GE w¬ 1
h
– t Aô ' O xúq –— yC« w¬ ¶Ârˇ ' A° h A 'yûˇ W i nà yõwF« ixa¡h rÙ_m·x-§e–b £üek¸H –häAtO' 'Ër=¬Cy¬w 2 :¶Ârˇ ïA'Ah
-te' ˇè bh a ' È ïyC∆ w¬ b˝q O v · y¬ -tïb –a hõn√ yÊdb –¸ ÙÅHp ¸ n¬ qûˇ b –a d Ë t Gi w¬ 3 :AhïnF∆ v a yà w¬ h – t Aõ ' O búk –a H ¸ yC« w¬
rˇˇÚOm'El wyõibA' rÙBm·x-le' £Åk e H ¸ rem'ûyC◊ w¬ 4 :Ωr fl v · nF¬ ïh a búl E -lav rˇˇb –Eõ d fi yà w¬ r flÅ v · nF¬ ïh a
hûˇ n√ yÊd – -te' ˇè 'm GE X i yòk –i vÄm a AH b˘Oq·v¬yÃw 5 :hïAKHi'¸l t'Y◊∑zah hBfl–d¸l¬Cyah-te' yôil-xæ—q
'ôc E yC≈ w¬ 6 :£ï' A b –O -dav b˜q O v · ¬y HBÊrÈxehÃw hÚd  W KA b –a ˚hõn≈ q Ÿ m i -te' ˚Byh A wyôn√ b A ˚ ÙÅt G b i
ˇè hd  W KA h a -§im ˚'òb –A bäq O v · y¬ y=n≈ b ¸ ˚ 7 :Ùït G ' i rˇˇb –Eõ d fi l ¸ b˝Oq·v¬y-lïe' £õek¸H-yïib·' rÙBm·x
lÄE'flr¸W«y¸b hûˇ AWAv hãAlAbÃn-yïk –i dˇˇ' OÚ m ¸ £õh e l A raxyC«ú w¬ £yÅH i n√ ' · ïh A ˇè ˚b¸c F v a t ¸ ïyC« w¬ £Åv A m ¸ H A k –¸
rˇˇm OÚ 'El £ûˇ t GA ' i rÙYmx · rˇˇb –Eú d fi yà w¬ 8 :hïW e v A y≈ 'Bl ◊ §õk E Ãw bÅq O v · y¬ -tïb –a -te' ˇè bk –a H ¸ l i
˚Yn¸Gtax¸tïihÃw 9 :hïAKHi'¸l ÙYl h – t Aô ' O 'ún√ ˚=nt G¸ £Åk e t G¸ b i ¸b – ˇè ÙH¸pn¬ hòq “ H ¸ ïx A yÆn« b –¸ £ûˇ k e H ¸
˚b°H E t GE ˚nõt GA ' i wà 10 :£ïk e l A ˚Bxq Ÿ t Gi ˚nyõt E nO b –¸ -te'wà ˚nÅl A -˚n¸t G t Gi ˇè £k e yEtnOΩ b –¸ ˚n°t A ' O
ˇè £k e H ¸ rem'`yC◊ w¬ 11 :–hïb –A ˚Yz·xA'ïEhÃw Ah˚ÅrAx¸s˚ èˇ ˚b¸H £Åk e y≈np ¸ l i hûˇ y∆ h ¸ t Gi ˇè ¶r  ' Aè h A wÃ
:§ït GE ' e yõl a ' E ˚_rm ¸ '◊t G rˇˇH eú ' · w¬ £°k e y≈nyEvb –¸ §õx E -'Acm ¸ ' e AhyÅexa'-le'Ãw ]2 Ahyûˇ ibA'-le'
yúl i -˚n¸t˚ y°l A ' E ˚˜rm ¸ '◊t G rˇˇH eú ' · k –a hØn√ t G¸ ' eâ wà §Åt GA m a ˚ rahm OZ ˇè d' O m ¸ yòl a Av ˚â–bËrah 12
wyôibA' rÙBm·x-te'Ãw £âek¸H-te' bäq O v · y¬ -yïn≈ b ¸ ˚=nv · yC¬ w¬ 13 :hïAKHi'¸l Yflr·v¬Fnïah-te'
'`◊l £ÄehyEl·' ˚˘r¸m'◊Cy¬w 14 :£ït A x O ' · hún√ yÊd – tõ' E 'Åm GE X i rˇˇû H e ' · ˚rˇˇb –E° d fi yà w¬ hõm A r Ë m i b –¸
-yïi–k h°AlËrAv ÙZl-reH' · Hyõ' i l ¸ ˚nÅt E x O ·'-te' èˇ tEtAl hØ∆∑zah rˇˇû b A d –fl h a ˇè tÙW·vl a ˇè lk a ˚n
£õk e l A lBm GO h i l ¸ ˚nÅm O k A ˚ûyh ¸ iGt £i'ò £°ekAl tÙZ'≈n t'Y◊z¸–b-™a' 15 :˚nïAl 'wõih húAKpËrex
˚n¸bˇû H a y√ wà ˚n°l A -xæq –— ïn« £õk e yEtnO b –¸ -te'wà £Åk e l A ˇè ˚nyèEtnO b –¸ -te' ˚Fnt aò n√ wà 16 :rˇˇïk A z√ -lAk –
˚n¸xq —ú l A wà lÙ°m G h i l ¸ ˚nyõl E ' E ˚_vm ¸ H ¸ t i '^◊l-£i'Ãw 17 :dˇˇïAxe' £úv a l ¸ ˚nyõy« h A wà £Åk e t G¸ ' i
£úk e H ¸ yõn≈ yEvb ¸ ˚ rÙÚmx · yûˇ n≈ yEvb –¸ £õh e y„rb ¸ d Ê ˚BbX ¸ yïyC« w¬ 18 :˚n¸kïl A h A wà ˚nõt GE b –i -te'
b˝q O v · y¬ -tïb a b –¸ ¶õp E x A yúk –i rÅb A d –fl h a tÙZWv · l a ˇè rv a nF¬è h a rˇˇòaxE'-'ø◊lÃw 19 :rÙøm·x-§e–b
-le' ÙYnb –¸ £úk e H ¸ ˚ rÙ_mx · 'Bb ◊ yC√ w¬ 20 :wyïb i ' A tyúb –E lYk –O m i dÅb –A k ¸ n« '˚ZhwÃ
heGläE'Ah £yâiH√n·'Ah 21 :rˇˇøOm'El £Yflryiv yúEHÃna'-le' ˚_r¸–bd fi yà ïw¬ £Úr fl yiv ravˇû H a
-tab·xΩfir hú≈Fnih ¶Ârˇ ' Aô h A wà h – t AÅ ' O ˚˘rx · s ¸ y« wà ˇè ¶r  ' Aè b A ˚`bH ¸ y≈ wà ˚nÄt GA ' i £ûˇ h E £yüiml E ïH ¸
:£ïh e l A §út GE n« ˚nyõt E nO b –¸ -te'wà £yÅH i n√ l ¸ ˚nûˇ l A -xæq –— n« ˇè £t A nO b –¸ -te' £°h e y≈np ¸ l i £«yd fiY y√
lÙúm
G h i b –¸ dˇˇx A° ' e £ûˇ v a l ¸ tÙYyh ¸ l i ˚nÅt GA ' i tebˇû H e l A ˇè £yiHn√ ' · h A ˚nòl A ˚tâ' O ≈y t'◊z¸–bÑ-™a' 22
£Åt GA m ¸ h e b –¸ -lAkwà ˇè £n√ y√ nà q ÷ wà £òh e n≈ q Ÿ m i 23 :£yïl i m GO n« £úEh rˇˇõeH·'a–k rÅAkz√ -lAk – ˇè ˚nèl A
ˇè rÙm·x-le' ˚`vm ¸ H ¸ yC« w¬ 24 :˚nït GA ' i ˚YbH ¸ y≈ wà £Åh e l A hAtÙZ'≈n ™a'ò £°h E ˚nõl A 'ÙBlh ·
ravúaH yõE'¸cOy-lA–k rÅAk√z-lA–k ˇè ˚lèm GO yC« w¬ Ù˝ryiv ravˇû H a yõ' E c ¸ yO -lAk – ÙØnb –¸ £ûˇ k e H ¸ -le'wÃ
bOqv · y¬ -Ñ y≈nb ¸ -yïn≈ H ¸ ˚Zxq Ÿ yC« w¬ £yÄb i ' · k –Oø £ûˇ t A Ùy¸hïb –i yäi HyilH K¸ h a £Ù=yC b a yÉ h i yà w¬ 25 :Ù¡ryiv
-lAk – ˚Ygr Ë h a ïyC¬ w¬ xaXb –e° ryõv i Ah-lav ˚'BOb√Cy¬w ÙÅ–bËrax Hyûˇ ' i ˇè hn√ yÊd yòx E ' · yMw« l E wà §Ùâvm ¸ H i
hôn√ yÊd – -te' ˚^xq Ÿ yC« w¬ bÂrˇ x A° -yipl ¸ ˚Ygr Ë h A ÙØnb –¸ £ûˇ k e H ¸ -te'Ãw èˇ rÙm·x-te'Ãw 26 :rˇˇïAk√z
ry°v i h A ˚∑zb OY yC√ w¬ £yÅl i l A x · ˇû h a -lav ˚'Ab – ò bÄq O v · y¬ yûˇ n≈ –¸b 27 :˚'ïc E yC≈ w¬ £õk e H ¸ tyúb –E m i
tüE'wà ]1 m°h –e y„rm O x · -te'wà £Yr fl q “ b –¸ -te' wà £ún√ '◊c-te' 28 :£ït A Ùx·' ˚Y'¸GmiX rˇˇúeH·'
-lA–k-te'Ãw £òAlyEx-lA–k-te'Ãw 29 :˚xæ“qAl hYÂdAKWa–b rˇˇúeH·'-te'Ãw ryôivA–b-reH·'
bäq O v · y¬ rem'=yC◊ w¬ 30 :t«yïb –A b –a rˇˇH eú ' · -lAk – tõ' E wà ˚∑zb OÚ √yC w¬ ˚YbH A £Åh e yEHnà -te'wà ˇè £p KA X a
yõn« v · n¬ k –¸ ïb –a ¶Âr' AÅ h A bûˇ H E Oyb –¸ ˇè yn« H Eè yi'b ¸ h a l ¸ yÇ t i ' O £ûˇ t Ge r Ë k a v · yê w« l E -le'wà §ÙZvm ¸ H i -le'
:yït i yEb˚ yún« ' · yõt Gi d Ë m a H ¸ n« wà y«n˚Åk – h i wà ˇè yl a v A ˚`ps ¸ ' e n∆ wà rÅp KA s ¸ m i yûˇ t E m ¸ ˇè yn« ' · w¬ y°z∑« r Ê p K¸ b a ˚
> :˚nït E Ùx·'-te' hõW e v · y¬ hDn√ Ùz¸kh a ˚˝rm ¸ '◊yC w¬ 31

Genesis 35
£°AH-beHÃw lõE'-tyïEb húEl·v £˚ôq bÅOq·v¬y-lïe' èˇ £yih»lÈ' rem'`yC◊ w¬ 1
:ßyïx i '
A wúWA v E yõn≈ p
K¸ m
i ]1 ÅAk·xËrAb¸–b ßyÅelE' hûˇ e'ËrnF« h
a ˇè l'E lA x fi b–EÅ zà m
i £ûˇ H A -hEW·v¬w
èˇ rAk≈Fnah yòEh»lÈ'-te' ˚räs i h
A Ù°mG v
i rˇˇû ˇeH·'-lA–k lõe'Ãw ÙÅtyEb – -le' ˇè bq O v · y¬ rem'`yC◊ w¬ 2
-tyïb –E hõle v
· n¬ wà hAm˚ıqn√ wà 3 :£ïk e yEtl» m¸ W
i ˚pyõl
i x· ha wà ˚Årh · XLa ïh
i wà £Åk e k¸ t
O b–¸ rˇˇû H
e '
·
™Ârˇ d –ÂY b –a yÅd Ê m GA v i ˇè yh i yà w¬ yÅt i r fl ˇ ïc A £Ùûyb –¸ ˇè yt i ' O hò∆nOvAh lãE'Al fixÄE–bÃzim £ûˇ AKH-heWÈvïe'Ãw l°E'
£Åd fl y√ b –¸ rˇˇû H e ' · ˇè rk A nF≈ h a yòEh»lÈ'-lA–k tûˇ E' bÄOq·v¬y-lïe' ]3 wF nû t G¸ yC« w¬ 4 :yit G k ¸ ïl A h A rˇˇH eú ' ·
-£iv rˇˇúeH·' hõAlE'h A taxt Gaú bÅq O v · y¬ ˇè £t A ' O §`m O X ¸ yC« w¬ £° h e y≈nzà ' A b –¸ rˇˇû H e ·' £yõm i z√ nFà h a -te'wÃ
'Zl ◊ wà £Åh e yEtb OZ yibs ¸ ˇè rH e ' · èˇ £yÊrAvïeh-lav £yÄih»lÈ' tûˇ t Ga x i |yûˇ h i yà w¬ ˚v°s –A yC« w¬ 5 :£ïk e H ¸
'wõh i §avn¬Ø k –¸ ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸ ˇè r eH·' h√z˚Äl bäOq·v¬y 'â◊b√Cy¬w 6 :b¿q O v · y¬ yún≈ b –¸ yYr „ x · ' a ˚Åpd Ë ˇr flΩ
£ÙÅqm GA l a ˇè 'r fl q Ÿ yC« w¬ x fi b –EÅ zà m i ˇè £H A §ebyC«ò w¬ 7 :Ùïm G v i -reH·' £úAvAh-lAkÃw '˚Yh l°E'-tyïE–b
tAmt GAò w¬ 8 :wyïx i ' A yún≈ p K¸ m i ÙYxËrAb¸–b £yÅih»lÈ'ïAh èˇ wyAlE' ˚`lgà n« £ÄH A yûˇ k –i l°' E -tyïb –E lõ' E
'Br fl q Ÿ yC« w¬ §Ù°l G ' a ïh A taxˇû t Ga lõE'-tyïEb¸l taxúaGtim rˇˇôEb“–qiGt¬w hÅ“q¸bÊr t’qûˇ n∆ yEm ˇè hr fl b O d –Ë
§Zd –fi p Ka m i ÙY'b O b –¸ dÙÅv ˇè bq O v · ¬y-lïe' £yòih»lÈ' 'âflr≈Cy¬w 9 > :t˚økb –A §Ùúl G ' a ÙYmH ¸
=߸miH É'„r“–q«y-'ø◊l b˝Oq·v¬y ûˇ ßm ¸ H i £yõh i l » ' È ÙBl-rem'Ω◊Cy¬w 10 :Ùøt' O ™Ârˇ b Aõ yà w¬ £Úr fl ' ·
:lïE'flr¸W«y ÙYm¸H-te' 'BflrŸq«Cy¬w ßÅm e H ¸ hûˇ y∆ h ¸ «y èˇ lE'flr¸W«y-£i' yòk –i bÄq O v · y¬ dÙäv ]3
hûˇ y∆ h ¸ y« £õy« ÙFg lúh a q Ÿ ˚ yÙôgF hÅb E r Ë ˚ hZr „ p K¸ ˇè yd –fi H a lò' E y=n« ' · £yäh i l » ' È Ùâl r É m e '◊yC w¬ 11
£úh A r fl b ¸ ' a l ¸ yit G t aô n√ rˇˇúeH·' ¶ÂrÄA'Ah-te'wà 12 :˚'ïc E y≈ ßyúecl A x · m E £yõk i l A m ¸ ˚ ≠°m Ge m i
lavú¬Cy¬w 13 :¶Ârˇ ïA'Ah-te' §úEGte' ßyYÂr·xa' úß·vËr¬z¸lï˚ h√Fnn∆° t G¸ ' e ˇû ßl ¸ qõx A c ¸ y« l ¸ ˚
hÄb A c FE m a bäq O v · y¬ bâc FE yC¬ w¬ 14 :ÙïGti' rˇˇúe–bÊ–d-reH·' £Ù˜qAm G b –a £y°h i l » ' È wyõl A v A m E
h
A yõl e v A qBc O yC« w¬ ™esn∆Ø ˇè h A yèl e v A ™òs –E yC¬ w¬ §eb' A° tebˇû ec F m a Ùõt G ' i rˇˇb –eú d –Ê -reH·' £ÙôqAGma–b
£yõih»lÈ' £ôAH ÙúGti' râe–bÊ–d ÉreH' · £ÙÄqm GA h a £ûˇ H E -te' bäq O v · y¬ 'âr fl q Ÿ yC« w¬ 15 :§emïH A
'ÙZbAl ¶Ârˇ õA'Ah-tfir¸bi–k dÙBv-yihyà ïw¬ lÅ' E tyûˇ b –E m i ˇè ˚v¸s«Cy¬w 16 :lïE'-tyïE–b
–h°AGtËdil¸–b –hõAtOHŸqah¸b yúihÃy¬w 17 :–hïAGtËdil¸–b Hú—q¸Gt¬ w lõExflr delúEGt¬w hAtÚflr¸pe'
t'òc E b –¸ yãh i yà w¬ 18 :§ïb –E ™õl A húz∆ -£¬g-yïk –i yÅ' i r Ë yûˇ t Gi -la' ˇè td  l Geè y¬ m ¸ h a –hòAl rem'â◊Gt¬w
tAmt GAõ w¬ 19 :§yïm i y√ nà b i ÙBl-'flrˇ q “æ wyõb i ' A wà y°n« Ù'-§eb – ÙYmH ¸ 'Br fl q Ÿ t Gi w¬ hAtm EÅ yûˇ k –i ˇè h – H A p ¸ n¬
hõb A c FE m a bôq O v · y¬ büEc F yC¬ w¬ 20 :£exïl A tyúb –E 'wõh i ]3 hAtÅflr¸pe' ™Ârˇ ZÂd¸–b ˇè rb E q –“ t Gi w¬ l°x E r fl
l°E'flr¸W«y võa–s«Cy¬w 21 :£ÙïCyah-dav ]3 lõExflr-tΩfirubŸq tebúeFcam 'wôih –h°AtflrubŸq-lav
'wÅh
i h
a ¶Ârˇ û ˇ' A b –A èˇ l' E r fl W ¸ y« §`k –O H ¸ b –i yÄihÃy¬w 22 :rÂdˇ ïv E -lfid – gà m i l ¸ hA'¸lõAhEm ]q hÅl » h Û ï' A Xûˇ yC≈ w¬
> lï' E° r fl W ¸ y« võm a H ¸ yC« w¬ wyÅb i° ' A H∆gˇû l e yip K ˇè hh Aõ l ¸ b –i -te' ˇè bk –aà H ¸ yC« w¬ §Åb E ˚'Ër ™elˇû yC≈ w¬
ˇè §Ùv¸mH i wà §°b E ˚'Ër b˜q O v · y¬ rÙBkb –¸ hÅ' A l E yûˇ n≈ b –¸ 23 :rˇˇïW A v A £yún≈ H ¸ b˜q O v · y¬ -yïn≈ b ¸ ˚Byh ¸ ïyC« w¬
yòn≈ b ¸ ˚ 25 :§ïm i y√ nà b i ˚ •õs E Ùy lÅx E r fl yûˇ n≈ b –¸ 24 :§ïl u ˚bÃz˚ rˇˇk Aõ SAW K y« wà hÅd fl ˚hyïw« yûˇ w« l E wÃ
rˇˇH E° ' A wà dˇˇû gF√ hõA'El túax¸piH hôAKp¸lz« yún≈ b ¸ ˚ 26 :yïl i t GA p ¸ n¬ wà §Yd –fl lÅx E r fl tûˇ x a p ¸ H i ˇè hh A l ¸ b i
qûˇ x A c ¸ y« -le' ˇè bq O v · y¬ '`b ◊ yC√ w¬ 27 :£Ωr fl ' · §Bd –fi p a b –¸ ÙYl-dal G y… rˇˇH eú ' · bÅq O v · y¬ yûˇ n≈ b –¸ hel G ' E ò
£õAhflr¸ba' £úAH-rˇˇï√Fg-reH·' ]3 nÙÅrb ¸ x e 'wûˇ h i v°b –a r Ë ' a ïh A tûˇ y¬ r Ë q ÷ 'Yr „ m ¸ m a wyÅb i ' A
qòx A c ¸ y« v=w¬ gà yC« w¬ 29 :hïn√ H A £yún« m O H ¸ ˚ hõn√ H A tú' a m ¸ q°x A c ¸ y« yûˇ m E yà ˚Yyh ¸ ïyC« w¬ 28 :qïx A c ¸ y« wÃ
b˜q O v · y¬ wà wúW A v E ÙÅt' O ˚˘rb –¸ q Ÿ yC« w¬ £y°m i y√ vûˇ b a W ¸ ˚ §õq ‘ z√ wyÅm GA v a -le' •esˇû ' A yC≈ w¬ ˇè tm A yC√è w¬
> :wyïn√ b –A

Genesis 36
wyõHA n√ -te' xúq — l A wôW A Ev 2 :£Ù¡dÈ' '˚Bh wõAWEv tÙıd¸lOGt heGlôE'Ãw 1
hØn√ v · -tab – ˇè hm A b A yïl
i h Û ' A -te'wà yÅt Gi x
i ïh a ˇè §ÙlyE'-tab – hÄd fl v A -te' §avn√° k –¸ tÙûnb –¸ m i
:tÙΩyb A nà tÙBx' · l'õv E m A H ¸ y« -tab – túm a W ¸ b –A -te'wà 3 :yïwF« x i h ¡a §ÙYvb ¸ c i -tab –
:lïE'˚vËr-te' hYfld¸l√y tÅam¸Wûˇ Ab˚ z°ApyilÈ'-te' wõAWEv¸l h_fldv A delüEt G w¬ 4
wÅW
A v
E yûˇ n≈ b
–¸ hel
G ' E ò xfirˇ q O˝ -te'wà £õl A v ¸ y¬ -te'wà H˚Bvyà ** Hyvy*-te' hÅfld¸lï√y èˇ hm A b A yïl i h Û ' A wà 5
-te'wà wyûˇ n√ b –A -te'wà wyAHn√ Ñ-te' wáW A v E xûˇ q –— yC« w¬ 6 :§avïn√ k –¸ ¶Ârˇ ' eú b –¸ ÙYl-˚d¸Gl…y rˇˇúeH·'
-lA–k èˇ tE'Ãw ÙÄGt¸meh¸–b-lA–k-te'wà ˚hûˇ n≈ q Ÿ m i -te'wà ÙÇ tyEb – tÙZHp ¸ n¬ -lAk – -te'wà wê yAtnO b –¸
:wyïxi ' A bıq O v · y¬ yõn≈ pK¸ m i ¶Âr' eÅ -le' ™elˇû yC≈ w¬ §avn√° k –¸ ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸ Hõk a r fl rˇˇH eú ' · ÙØny√ nà q ÷
ˇè £h e y„r˚Ωgm ¸ ¶Ârˇ ' eò häl A k ¸ y¿√ 'âl ◊ wà wÚd –fl x ¸ y¬ tebˇû H Ke m i bYflr £ôAH˚kËr hü√yAh-yïi–k 7
'˚Bh wõAWEv ryÅivEW rˇˇû h a b –¸ ˇè wW A v E beHyC≈ò w¬ 8 :£ïh e y≈nq Ÿ m i yõn≈ p K¸ m i £Åt A '
O t'ûˇ W E l A
heGlõE' 10 :ryïivEW rˇˇh aõ b –¸ £Ù˝d' È yûˇ b i '· wõW A v E tÙıdl ¸ t GO heGlôE'Ãw 9 :£Ù¡dÈ'
teH' Eú tõm a W ¸ b –A -§eb – là' E ˚vËr wÅW A v E teHˇû ' E ˇè hd fl v A -§eb – zÄp a yil' È w°W A v E -yïn≈ b –¸ tÙZmH ¸
|vûˇ n¬ m ¸ t i wà 12 :zïn¬ q Ÿ ˚ £õt GA v ¸ g¬ wà ÙBpc ¸ rÅm A Ù' §ûˇ m A yEt G z°p A yil' È yûˇ n≈ b –¸ ˚Yyh ¸ yC« w¬ 11 :wïW A v E
yún≈ b –¸ hel G '
Eà q°l E m A v · -te' zõapyilÈ'el delúEGt¬w wÅAWEv-§e–b ˇè zp a yil' È ïl e H∆gl eÄ yip hûˇ t A yà h A
˚ØyAh ]1 hûˇ l Ge ˇû '
E h°z∑√ m i ˚ hûˇ m GA H a xfirˇ z∆õ w√ taxn¬ú lÅ' E ˚vËr yûˇ n≈ b –¸ ˇè hl Ge ' Eè wà 13 :wïAWEv teHúE' hYfldAv
-ta–b hô√n·v-tab hüAmAbyilÛhA' y=n≈ b –¸ ˚Æyh A hel G ˇû ' E wà 14 :wïW A v E teH' Eú tõm a W ¸ b A yún≈ b –¸
:xfirˇ q O¿ -te'wà £õl A v ¸ y¬ -te'Ãw H˚BvÃy** Hyvy*-te' wÅAWEv¸l delû ˇ t GE w¬ w°W A v E teHˇû ' E §ÙYvb ¸ c i
•˚ûˇ l G ' a ˇè §m A yEt G •˚òl G ' a wÅW A v E rÙZkb –¸ ˇè zp a yil' È yòn≈ b –¸ w°W A v E -yïn≈ b ¸ yûˇ Ep˚Gla' heGlõE' 15
•˚ûˇ l G ' a £õt GA v ¸ gF¬ •˚úl G ' a ]3 xfirˇ ôOq-•˚ïGla' 16 :zï¬nŸq •˚úl G ' a ÙYpc ¸ •˚úl G ' a rÅm A Ù'
yò≈n¸–b heGlÄE'Ãw 17 :hΩfldAv yún≈ b –¸ hel G ' Eõ £ÙÅd' È ¶Ârˇ û ˇ' e ¸b – ˇè zp a yil' È yòp E ˚Gl' a hel G ˇû ' E q°l E m A v ·
hel G ˇû ' E h°z∑√ m i •˚ûˇ l G ' a hõm GA aH •˚úGla' xfirØ∆z •˚ûˇ Gla' èˇ tx a n¬è •˚úl G ' a wÅW A v E -§eb – ˇè l' E ˚vËr
heGlÄE'Ãw 18 :wïAWEv teHúE' tõm a W ¸ b A yún≈ b –¸ heGlàE' £ÙÅdÈ' ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸ ˇè l' E ˚vËr yòp E ˚Gl' a
hel G ˇû ' E xfirˇ q O˝ •˚ûˇ l G ' a £õl A v ¸ y¬ •˚úl G ' a H˚_vyà •˚úl G ' a wÅW A v E teHˇû ' E ˇè hm A b A yïl i h Û ' A yòn≈ b –¸
heGlúE'Ãw wôAWEv-y≈n¸b heGlüE' 19 :wïAWEv teHúE' hõ√n·v-ta–b hôm A b A yilh Û ï' A yãp E ˚Gl' a
¶Ârˇ ' A° h A yõb E H ¸ yO ]3 yÅr Ê x O h a ˇè ryivW E -yï≈n¸b heGlòE' 20 < :£Ù¡dÈ' '˚Bh £õehyEp˚Gla'
y_ÊrOxah yüEp˚Gla' heGlˇû ' E §°H A yÊdwà rec' Eõ wà §ÙBHd Ê wà 21 :hï n√ v · w¬ §ÙBvb ¸ c i wà lõb A ÙHÃw §úX A Ùl
§õX A Ùl tÙBx' · w¬ £°m A yEhwà yZr Ê x O §õX A Ùl-y≈nb ¸ ˚Byh ¸ yC« w¬ 22 :£Ù¡dÈ' ¶Ârˇ úe'¸–b ryõv i W E yún≈ b –¸
hel G ' Eú wà 24 :£ïn√ Ù'Ãw ÙYpH ¸ l°b A yEvwà taxn¬õ m A ˚ §úw√ l ¸ v a lÅb A ÙH yûˇ n≈ b –¸ ˇè hl Ge ' Eè wà 23 :vïn√ m ¸ t Gi
rÅb –A d Ë m Gi b –a ˇè £m i yC≈ h a -te' 'òc A m A râH e ' · hÆn√ v · '˚Zh h°n√ v · ¬w ]3 hûˇ yC√ ' a wà §ÙYvb ¸ c i -yïn≈ b ¸
§ÚHO d –Ê hõn√ v · -yïn≈ b ¸ hel G ' Eú wà 25 :wyïb i ' A §ÙBvb ¸ c i l ¸ £yYr Ê m O ·xah-te' ÙBtOvËri–b
:§Ωr fl k ¸ ˚ §Br fl t ¸ y« wà §õb –A H ¸ ' e wà §Bd –fl m ¸ x e §°H A yÊd yûˇ n≈ b –¸ heGlõE'Ãw 26 :hï√n·v-ta–b hõAmAbyilÛhA'Ãw
:§Ωr fl ' · w¬ ¶˚Bv §õH A yÊd-yïn≈ b ¸ hel G ' Eú 28 :§æq “ v · w¬ §õw√ v · z¬ wà §úAh¸li–b rec°E'-y≈n¸–b heGlõE' 27
•˚úl G ' a §ÙYvb ¸ c i •˚úl G ' a lÅb A ÙH •˚ûˇ l G ' a ˇè §X A Ùl •˚òl G ' a yÚr Ê x O h a yûˇ p E ˚Gla' heGlõE' 29
y_ÊrOxah yüEp˚Gla' heGlˇû ' E §°H A yÊd – •˚ûˇ l G ' a rec' Eõ •˚úl G ' a §_OHÊ–d •˚úGla' 30 :hï√n·v
˚Ykl ¸ m A rˇˇH eú ' · £yÅk i l A m G¸ h a ˇè h eGlèE'Ãw 31 > :ryïivEW ¶Ârˇ úe'¸–b £õehyEpuGla'¸l
£ÙÅdÈ'e–b ™Z»l¸m«Cy¬w 32 :lïE'flr¸Wy« yún≈ b ¸ l i ™elm eõ -™Alm ¸ yún≈ p ¸ l i £Ù˝d' È ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸
búb A Ùy wyÅt GA x ¸ t Ga ™Zl » m ¸ yC« w¬ val b –A° tAmyC√õ w¬ 33 :hAbïh A nà –Êd Ù˜ryiv £úH E wà rÙÚvb –¸ -§eb – valb –eõ
:yïn« m A yEt G h a ¶Ârˇ ' eú m E £õH A x u wyÅt GA x ¸ t Ga ™Zl » m ¸ yC« w¬ b°b A Ùy tAmyC√õ w¬ 34 :hΩr fl c ¸ b –A m i xfirˇ z∆õ -§eb –
hZd„ W ¸ b –i ˇè §y√ d Ë m i -te' hòk –e m Ga h a dÄd fi b –¸ -§eb – dˇˇd fiZ h · wyäGAtx ¸ t Ga ™âl » m ¸ yC« w¬ £°H A x u tAmyC√õ w¬ 35
:hæq “ r „ W ¸ m Ga m i hõl A m ¸ W a wyÅt GA x ¸ t Ga ™Zl » m ¸ yC« w¬ dˇˇd flÚ h · tAmC√õyw¬ 36 :tyïw« v · Ù˜ryiv £úH E wà bÅ' A Ùm
l˚Ú'H A tAmyC√õ w¬ 38 :rˇˇïh A nF√ h a tÙBbx O r Ë m E l˚Y'H A wyÅt GA x ¸ t Ga ™Zl » m ¸ yC« w¬ h°l A m ¸ W a tAmyC√õ w¬ 37
r
Ç Ù–bk ¸ v a -§eb – §ûˇ n√ x A lavˇû b –a t ê m A yC√ w¬ 39 :rÙïb – k ¸ v a -§eb – §õn√ x A lavb –aú wyÅt GA x ¸ t Ga ™Zl » m ¸ yC« w¬
dÅ„r¸Xam-ta–b èˇ lE'¸bX a yïh E m ¸ Ùòt G H ¸ ' i £âH E wà ˚v°p KA Ù˜ryiv £úH E wà rÅd fi h · ˇè wyAt G x ¸ t Ga ™`l » m ¸ yC« w¬
:bïh A z√ yúm E tõb –a
£Åt A x O p K¸ H ¸ m i l ¸ ˇè wW A v E yòp E ˚Gla' tÙãm¸H heGlE'Ãw∏ 40
•˚üGla' 41 :tïEtÃy •˚úGla' hõ√w¸lïv a •˚úl G ' a vôn√ m ¸ t Gi •˚úl G ' a £°t A m O H ¸ b –i £õt A m O q O m ¸ l i
•˚úl G ' a §õm A yEt G •˚úl G ' a zôn¬ q Ÿ •˚úl G ' a 42 :§ΩnO yip K •˚úl G ' a hõAlE' •˚úGla' hôAmAbyilÛhA'
ˇè £t A b O H ¸ m Oø l ¸ £ÙÄd' È yûˇ p E ˚Gl' a |hel G ˇû ' E £Úr fl yiv •˚ûˇ l G ' a lõ' E yÊd – gà m a •˚úl G ' a 43 :rˇˇïc A b ¸ m i
> :£Ù¡d' È yúb i ' · wõW A v E '˚Bh £Åt A z∑√ x u ' · ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸

Genesis 37
|hel G ˇû 'E 2 :§avïn√ k –¸ ¶Ârˇ ' eõ b –¸ wy°b i ' A yZr „ ˚g¸m ¶Ârˇ ' eõ –¸b bÅq O v · y¬ beHˇû yC≈ w¬ 1
§'Åc F◊ b –a ˇè wyAx' e -te' hòv e r O h=√yAh èˇ h√nAH h`„r¸Wev-vïab¸H-§eb – •ãs E Ùy bÄq O v · y¬ tÙ˘dl ¸ t GO
-te' •ôs E Ùy 'úb E yC√ w¬ wy°b i ' A yûˇ H E nà hõp KA l ¸ z« yún≈ b –¸ -te'wà hôh A l ¸ b i yún≈ b –¸ -te' ravn¬Æ '˚ZhwÃ
-yïk –i wyØn√ b –A -lAk – m i ˇè •s E Ùy-te' bòahA' lÄE'flr¸W«yÃw 3 :£ïehyib·'-le' hõAvflr £úAtA–bÊ–d
bòh
a ' A Ùãt' O -yïk –i wyÄx A ' e ˚Z'r Ë yC« w¬ 4 :£yïs –i p Ka t∆nt OB k –¸ ÙYl hAWúAvÃw ÙÚl '˚Yh £yú«nÿqÃz-§eb
£`l » x · yC¬ w¬ 5 :£øl » H A l ¸ Ùırb –¸ d –fi ˚Ylk ¸ y√ 'Bl ◊ wà ÙÚt' O ˚Y'nà W ¸ «yC ïw¬ wyÅx A ' e -lAk – m i ˇè £h e yib' ·
£°h e yEl' · rem'YyC◊ w¬ 6 :Ùøt' O 'Bn◊ W ¸ dÙYv ˚pús i ÙCyw¬ wy°x A ' e l¸ dˇˇgF≈õ yC¬ w¬ £ÙÅlx · ˇè •s E Ùy
ˇè £yimG lu ' · £yòm i l G¸ ' a m ¸ ˚n¸xn¬M ·' h≈FnihÃw∏ 7 :yiGt¸mïAlAx rˇˇúeH·' hõ∆∑zah £ÙBl·xh a 'Dn√ -˚v¸mH i
£Åke yEtm GOZ l u ' · ˇè hn√ yèb –e s u t ¸ hònF≈ h i wà hAbc FA° n« -£¬gwà yõt i Am G lu ' · hAmq “ú hônF≈ h i wà hÅÂdAKWah ™ÙZt¸–b
-£i' ˚nyÅl E v A ˇè ™l » m ¸ t Gi ™`l » m A h · wyÅx A ' e èˇ Ùl ˚r¸m'`yC◊ w¬ 8 :yït i m GA l u ' · l a ®yõw∆ x · t Ga H¸ ïtGi w¬
:wyΩr fl b A d –Ë -lavwà wyõt A m O l » x · -lav ÙÅt' O 'ûn◊ W ¸ ˇè dÙv ˚pòs i ÙCy¬w ˚n°b –A lYH O m ¸ t Gi lÙBHm A
yïtGi m ¸ l aò x A h=nF≈ h i rem'ÆyC◊ w¬ wy°x A ' e l ¸ ÙYt' O rˇˇp KEú s a yà w¬ rÅx E 'a £ÙZlx · ˇè dÙv £Bl » x · yC¬ w¬ 9
:yïl
i £yõw« x · t Ga H ¸ ïm i £yÅb i k A Ùïk – ˇè rW A v A dˇˇx aò ' a wà x fi r „Ä yC√ ahwà Hemˇû H Ke h a hü≈nF h i wà dÙÅv ˇè £Ùl·x
£ÙBl·xah hôAm ÙÅl rem'ûyC◊ w¬ wyÅb i ' A Ùûˇ b – -ravgà yC« w¬ wÇ yAx' e -le'wà wê yib' A -le' rˇˇû p KE s a yà w¬ 10
:hAcËrˇ ïA' õ߸l tBOw·xaGt¸Hih¸l ßyÅx e ' a wà ˇû ßm G¸ ' i wà ˇè yn« ' · 'ÙÄbn√ 'ÙZbh · t GA m ¸ l A° Ax rˇˇû eH·' hõ∆∑zah
wy°x A ' e ˚Ykl ¸ yC≈ w¬ 12 :rˇˇïb A d –fl h a -te' rˇˇm aú H A wyõb i ' A wà wy°x A ' e ÙYb-˚'Ãnq — yà w¬ 11
'Ù`l·h •ÄEsÙy-le' läE'flr¸W«y rem'=yC◊ w¬ 13 :£ïk e H ¸ b –i £õh e yib' · ]4 n'B◊c-$t$e' tÙ_vËril
rem'ûyC◊ w¬ 14 :y«nïnF≈ h i ÙYl rem'B◊Cy¬w £°ehyEl·' ûˇ ß·xAl¸He'Ãw hõk A l ¸ £Åk e H ¸ b –i £yûˇ v i r O ˇè ßyèx e ' a
rˇˇb A° d –fl y«nb Eõ H i h · w¬ §'Åc F◊ h a £ÙZlH ¸ -te'wà ˇè ßyèexa' £Ù`l¸H-te' häE'Ër '=√n-™el ÙÄl
hõv e t O húnF≈ h i wà HyÅ' i ˚hûˇ ' E c A ¸myC« w¬ 15 :hAmïk e H ¸ 'Yb ◊ yC√ w¬ §ÙÅrb ¸ x e qemˇû v E m E ˇè ˚hèx E l A H ¸ yC« w¬
yûˇ k
i nO ' A yõx a ' a -te' rem'DyC◊ w¬ 16 :Hæ‘–qab¸Gt-ham rˇˇYOm'El Hyôi'Ah ˚hüElA'¸HyC« w¬ hÚd  W KA b –a
yòk
–i hØz∑∆ m i ˚Zvs ¸ n√ ˇè Hyi'h A rem'`yC◊ w¬ 17 :£yïv i r O £úh E hYOpyE' yÅl i 'ûˇ nF√ -hfldyïgF« h a H°q –‘ b a m ¸
:§ït A d O b –¸ £õ' E c A m ¸ yC« w¬ wyÅx A ' e rˇˇû x a ' a ˇè •s E Ùy ™elyC≈ò w¬ h√nyà t A° d –O hõk A l ¸ n≈ £yÅr Ê m ¸ ' Oø ˇè yt Gi v ¸ m aè H A
:Ùøtyimh · l a ÙYt' O ˚Blk –¸ n¬ t ¸ ïyC« w¬ £Åh e yEl' · bZr fi q Ÿ y« ˇè £r  X eè b ¸ ˚ qÚx O r fl m E ÙYt' O ˚B'r Ë yC« w¬ 18
|hûˇ AGtavÃw 20 :'ïA–b hõ∆zAGlah tÙBml » x · h a lavb –aô hÆnF≈ h i wy°ixA'-le' Hyûˇ i' ˚˜r¸m'◊Cy¬w 19
˚h¸t°AlAk·' hõAvflr hú√Cyx a ˚nËrm aà ' A wà tÙÅrb –O h a dˇˇû x a ' a b –¸ ˇè ˚hèk E l i H ¸ n¬ wà ˚hÆg≈ r Ë h a ïn¬ wà ˚Zkl ¸
rem'DyC◊ w¬ £Úd fl yC√ m i ˚hõl E c Fi yC¬ w¬ §Åb E ˚'Ër vûˇ m a H ¸ yC« w¬ 21 :wyït A m O l » x · ˚Yyh ¸ yC« -ham hà' e r Ë n« wÃ
˚kyûˇ il¸Hah Ç£fld-˚k¸Kp¸HiGt-la' ê§Eb˚'Ër |£ûˇ ehEl·' rem'=◊Cy¬ w 22 :Hepïn√ ˚Fnk –eõ n¬ 'Bl ◊
lyòc Fi h a §avm aÄ l ¸ ÙÚb-˚x¸lH ¸ t Gi -la' dˇˇy√õ wà rÅb –A d Ë m Gi b –a rˇˇû ˇH e ' · ˇè hz∑∆ h a rÙò–bah-le' ÙÄtO'
wy°Axe'-le' •õEsÙy 'úA–b-reH·'aï–k yàihÃy¬¿w 23 :wyïibA'-le' ÙYbyiHh · l a £Åd fl yC√ m i ˇè ÙtO'
:wyïl A v A rˇˇH eú ' · £yõs –i p Ka h a t∆nt OB k –¸ -te' ÙÅt G nà t GA k –u -te' ˇè •s E Ùy-te' ˚XyòH i p ¸ yC¬ w¬
˚ê b¸HyC≈ w¬ 25 :£«yïm A Ùõb – §yú' E qÅr „ rÙûˇ b – h a wà hflrˇ b –OÚ h a ÙYt' O ˚kúl i H ¸ yC¬ w¬ ˚hÅux“–q=«Cy¬w 24
hõA'A–b £yÅil'Ev¸m¸H«y tûˇ axËrO' ˇè hnF≈ h i wà ˚Å'r Ë yC« w¬ ˇè £h e y≈nyïv E ˚`'W ¸ yC« w¬ £ Ç x e l e -lAk' È ïl e
:hAmyà r flΩ c ¸ m i dyBr Ê Ùh¸l £yõk i l ¸ Ùh XÅl » w√ yZr Ê c ¸ ˚ ˇè t'◊knà £yÄi'W ¸ nOΩ £ûˇ h e yEl G m a gà ˚ dˇˇv A° l ¸ gF« m i
-te' ˚nyõs –i k i wà ˚nyÅx i ' A -te' èˇ gr O h · n¬ yòk –i vacb –eÄ -ham wy°Axe'-le' hYfld˚hÃy rem'B◊Cy¬w 26
˚nyúixA'-yïi–k ÙÅb-yih¸Gt-la' èˇ ˚nèd „ y√ wà £yÄl i 'Evm ¸ H ¸ yC« l a ˚Fnr ÂZ k –¸ m ¸ n« wà ˚ãkl ¸ 27 :Ùømd –fl
ˇè ˚k¸Hm ¸ yC« ïw¬ £yÄr Ê x · s Oø £yMn« y√ d Ë m i £yâH i n√ ' · ˚É r¸bv a ïyC¬ w¬ 28 :wyïx A ' e ˚Yvm ¸ H ¸ yC« ïw¬ '˚Úh ˚nYr „ W A b ¸
£yZr Ê W ¸ v e b –¸ £yõl i 'Evm ¸ H ¸ yC« l a •ôs E Ùy-te' ˚˙rk –¸ m ¸ yC« w¬ rÙÅb – h a -§im ˇè •s E Ùy-te' ˚`lv · ïyC¬ w¬
hú≈FnihÃw rÙÅ–bah-le' ˇè §b E ˚'Ër bAHyC√ò w¬ 29 :hAmyà r flΩ c ¸ m i •õE sÙy-te' ˚'yúb i yC√ w¬ •esk –A°
delˇû yC∆ h a rˇˇm a° '◊yC w¬ wyõx A ' e -le' bAHú√Cy¬w 30 :wyΩfld√g¸–b-te' vYr fi q Ÿ yC« w¬ rÙ°b – b –a •õs E Ùy-§yE'
£yØz∑« vi ryûˇ v i W ¸ ˇè ˚X·xH ¸ yC« ï¬w •°s E Ùy t∆nt OZ k –¸ -te' ˚Yxq Ÿ C«yw¬ 31 :'ïb A -y«n' · h√n' Aú yõn« ' · w¬ ˚Fnn∆Ø yE'
-le' ˇè ˚'yèb i yC√ w¬ £yÄs –i p Ka h a t∆nZOt¸–k-te' ˚ãx¸GlaHÃyï¬w 32 :£Ωd –fl b –a t∆nt GOY k –u h a -te' ˚Blb –¸ X ¸ yC« w¬
:'øl » -£i' 'wõh i ß ô nà b –i t∆nt O^ k –¸ ah 'Æ√n-re–kah ˚n'°AcAm t'û◊z ˚˜rm ¸ '◊yC w¬ £Åh e yib' ·
:•ïs E Ùy •Yr fi X O •ır O X A ˚h¸tl A° k A ' · hõv A r fl húyC√ x a yØn« b –¸ t∆nt OZ k –¸ ˇè rm e 'èyC◊ w¬ h – r fl` yik – yC¬ w¬ 33
£yúm i y√ ÙYnb –¸ -lav lúb –E ' a t ¸ yC« w¬ wy°n√ t ¸ m A b –¸ qõW a £eWyC√ú w¬ wyÅt A l » m ¸ W i ˇè bq O v · y¬ v`r fi q Ÿ yC« w¬ 34
rem'DyC◊ w¬ £Åx E n¬ t ¸ h i l ¸ ˇè §' E m A yà w¬ ÙÄmx · n¬ l ¸ wyät A nO b –¸ -lAkwà wy=n√ b –A -lAk ˚É mÿqyC√ w¬ 35 :£yïb –i r fi
˚ırk ¸ m A £yØn« d fl m G¸ h aâ wà 36 :wyïb i ' A ÙYt' O k –¸ b ¸ yC≈ú w¬ hAl' OÚ H ¸ lõb E ' A yôn« b –¸ -le' dˇˇr „^ ' E -yïk –i
> :£yïx i b –A X La h a rˇˇõaW hÅOvËraKp syZÊr¸s èˇ rp a yiXÙøpl ¸ £«yflÚr¸cim-le' ÙYtO'

Genesis 38
Hyúi'-dav Xô≈Cy¬w wy°Axe' tûˇ E'Em hYfld˚hÃy dÂrˇ yC≈ú w¬ 'wÅh i h a tûˇ v E b –A ˇè yh i yà ïw¬ 1
v
fi ˚ÚH ÙZmH ¸ ˚ yõn« v · n¬ k –¸ Hyú' i -ta–b h_fld˚hÃy £üAH-'Ër¬Cy¬w 2 :hΩr fl yix ÙBmH ¸ ˚ yõm i l GA d Á v ·
raht Gaú w¬ 4 :rˇˇïv E ÙYmH ¸ -te' 'Br fl q Ÿ yC« w¬ §°b–E delˇû t GE w¬ raht Gaõ w¬ 3 :Ahyïl e ' E 'Bb ◊ yC√ w¬ h A x eõ q –“ yC« w¬
'Br fl q Ÿ t Gi w¬ §Åb –E delˇû t GE w¬ ˇè d Ùv •est GO` w¬ 5 :§ïn√ Ù' ÙYmH ¸ -te' 'Br fl q Ÿ t Gi w¬ §°b –E delˇû t GE w¬ dÙYv
rˇˇû v
E l ¸ hõH KA ' i h_d fl ˚hÃy xü—q – yC« w¬ 6 :ÙøtO' –húAGtËdil¸–b byõz« k ¸ b
i húy√ h A wà h°AlEH ÙYm¸H-te'
˚hõt E m i yà w¬ h°w√ hÃy yûˇ n≈ yEvb –¸ vYfir hÅfld˚hÃy rÙZk¸–b rEvò yÄihyà w¬ 7 :rˇˇïm A t GA h – m Aõ H ¸ ˚ Ù˝rÙk¸b –
£úq ‘ h A wà h – t A° ' O £ûˇ b –E y¬ wà ßyõixA' teHúE'-le' '_b –◊ §Øn√ Ù'¸l ˇè hd fl ˚hÃy rem'`yC◊ w¬ 8 :hïw√ hÃy
-le' 'âA–b-£i' hU√yAhÃw vfirˇ z∑√° h a hûˇ y∆ h ¸ y« ÙYl ]1 'Bl G» yôk –i §Øn√ Ù' vfidˇ û ˇyC≈ w¬ 9 :ßyïixA'¸l vfirˇ õ∆z
yún≈ yEvb –¸ vfirˇ yC≈ô w¬ 10 :wyïx i ' A l¸ vfirˇ z∆õ -§Atnà yút Gi l ¸ bi l ¸ hAcr Ë ' aÅ tûˇ x E H i wà ˇè wyix' A teH' Eò
yüib¸H ÙätAGla–k râAmAt¸l Éhfld˚hÃy rem'ûyC◊ w¬ 11 :Ùøt' O -£¬gF temyC√õ w¬ h°W A v A rˇˇû H e '· hõw√ hÃy
'˚Yh-£¬gF t˚Bmy√ -§ep K rÅm a ' A yûˇ k –i yØn« b ¸ hûˇ l A HE ˇè ld –fi gà «y-dav ™yÄibA'-tyEb hûˇ √nm A ¸la'
tAmt GAõ w¬ £yÅm i yC√ h a ˇè ˚b – rË yC« w¬ 12 :Ahyïb i 'A tyúb –E beHt GEõ ¬ w rÅm A t GA ™elˇû t GE w¬ wy°x A ' e k –¸
h_r fl yixwà '˚Äh ˇè Ùn'◊c yòz≈ zœ gFOΩ -lav lavyC¬M w¬ hÄd fl ˚hÃy £exˇû nF√ yC« w¬ hÚd fl ˚hÃy-teHï' E v fi ˚ZH-tab –
húelOv ™yôimAx hú≈Fnih rˇˇÚOm'El rˇˇm Aõ t A l
¸ dˇˇgF¬ú yC… w¬ 13 :hAtïn√ m ¸ t Gi yõm i l GA d Á v · hA ˚húv E r„
ˇè •yivc FA b –a sòk a t G¸ w¬ h A yÄl e v A ïm E h – t Aä ˚n¸ml ¸ ' a yâd „ gà b –i r É ast GA w¬ 14 :ÙΩn'◊c zBgO l A hAtn√õ m ¸ t i
-yïk –i ˇè ht A ' · r fl yòk –i hAtn√° m ¸ iGt ™Ârˇ Z–d-lav rˇˇH eõ ' · £«yØn¬ yEv xatˇû p e b –¸ ˇè bH e t GEè w¬ •Ål GA v a t ¸ t Gi w¬
h°√nÙz¸l Ahõeb¸H¸x¬Cyw¿¬ hÅd fl ˚hÃy h A ˇû ' e r Ë «Cy¬w 15 :hïAKHi'¸l ÙYl hún√ t G¸ n« -'øl ◊ 'wàihÃw hÅAlEH lZfid√g
™«yÅalE' 'ÙZbA' èˇ '√Fn-hAbïAh ˇè rm e 'èyC◊ w¬ ™ÂrÄ–dah-le' Ahyäl e ' E X=yC≈ w¬ 16 :Ahyïn∆ p KA hõt A s –¸ k i yúk –i
:yïl A ' E 'ÙYbt A yúk –i ]1 yÅl Gi -§et G t Gi -ham ˇè rm e 'èt G◊ w¬ 'w°h i ÙYtl GA k a yúk –i vÅd fi y√ 'Zl ◊ yik – ò
§ÙYbr fl v E §út GE t Gi -£i' rem'àt G◊ w¬ §'Úc F◊ h a -§im £yõz∑« v i -yΩd Ê gFà xúl Ga H a ' · yôk i nO ' A rem'DyC◊ w¬ 17
ˇè ßm ¸ ït A x O rem'Ät G◊ w¬ ™ Ç l GA -§et G ' e rˇˇû H e ' · §ê Ùbflrv E h ¡A hûˇ Am rem'Æ◊Cy¬w 18 :ßïex¸lAH dˇˇúav
£“qˇû t GA w¬ 19 :Ùøl raht Gaú w¬ Ahyõl e ' E 'Bb ◊ yC√ w¬ h – l GAô -§et G yC« w¬ ßÚd  y√ b –¸ rˇˇû H e ' · ß õ X L¸ m a ˚ ßÅl e yitp ¸ ˚
xâl a H ¸ yC« w¬ 20 :–hït A ˚n¸ml ¸ ' a yBd „ gà b –i Hõb –a l ¸ t Gi w¬ h A y°l e v A m E h – p Aõ yivc ¸ rast GAú w¬ ™elt GEÅ w¬
h°H KA ' i h A dˇˇû yC¬ m i §ÙYbr fl v E h A taxq —ú l A yÅm i l GA d Á v · ïh A ˚hûˇ Evr „ ˇè dy¬ b –¸ £yÆz∑« v i ïh A yZÊdÃFg-te' häfld˚hÃy
'wúih hôAH„dŸ–qah hü≈Cy' a rÅm O 'El ˇè h – m A q O m ¸ yòH E nà ' a -te' lã' a H ¸ yC« w¬ 21 :–hï' A c A m ¸ 'Yl ◊ wÃ
-le' èˇ bAHè√Cy¬w 22 :hïAH„dŸq hõ∆zAb húAtÃyAh-'◊l ˚År¸m'û◊Cy¬w ™Ârˇ d –flÚ h a -lav £«yn¬õ yEvb A
hõ∆zAb húAtÃyAh-'◊l ˚År¸mïA' èˇ £ÙqAm G h a yòH E nà ' a £=g¬ wà h A y°t i 'Acm ¸ 'Zl ◊ rem'YyC◊ w¬ hÅd fl ˚hÃy
yZd
Ê gFà h a ˇè yt Gi x ¸ l aè H A hònF≈ h i z˚Úbl A hûˇ y∆ h ¸ n« §õp Ke h – l AÅ -xæ—–qïiGt èˇ hfld˚hÃy rem'`◊Cy¬w 23 :hïAH„dŸq
h`d fl ˚hyïl i d=gF¬ yC… w¬ £yÄiHfldÛx HZ»l¸Him¸–k |yûˇ ihÃy¬w 24 :–hïAt'Ac¸m 'B◊l hõAGta'Ãw hØ∆∑zah
Ah˚Y'yicÙh hÅfld˚hÃy rem'ûyC◊ w¬ £y°n« ˚nÃzl i hYr fl h A húnF≈ h i £ôg¬ Ãw ßÅt e l GA k –a rˇˇû m A t GA èˇ ht A nà ïz√ ˇè rm O 'El ¡
-reH·' èˇ Hyi'¸l rÅOm'El èˇ AhyèimAx-le' hòAx¸lAH 'yâh i wà t'Äc E ˚m 'wûˇ h i 25 :•Ωr „ W KA t i wÃ
£yôl i yitp K¸ h a wà temüetx O h a yãm i ¸l 'Ø√n-re–kah èˇ rm e 'èt G◊ w¬ hÚflrh A yõk i nO ' A ÙÅl G hel G ˇû ' E
-'◊l §úk –E -lav-yïk –i y«nF m GeÅ m i hûˇ q “ d Ë ˇ ïc A ˇè rm e 'èyC◊ w¬ hÄfld˚hÃy rˇˇû k –E yC¬ w¬ 26 :hel G ï' E h A hõX Le m Ga h a wÃ
húnF≈ h i wà h – t GA° d Ë l i tûˇ v E b –¸ yõh i yà w¬ 27 ]2 :–hïAGt¸vfid¸l dÙYv •úas√y-'ø◊lwà y°n« b ¸ hûˇ l A H E l ¸ h A yõt Gi t a nÃ
râH O q Ÿ t Gi w¬ tÂdl GeÄ y¬ m ¸ h a xûˇ q –— t Gi w¬ dˇˇy√° -§et G yC« w¬ h – t GAõ Ë dl i b ¸ yúh i yà w¬ 28 :–hïn√ X ¸ b i b –¸ £yõm i Ù'¸t
'ûˇ cA y√ ˇè hnF≈ h i wà ÙÄdy√ byûˇ H i m E k –¸ |yûˇ h i yà w¬ 29 :hïn√ H O 'Êr 'úAc√y hõ∆z rÅOm'El ˇè yn« H A Ù`dy√ -lav
ˇè rx a ' a wà 30 :¶Ârˇ ïp KA ÙYmH ¸ 'Br fl q Ÿ yC« w¬ ¶Ârˇ p KA° ßyûˇ l e v A t GA c ¸ r fiY p KA -ham rem'àt G◊ w¬ wyÅx i ' A
< :xfirˇ ïz√ ÙYmH ¸ 'Br fl q Ÿ yC« w¬ y°n« H KA h a Ù˜dy√ -lav rˇˇH eú ' · wyÅx i ' A 'ûˇ c A y√

Genesis 39
ˇè £yixb –A X La h a rˇˇW aò häOvËraKp syâÊr¸s ÉrapyiXÙKp ˚hºn≈ q Ÿ yC« ¬w hAmyà r flÚ c ¸ m i dˇˇr fiZ ˚h •õs E ÙyÃw 1
ˇè hw√ hÃy yòh i yà w¬ 2 :hAm G ïH A ˚hYÁdÊrÙh rˇˇúeH·' £yÅl i 'Evm ¸ H ¸ C«yh a ˇè dyC¬ m i yÅr Ê c ¸ m i Hyûˇ ' i
wyØn√ d O ' · 'Ërˇ û ˇyC¬ w¬ 3 :yΩr Ê c ¸ m Gi ha wyõn√ d O ' · tyúb E b –¸ yàh i Ãyw¬ x fi y°l i c ¸ m a Hyûˇ ' i yõh i yà w¬ •Ås E Ùy-te'
•ús E Ùy 'âc A m ¸ yC« w¬ 4 :Ù¡dy√ b –¸ fixyúil¸cam hõ√whÃy hÅeWOv '˚Zh-reH' · ˇè lk O wà ٰt G ' i hõw√ hÃy yúk –i
:Ù¡dy√ b –¸ §út a n√ ÙYl-H∆y-lAkwà ÙÅtyEb – -lav ˇè ˚hèd „ q ÷ p ¸ yC¬ w¬ ÙÚt' O tÂrˇ û ˇH A yà w¬ wyõn√ yEvb –¸ §ôx E
-te' hô√whÃy ™Ârˇ üAbÃy¬w ÙÅl-H∆y rˇˇû H e ' · -lAk – ˇè lv a wà ÙÄtyEbb –¸ Ùät' O dyâq ÷ p ¸ h i zÉ ' A m E yáh i yà w¬ 5
t«yõa–ba–b ÙÅl-H∆y rˇˇû eH·'-lAkb –¸ ˇè hw√ hÃy tòk –a r Ë b –i yãh i Ãyw¬ •°s E Ùy lûˇ l a gà b –i yYr Ê c ¸ m Gi h a tyúb –E
yúk –i hAm˚Å'm ¸ ˇè Ùt G ' i v`d fi y√ -'◊l Ãw Ç•EsÙy-d¬y¸–b êÙl-reH·'-lAk – bûzO v · yC¬ w¬ 6 :hΩd  W KA b a ˚
húp E y«w ra't OY -hEpyà •Ås E Ùy yûˇ ihÃy¬w l°EkÙ' '˚Zh-reH·' £exõeGlah-£i'
h
A yõn∆ yEv-te' wyôn√ d O ' · -teHïE' 'üAKWiGt¬w heGlÅE'Ah £yZÊrAbË–dah èˇ raxa' yÄihÃy¬w 7 :hïe'Ëram
§ûˇ h E wyØn√ d O ' · teHˇû ' E -le' èˇ rm e 'èyC◊ w¬ |§é' E m A yà w¬ 8 :yïGimv i húb A k ¸ H i rem'Yt G◊ w¬ •°s E Ùy-le'
˚Fnn∆= yE' 9 :yΩd Ê y√ b –¸ §út a n√ ÙYl-H∆y-reH·' lBOkÃw t«y°A–ba–b-ham yõt Gi ' i vBd fi y√ -'◊l yØn« d O ' ·
rˇˇû He ' · b –a ™õt A Ù'-£i' yúk –i hAm˚Å'm ¸ ˇè ynF« m Geè m i ™òW a x A -'øl ◊ wà yÇ nF« m Ge m i h ê z∑∆ h a t«yˇû b –a b –a lÙädg√
:£yïih»l'ïEl yit'õAXAxÃw t'Ø◊∑zah èˇ hAlOdÃFgah hòAvflrAh häeWÈvïe' ™yâE'Ãw Ù°Gt¸Hi'-¸Gta'
–hõAl¸ce' búa–k¸Hil AhyôelE' vúamAH-'◊lÃw £Ù°y |£Ùûy •õs E Ùy-le' h – r flB b –¸ d fi k –¸ yàh i yà w¬ 10
Ù°t G k ¸ 'alm ¸ tÙZWv · l a hAtyà b –aõ h a 'Bb ◊ yC√ w¬ hØz∑∆ h a £Ùûˇ yC h a k –¸ ˇè yh i yà w¬ 11 :–hïm GA v i tÙByh ¸ l i
hûˇ b
A k ¸ H i rˇˇm OY 'El Ù_dgà b i b –¸ ˚hüEWp K¸ t ¸ t Gi w¬ 12 :t«yïb –A b –a £õH A t«yb –aô h a yúH E nà ' a m E Hyä' i §yâ' E wÃ
búz¬ v A -yïk –i h – t AÅ Ù'Ërk –i ˇè yh i yà w¬ 13 :hAc˚øxh a 'úc E yC≈ w¬ s√nyC√õ w¬ h – d flÅ y√ b –¸ ˇè ÙdÃgb –i b`zO v · yC¬ w¬ y°m Gi v i
ˇè £h e l A rem'`t G◊ w¬ h – t AÄ yEb yûˇ H E nà ' a l¸ 'ãr fl q Ÿ t Gi w¬ 14 :hAc˚øxh a s√nyC√õ w¬ h – d flÚ y√ b –¸ Ù˜dgà b –i
yÅm Gi v i bûˇ k –a H ¸ li ˇè yl a ' E 'òb –A ˚n°b –A qexˇû c a l ¸ yYr Ê b ¸ v i Hyúi' ˚nôAl 'yibúEh ˚Ä'Ër rÅOm'El
b`zO v · yC¬ w¬ 'Úr fl q Ÿ ' e w√ yõl i Ùq yitm OB yÊrh · -yïk –i ÙÅvm ¸ H A k ¸ yûˇ i hyà w¬ 15 :lÙ¡dgF√ lÙıq¸–b 'YflrŸqe'√w
wyõn√ d O ' · 'Ùúb – -dav –h°Al¸ce' Ù˜dÃgi–b xú¬FnaGt¬w 16 :hAc˚øxah 'úc E yC≈ w¬ s√nyC√õ w¬ yÅl i c ¸ ' e ˇè ÙdÃgb –i
debüevAh yãalE'-'ïA–b rˇˇÚOm'El heGlõE'Ah £yBÊrb A d –Ë k –a wyÅl A ' E rˇˇû b –E d fi t G¸ w¬ 17 :ÙøtyEb – -le'
'Úr fl q Ÿ ' e w√ yõl i Ùq yúm i yÊrh · k –a yàh i yà w¬ 18 :yïb –i qexc aú l ¸ ˚nõAGl At'úEbEh-reH·' y_Êr¸bivïAh
yZr
„ b ¸ d–Ê -te' wyMn√ d O ' · v fi mOâ H¸ k i yÉ hi yà w¬ 19 :hAc˚øxh a s√nyC√ú w¬ yõl i c ¸ 'e Ù_dgà b –i bBzO v · yC¬ w¬
ßÚ–d¸bav yõil ]1 –hAWúAv heGlÅE'Ah £yZÊrAbË–da–k rÅOm'El èˇ wyAlE' h`flr¸–bÊ–d râeH·' ÙÄGt¸Hi'
£Ùàqm ¸ rahs –OÅ h a tyûˇ b–E -le' èˇ ˚hèn≈ t G¸ yC« ïw¬ ÙÄt' O •äs E Ùy y=n≈ d O '
· x É q–— yC« w¬ 20 :Ùïp K ' a raxyC«õ w¬
ˇè hw√ hÃy yòh
i yà w¬ 21 :rahs –Oø h
a tyúb E b–¸ £õH A -yihyà w¿¬ £yÚr Ê ˚s·' ™elõeGmah yB„ryis·'** y„r˚s·'*-reH·'
rˇˇòaW §ãEGt«Cy¬w 22 :rahøO–sah-tyEb – rˇˇW aú yõn≈ yEvb –¸ ÙØnF x
i §ûˇ t
GE yC« w¬ desx A° wyõl A ' E XúyC≈ w¬ •Ås E Ùy-te'
tâ' E wà rahs –OÚ h
a tyûˇ b E b
–¸ rˇˇH eõ ·' £ÅÊryis·'ûˇ Ah-lA–k tE'ò •Ås E Ùy-d¬yb –¸ ˇè rh a s –Oè h a -tyEb –
hòe'Or rahÄO–sah-tyE–b rˇˇû aW |§yûˇ E' 23 :hïeWOv hú√yAh '˚Yh £ÅH A ˇè £yiWv O rˇˇH eò ' · -lAk –
hú√whÃy hõeWOv '˚Bh-reH·'ï¬w Ù°t G ' i hõw√ hÃy rˇˇH eú '· b –a ÙÅdy√ –¸b ˇè hm A ˚è'm ¸ -lAk – -tï' e
< :fixyïl i c
¸ m a

Genesis 40
£«yr fiY c ¸ m i -™elïm e húq ‘ H ¸ m a ]3 Fw_'¸XúAx heGlÅE'Ah £yZÊrAbd –Ë h a ˇè rx a ' a yÄh i yà w¬ 1
wy°s A yÊrs A yûˇ n≈ H ¸ lõv a hÅv O r Ë p Ka •Zc O q Ÿ yC« w¬ 2 :£«yr flΩ c ¸ m i ™elúem¸l £õehy≈nOd·'al h°epO'AhÃw
rˇˇW aú tyôb –E rÄm a H ¸ m i b –¸ £ät A ' O §ât GE yC« w¬ 3 :£yïp i Ù'Ah rˇˇW aú lõv a wà £yÅq ÷ H ¸ m Ga h a rˇˇû W a lavò
rˇˇû W
a dOqp ¸ yC« w¬ ∏ 4 :£ïH A r˚Bs' A •õs E Ùy rˇˇH eú ·' £Ùàq¸m rahÚO–sah tyûˇ E–b-le' ]1 myõx i b –A X a h a
˚É m¸lx a ïyC¬ w¬ 5 :rˇˇïm A H ¸ m i b –¸ £yõm i y√ ˚Byh ¸ yC« w¬ £°t A ' O tÂrˇ ûˇ H A yà w¬ £õt GA ' i •ôs E Ùy-te' £yüixA–baLXah
hûˇ q ’ H ¸ m Ga h a ÙÚml » x · §Ù˘rt ¸ p i k –¸ Hyõi' dÅAxe' hAlyà ˇû l a b –¸ ˇè Ùm»lx · Hyò' i £äh e y≈nH ¸ £Ùâlx ·
'^b ◊ yC√ w¬ 6 :rahs –Oø h a tyúb E b –¸ £yYr Ê ˚s·' rˇˇH eú ' · £«yr fiÅ c ¸ m i ™elˇû m e l ¸ ˇè rH e ·' hÄepO'AhÃw
yûˇ s E yÊrs ¸ -te' lã' a H ¸ yC« w¬ 7 :£yïp i v · zO £õnF√ h i wà £Åt A ' O 'Ërˇ ˇû yC¬ w¬ r’qb –OÚ b –a •õs E Ùy £ôh e yEl' ·
£yõv i r fl £úk e y≈np K¸ v fi ˚ôd – m a rˇˇm OÚ 'El wyõn√ d O ' · tyúb –E rˇˇm aô H ¸ im¸b ÙüGti' râeH·' hÄOvËrap
£äh e l E ' · rem'=yC◊ w¬ ÙÚt' O §yûˇ E' rˇˇt Eõ p O ˚ ˚n¸ml aÅ x A £ÙZlx · wyÅl A ' E ˚˘rm ¸ '◊yC w¬ 8 :£ÙïyC h a
£yôq ÷ H ¸ m Ga h a -rˇˇïW a rˇˇüp KE s a yà w¬ 9 :yïl i 'õn√ -˚r¸p K s a £yØn« r O ¸tp Ki ˇè £yihl » 'El ¡ 'Ù`lh · •Äs E Ùy
hûˇ H A l » H ¸ §epgF∆õ b a ˚ 10 :yïn√ p A l ¸ §epg∆õ -h≈nF h i wà yàm i Ùl·xb –a ÙÅl rem'ûyC◊ w¬ •°s E Ùy¸l ÙYml » x · -te'
:£yïb i n√ v · h A yõt e l » k –¸ H ¸ ' a ˚lyúH i b ¸ h i h – c FAÅ n« hûˇ t A l ¸ v A ˇè taxr fiè p O k ¸ 'yòh i wà £°g« yÊrW A
hÅv O r Ë p Ka sÙûˇ k – -le' ˇè £t A ' O Xòax¸We'ï√w £yÄib√n·vïAh-te' xûˇ q –— ' e w√ yÚd Ê y√ b –¸ hYv O r Ë p Ka sÙBkwà 11
ˇè tH e l »è H ¸ Ù°nr O t ¸ p Ki hõz∆ •Ås E Ùy ˇè Ùl rem'`yC◊ w¬ 12 :høv O r Ë aKp •úa–k-lav sÙõ–kah-te' §úEGte'√w
-te' ˇè hv O r Ë p a 'òW KA y« £yÄm i y√ teHZ»l¸H |dÙZv¸–b 13 :£ïEh £yõimy√ teHl »B H ¸ £yØg« r Ê ˇ û ˇW
KA h a
§ÙÅH'Êrˇ ïh A ˇè Xp KA H ¸ m Gi k –a ÙÅdy√ b –¸ ˇè hv O r Ë p Ka -sÙk t GAò t a n√ Ãw ß°∆Fna–k-lav õ߸byïiH·h¬w ßÅeH'◊r
-AtyïW i v A wà ™Ål A baXyûˇ y« ˇè rH e ' · k –a ß Æ t G¸ ' i y«nˇû t Ga r Ë k a zà -£i' yüik – 14 :˚hæq ‘ H ¸ m a t A yõy« h A rˇˇH eú ' ·
-yïi–k 15 :hï∆∑zah t«yúa–bah-§im y«nõat'EcÙhÃw hÅOvËraKp-le' èˇ yn« t Gaè r Ë k –a zà h i wà desx A° yYd Ê m GA v i 'únF√
yõti ' O ˚BmW A -yïk –i hAm˚Å'm ¸ yït i yûˇ W i v A -'◊l ˇè hp KO -£¬gwà £yÚÊrb ¸ v i h A ¶Ârˇ ' eõ m E yit G b ¸ nF¬Ø gF… bûnFO g…
•Ås E Ùy-le' ˇè rm e 'èyC◊ w¬ rˇˇt A° p KA bÙZX yûˇ k –i £yõp i ' O h A -raW 'Ërˇ yC¬ú w¬ 16 :rÙïb – b –a
§ØÙy¸lv e ïh A lûˇ s –a b a ˚ 17 :yïH i '◊r-lav yYÊrOx yúEGlas hôAH»l¸H hÆnF≈ h i wà yÅm i Ùl·xb –a ˇè yn« ' · -•a'
lúavEm lõa–sah-§im £ôAtO' lúEkO' •ÙÄvh A wà h°p e ' O hûˇ W E v · m a hYOvr Ë p Ka lúk a ' · m a l_k –O m i
£yõm i y√ teHl »B H ¸ £yÅl Gi s –a h a ˇè tH e è»l¸H Ù°nOr¸tiKp hõ∆z rem'Ø◊yC w¬ ˇè •s E Ùy §avyC¬ò w¬ 18 :yïH i '◊r
húl A t A wà ßyÅl e v A ïm E èˇ ß¸H'¡◊r-te' h`OvËrp a 'âW KA y« £yÄm i y√ teHZ»l¸H |dÙZv¸–b 19 :£ïEh
£Ùûˇ yC b –a |yûˇ h i yà w¬ 20 :ßyïl e v A Em õßËrAW¸–b-te' •Ù_vAh lúakA'Ãw ¶°Ev-lav õ߸tÙ'
-te' 'ãAKW«Cy¬w wyÚfldAb·v-lAk¸l hõeGt¸Him Wavú¬Cy¬w hÅOvËraKp-te' tÂdˇ û ˇl Ge h u ]3 mÙyò yÄH i yilH K¸ h a
beHyC√ô w¬ 21 :wyΩd fl b A v · ™ÙBtb –¸ £yõp i ' O h A rˇˇW aú H'_◊r-te'Ãw £yÄ÷q¸HaGmah rˇˇû aW |H'˘◊r
tôE'Ãw 22 :høOvËraKp •úa–k-lav sÙõk – h a §út GE yC« w¬ ˚h°q ‘ H ¸ m a -lav £yõq ÷ H ¸ m Ga h a rˇˇW aú -te'
£yôq ÷ H ¸ m Ga h a -rˇˇïW a rˇˇüak√z-'ø◊lÃw 23 :•ïEsÙy £õehAl rˇˇôatAKp rˇˇúeH·'a–k h°AlAGt £yõp i ' O h A rˇˇW aú
> :˚hïx E k –A H ¸ yC« w¬ •õs E Ùy-te'

Genesis 41
-lav dˇˇm Eú v
O hõnF≈ hi wà £Ål E x O hZv O r Ë pa ˚ £y°m i y√ £«yˇû t
a n√ H ¸ ¶õq –‘ mi yàh
i yà w¬ 1
rˇˇW
A° b
–A tZ' O yÊrb ¸ ˚ hõ' e r Ë m
a tÙBpyà tÙÅrp KA vabˇû H e ˇè tl » v
O rÄ' O yà h
a -§im hûˇ nF≈ h i wà 2 :rˇˇ' Oø yà h a
-§im ˇè §h e y„rx · ' a tÙ`lv O tÙÄrEx·' tÙ˘rAKp vabüeH hU≈FnihÃw 3 :˚xï' A b –A h√nyõv e rË t Gi w¬
túap¸W-lav tÙ˜rAKpah lecúE' h√nd Ë ˇm O_ v · t Ga ïw¬ rˇˇWA° b –A tÙûˇ –qfidÃw hõe'Ëram tÙBvflr rÅO'Ãyah
vabûˇ eH tE'ò rÅAWA–bah t˘O–qfidÃw ˇè h' e r Ë m Ga h a tÙ`vr fl tÙÄrp KA ah h√nl ¸ ˇû k
a '◊tG w¬ 4 :rˇˇ' Oø yà h a
ty°n« HE £Yl » x · yC¬ ïw¬ §àH A y«yC w¬ 5 :høv O rË p Ka ¶õq — y«yC w¬ tÚ' O yÊr¸–bahÃw hõe'ËraGmah tBp O yà tÙÅrp KA h a
vabˇû H e ˇè hnF≈ h i wà 6 :tÙøbX O wà tÙB'yÊrb –¸ dˇˇx Aõ ' e hún∆ q “ b –¸ tÙ_lv O £yÄl i b –Û H i vabˇû H e |hûˇ nF≈ h i wÃ
£yûˇ l i b –Û H Ki h a ˇè hn√ v ¸ l aè b ¸ t Gi w¬ 7 :§ïh e y„rx · ' a tÙYxm ¸ c O £yÚÊ d“q tZOp˚d¸H˚ tÙõ–qfi–d £yÅilÛ–biH
húnF≈ h i wà hYv O r Ë p Ka ¶úq — y«yC w¬ tÙÚ'l E m G¸ h a wà tÙY'yÊrb –¸ h a £yÅl i Û–biKHïah vabûˇ eH tE'ò tÙÅ–qfi–dah
yúEGmuXËrax-lA–k-te' '_flrŸq«Cy¬w xÄal¸H«Cyw¬ ÙÅx˚r £evˇû p KA t Gi w¬ ˇè rq ’ b –Oè b a yòh i yà w¬ 8 :£Ùølx ·
rˇˇt Eú ÙKp-§yE'wà ÙÅml » x · -te' èˇ £ehAl h`OvËraKp râEKpasÃy¬w Ahy°m e k A x · -lAk – -te'wà £«yr fiY c ¸ m i
-te' rˇˇÚOm'El hYOvËraKp-te' £yÅq ÷ H ¸ m Ga h a rˇˇû W a ˇè rb –E d fi yà ¬w 9 :høOvËrap¸l £õAtÙ'
rÄm a H ¸ m i b –¸ yät i ' O §ât GE yC« w¬ wyÚd fl Ab·v-lav •ûˇ ac“q hYOvËraKp 10 :£ÙïyC h a ryúk –i zà m a yõn« ' · yà' a X A x ·
hAlÃyúal¸–b £Ù_l·x húAm¸laxï¬Fn¬w 11 :£yïipO'Ah rˇˇúaW tõE'Ãw yàt i ' O £yÅx i b –A X La h a rˇˇû W a tyEb – ò
yÄrÊ b ¸ v i ravˇû n¬ ˚nät GA ' i £âH A wà 12 :˚n¸mïl A x A ÙYml » x · §Ùırt ¸ ipk –¸ Hyô' i '˚Úhw√ yûˇ n« ' · dˇˇx Aõ ' e
ÙYml » x · k –a Hyú' i ˚ny°t E m O l » x · -te' ˚nõl A -rAt G p ¸ yC« w¬ ÙÅl-rep K s a =nFà w¬ £yÅx i b –A X La h a rˇˇû W a l ¸ debv e ò
ÙBt' O wà yõnF« k –a -lav byúH i h E yôt i ' O h°y√ h A §ûˇ k –E ˚nõl A -ratïKAp rˇˇH eú ' · k –a yôh i yà w¬ 13 :rˇˇït A p KA
ˇè xl Ga g¬ yà w¬ rÙ°b – h a -§im ˚hõc u yÊryà w¬ •Ås E Ùy-te' 'Zr fl q Ÿ yC« w¬ èˇ hOvËraKp xòal¸H«Cy¬w 14 :hïAlAt
£ÙZl·x •ÅEsÙy-le' èˇ hOvËraKp rem'`◊Cy¬w 15 :høOvËraKp-le' 'Y◊byC√ w¬ wyÅt A l » m ¸ W i •ûˇ l GE x a yà w¬
rˇˇt GOB p ¸ l i £ÙYlx · vúm a H ¸ t Gi rÅm O 'El ˇè ßyèl e v A yit G v ¸ m aò H A yÆ« n' · w¬ ÙÚt' O §yûˇ ' E rˇˇt Eõ p O ˚ yit G m ¸ l aÅ x A
-te' hõn∆ v · y¬ £yàh i l » ' È yÚd fl v A l ¸ i–b rˇˇYOm'El h_OvËraKp-te' •üEsÙy §avyC¬= w¬ 16 :Ùøt' O
-lav dˇˇm Eõ v O yún« nà h i yàm i l » x · b –a •°s E Ùy-le' hYv O r Ë p Ka rˇˇb –Eú fidÃy¬w 17 :høOvËraKp £ÙBl¸H
tZp O y«w rˇˇW Aõ b –A tÙB'yÊrb –¸ tÙÅrp KA vabˇû H e ˇè tl » v O rÄ' O yà h a -§im hûˇ nF≈ h i wà 18 :rˇˇ' Oø yà h a túp a W ¸
§Åehy„r·xa' tÙZlOv èˇ tÙrEx·' tÙ`rAKp-vabïeH hU≈FnihÃw 19 :˚xïA'b –A h√nyõv e r Ë t Gi w¬ ra't GOÚ
¶Ârˇ ' eú -lAkb –¸ h√nF h Eô k A yityüi'r fl -'øl ◊ rˇˇW A° b –A tÙûˇ q – r fi wà dˇˇ' OY m ¸ ra't GO_ tÙBvr fl wà tÙâl G d –fi
vabüeH tûˇ ' E tÙÚvr fl h A wà tÙõq – r fi h A tÙÅrp KA h a ˇè hn√ l ¸ k aè '◊t G w¬ 20 :fivr O¡ l A £«yr fiY c ¸ m i
-yik – ˇè vd fi Ùn '`l ◊ wà h√nb –eÄ r Ë q ÷ -le' h√n'Z◊bAGt¬w 21 :tøO'yÊr¸–bah tÙYnOH'ÊrAh tÙ_rAKpah
'Ârˇ õE'√w 22 :¶æ“qyi'√w h°AGlx i t G¸ b –a rˇˇH eõ ' · k –a vÅr fi §ûˇ h e yE'Ëram˚ h√nÅe–bËr÷q-le' ˚'ûˇ Ab
ˇè hnF≈ h i wà 23 :tÙøbX O wà tB' O l E m ¸ dˇˇx Aõ ' e hún∆ q “ b –¸ t_l » v O £yÄilÛ–biH vabûˇ eH |hûˇ nF≈ h i wà y°m i l » x · b –a
:£ïh e y„rx · ' a tÙYxm ¸ c O £yÚd Ê q “ tÙZpd Á H ¸ tÙõq – d –fi tÙBmn… c ¸ £yÅl i Ûb – H i vabˇû H e
-le' ˇè rm a ' O ïw√ tÙÚbX LO h a £yõl i Û–biHïah vabúeH tôE' tÅO–qfi–dah ]1 myûˇ l i b –Û H i h A ˇè ®v ¸ l aè b ¸ t Gi w¬ 24
hYOvËraKp £ÙBl·x hÅOvËrp Ka -le' ˇè •s E Ùy rem'`yC◊ w¬ 25 :yïl i dyõgF« m a §yú' E wà £yÅm Gi X u r Ë x a ïh a
t˘OrAKp vabüeH 26 :høOvËrap¸l dyúgF« h i hõW e v O £yôih»lÈ'Ah rˇˇüeH' · tûˇ ' E '˚Úh dˇˇû x A ' e
£ÙYlx · h√nF h E° £yõn« H A vabúeH tÅObOLXah ]3 m è yilb –Û H Ki ïh a vabH eò wà h√nF h EÅ ˇè £y«nH A vabH eò tÄb O X LO h a
vabòeH §Äehy„r·xa' tZ»lOvAh täOvr fl h A wà tÙâq – r fi ˇ ïAh tÙrAKpah∏ vabˇû H e wà 27 :'˚øh dˇˇx Aú ' e
yún≈ H ¸ vabH eõ ˚Dyh ¸ y« £yÚd Ê q –“ h a tÙYpd Á H ¸ tÙÅqr „ h A ˇè £yilb –Û H i ïh a vabH eò wà h√nF h EÅ ˇè £y«nH A
hõeWOv £yôih»lÈ'Ah rˇˇüeH·' hÚOvËraKp-le' yit G r Ë ˇb –aõ d –Ê rˇˇeúH·' rÅAbfl–dah '˚Zh 28 :bïAvflr
¶Ârˇ úe'-lAk¸–b lÙ˜d√Fg vúAbAW tÙÚ'b –A £yõn« H A vabH eú hônF≈ h i 29 :høOvËraKp-te' húA'Ëreh
¶Ârˇ û ˇ' e b –¸ võb A W KA h a -lAk – xúk –a H ¸ n« wà §Åh e y„rx · ' a ˇè bv A r fl yòn≈ H ¸ vabH eâ ˚m“qwà ∏ 30 :£«yr flΩ c ¸ m i
yôn≈ p K¸ m i ¶Âr' AÅ b –A ˇè vb A W KA h a v`fid√Fw«y-'ø◊lÃw 31 :¶Ârˇ ïA'Ah-te' bõAvflrAh húAGlk i wà £«yr flÚ c ¸ m i
£Ù_l·xah tÙ^nAKHih lâavÃw 32 :dˇˇ' Oø m ¸ '˚Yh dˇˇb Eú k A -yïk –i §°k E -y„r·xa' '˚Yhah búAvflrAh
£yõh i l » ' È h A rˇˇh Eú m a m ¸ ˚ £yÅh i l » ' È h A £ûˇ v i m E ˇè rb A d –fl h a §Ù`kn√ -yïk –i £«ym A° v · p Ka hYv O r Ë p Ka -le'
¶Ârˇ ' eú -lav ˚hõt E yiHy«w £°k A x A wà §ÙZbn√ Hyõ' i hÅv O r Ë p a 'Zr  y≈ ˇè ht GA v a wà 33 :ÙøtW O v · l a
-te' ˇè Hm GE x i wà ¶Ârˇ °A'Ah-lav £yYÊd÷q¸Kp dˇˇq ‘ú p ¸ y¬ wà hÅv O r Ë ap hûˇ W e v · y¬ 34 :£«yr flΩ c ¸ m i
£yûˇ n« H KA h a ˇè lk e ' Oè -lAk – -te' ˚Äcb –¸ q Ÿ y« wà 35 :vïb A W KA h a yún≈ H ¸ vabH eõ b –¸ £«yr fiÅ c ¸ m i ¶Ârˇ û ˇ' e
£yYÊrAve–b lekBO' h_OvËraKp-d¬y taxüat G rãb A -˚r¸b – c ¸ y« wà hel G E°'Ah tYO'A–bah tÅObOLXah
®yõy∆ h ¸ t Gi rˇˇH eú ' · bÅv A r fl h A yûˇ n≈ H ¸ ˇè vabèeH¸l ¶ÂrÅA'Al èˇ §Ùd“–qip¸l lek`O'Ah h=√yAhwà 36 :˚rˇˇïm A H A wÃ
rˇˇb Aõ d –fl h a búX a y«yC w¬ 37 :bïv A flrA–b ¶Ârˇ õA'Ah tB„rA–kit-'ø◊lÃw £«yr flÚ c ¸ m i ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸
'ûˇ c A m ¸ n« h · wyÚd fl b A v · -le' hYv O r Ë p Ka rem'ByC◊ w¬ 38 :wyΩd fl b A v · -lAk – yõn≈ yEvb ¸ ˚ hÚv O r Ë p a yûˇ n≈ yEvb –¸
yâ„r·xa' •ÅEsÙy-le' èˇ hOvËraKp rem'`yC◊ w¬ 39 :Ùïb – £yõh i l » ' È fix˚ır rˇˇôeH·' Hyài' hØ∆zAk
ˇè ht GA ' a 40 :ßÙømk –A £õk A x A wà §ÙBb√n-§yE' t'°◊z-lA–k-te' õ߸tÙ' £yôih»lÈ' fivy^ÊdÙh
:≠ïm Ge m i lBd –fi gà ' e 'õs –E k –i h a qBr fi y°m Gi v a -lAk – qûˇ H Ka y« ßyõKip-lavwà yÅt i yEb – -lav hûˇ y∆ h ¸ t Gi
:£«yΩflr¸cim ¶Ârˇ úe'-lA–k lõav Ø߸t' Oø yit G ˇû t a n√ ˇè h' E r Ë •°EsÙy-le' hYOvËraKp rem'B◊Cy¬w 41
Hòb –E l ¸ yC¬ w¬ •°s E Ùy dˇˇû y¬ -lav h – t Aõ ' O §út GE yC« w¬ ÙÅdy√ lûˇ avm E ˇè Ùt G v ¸ b –a X a -te' h`v O r Ë p Ka rasyC√= w¬ 42
ÙÄt' O bûˇ k –E r Ë yC¬ w¬ 43 :Ù¡r'√wF ac-lav bõAh√∑zah dˇˇúibËr £eWô√yC w¬ HÅH E -y„dgà b –i ˇè ÙtO'
-lAk – lõv a ÙÅt' O §ÙZtn√ wà ™Úr „ b ¸ ' a wyõn√ p A l ¸ ˚B'r Ë q Ÿ yC« w¬ ÙÅl-reH' · ˇè hn∆ H ¸ m Gi h a tebk –eò r Ë m i b –¸
-'ø◊l ßyÄÂdAv¸lib˚ hÚOvËrap yûˇ «n·' •õEsÙy-le' h_OvËraKp rem'^yC◊ w¬ 44 :£«yr flΩ c ¸ m i ¶Ârˇ ' eú
hZOvËrap 'âflrŸq«Cy¬w 45 :£«yΩflr¸cim ¶Ârˇ úe'-lAk¸–b ÙYlÃgfir-te'wà Ù_dy√ -te' Hyüi' £yâr Ê y√
§Y' O §úh E k –O vfirˇ p eô yiXÙúp K -tab – tÆn¬ s ¸ ï' A -te' ÙZl-§et G yC« w¬ x fiÇ n≈ v ¸ p Ka tûˇ n¬ p ¸ ïc A • ê s E Ùy-£EH
hØn√ H A £yûˇ H i l » H ¸ -§eb – ˇè •s E ÙyÃw 46 :£«yΩflr¸cim ¶Ârˇ úe'-lav •õs E Ùy 'úc E yC≈ w¬ h°H KA ' i l ¸
rˇˇb OY v · yC¬ ïw¬ hÅv O r Ë p a yûˇ n≈ ¸pl Gi m i ˇè •s E Ùy 'òc E yC≈ w¬ £«yr flÚ ¸cim-™elïem hZOvËraKp yõn≈ p ¸ l i Ùàdm ¸ v A b –¸
:£yïc i m A q Ÿ l i v°b A W KA h a yûˇ n≈ H ¸ vabH eõ b –¸ ¶Âr' AÅ h A Wavˇû t Ga w¬ 47 :£«yΩflr¸cim ¶Ârˇ úe'-lAk¸–b ]2
-§et G yC« w¬ £«yr fiÅ c ¸ m i ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸ ˇè ˚yAh rˇˇH eò ' · £yÆn« H A vabûˇ eH |lekZO'-lA–k-te' ¶ãO–bŸq«Cy¬w 48
râb –O c¸ yC« w¬ 49 :–hïk A Ùt¸b – §út a n√ h A yõt e b O yibs ¸ rˇˇH eú ' · ryôv i Ah-h„d¸W lek^O' £yÚÊrAve–b lekYO'
:rˇˇïp KA s ¸ m i §yú' E -yik – rˇˇp KOY s ¸ il lBfidAx-yi–k dˇˇv aô dˇˇ' OÚ m ¸ hûˇ b –E r Ë h a £õyC√ h a lÙBxk –¸ rˇˇb –Aô •ús E Ùy
èˇ ÙGl-hfld¸lï√y rˇˇH eò ' · b°v A r fl h A tûˇ n¬ ¸H 'ÙYbt GA £Ârˇ X eú b –¸ £yØn« b A yûˇ n≈ H ¸ ˇè dl Ga y… •òs E Ùy¸l˚ 50
rÙYk¸–bah £úEH-te' •ôEsÙy 'BflrŸqyC« w¬ 51 :§Ùø' §úh E k –O vfirˇ p eõ yiXÙúp K -tab – tØn¬ s ¸ ï' A
tôE'Ãw 52 :yïibA' tyúE–b-lA–k tõE'Ãw yÅilAm·v-lA–k-te' èˇ £yih»l' È y«nH Kaò n¬ -yïk –i h°H Ke n¬ m ¸
h√nyàl e k ¸ t Gi w¬ 53 :yïy« nà v A ¶Ârˇ ' eú b –¸ £yõh i l » ' È y«nr fiB p ¸ h i -yïk –i £«yr flÚ p ¸ ' e 'Zr fl q “ yõn« H KE h a £úH E
yòn≈ H ¸ vabˇû H e h√nyäl Ge x i t G¸ w¬ 54 :£«yr flΩ c ¸ m i ¶Ârˇ ' eú b –¸ hõy√ Ah rˇˇúeH·' v°AbAKWah yûˇ n≈ H ¸ vabH eõ
¶Ârˇ úe'-lAk¸b˚ tÙÅcflr·'ûˇ Ah-lAkb –¸ ˇè bv A r fl yòh i yà w¬ •°s E Ùy rˇˇû m a ' A rˇˇH eõ ' · k–a 'ÙÅbl A ˇè bv A r fl h A
-le' £ôv A h A qúv a c ¸ yC« w¬ £«yr fiÅ c ¸ m i ¶Ârˇ û ˇ' e -lAk – ˇè bv a rË t Gi ¬w 55 :£exïl A h√yh Aú £«yr fiY c ¸ m i
rˇˇúam'◊y-reH·' •ÅEsÙy-le' ˚Zk¸l èˇ £«yèfir¸cim-lAk¸l h`OvËraKp rem'=yC◊ w¬ £exl GA° l a hYv O r Ë p Ka
-lAk – -tï' e •äs E Ùy xât Ga p ¸ yC« w¬ ¶Ârˇ ' A° h A yûˇ n≈ p K¸ -lAk – lõv a hØy√ h A bûˇ v A rfl h A wà 56 :˚øWv · t Ga £õk e l A
-lAkwà 57 :£«yr flΩ c ¸ m i ¶Ârˇ ' eú b –¸ bõv A r fl ˇ ïh A qúz¬ x È yC∆ w¬ £«yfiÅrc ¸ m i l ¸ rˇˇb –OZ H ¸ yC« w¬ ˇè £h e b –A rˇˇH eò ' ·
:¶Ârˇ ïA'Ah-lAk¸–b bõAvflrAh qú¬zAx-yïi–k •°s E Ùy-le' rˇˇb –OY H ¸ l i hAmyà r fiÅ c ¸ m i ˚'ûˇ b –A ˇè ¶r  ' Aè h A

Genesis 42
hAm G l Aõ wyØn√ b A l ¸ ˇè bq O v · y¬ rem'`yC◊ w¬ £«yr flÚ c ¸ m i b –¸ rebH eõ -H∆y yúk –i bÅq O v · y¬ 'Ërˇ û ˇyC¬ w¬ 1
ˇè hm GA H Aè -˚dËr £«yr flÚ c ¸ m i b –¸ rebH eõ -H∆y yúk –i yit G v ¸ m aÅ H A hûˇ nF≈ h i rem'DyC◊ w¬ 2 :˚ø'r fl t ¸ t Gi
rˇˇBO–b¸Hil hÚflrAW·v •õs E Ùy-yïx E ' · ˚ıdr Ë yC≈ w¬ 3 :t˚ømn√ 'Bl ◊ wà hõy∆ x ¸ n« wà £ÅH KA m i ˚nûˇ l A -˚r¸bH i wÃ
wy°Axe'-te' b˜Oq·v¬y xúl a H A -'◊l •Ås E Ùy yûˇ x i ' · ˇè §yimy√ nà b –i -te'wà 4 :£«yr flΩ c ¸ m Gi m i rˇˇb –Aõ
£y°' i b –A h a ™ÙZtb –¸ rˇˇb –OY H ¸ l i lÅ' E r fl W ¸ y« yûˇ n≈ b –¸ ˇè ˚'èb O yC√ w¬ 5 :§Ùøs' A ˚Fn' eõ r fl q Ÿ y« -§ep K rÅm a ' A yûˇ k –i
'˚Bh ¶ÂrÅA'Ah-lav Xyûˇ l Gi H Ka h a ]3 '˚hò •Äs E ÙyÃw 6 :§avïn√ k –¸ ¶Ârˇ ' eú b –¸ bõv A r fl h A húy√ h A -yïk –i
:hAcËrˇ ïA' £«yõaKpa' ÙBl-˚w·xït Ga H ¸ yC« w¬ •Ås E Ùy yûˇ x E ' · ˇè ˚'èb O yC√ w¬ ¶Ârˇ ' A° h A £ûˇ av-lAk¸l ryõi–b¸HaGmah
tÙÄHq “ £ûˇ t GA ' i rˇˇüb –E d fi yà w¬ £äh e yEl' · râk –E n¬ t ¸ yC« w¬ £Úr „ k –i yC¬ w¬ wyõx A ' e -te' •ôs E Ùy 'Ërˇ yC¬ú w¬ 7
rˇˇk –Eú yC¬ w¬ 8 :lek' Oø -rAb – H ¸ l i §avn¬õ k –¸ ¶Ârˇ ' eú m E ˚Årm ¸ 'ûyC◊ w¬ £Åt e 'Ab – §«yˇû ' a m E ˇè £h e l E ' · rem'`yC◊ w¬
rˇˇH eú ' · tÙÅml » x · h a tE'ò •Ås E Ùy rˇˇk –OZ zà yC« w¬ 9 :˚hΩÁri–kih 'Bl ◊ £õh E wà wy°x A ' e -te' •õs E Ùy
¶Ârˇ õA'Ah tú¬wËrev-te' tÙ_'Ëril £Åt Ge ' a £yûˇ l i gFà r fi m ¸ ˇè £h e El·' rem'`◊Cy¬w £°ehAl £õalAx
:lekøO'-rA–b¸Hil ˚'õA–b ßyBd  b A v · w¬ y°n« d O ' · 'Z◊l wyõAlE' ˚ır¸m'◊yC w¬ 10 :£ït e 'Ab –
:£yïl i gFà r fi m ¸ ßyYd  b A v · ˚Byh A -'◊l ˚n¸xn¬Ø ' · £yûˇ n« k –E ˚n¸xn√° dˇˇx Aõ ' e -Hyi' yún≈ b –¸ ˚nàl GA k –u 11
˚Är¸m'◊Cy¬w 13 :tÙø'Ëril £úet'A–b ¶Ârˇ õA'Ah tú¬wËrev-yïi–k 'à◊l £°ehEl·' rem'Y◊Cy¬w 12
h=nF≈ h i wà §avn√° k –¸ ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸ dˇˇx Aõ ' e -Hyi' yún≈ b –¸ ˚n¸xn¬ô ' · |£yüix' a ßyâd  b A v · r É W A v A £yûˇ n≈ H ¸
'˚Äh •°s E Ùy £õh e l E ' · rem'ByC◊ w¬ 14 :˚Fnïn∆ yE' dˇˇx Aõ ' e h A wà £ÙØCyh a ˇè ˚nyèb i ' A -te' §`X O q –“ h a
ˇè hv O r Ë p a yòx E ˚n°x E b –A t Gi t'Yz◊ b –¸ 15 :£ït Ge ' a £yúl i gFà r fi m ¸ rˇˇm OY 'El £ôk e l E ' · yit G r Ë ˇ üb –a d –Ê râH e ' ·
êdAxe' £ûˇ e–kim ˚âx¸liH 16 :h√FnïEh §YOX“–qah £úekyix·' 'Ù_b¸–b-£i' yüik – hØz∑∆ m i ˚Z'c ¸ t GE -£i'
-£i'wà £°k e t G¸ ' i tõm e ' È ïh a £Åk e y„rb ¸ d –Ê ˇè ˚n·xïb –A y« wà ˚Års ¸ ˇû ' A h E ˇè £t Ge ' a wà £ Ç k e yix' · -te' xûˇ q –— y« wÃ
teHB»l¸H rˇˇõAm¸Him-le' £ôAtO' •Bs O ' È yC∆ w¬ 17 :£ït Ge ' a £yõl i gFà r fi m ¸ yúk –i hÅv O r Ë p a yûˇ x E 'àl ◊
-te' ˚°yx ¸ ïw« ˚YWv · t'Bz◊ yÅH i yilH K¸ h a £Ùûˇ yC b –a ˇè •s E Ùy £òh e l E ' · rem'=yC◊ w¬ 18 :£yïm i y√
tyûˇ b E b –¸ rˇˇs Eõ ' A y≈ dÅx A ' e £ûˇ k e yix' · £Åt Ge ' a £yûˇ n« k –E -£i' 19 :'Ω„r√y yú«n·' £yõih»lÈ'Ah
£òekyix·'-te'Ãw 20 :£ïekyEGtA–b §ÙBb·vfir rebõeH ˚'yÅibAh ˚Zk¸l ˇè £t Ge ' a wà £°k e r Ë m a H ¸ m i
˚ãrm ¸ '◊yC w¬ 21 :§ïk E -˚W·vyC¬ w¬ ˚t˚Úmt A 'Zl ◊ wà £õk e y„rb ¸ d Ê ˚Bnm ¸ ' A y≈ wà yÅl a ' E ˚'yûˇ b i t GA ˇè §X O q –“ h a
Ù_Hp ¸ n¬ tBr fi c A ˚nyä' i r fl râH e ' · Ç˚nyix' A -lav ˚ê n¸xn¬ ' · |£yûˇ m i EH·' VlAb·' wyÄixA'-le' Hyûˇ i'
§É v a yC¬ w¬ 22 :t'Ωz∑◊ h a hYr fl c FA h a ˚nyÅl E ' E hA'ˇû b –A ˇè §k –E -lav ˚n¸vm A° H A 'Zl ◊ wà ˚nyõl E ' E ÙBnnà ïx a t ¸ h i b –¸
delõ∆Cyab ˚B'¸XexeGt-la' rˇˇ_Om'El |£üekyEl·' yiGtËrâamA' É'Ùl·h rÄOm'El £äAtO' §âEb˚'Ër
yúk
–i •°s E Ùy v fi m Eõ H O yúk –i ˚Åvd Ë y¿√ 'Z◊l èˇ £EhÃw 23 :HΩflrËd«n húnF≈ h i ÙYmd –fl -£¬gwà £°t Ge v ¸ m a H ¸ 'Zl ◊ wÃ
£Åh e l E ' · rˇˇû b –E d fi yà w¬ ˇè £h e l E ' · bAHyC√ò w¬ k –¸ b ¸ yC≈° w¬ £õh e yElv · ïm E bBs –O yC« w¬ 24 :£ït A nO yEb – ¶yõl i m GE h a
˚Z'l ¸ m a yà w¬ •Äs E Ùy wûˇ c a yà w¬ 25 :£ïh e y≈nyEvl ¸ ÙYt' O rˇˇs OB ' È C∆ yw¬ §ÙÅvm ¸ H i -te' ˇè £t GA ' i ïm E xòq –— yC« w¬
hYfldEc £ôehAl túEtAlÃw ÙÅ–qaW-le' Hyûˇ i' èˇ £h e yEp K s ¸ k –a byòH i Ah¸l˚ ÇrA–b ê£ehyEl¸–k-te'
˚Ykl ¸ yC≈ w¬ £°h e y„rm O x · -lav £Yr fl ¸biH-te' ˚B'¸W«Cy¬w 26 :§ïE–k £õh e l A WavyC¬ú w¬ ™Ârˇ Úfl–dal
ˇè 'r Ë yC¬ w¬ §ÙÚlm GA b –a Ù˜rm O x · l a 'ÙôKp¸sim túEtAl ÙÄ–qaW-te' däx A ' e h A xât Ga p ¸ yC« w¬ 27 :£ïH KA m i
bûˇ H a ˚h ˇè wyAx' e -le' rem'`yC◊ w¬ 28 :Ùït G x ¸ t Ga m ¸ ' a yúp i b –¸ '˚Y h-h≈FnihÃw ÙÅKp¸sa–k-te'
rÅOm'El èˇ wyixA'-le' Hyòi' ˚ãdr Ë x e ïyC∆ w¬ £Äb –A l i 'ûˇ c E yC≈ w¬ y°t Gi x ¸ t Ga m ¸ ' a b ¸ hûˇ nF≈ h i £õg¬ wà yÅp Ki s ¸ k –a
hAcr Ë ˇ û ˇ' a £õh e yib' · bıq O v · y¬ -le' ˚'_Ob√Cy¬w 29 :˚nïAl £yõih»lÈ' húAWAv t'_◊∑z-ham
yú≈nOd·' Hyâi'Ah re–bÊ–d∏ 30 :rˇˇøOm'El £õAtO' tıOrO–qah-lA–k tô' E ÙÅl ˚dyûˇ gF« yC¬ w¬ §avn√° k –¸
wyõl A ' E rem'BnF◊ w¬ 31 :¶Ârˇ ï' A h A -te' £yõl i gFà r fi m ¸ ïk –i ˚nÅt A ' O §ûˇ t GE yC« w¬ tÙÚHq “ ˚nõt GA ' i ¶Ârˇ ' Aô h A
˚ny°b i ' A yûˇ n≈ b –¸ £yõx i ' a ˚n¸xn¬ô ' · rˇˇW Aú v A -£y≈nH ¸ 32 :£yïl i ÃgF r fi m ¸ ˚nyõy« h A 'Bl ◊ ˚n¸xn√° ' · £yûˇ n« k –E
˚nyÄl E ' E rem'ûyC◊ w¬ 33 :§avïn√ k –¸ ¶Ârˇ ' eú b –¸ ˚nyõb i ' A -te' £ÙôCyh a §BX O q –“ h a wà ˚Fnn∆Ø yE' dˇˇû x A ' e h A
˚xyûˇ nF« h a ˇè dx A ' e ïh A £òk e yix' · £°t Ge ' a £yõn« k E yúk –i vÅd fi ' E t'û◊z¸–b ¶ÂrÅA'Ah yûˇ ≈nOd·' èˇ Hyi'Ah
§ê X O q –“ h a £ûˇ k e yix' · -te' ˚'yibh A wà ∏ 34 :˚kïl E w√ ˚Bxq Ÿ £õk e yEt G b –A §ÙBbv · r fi -te'wà yÅt Gi ' i
§ûˇ t
GE ' e ˇè £k e yix' · -te' £°t Ge ' a £yõn« k E yúk –i £Åt Ge ' a ˇè £yilgFà r fi m ¸ '`l ◊ yûˇ k –i hÄv A d Ë ˇ ï' E wà yÇ l a ' E
Hyú' i -h≈nF h i wà £Åh e y‘q – W a £yûˇ q ÷ yÊrm ¸ £Ehò yÄh i yà w¬ 35 :˚rˇˇïAx¸siGt ¶Ârˇ õA'Ah-te'Ãw £ÅekAl
:˚'Ωr fl y«yC w¬ £õh e yib' · w¬ hAm G h Eú £ôh e yEp K s ¸ k –a tÙ˙rr O c ¸ -te' ˚ã'r Ë yC« w¬ Ù°q – W a b –¸ Ùõp K s ¸ k –a -rÙr¸c
˚Fnn∆Ø yE' §ÙZvm ¸ H i wà ˇè ˚nF n∆è yE' •òs E Ùy £°t Ge l ¸ k –a H i yõt i ' O £Åh e yib' · b˘q O v · y¬ ˇè £h e El·' rem'`◊Cy¬w 36
rÅm O 'El wyûˇ b i ' A -le' ˇè §b E ˚'Ër rem'`yC◊ w¬ 37 :h√nïl GA k u ˚Byh A yõl a v A ˚xÅq –“ t Gi §ûˇ m i y√ nà b –i -te'wÃ
yõn« ' · w¬ yÅd Ê y√ -lav ˇè ÙtO' hòn√ ¸Gt ßy°elE' ˚Fnõe'yib·' 'B◊l-£i' tyÅm i t GA ˇè yn¬ b A yòn≈ H ¸ -te'
'˚^hwà täm E wyâx i ' A -yïk –i £°k e m GA v i yõn« b –¸ dˇˇr „B y≈ -'øl ◊ rem'DyC◊ w¬ 38 :ßyïl e ' E ˚Fnb eú yiH' ·
-te' £üeGtËdfirÙhÃw –hÅAb-˚k¸lït GE rˇˇû H e ' · ˇè ™r  d –Âè b –a ˇè §ÙsA' ˚hòA'flrŸq˚ rÄA'H ¸ n« Ùûˇ d – b a l ¸
:hAlÙø'H ¸ §ÙYgy√ b –¸ yôt i b A yEW

Genesis 43
yÄh i yà w¬ 2 :¶Ârˇ ï' A b –A dˇˇb Eú k –A bõv A r fl h A wà 1
ˇè £h e yEl' · rem'`yC◊ w¬ £«yr flÚ c ¸ m Gi m i ˚'yõb i h E rˇˇH eú ' · rebH KeÅ ah-te' lZOkÈ'el èˇ ˚l G k –i rˇˇH eò ' · k –a
rˇˇÚOm'El hYfld˚hÃy wyôAlE' rem'^◊Cy¬w 3 :lekøO'-Xav¸m ˚núAl-˚r¸biH ˚bõuH £Åehyib·'
:£ïk e t G¸ ' i £úk e yix' · yõt Gi l ¸ b –i yجnAp ˚Z'Ërit-'ø◊l èˇ rOm'El Hyò' i h A ˚nâb –A d É v i h E dˇˇû v E h A
-£i'Ãw 5 :lekøO' õ߸l hBflr¸–b¸Hn« wà hàd fl r Ë n≈ ˚n°t GA ' i ˚nyõx i ' A -te' fixúEGlaH¸m ô߸H∆y-£i' 4
yõt
Gi l ¸ b –i yØn¬ p A ˚Z'r Ë t i -'øl ◊ èˇ ˚nyèl E ' E rˇˇm aò A' Hyãi'Ah-yïi–k dˇˇÚ„r≈n 'Z◊l fixl GEõ H a m ¸ ß ú nà yE'
HyÅ' i l A dyûˇ gF« h a l ¸ y°l i £õt e v O „r·h húAmAl lÅE'flr¸W«y èˇ rem'èyC◊ w¬ 6 :£ïk e t G¸ ' i £úk e yix' ·
rÄm O 'El ˚nät GE d Ë l a Ùøml ¸ ˚ ˚nûˇ l A Hyi'AhÑ-la'ïAH lÙZ'AH ˚ár¸m'◊Cy¬w 7 :xïA' £õekAl dÙBvah
heGl°E'Ah £yZÊrAbË–dah yõiKp-lav ]1 ÙÅl-d∆gF n¬= w¬ xÅ' A £ûˇ k e l A Hûˇ ≈yh · ˇè yx a £úk e yib' · dÙâvh a
-le' häfld˚hÃy rem'=◊Cyw¬ 8 :£ïk e yix' · -te' ˚dyYr Ê Ùh rÅm a '◊y yûˇ k –i vÅd fi n≈ v fi Ù˘dy√ h ·
-£¬gF t˚Åmn√ 'Zl ◊ wà ˇè hy∆ x ¸ ïn« Ãw hAkl E° n≈ wà hAm˚˘qn√ wà yõt Gi ' i ravô¬Fnah húAx¸liH wyÄibA' lûˇ E'flr¸W«y
'âl ◊ -£i' ˚FnH e° q Ÿ b a t G¸ yYd Ê yC√ m i ˚Fnb eÅ r Ë v e ' ¡e ˇè yk i nO ï' A 9 :˚nïp KE X a -£¬gF hõt GA ' a -£¬g ˚n¸xn¬ú ' ·
yõk –i 10 :£yïm i yC√ h a -lAk – ß õ l ¸ yït i 'úX A x A wà ßyØn∆ p A l ¸ wyûˇ t Gi Ãgc Fa h i wà ˇè ßyèl e ' E wyòt i ' O yibh ·
£äh e l E ' · rem'=yC◊ w¬ 11 :£«yïm A ·vp a húz∆ ˚n¸bH aõ hút GA v a -yïk –i ˚n¸hm A° h ¸ m a t ¸ h i 'ûˇ l E ˚l
£Åk e yElk ¸ b –i ˇè ¶r  ' Aè hA t`r fi m ¸ z∑« im ˚ãxŸq Ç˚W·v t'û◊z ê'ÙpE' |§ûˇ k –E -£i' £Äh e yib' · lûˇ ' E r fl W ¸ y«
:£yΩd
Ê q ‘ H ¸ ˚ £yõn« X ¸ b –A XÅl » w√ t'Zk ◊ nà HÅb a d –Ë Xûˇ v a m ¸ ˚ ˇè yr Ê Ûc Xòv a m ¸ h°x A nà m i Hyõ' i l A ˚dyBr Ê ÙhÃw
ˇè £k e yEtx Oø t G¸ m ¸ ' a yòp i b –¸ bâH A ˚Gmh a •esk –eä h a -te'wà £°k e d Ë y∆ ¸b ˚Zxq Ÿ hõn∆ H ¸ m i •esk eú wà 12
˚b˚BH ˚m˚˜qwà ˚x°q “ £õk e yix' · -te'Ãw 13 :'˚øh hõ∆Fg¸Him yúal˚' £Åk e d Ë y∆ b ¸ ˚byûˇ H i t GA
£ôk e l A xúl Ga H i wà HyÅ' i h A yûˇ n≈ p ¸ l i ˇè £yimx · r fi £òk e l A §ât GE y« yÄd –fi H a lûˇ ' E wà 14 :Hyïi'Ah-le'
:yit G l ¸ ïk A H A yit G l ¸ k OY H A rˇˇH eú ' · k –a yDn« ' · w¬ §y°m i y√ nà b –i -te'Ãw rˇˇõExa' £úekyix·'-te'
-te'Ãw £Yfld√y¸b ˚BxŸqAl •esôe–k-h∆nH ¸ m i ˚ t'Øz∑◊ h a hûˇ x A nà m Gi h a -te' ˇè £yiHn√ ' · ïh A ˚`xq Ÿ yC« w¬ 15
£
ê t GA ' i •ûˇ s E Ùy 'ËryC¬= w¬ 16 :•ïs E Ùy yún≈ p ¸ l i ˚˜dm ¸ v a ïyC¬ w¬ £«yr fiÅ c ¸ m i ˚˘dr Ë yC≈ w¬ ˇè ˚mèq ÿ yC√ w¬ §°m i y√ nà b –i
x
fi b O` X ¸ ˚ hAtyà b –A° h a £yõH i n√ ' · h A -te' 'úb E h A ÙÅtyEb – -lav rˇˇû eH' · ïl a ˇè rm e 'èyC◊ w¬ §Ç yimy√ nà b –i -te'
rˇˇH eõ ' · ïk –a HyÅ' i h A Wavˇû yC¬ w¬ 17 :£«yr flΩ h Û c FA ïb –a £yõH i n√ ' · A h ˚Blk ¸ '◊y yôt Gi ' i yúk –i §Åk E h A wà ˇè xb a X eè
£yÄH i n√ ' · ïh A ˚Z'r Ë yïyC« w¬ 18 :•ïs E Ùy hAtyúb –E £yõH i n√ ' · h A -te' Hyô' i h A 'úb E yC√ w¬ •°s E Ùy rˇˇû m a ' A
ˇè ˚nyèt E x O t G¸ m ¸ ' a b –¸ bòH KA h a ˇè •s e k –eè h a rˇˇb aò d –Ë -lav ˚Ärm ¸ '◊yC w¬ • Ç s E Ùy tyûˇ b –E ˚ê '¸b˚øh yûˇ k –i
taxü—ql A wà ˚nyÅl E v A lûˇ p KE n¬ t ¸ h i l ¸ ˚ ˇè ˚nyèl E v A lòElOFg¸tih¸l £y°' i b A ˚øm ˚n¸xn¬õ ·' hÅAGlix¸Gta–b
•°s E Ùy tyûˇ b –E -lav rˇˇH eõ ' · HyÅ' i h A -le' ˇè ˚HÃgF yC« ïw¬ 19 :˚nyΩr „ m O x · -te'wà £yYd Ê b A v · l a ˚nôt A ' O
hõlGA x i t G¸ b –a ˚nËdˇ r fi_ y√ dˇˇr Oı y√ y°n« d O ' · yûˇ b –i ˚˜rm ¸ '◊yC w¬ 20 :t«yïA–bah xatúeKp wyõl A ' E ˚ırb –¸ d fi yà w¬
˚nyÅt E x O t G¸ m ¸ ' a -te' ˇè hx A t G¸ p ¸ nF« ïw¬ §ÙÄlm GA h a -le' ˚n'ûˇ b A -yi–k yãihÃyï¬w 21 :lekøO'-rA–b¸Hil
:˚nΩd „ y√ b –¸ ÙYt' O beHnF√ú w¬ ÙÚlq “ H ¸ m i b –¸ ˚nõp KE s ¸ k –a ÙÅt G x ¸ t Ga ¸m' a yûˇ p i b –¸ ˇè Hyi'-•esïk e hònF≈ h i wÃ
˚nõp KE s ¸ k –a £úW A -yim ˚n¸vd fiÅ y√ 'Z◊l lekÚO'-rA–b¸Hl i ˚nYd „ y√ b ¸ ˚nËdˇ r fiB Ùh rˇˇx Eô a' •esüekÃw 22
yòh E l » '≈w¿ £äk e yEhl »â È' ˚'ÄflryiGt-la' £äekl A £ÙâlH A r É m e '◊yC w¬ 23 :˚nyït E x O t G¸ m ¸ ' a b –¸
'úc E ÙCyw¬ y°l A ' E 'ûˇ b –A £õk e p K¸ s ¸ k –a £Åk e yEtx OZ t G¸ m ¸ ' a b –¸ ˇè §Ùm¸Xm a £òk e l A §ât a n√ ˇè £k e yib' ·
-§et G yC« w¬ •°s E Ùy hAtyûˇ b –E £yõH i √n·'Ah-te' Hyôi'Ah 'úEb√Cy¬w 24 :§Ùøv¸miH-te' £õehEl·'
hÅx A nà m Gi h a -te' ˇè ˚nyèk i yC√ w¬ 25 :£ïh e y„rˇ m Oø x · l a 'Ùõp K s ¸ m i §út GE yC« w¬ £Åh e yElgà r fi ˚Zcx · r Ë yC« w¬ ˇè £y« m aè
'`b ◊ yC√ w¬ 26 :£exïl A ˚l¸k'By◊ £õH A -yik – ˚Åvm ¸ ïH A yûˇ k –i £«yr flÚ h Û c FA ïb –a •õs E Ùy 'Ùúb – -dav
-˚w·xt Ga H ¸ yC« w¬ hAtyà b –A° h a £Yd fl √y¸–b-reH·' húAxÃniGmah-te' Ù_l ˚I'yúb i yC√ w¬ hAtyà b –aÅ h a ˇè •s E Ùy
rˇˇû He ' · §õq ‘ z∑√ h a £úk e yib' · £Ù_lAH·h rem'Æ◊Cyw¬ £ÙÅlH A l ¸ ˇè £ehAl lòa'¸H«Cy¬w 27 :hAcËrˇ ïA' ÙYl
y°x A ˚Fnd ÂZ Ùv ˚nyõb i ' A ¸l úßË–d¸bav¸l £Ù_lAH ˚Ärm ¸ '◊yC w¬ 28 :yïAx ˚Fnd ÂY Ùvah £°t Ge r Ë m a ' ·
rem'ÆyC◊ w¬ ÙÇ m
G '
i -§eb
– wê yix' A §yûˇ m i y√ nà b –i -te' 'ËryC¬U w¬ wyÆ n√ yEv 'ûˇ W KA yC« w¬ 29 ]1 :Fwï˚x · t Ga H ¸ ïyC« w¬ ** wF… x · t Ga H ¸ yC« w¬ * ˚˜dq –Ÿ yC« ïw¬
:yïn« b –¸ ß õ nà x ¸ y√ £yúh i l » ' È ràm a '◊yC w¬ y°l A ' E £õt Ge r Ë m a ' · rˇˇeúH' · §ÅX O q –“ h a £ûˇ ekyix·' èˇ h∆z·h
'Bb ◊ yC√ w¬ tÙ°k – b ¸ l i Hõq –‘ b a yà w¬ wyÅx i ' A -le' ˇè wyAmx · r fi ˚`rm ¸ k ¸ n« -yïk –i •Äs E Ùy rˇˇû h E m a yà w¬ 30
:£exïl A ˚myúW i rem'YyC◊ w¬ qÅp Ka ' a t ¸ yC«= w¬ '°c E yC≈ w¬ wyõn√ p KA ¶úx a r Ë yC« w¬ 31 :hAm G ïH A k –¸ b ¸ yC≈ú w¬ hflrd Ë ˇx aõ h a
yÉ k
–i £Åd –fl b a l ¸ ˇè Ùt G ' i £yòl i k ¸ ' O h A £yãr Ê c ¸ m Gi l a wà £Úd –fl b a l ¸ £ûˇ h e l A wà Ùõd – b a l ¸ Ù_l ˚myúW i yC√ w¬ 32
'wõh i húb A v E Ùt-yik – £exl eÅ ˇè £yÊr¸bivïAh-te' l`OkÈ'el £yÄÊr¸cim G h a §˚älk ¸ ˚y 'âl ◊
˚Bhm ¸ t ¸ yC« w¬ ÙÚtr fl v i c ¸ k –i ryõv i c FA h a wà ÙÅtr fl ˇk OZ b ¸ k –i ˇè rk O –¸bh a wyØn√ p A l ¸ ˚ZbH ¸ yC≈ w¬ 33 :£«yr flΩ c ¸ m i l ¸
bÂrt GEä w¬ £ Ç h e l E ' · wê y√np KA tûˇ ' E m E tä' O W ¸ m a 'âW KA yC« w¬ 34 :˚hïEv„r-le' Hyúi' £yõiH√n·'Ah
:Ùïm G v i ˚˜rk –¸ H ¸ yC« ïw¬ ˚út G H ¸ yC« w¬ tÙ˝dy√ Hûˇ m E x A £õl GA k –u tBO'W ¸ m Ga m i §ôm i y√ nà b –i tüa'W ¸ m a

Genesis 44
lek' OÅ ˇè £yiHn√ ' · ïh A t`x O t G¸ m ¸ ' a -te' 'ãEGlam ÇrOm'El êÙtyE–b-lav rˇˇû H e ' · -te' wãc a yà w¬ 1
yãv i yibgFà -te'wà 2 :Ùït G x ¸ t Ga m ¸ ' a yúp i b –¸ Hyõ' i -•esïk –e £yúW i wà t°' E W ¸ §˚Ylk ¸ ˚y rˇˇH eú ' · k –a
rˇˇb aú d Ë k –i WavyC¬D w¬ Ù˝rb ¸ H i •esˇû k –e tõ' E wà §ÅX O q –“ h a taxˇû t Ga m ¸ ' a ˇè yp i b –¸ ˇè £yiWt GA •esk –eÄ h a v fi yûˇ b i gFÃ
:£ïh e y„rm O x · w¬ hAm G h Eõ ˚Åxl G¸ H u £yûˇ H i n√ ' · h A wà rÙÚ' r’qb –OY h a 3 :rˇˇïb –E d –Ê rˇˇH eú ' · •õs E Ùy
£˚ıq ÙÅtyEb – -lav rˇˇû H e ' · ïl a èˇ rm a ' A •òs E ÙyÃw ˚Ç qyixr Ë h i 'Z◊l êryivAh-te' ˚Z'¸cï√y £Eh∏ 4
taxt Gaú hõv A r fl £út Ge m ¸ aGliH hAGmôAl £ÅehEl·' ˇû t GA r Ë m a ' A wà ˇè £t GA gà W Ka h i wà £y°H i n√ ' · ïAh yZ„r·xa' •˜OdËr
£õt e v O r „ h · Ù°b – Hõx E n¬ yà Húx E n¬ '˚àhwà ÙÅb – ˇè yn« d O ' · hòt Ge H ¸ «y râeH·' hÆ∆z 'ÙZl·h 5 :hïAbÙX
˚˘rm ¸ '◊yC w¬ 7 :hel G ï' E h A £yYr Ê b A Ë–dah-te' £ÅehEl' · rˇˇû b –E d fi Ãyw¬ £°g≈ W Ki yC¬ ïw¬ 6 :£ït e yiWv · rˇˇH eú ' ·
tÙYWv · mE ßyÅd  b A v · l a èˇ hAlyèilAx heGl°E'h A £yYr Ê b A d –Ë k –a yØn« Od' · rˇˇû b –E d fi yà hAm G l A ò wyÅl A ' E
ßyõl e ' E ˚nBb O yiHh È ˚nyÅt E x O t G¸ m ¸ ' a yûˇ p i b –¸ ˇè ˚n'èc A m A rˇˇH eò ' · •esk –eÄ §ûˇ h E 8 :hïz∑∆ h a rˇˇb Aú d –fl k –a
Ùôt
G ' i 'úc E m GA y« râH e ' · 9 :bïAh√z ÙB' •esõe–k ßyØn∆ d O ' · tyûˇ –Ebm i ˇè bnO gà n« ™yÄ' E wà §avn√° k –¸ ¶Ârˇ û ˇ' e m E
hút GA v a -£¬gF rem'DyC◊ w¬ 10 :£yΩd Ê b A v · l a yõn« d O 'ïl a húy∆ h ¸ ïn« ˚n¸xn¬D ' · -£¬gwà t°m E w√ ßyYd  b A v · m E
:£ïyC« q ÷ nà ˚Byh ¸ t Gi £õt Ge ' a wà debv AÅ yûˇ l Gi -h∆yh ¸ y« ˇè Ùt G ' i 'òc E m GA y« râH e ' · '˚Úh-§ek – £õk e y„rb ¸ d Ê k ¸
:Ùït G x ¸ t Ga m ¸ ' a Hyú' i ˚Yxt G¸ p ¸ yC« ïw¬ hAcr Ë ˇ' A° Ùõt G x ¸ t Ga m ¸ ' a -te' Hyú' i ˚dˇˇr Ê_ ÙCyw¬ ˚Ärh · m a yà w¿¬ 11
:§ïm i y√ nà b –i taxt Gaõ m ¸ ' a b –¸ fivyÅb i gF√ h a ˇè 'c E m GA yC« w¬ h°l GA k –i §YOX“–qab˚ lÅExEh lÙ˘dgF√ b –a Wàp KE x a yà w¬ 12
'â◊b√Cy¬w 14 :hflryïivAh ˚bõuH√Cyw¬ ÙÅrm O x · -lav Hyûˇ ' i ˇè sm O v · yC¬ ïw¬ £°t A l » m ¸ W i ˚Yvr Ë q Ÿ yC« w¿¬ 13
:hAcr Ë ˇ ï' A wyõn√ p A l ¸ ˚Blp K¸ yC« w¬ £°H A ˚Fnd ÂZ Ùv '˚Yhwà •Ås E Ùy hAtyûˇ b –E ˇè wyAx' e wà h`d fl ˚hÃy
£ÅeGt¸vfidÃy 'ÙZl·h £°etyiW·v rˇˇû eH·' hõ∆∑zah húeW·vaGmah-hïAm •Ås E Ùy ˇè £h e l A rem'`yC◊ w¬ 15
yØn« d O 'ïl a ˇè rm a '◊nF -ham hÄfld˚hÃy rem'û◊Cyw¬ 16 :y«nm Oø k –A rˇˇúeH·' Hyõi' HôEx¬nyà HüExn¬ -yïk –i
ˇè £yÊdb A v · ˚ònF nF∆ h i ßyÅd  b A v · §ûwO v · -te' ˇè 'c A m A £yÄh i l » ' È h A qÚd –fl X a c ¸ nF« -ham˚ rˇˇb –Eõ d fi nFà -ham
yÅiGl hAlyûˇ ilAx rem'D◊Cy¬w 17 :Ù¡dy√ b –¸ v fi yõb i gF√ h a 'úc A m ¸ n« -reH' · £ôgF¬ ˚n¸xn¬D ' · -£¬gF yØn« d O 'ïl a
£àt Ge ' a wà debv AÅ yûˇ l Gi -h∆yh ¸ y« '˚hò ÙÄdy√ b –¸ v fi yäb i gF√ h a 'âc A ¸m«n ÉreH·' Hyái'Ah t'°◊z tÙYW·vEm
r
ê m e '◊yC w¬ hÄd fl ˚hÃy wyäl A ' E H=gF¬ yC« w¬ 18 > :£ïk e yib' · -le' £ÙY lAH¸l ˚Bl·v
ßÚ–d¸bav¸–b õ߸Kpa' raxy«ú -la'wà yØn« d O ' · yûˇ n≈ zà ' A b –¸ ˇè rb A fld òßË–d¸bav '=√n-re–bfidyà yÇ n« d O ' · yûˇ b –i
bõ' A £úk e l A -H≈yh · rˇˇm OÚ 'El wyYd fl Ab·v-te' lÅa'AH yûˇ «nOd·' 19 :høv O r Ë p a k –¸ ßÙYmk A yúk –i
wyâxi ' A wà §°X A q “ £yõn« q ÿ zà dely∆ú wà §Åq ‘ z√ bûˇ ' A ˇè ˚nèl A -H∆y yØ«nOd·'-le' èˇ rem'è◊Fn¬w 20 :xïA'-Ù'
ßyÅÂdAb·v-le' èˇ rem'è◊Gt¬w 21 :Ùøbh E ' · wyúb i ' A wà Ùõm G ' i l ¸ Ùôd – b a l ¸ '˚^h rât E wF√ yC« w¬ täm E
ravõ¬Fnah lúak˚y-'◊l yØ«nOd·'-le' ˇè rm e 'ènF◊ w¬ 22 :wyïl A v A yõ«nyEv hAmyúW i ' A wà y°AlE' ˚hYÁdÊrÙh
'B◊l-£i' ßyÅÂdAb·v-le' èˇ rem'èt G◊ w¬ 23 :tïm E w√ wyõb i ' A -te' bú¬zAvÃw wy°ibA'-te' bûOz·val
˚nyÅl i v A yûˇ k –i ˇè yh i yà w¬ 24 :yïn√ p KA tÙB'r Ë l i §˚Yps i t O 'Bl ◊ £°k e t G¸ ' i §YX O q –“ h a £úk e yix' · dˇˇr „_ y≈
-˚r¸bH i ˚bõH u ˚ny°b i ' A rem'YyC◊ w¬ 25 :yï«nOd·' yB„r¸bÊ–d tõE' ÙÅl-d∆Fg=¬Fn¬w y°ibA' õßË–d¸bav-lïe'
ˇè ˚nèt
GA ' i §`X O q –“ h a ˚nyâx i ' A H É ≈y-£i' tÂdˇ ÚÂrAl lõak˚n 'B◊l rem'DnF◊ w¬ 26 :lek' Oø -Xavm ¸ ˚núl A
:˚nït GA ' i ˚Fnn∆ú yE' §YX O q –“ ha ˚nyúx i ' A wà HyÅ' i h A yûˇ n≈ p K¸ ˇè tÙ'Ëril lÄak˚n 'Z◊l-yik – ˚nËdr fiÅ y√ wÃ
:yïiGt¸Hi' yúiGl-hfld¸lï√y £«yn¬õ H ¸ yúk –i £Åt Ge v ¸ d fi yà £ûˇ t Ge ' a ˚ny°l E ' E yõb i ' A ß ú d –Ë b ¸ v a rem'_yC◊ w¬ 27
:h√FnïEh-dav wyõityi'Ër 'B◊lÃw •ÚflrOX •˘OrAX ™õ' a ràm a ' O w√ yÅGiti'ïEm èˇ dAxe'ïAh 'òEc≈Cy¬w 28
yôt
i b A yEW-te' £üet G d Ë r fi Ùøhwà §ÙÚs' A ˚hZr fl q “ wà yõn¬ p KA £úv i m E hô∆z-te'-£¬Fg £üeGt¸x—q¸l˚ 29
˚n°t GA ' i ˚ûˇ nF n∆ yE' ravnF¬õ h a wà yÅb i 'A ˇû ßd –Ë b ¸ v a -le' ˇè y' i Obk –¸ hÄt GA v a wà 30 :hAløO'¸H hõAvflr¸–b
˚dyâr Ê ÙhÃw t°m E w√ ravnF¬õ h a §yú' E -yi–k Ù_tÙ'Ëri–k hÆ√yAhÃw 31 :ÙøHp ¸ n¬ b ¸ hBr fl ˚HŸq ÙYHp ¸ n¬ wÃ
-te' bZfirAv èˇ ßË–d¸bav yòi–k 32 :hAl' Oø H ¸ §ÙYgy√ b –¸ ˚nyôb i ' A úßË–d¸bav tâabyEW-te' ßyäÂdAb·v
-lA–k yõibA'¸l yit'úAXx A wà ßyÅl e ' E ˇè ˚nF ' eè yib·' '`◊l-£i' rˇˇÚm O 'El yõb i ' A £úv i m E ravnF¬Ø h a
lavy¬ú ravnF¬õ h a wà y°n« d O 'ïl a debv eõ ravnF¬Ø h a taxˇû t Ga ˇè ß–Ëdb ¸ v a 'òn√ -beHïy≈ hÄt GA v a wà 33 :£yïm i yC√ h a
hûˇ 'e r Ë ' e §ep K ò y°t
Gi ' i ˚ûˇ nF ∆nyE' ravnF¬õ h a wà yÅibA'-le' hûˇ elÈvïe' èˇ ™yE'-yi–k 34 :wyïAxe'-£iv
:yïb i ' A -te' 'õc A m ¸ y« rˇˇH eú '· vÅr fl b A

Genesis 45
qÄp KE ' a t ¸ h i l ¸ •äs E Ùy lâOk√y-'ø◊lÃw 1
ˇè Hyi' damv Aò -'◊lwà y°l A v A m E Hyõ' i -lAk ˚'yúc i Ùh 'àr fl q Ÿ yC« w¬ wyÅl A v A ˇè £yibc FA nF« h a l`k O l ¸
£«yr fiÅ c ¸ m i ˚Zvm ¸ H ¸ yC« w¬ y°k i b ¸ b –i ÙYlq O -te' §út GE yC« w¬ 2 :wyïx A e'-le' •õEsÙy vBfi–dw¬ t ¸ h i b –¸ ÙÅt G ' i
yõbi ' A dÙBvh a •Ås E Ùy yûˇ n« ' · ˇè wyAx' e -le' •òs E Ùy rem'=yC◊ w¬ 3 :høv O r Ë p Ka tyúb –E võm a H ¸ yC« w¬
-le' •üEsÙy rem'=yC◊ w¬ 4 :wyïn√ p KA m i ˚Ylh · b ¸ n« yúk –i ÙÅt' O tÙûnv · l a ˇè wyAx' e ˚`lk ¸ y√ -'øl ◊ wà y°x A
yõitO' £úeGtËrak¸m-reH·' £Åekyix·' •ûˇ s E Ùy ˇè yn« ' · rem'ÆyC◊ w¬ ˚H°gF√ yC« w¬ yõl a ' E 'ún√ -˚HÃgF wyôx A ' e
yõt
i ' O £út Ge r Ë k a m ¸ -yïk –i £Åk e y≈nyûˇ v E b –¸ ˇè rx a y«è -la'wà ˚Äbc ¸ ˇû v A t GE -la' |hûˇ t GA v a wà 5 :hAmyà r flΩ c ¸ m i
bõAvflrAh £«yúat√n¸H hô∆z-yi–k 6 :£ïk e y≈np ¸ l i £yõh i l » ' È y«nx aú l A H ¸ hØy√ x ¸ ïm i l ¸ yûˇ k –i h√nF h E°
y«nxEò l A H ¸ yC« w¬ 7 ]1 :ryïc Fi q “ wà HyYr Ê x A -§yE' rˇˇH eú ' · £yØn« H A Hûˇ m E x A ˇè dÙvÃw ¶Ârˇ ' A° h A bÂrˇ û ˇq ’ b –¸
hõAXyEl¸pil £ÅekAl tÙûy·xah¸l˚ ¶Ârˇ ' A° b –A tyYr Ê E'¸H £ôekAl £˚BWAl £Åeky≈np ¸ il èˇ £yih»lÈ'
yïn« m Eâ yiWyà w¬ £y°h i l » ' È h A yõk –i h√nF h EÅ ˇè yt i ' O £òt Ge x ¸ l a H ¸ £ãeGta'-'ø◊l hÄAGtavÃw 8 :hïAlOdÃFg
˚ê r·hm a 9 :£«yr flΩ c ¸ m i ¶Ârˇ ' eú -lAkb –¸ lõH E m O ˚ ÙÅtyEb – -lAkl ¸ ˇè §ÙdA'¸l˚ hÄOvËrap¸l bäA'¸l
§Ù˜d' A l ¸ £yôh i l » ' È y«nüamW A •Ås E Ùy ˇû ßnà b –i ˇè rm a ' A h`k –O wyÄl A ' E £ûˇ t Ge r Ë m a ' · w¬ yÇ b i ' A -le' ˚Zlv · w¬
t
A yòy« h A wà §eHgFOÆ -¶Ârˇ ï' e b ¸ ˇû t GA b ¸ H a y√ wà 10 :dˇˇm Oø v · t Ga -lïa' yõalE' hBfldËr £«yÚflr¸cim-lAk¸l
:™ïAl-reH·'-lAkÃw õßËr“q¸b˚ úßÃn'◊cwà ßy°n∆ b A yûˇ n≈ b ¸ ˚ ßyõn∆ b A ˚ hàt GA ' a yÅl a ' E ˇè bÙr“q
hút GA ' a H_r „ wF√ t Gi -§ep K b°v A r fl £yõn« H A Húm E x A dÙ_v-yik – £ÅH A ˇè ߸tøO' yòiGt¸la–k¸likÃw 11
-yik – §y°m i y√ nà b i yûˇ x i ' A yõn≈ yEvwà tÙÅ'r O ˇè £k e y≈nyïv E hònF≈ ihÃw 12 :™ïAl-reH·'-lAkÃw õ߸tyïEb˚
tõ' E wà £«yr fiÅ c ¸ m i b –¸ ˇè yd Ê Ùb¸k – -lA–k-te' yÄibA'¸l £ûˇ eGtËd¬Fgh i wà 13 :£ïk e yEl' · rˇˇb –Eú d fi m ¸ ïh a yõp i
-lav l_p KO yC« w¬ 14 :h√nF ïh E yõb i A'-te' £úeGtËdfirÙhÃw £ôeGtËrahïm i ˚ £°t e yi'r Ë rˇˇû H e ' · -lAk –
-lAkl ¸ qúH KE n¬ yà w¬ 15 :wyΩr fl '√wF c a -lav hõk A b –A §Åm i y√ nà b i ˚k –¸ ¸byC≈° w¬ wyõx i ' A -§ïm i y√ nà b i yBr „ 'ÃwF c a
vÄm a H ¸ n« l˘q –O h a wà 16 :Ùït G ' i wyõx A ' e ˚ırb –¸ d –Ê §Åk E y„rx · ˇû ' a wà £°h e yElv · k –¸ b ¸ ˇû yC≈ w¬ wyõx A ' e
:wyΩd fl b A v · yõn≈ yEvb ¸ ˚ hÅv O r Ë p a yûˇ n≈ yEvb –¸ ˇè bX a y«yC w¬ •°s E Ùy yûˇ x E ' · ˚'õb –A rÅm O 'El ˇè hv O r Ë p Ka tyòb –E
-te' èˇ ˚n·vïaX ˚ÚW·v t'û◊z ßyõexa'-le' rˇˇBOmÈ' •ÅEsÙy-le' èˇ hOvËraKp rem'`◊Cy¬w 17
£õk e yEt G b –A -te'wà £ôk e yib' · -te' ˚^xq Ÿ ˚ 18 :§avïn√ k –¸ hAcr Ë ˇ' aú ˚'Yb O -˚k¸l˚ £Åk e r Ë yûˇ v i b –¸
:¶Ârˇ ïA'Ah belúEx-te' ˚Ylk ¸ ' i wà £«yr fiÅ c ¸ m i ¶Ârˇ û ˇ' e ˇè b˚X-te' £Äk e l A hûˇ n√ t G¸ ' e wà y°l A ' E ˚'Zb O ˚
ˇè £k e p K¸ X a l ¸ tÙÄlg√ v · £«yr fiä c ¸ m i ¶Ârâe'Em É£ekAl-˚xŸq ˚ÚW·v t'ûz◊ hAtyõwF≈ c u hút GA ' a wà 19
-lav sYOxAGt-la' £ÅekÃnyûˇ EvÃw 20 :£ït e 'Ab˚ £õk e yib' · -te' £út e 'AWnà ˚ £Åk e yEHnà l i wÃ
lÅ'E r fl W ¸ y« yûˇ n≈ b –¸ ˇè §k E -˚W·vïyC¬ w¬ 21 :'˚øh £úk e l A £«yr fiY c ¸ m i ¶Ârˇ ' eú -lAk – b˚_X-yik – £°k e yElk –¸
£úAGluk¸l 22 :™Ârˇ Ωfl–dal hYfldEc £ôehAl §út GE yC« w¬ hÚv O r Ë p a yûˇ p Ki -lav tÙYlg√ v · •ôs E Ùy £úh e l A §ât GE yC« w¬
tBp
O l i x · Hõm E x A wà •esk –eÅ tÙZ'm E HZl » H ¸ ˇè §t a n√ §òm i y√ nà bi l ¸ ˚ tÚl » mA W ¸ tÙZpl i x · Hyõ' i l A §ôt a n√
£«yr flÚ c ¸ m
i b˚ûˇ X L m i £yõ' i W ¸ nO £yÅÊrOm·x hZflrAW·v èˇ t'◊z¸–k xòalAH wyãibA'¸l˚ 23 :tø»lAm¸W
-te' xúaGlaHÃy¬w 24 :™Ârˇ d –flΩ l a wyõb i ' A l ¸ §Ù_zm A ˚ £exüelw√ rˇˇû ˇb –A tO'W ¸ nOΩ ∏ tºnO t
O '· reWˇû v e wÃ
£«yr
flÚ c ¸ m Gi m i ˚Ylv · yC¬ ïw¬ 25 :™Ârˇ d –flΩ b –a ˚YzgFà r Ë t Gi -lï' a £Åehl E ' · rem'ûyC◊ w¬ ˚k°l E yC≈ w¬ wyõx A ' e
•ûˇ s
E Ùy ]3 dÙvò rÄOm'El Ùäl ˚d=«Fg¬Cy¬w 26 :£ïehyib·' b˜Oq·v¬y-lïe' §avجnk –¸ ¶Ârˇ û ˇ'e ˇè ˚'èb O yC√ w¬
:£ïh e l A §yõm i ' È h e -'◊l yúk –i ÙÅb – l i gApˇû yC√ w¬ £«yr flÚ c ¸ m i ¶Ârˇ ˇû ' e -lAkb –¸ lõH E m O '˚Bh-yïk i wà yÅx a
-te' ˇè 'r Ë yC¬ w¬ £Åh e l E ' · rˇˇû b –e d –Ê rˇˇû H e ' · ˇè •s E Ùy y`r „ b ¸ d–Ê -lAk – tûˇ ' E wyÄl A E' ˚˘r¸–bfidÃy¬w 27
:£ïh e yib' · bıq O v · y¬ x fi ˚˜r yàx i t G¸ w¬ ÙÚt' O t'ûˇ W E l A •õsE Ùy xúl a AH-reH·' tÙÅl√g·vûˇ Ah
:t˚øm' A £Ârˇ X eú b –¸ ˚Fn' eõ r Ë ' e wà húk A l ¸ ï'
E y°x A yõn« b –¸ •ús E Ùy-dÙv b_fir lÅE'flr¸W«y ˇè rm e 'èyC◊ w¬ 28

Genesis 46
xûˇ b –a zà yC« w¬ vabH KA° hflrˇ û ˇ' E ¸–b 'Y◊b√Cy¬w ÙÅl-reH·'-lAkÃw ˇè l' E r fl W ¸ y« vòs –a yC« w¬ 1
tZ' O r Ë m a b –¸ ˇè l' E r fl W ¸ «y¸l |£yòih»lÈ' rem'=yC◊ w¬ 2 :qïx A c ¸ y« wyúibA' yõEh»l'El £yÅixAbÃz
yûˇ Eh»lÈ' lõE'Ah yúikOnA' rem'DyC◊ w¬ 3 :y«nïnF≈ h i rem'YyC◊ w¬ b˝q O v · y¬ |b˘q O v · y¬ rem'YyC◊ w¬ hAlyà l GaÅ h a
yÄikOnA' 4 :£ïAH ú߸myïiW·' lÙ˜dgF√ yÙBgl ¸ -yïk –i hAmyà r fiÅ c ¸ m i hZd fl r Ë m E ˇè 'r fl yit G -la' ßy°ibA'
-lav Ù˜dy√ tyúH i y√ •às E ÙyÃw hÚl » v A -£¬g ˇû ßl ¸ v a ï' a yõk i nO ' A wà hAmyà r fiÅ c ¸ m i ˇè ßm G¸ v i dˇˇr „` ' E
b˘Oq·v¬y-te' läE'flr¸W«y-yï≈n¸b ˚â'W ¸ yC« w¬ vabH A° rˇˇû ' E b –¸ m i b˜q O v · y¬ £“qyC√ú w¬ 5 :ßyïn∆ yEv
t'úEWAl hYOvËraKp xúalAH-reH' · tÙàlg√ v · b –A £Åh e yEHnà -te'wà ˇè £ AKpaX-te'Ãw £Äehyib·'
§avn¬Ø k –¸ ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸ ˇè ˚H¸kr flΩ rˇˇH eò ' · ˇè £AH˚kËr-te'Ãw £Äh e y≈nq Ÿ m i -te' ˚Zxq Ÿ yC« w¬ 6 :Ùøt' O
wyôt A nO b –¸ ÙÅt G ' i ˇè wy√nb A yòn≈ b ¸ ˚ wyUn√ b –A 7 :Ùït G ' i ÙBvr Ë z¬ -lAkwà b˜q O v · y¬ hAmyà r flÚ c ¸ m i ˚'Yb O yC√ w¬
tÙ^mH ¸ hel G ' Eâ wà 8 < :hAmyà r flΩ c ¸ im ÙõGti' 'yúibEh ÙÚvËr¬z-lAkÃw wyõn√ b –A tÙBnb ¸ ˚
yõn≈ b ¸ ˚ 9 :§ïb E ˚'Ër b˜q O v · y¬ rˇˇk OB b –¸ wy°n√ b A ˚ b˘q O v · y¬ hAmyà Yr fi c ¸ m i £yú' i b –A h a lô' E r fl W ¸ y« -yïn≈ b –¸
§yôm i y√ wà lüE'˚mÃy §ÙÄvm ¸ H i yûˇ n≈ b ¸ ˚ 10 :yïm i r Ë k a wà §Ùırc ¸ x e wà '˚õl G p a ˚ ™ÙBnx · §°b E ˚'Ër
tõh A q Ÿ §ÙàHr Ë gF≈ y°w« l E yõn≈ b ¸ ˚ 11 :tyïn« v · n¬ k –¸ ïh a -§eb – l˚Y'H A wà raxc OÚ wà §yûˇ k i y√ wà dah' OY wÃ
ˇè §n√ Ù'Ãw rˇˇv Eò tAmyC√= w¬ xfirˇ z√° w√ ¶Ârˇ û ˇp e w√ hõl A H E wà §ôn√ Ù'Ãw rˇˇüv E hÄd fl ˚hÃy yûˇ n≈ b ¸ ˚ 12 :yΩr Ê r fl m ¸ ˚
vúl A ÙGt rˇˇk A° SAWy« yõn≈ b ¸ ˚ 13 :l˚ømx A wà §Ùırc ¸ x e ¶Ârˇ p eõ -y≈n¸b ˚Byh ¸ yC« w¬ §avn¬Ø k –¸ ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸
|heGlûˇ E' 15 :lïE'¸l¸x¬yÃw §ÙYl' E wà dÂrˇ s eú §°l u ˚bÃz yõn≈ b ¸ ˚ 14 :§Ù¡rm ¸ H i wà bÙBywà hõwF√ p u ˚
Hepü∆n-lAk – Ù°t G b i hûˇ n√ yÊd – tõ' E wà £År fl ' · §Zd –fi p a b –¸ ˇè bq O v · ¬y¸l h`fld¸lï√y râeH·' hÄ' A l E yûˇ n≈ b –¸
yBr Ê v E §Úb –O c ¸ ' e wà yûˇ n« ˚H yõgF« x a wà §ÙByp ¸ c i dØg√ yûˇ n≈ b ¸ ˚ 16 :Hø»lAHÃw £yúiH»l¸H wyõt A Ùn¸b˚ wyôn√ b –A
xfirˇ û ˇW e wà hõv A yÊrb ¸ ˚ yúw« H ¸ y« wà hôw√ H ¸ y« wà hü√nm ¸ y« rÄH E ' A yûˇ n≈ b ¸ ˚ 17 :yïl i ' E r Ë ' a wà yYd Ê Ùr·'ïw¬
§út a n√ -reH' · hÅp KA l ¸ z« yûˇ n≈ b –¸ heGlE'ò 18 :lïE'yi–k¸lam˚ rebõx e hÅv A yÊrb ¸ yûˇ n≈ b ¸ ˚ £°t A x O ' ·
yòn≈ b –¸ 19 :Hepïn√ hYr „ W ¸ v e HúH E bÅq O v · y¬ l ¸ ˇè heGlèE'-te' delòt GE w¬ Ù°t G b i hûˇ ' A l E l ¸ §õb A l A
rˇˇH
eò '
· £ Ç y« r fi c ¸ m i ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸ • ê s E Ùy¸l dˇˇû l E wF√ yC« w¬ 20 :§ïm i y√ nà b i ˚ •õs E Ùy ]3 bÅq O v · y¬ teHˇû ' E ˇè lx E r fl
:£«yr flΩ p ¸ ' e -te'wà hõH Ke n¬ m ¸ -te' §Ú' O §ûˇ h E k –O vfirˇ p eõ yiXÙúp K -ta–b tجn¸sïA' èˇ ÙGl-hfld¸lï√y
£yúp Ki m u H'˝r ◊ w√ yûˇ x i ' E §õm A v · n¬ wà 'Br fl gF≈ lÅb –E H ¸ ' a wà ˇè rk e b eè w√ valb –eò §Äm i y√ nà b i yûˇ n≈ b ¸ ˚ 21
Hepn∆õ -lAk – b˝q O v · y¬ l ¸ dˇˇl Gaõ y… rˇˇúeH·' lÅExflr yûˇ n≈ b –¸ hel G ' E ò 22 :Ëd – r Ë ˇ ï' A w√ £yõp Ki x u wÃ
recy≈ú wà yõn« ˚gÃw lú' E c ¸ x ¸ y¬ y°l i t GA p ¸ n¬ yõn≈ b ¸ ˚ 24 :£yïH i x u §Yfld-y≈n¸b˚ 23 :rˇˇïAWAv húAvA–bËra'
-te' delüEGt¬w Ù°Gti–b lûˇ Exflr¸l §õAbAl §úat√n-reH·' hÅAh¸lib yûˇ n≈ b –¸ hel G ' E ò 25 :£ïl GE H i wÃ
ˇè hm A yà r fiè c ¸ m i bòq O v · y¬ l ¸ hâ' A b –A h a HepnF∆ h a Ñ-lA–k 26 :hïAv¸biH Hepú∆n-lA–k b˜Oq·v¬y¸l heGlôE'
•ôs E Ùy yún≈ b ¸ ˚ 27 :HïH E w√ £yúH Ki H i Hepn∆õ -lAk – b˝q O v · y¬ -y≈nb ¸ yûˇ H E nà dˇˇb aõ l G¸ m i ÙÅkr „ yà yûˇ ' E c ¸ yO
hA'úA–bah bôOq·v¬y-tyïEb¸l Hepü∆nF h a -lAk – £«yn√° H ¸ Hepˇû n∆ £«yYfir¸cim¸b ÙBl-daGl…y-reH·'
•Ås E Ùy-le' ˇè wy√np A l ¸ xòl a H A hãd fl ˚hÃy-te'Ãw 28 > :£yïiv¸biH hAmyà r fiY c ¸ m i
ÙÅt G b ¸ k –a r Ë m e ˇè •s E Ùy rˇˇs O` ' ¸ yC∆ w¬ 29 :§eHgFOΩ hAcr Ë ˇ' aú ˚'Yb O yC√ w¬ h√nH ¸ gFO° wyõ√nAp¸l tıOrÙh¸l
k
–¸ b ¸ yC≈ú w¬ wyÅr fl '√wF c a -lav ˇè lp KO yC« w¬ wyÄl A ' E 'Zr fl yC≈ w¬ h√n¸HgFO° wyõb i ' A lú' E r fl W ¸ y« -t'ΩfirŸqil lavô¬Cy¬w
ˇè yr „ x · ' a £avp KA° h a hAt˚Zm' A •õEsÙy-le' lôE'flr¸W«y rem'^◊Cy¬w 30 :dÙøv wyYflr'√Fwac-lav
tyûˇ b –E -le'wà ˇè wyAx' e -le' •òs E Ùy rem'=yC◊ w¬ 31 :yïx A ß õ d Ë Ùv yúk –i ßyØn∆ p KA -te' yûˇ t i Ù'Ër
rˇˇH eú ' · yôb i ' A -tyEb˚ yüax' a wyÅAlE' hZflr¸møO'Ãw hÚOvËrap¸l hfldyûˇ gF« ' a wà hõl e v È ' e wyÅb i ' A
˚y°h A hõn∆ q Ÿ m i yúH E nà ' a -yïk –i §'Åc ◊ yEvr O˘ ˇè £yiHn√ ' · h A wà 32 :yïl A ' E ˚'úb –A §avn¬õ k –¸ -¶Ârˇ ï' e b –¸
£õekAl 'BflrŸq«y-yïi–k hD√yAhÃw 33 :˚'yïibEh £õehAl rˇˇúeH·'-lAkwà £_r fl q “ b ¸ ˚ £ü√n'◊cwÃ
ˇè ßyèd  b A v · ˚`yh A hMn∆ q Ÿ m i yâH E nà ' a £Ät Ge r Ë m a ' · w¬ 34 :£ïk e yEW·vm Ga -ham rˇˇm aõ ' A wà hÚv O r Ë p Ka
§eHgFOØ ¶Ârˇ û ˇ'
e b
–¸ ˇè ˚b¸Ht
GE r˚Äbv
· b
–a ˚ny°t
E b
O '
· -£¬gF ˚n¸xn¬õ ' · -£¬gF hAt
G v aÅ -davwà ˚nyZr
„ ˚vÃnF m
i
:§'øc◊ hEvr Oı -lAk – £«yr
fiY c ¸ m
i túba v
· Ùt-yïk –i

Genesis 47
dˇˇû gF≈ yC¬ w¬ • ê s E Ùy 'Zb ◊ yC√ w¬ 1
¶Ârˇ û ˇ' e m E ˚'õb –A £Åh e l A rˇˇû H e ·'-lAkwà ˇè £r fl q “ b ¸ ˚ £òn√ '◊cwà yäx a ' a wà yâb i ' A rem'ÆyC◊ w¬ h Ç v O r Ë p a l ¸
£õg≈ c Fi yC¬ w¬ £y°H i n√ ' · hûˇ H KA m i x · xõq — l A wyÅx A ' e hûˇ c E q Ÿ m i ˚ 2 :§eHgFOΩ ¶Ârˇ ' eú b –¸ £õnF√ h i wà §avn√° k –¸
-le' ˚˘rm ¸ '◊yC w¬ £°k e yEWv · m Ga -ham wyõAxe'-le' h_v O r Ë p Ka rem'^C◊yw¬ 3 :høv O r Ë p a yún≈ p ¸ l i
-le' ˚˘r¸m'◊Cy¬w 4 :˚nyïEtÙb·'-£¬gF ˚n¸xn¬õ ' · -£¬gF ßyÅd  b A v · ˇè §'◊c húEvOr hÄOvËraKp
-yïk –i ßyÅd  b A v · l a rˇˇû H e ' · èˇ §'◊c F l a hÄv e r Ë m i §yûˇ ' E -yik – ˚Ç n'Ab – ¶ ê r  ' A b –A r˚ûgl A hÄv O r Ë p Ka
rem'ûyC◊ w¬ 5 :§eHgFOΩ ¶Ârˇ ' eú b –¸ ßyYÂdAb·v 'ú√n-˚b¸Hï≈y hôAGtavwà §avn√° k –¸ ¶Ârˇ û ˇ' e b –¸ bõv A r fl h A dˇˇb Eú k A
ˇè £y« r fiè c ¸ m i ¶Ârˇ ' eò 6 :ßyïl e E' ˚'úA–b ßyõexa'wà ßyúb i ' A rˇˇÚOm'El •õEsÙy-le' hÅOvËraKp
¶Ârˇ û ˇ' e b –¸ ˇè ˚b¸Hy≈ ßy°x e ' a -te'Ãw ßyõibA'-te' búEHÙh ¶ÂrÅA'h A bûˇ X a yEmb –¸ 'wÅh i ßyûˇ n∆ p A l ¸
:yïil-reH·'-lav hõ∆nŸqim yB„rAW £ôt GA m ¸ W a wà l«yx aÅ -yEHnà ' a ˇè £b –A -H∆ywà t GA v ¸ d fiÄ y√ -£i'wà §eHgFOØ
-te' b˜q O v · y¬ ™Ârˇ b Aú yà w¬ hÚv O r Ë p a yûˇ n≈ p ¸ l i ˚hYd „ m i v · ïyC¬ w¬ wyÅb i ' A b˘q O v · ïy¬ -te' ˇè •s E Ùy 'òb E yC√ w¬ 7
rem'`yC◊ w¬ 9 :ßyïyC∆ x a yún≈ H ¸ yõm E yà hàm GA k –a b˝q O v · y¬ -lï' e hYOvr Ë p Ka rem'ByC◊ w¬ 8 :høv O r Ë p Ka
ˇè ˚yAh £yÄv i r fl wà Xûˇ v a m ¸ h°n√ H A tõ' a m ¸ ˚ £yúH i l » H ¸ yÅr fi ˚g¸m yûˇ n≈ H ¸ ˇè ym E yà hÅv O r Ë p Ka -le' ˇè bq O v · y¬
™Ârˇ b
Aú yà w¬ 10 :£ïh e y„r˚g¸m yõm E yib – yÅt a b O ' · yûˇ yC≈ x a ˇè yn≈ H ¸ ˇè ym E yà -te' ˚gyÄW Ki h i 'Zl ◊ wà yØyC¬ x a yûˇ n≈ H ¸ ˇè ym E yÃ
-te'wà wyûˇ b i ' A -te' • ê s E Ùy bûˇ EHÙCyw¬ 11 :høv O r Ë p a yún≈ p ¸ l Gi im 'õc E yC≈ w¬ hÚv