Και όμωσ τελικά φοβοφνται!

Όποιοσ πιςτεφει πωσ το πολιτικό ςφςτθμα είναι τόςο καλά οχυρωμζνο και βρϊμικο,
ευτυχϊσ κάνει λάκοσ. Σε αυτά τα 2 χρόνια διακυβζρνθςθσ του ΠΑΣΟΚ κάποια περιςτατικά
αποδείξανε πωσ μποροφνε να ταρακουνιςουνε τα κεμζλια του ςάπιου κράτουσ και να
προκαλζςουν πανικό ςτουσ 300 ορκιςμζνουσ φφλακεσ τθσ διχόνοιασ.
Κερατζα: ενωμζνοι οι κάτοικοι μακρυά από χρϊματα και ςθμαιοφλεσ απζδειξαν πωσ θ
ομοψυχία μπορεί να γίνει ο τρόμοσ τουσ. Και όμωσ… όχι κφριοι τθσ κυβζρνθςθσ. Δεν είναι
όλα για ποφλθμα!
Θυμάμαι τθν απεργία των φορτθγατηιδων το 2010: Απίςτευτθ ταλαιπωρία ςτουσ δρόμουσ
από τθν απεργία τουσ και όμωσ υπιρχε κάποια κατανόθςθ από τον κόςμο. Κοιτϊντασ τα
τθλεοπτικά πλάνα και τισ φωτογραφίεσ εκείνο τον καιρό πρόςεξα πωσ θ μοναδικι ςθμαία
που κυμάτιηε ςτισ πορείεσ τουσ ιταν θ ελλθνικι. Μακριά από ςυνδικάτα και οργανϊςεισ,
μόνοι τουσ απζναντι ςε όλουσ. Και όμωσ…
Ο κάνατοσ του 45χρονου ςτο κζντρο τθσ Ακινασ: ιταν ακόμα ζνα ζγκλθμα
κακθμερινότθτασ ςτο πιο ιςτορικό κζντρο τθσ Ευρϊπθσ και όμωσ… θ ςυγκινθςιακι φόρτιςθ
του γεγονότοσ ζβγαλε χιλιάδεσ κόςμου ςτουσ δρόμουσ να διαδθλϊνουν. Και παρόλεσ τισ
ακραίεσ αντιδράςεισ που παρατθρικθκαν εκείνεσ τισ μζρεσ, το ςφςτθμα αναγκάςκθκε να
ανοίξει τα αυτιά που θκελθμζνα ζκλεινε ςτισ χρόνιεσ εκκλιςεισ των κατοίκων, και
ανακοίνωςε ζκτακτα μζτρα πανελλαδικά.
Αγανακτιςμζνοι ςτο Σφνταγμα: Μπορεί τα κατςαρολικά και οι μοφντηεσ να μθν φζρνουν
επανάςταςθ και όμωσ… όποιοσ βρζκθκε εκείνεσ τισ μζρεσ ςτθν πλατεία ζνιωςε πωσ ιταν
ανάμεςα ςε δικοφσ του ανκρϊπουσ. Μφριηε θ ατμόςφαιρα αλλθλεγγφθ και αδερφοςφνθ.
Εκνικόσ Ύμνοσ και ςυνκιματα κατά των πολιτικϊν. Όλα όςα ςυνζβθςαν μετά απλά ζρχονται
να ενιςχφςουν τθν ςκζψθ μου.
Και φτάνουμε ςτισ παρελάςεισ τθσ 28θσ Οκτωβρίου. Ο φόβοσ τουσ επιτζλουσ γίνεται
πραγματικότθτα με τισ γενικευμζνεσ αντιδράςεισ του κόςμου. Δείγμα του πανικοφ τουσ θ
αντικατάςταςθ όλθσ τθσ ςτρατιωτικισ θγεςίασ που οι ίδιοι λίγο καιρό πριν είχαν
τοποκετιςει. Σενάρια για εκλογζσ, θ φαρςοκωμωδία τθσ ψιφου εμπιςτοςφνθσ, κυβζρνθςθ
κοινισ αποδοχισ, παιχνίδια με τισ λζξεισ αλλά πλζον είναι αργά. Οι Ζλλθνεσ είναι πλζον
ενωμζνοι με κοινι γραμμι. Γραμμζσ για τθν ακρίβεια, ςε 9 ςυλλαβζσ και ζνα ςφμβολο.
Επειδι όλοι είμαςτε περαςτικοί από αυτό τον τόπο και κανζνασ δεν ζχει το δικαίωμα να
καταςτρζψει το Ζκνοσ κατά τθν παραμονι του εδϊ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful