RAČUNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO

- POJAM - OBILJEŽJA - ZADACI - STRUKTURA

Neka razmišljanja

• “Vo enje urednog knjigovodstva treba povjeriti mladom i vještom knjigovo i, jer ćeš u protivnom imati nered (kaos) u poslovanju. Onaj koji ne cijeni pero i uredne zapise poslovnih doga aja i stanja, nije dobar trgovac” (op.p.: danas je to poduzetnik) - B. Kotruljević: Della mercatura et mercante perfeto, Dubrovnik 1458. • “FBI je posljednjih nekoliko godina (devedesete) zaposlio više računovo a nego odvjetnika.” • Sustav računovodstva “ne može sam po sebi osigurati tvrtki uspjeh, ali će joj neprimjeren, irelevantan i nestručno koncipiran svakako onemogućiti da taj uspjeh postigne, ili još gore, može biti uzrokom njene propasti”

Istraživanje me u 1000 studenata na pet uglednih sveučilišta
• Sedamdesete godine: računovo a okarakteriziran kao konformist, posesivan, slab, povučen, hladan, anti-heroj • Devedesete godine: računovo a poprima epitete dinamične, profinjene, profesionalne osobe

Računovodstvo - pojam, obilježja, zadaci, struktura

1

kontrola Računov. planiranje Knjigovodstvo Računov.Mjesto računovodstva u poduzeću PODUZEĆE Izvo ački podsustav .Rukovo enje . evidentiraju. struktura 2 .Planiranje . dugova i kapitala. odnosno poslova u poduzećima i s tim u vezi sastavljaju računovodstvene informacije.” • “djelatnost računovodstvenog praćenja i proučavanja poslovnog procesa” • računovodstvo # knjigovodstvo Funkcionalna struktura računovodstva – podjela računovodstva s aspekta računovodstvene djelatnosti Korisnici računovodstvene informacije: interni i eksterni Računov.osnovne poslovne funkcije Informacijski podsustav -Računovodstveni -Neračunovodstveni Upravljački podsustav . analiza Računov.pojam. kontroliraju i analiziraju stanja i kretanja imovine. informiranje Računovodstvo . zadaci.Kadrovsko popunjavanje .Odlučivanje . obilježja.Kontrola Računovodstvo • “zaokruženi sustav evidencije u kojem se na poseban način planiraju.

pojam. obilježja. zadaci.kvantitativni vrijednosni izraz .sustavna cjelovitost .Podjela računovodstva s aspekta poslovanja Financijsko računovodstvo Računovodstvo troškova Upravljačko računovodstvo Podjela prema razini obuhvata • Mikro-računovodstvo • Makro-računovodstvo (nacionalno) Knjigovodstvo • “zaokruženi i cjeloviti sustav na dokumentaciji zasnovanog evidentiranja već nastalih poslovnih promjena koje se mogu izraziti vrijednosno”. • Obilježja: . struktura 3 .visok stupanj pouzdanosti.skraćeni način bilježenja nastalih poslovnih promjena . Računovodstvo .

medicina ili pravo. dugova. račun dobiti i gubitka (izvještaj o dobiti). obilježja.Zadaci knjigovodstva • Evidentiranje stanja i kretanja imovine. računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje Organizacijska struktura knjigovodstva KNJIGOVODSTVO Sintetičko knjigovodstvo Analitičko knjigovodstvo dugotrajne imovine Analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala Analitičko knjigovodstvo proizvodnje Analitičko knjigovodstvo robe Analitičko knjigovodstvo gotovih proizvoda Analitičko knjigovodstvo sitnog inventara Analitičko knjigovodstvo plaća Analitičko knjigovodstvo kupaca Analitičko knjigovodstvo dobavljača Računovodstvena profesija • “tek je u posljednjoj polovici stoljeća računovodstvo dobilo status profesije. etička načela (kodeks profesionalne etike) • institucionalno povezivanje. stručne udruge • “ovlašteni računovo a” • javni računovo e i privatni računovo e Računovodstvo . izvještaj o promjenama glavnice. izvještaj o novčanim tokovima. kapitala • Praćenje rashoda i prihoda • Obračun rezultata poslovanja i njegove raspodjele • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilanca.pojam. kao što su npr.” • stručnost. zadaci. struktura 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful