P. 1
IKLIM SEKOLAH

IKLIM SEKOLAH

|Views: 4|Likes:
Published by Hayana Abdul Hamid

More info:

Published by: Hayana Abdul Hamid on Nov 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

ÞLnCu8uSAn Ǝ ÞLn1Au8l8An

ÞLnuŦkPAS
ÞLn1Au8l8An Þ8CC8AM ÞLnululkAn kPAS ul
SLkCLAP
ulSLulAkAn CLLP ť
PA?AnA 8ln1l A8uuL PAMlu
nCC8AS?lkln 8ln1l SuÞlAn
Sl1l AlSPAP 8ln1l SAluln
ÞLn1Au8l8An Þ8CC8AM ÞLnululkAn kPAS ul
SLkCLAP
ulSLulAkAn CLLP ť
PA?AnA 8ln1l A8uuL PAMlu
nCC8AS?lkln 8ln1l SuÞlAn
Sl1l AlSPAP 8ln1l SAluln
lkLlM SLkCLAP lkLlM SLkCLAP
l8lŴl8l lkLlM ?AnC 8L8kLSAn l8lŴl8l lkLlM ?AnC 8L8kLSAn
Þerhubungan yang sallng hormaL menghormaLl anLara
kaklLangan akademlk dan murldŦ
kesukarelaan murld menerlma peraLuran sekolahŦ
Pubungan yang mesra dan bahagla seperLl sebuah
keluargaŦ
kewu[udan alam bela[ar yang berslhţ LeraLur dan LenLeramŦ
l8lŴl8l lkLlM SLkCLAP ?AnC nLCA1ll l8lŴl8l lkLlM SLkCLAP ?AnC nLCA1ll
Ancaman Lekanan dan masalah dlslplln sekolahŦ
Þerasaan keklLaan dan ker[asama Lldak dlperllhaLkanŦ
kecerlaan sekolah kurang memuaskanŦ
keLerllbaLan mlnumun dalak akLlvlLl sekolahŦ
keplmplnan auLokraLlkŦ
l8lŴl8l lkLlM C8CAnlSASl ?AnC SlPA1 l8lŴl8l lkLlM C8CAnlSASl ?AnC SlPA1
Mempunyal pusaL sasaran unLuk pencapalan
maLlamaLŦ
kesesualan menyebar llmu pengeLahuanŦ
8erkongsl kuasa auLorlLl dalam pengurusanŦ
keberkesanan dalam penggunaan sumberŦ
SlsLem pengurusan rapl menanganl konfllk
dalamanŦ
LnlS ÞCÞuLASl Mu8lu LnlS ÞCÞuLASl Mu8lu
W Þopulasl adalah sekelompok orangţ ke[adlanţ aLau segala sesuaLu
yang memlllkl karakLerlsLlk LerLenLuŦ
W
kA1LCC8l Mu8lu ÞLnululkAn kPAS 8L8MASALAP
ÞLM8LLAA8An
8¡NDROM DOWN
DLIINISI ť
S|ndrom Down atau tr|somy 21 merupakan kecacatan genet|k d|sebabkan o|eh
kehad|ran sebahag|an atau kesemua kromosom 21Ŧ
CIkIŴCIkI ť
W bukaan maLa bu[ur dengan llpaLan kullL eplkhanLlk pada suduL dalam maLa
W baLang hldung leper
W saLu garls dl Lapak Langan ([uga dlkenall sebagal garls slmlan)
W lldah Ler[ulur (dlsebabkan rongga muluL kecllţ dan lldah membengkak
berhamplran Lonsll)
W leher pendek
W Lompok puLlh pada lrls dlkenall sebagal Lompok 8rushfleld
W lenLur melampau pada sendl
W kecacaLan [anLung kongenlLal
W [arak melampau anLara lbu [arl kakl dengan [arl berlkuLnya
&%¡8M
DLIINISI ť
AuLlsma bermaksud ket|dakupayaan seseorang kanakŴkanak
memaham| perkaraŴperkara d| seke||||ngnya se|a|n d|r|nya
send|r|Ŧ
CIkIŴCIkI ť
W Þola perlakuan yang unlk
W Masalah perhubungan dengan orang dl sekellllng
W Cemar memerlksa anggoLa badan seperLl kakl dan Langan
seolahŴolah benda lLu baru dan pellk
W Mengalaml masalah perLuLuran
W Slkap aLau perasaan yang gan[ll dan Lldak normal
W lnLelek yang luar blasa walaupun auLlsma
W 1ldak suka kepada perubahan dan sangaL susah unLuk
mengubah sesuaLu ruLlnŦ
D¡8LEK8¡
DLIINISI ť
ulsleksla bermaksud kesukaran mengena| hurufţ
membacaţ menu||sţ mendengarţ dan bercakap
CIkIŴCIkI ť
W kellru dengan arah klrl dan kananŦ
W Cemar berkhayalţ menangls dan keLawa secara LlbaŴLlbaŦ
W 1empoh masa unLuk menumpukan perhaLlan Lerhadap
sesuaLu perkara amaL slngkaLŦ
W LambaL berLuLur dan sukar memahaml arahanŦ
W Sukar menglkuL arahan llsan yang pan[angŦ
W kesukaran menyalln semula noLa yang dlberlŦ
W kellru dengan nomborŴnomborŦ
@@LN@ICN DLIICI@ n¥ÞLkC@IVI@¥
DISCkDLk (nIÞLk@II)
DLIINISI ť
PlperakLlf meru[uk kepada t|ngkah |aku kanakŴkanak yang
ter|ampau |asakţ akt|fţ naka|ţ agres|f dan keadaannya Lldak
menenLu [lka dlbandlngkan dengan Lahap pencapalan kanakŴ
kanak normalŦ
CIkIŴCIkIť
W 8erslkap agreslf serLa Lldak dapaL duduk dlam walaupun
seke[apŦ
W Cemar merayauŴrayau dan menganggu rakanŴrakan lalnŦ
W Sukar memberl Lumpuan kerana slkapnya yang Lldak boleh
duduk dlamŦ
W Mudah LerLarlk unLuk melakukan sesuaLu perbuaLan seperLl
berlarl dan meman[aL serLa gemar menlru perlakuan orang
lalnŦ
LM8M]SCW LkNLk
DLIINISI
W Lembam bermaksud |embapţ t|dak cergasţ |emah (kemampuan murld menguasal sesuaLu
kemahlran aLau menerlma pela[aran)Ŧ
W Murld lembam mempunyal Lahap keupayaan lnLelek sederhana aLau kurang sedlklL berbandlng
lnLelek murld normalŦ
W Mereka mempunyal kebolehan mellhaL LeLapl kekurangan kemah|ran mener|maţ mengurusţ
menyusunţ meny|mpanţ dan meng|ngat dengan berkesanŦ
CIkIŴCIkI
W 8ermasalah mengenal benLuk hurufŦ
W 8ermasalah menyebuL bunyl huruf dengan LepaLŦ
W MenyebuL aLau membunylkan sesuaLu bunyl huruf dengan perlahanŦ
W MenuLup muka dengan buku sewakLu bela[arŦ
W Membaca seLlap perenggan Lerlalu lamaŦ
W L[aan perkaLaan serlngkall salahŦ
W Menulls perkaLaan Lerlalu rapaLţ kecllţ condongŦ
W arak anLara perkaLaan yang dlLulls Lerlalu [auhŦ
CIkI DN
SI2
CkGNISSI
SLCn
CIkI DN
SI2
CkGNISSI
SLCn
l8l C8CAnlSASl l8l C8CAnlSASl
Þerancangan dan
pengurusan yang
slsLemaLlk dan rapl
Mempunyal hala
Lu[u unLuk berLlndak
bersama ahll
8oleh dl kekalkan
Luk Lempoh masa
LerLenLu
8oleh
mempengaruhl
Llngkah laku lndlvldu
dalam organlsasl
Mempunyal nllal
pegangan yang perlu
dllkuLl oleh ahll
SI2
CkGNISSI
8erganLung kepada
bllangan ahll dan program
yang akan dllaksanakan
SUM8Lk
@LNG
SUM8Lk
@LNG
Curu
ÞÞM
Murld
SUM8Lk @LNG SUM8Lk @LNG
Cu8u
Menggunakan
kaedah
penga[aran
yang menarlk
Þenggunaan
pendekaLan
dalam mengaLasl
Llngkah laku
murld
8erLanggung[awab
membenLuk
dlslplln dan sahslah
murld
Mengapllkaslkan
akLlvlLl
kemahlran
kepada murld
dalam memblna
kecerlaan
sekolah
MembanLu
menguruskan
keperluan
murld
Mengawal
kelas keLlka
guru Llada
men[aga
keberslhan
dan kecerlaan
kelas
Menyedlakan
88M murld
ÞL8AnAn ÞÞM ÞL8AnAn ÞÞM
ÞLkNN
MUkID
kunlng
(Þ)
8erkaca
maLa (L)
ºn" dl
hu[ung
nama
N¥@N ÞLkNN MUkID DM MLM8LN@U
IIM ÞkCGkM ÞLNDIDIN nS ¥NG
CNDUSII
N¥@N ÞLkNN MUkID DM MLM8LN@U
IIM ÞkCGkM ÞLNDIDIN nS ¥NG
CNDUSII

,

.

 .

.- 9 °–f° f°–¾f°– ¯f ¯ °–¯f f°ff ff°–f° ff ¯ f° ¯ ¾f ff° ¯ ¯ ° ¯f ½ ff° ¾ f °–f° f°–¯ ¾f f° ff–f ¾ ½ ¾ f f–f © f° ff¯ f©f f°– ¾ f f° ° f¯ .

.

 .

--@ °nf¯f° f°f° f° ¯f¾ff ¾½° ¾ f 9 f¾ff° ff° f° ©f¾f¯f f ½ ff° n ff° ¾ f f°– ¯ ¯f¾f°  ff° ¯°¯° ff f ¾ f ½¯½°f° ff ..

.

 .

¯½°f ½¾f ¾f¾ff° ° ½ °nf½ff° ¯ff¯f ¾ ¾ff° ¯ ° f ¯ ½ °– ff° °–¾ f¾f f ff¯ ½ °–¾f°  ¾f°f° ff¯ ½ °––°ff° ¾¯ ¾ ¯ ½ °–¾f° f½ ¯ °f°–f° °€ ff¯f° ..--@ .

D W 9½f¾f ff¾ ¯½f°– ©f f° ff¾ –ff¾ ¾f f°–¯ ¯ff ¾ ° W .-99D.

@. - . 9.D9-- .

$#  .

- ° ¯° ff ¾¯ ¯ ½ff° nfnff°– ° ¾ f f°  f f°¾ ff–f°ff ¾ ¯f¯¾¯ .

 .

 W W W W W W W W W ff°¯ff © °–f°½ff° ½f°½f f¾ ff¯¯ff ff°– °– ½ ¾f–f¾ f½ff°–f°%©–f °f¾ f–f–f¾¾¯f°% f ©% ¾ f f°°––f¯ n f° f¯ ¯ °–f f¯½f°°¾%  ½ ° ¯½½½f f¾ °f¾ f–f¯½ ¾€  °¯ f¯½f½f f¾ °  nfnff°©f°°–°– °f ©ff¯ f¯½ff°ff ©ff °–f°©f °f .

&%$ .

- ¾¯f ¯f¾  f½fff°¾ ¾ f°–f°f f°f ¯ ¯ff¯½ ff ½ ff ¾ °–°f¾ f° °f ¾ ° .

 .

°–ff¯ ¯f¾ff ½ f° W f½ ff ½ f¾ff° f°– –f°© f° f °¯f W °  f°– f f¾f ff½° f¾¯f W @ f ¾f ½f f ½ ff° f° ¾f°–f ¾¾f ° ¯ °– f ¾ ¾f ° . W 9f ½ ff° f°– ° W .f¾ff ½ °–f° °–f° f°– ¾ °– W ¯f ¯ ¯ ¾f f°––f f f° ¾ ½ f f° f°–f° ¾ f f ° f f f° ½ W .

$$ .

- ¾ ¾f ¯f¾ ¾ff°¯ °– °f€ ¯ ¯ fnf ¯ °¾ ¯ ° °–f f° nff½ .

 .

 W  °–f°ff f°f°f° W ¯f ff ¯ °f°–¾ f° ff¾ nff f f W @ ¯½¯f¾f°¯ °¯½f°½ ff° f f½ ¾ ¾f½ fff¯f¾°–f W f¯ f f°¾f¯ ¯ff¯fff° W f¯ °–fff°¾f°f°–½f°©f°– W ¾ff°¯ °f°¾ ¯f°ff°–  W  °–f°°¯ °¯ .

@@-@-.

@9.

@I@ %9@% .

- ½ f€ ¯ © ½f f°–fff°f f°ff°– f¯½ff¾f f€ °ff f– ¾€ f° f ff°°f f ¯ ° °©f f° °–f° °–f°ff½½ °nf½ff°f°f f°f°¯f .

 .

 f f°¯ ff°¾ ¾f½ ff°¾ ½ f f°¯ ¯f°©f¾ f– ¯f¯ °½ ff°f°– f° . W ¾f½f– ¾€¾ f f f½f  f¯ff½° ¾ ©f½ W ¯f¯ ff ff f°¯ °–f°––ff° ff°f° W f¯ ¯ ¯½f° f°f¾f½°ff°– f   f¯ W .

.$J- . .

- W ¯ f¯ ¯f¾ ¯ f½ fn –f¾ ¯f % ¯f¯½f°¯ ¯ °–f¾f¾ ¾f ¯ff°ff¯ ° ¯f½ f©ff°% W . f¯ ¯½°f f°¯ f f½ f°–f° ¯ff°¯ ° ¯f ¯ °–¾ ¯ °¾° ¯ °¯½f° f°¯ °–°–f °–f° ¾f° W . ¯ f¯¯ ¯½°fff½ ½fff°° ¾ f°ffff°–¾  f° °– ° ¯ °¯f .

 .

¯ fnf¾ f½½ °––f° ff¯f ©ff°½ fff°¾ °–f¾ff . °¾½ fff° ff½f n n° °– fff°ff½ fff°f°– ¾ f©f . ° ff¯ ¯ °f°¾ ¾f °€ °–f°½ ff° . W W W W W W W W ¯f¾ff¯ °– °f °€ ¯f¾ff¯ ° °€ °–f° ½f . °½¯f °–f° ¾ f f©f .

.

- - .

.

¯½°f ff © ° ° f ¾f¯f f  ff°  ¯½ ¯f¾f  °  ¯ ¯½ °–f °–f f °  ff¯ –f°¾f¾ . ¯½°f °f ½ –f°–f° f°–½   f .- 9 f°nf°–f° f° ½ °–¾f° f°– ¾¾ ¯f f° f½ .

 - –f°°– ½f f f°–f° f f° ½–f¯ f°–ff° f¾f°ff° .

D. @- .

D. @- 99. . .

. °–f½f¾f° f ¯ff° ½f f ¯ ff¯ ¯ ¯ °f n ff° ¾ f DD 9 °––°ff° ½ ° ff° ff¯ ¯ °–ff¾ °–f f ¯ f°––°–©ff ¯ ¯ ° ¾½° f° ¾f¾f ¯ . °––°ff° f f ½ °–f©ff° f°–¯ °f .

°–ff f¾ f –f f ¯ °©f–f ¾f° f° n ff° f¾ . .9--99. ° ff° . ¯ f° ¯ °–¾f° ½ f° ¯ .¯ .

..-@-9--.9.9--- -D fnf ¯ff %% °°– %9% 9-- .D.D #-# ©°– °f¯f . -@D .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->