SULIT

POLITEKNI K.POLITEKNIK MALAYSIA
KEMENTERIANPENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

POLITEKNI K UNG KU O M AR JABATAN KEJURUTERAANAWAM
P E P E R I KSAAN AKHIR SEM EST ER JANUARI 2 0 1 0

c 5304 HIDROLOGI
( 2 JAM ) PROGRAM TARIKH MASA

: DKA6
. L 7 M E I 2 O1 O : 2.3O PTG - 4.3O PTG

Arahan Kepada Calon : 1. Kertassoalanini mengandungi ENAM soalan.Setiapsoalanmembawa25 markah. 2. Anda dikehendaki menjawabEMPAT soalansahaja.lika anda menjawab l ebihdaripadaEMPATsoal an,hanya EMPATjawapan yang pertamasahaja yang akan disemak. 3. Anda dikehendaki menulisdi kedua-duamukasuratbuku jawapan. 4. SEGALAPERATURANPEPERIKSAANMESTI DIPATUHI.

( K e rta si n i mengandungi 9 ) halamanber cetak

Jangan Buka Kertas Soalan ini SehinggaDiberitahu

Kadaralir purata tahunan bagi sungai yang mengalir keluar kawasantersebutialah 19 mr/saat.Tentukananggarannilai sejatpeluhantahunan kawasan tersebut. (12 markah) 2t9 .{ 1 a) Takrifkan hidrologi (5 markah) b) Nyatakan EMPAT Awam.SULIT cs304 Jawab EMPAT soalan saltaja. tujuan pengumpulandata hidrologi dalam bidang Kejuruteraan (8 markah) c) Dalam satutahun sebuahkawasantadahanyang mempunyai keluasan1000 km2 menerima hujan purata sebanyak 1000 mm setahun. SOALAI.

:82mrr LP:25 B P.=?7.=82._5 LP:l 5 nota LP:Luas poligon km" Rajah 52 (b) (10 markah) 3t9 .-5nrm L ? :1 2 P.Kirakan purata lebat hujan bagi kau'asantadahantersebutdenganmenggunakan kaedahPolison Thiessan.:20mm Lp*zo Pi*69'5mm LP:zI E P. P.SULIT cs304 SOALAN 2 a) Nyatakan LIMA ciri-ciri hujan (5 markah) b) Rajah S2(b) menunjukkankedudukanstesen-stesen hujan di kawasantadahanSungai Perak.

y) Hujan mm 3.SULIT c5304 c) Data di bawah menunjukkan lebat hujan bagi kawasanLembah Kinta.9 11 . -8 All . I 9 2l (10 markah) 4t9 . Data hujan pada stesenX denganlokasi (0.4 -2 T .8 )! 1. Stesen A B C D Lokasi (x.0) gagal diperolehi.-{nggarkanjumlah hujan distesenX dengan menggunakan kaedah empat sukuan.

80 0.6D t2 l0 (22 markah) 5t9 .2 5.2D 0. Tentukan kadaralir yang melalui sungai tersebut denganmenggunakankaedahHalaju Luas.6D 11 .6D 0.2D 0.6D 0.41 0.6D 0.00 0.40 0.32 Jarakdari tebing(m) Dalam pugak (m) Cara tilikan Bil.6D 0.04 0.75 a.0 0 19.075N+0.0 0. Pusingan Masa (saat) t.00 25 28 19 T7 t4 ta 15.6D 40 40 40 40 IJ 0.20 0.80 0.32 0.0 9.SULIT c5304 SOALAN 3 a) NyatakanTIGA faktor yang mempengaruhi Larian Permukaan Air (3 markah) b) Data berikut diperolehi daripada kerja-kerja pengukuran kadaralir ke atas sebatang sungai kecil dengan menggunakan meter arus.0 0.2D 0.6D 1 7 .6D 35 z) 13.00 0.2D 0.3s 0.1 20 2_5 J+ l: 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0.32 0.11 11.0 7.2D 0.6D I 6 1.2D 0. Diberi V:0.2 3 .

SULIT cs304 SOALAN 4 Jadual 54 merupakan data-datahidrograf larian bagi satu kawalan tadahan seluas300 km2 yang disebabkanoleh saturibut selama4 iam. Isipadularianterus Hujanberkesan (25 markah) 6/9 . ii. Aliran dasar40 m3/s Masafiam) 0 A Kadar aiir (m'/s) 40 60 160 300 - 8 I2 16 400 350 260 20 1/1 28 )z 220 150 36 40 44 48 100 70 50 40 Jadual 54 : Data Hidrograf Kirakan: i.

salurkan hidrograf alir masuk berikut dengan menganggapkan nilai K :9 j . alir Masa (Jam) Aliran Masuk (m'/s) 0 ) 40 <t 4 6 8 132 2r8 294 a7) 10 L2 74 16 18 324 308 264 220 180 150 120 96 80 68 20 1) 21 26 28 30 32 34 60 54 Jadual 55: Hidrograf Aliran Masuk (25 markah) 7t9 .20 dan alir keluarpermulaanbersamaan masuk awal.SULIT c5304 SOALAN 5 Dengan menggunakan Kaedah Muskinghum. X: 0.

diandaikan bahawaaliran permukaansepanjangl00m dan aliran di dalam salurankerb ( kerbed gutter ) sepanjang400 m dengankecerunanpuratalo/o. Dapatkankadar alir puncak bagi kawasantersebut. (25 markah) 8t9 .SULIT c5304 SOALAN 6 rumah kedai 2 tingkat yang mempunyaikeluasan10 hektar di Bandar Satukawasanperniagaan Teluk Intan telah dibangunkan. Bagi mengelakkan berlakunyabanjir di kawasantersebutsatu sistemperpaipan minor telah dibina.

OLITEKNIK UNGKU OMAR PO IPOH.SULIT c5304 ATAN KEJURUTERAAN A\\'A}I JABAl P] UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKS{\\ . PBRAK \ .