You are on page 1of 2

Mẫu số 01/XNSV

(Do HSSV lập)


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

XÁC NHẬN

Anh (chị): ...............................................................................................................


Sinh ngày…..tháng…….năm...................................................................................
Địa chỉ thường trú khi nhập trường………………………………………...............
……………………………………………………………………………………...
Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ….., lớp…………., khoa……………………..
khoá……..,thời gian khóa học: ….(năm), hệ đào tạo………………………….......
của nhà trường.
- Số tiền học phí hàng tháng:………………đồng.
Thuộc diện: - Không miễn giảm
- Giảm học phí
- Miễn học phí
- Mồ côi

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị)…………………………………


không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp,
buôn lậu.
- Học sinh, sinh viên sau khi nhận tiền vay, nộp tiền học phí cho trường Đại học
Bách khoa vào tài khoản 945012500003 số tài khoản………………………., tại
Ngân hàng Kho bạc Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đà Nẵng, ngày …. tháng …. năm ………
T.L.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CTSV

1
Mẫu số 01/XNSV
(Do HSSV lập)
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN


Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Tên tôi là: ................................................................ Nam (Nữ)...............................


Năm sinh: ......................... là sinh viên có mã số: ...................................................
Lớp:................................................. Khoa:...............................................................
Khóa:............................................... Trường: ..........................................................
Thời gian khóa học: từ tháng ……. Năm ………đến tháng … ....năm …………....
Họ và tên cha (hoặc mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật): .................................

Địa chỉ: Thôn ............................Xã (Phường, Thị trấn)............................................


Huyện (Quận) ........................................Tỉnh (Thành phố)......................................

Tôi viết đơn này, đề nghị nhà trường xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại
trường để gia đình tôi hoàn thành thủ tục vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã
hội.

Xác nhận của Giáo vụ khoa ……., ngày …. tháng …. năm ………
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG


Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng xác nhận anh (chị) ……………
…...………hiện đang là sinh viên lớp:……khoa:……………… khóa ………
của nhà trường.

Đà Nẵng, ngày …. tháng …. năm …….


TL.HIỆU TRƯỞNG
Trưởng Phòng Đào tạo và CTSV