Korisnièki priruènik

9362113 4. izdanje HR

IZJAVA O USKLAÐENOSTI Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod iskljuèivo vlastitom odgovorno¹æu da je proizvod NHL-10 usklaðen s odredbama direktive Vijeæa:1999/5/EC. Izjavu o usklaðenosti mo¾ete naæi na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ Copyright © 2003-2004 Nokia. Sva prava pridr¾ana. Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadr¾aja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja dru¹tva Nokia. Nokia i Nokia Connecting People su registrirani za¹titni znaci dru¹tva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti za¹titni znaci ili trgovaèki nazivi njihovih vlasnika. Nokia tune je zvuèni znak Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. UPORABA OVOG PROIZVODA NA BILO KOJI NAÈIN KOJI UDOVOLJAVA VIZUALNOM STANDARDU MPEG-4 ZABRANJENA JE, OSIM U SLUÈAJEVIMA UPORABE IZRAVNO VEZANE ZA (A) PODATKE ILI INFORMACIJE (i) STVORENE I BEZ NAKNADE NABAVLJENE OD KORISNIKA KOJI NIJE VEZAN UZ NEKI POSLOVNI SUBJEKT, I (ii) SAMO ZA OSOBNU UPORABU; TE (B) DRUGE OBLIKE UPORABE, KONKRETNO I ZASEBNO LICENCIRANE OD STRANE MPEG LA, L.L.C. Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadr¾ava pravo izmjene i pobolj¹anja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave. Nokia neæe, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, sluèajnu, posljediènu ili neizravnu ¹tetu, bez obzira na to kako je prouzroèena. Sadr¾aj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u sluèajevima propisanim odgovarajuæim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izrièita ili podrazumjevana, ukljuèujuæi, ali ne ogranièavajuæi se na podrazumjevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za odreðenu namjenu, a koja bi se odnosila na toènost, pouzdanost ili sadr¾aj ovog dokumenta. Nokia pridr¾ava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlaèenje u bilo koje doba, bez prethodne najave. Dostupnost odreðenih proizvoda mo¾e se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbli¾eg prodavaèa Nokije. 9362113 4. izdanje HR

Sadr¾aj
1. Opæi podaci..................................................................................................... 14
Stanje èekanja ............................................................................................................................................15 Oznake povezane s radnjama .............................................................................................................16 Oznake podatkovne veze......................................................................................................................17 Izbornik.........................................................................................................................................................17 Preureðivanje izbornika........................................................................................................................19 Prebacivanje izmeðu aplikacija ..........................................................................................................19 Popisi opcija ................................................................................................................................................19 Pomoæ ...........................................................................................................................................................20 Navigacijska traka – vodoravno kretanje...........................................................................................20 Radnje koje su zajednièke svim aplikacijama....................................................................................20 Ugaðanje glasnoæe ....................................................................................................................................22 Zvuènik......................................................................................................................................................23 Rad sa slu¹alicama.................................................................................................................................24 Za¹tita tipkovnice ......................................................................................................................................24 Zajednièka memorija ................................................................................................................................25

2. Opis telefona .................................................................................................. 26
Upuæivanje poziva .....................................................................................................................................26 Upuæivanje poziva uz uporabu imenika...........................................................................................27 Pozivanje svojeg spremnika glasovnih poruka...............................................................................27 Brzo biranje broja telefona..................................................................................................................28 Uspostavljanje konferencijske veze...................................................................................................29 Odgovaranje na poziv...............................................................................................................................30 Opcije tijekom poziva............................................................................................................................30 Poziv na èekanju (usluga mre¾e) .......................................................................................................31

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4

.....................................................................................................................32 Popis zadnjih poziva..................................................................................................................................................................................................................................31 Zapisnik – Popis poziva i opæi zapisnik.................................................................................................................................................................................59 Snimanje video isjeèka ................................................................60 Copyright © 2004 Nokia................................................................................................................................................................................................................................... Multimediji .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................32 Trajanje poziva ...............................................................................................................................................................Postavke preusmjeravanja poziva.......................................................................................................................38 Pregledavanje posjetnice ......................................................................................................................................................................37 Stvaranje posjetnica...............................................51 4.................59 Postavljanje Video snimaèa.....................................52 Snimanje fotografija ................................................... 52 Fotoaparat .............................................................................43 Kalendar .................................................................................................. Osobni podaci ............................................44 Stvaranje kalendarskih zapisa ...........................................................................................59 Video snimaè.............................................................................................................................................................................................................................................57 Zumiranje spremljene slike..........................................................34 3........................................34 Brojilo GPRS podataka..................49 Popis obveza ........................................................................................................................................... 5 ....................... All rights reserved..................................................................................................................................................38 Izmjena posjetnica...................................45 Postavljanje kalendarskih alarma ............................................... 37 Imenik .....................52 Pregledavanje slika....................50 Prijenos podataka s kompatibilnih Nokia telefona ...............................................................................................58 Preèaci preko tipkovnice ...........................39 Upravljanje skupinama kontakata................................37 Kopiranje imena izmeðu SIM kartice i memorije telefona..................................................................................34 Pregledavanje opæeg zapisnika.....................................................................................

RealOne Player™ ........................................................................................................................................61 Reprodukcija multimedijskih zapisa .................................................................................................62 Izmjena postavki.....................................................................................................................................63 Galerija .........................................................................................................................................................64 Otvaranje zapisa.....................................................................................................................................65 Ostale pretpostavljene mape ..............................................................................................................66 Preuzimanje zapisa ................................................................................................................................66 Stavljanje slika na poslu¾itelj za slike (usluga mre¾e).................................................................67

5. Poruke ............................................................................................................. 69
Poruke - Opæi podaci ................................................................................................................................71 Otvaranje primljene poruke.................................................................................................................71 Dodavanje primatelja............................................................................................................................71 Opcije slanja ............................................................................................................................................72 Unos teksta..................................................................................................................................................73 Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta.....................................................................................73 Uporaba prediktivnog naèina unosa teksta ....................................................................................74 Kopiranje teksta......................................................................................................................................77 Opcije izmjene.........................................................................................................................................78 Stvaranje i slanje novih poruka .............................................................................................................78 Pisanje i slanje tekstualnih poruka ...................................................................................................79 Multimedijske poruke ...........................................................................................................................81 E-po¹ta......................................................................................................................................................84 Ulazni spremnik - primanje poruka......................................................................................................86 Opcije u razlièitim preglednicima poruka .......................................................................................86 Pregledavanje multimedijskih poruka u Ulaznom spremniku ...................................................88 Primanje poruka o konfiguraciji.........................................................................................................88 Poruke usluge (usluga mre¾e).............................................................................................................90 Moje mape .................................................................................................................................................91

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6

Udaljeni spremnik (usluga mre¾e).........................................................................................................91 Otvaranje spremnika .............................................................................................................................92 Preuzimanje poruka e-po¹te iz spremnika......................................................................................93 Otvaranje poruka e-po¹te....................................................................................................................94 Odspajanje od spremnika.....................................................................................................................95 Pregledavanje privitaka e-po¹te ........................................................................................................95 Brisanje poruka e-po¹te .......................................................................................................................96 Izlazni spremnik .........................................................................................................................................97 Pregledavanje poruka na SIM kartici ...................................................................................................98 Emitirane poruke (usluga mre¾e) ..........................................................................................................98 Ureðivaèki program za naredbe za uslugu .........................................................................................99 Postavke poruka...................................................................................................................................... 100 Postavke za tekstualne poruke........................................................................................................ 100 Postavke za multimedijske poruke ................................................................................................. 101 Postavke za e-po¹tu ........................................................................................................................... 103 Postavke za poruke usluga ............................................................................................................... 105 Postavke za emitirane poruke ......................................................................................................... 105 Postavke za mapu Ostalo.................................................................................................................. 106

6. Alati............................................................................................................... 107
Postavke .................................................................................................................................................... 107 Izmjena opæenitih postavki .............................................................................................................. 107 Postavke telefona................................................................................................................................ 108 Postavke poziva ................................................................................................................................... 110 Postavke spajanja................................................................................................................................ 111 Datum i vrijeme ................................................................................................................................... 120 Sigurnost ............................................................................................................................................... 120 Zabrana poz. (usluga mre¾e)............................................................................................................ 125 Mre¾a...................................................................................................................................................... 126

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

7

Postavke dodatne opreme ................................................................................................................ 126 Upravitelj datoteka ................................................................................................................................ 127 Primanje datoteka putem infracrvene veze................................................................................. 128 Praæenje utro¹ka memorije............................................................................................................... 128 Glasovne naredbe ................................................................................................................................... 129 Dodavanje glasovne naredbe aplikaciji......................................................................................... 130 Pokretanje aplikacije uporabom glasovne naredbe................................................................... 131 Preslu¹avanje, brisanje i izmjena glasovne naredbe ................................................................. 131

7. Prilagoðavanje .............................................................................................. 133
Profili.......................................................................................................................................................... 133 Izmjena profila..................................................................................................................................... 133 Prilagoðavanje profila........................................................................................................................ 134 Teme ........................................................................................................................................................... 135 Izmjena tema........................................................................................................................................ 136 Idi na .......................................................................................................................................................... 138 Dodavanje preèaca.............................................................................................................................. 138

8. Dodaci ........................................................................................................... 140
Lisnica ........................................................................................................................................................ 140 Unos koda lisnice ................................................................................................................................ 141 Pohranjivanje podataka za osobnu karticu.................................................................................. 141 Stvaranje osobnih napomena .......................................................................................................... 142 Stvaranje profila lisnice..................................................................................................................... 143 Preuzimanje podataka iz lisnice u preglednik............................................................................. 144 Pregled podataka o ulaznicama...................................................................................................... 144 Postavi lisnice....................................................................................................................................... 144 Ponovno postavljanje lisnice i koda lisnice ................................................................................. 145 Kalkulator.................................................................................................................................................. 145

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8

Pretvornik.................................................................................................................................................. 146 Pretvaranje jedinica............................................................................................................................ 146 Odreðivanje osnovne valute i teèajeva ......................................................................................... 147 Notes.......................................................................................................................................................... 148 Sat............................................................................................................................................................... 148 Izmjena postavki sata ........................................................................................................................ 148 Namje¹tanje alarma ........................................................................................................................... 148 Snimaè ....................................................................................................................................................... 149 Igre.............................................................................................................................................................. 150 Memorijska kartica................................................................................................................................. 150 Formatiranje memorijske kartice.................................................................................................... 151 Stvaranje sigurnosne kopije i povrat podataka .......................................................................... 152 Lozinka za memorijsku karticu........................................................................................................ 152 Provjera utro¹ka memorije ............................................................................................................... 153

9. Usluge i aplikacije........................................................................................ 154
Usluge (Mobilni preglednik) ................................................................................................................ 154 Osnovni koraci za pristup ................................................................................................................. 155 Pode¹avanje telefona za usluge preglednika .............................................................................. 155 Uspostavljanje veze ............................................................................................................................ 156 Pregledavanje oznaka ........................................................................................................................ 156 Pregledavanje....................................................................................................................................... 158 Preuzimanje .......................................................................................................................................... 160 Prekidanje veze .................................................................................................................................... 162 Postavke preglednika ......................................................................................................................... 162 Upravitelj aplikacija ............................................................................................................................... 163 Instaliranje aplikacija – opæe informacije ................................................................................... 164 Uklanjanje aplikacije .......................................................................................................................... 167

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

9

........................................................................................................................................10.......... 176 Pregled podataka o vezama .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 169 Postavke Bluetootha .................. 170 Prikaz uparenih ureðaja .............................................................................. 184 12.... 175 Infracrvena veza.......... 174 Zatvaranje Bluetooth veze ............................................................................... 190 Èuvanje i odr¾avanje............................................................................................................................................... 180 Sinkronizacija podataka ............................................................................................................................................. 178 Uporaba CD-ROM diska ............................................... 178 Povezivanje telefona s kompatibilnim raèunalom ..... 10 .......... 177 Prekidanje veza ......... Povezivanje ......................... 183 Pitanja i odgovori ............................................................. 194 Kazalo........................................ 200 Copyright © 2004 Nokia............................................................................. 170 Slanje podataka preko Bluetooth veze ............................................................................................ 179 Stvaranje novog sinkronizacijskog profila ................................................................................................................................... 175 Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom .................................................................... 192 Va¾na upozorenja .................. Otklanjanje pote¹koæa ............................................................................ Podaci o baterijama ............. 168 Prvo ukljuèivanje Bluetooth aplikacije.....................................................................................................................................................................daljinska sinkronizacija........................................................... 179 Sinkronizacija ........ 175 Upravitelj veza............................................ 173 Primanje podataka preko Bluetooth veze ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... All rights reserved................................................................................................................................................................................................ 179 Uporaba telefona kao modema................................................................................................. 168 Bluetooth veza ................... 181 11..........................................................................................................................................

ISKLJUÈITE TELEFON NA PODRUÈJU MINIRANJA Ne koristite telefon na podruèju gdje se provodi miniranje. SMETNJE Svi be¾ièni telefoni podlo¾ni su utjecaju smetnji koje mogu umanjiti njihove radne karakteristike.Za Va¹u sigurnost Proèitajte ove kratke upute. ISKLJUÈITE TELEFON U BOLNICI Pridr¾avajte se svih propisa i uputa. Copyright © 2004 Nokia. Pazite na ogranièenja i dr¾ite se svih danih uputa i va¾eæih propisa. Njihovo kr¹enje mo¾e biti opasno pa èak i protuzakonito. 11 . Ne koristite ga ni u blizini zapaljivih tvari i kemikalija. ISKLJUÈITE TELEFON U ZRAKOPLOVU Be¾ièni telefoni mogu u zrakoplovu prouzroèiti radio smetnje. Vi¹e pojedinosti naæi æete u ovom priruèniku. ISKLJUÈITE TELEFON NA BENZINSKOJ CRPKI Ne koristite telefon na benzinskoj crpki. All rights reserved. SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA Ne koristite ruèni telefon dok vozite. Iskljuèite telefon u blizini medicinskih ureðaja. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ni onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost.

VODOOTPORNOST Va¹ telefon nije vodootporan. All rights reserved. za zavr¹etak poziva. Bez potrebe ne dirajte antenu. 12 . izlaz iz izbornika. Unesite broj hitne slu¾be. Za brisanje zaslona. Za odgovaranje na poziv . a zatim pritisnite . OVLA©TENI SERVIS Ugradnju i popravak telefonske opreme smije obaviti samo ovla¹tena osoba. HITNI POZIVI Provjerite je li telefon ukljuèen i prikljuèen na mre¾u.KORISTITE PA®LJIVO Koristite ga samo u uobièajenom polo¾aju. Ka¾ite gdje se nalazite.). u priruèniku dotiènog ureðaja prouèite sve va¾ne upute. Copyright © 2004 Nokia. DODATNA OPREMA I BATERIJE Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. a zatim pritisnite . Ne povezujte meðusobno nekompatibilne proizvode. itd. POVEZIVANJE S DRUGIM UREÐAJIMA Pri povezivanju s bilo kojim drugim ureðajem. Ne prekidajte vezu dok ne dobijete odgovarajuæe upute. pritisnite onoliko puta koliko je to potrebno (npr. PRIÈUVNE KOPIJE Ne zaboravite napraviti prièuvne kopije svih va¾nih podataka. Ne povezujte meðusobno nekompatibilne proizvode. Za zavr¹etak poziva pritisnite . Pazite da ne doðe u doticaj s tekuæinom. UPUÆIVANJE POZIVA Provjerite je li telefon ukljuèen i prikljuèen na mre¾u. Unesite broj telefona zajedno s pozivnim brojem.

e-po¹ta. Ovaj telefon podr¾ava WAP 2. ■ O dodatnoj opremi UPOZORENJE! Koristite samo one baterije. 13 . Opaska: U nekim se mre¾ama mo¾e dogoditi da ne omoguæuju rad sa svim znakovima odnosno uslugama specifiènim za pojedini jezik.Prilikom uporabe znaèajki ovog ureðaja pridr¾avajte se svih zakona te po¹tujte privatnost i zakonska prava drugih. ■ Usluge mre¾e Be¾ièni telefon opisan u ovom priruèniku odobren je za uporabu u mre¾ama EGSM 900. npr. MMS. Ovaj aparat kao izvor napajanja koristi ACP-12 i LCH-12. Za moguænost nabavke odobrene dodatne opreme obratite se ovla¹tenom prodavaèu. a osim toga to mo¾e biti i opasno. a ne kabel. Pri iskljuèivanju ureðaja iz izvora napajanja. GSM 1800 i 1900. pregledavanje. udaljeni SynchML te preuzimanje sadr¾aja preko preglednika ili MMS-a. punjaèe i dodatnu opremu koji su za ovaj model odobreni od proizvoðaèa telefona. All rights reserved. Za neke znaèajke ovog telefona. primite i povucite utikaè. Brojne pogodnosti opisane u priruèniku nazivaju se usluge mre¾e. Copyright © 2004 Nokia. provjerite broj modela punjaèa. Opaska: Prije kori¹tenja punjaèa s ovim ureðajem. Kori¹tenjem drugih modela mo¾ete izgubiti atest odnosno jamstvo za telefon. potrebna je mre¾na podr¹ka da bi radile. Radi se o posebnim uslugama koje dogovarate s davateljima usluga be¾iène mre¾e.0 protokole (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima.

All rights reserved. poruke. UPOZORENJE! Sve znaèajke ovog ureðaja. Copyright © 2004 Nokia. mo¾ete koristiti samo ako je telefon ukljuèen. sat. Opæi podaci Nokia 6600 nudi razlièite funkcije praktiène vrijednosti u svakodnevnoj uporabi. kao ¹to su npr. lisnica. fotoaparat. kalkulator i kalendar. Naljepnice u prodajnom paketu • Naljepnice na jamstvenom listu koje su prilo¾ene uz telefon sadr¾e va¾ne podatke koji se odnose na usluge i podr¹ku kupcima. Uz telefon su prilo¾ene i upute o naèinu uporabe tih naljepnica. uz izuzetak sata za alarm. Ne ukljuèujte ureðaj tamo gdje uporaba be¾iènih telefona mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. e-po¹ta.1. video snimaè. 14 .

F Pokazuje va¾eæe preèace pridru¾ene vi¹enamjenskim tipkama i . B Prikazuje analogni ili digitalni sat. Copyright © 2004 Nokia. GPRS)’ na stranici 113. ©to je ¹tapiæ dulji. G Pozadinska slika: Mo¾ete odabrati bilo koju sliku koja æe se u stanju èekanja prikazivati u pozadini. Vidi ‘Datum i vrijeme’ na stranici 120. Ako je odabrani profil Opæenito. Vidi ‘Navigacijska traka – vodoravno kretanje’ na stranici 20. U ovim uvjetima telefon se nalazi u 'stanju èekanja'. umjesto naziva profila bit æe prikazan tekuæi datum. 15 . Kad je GPRS veza postavljena na Kad je to moguæe te kad je na mre¾i ili u tekuæoj æeliji dostupna veza. E Navigacijska traka: pokazuje trenutaèno aktivni profil. baterija je punija. All rights reserved. A Pokazuje trenutaènu snagu signala mre¾e na mjestu s kojeg razgovarate. D Pokazuje razinu napunjenosti baterije. oznaka antene bit æe zamijenjena oznakom za GPRS . ©to je ¹tapiæ dulji. General Packet Radio Service. Vidi ‘Paketna veza (engl. C Pokazuje koju mre¾u pokretne telefonije va¹ telefon trenutaèno koristi. Vidi ‘Teme’ na stranici 135. Vidi ‘GPRS’ na stranici 119.■ Stanje èekanja Ni¾e opisane oznake prikazane su kad je telefon spreman za uporabu uz uvjet da korisnik jo¹ ni¹ta nije unosio. to je signal bolji.

Pokazuje da je tipkovnica telefona zakljuèana. All rights reserved.Pokazuje da je Bluetooth suèelje aktivno. . Vidi odjeljak Prvi koraci. 16 .Pokazuje da ste primili novu poruku e-po¹te. . . Vidi ‘Nedostatak memorije’ na stranici 183. Ako jednu minutu nema nikakve aktivnosti. . .Opæi podaci’ na stranici 71. Oznake povezane s radnjama Kad je telefon u stanju èekanja.Pokazuje da imate aktivan alarm. a Ton dojave poruke i Ton dojave chata na Iskljuèi. .Opaska: Va¹ je telefon opremljen èuvarom zaslona. memorija telefona je pri kraju i morate izbrisati ne¹to podataka. Vidi ‘Teme’ na stranici 135. Kada se Bluetooth suèeljem prenose podaci.Pokazuje da ste primili jednu ili vi¹e glasovnih poruka. Pritiskom bilo koje tipke deaktivirate èuvar zaslona. na zaslonu je prikazana oznaka . zaslon se bri¹e i prikazuje se èuvar zaslona.Pokazuje da su vam u Ulazni spremnik u sklopu Poruka pristigle nove poruke. . Ako oznaka trepæe. Vidi ‘Pozivanje svojeg spremnika glasovnih poruka’ na stranici 27.Pokazuje da u Izlaznom spremniku ima poruka koje èekaju slanje. na zaslonu se mo¾e pojaviti jedna ili vi¹e ovakvih oznaka: .Prikazuje se kada je u trenutaèno aktivnom profilu Vrsta zvonjave postavljena na Bez tona. Copyright © 2004 Nokia. Vidi ‘Poruke .

kad postoji vi¹e GPRS veza i onda kad je GPRS veza stavljena u mirovanje tijekom glasovnih poziva. Oznake podatkovne veze • Kad neka aplikacija uspostavlja podatkovnu vezu. Ako imate dvije telefonske linije. Copyright © 2004 Nokia. oznaka preusmjeravanja za prvu liniju bit æe . kada postoji aktivna GPRS veza. za Bluetooth vezu te za infracrvenu vezu. ■ Izbornik • Za prikaz glavnog izbornika pritisnite (tipka izbornika). . u stanju èekanja trepæe jedna od donjih oznaka. za faksne pozive.Pokazuje da pozive mo¾ete upuæivati samo preko linije 2 (usluga mre¾e). 17 .Pokazuje da su svi pozivi prema telefonu preusmjereni u spremnik glasovnih poruka. Vidi ‘Linija u uporabi (usluga mre¾e)’ na stranici 111. veza je aktivna. • Kada je jedna od oznaka neprekidno prikazana. Vidi ‘Postavke preusmjeravanja poziva’ na stranici 31. Putem izbornika mo¾ete pristupiti svim aplikacijama va¹eg telefona. All rights reserved.Pokazuje da su svi pozivi prema telefonu preusmjereni. za podatkovni poziv velike brzine. a za drugu . Znak antene prikazan je umjesto znaka GPRS veze.. Vidi ‘Linija u uporabi (usluga mre¾e)’ na stranici 111. . za podatkovni poziv.

Opcije u izborniku: Otvori. Zato postupak mo¾e potrajati neko vrijeme. Opaska: Pritiskom na poziv se uvijek okonèava. a zatim pritisnite sredi¹nji dio navigacijske tipke (koji prikazuje plava strelica 5) da biste je otvorili. dolje . Pojedin. Ako pritisnete i dr¾ite . lijevo i desno (plave strelice od 1 do 4). All rights reserved. Premjesti. pomoæu tipke za ukljuèivanje. telefon æe se vratiti u stanje èekanja. Popisni prikaz / Mre¾ni prikaz. Kretanje izbornikom • Za kretanje izbornikom pomièite navigacijsku tipku gore . Otvaranje aplikacija ili mapa • Doðite do aplikacije ili mape. Copyright © 2004 Nokia. 5 3 1 2 4 Zatvaranje aplikacija • Kreæite se unatrag priti¹æuæi Nazad ili Izlaz onoliko puta koliko je potrebno da se vratite u stanje èekanja ili odaberite Izbor→Izlaz. Premjesti u mapu. Pomoæ i Izlaz. Nova mapa. 18 . Preuzim. o memoriji. Kad ispravno iskljuèite telefon. a aplikacija æe ostati otvorena u pozadini. telefon æe poku¹ati spremiti sve nespremljene podatke i zatvoriti sve aplikacije koje su jo¹ otvorene. èak i ako je neka druga aplikacija aktivna i prikazana na zaslonu. aplikacija.

Doðite do stavke koju ¾elite premjestiti i odaberite Izbor→Premjesti. ■ Popisi opcija Opcije: Ovi vam popisi govore koje su naredbe dostupne u pojedinim situacijama i naèinima prikaza. Otvorit æe se prozor za prebacivanje izmeðu aplikacija. 19 . Opaska: Ako vam ponestaje memorije. 1. Isto tako mo¾ete stvarati nove mape. Doðite do ¾eljene aplikacije i pritisnite da biste je otvorili. telefon æe mo¾da zatvoriti neke aplikacije. Pokraj aplikacije æe se pojaviti kvaèica. Copyright © 2004 Nokia.Preureðivanje izbornika Ikone u izborniku mo¾ete rasporediti kako ¾elite. All rights reserved. a one èe¹æe kori¹tene izvaditi iz mape u glavni izbornik. a zatim pritisnite U redu. pritisnite i dr¾ite (tipka izbornika). Prebacivanje izmeðu aplikacija Ako imate otvoreno nekoliko aplikacija i ¾elite se prebaciti s jedne aplikacije na drugu. u kojem æe se prikazati popis trenutaèno otvorenih aplikacija. Prije zatvaranja aplikacije telefon sprema sve aktivne podatke. Rjeðe kori¹tene aplikacije mo¾ete smjestiti u mape. 2. Odabranu aplikaciju premjestite na ¾eljeno mjesto.

• oznake izmjene. ■ Pomoæ Va¹a Nokia ima funkciju pomoæi kojoj mo¾ete pristupiti iz bilo koje aplikacije s odabirom Izbor. Vidi ‘Unos teksta’ na stranici 73.Opaska: Dostupne naredbe mijenjaju se ovisno o prikazu u kojemu se nalazite. All rights reserved. Za listanje kroz sva polja stavke koristite navigacijsku tipku. ponekad je.Da biste stavku otvorili za izmjenu.Kada je prikazan popis datoteka ili mapa. da biste otvorili neku stavku. Za prikaz sljedeæe slike pritisnite . a zatim odabrati Izbor→Izmjena. ■ Radnje koje su zajednièke svim aplikacijama • Otvaranje stavki za pregled . Funkciji pomoæi mo¾ete pristupiti iz glavnog izbornika. doðite do nje i pritisnite . ili odaberite Izbor→Otvori. • Izmjena stavki . 20 . 2/14 znaèi da je trenutaèno prikazana druga od 14 slika u toj mapi. morate najprije otvoriti za prikaz. Copyright © 2004 Nokia. npr. mapa ili datoteka do kojih mo¾ete doæi. ako ¾elite mijenjati njezin sadr¾aj. • druge informacije. ■ Navigacijska traka – vodoravno kretanje U navigacijskoj traci mo¾ete vidjeti: • strelice ili tabulatore koji vam govore ima li jo¹ prikaza. ili putem tipke .

• Da biste pojedinaèno odabirali stavke. Da biste odjednom izbrisali vi¹e stavki. Copyright © 2004 Nokia. • Stvaranje mapa . doðite do nje i odaberite Izbor→Preimenovanje. • Oznaèavanje stavke . All rights reserved. Da biste dovr¹ili odabir. Pokraj stavke æe se pojaviti kvaèica.Da biste datoteci ili mapi dali novi naziv. pokraj stavki æe se pojavljivati kvaèice. • Uklanjanje. • Da biste uklonili kvaèicu sa stavke. Vidi sljedeæi odlomak: ‘Oznaèavanje stavke’.Pritisnite i dr¾ite . Bit æete upitani za naziv nove mape (najvi¹e 35 slova). Kada ste odabrali sve ¾eljene stavke. odaberite Izbor→Nova mapa. brisanje stavki .Postoji nekoliko naèina da oznaèite stavke dok se nalazite u popisu. doðite do nje i odaberite Izbor→Oznaèi/ odznaèi→Odznaèi ili istodobno pritisnite i . 21 . doðite do stavke i odaberite Izbor→ Oznaèi/odznaèi→Oznaèi ili istodobno pritisnite i .• Preimenovanje stavki . • Da biste odabrali sve stavke s popisa. najprije ih morate oznaèiti. a zatim pomièite navigacijsku tipku prema gore ili prema dolje.Doðite do stavke i odaberite Izbor→Izbri¹i ili pritisnite .Da biste stvorili novu mapu. • Oznaèavanje vi¹e stavki . Kako se odabir pomièe. odaberite Izbor→Oznaèi/odznaèi→ Oznaèi sve. prekinite listanje navigacijskom tipkom te pustite tipku . mo¾ete ih premjestiti ili izbrisati odabirom Izbor→Premjesti u mapu ili Izbri¹i.

odaberite Izbor→Premjesti u mapu (nije prikazano ako nema raspolo¾ivih mapa). Odaberite naèin slanja. a raspolo¾ivi izbori su MMS-om. otvorit æe se popis raspolo¾ivih mapa. otvorit æe se ureðivaèki program. ili unesite primateljev broj telefona ili adresu e-po¹te u polje Prima:. doðite do stavke koju ¾elite poslati i odaberite Izbor→Po¹alji. ili poveæavate. Kad odaberete Premjesti u mapu. Pritisnite da biste iz Imenika odabrali primatelja ili primatelje. pritiskom na odnosno smanjujete njegovu glasnoæu. • Infracrvenom vezom. ■ Ugaðanje glasnoæe • Kad imate aktivan poziv ili slu¹ate zvuk. • Slanje stavki . a moæi æete vidjeti i temeljnu razinu aplikacije (da biste stavku premjestili izvan mape). • Bluetooth vezom. Vidi ‘Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom’ na stranici 175. Dodajte tekst ili zvuk i odaberite Izbor→Po¹alji. All rights reserved. Odaberite lokaciju na koju ¾elite premjestiti stavku te pritisnite U redu. 22 . Copyright © 2004 Nokia. Vidi ‘Stvaranje i slanje novih poruka’ na stranici 78. Vidi ‘Slanje podataka preko Bluetooth veze’ na stranici 170. Bluetooth vezom.Da biste stavke poslali kompatibilnim ureðajima. • Ako odaberete slanje putem e-po¹te ili multimedijske poruke. Infracrvenom vezom i E-po¹tom.• Premje¹tanje stavki u mapu .Da biste premjestili stavke u mapu ili izmeðu dviju mapa.

nego. a da pritom ne morate dr¾ati telefon uz uho. Zvuènik Va¹ je telefon opremljen zvuènikom za rad bez uporabe ruku. u kombinaciji s aplikacijama za zvuk i video ili pri pregledavanju multimedijskih poruka. Aplikacije za zvuk i video prethodno su pode¹ene da koriste zvuènik. ali ga aplikacije za zvuk. na navigacijskoj traci æe se pojaviti . na obli¾njem stolu. Uporaba zvuènika olak¹ava vam uporabu drugih aplikacija tijekom poziva.Ikone glasnoæe: . All rights reserved. . Oglasit æe se ton. Zvuènik se mo¾e koristiti tijekom poziva. Zvuènik je za telefonske pozive potrebno svaki put zasebno ukljuèiti. na primjer. telefon ne dr¾ite uz uho jer zvuk mo¾e biti preglasan. odaberite Izbor→Ukljuèi zvuènik. koriste automatski. Copyright © 2004 Nokia. poput snimaèa. Opaska: Zvuènik nije moguæe ukljuèiti kada su na telefon prikljuèene slu¹alice. Va¾no: Kad koristite zvuènik. 23 .za rad sa slu¹alicama. a oznaka glasnoæe æe se promijeniti. Zvuènik vam omoguæuje da govorite i slu¹ate s male udaljenosti.za rad sa zvuènikom. Ukljuèivanje zvuènika Da biste se tijekom aktivnog poziva prebacili na uporabu zvuènika.

Opaska: Dok je tipkovnica zakljuèana. odaberite Izbor→Ukljuèi slu¹alicu. a zatim pritisnite . All rights reserved. Kad je tipkovnica blokirana. pritisnite . moæi æete eventualno birati samo broj hitne slu¾be prethodno uprogramiran u va¹ telefon (npr. . Broj æe biti prikazan na zaslonu tek nakon ¹to utipkate sve znamenke. U stanju èekanja pritisnite zaslonu æe se pojaviti oznaka deblokirali tipkovnicu. ili ■ Za¹tita tipkovnice Za¹titu tipkovnice koristite za sprjeèavanje nehotiènog pritiskanja tipki. na . 112 ili neki drugi broj hitne slu¾be). Copyright © 2004 Nokia. za odgovaranje na poziv pritisnite . a zatim kako biste Kad je tipkovnica zakljuèana. Rad sa slu¹alicama Da biste ugodili glasnoæu u slu¹alicama prikljuèenima na telefon. Telefon mo¾ete tijekom poziva koristiti na uobièajeni naèin.Iskljuèivanje zvuènika • Kad imate aktivan poziv. Pritisnite . 24 . Utipkajte broj hitne slu¾be. ili uporabite tipke na slu¹alicama (ako su dostupne). 911. a zatim .

Na primjer. All rights reserved. spremanje veæeg broja slika mo¾e zauzeti svu zajednièku memoriju i va¹ telefon mo¾e pokazati da je memorija puna. slike i tonovi zvona. Copyright © 2004 Nokia. Ovo posebno dolazi do izra¾aja pri intenzivnoj uporabi bilo koje od aplikacija. kalendar i popis obveza te preuzete aplikacije. tekstualne ili kratke poruke. Uporaba bilo koje od ovih aplikacija ostavlja manje memorije za ostale aplikacije. 25 . U tom sluèaju izbri¹ite dio podataka ili zapisa koji zauzimaju zajednièku memoriju. multimedijske poruke. RealOne Player™.■ Zajednièka memorija Sljedeæe aplikacije u va¹em telefonu koriste zajednièku memoriju: imenik. Video snimaè.

26 . Vidi ‘Glasovno biranje’ na stranici 40. Pritisnite poziva). Za pomicanje pokazivaèa pritisnite ili . • Meðunarodni pozivi: za meðunarodni predbroj dvaput pritisnite (znak + nadomje¹ta meðunarodni predbroj). All rights reserved. broj mre¾ne skupine bez vodeæe 0 te broj telefona. èak i ako je neka druga aplikacija aktivna i prikazana na zaslonu. ukljuèujuæi i broj mre¾ne skupine. Da biste uklonili broj. Poziv mo¾ete uputiti i svojim glasom tako da ne morate gledati u zaslon da biste unijeli broj. Opis telefona ■ Upuæivanje poziva 1. Opaska: Pozivi ovdje opisani kao meðunarodni u pojedinim se sluèajevima mogu upuæivati i izmeðu razlièitih regija unutar iste zemlje. 2. Copyright © 2004 Nokia. 3. U stanju èekanja utipkajte broj telefona. pritisnite . Za pozivanje broja pritisnite . za zavr¹etak poziva (ili za odustajanje od poku¹aja upuæivanja Opaska: Pritiskom na poziv se uvijek okonèava.2. a zatim unesite pozivni broj zemlje.

Copyright © 2004 Nokia. Ovaj broj mo¾ete dobiti od svog davatelja usluga. Pritisnite da biste uputili poziv. Vidi ‘Postavke preusmjeravanja poziva’ na stranici 31. u stanju èekanja pritisnite i . 27 . Da biste otvorili imenik. ili idite na Izbornik→ 2. Pozivanje svojeg spremnika glasovnih poruka Spremnik glasovnih poruka (usluga mre¾e) je usluga automatske sekretarice na kojoj vam pozivatelji na èije pozive niste odgovorili mogu ostaviti glasovne poruke. Svaka telefonska linija ima vlastiti broj spremnika glasovnih poruka. Da biste prona¹li kontakt. u stanju èekanja pritisnite Imenik. All rights reserved. Ako je uz ime vezano vi¹e brojeva telefona. 3. • Zatra¾i li telefon broj spremnika glasovnih poruka.Upuæivanje poziva uz uporabu imenika 1. utipkajte taj broj i zatim pritisnite U redu. doðite do ¾eljenog imena ili utipkajte prva slova toga imena. Automatski æe se otvoriti polje za pretra¾ivanje te æe se popisati odgovarajuæa imena. • Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka. Vidi ‘Linija u uporabi (usluga mre¾e)’ na stranici 111. doðite do ¾eljenog broja i pritisnite da biste uputili poziv.

Ako je funkcija Brzo biranje postavljena na Ukljuèeno: Pritisnite i dr¾ite odgovarajuæu tipku za brzo biranje sve dok poziv ne bude upuæen. idite na Izbornik→Alati→Glasovni spremnik i odaberite Izbor→Promjena broja.Izmjena broja spremnika glasovnih poruka Da biste izmijenili broj telefona svoga spremnika glasovnih poruka. All rights reserved. Brzo biranje broja telefona Da bi se prikazala mre¾a za brzo biranje. Da biste nazvali broj: U stanju èekanja pritisnite ¾eljenu tipku za brzo biranje i . 28 . Vidi 2. idite na Izbornik→Alati→ Brzo biraj. ). 1. Copyright © 2004 Nokia. Utipkajte broj (dobiven od davatelja usluga) i pritisnite U redu. Jednoj od tipki za brzo biranje pridru¾ite broj telefona ( ‘Pridru¾ivanje tipki za brzo biranje’ na stranici 42.

Prvi je poziv automatski stavljen na èekanje. 29 . Doðite do ¾eljenog sugovornika i pritisnite Osobna. Da biste uputili poziv novom sugovorniku. ukljuèujuæi i vas. All rights reserved.Uspostavljanje konferencijske veze Konferencijska veza je usluga mre¾e koja vam omoguæuje da ostvarite poziv u kojemu æe sudjelovati do ¹est pozivatelja. Konferencijska veza se na va¹em telefonu stavlja na èekanje. a dok vi odvojeno razgovarate sa samo jednim od sugovornika. Da biste u vezu ukljuèili novu osobu. odaberite Izbor→Konferencija→Iskljuèi sudionika. • Za odvojen razgovor s nekim od sugovornika: Odaberite Izbor→ Konferencija→ Osobna. ponovite korak 2 te odaberite Izbor→ Konferencija→Dodaj konferenciji. 1. Odaberite Izbor→ Konferencija. Utipkajte ili u memoriji potra¾ite broj telefona sugovornika i pritisnite U redu. pritisnite Izbor→ Novi poziv. Uputite poziv prvom sugovorniku. Kada dovr¹ite odvojeni razgovor i ¾elite se vratiti na konferencijsku vezu. Nakon ¹to vam je na novi poziv odgovoreno. 4. u konferencijsku vezu ukljuèite prvog sugovornika. • Da biste jednog sugovornika iskljuèili iz konferencijske veze. zatim doðite do sugovornika i pritisnite Iskljuèi. Copyright © 2004 Nokia. 2. ostali sugovornici mogu nastaviti meðusobno komunicirati. 3. pritisnite Izbor→Konferencija.

• Za zavr¹etak poziva pritisnite . lozinke ili brojevi bankovnih raèuna. Kada primite poziv. Po¹alji DTMF se koristi za slanje nizova DTMF tonova. 30 . Novi poziv. Iskljuèi sudionika. pritisnite Uti¹aj da biste brzo iskljuèili melodiju zvona. kao ¹to su npr. pritisnite . uz va¹e iskljuèenje iz obaju poziva. Zamijeni se koristi za prijelaz s aktivnog poziva na poziv na èekanju. Zavr¹i aktivni poziv. pritisnite . Prenesi se koristi za spajanje dolaznog poziva ili poziva na èekanju s aktivnim pozivom. Zadr¾i ili Preuzmi.. mikr. Copyright © 2004 Nokia. Zavr¹i sve pozive. Konferencija. ■ Odgovaranje na poziv • Da biste odgovorili na dolazni poziv. Opcije tijekom poziva Za vrijeme poziva pritisnite Izbor i bit æe vam ponuðene neke od sljedeæih opcija: Iskljuèi mikrofon ili Uk. Ne ¾elite li odgovoriti na poziv. All rights reserved. Osobna. Pozivatelj æe èuti signal za zauzetu liniju. Opaska: Mo¾da vam neæe biti dostupne sve navedene opcije.5. Za dodatne pojedinosti obratite se svojemu davatelju usluga. Da biste okonèali konferencijsku vezu. pritisnite . Odgovori i Odbij.

31 . 1. Vi¹e puta pritisnite da biste proizveli: *. svaki put kad vam tijekom razgovora bude upuæen novi poziv. na primjer Ako je zauzeto. poziva. Postavke preusmjeravanja poziva Kad je ukljuèena. Prvi je poziv Da biste pre¹li s jednog poziva na drugi. 2. Da biste okonèali aktivni poziv. pritisnite . mre¾a æe vam to signalizirati. pritisnite Zamijeni. Copyright © 2004 Nokia. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga. Poziv na èekanju (usluga mre¾e) Ako ste ukljuèili uslugu poziva na èekanju. ova usluga mre¾e omoguæuje vam da dolazne pozive preusmjerite na neki drugi broj telefona (npr. p (umeæe stanku u trajanju od oko dvije sekunde prije ili izmeðu DTMF znakova). nakon èega æe. Tijekom poziva pritisnite stavljen na èekanje. va¹i glasovni pozivi biti preusmjereni. ako je va¹ broj zauzet ili u sluèaju da odbijete dolazni poziv.• Utipkajte znamenke pomoæu tipki . Pritisnite da biste proizveli #. odnosno w (ako uporabite ovaj znak. All rights reserved. Svaki pritisak na tipku generira DTMF ton koji se prenosi dok je poziv aktivan. Idite na Izbornik→Alati→Postavke→Preusm. • Odaberite neki od naèina skretanja. ostatak niza neæe biti poslan sve dok tijekom poziva ponovo ne pritisnete Po¹alji). na broj va¹eg spremnika glasovnih poruka). da biste odgovorili na poziv na èekanju.

Vidi ‘Zabrana poz. Zapisnik mo¾ete filtrirati tako da prikazuje samo jednu vrstu dogaðaja. a mo¾ete i stvarati nove posjetnice na temelju podataka dostupnih u njemu. ■ Zapisnik – Popis poziva i opæi zapisnik Idite na Izbornik→Zapisnik. Va¹ telefon pamti telefonske brojeve neodgovorenih. tekstualne poruke. Vidi ‘Oznake povezane s radnjama’ na stranici 16. kao i njihova pribli¾na trajanja. sva preusm. 32 . Opaska: Veze s va¹im udaljenim spremnikom. Putem zapisnika mo¾ete pratiti pozive.• Odaberite Izbor→Aktiviraj da biste ukljuèili preusmjeravanje. Opaska: Funkcije zabrane dolaznih poziva i preusmjeravanja poziva ne mogu biti istodobno ukljuèene. paketne podatkovne veze te faksne i podatkovne pozive koje telefon bilje¾i. sredi¹tem za multimedijske poruke ili stranicama preglednika prikazane su u opæem komunikacijskom zapisniku kao podatkovni pozivi ili paketne podatkovne veze. odaberite Izbor→Isklj. Iskljuèi da biste ga iskljuèili. • Da biste opozvali sva aktivna preusmjeravanja. Popis zadnjih poziva U stanju èekanja pritisnite ili idite na Izbornik→Zapisnik→Zadnji pozivi. Propu¹tene i primljene pozive telefon æe pamtiti Copyright © 2004 Nokia. a Prika¾i stanje da biste provjerili je li preusmjeravanje ukljuèeno ili ne. (usluga mre¾e)’ na stranici 125.. All rights reserved. primljenih i upuæenih poziva.

idite na Zapisnik→Zadnji pozivi→Primljeni pozivi. Kreiraj poruku. primljenih i upuæenih poziva: Zovi. Izbri¹i. Birani brojevi Da biste vidjeli popis zadnjih 20 brojeva telefona koje ste nazvali ili poku¹ali nazvati. Da biste uzvratili poziv. Opcije u prikazima neodgovorenih. Neodgovoreni i primljeni pozivi Da biste vidjeli popis zadnjih 20 brojeva telefona s kojih vas je netko bezuspje¹no poku¹ao nazvati (usluga mre¾e). All rights reserved. idite na Zapisnik→Zadnji pozivi→Neodg. Copyright © 2004 Nokia. Ako ne pregledate popis neodgovorenih poziva i niste u stanju èekanja. Brisanje popisa zadnjih poziva • Da biste izbrisali sve popise zadnjih poziva. Koristi broj.. Dodaj u Imenik. Pomoæ i Izlaz.samo ako mre¾a omoguæuje ove funkcije te ako je telefon ukljuèen i nalazi se u podruèju djelovanja mre¾e. na zaslonu æe biti prikazana ikona sve dok ne pregledate taj popis. pritisnite Poka¾i da biste do¹li do popisa neodgovorenih poziva. u glavnom prikazu zadnjih poziva odaberite Izbor→ Izbri¹i zadnje poz. doðite do ¾eljenog broja ili imena i pritisnite . Savjet! Kada u stanju èekanja vidite obavijest o neodgovorenim pozivima. Obri¹i popis. 33 . Da biste vidjeli popis zadnjih 20 brojeva ili imena èije ste pozive prihvatili (usluga mre¾e). pozivi. idite na Zapisnik→ Zadnji pozivi→Birani brojevi.

naèinu zaokru¾ivanja i slièno. • Da biste izbrisali pojedini poziv. Za to æe vam mo¾da trebati kljuèni kod. GPRS brojilo omoguæuje vam da provjerite kolièinu podataka poslanih i primljenih tijekom paketne (GPRS) podatkovne veze. ovisno o karakteristikama mre¾e. otvorite popis.• Da biste izbrisali jedan od popisa poziva. doðite do ¾eljenog poziva i pritisnite . otvorite taj popis i odaberite Izbor→ Obri¹i popis. vrem. Copyright © 2004 Nokia.. Na primjer. Brisanje mjeraèa trajanja poziva . Vidi ‘Sigurnost’ na stranici 120. Pregledavanje opæeg zapisnika Idite na Izbornik→Zapisnik i pritisnite . Brojilo GPRS podataka Idite na Zapisnik→GPRS brojilo. na nulu. naplata GPRS veze mo¾e se temeljiti na kolièini poslanih i primljenih podataka. Omoguæuje vam prikaz trajanja dolaznih i odlaznih poziva. Opaska: Stvarno vrijeme koje vam obraèuna davatelj usluga mo¾e odstupati. Trajanje poziva Idite na Izbornik→Zapisnik→Trajanje poz.Odaberite Izbor→Mjer. All rights reserved. 34 .

ikonom pristupne toèke doðite do odlaznog ili dolaznog dogaðaja te odaberite Izbor→Prika¾i pojedinosti. izra¾eno u kilobajtima. Opaska: Pod-dogaðaji. poput tekstualne poruke poslane u vi¹e dijelova ili paketnih podatkovnih veza. 2. Brisanje sadr¾aja zapisnika • Da biste nepovratno izbrisali sav sadr¾aj zapisnika. preneseno i koliko je pojedina GPRS veza trajala. bilje¾e se kao jedan komunikacijski dogaðaj. popis zadnjih poziva i izvje¹æa o isporuci poruka. naziv davatelja usluga ili pristupnu toèku. Doðite do filtra i pritisnite Odaberi. Za potvrdu pritisnite Da. broj telefona. Odaberite Izbor→Izdvoji. Brojilo paketnih veza i mjeraè trajanja veze • Da biste vidjeli koliko je podataka. odaberite Izbor→Obri¹i zapisnik. Copyright © 2004 Nokia. 35 .U opæem zapisniku za svaki od komunikacijskih dogaðaja mo¾ete vidjeti ime po¹iljatelja ili primatelja. Filtriranje zapisnika 1. All rights reserved. Otvorit æe se popis filtara.

Postavke zapisnika • Odaberite Izbor→Postavke. All rights reserved. 36 . • Trajanje zapisnika .. Otvorit æe se popis postavki. nakon èega se automatski bri¹u kako bi se oslobodio dio memorije. Vidi ‘Trajanje poziva’ na stranici 34. popis zadnjih poziva i izvje¹æa o isporuci poruka bit æe nepovratno izbrisani. Copyright © 2004 Nokia. Opaska: Ako odaberete Bez zapisnika. cjelokupan sadr¾aj zapisnika.Dogaðaji iz zapisnika ostaju u memoriji telefona tijekom zadanog broja dana. • Poka¾i trajanje poz.

Posjetnica æe biti spremljena u memoriju telefona i zatvorena. Opcije u Imeniku: Otvori. Ispunite ¾eljena polja i pritisnite Gotovo. Izmjena. Izbri¹i. Udvoji. glasovnu oznaku ili slièicu. Zovi. 37 . ¹to vam omoguæuje istodobno slanje tekstualnih poruka ili poruka e-po¹te veæem broju primatelja. Osobni podaci ■ Imenik Da biste otvorili Imenik. 2. Podaci o osobama. SIM imenik. Novo ime. Brojevi usluga. nakon èega je mo¾ete vidjeti u mapi Imenik. Pomoæ i Izlaz. Posjetnici mo¾ete pridru¾iti i osobnu melodiju zvona. brojeva telefona i adresa. Mo¾ete stvarati i skupine osoba. Dodaj grupi. u stanju èekanja pritisnite Izbornik→Imenik. Kopiraj u SIM imenik. All rights reserved. Otvorit æe se prazna posjetnica. Postavke. Otvorite imenik i odaberite Izbor→Novo ime.3. Idi na web-adresu. Stvaranje poruke. Oznaèi/odznaèi. Pripada grupama. poput imena. U Imenik mo¾ete spremati podatke o kontaktima. Po¹alji. ili idite na Stvaranje posjetnica 1. Copyright © 2004 Nokia.

All rights reserved. a zatim odaberite Izbor→Dodaj slièicu. Izmjena posjetnica Opcije kod izmjene posjetnica: Dodaj slièicu / Ukloni slièicu. odaberite Izbor→ SIM imenik. Pomoæ i Izlaz. idite u Imenik. doðite do broja i odaberite Izbor→Kopiraj u SIM imenik. faksa ili pagera iz Imenika na SIM karticu. Umetanje slike u posjetnicu Da biste posjetnici pridru¾ili slièicu. Dodaj podatak. Izmjena oznake. Izbri¹i pojedinosti. Nakon ¹to posjetnici pridru¾ite slièicu.Kopiranje imena izmeðu SIM kartice i memorije telefona • Da biste kopirali imena i brojeve sa SIM kartice u telefon. Ova se slièica prikazuje i kada vam pripadajuæi kontakt uputi poziv. otvorite posjetnicu. • Ako ¾elite kopirati broj telefona. doðite do imena koje ¾elite kopirati i odaberite Izbor→Kopiraj u Imenik. Vidi ‘Radnje koje su zajednièke svim aplikacijama’ na stranici 20. Copyright © 2004 Nokia. otvorite posjetnicu i odaberite Izbor→ Izmjena. 38 . mo¾ete odabrati Dodaj slièicu ako sliku ¾elite zamijeniti nekom drugom slièicom ili Ukloni slièicu ako s posjetnice ¾elite ukloniti slièicu.

Stvaranje poruke. Doðite do onoga kojega ¾elite uèiniti pretpostavljenim te pritisnite . Dodaj glas.Pregledavanje posjetnice Prikaz podataka o kontaktu ( ) omoguæuje vam pregled svih podataka dodanih na posjetnicu. Izmjena. za br¾e upuæivanje poziva i slanje poruka mo¾ete definirati pojedine brojeve i adrese koji æe se koristiti kao pretpostavljeni. Otvorit æe se skoèni prozor s popisom razlièitih opcija. All rights reserved. Kopiraj u SIM imenik. Polje s imenom uvijek je prikazano u prikazu podataka o osobi. Kada se vratite u prikaz posjetnice. Copyright © 2004 Nokia. Melodija zvona. • Otvorite posjetnicu i odaberite Izbor→Predpostavi. Opcije pri pregledavanju posjetnice kad je odabir na broju telefona: Zovi. / Ukloni brzo biranje. Predpostavi. Primjer: Doðite do Broj telefona i pritisnite Pridru¾i. Prikazat æe se popis brojeva telefona s odabrane posjetnice. Pridru¾i brzo bir. Pridru¾ivanje pretpostavljenih brojeva i adresa Ako osoba ima vi¹e brojeva telefona ili adresa e-po¹te. Po¹alji. oznaku / Glasovne oznake. 39 . Izbri¹i. ali ostala æe polja biti prikazana samo ako sadr¾e podatke. uoèit æete da je ime pretpostavljenog broja podcrtano. Pomoæ i Izlaz.

Pridru¾ivanje glasovne oznake broju telefona Opaska: Glasovne oznake mo¾ete dodjeljivati samo brojevima telefona spremljenima u memoriji telefona. 1. razgovijetno izgovorite jednu ili vi¹e rijeèi koje ¾elite snimiti kao glasovnu oznaku. All rights reserved. Snimajte ih i koristite za upuæivanje poziva tamo gdje nema buke. Koristite du¾e rijeèi. a za razlièite brojeve izbjegavajte sliène rijeèi.Glasovno biranje Poziv mo¾ete uputiti izgovaranjem glasovne oznake koju ste dodali posjetnici. Opaska: Rijeè morate izgovoriti upravo onako kako ste ju izgovorili prilikom snimanja. Copyright © 2004 Nokia. • Tijekom snimanja telefon dr¾ite na maloj udaljenost od usta. pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti samo na biranje glasom. Glasovne oznake Glasovnu oznaku mo¾e èiniti bilo koja rijeè ili rijeèi. Vidi ‘Kopiranje imena izmeðu SIM kartice i memorije telefona’ na stranici 38. One ovise o glasu govornika. To mo¾e biti te¹ko ostvarivo na buènim mjestima ili u hitnim sluèajevima. 40 . U glavnom prikazu Imenika doðite do kontakta kojemu ¾elite pridru¾iti glasovnu oznaku te pritisnite da biste otvorili posjetnicu. Po ogla¹avanju tona za poèetak. • Vrlo kratke rijeèi neæe biti prihvaæene. Prije biranja glasom imajte na umu sljedeæe • Glasovne oznake neovisne su o jeziku. • Glasovne oznake osjetljive su na okolnu buku.

oznaku. Upuæivanje poziva pomoæu glasovne oznake 1. • Ako telefon reproducira pogre¹nu glasovnu oznaku ili ¾elite ponoviti glasovno biranje. telefon dr¾ite na maloj udaljenosti od usta i razgovijetno izgovorite glasovnu oznaku. 2. poziva broj pridru¾en prepoznatoj glasovnoj oznaci. nakon nekoliko sekundi. a na zaslonu æe se prikazati poruka Poènite govoriti. Izgovorite glasovnu oznaku. Èut æete kratak ton. a na zaslonu æe se pojaviti poruka Poènite govoriti.2. All rights reserved. Na zaslonu æe se pojaviti poruka Pritisnite Zapoèni i nakon tona poènite govoriti. Telefon æe se oglasiti tonskim signalom za poèetak snimanja. Doðite do broja kojemu ¾elite pridru¾iti glasovnu oznaku i odaberite Izbor→ Dodaj glas. Pritisnite i dr¾ite dok je telefon u stanju èekanja. Kad upuæujete poziv pomoæu glasovne oznake. Telefon reproducira izvornu glasovnu oznaku. prikazuje ime i broj telefona te. a na zaslonu æe se pojaviti poruka Pu¹tanje glasovne oznake. a telefon æe se oglasiti piskom. na zaslonu æe se pojaviti poruka Glasovna oznaka spremljena. Telefon æe prekinuti snimanje nakon otprilike 5 sekundi. Na posjetnici æe se pokraj broja telefona pojaviti simbol . pritisnite Ponovi. 41 . 3. pritisnite Zapoèni. Po zavr¹etku snimanja èut æete snimljenu oznaku. 3. 5. Nakon uspje¹nog spremanja glasovne oznake. • Da biste snimili glasovnu oznaku. 4. 6. Copyright © 2004 Nokia.

ili • Izbri¹i . Preslu¹avanje. poziv neæete moæi uputiti glasovnim biranjem. pokraj broja æete uoèiti ikonu brzog biranja. 42 .Opaska: Kad aplikacija koja koristi podatkovnu ili GPRS vezu ¹alje ili prima podatke. Doðite do broja i pritisnite Pridru¾i. Otvorite posjetnicu kojoj ¾elite pridru¾iti tipku za brzo biranje i odaberite Izbor→Pridru¾i brzo bir. Broj 1 rezerviran je za spremnik glasovnih poruka. Otvorit æe se mre¾a za brzo biranje u kojoj æe biti prikazani brojevi od 1-9. Copyright © 2004 Nokia.da biste snimili novu glasovnu oznaku.da biste preslu¹ali glasovnu oznaku. ili • Promjena . 1. doðite do stavke kojoj je pridru¾ena glasovna oznaka (oznaèena s ). 2. a potom: • Preslu¹avanje .da biste izbrisali glasovnu oznaku. All rights reserved. Za poèetak snimanja pritisnite Zapoèni. Kada se vratite u prikaz podataka o osobi. okonèajte sve aktivne podatkovne veze.. odaberite Izbor. Najvi¹e osam brojeva telefona mo¾e imati pridru¾ene tipke za brzo biranje. Pridru¾ivanje tipki za brzo biranje Brzo biranje je brz naèin upuæivanja poziva na èesto kori¹tene brojeve. izbrisali illi izmijenili glasovnu oznaku. brisanje i izmjena glasovne oznake Da biste preslu¹ali. Da biste uputili poziv pomoæu glasovne oznake.

ako najprije izmijenite melodiju zvona za skupinu. Navigacijskom tipkom odaberite melodiju zvona koju ¾elite koristiti za kontakt ili skupinu. Stoga. • Da biste uklonili melodiju zvona. idite u stanje èekanja te pritisnite tipku za brzo biranje i . Odaberite Izbor→Melodija zvona. koristiti kao popise primatelja za slanje tekstualnih poruka i e-po¹te. Opaska: Telefon æe za kontakt uvijek koristiti zadnju pridru¾enu melodiju zvona. 1. Copyright © 2004 Nokia. 3. Kada vas nazove taj kontakt ili èlan skupine. Upravljanje skupinama kontakata Mo¾ete stvarati skupine kontakata koje æete. Pritisnite da biste otvorili posjetnicu ili idite na popis skupina i odaberite skupinu kontakata. a potom melodiju zvona za odreðeni kontakt iz te skupine. Skupini mo¾ete dodati i melodiju zvona. 43 . a zatim pritisnite Odaberi. telefon æe se oglasiti odabranom melodijom zvona (pod uvjetom da je uz poziv proslijeðen i broj pozivatelja i da ga va¹ telefon prepoznaje). Dodavanje melodije zvona posjetnici ili skupini Svakoj posjetnici ili skupini mo¾ete pridru¾iti melodiju zvona. All rights reserved. 2. prilikom sljedeæeg poziva tog kontakta koristit æe se ova druga melodija. primjerice.• Da biste kontaktu uputili poziv brzim biranjem. Vidi ‘Dodavanje melodije zvona posjetnici ili skupini’ na stranici 43. Otvorit æe se popis melodija zvona. s popisa melodija zvona odaberite Pretpode¹eni ton.

Melodija zvona. Postavke. U Imeniku pritisnite skupina. Upi¹ite naziv skupine ili koristite pretpostavljeno ime Grupa te pritisnite U redu. Mo¾ete takoðer namjestiti kalendarski alarm da vas podsjeti na nadolazeæe dogaðaje.Opcije u prikazu popisa skupina: Otvori. Preimenovanje. 3. Vidi ‘Zajednièka memorija’ na stranici 25. da biste otvorili popis 2. Nova grupa. obljetnice i druge dogaðaje. Doðite do skupine u koju ¾elite dodati kontakt. Podaci o osobama. U Imeniku doðite do kontakta kojega ¾elite ukljuèiti u skupinu te odaberite Izbor→Dodaj grupi:. Pomoæ i Izlaz. Kalendar koristi zajednièku memoriju. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. Otvorit æe se popis raspolo¾ivih skupina. Stvaranje skupina kontakata 1. sastanke. 2. U kalendaru mo¾ete pratiti dogovore. Dodavanje èlanova u skupinu 1. Izbri¹i. ■ Kalendar Idite na Izbornik→Kalendar. a zatim pritisnite . Odaberite Izbor→Nova grupa. 44 . roðendane.

Za prebacivanje izmeðu malih i velikih slova te prediktivni tekst pritisnite . • Podsjetnik za upisivanje opæeg zapisa za odreðeni dan. 1. • Obljetnica za podsjeæanje na roðendane ili posebne datume. Zapisi s obljetnicama ponavljaju se svake godine. 2. U dnevnom prikazu doðite do zapisa i pritisnite da biste ga otvorili. All rights reserved. • Ako mijenjate zapis koji se ponavlja. Po¹alji. Copyright © 2004 Nokia. 2. Pomoæ i Izlaz. a zatim i: • Sastanak za podsjeæanje na sastanak s toèno definiranim datumom i vremenom. Izmijenite polja zapisa i pritisnite Gotovo. 3. pritisnite Gotovo. Odaberite Izbor→Novi zapis.Stvaranje kalendarskih zapisa 1. odaberite na ¹to ¾elite primijeniti izmjene: Sva pojavljivanja mijenjaju se svi zapisi koji se ponavljaju / Samo ovaj zapis . 45 . Da biste spremili zapis. Za kretanje izmeðu polja koristite navigacijsku tipku. Izmjena kalendarskih zapisa Opcije pri izmjeni kalendarskog zapisa: Izbri¹i.mijenja se samo tekuæi zapis. Ispunite polja. Vidi ‘Polja kalendarskog zapisa’ na stranici 46.

• Alarm . • Ako bri¹ete zapis koji se ponavlja. Za potvrdu pritisnite Da.upi¹ite opis dogaðaja. U dnevnom prikazu oznaèen je s . • Sinkronizacija . Ako odaberete Iskljuèena. Vrijeme zavr¹etka. ne morate ga unijeti.Pritisnite da biste izmijenili zapis tako da se ponavlja. zapis se prikazuje ostalim osobama koje imaju pristup va¹em kalendaru preko ¾ive veze.bri¹e se samo tekuæi zapis. tj. Copyright © 2004 Nokia. primjerice. • Mjesto .Brisanje kalendarskih zapisa • U dnevnom prikazu doðite do zapisa koji ¾elite izbrisati te odaberite Izbor→ Izbri¹i ili pritisnite . Polja kalendarskog zapisa • Predmet / Prigoda . Datum poèetka i Datum zavr¹etka. Ova se opcija prikazuje samo ako ste odabrali da se dogaðaj ponavlja.Za ponavljani zapis mo¾ete definirati datum zavr¹etka. • Vrijeme poèetka. odaberite na ¹to ¾elite primijeniti izmjenu: Sva pojavljivanja . on se neæe prikazivati drugim osobama koje imaju pristup kalendaru preko ¾ive veze. da biste aktivirali polja za Vrijeme alarma i Datum • Ponavljaj . To vam mo¾e koristiti kad. Ako odaberete Javna.bri¹u se svi zapisi koji se ponavljaju / Samo ovaj zapis . nakon sinkronizacije æete taj kalendarski zapis moæi vidjeti samo vi. primjerice. kalendarski zapis neæe biti kopiran prilikom sinkronizacije kalendara. 46 . • Ponavljaj do . All rights reserved.Ako odaberete Osobna.mjesto sastanka. sinkronizirate svoj kalendar s kompatibilnim kalendarom na radnom mjestu. datum posljednjeg sata teèaja koji pohaðate.Pritisnite alarma.

Osobna.Podsjetnik i . u mjeseènim.Obljetnica. Ikone sinkronizacije u mjeseènom prikazu: . 47 . . Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.Iskljuèena i .Kalendarski prikazi Da biste automatski oznaèili dana¹nji datum.dan ima vi¹e zapisa. a utipkani znakovi æe biti dodani u polje Predmet. Ikone kalendarskih zapisa u dnevnom i tjednom prikazu: . pritisnite bilo koju tipku ( ) u bilo kojem kalendarskom prikazu. tjednim ili dnevnim prikazima pritisnite . . Da biste napisali kalendarski zapis.Javna. Otvorit æe se zapis za sastanak.

Mjeseèni prikaz U mjeseènom prikazu svaki redak odgovara jednom tjednu. Tekuæi datum je podcrtan. Datumi za koje postoje kalendarski zapisi oznaèeni su trokutiæem u donjem desnom uglu. Trenutaèno odabran datum oznaèen je okvirom. • Da biste otvorili dnevni prikaz, doðite do datuma koji ¾elite otvoriti i pritisnite . • Da biste do¹li do odreðenog datuma, odaberite Izbor→Idi na datum. Upi¹ite datum i pritisnite U redu. Tjedni prikaz U tjednom prikazu se kalendarski zapisi za odabrani tjedan prikazuju u sedam kuæica koje odgovaraju danima u tjednu. Tekuæi dan je podcrtan. Ikone podsjetnika i obljetnica prikazane su prije 8 sati ujutro. Zapisi za sastanke oznaèeni su trakama u boji, u skladu s vremenima poèetka i zavr¹etka. • Da biste pregledali ili izmijenili pojedini zapis, doðite do æelije sa zapisom i pritisnite da biste otvorili dnevni prikaz, a zatim doðite do zapisa i pritisnite da biste ga otvorili. Opcije u razlièitim kalendarskim prikazima: Otvori, Novi zapis, Tjedni prikaz / Mjeseèni prikaz, Izbri¹i, Idi na datum, Po¹alji, Postavke, Pomoæ i Izlaz. Dnevni prikaz U dnevnom prikazu mo¾ete vidjeti kalendarske zapise za odabrani dan. Zapisi se grupiraju prema vremenima poèetka. Podsjetnici i obljetnice prikazane su prije 8 sati ujutro. • Da biste zapis otvorili za izmjenu, doðite do njega i pritisnite
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

.

48

• Za prelazak na sljedeæi dan pritisnite pritisnite . Postavke za kalendarske prikaze Odaberite Izbor→Postavke i odaberite:

, a za prelazak na prethodni dan

• Ton alarma za kalen. - Za biranje prilagoðenog tona alarma ili bez zvuka. • Pretpode¹eni prikaz - Da biste odabrali prikaz koji æe se pojaviti kad otvorite kalendar. • Prvi dan u tjednu: - Da biste izmijenili prvi dan tjedna. • Naslov tjed. prikaza - Da biste izmijenili naziv tjednog prikaza tako da pokazuje redni broj tjedna ili datume u tjednu.

Postavljanje kalendarskih alarma
1. Stvorite novi zapis za sastanak ili obljetnicu, ili otvorite prethodno stvoren zapis. 2. Doðite do Alarm i pritisnite , zatim odaberite Ukljuèen da biste otvorili polja Vrijeme alarma i Datum alarma. 3. Namjestite datum i vrijeme alarma. 4. Pritisnite Gotovo. Pokraj zapisa æe se u dnevnom prikazu pojaviti oznaka alarma . Zaustavljanje kalendarskog alarma • Trajanje alarma iznosi jednu minutu. Za prekid alarma pritisnite Stani. Ako pritisnite bilo koju drugu tipku, alarm prelazi u stanje èekanja s ponavljanjem.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

49

■ Popis obveza
Idite na Izbornik→Obveze. U popisu obveza mo¾ete èuvati popis zadataka koje morate obaviti. Popis obveza koristi zajednièku memoriju. Vidi ‘Zajednièka memorija’ na stranici 25. 1. Zapoènite pisanje bilje¹ke pomoæu brojèanih tipki ( ). Vidi ‘Unos teksta’ na stranici 73. Otvorit æe se ureðivaèki program, a pokazivaè æe treptati iza slova koja ste utipkali. 2. Upi¹ite zadatak u polje Predmet. Pritisnite biste dodali posebne znakove. da

• Da biste zadali rok izvr¹enja zadatka, doðite do polja Rok i unesite datum. • Da biste odredili prioritet bilje¹ke o obvezi, doðite do polja Prioritet i pritisnite . 3. Da biste spremili bilje¹ku o obvezi, pritisnite Gotovo. Ako uklonite sve znakove i pritisnete Gotovo, bilje¹ka æe biti izbrisana, èak i ako mijenjate prethodno spremljenu bilje¹ku. • Da biste otvorili bilje¹ku o obvezi, doðite do nje i pritisnite . • Da biste izbrisali bilje¹ku o obvezi, doðite do nje i odaberite Izbor→Izbri¹i ili pritisnite . • Da biste bilje¹ku o obvezi oznaèili kao dovr¹enu, doðite do nje i odaberite Izbor→Gotovo.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 50

• Da biste obnovili bilje¹ku o obvezi, odaberite Izbor→Nije gotovo.

■ Prijenos podataka s kompatibilnih Nokia telefona
Mo¾ete premje¹tati kalendar, imenik i popis obveza s kompatibilnog Nokia telefona na svoj telefon pomoæu aplikacije Data Import u sklopu paketa PC Suite. Upute za uporabu aplikacije naæi æete u funkciji pomoæi za PC Suite na CD-u.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

51

Samookidaè. All rights reserved. Slike se automatski spremaju u aplikaciju Galerija. Postavke. Copyright © 2004 Nokia. privitaka porukama e-po¹te ili Bluetooth ili infracrvenom vezom. Snimanje fotografija Opaska: Po¹tujte sve va¾eæe lokalne propise koji se odnose na fotografiranje. gdje ih mo¾ete preimenovati i razvrstavati u mape. Pomoæ i Izlaz.4. Fotoaparat proizvodi JPEG slike. Slike mo¾ete takoðer slati u obliku multimedijskih poruka. Idi u Galeriju. Funkcija Fotoaparat omoguæuje vam snimanje fotografija ljudi i dogaðaja na mjestima na kojima se zateknete. Opcije prije snimanja fotografije: Snimi. 52 . Multimediji ■ Fotoaparat U stanju èekanja pritisnite Fotoaparat ili idite na Izbornik→Fotoaparat. Ne koristite tu funkciju protuzakonito.

Da biste ga ponovo smanjili. . primjerice. Fotografija se automatski sprema u Galeriju. Da biste uveæali objekt prije snimanja fotografije. Opaska: Fotoaparat prelazi u ¹tedljivi naèin rada ako u razdoblju od jedne minute niste pritisnuli niti jednu tipku. Opaska: Razluèivost digitalno zumirane slike manja je od slike koja nije zumirana. ovisno o odabranoj kvaliteti. Mo¾ete primijetiti razliku u kvaliteti slike ako je. pritisnite . Da biste nastavili sa snimanjem fotografija. Da biste snimili fotografiju. ako je koristite. ali slika ostaje iste velièine.1. Copyright © 2004 Nokia. pogledate na raèunalu. pritisnite zaslonu pokazuje razinu zumiranja. Mo¾ete vidjeti i brojilo slika. pritisnite . koje vam govori koliko jo¹ slika. Oznaka zumiranja na 3. Po¹alji. mo¾e stati u memoriju fotoaparata ili memorijsku karticu. Vidi ‘Galerija’ na stranici 64. Otvorit æe se funkcija Fotoaparat i bit æe prikazan prizor koji æe biti snimljen. U stanju èekanja pritisnite Fotoaparat. Postavke. pritisnite . All rights reserved. Mo¾ete vidjeti tra¾ilo i rezne linije koje vam pokazuju koji æe dio prizora biti snimljen. 2. Ne pomièite telefon sve dok fotoaparat ne zapoène sa spremanjem fotografije. Opcije nakon snimanja fotografije: Nova slika. 53 . Idi u Galeriju. Pomoæ i Izlaz. Izbri¹i. Preimenovanje slike.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. • Poèetni naziv slike .jpg’. odaberite Izbor→Izbri¹i. 2. Vidi ‘Umetanje slike u posjetnicu’ na stranici 38. Fotoaparat æe snimiti fotografiju po isteku ka¹njenja. Odaberite Izbor→Samookidaè. Poèetni naziv slike omoguæuje vam da odaberete naziv za fotografije koje æete spremiti. Postavke U postavkama fotoaparata mo¾ete prilagoðavati postavke kvalitete fotografija i izmijeniti njihov zadani naziv. Odaberite trajanje ka¹njenja: 10 sekundi. Posjetnici mo¾ete pridru¾iti sliku. 2. Srednja i Niska. ©to je kvaliteta fotografije vi¹a. 1. 3. • Da biste se vratili na tra¾ilo i snimili novu fotografiju. Samookidaè Samookidaè koristite ako ¾elite odgoditi snimanje fotografije tako da i vi mo¾ete biti na njoj. Pritisnite Ukljuèi.Fotoaparat u pravilu fotografijama daje nazive poput ‘Slika. 20 sekundi ili 30 sekundi. Vidi ‘Fotografije i utro¹ak memorije’ na stranici 56. 1. 54 .Nakon spremanja slike: • Ako ne ¾elite spremiti sliku. Odaberite Izbor→Postavke. pritisnite . Doðite do postavke koju ¾elite izmijeniti: • Kvaliteta slike .Visoka. to æe vi¹e memorijskog prostora ova zauzimati. kao i lokaciju spremljenih slika u memoriji.

uspravnu sliku (velièine ikone) koju æete moæi pridru¾iti posjetnici. All rights reserved. ili • Noæno kada je osvjetljenje slabo. • Portretno kada ¾elite manju.• Kori¹tena memorija . pritisnite ili da biste izmijenili naèin snimanja. Naèin snimanja utjeèe na velièinu i orijentaciju fotografije Razlièitim naèinima snimanja mo¾ete utjecati na velièinu i orijentaciju fotografije koju namjeravate snimiti. Velièina i orijentacija fotografije jednake su u naèinima snimanja Uobièajeno i Noæno. Kad snimate fotografiju.Odaberite ¾elite li spremiti fotografije u memoriju telefona ili na memorijsku karticu (ako je koristite). Odaberite: • Uobièajeno kada ¾elite snimati uobièajene polo¾ene fotografije. Ne zaboravite da u uvjetima slabog osvjetljenja svaki pokret tijekom snimanja fotografije mo¾e uzrokovati da ova ispadne mutna. pa fotoaparat zahtijeva dulje vrijeme ekspozicije da bi fotografija bila zadovoljavajuæe kvalitete. Copyright © 2004 Nokia. 55 .

Fotografije i utro¹ak memorije Va¹ telefon ima otprilike 6 MB (megabajta) raspolo¾ive memorije za fotografije. kao i one snimljene u Noænom naèinu rada. kada ih budete promatrali na zaslonima veæe razluèivosti. poruke i ostalo. doimati detaljnijima. • Fotografije snimljene naèinom Uobièajeno ili Noæno spremaju se u razluèivosti od 640x480 piksela (VGA).• Kada fotografiju snimate naèinom Uobièajeno ili Noæno. Ako se 1 MB memorije koristi iskljuèivo za fotografije. na raèunalu ili pri uveæanju u aplikaciji Slike. razluèivost tra¾ila iznosi 160x120. tamo mo¾e stati oko 22 fotografija Srednje kvalitete snimljenih Uobièajenim naèinom. npr. Fotografije snimljene s postavkom Visoka kvaliteta. U donjoj tablici mo¾ete vidjeti koliko se pribli¾no fotografija mo¾e spremiti u 1 MB memorije. a one snimljene u Portretnom naèinu u razluèivosti 80x96 piksela. zauzimaju veæinu memorije. All rights reserved. Portretne fotografije (koje se uvijek snimaju u Visokoj kvaliteti) zauzimaju vrlo malo memorije. To znaèi da æe se fotografije snimljene naèinima Uobièajeno ili Noæno. podatke o osobama. • Pri pregledavanju se dimenzije slike mijenjaju tako da se prilagode zaslonu. Copyright © 2004 Nokia. a u naèinu Portretno 80x96 piksela. kalendar. koji je velièine 176x208 piksela. 56 . Vidi ‘Zajednièka memorija’ na stranici 25.

Pritisnite ili da biste se pomicali izmeðu telefona i memorijske kartice. Vidi ‘Galerija’ na stranici 64. Zakreni. Preimenuj. Èitav zaslon. Odaberite sliku s popisa slika u mapi Slike u Galeriji da biste pokrenuli preglednik slika i prikazali sliku. All rights reserved. Dodaj u Idi na. Prika¾i pojedinosti. Izbri¹i. Copyright © 2004 Nokia.Kvaliteta slike Vrsta fotografije Uobièajeno Noæno Portretno Niska 55 50 Srednja 22 25 Visoka 15 18 >300 ■ Pregledavanje slika Fotografije snimljene pomoæu fotoaparata pohranjene su kao slike u Galeriji. 57 . Uveæaj. Postavi za pozadinu. Kad pregledavate sliku. Pomoæ i Izlaz. Umanji. pritiskom na sliku u aktivnoj mapi. ili idete na sljedeæu ili prethodnu Opcije prilikom pregledavanja slika: Po¹alji. Prikaz slièica u slikama: 1.

mo¾ete vidjeti njen Animirane GIF datoteke mo¾ete pregledavati na isti naèin kao i druge slike. Odaberite Izbor→Uveæaj ili Umanji. okolni dijelovi prikaza se uklanjaju. Kad je slika otvorena. Ako uveæavate GIF animacije dok ih reproducirate. kako biste bolje promotrili pojedine dijelove slike. Za pregledavanje popisa slika pritisnite 3. Premje¹tanje ¾ari¹ta Kad zumirate ili pregledavate sliku na cijelom zaslonu. Cijeli zaslon Kad odaberete Izbor→Èitav zaslon. nakon èega æe se reprodukcija nastaviti. koristite tipku za upravljanje da biste ¾ari¹te premje¹tali nalijevo. Za povratak na polazni prikaz pritisnite . Za povratak na polazni prikaz pritisnite . Vidi ‘Preèaci preko tipkovnice’ na stranici 59. animacija æe se smrznuti sve dok ne vratite uobièajeno zumiranje. i . njezin gornji desni ugao. Stupanj zumiranja se ne pohranjuje trajno. npr. gore ili dolje. tako da mo¾ete vidjeti veæi dio slike. nadesno. Stupanj zumiranja prikazan je pri vrhu zaslona. All rights reserved. Zumiranje spremljene slike 1. .2. 58 . 2. Copyright © 2004 Nokia. Za otvaranje slike pritisnite naziv.

Snimanje video isjeèka Mo¾ete snimati video isjeèke velièine do 95 kB. uobièajeni prikaz. Video snimaè koristi zajednièku memoriju. Pomoæ i Izlaz. Video isjeèci se snimaju u 3GPP formatu datoteke s nastavkom . ■ Video snimaè Idite na Izbornik→Video snimaè. All rights reserved. Opcije u glavnom prikazu Video snimaèa: Snimi. smjeru kazaljke na satu. Postavke. O proizvodu. 59 . -u . • • .prebacivanje izmeðu uobièajenog prikaza i prikaza na cijelom zaslonu. Ne koristite tu funkciju protuzakonito.suprotno od kazaljke na satu. odnosno trajanja od oko 10 sekundi. pritisnite i dr¾ite da biste se vratili na .uveæavanje. Video isjeèke koje snimite mo¾ete i slati.Preèaci preko tipkovnice • Zakretanje za 90 stupnjeva: . Vidi ‘Zajednièka memorija’ na stranici 25. èime vam se omoguæuje njihovo slanje u obliku multimedijske poruke.smanjivanje.3gp. Copyright © 2004 Nokia. Idi u Galeriju. Opaska: Po¹tujte sve va¾eæe lokalne propise koji se odnose na video snimanje. Stanje zakrenutosti se ne pohranjuje trajno. Video snimaè vam omoguæuje snimanje video isjeèaka na telefon ili memorijsku karticu (ako je koristite).

O proizvodu. 60 . Pomoæ i Izlaz. Postavke. pritisnite . pritisnite . Idi u Galeriju. pritisnite . Velika smanjuje stopu okvira. Po¹alji. • Odaberite Izbor→ Postavke. Opcije u Video snimaèu kada snimite isjeèak: Reproduciraj. Vidi ‘Postavljanje Video snimaèa’ na stranici 60. Video isjeèak je spremljen u memoriju telefona ili na memorijsku karticu. • Da biste reproducirali video isjeèke koje ste veæ snimili. Preimenuj. a zatim i: • Velièina slike . ovisno o postavci za Kori¹tena memorija.• Otvorite Video snimaè i za poèetak snimanja pritisnite . • ®elite li privremeno zaustaviti snimanje. Novi video isjeèak. Postavljanje Video snimaèa Sljedeæe postavke koristite za definiranje naèina snimanja video isjeèaka. Vidi ‘Galerija’ na stranici 64. odaberite Izbor→ Reproduciraj. Da biste ga ponovo smanjili. Izbri¹i. Za poèetak snimanja pritisnite .Odaberite Mala ili Velika. idite u Galeriju. • Da biste uveæali objekt prije ili tijekom snimanja. Copyright © 2004 Nokia. • ®elite li odmah reproducirati video isjeèak koji ste snimili. All rights reserved.

Ukljuèen smanjuje maksimalno trajanja snimke.• Audio . • Kori¹tena memorija . RealOne Player ne podr¾ava nu¾no sve formate zapisa ili sve njihove podvrste. RealOne Player podr¾ava zapise s nastavcima . ■ RealOne Player™ Idite na Izbornik→RealOne Player.Definirajte pretpode¹eni naziv. . Vidi ‘Zajednièka memorija’ na stranici 25. Preuzimanje videa. glazbeni ili audio isjeèci. • Pretpod. RealOne Player koristi zajednièku memoriju. Pomoæ i Izlaz. 61 .rm. i . naziv videa . kartica. All rights reserved. Opcije kad pokrenete RealOne Player: Otvori.3gp. Copyright © 2004 Nokia.mp4. RealOne Player™ omoguæuje vam reprodukciju lokalnih multimedijskih zapisa pohranjenih u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici. ili u¾ivo reproduciranje multimedijskih zapisa s veze za streaming.amr. .ram. O proizvodu. . Vezu za streaming mo¾ete aktivirati tijekom pregledavanja Interneta ili je mo¾ete pohraniti u memoriju telefona ili na memorijsku karticu. Postavke. i Memorij. Multimedijski zapisi su video.Odaberite Memorija telef.Odaberite Ukljuèen ili Iskljuèen.

ili • Spremljeni isjeèak . Vidi ‘Galerija’ na stranici 64. Da biste sadr¾aj reproducirali u¾ivo.Reprodukcija multimedijskih zapisa • Da biste reproducirali multimedijski zapis pohranjen u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici. • Reprodukcija sadr¾aja u¾ivo (streaming): • Odaberite vezu za streaming spremljenu u Galeriji.za reprodukciju zapisa spremljenog u Galeriji. • U pregledniku otvorite vezu za zapis.za reprodukciju jednog od posljednjih 6 zapisa koje ste reproducirali preko RealOne Playera. najprije morate konfigurirati pretpode¹enu pristupnu toèku. Opaska: Mnogi davatelji usluga zahtijevat æe uporabu internetske pristupne toèke (IAP) kao pretpode¹ene pristupne toèke. 62 . va¹ æe se telefon spojiti na stranicu i uèitati zapis. Za dodatne informacije obratite se svojemu davatelju usluga. Copyright © 2004 Nokia. Prije reprodukcije sadr¾aja u¾ivo. Doðite do zapisa i pritisnite za njegovu reprodukciju. All rights reserved. Vidi ‘Pristupne toèke’ na stranici 115. Drugi davatelji usluga dopu¹taju i uporabu WAP pristupne toèke. odaberite Izbor→Otvori i: • Najnoviji isjeèci .

Iskljuèi zvuk / Ukljuèi zvuk. a za zaustavljanje Opcije u funkciji RealOne Player kad je reprodukcija isjeèka zaustavljena ili privremeno zaustavljena: Reproduciraj / Nastavi. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. • Za privremeno zaustavljanje isjeèka pritisnite reprodukcije isjeèka pritisnite . Po¹alji. Pomoæ i Izlaz. i to tako da: Pritiskom i dr¾anjem tra¾ite naprijed. ®elite li iskljuèiti zvuk. Zaustavi. . tra¾ite sve dok se na zaslonu ne prika¾e sve dok se na zaslonu ne prika¾e Izmjena postavki Odaberite Izbor→Postavke. Podaci o isjeèku. Da biste ukljuèili zvuk.Opaska: Funkcija RealOne Player mo¾e otvoriti iskljuèivo rtsp:// URL adrese. a pritiskom i dr¾anjem natrag kroz multimedijski zapis. meðutim. pritisnite i dr¾ite oznaka . Postavke.ram buduæi da je takav zapis tekstualna datoteka koja sadr¾i rtsp vezu. pritisnite i dr¾ite oznaka . Ne mo¾ete otvoriti http:// URL adrese. a zatim Video ili Spajanje. prepoznaje http vezu na zapis s nastavkom . 63 . Preèaci tijekom reprodukcije Tijekom reprodukcije multimedijskog zapisa navigacijsku tipku mo¾ete koristiti za tra¾enje (brzo pomicanje kroz multimedijski zapis) i za iskljuèivanje zvuka. RealOne Player.

Copyright © 2004 Nokia.Odaberite Da ako ¾elite da se video ili audio zapis automatski ponovo reproducira nakon njegova prekida.Otvorite prikaz klizala da biste izmijenili kontrast. 64 . veze za streaming i RAM zapise. Galeriju koristite za pohranu i razvrstavanje va¹ih slika.Pritisnite Spajanje. All rights reserved. Odaberite Spajanje za izmjenu postavki veze. Odaberite mapu Slike. ili za pomicanje izmeðu kartica razlièitih postavki za Video i Odaberite Video da biste izmijenili sljedeæi popis postavki: • Kontrast . Galerija koristi zajednièku memoriju. Zvuèni isjeèci ili Video isjeèci (ili neku drugu mapu koju ste sami kreirali) i pritisnite da biste je otvorili. ■ Galerija Idite na Izbornik→Galerija. Vidi ‘Zajednièka memorija’ na stranici 25. Otvorite Galeriju da biste vidjeli popis mapa u memoriji telefona. Da biste vidjeli mape na memorijskoj kartici (ako je koristite). • Ponavljaj . pritisnite . zvuènih i video isjeèaka.

Opcije: Otvori (mapu ili stavku). Stvori novu. Preimenovanje. Izmijeni. kopirati i premje¹tati stavke u mape. Primi IC vezom. ili. Preuzim. • datum i vrijeme kad je zapis spremljen. Mo¾ete pregledavati. Otpremnik slika. • Zvuèni isjeèci . • naziv zapisa. • Video isjeèci. Postavke. prikaz slike. Vidi ‘Pregledavanje slika’ na stranici 57. All rights reserved. otvarati i stvarati mape. Copyright © 2004 Nokia. Kopiraj u mapu. Pomoæ i Izlaz. 65 . malenu slièicu.otvaraju se u Pregledniku slika.otvaraju se i reproduciraju u aplikaciji RealOne Player. ili velièinu zapisa te • podmape. Nova mapa. Otvaranje zapisa Odaberite bilo koji zapis. kao i oznaèavati. Svaki zapis æe • Slike . Dodaj u Idi na. i to: da biste ga otvorili. u Galeriji. u sluèaju slika. Oznaèi/odznaèi.otvaraju se i reproduciraju u aplikaciji Snimaè. Vidi ‘Radnje koje su zajednièke svim aplikacijama’ na stranici 20.U otvorenoj mapi mo¾ete vidjeti: • ikonu koja predstavlja vrstu svakog zapisa u mapi. Vidi ‘Snimaè’ na stranici 149. Po¹alji. Pregled pojedinosti. a zatim pritisnite se otvoriti u odgovarajuæoj aplikaciji. Izbri¹i. ako takve postoje. RAM zapisi i veze za streaming . Vidi ‘RealOne Player™’ na stranici 61. Premjesti u mapu.

Po¹alji. • Odaberite mapu Slike→Pozadine. Preimenovanje. ili Preuzimanje tonova. idite na Poruke→Ulaz. Pomoæ i Izlaz. Ostale pretpostavljene mape Mapa Slikovne poruke Ovu mapu koristite za pohranu slika koje ste primili u slikovnim porukama. spremnik. poruke. Pregled pojedinosti. Otvorit æe se preglednik. otvorite poruku te odaberite Izbor→Spremi grafiku. 66 . All rights reserved.• Podmape – otvorite ih da biste pregledali sadr¾aj. Izbri¹i. Vidi ‘Pregledavanje oznaka’ na stranici 156. nakon èega mo¾ete odabrati oznaku za stranicu s koje preuzimate zapise. Da biste spremili sliku koju ste primili u slikovnoj poruci. Oznaèi/odznaèi. Preuzimanje videa. • Odaberite mapu Slike→Slikov. u Galeriji i odaberite iz Preuzimanje grafike. Mapa s pozadinskim slikama Ovu mapu koristite za pohranjivanje slika koje ¾elite upotrijebiti kao pozadinske slike. Copyright © 2004 Nokia. Opcije u mapi Slikovne poruke: Otvori. Preuzimanje zapisa Preuzimanje zapisa u Galeriju posredstvom preglednika: • Odaberite Izbor→Preuzim.

najprije morate konfigurirati pretpode¹enu pristupnu toèku. Da biste zapoèeli s otpremom. 3. 2.Da biste preuzeli zapise. Te postavke mo¾ete dobiti od svog davatelja usluga. Unesite naziv mape na poslu¾itelju za slike u koju æe slike biti spremljene. oznaèite slike ili cijelu mapu koju ¾elite otpremiti. Stavljanje slika na poslu¾itelj za slike (usluga mre¾e) Va¹e slike mo¾ete slati poslu¾itelju za slike kako biste ih online podijelili s drugima. morate unijeti postavke poslu¾itelja za slike. Vidi ‘Pristupne toèke’ na stranici 115. Za dodatne informacije obratite se svojemu davatelju usluga. Drugi davatelji usluga dopu¹taju i uporabu WAP pristupne toèke. Opaska: Na poslu¾itelj za slike mo¾ete staviti samo . All rights reserved. Prije otpreme slika. 1. Vidi ‘Postavljanje poslu¾itelja za slike’ na stranici 68. Preglednik æe se nakon preuzimanja stavki zatvoriti. Copyright © 2004 Nokia. Opaska: Mnogi davatelji usluga zahtijevat æe uporabu internetske pristupne toèke (IAP) kao pretpode¹ene pristupne toèke. a zatim odaberite Uèitaj. a telefon æe se vratiti u prikaz Galerije. Odaberite Izbor→Otpremnik slika. 67 .JPG zapise. a zatim pritisnite .

2. All rights reserved. Odaberite Postavke→Slikovni poslu¾itelji i pritisnite . Ispunite svako polje s podacima.Postavljanje poslu¾itelja za slike 1. Pritisnite . Vidi ‘Pristupne toèke’ na stranici 115. Copyright © 2004 Nokia. 68 .

slati. 69 . Kad otvorite Poruke. Pomoæ i Izlaz.sadr¾ava primljene poruke. All rights reserved. primati. vidjet æete funkciju Nova poruka i popis pretpostavljenih mapa: Ulaz. ili Odspoji (prikazuje se samo ako postoji aktivna veza sa spremnikom). Servisne naredbe.5. SIM poruke. Poruke Idite na Izbornik→Poruke. Spajanje (prikazuje se ako ste definirali postavke za spremnik). Poruke e-po¹te spremaju se u Spremnik. pregledavati. a mo¾ete primati i poruke usluga i emitirane poruke te slati servisne naredbe. Tekstualne i multimedijske poruke koriste zajednièku memoriju. U porukama mo¾ete sastavljati. • multimedijske poruke. Emitirane poruke mo¾ete èitati ako odaberete Izbor→Emitiranje. Vidi ‘Zajednièka memorija’ na stranici 25. Emitiranje. osim poruka e-po¹te i emitiranih poruka. Copyright © 2004 Nokia. mijenjati i organizirati: • tekstualne poruke. Opcije u glavnom prikazu poruka: Stvaranje poruke. • poruke e-po¹te te • poruke o konfiguraciji. Postavke. Poruke mo¾ete primati i infracrvenom ili Bluetooth vezom. spremnik .

Mo¾ete promijeniti broj spremljenih poruka. Opaska: Prije nego kreirate multimedijsku poruku.prostor za privremeno spremanje poruka koje èekaju na slanje. Vidi ‘Postavke za mapu Ostalo’ na stranici 106. Vidi ‘Postavke za e-po¹tu’ na stranici 103. Da biste ukljuèili primanje izvje¹æa o isporuci. Kada definirate postavke za novi spremnik.Moje mape . 70 . spremnik . Izlaz. Copyright © 2004 Nokia. Spremnik . Opaska: Primanje izvje¹æa o isporuci multimedijske poruke poslane na adresu e-po¹te mo¾da neæe biti moguæe. napi¹ete poruku e-po¹te ili se spojite na udaljeni spremnik.za organiziranje va¹ih poruka u mape. Izvje¹taji . Poslano . All rights reserved. poruka o konfiguraciji i multimedijskih poruka koje ste poslali.Kad otvorite ovu mapu. mo¾ete se ili spojiti na udaljeni spremnik da biste prikupili nove poruke e-po¹te.mo¾ete od mre¾e zatra¾iti da vam ¹alje izvje¹æe o isporuci tekstualnih poruka.sprema zadnjih 15 poslanih poruka. ili bez uspostavljanja veze pregledavati prethodno prikupljene poruke. odaberite Izbor→Postavke→ Tekstualna poruka ili MMS poruka. morate ukljuèiti odgovarajuæe postavke veze. naziv koji ste mu nadjenuli zamijenit æe u glavnom prikazu naziv Spremnik. Vidi ‘Pregledavanje poruka e-po¹te uz uspostavljenu vezu’ na stranici 92. Opaska: Poruke ili podaci poslani putem infracrvene ili Bluetooth veze ne spremaju se u mape Radna ili Poslano. Radna .sprema radne inaèice poruka koje jo¹ nisu poslane. doðite do Primi izvje¹taj i odaberite Da.

u stanju èekanja se prikazuju i obavijest 1 nova poruka. Poruke mo¾ete prije slanja spremiti u mapu Radna. Imajte na umu da ne mo¾ete proslijediti poruke e-po¹te koje ste sami poslali. Da biste otvorili poruku u ulaznom spremniku. njezinu kopiju naæi æete u mapi Poslano. doðite do nje i pritisnite .Opæi podaci Status poruke mo¾e biti radna.Vidi ‘Postavke potrebne za e-po¹tu’ na stranici 84. èime se poruka kopira u ureðivaèki program. Otvaranje primljene poruke • Kad primite poruku. Dodavanje primatelja Dok sastavljate poruku. All rights reserved. postoji nekoliko naèina da joj dodate primatelja: Copyright © 2004 Nokia. ■ Poruke . Poruke se privremeno spremaju u Izlazni spremnik. poslana ili primljena. Nakon ¹to je poruka poslana. Primljene i poslane poruke moguæe je samo èitati sve dok ne odaberete Odgovori ili Proslijedi. • Ako imate vi¹e od jedne nove poruke. a za otvaranje poruke pritisnite Poka¾i. Vidi ‘Postavke potrebne za multimedijske poruke’ na stranici 81. 71 . a to ogranièenje mo¾e se odnositi i na prosljeðivanje primljenih poruka. gdje èekaju na slanje. pritisnite Poka¾i da biste otvorili Ulazni spremnik i vidjeli zaglavlja poruka.

• upi¹ite primateljev broj telefona ili adresu e-po¹te u polje Prima: ili • kopirajte podatke o primatelju iz druge aplikacije te ih zalijepite u polje Prima:. ili odaberite Izbor→Dodaj primatelja. spremaju se i njezine postavke slanja. Opcije slanja Da biste izmijenili naèin slanja. odaberite kontakt s popisa. Pritisnite da biste izbrisali primatelja lijevo od pokazivaèa. Da biste otvorili Imenik. Telefon æe preuzeti sve odgovarajuæe unose iz imenika.). Primatelji su popisani u polju Prima: i automatski razdvojeni toèka-zarezom (. morat æete upamtiti da ih morate meðusobno razdvojiti toèka-zarezom (.).• dodavanje primatelja iz Imenika. bit æe automatski dodan. Da biste se vratili poruci. Istodobno mo¾ete oznaèiti vi¹e primatelja. Kada spremite poruku. Ako je pronaðeno vi¹e unosa. pritisnite U redu. All rights reserved. Opaska: Ako u polje Prima: upisujete mnogo brojeva telefona ili adresa epo¹te. tijekom mijenjanja poruke odaberite Izbor→ Opcije slanja. Ako je pronaðen samo jedan unos. Doðite do osobe i pritisnite da biste je odabrali. toèka-zarez se dodaje automatski. Vidi ‘Kopiranje teksta’ na stranici 77. a zatim odaberite Izbor→Provjeri imena. pritisnite ili u poljima Prima: ili Kopija:. 72 . Kad primatelje dohvaæate iz Imenika. • poènite utipkavati ime u polje Prima:. Copyright © 2004 Nokia.

prièekajte da se pojavi pokazivaè (ili pritisnite da biste okonèali razdoblje èekanja). • Za prijelaz iz slovnog u brojèani naèin rada pritisnite i dr¾ite • Ako je sljedeæe slovo smje¹teno na istoj tipki kao i prethodno. All rights reserved. u gornjem desnom uglu zaslona prikazana je oznaka . a zatim utipkajte slovo. Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta Kad koristite uobièajeni naèin unosa teksta. • Da biste unijeli broj u slovnom naèinu.■ Unos teksta Tekst mo¾ete upisivati na dva naèina: na naèin uobièajen kod prijenosnih telefona ili koristeæi prediktivni unos. oznaèava naèin za unos brojeva. • Uzastopno priti¹æite brojèanu tipku ( ) sve dok se na zaslonu ne pojavi ¾eljeni znak. tijekom pisanja dvaput brzo pritisnite . Ikone: i oznaèavaju velika ili mala slova. znaèi da se prvo slovo sljedeæe rijeèi pi¹e veliko. pritisnite i dr¾ite brojèanu tipku. • Za prijelaz s malih na velika slova i obratno pritisnite . Da biste ukljuèili ili iskljuèili prediktivni unos teksta. Copyright © 2004 Nokia. Imajte na umu da pritiskanjem tipke mo¾ete dobiti vi¹e znakova od onih otisnutih na samoj tipki. 73 . a da se sva ostala slova automatski pi¹u kao mala slova. .

Upi¹ite ¾eljenu rijeè pritiskom na tipke . za brisanje znaka pritisnite izbrisali vi¹e od jednog znaka. Copyright © 2004 Nokia. Rijeè se mijenja nakon svakog pritiska na tipku. triput pritisnite . . Ponovite dok ne unesete sve znakove. Oznaka prikazana je pri vrhu zaslona. pritisnite za odabir. • Za umetanje razmaka pritisnite redak. pritisnite i odaberite Ukljuèi rjeènik. Pritiskom na tipku otvara se popis posebnih znakova. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom. Ovime æete ukljuèiti prediktivni unos teksta u svim ureðivaèkim programima telefona. Pritisnite i dr¾ite da biste • Najèe¹æi znaci interpunkcije dostupni su pod tipkom . Pomoæu navigacijske tipke listajte kroz popis i pritisnite Odaberi da biste odabrali znak. pomaknite se do sljedeæeg znaka i ponovo pritisnite . Za umetanje vi¹e posebnih znakova. 1. 74 . a zatim pritisnite Odaberi da biste se vratili na poruku. All rights reserved. Uzastopno priti¹æite da biste do¹li do ¾eljenog znaka interpunkcije. Da biste pomaknuli pokazivaè u sljedeæi Uporaba prediktivnog naèina unosa teksta Da biste ukljuèili prediktivni unos teksta.• Pogrije¹ite li. .

za k. 2. . zatim na uobièajeni naèin utipkajte rijeè (najvi¹e 32 slova) te pritisnite U redu. na raspolaganju su vam sljedeæe opcije: • Uzastopno priti¹æite da biste. mo¾ete je potvrditi pritiskom na . • Ako rijeè nije ispravna. te za a. • Pritisnite i odaberite Rjeènik→Moguæe rijeèi da biste vidjeli popis moguæih rijeèi. Pritisnite i dr¾ite da biste izbrisali vi¹e Copyright © 2004 Nokia. za i. pregledali sliène rijeèi koje je rjeènik prona¹ao. • Da biste uklonili ? i izbrisali jedan po jedan znak iz rijeèi. • Ako se iza rijeèi pojavi znak ?. pritisnite Upis. 75 . Da biste dodali novu rijeè u rjeènik. to znaèi da rijeè koju ste namjeravali upisati ne postoji u rjeèniku. Doðite do rijeèi koju ¾elite koristiti i pritisnite da biste je odabrali. All rights reserved. za o. • Ako ste rijeè ispravno napisali. pritisnite: za N. pritisnite od jednog znaka. jednu po jednu. Rijeè æe biti dodana u rjeènik. svaka nova rijeè æe zamijeniti trenutno najstariju rijeè u rjeèniku. primjerice. Savjeti za uporabu prediktivnog unosa teksta • Da biste izbrisali znak. Predlo¾ena rijeè mijenja se nakon svakog pritiska na tipku. Linija ispod rijeèi nestaje. razmak dodajete pritiskom na . uz ukljuèen engleski rjeènik upisati rijeè Nokia.®elite li. pritisnite . i mo¾ete zapoèeti s upisivanjem sljedeæe rijeèi. Po zavr¹etku upisa provjerite je li upisana rijeè ispravna. Kada napunite rjeènik.

a zatim pritisnite Odaberi da biste se vratili na poruku. All rights reserved. Opaska: Prediktivni unos teksta æe poku¹ati pogoditi koji vam je od najèe¹æih znakova interpunkcije (. Redoslijed i dostupnost znakova interpunkcije ovise o jeziku rjeènika. pomaknite se do sljedeæeg znaka i ponovo pritisnite .?!‘) potreban. Za umetanje vi¹e posebnih znakova.za prikaz popisa rijeèi koje odgovaraju va¹im pritiscima na tipke. utipkajte ¾eljene brojeve i pritisnite U redu. pritisnite za odabir. abc i ABC pritisnite . Doðite do ¾eljene rijeèi i pritisnite .. da biste. • Najèe¹æi znaci interpunkcije dostupni su pod tipkom da biste do¹li do ¾eljenog znaka interpunkcije. Ponovite dok ne unesete sve znakove. Pomoæu navigacijske tipke listajte kroz popis i pritisnite Odaberi da biste odabrali znak. 76 . pritisnite Rjeènik. • Uzastopno priti¹æite rjeènik prona¹ao. a zatim odaberite: • Moguæe rijeèi . pritisnite i dr¾ite ¾eljenu brojèanu tipku ili pritisnite . . jednu po jednu.• Za prijelaz izmeðu kombinacija malih i velikih slova Abc. a zatim odaberite brojèani naèin. odaberite Kad je rijeè unesena pomoæu prediktivnog unosa teksta. pregledali sliène rijeèi koje je . • Za unos broja u slovnom naèinu. Ili pritisnite te odaberite Umetni simbol. Uzastopno priti¹æite Pritisnite i dr¾ite da biste otvorili popis posebnih znakova. Ne zaboravite da ako dvaput brzo pritisnete iskljuèujete prediktivni unos teksta. Copyright © 2004 Nokia.

Ili otpustite . Copyright © 2004 Nokia. najlak¹i naèini da to uèinite su sljedeæi: 1. Da biste dovr¹ili odabir. no ova je opcija dostupna samo ako je rijeè aktivna (podcrtana). Istovremeno pritisnite 2. svaka nova rijeè æe zamijeniti trenutno najstariju rijeè u rjeèniku. Istovremeno pritisnite ili . Da biste odabrali slova i rijeèi. tekst postaje oznaèen. Kako se odabir pomièe. pritisnite i dr¾ite ili . na primjer. prestanite pritiskati navigacijsku tipku (dok i dalje dr¾ite ). Da biste kopirali tekst u prijenosnik. • Izmjena rijeèi . Kopiraj ili Izre¾i. Kada napunite rjeènik.za dodavanje rijeèi (do 32 slova) u rjeènik pomoæu uobièajenog naèina unosa teksta. a zatim je pritisnite jednom da biste otvorili popis naredbi za izmjenu. Unos slo¾enica • Upi¹ite prvi dio slo¾enice i potvrdite ga pritiskom na . .za otvaranje prikaza u kojemu mo¾ete izmijeniti rijeè.• Umetni rijeè . Kopiranje teksta Ako ¾elite kopirati tekst u prijenosnik. pritisnite Kopiraj neprekidno dr¾eæi . • Iskljuèeno . pritisnite i dr¾ite . All rights reserved. 3. Da biste odabrali retke teksta. 77 . Upi¹ite zadnji dio slo¾enice i dovr¹ite slo¾enicu pritiskom na da biste umetnuli razmak.za iskljuèivanje prediktivnog unosa teksta za sve ureðivaèke programe u telefonu.

• Umetni simbol te • Jezik pisanja: . pritisnite 4.Ako odabrani tekst ¾elite ukloniti iz dokumenta. Da biste umetnuli tekst u dokument. To ne znaèi da je poruka stigla na odredi¹te. To zapravo znaèi da je s va¹eg telefona poruka poslana sredi¹tu za poruke èiji je broj uprogramiran u va¹ telefon. • Slovni unos / Brojèani naèin (uobièajeni naèin unosa teksta). telefon mo¾e pokazati da je poruka poslana. Za dodatne pojedinosti o uslugama razmjene poruka obratite se svojem davatelju usluga. All rights reserved. Vidi ‘Postavke telefona’ na stranici 108. pojavit æe se sljedeæe opcije (ovisno o naèinu izmjene i okolnostima u kojima se nalazite): • Rjeènik / Ukljuèi rjeènik (prediktivni naèin unosa teksta). Ili jednom pritisnite te odaberite Zalijepi. 78 . Copyright © 2004 Nokia. Kopiraj .mijenja jezik unosa u svim ureðivaèkim programima telefona. . .dostupne samo ako ste prethodno odabrali tekst. a zatim pritisnite Opcije izmjene Kad pritisnete . pritisnite i dr¾ite Zalijepi.dostupna samo ako je tekst prethodno izrezan ili kopiran u prijenosnik. ■ Stvaranje i slanje novih poruka Opaska: Kada ¹aljete poruku. • Zalijepi . • Izre¾i.

Sastavljanje nove poruke mo¾ete zapoèeti na dva naèina: • Odabirom Nova poruka→Sastaviti:→Tekstualna poruka. U ovom sluèaju se odabrana datoteka (npr. 79 . ili da biste upisali broj telefona primatelja. MMS poruka ili E-po¹ta u glavnom prikazu Poruka. Na primjer. All rights reserved.) kojom æete razdvojiti primatelje. Umetni. Otvorit æe se popis opcija za poruku. 3. Izbri¹i. Napi¹ite poruku. Pritisnite da biste iz Imenika odabrali primatelja ili primatelje. Pomoæ i Izlaz. 2. Pojedinosti o poruci. Otvorit æe se ureðivaèki program s pokazivaèem u polju Prima:. Odaberite Sastaviti:→Tekstualna poruka. ili • Sastavljanje poruke zapoènite u aplikaciji koja raspola¾e opcijom Po¹alji. Opcije slanja. Provjeri imena. slika ili tekst) dodaje poruci. Na navigacijskoj traci mo¾ete vidjeti oznaku duljine poruke koja odbrojava unatrag od 160. a da tekst bude poslan u dvije poruke. Pritisnite da biste umetnuli toèku-zarez (. 1. Dodaj primatelja. 10 (2) znaèi da mo¾ete dodati jo¹ 10 znakova. Odaberite Nova poruka. Copyright © 2004 Nokia. Za prebacivanje u polje s porukom pritisnite . Pisanje i slanje tekstualnih poruka Opcije u ureðivaèkom programu za tekstualne poruke: Po¹alji.

Slikovne poruke su tekstualne poruke koje sadr¾avaju male crno-bijele grafièke elemente. Dodaj primatelja. All rights reserved. Ako va¹ tekst sadr¾ava vi¹e od 160 znakova. Pojedinosti o poruci. Opcije u ureðivaèkom programu za slikovne poruke: Po¹alji. Da biste poslali slikovnu poruku: 1. Sastavljanje i slanje slikovnih poruka Va¹ telefon vam omoguæava slanje i primanje slikovnih poruka. Pomoæ i Izlaz. Umetni. Opaska: Va¹ telefon podr¾ava istodobno slanje vi¹e tekstualnih poruka. a cijena takvog slanja bi mogla biti vi¹a. Odaberite Izbor→Po¹alji ili Copyright © 2004 Nokia.4. Opaska: Ovu æete funkciju moæi koristiti samo ako je podr¾ava va¹ mre¾ni operater odnosno davatelj usluga. Na raspolaganju su vam dvije moguænosti: • Idite na Izbornik→Galerija→Slike→Slikovne poruke i odaberite sliku koju ¾elite poslati. Ukloni grafiku. Slikovne poruke moæi æe primati i prikazivati samo oni telefoni koji mogu raditi sa slikovnim porukama. odaberite Izbor→Po¹alji ili pritisnite . Provjeri imena. Nekoliko pretpostavljenih slika nalazi se u mapi Slike→ Slikovne poruke u Galeriji. stoga mo¾ete prema¹iti uobièajeno ogranièenje od 160 znakova po poruci. 80 . bit æe poslan u dvije ili vi¹e poruka. Izbri¹i. Da biste poslali poruku.

Zato slanje jedne slikovne poruke mo¾e biti skuplje od slanja jedne tekstualne poruke. slika. Multimedijske poruke Multimedijska poruka mo¾e sadr¾avati kombinaciju teksta. 2.• Odaberite Poruke→Nova poruka→Sastaviti:→Tekstualna poruka. Unesite podatke o primatelju i dodajte tekst. video i zvuènih isjeèaka. • Da biste ruèno konfigurirali pristupnu toèku. odnosno davatelju usluga. 81 . Vidi ‘Primanje poruka o konfiguraciji’ na stranici 88. Opaska: Multimedijske poruke mo¾ete koristiti samo ako ih podr¾ava va¹ mre¾ni operator odnosno davatelj usluga. Vidi ‘Postavke za multimedijske poruke’ na stranici 101. Odaberite Izbor→Po¹alji ili pritisnite . Postavke potrebne za multimedijske poruke Postavke mo¾ete primiti u obliku poruke o konfiguraciji od svojeg mre¾nog operatora ili davatelja usluga. Multimedijske poruke mogu slati i primati samo ureðaji opremljeni znaèajkama za takve poruke ili e-po¹tu. Copyright © 2004 Nokia. 3. All rights reserved. Molimo da se za dostupnost i pretplatu na podatkovne usluge obratite svom mre¾nom operatoru. idite na Poruke→Izbor→ Postavke→MMS poruka. a zatim i Izbor→Umetni→Grafika. Opaska: Svaka slikovna poruka sastoji se od nekoliko tekstualnih poruka.

veliku velièinu slike (ovisi o samoj mre¾i).) kojom æete razdvojiti primatelje. 2. 3. ako je to moguæe. Objekti. Opaska: Najprije trebate odabrati ¾elite li objekte spremiti u memoriju telefona ili na memorijsku karticu (ako je koristite). Za prebacivanje u sljedeæe polje pritisnite . Pojedinosti o poruci. koristite. odaberite Izbor→Umetni →Slika ili Nova slika. Opcije slanja. Opaska: Poèetna postavka jeVelièina slike: Mala. • Da biste dodali sliku. Copyright © 2004 Nokia. Za promjenu te postavke odaberite Poruke→Izbor→Postavke→MMS poruka→Velièina slike→Velika.Sastavljanje multimedijskih poruka Opcije u ureðivaèkom programu za multimedijske poruke: Po¹alji. Provjeri imena. 1. Umetni. 82 . All rights reserved. Izbri¹i. Premje¹tanje. Dodaj primatelja. Prika¾i poruku. Kada ¹aljete multimedijsku poruku na adresu e-po¹te ili drugom Nokia 6600 telefonu. Pomoæ i Izlaz. Ukloni. Pritisnite da biste iz Imenika odabrali primatelja ili primatelje. Razlièite objekte multimedijske poruke mo¾ete dodavati proizvoljnim redoslijedom. ili unesite primateljev broj telefona ili adresu e-po¹te u polje MMS poruka. U Porukama odaberite Nova poruka→Sastaviti:→ MMS poruka i pritisnite . Umetnite toèku-zarez (.

5. Zvuèni isjeèak ili Video isjeèak. na navigacijskoj traci æe se prikazati ikona . • Ako odaberete Umetni→Nova slika. odaberite Izbor→Umetni→Zvuèni isjeèak ili Novi zvuèni isjeèak. otvorit æe se popis stavki. otvorit æe se Snimaè i moæi æete snimiti novi zvuk. 4. odaberite Izbor→Umetni→Dijapozitivi. Novi zvuk se automatski sprema. Pritisnite Izbri¹i da biste uklonili fotografiju i umjesto nje snimili novu. Copyright © 2004 Nokia. Uklanjanje objekta iz multimedijske poruke Da biste uklonili multimedijski objekt. Pritisnite da biste uklonili tekst. All rights reserved. izmjenu. Zvuèni isjeèak ili Video isjeèak. melodija zvona i drugog sadr¾aja. a njegova se kopija dodaje u poruku. 83 . prijenos. Doðite do stavke koju ¾elite dodati i pritisnite Odaberi. • Ako odaberete Umetni→Novi zvuèni isjeèak. Fotografija je automatski spremljena u Galeriju. otvorit æe se fotoaparat i moæi æete snimiti novu fotografiju.• Da biste dodali zvuk. Va¾no: Za¹tita autorskih prava mo¾e prijeèiti kopiranje. ili prosljeðivanje nekih slika. Da biste dodali novi slajd. odaberite Izbor→Ukloni→Slika. odaberite Izbor→Po¹alji ili pritisnite . • Ako odaberete Umetni→Slika. Da biste poslali poruku. Kada ste dodali zvuk.

U prikazu Objekti mo¾ete mijenjati redoslijed objekata. Opcije u prikazu Objekti: Otvori. Ukloni. primati. E-po¹ta Postavke potrebne za e-po¹tu Da biste mogli slati. dohvaæati. Vidi ‘Postavke spajanja’ na stranici 111. brisati ih iz poruke ili ih otvarati u pripadajuæim aplikacijama. morate: • Pravilno konfigurirati internetsku pristupnu toèku (IAP). Copyright © 2004 Nokia.Rad s razlièitim multimedijskim objektima Da biste vidjeli sve raznovrsne multimedijske objekte sadr¾ane u multimedijskoj poruci. 84 . Opaska: Slijedite upute koje ste dobili od svog udaljenog spremnika i davatelja internetskih usluga. Pomoæ i Izlaz. • Pravilno definirati svoje postavke e-po¹te. All rights reserved. Vidi ‘Postavke za e-po¹tu’ na stranici 103. Najprije stavi sliku / Najprije stavi tekst. odgovarati i prosljeðivati poruke e-po¹te na zaseban raèun e-po¹te. otvorite poruku i odaberite Izbor→Objekti.

prijenos.Pisanje i slanje poruka e-po¹te Opcije u ureðivaèkom programu za e-po¹tu: Po¹alji. 85 . Na navigacijskoj traci æe se prikazati ¹to æe ukazivati na to da je poruci e-po¹te dodan privitak. Pritisnite da biste iz Imenika odabrali primatelja ili primatelje. 1. u otvorenoj poruci odaberite Izbor→ Privici. Video isjeèak ili Bilje¹ka. ili prosljeðivanje nekih slika. izmjenu. Otvorit æe se ureðivaèki program. Da biste uklonili privitak. Umetni. Otvorit æe se prikaz Privitci u kojem mo¾ete dodavati. trebate ga odabrati iz memorije telefona ili s memorijske kartice (ako je koristite). Napi¹ite poruku. odaberite Izbor→Po¹alji ili pritisnite . Va¾no: Za¹tita autorskih prava mo¾e prijeèiti kopiranje. upi¹ite adresu u polje Kopija:. Umetnite toèku-zarez (. Da biste poslali poruku e-po¹te. 3. Odaberite Nova poruka→Sastaviti:→E-po¹ta. Za prebacivanje u sljedeæe polje pritisnite .) kojom æete razdvojiti primatelje. Zvuèni isjeèak. All rights reserved. Da biste poruci e-po¹te dodali privitak. Provjeri imena. Ako nekome ¾elite poslati kopiju svoje poruke. melodija zvona i drugog sadr¾aja. pregledavati i uklanjati privitke. ili unesite primateljevu adresu e-po¹te u polje Prima:. Pomoæ i Izlaz. odaberite Izbor→ Umetni→Slika. 4. Pojedinosti o poruci. 2. Ako poruci e-po¹te ¾elite dodati privitak. 5. Copyright © 2004 Nokia. doðite do njega i odaberite Izbor→Ukloni. Izbri¹i. Dodaj primatelja. Predlo¾ak dodaje poruci e-po¹te prethodno napisan tekst. Privici. Opaska: Kada dodajete privitak. Opcije slanja.

Izbri¹i. za podatke primljene Bluetooth vezom. kao i infracrvenom ili Bluetooth vezom. 86 . Oznaèi/odznaèi.Opaska: Poruke e-po¹te se prije slanja automatski smje¹taju u Izlazni spremnik. Poruke i podatke moguæe je primati putem usluga za tekstualne i multimedijske poruke. Ovo se neke od ikona koje se mogu pojaviti: za neproèitanu tekstualnu poruku i konfiguraciji. te za poruke nepoznate vrste.primanje poruka Opcije u ulaznom spremniku: Otvori. Ikone poruka u ulaznom spremniku pokazuju vam o kojoj se vrsti poruke radi. za podatke primljene infracrvenom vezom. All rights reserved. i Izlaz. Premjesti u mapu. Pojedinosti o poruci. poruka æe ostati u Izlaznom spremniku sa statusom Neuspjelo. za neproèitanu multimedijsku poruku. za neproèitanu poruku o Opcije u razlièitim preglednicima poruka Dostupne opcije ovise o vrsti poruke koju ste otvorili za pregledavanje: Copyright © 2004 Nokia. ■ Ulazni spremnik . Kad ulazni spremnik sadr¾i neproèitane poruke. U sluèaju da doðe do pote¹koæa dok telefon ¹alje e-po¹tu. ikona se mijenja u . za neproèitanu poruku usluga. Stvaranje poruke. Pomoæ.

• Izbri¹i . • Prika¾i video isjeè. • Objekti . ulazni spremnik ili u druge mape koje ste sami stvorili. • Odgovori . • Premjesti u mapu / Kopiraj u mapu . spremiti podatke u Imenik ili kao oznaku.prikazuje popis datoteka poslanih u obliku privitaka e-po¹te. All rights reserved.omoguæuje vam brisanje poruka. Odaberite ¾elite li stvoriti novu posjetnicu ili podatke pridodati nekoj veæ postojeæoj. • Pusti zvuèni isjeèak .sprema slike i mapu Slikovne poruke u Galeriji.prikazuje popis svih multimedijskih objekata sadr¾anih u multimedijskoj poruci. Odaberite Odgovori→Svima da biste adrese po¹iljatelja i primatelja iz polja Kopija kopirali u novu poruku.omoguæuje vam reprodukciju video isjeèaka sadr¾anih u poruci. • Privici .omoguæuje premje¹tanje ili kopiranje poruka u Moje mape. 87 . • Prikaz slike . • Zovi . • Naði . adrese e-po¹te i internetske adrese u poruci. Copyright © 2004 Nokia.prikazuje detaljne podatke o poruci.omoguæuje preslu¹avanje zvuka iz poruke.• Spremi grafiku .omoguæuje kopiranje po¹iljateljeva broja telefona ili adrese e-po¹te u imenik. • Pojedinosti o poruci .Tra¾i brojeve telefona.omoguæava poziv pritiskom na . Nakon pretra¾ivanja mo¾ete uputiti poziv ili poslati poruku na pronaðeni broj ili adresu e-po¹te. • Dodaj u Imenik . .omoguæuje prikaz i spremanje slike. • Proslijedi .kopira sadr¾aj poruke u ureðivaèki program.kopira adresu po¹iljatelja u Prima:.

odaberite Izbor→Spremi grafiku. U prikazu Objekti mo¾ete pregledavati ili reproducirati zapise sadr¾ane u multimedijskoj poruci. otvorite ulazni spremnik. All rights reserved. Spremi.da biste sliku koju ¾elite naknadno koristiti spremili u mapu Slikovne poruke u Galeriji. odaberite Izbor→ Reproduk. Zovi i Izlaz. drugom ureðaju. Po¹alji. Vidi ‘Rad s potvrdama’ na stranici 123. Primanje poruka o konfiguraciji Va¹ telefon mo¾e primati mnogo vrsta poruka o konfiguraciji. 88 . tj. doðite do takve poruke ( ) i pritisnite . • Da biste vidjeli koje su sve vrste multimedijskih objekata sadr¾ane u multimedijskoj poruci. • Grafièka poruka . Da biste otvorili primljenu poruku o konfiguraciji. Va¾no: Objekti u multimedijskim porukama mogu sadr¾avati viruse ili biti na druge naèine ¹tetni za va¹ telefon ili raèunalo. otvorite poruku i odaberite Izbor→Objekti. Copyright © 2004 Nokia. npr.Pregledavanje multimedijskih poruka u Ulaznom spremniku Objekti u multimedijskim porukama Opcije u prikazu Objekti: Otvori. izlaganja. Pregledavanje multimedijskog izlaganja Kada ste primili multimedijsku poruku koja sadr¾i prezentaciju. nakon èega æe se prezentacija otvoriti i zapoèeti. U sluèaju da nemate puno povjerenje u po¹iljatelja. Mo¾ete odabrati spremanje zapisa u svoj telefon ili ga poslati. infracrvenom vezom. ne otvarajte nikakve privitke. tekstualnih poruka koje sadr¾avaju podatke (èesto se nazivaju i OTA (Over-The-Air) poruke).

odaberite Izbor→ Spremi u Kalendar. itd. oni neæe biti spremljeni. Ili odaberite Izbor→Prika¾i pojedinosti da biste zasebno pregledavali oznaku i podatke o pristupnoj toèki. Pro¹irena obavijest mo¾e sadr¾avati i detaljnije podatke. ovisno o tome ¹to pregledavate.da biste pozivnicu spremili u kalendar.da biste spremili podatke o osobi. • Melodija zvona .da biste melodiju zvona spremili u Galeriju. Oznaka æe biti pridodana popisu Oznaka u sklopu usluga preglednika.• Posjetnica . otvorite pojedinosti i odaberite Izbor→Spremi u Postavke ili Spremi u oznake. Copyright © 2004 Nokia. odaberite Izbor→Spremi u oznake.Govori vam koliko novih poruka e-po¹te vas èeka u udaljenom spremniku. po¹iljatelja. poput predmeta. odaberite postavku ili oznaku. Opaska: Ako posjetnica u privitku sadr¾i potvrde ili zvuène datoteke.da biste spremili logotip. • Stigla je e-po¹ta . te æete podatke spremiti tako da odaberete Izbor→Spremi sve. • Poruka preglednika . Ako ne ¾elite spremiti sve podatke. • Logo operatora . 89 . Nakon toga æete u stanju èekanja umjesto identifikatora mre¾nog operatora moæi vidjeti njegov logotip. odaberite Izbor→ Spremi. odaberite Izbor→Spremi posjetnicu. privitaka. odaberite Izbor→Spremi. • Kalendarski zapis .da biste spremili oznaku. All rights reserved. Ako poruka sadr¾i i postavke pristupne toèke preglednika i njegove oznake.

mo¾ete primati i broj usluge tekstualnih poruka. Pregledavanje poruka usluga u ulaznom spremniku Opcije pri pregledavanju poruka usluga: Preuzmi poruku. primjerice. postavke pristupne toèke za preglednika. Za informacije o dostupnosti i pretplati obratite se svojem davatelju usluga. Ako je potrebno. pritisnite Preuzmi poruku. multimedijske poruke ili e-po¹tu. Pomoæ i Izlaz. 3. Poruke usluga mogu biti obavijesti o. Premjesti u mapu. najnovijim vijestima. Copyright © 2004 Nokia. 1.• Uz to. Poruke usluge (usluga mre¾e) Primanje poruka usluga mo¾ete naruèiti od davatelja usluga. Da biste spremili postavke. Spremi u glas. postavke prijavnih skripta za pristupnu toèku ili postavke e-po¹te. telefon poèinje uspostavljati podatkovnu vezu. e-po¹te. odaberite Izbor→Spremi u SMS post. Spremi u Postavke ili Spremi u p. po¹tu. postavke profila za daljinsku sinkronizaciju. a mogu sadr¾avati tekstualnu poruku ili adresu usluge preglednika.. broj spremnika glasovnih poruka. Pregledavanje poruka usluga u pregledniku Tijekom pregledavanja odaberite Izbor→Èitanje por. 90 . Da biste preuzeli ili pregledali uslugu. Pritisnite Nazad da biste se vratili u ulazni spremnik. All rights reserved. Pojedinosti o poruci. 2. usluge da biste preuzeli i pregledavali nove poruke usluga. U ulaznom spremniku doðite do poruke usluga ( ) i pritisnite .

ili • bez uspostavljanja veze pregledavati prethodno preuzeta zaglavlja poruka ili poruke e-po¹te. naziv koji ste mu dodijelili automatski æe zamijeniti naziv Spremnik u glavnom prikazu Poruka. Kada stvorite novi spremnik. Mo¾ete imati vi¹e spremnika (najvi¹e ¹est). mo¾ete se ili spojiti na udaljeni spremnik: • da biste prikupili zaglavlje poruke ili poruku e-po¹te.■ Moje mape U Mojim mapama mo¾ete organizirati poruke u mape. 91 . Vidi CD-ROM koji ste dobili u paketu s ureðajem. Copyright © 2004 Nokia. odaberite Izbor→Novi predlo¾ak. stvarati nove mape te postojeæima mijenjati nazive ili ih brisati. All rights reserved. Vidi ‘Postavke potrebne za e-po¹tu’ na stranici 84. Ako u glavnom prikazu Poruka odaberete Nova poruka→Sastaviti:→E-po¹ta ili Spremnik. bit æete upozoreni da to uèinite. Da biste stvorili novi predlo¾ak. Mo¾ete i kopirati postojeæe postavke. a jo¹ niste postavili svoj korisnièki raèun za e-po¹tu. Mapa Predlo¹ci • Tekstualne predlo¹ke mo¾ete koristiti da biste izbjegli ponovno pisanje poruka koje èesto ¹aljete. ■ Udaljeni spremnik (usluga mre¾e) Kad otvorite ovu mapu. Pri konfiguraciji postavki pristupne toèke i spremnika mo¾e vam pomoæi èarobnjak za postavke. ukljuèen u paket PC Suite za ovaj telefon. s raèunala na telefon. npr.

ili se spojiti na poslu¾itelj e-po¹te. General Packet Radio Service. poruke e-po¹te se tijekom rada na vezi neæe automatski obnavljati. Vidi ‘GSM podatkovni pozivi’ na stranici 112. All rights reserved. najprije morate preuzeti poruke iz svog spremnika. telefon æe vas upitati ¾elite li Spojiti se na spremnik? Odaberite Da za povezivanje sa spremnikom ili Ne da biste pregledavali prethodno prikupljene poruke bez uspostavljanja veze. Ovaj vam naèin rada poma¾e da u¹tedite na tro¹kovima povezivanja. Vidi ‘Oznake podatkovne veze’ na stranici 17. 92 . Da biste pregledavali e-po¹tu bez uspostavljanja veze. Vidi ‘Paketna veza (engl.Otvaranje spremnika Kad otvorite spremnik. vidi sljedeæi odjeljak. GPRS)’ na stranici 113. morat æete se odspojiti i ponovo spojiti na svoj spremnik. • Drugi naèin uspostavljanja veze je odabir Izbor→Spajanje. Da biste vidjeli najnovije poruke e-po¹te. Pregledavanje poruka e-po¹te bez uspostavljanja veze Kada e-po¹tu pregledavate bez uspostavljanja veze. va¹ telefon nije spojen na udaljeni spremnik. Vidi ‘GSM podatkovni pozivi’ na stranici 112. Pregledavanje poruka e-po¹te uz uspostavljenu vezu Kada ste na vezi. • Kada doðete do svog spremnika i pritisnete . mo¾ete birati ¾elite li pregledavati prethodno prikupljene poruke i zaglavlja e-po¹te bez uspostavljanja veze. Copyright © 2004 Nokia. neprekidno ste povezani s udaljenim spremnikom putem podatkovne ili paketne podatkovne veze. Opaska: Ako koristite POP3 protokol.

Copyright © 2004 Nokia. . Prikaz udaljenog spremnika slièan je prikazu mape Ulazni spremnik u Porukama. Razvrstaj po. Izbri¹i. All rights reserved. na upit Spojiti se na spremnik? odgovorite s Ne..nova poruka e-po¹te (u oba naèina rada). Sadr¾aj nije preuzet iz spremnika u telefon (strelica u oznaci pokazuje prema vani). . odaberite Izbor→Spajanje da biste uspostavili vezu s udaljenim spremnikom. Pomoæ i Izlaz.nova poruke e-po¹te. Stvaranje poruke. Kada sljedeæi put otvorite Spremnik i budete ¾eljeli pregledavati e-po¹tu bez uspostavljanja veze. Oznaèi kao proèit. Pojedinosti o poruci. Preuzmi e-po¹tu. Preuzimanje poruka e-po¹te iz spremnika • Ako niste u mre¾i. ili ih prosljeðivati. Oznaèi/odznaèi.Mo¾ete nastaviti s èitanjem preuzetih zaglavlja i/ili poruka e-po¹te bez uspostavljanja veze. Za prikaz statusa e-po¹te koriste se sljedeæe ikone: . Odgovori. Opcije pri pregledavanju zaglavlja e-po¹te: Otvori. sadr¾aj se preuzima iz spremnika (strelica pokazuje prema unutra). 93 . Pritiskom na ili mo¾ete se kretati gore i dolje po popisu. Kopiraj u mapu. Mo¾ete pisati nove poruke e-po¹te. Mo¾ete odrediti da poruke e-po¹te budu poslane sljedeæi put kada se spojite na spremnik.za proèitane poruke e-po¹te. Spajanje / Odspoji. kao i odgovarati na one preuzete.

Kada ste na vezi s udaljenim spremnikom. Otvaranje poruka e-po¹te Opcije pri pregledavanju poruka e-po¹te: Odgovori. Da biste odabrali poruke jednu po jednu. 1. Da biste okonèali vezu i pregledavali poruke e-po¹te izvan mre¾e.da biste preuzeli sve poruke iz spremnika.za zaglavlja poruka e-po¹te koje ste proèitali. Pojedinosti o poruci. pritisnite Odustani. Dodaj u Imenik. • Sve .da biste preuzeli samo one poruke e-po¹te koje su oznaèene.da biste sve nove poruke preuzeli na svoj telefon. mo¾ete ih nastaviti pregledavati u mre¾i. Privici. Kada ste preuzeli sve poruke e-po¹te. 2. • Odabrane .. 94 . Izbri¹i. odaberite Izbor→Odspoji. koristite naredbe Oznaèi/odznaèi → Oznaèi / Odznaèi. a èiji ste sadr¾aj izbrisali iz telefona. ®elite li odustati od preuzimanja. All rights reserved. Vidi ‘Radnje koje su zajednièke svim aplikacijama’ na stranici 20. Copyright © 2004 Nokia. Naði. Pomoæ i Izlaz. Proslijedi. odaberite Izbor→Preuzmi e-po¹tu→ : • Nove . Premjesti u mapu / Kopiraj u mapu.

doðite do ¾eljene poruke i pritisnite da biste je otvorili. a odabrali ste Otvori. odaberite Izbor→Odspoji.• Pri pregledavanju poruka e-po¹te u ili izvan mre¾e. Vidi ‘Oznake podatkovne veze’ na stranici 17. Da biste preuzeli privitak. U prikazu Privitci mo¾ete preuzimati. ne otvarajte nikakve privitke. Pomoæ i Izlaz. Copyright © 2004 Nokia. Spremi. U sluèaju da nemate puno povjerenje u po¹iljatelja. • Otvorite poruku koja ima oznaku privitka te odaberite Izbor→Privici da biste otvorili prikaz Privitci. Preuzimanje privitaka na telefon • Ako je oznaka uz privitak blijeda. Mo¾ete takoðer slati privitke infracrvenom ili Bluetooth vezom. to znaèi da privitak nije preuzet u telefon. Ako niste na vezi i poruka e-po¹te nije jo¹ preuzeta (strelica u ikoni pokazuje prema vani). otvarati ili spremati privitke u podr¾anim formatima. Odspajanje od spremnika Dok ste u mre¾i. Podatkovna veza ostaje otvorena i nakon ¹to preuzmete poruku e-po¹te. bit æete upitani ¾elite li preuzeti ovu poruku iz spremnika. Pregledavanje privitaka e-po¹te Opcije u prikazu Privitci: Otvori. Izbri¹i. Va¾no: Privitci e-po¹te mogu sadr¾avati viruse ili biti na druge naèine ¹tetni za va¹ telefon ili raèunalo. 95 . Preuzmi. Vidi ‘Rad s potvrdama’ na stranici 123. Po¹alji. odaberite Izbor→Odspoji da biste okonèali podatkovni poziv ili GPRS vezu s udaljenim spremnikom. Da biste okonèali podatkovnu vezu. doðite do njega i odaberite Izbor→Preuzmi. All rights reserved.

a tekstne (. u prikazu Privitci odaberite Izbor→Spremi. Copyright © 2004 Nokia.Opaska: Ako va¹ spremnik koristi IMAP4 protokol. All rights reserved. 2. Privitak se sprema u odgovarajuæu aplikaciju. telefon vas pita ¾elite li privitak preuzeti u telefon. Zasebno spremanje privitaka Da biste spremili privitak. Ako odgovorite Da. Vidi ‘Postavke za e-po¹tu’ na stranici 103. samo poruke ili poruke i privitke. Za povratak u preglednik e-po¹te pritisnite Nazad. Kod POP3 protokola raspolo¾ive opcije su samo zaglavlja ili poruke s privitcima. moæi æete odluèiti ¾elite li preuzeti samo zaglavlja. Otvaranje privitaka 1. Na primjer. • Ako ste u mre¾i. poput slika. uspostavlja se veza s udaljenim spremnikom. 96 . Brisanje poruka e-po¹te • Brisanje poruke e-po¹te iz telefona uz njeno zadr¾avanje u udaljenom spremniku: Odaberite Izbor→Izbri¹i→Samo telefon.TXT) datoteke meðu Bilje¹ke. U prikazu Privitci doðite do privitka i pritisnite da biste ga otvorili. mo¾ete spremati na memorijsku karticu (ako je koristite). Opaska: Privitke. privitak se preuzima izravno s poslu¾itelja i otvara u pripadajuæoj aplikaciji. zvukovi se mogu spremati u Galeriju. • Ako niste na vezi.

Ako koristite IMAP4 protokol i umre¾eni ste. All rights reserved. poruke oznaèene za brisanje bit æe uklonjene tek nakon ¹to okonèate vezu s udaljenim spremnikom. poruke æe odmah biti izbrisane i iz telefona i s poslu¾itelja. e-po¹ta æe najprije biti izbrisana iz va¹eg telefona. Opaska: Ako niste na vezi. Prilikom sljedeæe veze s udaljenim po¹tanskim spremnikom bit æe automatski izbrisana i iz tog spremnika. Poni¹tavanje brisanja poruka e-po¹te bez uspostavljanja veze Da biste poni¹tili brisanje e-po¹te i iz telefona i iz poslu¾itelja. ■ Izlazni spremnik Izlazni spremnik predstavlja prostor za privremeno spremanje poruka koje èekaju na slanje. e-po¹ta æe prvo biti izbrisana iz va¹eg telefona. Ako koristite POP3 protokol. Prilikom sljedeæe veze s udaljenim spremnikom bit æe automatski izbrisana i iz tog spremnika. poruke oznaèene za brisanje bit æe uklonjene tek nakon ¹to okonèate vezu s udaljenim po¹tanskim spremnikom.Opaska: Ako niste umre¾eni. Ako koristite POP3 protokol. Copyright © 2004 Nokia. 97 . doðite do poruke epo¹te koju ste oznaèili za brisanje prilikom sljedeæe veze ( ) te odaberite Izbor→Vrati izbrisano. • Brisanje poruke e-po¹te iz telefona i iz udaljenog spremnika: Odaberite Izbor→Izbri¹i→Telefon i poslu¾itelj.

Dokumente u izlaznom spremniku mo¾ete staviti ‘na èekanje’. Ako ¾elite odmah ponoviti slanje. • Ponovo slanje u(vrijeme) . Copyright © 2004 Nokia. • Èeka na slanje / U redu za slanje . ■ Pregledavanje poruka na SIM kartici U glavnom prikazu Poruka odaberite Izbor→SIM poruke. na primjer. All rights reserved. Doðite do poruke koja èeka na slanje i odaberite Izbor→Odgodi slanje.Ako se. Prije nego ¹to budete mogli pregledavati SIM poruke.Dosegnut je najveæi dopu¹teni broj poku¹aja slanja. morat æete ih kopirati u svoj telefon. • Neuspjelo . ■ Emitirane poruke (usluga mre¾e) U glavnom prikazu Poruka odaberite Izbor→Emitiranje. • Odgoðeno . 98 . Telefon æe poku¹ati ponovno poslati poruku po isteku razdoblja èekanja. Vidi ‘Radnje koje su zajednièke svim aplikacijama’ na stranici 20. otvorite je i provjerite jesu li postavke slanja ispravne. u izlaznom spremniku nalaze dvije sliène vrste poruka.Uspostavlja se veza i ¹alje poruka. pritisnite Po¹alji.Slanje nije uspjelo. Ako ste poku¹avali poslati tekstualnu poruku.Status poruka u Izlaznom spremniku: • Slanje . jedna od njih èeka dok ona druga ne bude poslana.

General Packet Radio Service. Za toène postavke GPRS-a obratite se mre¾nom operatoru. 99 . Za dodatne informacije obratite se svom davatelju usluga. GPRS)’ na stranici 113.za nove poruke na koje ste pretplaæeni i poruke na koje niste pretplaæeni. poput naredbi za ukljuèivanje usluga mre¾e (poznate i kao USSD naredbe). Pomoæ. Copyright © 2004 Nokia. ■ Ureðivaèki program za naredbe za uslugu U glavnom prikazu Poruka odaberite Izbor→Servisne naredbe. Tema. All rights reserved. U glavnom prikazu mo¾ete vidjeti: • status teme: . Postavke. Oznaèi va¾no / Odznaèi va¾no. Opcije kod emitiranja: Otvori. obratite se svom davatelju usluga. Za popis tema. Bit æete obavije¹teni o prispijeæu poruka koje pripadaju temi oznaèenoj za praæenje. Svom davatelju usluga mo¾ete slati zahtjeve za uslugama. odaberite Poruke→Izbor→Servisne naredbe. ili • ako osim brojeva morate unijeti i slova.za nove • broj i naziv teme te je li oznaèena ( ) za praæenje. Pretplati se /Otka¾i pretplatu. . Da biste uputili zahtjev: • u stanju èekanja ili tijekom aktivnog poziva utipkajte broj(eve) naredbi i pritisnite Po¹alji.Od svog davatelja usluga mo¾ete primati poruke razlièitih sadr¾aja. Vidi ‘Paketna veza (engl. odnosno njihovih brojèanih oznaka. i Izlaz. poput podataka o vremenskim prilikama ili stanju u prometu. Opaska: Paketna podatkovna veza (GPRS) mo¾e sprijeèiti primanje emitiranih poruka.

Najveæe vrijeme je najdu¾i rok valjanosti koji mre¾a dopu¹ta. Postavke za tekstualne poruke Idite na Poruke i odaberite Izbor→Postavke→Tekstualna poruka da biste otvorili sljedeæi popis postavki: • Sredi¹ta za poruke .Raspolo¾ive opcije su Tekst.Kad je ova usluga mre¾e postavljena na Da. • Poruka poslana kao . • Kori¹teno sredi¹te .■ Postavke poruka Postavke poruka podijeljene su u skupine prema vrstama poruka. ona æe biti uklonjena iz sredi¹ta za razmjenu poruka. • Primi izvje¹taj (izvje¹æe o isporuci) . Za dodatne informacije obratite se svojemu mre¾nom operatoru. Opcije pri ureðivanju postavki sredi¹ta za razmjenu poruka: Novo sred. Izmjena.Daje popis svih definiranih sredi¹ta za razmjenu poruka. • Valjanost poruke . Opaska: Ovu opciju izmijenite samo ako ste sigurni da va¹e sredi¹te za razmjenu poruka mo¾e pretvarati tekstualne poruke u ostale navedene formate. Izbri¹i. Neuspjelo. za por. Isporuèeno). u Izvje¹æima je prikazan status poslane poruke (Za isporuku. All rights reserved. Imajte na umu da ovu znaèajku mora podr¾avati mre¾a.. Pomoæ i Izlaz. 100 . slikovnih poruka).Ako poruku nije moguæe isporuèiti primatelju unutar roka valjanosti. Faks. Pager i E-po¹ta. Copyright © 2004 Nokia.Definira koje se sredi¹te koristi za isporuku tekstualnih poruka i poruka o konfiguraciji (npr.

• Osnovni tip veze - Tekstualne poruke mo¾ete slati putem standardne GSM mre¾e ili putem GPRS-a, ako mre¾a to podr¾ava. Vidi ‘Paketna veza (engl. General Packet Radio Service, GPRS)’ na stranici 113. • Odgovor istim sred. (usluga mre¾e) - Postavite li ovu opciju na Da, a primatelj odgovori na va¹u poruku, taj æe odgovor biti poslan putem istog broja sredi¹ta za razmjenu poruka. Imajte na umu da ovo ne funkcionira kod svih operatora.

Postavke za multimedijske poruke
Idite na Poruke i odaberite Izbor→Postavke→MMS poruka da biste otvorili sljedeæi popis postavki: • Prist. toèka u upor. (Treba definirati) - Odaberite koju pristupnu toèku ¾elite koristiti kao primarnu vezu prema sredi¹tu za razmjenu multimedijskih poruka. Vidi ‘Postavke potrebne za multimedijske poruke’ na stranici 81. Opaska: Ako postavke za multimedijske poruke primite u obliku poruke o konfiguraciji te ih spremite, primljene se postavke automatski koriste za pristupnu toèku. Vidi ‘Primanje poruka o konfiguraciji’ na stranici 88. • Primanje MMS poruke - Odaberite: U matiènoj mre¾i - ako multimedijske poruke ¾elite primati samo kada se nalazite u svojoj matiènoj mre¾i. Kad napustite matiènu mre¾u, moguænost primanja multimedijskih poruka se iskljuèuje. Uvijek ukljuèeno - ako ¾elite uvijek primati multimedijske poruke. Iskljuèeno - ako uopæe ne ¾elite primati multimedijske poruke ili oglase.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

101

Va¾no: • Ako su odabrane postavke U matiènoj mre¾i ili Uvijek ukljuèeno, va¹ telefon mo¾e uspostaviti aktivnu podatkovnu ili GPRS vezu bez va¹eg znanja. • Pri primitku poruke - Odaberite: Preuzmi odmah - ako ¾elite da telefon odmah poku¹a preuzeti multimedijske poruke. Ako ima poruka sa statusom 'odgoðeno', i one æe biti preuzete. Odgodi preuzim. - ako ¾elite da sredi¹te za multimedijske poruke sprema poruke za naknadno preuzimanje. Kada ¾elite preuzeti poruku, postavite Pri primitku poruke na Preuzmi odmah. Odbij poruku - ako ¾elite odbijati multimedijske poruke. Sredi¹te za razmjenu multimedijskih poruka æe brisati poruke. • Dopusti anon. poruke - Odaberite Ne ako ¾elite odbijati poruke pristigle od anonimnih po¹iljatelja. • Primanje oglasa - Definira ¾elite li omoguæiti primanje oglasa u obliku multimedijskih poruka. • Primi izvje¹taj - Postavite na Da ako ¾elite da se u Izvje¹æima prikazuje status poslane poruke (Za isporuku, Neuspjelo, Isporuèeno). • Zabrani slanje izvj. - Odaberite Da ako ne ¾elite da va¹ telefon ¹alje izvje¹taje o isporuci primljenih multimedijskih poruka.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

102

• Valjanost poruke (usluga mre¾e) - Ako poruku nije moguæe isporuèiti primatelju unutar roka valjanosti, ona æe biti uklonjena iz sredi¹ta za razmjenu multimedijskih poruka. Najveæe vrijeme je najdu¾i rok valjanosti koji mre¾a dopu¹ta. • Velièina slike - Definirajte velièinu slike u multimedijskoj poruci. Raspolo¾ive opcije su: Mala (do 160 x 120 piksela) i Velika (do 640 x 480 piksela). • Osnovni zvuènik - Odaberite Zvuènik ili Slu¹alica, ovisno o tome ¾elite li zvuk iz multimedijske poruke preslu¹avati preko zvuènika odnosno slu¹alice. Vidi ‘Zvuènik’ na stranici 23.

Postavke za e-po¹tu
Idite na Poruke i odaberite Izbor→Postavke→E-po¹ta. Otvorite Radni spremnik da biste odabrali spremnik koji ¾elite koristiti.

Postavke za spremnike
Opcije pri izmjeni postavki za e-po¹tu: Izmjena, Novi spremnik, Izbri¹i, Pomoæ i Izlaz. Odaberite Spremnici da biste otvorili popis definiranih spremnika. Ako niste definirali spremnike, bit æe zatra¾eno da to uèinite. Prikazat æe se sljedeæi popis postavki (te podatke mo¾ete dobiti od svojeg davatelja usluga e-po¹te): • Naziv spremnika - Upi¹ite opisni naziv spremnika. • Prist. toèka u upor. (Treba definirati) - Pristupna toèka (IAP) koja se koristi za spremnik. Odaberite internetsku pristupnu toèku s popisa. Vidi ‘Postavke spajanja’ na stranici 111.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

103

• Moja e-adresa (Treba definirati) - Upi¹ite adresu e-po¹te koju ste dobili od svog davatelja usluga. Adresa mora sadr¾avati znak @. Odgovori na va¹e poruke ¹alju se na ovu adresu. • Poslu¾itelj odl. po¹te: (Treba definirati) - Upi¹ite IP adresu ili naziv raèunala koje ¹alje va¹u e-po¹tu. • Po¹alji poruku (usluga mre¾e) - Definirajte na koji se naèin e-po¹ta ¹alje s va¹eg telefona. Odmah - Veza sa spremnikom se uspostavlja èim odaberete Po¹alji. U sljed. spajanju. - E-po¹ta se ¹alje kada se sljedeæi put spojite na svoj udaljeni spremnik. • Po¹alji kopiju sebi - Odaberite Da da biste kopiju poruke e-po¹te spremili na adresu definiranu pod Moja e-adresa u svom udaljenom spremniku. • Dodaj potpis - Odaberite Da ako ¾elite svojim porukama e-po¹te dodavati potpis, ili da biste poèeli pisati ili mijenjati tekst potpisa. • Korisnièko ime: - Upi¹ite svoje korisnièko ime koje ste dobili od davatelja usluga. • Lozinka: - Upi¹ite svoju lozinku. Ako ovo polje ostavite praznim, lozinka æe biti zatra¾ena prilikom poku¹aja spajanja na udaljeni spremnik. • Poslu¾itelj dol. po¹te: (Treba definirati) - IP adresa ili naziv raèunala koje prima va¹u e-po¹tu. • Tip spremnika: - Definira protokol e-po¹te koji preporuèuje davatelj va¹eg udaljenog spremnika. Raspolo¾ive opcije su POP3 i IMAP4. Opaska: Ovu je postavku moguæe odabrati samo jednom te je nije moguæe mijenjati nakon ¹to spremite postavke ili izaðete iz postavki spremnika.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 104

Postavke za emitirane poruke Kod svog davatelja usluga provjerite jesu li vam Emitirane poruke dostupne. • APOP sigurn. Postavke za poruke usluga Kad odete na Poruke i odaberete Izbor→Postavke→Poruka usluge. • Preuzmi privitak (ne prikazuje se ako je protokol e-po¹te postavljen na POP3) Da biste e-po¹tu preuzimali sa ili bez privitaka.Odaberite ¾elite li primati poruke usluga samo iz ovla¹tenih izvora.• Sigurnost . prijava . Koristi se iskljuèivo s IMAP4 protokolom. • Preuzmi zaglavlja . IMAP4 i SMTP protokole radi osiguranja veze prema udaljenom spremniku. te koje su raspolo¾ive teme i koji su brojevi tih tema. otvara se sljedeæi popis postavki: • Poruke usluga . All rights reserved.Koristi se uz POP3.Odaberite ¾elite li omoguæiti ili onemoguæiti primanje poruka usluga. Raspolo¾ive opcije su Sve i Korisnièko. Idite na Poruke→Izbor→ Postavke→Emitiranje da biste izmijenili postavke: Copyright © 2004 Nokia.Koristi se uz POP3 protokol za ¹ifriranje slanja lozinki na udaljeni poslu¾itelj e-po¹te. Ne prikazuje se ako je za Tip spremnika: odabran IMAP4. 105 .Da biste ogranièili broj zaglavlja poruka e-po¹te koja ¾elite preuzeti u svoj telefon. • Potrebna je ovjera .

Broj teme se sprema na popis tema te se prikazuje bez naziva.Svi omoguæava primanje emitiranih poruka na svim dostupnim jezicima. All rights reserved. Ako na popisu ne mo¾ete pronaæi ¾eljeni jezik. Mo¾ete birati izmeðu memorije telefona ili memorijske kartice (ako je koristite).Definirajte koliko æe poslanih poruka moæi biti istodobno spremljeno u mapi Poslano. Pretpostavljeno ogranièenje je 20 poruka.Definirajte memoriju u koju æete spremati poruke. Postavke za mapu Ostalo Idite na Poruke i odaberite Izbor→Postavke→Ostalo da biste otvorili sljedeæi popis postavki: • Spremi posl. odaberite Ostalo. • Broj spremlj. • Jezik . • Teme za prijem . poruka .Ako primite poruku koja ne pripada niti jednoj od postojeæih tema. Copyright © 2004 Nokia. poruke .• Prijem .Odaberite ako ¾elite spremiti kopiju svake tekstualne ili multimedijske poruke ili poruke e-po¹te koju ste poslali u mapu Poslano. 106 . Odabrani omoguæuje vam da odaberete na kojem jeziku ¾elite primati emitirane poruke. Teme za prijem→Ukljuèi vam omoguæuje da automatski spremite broj teme. Odaberite Iskljuèi ako ne ¾elite automatski spremati nove brojeve tema.Ukljuèi ili Iskljuèi. najstarija æe poruka biti izbrisana. Kada dosegnete ogranièenje. • Kori¹tena memorija .

1. ako vam se nude njih samo dvije (Ukljuèeno/Iskljuèeno). Doðite do postavke koju ¾elite izmijeniti i pritisnite da biste • se prebacivali izmeðu opcija. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. • otvorili prikaz klizala. • otvorili popis opcija ili ureðivaèki program. Vidi ‘Primanje poruka o konfiguraciji’ na stranici 88. 107 . za Mo¾da æete neke postavke moæi dobiti od svog davatelja usluga u obliku kratke poruke. da biste 2. Alati ■ Postavke Izmjena opæenitih postavki Idite na Izbornik→Alati→Postavke.6. pritisnite ili poveæavanje ili smanjivanje vrijednosti. Doðite do skupine postavki i pritisnite je otvorili.

a ostaju na snazi sve do sljedeæe izmjene.Postavke telefona Opæenito • Jezik telefona . Ako odaberete Automatski. • Jezik pisanja . te • posebne znakove koji æe biti dostupni pritiskom na tipke i . Nakon ¹to izmijenite jezik za prikaz teksta. ). morate ponovno pokrenuti telefon. telefon odabire jezik u skladu s podacima na va¹oj SIM kartici. Opaska: Izmjene postavki za Jezik telefona ili Jezik pisanja utjeèu na sve aplikacije u va¹em telefonu. Izmjena jezika utjeèe na: • znakove koji æe biti dostupni pritiskom na bilo koju tipku ( • rjeènik koji se koristi za prediktivni unos teksta. U va¹em su telefonu instalirana tri jezika. • Rjeènik . Ovu postavku mo¾ete izmijeniti i dok se nalazite u nekom od ureðivaèkih programa. 108 .Mo¾ete trajno izmijeniti jezik pisanja na va¹em telefonu. Vidi ‘Savjeti za uporabu prediktivnog unosa teksta’ na stranici 75. All rights reserved. Ova æe izmjena utjecati i na oblik datuma i vremena. u izraèunavanjima. kao i na separatorske znakove koji se koriste npr. Copyright © 2004 Nokia.Mo¾ete izmijeniti jezik za prikaz teksta na va¹em telefonu.Da biste prediktivni unos teksta za sve ureðivaèke programe u telefonu postavili na Ukljuèeno ili Iskljuèeno.

• Pozd. All rights reserved. Odaberite Predpostav ako ¾elite koristiti pretpostavljenu sliku ili animaciju.Mo¾ete izmijeniti preèace koji se u stanju èekanja prikazuju iznad lijeve i desne vi¹enamjenske tipke. post. Copyright © 2004 Nokia. Vidi ‘Sigurnost’ na stranici 120. poruka ili znak . zaslona . Zaslon • Vrijeme èuv. Osim na aplikacije. npr. preèac mo¾ete definirati i tako da pokazuje na funkciju. zaslon se bri¹e i na njemu mo¾ete vidjeti traku èuvara zaslona. na Nova poruka. telefona . Nakon vraæanja postavki na poèetne vrijednosti telefonu mo¾e trebati ne¹to vi¹e vremena da bi se ponovno ukljuèio. • Pritiskom na bilo koju tipku deaktivirate èuvara zaslona. Svi dokumenti i datoteke koje ste naèinili ostat æe neizmijenjeni. 109 .Pozdravna poruka ili znak nakratko se prikazuju pri svakom ukljuèivanju telefona. Za ovo æe vam biti potreban kljuè. Opaska: Preèace mo¾ete definirati samo za unaprijed instalirane aplikacije i funkcije.Neke od postavki mo¾ete vratiti na njihove poèetne vrijednosti. Kad je ukljuèen èuvar zaslona.Èuvar zaslona se ukljuèuje po isteku ovog vremena. • Poè. Odaberite Slika da biste iz Galerije odabrali fotografiju ili sliku. Odaberite Tekst da biste upisali vlastitu pozdravnu poruku (najvi¹e 50 slova). Stanje èekanja • Lijeva tipka odabira i Desna tipka odabira .

Ove vrijednosti mo¾e podesiti i va¹ mre¾ni operator. odnosno Prika¾i stanje da biste provjerili je li funkcija ukljuèena. odnosno onemoguæiti (Ne) primatelju poziva da dobije prikaz va¹eg broja.Postavke poziva Slanje mog broja (usluga mre¾e) • Ovom uslugom mre¾e odreðujete ¾elite li omoguæiti (Da). Vidi ‘Pridru¾ivanje tipki za brzo biranje’ na stranici 42. Iskljuèi da biste od mre¾e zatra¾ili iskljuèivanje te usluge. Copyright © 2004 Nokia. Poziv na èekanju (usluga mre¾e) • Mre¾a æe vas obavijestiti o novom dolaznom pozivu tijekom aktivnog poziva. Sam ponovi biranje • Kad je ova postavka ukljuèena. Izvje¹æe o pozivu • Ovu postavku ukljuèite ako ¾elite da telefon nakratko prika¾e trajanje zadnjeg poziva. Brzo biranje • Odaberite Ukljuèeno. i brojeve telefona pridru¾ene tipkama za brzo biranje ( ) moæi æete birati pritiskom i dr¾anjem tipke. 110 . All rights reserved. Pritisnite da biste zaustavili automatsko ponovno biranje. odnosno davatelj usluga prilikom pretplate. ali najvi¹e deset puta. va¹ æe telefon nakon svakog neuspje¹nog poku¹aja ponoviti biranje. Odaberite Aktiviraj da biste od mre¾e zatra¾ili ukljuèivanje usluge poziva na èekanju.

davatelj usluga ili mre¾ni operator. bit æe vam potreban PIN2 kod. Odaberite koju telefonsku liniju (Linija 1 ili Linija 2) ¾elite koristiti za upuæivanje poziva i slanje kratkih poruka. i . poðite na Postavke→Spajanje→ Pristupne toèke. Opaska: Odaberete li Linija 2.Odg. na primjer.Toèka u kojoj se va¹ telefon spaja na Internet putem podatkovnog poziva ili paketne podatkovne veze. Copyright © 2004 Nokia. 111 . All rights reserved. Da biste izmijenili ovu postavku. tj. Da biste definirali postavke pristupnih toèaka. Linija u uporabi (usluga mre¾e) • Ova se postavka prikazuje samo ako SIM kartica podr¾ava dva pretplatnièka broja. Da biste sprijeèili odabir linije. a niste se pretplatili na ovu uslugu mre¾e. Postavke spajanja Opæe informacije o podatkovnim vezama i pristupnim toèkama Pristupna toèka . odaberite Promjena linije→Onemoguæi. Na dolazne pozive na obje linije moæi æete odgovarati neovisno o odabranoj liniji. dvije telefonske linije. svakom tipkom • Odaberite Ukljuèeno i moæi æete odgovarati na dolazne pozive kratkim pritiskom na bilo koju tipku osim na tipke . osigurati komercijalni davatelj internetskih usluga (ISP). neæete moæi upuæivati pozive. ako va¹a SIM kartica to podr¾ava. Pristupnu toèku mo¾e.

Va¹ telefon podr¾ava tri vrste podatkovnih veza: • GSM podatkovni poziv ( ). GSM podatkovni pozivi GSM podatkovni poziv omoguæava prijenos podataka brzinama do 14. Tri su razlièite vrste pristupnih toèaka koje mo¾ete definirati: pristupna toèka za MMS. ili • pregledavati stranice.4 Kbps. na primjer.Za spajanje na pristupnu toèku potrebna je podatkovna veza. pristupna toèka za preglednik te internetska pristupna toèka (IAP). Provjerite kod svojeg davatelja usluga koja vam je pristupna toèka potrebna za usluge koje namjeravate koristiti. • GSM podatkovni poziv velike brzine ( • paketna podatkovna (GPRS) veza ( ). • koristiti otpremu slika. ¾elite • slati i primati multimedijske poruke. • slati i primati elektronièku po¹tu. Vidi ‘Oznake podatkovne veze’ na stranici 17. • preuzimati Java™ aplikacije. 112 . Za informacije o dostupnosti i pretplati na usluge prijenosa podataka obratite se svojemu mre¾nom operatoru odnosno davatelju usluga. ) ili Copyright © 2004 Nokia. Postavke pristupne toèke trebate postaviti ako. All rights reserved.

Pri konfiguraciji postavki pristupne toèke i spremnika mo¾e vam pomoæi èarobnjak za dotjerivanje postavki. Paketna veza (engl. General Packet Radio Service. s raèunala na telefon. • Idite na Postavke→Spajanje→Pristupne toèke i odaberite Izbor→Nova pristup. High Speed Circuit Switched Data. HSCSD) Za dostupnost i pretplatu na usluge brzog prijenosa podataka. GPRS i Naziv pristup. Opaska: Slanje podataka u HSCSD naèinu mo¾e isprazniti bateriju va¹eg telefona br¾e nego kod uobièajenih glasovnih ili podatkovnih poziva. Vidi ‘Stvaranje pristupne toèke’ na stranici 114. Vidi CD-ROM koji ste dobili u paketu s ureðajem. Cijene paketne veze i aplikacija Naplaæuju se i aktivna GPRS veza i aplikacije kori¹tene preko GPRS-a – primjerice. jer se mo¾e dogoditi da telefon uèestalije ¹alje podatke prema mre¾i. GPRS) Minimalne postavke potrebne za paketnu podatkovnu vezu • Trebate se pretplatiti na GPRS uslugu. Za vi¹e pojedinosti o cijenama obratite se svomu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. Mo¾ete i kopirati postojeæe postavke. 113 . All rights reserved. i kratke poruke.Podatkovni poziv velike brzine (engl. obratite se svom mre¾nom operatoru. slanje i primanje podataka. Ispunite sljedeæe: Nositelj podataka. Copyright © 2004 Nokia. npr. toèka→Koristi predpostavke. odnosno davatelju usluga. ukljuèen u PC Suite paket. Za dostupnost i pretplatu na GPRS obratite se svojemu mre¾nom operatoru odnosno davatelju usluga. toèke: unesite naziv koji vam je dao va¹ davatelj usluga. kori¹tenje usluga.

Stvaranje pristupne toèke Opcije na popisu Pristupna mjesta: Izmjena. 114 . za stvaranje nove toèke odaberite Izbor→ Nova pristup. Copyright © 2004 Nokia. toèka. Nova pristup. Pomoæ i Izlaz. Odaberite jednu od njih i pritisnite U redu. Vidi ‘Brojilo GPRS podataka’ na stranici 34. Pri otvaranju postavki pristupnih toèaka neka od polja æe veæ biti popunjena. toèka. Naèinite ¾eljene izmjene i pritisnite Nazad da biste spremili postavke. U svom mobilnom telefonu mo¾da imate unaprijed definirane postavke pristupnih toèaka. Ako otvoriv¹i postavku Pristupne toèke ne pronaðete niti jednu definiranu pristupnu toèku. Ili postavke pristupnih toèaka mo¾ete primiti putem poruke od davatelja usluga. Otvorit æe se popis postojeæih pristupnih toèaka. Vidi ‘Primanje poruka o konfiguraciji’ na stranici 88. Izbri¹i. telefon æe vas upitati ¾elite li stvoriti novu.Vidi ‘Pregledavanje opæeg zapisnika’ na stranici 34. • Koristi dane postavke da biste podatke iz postojeæih postavki koristili kao osnovu za postavke nove pristupne toèke. Ako su pristupne toèke veæ definirane. All rights reserved. a zatim: • Koristi predpostavke da biste koristili pretpostavljene postavke.

Copyright © 2004 Nokia. ukljuèiti je za va¹u SIM karticu. 115 . • Naziv veze . toèke (samo za paketne veze) – Naziv pristupne toèke potreban je da bi se uspostavila veza s GPRS mre¾om. • Naziv pristup. po potrebi.Raspolo¾ive opcije su GPRS. Podatkovni poziv i Brzi (GSM). otvara se popis veæ dostupnih toèaka. Pristupne toèke Ovdje mo¾ete vidjeti kratak opis svake od postavki koje vam mogu biti potrebne za razlièite vrste podatkovnih veza i pristupnih toèaka. Ostala polja mogu ostati prazna. bit æe dostupna samo neka od polja s postavkama. Ovisno o odabranoj vrsti podatkovne veze. Postavke zapoènite ispunjavati od vrha. Opaska: Da biste mogli koristiti podatkovnu vezu. jer ovisno o vrsti podatkovne veze koju odaberete (Nositelj podataka) dostupna su samo odreðena polja. Dodatne postavke.Vezi pridru¾ite opisni naziv. Pomoæ i Izlaz. Ispunite sva polja oznaèena kao Treba definirati ili zvjezdicom. davatelj mre¾nih usluga mora podr¾avati ovu znaèajku i.Izmjena pristupne toèke Kad otvorite pristupne toèke. • Nositelj podataka . Opcije pri izmjeni postavki pristupnih toèaka: Promjena. Doðite do pristupne toèke koju ¾elite izmijeniti i pritisnite . All rights reserved. Naziv pristupne toèke dobit æete od svog mre¾nog operatora ili davatelja usluga. osim ako od svog davatelja usluga niste dobili upute koje nala¾u drukèije.

• Zatra¾i lozinku . Copyright © 2004 Nokia. koje obièno dobivate od davatelja usluga. • Provjera .Ovisno o vrsti veze koju pripremate.• Pozivni broj (samo za Podatkovne pozive i Brzi (GSM)) – Broj modema u pristupnoj toèki. odaberite Da. upi¹ite ili: • adresu usluge. a nju obièno dobivate od davatelja usluga. ISDN v.Analogni. • Poèetna stranica .Za uspostavljanje podatkovne veze mo¾e vam biti potrebna lozinka. Za uspostavljanje podatkovne veze mo¾e biti potrebno korisnièko ime. All rights reserved. a zatim nastavite s unosom slova. • Vrsta podatk.120 odreðuje koristi li telefon analognu ili digitalnu vezu. • Lozinka .Ako morate utipkati novu lozinku pri svakom spajanju na poslu¾itelj ili ako ne ¾elite spremiti svoju lozinku u telefon. • Korisnièko ime . 116 . Za vi¹e pojedinosti obratite se svom davatelju internetskih usluga. Dok upisujete lozinku. njima se spoj uspostavlja br¾e nego kod analogne tehnologije.110 ili ISDN v. Ova postavka ovisi i o va¹em GSM mre¾nom operatoru i o davatelju internetskih usluga (ISP). upi¹ite korisnièko ime. Ako su ISDN veze dostupne. U korisnièkim imenima se èesto razlikuju velika i mala slova. ili • adresu sredi¹ta za razmjenu multimedijskih poruka. poziva (samo za GSM vezu i brzu vezu) . Najjednostavniji naèin da unesete brojeve je da pritisnete i dr¾ite tipku koju ¾elite unijeti. jer pojedine GSM mre¾e ne podr¾avaju neke vrste ISDN veza.Uobièajena / Sigurna.Ako davatelj usluga to zahtijeva. U lozinkama se èesto razlikuju velika i mala slova. upisani znakovi se nakratko pojavljuju. a zatim se pretvaraju u zvjezdice (*).

Veæe brzine prijenosa mogu biti skuplje. obratite se svom davatelju Internet usluga. • Broj proxy ulaza . poziv .IP adresa proxy poslu¾itelja. • Adresa proxy poslu¾.IP adresa va¹eg telefona. ovisno o uvjetima u mre¾i. . poslu¾itelj . Ako morate unijeti ove postavke.IP adresa primarnog DNS poslu¾itelja. • Prim. Za pretplatu na ovu uslugu obratite se svom davatelju usluga. All rights reserved. poziva. Sljedeæe postavke bit æe prikazane ako ste kao vrstu veze odabrali podatkovni poziv velike brzine: • Koristi povrat. Opaska: Gornje brzine odnose se na maksimalnu brzinu koja æe se ostvarivati u sklopu veze. Ova opcija vam omoguæuje da ogranièite maksimalnu brzinu veze pri brzom prijenosu podataka.Ova opcija omoguæuje poslu¾itelju da vam uzvrati poziv nakon va¹eg poèetnog poziva. ovisno o davatelju mre¾nih usluga. im. ovisno o tome ¹to se odabrali pod Vrsta podatk. Tijekom same veze radna brzina mo¾e biti i ni¾a. im.IP adresa sekundarnog DNS poslu¾itelja. poslu¾itelj . Izbor→Dodatne postavke • IP adresa telefona . 117 . (samo za GSM podatkovne veze i brze podatkovne veze) Na raspolaganju su vam sljedeæe opcije: Automatska / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200. brzina podat.• Maks. Copyright © 2004 Nokia.Broj prikljuènice proxy poslu¾itelja. • Sek.

• Koristi prijavni skript . ako je podr¾ava udaljeni PPP poslu¾itelj. Ispravnu postavku koju trebate koristiti zatra¾ite od svog davatelja usluga. ona æe ovisiti o njegovoj konfiguraciji. prema telefonu i od njega. unesite znakove koje je specificirao va¹ davatelj GSM mre¾nih usluga ili davatelj internetskih usluga.Upravlja va¹im telefonom koristeæi modemske AT naredbe. • Prijavni skript .Utipkajte broj podatkovne linije svog telefona.Opaska: Na pojedine vrste dolaznih poziva. • Inicijalizac. poput poziva u roamingu i podatkovnih poziva velike brzine. mogu se primjenjivati posebne tarife. koji æe koristiti poslu¾itelj povratnih poziva. / Koristi drugi broj. 118 . Za upute se obratite svom davatelju usluga.Umetnite prijavni skript. modema (Niz za inicijalizaciju modema) .Kad je postavljena na Da. ova opcija.Raspolo¾ive opcije su Koristi br. ubrzava prijenos podataka. poziva . Ovaj je broj obièno broj va¹eg telefona predviðen za podatkovne pozive.Raspolo¾ive opcije su Da / Ne. • Vrsta povrat. Ako je potrebno. poku¹ajte je postaviti na Ne. All rights reserved. Opaska: Telefon oèekuje da se u povratnom pozivu koriste iste one postavke podatkovne veze koje su se koristile i u inicijalnom pozivu. Za dodatne informacije obratite se svom GSM mre¾nom operatoru. • Broj povrat. Ako imate pote¹koæa s uspostavljanjem veze. poslu¾. Copyright © 2004 Nokia. poziva . Mre¾a mora podr¾avati tu vrstu poziva u oba smjera. • Koristi PPP sa¾imanje .

Vidi ‘Uporaba telefona kao modema’ na stranici 179.GPRS Idite na Postavke→Spajanje → GPRS. Podatkovni poziv Idite na Postavke→Spajanje→Podatkovni poziv. GPRS veza . telefon æe koristiti paketnu podatkovnu vezu samo ako pokrenete aplikaciju ili akciju koja to zahtijeva. definirano. Ako nema pokrivenosti GPRS signalom.Ako nema nikakvih radnji. telefon æe se registrirati na GPRS mre¾u i slati kratke poruke putem GPRS-a. Copyright © 2004 Nokia. podatkovni poziv se automatski prekida po isteku razdoblja èekanja. Ako odaberete Prema potrebi. GPRS veza se prekida kada vi¹e nije potrebna niti jednoj aplikaciji. ili Neogranièeno.Naziv pristupne toèke je potreban kada svoj telefon ¾elite koristiti kao modem za paketnu podatkovnu vezu za va¹e raèunalo. Vrijeme na vezi . Uz to. Postavke GPRS-a utjeèu na sve pristupne toèke na kojima se koristi paketna podatkovna veza. telefon æe periodièki poku¹avati uspostaviti paketnu podatkovnu vezu. slanja i primanja e-po¹te. na primjer. All rights reserved. Postavke za Podatkovni poziv utjeèu na sve pristupne toèke koje koriste podatkovne veze i podatkovne veze velike brzine. a nalazite se u mre¾i koja podr¾ava paketnu vezu. u kojem sluèaju sami unosite vrijeme. Pristupne toèke . a odabrali ste Kad je to moguæe.Ako odaberete Kad je to moguæe. ubrzat æe se pokretanje aktivne paketne podatkovne veze radi. 119 . Raspolo¾ive opcije su Koris.

120 . jer bi Vrijeme s mre¾e moglo utjecati na njih. telefon trebate ponovo pokrenuti. All rights reserved. • GMT pomak . • Vrijeme s mre¾e ako ¾elite da pokretna mre¾a regulira podatke o vremenu. Vidi ‘Sat’ na stranici 148. • Ljetno vrijeme . Sigurnost Telefon i SIM Slijede obja¹njenja razlièitih sigurnosnih kodova koji vam mogu zatrebati: Copyright © 2004 Nokia.da biste izmijenili prikaz sata u stanju èekanja. Provjerite postavljenje alarme. Da bi se postavka Vrijeme s mre¾e poèela primjenjivati. kao i da izmijenite oblik i separatore datuma i vremena. • Vrsta sata→Analogni ili Digitalni .ako ¾elite promijeniti ton koji se javlja kad nastupi vrijeme alarma.ako ¾elite izmijeniti vremensku zonu za vrijeme koje se prikazuje na satu. • Ton alarma sata . • Ton alarma sata .Datum i vrijeme Postavke za Datum. vrijeme omoguæavaju vam da definirate datum i vrijeme koji æe se koristiti na va¹em telefonu. datumu i vremenskoj zoni na va¹em telefonu (usluga mre¾e).ako ¾elite promijeniti ton koji se javlja kad nastupi vrijeme alarma.ako ¾elite ukljuèivati i iskljuèivati ljetno vrijeme.

121 . kao ¹to je 112. • PIN2 kod (4 do 8 znamenaka) . Da biste izbjegli neovla¹tenu uporabu svog telefona. Copyright © 2004 Nokia.PIN (engl. morat æete ga deblokirati prije nego ¹to æete ponovo moæi koristiti SIM karticu. Nove kodove èuvajte na tajnom i sigurnom mjestu. izmijenite kljuèni kod. PIN kod obièno dobivate sa SIM karticom. Opaska: Izbjegavajte pristupne kodove sliène brojevima hitnih slu¾bi.• PIN kod (4 do 8 znamenaka) . odvojeno od telefona. zatra¾ite ih od operatora èiju SIM karticu koristite. Ako kodove niste dobili sa SIM karticom. Vidi informacije o PUK kodu. PUK2 kod je potreban za promjenu blokiranog PIN2 koda.PIN2 kod. Personal Identification Number) kod ¹titi va¹u SIM karticu od neovla¹tene uporabe. koji se dobiva s nekim SIM karticama. Opaska: Tvornièki upisan kljuè je 12345. • PUK i PUK 2 kodovi (8 znamenaka) . kako se ne bi dogodilo da zabunom birate upravo te brojeve. Nakon tri uzastopna pogre¹na unosa PIN koda. ovaj se blokira.PUK kod (engl. Telefon vam omoguæuje izmjenu sljedeæih kodova: kljuèa.Kljuèni kod se mo¾e koristiti za zakljuèavanje telefona i tipkovnice kako bi se izbjegla njihova neovla¹tena uporaba. Ovi kodovi mogu sadr¾avati samo znamenke od 0 do 9. Ako je PIN kod blokiran. potreban je za pristup pojedinim funkcijama. • Kljuèni kod (5 znamenaka) . All rights reserved. Personal Unblocking Key) potreban je za izmjenu blokiranog PIN koda. PIN koda i PIN 2 koda.

Dodaj u Imenik. Opaska: Kad je telefon zakljuèan. Izbri¹i. Zakljuèaj se nakon .Mo¾ete zadati razdoblje samozakljuèavanja. Novo ime. Utipkajte trajanje ovog razdoblja u minutama ili odaberite Ne postoji da biste iskljuèili automatsko zakljuèavanje. biranja/Deakt. PIN / PIN2 / Kljuè . Zovi. Kada je ova funkcija ukljuèena. utipkajte kljuèni kod. fiksn.Otvorite ovu postavku ako ¾elite izmijeniti pripadajuæi kod. pri promj. Zaklj. Oznaèi/odznaèi. • Da biste otkljuèali telefon. biranja. Fiksno biranje .Kada je ukljuèen zahtjev za PIN kodom.Zahtjev za PIN . 112 ili neki drugi broj hitne slu¾be). Copyright © 2004 Nokia. vremenski period nakon kojeg se telefon automatski zakljuèava i mo¾e biti ponovno kori¹ten tek nakon toènog unosa kljuènog koda. 122 . moæi æete upuæivati pozive samo na brojeve s popisa za fiksno biranje ili na brojeve koji zapoèinju istim znamenkama kao neki od brojeva s popisa. SIM . Imajte na umu da kod pojedinih SIM kartica iskljuèivanje zahtjeva za PIN kodom mo¾da nije dopu¹teno. Izmjena. Opcije u prikazu fiksnog biranja: Otvori. telefon tra¾i unos PIN koda pri svakom ukljuèivanju. nove SIM kartice. Za ovu funkciju vam je potreban PIN 2 kod. Naði. pozive æete eventualno moæi upuæivati na broj hitne slu¾be uprogramiran u va¹ telefon (npr. Dodaj iz Imenika. • Pritisnite kako biste ukljuèili Fiksno biranje. Aktiv. Telefon èuva popis SIM kartica koje raspoznaje kao vlasnikove. fiksn. All rights reserved. Pomoæ i Izlaz.Odaberite Da ako ¾elite da telefon zatra¾i kljuèni kod nakon umetanja nepoznate.Odlazne pozive mo¾ete ogranièiti samo na odreðene brojeve telefona (ako to podr¾ava va¹a SIM kartica).

Za vi¹e pojedinosti obratite se svojemu mre¾nom operatoru ili davatelju usluga. poput bankarskih usluga. Lisnica . pritisnite . Copyright © 2004 Nokia. grupa korisnika (usluga mre¾e) . Zatv. koriste potvrde ovlasti za provjeru potpisa. 123 .Mo¾ete odrediti grupu ljudi kojima æete moæi upuæivati i od njih primati pozive. Odaberite: Predpostav da biste ukljuèili pretpostavljenu grupu mre¾nog operatora. potvrda poslu¾itelja ili ostalih potvrda ovlasti. Ukljuèena ako ¾elite koristiti neku drugu grupu (morate znati njezin indeksni broj) ili Iskljuèena. odaberite Izbor→Novo ime ili Dodaj iz Imenika. 112 ili neki drugi broj hitne slu¾be). 112 ili neki drugi broj hitne slu¾be).Za ponovno postavljanje postavki poslu¾itelja. Potvrdi SIM usluge (usluga mre¾e) – Da biste telefon podesili tako da prikazuje poruke potvrde kada koristite usluge sa SIM kartice. ako je dostupan. Opaska: Dok su pozivi ogranièeni na zatvorene skupove korisnika. Neke usluge preglednika. All rights reserved. • Da biste na popis za fiksno biranje dodali nove brojeve. èime vam je omoguæeno primanje novih postavki od va¹eg davatelja usluga. Da biste vidjeli taj popis. u nekim mre¾ama moæi æete eventualno birati samo odreðene brojeve hitne slu¾be (npr. Rad s potvrdama U glavnom prikazu Upravljanja potvrdama mo¾ete vidjeti popis potvrda ovlasti pohranjenih u va¹em telefonu. u nekim mre¾ama moæi æete eventualno birati samo odreðene brojeve hitne slu¾be (npr.Opaska: Dok je biranje ogranièeno na skup brojeva.

Opcije u glavnom prikazu Rada s potvrdama: Pojedinosti potvrde. Tim je potvrdama. Va¾no: Imajte na umu da premda uporaba potvrda smanjuje opasnosti od udaljenih veza i instaliranja aplikacija. autentiène ili pouzdane potvrde kako bi vam bila dostupna poveæana sigurnost. moguæe vjerovati samo ako se zna da je izvor potvrde autentièan. ili • ¾elite minimizirati rizik od virusa i drugih zloæudnih programa i biti sigurni u autentiènost programa koje preuzimate i instalirate. 124 . provjerite jesu li na va¹em telefonu pravilno namje¹teni datum i vrijeme. Digitalne potvrde æe vam biti potrebne kad primjerice: • se ¾elite povezati s bankom ili drugom lokacijom ili udaljenim poslu¾iteljem u svrhu prijenosa povjerljivih informacija. upravitelj potvrda mora sadr¾avati toène. treba ih koristiti pravilno kako bi se u potpunosti iskoristila poveæana sigurnost. Ovisno o potvrdi. Izmjena postavki vjerodostojnosti potvrde ovlasti • Doðite do potvrde ovlasti i odaberite Izbor→Postavke provjere. Va¾no: Potvrde imaju ogranièen vijek trajanja. Pomoæ i Izlaz. Oznaèi/Odznaèi. Ako se poruke Potvrda vi¹e ne vrijedi ili Potvrda jo¹ nije valjana javljaju iako bi potvrda trebala biti valjana. All rights reserved. prikazat æe se popis aplikacija koje mogu koristiti odabranu potvrdu. Na primjer: Copyright © 2004 Nokia. meðutim.Digitalne potvrde se koriste za verifikaciju porijekla stranica preglednika i instaliranih programa. Izbri¹i. Samo postojanje potvrda ne pru¾a nikakvu za¹titu. Postavke provjere.

(usluga mre¾e) Zabrana poziva vam omoguæava ogranièavanje upuæivanja i primanja poziva na va¹em telefonu. Va¾no: Prije izmjene ovih postavki. 2. Opaska: Zabrana poziva odnosi se na sve pozive.Upravitelj aplikacija / Da . a Prika¾i stanje da biste provjerili jesu li pozivi zabranjeni ili ne. 1. Vidi ‘Sigurnost’ na stranici 120. Za ovu æe vam funkciju trebati lozinka zabrane poziva. 125 . Internet / Da . Copyright © 2004 Nokia. 112 ili neki drugi broj hitne slu¾be). u nekim mre¾ama moæi æete eventualno birati samo odreðene brojeve hitne slu¾be (npr. da biste izmijenili lozinku zabrane poziva. Opaska: Funkcije zabrane dolaznih poziva i preusmjeravanja poziva odnosno fiksnog biranja ne mogu biti istodobno ukljuèene. ukljuèujuæi i podatkovne. Odaberite Izbor→Aktiviraj da biste od mre¾e zatra¾ili da ukljuèi ogranièenje. All rights reserved. Iskljuèi da biste iskljuèili ogranièenje. • Odaberite Izbor→Izmj. Doðite do jedne od opcija zabrane.potvrda je u stanju provjeravati poslu¾itelje e-po¹te i slika. • Odaberite Izbor→Iskljuèi sve zabrane da biste iskljuèili sve aktivne zabrane poziva. Vidi ‘Postavke preusmjeravanja poziva’ na stranici 31. lozinke zabr. Zabrana poz. Opaska: Kod ukljuèene zabrane poziva. uvjerite se da zaista mo¾ete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.potvrda je u stanju provjeravati porijeklo novih aplikacija. koju mo¾ete dobiti od svog davatelja usluga.

Odabrana mre¾a mora imati ugovor o roamingu s va¹om matiènom mre¾om. All rights reserved. Ako se veza s ruèno odabranom mre¾om izgubi. Prikaz inform. . Postavke dodatne opreme Oznake koje se prikazuju u stanju èekanja: . odnosno operatorom èija se SIM kartica nalazi u va¹em telefonu. Doðite do mape s dodatnom opremom i otvorite postavke: • Odaberite Pretpode¹eni profil za odabir profila za koji ¾elite da se ukljuèi svaki put kada na telefon prikljuèite odreðeni dio dodatne opreme. Vidi ‘Izmjena profila’ na stranici 133.Mre¾a Odabir operatora • Odaberite Automatski da biste podesili telefon tako da automatski potra¾i i odabere jednu od pokretnih mre¾a dostupnih na va¹em podruèju.prikljuèena je petlja. Copyright © 2004 Nokia. telefon æe se oglasiti tonom gre¹ke i zatra¾iti da ponovno odaberete mre¾u. o æeliji • Odaberite Ukljuèeno da bi vam telefon signalizirao kada se koristi u mre¾i koja se temelji na mikroæelijskoj tehnologiji (MCN) i da biste ukljuèili prijam podataka o æeliji. ili • Odaberite Ruèno ako ¾elite ruèno odabrati ¾eljenu mre¾u s popisa mre¾a.prikljuèene su slu¹alice. 126 .

Kopiraj u mapu. Mape mo¾ete pregledavati. Copyright © 2004 Nokia. 127 . otvarati i stvarati. a stavke oznaèavati. Preimenovanje. Prika¾i pojedinosti. ■ Upravitelj datoteka Idite na Izbornik→Alati→Upravitelj datoteka U Upravitelju datoteka mo¾ete pregledavati. potrebno ju je ukljuèiti zasebno. Opaska: Ako koristite petlju.• Odaberite Automatski odgovor da biste podesili telefon da na dolazni poziv automatski odgovori nakon 5 sekundi. Vidi ‘Radnje koje su zajednièke svim aplikacijama’ na stranici 20. Po¹alji. Oznaèi/Odznaèi. Premjesti u mapu. All rights reserved. Nova mapa. Pritisnite kako biste vidjeli mape na memorijskoj kartici. kopirati i premje¹tati u mape. ako je koristite. Naði. Primi IC vezom. Podaci o memoriji. neæete moæi koristiti automatski odgovor i na dolazni poziv morate odgovoriti ruèno. Ako ste ukljuèili petlju. slu¹alice æe koristiti iste postavke kao i petlja. Opcije u glavnom prikazu Upravitelja: Otvori. Izbri¹i. Otvorite Upravitelj datoteka kako biste vidjeli popis mapa u memoriji telefona. Pomoæ i Izlaz. otvarati i upravljati datotekama i mapama koje se nalaze u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici. Ako ste Vrsta zvonjave podesili na Jedan pisak ili Bez tona. ako je koristite.

imat æete na raspolaganju dva prikaza memorije. uklonite neke od datoteka ili ih premjestite na memorijsku karticu. Vidi ‘Otklanjanje pote¹koæa’ na stranici 183. Opaska: Ako je poveæan utro¹ak memorije telefona. Video isjeèci. Copyright © 2004 Nokia. jedan za memoriju telefona i drugi za memorijsku karticu. Zauzeto i Slobodno. Praæenje utro¹ka memorije Ako u telefonu imate memorijsku karticu. Telefon izraèunava pribli¾an iznos slobodne memorije za pohranjivanje podataka i instaliranje novih aplikacija. Vidi ‘Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom’ na stranici 175. Dokumenti. Poruke. All rights reserved. Imenik. Slike. Zvuk. Aplikacije.Primanje datoteka putem infracrvene veze Datoteke se automatski primaju u temeljnu razinu strukture mapa. • Za provjeru utro¹ka memorije trenutaène memorije odaberite Izbor→Pojedin. Premjestite ih ili ih kopirajte u druge mape. U prikazima memorije mo¾ete vidjeti utro¹ak memorije po razlièitim skupinama podataka: Kalendar. o memoriji. Za pomicanje s jedne memorijske kartice na drugu pritisnite ili . • Odaberite Izbor→ Primi IC vezom. 128 .

Reproduciraj. aktivirati profil ili birati broj. Opcije u glavnom prikazu Glasovnih naredbi: Dodaj glas. Glasovne naredbe ovise o glasu govornika. Stoga ih snimajte i koristite tamo gdje nema buke. Koristite du¾e rijeèi i izbjegavajte sliènosti izmeðu razlièitih glasovnih naredbi. Promijeni. Otvori. Bilo koja izgovorena rijeè mo¾e biti glasovna naredba. Po ogla¹avanju tona za poèetak. pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti samo na glasovne naredbe.■ Glasovne naredbe Idite na Izbornik→Alati→Glasovne naredbe. Snimite rijeè ili nekoliko njih (kao glasovnu naredbu). Glasovne naredbe mo¾ete koristiti za pokretanje aplikacija i profila i za biranje brojeva iz Imenika. Izbri¹i. a zatim tu glasovnu naredbu izgovorite kad ¾elite otvoriti aplikaciju. Opaska: Glasovnu naredbu morate izgovoriti upravo onako kako ste je izgovorili prilikom snimanja. bez gledanja na zaslon svog telefona. Opaska: Svakoj stavki mo¾ete pridru¾iti samo jednu glasovnu naredbu. Copyright © 2004 Nokia. 129 . Izbri¹i sve. To mo¾e biti te¹ko ostvarivo na buènim mjestima ili u hitnim sluèajevima. naredbu. • Tijekom snimanja telefon dr¾ite na maloj udaljenost od usta. • Glasovne naredbe osjetljive su na okolnu buku. Pomoæ i Izlaz. razgovijetno izgovorite jednu ili vi¹e rijeèi koje ¾elite snimiti kao glasovnu naredbu. • Vrlo kratke glasovne naredbe neæe biti prihvaæene. Prije uporabe glasovnog biranja imajte na umu sljedeæe: • Glasovne naredbe neovisne su o jeziku. All rights reserved. Nova aplikacija.

Telefon æe se oglasiti tonskim signalom za poèetak snimanja. Copyright © 2004 Nokia. Uz aplikaciju æe se pojaviti simbol . All rights reserved. mapa Profili mora biti otvorena i odabran odreðeni profil. naredbu. Telefon æe prekinuti snimanje nakon otprilike 5 sekundi. 5. • Da biste snimili glasovnu naredbu. 4. a na zaslonu æe se pojaviti poruka Poènite govoriti. pritisnite Prekini. Ako ne ¾elite spremiti snimku. 3. a na zaslonu æe se pojaviti poruka Reprodukcija glasovne naredbe. 2. Izgovorite glasovnu naredbu. Nakon uspje¹nog spremanja glasovne naredbe. Na zaslonu æe se pojaviti poruka Pritisnite 'Poèetak' i nakon tona poènite govoriti. pritisnite Poèetak.Dodavanje glasovne naredbe aplikaciji 1. Opaska: Da biste dodali glasovnu naredbu profilu. 130 . Po zavr¹etku snimanja èut æete snimljenu naredbu. a telefon æe se oglasiti zvuènim signalom. U glavnom prikazu glasovnih naredbi doðite do aplikacije kojoj ¾elite dodati glasovnu naredbu i odaberite Izbor→Dodaj glas. na zaslonu æe se pojaviti poruka Glasovna naredba spremljena.

pomaknite se do stavke koja ima glasovnu naredbu (oznaèeno s ). 2. brisanje i izmjena glasovne naredbe Da biste preslu¹ali. All rights reserved. Pritisnite i dr¾ite dok je telefon u stanju èekanja. 131 . 1. Èut æete kratak ton. • Ako telefon reproducira pogre¹nu glasovnu naredbu. ili Copyright © 2004 Nokia. a zatim: • Reproduciraj . Preslu¹avanje. 3. ili • Izbri¹i . 3.Dodavanje aplikacije na popis Dodijelite glasovne naredbe aplikacijama koje nisu navedene u glavnom prikazu Glasovnih naredbi. Prikazat æe se raspolo¾ive aplikacije. dr¾ite telefon na maloj udaljenosti od usta i zatim jasno izgovorite glasovnu naredbu. Prilikom pokretanja aplikacije izgovaranjem glasovne naredbe. Telefon reproducira izvornu glasovnu naredbu i pokreæe aplikaciju. izbrisali ili izmijenili glasovnu naredbu. Doðite do aplikacije koju ¾elite dodati i pritisnite Odaberi.za brisanje glasovne naredbe. Dodajte glasovnu naredbu novoj aplikaciji.za ponovno preslu¹avanje glasovne naredbe. 2. U glavnom prikazu Glasovnih naredbi odaberite Izbor→Nova aplikacija. odaberite Izbor. a na zaslonu æe se prikazati poruka Poènite govoriti. pritisnite Ponovi. Pokretanje aplikacije uporabom glasovne naredbe 1. Vidi ‘Dodavanje glasovne naredbe aplikaciji’ na stranici 130.

Copyright © 2004 Nokia. Za poèetak snimanja pritisnite Poèetak.za snimanje nove glasovne naredbe.• Promijeni . 132 . All rights reserved.

koje mo¾ete prilagoditi svojim potrebama. Vani i Pager. melodije snimljene u Snimaèu. Ako se koristi profil Opæenito. Izmjena profila 1. Bez tona. Bluetooth ili vezom s osobnog raèunala. Trenutno odabrani profil mo¾ete vidjeti pri vrhu zaslona u stanju èekanja. Tonovi mogu biti pretpostavljene melodije zvona. Copyright © 2004 Nokia. situacijama ili grupama pozivatelja. Otvorit æe se popis profila. 133 . Sastanak. Prilagoðavanje ■ Profili Idite na Izbornik→Profili. a potom spremljeni u telefon ili memorijsku karticu. Na popisu profila doðite do ¾eljenog profila i odaberite Izbor→Ukljuèi. U Profilima mo¾ete dotjerivati tonove telefona i prilagoðavati ih razlièitim dogaðajima. prikazuje se samo tekuæi datum. ako je koristite. 2.7. Postoji pet unaprijed definiranih profila: Opæenito. melodije primljene u sklopu poruke ili melodije prenesene u va¹ telefon infracrvenom. Idite na Izbornik→Profili. All rights reserved.

Pri kretanju po popisu mo¾ete zastati na melodiji da biste je preslu¹ali prije konaènog odabira. Doðite do postavke koju ¾elite izmijeniti i pritisnite da biste otvorili izbore: • Melodija zvona . All rights reserved. Da biste modificirali profil. Opaska: Da biste koristili MIDI. WAV. zatim doðite do profila koji Prilagoðavanje profila 1. 134 . Vidi ‘Dodavanje melodije zvona posjetnici ili skupini’ na stranici 43. doðite do njega na popisu profila i odaberite Izbor→Pode¹avanje. Za zaustavljanje zvuka pritisnite bilo koju tipku. a potom se u koracima pojaèava do zadane razine glasnoæe. MP3 i druge zvuène zapise kao melodije zvona. Melodije zvona mo¾ete promijeniti i u Imeniku. Copyright © 2004 Nokia. Vidi ‘Zajednièka memorija’ na stranici 25.Za izmjenu profila u stanju èekanja pritisnite ¾elite ukljuèiti i pritisnite U redu.Da biste odredili melodiju zvona za glasovne pozive. Melodije zvona koriste zajednièku memoriju. 2. Koristite li memorijsku karticu.Ako je odabrano Sve glasnije. oni moraju biti spremljeni u mapi Digitalni zvukovi u izborniku Galerija. . Otvorit æe se popis postavki profila. melodija zvona poèinje s najti¹im. AMR. • Vrsta zvonjave . odaberite ga s popisa. melodije spremljene na njoj oznaèene su ikonom koja se nalazi uz njihov naziv.

Za namje¹tanje glasnoæe melodija zvona i dojave poruke. Vidi ‘Stvaranje skupina kontakata’ na stranici 44. ■ Teme Idite na Izbornik→Teme Copyright © 2004 Nokia. Telefonski pozivi upuæeni od strane osoba koje ne pripadaju odabranoj grupi dojavljivat æe se bezvuèno. • Naziv profila .Za pode¹avanje telefona tako da zvoni samo kad poziv stigne s nekog od telefonskih brojeva koji pripadaju odreðenoj grupi pozivatelja. 135 . • Ton dojave chata .Za pode¹avanje telefona tako da dolazne glasovne pozive i poruke signalizira vibriranjem. • Ton dojave poruke .Naziv profila mo¾ete izmijeniti u bilo koji novi naziv. All rights reserved. ako ste ih stvorili). • Dojavi . primjerice. • Dojava vibracijom .Za odabir tona za poruke. • Tonovi upozorenja .Za postavljanje tona trenutnih poruka.Telefon se ogla¹ava tonom upozorenja kada se.• Glasnoæa zvona . Profilu Opæenito nije moguæe izmijeniti naziv. razina energije u bateriji jako smanji. • Tonovi tipkovnice .Za odreðivanje glasnoæe tonova tipkovnice. Raspolo¾ivi izbori su Sve pozive / (popis grupa pozivatelja.

i pozadinsku sliku u ’Idi na’. kart. ako je ¾elite detaljnije podesiti. Izmjena.Da biste odabrali slike iz jedne od raspolo¾ivih tema ili vlastitu sliku iz Galerije. Primijeni. Pritisnite kako biste vidjeli teme na memorijskoj kartici. • Da biste pregledali odreðenu temu. paletu boja. Pomoæ i Izlaz. koju onda mo¾ete uporabiti kao pozadinsku sliku u stanju èekanja. Izmjena tema Da biste dalje prilagoðavali teme. Kopir. Pritisnite da biste je aktivirali. Tema mo¾e ukljuèivati nepomiènu pozadinu zaslona. All rights reserved. Doðite do teme. doðite do nje i odaberite Izbor→Pogledaj.U Temama mo¾ete ukljuèenjem odreðene teme promijeniti izgled zaslona svog telefona. 1. Kad otvorite Teme. Copyright © 2004 Nokia. 136 .. na mem. grupirajte elemente iz drugih tema ili slike iz Galerije. odaberite Izbor→Izmjena i odaberite: • Pozadina . Preuzmi temu. èuvar zaslona.. ako je koristite. Temu mo¾ete i ureðivati. Opcije u glavnom prikazu Tema: Pogledaj. telef. u mem. Kopir. Tema koja je trenutaèno aktivna bit æe oznaèena kvaèicom. prikazat æe vam se popis raspolo¾ivih tema. Temu mo¾ete aktivirati bez prethodnog pregleda tako da iz glavnog prikaza odaberete Izbor→Primijeni.

Vraæanje tema Da biste trenutaèno odabranu temu vratili na njene izvorne postavke. koju æete zatim uporabiti kao pozadinsku sliku u Idi na. • Ikone . All rights reserved. Imajte na umu da ne mo¾ete pregledati sve elemente. 2. Èuvar zaslona se takoðer mijenja da bi prikazao broj novih poruka ili propu¹tenih poziva. 137 . prilikom izmjene teme odaberite Izbor→Obnovi orig. teme. Lokacija i boja pozadine trake èuvara zaslona mijenjaju se svake minute.Da biste odabrali drugaèiji skup ikona iz neke od tema.Da biste odabrali ¹to æe biti prikazano na traci èuvara zaslona: vrijeme i datum.• Paleta boja . Mo¾ete podesiti i vrijeme potrebno za ukljuèivanje èuvara zaslona.Da biste izmijenili paletu boja koje se koriste na zaslonu. Opaska: Sve unaprijed instalirane teme imaju isti skup ikona. Odaberite Izbor→Postavi kako biste odabrali trenutaènu postavku. • Slika u Idi na . Pomaknite se do elementa koji ¾elite urediti i odaberite Izbor→Promjena. ili odabrali vlastitu iz Galerije.Da biste odabrali sliku iz jedne od raspolo¾ivih tema. Odabrani element mo¾ete i pregledati tako da odaberete Izbor→Pogledaj. Vidi ‘Postavke telefona’ na stranici 108. 3. ili tekst koji ste sami upisali. • Èuvar zaslona . Copyright © 2004 Nokia.

Neke aplikacije ne raspola¾u ovom funkcijom. Otvorite aplikaciju i doðite do stavke koju ¾elite dodati kao preèac u Idi na. . video isjeèke. Premjesti. primjerice. Dodavanje preèaca Preèace je moguæe dodavati samo iz prethodno instaliranih aplikacija i funkcija. 138 . Opcije u glavnom prikazu Idi na: Otvori. Unaprijed definirani preèaci: . 1. 2.otvara Kalendar s odabranim tekuæim datumom. Novi naziv preèaca. Izbri¹i preèac.otvara Ulazni spremnik u Porukama. Copyright © 2004 Nokia. . Popisni prikaz / Mre¾ni prikaz. Opaska: Preèac u Idi na se automatski obnavlja ako pripadajuæu stavku. oznake preglednika i spremljene stranice preglednika. veze na va¹e omiljene fotografije. Slièica preèaca. bilje¹ke. premjestite iz jedne u drugu mapu. Pomoæ i Izlaz. Snimaèeve zvuène datoteke. All rights reserved.otvara ureðivaèki program za Bilje¹ke. Odaberite Izbor→Dodaj u Idi na i pritisnite U redu.■ Idi na U stanju èekanja pritisnite Idi na ili odaberite Izbornik→Idi na. Idi na koristite kako biste spremali preèace.

odaberite Izbor→Novi naziv preèaca. Uklanjanje preèaca ne utjeèe na datoteku na koju taj preèac pokazuje. 139 . Datoteka se otvara u • Da biste izbrisali preèac. • Da biste izmijenili naziv preèaca. a ne i na datoteku ili stavku na koju taj preèac pokazuje. . All rights reserved.Uporaba preèaca: • Da biste otvorili preèac. Ova izmjena utjeèe samo na preèac. Copyright © 2004 Nokia. Upi¹ite novi naziv. doðite do njega i odaberite Izbor→Izbri¹i preèac. doðite do ikone i pritisnite odgovarajuæoj aplikaciji.

8. na primjer tijekom elektronièke kupnje. ona se automatski zatvara nakon 5 minuta. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. Opcije u glavnom pregledu Lisnice: Otvori. Dodaci ■ Lisnica Idite na Izbornik→Razno→Lisnica. Postavke. adresa i drugih korisnih podataka. Podatke u lisnici mo¾ete grupirati u profile kojima je moguæe pristupiti. na primjer. Podaci u lisnici su ¹ifrirani i za¹tiæeni ¹ifrom lisnice koju sami definirate. Vidi ‘Postavi lisnice’ na stranici 144. kao ¹to su brojevi kreditnih i debitnih kartica. Zbog prirode lisnice. primjerice korisnièkih imena i lozinki. kad se od vas zatra¾e podaci o kreditnoj kartici. Pomoæ i Izlaz. Da biste ponovno imali pristup njenom sadr¾aju. 140 . Ako je to potrebno. vrijeme automatskog zatvaranja mo¾ete promijeniti. Lisnica vam mo¾e poslu¾iti kao mjesto za pohranjivanje osobnih informacija. Informacijama pohranjenima u Lisnici moguæe je jednostavno pristupiti tijekom pregledavanja stranica kako biste automatski ispunili elektronièke obrasce na stranicama preglóednika. potrebno je unijeti kod lisnice.

All rights reserved. Vrijeme blokiranja se poveæava ako i dalje unosite pogre¹an kod lisnice. Odaberite kategoriju Kartice iz glavnog izbornika lisnice i pritisnite 2. . Opaska: Ako triput zaredom unesete pogre¹an kod lisnice. Svoj kod lisnice ne dajte nikome. Pohranjivanje podataka za osobnu karticu 1. kod æete morati postaviti ponovo. Bit æe zatra¾eno da potvrdite kod. 141 . aplikacija æe se blokirati na pet minuta. . Kada prvi put pristupite lisnici.Osnovne kontaktne pojedinosti za ured/kuæu.Osobna korisnièka imena i lozinke za internetske usluge • Kartice s adres. Unesite kod po svom izboru (4 . Copyright © 2004 Nokia. Va¾no: Ako zaboravite svoj kod lisnice. . 2.Unos koda lisnice Prilikom svakog otvaranja lisnice potrebno je unijeti kod lisnice. Unesite kod koji ste naèinili i pritisnite U redu. trebate kreirati vlastiti kod lisnice: 1.Èlanske i trgovinske kartice • Online prist. kart.10 alfanumerièkih znakova) i pritisnite U redu. a informacije spremljene u lisnici bit æe izgubljene. Unesite isti kod i pritisnite U redu. S popisa odaberite vrstu kartice i pritisnite • Platne kartice . za popuste . Vidi ‘Ponovno postavljanje lisnice i koda lisnice’ na stranici 145. .Kreditne i debitne kartice • Kart.

Copyright © 2004 Nokia. ali ne i mijenjati. Spremljenu karticu mo¾ete pregledati i preimenovati. All rights reserved. . Sve izmjene spremit æe se prilikom izlaza. • Za poèetak pisanja pritisnite znakove. info o koris. Opcije prilikom pregleda ili izmjene podataka na kartici: Izbri¹i. Bit æete obavije¹teni kojoj kategoriji kartica pripada. primjerice broja bankovnog raèuna. Pritisnite da biste brisali . Otvorit æe se prazan obrazac. Otvorit æe se prazna napomena. Popunite navedene rubrike i pritisnite Gotovo. 4. Takoðer. mijenjati ili brisati. 142 . Pritisnite Gotovo. Informacije o kartici mo¾ete primiti od izdavatelja kartice ili davatelja usluga izravno na telefon (ako nude ovakvu uslugu). .• Kart. Rubrike u kartici mo¾ete otvarati. Pomoæ i Izlaz. Iz preglednika mo¾ete pristupiti podacima u osobnim napomenama. napomenu mo¾ete poslati i kao poruku. Stvaranje osobnih napomena Osobne napomene slu¾e kao naèin pohranjivanja osjetljivih informacija. Odaberite Izbor→Stvori novu. • Odaberite kategoriju Osob.Prilagoðene osobne preferencije za internetske usluge 3. bilje¹ke iz glavnog izbornika lisnice i pritisnite • Odaberite Izbor→Stvori novu. Karticu spremite ili je odbacite.

.Odaberite Na telefon. Profil lisnice koristite kako biste preuzeli podatke iz razlièitih kartica i kategorija u preglednik. 3. Na e-po¹tu. • Kartica za popuste .Zadana je da bude ista kao i Adresa isporuke. Copyright © 2004 Nokia. 1.Odaberite karticu iz kategorije Kartica za popuste. • Isporuèi e-priznanicu . • Adresa isporuke .Odaberite odredi¹te iz kategorije Kartice s adresama. Popunite navedene rubrike na ni¾e opisani naèin i pritisnite Gotovo. • Online pristupna kartica .Odaberite karticu iz kategorije Kartica s informacijama o korisniku. 143 . ili Na tel.Stvaranje profila lisnice Kada ste spremili osobne podatke.Odaberite adresu iz kategorije Kartica s adresama. • Adresa fakturiranja . • Kartica s info. Podatke je potrebno spremiti u odreðenu kategoriju prije stvaranja profila lisnice. All rights reserved. mo¾ete ih povezati u profil lisnice.Izaberite i unesite naziv profila. Odaberite kategoriju Profili lisnice iz glavnog izbornika lisnice i pritisnite 2. Ako vam je potrebna druga adresa. • Platne kartice . o korisniku . • Naziv profila . Otvorit æe se novi obrazac za profil lisnice. i e-po¹tu. inaèe profil neæe biti moguæe stvoriti.Odaberite karticu iz kategorije Online pristupnih kartica. • Primi e-priznanicu . odaberite je iz kategorije Kartice s adresama.Odaberite karticu iz kategorije Platnih kartica. Odaberite Izbor→Stvori novu. Neke rubrike moraju sadr¾avati podatke koji su odabrani iz lisnice.

Pregled podataka o ulaznicama Mo¾ete primati obavijesti o ulaznicama koje ste kupili putem preglednika na Internetu. mo¾ete preuzeti korisnièko ime i lozinku pohranjene kao pristupna kartica kad se spajate na mobilne usluge za koje je potrebna identifikacija. Preuzimanje podataka iz lisnice u preglednik Prilikom uporabe internetskih mobilnih usluga koje podr¾avaju funkciju lisnice. Definira da li se jedinstveni identifikacijski broj telefona ¹alje ili ne ¹alje zajedno s profilom lisnice (za buduæi razvoj na temelju RFID kupnje ulaznica). otpremanjem podataka o platnoj kartici nije potrebno utipkavati broj kartice i datum isteka svaki put kad trebate karticu (ovisno o sadr¾aju kojeg pregledavate). Za pregled obavijesti: 1. Postavi lisnice U glavnom izborniku lisnice odaberite Izbor→Postavke: Copyright © 2004 Nokia. . Opaska: Rubrike unutar obavijesti nije moguæe mijenjati. 144 . Odaberite Izbor→Pregled. Primljene obavijesti pohranjuju se u lisnici. Odaberite kategoriju Ulaznice iz glavnog izbornika lisnice i pritisnite 2.Postavite na Ukljuèeno ili Iskljuèeno. Na primjer. All rights reserved.• Slanje RFID koda . Takoðer. mo¾ete otpremiti podatke pohranjene u lisnici da biste automatski unijeli svoje podatke u internetski obrazac. Vidi ‘Kupnja stavke’ na stranici 161.

Prilikom ponovnog otvaranja lisnice.Postavite ID kod telefona. Utipkajte kljuè telefona i pritisnite U redu. 145 . Doðite do aritmetièke funkcije i pritisnite da biste izbrisali pogre¹ku pri da biste je odabrali. • RFID . naèinite novi i potvrdite novi kod. 1. Unesite prvi broj va¹eg izraèuna. • Autom. Od vas æe biti zatra¾eno da unesete trenutaèni kod. Obri¹i zaslon.60 minuta). Pomoæ i Izlaz. Ponovno postavljanje lisnice i koda lisnice Za ponovno postavljanje sadr¾aja lisnice i njenog koda: 1. Pritisnite unosu broja. Copyright © 2004 Nokia. 2.Izmijenite razdoblje automatskog zatvaranje lisnice (1 . potrebno je unijeti novi kod lisnice. Vidi ‘Unos koda lisnice’ na stranici 141. Vidi ‘Sigurnost’ na stranici 120.• Kod lisnice . zatvaranje . Opaska: Ovim postupkom bri¹e se cjelokupni sadr¾aj lisnice. ■ Kalkulator Idite na Izbornik→Razno→Kalkulator Opcije kalkulatora: Zadnji rezultat. kod lisnice potrebno je ponovno unijeti da bi se pristupilo njenom sadr¾aju. vrstu i opcije slanja (za buduæi razvoj na temelju RFID kupnje ulaznica).Izmijenite svoj kod lisnice. 2. Po isteku vremena zatvaranja. u stanju èekanja utipkajte *#7370925538#. All rights reserved. Memorija.

da biste pregledavali prethodne izraèune i kretali se po listi. Opaska: Da biste izvr¹ili pretvorbu valuta. 146 .3. Unesite drugi broj. doðite do i pritisnite . Vidi ‘Odreðivanje osnovne valute i teèajeva’ na stranici 147. Doðite do polja Vrsta i pritisnite da biste otvorili popis jedinica mjere. Opaska: Kalkulator ima ogranièenu toènost. Opaska: Pretvornik ima ogranièenu toènost. Copyright © 2004 Nokia. Pomoæ i Izlaz. Pretvaranje jedinica Opcije u pretvorniku: Vrsta pretvorbe. da biste izbrisali rezultat prethodnog izraèuna. U Pretvorniku mjere kao ¹to su Duljina mo¾ete pretvarati iz jedne jedinice u drugu. 1. ■ Pretvornik Idite na Izbornik→Razno→Pretvornik. All rights reserved. posebno prilikom duljih dijeljenja. potrebno je najprije postaviti teèaj. • Za upis decimalnog zareza pritisnite • Pritisnite i dr¾ite • Koristite i . Da biste izvr¹ili operaciju. Doðite do jedinice koju ¾elite koristiti i pritisnite U redu. 4. stoga mo¾e doæi do gre¹aka pri zaokru¾ivanju. na primjer Jarde u Metri. pa mo¾e doæi do pogre¹aka pri zaokru¾ivanju. Teèajevi (nije primjenjivo na druge jedinice).

3. a (za temperaturu) i E (eksponent). Da biste izmijenili osnovnu valutu. Za vrstu mjerne jedinice odaberite Valuta i odaberite Izbor→Teèajevi. Rezultat se prikazuje u prvom polju Kolièina. za simbole +. Drugo polje Kolièina automatski se mijenja kako bi se prikazala pretvorena vrijednost. - Opaska: Smjer pretvorbe se mijenja ako vrijednost unesete u drugo polje Kolièina. Copyright © 2004 Nokia. Odaberite jedinicu iz koje ¾elite izvr¹iti pretvorbu i pritisnite U redu. 147 . Doðite do prvog polja Jedinica i pritisnite da biste otvorili popis dostupnih jedinica. svi prethodno definirani teèajevi vraæaju se na 0 i morat æete utipkati nove teèajeve. Va¾no: Kad izmijenite osnovnu valutu. Opaska: Teèaj osnovne valute je uvijek 1. 4. doðite do ¾eljene valute (obièno va¹a matièna valuta) i odaberite Izbor→Osnovna valuta. Pritisnite da biste dodali decimalni zarez. All rights reserved. Osnovna valuta odreðuje teèajeve ostalih valuta.2. Doðite do prvog polja Kolièina i unesite vrijednost koju ¾elite pretvoriti. Odreðivanje osnovne valute i teèajeva Prije nego ¹to æete moæi vr¹iti pretvorbe meðu valutama. Otvorit æe se popis valuta. 2. morate odabrati osnovnu valutu (obièno va¹a matièna valuta) i dodati devizne teèajeve. a na njegovom æete vrhu vidjeti trenutaènu osnovnu valutu. Doðite do sljedeæeg polja Jedinica i odaberite jedinicu u koju ¾elite izvr¹iti pretvorbu. 1.

3. Namje¹tanje alarma 1. Postavke. ■ Notes Idite na Izbornik→Razno→Notes. All rights reserved. odaberite Izbor→Alarm. da biste ■ Sat Idite na Izbornik→Razno→Sat. Pritisnite brisali slova. Iskljuèi alarm. Vidi ‘Pretvaranje jedinica’ na stranici 146. Kada ste unijeli sve potrebne teèajeve. Da biste namjestili novi alarm. • Pritisnite ( ) da biste zapoèeli s pisanjem. 148 . odnosno koliko jedinica te valute odgovara jednoj jedinici odabrane osnovne valute. Izmjena postavki sata Opcije sata: Alarm. Tekstne datoteke (TXT format) koje primite mo¾ete spremati kao bilje¹ke u Notesu. • Da biste izmijenili vrijeme ili datum. Pomoæ i Izlaz. u satu odaberite Izbor→Postavke. Dodajte teèajeve. Pritisnite Gotovo. Bilje¹ke iz notesa mo¾ete vezivati s Idi na te ih slati na druge ureðaje. Promjena alarma. doðite do valute i utipkajte novi teèaj. Copyright © 2004 Nokia. 4. mo¾ete vr¹iti pretvorbe meðu valutama.

Pritisnite Ne ako ¾elite iskljuèiti telefon. telefon æe se sam ukljuèiti i oglasiti alarmom. odaberite Izbor→Postavke. Da biste podesili ton alarma. doðite u aplikaciju Sat i odaberite Izbor→Iskljuèi alarm. nakon èega æe se ponovo oglasiti. odnosno Da ako namjeravate upuæivati i primati pozive. prikazuje se oznaka . 2. • Da biste iskljuèili alarm. Opaska: Nemojte pritisnuti Da tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. All rights reserved. • Pritisnite bilo koju tipku ili Jo¹ malo da biste alarm prekinuli na pet minuta. Copyright © 2004 Nokia. Doðite do Ton alarma sata i pritisnite . ■ Snimaè Idite Izbornik→Razno→Snimaè. Nastupi li vrijeme alarma dok je telefon iskljuèen. 149 . telefon æe vam postaviti upit ¾elite li ga aktivirati za pozive. Pritisnite Odaberi da biste odabrali trenutaèni ton.2. Ako pritisnete Stani. Ovo mo¾ete ponoviti najvi¹e pet puta. Kad je alarm ukljuèen. pritisnite Stani. Iskljuèivanje alarma • Da biste iskljuèili alarm. 3. Unesite vrijeme alarma i pritisnite U redu. Pode¹avanje tona alarma 1. Pri kretanju po popisu mo¾ete zastati na tonu da biste ga preslu¹ali prije konaènog odabira.

Pomoæ i Izlaz. Opcije u snimaèu: Snimi zvuèni isjeèak. Koristite: . All rights reserved. doðite do ikone igre i pritisnite o naèinu igranja igre pritisnite Izbor→Pomoæ .za brzo premotavanje prema naprijed. Snimljene datoteke spremaju se u Galeriji. . . ■ Igre Idite na Izbornik→Igre. Ako snimate telefonski razgovor.za zaustavljanje.za reproduciranje otvorene zvuène datoteke. Opaska: Po¹tujte va¾eæe lokalne zakone koji se odnose na snimanje telefonskih razgovora. Izbri¹i. 150 .za brzo premotavanje unatrag ili . Ne koristite tu funkciju protuzakonito.za stanku. • Da biste pokrenuli igru. doðite do funkcije te pritisnite da biste je odabrali. Idi u Galeriju. Postavke. obje strane æe tijekom snimanja svakih pet sekundi èuti zvuèni signal. Za detaljnije upute ■ Memorijska kartica Za pojedinosti o umetanju memorijske kartice u telefon.Snimaè glasa vam omoguæava snimanje telefonskih razgovora i govornih zabilje¹ki. Po¹alji. Copyright © 2004 Nokia. Dodaj u Idi na. Vidi ‘Galerija’ na stranici 64. .za snimanje. . Novi naziv zvuka. • Odaberite Izbor→Snimi zvuèni isjeèak. pogledajte vodiè Prvi koraci.

Pomoæ i Izlaz. telef. • Odaberite Izbor→Formatiraj karticu. Naziv mem. mem. Podaci o memoriji. mo¾ete je koristiti za spremanje multimedijskih datoteka poput video isjeèaka i zvuènih datoteka. Uporabom nekompatibilne memorijske kartice mo¾ete o¹tetiti tu karticu i sam ureðaj. npr. Formatiraj karticu. Koristi lozinku. Opaska:S ovim ureðajem koristite iskljuèivo kompatibilne multimedijske kartice (MMC).. Ako imate memorijsku karticu. Otklj. ali i podatke spremljene na takvoj kartici. All rights reserved. Ukloni lozinku.Pojedinosti o naèinu uporabe memorijske kartice s ostalim znaèajkama i aplikacijama va¹eg telefona nalaze se u odjeljcima koji opisuju te znaèajke i aplikacije. kartice. pokrenut æe se formatiranje. Druge memorijske kartice. Promjena lozinke. fotografija. Obnoviti s kartice. 151 . karticu. Formatiranje memorijske kartice Va¾no: Nakon formatiranja svi podaci pohranjeni na memorijskoj kartici bit æe trajno izbrisani. kao i za pravljenje sigurnosne kopije podataka u memoriji telefona. Nakon ¹to date potvrdu. Od vas æe biti zatra¾eno da potvrdite zahtjev. Memorijsku karticu morate formatirati prije njene prve uporabe. informacija o porukama. Va¾no: Sve memorijske kartice dr¾ite izvan dosega male djece. kartice Secure Digital (SD). ne mogu stati u utor za MMC karticu i nisu kompatibilne s ovim ureðajem. Copyright © 2004 Nokia. Opcije memorijske kartice: Kopiraj mem.

Ako ¾elite vratiti podatke s memorijske kartice u memoriju telefona. Da biste otkljuèali karticu: • Odaberite Izbor→Otklj. memorijska kartica je otkljuèana i mo¾ete je bez lozinke rabiti na drugom telefonu. Opaska: Ako ste lozinku uklonili. mem.Stvaranje sigurnosne kopije i povrat podataka Ako ¾elite naèiniti sigurnosnu kopiju memorije telefona na memorijsku karticu. odaberite Izbor→Kopiraj mem. Lozinka za memorijsku karticu Da biste postavili lozinku za za¹titu memorijske kartice od neovla¹tene uporabe. All rights reserved. karticu. 152 . Opaska: Nakon ¹to naèinite rezervnu kopiju memorije telefona. taj æe telefon od vas zatra¾iti lozinku. Opaska: Lozinka je spremljena u telefon i ne morate je ponovo unositi sve dok memorijsku karticu koristite na istom telefonu. Lozinka mo¾e imati najvi¹e osam znakova. telef. Otkljuèavanje memorijske kartice Ako u svoj telefon stavite jo¹ jednu memorijsku karticu koja je za¹tiæena lozinkom. Ako karticu ¾elite koristiti na drugom telefonu. odaberite Izbor→Koristi lozinku. odaberite Izbor→Obnoviti s kartice. od vas æe biti zatra¾eno da unesete tu lozinku. mo¾ete je vratiti samo na isti model telefona. Od vas æe biti zatra¾eno da unesete i potvrdite lozinku. Copyright © 2004 Nokia.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. • Odaberite Izbor→Podaci o memoriji. 153 .Provjera utro¹ka memorije Na svojoj memorijskoj kartici mo¾ete provjeriti utro¹ak memorije za razne grupe podataka i raspolo¾ivu memoriju za instaliranje novih aplikacija ili programa na memorijsku karticu.

ili kao kombinaciju obje vrste stranica. na kojima se nude usluge poput novosti. Opaska: O dostupnosti usluga. Usluge i aplikacije ■ Usluge (Mobilni preglednik) Idite na Izbornik→Usluge ili u stanju èekanja pritisnite i dr¾ite . All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. bankarstva. zabave i igara.9. vremenske prognoze. 154 . Od davatelja usluga dobit æete i upute o naèinu njihova kori¹tenja. naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatora i/ili davatelja usluga. podataka o stanju na cestama. Brojni davatelji usluga na Internetu odr¾avaju stranice posebno pripremljene za mobilne telefone. XHTML stranice napisane jezikom XHTML. Pomoæu mobilnog preglednika te usluge mo¾ete pregledavati kao WAP stranice napisane jezikom WML.

Ruèno utipkavanje postavki Slijedite upute koje ste dobili od svog davatelja usluga. pametne poruke. All rights reserved. Vidi ‘Pode¹avanje telefona za usluge preglednika’ na stranici 155.com (www. koju æe vam uputiti mre¾ni operator ili davatelj usluga koji nudi tu uslugu. primjerice. ili posjetite stranice Nokia. 155 . Vidi ‘Pregledavanje’ na stranici 158. • Zapoènite pregledavanje web-stranica. Za dodatne informacije obratite se svojemu mre¾nom operateru odnosno davatelju usluga.com). Pode¹avanje telefona za usluge preglednika Primanje postavki putem pametnih poruka Postavke usluge mo¾ete primiti putem posebne tekstualne poruke. na stranicama mre¾nog operatora ili davatelja usluga. Vidi ‘Uspostavljanje veze’ na stranici 156. • Spojite se na uslugu. Vidi ‘Primanje poruka o konfiguraciji’ na stranici 88. Vidi ‘Prekidanje veze’ na stranici 162. tzv. • Okonèajte vezu s uslugom.nokia. Copyright © 2004 Nokia. Postavke vam mogu biti dostupne.Osnovni koraci za pristup • Spremite postavke potrebne za pristup usluzi preglednika koju ¾elite koristiti.

niti ih preporuèuje. Uspostavljanje veze Nakon ¹to ste spremili sve potrebne postavke spajanja. Pregledavanje oznaka Opaska: Mo¾e se dogoditi da su u va¹ telefon unaprijed instalirane oznake odredi¹ta koja nisu u poslovnoj vezi s tvrtkom Nokia. Za ta odredi¹ta Nokia ne daje nikakva jamstva. All rights reserved. smje¹teno u dnu zaslona. Odluèite li ih koristiti. 2. moæi æete pristupati stranicama preglednika. Vidi ‘Postavke spajanja’ na stranici 111. Idite na Usluge→Izbor→Upravitelj oznaka→Dodaj oznaku. Upi¹ite naziv oznake i adresu stranice preglednika koje su definirane za va¾eæu pristupnu toèku. Vidi ‘Oznake podatkovne veze’ na stranici 17. pritisnite da biste zapoèeli s preuzimanjem stranice. Idite na Postavke→Postavke spajanja→Pristupne toèke i definirajte postavke pristupne toèke. Smjesta æe se ukljuèiti polje Idi na. 156 . te æete tamo moæi nastaviti s unosom adrese.1. ili • Pritisnite tipke da biste poèeli upisivati adresu usluge preglednika. • Odaberite oznaku u prikazu Oznake. Stranicama preglednika mo¾ete pristupati na jedan od tri naèina: • Odaberite poèetnu stranicu ( ) va¹eg davatelja usluga. Kad ste odabrali stranicu ili upisali adresu. trebali biste poduzeti Copyright © 2004 Nokia.

Naði oznaku. Ako ne odaberete niti jednu pristupnu toèku. kao ¹to su /. 3. Ruèno dodavanje oznaka 1.. Pritisnite da biste unijeli posebne znakove. Nazad na stranicu. 2. U prikazu Oznake odaberite Izbor→Upravitelj oznaka→Dodaj oznaku.iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadr¾aja kao ¹to biste to uèinili sa svakim drugim odredi¹tem. Po¹alji. 157 . Postavke. . Copyright © 2004 Nokia. oznaci se pridru¾uje ona pretpostavljena. Samo adresa mora biti definirana. poèetna stranica se mijenja u skladu s tim. Odaberite Izbor→Spremi da biste spremili oznaku. Preuzmi. Opcije navigacije. Oznake su oznaèene sljedeæim ikonama: . Pomoæ i Izlaz. Zapoènite s popunjavanjem polja.Oznaka koja pokazuje naslov. .Poèetna stranica odreðene pristupne toèke preglednika. All rights reserved. Oznaèi/odznaèi. Pritisnite da biste brisali znakove. Upravitelj oznaka. : i @. Napredne opcije. Pri listanju oznaka adresu trenutno istaknute oznake mo¾ete vidjeti u polju Idi na u dnu zaslona. Ako za pregledavanje stranica koristite drugu web-pristupnu toèku. Opcije u prikazu Oznake (uz odabir oznake ili mape): Otvori. Podaci. U prikazu Oznake mo¾ete vidjeti oznake koje pokazuju na raznovrsne stranice preglednika.

Copyright © 2004 Nokia. koristite navigacijski gumb. • Da biste se tijekom pregledavanja vratili na prethodnu stranicu.Pregledavanje Na stranici preglednika nove su veze podcrtane plavom bojom. pritisnite Nazad. odaberite Izbor→Opcije navigacije→Ponovno uèitaj. odaberite Izbor→Opcije navigacije→Povijest da biste vidjeli kronolo¹ki popis stranica koje ste posjetili tijekom pregledavanja. Prika¾i sliku. 158 . a one prethodno posjeæene ljubièastom bojom. Postavke. Tipke i naredbe pri pregledavanju • Za otvaranje veze pritisnite . Podaci. Naði. Oko slika koje imaju funkciju veza pojavljuje se plavi obrub. Opcije navigacije. Pomoæ i Izlaz. All rights reserved. Pritisnite da biste brisali znakove.. Oznake. Pritisnite da biste unijeli posebne znakove. • Da biste se kretali prikazom. Spremi kao oznaku. kao ¹to su /. Opcije usluge. : i @. pritisnite . Opcije pri pregledavanju: Otvori. Po¹alji oznaku. priti¹æite tipke . Napredne opcije. Ako naredba Nazad nije dostupna. . • Da biste oznaèili kuæice i vr¹ili odabire. Popis s povije¹æu se po zavr¹etku sesije uvijek bri¹e. • Da biste s poslu¾itelja dohvatili najsvje¾ije sadr¾aje. • Da biste u neko polje unosili slova i brojke.

Upravit. Ponovno uèitaj. Spremanje oznaka • Da biste spremili oznaku tijekom pregledavanja. Pregledavanje spremljenih stranica Opcije u prikazu Spremljenih stranica: Otvori. Ako redovito pregledavate stranice s podacima koji se ne mijenjaju èesto. Napredne opcije. Vidi ‘Primanje poruka o konfiguraciji’ na stranici 88. Pomoæ i Izlaz. Postavke. Podaci. 159 . str. otvorite poruku u ulaznom spremniku u Porukama te odaberite Izbor→Spremi u oznake. All rights reserved.• Da biste otvorili potpopis naredbi ili radnji za trenutaèno otvorenu stranicu. • Da biste spremili oznaku primljenu putem pametne poruke. mo¾ete ih spremiti te ih pregledavati izvan mre¾e. Prikaz Spremljenih stranica takoðer vam omoguæuje stvaranje mapa u koje æete spremiti stranice preglednika. • Da biste spremili stranicu. Spremljene stranice oznaèene su sljedeæim ikonama: . • Za odspajanje s usluge preglednika i prekid pregledavanja odaberite Izbor→ Napredne opcije→Prekini vezu. Copyright © 2004 Nokia. odaberite Izbor→Opcije usluge.Spremljena stranica preglednika.. Opcije navigacije. Nazad na stranicu. tijekom pregledavanja odaberite Izbor→Napredne opcije→Spremi stranicu. Oznaèi/odznaèi. sprem. odaberite Izbor→Spremi kao oznaku.

All rights reserved. Opaska: Kori¹tene usluge nalaze se u meðumemoriji va¹eg telefona. slika. Preuzimanje Mobilni preglednik vam omoguæuje preuzimanje stavki poput melodija zvona. Nakon preuzimanja stavkama upravljaju pripadajuæe aplikacije va¹eg telefona. programa i video isjeèaka.Mape su oznaèene sljedeæim ikonama: . Opaska: Nakon ponovnog uèitavanja stranice telefon ostaje na vezi. • Da biste otvorili prikaz Spremljenih stranica. Spremljenu stranicu otvarate pritiskom u prikazu Spremljenih stranica. logotipova operatora. 160 . Meðumemorija je memorija koja se koristi za privremeni smje¹taj podataka. Bilo da ste samo poku¹ali ili pak pristupali povjerljivim informacijama za ¹to vam je bila potrebna lozinka (primjerice. odaberite Izbor→Opcije navigacije→Ponovno uèitaj. Te stavke mogu biti besplatne ili ih mo¾ete kupiti.Mapa u koju su spremljene stranice preglednika. pritisnite u prikazu Oznake. na primjer preuzeta fotografija æe biti spremljena u Galeriji. Opaska: Instalirajte samo programe nabavljene od izvora koji nude odgovarajuæu za¹titu od virusa i drugih ¹tetnih programa. svom Copyright © 2004 Nokia. Ako ¾elite uspostaviti vezu s web-uslugom i ponovo dohvatiti stranicu.

Opaska: Za¹tita autorskih prava mo¾e sprijeèiti kopiranje. odaberite Izbor→Opcije navigacije→Obri¹i priruèn. 2. Pa¾ljivo proèitajte sve prilo¾ene informacije. ili prosljeðivanje nekih slika. 161 . Copyright © 2004 Nokia. Podaci odabrani u lisnici æe se otpremiti na Internet. melodija zvona i drugog sadr¾aja. Ako to internetski sadr¾aj podr¾ava. izmjenu. Kupnja stavke Da biste preuzeli stavku: 1. prije svake uporabe izbri¹ite meðumemoriju telefona. Vidi ‘Unos koda lisnice’ na stranici 141. Odaberite Ispuni. Odaberite Otvori lisnicu. 2. prijenos. na primjer Kupi (Buy). Doðite do veze i odaberite Izbor→Otvori. 3. All rights reserved. mem. Odaberite odgovarajuæu opciju za kupnju stavke. Od vas æe biti zatra¾en kod lisnice. od vas æe biti zatra¾eno da preostale podatke unesete ruèno.. Iz lisnice odaberite odgovarajuæu kategoriju kartica. Ako u lisnici nisu sadr¾ani svi podaci potrebni za dovr¹etak kupnje. Da biste ispraznili priruènu memoriju. za kupnju mo¾ete uporabiti informacije pohranjene u lisnici: 1.bankovnom raèunu).

Prekidanje veze • Odaberite Izbor→Napredne opcije→Prekini vezu ili • Pritisnite i dr¾ite da biste prekinuli pregledavanje i vratili se u stanje èekanja. pritisnite da biste otvorili popis dostupnih pristupnih toèaka. pritisnite Prihvati ili ako ¾elite odustati od preuzimanja.Provjeravanje stavke prije preuzimanja Pojedinosti o stavci mo¾ete vidjeti i prije preuzimanja. 162 .®elite li izmijeniti pretpostavljenu pristupnu toèku. Vidi ‘Postavke spajanja’ na stranici 111. • Doðite do veze i odaberite Izbor→Otvori. • Poka¾i slike . kratak opis i velièina.Odaberite ¾elite li pri pregledavanju vidjeti slike. toèka . Copyright © 2004 Nokia. Na zaslonu su prikazane pojedinosti o stavci. All rights reserved. • ®elite li nastaviti s preuzimanjem. Te pojedinosti mogu biti cijena. pritisnite Odustani. slike æete pri pregledavanju moæi naknadno uèitati odabirom Izbor→ Poka¾i slike. Trenutaèno pretpostavljena pristupna toèka prikazana je istaknuto. Ako odaberete Ne. Postavke preglednika Odaberite Izbor→Postavke: • Zadana prist.

aplik. odaberite odgovarajuæu vrstu jezika. U Upravitelju aplikacija mo¾ete instalirati nove aplikacije Symbian operacijskog sustava (SIS datoteke) i Java™ aplikacije (Java MIDlet i MIDlet Copyright © 2004 Nokia. mo¾ete upuæivati glasovni poziv dok se nalazite na nekoj stranici preglednika. ili spremati ime i broj telefona sa stranice preglednika u Kontakte. • Pretpode¹eni format . ■ Upravitelj aplikacija Idite na Izbornik→Upravit.Odaberite Ukljuèeno ako ¾elite da se lisnica otvara automatski kad je otvorena kompatibilna stranica preglednika. slati DTMF tonove dok je glasovni poziv u tijeku. Slanje i primanje web znaèki mo¾ete omoguæiti ili onemoguæiti (web znaèke su sredstvo pomoæu kojeg pru¾atelji sadr¾aja identificiraju korisnike i njihove preferencije prema sadr¾aju koji se èesto koristi). Mala. Vidi ‘Opcije tijekom poziva’ na stranici 30.U pregledniku mo¾ete birati izmeðu pet razlièitih velièina teksta: Najmanja. All rights reserved. • Potvrdi slanje DTMF . Srednja. • Lisnica .Dopusti /Odbij.• Prelamanje teksta . • Velièina slova .Da bi va¹e stranice preglednika ispravno prikazivale tekstualne znakove.Uvijek / Samo prvi put. Na primjer. • Web znaèke . 163 .Odaberite Ukljuèeno ako ¾elite da se lisnica otvara automatski kad je otvorena kompatibilna stranica preglednika. Velika i Najveæa. Odaberite ¾elite li potvrdom odobravati slanje DTMF tonova tijekom glasovnog poziva.

164 . Copyright © 2004 Nokia. Opaska: Va¹ telefon podr¾ava J2ME™ Java aplikacije. Vidi ‘Zajednièka memorija’ na stranici 25. Obnovi. Pomoæ i Izlaz. Opaska: Mo¾ete koristiti samo aplikacije operacijskog sustava Symbian s nastavkom . Instaliranje aplikacija – opæe informacije Instalirati mo¾ete one aplikacije koje su iskljuèivo namijenjene ovom telefonu i operacijskom sustavu Symbian. Ukloni. vidjet æete popis: • aplikacija spremljenih u Upravitelju aplikacija. Kad otvorite Upravitelj aplikacija. Po¹alji zapisnik. Aplikacije u Upravitelju aplikacija koriste zajednièku memoriju. All rights reserved.SIS. Idi na web-adresu. Prika¾i potvrdu. Postavke. U svoj telefon ne uèitavajte PersonalJava™ aplikacije. • djelomièno instaliranih aplikacija (oznaèene s te ) • potpuno instaliranih aplikacija koje mo¾ete ukloniti (oznaèene s ). jer ih neæete moæi instalirati.pakete). Opcije u glavnom prikazu Upravitelja: Instaliraj. Prika¾i zapisnik. Preuzim. Takoðer mo¾ete a¾urirati i deinstalirati aplikacije s telefona i pratiti povijest instaliranja. aplikacija. Prika¾i pojedinosti.

Kada telefon dovr¹i provjeru cjelovitosti aplikacije. a zatim je ponovo instalirajte iz izvorne instalacijske datoteke ili sigurnosne kopije. Va¾no: Ako instalirate aplikaciju koja sadr¾ava dopunu ili zakrpu postojeæe aplikacije. Va¾no: Instalirajte aplikacije samo onih dobavljaèa èiji je softver siguran i za¹tiæen od virusa. izvornu æete aplikaciju moæi obnoviti samo ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cjelokupnu sigurnosnu kopiju uklonjene aplikacije. All rights reserved. Za poveæanu za¹titu. Instaliranje aplikacija • Otvorite Upravitelj aplikacija. ili ih primiti infracrvenom ili Bluetooth vezom s drugog ureðaja. primjerice telefona ili kompatibilnog raèunala. odnosno odustajanje od instalacije. Tijekom instalacije telefon provjerava cjelovitost aplikacije koju poku¹avate instalirati. smjestite ga u mapu Installs u Upravitelju podataka. Telefon prikazuje podatke o obavljenim provjerama te vam nudi opcije za nastavak. Aplikaciju nemojte instalirati ako vam tijekom instalacije Upravitelj po¹alje upozorenje o sigurnosti. aplikacija æe biti instalirana na va¹ telefon. doðite do aplikacije. 165 . najprije je uklonite. Copyright © 2004 Nokia.Opaska: Ako instalirate aplikaciju koja nije namijenjena iskljuèivo za ovaj telefon. a zatim. Da biste obnovili izvornu aplikaciju. instalacijski sustav aplikacije koristi digitalne potpise i potvrde aplikacija. Ako za prijenos aplikacija koristite PC Suite. da biste pokrenuli instalaciju. Aplikacije mo¾ete uèitati na svoj telefon tijekom pregledavanja stranica. njen izgled i funkcija mo¾e odudarati od prvotne namjene. odaberite Izbor→Instaliraj. primiti ih kao privitke u multimedijalnim porukama ili porukama e-po¹te.

Ako za Upravitelj aplikacija nije definirana pristupna toèka. mo¾da æete morati unijeti korisnièko ime i lozinku za pristup poslu¾itelju. doðite do aplikacije i odaberite Izbor→Obnovi. doðite do aplikacije i odaberite Izbor→Idi na web-adresu. Copyright © 2004 Nokia.JAR datoteka. • Da biste promijenili sigurnosne postavke koje odreðuju aktivnosti koje su dopu¹tene Java aplikaciji. Ako instalirate aplikaciju bez digitalnog potpisa ili potvrde. odaberite Izbor→ Postavke. • ®elite li uspostaviti podatkovnu vezu i potra¾iti dodatne informacije o aplikaciji. Java postavke • Da biste promijenili zadano mjesto pristupa koju Java aplikacija koristi za uèitavanje dodatnih podataka. 166 . Vidi ‘Pristupne toèke’ na stranici 115. bit æe zatra¾eno da je odaberete. All rights reserved.• Aplikaciju mo¾ete takoðer pokrenuti tako da potra¾ite aplikaciju u memoriji telefona. telefon æe vas upozoriti na rizike kojima se na taj naèin izla¾ete. • ®elite li uspostaviti podatkovnu vezu i provjeriti postoji li dopuna aplikacije. telefon mo¾e zatra¾iti da je preuzmete. Instaliranje Java™ Za instalaciju je potrebna . odaberete je te pritisnete da biste pokrenuli instalaciju. Ako ta datoteka nedostaje. Njih æete dobiti od dobavljaèa ili proizvoðaèa aplikacije. Kada preuzimate JAR datoteku. Nastavite s instalacijom samo ako imate puno povjerenje u porijeklo i sadr¾aj te aplikacije. Neke aplikacije mogu imati moguænost djelomiène instalacije omoguæujuæi tako odabir odreðenih komponenti koje mo¾ete instalirati. odaberite Izbor→ Postavke→ Pristupna toèka.

mo¾ete ga ponovno instalirati samo ako imate izvornu aplikaciju ili punu prièuvnu kopiju uklonjene aplikacije. Za pojedinosti vidi dokumentaciju instalirane aplikacije. Ako neka druga aplikacija ovisi o aplikaciji koju ste uklonili. mo¾da vi¹e neæete moæi otvoriti dokumente stvorene tom aplikacijom. Uklanjanje aplikacije 1. Ako uklonite aplikaciju. Da biste uklonili aplikaciju. All rights reserved. 167 .Opaska: Ne dopu¹taju vam sve Java aplikacije izmjenu sigurnosnih postavki. druga aplikacija mo¾e prestati raditi. 2. Va¾no: Kada ste program uklonili. Za potvrdu uklanjanja pritisnite Da. Copyright © 2004 Nokia. doðite do nje i odaberite Izbor→Ukloni.

ili za be¾ièno povezivanje s ureðajima koji koriste tehnologiju Bluetooth. naglavne slu¹alice koje koriste tehnologiju Bluetooth ili na raèunalo. specifikacija za Bluetooth. Meðuoperabilnost izmeðu telefona i drugih proizvoda s ugraðenom Bluetooth tehnologijom. Opaska: Ovaj je telefon projektiran tako da bude usklaðen s inaèicom 1. va¹ telefon i ostali ureðaji ne moraju biti meðusobno izravno vidljivi. Bluetooth vezu mo¾ete koristiti za slanje slika. poput raèunala. telefon. Buduæi da ureðaji koji podr¾avaju Bluetooth tehnologiju komuniciraju putem radio valova.1. posjetnica. ovisi o kori¹tenim protokolima i profilima. Podatke iz svog telefona mo¾ete prebaciti na drugi kompatibilni ureðaj. npr. Copyright © 2004 Nokia. meðutim.10. Povezivanje ■ Bluetooth veza Idite na Izbornik→Spajanje→Bluetooth. All rights reserved. video isjeèaka. Tehnologija Bluetooth omoguæuje besplatno be¾ièno povezivanje elektronièkih ureðaja u krugu od 10 metara. Za dodatne informacije o usklaðenosti izmeðu Bluetooth ureðaja obratite se svojem prodavaèu. tekstova. 168 . kalendarskih zapisa. koristeæi Bluetooth ili infracrvenu vezu.

koristit æe se pretpostavljeni naziv. od vas æe biti zatra¾eno da svom telefonu nadjenete naziv. • Unesite naziv (najvi¹e 30 slova). va¹ telefon i taj naziv postat æe vidljivi ostalim korisnicima ureðaja koji koriste tehnologiju Bluetooth. tako da æe vrijeme rada telefona biti smanjeno.Dovoljno je da ta dva ureðaja budu meðusobno udaljena manje od 10 metara. All rights reserved. Ako ¹aljete podatke Bluetooth vezom prije nego ¹to ste svom telefonu nadjenuli specifièan naziv. iako veza mo¾e biti podlo¾na smetnjama zbog prepreka kao ¹to su zidovi ili drugi elektronièki ureðaji. Provjerite kod lokalnih vlasti. 169 . Opaska: Kada ukljuèite Bluetooth i izmijenite Vidljivost telefona u Vidljiv svima. Prvo ukljuèivanje Bluetooth aplikacije Kada prvi put ukljuèite Bluetooth. Uporaba tehnologije Bluetooth tro¹i bateriju. Uporaba ureðaja opremljenih tehnologijom Bluetooth mo¾e biti podlo¾na ogranièenjima. Copyright © 2004 Nokia. Ne zaboravite ovo uzeti u obzir kad izvodite druge operacije na telefonu.

Definirajte naziv za svoj telefon. • Naziv mog telefona . drugi Bluetooth ureðaji æe prilikom tra¾enja moæi vidjeti va¹ telefon. korisnici drugih ureðaja moæi æe vidjeti taj naziv. Copyright © 2004 Nokia. Nakon ¹to ukljuèite Bluetooth i izmijenite Vidljivost telefona u Vidljiv svima. sve aktivne Bluetooth veze bit æe prekinute i vi¹e neæete moæi koristiti Bluetooth za primanje ili slanje podataka. 170 . doðite do postavke koju ¾elite izmijeniti i pritisnite . drugi ureðaji prilikom tra¾enja neæe moæi naæi va¹ telefon. Slanje podataka preko Bluetooth veze Opaska: Istodobno mo¾e postojati samo jedna aktivna Bluetooth veza. Ako odaberete Skriven.Ako odaberete Vidljiv svima. Ako odaberete Iskljuèi.Postavke Bluetootha Da biste izmijenili postavke Bluetooth veze. • Bluetooth .Odaberite Ukljuèi ako ¾elite koristiti Bluetooth vezu. • Vidljivost telefona . All rights reserved.

Otvorite aplikaciju u kojoj je spremljena stavka koju ¾elite poslati. prvo se pokazuje popis prethodno pronaðenih ureðaja. Jedan po jedan. popis æe biti izbrisan pa æete prije slanja podataka morati ponoviti tra¾enje. otvorite aplikaciju Galerija. 171 . Da biste doznali jedinstvenu adresu svog telefona. a nalaze se u tom djelokrugu. Mo¾ete vidjeti ikonu ureðaja. vrstu i skraæeni naziv. te æe se prikazati obavijest Spajanje. 2. 5. Doðite do stavke koju ¾elite poslati i odaberite Izbor→Po¹alji→Bluetooth vezom. u stanju èekanja unesite kod *#2820#. Telefon poèinje tra¾iti ureðaje unutar radnog djelokruga. na drugi ureðaj poslali fotografiju. Da biste. prijeðite na korak 6. Doðite do ureðaja s kojim se ¾elite povezati i pritisnite Odaberi. Da biste pokrenuli novo pretra¾ivanje. Opaska: Pri tra¾enju drugih ureðaja pojedini Bluetooth ureðaji mogu pokazivati samo svoju jedinstvenu adresu ureðaja.1. • Da biste prekinuli pretra¾ivanje. All rights reserved. Upareni ureðaji se prikazuju s oznakom . 4. Uparen ureðaj je onaj s kojim je va¹ telefon veæ uspostavio Bluetooth vezu. poèinju se pojavljivati ureðaji koji koriste tehnologiju Bluetooth.) Copyright © 2004 Nokia. i mo¾ete poèeti s uspostavljanjem veze s jednim od veæ pronaðenih ureðaja. Opaska: Ako ste veæ proveli tra¾enje ureðaja. pritisnite Stani. Popis ureðaja se fiksira. Ako iskljuèite telefon. Stavka koju ¹aljete bit æe kopirana u Izlazni spremnik. pritisnite Ostali ureðaji. 3. Uparivanje (ako drugi ureðaj ovo ne zahtijeva. njegov naziv. na primjer.

Simboli razlièitih ureðaja: . Bluetooth veza je aktivna.Bluetooth ureðaj. poruka ili podaci bit æe izbrisani. oglasit æe se ton i telefon æe zatra¾iti da unesete lozinku. Ureðaji koji ne raspola¾u korisnièkim suèeljem imaju tvornièki definirane lozinke. • Kada • Kad je trepæe.Raèunalo. Provjera stanja Bluetooth veze • Kada se u stanju èekanja prika¾e .Telefon. All rights reserved. neprekidno prikazan. • Po uparivanju se ureðaj sprema u prikaz Uparenih ureðaja. • Izmislite vlastitu lozinku (1-16 brojèanih znakova) te se dogovorite s vlasnikom drugog ureðaja da i on koristi istu lozinku.primanje poruka’ na stranici 86. Opaska: Uparivanje je sustav identifikacije. 172 .Audio/video i . Kad je veza uspje¹no uspostavljena. prikazuje se obavijest Slanje podataka. Podatke primljene Bluetooth vezom mo¾ete pronaæi u Ulaznom spremniku u Porukama. Bluetooth veza je aktivna. va¹ telefon se poku¹ava povezati s drugim ureðajem.• Ako drugi ureðaj zahtijeva uparivanje da bi omoguæio prijenos podataka. Ovu æete lozinku uporabiti samo jednom i ne trebate je pamtiti. . . Vidi ‘Ulazni spremnik . 6. Copyright © 2004 Nokia. Poruke poslane Bluetooth vezom ne spremaju se u mapu Radna u Porukama. Da bi uparili svoje ureðaje koji koriste tehnologiju Bluetooth. korisnici trebaju dogovoriti lozinku i koristiti je svaki na svom ureðaju. Opaska: Ako slanje ne uspije.

U prikazu Uparenih ureðaja odaberite Izbor→Novi upareni ureðaj. Izbri¹i sve. Ako ste ranije veæ proveli tra¾enje ureðaja. Doðite do ureðaja s kojim se ¾elite upariti i pritisnite Odaberi. kratki naziv. Razmijenite lozinke. Uparene ureðaje je lak¹e prepoznati jer su na popisu rezultata pretra¾ivanja oznaèeni s . odaberite Izbor→Izbri¹i sve. Ureðaj se dodaje na popis uparenih ureðaja. pritisnite Ostali ureðaji. Pridr. • Ako ¾elite razvrgnuti sva uparivanja. prvo se pokazuje popis prethodno pronaðenih ureðaja. Da biste pokrenuli novo pretra¾ivanje. 173 . vidi korak 5. Razvrgavanje uparivanja • Na popisu uparenih ureðaja doðite do ureðaja s kojim ¾elite prekinuti uparivanje te pritisnite ili odaberite Izbor→Izbri¹i. Ureðaj æe biti uklonjen s popisa uparenih ureðaja. 3. Telefon poèinje tra¾iti ureðaje unutar radnog djelokruga. Izbri¹i. Pomoæ i Izlaz. All rights reserved.Prikaz uparenih ureðaja Uparivanje èini tra¾enje ureðaja br¾im i jednostavnijim. U glavnom prikazu Bluetooth veze pritisnite da biste otvorili popis uparenih ureðaja ( ). (Uparivanje) u prethodnom odjeljku. Copyright © 2004 Nokia. Bez potvrde / S potvrdom. 2. a uparivanje æe biti razvrgnuto. Uparivanje s ureðajem 1. Opcije u prikazu uparenih ureðaja: Novi upareni ureðaj.

mo¾ete odabrati rad s potvrdom ili bez nje: S potvrdom (pretpostavljeno) . Bez potvrde . Copyright © 2004 Nokia.Veze izmeðu va¹eg telefona i ovog ureðaja mogu se uspostavljati bez va¹eg znanja. Vidi ‘Ulazni spremnik . raèunalo. Ako odgovorite potvrdno. primljena se stavka smje¹ta u Ulazni spremnik u Porukama. Ovu postavku koristite za vlastite ureðaje. U prikazu Uparenih ureðaja se pokraj ureðaja koji rade bez potvrde dodaje ikona . par se odmah uklanja i veza izmeðu ureðaja se razvrgava. npr.Zahtjevi ovog ureðaja za vezom moraju svaki put biti zasebno odobreni. ili ureðaje koji pripadaju osobama u koje imate povjerenja. Nije potrebno posebno odobrenje ili autorizacija. ogla¹ava se ton.Opaska: Ako razvrgnete uparivanje s ureðajem s kojim ste trenutaèno povezani. Poruke primljene putem Bluetootha oznaèavaju se s . All rights reserved. a telefon vas pita ¾elite li primiti poruku. ali Bluetooth veza ostaje aktivna. Primanje podataka preko Bluetooth veze Kada primate podatke Bluetooth vezom.primanje poruka’ na stranici 86. Pode¹avanje ureðaja za rad sa ili bez potvrde Kada ste se uparili s drugim ureðajem. 174 . • U prikazu Uparenih ureðaja doðite do ureðaja i odaberite Izbor→Bez potvrde / S potvrdom.

3. Nove infracrvene poruke oznaèene su s . Korisnik prijamnika æe ukljuèiti infracrveni prikljuèak. Infracrvenom vezom mo¾ete slati ili primati podatke. 1. Preporuèena udaljenost izmeðu ureðaja ne bi smjela prelaziti jedan metar. Ovaj ureðaj spada u klasu 1 laserskih proizvoda. Korisnik predajnièkog ureðaja æe odabrati ¾eljenu infracrvenu funkciju da bi zapoèeo prijenos podataka. Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom Sve stavke primljene putem infracrvene veze smje¹taju se u Ulazni spremnik u Porukama. 175 . Copyright © 2004 Nokia. Da biste ukljuèili infracrveni prikljuèak svog telefona za prijam podataka infracrvenom vezom. Da biste prona¹li infracrveni prikljuèak. All rights reserved. Ne usmjeravajte IC (infracrvene) zrake prema oèima i pazite da ne izazovete smetnje na drugim IC ureðajima. idite na Izbornik→Spajanje→IC veza i pritisnite . poput posjetnica i kalendarskih zapisa. prema i od kompatibilnih telefona i podatkovnih ureðaja.Zatvaranje Bluetooth veze Bluetooth veza se automatski prekida nakon slanja ili primanja podataka. 2. Vidi ‘Ulazni spremnik primanje poruka’ na stranici 86. Pazite da su infracrveni prikljuèci prijamnika i predajnika okrenuti jedan prema drugom i da meðu njima nema nikakvih zapreka. ■ Infracrvena veza Idite na Izbornik→Spajanje→IC veza. prouèite odjeljak Tipke i dijelovi u priruèniku Kratke upute.

u aplikaciji odaberite Izbor→ Po¹alji→Infracrvenom vezom. Na kartici Wireless Link File Transfer stavite kvaèicu na Allow others to send files to your computer using infrared. All rights reserved. telefon poku¹ava uspostaviti vezu s drugim ureðajem ili je ta veza prekinuta. Provjera stanja infracrvene veze • Dok oznaka trepæe. infracrvena veza je aktivna i va¹ je telefon spreman za slanje i primanje podataka putem infracrvenog prikljuèka. ■ Upravitelj veza Idite na Izbornik→Spajanje→Upravitelj veza. Copyright © 2004 Nokia. 176 . Ako prijenos ne zapoène do 1 minute nakon ukljuèivanja infracrvenog prikljuèka. veza æe biti prekinuta i morat æete je ponovo uspostaviti. Opaska: Windows 2000: Da biste mogli koristiti infracrvenu vezu za prijenos datoteka izmeðu va¹eg telefona i kompatibilnog raèunala. poðite na Control Panel i odaberite Wireless Link. • Kada oznaka ne trepæe.Da biste slali podatke infracrvenom vezom.

. Copyright © 2004 Nokia.GPRS Izbori u Upravitelju veza kada postoji jedna ili vi¹e veza: Pojedinosti. Opaska: Pojedinosti su dostupne samo za podatkovne veze. . ili • trajanje svake od veza (samo za GSM i brze podatkovne veze ). Iskljuèi. ili • kolièinu podataka preuzetih i predanih u sklopu svake veze (samo za GPRS veze). Iskljuèi sve. • stanje svake od veza. poziv. npr. ovisno o karakteristikama mre¾e. pregledavati pojedinosti o kolièini poslanih i primljenih podataka. 177 . Glasovni pozivi tamo nisu popisani. Opaska: Stvarno vrijeme koje vam obraèuna davatelj usluga mo¾e odstupati. naèinu zaokru¾ivanja i slièno.Brzi GSM.Podat.Pomoæu Upravitelja veza mo¾ete utvrditi stanje razlièitih podatkovnih veza. Pregled podataka o vezama Da biste pregledali pojedinosti o vezi. Kada otvorite Upravitelj veza. vidjet æete popis: • otvorenih podatkovnih veza. . doðite do veze i odaberite Izbor→ Pojedinosti. Pomoæ i Izlaz. Prikazat æe se sljedeæe: Naziv . All rights reserved. te okonèati nekori¹tene veze.naziv kori¹tene internetske pristupne toèke (IAP) ili ’Modemska veza’ ako se radi o vezi modemskog tipa.

Za dodatne informacije o uporabi programskog paketa PC Suite pogledajte sustav pomoæi za PC Suite.duljina razdoblja otkako je veza otvorena.naziv kori¹tene pristupne toèke. u bajtovima. u bajtovima. izra¾ena u kB/s (kilobajti u sekundi). Poslano .trenutna brzina slanja i primanja podataka.kolièina podataka.trenutno stanje veze. Status . Pozivni (GSM) . Copyright © 2004 Nokia. Brzi GSM ili GPRS. ili • Odaberite Izbor→Iskljuèi sve da biste prekinuli sve trenutaèno otvorene veze. poslanih iz telefona.kori¹teni broj pozivne veze ili Naziv (GPRS) . Dijeli (ne prikazuje se ako veza nije dijeljena) . All rights reserved. Brzina .broj aplikacija koje dijele istu vezu. 178 . Primljeno .vrsta podatkovne veze: Podat. Prekidanje veza • Doðite do veze i odaberite Izbor→Iskljuèi da biste prekinuli samo tu vezu.kolièina podataka. primljenih u telefon. poziv.Nositelj . ■ Povezivanje telefona s kompatibilnim raèunalom Za dodatne informacije o povezivanju s raèunalom preko infracrvene ili Bluetooth veze i o instalaciji programskog paketa PC Suite pogledajte Installation Guide for PC Suite u odjeljku ‘Install software’ na CD-u. Trajanje .

Copyright © 2004 Nokia. Detaljne upute za instalaciju mo¾ete pronaæi u dokumentu Quick guide for Modem Options for Nokia 6600 na CD-u koji ste dobili uz telefon. Dvaput kliknite ‘PC Suite for Nokia 6600’. ■ Sinkronizacija . 2. U Windowsima kliknite gumb Start i odaberite Programs →Windows Explorer.Uporaba CD-ROM diska CD-ROM bi se trebao sam pokrenuti nakon ¹to ga umetnete u CD-jedinicu raèunala. Ako se to ne dogodi. Otvorit æe se suèelje CD-a.daljinska sinkronizacija Idite na Izbornik→Spajanje→Sinkro. Instalacijski èarobnjak æe vas voditi kroz postupak instalacije. Uporaba telefona kao modema Svoj telefon mo¾ete rabiti kao modem za spajanje na Internet putem uskadivog raèunala ili za slanje i primanje telefaksnih poruka. 3. Na CD-ROM disku pronaðite datoteku setup. PC Suite mo¾ete naæi u odjeljku ‘Install’. All rights reserved.exe i dvaput je kliknite. uèinite sljedeæe: 1. 179 .

Molimo da se za informacije o SyncML kompatibilnosti obratite dobavljaèu aplikacije kalendara i imenika s kojima ¾elite sinkronizirati podatke u telefonu. Prika¾i zapisnik. Aplikacija za sinkronizaciju koristi SyncML tehnologiju. Da biste stvorili novi profil koji æete pridodati postojeæima. Izbri¹i. Ako nema nikakvih definiranih profila. Definirajte sljedeæe: Naziv sinkro profila . Sinkronizacija se odvija putem GSM podatkovne veze ili paketne veze. Izmj. All rights reserved. sinkro profila.Aplikacija Sinkro omoguæuje vam da svoj kalendar i imenik sinkronizirate s raznovrsnim aplikacijama tog tipa na kompatibilnom raèunalu ili na Internetu. Odaberite ¾elite li kao temelj novog profila koristiti pretpostavljene vrijednosti postavki ili kopirati vrijednosti iz nekog od postojeæih profila. Stvaranje novog sinkronizacijskog profila Izbori u glavnom prikazu Daljinske sinkronizacije: Sinkroniziraj.Upi¹ite opisni naziv profila. Copyright © 2004 Nokia. telefon pita ¾elite li stvoriti novi profil. Novi sinkro profil. odaberite Izbor→ Novi sinkro profil. 180 . 2. Odaberite Da. 1. Pomoæ i Izlaz.

Za ispravnu vrijednost se raspitajte kod svog davatelja usluga ili administratora sustava. pritisnite odgovarajuæim poljima.Odaberite pristupnu toèku koju ¾elite koristiti za podatkovnu vezu. pritisnite Odustani. 181 .Pristupna toèka . Lozinka . Adresa poslu¾itelja .Va¹ korisnièki identifikator za sinkronizacijski poslu¾itelj. 1. 2. Da biste odabrali stavke koje ¾elite sinkronizirati. dobit æete obavijest o tome.Upi¹ite svoju lozinku. Kada sinkronizacija bude dovr¹ena. Copyright © 2004 Nokia. U glavnom prikazu doðite do ¾eljenog profila i odaberite Izbor→Sinkroniziraj. Stanje sinkronizacije se prikazuje u dnu zaslona. Ulaz . Da biste otkazali sinkronizaciju prije zavr¹etka. 3. All rights reserved. Pritisnite Gotovo da biste spremili postavke. Za ispravan identifikator se raspitajte kod svog davatelja usluga ili administratora sustava.Za ispravne vrijednosti obratite se svom administratoru sustava ili davatelju usluga. Imenik ili oboje.Za ispravne vrijednosti obratite se svom administratoru sustava ili davatelju usluga. Korisnièko ime . i odaberite Da u Sinkronizacija podataka U glavnom prikazu sinkronizacije mo¾ete vidjeti razlièite profile i vrste podataka koji æe biti sinkronizirani: Kalendar.

izbrisanih ili zanemarenih (nesinkroniziranih) kalendarskih ili imenièkih zapisa u telefonu ili na poslu¾itelju. 182 .• Po zavr¹etku sinkronizacije odaberite Izbor→Prika¾i zapisnik da biste otvorili zapisnièku datoteku sa stanjem sinkronizacije (Dovr¹eno ili Nedovr¹eno) i brojem dodanih. All rights reserved. obnovljenih. Copyright © 2004 Nokia.

Da biste vidjeli koje sve vrste podataka imate i koliko memorije svaka skupina podataka zauzima. mjeraèe trajanja poziva. 183 . Ako bri¹ete vi¹e stavki i prika¾e se jedna od sljedeæih obavijesti: Za ovu radnju nedostaje memorije.. All rights reserved. Pra¾njenje memorije kalendara . Copyright © 2004 Nokia. poku¹ajte pojedinaèno izbrisati stavke (poèev¹i od najmanje). Ako ¾elite brisati podatke o osobama. Prvo izbri¹ite neke podatke. Radna i Poslano u Porukama. ili Memorija puna. Izbri¹ite neke podatke. o memoriji. idite u pripadajuæu aplikaciju. brojila tro¹kova poziva. Izbri¹ite neke podatke. idite na mjeseèni prikaz i odaberite Izbor→Izbri¹i zapis→a zatim: . Prvo izbri¹ite neke podatke. Bilo bi dobro da redovito bri¹ete sljedeæe stavke kako biste izbjegli ponestajanje memorije: • poruke iz mapa Ulazni spremnik. datoteka i odaberite Izbor→ Pojedin. rezultate igara ili bilo koje druge podatke. kalendarske bilje¹ke. ili Memorija puna. • preuzete poruke e-po¹te iz memorije telefona • spremljene stranice preglednika i • slike.11. video i zvuène isjeèke u Galeriji.®elite li istovremeno ukloniti vi¹e dogaðaja. idite na Upr. Otklanjanje pote¹koæa Nedostatak memorije Kada se na zaslonu prika¾e jedna od sljedeæih obavijesti. znaèi da telefonu ponestaje memorije i da morate izbrisati neke podatke: Za ovu radnju nedostaje memorije.

• Pohranite podatke na kompatibilnu memorijsku karticu. 184 .Da biste nepovratno izbrisali cjelokupni sadr¾aj zapisnika. poðite do Zapisnika. neobojene ili svjetleæe toèkice? Copyright © 2004 Nokia. • Po¹aljite podatke infracrvenom ili Bluetooth vezom na drugi kompatibilan ureðaj. Unesite datum prije kojega æe svi kalendarski zapisi biti izbrisani.za brisanje svih kalendarskih bilje¹ki. Vidi ‘Povezivanje telefona s kompatibilnim raèunalom’ na stranici 178. ili • Sve zapise . • Po¹aljite slike na svoju adresu e-po¹te te ih spremite na svoje raèunalo (usluga mre¾e).• Prije datuma . All rights reserved. Brisanje podataka iz zapisnika . pritisnite i odaberite Izbor→Obri¹i zapisnik ili idite na Postavke→Trajanje zapisnika→Bez zapisnika.za brisanje svih zapisa koji se odnose na datume prije zadanog. Popis zadnjih poziva i Izvje¹taje o isporuci poruka. ■ Pitanja i odgovori Zaslon telefona • P: Za¹to mi se pri svakom ukljuèivanju telefona na zaslonu pojavljuju nedostajuæe. Razlièiti naèini spremanja podataka: • Paket PC Suite koristite za premje¹tanje prièuvne kopije svih podataka na va¹e raèunalo.

185 . Fotoaparat • P: Za¹to slike izgledaju zamrljane? O: Provjerite je li prozor za za¹titu leæe fotoaparata èist. • P: Za¹to pomoæu Bluetooth tehnologije ne mogu pronaæi ureðaj? O: Provjerite jeste li obojica ukljuèili Bluetooth suèelje. poveæava se i broj obojenih toèaka na zaslonu. Copyright © 2004 Nokia. pri èemu ne ¹alje nikakve podatke. Bluetooth • P: Za¹to ne mogu prekinuti Bluetooth vezu? O: Ako je drugi ureðaj povezan s va¹im telefonom. jedini naèin da ga odspojite jest da posve iskljuèite Bluetooth vezu. ali dr¾i vezu izmeðu ureðaja otvorenom. Provjerite je li udaljenost izmeðu dvaju ureðaja manja od 10 metara i uvjerite se da izmeðu njih nema zidova ili drugih prepreka. All rights reserved. èime poveæavate i jasnoæu fotografija.O: To je karakteristika ovakve vrste zaslona. Na nekim zaslonima pikseli ili toèke ostaju ukljuèene ili iskljuèene. Idite na Bluetooth i odaberite postavku Bluetooth→Iskljuèi. Vidi ‘Èuvanje i odr¾avanje’ na stranici 192. • P: Za¹to se na zaslonu pojavljuju nasumce obojene toèke kad je telefon u naèinu Noæno? O: Kako poveæavate osjetljivost i osvjetljenje fotoaparata u naèinu Noæno. Ovo je sasvim uobièajeno i ne radi se o gre¹ki.

idite na Upr. Multimedijske poruke • P: ©to bih trebao uèiniti kad me telefon obavijesti da ne mo¾e primiti multimedijsku poruku jer je memorija puna? O: Potrebna kolièina memorije naznaèena je u poruci o pogre¹ci: Za preuzimanje poruke nema dovoljno memorije. Provjerite jesu li postavke za multimedijske poruke pravilno definirane te se uvjerite da nema pogre¹aka u brojevima telefona ili adresama. Izbri¹ite najprije neke podatke. Idite na Poruke i odaberite Izbor→Postavke→MMS poruka. a zatim: Copyright © 2004 Nokia. Idite na Poruke i odaberite Izbor→Postavke→MMS poruka. o memoriji. 186 . All rights reserved. Provjerite jesu li oba ureðaja kompatibilna. Da biste vidjeli koje sve vrste podataka imate i koliko memorije svaka skupina podataka zauzima. mo¾ete postupiti na sljedeæe naèine. Da biste sprijeèili telefon da uspostavlja podatkovnu vezu.Uvjerite se da drugi ureðaj nije u Skrivenom naèinu rada. • P: Kako mogu prekinuti podatkovnu vezu kad je telefon stalno iznova uspostavlja? O: Telefon poku¹ava dohvatiti multimedijsku poruku iz sredi¹ta za razmjenu multimedijskih poruka. datoteka i odaberite Izbor→ Pojedin.

to znaèi da na posjetnici nema broja telefona niti adrese e-po¹te. ako ¾elite da sredi¹te za multimedijske poruke spremi poruku za kasnije preuzimanje.ako ¾elite odbiti sve dolazne multimedijske poruke. Poruke • P: Za¹to ne mogu odabrati kontakt? O: Ako u Imeniku ne mo¾ete odabrati ime. Nakon ove izmjene telefon neæe uspostavljati nikakve mre¾ne veze zbog multimedijskih poruka. • Odaberite Pri primitku poruke →Odbij poruku . Kada ¾elite preuzeti poruku. U aplikaciji Imenik dodajte nedostajuæe podatke na posjetnicu. 187 . All rights reserved.ako ¾elite zanemariti sve dolazne multimedijske poruke. Nakon ove izmjene telefon mora poslati informativne obavijesti mre¾i.• Odaberite Pri primitku poruke →Odgodi preuzim. a sredi¹te za multimedijske poruke æe potom izbrisati sve multimedijske poruke koje èekaju da vam budu poslane. Nakon ove izmjene telefon jo¹ uvijek mora poslati informativne obavijesti mre¾i. Copyright © 2004 Nokia. • Odaberite Primanje MMS poruke→Iskljuèeno . Kalendar • P: Za¹to nedostaju redni brojevi tjedana? O: Ako ste izmijenili postavke Kalendara tako da tjedan poèinje s danom koji nije ponedjeljak. redni brojevi tjedana neæe biti prikazani. odaberite Preuzmi odmah. nakon ¹to provjerite postavke. primjerice.

Pogledajte Installation guide for PC Suite u odjeljku ‘Install' na CD-u. Zapisnik • P: Za¹to zapisnik izgleda prazan? O: Mo¾da ste ukljuèili filtar.? O: Unesite odgovarajuæe postavke preglednika. Pristupni kodovi • P: Koja mi je lozinka za kljuè. obratite se svojem dobavljaèu telefona.Usluge preglednika • P: ©to trebam uèiniti ako se na zaslonu prika¾e poruka: Nije definirana valjana pristup-\nna to?ka. Da biste vidjeli sve dogaðaje. Za upute se obratite svojem davatelju usluga. All rights reserved. 188 . Definirajte je u postavkama Usluga. Vidi ‘Pode¹avanje telefona za usluge preglednika’ na stranici 155. odaberite Izbor → Izdvoji→Svi dogaðaji. Povezivanje s osobnim raèunalom • P: Za¹to imam pote¹koæa sa spajanjem telefona na osobno raèunalo? O: Uvjerite se da je na va¹em raèunalu instaliran i pokrenut paket PC Suite. Ako ste zaboravili ili izgubili kljuèni kod. Copyright © 2004 Nokia. Za dodatne informacije o naèinu uporabe paketa PC Suite pogledajte funkciju pomoæi paketa PC suite. PIN ili PUK kod? O: Pretpostavljeni kljuè je 12345. a nije zabilje¾en niti jedan komunikacijski dogaðaj koji bi mu udovoljavao.

All rights reserved.Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kod. primjerice. Aplikacija ne odgovara • P: Kako æu zatvoriti aplikaciju koja ne odgovara? O: Pritiskom i dr¾anjem tipke otvorite prozor za prebacivanje izmeðu aplikacija. komercijalnom davatelju internetskih usluga (ISP). Za informacije o lozinkama obratite se svom davatelju pristupne toèke. 189 . obratite se svom davatelju usluga. davatelju usluga ili mre¾nom operateru. Copyright © 2004 Nokia. Zatim doðite do aplikacije i pritisnite za zatvaranje aplikacije. ili te kodove niste nikada niti dobili.

Do kratkog spoja mo¾e doæi kada preko nekog metalnog predmeta (kovanica. ¹to se dogaða kada npr. spojnica. All rights reserved. Odspojite punjaè kada ga ne koristite. Ako je ne koristite. • Koristite samo baterije odobrene od proizvoðaèa telefona i punite ih samo punjaèima odobrenima od proizvoðaèa. • Nikada ne koristite o¹teæene. vrijeme je za nabavku nove baterije. Kratkim spojem mo¾e se o¹tetiti baterija ili predmet koji ga je prouzroèio. rezervnu bateriju nosite u d¾epu ili torbici. Podaci o baterijama Punjenje i pra¾njenje • Va¹ se telefon napaja baterijom koja se mo¾e puniti.pola baterije (metalni izdanci na bateriji). 190 . Ne ostavljajte bateriju prikljuèenu na punjaè dulje od jednog tjedna jer joj prekomjerno punjenje mo¾e skratiti vijek trajanja. kemijska olovka) doðe do izravne veze izmeðu + i . Copyright © 2004 Nokia. • Pazite da na bateriji ne napravite kratki spoj. • Nova baterija radit æe punim kapacitetom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pra¾njenja! • Bateriju mo¾ete puniti i prazniti vi¹e stotina puta prije nego se istro¹i. odnosno istro¹ene punjaèe i baterije. potpuno napunjena baterija s vremenom æe se isprazniti.12. • Koristite baterije samo za ono za ¹to su namijenjene. Kada primijetite da se kapacitet baterije (vrijeme razgovaranja i vrijeme èekanja) znaèajno smanjio. • Visoke i niske temperature mogu onemoguæiti punjenje.

191 . prouzroèit æe smanjenje njenog kapaciteta i vijeka trajanja. • Ne bacajte baterije u vatru! • Baterije odla¾ite u skladu s odgovarajuæim propisima (npr. iako mu je baterija puna. Copyright © 2004 Nokia. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi izmeðu 15°C i 25°C.• Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama. kao ¹to je to sluèaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima. Telefon s pretoplom ili prehladnom baterijom mo¾e privremeno otkazati. Na temperaturama ispod ni¹tice karakteristike baterije znatno æe se pogor¹ati. • Bateriju uklonite iskljuèivo dok je telefon iskljuèen. All rights reserved. Ne bacajte ih u smeæe. recikliranje).

Poklonite mu stoga svu pa¾nju koju zaslu¾uje. • Ne poku¹avajte otvarati telefon.Èuvanje i odr¾avanje Va¹ je telefon proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. èistu i suhu krpu. prilikom zagrijavanja (na uobièajenu temperaturu) dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja mo¾e o¹tetiti elektronièke sklopove. pa èak i taljenje odreðenih plastiènih dijelova. • Ne bojite telefon. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. Upute koje slijede pomoæi æe vam da ispunite sve pretpostavke za dobivena jamstva i da s ovim proizvodom budete zadovoljni jo¹ mnogo godina. Ki¹a. • Ne koristite i ne dr¾ite telefon na pra¹njavim i oneèi¹æenim mjestima. Naime. Nestruènim rukovanjem mogli biste ga o¹tetiti. • Telefon sa svim njegovim dijelovima i dodatnom opremom dr¾ite na mjestima nedostupnima maloj djeci. otapala i jake deterd¾ente. o¹teæenje baterije te deformiranje. Na taj naèin mogu se o¹tetiti njegovi pomièni dijelovi. • Ne izla¾ite telefon visokim temperaturama. • Ne izla¾ite telefon niskim temperaturama. • Pazite da vam telefon ne ispadne i èuvajte ga od udaraca i tre¹nje. 192 . vlaga i tekuæine mogu sadr¾avati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem o¹teæuju elektronièke sklopove. Nepa¾ljivim rukovanjem mo¾ete o¹tetiti elektronièke ploèice. • Telefon treba uvijek biti suh. Boja mo¾e zabrtviti pomiène dijelove i onemoguæiti ispravan rad. • Za èi¹æenje leæa fotoaparata koristite mekanu. One mogu prouzroèiti smanjenje vijeka trajanja elektronièkih komponenata. • Za èi¹æenje telefona izbjegavajte jaka kemijska sredstva.

Serviser æe utvrditi uzrok neispravnosti i. punjaè i dodatnu opremu. Ako ne¹to od navedenoga ne radi kako treba. Sve gore navedene preporuke odnose se kako na telefon. Ostale antene.• Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. preuzeti proizvod na popravak. kao i razne prepravke i dodaci mogu o¹tetiti telefon. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. te prouzroèiti kr¹enje propisa koji se odnose na radio ureðaje. odnesite to u najbli¾i ovla¹teni servis. tako i na bateriju. 193 . bude li potrebno.

Uvijek imajte na umu da je sigurnost u prometu na prvome mjestu! ■ Radni uvjeti Po¹tujete propise koji vrijede na odreðenom podruèju i uvijek iskljuèite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Telefon mora uvijek biti prièvr¹æen za dr¾aè.Va¾na upozorenja ■ Sigurnost u prometu Dok vozite. uvijek koristite torbicu koju je odobrila Nokia. Dijelovi telefona magnetski su. Telefon koristite samo u uobièajenim radnim polo¾ajima. ne ostavljajte ga na sjedalu ili drugdje jer bi se zbog sudara ili uslijed naglog zaustavljanja mogao o¹tetiti. Kad je telefon ukljuèen i nosite ga prislonjenog uz tijelo. Telefon uvijek prièvrstite za dr¾aè jer slu¹alica mo¾e privuæi metalne predmete. 194 . dogaða se da neki od njih nisu za¹tiæeni od RF signala va¹eg be¾iènog telefona. Meðutim. All rights reserved. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu telefona. Copyright © 2004 Nokia. rabite iskljuèivo dodatnu opremu koju je odobrila Nokia. jer se mo¾e dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani. ne koristite ruèni telefon. ■ Elektronièki ureðaji Suvremeni elektronièki ureðaji uglavnom su za¹tiæeni od radiofrekventnih (RF) signala. Da biste se pridr¾avali smjernica o RF zraèenju. S obzirom da telefon mo¾e privlaèiti metalne predmete. osobe sa slu¹nim pomagalima ne bi smjele dr¾ati telefon uz uho na kojemu je slu¹no pomagalo.

Slu¹na pomagala Neki digitalni be¾ièni telefoni mogu prouzroèiti smetnje kod nekih slu¹nih pomagala. trebale bi ga uvijek dr¾ati na udaljenosti od barem 20 cm (6 inèa) od svog srèanog stimulatora. Copyright © 2004 Nokia. • Ne bi smjele nositi telefon u d¾epu na prsima. Ove preporuke sukladne su s neovisnim istra¾ivanjima i preporukama institucije Wireless Technology Research. Posavjetujte se s lijeènikom ili proizvoðaèem medicinskih ureðaja kako biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri za¹tiæeni od vanjskog RF zraèenja ili u sluèaju bilo kakvih nedoumica. odmah iskljuèite telefon. mo¾e prouzroèiti smetnje u radu medicinskih ureðaja koji nisu u dovoljnoj mjeri za¹tiæeni. pa tako i prijenosnog telefona. All rights reserved. Ostali medicinski ureðaji Rad svakog radio ureðaja.Srèani stimulatori (pacemakers) Proizvoðaèi srèanih stimulatora preporuèuju da ruèni be¾ièni telefon bude od srèanog stimulatora udaljen najmanje 20 cm (6 inèa) kako ne bi izazvao smetnje u radu srèanog stimulatora. • Posumnjate li iz bilo kojeg razloga da je do¹lo do smetnji. Bolnice i druge medicinske ustanove èesto koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zraèenje. Iskljuèite telefon u medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajuæim pravilima. Osobe sa srèanim stimulatorima: • Dok je telefon ukljuèen. 195 . • Trebale bi ga dr¾ati uz uho nasuprot srèanog stimulatora kako bi smanjili moguæe smetnje. U tom sluèaju obratite se svom davatelju usluga.

ali ne uvijek dovoljno istaknuta. sustavi s elektronièkim ubrizgavanjem goriva. elektronièki brzinomjeri.Vozila RF signali mogu prouzroèiti smetnje kod nepropisno ugraðenih ili u nedovoljnoj mjeri za¹tiæenih elektronièkih sustava u vozilima (npr. te svako drugo mjesto na kojem se preporuèa iskljuèivanje motora va¹eg vozila. podruèja u kojima atmosfera sadr¾i kemikalije ili èestice boje. Copyright © 2004 Nokia. 196 . Provjerite to kod proizvoðaèa automobila odnosno njegova predstavnika. All rights reserved. ■ Vozila Popravak i ugradnju i telefona u vozilu smije obaviti samo za to ovla¹tena osoba. pra¹ine ili metalnog praha. kemijskim postrojenjima i unutar podruèja na kojem se provodi miniranje. a mo¾ete izgubiti i jamstvo na ureðaj. vozila na tekuæi plin (kao ¹to su propan ili butan). Podsjeæamo korisnike na nu¾nost po¹tivanja ogranièenja uporabe radio ureðaja u skladi¹tima goriva. Nestruèno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najèe¹æe su oznaèena. Tu spadaju potpalublja brodova. mjesta pretovara i skladi¹ta kemijskih sredstava.tjelesnim ozljedama pa èak i smrtnim stradavanjem. ■ Potencijalno eksplozivne atmosfere Iskljuèite telefon na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom i po¹tujte sve oznake i pravila. elektronièki protuklizni sustavi koèenja. sustavi zraènih jastuka). Na takvim mjestima iskra mo¾e prouzroèiti eksploziju ili po¾ar s te¹kim posljedicama . Korisnicima se preporuèa da na benzinskim crpkama iskljuèe telefon. Mjesta zabrane Iskljuèite telefon na svakom mjestu na kojem postoji odgovarajuæa pisana zabrana. trebali biste se posavjetovati s proizvoðaèem dodatne opreme ugraðene u va¹e vozilo. Isto tako.

koristi radio signale be¾iène i stacionarne mre¾e kao i korisnièki programirane funkcije. Copyright © 2004 Nokia. Zbog toga ne mo¾e jamèiti uspostavu veze u svim uvjetima. All rights reserved. Ako je ugradnja be¾iènih ureðaja u automobilu nepropisno izvedena. To neæe biti moguæe ni onda kada koristite odreðene usluge mre¾e ili neke funkcije va¹eg telefona. 197 . Prekr¹iteljima ovoga propisa mo¾e se oduzeti pravo na kori¹tenje telefonskih usluga. uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zraènog jastuka razvija velika potisna sila. Posavjetujte se s lokalnim davateljima usluga. Kod vozila opremljenih zraènim jastucima. Kori¹tenje be¾iènih telefona u zrakoplovu mo¾e ugroziti njegovu sigurnost. Zapaljive tekuæine. iznad zraènog jastuka ili u podruèje njegova djelovanja. Ne stavljate nikakve predmete. Hitne pozive neæete moæi upuæivati na svim mre¾ama be¾iène telefonije. a mo¾e biti i protuzakonito. Kori¹tenje telefona u zrakoplovu zabranjeno je. ukljuèujuæi ugraðene ili prijenosne be¾iène ureðaje. prilikom napuhavanja zraènog jastuka mo¾e doæi do ozbiljnih ozljeda. Iskljuèite telefon prije ulaska u zrakoplov. kao i svaki drugi be¾ièni telefon. u sluèajevima kada je potrebna visoka pouzdanost (npr. njegovih dijelova i dodatne opreme. ne biste smjeli osloniti samo na be¾ièni telefon. privremeno ili trajno. mo¾e izazvati probleme u radu mre¾e be¾iène telefonije. ■ Hitni pozivi Va¾no: Ovaj telefon.U svom vozilu redovito provjeravajte jesu li be¾ièni telefon i dodatni pribor pravilno postavljeni i da li dobro rade. hitna medicinska slu¾ba). a protiv njih se mogu poduzeti i odgovarajuæe zakonske mjere. Stoga se. plinove i eksplozivna sredstva dr¾ite podalje od telefona.

198 . Copyright © 2004 Nokia. Pritisnite tipku . Smjernice su sastavile neovisne znanstvene organizacije kroz vi¹estruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istra¾ivanja. Ne zaboravite da u sluèaju prometne nezgode va¹ be¾ièni telefon mo¾e biti jedino sredstvo komunikacije. itd. Zato prouèite ovaj priruènik i posavjetujte se s lokalnim davateljem usluga pokretne mre¾e. Ta su ogranièenja dio opse¾nih smjernica koje utvrðuju dopu¹tene razine energije RF zraèenja za ¹iru populaciju. Brojevi hitne slu¾be nisu svugdje isti.). pritisnite potrebno (npr. neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju. izlaz iz izbornika. mo¾da æete ih prije upuæivanja hitnog poziva trebati iskljuèiti. onoliko puta koliko je to 3. Kada se radi o hitnom pozivu uvijek nastojite dati ¹to toènije podatke. Provjerite imate li signal dovoljne jakosti. ■ Certifikat o brzini apsorpcijske doze (SAR) OVAJ MODEL TELEFONA UDOVOLJAVA MEÐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLO®ENOSTI RADIO VALOVIMA Va¹ je prijenosni telefon radiopredajnik i radioprijemnik. za zavr¹etak poziva. U nekim æe mre¾ama mo¾da biti potrebno da u telefon bude umetnuta va¾eæa SIM kartica. Zato ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopu¹tenje. 2. 4.Za upuæivanje hitnog poziva: 1. Ako telefon nije ukljuèen. 112 ili neki drugi broj hitne slu¾be). Za brisanje zaslona i pripremanje telefona za pozive. ukljuèite ga. Utipkajte broj hitne slu¾be za podruèje na kojem se trenutno nalazite (npr. Projektiran je i izveden tako da ne prijeðe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zraèenja koja vrijedi kao meðunarodna preporuka (ICNIRP). Ako se koriste odreðene funkcije. All rights reserved. Smjernice sadr¾e dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi za¹tite svih ljudi.

* Ogranièenje brzine apsorpcijske doze za prijenosne telefone u opæoj uporabi iznosi 2. Dok meðu raznim telefonima i u raznim polo¾ajima mo¾e postojati razlika u vrijednostima brzine apsorpcijske doze. 199 . sve te vrijednosti u skladu su s odgovarajuæim meðunarodnim smjernicama o izlo¾enosti RF zraèenju. Ispitivanja brzine apsorpcijske doze provedena su za uobièajene radne polo¾aje pri èemu telefon emitira s najveæom dopu¹tenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. stvarna brzina apsorpcijske doze pri kori¹tenju telefona mo¾e biti znatno ispod najveæe vrijednosti.ne bi smjela sadr¾avati metalne dijelove i trebala bi dr¾ati ureðaj na minimalnoj udaljenosti od 1. Pojedinosti o brzinama apsorpcijskih doza u ostalim regijama sastavni su dio informacija o proizvodu i mo¾ete ih naæi na adresi http://www.Standard o izlo¾enosti zraèenju za prijenosne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom brzina apsorpcijske doze (engl. ¹to ste bli¾i baznoj stanici.5 cm od tijela. a uzimaju u obzir i moguæe varijacije u mjerenjima.0 vata po kilogramu (W/kg) usrednjeno na deset grama tjelesnog tkiva. Ovaj proizvod udovoljava smjernicama o izlo¾enosti RF zraèenju kad se koristi u uobièajenom polo¾aju uz uho ili kad se nalazi minimalno 1.80 W/kg. All rights reserved. Ogranièenje brzine apsorpcijske doze utvrðeno u meðunarodnim smjernicama iznosi 2.nokia. Copyright © 2004 Nokia. kopèa za remen ili dr¾aè telefona . Najveæa brzina apsorpcijske doze za ovaj model telefona ispitanog u polo¾aju uz uho iznosi 0.0 W/kg*.5 cm od tijela. Brzine apsorcijskih doza mogu odstupati zbog razlièitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvje¹æa kao i zbog frekvencije mre¾e. Dodatna oprema koja se koristi za no¹enje ureðaja na tijelu . Iako je brzina apsorpcijske doze utvrðena uz najvi¹u razinu potvrðene snage. Ove smjernice sadr¾e dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi dodatne za¹tite ljudi. telefonu æe biti potrebna manja izlazna snaga.com. Opæenito. To je stoga ¹to je telefon projektiran tako da radi s vi¹e razina snage i za pristup mre¾i koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. SAR).torbica.

166 Postavke Java aplikacija 166 Uklanjanje datoteka 167 Automatski odgovor 127 Oznake statusa veze 172 Postavke 170 Primanje podataka 174 Razvrgavanje uparivanja 173 Slanje podataka 170 Tvornièki definirana lozinka 172 Uparivanje 171 Zahtjevi za spajanje 172 Zahtjevi za uparivanje 172 Zatvaranje veze 175 Brisanje Kalendarski zapisi 46 Popis zadnjih poziva 33 Zapisnik 35 Brzo biranje 42 Upuæivanje poziva 28 Budilica 148 Jo¹ malo 149 B Bez ruku Vidi Zvuènik Bez zvuka 63 Birani brojevi 33 Bluetooth 168 Ikone ureðaja 172 Jedinstvena adresa ureðaja 171 Lozinka. All rights reserved.Kazalo A Animacije 58 Aplikacije Dodavanje glasovnih naredbi 130 Instalacija 165. opis iz rjeènika 172 Copyright © 2004 Nokia. 200 .

201 .C CD-ROM 179 Cijene paketne veze 113 È Èuvar zaslona Postavke 109 Postavke 103 Preuzimanje iz spremnika 93 Privitci 95 Spremanje privitaka 96 U mre¾i 92 Udaljeni spremnik 91 D Daljinska sinkronizacija 179 Data Import Imenik 51 Datum. postavke 120 Davatelj usluga za podatkovne veze. opis iz rjeènika 111 Dodatna oprema Postavke 126 F Fiksno biranje 122 Formati datoteka SIS datoteka 164 Formati zapisa RealOne Player 61 Fotoaparat 52 Postavke 54 Samookidaè 54 Vrste fotografija 55 Zauzimanje memorije 56 E Emitirane poruke 98 E-po¹ta 84 Brisanje 96 Izvan mre¾e 92 Otvaranje 94 G Galerija 64 Mape 65 Otprema slika 67 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Preuzimanje zapisa s Interneta 66 Slikovne poruke 66 GIF animacije 58 Glasovne naredbe 129 Dodavanje 130 Pokretanje aplikacija 131 Glasovne oznake 40 Brisanje 42. 131 Upuæivanje poziva 41 Glasovne poruke 27 Glasovno biranje 40 Glazbeni zapisi Vidi Multimedijski zapisi GPRS Vidi Paketna veza GPRS veze 177 GSM podatkovne veze 177 I Idi na 138 Igre 150 Imenik Data Import 51 Info usluge 98 Infracrveno 175 Instaliranje aplikacija 165 Instaliranje Java datoteka 166 Internet (Mobilni preglednik) 154 Internetske pristupne toèke (IAP) Vidi Pristupne toèke Isjeèak Pogledajte Video snimaè ISP Vidi Davatelj internetskih usluga Izbornik 17 Preureðivanje glavnog izbornika 19 Tipka izbornika 17 Izlazni spremnik 97 Izmjena Kalendarski zapisi 45 Copyright © 2004 Nokia. 202 . All rights reserved. 131 Dodavanje 40 Izmjena 42. 132 Preslu¹avanje 42.

All rights reserved.Posjetnice 38 Tekst 73 Teme 136 Izrezivanje Tekst 78 Izvan mre¾e 92 Izvje¹æa 70 Izvje¹æa o isporuci 70 J Java Instaliranje Java aplikacija 166 Vidi Aplikacije. Jezik pisanja 108 Jo¹ malo 149 Postavke 49 Prikazi 47 Ton alarma 49 Zaustavljanje alarma 49 Kalkulator 145 Kljuè 121 Kod lisnice 141 Ponovno postavljanje 145 Konferencijske veze 29 Kopiranje Imena izmeðu SIM kartice i memorije telefona 38 Tekst 77 L Lijepljenje Tekst 78 Lisnica 140 Pohranjivanje podataka o kartici 141 Ponovno postavljanje 145 Postavke 144 Pregled podataka o ulaznicama 144 K Kalendar 44 Alarm 49 Istodobno brisanje vi¹e zapisa 183 Polja kalendarskog zapisa 46 Copyright © 2004 Nokia. 203 .

204 . All rights reserved.Preuzimanje podataka u preglednik 144 Stvaranje osobnih napomena 142 Stvaranje profila lisnice 143 Unos koda lisnice 141 Lozinka Memorijska kartica 152 M Mape Organiziranje 21 Otvaranje 65 Stvaranje 21 Melodije zvona 133 Dodavanje osobne melodije zvona 43 Iskljuèivanje 30 Postavke 134 Primanje putem pametnih poruka 89 Memorija Pregled podataka o memoriji 128 Memorijska kartica 151 Formatiranje 151 Lozinka 152 Otkljuèavanje 152 Povrat 152 Sigurnosna kopija 152 Utro¹ak 153 Video isjeèci 151 Mobilni preglednik 154 Modem Uporaba telefona kao modema 179 Moj izbor Dodavanje preèaca 138 Moje mape 91 Multimedijska galerija 64 Pozadinske slike 66 Multimedijske poruke 81 Pregledavanje 88 Stvaranje 82 Multimedijski zapisi Bez zvuka 63 Formati zapisa 61 Copyright © 2004 Nokia.

Reprodukcija 62 Tra¾enje 63 Multimedijsko izlaganje Pregledavanje 88 N Naèini snimanja 55 Naglavne slu¹alice 24 Nedostatak memorije Otklanjanje pote¹koæa 183 Praæenje utro¹ka memorije 153 Neodgovoreni pozivi 33 Notes 148 Otprema slika 67 Otvaranje 65 Oznake 16 Podatkovne veze 17 Oznake veze Bluetooth 172 Infracrveno 176 Podatkovne veze 17 P Paketna veza 113 Brojilo podataka 35 Cijene 113 Mjeraè trajanja veze 35 Postavke 119 Pametne poruke. 205 . All rights reserved. vidi Poruke o konfiguraciji Petlja Ukljuèivanje 127 PIN code Deblokiranje 121 PIN kod 121 Pisanje 73 O Odbijanje poziva 30 Odgovaranje na poziv 30 Automatski 127 Opæenite postavke 107 Organiziranje Izbornik 19 Osobne napomene 142 Otklanjanje pote¹koæa 183 Copyright © 2004 Nokia.

Prediktivni unos teksta. 131 Dodavanje glasovnih oznaka 40 Glasovne oznake 40 Copyright © 2004 Nokia. 206 . All rights reserved. iskljuèivanje 77 Predvidljivi unos teksta 74 Uobièajeni unos teksta 73 Podaci o baterijama 190 Podatkovne veze Oznake 17 Postavke 112 Podatkovne veze prema mre¾i Pregledavanje 177 Prekidanje 178 Pode¹avanje 135 Alarm 149 Pomoæ 20 Popis obveza 50 Popis poziva Vidi Zapisnik Popis zadnjih poziva 32 Birani brojevi 33 Brisanje popisa poziva 33 Neodgovoreni pozivi 33 Primljeni pozivi 33 Trajanje poziva 34 Poruke Glavni prikaz 69 Izlazni spremnik 97 Izvje¹æa o isporuci 70 Moje mape 91 Multimedijske poruke 81 Pisanje poruka e-po¹te 84 Pisanje teksta 73 Poruke na SIM kartici 98 Postavke 100 Postavke za mapu Poslano 106 Slikovne poruke 80 Tekstualne poruke 79 Ulazni spremnik 86 Poruke o konfiguraciji Primanje 88 Posjetnice Brisanje glasovnih oznaka 42.

Izmjena glasovnih oznaka 42. 132 Preslu¹avanje glasovnih oznaka 42. 207 . 131 Pridru¾ivanje brojeva za brzo biranje 42 Pridru¾ivanje melodija zvona 43 Pridru¾ivanje pretpostavljenih brojeva i adresa 39 Uklanjanje melodija zvona 43 Umetanje slika 38 Poslu¾itelj za slike 67 Postavke 107 Aplikacije (Java™) 166 Bluetooth 170 Datum i vrijeme 120 Display 109 Dodatna oprema 126 E-po¹ta 103 Fiksno biranje 122 Fotoaparat 54 Info usluge 105 Kalendar 49 Kljuè 121 Lisnica 144 Opæe 108 PIN kod 121 Poruke 100 Poruke o uslugama preglednika 105 Poruke. All rights reserved. mapa Poslano 106 Postavke ureðaja 108 Potvrde 123 Preusmjeravanje poziva 31 Pristupni kodovi 120 RealOne Player 63 Sat 148 Sigurnost 120 Spajanje 111 Tekstualne poruke 100 Video snimaè 60 Zabrana poziva 125 Zapisnik 36 Copyright © 2004 Nokia.

208 . zabrana 125 Pra¾njenje memorije Kalendarski zapisi 183 Podaci iz zapisnika 184 Prebacivanje izmeðu aplikacija 19 Preèaci U Mojem izboru 138 u Slikama 59 Predvidljivi unos teksta 74 Iskljuèivanje 77 Savjeti 75 Pregledavanje 158 GIF animacije 58 Multimedijska izlaganja 88 Pojedinosti o mre¾nim podatkovnim vezama 177 Pojedinosti o vezama 177 Preglednik Ikone 157 Poruke usluga 90.Zvukovi 134 Postavke spajanja 111 Postavke zaslona 109 Potvrde 123 Postavke vjerodostojnosti 124 Povezivanje s raèunalom 178 Pozadinske slike 66 Pozivi Brzo biranje 28 Konferencijske veze 29 Meðunarodni 26 Neodgovoreni 33 Odbijanje 30 Odgovaranje 30 Odlazni 33 Opcije tijekom poziva 30 Postavke 110 Postavke preusmjeravanja 31 Preusmjeravanje 30 Prijenos 30 Primljeni 33 Trajanje 34 Uporaba imenika 27 Pozivi. 91 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

vidi Pristupne toèke Spajanje 156 WAP stranice 154 XHTML stranice 154 Preslu¹avanje poruka 27 Pretvornik 146 Dodavanje teèajeva 148 Pretvaranje jedinica 146 Pretvorba valuta 147 Pretvornik jedinica 146 Preusmjeravanje poziva 30 Preuzimanje zapisa u Galeriju 66 Prijenos podataka s drugih Nokia telefona 51 Prijenos poziva 30 Prikaz informacija o æeliji 126 Prilagodba Ton kalendarskog alarma 49 Prilagoðavanje 135 Primanje Melodije zvona. logotipovi operatora i postavke. All rights reserved. vidi Poruke o konfiguraciji Podataka infracrvenom vezom 175 Podataka preko Bluetooth veze 174 Primljeni pozivi 33 Pristupne toèke 111 Postavke 115 Pristupne toèke. 209 .Postavke za poruke usluga 105 Prekidanje veze 162 Pristupne toèke preglednika. opis iz rjeènika 111 Pristupni kodovi 120 Privitci Pregledavanje 95 Preuzimanje 95 Profil lisnice 143 Profili 133 Dodavanje glasovnih oznaka 130 Postavke 134 Preimenovanje 135 Copyright © 2004 Nokia.

210 . 66 Cijeli zaslon 58 Mapa s pozadinskim slikama 66 Preèaci preko tipkovnice pri pregledavanju slika 59 Copyright © 2004 Nokia. SIS datoteka 164 Skupine kontakata 43 Dodavanje melodija zvona 43 Slanje Podataka infracrvenom vezom 175 Podataka preko Bluetooth veze 170 Slièice U posjetnicu 38 Slike 65. All rights reserved.Program Preno¹enje .SIS datoteke u telefon 165 Uklanjanje 167 Programski paket PC Suite 178 R RealOne Player 61 Formati zapisa 61 Postavke 63 Reprodukcija multimedijskih zapisa 62 Streaming 62 Reprodukcija multimedijskih zapisa 62 S Samookidaè (fotoaparat) 54 Sat 148 Alarm 148 Postavke 148 Sigurnost Postavke 120 Potvrde o sigurnosti 123 Pristupni kodovi 120 SIM kartica Kopiranje imena i brojeva 38 Poruke 98 Sinkroniziraj Vidi Daljinska sinkronizacija.

T Tarife Paketna veza 113 Tekstualne poruke 79 Pisanje i slanje 79 Tekstualni predlo¹ci 91 Telefonski imenik Vidi Imenik Teme 135 Izmjena 136 Vraæanje 137 Copyright © 2004 Nokia. 211 . All rights reserved. snimanje zvukova 149 Snimanje fotografija 52 Snimanje glasovnih naredbi 130 Snimanje glasovnih oznaka 40 Snimanje video isjeèaka 59 Spajanje Pregledavanje 177 Spremanje podataka 184 Spremanje pozadinskih slika 66 Spremnik 91 Odspajanje 95 Spremnik glasovnih poruka 27 Izmjena broja 28 Preusmjeravanje poziva na spremnik glasovnih poruka 31 Stanje èekanja 15 Oznake 16 Postavke 109 Stanje mirovanja Vidi stanje èekanja Stvaranje Posjetnice 37 SyncML Vidi Daljinska sinkronizacija.Premje¹tanje ¾ari¹ta 58 Pridru¾ivanje posjetnici 38 Snimanje 52 Zakretanje 59 Zauzimanje memorije 56 Zumiranje 58 Slikovne poruke 66 Snimaè 149 Snimaè.

opis iz rjeènika 172 Upravitelj aplikacija 163 Upravitelj datoteka 127 Upravitelj veza 176 Upravljanje digitalnim pravima (Digital rights management) 161 Upuæivanje poziva 26 Ureðivaèki program za naredbe za uslugu 99 V Va¾na upozorenja Èuvanje i odr¾avanje 192 Elektronièki ureðaji 194 Hitni pozivi 197 Potencijalno eksplozivne atmosfere 196 Radni uvjeti 194 Sigurnost u prometu 194 Vozila 196 Veze s raèunalom 178 Video isjeèci 65 Vidi Multimedijski zapisi Video player Vidi RealOne Player Video snimaè 59 Memorijska kartica 61 Postavke 60 Spremanje video isjeèaka 60 Vrijeme. 212 . postavke 120 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.Tonovi 133 Tra¾enje 63 USSD naredbe 99 U U mre¾i 92 Udaljeni spremnik 91 Odspajanje 95 Ugaðanje glasnoæe 22 Uklanjanje aplikacije 167 Uklanjanje programa 167 Ukljuèivanje zvuènika 23 Ulaznice 144 Unos teksta 73 Uobièajeni unos teksta 73 Uparivanje.

All rights reserved. 213 .W WAP stranice Preglednik 154 X XHTML stranice Preglednik 154 Z Zabrana poziva 125 Zajednièka memorija 25 Zapisi Otvaranje 65 Zapisnik Brisanje sadr¾aja 35 Filtriranje 35 Postavke 36 Zadnji pozivi 32 Za¹tita tipkovnice 24 Zaustavljanje Budilica 149 Kalendarski alarm 49 Zumiranje 58 Zvuèni isjeèci 65 Zvuèni zapisi Vidi Multimedijski zapisi Zvuènik 23 Iskljuèivanje 24 Ukljuèivanje 23 Zvukovi 133 Uklanjanje osobne melodije zvona 43 Copyright © 2004 Nokia.