ÞCLI1LCnNIkA WAkS2AWSkA

W¥D2IAt IN2¥NILkII LqDCWLI
INS1¥1U1 DkCG I MCS1CW
2AktAD GLC1LCnNIkI I 8UDCWLI ÞCD2ILMN¥Cn

Sprawozdan|e z cw|czen |aboratory[nych
z przedm|otu Geotechn|ka I
Otnoctenie qronicy skurcto/nosci w
s
qruntówŦ
Wykonali:
ArkuJluxz Ceg|owxkl Mlchu| Iobucz
Plotr Ðunulewlcz Plotr Muzux
Mlchu| 0|ówku Kujetun Oczeretko
Puwe| Iorencowlcz Iukuxz Zukowxkl
Semestr Ź, grupaŶ
R. A. ŶŴŵŴJŵŵ
Kieru|qcy pracq:
mgr lnz. 1uJeuxz Muruxzynxkl


Warszawaţ sLyczen 2011
Ŵ 2 Ŵ
ÌL
0 0.25 0.5 0.75 1
zw pzw tpl pl mpl bmpl zw
wP wS wL
w
wS
V
Sr
1.0
0
Vmin = V0
g
r
a
n
i
c
a

s
k
u
r
c
z
a
l
n
o
o
c
i skurcz
pêcznienie
nmin = n0 = const n > n0
Sr < 1 Sr =1
nacenie granicy skurcalnosci ws gruntu - cel badania
ranlca skurczalnoscl (skurczu) [esL wllgoLnosclµţ przy kLóre[ wysycha[µcy grunL przesLa[e
zmnle[szac swo[µ ob[çLoscŦ !e[ oznaczenle umozllwla okreslenle sLanu grunLu spolsLegoŦ Ckreslamy
go porównu[µc wllgoLnosc naLuralnµ grunLu z granlcaml wllgoLnosclŦ Zna[omosc granlcy skurczalnoscl
pozwala rozróznlc sLany zwarLy (
°
Ƽ
¾
) l pólzwarLy (
°
ƽ
¾
) dla grunLu spolsLego o sLopnlu
plasLycznoscl l
L
Ƽ 0Ŧodstawy teoretycne i prebieg badania
ada[µc próbkl nnS zaklada slçţ ze grunL w sLanle naLuralnym
ma pory wypelnlone wodµŦ ubyLek wyparowywane[ wody [esL
poczµLkowo równowazny zmnle[szanlu ob[çLoscl porówţ a Lym samym
ob[çLoscl grunLuŦ W wysycha[µce[ próbce sLoplen wllgoLnoscl S
r
ɞ1 do
momenLuţ gdy porowaLosc grunLu ulegnle zmnle[szenlu do warLoscl
n
mlnŦ
Þrzy dalszym wysychanlu skurcz grunLu nle nasLçpu[e (v
mln
ƹ v
0
ƹ
consLŦ)ţ w porach zaczyna slç po[awlac powleLrze (dla w Ƽ w
s
S
r
Ƽ 1)Ŧ
Mozna zaLem przy[µcţ ze wllgoLnosc grunLu obllczona przy zalozenlu
S
r
ƹ 1 dla próbkl o ob[çLoscl v
0
odpowlada w
s
Ŧ
Þodkresllc nalezyţ ze w grunLach spolsLychţ kLóre wysLçpu[µ zazwycza[ w sLanle pólzwarLym
lub o konsysLenc[l plasLyczne[ţ pory sµ prawle calkowlcle wypelnlone wodµ kapllarnµ S
r
ɞ1Ŧ WLedy
przy zmlanle wllgoLnoscl nasLçpu[e lch skurcz l pçcznlenleţ przy czym caly czas S
r
ɞ1Ŧ W warunkach
naLuralnych grunLy spolsLe w sLanle zwarLym (czyll S
r
Ƽ 1) wysLçpu[µ Lylko w sLrefle
przypowlerzchnlowe[ (okresowe wysychanle) lub w bezposrednlm sµsledzLwle korzenl drzew (duze
slly wloskowaLe)Ŧ

ZaLem pomlar ogranlcza slç do okreslenla koncowe[ ob[çLoscl próbkl v
0
ƹ v
mln
(meLodµ wyporu
hydrosLaLycznego wody Ŷ w paraflnle) l masy szkleleLu grunLowego m
s
Ŧ Cznaczenla
Le przeprowadzamy na dwóch oznaczonych l zwazonych próbkach o nlenaruszone[ sLrukLurze nnS
l ob[çLoscl 20 Ŷ 30 cm
3
Ŧ
Þróbkl umleszczamy w dwóch parownlczkach l podda[emy powolnemu
wysychanlu Ŷ poczµLkowo w LemperaLurze poko[owe[ do sLanu powleLrzno suchego (umozllwla
Lo powolne odparowanle wody z cale[ ob[çLoscl próbklţ Lak aby moglo nasLµplc naLuralne
zmnle[szenle slç porowaLoscl próbkl)ţ a nasLçpnle w LemperaLurze 103 Ŷ 110
o
C do sLale[ masyŦ Þo
schlodzenlu w eksykaLorze oznaczamy masy oraz ob[çLoscl próbekŦ

ranlcç skurczalnoscl obllczamy ze wzoruť ˱
s
= Ә
p
w
p
d
-
p
w
p
s
ә · ŵŴŴ%
gdzleť
p
w
Ŷ gçsLosc wody p
w
ƹ 1Ŧ00 g/cm
3

p
s
Ŷ gçsLosc wlasclwa szkleleLu grunLowegoţ warLosc z Labllc

p
d
ƹ
m
s
v
0
Ŷ gçsLosc ob[Ŧ suchego szkleleLuţ kLórµ obllczamy [ako lloraz oznaczonychť masy l ob[çLoscl

Wynlk koncowy Lo srednla aryLmeLyczna z dwóch oznaczenť w
s
ƹ 0Ŧ3(w
s1
+ w
s2
)
Wynlk uzna[emy za poprawnyţ gdy |w
s1
Ŵ w
s2
| ƿ 0Ŧ1 w
sţsrednleŦ

dy róznlca przekracza 10Ʒ ponawlamy badanle na 2 kole[nych próbkach l [ako wynlk blerzemy
srednlµ z 3 na[mnle[ róznlµcych slç od sleble oznaczenŦ

@J *@.-JJ J*-R- J -@@D@.

- DJ9.-.

 ½f f° on ±f f©°n ½ ¯ n°f °fn ° –f°n¾nf°¿n¾–°    [ZS ^SVa_ WY [c_ US [TSU [`^aZSWcU [`^ S a US cS SW`SZ.

U W^W`[ ScW [^WZU[cU aS_ a[c_ WW_`^ Y^a\S  È W^a U \^SU Y^ZfSVWa_ S^a_ _  Jf¾ff ¾n ± .

.

 5H. ZSU WZWY^SZU _a^U SZ[ Uc_Y^aZ`aUWTSVSZS f°nf ¾nf°¿n %¾n% © ¾ –°¿n ½ © ¾nf© n –° ½ ¾f© ¯° ©¾fo ¾©  ©¿o  © °fn ° ¯f ¿ ° ¾f° –° ¾½¾ –  ¿f¯ –½°© n–°¿o°ff° –°–f°nf¯–°¿n °f©¯¿o–f°n¾nf°¿n ½ff °o ¾f° f %° ¾% ½­f %° ¾% f –° ¾½¾ – ¾½° ½f¾n°¿n  $ !  5 95 5 25 -25    ' [V_`Sc `W[^W` U ZW\^ WTWYTSVSZS f f© n½ -- f­f f¾ –°¾f° °ff°¯ ¯f ½ ½ ­°°  D  ½ff° ©  © ¾ ' ' ½n °f°¯° ©¾f° ©¿n½ f¯¾f¯¯ 8:7.4389 33 ¯¯ ° – ½f¿o –° –° ¯° ©¾ ° f¿n °¯° 9 f¾¯ ¾nf°¾n–°° °f¾½© %I¯° I  n°¾ %  ½fn fn°f ¾ ½©ffo ½  % f  ¾  % $ $  .°f f ¯ ½© o  –°¿o –° n°f ½ f­ °  f½ ©¿nI ½f f¾ $7 9 ¿o°f  –°fn¾½¾n ¾½© fnf©¾f° ½­f¯  °¾¾ °n© ½f¾n° © ½ ¾ ½f nf­n ½ ­°°  f½f°   J ½¯f° –°¿n°f¾½© n¾n½n° ° ½n¯nf­nf¾ Jf°fn °ff°n –° ¾½¾  ¾f° f¯ %n  % ¾½©  ¾ € ½½ n° © % ¾ ¾nf° %  ½¿ °¯ ¾ ¾  °  %  ¾­­¾f %  f ¯ ½¯f –f°nf ¾  ¿ °f ±n © ©¿n ½ I I¯° %¯  ½ ¾fn° –   ½ff€° % ¯f¾ ¾  –° – ¯¾ °fn °f ½ ½f f¯ °f n °fn°n f°n ½ fn ° °f¾° © ¾ -- ©¿n  n¯ 9 ¯ ¾nf¯ n ½f°nfn ½ f© ¯ ½° ¯ ¾nf° ½n  ¯½ f ½© © ¾f° ½ ° ¾n – %¯f ½°  ½ff°   nf­ © ©¿n ½  f f ¯–­ °f¾ ½o °ff° ¯° ©¾ ° ¾ ½f¿n ½ % f °f¾½°  ¯½ f  .3030 ©¿n–° J¾nf© n ©½ n ¾½ ±–°¿n  3 3 .

 ¾f­ © ¯f¾ 9 ¾n­ ° ¾f °fnf¯¯f¾f ©¿n½  23 23 7. $ 7 7 f°n¾nf°¿n nf¯  –  ¾    –¾¿o  –$n¯ –¾¿o­f¿nf¾ –° – f¿of n –¾¿o © ¾n –¾   nf¯©ff°fn°n ¯f¾ ©¿n J°±n¿ °ff¯ n°f n°fn ± ¾ %¾+¾% J°°f© ¯f½½f° – $¾ ¾$ ¾ ¿ °  °nf ½ fnf  ½°ff¯ f f° °f  ©°n ½ fn ©f °  ¯ ¿ ° °f©¯° ©° nn¾ ¾ °fn ±  .34 .8:7...3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful