Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

M CL C
M C L C ................................................................................................................... 1 Chương 1 ..................................................................................................................... 8 L P TRÌNH HƯ NG I TƯ NG .......................................................................... 8 i tư ng .............................................................. 8 1.1. Gi i thi u v L p trình hư ng

1.2. Tr u tư ng hóa d li u ....................................................................................... 10 1.3. L p ..................................................................................................................... 13 1.4. i tư ng............................................................................................................ 14 ng ..................................................................................................... 16 1.4.1. Thu c tính .................................................................................................... 15 1.4.2. Ho t 1.4.3. Phương th c ................................................................................................. 16 1.4.4. Thông i p.................................................................................................... 17 1.4.5. S ki n ......................................................................................................... 17 1.5. L p và i tư ng ................................................................................................ 18 1.6. Thi t l p và H y ................................................................................................. 18 1.6.1. Thi t l p ....................................................................................................... 18 1.6.2. H y............................................................................................................... 18 1.7. Tính B n v ng .................................................................................................... 19 1.8 Tính óng gói d li u .......................................................................................... 19 1.9. Tính th a k ........................................................................................................ 20 1.10. Tính a hình ..................................................................................................... 23 1.11. Nh ng ưu i m c a Phương pháp hư ng i tư ng ......................................... 24 Tóm t t bài h c .......................................................................................................... 25 Ki m tra s ti n b .................................................................................................... 26 Bài t p ....................................................................................................................... 26 Chương 2 ................................................................................................................... 27 NH P MÔN JAVA ................................................................................................... 27 2.1. Gi i thi u Java .................................................................................................... 27 2.2. Các c trưng c a Java........................................................................................ 28 i tư ng .......................................................................................... 28 i u hành............................................................... 28 2.2.1. ơn gi n ....................................................................................................... 28 2.2.2. Hư ng 2.2.3. c l p ph n c ng và h

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 1

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

2.2.4. M nh m ....................................................................................................... 29 2.2.5. B o m t ........................................................................................................ 30 2.2.6. Phân tán ........................................................................................................ 30 2.2.7. a lu ng ....................................................................................................... 30 2.2.8. ng............................................................................................................. 30 2.3. Các ki u chương trình Java ................................................................................. 31 2.3.1. Applets ......................................................................................................... 31 2.3.2. 2.3.3. 2.3.5. ng d ng th c thi qua dòng l nh .................................................................. 31 ng d ng h a .......................................................................................... 31

2.3.4. Servlet .......................................................................................................... 31 ng d ng cơ s d li u ................................................................................. 31 2.4. Máy o Java (JVM-Java Virtual Machine) .......................................................... 31 2.4.1. Máy o Java là gì ? ....................................................................................... 32 2.4.2. Qu n lý b nh và d n rác ............................................................................ 33 2.4.3. Quá trình ki m tra file .class ........................................................................ 33 2.5. B công c phát tri n JDK (Java Development Kit) ............................................ 34 Trình biên d ch, 'javac'............................................................................................ 34 Trình thông d ch, 'java' ........................................................................................... 35 Trình d ch ngư c, 'javap' ........................................................................................ 35 Công c sinh tài li u, 'javadoc'................................................................................ 35 Chương trình tìm l i - Debug, 'jdb‘......................................................................... 35 Chương trình xem Applet , 'appletviewer‘ .............................................................. 35 2.6. Java Core API ..................................................................................................... 35 java.lang ................................................................................................................. 35 java.applet .............................................................................................................. 35 java.awt .................................................................................................................. 35 java.io .................................................................................................................... 36 java.util .................................................................................................................. 36 java.net ................................................................................................................... 36 java.awt.event......................................................................................................... 36 java.rmi .................................................................................................................. 36 java.security ........................................................................................................... 36 java.sql ................................................................................................................... 36
Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t

Trang 2

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

2.7. Các

c trưng m i c a Java 2.............................................................................. 36

Swing ..................................................................................................................... 36 Kéo và th .............................................................................................................. 36 Java 2D API ........................................................................................................... 37 Java sound .............................................................................................................. 37 RMI........................................................................................................................ 37 Tóm t t ...................................................................................................................... 38 Ki m tra s ti n b .................................................................................................... 38 Bài t p ....................................................................................................................... 38 Chương 3 ................................................................................................................... 39 N N T NG C A NGÔN NG 3.2 Chương trình JAVA 3.4 Các l p JAVA ..................................................................... 39 3.1 C u trúc m t chương trình Java ........................................................................... 39 u tiên ............................................................................... 40 3.3 Cơ b n v ngôn ng Java ..................................................................................... 44 i tư ng trong Java ............................................................................... 44 3.5 Ki u d li u ......................................................................................................... 46 3.6 Các bi n ............................................................................................................... 48 3.7 Phương th c trong m t l p .................................................................................. 50 3.8 Các toán t ........................................................................................................... 55 3.9 nh d ng d li u xu t dùng chu i thoát .............................................................. 63 3.10 i u khi n lu ng................................................................................................ 63 Tóm t t bài h c .......................................................................................................... 69 Ki m tra s ti n b .................................................................................................... 71 Bài t p ....................................................................................................................... 72 Chương 4: .................................................................................................................. 73 CÁC GÓI & GIAO DI N.......................................................................................... 73 4.1 Gi i thi u ............................................................................................................. 73 4.2 Các giao di n ....................................................................................................... 73 4.3 Các gói ................................................................................................................ 75 4.3.1 T o m t gói ................................................................................................... 77 4.3.2 Thi t l p ư ng d n cho l p .......................................................................... 79 4.4 Gói và i u khi n truy xu t .................................................................................. 81 4.5 Gói java.lang........................................................................................................ 82
Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t

Trang 3

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

4.5.1 L p String ..................................................................................................... 83 4.5.2 Chu i m c nh ............................................................................................. 84 4.5.3 Các phương th c c a l p String ..................................................................... 85 4.5.4 L p StringBuffer ........................................................................................... 87 4.5.5 Các phương th c l p StringBuffer ................................................................. 89 4.5.6 L p java.lang.Math ........................................................................................ 91 4.5.7 L p Runtime.................................................................................................. 93 4.5.8 L p System ................................................................................................... 94 4.5.9 L p Class....................................................................................................... 96 4.5.10 L p Object................................................................................................... 97 4.6 Gói java.util ......................................................................................................... 98 4.6.1 L p Hashtable ............................................................................................... 98 4.6.2 L p Random ................................................................................................ 101 4.6.3 L p Vector .................................................................................................. 102 4.6.4 L p StringTokenizer .................................................................................... 105 Tóm t t bài h c ........................................................................................................ 108 Ki m tra s ti n b .................................................................................................. 109 Bài t p ..................................................................................................................... 110 Chương 5 ................................................................................................................. 111 AWT ....................................................................................................................... 111 5.1 Gi i thi u v AWT ............................................................................................ 111 5.2 Container ........................................................................................................... 112 5.2.1 Frame .......................................................................................................... 112 5.2.2 Panel............................................................................................................ 113 5.2.3 Dialog .......................................................................................................... 115 5.3 Thành ph n (Component) .................................................................................. 115 5.3.1 Nhãn (Label) ............................................................................................... 116 5.3.2 Ô văn b n (TextField) .................................................................................. 117 5.3.3 Vùng văn b n (TextArea) ............................................................................ 119 5.3.4 Button (nút n)............................................................................................. 120 5.3.5 Checkbox và RadioButton ........................................................................... 122 5.3.6 Danh sách ch n l a (Choice List) ................................................................ 124 5.4 Qu n lý cách trình bày (Layout manager) .......................................................... 126
Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t

Trang 4

................................................................................... 167 Ki m tra s ti n b ...................7 L p Graphics ................................................................................................... 171 6...................................... 171 6..............................6 V và tô a giác ............7.....7...................... 182 Chương 7 ............3 Chu trình s ng c a m t Applet..................... 153 5...................................................................................................7.................................................................... 183 K T N I CƠ S D LI U ....................................................................... 152 5..............2 V ư ng th ng và hình Oval ................................................................................................Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 5....2................. 165 Tóm t t ...........7........................... 154 5.........................................................4........................................................................................................................................................9 i u khi n Font ................................7................. 174 6.....2 BorderLayout Manager ...................... 156 5............................................................................... 180 Ki m tra s ti n b ............. 145 5..............................10 L p FontMetric .......................... 176 6.....5 GridBagLayout Manager ............. 139 5..............7..........................................................................................................................................................................................3 CardLayout Manager ..... 133 5..................................................................................................................11 Ch n ch v ............2 C u trúc c a m t Applet .............................................3 V hình ch nh t và hình ch nh t bo góc .1 V các chu i............................................................................. 128 5............. 129 5.......4.................................................................................. 150 5............................................ 181 Bài t p ................ 177 Tóm t t .........................................................................................2 Nh ng gi i h n b o m t trên applet ....................................................................................................... 176 6............................................................... 183 ih c àL t Khoa Công ngh Thông tin – Trang 5 .................................................................................................... 171 APPLETS .......................................................................6 Th c ơn (menu) ............................1 S khác nhau giũa Application và Applet ..5 V hình PolyLine ..............4 Truy n tham s cho Applet ............................. 149 5....... các ký t và các byte........4 V hình ch nh t 3D và v cung .................8 i u khi n màu ............................................... 171 6.......4............................. GridLayout Manager ........................................................................................... 169 Chương 6 ..................................................... 159 5....... 161 5...........................................................................................................................5 X lý các s ki n ....4............2. 158 5...................... 155 5........ 132 5..................................................................................................................................................................................... 168 Bài t p ...........4...........................................................1 Java Applet .

..................................... 193 8................................ 194 8...........................................Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 7..................................................................4...........................2........ 215 9............................................2................................................ 183 7.. 193 DÒNG NH P/XU T (I/O Stream) .................... T o truy v n và l y k t qu truy v n ........................................5...............2.......................awt........3................. 203 8... 214 Chương 9 .............................9.....print ..................................................................11....... L p InputStream ......3............... 195 8................................... 215 9................... 197 8...................8........ 207 8........2................................................................................................................. Stream ......4....................................................................................................... 217 Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 6 ...........3..................... 200 8........................3........... 215 X LÝ NGO I L ..................................................... L p OutputStream ...............................................3......................10..3.......................... L p Reader và Writer .... Gi i thi u ....................................1.................................................................................................................. Vào ra m ng byte.....................................................................4...................... 208 Gói java.....3........................................................ 210 Tóm t t bài h c .....................................3...........................................................................1........... 195 8...1................ M c ích c a vi c x lý ngo i l ..............................................................................2....2..................... K t n i cơ s d li u .............3..2.......... 183 7.......................................................................................................... 192 Chương 8 ......................1.... Các kh i ‘try’ và ‘catch’ ............................................................................................. L p PrinterWriter ........................................................................ Gói java.4.......................................................................2................................ 216 9..........3............ 193 8....... Mô hình x lý ngo i l ..................................................................... X lý ngo i l . 194 8........io ........... Nh p xu t l c............................................................................................ 217 9........................................... 183 7.7.................. Giao di n DataInput ................. 186 Tóm t t bài h c ......................................1..................... Gi i thi u . Gi i thi u v JDBC .................................................................................................................................... T p tin nh p xu t .3............................................................................................................................3.... 204 8.................... Các ưu i m c a mô hình ‘catch và throw’ ....1......................... 212 Ki m tra m c ti n b ...... 191 Bài t p .............. 213 Bài t p ........................... 207 8............. 193 8............ 215 9............................................... Các bư c l p trình cơ s d li u v i JDBC ............................... Nh p/ xu t chu i và xâu ký t ................................................................................. 215 9.................3............ Giao di n DataOutput .............................................

....................8............................................................ 220 9............................................... Kh i ‘finally’ ........... Các gói b o m t Java .................... 232 10...................................................................... 229 CÀI T B O M T .......5.....5. 227 Bài t p .......................2.............................................................................................................................. 227 Ki m tra s ti n b ............................................................................................ Danh sách các ngo i l ........1............................6........................................................................................................... 236 Tóm t t .................... 229 10.6................ 235 10..........7........................................................................ 229 10......................... Các kh i ch a nhi u Catch... 238 Ki m tra ki n th c ........................................................................... Các ngo i l ư c nh nghĩa v i l nh ‘throw’ và ‘throws’ ......................... 225 Tóm t t .......................................................................................................................................................Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 9............................. 239 Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 7 ........................................................................................................ 229 10...................4..................................................................................................... Gi i thi u ... 218 9....... Khoá b o m t Java ..................................................................... 223 9............... Công c JAR.............................................................................................................................................................................................................. 238 Bài t p ........ 228 Chương 10 ................................................................. Ch ng ch s .............

thu n l i cho vi c s d ng các i tư ng. Cách ti p c n hư ng i tư ng cung c p m t gi i pháp toàn v n gi i quy t v n . 3) Khách hàng t hóa ơn. tk t qu . l p trình viên ph i n m v n thành m t th c th quen thu c v i máy tính. Phương th c Thi t l p và H y.1. Tính a hình. K thu t l p trình hư ng i tư ng c i ti n vi c phát tri n các h th ng ph n m m. i v i m t ngôn ng l p trình h tr OOP thì vi c tri n khai k thu t l p trình hư ng i tư ng s d dàng hơn. 2) Khách hàng ch n l a m t xe hơi. K thu t y cao nhân t ch c năng và các m i quan h d li u. Tr u tư ng hóa D li u. Môi trư ng này bao g m m t thư vi n ư c thi t k t t. Nh ng ưu i m c a phương pháp hư ng 1. nh nghĩa v tính óng gói d li u. S khác bi t gi a L p và i tư ng. Tính Th a k . Hãy xem xét m t tình hu ng c n ư c tri n khai thành m t h th ng trên máy vi tính: vi c mua bán xe hơi. Nh ng ngôn ng OOP không ch bao g m cú pháp và m t trình biên d ch mà còn có m t môi trư ng phát tri n toàn di n.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương 1 L P TRÌNH HƯ NG N i dung chính nh nghĩa L p trình hư ng i tư ng.OOP) là m t phương pháp thi t k và phát tri n ph n m m. L p trình hư ng i tư ng (Object Oriented Programming . nh nghĩa L p. 3) Khách hàng. V n vi tính hóa vi c mua bán xe hơi bao g m nh ng gì? Nh ng y u t rõ ràng nh t liên quan 1) Các ki u xe hơi. nh nghĩa i tư ng. Nh ng ho t ng liên quan n vi c mua bán: n vi c mua bán xe hơi là: 1) Nhân viên bán hàng ưa khách hàng tham quan phòng trưng bày. OOP là phương th c tư duy m i gi i quy t v n b ng máy tính. 2) Nhân viên bán hàng. Gi i thi u v L p trình hư ng i tư ng I TƯ NG i tư ng. nh nghĩa tính B n v ng. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 8 .

các nhân s ư c giao cho nh ng trách nhi m rõ ràng. 5) Chi c xe ư c trao cho khách hàng. và ‘phương th c’. i n hình là m t cơ quan có nh ng b ph n liên quan n vi c qu n tr . khách hàng. Bư c th nh t trong phương pháp này là làm cho máy tính liên k t v i nh ng i tư ng th gi i th c. Ví d này minh ch ng r ng các i tư ng là h u d ng trong vi c phân c p và t ch c d li u. ư c g i là các i tư ng ho c các Th c th .Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 4) Khách hàng tr ti n. M iv n ư c chia ra thành nhi u y u t . n vi c k toán. n vi c kinh doanh. L p trình viên luôn luôn c g ng t o ra nh ng k ch b n th t quen thu c v i nh ng tình hu ng th c ti n. M i b ph n cũng có nh ng d li u riêng ch ng h n như thông tin cá nhân. Hình 1. n u như thông tin y có th chia s ư c. M t ngư i không có th m quy n t m t b ph n khác thì không th truy c p d li u. v i b n ch t riêng và nh ng c tính c a th c th y. Chúng ta s d ng k thu t hư ng i tư ng ánh x nh ng th c th chúng ta g p ph i trong i s ng th c thành nh ng th c th tương t trong máy tính. N u m t ngư i ơn v ti p th c n nh ng chi ti t liên quan n lương b ng c a ơn v mình. Vì th . Phát tri n ph n m m theo k thu t l p trình hư ng i tư ng có kh năng gi m thi u s l n l n thư ng x y ra gi a h th ng và lĩnh v c ng d ng. M t ngư i có th m quy n trong b ph n k toán s cung c p thông tin c n bi t. n vi c ti p th … M i b ph n có nhân s riêng. Tuy nhiên. máy tính ch là m t c máy. Nhân s c a cơ quan i u khi n và x lý d li u liên quan n b ph n c a mình. ho c không th thay i làm hư h ng d li u. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 9 . Chúng ta có th xem các b ph n khác nhau trong m t cơ quan là các i tư ng. Rõ ràng là m t cơ quan ư c chia thành nhi u b ph n thì vi c qu n tr nhân s và nh ng ho t ng doanh nghi p d dàng hơn. b ng ki m kê. trách nhi m c a l p trình viên là cung c p cho máy tính nh ng thông tin theo cách th c mà nó cũng nh n th c ư c cùng nh ng th c th như chúng ta nh n th c. ho c b t kỳ d li u nào liên quan n ch c năng c a b ph n ó. ngư i y ch c n liên h v i b ph n k toán. Bây gi chúng ta hãy kh o sát nh ng thu t ng ‘ i tư ng. L p trình hư ng i tư ng c p n d li u và th t c x lý d li u theo quan i m là m t i tư ng duy nh t. Ch ng h n như b ph n k toán ch u trách nhi m v lương b ng i v i cơ quan. Có nhi u lo i i tư ng khác nhau. xe hơi và nhân viên bán hàng là nh ng i tư ng ho c th c th . Nó ch th c hi n nh ng công vi c ư c l p trình mà thôi. nh ng th th c kinh doanh.1 Minh h a c u trúc c a m t cơ quan i n hình. L p trình hư ng i tư ng xem xét d li u như là m t th c th hay là m t ơn v c l p. ‘d li u’. ó chính là vai trò c a k thu t hư ng i tư ng. Ch ng h n như ví d trên.

1 minh h a s khác bi t gi a hai phương pháp: Phương pháp Top-Down OOP Chúng ta s xây d ng m t khách Chúng ta s xây d ng m t tòa nhà 10 t ng s n. B t kỳ ng d ng nào u có th ư c nh nghĩa theo thu t ng th c th ho c i tư ng t o ra ti n trình x lý mô ph ng theo ti n trình x lý mà con ngư i nghĩ ra. và m t phòng h p l n. và hơn n a. K ti p. Chương trình ph i xu t hóa ơn cho nh ng xe hơi ã bán cho khách hàng. Tr u tư ng hóa d li u Khi m t l p trình viên ph i phát tri n m t chương trình ng d ng thì không có nghĩa là ngư i y l p t c vi t mã cho ng d ng y. xu t m t hóa Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 10 . sang tr ng. v i nh ng dãy phòng trung bình. Chúng ta s thi t k các t ng l u.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Phòng Nhân s Phòng K toán Phòng Kinh doanh Hình 1. n th gi i l p trình.1 Khái ni m v i tư ng có th ư c m r ng n h u h t các lãnh v c i s ng. Trong m i module. B ng 1. M i m t module có m t u vào riêng và m t u ra riêng. Hãy kh o sát chương trình ng d ng cho vi c mua bán xe hơi nói trên. ngư i y ph i xác nh nh ng thông tin c n thi t v m i thành ph n. các Chúng ta s xây d ng m t khách s n v i phòng và phòng h p. các chương trình ư c c u trúc theo h th ng phân c p các module.1 M t ví d v hai phương pháp gi i quy t OOP và Top-Down 1. Phương pháp OOP c g ng qu n lý vi c th a k ph c t p trong nh ng v n th c t . Phương pháp gi i quy t ‘top-down’ (t trên xu ng) cũng còn ư c g i là ‘l p trình hư ng c u trúc’. nh ng thành ph n trên. Nó xác nh nh ng ch c năng chính c a m t chương trình và nh ng ch c năng này ư c phân thành nh ng ơn v nh hơn cho n m c th p nh t. ngư i y ph i nghiên c u ng d ng và xác nh nh ng thành ph n t o nên ng d ng. vi c này ư c xem như là ph n th a k c a vi c nh nghĩa d li u. phương pháp OOP che gi u m t vài thông tin bên trong các i tư ng. Trư c h t. làm ư c vi c này. B ng 1. s i u khi n có chi u hư ng i xu ng theo c u trúc ch không có chi u hư ng i lên. R i g n k t các phương th c thao tác trên d li u. OOP t p trung trư c h t trên d li u. B ng k thu t này.2.

xe hơi và nhân viên bán hàng. nh ng thông tin sau cũng c n thi t: Ki u xe ư c bán. n u chúng ta phát tri n m t ng d ng h tr cho vi c i u tra t i ph m thì nh ng thông tin ch ng h n như màu tóc là thi t y u. chúng ta xác nh nh ng c tính thi t y u i v i ng d ng. p tên c a nhân viên bán xe. Màu tóc. p a ch c a khách hàng. V y bư c th nh t là xác nh nh ng c tính c a khách hàng. Bên c nh nh ng c tính c a khách hàng. chúng ta cũng c n li t kê nh ng hành ng ư c th c hi n. B i vì chúng ta ang c p n nh ng khách hàng mua xe. a ch . Tuy nhiên. Bên c nh nh ng chi ti t v khách hàng. Nhân viên nào bán xe.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ơn. M t vài c tính g n k t v i khách hàng là: Tên. vì th nh ng chi ti t thi t y u là: Tên. chúng ta c n nh ng thông tin chi ti t v khách hàng. Công vi c xu t hóa ơn òi h i nh ng hành ng sau: Nh Nh Nh Nh Xu p tên c a khách hàng. p ki u xe. màu tóc …) là không quan tr ng i v i ng d ng. Tu i. T danh sách k trên. t hóa ơn v i nh d ng òi h i. Chi u cao. Còn nh ng chi ti t khác (chi u cao. ng liên Khung thông tin bên dư i cho th y nh ng thu c tính và nh ng hành quan n m t hóa ơn: Các thu c tính Tên c a khách hàng a ch c a khách hàng Ki u xe bán Nhân viên bán xe Các hành ng Nh p tên Nh p a ch Nh p ki u xe Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 11 . a ch .

Ch ng h n như khách hàng ho c nhân viên bán hàng cũng có th th c hi n nh ng hành ng sau: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 12 . Nh p s lư ng xe bán ư c. Nh ng thu c tính liên k t v i nhân viên bán hàng có tương quan v i ng d ng này là: Tên. chúng ta mu n ng d ng tính toán ti n hoa h ng cho nhân viên bán hàng. b i vì không th mô ph ng t t c các hành ng và các thu c tính c a m t th c th . V n m u ch t là t p trung n nh ng hành vi c t y u và áp d ng chúng trong ng d ng.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Nh p tên nhân viên bán xe Xu t hóa ơn nh nghĩa: S tr u tư ng hóa d li u là quá trình xác nh và nhóm các thu c tính và các hành ng liên quan n m t th c th c th . Nh ng hành ng òi bu c i v i công vi c này là: Nh p tên nhân viên bán xe. vi c tr u tư ng hóa d li u tra t ra câu h i ‘ âu là nh ng thu c tính và nh ng hành ng c n thi t cho m t v n t ra?’ Nh ng ưu i m c a vi c Tr u tư ng hóa Nh ng ưu i m c a vi c Tr u tư ng hóa là: T p trung vào v n . Nh ng thu c tính Tên S lư ng xe bán ư c Ti n hoa h ng Nh ng hành ng Nh p tên Nh p s lư ng xe bán ư c Tính ti n hoa h ng Như th . xét trong m i tương quan v i ng d ng ang phát tri n. ng c n thi t. Ti n hoa h ng. Xác nh nh ng c tính thi t y u và nh ng hành Gi m thi u nh ng chi ti t không c n thi t. S lư ng xe bán ư c. Ti p theo. Tính ti n hoa h ng ki m ư c. Vi c tr u tư ng hóa d li u là c n thi t.

t o n ng d ng. M i th c th thu c ki u ‘Con ngư i’ u có nh ng c tính và nh ng hành ng như ã ư c nh nghĩa. L p Khách hàng Tên khách hàng a ch khách hàng Ki u xe ư c bán Nhân viên bán xe Nh p tên Nh p a ch Nh p ki u xe ư c bán Nh p tên nhân viên bán xe Xu t hóa ơn nh nghĩatương ương ng chung. Vì th . M t khi m t s Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 13 . Vi c tr u nh nghĩa: có 3 1. Các hành ng và các thu c tính này là chung cho m i khách hàng mua xe. nh ng hành ng này không liên quan tư ng hóa d li u s lo i b chúng. Hãy kh o sát l p có tên là ‘khách hàng’ dư i ây.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Ngư i y i l i. 1. M t l p là m t s xác ư c nhóm l i nh c p ch ng lo i c a các th c th gi ng nhau. chúng ta mu n phát bi u r ng m t l p s ph i có m t t p h p các thu c tính và các hành ng riêng. Nh ng thu c tính và nh ng hành ng chung c a m t th c th nên m t ơn v duy nh t g i là m t l p. M t l p là m t mô hình khái ni m v m t th c th . Tuy nhiên. 3. L p Trong ng d ng mua bán xe. M t l p nh nghĩa m t th c th theo nh ng thu c tính và nh ng hành 2. Ngư i y nói chuy n.3. Ch ng h n như m t nh nghĩa l p dư i ây: L p Con ngư i Tên Chi u cao Màu tóc Vi t Nói L p này nh nghĩa th c th ‘Con ngư i’. chúng ta ã xác nh các thu c tính và các hành ng c n có xu t m t hóa ơn cho m t khách hàng. L p này bao g m m i thu c tính và hành ng òi h i i v i m t khách hàng. chúng có th ư c nhóm l i trong m t th c th ơn nh t g i là m t ‘l p’. Nó mang tính cách t ng quát ch không mang tính cách c thù. Khi nh nghĩa m t l p.

Trong m i m t i tư ng. L p này nh nghĩa m i thu c tính và hành ng g n li n v i m t khách hàng. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 14 . L p là m t khái ni m. Hình 1. Vì th . nh nghĩa: M t i tư ng là m t trư ng h p c a m t l p. c a hàng y có m t khách hàng m i. ‘ a ch ’.4. s ng ‘London’ ã mua m t xe ki u ‘Honda Civic’ t nhân viên bán hàng tên là ‘Tom’. nh ng thu c tính c a nó là nh ng giá tr xác nh. K t lúc m t i tư ng hi n h u. i tư ng ng c trưng cho m i nhân M t l p là m t nguyên m u phác h a nh ng thu c tính và nh ng hành ng có th c a m t th c th . Thái .Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 l p ã ư c nh nghĩa. chúng ta ph i t o m t ‘ i tư ng’ t l p ó. xem th y và c m nh n). ‘Ki u xe’. t b n ch t m t l p là m t nguyên m u. còn i tư ng là m t th hi n ư c nh nghĩa b i l p. Chân tính. Khi m t ngư i mua m t xe hơi m t c a hàng. và nh ng hành ng ư c nh nghĩa cho i tư ng này ư c th c thi. m t i tư ng gi ng như l p ‘Khách hàng’ ư c t o ra. 1. Hãy kh o sát l p ‘Khách hàng’ ư c nh nghĩa trên. có th s d ng th c th mà l p nh nghĩa. các khía c nh sau ây ư c xác nh rõ: Tình tr ng. Như th . i tư ng này s ph i có nh ng giá tr th c i v i các thu c tính ‘Tên’. chúng ta bi t ư c nh ng thu c tính và nh ng hành ng c a nh ng th c th ‘trông gi ng’ như l p này. … Ch ng h n như m t khách hàng có tên là ‘Mark’.2 trình bày hai i tư ng. M t i tư ng là m t th c th c th (thông thư ng b n có th s ch m. M t ví d khác v m t l p liên quan n vi c mua bán xe hơi như sau: L p Nhân viên bán hàng Tên S lư ng xe bán ư c Ti n hoa h ng Nh p tên Nh p s lư ng xe bán ư c Tính ti n hoa h ng nh nghĩa các thu c tính và các hành L p trên viên bán xe hơi. ‘Mark’ là m t i tư ng c a ki u ‘Khách hàng’. Vào th i i m y.

Ngưng. Tr ng lư ng. Ch ng h n như nh ng thu c tính c a m t Tên. Thu c tính i th c.4. Tu i.1. chúng mô t m t i tư ng. 1. M t xe hơi có kh năng th c chuy n i gi a các i tư ng l p trình và các i tư ng k t h p các thu c tính và các hành ng c a m t i tư ng. M t i tư ng cũng th c hi n m t s hành hi n nh ng hành ng sau: Kh i ng. M t khi các thu c tính ư c gán cho các giá tr . Nh ng thu c tính c a m t Màu s c. i tư ng ‘Xe hơi’ s là: ng. Năm.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Con ngư i Tên: Jack Tu i: 28 Tr ng lư ng: 65 kgs Hành ng: i Nói Suy nghĩ Hình 1.2: M t Xe hơi Ki u: Ferrari Màu: Năm: 1995 Hành ng: Kh i ng Ngưng Chuy n ng i tư ng Con ngư i và m t i tư ng Xe hơi i tư ng y là gì. ho c hành i tư ng ‘Con ngư i’ s là: M i i tư ng có nh ng c tính riêng mô t ng ra sao. Hãy kh o sát l p sau: Các thu c tính c a l p Khách hàng Tên c a khách hàng a ch c a khách hàng Ki u xe ư c bán Nhân viên ã bán xe Khi thu c tính ‘Tên’ ư c gán cho giá tr ‘Mark’ thì nó mô t m t i tư ng Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 15 . Chuy n ng. Ki u xe. c n ph i Chúng ta xác nh các thu c tính và các hành ng nh nghĩa m t l p.

i tư ng ư c t o t l p Con ngư i Mark 6 ft. có th lưu gi nh ng chi ti t c a m t khách hàng. Kh o sát ví d sau: Các thu c tính c a l p Con ngư i Tên Chi u cao 1. M i i tư ng c a m t l p ph i có cùng các thu c tính. Nói. 1. M t thu c tính có th ư c gán m t giá tr ch sau khi m t i tư ng d a trên l p y ư c t o ra. Còn vi c áp d ng ho t ng y ch x y ra nơi các i tư Ch ng h n như ho t ng ‘Nh p Tên’ mà l p “Khách hàng’ nh nghĩa th c hi n nơi m t i tư ng nào ó. Phương th c Các ho t ng nh nghĩa các hành ng kh thi có th i tư ng. cho nên nó có th ư c áp d ng cho m t i tư ng. Các thu c tính c a m t i tư ng hi n h u ch khi i tư ng y ư c t o ra.2. trong m t l p m t ho t nh nghĩa.3. Ch khi m t i tư ng c th c a lo i ‘Con ngư i’ ư c t o ra thì các hành ng ‘ i’. ng ư c ng ch ư c ng riêng r . M t phương th c là s th c thi th c t c a m t ho t nh nghĩa: Phương th c là s xác yêu c u. Vì th . chúng nh nghĩa m t i tư ng c th . có th ư c u cho t t c nh v cách th c th c thi m t ho t Các phương th c xác nh cách th c thao tác trên các d li u c a m t i tư ng. m t th hi n( i tư ng) c a l p ‘Khách hàng’ ph i ư c t o ra. t ng bư c t ng bư c xác nh i u gì ư c th c hi n khi ho t ng y ư c yêu c u. Hãy kh o sát nh ng ho t ng chung c a m t th c th thu c lo i ‘Con ngư i’: i.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 xác nh ư c t o t l p ‘Khách hàng’. = = = Các hành ng’.4. B i vì phương th c là s th c thi th c t m t ho t ng. ư c yêu c u c a m t ng. ‘Nói’ m i Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 16 . nh nghĩa: M t thu c tính là m t Như th . M t l p ch là m t nguyên m u. ư c g i là ‘các ư c yêu c u c a m t i tư ng. T p h p các ho t ng ư c yêu c các i tư ng trong cùng m t l p là như nhau. các thu c tính n m gi các giá tr d li u trong m t i tư ng. như ư c ng là m t d ch v nh nghĩa trong m t l p. c tính mô t m t i tư ng. 1 in.4. B i vì m t l p là m t nguyên m u cho nên các thu c tính trong m t l p không th n m gi các giá tr . Ch ng h n như chúng ta không th yêu c u m t ho t ng ‘Mua m t xe hơi khác’ c a m t i tư ng ư c t o ra t l p ‘Khách hàng’. nh nghĩa: M t ho t Các ho t ng xác nh các hành ng c n ph it th c hi n c a m t i tư ng ư c t o ra t m t l p. Ho t ho t ng ng kh thi. M t phương th c là m t thu t toán.

Ch ng h n như click chu t trái trên m t nút. 1. Ch ng h n. Trong máy tính. ng. m t thông i p ư c i tư ng nơi ho t ng này ư c nh nghĩa. Hai b ph n này ư c coi là hai i tư ng khác nhau. Trong trư ng h p m t công ty. nó tìm và th c thi phương th c ‘Nh p tên’.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ư c th c thi. hi u rõ hơn các s ki n. ‘Th c’ là s ki n gây ra s ph n ng là ‘thét lên’. S ph n h i i v i s ki n này là vi c hi n th ký t tương ng trên màn hình. ‘Kinh doanh’ và ‘K toán’ là hai b ph n khác nhau trong m t công ty. 1.4. Thông tin ư c truy n i và ư c ón nh n gi a các b ph n t o nên các thông i p gi a các i tư ng. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 17 .4. S ki n M t s ki n là m t s vi c x y ra cho m t i tư ng t i m t th i i m. i tư ng s th c hi n m t ho c nhi u phương th c.3 Các i tư ng g i thông i p cho nhau Trong hình 1. Nh ng ch th này có th ư c chuy n d ch thành nh ng l i g i hàm trong m t chương trình. áp ng l i s ki n y. Nói cách khác.4.5. nó th c hi n m t phương th c tương ng. m t s ki n là m t tác nhân mà i tư ng này gây ra cho m t i tư ng khác. m t ngư i s d ng nh n m t nút trên bàn phím là m t s ki n chung. Thông i p g it i yêu c u m t ho t ng c th nào ó ư c th c hi n. m i b ph n ư c coi là m t i tư ng. hãy kh o sát ví d sau t th c t : ‘M t ngư i s thét lên khi b th c b ng m t v t nh n’. ho c qua nh ng ch th mi ng) t o nên nh ng thông i p gi a các i tư ng. Nh ng thông tin ư c chuy n t i và ư c ón nh n t m i b ph n (ho c qua thông báo liên b ph n. Khi i tư ng nh n ư c thông i p. m t i tư ng ư c t o t l p ‘Khách hàng’ nh p tên c a ngư i s d ng. M c lương? Phòng Kinh doanh Phòng K toán $2000 Hình 1. nh nghĩa: M t thông i p là m t l i yêu c u m t ho t Khi m t i tư ng nh n ư c m t thông i p.3.

m t vài hành ng ư c th c hi n nh n h c sinh y vào trư ng. C n nh n th c rõ s khác bi t này. Hàm thi t l p là m t phương th c c bi t ph i ư c g i trư c khi s d ng b t kỳ phương th c nào trong m t l p. nh nghĩa: Thi t l p là m t ti n trình hi n th c hóa m t i tư ng. ‘ a ch ’ …). Thi t l p và H y 1. Thi t l p M t l p ch cung c p nh ng nh nghĩa v các thu c tính và các phương th c kh thi. Vào lúc này.nh nghĩa t t c các thu c tính và các phương th c c n thi t c a m t i tư ng. Khi i tư ng này ư c t o. Nó xác nh các hành ng kh thi và các thu c tính c n thi t cho m t nhóm các i tư ng c th . ó là: X p l p cho h c sinh y.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 1. ng mà hàm thi t l p c a m t i tư ng th c hi n. T t c các i tư ng thu c v cùng m t l p có cùng các thu c tính và các phương th c.6. Ghi tên h c sinh y vào danh sách. trong khi ó m t i tư ng là m t trư ng h p c a th c th y. Kh o sát l i trư ng h p c a hàng bán xe hơi. Cho n khi m t khách hàng mua m t xe hơi t i c a hàng thì m t i tư ng m i gi ng như l p ‘Khách hàng’ m i ư c t o. X p ch ng i.6. các phương th c ã ư c nh nghĩa cũng ư c áp d ng. Khi m t h c sinh nh p h c. Tương t . Các thu c tính và các phương th c có th ư c truy c p ch khi m t i tư ng d a trên m t l p ư c t o ra.6. M i m t l p có m t hàm thi t l p. m i thu c tính và phương th c c a i tư ng s n sàng s d ng. Hàm thi t l p th c hi n vi c c p phát này. Ngay t lúc u ch nh nghĩa các l p. Khi m t i tư ng m i ư c t o. i tư ng là m t mô hình th c. 1.2. Hàm Thi t l p kh i t o các thu c tính. L p và i tư ng Có m t s khác bi t th c s gi a m t l p và m t i tư ng. M t l p nh nghĩa m t th c th .5. các thu c tính c a nó tr nên hi n th c và có th ư c gán giá tr . m t s kho ng tr ng b nh ư c c p phát cho nh ng thu c tính c a nó lưu tr các giá tr ư c gán cho các thu c tính y (‘Tên’. ây là nh ng hành ng Chúng tương t v i nh ng hành 1. Tương t như trư ng h p m t h c sinh nh p h c t i m t trư ng h c. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 18 .1. M t l p là m t nguyên m u c a m t i tư ng. H y ng lo t ư c th c hi n ngay lúc b t u nh p h c. và c p phát b nh n u c n. trong khi l p là m t mô hình khái ni m .

S lãng phí tài nguyên. 1. nh nghĩa: Tính B n v ng là kh năng lưu tr d li u c a m t i tư ng y không còn t n t i. Kho ng tr ng này gi ây có th ư c tái s d ng. Hàm H y cũng tri t tiêu kh năng truy c p n i tư ng y. Hãy xem vi c sáng tác m t bài thơ.8 Tính óng gói d li u Ti n trình tr u tư ng hóa d li u h tr cho vi c xác nh ng phương th c thi t y u. Bài thơ s t n t i bao lâu văn b n y còn ư c duy trì. Vì th . Bài thơ ư c vi t ra gi y t o nên s b n v ng. Nh ng chi ti t này s t n t i trong file cho n khi chúng b h y. i u này gi i phóng b nh ã c p phát cho nhân viên bán hàng y. nh nghĩa: Hàm H y là m t phương th c tư ng. L p y có m t phương th c xu t hóa ơn. cũng như không m t phương th c nào có th ư c th c thi. nh nh ng thu c tính và Thông thư ng. các i tư ng s d ng nh ng thu c tính và nh ng phương th c không ư c yêu c u b i ngư i s d ng i tư ng.7. N u bài thơ mu n t n t i ngay c sau khi nhà thơ qua i thì nó ph i ư c vi t ra gi y. Chúng ta ng ch m tính b n v ng m i ngày. Gi s r ng khi hóa ơn Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 19 . nh ng chi ti t c a ngư i y không còn liên h . Ch ng h n như trong trư ng h p l p ‘Khách hàng’. m t khi nhân viên bán hàng b ngh . Bài thơ y không còn t n t i khi t gi y y b xé rách. i tư ng ngay c khi C a hàng bán xe lưu tr chi ti t khách hàng vào m t file. ho c b n thân file b h y. Tính B n v ng Hãy kh o sát trư ng h p bán xe hơi. Các hành ng ng lo t này tương t v i công vi c c a hàm h y i v i m t i tư ng. và kho ng tr ng ư c gi i phóng có th ư c tái c p phát. trong trư ng h p bán xe hơi. M t khi m t i tư ng b h y thì các thu c tính c a nó không th ư c truy c p. Bài thơ là d li u t n t i trong tâm trí c a nhà thơ. i tư ng tương ng s b h y.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Khi m t i tư ng không còn c n thi t n a thì nó s b h y b . tên c a h c sinh y b lo i ra kh i danh sách. Ch ng h n. 1. n u như ti p t c cho m t i tư ng t n t i m t khi nó không còn c n thi t. c bi t ư c dùng h yb m t i Ti n trình H y tiêu h y m t i tư ng và gi i phóng kho ng tr ng b nh mà hàm thi t l p ã c p phát cho nó. ch ng h n như b nh . Bao lâu nhà thơ còn t n t i thì b y lâu bài thơ còn t n t i.Vi c duy trì d li u v n c n thi t cho n khi d li u ư c ch nh s a ho c h y b chính th c. Khi m t h c sinh thôi h c. Nh ng chi ti t c a khách hàng ư c lưu tr ngay khi xe hơi ã ư c phân ph i. ho c ch nghĩa b xóa i. Hãy xem xét ví d v trư ng h c trên ây.

Ngày phân ph i có th ư c x lý theo m t trong nh ng cách sau: ó là m t giá tr ư c tính toán . 15 ngày k t ngày t hàng. i Vi c óng gói phân tích nh ng khía c nh có th truy c p t bên ngoài v i nh ng khía c nh ch ư c s d ng trong n i b c a i tư ng. ngư i s d ng không bi t chi ti t c a vi c tính toán. các phương th c. Tính th a k Hãy kh o sát các l p sau: L p Sinh viên Tên a ch i m môn 1 Khoa Công ngh Thông tin – L p Nhân viên Tên a ch Lương ih c àL t L p Khách hàng Tên a ch Ki u xe ã bán Trang 20 . M t ví d khác v vi c óng gói là l p ‘Nhân viên bán hàng’ ã ư c nh nghĩa trên. Gi m s lư ng m t hàng trong b ng ki m kê sau khi bán. Tuy nhiên. ó là m t giá tr c nh – Xe hơi ư c phân ph i vào ngày mùng 2 m i tháng. Ưu i m c a vi c óng gói là có th t o ra b t kỳ thu c tính hay phương th c c n thi t áp ng òi h i công vi c khi xây d ng m t l p. và ư c hi n th trên hóa ơn. 1. Khi phương th c tính ti n hoa h ng ư c th c thi. Sau khi khách hàng yêu c u s n ph m. M t trư ng h p v óng gói mà chúng ta g p trong i s ng h ng ngày là vi c giao d ch kinh doanh m t c a hàng. Ti n trình che gi u các thu c tính.Ch ng h n.9. và h ph i tr ti n cho s n ph m y. ch nh ng thu c tính và / ho c nh ng phương th c có th ư c truy c p t bên ngoài l p thì m i nhìn th y. T t c nh ng gì h bi t ch là t ng s ti n hoa h ng mà h ph i tr cho nhân viên bán hàng. ho c các chi ti t c a vi c thi hành ư c g i là ‘ óng gói’. i tư ng s d ng nh ng thu c tính và nh ng phương th c mang tính n i b . Ngày phân ph i ư c phát sinh bên trong i tư ng. ngư i bán hàng th c hi n nh ng hành ng sau: Ki m tra m t hàng trên k hàng. Khách hàng yêu c u s n ph m X. B i vì nh ng thu c tính và nh ng phương th c có th ư c che khu t kh i t m nhìn. m t trong nh ng chi ti t ư c in ra trên hóa ơn là ngày phân ph i. Tuy nhiên chúng ta không bi t thu c tính nào qua ó chúng ta có th xác nh thông tin này. Các i tư ng khác và nh ng ngư i s d ng không nh n th c ư c các thu c tính và / ho c các phương th c như th có t n t i hay không. M t khác. Như th ngư i s d ng không nh n th c v cách th c mà ngày phân ph i ư c hi n th . H ư c trao cho s n ph m X. nh nghĩa: óng gói là ti n trình che gi u vi c th c thi nh ng chi ti t c a m t tư ng i v i ngư i s d ng i tư ng y.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ư c xu t. khách hàng không ư c bi t nh ng chi ti t này.

nh nghĩa: L p th a hư ng t m t l p khác ư c g i là l p con. Chúng ta c n ph i nh nghĩa l p ‘Ngư i’ và s d ng nó trong khi nh nghĩa các l p ‘Sinh viên’. l p ‘Khách hàng’ có t t c các thu c tính và các phương th c ư c nh nghĩa trong l p ‘Ngư i’ c ng v i các thu c tính và các ho t ng c a riêng nó. chúng ta xây d ng l p ‘Khách hàng’ bao g m l p ‘Ngư i’ c ng v i nh ng thu c tính và nh ng phương th c riêng. ‘Sinh viên’ và ‘Nhân viên’ u chia s nh ng thu c tính và nh ng phương th c mà l p ‘Ngư i’ cung c p. ngoài ra chúng còn có nh ng thu c tính và nh ng phương th c riêng. và nh nghĩa L p Ngư i Tên a ch Nh p tên Nh p a ch Ba l p ‘Sinh viên’. Trong ví d này. l p ‘Khách hàng’ ư c g i là th a k l p ‘Ngư i’. ng y l i. ‘Nhân viên’ và ‘Khách hàng’. Có hai khái ni m quan tr ng khác liên k t v i tính th a k . Nói cách khác. Như th . ba l p y có t t c các thu c tính và các phương th c c a l p ‘Ngư i’. chúng ta th y có m t vài thu Chúng ta mu n nhóm nh ng thu c tính và nh ng ho t chúng trong m t l p ‘Ngư i’. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 21 . Chúng ta có th nh nghĩa các l p ‘Sinh viên’ và ‘Nhân viên’ theo cùng cách th c trên. K ti p. L p Khách hàng Ki u xe bán ư c Nh p ki u xe Xu t hóa ơn nh nghĩa: Tính th a k cho phép m t l p chia s các thu c tính và các phương th c ư c nh nghĩa trong m t ho c nhi u l p khác.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 i m môn 2 Ch c v Nh Nh p tên Nh p tên Nh Nh p a ch Nh p a ch Nh Nh p i m Nh p ch c v Xu Tính t ng i m Tính lương Trong t t c ba l p. L p ‘Khách hàng’ là l p ‘Ngư i’ c ng thêm cái khác. l p ‘Khách hàng’ ư c g i là ‘l p con’. Chúng ta xây d ng m t l p ‘Ngư i’ v i nh ng thu c tính và nh ng ho t ng như ã trình bày hình trên. c ba l p ‘Khách hàng’. ‘Nhân viên’ và ‘Khách hàng’ có nh ng thành ph n gi ng l p ‘Ngư i’. l p ‘Ngư i’ ư c coi là ‘l p cha’. L p Sinh viên i m môn 1 i m môn 2 Nh p i m tính t ng i m Theo ngôn ng hư ng L p Nhân viên Lương Ch c v Nh p ch c v Tính lương i tư ng. Như th . Trong ví d trên. p tên p a ch p ki u xe t hóa ơn c tính và ho t ng chung.

mà dãy các l p dư i k th a. ‘Bò sát’.4. ‘H u nhũ’. c ng thêm nh ng thu c tính và nh ng phương th c c a riêng chúng. Hãy kh o sát ví d sau: L p ư ng th ng Kh i i m i m t n cùng V ư ng L p ư ng tròn Bán kính Tâm i m V ư ng tròn L p Hình nh + Hình nh V hình nh = L pV m t hình Nh n hình v V hình + Trong hình trên. ‘Hình nh’. L p ‘H u nhũ’ là l p mà các l p ‘Con ngư i’ và ‘Khác con ngư i’ th a k .Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 nh nghĩa: L p cha là m t l p mà các hư ng. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 22 .4 Tính th a k Tính a Th a k Trong t t c các ví d trên. Các ng v t Côn trùng H u nhũ Bò sát Lư ng cư Con ngư i Khác con ngư i Hình 1. c tính c a nó ư c m t l p khác th a Hãy xem xét ví d v l p ‘Các ng v t’ hình 1. Trư ng h p như th g i là ‘th a k ơn’. ‘Lư ng cư’ là nh ng l p con c a l p trên ‘Các ng v t’. ‘Bò sát’. ‘Các ng v t’ là l p trên cùng mà các l p khác k th a. m t l p con th a k t hai hay nhi u l p cha. nh ng l p này có t t c nh ng thu c tính và các ho t ng c a l p ‘Các ng v t’. L p ‘V m t hình’ là m t ví d v tính a th a k . ‘ ư ng tròn’. Như th l p ‘V m t hình’ k t h p ch c năng c a ba l p trên thêm vào ch c năng ư c nh nghĩa bên trong nó. ‘Lư ng cư’ . Như th . Trong ‘ a th a k ’. Như th . các l p ‘Con ngư i’ và ‘Khác con ngư i’ là các l p con c a l p trên ‘H u nhũ’. l p này th a hư ng ba l p: ‘ ư ng th ng’. chúng ta ã xây d ng m t l p ‘V m t hình’. Chúng ta có m t dãy các l p trung gian – ‘Côn trùng’. Ngay c trong ví d th a k v các lo i phương ti n di chuy n. ‘H u nhũ’. m t l p th a k ch t m t l p. m i l p con ch có m t l p cha. Các l p ‘Côn trùng’.

Gi ây ngư i s d ng ch còn ph i vi t mã chương trình cho nh ng c tính chưa có sau ti n trình th a k . Toán t này ch tính t ng c a hai s nguyên. l p này d n xu t ch c năng c a nó t m t vài l p khác. ngư i s d ng c n xây d ng m t l p v ư ng th ng. Chúng ta không th có m t lo i toán t ‘C ng’ tính t ng c a hai giá tr văn b n (text) ‘Hello!’ và ‘How are you?’ có ư c chu i văn b n k t qu ‘Hello! How are you?’.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Có th s d ng tính a th a k xây d ng m t l p m i. Gi thi t r ng ba ngư i khác nhau xây d ng ba l p này riêng bi t.10. v ư ng tròn cũng như hi n th hình nh. Trong ví d trên.5: L p ‘Hình th ’ và các l p con Hình trên cho th y r ng ‘V ’ là m t phương th c ư c chia s gi a các l p con c a l p ‘Hình th ’. h không c n ph i s d ng nhi u i tư ng khác nhau. Tuy nhiên. Tính a hình Trong m t chương trình có c u trúc. S thu n l i quan tr ng nh t c a tính th a k là nó thúc y vi c tái s d ng mã chương trình. ho c hi n th m t hình nh. Tùy thu c vào i tư ng tác ng. chúng ta có ba l p ‘ ư ng th ng’. Tính a hình là m t trong nh ng c tính quan tr ng nh t c a h th ng hư ng i tư ng. Ngư i s d ng có th s d ng chính ba l p trên. ch c n m t l p mà cung c p t t c các ch c năng. M t ví d khác là phương th c hi n th . phương th c V ư c ng d ng cho hình h p s khác Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 23 . n u cùng m t phương th c ng d ng cho các i tư ng thu c các l p khác nhau thì nó ưa n nh ng k t qu khác nhau. m t phương th c ch ng d ng cho m t i tư ng. nh nghĩa: Tính a hình cho phép m t phương th c có các cách th hi n khác nhau trên nhi u lo i i tư ng khác nhau. ‘ ư ng tròn’ và ‘Hình nh’. phương th c y có th hi n th m t chu i. 1. V i tính a hình. ho c v m t ư ng th ng. B n ch t c a s vi c chính là phương th c này bao g m cùng m t s lư ng các tham s . xét theo góc c nh c a ngư i s d ng l p m i này. Ch ng h n xét toán t ‘C ng’. Như th . N u có nh ng l p cung c p ch c năng th a yêu c u thì ngư i s d ng s th a k nh ng l p ó t o m t l p m i. Khi truy n hai giá tr 2 và 3 thì nó hi n th 5. Như v y. Tuy nhiên. s th a k cung c p m t bó nh ng ch c năng h n n trong m t l p. Hãy kh o sát hình sau: L p: Hình th Các phương th c: V Di chuy n Kh i t o Các l p con Hình 1. Vì th h tìm ki m xem có l p nào áp ng m t ho c t t c các yêu c u ó. Trong h th ng hư ng i tư ng thì tình hu ng mô t trên là có th . Bây gi .

Còn cách th c mà phương th c ‘V ’ ư c th c thi cho các trư ng h p khác nhau thì h không c n bi t. Phương pháp này gi m thi u các l i và nh ng v n liên quan n vi c b o trì ng d ng do kh năng tái s d ng các i tư ng. Nh ng ưu i m c a Phương pháp hư ng i tư ng L p trình hư ng i tư ng òi h i m t s chuy n hư ng quan tr ng trong tư duy c a các l p trình viên. c a nhân viên bán hàng … Phương pháp này h tr vi c chia s bên trong m t ng d ng. luôn luôn có ti ng nói c a khách hàng. Ch ng h n như hành vi c a khách hàng m t khi ư c mô hình hóa trong m t ng d ng thì có th ư c s d ng l i cho nh ng ng d ng liên h có bao g m mô hình khách hàng. ây là ưu i m r t quan tr ng xét trong khía c nh gi m thi u chi phí v lâu v dài. m i giai o n c a vi c phân tích. và n u ư c s d ng úng n phương pháp này s c i ti n vi c duy trì. m t l n n a ây là k t qu c a vi c tái s d ng các i tư ng. vi c tái s d ng và vi c ánh giá ph n m m. Nh ng ưu i m c a phương pháp hư ng i tư ng là: Phương pháp này ti n hành ti n trình phân tích. Vì th . Tính a hình h tr tính óng gói. Ch ng h n như trong trư ng h p bán xe hơi. Phương pháp này h tr vi c tái s d ng các i tư ng khi các ng d ng m i ư c phát tri n.11. Phương pháp này tăng t c ti n trình thi t k và phát tri n. Xét trên m c ngư i s d ng.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 v i hình êlip. có m t s tương h p cao nh t gi a vi c phát tri n ng d ng và v n th c t . Phương pháp này làm cho t c phát tri n các chương trình m i nhanh hơn. thi t k và phát tri n ng d ng. h ch c n m t phương th c ‘V ’ c a l p ‘Hình th ’. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 24 . thi t k và phát tri n m t v n trong khuôn kh nh ng khái ni m và thu t ng thu c lĩnh v c ng d ng. 1.

thi t k và phát tri n ng d ng trong khuôn kh các khái ni m và các thu t ng thu c lĩnh v c ng d ng. Ti n trình h y b m t i tư ng ư c g i là H y. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 25 . M t l p nh nghĩa m t th c th . Tính th a k là cơ ch cho phép m t l p chia s các thu c tính và các phương th c ư c nh nghĩa trong m t ho c nhi u l p khác. Vi c óng gói là ti n trình che gi u vi c th c thi chi ti t c a m t i tư ng i v i ngư i s d ng i tư ng y. Tính b n v ng là kh năng lưu tr d li u c a m t i tư ng vư t quá th i gian t n t i c a i tư ng ó. M t i tư ng là m t trư ng h p c a m t l p. phương pháp hư ng i tư ng tìm ki m m t gi i pháp toàn v n cho m t v n . trong tương quan v i m t ng d ng. Thay vì n l c ưa v n vào trong khuôn kh quen thu c v i máy vi tính.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Tóm t t bài h c L p trình hư ng i tư ng là m t cách tư duy m i gi i quy t v n b ng máy vi tính. Ti n trình hi n th c hóa m t i tư ng ư c g i là Thi t l p. M t l p nh nghĩa m t th c th theo nh ng thu c tính và nh ng phương th c chung. Tính a hình là m t thu c tính cho phép m t phương th c có các tác ng khác nhau trên nhi u i tư ng khác nhau. còn i tư ng là th c th hi n th c. S tr u tư ng hóa d li u là ti n trình xác nh và nhóm các thu c tính và các phương th c liên quan n m t th c th c th . Phương pháp hư ng i tư ng ưa ra ti n trình phân tích.

Thi t k các thành ph n và các hành ng khi m t khách hàng th c hi n m t giao d ch ATM (Automatic Teller Machine). trong khi m t l p là th c th m t c th . úng/Sai 8.____________ và ___________ ư c xác nh. nh nghĩa s Tr u tư ng hóa d li u. 2. Bài t p 1. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 26 . Vi c óng gói d li u che gi u nh ng chi ti t th c thi i v i nh ng i tư ng khác. S tr u tư ng hóa d li u ng nghĩa v i s che gi u d li u. Li t kê nh ng thu c tính và nh ng phương th c c n có v m t hình a giác. M i m t i tư ng có m t _________ . 3. úng/Sai 7.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Ki m tra s ti n b 1. T t c các i tư ng c a m t l p u có cùng m t t p h p các thu c tính. úng/Sai 4. M t i tư ng nh nghĩa m t th c th . 6. nh nghĩa tính a hình. úng/Sai 2. Tính a hình cho phép chúng ta t o nh ng i tư ng khác nhau v i cùng m t tên. úng/Sai 5.

1. Java là ngôn ng v a biên d ch v a thông d ch. nó ã tr thành m t công c l p trình c a các l p trình viên chuyên nghi p. Vào năm 1991. Sau ó ư c th c thi trên t ng lo i máy c th nh chương trình thông d ch. dư i các môi trư ng khác nhau. “Oak” ã ra i và vào năm 1995 ư c i tên thành Java. Gi i thi u Java Java là m t ngôn ng l p trình ư c Sun Microsystems gi i thi u vào tháng 6 năm 1995. Java là gì? Java là ngôn ng l p trình hư ng i tư ng. lò nư ng. Do ó nhu c u th c t òi h i m t ngôn ng ch y nhanh. u tiên mã ngu n ư c biên d ch b ng công c JAVAC chuy n thành d ng ByteCode. hi u qu và c l p thi t b t c là có th ch y trên nhi u lo i CPU khác nhau. do v y không th dùng Java vi t m t chương trình hư ng ch c năng. Nó là ngôn ng l p trình hư ng i tư ng c l p thi t b . Java ư c s d ng r ng rãi vi t chương trình ch y trên Internet. Java ư c xây d ng trên n n t ng c a C và C++. g n. Ngày nay. không ph thu c vào h i u hành. m t nhóm các k sư c a Sun Microsystems có ý nh thi t k m t ngôn ng l p trình i u khi n các thi t b i n t như Tivi. Vì v y m i lo i CPU có m t trình biên d ch riêng là r t t n kém. máy gi t. Do v y nó s d ng các cú pháp c a C và các c trưng hư ng i tư ng c a C++. … M c dù C và C++ có kh năng làm vi c này nhưng trình biên d ch l i ph thu c vào t ng lo i CPU. M c tiêu c a các nhà thi t k Java là cho phép ngư i l p trình vi t chương trình m t l n nhưng có th ch y trên b t c ph n c ng c th . M c dù m c tiêu ban u không ph i cho Internet nhưng do c trưng không ph thu c thi t b nên Java ã tr thành ngôn ng l p trình cho Internet. Trình biên d ch thư ng ph i t n nhi u th i gian xây d ng nên r t t. Nó không ch dùng vi t các ng d ng ch y ơn l hay trong m ng mà Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 27 . T ó.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương 2 NH P MÔN JAVA N i dung chính Các c trưng c a Java Các lo i chương trình vi t b ng Java Ð nh nghĩa v máy o Java (Java Virtual Machine) Các n i dung c a JDK (Java Development Kit) Sơ lư c các c trưng m i c a Java 2 2. Java có th gi i quy t h u h t các công vi c mà các ngôn ng khác có th làm ư c.

compiler compiler compiler IB M Sparc Macintosh Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 28 .2. … 2. Vì v y chương trình Java ư c vi t trên m t máy có th d ch và ch y trơn tru trên các lo i máy khác mà không c n vi t l i. D li u và các phương pháp mô t tr ng thái và cách ng x c a m t i tư ng trong Java. 2.h).… Java không s d ng l nh “goto” cũng như file header (. Java có riêng m t thư vi n các l p cơ s . ơn gi n Nh ng ngư i thi t k mong mu n phát tri n m t ngôn ng d h c và quen thu c v i a s ngư i l p trình.2.1.2. Hư ng i tư ng Java ư c thi t k xoay quanh mô hình hư ng i tư ng. PDA. Ki u d li u trong Java nh t quán cho t t c các h i u hành và ph n c ng khác nhau.2. Tuy v y c n có ph n m m máy o Java (s c p n ph n sau) ho t ng như m t trình thông d ch t i máy th c thi. C u trúc “struct” và “union” cũng ư c lo i b kh i Java. m c mã ngu n. tiêu i m là d li u và các phương pháp thao tác lên d li u ó. Chúng ư c th hi n m c mã ngu n và m c nh phân. Các c trưng c a Java ơn gi n Hư ng i tư ng c l p ph n c ng và h M nh B om t Phân tán a lu ng ng i u hành 2. Vì v y trong Java. ngư i l p trình c n mô t ki u cho m i bi n.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 còn xây d ng các trình i u khi n thi t b cho i n tho i di ng. thao tác nh nghĩa ch ng toán t (operator overloading). 2. Do v y Java lo i b các c trưng ph c t p c a C và C++ như thao tác con tr .3. Tính c l p m c nh phân. m t chương trình ã biên d ch có th ch y trên nhi u n n (ph n c ng. c l p ph n c ng và h i u hành ây là kh năng m t chương trình ư c vi t t i m t máy nhưng có th ch y ư c b t kỳ âu. h i u hành) khác mà không c n d ch l i mã ngu n.2.

V n n y sinh khi l p trình viên quên gi i phóng b nh ã xin c p trư c ó. trình biên d ch c a Java chuy n mã ngu n thành d ng bytecode c l p v i ph n c ng mà có th ch y trên b t kỳ CPU nào. Hình 2. l p trình viên ph i t mình c p phát b nh .hay l nh c a b vi x lý. Trong chương trình Java.2 Quá trình th c thi chương trình vi t b ng Java trên các lo i máy khác nhau. . Java ki m tra s chuy n i ki u d li u t d ng này sang d ng khác lúc th c thi.1 Cách biên d ch truy n th ng i v i các chương trình vi t b ng C.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Hình 2. l p trình viên không ph i b n tâm n vi c c p phát b nh . Qúa trình c p phát. Trư c khi chương trình k t thúc thì ph i t gi i phóng b nh ã c p. Java không s d ng con tr và các phép toán con tr . Hình 2. C++ ho c m t ngôn ng nào khác.2. Không như C hay C++. trình biên d ch s chuy n t p l nh thành mã máy (machine code). Trong các môi trư ng l p trình truy n th ng. nh d ch v thu nh t nh ng i tư ng không còn s d ng n a. Java ki m tra lúc biên d ch và c trong th i gian thông d ch vì v y Java lo i b m t m t s lo i l i l p trình nh t nh. Nên khi mu n ch y trên lo i CPU khác.4. gi i phóng ư c th c hi n t ng. chúng ta ph i biên d ch l i chương trình. Java ki m tra t t c các truy nh p n m ng. 2. Nhưng th c thi chương trình dư i d ng bytecode. IBM Bytecode Trình biên d ch Trình thông d ch Java (Java Interpreter) Sparc Đ cl pn n (Platform independent) Macintosh Hình 2.1 th hi n quá trình th c thi chương trình vi t b ng C++ trên các lo i máy khác nhau. Nh ng l nh này ph thu c vào CPU hi n t i trên máy b n. chu i khi th c thi m b o r ng các truy nh p ó không ra ngoài gi i h n kích thư c. Máy o Java chuy n bytecode thành mã l nh mà CPU th c thi ư c. t i m i máy c n ph i có trình thông d ch c a Java hay còn g i là máy o Java. Ph i khai báo ki u d li u tư ng minh khi vi t chương trình.2 D ch chương trình Java Môi trư ng phát tri n c a Java ư c chia làm hai ph n: Trình biên d ch và trình thông d ch. M nh m Java là ngôn ng yêu c u ch t ch v ki u d li u.

Chúng ch ư c truy xu t thông qua các giao di n mà l p cung c p. Các chương trình Java ch a r t nhi u thông tin th c thi nh m ki m soát và truy Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 30 .2. 2.7.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Cơ ch b y l i c a Java giúp ơn gi n hóa qúa trình x lý l i và h i ph c sau l i. Thông thư ng vi c này cũng không lo i tr hoàn toàn virus. Chúng cũng cung c p gi i pháp ng b gi a các lu ng. giám sát vi c vi ph m gi i L p th tư ki m soát vi c n p các l p vào b nh h n truy xu t trư c khi n p vào h th ng. các l p trình viên ph i quét virus các t p trư c khi t i v hay th c hi n chúng. Trư c khi có Java.2. Nó cũng ngăn ch n không cho truy xu t thông tin bên ngoài kích thư c c a m ng b ng k thu t tràn và cũng cung c p k thu t d n rác trong b nh . có m b o mã là an toàn. h i u hành và giao di n h a. Phân tán Java có th dùng xây d ng các ng d ng có th làm vi c trên nhi u ph n c ng. Java cung c p m t môi trư ng qu n lý th c thi chương trình. nơi s d ng nhi u n n t ng khác nhau. Nó cho r ng không có m t o n mã nào là an toàn c . Trong l p th hai. B o m t Virus là nguyên nhân gây ra s lo l ng trong vi c s d ng máy tính. ng Java ư c thi t k như m t ngôn ng ng áp ng cho nh ng môi trư ng m . m c u tiên. Java không h tr con tr vì v y không cho phép truy xu t b nh tr c ti p.5. c tính h tr a lu ng này cho phép xây d ng các ng d ng trên m ng ch y hi u qu .2. 2. Vì v y chúng ư c s d ng r ng rãi như là công c phát tri n trên Internet. Ngoài ra chương trình khi th c thi có kh năng tìm ki m và c các thông tin nh y c m trên máy c a ngư i s d ng mà ngư i s d ng không h hay bi t. Chúng ki m tra xem bytecode m b o các qui t c an toàn trư c khi th c thi. và tuân L p th ba ư c m b o b i trình thông d ch.6. Và vì v y Java không ch là ngôn ng l p trình thu n tuý mà còn cung c p nhi u m c ki m soát tính an toàn khi th c thi chương trình. a lu ng Chương trình Java a lu ng(Multithreading) th c thi các công vi c ng th i.2. d li u và các phương th c ư c óng gói bên trong l p. 2. Java ư c thi t k h tr cho các ng d ng ch y trên m ng. Các c trưng này t o cho Java an toàn t i a và có kh năng cơ ng cao. trình biên d ch ki m soát theo các nguyên t c c a Java.8. 2.

2. Các Java API ch y trên máy ch này m r ng kh năng c a các ng d ng Java API chu n.3. ho c Applet t i máy ch . 2.3.3. 2. máy tr m g i yêu c u t i máy ch . 2.4. Máy o Java (JVM-Java Virtual Machine) Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 31 .6. Khi trang Web hi n th trong trình duy t. Các Java API ch y trên máy ch ch u trách nhi m x lý t i máy ch và tr l i các yêu c u c a máy tr m. Applet s ư c t i v và th c thi t i trình duy t. th c thi các giao d ch và thư ng ư c th c thi thông qua máy ch Web. i u này cho phép kh năng liên k t ng mã.4. B n có th dùng Java xây d ng Applet. Máy ch x lý và g i k t qu tr l i máy tr m.3. Chúng còn có th ư c dùng x lý d li u. Applet là chương trình h a ch y trên trình duy t t i máy tr m.2. các ng d ng Web. Applet ư c nhúng bên trong trang Web. ng d ng th c thi qua dòng l nh Các chương trình này ch y t d u nh c l nh và không s d ng giao di n h a. ng d ng mobile Các ng d ng trên thi t b mobile h u h t ư c vi t b ng J2ME – m t phiên b n c a Java dành cho l p trình mobile. 2.1. ây cũng là m t lĩnh v c m nh c a ng d ng Java. ng d ng h a c l p cho phép ngư i dùng tương tác qua ây là các chương trình Java ch y giao di n h a.3.3. nhưng Applet b gi i h n b i tính b o m t. Applets Applet là chương trình ư c t o ra s d ng trên Internet thông qua các trình duy t h tr Java như IE hay Netscape.5. Các thông tin nh p xu t ư c th hi n t i d u nh c l nh. 2. Chúng có th là Applet hay ng d ng. 2. X lý Form c a HTML là cách s d ng ơn gi n nh t c a Servlet. Servlet Java thích h p phát tri n ng d ng nhi u l p.3. ng d ng cơ s d li u Các ng d ng này s d ng JDBC API k t n i t i cơ s d li u.3. Các ng d ng trên máy ch này ư c g i là các Servlet. Các ki u chương trình Java Chúng ta có th xây d ng các lo i chương trình Java như sau: 2.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 nh p i tư ng lúc ch .

Các bi n c c b . Máy o Java là gì ? Máy o là m t ph n m m d a trên cơ s máy tính o. Các toán h ng c a mã bytecode. Các trình duy t thông d ng như Netscape hay IE u có JIT bên trong tăng lưu Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 32 .class Các ph n t t o cho Java thành công là: Ð nh nghĩa Bytecode C u trúc c a file . Môi trư ng Java bao g m năm ph n t sau: Ngôn ng Ð nh nghĩa Bytecode Các thư vi n l p Java/Sun Máy o Java (JVM) C u trúc c a file .class Qu n lý b nh D n “rác” Vi c không nh t quán c a ph n c ng làm cho máy o ph i s d ng ngăn x p tr các thông tin sau: Các “Frame” ch a các tr ng thái c a các phương th c. mã ã biên d ch. Kh năng này có ư c nh s giúp c a máy o Java. Thanh ghi này tr t i l nh ang th c hi n. Ngư i ta có th xem nó như m t h i u hành thu nh .class Máy o Java (JVM) Kh năng cơ ng c a file . Nó thi t l p các l p tr u tư ng cho: Ph n c ng bên dư i. Khi c n thi t.1. 2.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Máy o Java là trái tim c a ngôn ng Java. m t thanh ghi c c b có tên “Program Counter” ư c s d ng. Trình biên d ch chuy n mã ngu n thành t p các l nh c a máy o mà không ph thu c vào ph n c ng c th . Các tham s truy n cho phương th c. M t khái ni m thông d ng khác trong Java là trình biên d ch “Just In TimeJIT”. có th thay i n i dung thanh ghi i hư ng th c thi c a chương trình.class cho phép các chương trình Java vi t m t l n nhưng ch y b t kỳ âu. Máy o t o ra m t môi trư ng bên trong th c thi các l nh b ng cách: N p các file . Nó có t p h p các l nh logic xác nh các ho t ng c a máy tính. Khi JVM th c thi mã.4. Trong trư ng h p thông thư ng thì t ng l nh m t n i ti p nhau s ư c th c thi. Trình thông d ch trên m i máy s chuy n t p l nh này thành chương trình th c thi. h i u hành.

m ng ho c h i u hành. con tr th hai tr n chính i tư ng ó. C++ hay Pascal ngư i l p trình s d ng phương pháp tr c ti p c p phát và thu h i b nh vùng “Heap”. Quá trình ki m tra s xem xét t ng th tính nguyên v n c a m t l p.class có nguy cơ gây hư h ng n b nh . Qu n lý b nh và d n rác Trong C.class không thu c h i u hành v i m c ích giám sát s tuân th các nghi th c phát hi n các file .Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 t c th c thi chương trình Java.4.4. Quá trình ki m tra file . “Handle” là c u trúc bao g m hai con tr . Khi có yêu c u v b nh . M t bên ch a i tư ng còn m t bên ch a con tr tr n i tư ng ó.class s p ư c n p lên b nh m b o tính an toàn. Trình “Class Loader” s ki m tra t t c các file . Hàm này s d n d p các tài nguyên bên ngoài như các file ang m .2.class Vi c ki m tra ư c áp d ng cho t t c các file . “Coalescing” là k thu t khác cũng gi m thi u vi c phân m nh c a heap b ng cách gom l i các vùng nh chưa dùng li n nhau thành m t kh i l n hơn. M c ích chính c a JIT là chuy n t p l nh bytecode thành mã máy c th cho t ng lo i CPU. Còn k thu t s p x p l i các ph n ã dùng t o vùng nh chưa s d ng l n hơn g i là “Compaction”. 2. Nhưng khi òi h i b nh c p bách thì trình d n rác s ư c kích ho t ngay. 2. các h ng và danh sách các phương th c. Danh sách các vùng ã c p. M t heap (heap tĩnh) ch a các nh nghĩa v l p. h th ng xem xét trong danh sách chưa c p phát l y ra kh i b nh u tiên có kích c sát nh t v i lư ng b nh c n thi t . b nh ư c theo dõi qua các danh sách sau: Danh sách các vùng nh chưa s d ng. Java s d ng hai heap riêng bi t cho c p phát vùng nh tĩnh và vùng nh ng. M t tr n b ng phương th c c a i tư ng. Trình d n rác g i phương th c finalize c a i tư ng trư c khi d n d p i tư ng.3. Heap còn l i (heap ng) ư c chia làm hai ph n ư c c p phát theo hai chi u ngư c nhau. qu n lý Heap. Heap là vùng b nh l n ư c phân chia cho t t c các lu ng. Chú ý r ng khi “compaction” c n c p nh t l i giá tr con tr c a c u trúc “handle”. trình qu n lý heap trư c tiên ki m tra danh sách b nh chưa c p phát. h th ng file c c b . Công vi c này không ư c trình d n rác th c thi. K thu t c p phát này gi m t i thi u vi c phân m nh c a heap. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 33 . Thu t toán d n rác có th áp d ng cho các i tư ng t trong heap ng. Các l nh này s ư c lưu tr và s d ng m i khi g i n. N u không tìm th y kh i b nh nào phù h p (v kích c ) thì trình d n rác s ư c kích ho t khi h th ng r i. Khi có m t yêu c u v c p phát b nh .

Jbuilder.5. M c th ba s ki m tra bytecode. bi u th c. M c th tư s ki m tra trong th i gian th c thi giám sát các vi c còn l i mà ba bư c trên chưa làm. … JDK ch a các công c sau: Trình biên d ch. Ba phiên b n chính là: Java 1.4.3.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 File .5 – Năm 2005 Java 6 – Năm 2007 JDK bao g m Java Plug-In. chúng cho phép ch y tr c ti p Java Applet hay JavaBean b ng cách dùng JRE thay cho s d ng môi trư ng th c thi m c nh c a trình duy t. 2002) Java 5 SDK v 1. M c th hai s xem xét file .3 (JDK 1.0 . Các thu c tính v l p. Ví d như liên k t t i các l p khác trong khi th c thi. N u m i i u th a mãn.S d ng l n u vào năm 1995 Java 1. giao di n và các giá tr h ng s ư c t p h p trong quá trình biên d ch. 2.java Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 34 . l p s ư c kh i t o. chu i. NetBean. hay ki m tra quy n truy xu t.2 (JDK 1.class bao g m ba ph n logic là: Bytecode Thông tin v Class như phương th c.4 (JDK 1.class ư c th c hi n b n m c: M c u tiên th c hi n vi c ki m tra cú pháp m b o tính c u trúc và tính toàn v n cú pháp c a file . Java 2 SDK v 1. kh năng truy xu t sai ch s c a m ng. 'javac' Cú pháp: javac [options] sourcecodename. Ngoài ra. 2000) Java 2 SDK v 1. 1998) Java 2 SDK v 1.class ư c xem xét riêng r trong các b ng sau: B ng Field ch a các thu c tính B ng Method ch a các hàm c a class B ng Interface và và các h ng s . phát tri n các ng d ng Java chuyên nghi p trên các môi trư ng Eclipse. B công c phát tri n JDK (Java Development Kit) Sun Microsystem ưa ra ngôn ng l p trình Java qua s n ph m có tên là Java Development Kit (JDK). Trong bư c này s ki m tra s thông s truy n vào phương th c.class ư c n p.class m b o các file này không vi ph m các nguyên t c v s nh t quán ng nghĩa. Quá trình ki m tra file . Các thông tin c a file .2.1 – Ðưa ra năm 1997 v i nhi u ưu i m hơn phiên b n trư c.

'java' Cú pháp: java [options] classname Trình d ch ngư c. java. M t vài l p quan tr ng khác như String hay StringBuffer. các phương th c c a m t l p. Cú pháp: javadoc [options] sourcecodename..1. Chúng bao g m các ki u d li u cơ b n như ký t . 'javadoc' Ti n ích này cho phép ta t o ra t p HTML d a trên các l i gi i thích trong mã chương trình (ph n n m trong c p d u /*.Debug. Chúng ch a các l p dùng t o giao di n h a. Các Applet nhúng trong trang Web hay ch y trong appletviewer u th a k t l p này..Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Trình thông d ch. Graphics.java Hay jdb -host -password [options] sourcecodename. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 35 . java.applet ây là package nh nh t ch a m t mình l p Applet. 'appletviewer‘ Cú pháp: appletviewer [options] url 2. s nguyên.6.… Chúng cũng ch a các l p làm nhi m v x lý l i và các l p vào ra chu n. M t s package thông d ng: java. Cú pháp: javap [options] classname Công c sinh tài li u. M t s l p bên trong là: Button.lang Ch a các l p quan tr ng nh t c a ngôn ng Java. */).java Chương trình tìm l i . 'javap' javap d ch ngư c bytecode và in ra thông tin v các thu c tính (các trư ng). 'jdb‘ Cú pháp: jdb [options] sourcecodename..java Chương trình xem Applet . GridBagLayout. Java Core API Nhân Java API ư c thay th b i phiên b n JFC 1.awt Package này ươ c g i là Abstract Window Toolkit (AWT).

awt.rmi Công c g i hàm t xa. Stack. M t vài c trưng c a chúng là: Swing ây là m t t p các l p và giao di n m i dùng "Look and Feel". bàn phím. truy xu t cơ s 2. x lý các s ki n trong chương trình như java. Hashtable. Java 2 áp ng yêu c u này. java. Cho phép t o và k t n i t i Socket ho c URL.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 java. dùng d li u quan h như Oracle.event Ch a các l p. java. M t vài l p c a package này là: Date. t o giao di n ng d ng h a Kéo và th Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 36 . Chúng cho phép t o và qu n lý dòng d li u theo nhi u cách. Vector và StringTokenizer.net Cung c p kh năng giao ti p v i máy t xa. mã hóa và m b o tính an toàn c a d li u java.io Cung c p thư vi n vào ra chu . i tư ng trên máy khác và s java. SQL Server. Chúng cho phép t o d ng các i tư ng ó trên máy c c b .7.sql Package này ch a Java DataBase Connectivity (JDBC). java.. Các c trưng m i c a Java 2 Các phiên b n trư c c a Java ch thích h p vi t các ng d ng nh trên Web hơn là xây d ng các ng d ng ch y trên m ng m nhi m toàn b các công vi c c a c a m t công ty ho c h th ng phân tán..security Cung c p các công c c n thi t truy n gi a máy tr m và máy ch ..util Package này cung c p m t s công c h u ích.. giao di n dùng chu t.

Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 37 . Java sound T p h p hoàn toàn m i các l p c trưng v âm thanh c a Java. RMI c a RMI (Remote Method Invocation) cho phép các ng d ng g i các phương th c i tư ng t i máy khác và cho phép giao ti p v i chúng. Java 2D API Ch a t p h p các l p h tr cho nh và h a hai chi u.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ây là kh năng di chuy n thông tin gi a các ng d ng hay các ph n khác nhau c a chương trình.

... B n có th vi t các chương trình d ng th t c b ng Java....... 3..... ph i là l p cha c a các applet.....là chương trình Java ch y c l p... 6..... applet là chương có th nhúng vào trang Web hay ch y b ng Java AppletViewer........... 5.. . và s d ng giao di n h a ngư i s d ng nh p d li u.. Cài t Java 2... 2... ...s d ng JDBC API k t n i cơ s d li u....... úng/Sai úng/Sai 2................... Coalescing và Compaction là gì? 7... Bài t p 1.. 8... L nh .. Java là ngôn ng có ki u d li u ch t ch ...java.....hi u m t dòng các l nh máy tính tr u tư ng.. ...... 4.... L p ......... Gõ các l nh sau t i d u nh c và li t kê các tham s khác nhau c a chúng: javac java Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 38 ..Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Tóm t t Java là ngôn ng biên d ch và thông d ch Các c trưng c a Java: ơn gi n Hư ng i tư ng c l p ph n c ng M nh B om t Phân tán a lu ng ng Máy o Java Java Development Kit Các c trưng m i c a Java 2 Ki m tra s ti n b 1.... ư c s d ng d ch file mã ngu n ..

ch d n. làm ư c vi c này.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương 3 N N T NG C A NGÔN NG N i dung chính M t chương trình ơn gi n vi t b ng Java Nh ng khái ni m cơ b n v ngôn ng Java Các ki u d li u Các toán t nh d ng xu t d li u Các c u trúc l p trình cơ b n JAVA 3.num2.1 C u trúc m t chương trình Java Ph n u c a m t chương trình Java xác nh thông tin môi trư ng. awt. t t c các mã. Nh ng l p này có th m r ng thành các l p khác. Dư i ây là m t ví d v l nh nh p: import java. Chương trình còn có th bao g m các ghi chú. Nh ng gói này s ư c ch d n trong chương trình. t ng khai báo l p ư c ti n hành sau l nh nh p. M i l nh u ư c k t thúc b i d u ch m ph y “. M i chương trình có th có nhi u hơn m t l nh nh p. D ng cơ b n c a m t l p ư c xác class classname{ nh như sau : /* ây là dòng ghi chú*/ int num1. Thông tin này ư c ch ra v i s tr giúp c a l nh nh p “import”. Ký hiêu “*” ch t t c các l p thu c gói này. bao g m các bi n và cách khai báo nên ư c th c hi n trong ph m vi m t l p. B i v y. M t chương trình ơn gi n có th ch có m t vài l p. chương trình d ch s t lo i b các ghi chú này. // Khai báo bi n v i các d u ph y gi a các bi n void Show(){ // Method body statement (s). // K t thúc b i d u ch m ph y } } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 39 . L nh này nh p gói ‘awt’. Trong java. Gói này dùng t o các i tư ng GUI. Khi d ch.”. ây java là tên c a thư m c ch a gói ‘awt’.*. chương trình ư c chia thành các l p ho c các gói riêng bi t.

chu i. phương th c. } } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 40 . nh nh t.java” class First{ public static void main(String args[]){ System..2 Chương trình JAVA u tiên Chúng ta hãy b t u t chương trình Java c i n nh t v i m t ng d ng ơn gi n. m t ký t g ch dư i (_) hay d u $. Ký t phân cách (separator): Thông báo cho trình biên d ch vi c phân nhóm các ph n t c a chương trình. tính toán ư c th c hi n trên d li u ho c các i tư ng.2. M t vài ký t phân cách c a java ư c ch ra dư i ây: { }. Khi khai báo nh danh c n lưu ý các i m sau ây: M i nh danh ư c b t u b ng m t ch cái. Các toán t : Các quá trình ánh giá. Ví d 21. các ký t ho c các giá tr Boolean. Ngư i l p trình không ư c phép s d ng chúng như m t nh danh. Nguyên d ng (literals): Là các giá tr không i trong chương trình. Chúng ta s th o lu n chi ti t chương này. d u $ ho c m t ký t ư c g ch dư i.out. 31. Ngoài ra không ư c phép s d ng b t kỳ ký t c bi t nào khác. ch s . Chương trình sau ây cho phép hi n th m t thông i p: Chương trình 3. T khoá/t d phòng (Keyword/Reserve Words): M t s nh danh ã ư c Java xác nh trư c. ‘import’ là nh ng t khoá.println(“My first program in Java”). Các “token” ư c chia thành năm lo i: nh danh (identifiers): Dùng th hi n tên bi n. Ví d ‘class’. ho c các l p. Các nh danh không ư c ch a d u cách “ ” (space). ‘A’. “This is a sentence” là nh ng nguyên d ng. Các ký t ti p theo có th là ch cái. Nguyên d ng có th là các s . Java có m t t p l n các toán t . 3.1 // This is a simple program called “First.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 “Token” là ơn v riêng l . có ý nghĩa i v i trình biên d ch c a m t chương trình Java. M t chương trình java là t p h p c a các “token”. M i nh danh ch ư c ch a hai ký t c bi t này là d u g ch dư i (_) và d u $ . Chương trình biên d ch s xác nh các tên này là duy nh t trong chương trình.

Trình biên d ch s b qua dòng thuy t minh này. Các ngo c này ánh d u b t u và k t thúc m t kh i l nh. Trình biên d ch xác nh tên c a file ngu n t i dòng l nh như mô t dư i ây: C:\jdk1.java” Ký hi u “// ” dùng thuy t minh dòng l nh. biên d ch mã ngu n. T khoá ‘class’ khai báo nh nghĩa l p. B i v y tên l p và tên file ph i trùng nhau. t o m t l p thêm ta b t khoá ‘class’. class First Tên l p nói chung nên b t u b ng ch in hoa.2. ‘First’ là tên c a l p.java. M t nh nghĩa l p n m tr n v n n m gi a hai ngo c móc m ({) và óng (}). Nh ng mã này chưa th th c thi ư c. uv it Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 41 . Java phân bi t ch hoa và ch thư ng (casesensitive). mã l nh ph i n m trong các l p.java Trình d ch java t o ra file First. Java còn h tr thuy t minh nhi u dòng. Trong Java. chương trình th c thi ư c ta c n dùng trình thông d ch “java interpreter” L nh ư c th c hi n như sau: C:\jdk1.1\bin>javac First.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Tên file óng vai trò r t quan tr ng trong Java.2.class ch a các mã “bytecodes”. Lo i thuy t minh này có th b t u v i /* và k t thúc v i */ /*This is a comment that extends to two lines*/ / *This is a multi line comment */ Dòng k ti p khai báo l p có tên ‘First’. Ví d tên file ‘First’ và ‘first’ là hai file khác nhau. Chương trình biên d ch Java ch p nh n ph n m r ng . k n là tên l p (và cũng chính là tên file). ta s d ng trình biên d ch java.1\bin>java First K t qu s hi n th trên màn hình như sau: My first program in Java Phân tích chương trình u tiên // This is a simple program called “First.

nó là i m m c mà t ó t t c các ng d ng Java ư c kh i ng. Phát bi u ‘println()’ t o ra m t c ng xu t (output). th m chí không có m t th hi n c a l p ó ư c t o ra. Vì lý do này phương th c main c n ph i là tĩnh (static).println(“My first program in Java”). T khoá ‘public’ là m t ch nh truy xu t. Phương th c ‘main()’ s th c hi n m t s tác v nào ó. T t c các ng d ng java u s d ng m t phương th c “main” này. nó cho phép truy nh p vào h th ng và ‘out’ là m t chu i xu t ư c k t n i v i d u nh c (console). Phương th c này cho phép hi n th chu i ư c truy n vào ra ‘System. Các l nh ư c th c thi trong ‘main’ c n ư c vi t trong kh i này. Nó cho bi t thành viên c a l p có th ư c truy xu t t b t c âu trong chương trình. T khoá ‘void’ thông báo cho máy tính bi t r ng phương th c s không tr l i b t c giá tr nào khi th c thi chương trình. ‘args[]’ là m t m ng ki u “String”. Mã n m gi a d u ngo c móc ({ }) c a ‘main’ ư c g i là ‘method block’. phương th c “main” ư c khai báo ‘public’.out’. System. Các bi n s trong d u ngo c ơn nh n t ng thông tin ư c chuy n vào ‘main’. b i v y JVM có th truy xu t phương th c này. ây ‘System’ là m t l p ã nh trư c. b n copy c a phương th c main ư c phép t n t i trên b nh . Nhưng trong trư ng h p này. phương th c v n ư c th c hi n v i các d li u r ng – không có gì trong d u ngo c ơn. Các i t các dòng l nh ư c lưu vào m ng.2 class Pass{ public static void main(String parameters[]){ Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 42 . ‘String args[]’ là tham s dùng trong phương th c ‘main’. Nh ng bi n này là các tham s c a phương th c. i u này r t quan tr ng vì JVM trư c tiên g i phương th c main th c thi chương trình. Th m chí ngay khi không có m t thông tin nào ư c chuy n vào ‘main’. t ây chương trình b t u vi c th c thi c a mình. Chúng ta s tìm hi u t ng t trong l nh này. Trong trư ng h p này. Dòng l nh này hi n th chu i “My first program in Java” trên màn hình.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 public static void main(String args[ ]) ây là phương th c chính. Program 3. Truy n i s trong dòng l nh Các mã sau ây cho ta th y các tham s (argument) c a các dòng l nh ư c ti p nh n như th nào trong phương th c ‘main’.out. T khoá ‘static’ cho phép main ư c g i t i mà không c n t o ra m t th hi n (instance) c a l p. Nó không ph thu c vào các th hi n c a l p ư c t o ra.

System. System. } } Hình v dư i ây th hi n s th c thi c a chương trình. Hình v dư i ây s mô t ì u này. Nhưng thông thư ng m t chu i ư c k t thúc khi g p d u nháy kép.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 System.out.2 Truy n tham s là chu i Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 43 .println(parameters [0]).println(“This is what the main method received”). Hình 3. Hình 3. có th hi u m t chu i ư c k t thúc.println(parameters [2]).out.out. System.println(parameters [1]).1 Truy n tham s t dòng l nh Khi g p m t d u tr ng (space).out.

Bi n là các giá tr có th ư c thay i ph thu c vào i u ki n ho c thông tin ư c nh p vào máy tính. ki u d li u. i tư ng là các th hi n (instance) c a l p. bi n. b n c n xác ó. ây là l p x p l ng nhau. Nó chi ph i vi c truy nh p n các thành ph n c a th hi n bao ph chúng.4 Các l p i tư ng trong Java Trong ngôn ng Java. T t c các i tư ng u thu c v m t l p có chung c tính và hành vi. toán t và c u trúc i u khi n. l p là m t ơn v m u có ch a các s li u và các mã liên quan n m t th c th nào ó. 3.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 3. Các phát bi u d ng i u khi n quy t nh vi c th c thi t ng ph n trong chương trình. : met_datatype methodname(parameter_list) : Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 44 . Chương trình có th ư c coi như m t tài li u hư ng d n có ch a các thành ph n ư c g i là các bi n và danh sách các hư ng d n ư c g i là l nh. D li u ho c mã ngu n ư c vi t ra luôn t bên trong m t l p. Khi xác nh m t l p. trong khi ó m i i tư ng là m t th hi n th c s . Chúng hình thành n n t ng c a toàn b ngôn ng Java. Chúng còn quy t nh tr t t vi c th c thi chương trình và s l n chương trình c n th c hi n. Khai báo l p Khi ban khai báo m t l p. B n còn có th nh nghĩa m t l p bên trong m t l p khác. Các l nh này nói cho máy tính bi t c n ph i làm gì v i các bi n. M i l p xác nh m t th c th . các th hi n (instance) c a l p này t n t i bên trong th hi n c a m t l p che ph chúng. Giá tr n p vào bi n có th nh hư ng cho chương trình ho t ng. Các bi n ư c xác nh nh các ki u d li u. Lo i d li u m i này ư c s d ng xác nh các bi n mà ta thương g i là “ i tư ng”.3 Cơ b n v ngôn ng Java Chương trình là t p h p nh ng hành ng ư c s p x p theo m t tr t t nh t nh máy tính có th th c hi n ư c. Chúng ta hãy b t u v i nh ng khái ni m n n t ng c a ngôn ng Java như l p và phương th c. Ki u d li u là m t t p các d li u v i các giá tr có các c tính ã ư c xác nh trư c. nh d li u và các phương th c c a l p Cú pháp: class classname{ var_datatype variablename. b n th c ch t xác nh m t ki u d li u.

Tên c a bi n met_datatype .Tên c a l p var_datatype . Hình 3.3: Mô t b ng hình nh l p “Khách hàng” Trong l p “Khách hàng”. và các hành vi xác nh các phương th c ư c tính n.Ki u d li u tr v c a phương th c methodname .Tên c a phương th c parameter_list – Các tham s ư c c a phương th c Hình 3.ki u d li u c a bi n variablename . Nh ng c i m c a l p xác nh các kho n m c d li u ư c lưu c t.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 } Trong ó: class . các kho n m c d li u bao g m: Tên khách hàng a ch Ki u xe Tên ngư i bán hàng Các phương th c g m: Nh p các chi ti t c a khách hàng In các hoá ơn Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 45 . i tư ng c a l p này s lưu l các chi ti t cá nhân cu khách hàng.T khoá xác nh l p classname .3 mô t b ng hình nh l p “Khách hàng”.

B i v y các chương trình Java không c n ph i thay i khi ch y trên các n n khác nhau. L p tĩnh có th truy nh p vào các thành viên c a l p ph nó thông qua m t i tư ng. L p l ng ch n m trong ph m vi l p bao quanh nó. Chúng ư c h tr trên t t c các n n.new Inner(). và k t qu Trong môi trư ng tính toán. d li u ư c phân l p theo các tiêu chí khác nhau ph m i tiêu chí. c a các quá trình tính toán u liên quan n d li u.Có hai lo i l p l ng: L p ki u tĩnh (static) L p ki u tĩnh ư c nh nghĩa v i t khoá static. nh nghĩa l p bên trong ch có th xác nh ư c trong ph m vi l p ngoài cùng. lý d li u u vào và xu t d li u k t qu u rara. 3. Ví d . song không th ngư c l i. L p ki u không tĩnh (non static) L p bên trong (inner) quan tr ng nh t c a các l p l ng. L p bên trong có th truy nh p t t c các thành viên c a l p bao nó. ki u th hi n riêng bi t. o n chương trình sau mô t l p ư c t o l p ra sao và s d ng như th nào: class Outer{ //Outer class constructor class Inner{ //Inner class constructor } } Cú pháp sau ây cho phép truy nh p vào l p bên trong Outer. Trong Java ki u d li u ư c chia thành hai lo i: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 46 . thu c vào b n ch t c a nó. Do v y l p tĩnh thư ng ít ư c s d ng. d li u lo i int (integer) c a Java ư c th hi n b ng 4 bytes trong b nh c a t t c các lo i máy b t lu n âu ch y chương trình Java. d li u có m t tính ch t xác nh và có m t Java cung c p m t vài ki u d li u.5 Ki u d li u Các ng d ng luôn x u vào. u ra.Inner obj=new Outer(). ó là các l p nonstatic.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Các l p l ng nhau Vi c nh nghĩa m t l p bên trong m t l p khác ư c g i là l p l ng (nesting).

Ví d s lư ng ngư i lao ng. Chúng ư c s d ng r ng rãi khi x lý m t file văn b n.483.372.147.808 .808 Ki u long ư c s d ng lưu n m t s c giá tr r t l n n +9.1: Ki u d li u nguyên thu Ki u dài Ph m vi bi u di n giá tr d li u theo s bit byte 8 -128 n 127 Mô t char boolea n 16 1 short Int 16 32 long 64 float double 32 64 S li u ki u byte là m t lo i i n hình dùng lưu tr m t giá tri b ng m t byte.Ví d tên ngư i lao ng. -2.483.40292347E+38 n Ki u float dùng lưu các s +3.147. ‘\u0000’ to ’u\ffff ’ Ki u Char s d ng lưu tên ho c các d li u ký t .808 9.223.372. -9.79769313486231570E+308 1.648.648 n Ki u int dùng lưu m t s có +2.79769313486231570E+308 Ví d giá tr tín d ng c a ngân hàng nhà nư c.775. “True” ho c “False” D li u boolean dùng lưu các giá tr “ úng” ho c “sai” Ví d : Ngư i lao ông có áp ng ư c yêu c u c a công ty hay không ? -32768 n 32767 Ki u short dùng lưu các s có giá tr nh dư i 32767.036’854.40292347E+38 th p phân n 3.147.648 giá tr l n n 2.Ví d dân s c a m t nư c -3.372.036’854. Ki u d li u tham chi u Trong Java có 3 ki u d li u tham chi u Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 47 .Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Các ki u d li u nguyên th y (primitive) Các ki u d li u tham chi u (reference) D li u ki u nguyên thu B ng 3.036’854.223.Ví d t ng lương mà công ty ph i tr cho nhân viên.775.40292347E+38 Ví d : giá thành s n ph m -1.483.775.79769313486231570E+308 Ki u double dùng lưu các s n th p phân có giá tr l n n +1.223.

ng (float) v i m t float c=34. luôn nh r ng Java phân bi t ch thư ng và ch in hoa (case -sensitive). Khi khai báo bi n. ví d trên giá tr th p phân sau d u ph y s b m t. Chúng không ư c th c hi n khi th c hi n phép gán. x lý tình hu ng này. b n c n th n tr ng vì khi i u ch nh d li u có th b sai giá tr .Bi n i theo hư ng n i r ng chuy n m t giá tr sang m t d ng khác có r ng phù h p hơn so v i nguyên b n. Lúc này m t ki u d li u s chuy n i sang ki u khác. Vi c khai báo m t bi n bao g m 3 thành ph n: ki u bi n. u tiên giá tr d u ph y ng c ư c i thành giá tr nguyên 34.6 Các bi n Các ng d ng s d ng các bi n lưu tr các d li u c n thi t ho c các d li u ư c t o ra trong quá trình th c thi chương trình.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Ki u d li u M ng (Array) L p (Class) Giao di n (Interface) Mô t T p h p các d li u cùng ki u. tên c a nó và giá tr ban u ư c gán cho bi n (không b t bu c). M i bi n ư c khai báo trong m t kh i chương trình ch có tác ng trong ph m vi kh i ó.2: Ki u d li u tham chi u Ép ki u Có th b n s g p tình hu ng khi c ng m t bi n có d ng integer v i m t bi n có d ng float. Cú pháp: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 48 . C++. 3. khai báo nhi u bi n ta s d ng d u ph y phân cách các bi n. Java s d ng tính năng ép ki u (type casting) c a các ph n m m trư c ó C. B ng 3. S n i r ng là quá trình làm tròn s theo hư ng n i r ng không làm m t thông tin v l n c a m i giá tr .Ví d : l p “Sinhviên” ch a toàn b các chi ti t c a m t sinh viên và các phương th c th c thi trên các chi ti t ó. Sau ó nó ư c c ng v i 10 và k t qu là giá tr 44 ư c lưu vào b. Ph m vi tác ng c a bi n ư c xác nh m t cách rõ ràng trong chương trình. không có ý nghĩa và không ư c phép truy nh p t bên ngoài kh i. Int b = (int)c +10. Khi s d ng tính ch t này. Là m t l p tr u tư ng ư c t o ra cho phép cài t a th a k trong Java. Bi n i theo hư ng l i thu nh l i làm m t thông tin v l n c a giá tr ư c chuy n i. Ví d : tên sinh viên T p h p các bi n và các phương th c. o n mã sau ây th c hi n phép c ng m t giá tr d u ph y giá tr nguyên (integer). Các bi n ư c xác nh b i m t tên bi n và có m t ph m vi tác ng.896751f.

c p phát t o b nh cho nó và gán các giá tr ban u cho các ph n t c a m ng Datatype identifier[] = {value1.’D’ }. N u không. B ng 3. Java có nh ng yêu c u h n ch t tên bi n mà b n có th gán giá tr vào.Khai b áo m t m ng ch và lưu tr 10 ký t char ch [] = {‘A’.3 Khai báo m ng xác nh tên và s ph n t c a m ng ta c n xem xét các ph n t m ng. Ví d : n u ki u d li u là nguyên thì giá tr m c nh ban u s là 0. indentifier[=value]… ]. Khai báo m ng M ng ư c dùng lưu tr các kho n m c cùng ki u d li u li n k nhau trong b nh . ta có th gán các giá tr vào m ng t i các ph n t ư c t o ra trong m ng.1 cho ph n t th hai và c ti p như v y. Cũng như các bi n. khai báo m ng ch và lưu 4 ch cái ki u ký t Khai báo và c p phát b nh cho các ph n t m ng s d ng toán t “new’ Khai báo. ta có th th c hi n phát bi u sau ây: lưu giá tr ban u int counter = 1.value2…valueN }.khai báo m ng ký t có tên ch char ch[] = new char [10 ]. Java s gán giá tr m c nh vào t t c các ph n t c a m ng. Nh ng h n ch này cũng gi ng các h n ch khi t tên cho các nh danh mà ta ã th o lu n các ph n trư c c a chương này.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Datatype indentifier [=value] [.’B’.S ph n t b t u v i 0 cho ph n t u.’C’. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 49 .ki n Khai báo t o và kh i m ng. D li u trên m ng có th là ki u d li u nguyên thu ho c i tư ng. M i l n ta khai báo kích thư c c a m t m ng. M ng có th Cách khai báo Ch ơn thu n khai báo Khai báo và t o m ng ư c khai báo b ng ba cách : Mô t Ch ơn thu n khai báo m ng Cú pháp Datatype identifier[] Datatype identifier[] =new datatype [size ] Ví d char ch[ ]. giá tr m c nh ph thu c vào ki u d li u. nó s không th thay i. khai báo m t bi n nguyên (int) có tên là counter dùng là 1.

D u ph y ư c dùng phân cách các tham s .3 class Temp{ static int x=10. L p này ch a hai phương th c là: show() và main().Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 3.//variable public static void show()/*method*/{ Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 50 . N u không có m t giá tr nào ư c tr v . Nó ư c hi n th khi ta g i phương th c show() l n th hai. B n c n nh nghĩa phương th c truy c p d li u mà b n ã lưu trong m t l p. method_name: Tên c a phương th c parameter_list: Ch a tên c a tham s ư c s d ng trong phương th c và ki u d li u. C hai phương th c u có kh năng truy c p bên ngoài l p khi chúng ư c khai báo như public. Cú pháp access_specifier modifier datatype method_name(parameter_list){ //body of method } Trong ó: access_specifier: Ch nh truy c p vào phương th c. Giá tr c a x ư c thay i dùng cho cho i tư ng th hai. N u chúng không tr v m t giá tr nào. t thu c tính cho phương th c. Nó còn ư c nh nghĩa như m t hành vi mà trên ó các thao tác c n thi t ư c th c thi. Ví d khai báo phương th c trong m t l p o n mã sau ây nh nghĩa l p Temp ch a m t giá tr nguyên (int). Nó ư c hi n th ngay khi g i phương th c show() l n u tiên. Phương th c show() hi n th m t giá tr c a bi n x. modifier: Cho phép b n datatype: Ki u d li u mà phương th c tr v . phương th c main(). Trong khi ó Java cho phép b n nh nghĩa các l p mà không c n phương th c. ki u d li u có th là void. Chương trình 3.7 Phương th c trong m t l p Phương th c xác nh giao di n cho ph n l n các l p. Phương th c ư c nh nghĩa như m t hành ng ho c m t tác v th t s c a i tư ng. hai thí d c a i tư ng thu c l p Temp ư c khai báo. i tư ng th nh t g m giá tr m c nh c a bi n x. ki u d li u tr v ư c nh nghĩa như ki u void.

ho c t i các gói khác nhau có th truy c p các phương th c la i này. Riêng tư (Private): Phương th c riêng tư ch có th ư c truy c p nh phương th c công c ng itrong cùng m t l p. ho c C++.println(x). K t thúc (final): Phương th c không th ư c th a k ho c ghi è (Overridden). Tr u tư ng (abstract): Ng ý r ng phương th c không có m t mã (code) và nó s ư c b sung các l p con (subclass).//method call Temp t1=new Temp().Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 System. Nó cho phép ch m t thread ư c truy c p vào kh i mã t i m t th i i m. Java cung c p các b nghĩa sau: Tĩnh (static): phương th c có th ư c g i mà không c n n i tư ng. Java cung c p các ch nh truy xu t sau ây: Công c ng (Public): Phương th c có ch nh truy xu t public có th ư c nhìn th y t m i gói ho c m i l p. T nhiên (native): Ch ra r ng ph n thân c a phương th c ư c vi t trên các ngôn ng khác Java ví d C. ng b (synchronized): S d ng v i phương th c trong quá trình th c thi threads. Nó ch ư c s d ng i v i các d li u và các phương th c tĩnh khác.show(). t1. } public static void main(String args[]){ Temp t = new Temp().out. B o v (Protected): Các l p m r ng t l p hi n hành trong cùng m t gói.x=20.show(). Các b nghĩa phương th c Các b nghĩa phương th c cho phép ta thi t l p các thu c tính c a phương th c. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 51 .// object 1 t. Lo i phương th c này ư c s d ng trong các l p k th a.// object 2 t1. } } Các ch nh truy xu t c a phương th c Các ch nh truy xu t dùng gi i h n kh năng truy nh p vào m t phương th c.

Ví d l p xác nh phương th c t ng quát ‘area()’. S d ng vi c n p ch ng phương th c th c thi các phương th c gi ng nhau i v i các ki u d li u khác nhau. } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 52 . B ng dư i ây ch ra nơi mà các b nghĩa ư c s d ng: B nghĩa public private protected abstrac final native volatile Phương th c Yes Yes Yes Bi n Yes Yes Yes L p Yes Yes (Nested class) Yes (Nested class) Yes Yes No No Yes No Yes Yes Yes No No Yes B ng 3. double và float Phương th c ư c ghi è (overriden) là phương th c có m t l p cha cũng như các l p k th a.prinln(“Salary is : ” + salary).4 S d ng các b nghĩa Phương th c n p ch ng và ghi è Nh ng phương th c ư c n p ch ng (overload) là nh ng phương th c trong cùng m t l p. Còn phương th c ghi è là m t hình th c a hình trong quá trình th c thi. o n chương trình sau mô t n p ch ng phương th c ư c th c hi n như th nào //defined once protected void perfomTask(double salary){ ……….Ví d phương th c swap() có th b n p ch ng b i các tham s c a ki u d li u khác như integer.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Linh ho t (volatile): ư c s d ng v i các bi n thông báo r ng giá tr c a bi n có th ư c thay i vài l n khi th c thi chương trình và giá tr c a nó không ư c t vào thanh ghi. Phương th c này có th ư c hi n th c trong m t l p con tìm di n tích m t hình c th như hình ch nh t. hình vuông … Phương th c n p ch ng là m t hình th c a hình trong quá trình biên d ch. System. có cùng m t tên song có danh sách các tham s khác nhau. Phương th c này cho phép m t l p t ng quát ch nh các phương th c s là phương th c chung trong các l p con.out. ….

• Phương th c ghi è không ph i là phương th c static (non-static).println("In the super class"). } public void message() { System. • lass SupperClass // T o l p cơ b n { int a. ây ta dùng t khoá “this” bi u th i tư ng hi n hành. } } //overloaded constructor // constuctor Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 53 .Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 //overloaded –defined the second time with different parameters protected void performTask(double salary. …. Phương th c ghi è ư c nh nghĩa l i các l p con. } Phương th c kh i t o c a l p có th ư c n p ch ng.out. trong khi ó ‘super’ ư c s d ng ch i tư ng l p cha. o n mã sau ây mô t phương th c ghi è.out. SuperClass() { } SuperClass(int b) { a=b. int bonus){ …… System.println(“Total Salary is: ” + salary+bonus).

Khi t o m t i tư ng c a m t l p. ây ki u i tư ng ư c gán cho ‘spObj’ s ch ư c xác nh khi chương trình th c thi.out.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 class SubClass Extends SuperClass {// derriving a class int a. Phương th c kh i t o l p Phương th c kh i t o l p là m t lo i phương th c c bi t r t khác v i các phương th c thông thư ng. nh ng giá tr mà b n truy n vào ph i kh p v i nh ng tham s c a phương th c kh i t o (s lư ng. } public void message(){ // overiding the base class message() System.message()’ thu c phương th c l p c a SubClass. i u này ư c bi t dư i khái ni m ‘liên k t ng’ (dynamic binding). phương th c kh i t o l p có th b n p ch ng (overload) Ví d m t phương th c kh i t o Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 54 . Gi ng như các phương th c khác. Phương th c kh i t o l p có hai lo i: Tư ng minh (explicit): B n có th l p trình nh ng phương th c kh i t o l p khi nh nghĩa l p. B n có th nh nghĩa nhi u phương th c kh i t o cho m t l p. Câu l nh ‘spObj. SubClass(int a) {//subclass constructor this. Nó không có ki u tr v . } } chi u Bây gi chúng ta s t o ra m t n nó như sau: i tư ng l p cha và gán m t l p nh tham SuperClasss spObj=new SubClass(22). JVM cung c p m t phương th c kh i t o ng m nh. th t và ki u d li u c a các tham s ) Ng m nh (implicit): Khi b n không nh nghĩa m t phương th c kh i t o cho m t l p. Nó có tên trùng v i tên c a l p.a. Hàm kh i t o l p th c thi như m t phương th c ho c m t ch c năng bình thư ng song nó không tr v b t c m t giá tr nào.prinln(“In the sub class”). Nói chung chúng ư c dùng kh i t o các bi n thành viên c a m t l p và nó ư c g i m i khi b n t o ra i tư ng c a l p ó.

3. quan h và so sánh trên các bi u th c. Phương th c kh i t o bao g m tên và tu i. Lý do là l p cha hình thành trư c khi có các l p con. Chương trình 3. Chú ý r ng t khoá ‘this’ ư c s d ng tham chi u n i tư ng hi n hành c a l p. this.8 Các toán t M t chương trình th c t bao hàm vi c t o ra các bi n.4 class Employee{ String name.name = varname. int age. Java cung c p nhi u d ng toán t sau: Toán t Toán t Toán t Toán t Toán t Toán t s h c bit quan h logic i u ki n gán Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 55 . } public static void main (String arg[]){ Employee e = new Employee ("Allen”. Các toán t k t h p các giá tr ơn ho c các bi u th c con thành nh ng bi u th c m i. ph c t p hơn và có th tr v giá tr . } } Phương th c kh i t o c a l p d n xu t Phương th c kh i t o c a m t l p d n xu t có tên trùng v i tên c a l p d n xu t ó. Employee (String varname. 30).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 o n mã sau ây nh nghĩa m t phương th c kh i t o tư ng minh cho m t l p Employee. s h c. i u này liên quan n vi c th c hi n các phép toán logic. int varage){ this.age = varage. Câu l nh dùng g i phương th c kh i t o c a cha ph i là câu l nh u tiên trên phương th c kh i t o c a l p con ó. Chúng ư c coi như các tham s và gán các giá tr c a chúng vào các bi n c a l p.

tương ương v i a=a-1 C ng và gán giá tr C ng các giá tr c a toán h ng bên trái vào toán h ng bên ph i và gán giá tr tr v vào toán h ng bên trái. Ví d a++ tương ương v i a= a+1 Gi m d n Gi m giá tr c a bi n 1 ơn v . Ví d 5*3 k t qu là 15 Chia Tr v giá tr là thương c a phép chia % Ví d 6/3 k t qu là 2 Phép l y modulo Giá tr tr v là ph n dư c a phép chia ++ -+= Ví d 10%3 giá tr tr v là 1 Tăng d n Tăng giá tr c a bi n lên 1.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Các toán t s h c Các toán h ng c a các toán t s h c ph i d ng s . Các toán h ng ki u boolean không s d ng ư c. Toán t + Mô t C ng.Tr v giá tr t ng hai toán h ng Ví d 5+3 tr v k t qu là 8 Tr Tr v giá tr khác nhau gi a hai toán h ng ho c giá tr ph nh c a toán h ng. *= Ví d c-= a tương ương v I c=c-a Nhân và gán Nhân các giá tr c a toán h ng bên trái v i toán toán h ng bên ph i Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t * / Trang 56 . -= Ví d c+=a tương ương c=c+a Tr và gán giá tr Tr các giá tr c a toán h ng bên trái vào toán toán h ng bên ph i và gán giá tr tr v vào toán h ng bên trái. Ví d 5-3 k t qu là 2 và –10 tr v giá tr âm c a 10 Nhân Tr v giá tr là tích hai toán h ng. M t vài ki u toán t ư c li t kê trong b ng dư i ây. Ví d a-. song các toán h ng ký t cho phép s d ng lo i toán t này.

println(“p+q is ”+s). /= Ví d c *= a tương ương v i c=c*a Chia và gán Chia giá tr c a toán h ng bên trái cho toán toán h ng bên ph i và gán giá tr tr v vào toán h ng bên trái. double x=25. System.println(“p%q is ”+s). System. System.println(“Value of p before operation is ”+p).s.out.5 Các toán t s h c Chương trình sau mô t vi c s d ng toán t s h c: class ArithmeticOp { public static void main(String args[]){ int p=5.y=14.r=20. Ví d c%=a tương ương v i c=c%a B ng 3. s=p+q. s=p%q.println(“x-y is ” +z).out. s*=r.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 và gán giá tr tr v vào toán h ng bên trái. System .println(“s*=r is ”+s).out.out.z. p++. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 57 .out.25. %= Ví d c /= a tương ương v i c=c/a L y s dư và gán Chia giá tr c a toán h ng bên trái cho toán toán h ng bên ph i và gán giá tr s dư vào toán h ng bên trái.println(“Value of p after operation is ”+p). System.75. System. z=x-y.out.q=12.

out.out.println(“Value of z after operation is”+z).50.println(“z-=2. Ví d a=10 thì ~a=-10 Toán t AND Tr v giá tr là 1 n u các toán h ng là 1 và 0 trong các trư ng h p khác.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 z-=2. System.println(“x/y is” +z). Ví d n u a=1và b=0 thì a&b tr v giá tr 0 Toán t OR | Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 58 .println(“Value of z before operation is”+z). Toán t Bit d a trên cơ s i s Boolean.0 x/y is 1. M t vài d ng toán t ki u này ư c li t kê dư i ây Toán t ~ & Mô t Ph nh bit (NOT) Tr v giá tr âm c a m t s . z=x/y.8070175438596429 Toán t bit Các toán t dang Bit cho phép ta thao tác trên t ng Bit riêng bi t trong các ki u d li u nguyên thu . z--.out. System . System. System. Nó th c hi n phép tính trên hai bit có v trí tương ng trên hai toán h ng t o ra m t k t q a m i.0 Value of z after operation is 8. } } u ra c a chương trình là p+q is 17 p%q is 5 s*=r is 100 Value of p before operation is 9.50 is “+z).out.

>> << Ví d x=31 t c là 00011111 v y x>>2 s là 00000111. gi nguyên d u cu s âm. D ch sang trái Chuy n toàn b các bít cu m t s sang trái m t v trí. K t qu c a m t bi u th c có dùng các toán t quan h là nh ng giá tr Boolean (logic “ úng” ho c “sai”).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ^ Tr v giá tr là 1 n u m t trong các toán h ng là 1 và 0 trong các trư ng h p khác. Ví d n u a=1và b=1 thì a^b tr v giá tr 0 D ch sang ph i Chuy n toàn b các bít cu m t s sang ph i m t v trí. Toán h ng bên trái là s b d ch còn s bên ph i ch s v trí mà các bít c n d ch. Tr v giá tr “true” n u a l n hơn b. Toán t == Mô t So sánh b ng Toán t này ki m tra s tương ương c a hai toán h ng Ví d if (a= =b) tr v giá tri “True” n u giá tr c a a và b như nhau So sánh khác Ki m tra s khác nhau c a hai toán h ng > Ví d if(a!=b) Tr v giá tr “true” n u a khác b L n hơn Ki m tra giá tr c a toán h ng bên ph i l n hơn toán h ng bên trái hay không Ví du if(a>b) . Các toán t quan h ư c s d ng trong các c u trúc i u khi n. tr v ‘False’ Nh hơn != < Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 59 . gi nguyên d u c a s âm. B ng 3.6 Các toán t Bit Các toán t quan h Các toán t quan h ki m tra m i quan h gi a hai toán h ng. Ví d n u a=1và b=0 thì aIb tr v giá tr 1 Exclusive OR Tr v giá tr là 1 n u ch m t trong các toán h ng là 1 và tr v 0 trong các trư ng h p khác. Toán h ng bên trái là s b d ch còn s bên ph i ch s v trí mà các bít c n d ch.ng ơc lai (nh hơn ho c b ng ).

out.6 class RelationalOp { public static void main (String args[]){ float a= 10. ng ơc l i (l n hơn ho c b ng tr v ‘False’ L n hơn ho c b ng Ki m tra giá tr c a toán h ng bên ph i có l n hơn ho c b ng toán h ng bên trái hay không Ví du if(a>=b) .6 Các toán t quan h o n chương trình sau ây mô t vi c s d ng các toán t quan h >= <= Chương trình 3.0. ng ơc l i (l n hơn tr v ‘false’) B ng 3. ng ơc l i (nh hơn tr v ‘False’ Nh hơn ho c b ng Ki m tra giá tr c a toán h ng bên ph i có nh hơn ho c b ng toán h ng bên trái hay không Ví du if(a<=b) . Tr v giá tr “true” n u a nh hơn b .out.println(“a and b are not equal”). double b=10.println(a and b are equal”).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Ki m tra giá tr c a toán h ng bên ph i có nh hơn toán h ng bên trái hay không Ví du if(a<b) . if (a== b) System. Tr v giá tr “true” n u a l n hơn ho c b ng b .0f. } } K t qu chương trình s hi n th a and b are not equal Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 60 . Tr v giá tr “true” n u a nh hơn ho c b ng b . else System.

Giá cũng s ư c gi m n u c hai i u ki n u ư c th a mãn XOR Tr v giá tr True n u ch m t trong các giá tr là True. B ng 3. B i v y khi ki m tra giá tr c a các toán h ng. Ví d : Quá trình th c thi các dòng l nh ti p t c cho thúc chương trình. M t vài toán t ki u này ư c ch ra dư i ây Toán t & Mô t Và (AND) Tr v m t giá tr “ úng” (True) n u ch khi c hai toán t có giá tr “True” Ví d : if(sciencemarks>90) AND (mathmarks>75) thì gán “Y” cho bi n “ ư c nh n h c b ng” Ho c (OR) Tr v giá tr “True” n u m t giá tr là True ho c c hai True u là I ^ Ví d N u age_category is ‘Senior_citizen’ OR special_category is ‘handicapped’ thì gi m giá tua l hành. d ng d li u có khác nhau.8 Các toán t logic n khi k t ! Các toán t i u ki n c bi t vì nó g m ba thành ph n c u Toán t i u ki n là m t lo i toán t thành bi u th c i u ki n Cú pháp : bi u th c 1?bi u th c 2: bi u th c 3. Các toán t logic Các toán t logic làm vi c v i các toán h ng Boolean. Chuy n giá tr t True sang False và ngư c l i. ki u d li u c n ph i ư c ki m tra. a là ki u float còn b là ki u double. các trư ng h p còn l i cho giá tr False (sai) Toán h ng ơn t NOT. Tuy v y chúng không ph i là cùng m t ki u. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 61 .Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Trong chương trình trên c a và b là nh ng s có d u ph y ng.

!= Các toán t logic và Bit như &&.-. N u nh ng ngư i này có tu i là 55. 5./=.II.-Các toán t s h c và các toán t d ch như *. sau ó giá tr c a ‘s’ ư c gán cho ‘r’ và c ti p như v y. B ng dư i ây li t kê th t th c hi n các toán t trong Java Th t 1. B n có th gán nhi u giá n nhi u bi n cùng m t lúc. u tiên giá tr bi n num ư c gán cho ‘s’./.r. Tr tr v giá tr True ho c False bi u th c 2: Giá tr tr v n u bi u th c 1 xác nh là True bi u th c 3: Giá tr tr v n u bi u th c 1 xác nh là False Câu l nh sau ây ki m tra có nh ng ngư i i làm b ng vé tháng có tu i l n hơn 65 không và gán m t tiêu chu n cho h . N u b n s dùng nhi u ngo c ơn l ng nhau thì toán t n m trong ngo c ơn Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 62 .-. Toán t Các toán t ơn như +.&.+.>> Các toán t quan h như >. 4.= =. Th t ưu tiên quy t nh tr t t th c hi n các toán t trên các bi u th c.9 Th t ưu tiên Thay i th t ưu tiên thay i th t ưu tiên trên m t bi u th c.+=. int p. Thì giá tr trong bi n num ư c gán cho nhi u bi n trên m t dòng l nh ơn. 2.s.-= B ng 3.q. int num = 20000. 3. Dòng l nh cu i cùng ư c th c hi n t ph i qua trái.*=.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 bi u th c 1: Bi u th c logic. tiêu chu n gán là “Regular” CommuterCategory=(CommuterAge>65)?”Senior Citizen”: “Regular” tr Toán t gán (=) dùng gán m t giá tr vào m t bi n.<.>=. T ng ph n c a bi u th c ư c gi i h n trong ngo c ơn ư c th c hi n trư c tiên.I. b n có th s d ng d u ngo c ơn. Ví d o n l nh sau gán m t giá tr cho bi n num.<=. Th t ưu tiên c a các toán t Các bi u th c ư c vi t ra nói chung g m nhi u toán t . p=q=r=s=num.<<.++.^ Các toán t gán như =.

Vi c nh d ng này c n s tr giúp c a chu i thoát (Escape sequences) do Java cung c p Chúng ta hãy xem ví d dư i ây System. i u khi n lu ng cho phép ngư i phát tri n ph n m m ki m tra s t n t i c a m t i u ki n nào ó và ra quy t nh phù h p v i i u ki n ó.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 phía trong s th c thi trư c.10 i u khi n lu ng T t c các môi trư ng phát tri n ng d ng u cung c p m t quy trình ra quy t nh (decision-making) ư c g i là i u khi n lu ng. 3. sau ó n các vòng phía ngoài.9 nh d ng d li u xu t dùng chu i thoát Nhi u khi d li u xu t ư c hi n th trên màn hình. i u khi n r nhánh M nh M nh Vòng l p Vòng l p while Vòng l p do-while Vòng l p for if-else swich-case Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 63 .out. Nhưng trong ph m vi m t ngo c ơn thì quy t c th t ưu tiên v n gi nguyên tác d ng. nó i u khi n vi c th c thi ng d ng.chúng c n ph i ư c nh d ng.println(“Happy\tBirthday”). Vòng l p là m t c u trúc chương trình giúp b n có th dùng th c hi n vi c l p l i các hành ng khi th c thi chương trình mà không c n vi t l i các o n chương trình nhi u l n.10 Các chu i thoát 3. Cho ta d li u xu t như sau : Happy Birthday B ng dư i ây li t kê m t s ch i thoát và công d ng c a chúng Chu i thoát \n \r \t \\ \’ \” Mô t ưa con tr n dòng k ti p (B t u m t dòng m i ) ưa con tr v u dòng (Gi ng ký t carriage return) ưa con tr n v trí Tab-Stop (Như v trí Tab cu ký t ) In v ch chéo ngư c (backslash) In d u nháy ơn (‘) In d u nháy kép (“) B ng 3.

} else{ action 2 statements. Bi u th c này tr v giá tr True ho c False action 1: Các dòng l nh ư c th c thi khi giá tr tr v là True else: T khoá xác v giá tr False nh các câu l nh ti p sau ư c th c hi n n u i u ki n tr action 2: Các câu l nh ư c th c thi n u i u ki n tr v giá tr False o n chương trình sau ki m tra xem các s là ch n hay l và hi n th thông báo phù h p Chương trình 3.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Câu l nh if-else Câu l nh if-else ki m tra k t qu c a m t i u ki n và th c thi m t thao tác phù h p trên cơ s k t qu ó.println (num +”is an odd number”). else System. } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 64 .out.7 class CheckNumber{ public static void main(String args[]{ int num =10.println (num+ “is an even number”).out. } Condition: Bi u th c Boolean như toán t so sánh. if(num %2 == 0) System. D ng c a câu l nh if-elsse r t ơn gi n Cú pháp If (conditon){ action 1 statements.

Bi n ch a m t giá tr xác nh value1. Thông báo “10 is an even number” ư c in ra. break.4 If-else Tom Giám Else-if c John > 3 năm kinh else nghi m Henry if Câu l nh switch-case Phát bi u switch-case có th ư c s d ng t i câu l nh if-else. break. } expession . Vi c s d ng câu l nh switch-case cho phép vi c l p trình d dàng và ơn gi n hơn.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 } o n chương trình trên num ư c gán giá tr nguyên là 10. break.…. : case ‘valueN’: actionN statement. default: default_action statement. Nó ư c s d ng trong tình hu ng m t bi u th c cho ra nhi u k t qu . case ‘value’:action 2 statement. action1.valueN: Các giá tr h ng s phù h p v i giá tr trên bi n expression . b i v y không c n ph i ư c ưa vào d u ngo c móc. Trong câu l nh if-else i u ki n num %2 tr v giá tr 0 và i u ki n th c hi n là True.action2…actionN: Các phát bi u ư c th c thi khi m t trư ng h p tương ng có giá tr True Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 65 . Cú pháp swich (expression){ case ‘value’:action 1 statement. Lưu ý r ng cho n gi ch có m t câu l nh tác ng ư c vi t trong o n “if” và “else”. Hình v dư i ây mô t cách dùng if-else: Tên i u ki n Tăng lương Hình 3.value 2.

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

break: T khoá ư c s d ng b qua t t c các câu l nh sau ó và giành quy n i u khi n cho c u trúc bên ngoài switch default: T khóa tuỳ ch n ư c s d ng ch rõ các câu l nh nào ư c th c hi n ch khi t t c các trư ng h p nh n giá tr False default - action: Các câu l nh ư c th c hi n ch khi t t c các trư ng h p nh n giá tr False o n chương trình sau xác nh giá tr trong m t bi n nguyên và hi n th ngày trong tu n ư c th hi n dư i d ng chu i. ki m tra các giá tr n m trong kho ng 0 n 6, chương trình s thông báo l i n u n m ngoài ph m vi trên.

Chương trình 3.8 class SwitchDemo{ public static void main(String agrs[]) { int day =4; switch(day) { case 0 : System.out.println(“Sunday”); break; case 1 : System.out.println(“Monday”); break; case 2 : System.out.println(“Tuesday”); break; case 3 : System.out.println(“Wednesday”); break; case 4 : System.out.println(“Thursday”); break; case 5: System.out.println(“Friday”); break;

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 66

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

case 6 :

System.out.println(“Satuday”); break;

default: System.out.println(“Invalid day of week”); } } }
N u giá tr c a bí n day là 4 ,chương trình s hi n th Thursday,và c ti p như v y .

Vòng l p While
Vòng l p while ư c s d ng khi vòng l p ư c th c hi n mãi cho n khi i u ki n th c thi v n là True. S lư ng l n l p không ơc xác nh trư c song nó s ph thu c vào t ng i u ki n.

Cú pháp while(condition){ action statement; : }
condition: Bi u th c Boolean, nó tr v giá tr True ho c False. Vòng l p s ti p t c cho n khi nào giá tr True ư c tr v . action statement: Các câu l nh ư c th c hi n n u condition nh n giá tr True o n chương trình sau tính giai th a c a s 5. Giai th a ư c tính như tích 5*4*3*2*1.

Chương trình 3.9 class WhileDemo{ public static void main(String args[]){ int a = 5,fact = 1; while (a >= 1) {

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 67

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

fact *=a; a--; } System.out.println(The Factorial of 5 is “+fact); } }
ví d trên, vòng l p ư c th c thi cho n khi i u ki n a>=1 là True. Bi n a ư c khai báo bên ngoài vòng l p và ư c gán giá tr là 5. Cu i m i vòng l p, giá tri c a a gi m i 1. Sau năm vòng giá tr c a a b ng 0. i u ki n tr v giá tr False và vòng l p k t thúc. K t qu s ư c hi n th “ The factorial of 5 is 120” o n chương trình sau hi n thi t ng c a 5 s ch n u tiên

Chương trình 3.11 class ForDemo{ public static void main(String args[]){ int i=1,sum=0; for (i=1;i<=10;i+=2) sum+=i; System.out.println (“sum of first five old numbers is “+sum); } }
ví d trên, i và sum là hai bi n ư c gán các giá tr u là 1 và 0 tương ng. i u ki n ư c ki m tra và khi nó còn nh n giá tr True, câu l nh tác ng trong vòng l p ư c th c hi n. Ti p theo giá tr c a i ư c tăng lên 2 t o ra s ch n ti p theo. M t l n n a, i u ki n l i ư c ki m tra và câu l nh tác ng l i ư c th c hi n. Sau năm vòng, i tăng lên 11, i u ki n tr v giá tr False và vòng l p k t thúc. Thông báo: Sum of first five odd numbers is 25 ư c hi n th .

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 68

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

Tóm t t bài h c
• L nh import ư c s d ng trong chương trình truy c p các gói thư vi n Java. • Chương trình Java ch a m t t p các gói. Chương trình có th ch a các dòng gi i thích. Trình biên d ch s b qua các dòng gi i thích này. • “Token” là thành ph n nh nh t c a chương trình. Có năm lo i “token”
inh danh (identifiers) T khóa (keywords) Ký t phân cách (separators) Nguyên d ng (Literals) Các toán t

• Java có các ki u d li u xây d ng s n g I là ki u d li u nguyên thu . Các bi n ư c khai báo v I m t d li u xác nh. Hãy th n tr ng khi khai báo tên bi n lo i tr kh năng nh m l n. • Java cung c p các ch nh truy xu t sau ây :
Công c ng (public) B o v (protected) Riêng tư (private)

• Java cung c p các b nghĩa (modifiers) sau ây:
Tĩnh (static) Tr u tư ng (abstract) final

• Kh i t o hàm có hai ki u :
Tư ng minh (Explicit) Ng m nh (Implicit)

• Java cung c p nhi u d ng toán t :
Các toán t s h c Các toán t bit Các toán t quan h Các toán t logic Toán t ì u ki n Toán t gán

ng d ng Java có m t l p ch a phương th c main. Các tham s có th ư c truy n vào phương th c main nh các tham s l nh (command line parameters). Java cung c p nh ng c u trúc sau: if-else

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 69

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 switch for while do while Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 70 .

System.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Ki m tra s ti n b 1. ……….……là s cài t c a các hành ng c a i tư ng 5. úng/Sai 6. Hãy ch các danh nh h p l : a.no 3. Tel_num b. ki u d li u d ng byte n m trong gi i h n t ………. JVM s cung c p m t hàm m c nh ho c m t hàm kh i t o n (implicit). } } 4. Cho bi t k t qu thu ươc khi th c hi n o n chương trình sau? class me { public static void main(String srgs[ ]) { int sales=820. 8678 d. Phương th c public có th truy c p phương th c private trong cùng m t l p. n………… 2.out. batch. ‘static’ hàm ý r ng phương th c không có mã và ư c b sung trong các l p con úng/Sai Khi b n không nh nghiã m t hàm kh i t o cho m t l p.println((sale +profit)/10*5). úng/Sai Vòng l p while th c thi ít nh t m t l n th m chí n u i u ki n ư c xác nh là False úng/Sai Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 71 . Trong Java. int profit=200. Emp1 c.

Vi t m t chương trình th c hi n nh ng vi c sau ây: a. Vi t chương trình c ng b y s h ng c a dãy sau: 1!+2!+3!……………. Hãy vi t m t o n chương trình in ra dòng ch ” Welcome to the world of Java” 2. c. nó s tính di n tích hình ch nh t. Khai báo và gán giá tr u cho các bi n m và n là 100 và 200 tương ng. d. nó s tính di n tích tương ng. hi n th k t qu tương ng. b. Ki m tra giá tr n là ch n hay l . Theo các i u ki n: n u m b ng 0. Khi m t giá tr ư c truy n vào phương th c kh i t o. Vi t m t chương trình hi n th t ng các b i s c a 7 n m gi a 1 và 100. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 72 . Lúc ó. 3. Hãy vi t hai phương th c kh i t o tư ng minh cho m t l p dùng tính di n tích hình ch nh t. N u m l n hơn n . nó cho r ng dài và chi u r ng b ng nhau và b ng giá tr truy n vào.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Bài t p 1. 4. hi n th k t qu tương ng. 5. Khi hai giá tr ư c truy n vào.

nhưng m t giao di n thì không th có m t phương th c c th nào có hành vi c a c a riêng mình.1 Gi i thi u Gói và giao di n là hai thành ph n chính c a chương trình Java. Các giao di n c n ư c hi n th c.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương 4: CÁC GÓI & GIAO DI N N i dung chính nh nghĩa m t giao di n Cài t m t giao di n S d ng giao di n như là m t ki u d li u nh nghĩa gói T o và s d ng các gói Vai trò c a các gói trong vi c i u khi n truy c p Nh ng thành ph n c a gói java. Giao di n ư c s d ng thay th m t l p tr u tư ng. và nh nghĩa l p. không có m t s k th a mã th c thi nào. nhưng không th t o ra ư c i tư ng. Giao di n tương t như các l p tr u tư ng. Các giao di n có th ư c s d ng ch nh m t t p các phương th c. 4. T t c nh ng phát bi u khác tuỳ ch n. Các chương trình Java có th th a k ch m t l p t i m t th i i m. M t t p tin ngu n Java có th ch a m t ho c t t c b n ph n sau ây: M t câu l nh khai báo gói. Nh ng câu l nh nh p thêm các gói ho c các l p khác vào chương trình.2 Các giao di n Giao di n là m t trong nh ng khái ni m quan tr ng nh t c a ngôn ng Java. nhưng có th hi n th c hàng lo t giao di n. l nh nh p các gói. Chương trình nên ư c vi t theo th t : t tên gói. Các phương th c này có th ư c hi n th c b i m t hay nhi u l p.lang Nh ng thành ph n c a gói java. Các bư c t o m t giao di n ư c li t kê dư i ây: nh nghĩa giao di n: M t giao di n ư c nh nghĩa như sau: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 73 . M t khai báo l p công c ng. Nó cho phép m t l p có nhi u l p cha. M t t p tin ngu n Java s có khai báo l p public ơn. và ư c nh p m t cách tư ng minh vào nh ng l p m i ư c nh nghĩa. S khác nhau ch m t l p tr u tư ng có th có nh ng hành vi c th . M t l p tr u tư ng có th ư c th a k . M t s các l p d ng riêng tư c a gói.util 4. Các gói ư c lưu tr theo ki u phân c p.

nhưng chúng có th th a k các giao di n khác.java M t giao di n ư c hi n th c v i t khoá “implement”. b n c n ch ra hành vi c a phương th c. Hi n th c giao di n Các giao di n không th th a k các l p. Nói m t cách khác.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương trình 4. N u khi b n hi n th c m t giao di n mà th a k các giao di n khác. } Chương trình trên ư c d ch như sau: javac myinterface. Mycount Hãy ghi nh các lưu ý sau trong khi t o m t giao di n: T t c các phương th c trong các giao di n này ph i là ki u public.int y). các tên s m t d u ph y. Ví d : class demo implements myinterface N u nhi u hơn m t giao di n ư c th c thi. T t c các phương th c trong các giao di n Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 74 . Trong trư ng h p trên. } //Giao di n nh nghĩa các h ng s public interface myconstants{ public static final double price=1450. b n nh nghĩa è các phương th c trong giao di n m i giao di n ã th a k .1 //Giao di n v i các phương th c public interface myinterface{ public void add(int x.int y. public void volume(int x. Trong ví d trên. giao di n cho phép ng d ng m i quan h “is a” .00. các phương th c ch ư c khai báo. mà không ư c nh nghĩa. Các phương th c ư c nh nghĩa trong m t l p mà l p này hi n th c giao di n. i u này ư c trình bày như sau: ư c ngăn cách v i nhau b i class Demo implements MyCalc. public static final int counter=5.int z). Các phương th c ph i ư c nh nghĩa trong m t l p mà l p ó hi n th c giao di n này.

4. khi khai báo các phương th c trong giao di n.out.io.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ph i là ki u public..3 Các gói Gói ư c coi như các thư m c.volume(10.int z) { System.10). M i gói g m có nhi u l p. và/ho c các giao di n ư c coi như là các thành viên c a nó. //Gi s phương th c volume ư c khai báo trong giao di n } public static void main(String args[]){ Demo d=new Demo(). có nghĩa là nh nghĩa m t ki u d li u tham chi u m i. Ta có th s d ng các tên giao di n b t c nơi âu như b t kỳ ki u d li u khác.20). private. class Demo implements myinterface{ public void add(int x. ó là m t Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 75 . o n mã Chương trình 4.println(“ “+(x+y)). B n không ư c s d ng các t khóa b sung khác như protected.. ó là nơi b n t ch c các l p và các giao di n c a b n.int y) { System.2 bi u di n m t giao di n ư c cài t như th nào: Chương trình 4. d. //Gi s phương th c add ư c khai báo trong giao di n } public void volume(int x. Ki u c a bi n tham chi u ó là tên c a giao di n. d. Ch có m t th hi n c a l p mà l p ó th c thi giao di n có th ư c gán cho m t bi n tham chi u.add(10.out.2 import java.println(“ “+(x*y*z)). Các chương trình Java ư c t ch c như nh ng t p c a các gói.10.*.int y. } } Khi nh nghĩa m t giao di n m i.

S khai báo sau ây là h p l và không h p l : H pl package mypackage. Hãy ghi nh các i m sau trong khi t o gói: o n mã ph i b t u v i m t phát bi u “package”. Tương t t t c các t p tin khác. import java.*. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 76 . Khi b n ang làm vi c v i m t chương trình ng d ng. các tên gói s b t u b ng m t ch thư ng phân bi t gi a l p và gói. Các gói cho phép b n b o v các l p. i u này nói lên r ng l p ư c nh nghĩa trong t p tin là m t ph n c a gói xác nh. ôi lúc b n mu n s d ng tên gi ng nhau mà tên ó liên quan n l p khác. m i l p trong m t gói c n ư c biên d ch. Các gói cũng có th ch a các gói khác.*. i u ó tr nên d dàng khi ta t ch c các t p tin l p thành các gói khác nhau.io. sau chúng b n có th b t u nh nghĩa l p c a b n. T t c các i u mà b n c n làm là t các l p và các giao di n có liên quan v i nhau vào các thư m c riêng. Quy ư c r ng. Các tên c a gói có th ư c s d ng nh n d ng các l p. và làm cho vi c xác nh v trí tr nên d dàng và s d ng các t p tin c a l p m t cách phù h p. Nói tóm l i. Các l p ó c n ư c t ch c m t cách h p lý. t o ra m t l p là thành viên c a gói. như sau: package mypackage. Khi b n làm vi c v i m t s các l p b n s c m th y khó quy t nh t tên cho các l p và các phương th c. các gói có ích cho các m c ích sau: Chúng cho phép b n t ch c các l p thành các ơn v nh hơn (như là các thư m c). v i m t cái tên ph n ánh ư c m c ích c a các l p.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 phương án thu n l i lưu tr các nhóm c a nh ng l p có liên quan v i nhau dư i m t cái tên c th .io. Giúp tránh cho vi c t tên b xung t (trùng l p tên). Không h p l import java. b n t o ra m t s l p. mà thư m c ó l i là tên gói c a b n. d li u và phương th c m c r ng hơn trên m t n n t ng class-to-class. Mã ngu n ph i n m trong cùng m t thư m c. Hãy tư ng tư ng r ng m i gói gi ng như m t thư m c con. b n c n b t u mã ngu n c a b n v i m t khai báo gói. hãy nh p (import) chúng vào mã ngu n c a b n. Các phát bi u khác có th xu t hi n sau khai báo gói là các câu l nh nh p. Các gói gi u các l p tránh vi c t tên b xung t. cho chương trình Java c a b n có kh năng s d ng các gói ó.

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 package mypackage.util java. Khi b n b t u vi c phát tri n cho m t ng d ng l n. 4. Bao g m các l p b n c n th c thi m t applet trong trình duy t.*. B n c n t ch c các l p ó trong các thư m c khác nhau d dàng truy c p. b n ph i t chúng vào các gói.applet java.net Mô t Không c n ph i khai báo nh p.awt java.io.1 T o m t gói Gói là m t phương th c h u d ng nhóm các l p mà tránh ư c các tên trùng nhau. Máy o Java s qu n lý các thành ph n n m trong các gói ã ư c nh p vào. Có các tuỳ ch n sau trong khi nh p vào m t gói: Có th nh p vào m t t p tin c th t gói: import java.1 Các gói trong Java.. l ch. Gói này luôn ư c nh p cho b n. v.v. N u b n không khai báo các gói trong o n mã c a b n.mypackage. Bên c nh ó.calculate Có th nh p toàn b gói: import java. như là các c u trúc d li u. gói m c nh này ch có ý nghĩa cho các ng d ng nh ho c các ng d ng t m th i. Cung c p nhi u l p và nhi u giao di n ti n ích khác nhau. Ý nghĩa l n nh t c a gói là b n có kh năng s d ng các tên l p gi ng nhau. Các bư c sau ây cho phép t o nên m t gói do ngư i dùng nh nghĩa: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 77 . Java còn cung c p thêm nhi u gói phát tri n ng d ng và applet.io java. làm ư c i u này. b n có khuynh hư ng phát tri n m t s các l p. Các thành ph n xây d ng giao di n ho (GUI). b ng dư i ây c p n m t vài gói có s n c a Java: Gói java. Các l p ư c nh nghĩa b i ngư i s d ng cũng có th ư c nhóm l i trong các gói.mypackage.*.3. B n thân Java ã ư c cài t s n m t t p các gói. L nh nh p import -java. Cung c p các l p và các giao di n cho vi c l p trình m ng TCP/IP. thì các l p và các giao di n c a b n sau khi k t thúc s n m trong m t gói m c nh mà không có tên. nhưng b n ph i t chúng vào các gói khác nhau. ngày tháng. B ng 4.lang java. Bao g m các l p tr giúp cho b n t t c các thao tác vào ra. Thông thư ng. Các l p v i nh ng tên gi ng nhau có th t vào các gói khác nhau.

Máy o Java (JVM) qu n lý t t c các ph n t n m trong gói ó. i u này ch ra r ng l p ư c nh nghĩa trong t p tin là m t ph n c a gói xác nh. S d ng phát bi u import nh p các gói chu n theo yêu c u. Calculate(int n) { … var = n. Khai báo và nh nghĩa các l p s n m trong gói ó.*.util. package mypackage. public class Calculate // nh nghĩa m t l p { int var.util. có th ư c truy c p t bên ngoài.*. o n mã ph i b t u v i khai báo gói. T t c các thành ph n c a gói s là public. //khai báo gói import java. import java.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Khai báo gói b ng cách s d ng cú pháp thích h p. //các phương th c //… public class Display // nh nghĩa m t l p { …//Các phương th c } } } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 78 . package mypackage.

l p ho c giao di n ó s n m trong gói m c nh mà không có tên. và t p tin nén ch a các l p c a JDK.mypackage.*. javac –d d:\temp Calculate.Calculate.Calculate(). import mypackage.class vào thư m c ư c ch rõ. cho các chương trình Java khác s d ng ư c các gói ó. và d ch các l p ư c nh nghĩa trong gói.2 Thi t l p ư ng d n cho l p Chương trình d ch và chương trình thông d ch tìm ki m các l p trong thư m c hi n hành. Vi c d ch có th th c hi n v i tham s “-d”. hãy khai báo chúng vào o n mã ngu n.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Lưu các nh nghĩa trên trong m t t p tin v i ph n m r ng .*. nh p m t l p ta dùng: import java. T o m t tham chi u sau: n các thành ph n c a gói.java N u khai báo gói không có trong chương trình. i u này có nghĩa các t p tin nén Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 79 . thì khi s d ng l p ó ph i ch ra l p ó gói nào. Ta dùng o n mã ơn gi n import java. Nói chung.mypackage. Cú pháp như sau: mypackage. nh p toàn b m t gói. và t t p tin .Calculate calc = new mypackage.java. 4. gói m c nh này thì ch có nghĩa cho các ng d ng nh ho c t m th i. ta làm như sau: import java.Calculate.3. } } N u phát bi u import cho gói ó không ư c s d ng. class PackageDemo{ public static void main(String args[]){ Calculate calc = new Calculate().io. Ch c năng này t o m t thư m c trùng v i tên gói. Hãy ghi nh các i m sau ây khi b n khai thác các gói do ngư i dùng nh nghĩa trong các chương trình khác: Mã ngu n c a các chương trình ó ph i t n t i trong cùng m t thư m c v i gói ư c nh nghĩa b i ngư i s d ng.

Khi b n th c thi o n mã c a b n. Nó ch thích h p khi thi t l p CLASSPATH ch y chương trình.class tương ng. Nó có th ư c d ch v i tuỳ ch n –d. cho n khi nó tìm th y l p c n tìm. double width. Tuy nhiên.int y){ return (x+y). danh sách này tr giúp tìm ki m các t p tin .class vào thư m c này. } public int add(int x. b n c n ph i t thi t l p classpath. public class calculate{ public double volume(double height. Classpath là m t danh sách các thư m c.int y){ return (x/y). b n c n ph i: Nh p l p ư c s d ng. mày o Java s tìm ki m các m c trong classpath theo th t các thư m c trong classpath. Nh p toàn b gói. ta không nên thi t l p môi trư ng classpath lâu dài.java Th t c a các m c trong classpath r t quan tr ng. B n c n d ch t p tin này.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ch a các l p c a JDK và thư m c hi nh hành ch a mã ngu n t ng ư c t vào classpath. trong m t vài trư ng h p. ch thi t l p ư ng d n cho vi c th c thi hi n th i. Ví d c a m t gói như sau: Chương trình 4. } public int divide(int x. Thông thư ng. S d ng các thành ph n c a gói. nh m t thư m c v i tên c a gói và t t p tin . ó javac nó t o Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 80 . javac –classpath c:\temp Packagedemo. } } s d ng gói này.3 package mypackage.double depth){ return (height*width*depth).

System.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 javac –d c:\temp calculate.4 import java.13.divide(20.*.calculate( ).32.out.2f. b n c n ph i s d ng tên l p v i tên gói.out. B ng sau ây s tóm t t quy n truy c p các thành ph n c a l p: Cùng l p Cùng gói.volume(10. Các l p ch a d li u và o n mã.println(“The addition is: ”+sum).calculate.out. Java cung c p nhi u m c truy c p thông qua các l p.add(10. int sum = calc. và lưu tr t p tin calculate.calculate calc = new mypackage.4 Gói và i u khi n truy xu t Các gói ch a các l p và các gói con. } } N u b n s d ng m t l p t m t gói khác.4). 4.println(“The division is: ”+sum). double vol = calc. class PackageDemo{ public static void main(String args[]){ calculate calc = new calculate(). mà không s d ng khai báo import cho gói ó. import mypackage. các gói và các ch nh truy c p.java Chương trình biên d ch t o m t thư m c ư c g i là “mypackage” trong thư m c temp.20).println(“The Volume is: ”+vol). int div = calc. System.32f).3f.l p th a k (Subclass) public Yes Yes protected Yes Yes No modifier Yes Yes private Yes No Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 81 . Ví d sau bi u di n cách s d ng m t gói: Chương trình 4.class vào thư m c này. thì khi ó. mypackage. System.io.

ta s d ng “l p bao b c” tương ng. Các phương th c c a m i l p này có trong ph n ph l c. Integer num1 = new Integer(“31”). Integer num2 = new Integer(“3”). Ví d m t vài phương th c c a l p wrapper: Boolean wrapBool = new Boolean(“false”).lang M c nh. chúng không th t o ra hay truy c p b ng phương th c. không c n l nh nh p gói java. B ng sau li t kê các l p trình bao b c. m i chương trình java u nh p gói java. 4.lang này trong chương trình.5 Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 82 . Vì th . Int sum = num1. L p bao b c Các ki u d li u nguyên th y thì không ph i là các i tư ng.intValue().lang.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Cùng gói-không Yes th a k (nonSubclass) Khác gói-l p th a Yes k (subclass) Khác gói-không Yes th a k (nonSubclass) B ng 4. t o và thao tác ki u d li u nguyên thu . Chương trình sau ây minh h a cách s d ng l p wrapper cho ki u d li u int Chương trình 4. //intValue() là m t hàm c a l p trình bao b c Integer. Ki u d li u boolean byte char double float int long short B ng 4. Vì th .intValue()*num2.2: Truy c p Yes Yes No Yes No No No No No n các thành ph n c a l p.3: Các l p trình bao b L p trình bao b c Boolean Byte Character Double Float Integer Long Short c cho các ki u d li u nguyên thu .5 Gói java.

parseInt(args[i]). System. String str3 = new String(ch).i++) sum+= Integer.’B’. các ph n t ph i ư c i sang ki u d li u int trư c khi c ng chúng.’E’}. và tr v m t giá tr s nguyên ư c.println(“T ng là: ”+sum). Các l p bao b c c a byte. Vì th . } } Vòng l p for ư c s d ng tìm t ng c a các s ư c truy n vào t dòng l nh. ngo i tr l p “Character” có m t phương th c tĩnh “valueOf()” nh n m t chu i.’C’. Nó cung c p các phương th c kh i t o (constructor) khác nhau: String str1 = new String( ). //str2 ch a “Hello World” char ch[] = {‘A’.’D’.out. Quá trình chuy n i ư c th c hi n v i s giúp c a l p trình bao b c “Integer”. Phương th c “parseInt()” trong l p “Integer” th c hi n quá trình chuy n i c a ki u d li u chu i sang ki u d li u s nguyên. String str2 = new String(“Hello World”). //str3 ch a “ABCDE” Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 83 .5. int.i<args. Thu c tính “length” xác nh s các ph n t trong m ng args[]. long. //str1 ch a m t chu i r ng. Các l p bao b c c a double và long cũng cung c p các h ng POSITIVE_INFINITY và NEGATIVE_INFINITY.length. 4. M ng args[] là ki u String.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 class CmdArg{ public static void main(String args[]){ int sum = 0. for(int i = 0.1 L p String Chu i là m t dãy các ký t . Các s ó ư c lưu tr trong m ng String args[]. T t c các l p trình bao b c. và short cung c p các h ng s MIN_VALUE và MAX_VALUE. L p String cung c p các phương th c thao tác v i các chu i.

Chúng ta s th o lu n v l p này trong ph n sau. //str4 ch a “AB” vì 0.là s lư ng ký t k t ký t b t Toán t “+” ư c s d ng c ng chu i khác vào chu i ang t n t i. n u tìm th y n u chu i ã t n t i thì không t o th hi n mà ch gán th tìm th y cho chu i m i. Vì c hai bi n “day” và “weekday” cũng u nh m ch vào chu i gi ng h t nhau trong String Pool.b ng cách s d ng phương th c concat( ) t i.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 String str4 = new String(ch. i u này có th ư c gán cho chu i ang t n t i. StrFinal = strFirst.0. strSecond.2). Ví d : String day = “Monday”. //…. bi n ó có giá tr là “Monday”. M i khi m t chu i ư c t o. Không gi ng như toán t “+”.tính t ký t b t u. phương th c này không thư ng xuyên n i hai chu i t i v trí cu i cùng c a chu i u tiên. m t th hi n cho bi n “day”. 2. Thay vào ó. Hình nh sau minh ho khái ni m c a “String Pool”. chu i m i ó s ch a giá tr c a c hai. m t th hi n ang t n t i ư c gán n bi n “weekday”. phương th c này tr v m t chu i m i. String Pool tìm ki m trong nó. Phương th c concat( ) ch làm vi c v i hai chu i t i m t th i i m. StrFirst = “Charlie”. gán v i m t chu i ang t n 4. có giá tr gi ng như c a bi n “day”.5.2 Chu i m c nh M t chương trình Java có th ch a nhi u chu i. ây. Toán t “+” này ư c g i như là “n i chu i”. ư c t o trong String Pool. Phương th c “concat( )” c a l p String cũng có th th c hi n vi c n i chu i. String weekday = “Monday”. “String Pool” i di n cho t t c các ch ư c t o trong chương trình. StrSecond = “Chaplin”. Ví d : String strFirst. Khi chu i b ng ch “weekday” ư c t o. n i chu i ư c th c hi n thông qua l p “StringBuffer”. u. ây. Vi c này ti t ki m r t nhi u không gian b nh .concat(strSecond). strFinal. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 84 .

Ví d : String name = new String(“Java Language”). 4. copyValueOf( ) Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 85 . Bi n “flag” ch a giá tr false. char ch = name.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 day Weekday 1 2 3 4 N Sunday Monday Hello Aptech World Hình 4.startsWith(“Java”).1 Khái ni m c a String Pool. startsWith( ) Phương th c này tr v giá tr ki u logic (Boolean). chúng ta s xem xét các phương th c c a l p String. Ví d : String strname = “Java Language”. boolean flag = strname. boolean flag = strname. endsWith( ) Phương th c này tr v m t giá tr ki u logic. ph thu c vào chu i có b t u v i m t chu i con c th nào ó không. Bi n “flag” ch a giá tr true.5. t ó v trí các s b t u t 0. charAt( ) Phương th c này tr v m t ký t t i m t v trí trong chu i.endsWith(“Java”).charAt(5).3 Các phương th c c a l p String Trong ph n này. Bi n “ch” ch a giá tr “L”. ph thu c vào chu i k t thúc b ng m t chu i con nào ó không. Ví d : String strname = “Java Language”.

indexOf(‘n’). char textArray[] = text.’u’. indexOf( ) Phương th c này tr v th t c a m t ký t nào ó. int index3 = day. String subname = String .println(“Uppercase: ”+lower. System.’g’.’e’}.2).5.’g’.toCharArray( ).out. Tham s u tiên ch nh v trí t nơi các ký t ph i ư c rút ra. String day = new String(“Sunday”). //ch a 2 int index2 = day.’a’.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Phương th c này tr v m t chu i ư c rút ra t m t m ng ký t ư c truy n như m t i s . //ch a m c 0 toUpperCase( ) Phương th c này tr v ch hoa c a chu i. Các câu l nh sau bi u di n các cách khác nhau c a vi c s d ng hàm.toUpperCase( )). toCharArray( ) Phương th c này chuy n chu i thành m t m ng ký t .’n’. Phương th c này cũng l y hai tham s nguyên. Ví d : String text = new String(“Hello World”).copyValueOf(name. và tham s th hai ch nh s ký t ư c rút ra t m ng. Bây gi bi n “subname” ch a chu i “ag”. //ch a –1 n u “z” không tìm th y t i v trí 2. int index1 = day. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 86 .indexOf(“Sun”). Ví d : char name[] = {‘L’. ho c m t chu i trong ph m vi m t chu i.’a’.indexOf(‘z’. String lower = new String(“good morning”).2).

o n mã sau String space = new String(“ System. Các i tư ng c a l p này r t m m d o.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 toLowerCase( ) Phương th c này tr v ch thư ng c a chu i. Hãy th th y s khác nhau trư c và sau khi c t b kho ng tr ng. 4.6 class StringBufferCons{ public static void main(String args[]){ StringBuffer s1 = new StringBuffer(). System.trim()).equals(name2). Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 87 .out.5.println(space. boolean flag = name1. L p này cung c p nhi u phương th c kh i t o.out. StringBuffer s2 = new StringBuffer(20). Chương trình 4. name2 = “APTECH”. System. Chương trình sau minh ho cách s d ng các phương th c kh i t o khác nhau t o ra các i tư ng c a l p này. String upper = new String(“APTECH”).4 L p StringBuffer L p StringBuffer cung c p các phương th c khác nhau thao tác m t i tư ng d ng chu i.println(space).out.toLowerCase( )).println(“Lowercase: “+upper. Spaces “). //Sau khi c t b kho ng tr ng equals() Phương th c này so sánh n i dung c a hai i tư ng chu i. ho c n i thêm d li u vào t i v trí cu i. trim() Phương th c này c t b kho ng tr ng hai u chu i. Bi n “flag” ch a giá tr false. ó là các ký t và các chu i có th ư c chèn vào gi a i tư ng StringBuffer. StringBuffer s3 = new StringBuffer(“StringBuffer”). String name1 = “Aptech”.

7 class test{ public static void main(String args[]){ StringBuffer s1 = new StringBuffer(5).length()). Phương th c “length()” c p n s các ký t mà i tư ng th c ch a. Chương trình 4.println(s1.println(“s3 = “+ s3). t l i. i s int ã ư c truy n n phương th c này. Dung lư ng c a StringBuffer có th thay i v i phương th c “ensureCapacity()”. m = “+s1.println(“Dung lư ng c a b nh //ch a 5 s1.ensureCapacity(8). Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 88 .capacity()). //ch a 0 System.length()).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 System. thì dung lư ng ư c t b ng giá tr tham s truy n vào. thì dung lư ng m i (NewCapacity) ư c t. //ch a 28 } } “length()” và “capacity()” c a StringBuffer là hai phương th c hoàn toàn khác nhau.out.println(s2. //ch a 20 System. N u dung lư ng m i nh hơn i s ư c truy n cho phương th c “ensureCapacity()”. //ch a 12 System.println(s2. System. trong khi “capacity()” tr v t ng dung lư ng c a m t i tư ng (m c nh là 16) và s ký t trong i tư ng StringBuffer.out.out.7 minh ho dung lư ng ư c tính toán và ư c t như th nào.out. System.out.capacity()).println(s3.out.capacity()).println(s3.capacity()). //ch a 16 System.out. i u ki n sau s ư c ki m Chương trình 4. và dung lư ng m i ư c tính toán như sau: NewCapacity = OldCapacity * 2 + 2 Trư c khi dung lư ng c a StringBuffer ư c tra: N u dung lư ng(NewCapacity) m i l n hơn i s ư c truy n cho phương th c “ensureCapacity()”.

out. insert() Phương th c này có hai tham s . Câu l nh s1. V trí chèn s l n hơn hay b ng 0. Thi t l p dung lư ng c a “s1” n 30 b i vì dung lư ng truy n vào là 30 thì l n hơn dung lư ng ư c tính toán (12*2+2).5. Ví d : StringBuffer str = new StringBuffer(“Java sion”).5 Các phương th c l p StringBuffer Trong ph n này. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 89 . } } Trong o n mã trên. dung lư ng ban u c a s1 là 5.println(“Dung lư ng c a b nh //ch a 12 s1. Thi t l p dung lư ng c a s1 n 12 =(5*2+2) b i vì dung lư ng truy n vào là 8 nh hơn dung lư ng ư c tính toán là 12 . chúng ta s xem xét các phương th c c a l p StringBuffer v i m t chương trình. System. ư c chuy n sang chu i và sau ó m i ư c chèn vào. s1.append(“evening”).out. B t kỳ i s nào. Giá tr trong s1 bây gi là “goodevening”. m t ký t (char). hay m t giá tr s th c (float) ư c chèn vào. Tham s th hai có th là m t chu i.ensureCapacity(30). Tham s u tiên là v trí chèn. tr ký t ho c chu i. Ví d : StringBuffer s1 = new StringBuffer(“Good”). và nh hơn hay b ng chi u dài c a i tư ng StringBuffer.capacity()).capacity()).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 System.ensureCapacity(8). m t giá tr nguyên (int).ensureCapacity(30). m = “+s1. append() Phương th c này n i thêm m t chu i ho c m t m ng ký t vào cu i cùng c a i tư ng StringBuffer.println(“Dung lư ng c a b nh //ch a 30 m = “+s1. s1. 4.

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 str.insert(1. char letter = str. t nơi mà ký t ư c l y ra. charAt() Phương th c này tr v m t giá tr ký t trong ư c ch nh. str. setCharAt() Phương th c này ư c s d ng thay th ký t trong m t StringBuffer b ng m t ký t khác t i m t v trí ư c ch nh. N u chi u dài ch nh nhi u hơn chi u dài d li u thì các ký t null ư c thêm vào ph n cu i c a StringBuffer StringBuffer str = new StringBuffer(10). name. thì các ký t th a s b c t b t.Ví d : i tư ng StringBuffer t i v trí StringBuffer str = new StringBuffer(“James Gosling”). ư c sao chép vào m ng ích V trí b t u trong m ng ích: Các ký t t v trí này.setLength(str. //ch a “G” StringBuffer name = new StringBuffer(“Jawa”).charAt(6). Ch s k t thúc: v trí k t thúc M ng: M ng ích. Bi n “name” ch a “Java”.setCharAt(2.’b’).’v’). Phương th c getChars() có b n tham s sau: Ch s u: v trí b t u. N u chi u dài ư c ch nh nh hơn chi u dài d li u hi n t i c a nó.length() +10). Bi n “str” ch a chu i “Jbava sion”. và sao chép chúng vào m t m ng. nơi mà các ký t ư c sao chép. Ví d : Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 90 . getChars() Phương th c này ư c s d ng trích ra các ký t t i tư ng StringBuffer. setLength() Phương th c này thi t l p chi u dài c a i tư ng StringBuffer.

và tr v StringBuffer str = new StringBuffer(“devil”).println(Math. Bây gi bi n “ch” ch a “par” reverse() Phương th c này o ngư c n i dung c a m t m t i tư ng StringBuffer khác. float. ceil() Phương th c này tìm th y s nguyên nh nh t l n hơn ho c b ng truy n vào. Ví d : int num = -1. Ki u d ki u byte và short ư c chuy n thành ki u int n u chúng ư c truy n t i như là m t i s .5.ch.out. double. Bi n “strrev” ch a “lived”.6 L p java. ho c long. //tr v 9. 4.6. char ch[] = new char[10]. str. abs() Phương th c này tr v giá tr tuy t i c a m t s . Math. i s ư c truy n n nó có th là ki u int.0 Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 91 . Ví d : i tư ng StringBuffer.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 StringBuffer str = new StringBuffer(“Leopard”).lang.println(Math. i s ư c System.getChars(3.0 System. //tr v -1.3)).Math L p này ch a các phương th c tĩnh (static) Chúng ư c mô t như sau: Cú pháp là Math. StringBuffer strrev = str.02)).ceil(-1.out. is ư c floor() Phương th c này tr v s nguyên l n nh t nh hơn ho c b ng truy n vào.0).abs(num) //tr v 1.<tên hàm> th c hi n các thao tác toán h c.ceil(8.reverse().

câu l nh random() Phương th c này tr v m t s ng u nhiên ki u double gi a 0.0. cos() Phương th c này tr v cosine c a m t góc tính b ng radian.PI).5) tr v 35.PI/2) tr v 1. Giá tr c a “PI” ư c n b ng radian. //tr v 100 max() Phương th c này tìm giá tr l n nh t trong hai giá tr ư c truy n vào. i round() Phương th c này làm tròn Math.floor(201. n u góc ư c truy n Ví d : Math.6)).0.ceil(100)).println(Math.println(Math. Các s ư c truy n vào có th là ki u int. i min() Phương th c này tìm giá tr nh nh t trong hai giá tr ư c truy n vào.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 System.println(Math.0 và 1.floor(100)).round(34. Ví d . i s có d u ph y ng.out. câu l nh Math.1)). Các s ư c truy n vào có th là ki u int.out.println(Math.0.0 System.sin(Math. tan() Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 92 . //tr v -6. Ví d . double và float.0 System.out. và float. PI/2 radian = 90 .floor(-5. //tr v 100. nh nghĩa trong l p Math (Math.out. sin() Phương th c này tr v sine c a m t s .sqrt(144) tr v 12. sqrt() Phương th c này tr v căn b c hai c a m t s . double. long. long. giá tr c a sin 450. //tr v 201 System.

N u thoát bình thư ng thì tr v 0. s d ng các phương th c totalMemory() và freeMemory(). xem chi ti t vi c c p phát b nh .gc(). long totalmem = r. chúng ta có th tham chi u th hi n trong lúc th c hi n chương trình t vi c dùng phương th c getRuntime(). L p này ư c s d ng cho vi c qu n lý b nh .. 4. r. Ch y chương trình môi trư ng bên ngoài B ng 4. và ch y m t cách nh kỳ.. giá tr khác 0 cho thoát không bình thư ng. Nó không th ư c kh i t o. m t ng d ng không th t o ra m t th hi n c a thu c l p này. ….freeMemory(). và vi c th c thi c a các quá trình x lý khác.7 class RuntimeDemo{ public static void main(String args[]) { Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 93 .totalMemory().getRunTime().Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Phương th c này tr v tan c a m t góc tính b ng radian. cho phép ng d ng giao ti p v i môi trư ng.7 L p Runtime L p Runtime ch a thông tin v môi trư ng th c thi. M i chương trình Java có m t th hi n c a l p này. ….5.4 L p Runtime freeMemory() getRuntime() gc() totalMemory() exec(String) Chương trình 4. Tuy nhiên. kích ho t m t cách th công b thu th p d li u không còn ư c s d ng ta g i phương th c gc() trên i tư ng Runtime hi n th i. Runtime r = Runtime. Bây gi . Tr v kích thư c b nh tính b ng byte. chúng ta bi t r ng vi c thu gom các d li u không thích h p trong Java là m t ti n trình t ng. long freemem = r. và tr v giá tr c a chương trình cho h i u hành. B ng sau trình bày m t vài phương th c c a l p này: Phương th c exit(int) Ý nghĩa D ng vi c th c thi. Tr v kích thư c b nh chưa s d ng tính b ng byte Tr v th hi n Runtime G i b ph n thu th p rác.

Process p = null. int. dòng ra chu n và dòng l i. v. B ng sau mô t các phương th c c a l p này: Phương th c exit(int) gc() getProperties() setProperties() currentTimeMillis() arrayCopy(Object. Thi t l p các thu c tính h th ng hi n hành.out. } catch(Exception e){ System. int.getRuntime(). phiên b n. ư c tính t lúc 0 gi ngày 01 tháng 01 năm 1970. Nó cũng cung c p phương th c truy c p các thu c tính liên quan n h th ng Runtime c a Java. và tr v giá tr c a o n mã.5 L p System. out. Tr v thu c tính c a h th ng th i gian ch y Java. các trư ng này tiêu bi u cho dòng vào. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 94 . hay các d ch v . Object. Tr v th i gian hi n t i b ng mili giây (ms). B ng 4. ch y chương trình calc. 0 cho bi t có th thoát ra m t cách bình thư ng.getRuntime().8 L p System L p System cung c p các ti n íchi như là. Sao chép m ng.exe trong i tư ngProcess. int) M c ích D ng vi c th c thi.Các trư ng c a l p này là in.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Runtime r = Runtime.exe”).exec(“calc. và err.. ra và l i chu n tương ng. và các thu c tính môi trư ng khác nhau như là.v. ư ng d n. Sau ó. G i b ph n thu th p rác.exe và tham chi u n calc. dòng vào. try { p = r.5.println(“Error executing calculator”). } } } Có th tham chi u n Runtime hi n hành thông qua phương th c Runtime. 4.

println(System. System.out. Phương th c này s tr v thông tin tương ng và phương th c System.getProperty(“java.println(System.vendor”)).version”)). System.specification. System.getProperty(“java.specification.println(System.vendor.println(System.println(System.out. System.println(System.vm.out.out.println(System.out.getProperty(“java. c Chương trình 4.version”)).class.out.out.9 class SystemDemo{ public static void main(String args[]){ System.getProperty(“java.println() in ra màn hình.path”)).class.out.println(System.getProperty(“java. System. System.out.vendor”)).out.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 L p System không th t o th hi n ư c.getProperty(). } } M i thu c tính c n in ra c n ư c cung c p như m t tham s (d ng chu i) n phương th c System.getProperty(“java. o n mã trong chương trình sau và hi n th m t vài các thu c tính môi trư ng Java.println(System. K t qu chương trình trên như sau: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 95 . System.version”)).getProperty(“java.getProperty(“java. System.home”)).url”)).getProperty(“java.name”)).

out. Chương trình sau minh ho cách s d ng phương th c c a m t l p truy c p thông tin c a l p ó: Chương trình 4. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 96 .getClass().9 L p Class Các th hi n c a l p này ch a tr ng thái th i gian th c hi n c a m t i tư ng trong ng d ng Java ang ch y. } class ClassDemo{ public static void main(String args[]) { A a = new B().getName()). i u này cho phép chúng ta truy c p thông tin v i tư ng trong th i gian ch y. S d ng m t i tư ng ClassLoader n p m t l p m i. x= b.10 interface A{ final int id = 1. } class B implements A{ int deptno. S d ng phương th c tĩnh forName() c a l p l y m t th hi n c a l p thông qua tên c a l p ó. System.println(“a is object of type: ”+x.5. ho c m t th hi n b ng m t trong ba cách sau: S d ng phương th c getClass() c a i tư ng.getClass(). L p Class không có phương th c xây d ng. B b = new B(). final String name = “Diana”. Class x.2 Ví d v l p System 4.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Hình 4. x = a. Chúng ta có th l y m t i tư ng c a l p này.

out. M t vài các phương th c c a l p Object ư c bi u di n bên dư i: Phương th c equals(Object) finalize() notify() notifyAll() toString() wait() M c ích So sánh i tư ng hi n t i v i i tư ng khác.out.println(x.println(“b is object of type: ”+x.getSuperclass(). Phương th c cu i cùng.”). Dù là m t l p do ngư i dùng nh nghĩa không th a k l i b t kỳ m t l p nào khác. theo m c nh nó th a k l p Object. Tr v m t chu i i di n cho i tư ng. Thông thư ng b nh nghĩa è l p con. Thông báo cho Thread (lu ng) mà hi n th i trong tr ng thái ang ch .getName()).10 L p Object L p Object là m t l p cha c a t t c các l p.3 Quá trình xu t ra các k t qu c a l p Class. B ng 4. Trong chương trình sau. 4. Thông báo t t c các Thread (lu ng) hi n hành trong tr ng thái ch . chúng ta không khai báo b t kỳ l p ho c gói nào. System.getName()+ “is the superclass of b. theo m c nh l p ObjectDemo m r ng l p Object.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 System. chúng ta có th t o b ng cách s d ng phương th c equals(). Chương trình 4. Bây gi . } } K t qu ch y chương trình ư c mô t như hình dư i ây: Hình 4. ưa Thread (lu ng) vào tr ng thái ch .11 Class ObjectDemo{ public static void main(String args[]) { Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 97 .5. x=x. B i vì.6 L p Object.

Ví d .7 Các phương th c xây d ng Hashtable.util Gói Java. b t c lúc nào vi c thêm vào m t ph n t m i làm vư t qua gi i h n hi n hành c a Hashtable.6 Gói java.6. ch r ng l p tr u tư ng Dictionary. nh ng ngư i l p c danh công vi c n lương.80). l p này cũng ư c nh Hashtable ư c s d ng ánh x khoá (key) n giá tr ư c s d ng ánh x các tên n tu i.equals(“Aptech”)) System.util cung c p m t s l p ti n ích Java.println(“Yes.0. B ng 4. Gi i h n c a Hashtable là dung lư ng nhân lên b i các y u t ư c n p.80). và m t y u t n p là 0. } } 4. Hashtable(int. float) Xây d ng m t l p m i v i dung lư ng ban u ư c ch nh và y u t n p. Hashtable hash1 = new Hashtable(500.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 if (args[0]. nó có th trình n nh ng d án. kích thư c t i a c a nó s Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 98 . Các phương th c xây d ng cho b ng băm ư c bi u di n trong b ng sau: Constructor Hashtable(int) Purpose Xây d ng m t b ng m i v i dung lư ng ban u ư c ch nh. B ng băm “hash1” s lưu tr 500 ph n t . Nó bao g m m t s l p sau: Hashtable Random Vector StringTokenizer 4. và c như v y. Trong trư ng h p này. (value).util.out. b n có th ch nh dung lư ng ban u và y u t n p (load factor). Hashtable() Xây d ng m t l p m i b ng cách s d ng giá tr m c nh cho dung lư ng ban u và y u t n p.75 s có m t gi i h n là 75 ph n t .1 L p Hashtable L p Hashtable m nghĩa trong gói java.Ví d : m t b ng băm v i dung lư ng 100. Khi m t Hashtable m i. Aptech is the right choice!”). Khi b ng băm lưu tr v a y 80% (m t y u t n p vào c a 0. thư ng xuyên trong t t c các lo i chương trình ng d ng. Hashtable m r ng kích thư c khi các ph n t ư c thêm vào. i u này s làm cho hashtable tăng kích thư c lên.

Các phương th c contains() và containsKey() có th ư c s d ng tra c u m t giá tr ho c m t khoá trong b ng băm. key) size() Tr v s ph n t trong b ng băm.util. Thêm m t ph n t m i vào b ng băm (Object. get(Object key) Tr v i tư ng có khoá ư c ch nh. keys() Tr v t p h p các khoá trong b ng băm. put(Object. Object) là Object) khoá và giá tr . rehash() Thay i b ng băm thành m t b ng băm l n hơn. Phương th c “get()” ư c s d ng tìm t p nh “Wish You Were Here” có trong b ng băm không. T o m t b n sao c a Hashtable. public class HashTableImplementer{ public static void main(String args[]) { //t o m t b ng băm m i Hashtable ht = new Hashtable(). Tr v True n u b ng băm ch a các i tư ng ư c ch nh. Các ph n t có th ư c xoá t m t b ng băm v i phương th c remove().Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ư c tăng lên. và ư c truy l c b ng cách s d ng phương th c get(). tên c a các t p nh là các khoá. Chương trình 4. isEmpty() Tr v true n u b ng băm r ng. Các ph n t ư c thêm vào b ng băm b ng cách s d ng phương th c put().12 import java. M i ph n t trong m t hashtable bao g m m t khoá và m t giá tr . remove(Object Xoá m t i tư ng ư c cho b i khoá ư c ch nh. //thêm các t p nh t t nh t c a Pink Floyd Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 99 . M t vài phương th c c a Hashtable ư c tóm t t trong b ng sau: Phương th c clear() clone() contains(Object) M c ích Xoá t t c các ph n t t b ng băm. containsKey(Obje Tr v True n u b ng băm ch a khoá ư c ch nh. ct) elements() Tr v m t t p h p ph n t c a b ng băm. Chương trình sau s d ng l p Hashtable. và các năm là các giá tr . Phương th c get() tr v ph n t cùng v i khoá (tên và năm). Trong chương trình này. “contains” ư c s d ng tra c u ph n t nguyên 1969.*.8 Các phương th c l p Hashtable. B ng 4. th y có danh sách ch a b t kỳ các t p nh t 1969. toString() Tr v i di n chu i ư c nh d ng cho b ng băm. “containsKey” ư c s d ng tìm ki m cho khoá “Animals”. tìm t p nh ó trong b ng băm.

ht.get(“Wish You Were Here”).put(“Pulse”.nextElement()).println((String)enum.containsKey(“Animals”)) System.out. //Hi n th b ng băm System. ht.toString()). enum. new Integer(1997)). new Integer(1995)). new Integer(1969)).out.put(“Ummagumma”.) System.keys(). //Tìm ra Integer year = (Integer)ht. ht.out. //ki m tra cho b t kỳ t p nh nào t 1969 if(ht.remove(“Ummagumma”). System.toString()).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ht. } } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t you Were Here was released Trang 100 . for(Enumeration enum = ht.put(“Wish You Were Here”.put(“Animals”.out. new Integer(1975)). new Integer(1973)). ht.out. System. //Duy t qua t t c các khoá trong b ng.println(“Wish in”+year. ht.out. //Xoá m t t p nh System.hasMoreElements().contains(new Integer(1969))) System. //ki m tra cho t p nh các con thú if(ht.println(“Removing Ummagumma\r\n”).println(“Initailly: “+ht.put(“Dark Side of the Moon”.println(“Animals was found”).out.println(“An album from 1969 exists”).println(“Remaining:\r\n”).

b n có th s d ng b t kỳ các phương th c sau ây c p m t giá tr t nó: nextDouble() nextFloat() nextGaussian() nextInt() nextLong() Các phương th c xây d ng và các phương th c c a l p Random ư c tóm t t trong b ng sau: Phương th c random() random(long) nextDouble() nextFloat() nextGaussian() M c ích t o ra m t b t o s ng u nhiên m i T o ra m t b t o s ng u nhiên m i d a trên giá tr kh i t o ư c ch nh. Tr v giá tr ki u double ư c phân ph i Gaussian k ti p t b t o s ng u nhiên. Tr v m t giá tr ki u float k ti p gi a 0.0 n 1. Vi c xây d ng m t b t o s ng u nhiên v i m t giá tr kh i u là m t ý tư ng hay. i u này có ý nghĩa trong vi c g r i chương trình. T o ra các giá tr Gaussian s có m t giá tr trung bình c a 0. và m t ih c àL t Khoa Công ngh Thông tin – Trang 101 . M t khi b t o s ng u nhiên ư c t o ra.0F và 1. M t trong nh ng phương th c xây d ng này l y giá tr kh i u như m t tham s .0F t b t o s ng u nhiên. Phương th c xây d ng khác không có tham s . M t khác.6. và s d ng th i gian hi n t i như m t giá tr kh i u.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 K t qu s ch y chương trình như sau: Hình 4. Tr v m t giá tr ki u double k ti p gi a 0. Có hai phương th c xây d ng ư c nh nghĩa.0 t b t o s ng u nhiên.2 L p Random L p này là m t b t o s gi ng u nhiên.4 K t qu c a HashTableImplementer 4. tr khi b n mu n b t o s ng u nhiên luôn t o ra m t t p các giá tr gi ng nhau. th nh tho ng nó r t h u ích t o ra trình t gi ng nhau c a các s random.

khi nó ư c t o ra.0. nó có th dùng lưu tr các th hi n c a b t kỳ l p Java nào. Tr v giá tr ki u Integer k ti p t m t b t o s ng u nhiên. phương th c này ơn gi n ch tìm s xu t hi n c a m t i tư ng trong Vector. nextLong() Tr v giá tr ki u long k ti p t m t b t o s ng u nhiên. B ng 4. M t ph n ư c thêm vào m t l p Vector b ng cách s d ng phương th c addElement(). Tương t . setSeed(long) Thi t l p giá tr kh i t o t b t o s ng u nhiên.6. Vector(int. Trong th c t có nhi u trư ng h p không th xác nh kích thư c c a m ng trư c khi t o nó. M t l p Vector có th lưu tr các ph n t khác nhau. và lư ng tăng. và lư ng tăng m c nh.3 L p Vector M t trong các v n v i m t m ng là chúng ta ph i bi t nó l n như th nào khi chúng ta t o nó. L p Vector c a Java gi i quy t v n này. M t l p Vector có th tìm ki m b ng cách s d ng phương th c contains(). Khi m t l p Vector dùng h t dung lư ng c a nó. Vector() T o ra m t l p Vector m i v i dung lư ng kh i t o m c nh. Các phương th c xây d ng này ư c tóm t t trong b ng sau: Phương th c xây d ng M c ích Vector(int) T o ra m t l p Vector m i v i dung lư ng ban u ư c ch nh. thì dung lư ng c a nó ư c gia tăng b i m t s lư ng riêng cho Vector ó. nextInt() 4. các ph n t khác nhau này là th hi n c a các l p khác nhau. và tăng s lư ng c a m t Vector. m t l p Vector có dung lư ng lưu tr m t s lư ng nào ó các ph n t . Tr v True n u l p Vector ch a i tư ng Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 102 .9 Các phương th c l p Random. Phương th c elements() tr v m t t p h p các i tư ng ư c lưu tr trong l p Vector. sao chép l p vector. B ng 4. nhưng không ph i là các ph n t c a nó. Nó cung c p m t d ng m ng v i kích thư c ban u. L p Vector cung c p ba phương th c xây d ng khác nhau mà có th chúng ta ch nh dung lư ng kh i t o. Các phương th c này và các phương th c thành viên khác c a l p Vector ư c tóm t t trong b ng dư i ây: Phương th c addElement(Object) capacity() clone() contains(Object) M c ích Thêm ph n t ư c ch nh vào l p Vector.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 l ch tiêu chu n c a 1. Tr v dung lư ng hi n th i c a l p Vector. T i b t kỳ th i i m. m ng này có th tăng thêm khi nhi u ph n t ư c thêm vào. int) T o ra m t l p Vector m i v i dung lư ng ban u ư c ch nh. m t ph n t có th ư c thay th b ng cách s d ng phương th c setElementAt(). M t l p Vector lưu tr các m c là ki u Object.10 các phương th c xây d ng c a l p Vector.

int) Tìm ki m l p Vector b t u t i s ch m c ư c ch nh. setElementAt(Object. “Three”. firstElement() Tr v ph n t u tiên trong l p Vector.13 import java. B ng 4. removeAllElements() Xoá t t c các ph n t t l p Vector. elements() Tr v m t b ng li t kê c a các ph n t trong l p Vector.11 Các phương th c l p Vector copyInto(Object []) Chương trình sau t o ra m t l p Vector vect. Size() Tr v s c a các ph n t hi n th i trong l p Vector. ensureCapacity(int) m b o r ng l p Vector có th lưu tr ít nh t dung lư ng t i thi u ư c ch nh. elementAt(int) L y ph n t v trí ư c ch nh. “Four”.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ư c ch nh. Sao chép các ph n t c a l p Vector vào m ng ư c ch nh. removeElement(Object) Xoá i tư ng ư c ch nh t l p Vector.*. “Two”. int) Thay th i tư ng t i ch m c ư c ch nh v i i tư ng ư c ch nh. Phương th c removeElement() ư c s d ng xoá các ph n t t vect. và tr v ch m c c a i tư ng tìm th y cu i cùng. removeElementAt(int) Xoá i tư ng t i ch m c ư c ch nh. Nó ch a 6 ph n t : “Numbers In Words”. tr v v trí u tiên tìm th y. isEmpty() Tr v True n u l p Vector không có ph n t . Chèn i tư ng ư c ch nh t i v trí ư c int) ch nh. indexOf(Object. “One”. toString() Tr v m t chu i ch a n i dung c a l p Vector. lastElement() Tr v ph n t cu i cùng trong l p Vector. “Five”. và tr v ch m c u tiên tìm th y i tư ng. trimToSize() nh l i kích thư c c a l p Vector di chuy n dung lư ng th a trong nó. insertElementAt(Object.util. và tr v ch m c c a ph n t cu i cùng tìm th y. setSize(int) Thi t l p kích thư c c a l p Vector thành kích thư c m i ư c ch nh. lastIndexOf(Object) Tìm ki m lóp Vector. indexOf(Object) Tìm ki m l p Vector. int) Tìm ki m l p Vector b t u t v trí ch nh. Chương trình 4. lastIndexOf(Object. public class VectorImplementation{ public static void main(String args[]) { Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 103 .

size().size()).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Vector vect = new Vector().println(“Size: “+vect.out.println(“Vector “).out. vect. for(int i = 0. vect. vect.addElement(“One”). vect.println(vect. System.out.println(“Vector “).out. “).removeElement(“Five”).addElement(“Four”).0).addElement(“Three”).insertElementAt(“Four”.addElement(“Five”). System. vect.println(“”). i<vect.i<vect. for(int i = 0. System. System. System. } } } Quá trình hi n th k t qu s ư c mô t như hình dư i.size()).elementAt(i)+ “ .out.out.println(“Size: “+vect.elementAt(i)+” .4).i++) { System. “). Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 104 . i++){ System.insertElementAt(“Numbers In Words”. vect. } vect.addElement(“Two”).out.size(). vect.print(vect.

tách ra các thành token ta có th tuỳ bi n ch ra m t t p d u phân cách các token khi kh i t o i tư ng StringTokenizer.5 K t qu c a chương trình minh ho l p Vector. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 105 . B ng 4.).bbbb. và -) trong khi phân tích m t bi u th c.4 L p StringTokenizer M t l p StringTokenizer có th s d ng tách m t chu i thành các ph n t (token) nh hơn. Ta cũng có th s d ng t p các toán t toán h c (+. StringTokenizer(String. m i t trong m t câu có th coi như là m t token. StringTokenizer st3 = new StringTokenizer(“aaa. l p StringTokenizer ã i xa hơn vi c phân tách các t trong câu. Ví d . Tuy nhiên. tab. String) chu i ư c ch nh và m t t p các d u phân cách.12 Các phương th c xây d ng c a l p StringTokenizer. và m t c hi u cho bi t n u các d u phân cách s ư c tr v như các token hay không. String. 4. *. “+-*/”.. trên ư c s d ng trong các ví d sau: Các phương th c xây d ng StringTokenizer st1 = new StringTokenizer(“A Stream of words”).6.. Strìng) T o ra m t i tư ng StringTokenizer m i d a trên (String. StringTokenizer st2 = new StringTokenizer(“4*3/2-1+4”. T o ra m t i tư ng StringTokenizer d a boolean) trên chu i ư c ch nh. N u ta không ch ra t p d u phân cách thì m c nh là d u tr ng (space.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Hình 4. B ng sau tóm t t 3 phương th c xây d ng c a l p StringTokenizer: Phương th c xây d ng StringTokenizer(String) Ý nghĩa T o ra m t i tư ng StringTokenizer m i d a trên chu i ư c ch nh. true). “.”).ccc”. /. m t t p các d u phân cách. . StringTokenizer(String.

+.13 Các phương th c l p StringTokenizer. StringTokenizer c a “st1” s ư c xây d ng b ng cách s d ng các chu i ư c cung c p và d u phân cách m c nh. Th hai. Nó thì gi ng như nextElement.13 import java. Các phương th c có th s d ng c a l p StringTokenizer ư c tóm t t trong b ng sau: Phương th c countTokens() hasMoreElements() M c ích Tr v s các token còn l i. C hai tokenizer. Nó gi ng h t như hasMoreElements. Các d u phân cách này thì ch s d ng khi phân tách văn b n. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 106 . Hãy xem xét chương trình ã cho bên dư i. và -. public class StringTokenizerImplementer{ public static void main(String args[]){ // t m t bi u th c toán h c và t o m t tokenizer cho chu i ó. nextToken() Tr v Token k ti p trong chu i. “st1” ư c s d ng phân tách m t bi u th c toán h c. và hi n th các token.util. D u phân cách m c nh là kho ng tr ng. Nó thì gi ng h t như hasMoreTokens. L p StringTokenizer cài t giao di n Enumeration. và sau ó tr v token k ti p trong chu i. các ký t xu ng dòng.*. StringTokenizer c a “st3” s d ng d u ph y như m t d u phân cách. nextElement() Tr v token k ti p trong chu i. String mathExpr = “4*3+2/4”. “st2” phân tách m t dòng c a các trư ng ư c phân cách b i d u ph y. hasMoreTokens() Tr v True n u còn có token ang ư c ánh d u trong chu i.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Trong câu l nh u tiên. Câu l nh th hai trong ví d trên xây d ng m t i tư ng StringTokenizer cho các bi u th c toán h c b ng cách s d ng các ký hi u *. như v i “st1”. Vì th . nextToken(String) Thay i b d u phân cách b ng chu i ư c ch nh. Tr v True n u còn có token ang ư c ánh d u trong chu i. phương th c hasMoreTokens() và nextToken() ư c s d ng duy t qua t p các token. nó bao g m các phương th c hasMoreElements() và nextElement(). Chương trình 4. Trong ví d này. /. B ng 4. Nó thì gi ng như nextToken. u tiên. tab. Câu l nh th 3. hai i tư ng StringTokenizer ã ư c t o ra.

”.field3.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 StringTokenizer st1 = new StringTokenizer(mathExpr. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 107 .println(“Tokens of Hình 4.6 K t qu ch y chương trình minh ho l p StringTokenizer.”*+/-“.hasMoreTokens()) System. System. } } K t qu ch y chương trình ư c mô t như hình dư i. true). //t o m t chu i c a các trư ng ư c phân cách b i d u ph y và t o //m t tokenizer cho chu i.nextToken()). while (st2.false).”.out. //trong khi v n còn token. //trong khi v n còn các token. String commas = “field1. while(st1.out. System. hi n th mathExpr: “).println(st1.hasMoreTokens()) System.field2.and field4”. hi n th .println(st2.println(“Comma-delimited tokens : “).out.nextToken()). StringTokenizer st2 = new StringTokenizer(commas.out.

lang. Các i tư ng c a l p này thì linh ng hơn. Nó cho phép các ph n t ư c tra c u b i khoá ho c giá tr . ho c phân b Gaussian. L p Vector có th s d ng lưu tr b t kỳ các i tư ng nào. Các ki u d li u nguyên th y có th ư c x lý truy c p thông qua các l p trình bao b c (Wrapper) c a chúng. Các l p String ư c s d ng t o và x lý chu i. d u ph y ng (floating-point). và các lu ng l i. String Pool i di n cho t t c các chu i ã ư c t o ra trong m t chương trình. ó là.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Tóm t t bài h c Khi không có s thi hành th a k . Nó có th lưu tr các i tư ng c a nhi u l p khác nhau. m t giao di n ư c s d ng thay cho m t l p tr u tư ng. xu t. java. L p StringBuffer cung c p các phương th c khác nhau x lý chu i. CLASSPATH là m t danh sách c a các thư m c mà JVM tìm ki m các t p tin l p. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 108 . L p java. nh p chu n. M t gói là m t thư m c t ch c các giao di n và các l p c a b n.util ch a các l p sau: • • • • Hashtable Random Vector StringTokenizer L p Hashtable có th ư c s d ng t o m t m ng c a các khoá và các giá tr . ho c ư c n i vào v trí cu i cùng c a chu i. L p StringTokenizer cung c p m t cơ ch m m d o cho vi c phân tách các chu i. có th ư c so sánh và ư c n i vào nhau. L p System cung c p các ti n ích như là. các chu i có th ư c gán. các ký t ho c các chu i có th ư c chèn vào gi a i tư ng StringBuffer.Math cung c p các phương th c th c hi n các hàm toán h c. L p Random là m t b t o s gi ng u nhiên mà có th tr v các giá tr ki u integer. L p Runtime óng gói môi trư ng th i gian ch y.

Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 109 . 6. 5. ……………….. c a l p StringTokenizer tr v s token còn l i.là m t danh sách c a các thư m c. L p bao b c (wrapper) cho các ki u d li u double và long cung c p hai h ng s là ………………..và……………. ……………………. Phương th c…………………. úng/Sai 4. ư c s d ng ánh x các khoá v i các giá tr . M t giao di n có th ch a nhi u các phương th c. mà JVM s tìm ki m các t p tin l p. Trong khi t o gói. 7. úng/Sai 3. class trong chương trình Java.. …………………luôn là l nh u tiên trư c các l nh: import...Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Ki m tra s ti n b 1. 8. thì mã ngu n ph i n m trong thư m c có tên như tên gói. …………………phương th c ư c s d ng thay th m t ký t trong l p StringBuffer b ng m t ký t khác t i v trí ư c ch nh. 2.

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Bài t p 1. T o m t gói và vi t m t hàm. mã vùng (022). Hi n th s i n tho i c a Tina. như m t chu i có d ng (091) 022-6758080. nơi mà nh ng con s ư c nh p vào như sau: Joy Jack Tina 34543 56765 34567 B ng 4. Xoá s i n tho i c a Joy. 4. T o m t giao di n và s d ng nó trong m t chương trình c a Java hi n th bình phương và lu th a 3 c a m t s . Chương trình s hi n th mã qu c gia (091).14 Chương trình ph i làm như sau: Ki m tra xem s 3443 có t n t i trong s ghi nh c a b n hay không. Vi t m t chương trình b ng cách s d ng các hàm c a l p Math bình phương c a các s l n nh t và nh nh t c a m t t p các s ư c nh p vào b i ngư i s d ng t i dòng l nh. và s i n tho i (6758080) (S d ng l p StringTokenizer). hàm ó tr v giai th a c a m t i s ư c truy n vào trong m t chương trình. 2. 5. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 110 . hi n th 3. Ki m tra xem m u tin c a Jack có hi n h u trong s ghi nh c a b n hay không. Vi t m t chương trình mà nh p vào m t s i n tho i t i dòng l nh. Hi n th các m u tin còn l i. Hãy t o ra s ghi nh c a chính b n.

Các ngôn ng l p trình khác nhau cung c p nhi u cách khác nhau t o GUI. Các ngôn ng như VB hay VC++ có th cung c p ch c năng kéo và th trong khi ó ph n m m gi ng như C++ yêu c u ngư i l p trình ph i vi t toàn b mã xây d ng GUI. Các thành ph n như là button. Các ngôn ng l p trình hi n nay cung c p các i tư ng h a. hay b i ngư i s d ng.awt. ta s th o lu n v Java h tr tính năng GUI cùng các s thi hành c a chúng. chúng có th ư c i u khi n b i ngư i l p trình. M t ph n t GUI ư c thi t l p b ng cách s d ng th t c sau: T o i tư ng Xác nh s xu t hi n ban u c a i tư ng Ch ra nó n m âu Thêm ph n t vào giao di n trên màn hình M t thành ph n GUI là m t i tư ng tr c quan. h p danh sách hay các i u khi n khác.v… có th ư c nhìn th y trên màn hình. AWT là m t b các l p trong Java cho phép chúng ta t o GUI và ch p nh n các nh p li u c a ngư i dùng thông qua bàn phím và chu t. Ngư i dùng tương tác v i i tư ng này thông qua con tr chu t hay bàn phím. M t trong s nh ng k t qu quan tr ng nh t chính là các ngôn ng hi n nay ư c d a trên Giao di n ngư i dùng h a (Graphical User Interface . Trong chương này. AWT là vi t t t c a Abstract Windowing Toolkit. B t kỳ cái gì chung cho t t c các thành ph n GUI u ư c tìm th y trong l p Component. Các thành ph n này này có th là: V t ch a (Container) Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 111 .GUI). GUI cung c p ch c năng nh p li u theo cách thân thi n v i ngư i dùng.1 Gi i thi u v AWT Các ng d ng ph n m m hi n nay r t thân thi n vì ư c trình bày nhi u màn hình giao di n h a p m t.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương 5 AWT N i dung chính Gi S S S X i thi u v AWT d ng các Component d ng các Container d ng các Layout Manager lý s ki n c a các Component 5. label v. GUI a d ng t ng d ng n ng d ng và có th ch a nhi u i u khi n như h p văn b n. nhãn. AWT cung c p các thành ph n khác nhau t o GUI hi u qu và lôi cu n ngư i s d ng. t o các i tư ng GUI chúng ta c n nh p gói java.

pane. Object CheckboxGroup MenuComponent BorderLayout Component FlowLayout GridLayout Hình 5. B n hãy xem v t ch a như m t c a s . các ph n t này có th ư c v hay ư c tô màu tuỳ thích.1 minh ho cách t o m t Frame. B t c v t gì mà k th a t l p Container s là v t ch a. Frame là l p con c a Window. Chúng ư c trình bày trong m t c a s c l p. Như khung (frame). c a s này có ch a các ư ng biên xung quanh. Frame có th ho t ng như m t v t ch a hay như m t thành ph n (component). Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 112 . .2. chúng ư c trình bày trong m t c a s do trình duy t hay appletviewer cung c p. Frame và Panel là các v t ch a thư ng ư c s d ng. Appletviewer là m t công c ư c JDK h tr xem các applet. giao di n và các gói khác. l p Panel l i ư c d n xu t t l p Container. M t v t ch a có th ch a nhi u ph n t . applet ư c d n xu t t Panel.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Thành ph n (Component) Trình qu n lý cách trình bày (Layout manager) h a (Graphic) và các tính năng v (draw) Phông ch (Font) S ki n (Event) Gói AWT ch a các l p. L p này tr c ti p hay gián ti p phái sinh ra hai v t ch a ư c s d ng ph bi n nh t là Frame và Panel.2 Container Container là vùng mà b n có th t các thành ph n giao di n c a b n vào ó. Panel không có các ư ng biên.awt ch a m t l p g i là Container. hook. Hình sau ây mô t m t ph n nh c a h th ng phân c p l p AWT. 5. B n có th s d ng m t trong nh ng constructor sau t o m t frame: Frame(): T o m t frame nhưng không hi n th (invisible) Frame(String title): T o m t frame không hi n th . latch. có tiêu Chương trình 5.1 H th ng cây phân c p l p AWT 5. Gói java. Frame là c a s cl p nhưng ngư c l i Panel là vùng n m trong c a s khác. và các thành ph n có kích thư c nh hơn khác. Applet là m t v t ch a.1 Frame Frame không ph thu c vào applet và trình duy t.

ta s d ng hai phương th c n m trong phương th c main: setSize() và setVisible(). L p FrameDemo này có m t phương th c kh i t o. K t xu t c a chương trình gi ng như hình 5.2 Frame 5. làm ư c i u này.1 import java. } } L p Framedemo là m t l p con c a l p Frame. class FrameDemo extends Frame{ public FrameDemo(String title){ super(title).2 Panel Panel ư c s d ng Khoa Công ngh Thông tin – nhóm m t s các thành ph n l i v i nhau. f.2 Hình 5.*. trong phương th c kh i t o này ta cho g i phương th c super(). Tuy nhiên. l p con này s t o Frame. Frame v n không nhìn th y ư c và không có kích thư c.2. M c ích c a super() là g i phương th c kh i t o c a l p cha. Nó s g i phương th c kh i t o c a l p cha (trong trư ng h p này là Frame).awt. f. Cách ơn ih c àL t Trang 113 .setVisible(true). Nó s t o m t i tư ng c a l p con.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương trình 5. } public static void main(String args[]){ FrameDemo f=new FrameDemo(“I have been Frameed!!!”).setSize(300.200).

3 Panel Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 114 .2 import java. Tuy nhiên. chúng ta c n thêm panel n m t frame. f. Do ó.setVisible(true). } public Paneltest(){ } } Panel không th ư c nhìn th y tr c ti p.setSize(300. frame s không nhìn th y ư c.*.200). hàm Panel(). Chương trình 5. Chúng ta s d ng hai phương th c trong phương th c main – setSize() và setVisible() thi t l p kích thư c và hi n th frame. K t xu t c a chương trình: Hình 5. Vì v y ta c n t o m t frame m i và thêm Panel m i ư c t o này vào ó.2 ch ra cách t o m t panel: Chương trình 5. f. class Paneltest extends Panel{ public static void main(String args[]){ Paneltest p=new Paneltest(). f.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 gi n nh t t o m t panel là s d ng phương th c kh i t o c a nó.awt. và không có kích thư c.add(p). Frame f=new Frame(“Testing a Panel”).

nghĩa là Dialog là l p con c a l p Window. Tuy nhiên chúng không ư c s d ng thư ng xuyên. trong khi dialog ang ư c hi n th trên màn hình.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 5. title. Scrollpane và Dialog. Tham s ‘modal’ ch ra r ng dialog s ngăn ch n b t kỳ tương tác nào x y n v i các c a s ư c m khác. Ki u h p tho i này ngăn ch n ngư i dùng tương tác v i các c a s khác (c a cùng ng d ng) trên màn hình.4 Các l p thành ph n Bây gi chúng ta hãy xét m t s thành ph n thư ng ư c s d ng. // whether modal or not Dialog dlg=new Dialog(myframe. boolean modal = true. i tư ng dialog ư c t o như sau: Frame myframe=new Frame(“My frame”). Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 115 .v… Và các thành ph n cao c p khác như Scrollbar. Label. modal).2. n. có th ư c thay i kích thư c hay làm cho nhìn th y. 5. Textarea v. Checkbox. // calling frame String title = “Title”. TextField TextComponent TextArea Button C o m p o n e n t Label Checkbox List Choice Container Canvas Scrollbar Panel Window Applet Frame Dialog Hình 5. cho t i khi dialog ư c óng l i.3 Thành ph n (Component) M t thành ph n có th ư c t trên giao di n ngư i dùng. Ví d ư c dùng ph bi n nh t là Textfield.3 Dialog L p ‘Dialog’ tương t như l p Frame.

3 canh l . int alignment) T o m t Label v i m t ch Label.RIGHT hay Label.*.3 ch ra cách s d ng c a Label: Chương trình 5. dư i: Phương th c setFont(Font f) setText(String s) getText() Ch c năng Thay i phông ch c a Label Thi t l p nhãn cho Label L y n i dung hi n t i c a nhãn B ng 5. ây là m t chu i ch c.CENTER.awt. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 116 . canh l có th là Label. public Labeltest(String title){ super(title). add(label1).1 Nhãn (Label) L p này ư c s d ng trình bày m t String.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 5. Label(String labeltext) T o m t Label v i n i dung ư c cho. S d ng m t trong nh ng constructor sau ây t o m t label: Label() T o m t Label tr ng.3. b ng bên Các phương th c ư c s d ng ph bi n c a label ư c trình bày import java.1 Các phương th c c a Label Chương trình 5. class Labeltest extends Frame{ Label label1=new Label(“This is just a label”). Label(String labeltext. } public static void main(String args[]){ Labeltest f=new Labeltest(“Label”). Nó không th ư c s a i.LEFT.

show(). Các phương th c thư ng ư c s d ng c a sau: Phương th c setEchoChar(char) setText(String s) getText() setEditable(boolean) isEditable() i tư ng TextField ư c tóm t t trong b ng Ch c năng t các kí t ư c hi n ra thay th ký t nh p vào. Vi c này ư c th c hi n b ng cách s d ng phương th c add(). L y n i dung c a TextField.setSize(300. Nó ch ư c so n th o khi giá tr tham s truy n vào là True. } } Label s hi n th ch khi nó ư c thêm vào container.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 f.5 Label 5. TextField(String s): T o m t textfield m i v i chu i văn b n ư c cho trư c. Trong Java. Xác nh xem trư ng có ang trong mode so n th o hay không. trong ó văn b n có th ư c hi n th hay ư c nh p vào b i ngư i dùng. ây. m t trong nh ng constructor sau có th ư c s d ng t o m t Textfield: TextField(): T o m t textfield m i. Frame là container mà thành ph n Label ư c thêm vào.5 Hình 5.2 Ô văn b n (TextField) M t Textfield là m t vùng ch ch a m t dòng văn b n. int columns): T o m t textfield m i v i n i dung và s c t ư c cho trư c.3. K t xu t c a chương trình ư c ch ra hình 5. Gán n i dung cho TextField. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 117 . TextField(int columns): T o m t textfield m i v i s c t ư c cho trư c. Giá tr tr v ki u Boolean.200). TextField(String s. Xác nh TextField có so n th o ư c hay không. f.

setLayout(new FlowLayout()).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 B ng 5. } public static void main(String args[]){ TextFieldtest f=new TextFieldtest(“TextField”). f. public TextFieldtest(String title){ super(title).*. K t xu t c a chương trình ư c ch ra hình bên dư i: Hình 5.4 import java.200). chúng ta s d ng phương th c setLayout() thay i cách trình bày c a các thành ph n trên v t ch a.2 Các phương th c c a TextField Chương trình 5. class TextFieldtest extends Frame{ TextField tf1=new TextField(30). } } Trong chương trình này. add(tf1).setSize(300.4 ch ra cách s d ng c a TextField: Chương trình 5.6 TextField Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 118 . Layout manager có ch c năng x p x p các thành ph n trong m t v ch a.show(). f.awt.

int cols): T o m t TextArea m i v i s lư ng c t và dòng ư c cho trư c.3. B ng 5. int rows.5 ch ra cách s d ng c a TextArea: Chương trình 5. int. int cho trư c. Xác nh xem TextArea có ang trong ch so n th o ư c không. Textarea có m t scrollbar. public TextAreatest(String title){ Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 119 .3 Vùng văn b n (TextArea) M t Textarea ư c s d ng khi văn b n nh p vào có trên hai hay nhi u dòng. TextArea(int rows. làm theo các bư c sau: 1) T o m t i tư ng. t om Textarea. s c t i tư ng này c n có. int) replaceText(String. TextArea ta1=new TextArea(). s dòng và s c t ư c cho trư c. Thay th văn b n n m gi a v trí int. TextArea(String text.3 Các phương th c c a TextArea Chương trình 5. Tr v giá tr là ki u Boolean. Các phương th c thư ng ư c s d ng nhi u nh t c a TextArea: Phương th c setText(String) getText() setEdiable(boolean) isEdiable() insertText(String.5 import java. TextArea(String text): T o m t TextArea m i v cnoij dung ư c cho trư c. b n có th s d ng các constructor sau t o TextArea: TextArea(): T o m t TextArea m i. TextArea là m t trư ng văn b n có th ư c so n th o v i nhi u dòng.*. TextArea có th ư c so n th o khi giá tr này là True. int) Ch c năng Gán n i dung cho TextArea. Tr v n i dung c a TextArea. Trong Java. Chèn chu i ư c vào v trí ư c cho trư c. Xác nh xem TextAreacó th ư c so n th o hay không. 3) B trí ph n t này trên màn hình. 2) Ch ra s dòng. int cols): T o m t TextArea m i v i dung.awt.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 5. class TextAreatest extends Frame{ Label lbl=new Label(“Details”).

show(). Ví d Trang 120 ơn ih c àL t .200). t om t button. } public static void main(String args[]){ TextAreatest t=new TextAreatest(“TextArea”).3.4 Button (nút n) Nút n hay còn g i là nút l nh là m t ph n không th thi u c a b t kỳ GUI nào. S d ng button là cách d nh t nh n các tác ng c a ngư i dùng. 2) B trí ph n t này trên màn hình. add(lbl).setSize(300. add(ta1).7 TextArea 5. 3) Hi n th ph n t trên màn hình. t. } } K t xu t c a chương trình ư c ch ra hình bên dư i: Hình 5. S d ng m t trong hai constructor sau Button() Button(String text) S d ng setLabel() và getLabel() Khoa Công ngh Thông tin – t o các button trong Java: thi t l p và l y giá tr nhãn c a button.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 super(title). setLayout(new FlowLayout()). t. b n làm theo các bư c sau: 1) T o ph n t Button v i m t nhãn ch ra m c ích c a Button.

setLayout(new FlowLayout()).show().awt. add(b3). } public static void main(String args[]){ Buttontest t= new Buttontest(“Button”). class Buttontest extends Frame{ Button b1 = new Button(“red”).8 Button Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 121 . Button b3 = new Button(“Blue”).8. Hình 5. t.*. } } K t xu t c a chương trình ư c ch ra hình 5.200). add(b2). public Buttontest(String title){ super(title). Button b2 = new Button(“Green”).6: Chương trình 5.6 import java.setSize(300.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 gi n sau ây s t o ra 3 button ư c trình bày trong chương trình 5. t. add(b1).

Sau ó chúng ta t o các i tư ng. cg. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 122 . true). Nó ư c s d ng như m t option button xác nh các ch n l a. Ngư i dùng ph i click trên các checkbox ch n hay b ch n chúng. Checkbox female=new Checkbox(“female”. t o các radiobutton. cg. class Checkboxtest extends Frame{ Label l1=new Label(“CheckBoxes”). Checkbox b1=new Checkbox(“red”.3.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 5.false). Checkbox b3=new Checkbox(“Blue”. Checkbox(String text): T o m t checkbox v i nhãn ư c cho.7 import java. thi t l p và nh n v Chương trình 5. Chúng ta s d ng các phương th c setState() và getState() tr ng thái c a checkbox. Hi n th các ph n t trên màn hình. Làm theo các bư c sau t o các checkbox hay radiobutton: 1) 2) 3) 4) T o ph n t . B n ch có th ch n m t option trong nhóm các nút radiobutton.false).7 minh h a cách s d ng c a các checkbox và các radiobutton: Chương trình 5. u tiên chúng ta t o i tư ng CheckboxGroup như sau: CheckboxGroup cg=new CheckboxGroup(). ngư c l i b n có th ch n nhi u hơn m t checkbox t i m t th i i m. nhw sau: Checkbox male=new Checkbox(“male”. Checkbox b2=new Checkbox(“Green”.*.5 Checkbox và RadioButton Checkbox ư c s d ng khi ngư i dùng ti n hành ch n m t hay nhi u tùy ch n. S d ng các constructor sau t o các checkbox trong Java: Checkbox(): T o m t checkbox tr ng. Xác nh tr ng thái kh i u c a ph n t (ch n hay không ch n). B trí các ph n t trên màn hình.true). M t radiobutton cũng tương t như m t checkbox. t o Thành ph n checkbox có th s d ng m t l p ph ư c g i là CheckboxGroup ra các radiobutton.awt. false).

Checkbox b5=new Checkbox(“medium”.cb. add(b4).cb.1)). add(b1). add(b3). i tư ng này ho t ng như m t container s ch a thành ph n checkbox mà ta ã t o.false). t. add(l1). public Checkboxtest(String title){ super(title). t. làm ư c i u này. add(l2). Checkbox b4=new Checkbox(“small”.false). Checkbox b6=new Checkbox(“large”. Sau ó ta t o 6 checkbox. CheckboxGroup cb=new CheckboxGroup().Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Label l2=new Label(“Radiobuttons”). add(b5). ta ưa giá tr true như m t tham s cho hàm contructor Checkbox.true). setLayout(new GridLayout(8.cb. 02 checkbox ư c ánh d u ch n. } } u tiên chúng ta t o m t i tư ng Frame. } public static void main(String args[]){ Checkboxtest t=new Checkboxtest(“Checkbox and radiobutton”). add(b6). add(b2). ngoài ra còn có m t tham s String là nhãn c a Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 123 .200).show().setSize(300.

colors.addItem(“Red”). Choice colors=new Choice().3. hi n th nó. M i th i i m ch thêm ư c m t item b ng cách s d ng phương th c addItem như ư c ch ra bên dư i: colors. M t danh sách ch n l a ư c t o b ng cách s d ng m t s các chu i hay các giá tr văn b n. Cu i cùng. Java h tr l p Choice cho phép chúng ta t o các danh sách ch a nhi u m c. hãy làm theo các bư c ư c cho sau ây: 1) 2) 3) 4) T o danh sách các ph n t . ta t o m t bi u hi n cho l p Checkboxtest và thi t l p kích thư c cho Frame.8 Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 124 . m i l n ch thêm ư c m t m c. hi n th các i u khi n này theo d ng lư i. Chương trình 5.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 checkbox. K t xu t ư c ch ra hình bên dư i: Hình 5. nó s r ng. Hi n th danh sách trên màn hình. B trí danh sách trên màn hình. ta ph i thi t l p cách trình bày v d ng GridLayout có 8 dòng và 1 c t. Khi danh sách v a ư c t o ra.8 minh h a cách t o m t danh sách ch n l a: Chương trình 5. r t c n thi t trình bày m t danh sách các ch n l a n ngư i dùng trên m t GUI.9 Checkbox 5.addItem(“Green”). Thêm các m c (có ki u là String) vào danh sách. Ngư i dùng có th click vào m t hay nhi u m c t danh sách.6 Danh sách ch n l a (Choice List) Th nh tho ng. ta cho g i phương th c show(). t o các danh sách ch n l a.

t. colors. add(l1). colors.addItem(“Orange”).200).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 import java.*.addItem(“Green”). colors.addItem(“Blue”).addItem(“Yellow”). class Choicetest extends Frame{ Label l1=new Label(“What is your favorite color”). colors. colors.show().awt. colors. } } K t xu t ư c ch ra hình bên dư i: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 125 .addItem(“White”). } public static void main(String args[]){ Choicetest t=new Choicetest(“Choice list”).setSize(300. t. add(colors). colors.addItem(“Red”).addItem(“Black”). setLayout(new FlowLayout()). public Choicetest(String title){ super(title). Choice colors=new Choice().

t trái sang ph i. option button v.4. Khi m t s thành ph n ư c t o. Các thành ph n ư c x p x p t góc trái trên n góc ph i dư i c a màn hình.4 Qu n lý cách trình bày (Layout manager) Layout manager i u khi n cách trình bày v t lý c a các ph n t GUI như là button. //setting the layout to Flowlayout Các i u khi n có th ư c canh v bên trái. ‘FlowLayout’ là cách trình bày m c nh c a m t applet. Layout manager ư c thi t l p b ng phương th c ‘setLayout()’. Layout manager này s t ng x p x p các thành ph n. Cho ví d .1 FlowLayout manager FlowLayout là layout manager m c nh cho Applet và Panel. canh các i u Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 126 . Các constructor c a FlowLayout: FlowLayout mylayout = new FlowLayout() // constructor //constructor with alignment specified FlowLayout exLayout=new FlowLayout(FlowLayout.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Hình 5. Các ki u trình bày khác nhau: Flow layout Border layout Card layout Grid layout GridBag Layout T t c các thành ph n mà chúng ta v a t o s d ng layout manager m c nh. textbox. chúng ư c x p x p theo hàng.RIGHT). setLayout(exLayout). 5. bên ph i hay gi a. và ư c x p x p nh layout manager tương ng.10 Danh sách ch n l a 5.v… M t layout manager t ng b trí các thành ph n này trong container. Bây gi chúng ta s tìm hi u chi ti t các cách trình bày và cách b trí các thành ph n c a ta vào nh ng v trí mong mu n. T t c các thành ph n ư c t trong m t container.

add(b2). t. Chương trình 5. add(b3).RIGHT)). Button b3=new Button(“Center Aligned Button 3”).CENTER)).200).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 khi n v bên ph i.show().*. setLayout(new FlowLayout(FlowLayout. add(b1).setSize(300. t.awt. Chương trình 5. Button b2=new Button(“Center Aligned Button 2”). class Fltest extends Frame{ Button b1=new Button(“Center Aligned Button 1”).9 import java. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 127 . public Fltest(String title){ super(title). } } K t xu t c a chương trình ch ra hình 5. } public static void main(String args[]){ Fltest t=new Fltest(“Flow Layout”). b n s d ng cú pháp sau: setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.9 minh h a v FlowLayout manager.11.

WEST – t phía bên trái c a container. add(b2. SOUTH – t phía dư i c a container. Các thành ph n ư c t trong vùng ‘North’. ‘Frame’ và ‘Dialog’.BorderLayout. CENTER – t gi a c a container. ‘East’.CENTER).BorderLayout.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Hình 5. ‘South’ ư c dàn n m ngang trong khi ó các thành ph n t trong vùng ‘East’ và ‘West’ l i ư c dàn th ng ng. // khai báo thành ph n setLayout(new BorderLayout()). // thêm thành ph n vào layout Các thành ph n v n gi nguyên v trí tương i c a chúng k c khi container b thay i kích thư c. lúc ó Frame s gi ng Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 128 . thêm m t thành ph n vào vùng ‘North’. ‘South’.4.2 BorderLayout Manager BorderLayout là layout manager m c nh cho ‘Window’. b n s d ng cú pháp sau: Button b1=new Button(“North Button”). EAST – t phía bên ph i c a container.11 Flowlayout 5. // thêm thành ph n vào vùng ‘center’ Khi t t c các thành ph n ư c như sau: t vào các vùng tương ng.NORTH). Các thành ph n ư c t trong vùng ‘center’ s ư c dàn u vào nh ng khu v c n m gi a c a container. NORTH – t nh c a container. // thi t l p layout add(b1. ‘West’ và ‘Center’ c a container. Nh ng thành ph n này có th ư c t các hư ng ‘North’. Layout này x p x p t i a 5 thành ph n trong m t container.

panelMain. Phương th c ‘add()’ s d ng hai tham s . Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 129 .12 BorderLayout BorderLayout có th ch a nhi u hơn 5 thành ph n. panelMain.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Hình 5. M i giao di n gi ng như m t b ng (card).add(“Blue Panel”. panelOne). panelTwo). Ví d : panelTwo.3 CardLayout Manager CardLayout có th lưu tr m t ngăn x p các giao di n. M i panel s ư c b trí vào các layout khác nhau. chúng ta có th s d ng các Panel v i các layout khác nhau ch a các thành ph n. M t thành ph n c l p như button s i u khi n cách trình bày các b ng l p trên cùng. Tham s c a panel và tham s th hai là tên i tư ng Panel. và sau ó t các panel này vào trong BorderLayout. th c hi n i u này.awt.add(“Red Panel”. u tiên.1)). Chúng ta thi t l p layout c a panel chính là Cardlayout như sau: CardLayout card=new CardLayout(). Bư c k ti p là thêm các panel khác vào panel chính: panelMain.4. Chương trình 5. B ng thư ng là i tư ng Panel.*.10 u tiên là m t String làm nhãn import java.10 minh h a CardLayout: Chương trình 5.setLayout(new GridLayout(2. Panel chính s ch a nh ng panel này. chúng ta b trí t p h p các thành ph n ư c yêu c u trên các panel tương ng.setLayout(card). 5.

lbl4=new Label(“Fourth”). Panel p1.applet.lbl2.second.lbl3. p1.add(lbl1). lbl2=new Label(“Second”). TextField other1. first. Label lbl1.lbl4.*. add(back).first.class” height=”100”></applet>*/ public class CardLayoutDemo extends Applet{ Button back. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 130 .third. p1=new Panel(). public void init(){ back=new Button(“Back”).setLayout(c1).// Set panel layout to CardLayout width=”300” lbl1=new Label(“First”). c1=new CardLayout(). add(next).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 import java. lbl3=new Label(“Third”). next=new Button(“Next”).next. CardLayout c1. /*<applet code=”CardLayoutDemo. //First panel first=new Panel().fourth.

add(“2”. //Fourth panel fourth=new Panel().add(lbl2).add(“4”.first).add(“3”.add(lbl4). fourth. } } K t xu t c a chương trình như sau: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 131 .third). p1. p1. second. third. //Add panels to the card deck panel p1. //Third panel third=new Panel(). p1. add(p1).add(“1”.add(lbl3).second).fourth).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 //Second panel second=new Panel().

3)).4. Vì th ch có th u tiên m i ư c th y trên màn hình. String str[]={“1”.11 import java. 4 là s dòng và 3 là s c t. M i lư i nên ch a ít nh t m t thành ph n.length. i<str.13 CardLayout Trong hình bên trên. Nhưng ngư i dùng có th i u hư ng sang các panel khác s d ng các phương th c c a CardLayout. “6”. setLayout(new GridLayout(3. các panel ư c thêm vào panel chính như là các th riêng bi t.11 minh h a cách trình bày lư i: Chương trình 5. GridLayout ư c t o như sau: Gridlayout g1=new GridLayout(4. “5”.length]. 5. “4”. “7”.i++){ Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 132 . Chương trình 5. btn=new Button[str. “2”. GridLayout Manager GridLayout tr giúp vi c chia container vào trong ô lư i. class Gltest extends Frame{ Button btn[].3). for (int i=0. “3”.awt. “9”}. public Gltest(String title){ super(title).4. “8”. Các thành ph n ư c t trong các ô giao c a dòng và c t.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Hình 5. M t lư i ư c s d ng khi t t c các thành ph n có cùng kích thư c.*.

} } public static void main(String args[]){ Gltest t=new Gltest(“Grid Layout”).4. t.200).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 btn[i]=new Button(str[i]). khi các thành ph n ư c x p x p trong lư i theo dòng và c t.setLayout(gb). Tuy nhiên. GridBagLayout gb=new GridBagLayout() ContainerName.setSize(300. Layout này t các thành ph n vào v trí chính xác. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 133 . V i layout này. Nó tương t như GridLayout manager. các thành ph n không c n có cùng kích thư c.show(). } } K t xu t chương trình như sau: Hình 5. th t t các thành ph n không theo nguyên t c t trái sang ph i và t trên xu ng dư i.14 GridLayout 5. add(btn[i]).5 GridBagLayout Manager GridBagLayout là cách trình bày hi u qu và ph c t p hơn b t c cách trình bày nào khác. t.

Giá tr m c nh cho c hai là 0. L p ‘GridBagLayoutConstraints’ ch a t t c các thông tin mà l p GridLayout c n b trí và nh kích thư c m i thành ph n. gridheight ipadx.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 s d ng layout này. Nó s thêm 2*ipadx vào chi u r ng t i thi u và 2*ipady vào chi u cao t i thi u c a thành ph n. Các thành viên d li u tĩnh (static) sau ây có th ư c s d ng: GridBagConstraints.RELATIVE’ thì thành ph n ư c thêm s n m v trí bên ph i c a thành ph n cu i cùng. chi u cao c a thành ih c àL t Trang 134 .WEST GridBagConstraints. Ch ra lư ng làm thay i chi u cao và chi u r ng t i thi u c a thành ph n. Tăng chi u cao c a thành ph n theo chi u ng (VERTICAL) làm cho thành ph n kh p v i chi u d c.NORTH GridBagConstraints. b n c n cung c p thông tin v kích thư c và v trí c a m i thành ph n. Ch ra cách x p x p các thành ph n trong cell. không làm thay i kích thư c c a thành ph n.SOUTHEAST gridx. Ch ra s lư ng các ô (cell) chi u ngang và chi u d c trong vùng hi n th c a m t thành ph n. weighty gridwidth.EAST GridBagConstraints. M c nh là kích thư c thành ph n không thay i.NORTHEAST GridBagConstraints. M c nh s t vào gi a cell. Tăng chi u r ng. ipady M c ích Ch ra s phân ph i c a kho ng tr ng trong GridBagLayout. Khi thi t l p giá tr c a gridx là ‘GridbagConstraints.SOUTH GridBagConstraints. Giá tr m c nh cho các bi n này là 0. anchor fill B ng 5. gridy Ch ra v trí cell s t thành ph n.BOTH Khoa Công ngh Thông tin – Mô t M c nh.HORIZONTA L GridBagConstraints.NONE GridBagConstraints. Ch ra cách mà m t thành ph n ư c b trí vào cell th nào n u như cell l n hơn thành ph n. B ng sau li t kê danh sách các bi n thành viên c a l p GridBagConstraints: Các bi n thành viên weightx.VERTICAL GridBagConstraints. Tăng chi u r ng c a thành ph n theo chi u ngang (HORIZONTAL) làm cho thành ph n kh p v i chi u ngang.4 Các bi n thành viên c a l p GridBagConstraints B ng sau ây cung c p m t danh sách các bi n d li u tĩnh là các giá tr cho bi n fill: Giá tr GridBagConstraints.

gblay.5. ta=new TextArea(“Textarea”. TextField tf. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 135 . Chương trình 5.awt.cb3. buttom.12 minh h a m t ví d c a GridBagLayout và GridBagConstraints. Xác nh kho ng cách top. class Gbltest extends Frame{ TextArea ta. Checkbox cb1. lbl là thành ph n ‘Label’ và ‘gbc’ là tư ng c a l p GridBagConstraints. CheckboxGroup cbg. GridBagLayout gb.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 insets ph n theo c chi u ngang và chi u d c. B ng 5. setLayout(gb). gbc=new GridBagConstraints(). public GBltest(String title){ super(title).setConstraints(lb1.cb4.10). Chương trình 5.12 i import java. left và right gi a các thành ph n.b2.cb2.5 Các bi n thành viên d li u tĩnh c a bi n fill S d ng phương th c ‘setConstraints()’ Cho ví d : thi t l p các h ng s cho m i thành ph n. tf=new TextField(“enter your name”). ‘gblay’ là i tư ng c a l p GridBagLayout. gb=new GridBagLayout(). M c nh là 0. GridBagConstraints gbc.*. gbc). Button b1.

fill=GridBagConstraints. cb4=new Checkbox(“Bold/Italic”.0.BOTH.1.1.0. cbg.true). Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 136 . gbc.fill=GridBagConstraints. cb2=new Checkbox(“Italic”.HORIZONTAL.0. cbg.1). cbg. addComponent(ta.2.4. gbc.fill=GridBagConstraints.1). addComponent(b1. addComponent(cb2.fill=GridBagConstraints.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 b1=new Button(“TextArea”). gbc.HORIZONTAL.false).false). cb3=new Checkbox(“Plain”. addComponent(cb1.1.2.2. gbc.1).1.fill=GridBagConstraints. addComponent(b2.HORIZONTAL.1.HORIZONTAL. gbc. cbg.1.fill=GridBagConstraints.0. gbc. b2=new Button(“TextField”).2. cb1=new Checkbox(“Bold”. cbg=new CheckboxGroup().false).1).HORIZONTAL.1).

addComponent(cb4. gbc. } } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 137 .200).HORIZONTAL.gridx=col.show().1.fill=GridBagConstraints. gbc. int row. int nrow.setConstraints(c. addComponent(tf.gridheight=ncol.4.1.1. int col.1). gb.fill=GridBagConstraints.gridwidth=ncol.setSize(300. } public static void main(String args[]){ Gbltest t=new Gbltest(“GridBag Layout”). gbc.3. } public void addComponent(Component c.gbc). add(c).3).0. t. gbc.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 addComponent(cb3.HORIZONTAL. gbc.gridy=row.3. t.1.2.1). int ncol){ gbc.

fill=GridBagConstraints.15 GridBagLayout Gi i thích o n mã trên: gbc. 0 – Kh i 2 – Kh i u t dòng th 0 u t dòng th 2 4 – ta chi m gi 4 dòng 1 – ta chi m 1 c t S d ng cú pháp sau b trí các thành ph n vào trong dòng và c t nào ó: gbc. gbc.fill=GridBagConstraints. Thành viên fill c a l p GridBagConstraints ch ra thành ph n có th ư c m r ng theo hư ng n m ngang và th ng ng. các thành ph n có chi u r ng l n hơn s chi m gi nhi u kho ng tr ng hơn là các thành ph n có giá tr v chi u r ng nh hơn.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Khi m t container b thay i kích thư c và khi kho ng tr ng ph t n t i. Cú pháp sau s thêm vào thành ph n TextArea v i s dòng và s c t c n chi m: addComponent(ta.15 Hình 5.1). Cú pháp sau mô t thành ph n ch ư c m r ng theo hư ng n m ngang: gbc.2. K t xu t c a chương trình ư c ch ra hình 5.BOTH.gridx=col.gridy=row.4.0. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 138 .HORIZNTAL.

Môi trư ng mà các ng d ng này ư c thi hành ví d như trình duy t cũng có th x lý các s ki n khác. Tương tác c a ngư i dùng có th là di chuy n chu t. Ngư i l p trình cũng c n ph i x lý nh ng s ki n nh t nh và c n ph i vi t hàm x lý các s ki n ó. ng d ng cho phép b n ăng ký các phương th c handler. Vi c x lý nh ng s ki n này ph thu c vào ng d ng. Hàm x lý s ki n này s ư c g i b t c khi nào s ki n tương ng phát sinh. JDK1. s d ng mô hình này. gridy) là c t và dòng nơi mà thành ph n có th ư c t vào.2 làm vi c theo mô hình x lý s ki n này. Trong quy trình này.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ây (gridx. Các thành ph n có th là các button. Cho ví d . nh n phím.v…T t c các thao tác này thi t l p m t s ki n c a m t lo i nào ó. Nh ng handler này t ng ư c g i khi m t s ki n thích h p phát sinh. gbc. nh phím v. gridwidth xác nh s lư ng các c t mà m t thành ph n chi m gi gridheight xác nh s lư ng các dòng mà m t thành ph n chi m gi . b n làm theo các bư c sau: Cài t giao di n listener thích h p. M t Event Listener l ng nghe m t s ki n nào ó mà m t i tư ng ã thi t l p. ăng ký m t thành ph n v i listener.gridwitdh=ncol. L p thi hành listener c n ph i nh nghĩa nh ng phương th c này.5 X lý các s ki n Các h th ng GUI x lý các tương tác ngư i dùng v i s tr giúp c a mô hình hư ng s ki n (event-driven). ng d ng c n ăng ký m t hàm x lý s ki n v i m t i tư ng. S d ng cú pháp sau ch ra s lư ng các c t và dòng mà các thành ph n có th chi m gi : gbc. và Khi m t container b thay i kích thư c và khi kho ng tr ng ph t n t i. menu item. các thành ph n có chi u r ng l n hơn s chi m gi nhi u kho ng tr ng hơn là các thành ph n có giá tr v chi u r ng nh hơn. hay g i là listener v i các i tư ng.gridheight=nrow. M i event listener cung c p các phương th c x lý nh ng s ki n này. label. ta có th s d ng: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 139 . C u trúc như sau: public class MyApp extends Frame implements ActionListener Xác nh t t c các thành ph n t o ra s ki n. ây. AWT x lý m t vài s ki n. hay window. 5.

addActionListener(This). ư c di chuy n. m t item trong danh sách ch n l a ư c nh n úp (doubleclick) hay m t menu ư c ch n. Chương trình sau ây s d ng m t ActionListener m t button. b n hay làm cho ho t ng ư c. Phát sinh khi m t c a s ư c kích ho t. ư c click. ư c kéo hay th ra. Phát sinh khi m t m c menu ư c ch n hay b ch n.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 exitbtn. Nh ng phương th c này s ư c n p ch ng trong l p mà cài t nh ng giao di n này. nh . hay khi m t checkbox hay m t item trong danh sách ư c click. Phát sinh khi bàn phím n. Xác nh t t c các s ki n ư c x lý. Phát sinh khi m t thành ph n m t hay nh n focus t bàn phím. Phát sinh khi chu t di chuy n. t x lý m t trong s nh ng s ki n này là: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 140 . ActionEvent có hai phương th c: x lý các s ki n liên quan v i Mô t Phát sinh khi m t button ư c nh n. B ng sau ây ch ra các s ki n khác nhau và mô t v chúng: L p s ki n ActionEvent AdjustmentEvent ComponentEvent FocusEvent ItemEvent WindowEvent TextEvent MouseEvent KeyEvent Các giao di n c n ư c cài ActionListener AdjustmentListener ComponentListener FocusListener ItemListener WindowListener TextListener MouseListener MouseMotionListener KeyListener Các giao di n nh nghĩa m t s phương th c x lý m i s ki n. Phát sinh khi m t thanh scrollbar ư c s d ng. ư c óng. Phát sinh khi m t thành ph n ư c thay i kích thư c. ư c m hay thoát. Các s ki n có th là m t ‘ActionEvent’ n u m t button ư c click hay m t ‘mouseEvent’ n u như chu t ư c kéo i. Phát sinh khi giá tr trong thành ph n textfield hay textarea b thay i. Thi hành các phương th c c a listener và vi t hàm x lý s ki n tương ng v i các phương th c.

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

getSource(): tr v ngu n c a s ki n. toString(): tr v chu i tương ương v i s ki n. Chương trình 5.13 trình bày cách tính g p ôi c a m t s ư c nh p vào. Chương trình này ư c th c hi n b ng cách k t h p các phương th c c a l p, nghĩa là các phương th c x lý s ki n và giao di n. Vi c click trên m t button s làm kh i ng ActionEvent và g i phương th c actionPerformed(). Nó s ki m tra button ư c click v i s tr giúp c a hàm getSource và tr v k t qu thích h p. Chương trình 5.13

import java.awt.*; import java.awt.event.*; class evttest extends Frame implements ActionListener{ Label lab=new Label(“Enter a number”); TextField tf1=new TextField(5); TextField tf2=new TextField(5); Button btnResult=new Button(“Double is”); Button ext=new Button(“exit”); public evttest(String title){ super(title); setLayout(new FlowLayout()); btnResult.addActionListener(this); ext.addActionListener(this); add(lab); add(tf1); add(btnResult); add(tf2); add(ext); }
public void actionPerformed(ActionEvent ae){
Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t

Trang 141

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

if (ae.getSource()==btnResult){ int num=Integer.parseInt(tf1.getText())*2; tf2.setText(String.valueOf(num)); } if (ae.getSource()==ext){ System.exit(0); } } public static void main(String args[]){ evttest t=new evttest(“Event handling”); t.setSize(300,200); t.show(); } } K t xu t c a chương trình ư c ch ra hình bên:

Hình 5.16 X lý s ki n

Hình 5.17 ch ra m t ph n c a cây phân c p các l p c a gói event.

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 142

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

Object

java.util.EventObject

Java.awt.Event

ActionEvent

AdjustmentEvent

ComponentEvent

ItemEvent

ContainerEvent

InputEvent

FocusEvent

WindowEvent

KeyEvent

MouseEvent

Hình 5.17 Gói Event Hình sau ch ra th t phân c p các giao di n c a các event listener.
ActionListener AdjustmentListener E v e n t L i s t e n e r ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener

Hình 5.18 Event Listener Hình sau là danh sách các listener ư c s d ng cho các thành ph n ch ra.

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 143

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

ActionListener

Button List MenuItem TextField

Hình 5.19 Action Listener
ItemListener

Choice Checkbox List

Hình 5.20 Item Listener
WindowListener

Dialog Frame

Hình 5.21 Window Listener Các listener cho l p Component ư c ch ra
Component

hình 5.22:

ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionLIstener

Hình 5.22 Các Component

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 144

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

5.6 Th c ơn (menu)
Ngôn ng Java có m t t p h p các l p i tư ng t o các menu. Có hai lo i menu – pull down và pop-up. Menu làm cho ng d ng ta xây d ng d s d ng hơn. Ta ch có t duy nh t m t thanh menubar trong m t frame. Menubar là m t thanh n m ngang ư c t t i nh c a frame. Nó li t kê các m c ch n khác nhau hay còn g i là menu. M t menu c l p có th ch a các m c ch n con, các m c con này ư c g i là Menu Item. Java cung c p các Checkbox MenuItem, chúng có th ư c b t hay m , ph thu c vào tr ng thái. Hình 5.14 minh h a cách s d ng c a menubar, menu, menuItem, và CheckboxMenuItem. Chương trình 5.14

import java.awt.*; import java.awt.event.*; class MyFrame extends Frame implements ActionListener, MouseListener{ MenuItem exitItem; PopupMenu optionsMenu; Frame frame; public MyFrame(){ setTitle("Menu Example"); setSize(300,200); MenuBar mbar=new MenuBar(); setMenuBar(mbar); Menu fileMenu=new Menu("File"); mbar.add(fileMenu); fileMenu.addActionListener(this); MenuItem newItem=new MenuItem("New"); fileMenu.add(newItem); MenuItem openItem=new MenuItem("Open"); fileMenu.add(openItem);

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 145

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

fileMenu.addSeparator(); MenuItem saveItem=new MenuItem("Save"); fileMenu.add(saveItem); MenuItem saveAsItem=new MenuItem("Save As"); fileMenu.add(saveAsItem); fileMenu.addSeparator(); exitItem=new MenuItem("Exit"); fileMenu.add(exitItem); saveAsItem.addActionListener(this); Menu editMenu=new Menu("Edit"); mbar.add(editMenu); editMenu.addActionListener(this); MenuItem cutItem=new MenuItem("Cut"); editMenu.add(cutItem); MenuItem copyItem=new MenuItem("Copy"); editMenu.add(copyItem); MenuItem pasteItem=new MenuItem("Paste"); editMenu.add(pasteItem); editMenu.addSeparator(); Menu helpMenu=new Menu("Help"); mbar.add(helpMenu); helpMenu.addActionListener(this); MenuItem contentItem=new MenuItem("Content"); helpMenu.add(contentItem); MenuItem indexItem=new MenuItem("Index");

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 146

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

helpMenu.add(indexItem); Menu findMenu=new Menu("Find"); helpMenu.add(findMenu); addMouseListener(this); MenuItem nameItem=new MenuItem("Search by Name"); findMenu.add(nameItem); MenuItem cacheItem=new MenuItem("Search from cache"); findMenu.add(cacheItem); optionsMenu=new PopupMenu("Options"); editMenu.add(optionsMenu); optionsMenu.addActionListener(this); MenuItem readItem=new MenuItem("Read Only"); optionsMenu.add(readItem); optionsMenu.addSeparator(); Menu formatMenu=new Menu("Format text"); optionsMenu.add(formatMenu); this.add(optionsMenu); formatMenu.addActionListener(this); CheckboxMenuItem insertItem=new CheckboxMenuItem("Insert",true); formatMenu.add(insertItem); CheckboxMenuItem overtypeItem=new CheckboxMenuItem("Overtype",false); formatMenu.add(overtypeItem); } public void actionPerformed(ActionEvent ae){ if (ae.getActionCommand().equals("Exit")){
Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t

Trang 147

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

System.exit(0); } }
public void mouseEntered(MouseEvent m){} public void mouseExited(MouseEvent m){} public void mouseClicked(MouseEvent m){ optionsMenu.show(this,m.getX(),m.getY()); } public void mouseReleased(MouseEvent m){} public void mousePressed(MouseEvent m){} public static void main(String[] args){ MyFrame frame=new MyFrame(); frame.show(); } } Khi b n th c thi chương trình trên, m t màn hình v i các trình ơn File, Edit và Help ư c hi n th . Khi b n click vào m c File, b n s th y k t xu t sau ây:

Hình 5.23 Pull-down Menu M t menu có th ch a các menu con. Khi b n click vào trình ơn Help, 3 m c con có tên là Content, Index và Find s xu t hi n. Trong trình ơn Find, có 2 m c con là

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 148

Trang 149 . M t khác m t pop-up menu s hi n ra n u b n nh n chu t ph i trên màn hình: Hình 5. M c ‘Format text’ có 2 m c con là Insert và Overtype. có ư c m t n n ho . Nh ng l p này ư c s d ng t o thanh Menubar. Nh ng m c ch n con này thu c ki u CheckboxMenuItem. Frame. L p Graphics bao g m t p h p r t nhi u phương th c. Ngôn ng Java cung c p các l p khác nhau. MenuItem và CheckboxMenuItem trong chương trình. Nhưng phương th c này ư c s d ng v b tc hình nào trong các hình sau: Oval Rectangle Square Circle Lines Text B n có th v nh ng hình này b ng b t c màu nào. nó s ư c ánh d u và b n có th th y d u ch n tương ng trên m c ư c ch n ó. Khi b n click vào m c ch n. Menu.24 Pop-up menu Các m c ch n ư c trình bày trên pop-up menu là Read-Only và Format text. Applet và Canvas là các môi trư ng hi n th ho .7 L p Graphics Java cung c p gói AWT cho phép ta v các hình ho . v b t c hình nh nào chúng ta c n ph i có n n ho (Graphical Background).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Search by name và Search from Cache. 5. chúng ta goi phương th c ‘getGraphics()’ hay b t c phương th c nào trong các phương th c sau ây: repaint() ư c g i khi c n v l i nh ng update(Graphics g) Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t i tư ng ã v .

i tư ng c a l p Phương th c này s xoá nh ng i tư ng ã v . int yCoor). int xCoor. nơi chu i c n ư c v . V trí b t u. Ba tham s là: Chu i c n v . l p Graphics cung c p phương th c ‘drawChars’.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ư c g i m t cách t ng b i phương th c ‘repaint()’. n i các ký t ư cv . i tư ng c a l p Graphics là ‘g’. public void update (Graphics g){ paint (g). Cú pháp như sau: drawString (String str. chúng ta c n override l i phương th c update(). các ký t và các byte v ho c in m t chu i. ây. To Y trên frame. và truy n nó cho Graphics g i phương th c ‘paint()’. Cú pháp như sau: drawChars (char array[]. int length. v các hình m i mà v n gi l i nh ng hình ã v trư c ó. v ho c xu t các ký t trên frame. phương th c update() s không xoá nh ng i tư ng ã v . int offset. i tư ng ư c truy n cho phương th c này ư c dùng v các hình nh ho khác nhau. nhưng ch g i phương th c paint(). làm ư c i u này. 5. nó truy n i tương c a l p Graphics ho c GraphicsContext cho phương th c paint(). v . To X trên frame. paint(Graphics g) ư c g i b i phương th c update(). } ây. int xCoor. Chú thích các tham s : M ng các ký t . l p Graphics cung c p phương th c ‘drawString()’. Phương th c này dùng Vi c g i phương th c paint() l p i l p l i thông qua phương th c repaint() s xoá i các hình ã v trư c ó.1 V các chu i.7. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 150 . nơi chu i c n ư c v . int yCoor).

các ký t và các byte. int offset. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 151 . To X. Chương trình 6.'f'}.'c'. To X. To Y. 50. nơi các ký t c n ư c v . i v i m t ký t ho c m t m ng các byte. drawBytes (byte array[]. 50. V trí offset hay v trí b t S byte c n v . nơi các ký t c n ư c v . g.drawString ("Good Afternoon". to x và y là to tính theo dòng. To Y.'d'.awt. chúng ta có th in m t ph n c a m ng mà thôi. 50. public class DrawStrings extends Frame{ public DrawStrings(){ super ("Draw strings.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 S các ký t c n ư c v . setSize (300. ây. } public void paint(Graphics g){ g.15 import java. u.4 minh ho cách v chu i. 300). int length. int yCoor).*.'e'. setVisible (true).'b'.drawString ("Good Night". 100). 75). g. char ch[] = {'a'. bytes"). int xCoor. 50). Chương trình 5. L p Graphics cung c p phương th c ‘drawBytes()’ Cú pháp c a phương th c này như sau: v ho c in các byte ra frame. characters. 5 tham s c a phương th c trên là: M ng các byte.drawString ("Good Morning".

1.awt s d ng các i tư ng ho có s n trong gói này.6.103.4. drawOval (int xCoor. và v các byte t m ng các byte.25 Strings. Ta ph i làm i u này vì l p Graphics n m trong gói này.104.2. fillOval (int xCoor. int yCoor. setColor (Color c). ký t t m t m ng ký t . int height). g. B n ph i import gói java. Phương th c ‘drawLine()’ nh n các tham s sau: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 152 .150).106. Sau ây là k t qu c a chương trình trên: Hình 5.7. int width.107}.50. int height).2 V ư ng th ng và hình Oval v ư ng th ng và hình Sau ây là cú pháp c a các phương th c ư c s d ng oval: drawLine (int x1. int yCoor.102. int y2).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 g. } } Chương trình trên v chu i.drawChars(ch. int width.101.50. int x2. characters và bytes 5.125). } public static void main (String args[]){ new DrawStrings(). byte b[] = {100.105.drawBytes(b. int y1.

Trong chương trình này. và k t thúc t i to ‘x2’ và ‘y2’. ư c tô v i màu cyan.blue). v nhưng ư ng th ng có màu.setColor (Color. Chi u cao c a hình Oval. int yCoor. i Phương th c ‘fillOval()’ nh n 4 thông s . g. (y1). S d ng phương th c setColor t màu tô. Phương th c ‘setColor’ dùng thi t l p màu cho hình nh ho . (y2). và ngư c l i v i hình oval cao. nơi k Y. ây. int height). int width. int height. Phương th c ‘drawOval()’ nh n 4 thông s sau: To X. int height). To Y. int width.setColor(Color. chúng ta thi t l p m t màu nào ó. Chi u r ng c a hình Oval. int height. int arcwidth. drawRoundRect (int xCoor. nơi k t uv t uv t thúc v t thúc v (x1). int yCoor. thì giá tr c a chi u r ng l n hơn chi u cao. int archeight). int archeight). fillRoundRect (int xCoor.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 To To To To X. i v i hình oval r ng. int yCoor. Phương th c này Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 153 . L p Color cung c p các màu khác nhau mà 5.3 V hình ch nh t và hình ch nh t bo góc Sau ây là cú pháp c a các phương th c ư c dùng nh t bo góc: v hình ch nh t và hình ch drawRect (int xCoor. Phương th c ‘drawRect()’ ư c dùng nh n 4 tham s sau: To X c a góc trên bên trái To Y c a góc trên bên trái Chi u r ng c a hình ch nh t Chi u cao c a hình ch nh t v hình ch nh t ơn gi n. int width.7. int width. nơi b X. fillRect (int xCoor. nhưng nó s tô hình oval. hình oval s h th ng có h tr . Phương th c này b t u v t i to ‘x1’ và ‘y1’. int arcwidth. (x2). int yCoor. chúng ta s d ng câu l nh sau ch n màu xanh: g. nơi b Y.cyan).

chúng ta s d ng phương th c ‘fillRect()’ và ‘fillRoundRect()’. Ví d . int width. boolean raised). fillArc(int xCoord. Nó là ơn v nh nh t trong vùng v . int width. int height. Góc b t u. 5. Chi u cao c a cung ư c v . Hai tham s khác là: arcwidth c a hình ch nh t archeight c a hình ch nh t ây. r ng c a cung (góc c a cung) so v i góc ban u. archeight = 40 s t o ra hình ch nh t ư c làm tròn t nh n áy 20 pixel. Tương t . int arcwidth.red).4 V hình ch nh t 3D và v cung Sau ây là cú pháp c a các phương th c dùng v hình ch nh t 3D và hình cung: draw3Drect (int xCoord. arcwidth = 20 có nghĩa là hình ch nh t ư c làm tròn c nh trái và c nh ph i m i c nh 10 pixel. int height. Y. int height. Phương th c này nh n 6 tham s .setColor(Color. chúng ta ch n màu . Phương th c ‘drawArc()’ nh n 6 tham s sau: To x To y Chi u r ng c a cung ư c v . int yCoord. drawArc(int xCoord.green). Tham s th 5 có ki u d li u là boolean. Nh ng phương th c này v các hình nh v i m t màu cho trư c ho c m i màu hi n hành. tô hay v hình ch nh t và hình ch nh t bo góc.7. b t u t i to X. 4 tham s u thì tương t v i phương th c v hình ch nh t. giá tr c a tham s th 5 quy t nh là hình ch này này có 3 chi u hay không. Phương th c ‘drawRoundRect()’ v hình ch nh t có các góc tròn. Tuy nhiên.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Phương th c này v hình ch nh t có chi u r ng và chi u cao cho trư c. Phương th c ‘draw3Drect()’ nh n 5 tham s . Câu l nh s như sau: g. Nh ng phương th c này nh n các tham s gi ng v i phương th c drawRect() và drawRoundRect(). ‘archeight’ làm tròn góc trên nh và góc áy c a hình ch nh t. int archeight).setColor (Color. Chúng ta có th thi t l p màu c a hình ch nh t. int width. ‘arcwidth’ làm tròn góc trái và góc ph i c a hình ch nh t. trong ó 4 tham s u thì gi ng v i phương th c drawRect. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 154 . L nh sau dùng v hình v i màu xanh: g. Giá tr này True có nghĩa là hình ch nh t là 3D. ây. int archeight). int yCoord. int yCoord. int arcwidth. Pixel là ơn v o.

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Phương th c ‘fillArc()’ cũng nh n 6 tham s gi ng như phương th c drawArc(). 115. M ng lưu tr to y c a các i m. class PolyLines extends Frame{ int x1[] = {50.5 V hình PolyLine Chương trình sau l y các i m t hai m ng c a phương th c này như sau: v m t lo t các ư ng th ng.16 import java. 75. array2[0]) (array1[1]. int y1[] = {50. nhưng nó v cung và tô cung v i màu hi n th i.awt. g. Phương th c ‘drawPolyline()’ nh n 3 tham s sau: M ng lưu tr to x c a các i m. 135}. Chương trình 5. int x2[] = {67. int totalPoints). 155. T ng s i m c n v . 30. public PolyLines()//constructor{ super ("Poly Lines"). array2[2])…. 135}. int y2[] = {150.BOLD. } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 155 . setVisible (true). 15)). 60}. 95. 5. 60. 300). S ư ng th ng v ư c luôn nh hơn s truy n vào thông s th 3 c a phương th c drawPolyline(). v các ư ng th ng ta l y các i m t hai m ng như sau: (array1[0]. 180}. setSize (300. 95. 82. Cú pháp drawPolyline (int xArray[].7. Chương trình 6. Font. array2[1]) (array1[2].*. 160.setFont (new Font(“Times Roman”. 130. 120.5 minh ho các v polyline. int yArray[]. 75.

Chúng ta s s d ng phương th c 2 v a giác.setFont (new Font("Times Roman". 15)). g.26. và t ng s i m c n v .setColor(Color. 100. Cú pháp c a drawPolygon() như sau: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 156 . g.7.7 Hình 5. 5).BOLD. Phương th c u tiên nh n m t i tư ng c a l p Polygon. 100. } public static void main (String args[]){ new PolyLines(). Phương th c th c 2 l y hai m ng i m. g. 100).blue). 200). y2.drawString ("Current Color is blue". Minh h a PolyLine 5.drawString("Current Color is black". } } K t qu c a chương trình ư c minh ho hình 6.drawPolyline (x1. Font.drawPolyline (x2. y1. 5). g.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 public void paint (Graphics g){ g.6 V và tô a giác L p Graphics cung c p hai phương th c v a giác. g.

g. 120. 40. T ng s i m c n v .190}.cyan). g.*. } public static void main (String args[]){ new PolyFigures(). M ng lưu tr to y c a các i m. Chương trình 5. 70. int y1[] = {50. 170. setSize(300. 50. class PolyFigures extends Frame{ int x1[] = {50. 80}. y1. 80}.17 import java.fillPolygon (x2. int numPoints). 5). 220. public PolyFigures(){ super ("Poly figures").drawPolygon (x1. setVisible (true). 240. int numPoints). 300). 30. 120. Phương th c ‘drawPolygon()’ nh n 3 tham s sau gi ng như phương th c drawPolyline() M ng lưu tr to x c a các i m. 100. 6). Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 157 . int y[]. int x2[] = {80. Chương trình dư i ây l y các i m t 2 m ng v a gíac. } public void paint (Graphics g){ g. y2. 25. int y2[] = {150. 200. 150.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 drawPolygon(int x[]. int y[].awt.setColor (Color. 170}. Cú pháp c a fillPolygon() như sau: fillPolygon (int x[]. 100.

B ng sau hi n th các giá tr c a các màu thư ng g p: Màu White Light Gray Gray Dark Gray Black Red 255 192 128 64 0 Green 255 192 128 64 0 Blue 255 192 128 64 0 Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 158 . Hình minh h a Polygon 5. int green. blue.2 Ph m vi giá tr c a các thành ph n màu S d ng các giá tr trên m t màu như sau: t o ra m t màu tuỳ thích. Cú pháp c a hàm d ng t o ra color (int red. Java s d ng mô hình màu RGB. xanh lá cây (green).8 i u khi n màu Trong Java.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 } } Sau ây là k t qu c a chương trình trên: Hình 5. chúng ta i u khi n màu b ng cách dùng 3 màu chính là (red). xanh dương (blue). B ng sau trình bày giá tr có th có c a các màu ó: Thành ph n Ph mvi Red 0-255 Green 0-255 Blue 0-255 B ng 6. int blue).27. i tư ng c a l p Color ch a 3 s nguyên cho các tham s red. green.

5.magenta color.red color.getGreen ().4 Các màu thư ng g p o n mã sau minh ho cách t o m t màu tuỳ ý: Color color1 = new Color (230.lightgray color. Ví d . 210.3 Các giá tr RGB Các i tư ng màu khác nhau có th có th ư c dùng v ho c tô các l nh sau: ư c t o b ng nh ng giá tr này. int myblue = color1. Nh ng i này i tư ng ho .yellow B ng 6. Ta có th thi t l p màu b ng cách dùng l nh sau: g.darkgray color. g. 175.green color. 130).setColor (color1).9 i u khi n Font Java cung c p l p Font trong gói java.setColor (c). l p Color S d ng k t h p các giá tr RGB cung c p s n m t s màu. 175). 140.getRed (). 60). Color color4 = new Color (90.cyan color. color1 = color1. color.white color.darker().black color. //g là i tư ng c a l p Graphics t o ra m t màu tuỳ ý.brighter(). int myred = color1. t o màu h ng. ta dùng color c = new Color (255.blue color. int mygreen = color1.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Pink 255 175 175 Orange 255 200 0 Yellow 255 255 0 Magenta 255 0 255 B ng 6. color4 = color4.pink color.awt cho phép s d ng các lo i font khác Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 159 . cho d hơn.gray color.orange color.getBlue().

Phương th c kh i t o c a Font có 3 tham s sau: i tư ng c a Tên c a font.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 nhau. khai báo m t i tư ng c a l p GraphicsEnvironment như sau: GraphicsEnvironment ge. Font. Font. Bi n này g i phương th c getAllFont(). Font.getAllFonts(). ge = GraphicsEnvironment.ITALIC.setFont (f1). 30. 16).BOLD. Ba tham s ư c truy n ây là: ‘SanSerif’ – tên c a font. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 160 . Font defaultFont = g. Nh ng thông s này t o ra i tư ng f1. ge = GraphicsEnvironment. Phương th c getFont() tr v font m c nh dùng hi n th chu i. ây ki u font c a f3 v a m. 14 là kích thư c c a font. Kích thư c font. Ki u c a font. Phương th c’getAllFont()’ tr v t t c các font mà h th ng h tr . //g là i tư ng Graphics g.getLocalGraphicsEnvironment (). Chúng ta s d ng các font khác nhau hi n th các chu i khác nhau. truy c p phương th c getAllFont(). 50). Cú pháp sau minh ho nh ng thông s trên: Font f1 = new Font (“SansSerif”. chúng ta nên ki m tra xem h th ng có h tr hay không. thay i font m c nh c a h th ng thành font khác. Chúng ta có th k t h p 2 ki u font l i v i nhau. v a nghiêng. Ví d : Font.BOLD – ki u font. ây là l p tr u tư ng. Font. Phương th c getAllFonts() thu c l p GraphicsEnvironment. 20). Font. i tư ng này s d ng cú pháp sau l y t t c các font có trong m ng Font: Font f[] = ge. Ta có th l y tên thông qua phương th c getFontList(). g. Hãy xét ví d sau: Font f3 = new Font (“Monospaced”.ITALIC+Font.getFont (). Phương th c getAllFont() ư c s d ng ây.ITALIC. Trư c tiên.PLAIN. L p này bao g m m t s phương th c. chúng ta t o l p Font.getLocalGraphicsEnvironment ().drawString (“Default Font is ”. chúng ta s d ng phương th c ‘getLoacalGraphicsEnvironment()’ c a l p GraphicsEnvironment. s d ng font. do ó ta không th kh i t o l p này. khi không có ch n font nào c .BOLD. Tham chi u n l p này ư c gán cho bi n ge.

PLAIN. Chương trình 5. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 161 . getAscent(). Phương th c getName() c a l p Font tr v tên Font. 22). Phương th c getFont() c a l p FontMetrics tr v Font mà g n v i i tư ng l p FontMetrics. } public void paint (Graphics g){ Font f1 = new Font ("Times Roman". Font. và getLeading() tr v chi ti t c a font. L nh này t o i tư ng fm c a l p FontMetrics. Baseline (Dòng cơ s ): xác nh cơ s c a các ký t (không k ph n th p nh t c a ký t ) Ascent: kho ng cách t ư ng baseline n nh c a ký t . Leading: kho ng cách gi a các ch . Bây gi . Height: chi u cao c a font. FontMetrics fm = g. L p FontMetric là l p tr u tư ng. và leading.7 minh ho vi c s d ng các phương th c khác nhau mà l p FontMetrics có.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 5.18 import java. setSize (400. chúng ta s d ng các phương th c khác nhau xem xét chi ti t các lo i font khác nhau. cùng v i i tư ng f1.awt.getFontMetrics (f1). i u này r t c n thi t vì các ký t khi in u chi m m t kích thư c riêng. chúng ta s d ng fm l y chi ti t c a font. Descent: kho ng các t baseline áy c a ký t . vì FontMetrics i ôi v i m t font nào ó.10 L p FontMetric L p này xác nh kích thư c c a các ký t khác nhau thu c các lo i font khác nhau. setVisible(true). Chương trình 6. Các phương th c getHeight. Phương th c getFontMetrics() có tham s là i tư ng c a l p Font. descent. Trong chương trình này. baseline. B n c n tính kích thư c c n thi t khi in các ký t tránh các ký t è lên nhau. 300). class FontMetricsUse extends Frame{ public FontMetricsUse(){ super ("Detail of Fonts"). getDescent(). Xác nh kích thư c bao g m chi u cao (height).*.

50. 50. 125).getAscent()). g.getHeight()). g.getName().valueOf (fm.getHeight()). 50. 50. 175). g. 225).drawString ("Descent: " + String.getFont(). } } K t qu c a chương trình trên: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 162 .valueOf (fm. g.getAscent()).getFontMetrics (f2). 50.getLeading()).drawString ("Leading: " + String.drawString ("Details of Font " + name. g.getDescent()).valueOf (fm. g. } public static void main (String args[]){ new FontMetricsUse (). 22). 275).getFont().getDescent()).drawString ("Height: " + String. 150). name = fm. Font f2 = new Font ("DialogInput". g.valueOf (fm.getName().getLeading()). 30.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 FontMetrics fm = g.valueOf (fm. 50). 250). 100).valueOf (fm.drawString ("Descent: " + String.drawString ("Details of Font " + name.valueOf (fm. 75). Font. 50.drawString ("Ascent: " + String. 50.getFontMetrics (f1). g.drawString ("Height: " + String.drawString ("Leading: " + String. g. fm = g. 50.drawString ("Ascent: " + String. String name = fm. g. 200). 30.valueOf (fm.PLAIN.

chúng ta c n tính kho ng cách c n thi t in msg1. chúng ta c n in văn b n nhi u font trên nhi u dòng. chúng ta c n bi t kho ng cách chi u cao c a font. setVisible (true). setSize (450. 200). Chương trình 5.28 L p FontMetrics Chương trình 6. in dòng k ti p. nhi u dòng.*. ây. msg2. Trong chương trình này. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 163 . Phương th c stringWidth() c a l p FontMetrics ư c dùng tính ra t ng kho ng cách c n thi t in msg1.19 import java.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Hình 5. chúng ta in msg1 và msg2 trên các dòng khác nhau s d ng chung 1 font Monospaced.awt. làm ư c i u này. K ó. i u này th t c n thi t. Trư c tiên chúng ta in msg1 s d ng font Monospaced. Phương th c setFont() ư c dùng thi t l p font in văn b n. b i vì dòng th 2 ư c in ngay sau dòng th nh t. Sau ó.8 minh ho cách l p FontMetrics ư c s d ng in o n văn b n nhi u font. chúng ta s l y ư c v trí mà chúng ta b t u in o n văn b n k ti p. chúng ta in msg2 s d ng font DiaglogInput. Phương th c getHeight() ư c dùng làm i u này. class MultiFontMultiLine extends Frame{ public MultiFontMultiLine(){ super ("Multiline Text"). Khi chúng c ng thêm kho ng cách này vào bi n x. L p FontMetrics giúp ta xác nh kho ng cách c n thi t in m t dòng văn b n cho m t font nào ó.

g. FontMetrics fm = g. g. y).setFont(f1).drawString (msg2. y = 100.drawString (msg1. int y = 50. Font. x = x + fm. } public static void main (String args[]){ new MultiFontMultiLine (). x. g.drawString (msg2.setFont(f1). y += height. x.PLAIN. 18). x. } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 164 . g. x = 20.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 } public void paint (Graphics g){ Font f1 = new Font ("MonoSpaced". y). Font f2 = new Font ("DialogInput". int height = fm. y). g.drawString (msg1.getFontMetrics(f1).BOLD.getHeight(). String msg1 = "Java Language".setFont(f2). x. 14). String msg2 = "A new approach to programming". y).stringWidth(msg1). Font. g. int x = 20. g.

khi s d ng mode XOR thì hi n nhiên là t t c các hình u hi n th y . nó s è lên các hình ã v trư c ây. làm cho n i dung c và n i dung m i u hi n th trên cùng n n. khi các i tư ng ư c v i v l i nhi u l n thì chúng s xoá các i tư ng ã v trư c ó.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 } K t qu c a chương trình trên: Hình 5. nhi u dòng 5. Ch hi n th n i dung c a i tư ng m i. l p Graphics cung c p phương th c setXORMode (Color c).9 minh ho ti n l i c a c a vi c s d ng phương th c setXORMode().11Ch n ch v Các i tư ng ư c v b ng cách s d ng mode v . setSize (300. ph n chung gi a các hình s ư c hi n th thành m t màu khác. } public void paint (Graphics g){ Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 165 . hình m i hoàn toàn che khu t nh ng hình trư c ó. 300).29 Văn b n ư c xu t nhi u font. mà không è lên các hình khác. chúng ta s d ng phương th c setXORMode() tô các hình ho khác nhau. Tương t . ây. i u này có nghĩa là các hình m i không è lên các hình c .10 import java. Chương trình 6. K t qu là. Nhưng khi không s d ng mode XOR. Khi m t i tư ng m i ư c v .*. class PaintMode extends Frame{ public PaintMode(){ super ("Paint Mode"). setVisible (true). Chương trình 5.awt. Thay vào ó.

50. 165.blue).fillOval (70.fillRect (50.50.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 g. } } K t qu c a chương trình trên: Hình 5. 60). 30. 65.setPaintMode (). g.30 Paint mode Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 166 . 20. 40.fillRoundRect (90.fillOval (70. 80.magenta).blue).setColor (Color. g. 180. g. } public static void main (String args[]){ new PaintMode(). g. 70. 150.pink). g.fillRoundRect (90.setXORMode (Color. 60. g. 60). 30. g. 50. 20).yellow). g.setColor (Color.cyan). g. 40.fillRect (50.setXORMode (Color. 30). g.40.setColor (Color. g.setColor (Color. g. 30). 30).

Thành ph n GUI là m t i tư ng tr c quan.awt cho phép s d ng nhi u font khác nhau. Các ki u trình bày khác nhau: • FlowLayout • BorderLayout • CardLayout • GridLayout • GridBagLayout Phương th c ‘setLayout()’ ư c s d ng t layout. checkbox và radio button mà ư c s d ng trong ng d ng hay applet thì có th ư c th y trên màn hình. M t khác nó cũng giúp ta phát tri n các ng d ng ngư i dùng nhi u hi u qu hơn. Các thành ph n ư c x p x p t góc trái trên n góc ph i bên dư i c a màn hình. Các thành ph n GUI như các button.awt t o các thành ph n GUI này. B t c thao tác nào mà liên quan t i t t c các thành ph n GUI u ư c tìm th y trong l p Component. nh phím v. ng d ng cho phép b n ăng ký các handler ư c g i là các listener cho các i tư ng. T t c các thành ph n u có cùng kích thư c. M t Event Listener l ng nghe m t s ki n c th nào ó mà m t i tư ng thi t l p. Nó t o m t stack c a m t s thành ph n. GridBagLayout b trí các thành ph n m t cách chính xác hơn các layout manager khác.v…. M t s ki n ư c kích ho t khi ngư i s d ng t o m t hành ng như là di chuy n chu t. S khác nhau duy nh t ây là thành ph n không c n có cùng kích thư c và có th ư c t trong b t kỳ dòng hay c t nào. ‘East’. BorderLayout x p x p các thành ph n trong ‘North’. Gridlayout t các thành ph n trong các dòng và các c t. Có hai ki u menu – pull-down và pop-up. CardLayout t các thành ph n trên nh c a các thành ph n khác. label. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 167 . L p FontMetrics xác nh kích thư c c a các ký t . H th ng GUI x lý t t c các tương tác c a ngư i dùng v i s h tr c a mô hình hư ng s ki n (event-driven). Nó s g i l n lư t các phương th c x lý s ki n.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Tóm t t GUI giúp chúng ta t o giao di n hình nh cho m t ng d ng. L p layout manager cung c p m t phương ti n i u khi n cách trình bày v t lý c a các thành ph n GUI. S d ng l p Graphic v các i tư ng h a. ‘South’. Nó tương t như grid layout. Ngư i dùng có th s d ng chu t hay bàn phím tương tác v i i tư ng này. FlowLayout là Layout Manager m c nh cho các applet và các panel. thư ng thư ng là các panel. Ta c n s d ng các l p t n t i trong gói java. Trong mô hình x lý s ki n. nh n phím. L p Font trong gói java. ‘West’ và ‘Center’ c a m t container.

FlowLayout là cách trình bày m c nh c a Applet và Panel? úng/Sai 6....... 'ascent' là kho ng cách t 'baseline' n áy c a ký t . úng/Sai Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 168 . ActionEvent là gì? 8. M i thành ph n GUI là m t i tư ng? úng/Sai 2. BorderLayout là cách trình bày m c nh c a Window..Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Ki m tra s ti n b 1. CheckBox s d ng thêm l p radioButtonGroup t o ra radiobuttons? úng/Sai 5. V t ch a là gì? 3.. Trong l p FontMetrics. TextArea là m t h p văn b n ch ch a ư c m t dòng...... 10. Ch có th t ư c duy nh t m t thanh menu trên Frame? úng/Sai 9. Frame và Dialog? úng/Sai 7..dùng l y t t c các font ch mà h th ng h tr . trong ó có th hi n th văn b n ho c có th nh p vào b i ngư i s d ng? úng/Sai 4.. Phương th c .

S a bài t p 1 có giao di n như sau: 3. Vi t chương trình Java sau: nh p thông tin chi ti t v ngư i s d ng như hình 2.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Bài t p 1. Vi t giao di n chương trình trò chơi puzzle như sau: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 169 .

pie ư c hi n ra. Vi t applet như sau: Ngư i s d ng ư c phép nh p vào giá tr màu trong các ô tương ng. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 170 . bar. 5.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 4. Khi click nút 'Draw' các bi u d ng ư ng. Khi ngư i s d ng n nút không cùng hàng hay không cùng c t thì hi n thông báo "Không h p l " còn khi ngư i s d ng ã s p x p các nút theo th t t 1 n 15 thì hi n ra thông báo chúc m ng. Vi t chương trình có menu pop-up như hình dư i ây: 6. S a bài 3 khi ngư i s d ng click vào nút cùng hàng ho c cùng c t v i nút không có s thì i ch nút v a click và nút không s cho nhau.

nó s t o i tư ng cung c p cho applet. i s c a phương th c này là i tư ng c a l p Graphics. L p Applet bao g m nhi u phương i u khi n quá trình th c thi c a applet. m t phương th c ư c g i m t cách t ng.1 Java Applet applet th c sau: Applet là m t chương trình Java có th ch y trong trình duy t web.awt 6.awt. font ch trong Applet 6.1. text. Phương th c paint() dùng hi n th m t ư ng th ng (line). L p này thu c gói java. ư c g i g i khi m t applet b t u th c thi. còn có nh ng phương th c ‘paint()’ và ‘repaint()’. M t khi quá trình start() Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 171 . T t c các u là các l p con c a l p ‘Applet’. màu. t o applet. Câu l nh sau ư c dùng import l p Graphics: import java. i v i m i s ki n. b n c n import hai gói java.applet java.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương 6 APPLETS N i dung chính Hi u ư c các Applet c a Java Phân bi t applet và các ng d ng thông thư ng Tìm hi u chu trình s ng cu m t applet T o các applet Hi n th các hình nh s d ng applet Truy n tham s cho applet Tìm hi u ho . ho c m t hình nh trên n n applet. Trong quá trình kh i t o.Graphics. Phương th c này ư c dùng t i các hình nh ho . Ngoài nh ng phương th c cơ b n này. L p Applet thu c package ‘java.applet’. Phương th c init() Ch c năng ư c g i trong quá trình kh i t o applet. Mà nó b t u t v trí ti p theo c a quá trình th c thi trư c ó. Các phương th c này ư c minh ho trong b ng 6. i u quan tr ng là không ph i lúc nào applet cũng b t u t ban u. kh i t o các bi n và t o các i tư ng.2 C u trúc c a m t Applet M t Applet nh nghĩa c u trúc c a nó t 4 s ki n x y ra trong su t quá trình th c thi.awt.

stop(). public class Applet1 extends Applet Phương th c init() và paint() thư ng ư c dùng th c hi n m t s hàm kh i t o và v applet. showStatus (getAppletInfo()). import java. Các phương th c c a applet init(). destroy(). B ng 6. Tham s này là i tư ng c a l p Graphics. } public void paint (Graphics g){ g. ây là ví d ơn gi n c a applet.*. M t applet b ng ng trư c khi nó b hu . start().Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 stop() destroy() kh i t o hoàn t t. Chapter ” + num. Chương trình 6. Nhưng m c nh nh ng phương th c này không th c thi m t thao tác nào c . user có th overide phương th c ‘getAppletInfo()’ c a l p Applet.1 import java.1: Các phương th c c a m t applet Phương th c ‘repaint()’ ư c dùng khi c a s c n c p nh t l i. 80). ư c dùng hu m t applet. Câu l nh sau t o m t l p có tên là ‘Applet1’. l y các thông tin c a applet.awt. thì applet ư c kh i ng. public class Applet1 extends Applet{ int num. Phương th c này ch c n m t thông s . //Hi n th m t chu i ư c tr v t hàm getAppletInfo() trên Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 172 .applet. 70. th i gian th c thi c a vi x lý. không gian ĩa ư c tr v cho h th ng. Khi m t applet b hu . và paint() ư c th a k t m t applet. Phương th c này tr v 1 i tư ng ki u String. Applet s d ng phương th c ‘showStatus()’ hi n th thông tin trên thanh tr ng thái. public void init(){ num = 6.drawString()’ ch ra v trí mà o n văn b n ư c v âu trên màn hình. Phương th c ‘g.drawString (“Hello to Applet. thì b nh . Phương th c này ư c dùng kh i ng l i applet sau khi nó ã ng ng trư c ó ư c g i khi ng ng th c thi m t applet. Phương th c có tham s thu c ki u d li u String.1 hi n th m t chu i dòng 70 và c t 80: Chương trình 6. l p này s k th a t t c các phương th c và bi n c a l p ‘applet’.*.

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

//thanh tr ng thái } public String getAppletInfo() //user overrides{ return “Created by Aptech”; } }
S d ng cú pháp sau d ch m t Applet:

javac Applet1.java th c thi m t applet, ta c n t o m t file HTML. File HTML này s d ng th applet. Th applet này l y tham s u tiên là ư ng d n c a file applet. Th applet có hai thu c tính sau: Width Height truy n tham s vào applet, s d ng param, sau ó là thu c tính value. Sau ây là ví d c a th applet: <applet code=Applet1 width=300 height=200> </applet> Lúc này, ta có th th c thi applet này b ng cách dùng trình xem applet. ây là công c c a JDK. ch y file HTML trong trình xem applet, ta gõ câu l nh sau: appletviewer abc.html // ‘abc.html’ là tên c a file HTML M t tuỳ ch n khác c a applet là ta thêm th applet như là m t dòng chú thích trong o n code. Lúc ó, applet ư c d ch, và th c thi b ng cách s d ng l nh sau: appletviewer Applet1.java Sau ây là k t qu c a chương trình trên:

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 173

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

Hình 6.1 Applet

6.2.1 S khác nhau giũa Application và Applet
Sau ây là s khác nhau gi a application và applet: th c thi các application chúng ta dùng trình thông d ch java, trong khi ó applet có th ch y ư c trên các trình duy t (có h tr Java) hay s d ng công c appletViewer, công c này i kèm v i JDK. Quá trình th c thi c a application b t u t phương th c ‘main()’. Tuy nhiên applet thì không làm như v y. Các application s d ng ‘System.out.println()’ hi n th k t qu ra màn hình trong khi ó applet s d ng phương th c ‘drawString()’ xu t ra màn hình. M t i u áng lưu ý là m t chương trình Java ơn l thì có th v a là application v a là applet. Ch c năng c a applet ư c b qua khi nó ư c th c thi như là m t application và ngư c l i. Chương trình 6.2 s minh ho i u này Chương trình 6.2

import java.applet.Applet; import java.awt.*; /* <applet code = "both" width = 200 height = 100> </applet> */ public class both extends Applet{ Button btn;
Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t
Trang 174

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

public void init(){ btn = new Button ("Click"); } public void paint (Graphics g){ g.drawString ("Applet", 70, 50); } public static void main (String args[]){ both app = new both(); app.init(); System.out.println("Application Main"); } }
Sau khi biên d ch chương trình, nó có th d ng cú pháp sau: appletviewer both.java K t qu như sau: ư c th c thi như là m t applet b ng cách s

Hình 6.2 Applet N u ch y chương trình trên như m t application, thì s d ng cú pháp sau: java both K t qu là:

Khoa Công ngh Thông tin –

ih c àL t

Trang 175

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2

Hình 6.3 Application Khi applet ch y trên trình duy t web, c i m này th c s h u ích khi b n mu n t i applet trong m t frame m i. Ví d : trong applet ư c t o chat, m t s website s d ng m t c a s chat riêng bi t chat. B n cũng có th k t h p các c i m c a frame và applet vào trong m t chương trình.

6.2.2 Nh ng gi i h n b o m t trên applet
Có m t s h n ch mà applet không th làm ư c. B i vì các applet c a Java có th phá h ng toàn b h th ng c a ngư i s d ng. Các l p trình viên Java có th vi t các applet xoá file, l y các thông tin các nhân c a h th ng… Vì th , các applet c a java không th làm các vi c sau: Không th c ho c ghi file trên h th ng file c a ngư i s d ng. Không th giao ti p v i các site internet, nhưng ch có th v i các trang web có applet mà thôi. Không th ch y b t c chương trình gì trên h th ng c a ngư i c. Không th t i b t c chương trình ư c lưu tr trong h th ng c a ngư i s d ng. Nh ng gi i h n trên ch úng khi các applet ư c ch y trên trình duy t Netscape Navigator ho c Microsoft Internet Explorer.

6.3 Chu trình s ng c a m t Applet
Chu trình s ng c a m t Applet ư c mô t
Destroy

dư i ây:
Stop

Creation

Starting Initalization

Hình 6.4 Chu trình s ng c a m t applet

Nó s l p i l p l i khi di chuy n t c a s trình duy t sang c a s khác. Phương th c này giúp applet d n d p trư c khi nó ư c gi i phóng kh i vùng nh . S khác nhau gi a quá trình kh i t o và quá trình kh i ng là m t applet có th kh i ng nhi u l n. ho c hình nh. Tham s này là i tư ng c a l p Graphics. nhưng qúa trình kh i t o thì ch x y ra m t l n. i u này x y ra khi m t applet ư c n p. Phương th c này ư c dùng hu nh ng lu ng (thread) hay quá trình ang ch y. applet ư c t o. N u không có tham s truy n vào. applet s ư c kh i ng. màu n n. chúng ta ph i import trong o n code c a applet. Phương th c này cho phép ta hi n th m t cái gì ó trên màn hình. n u trình duy t nh y n m t liên k t nào ó trang khác. trong khi finalize() là cách t ng quát d n d p applet. lúc ó applet s b ng ng. và ư c kh i ng tr l i khi ngư i s d ng quay v trang ó. Applet có th kh i ng ngay c khi nó ã ư c ng ng trư c ó. Phương th c này th c thi m t l n sau khi applet ư c kh i t o. ho c trang ó ã ư c thu nh l i dư i thanh taskbar.3 Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 177 . 6. nó t o m t nút v i chu i ó như là tên c a nút. Phương th c ‘start()’ ư c override cung c p các thao tác kh i ng cho applet. Bây gi chúng ta nh nghĩa th <PARAM> trong o n mã HTML như sau: /* <applet code=”Mybutton1” width=”100” height=”100”> <PARAM NAME=”mybutton” value=”Display Dialog”> </applet> */ Chương trình 6. ho c trư c khi truy t duy t k t thúc. Phương th c ‘paint()’ có m t tham s . Phương th c này x y ra nhi u l n trong su t quá trình applet t n t i. chúng ta s truy n tham s cho applet. Nó cũng x y ra khi c a s trình duy t thay i v trí c a nó trên màn hình. Phương th c ‘destroy()’ khác v i phương th c finalize() là phương th c destroy() ch dùng cho applet. Phương th c ‘init()’ s ki m tra tham s có tên là ‘mybutton’. Chúng ta có th s d ng o n mã sau: import java. nút ó có tên m c nh là ‘Default’.awt. ư ng th ng. Bư c k ti p là kh i t o. Ví d .Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Trư c tiên. Phương th c paint() cũng là m t phương th c quan tr ng khác.Graphics. Phương th c ‘stop()’ ch ư c g i khi user không còn trang ó n a. Sau ó. Có th là text. Quá trình này bao g m vi c t o các i tư ng mà applet c n. Thành ph n nút ‘bNext’ có tên ư c truy n như là m t tham s . Phương th c init() ư c nh nghĩa è cung c p các hành vi kh i t o. L p Graphics thu c l p java.awt. K ti p là phương th c ‘destroy()’. M t khi applet ư c kh i t o.4 Truy n tham s cho Applet Trong chương trình sau.

*.applet. //when no parameter is passed if (str==null) str = new String ("Default"). /* <applet code="Mybutton1" width="200" height="100"> <PARAM NAME="mybutton" value="Display Dialog"> </applet> */ public class Mybutton1 extends Applet{ Button bNext. public void init(){ /*getParameter returns the value of the specified pareameter in the form of a String object*/ String str = getParameter("mybutton").Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 import java.awt.*. add (bNext). import java. //when parameter is passed bNext = new Button(str). } } Sau ây là k t qu c a chương trình trên: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 178 .

và hình ch nh t.5: truy n tham s cho applet Bây gi chúng ta s s d ng l p Graphics v các hình ch ng h n như: ư ng th ng.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Hình 6. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 179 . L p này có th dùng hi n th văn b n b ng b t c font nào. Chúng ta s h c l p Font trong các ph n sau. hình oval.

v a là application. Java s d ng b ng màu RGB. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 180 . ư ng th ng và văn b n. hình tròn. hình vuông.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Tóm t t Applet là chương trình Java ch y trong trình duy t web. L p Graphics n m trong gói AWT. hình ch nh t. M t chương trình Java có th v a là applet. bao g m các phương th c ư c s d ng v các hình ho như hình oval.

.. 5.. ghi file trên máy ngư i s d ng. 3......... 2... M t chương trình Java có th v a là applet. v a là application....... Phương th c ... 4..... Java applet không th c..... i u khi n màu s c ư c th c hi n thông qua hai màu tr ng và en......dùng t m d ng applet.. Phương th c . Trong java.. 6.....dùng c p nh t (update) c a s ... Phương th c .. úng/Sai úng/Sai n ho cơ b n là úng/Sai Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 181 ...dùng t o tham chi u n i tư ng n (Graphics).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Ki m tra s ti n b 1.

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Bài t p Vi t applet như sau: Khi ngư i s d ng nh p vào ô văn b n và click chu t vào nút 'Check identifier' applet ph i ki m tra xem t có trong ô văn b n có ph i là m t t khoá có trong java không. nút l nh và nhãn. Ghi chú: S d ng các font ch khác nhau cho ô văn b n. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 182 .

sql ( ư c cài t riêng như m t tuỳ ch n) ch a các giao ti p. Các bư c l p trình cơ s d li u v i JDBC 7.2. web…JDBC có kh năng k t n i v i nhi u DBMS khác nhau như Access. Ph n cơ s c a JDBC ch a trong gói java.odbc. Trong ó driverString là chu i ch nh tên c a trình i u khi n c n n p.getConnection() nh n v i tư ng Connection k t n i v i CSDL. Ví d : N p trình i u khi n SQL Server: Class.JdbcOdbcDriver”). Vì trình i u khi n có th không tưong thích v i CSDL nên quá trình n p trình i u khi n có th phát sinh ng ai l ClassNotFoundException làm chương trình d ng t Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 183 .Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương 7 K T N I CƠ S N i dung chính Gi i thi u JDBC K t n i cơ s d li u v i JDBC T o truy v n và l y k t qu truy v n Hi n th d li u 7. • Thi t l p k t n i: chương trình Java g i phương th c Drivermanager.jdbc. Ví d : N p trình i u khi n ODBC (thư ng cho MS Access): Class.sql (có s n trong JDK).1.jdbc.forName(driverString). l p ph c v nhu c u m r ng như giao tác phân tán (distributed transactions). Oracle. ph n m r ng ch a trong gói javax.sqlserver. MS SQL Server.forName(“sun.1. Gi i thi u v JDBC D LI U JDBC (Java Datatbase Connectivity) ch a m t t p các i tư ng và phương th c giúp giao ti p v i CSDL m t cách thu n l i. N p trình i u khi n: n p trình i u khi n ta s d ng cú pháp sau: Class.forName("com.2. K t n i cơ s d li u k t n i ư c trên CSDL ta l n lư t th c hi n các bư c sau: • N p trình i u khi n. MySQL… 7.microsoft.SQLServerDriver").

} Trong ó: • • • • url: chu i nêu lên c i m c a CSDL. } Thi t l p k t n i: t o m t k t n i t i CSDL ta ph i t o ra m t i tư ng Connection theo cú pháp dư i ây.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 ng t. Ho c ch y ti n ích Data Source(ODBC).forName("sun. nên câu l nh c n ơc t trong kh i l nh: try {} catch{}: try{ Connection conn = DriverManager. } catch (ClassNotFoundException e) { e.getConnection(url. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 184 . t o m t subname (c u n i ODBC) tên là nhasach k t n i t i CSDL trong file C:\NhaSach. } catch (SQLException e) { e.printStackTrace().JdbcOdbcDriver"). o Ch n Miscrosoft Access Driver(*. do ó sau: an mã n p trình i u khi n c n ph i t trong kh i try {} catch{} như try { Class.jdbc. “myLoginName”.exe.printStackTrace(). Ch ng h n. o Ch n User (System) DSN\Add. Nh n OK.mdb ta th c hi n các bư c sau: o M h p tho i ODBC Data Source Administrator: Ch n Start\Run: Gõ vào h p Open: odbcad32.mdb).odbc. “myPassword”). có d ng: jdbc:subprotocol:subname subprotocol: giao th c tương ng v i lo i CSDL subname: tên c u n i ODBC thông qua ó ta có th k t n i t i CSDL. Chú ý r ng câu l nh này có th phát sinh ng ai l SQLException.

try{ Class. READONLY=false. String url="jdbc:odbc:DRIVER=Microsoft Access Driver(*.".getConnection(url).printStackTrace().forName(“sun.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 o Nh n nút Finish.JdbcOdbcDriver”). Connection conn = DriverManager.DBQ="+path+".mdb". Ví d : Sau khi ã có subname nhasach k t n i t i file C:\NhaSach.mdb.DataBase=QLSV"003B Connection conn = DriverManager. String url = "Jdbc:Odbc:bb. o Ch n nút Select và duy t t i file C:\NhaSach. o Nh n OK. } catch (ClassNotFoundException e) { e. } catch (SQLException e) { e. o t tên cho subname là nhasach trong ô Data Source Name.printStackTrace(). ta k t n i t i CSDL này qua các câu l nh sau: try{ Class.odbc.odbc.mdb (không c n m t kh u ngư i dùng).printStackTrace().jdbc.mdb).getConnection(url). } catch (ClassNotFoundException e) { e. } Ví d : Thay vì k t n i t i CSDL thông qua c u n i ODBC ta có th k t n i tr c ti p như sau: String path = "D:\\data\\sample.forName(“sun. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 185 .JdbcOdbcDriver”).jdbc.

2.sqlserver.2.createStatement().getConnection(url.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(). } 7. } catch (SQLException e) { e. username. } catch (ClassNotFoundException e) { e.forName("com. password).SQLServerDriver"). try{ + "localhost" + Class.microsoft.Database=nhasach". T o truy v n và l y k t qu truy v n T o i tư ng Statement i tư ng • G i phương th c createStatement() c a l p Connection thông qua myConnection: myConnection. String password = "sa".printStackTrace().jdbc. String username = "sa". } Ví d : c cb : an mã sau k t n i t i CSDL nhasach d ng SQL Server n m trên máy tính String url = "jdbc:microsoft:sqlserver://" ":1433. Connection conn = DriverManager. • L y i tư ng Statement tr v : Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 186 .printStackTrace().

rs= sta. o getDouble(): l y giá tr ki u Double. Trong ó: sta: là i tư ng Statement ho c PreparedStatement sql: là câu truy v n Sau khi ã có i tư ng ResultSet. o getObject(): l y giá tr ki u Object. o getByte(): l y giá tr ki u Byte. o getInt(): l y giá tr ki u Int. stmt = myConnection. tr v false n u ngư c l i): Phương th c next() previous() last() first() isLast() isFirst() Ý nghĩa Di chuy n n m u tin k ti p Di chuy n n m u tin trư c m u tin hi n hành.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Statement stmt.createStatement(). Ki m tra xem có ph i ang m u tin cu i hay không. Di chuy n n m u u tiên. Trong ó. Ki m tra xem có ph i ang m u tin u tiên hay không. • FieldName: Tên c t c n l y. o getString(): l y giá tr ki u String. • FieldIndex: Ch s c a c t c n l y (trong câu truy v n). • XXX là ki u d li u tương ng v i c t (field) c n l y. l y t ng thành ph n d li u trong t ng m u tin ta dùng phương th c getXXX(String FieldName) ho c getXXX(int FieldIndex)c a i tư ng thu c l p ResultSet. ta dùng các phương th c sau di chuy n n t ng m u tin và ki m tra v trí con tr (các phương th c này tr v true n u th c hi n ư c. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 187 . ánh s t 1. Di chuy n n m u tin cu i cùng.executeQuery(sql). L y k t qu truy v n l y ư c k t qu c a câu truy v n ta c n ph i t o ra m t m u c u trúc l nh sau: i tư ng ResultSet b ng ResultSet rs.

import java.odbc. public class Test extends JPanel{ Connection connect= null.jdbc. } catch (ClassNotFoundException e) { = new Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 188 . String sql="SELECT MaSach. Statement sta= null. String []columnName = {"MaSach".JdbcOdbcDriver").*. try{ Class.*.*. DefaultTableModel modelTable DefaultTableModel(columnName.getConnection(url). public Test() throws Exception{ this.".awt.util. NamXB FROM Sach".*.sql.table. import javax.awt.*. import java.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Ví d : import java.mdb".READONLY=false. import javax. TacGia. String path = "c:\\jv\\nhasach.forName("sun.DBQ="+path+".swing. JTable table= new JTable(modelTable).0).event.*.swing. import java.add(new JScrollPane(table))."TacGia". String url="jdbc:odbc:DRIVER=Microsoft Access Driver (*. "NamXB"}. connect = DriverManager. TenSach. "TenSach" .mdb). ResultSet rs.

rs= sta.add(""+ rs.getContentPane(). } } public static void main(String []args)throws Exception{ JPanel test= new Test(). //duyet tung record . JFrame frame= new JFrame ("JTable").getString("TenSach")). } catch (SQLException e) { e.getString("TacGia")). //dua tung record vao mot vector //Chen vector vao bang JTable while(rs. frame. myVector. } sta= connect.add(test). Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 189 .200). frame.printStackTrace().executeQuery(sql). myVector.add(rs.getInt("NamXB")).add(rs.getString("MaSach")). myVector.createStatement().setSize(500.addRow(myVector). myVector. modelTable.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 e.printStackTrace().add(rs.next()){ // Tao vector luu mot dong du lieu Vector myVector= new Vector().

setVisible(true). } } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 190 .Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 frame.

Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 191 . G i phương th c createStatement() c a l p Connection l y i tư ng Statement. ta dùng các phương th c c a l p này di chuy n n t ng m u tin l y và hi n th k t qu . Sau khi ã có i tư ng ResultSet. k t n i ư c trên CSDL ta l n lư t th c hi n các bư c sau: o N p trình i u khi n.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Tóm t t bài h c JDBC (Java Datatbase Connectivity) ch a m t t p các i tư ng và phương th c giúp giao ti p v i CSDL m t cách thu n l i.getConnection() nh n v i tư ng Connection k t n i v i CSDL. L y k t qu c a câu truy v n b ng cách t o ra m t i tư ng ResultSet. o Thi t l p k t n i: chương trình Java g i phương th c Drivermanager.

Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 192 . xóa. Thêm.Tap 1 Ly Thuyet Xac Suat Manh Dat Lam Nguoi Nhieu Ma Buoi Chieu Windows MATL TH TN TN VH VH TACGIA NAMXB Duong Thanh Tu 1997 Phan Thanh Vinh 1996 Ng Duy Tien 1995 Ma Van Khang 1995 Ng Nhat Anh 1999 NHAXB Lao Dong Da Nang HN GTVT Kim Dong 1. xóa. 2. Sau ó t o relationship tưong ng: THELOAI MATL TH TN VH TENTL Tin Hoc Toan Hoc Van Hoc SACH MASACH TH01 TN01 TN02 VH01 VH02 TENSACH Lap Trinh Pascal Toan Cao Cap . T o form QuanLySach v i các ch c năng sau: • • Hi n danh sách các th l ai. Khi nh p mã th l ai vào TextBox và nh n vào nút ó thì chương trình s li t kê t t c các sách thu c cùng m t th l ai ã ch n. Thêm. T o form QuanLyTheLoai v i các ch c năng sau: • • Hi n danh sách các th l ai. s a sách. Thêm vào form QuanLyTheLoai m t nút nh n và m t TextBox.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Bài t p T o CSDL SQL Server ho c Access ( t tên file là NhaSach) v i các b ng như 2 b ng dư i ây. s a th l ai.

C hai l p này có các l p th a k th c hi n I/O thông qua các vùng b nh m.out: Dòng xu t chu n dùng hi n th k t qu trên màn hình. 8. Dòng là nh ng ng g i và nh n thông tin trong các chương trình java. Stream Theo thu t ng chung. chúng là các l p chính c a các dòng byte mà java cung c p.1. L p ‘java. Khi m t dòng d li u ư c g i ho c nh n. Chúng ta cũng th o lu n các l p khác nhau trong gói java. Chúng ta cũng ã s d ng các dòng xu t xu t d li u và hi n th k t qu trên màn hình.lang. các câu l nh thao tác dòng ph i bao g m kh i try-catch. Khi m t dòng ư c c hay ghi.System’ nh nghĩa các dòng nh p và xu t chu n. trong thu t ng v k thu t dòng là m t l trình mà d li u ư c truy n trong chương trình. N u có m t l i x y ra khi c hay ghi òng.err: ây là dòng l i chu n. M t ng d ng v các dòng ma ta ã quen thu c ó là dòng nh p System. L p System. Mô t vào/ra chu i và ký t Dùng l p PrinterWriter 8.in.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương 8 DÒNG NH P/XU T (I/O Stream) N i dung chính Các khái ni m v Stream Các l p InputStream và OutputStream Mô t vào ra m ng Byte Th c hi n l c và m nh p/xu t Dùng l p RandomAccesFile. ta tham chi u nó như ang “ghi” và “ c” m t dòng tương ng. Gi i thi u Chương này gi i thi u khái ni m v dòng (Stream). m t ngo i l ki u IOException ư c t o ra. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 193 . trong khi các l p con c a l p OutputStream th c hi n ra. các lu ng khác b có nhu c u c/ghi dòng ó u ph i t m d ng. L p System. Dòng vào/ra bao g m: L p System. các t p tin và ng (pipeline). stream là m t dòng lưu chuy n.in: Dòng nh p chu n thư ng n t bàn phím và ư c dùng các ký t d li u.2. c Các l p ‘InputStream’ và ‘OutputStream’ cung c p nhi u kh năng vào/ra khác nhau.io ph c v vào ra. Do v y. Các l p con c a l p InputStream th c hi n vào.

N u như không có byte d li u nào. Nó cũng c vào m t m ng byte. nó ph i ch . Tr v giá tr boolean ch ra r ng dòng có h tr các kh năng mark và reset hay không. c và x lý các dòng u vào. Nó gây ra ngo i l IOException n u l i x y ra.io. các lu ng ang th c hi n ph i t m d ng cho n khi có d li u. Phương th c này nh v l i dòng theo v trí ư c ánh l n cu i cùng. Nó gây ra ngo i l IOException n u có l i x y ra. Nó dùng gi i phóng m i tài nguyên dòng ã s d ng. Tên phương th c read() Mô t c các byte d li u t m t dòng. Phương pháp này tr v s lư ng byte có th c ư c mà không pah ch . Phương th c này b qua ‘n’ byte dòng vào. Các phương th c ư c hi n trong b n 8.3. ’-n’ ch nh s byte ư c b qua. Tr v s byte c ư c hay ‘-1’ n u như ã c n cu i dòng. Nó tr v True n u dòng h tr ngư c l i tr v False.3.io Các lu ng h th ng r t có ích. Luôn luôn óng dòng ch c ch n r ng dòng x lý ư c k t thúc. Chúng ta s th o lu n tìm hi u v các l p thu c gói java. Khi m t phương th c ph i ch . Nó nh nghĩa cách th c nh n d li u. Nó không ph i là phương th c tin c y th c hi n ti n trình x lý u vào. read (byte []) read (byte []. Nó tr v s byte th c s c ư c cho n khi k t thúc dòng. Nó gây ra ngo i l IOException n u l i x y ra. i m quan tr ng không n m ch d li u t âu.1.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 8.1 Các phương th c c a l p InputStream Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 194 . 8. Gói java. L p InputStream L p InputStream là m t l p tr u tư ng. ánh d u v trí hi n t i c a dòng. Nó gây ra ngo i l IOException n u l i x y ra.io ph i ư c nh p kh u vì m c ích này. Nó gây ra ngo i l IOException n u l i x y ra. Gói java. Các phương th c này giúp ta t o. int. chúng không m nh dùng khi ng phó v i I/O th c t . Tuy nhiên.1. Nó tr v s byte hi n t i có trong dòng. mà là kh năng truy c p. Phương th c này s d ng di chuy n t i v trí c bi t bên trong dòng vào. L p InputStream cung c p m t s phương th c c và dùng các dòng d li u làm u vào. Phương th c này óng dòng. int) available() close() mark() markSupported() reset() skip() Table 8.

2. Nó gây ra ngo i l IOException n u l i x y ra. Phương th c này ghi m ng các byte.int.3. m t m ng các byte. L p này cung c p vài phương th c b sung. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 195 . ‘skip()’. Chúng ư c dùng chuy n i dòng thành m t m ng byte hay chu i. Nó cung c p m t t p các phương th c tr giúp t o ra. Nó nh nghĩa cách ghi các k t xu t n dòng. Nó kích ho t IOException n u l i x y ra. Phương th c óng dòng. ó là m ng các byte.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 8. Nó kích ho t IOException n u l i x y ra. L p ByteArrayOutputStream L p này t o ra dòng ra trên m t m ng các byte. Phương th c này x s ch dòng. B ng 8. dòng ph i ch cho n khi tác v ghi hoàn t t. Ngư c l i nó nh nghĩa è các phương th c c a l p InputStream như ‘read() ‘. Vào ra m ng byte Các l p ‘ByteArrayInputStream’ và ‘ByteArrayOutputStream’ s d ng các b Không c n thi t ph i dùng chúng cùng v i nhau.2 Các phương th c l p OutputStream flush() close() 8. Nó cũng cung c p các kh năng cho phép m n ra tăng trư ng nh m m c ích tăng kích thư c. Nó ư c dùng gi i phóng m i tài nguyên g n v i dòng.3. M t có m t i s s nguyên dùng n nh m ng byte ra theo m t kích c ban u và th hai không có i s nào. ‘available()’ và ‘reset()’. L p OutputStream nh nghĩa ba d ng khác nhau c a phương th c có th ghi m t byte riêng l . m d li u ư c ghi ra dòng. hay m t o n c a m t m ng byte.int) Mô t Phương th c này ghi m t byte Phương th c này phong to cho n khi m t byte ư c ghi. nó thi t l p b ra xu t v i kích thư c m c nh. L p này cũng cung c p them các phương th c ‘toByteArrray()’ và ‘toString()’. ghi và x lý k t xu t các dòng. Các phương th c bao g m: Tên phương th c write(int) write(byte[]) write(byte[]. L p ByteArrayInputStream L p này t o dòng u vào t b m. không ư c khai báo trong OutputStream: reset() m.3. L p ByteArrayOutputStream cũng cung c p hai phương th c thi t l p. L p OutputStream L p OutputStream cũng là l p tr u tư ng. L p này không h tr các phương th c m i.

out.out.System. th c hi ns d ng m t i Chương trình 8.println("Input Stream has :" + ib + "available bytes").Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Thi t l p l i vùng size() m ra nh m cho phép ghi l i t u vùng m. nh. public class byteexam{ public static void main(String args[]) throws IOException{ ByteArrayOutputStream os =new ByteArrayOutputStream(). int ib = in. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 196 .i++) os.io.available().charAt(i) ) . byte ibuf[] = new byte[ib]. m.out. Tr v s byte hi n t i ã ư c ghi t i vùng writeto() Ghi n i dung c a vùng m ra dòng ra ã ch tư ng c a l p OutputStream làm i s .size()).ib).println("Size of output stream is:"+ os. for(int i=0.1 import java.length( ). ByteArrayInputStream in.*. String s ="Welcome to Byte Array Input Outputclasses".0. System. int byrd = in.toByteArray()). import java.1 s d ng l p ‘ByteArrayInputStream’ và ‘ByteArrayOutputStream’ nh p và xu t: Chương trình 8. write (s. System. i<s. System. in = new ByteArrayInputStream(os.lang.println("Output Stream is:" + os).read(ibuf.

} } K t xu t c a chương trình: Hình 8.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 System. System. T t c các thao tác thư m c và t p tin ư c th c hi n thông qua các phương th c c a l p File. và ‘RandomAccessFile’. T p tin nh p xu t Java h tr các tác v nh p và xu t t p tin v i s tr giúp các l p sau ây: File FileDescriptor FileInputStream FileOutputStream Java cũng h tr truy c p nh p và xu t tr c ti p hay ng u nhiên b ng các l p ‘File’.1: S d ng l p ‘ByteArrayInputStream’ và ‘ByteArrayOutputStream’ cho nh p và xu t.println("Number of Bytes read are :" + byrd).println("They are: " + new String(ibuf)).4. 8.’FileDescriptior’.3.out.out. Các phương th c: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 197 . Các t p tin t tên theo qui ư c t tên t p tin c a h i u hành. L p File L p này ư c s d ng truy c p các i tư ng t p tin và thư m c. L p này cung c p các phương th c thi t l p các t p tin và các thư m c. Các thi t l p ch p nh n các ư ng d n t p tin tuy t i l n tương i c a các t p tin và thư m c. Các qui ư c này ư c mô t b ng các h ng s c a l p File.

Cung c p kh năng truy c p b ng ư ng d n t p tin. Xác nh i tư ng là t p tin hay thư m c. t tên l i và li t kê các thư m c. giúp xác nh m t i tư ng mô t t p tin hi n có h p l hay không. cung c p kh năng truy c p thư m c cha và các thư m c anh em. Các i tư ng c a l p này ư c t o ra nh ư ng d n t i file. import java. import java.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Cho phép b n t o.io. Các phương th c này cho phép truy nh p cây thư m c. import java. Chương trình 8.io. ho c i tư ng FileDescriptor làm m t i s .2 import java. Nó ch cung c p m t phương th c duy nh t là ‘valid()’. FileDesciptor làm tham s thi t l p. i tư ng File. xoá. Gi ng như các phương th c truy c p.io. public class fileioexam{ public static void main(String args[ ]) throws IOException { Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 198 . Nó cũng cung c p thêm các phương th c ‘finalize()’ và ‘getFD()‘.IOException.File. Phương th c ‘finalize()‘ ư c dùng óng dòng khi nó ư c b gom rác Java nh t.FileInputStream. Ki m tra quy n truy c p c và ghi.io. L p FileInputStream L p này cho phép c vào t m t t p tin dư i d ng m t dòng. L p này nh nghĩa ch ng phương th c c a l p OutputStream và cung c p thêm các phương th c ‘finalize()’ và getFD(). L p FileOutputStream L p này cho phép xu t ra m t t p tin theo dòng. các phương th c thư m c cũng cho phép t o. L p này nh nghĩa ch ng các phương th c c a l p InputStream. Các i tư ng c a l p này cũng t o ra s d ng ư ng d n c a t p tin. L p này không cung c p các phương th c cho phép xem chi ti t thông tin do h i u hành s d ng. xoá. i tên các file. L p FileDescriptor L p này cung c p kh năng truy c p các mô t t p tin mà h i u hành s d ng khi t p tin và thư m c ang ư c truy c p. Phương th c ‘getFD()’ tr v i tư ng FileDescriptor ch a thông tin v s k t n i th c s t i file mà ‘FileInputStream’ ang s d ng.FileOutputStream.

System. write(s.println("They are: " + new String(ibuf)). // m file abc. File fl = new File("abc.println("Input Stream has " + ibyts + " available bytes"). String s = "Welcome to File Input Output Stream " .read(ibuf.2 hi n k t xu t c a o n mã ngu n trên: Hình 8. i< s.charAt(i)).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 //t o file abc. for(int i = 0. byte ibuf[ ] = new byte[ibyts].delete(). System.txt").close().txt").txt"). FileOutputStream. System. int byrd = is. ++i) os.close(). ibyts).out.txt FileOutputStream os = new FileOutputStream("abc. int ibyts = is.out.txt c FileInputStream is = new FileInputStream("abc. os.length( ).available( ). và l p File Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 199 . 0. fl. is. } } Hình 8.out.println("Number of Bytes read are: " + byrd).2 S d ng FileInputStream.

3.3. 8. Nó giúp chương trình c/ghi lư ng d li u nh không nh hư ng l n n hi u năng chung c a h th ng. Các b l c có th ghép v i nhau khi ó u ra c a b l c này tr thành u vào c a b l c kia. Bi n ‘in’ ư c s d ng làm i u này. các b l c này dùng thích nghi các dòng theo các nhu c u c a chương trình c th . th c hi n i u này chúng ta dùng vài t ng l ng nhau. Các b l c ho t ng trên vùng m. L p này cung c p kh năng t o ra m t dòng t dòng khác. khi d li u ư c m t chương trình ghi ra dòng ra. M i l p s truy c p u ra c a l p trư c ó v i s tr giúp c a bi n ‘in’. Java s d ng cơ ch nh p/xu t có l p vùng m t m th i l p cache d li u vào/ra c a m t dòng. D li u ghi vào l p này có th s a i theo nhu c u th c hi n tác v l c và sau ó ư c chuy n t i i tư ng OutputStream. Trong khi th c hi n vào có vùng m. Nó là l p cha c a t t c các l p dòng xu t l c. Nó th c hi n x lý m t quá trình nào ó trên các byte ư c truy n t u vào n u ra. L p FilterInputStream ư c thi t k sao cho có kh năng k t chu i nhi u b l c. Nh p/xu t có s d ng b m Vùng m là kho lưu tr d li u. V cơ b n. L p BufferedInputStream L p này t ng t o ra và duy trì vùng m h tr thao tác vào. các dòng nh p xu t l c c a java s giúp ta l c vào/ra theo m t s cách. Nh ó chương trình có th c d li u t dòng t ng byte m t mà không nh hư ng n t c th c hi n c a h th ng. Nó là cha c a t t c các l p dòng nh p l c. Các l p. M t dòng có th ư c c và ưa k t qu cho m t dòng khác. Chúng ta có th l y d li u t vùng m thay vì quay tr l i ngu n ban u c a d li u. và lưu tr trong m t vùng m nh p. m t s lư ng byte l n ư c c t i m t th i i m. Cu i cùng li u ra trong vùng m ư c chuy n n dòng ra. Vùng m ư c t gi a chương trình và dòng ra c a vùng m. L p FilterInputStream ây là l p tr u tư ng. L p FilterOutputStream L p này là m t d ng b tr cho l p FilterInputStream. D li u ư c lưu tr n khi vùng m y ho c các dòng tra th c hi n x tr ng (flush). Khi chương trình c dòng nh p thì thay vì ra dòng vào c nó c t vùng m nh p. Ti n trình l p vùng m ra cũng th c hi n tương t . B l c n m gi a m t dòng nh p và m t dòng xu t. Nh p xu t l c M t ‘Filter’ là m t ki u dòng ã thay i cách x lý dòng hi n có.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 8. B i l p ‘BufferedInputStream’ là m t b l c. d li u ra ư c lưu tr trong m t vùng m ra. L p này tương t như l p FilterInputStream ch nó duy trì i tư ng c a l p OutputStream làm m t bi n ‘out’.6.5. Bi n này ư c dùng duy trì m t i tư ng tách bi t c a l p InputStream. nên có th áp Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 200 .

FileInputStream Fis2. L p này nh nghĩa hai phương th c thi t l p.3 import java.IOException.io. L p BufferedOutputStream L p này cũng nh nghĩa hai phương th c thi t l p.java"). import java.io. public class buffexam{ public static void main(String args[ ]) throws IOException{ // defining sequence input stream SequenceInputStream Seq3. L p này nh nghĩa ch ng các phương th c truy c p mà InputStream cung c p và không ưa thêm b t kì phương th c m i nào.io.BufferedInputStream. Nhưng c hai phương th c thi t l p u ti p nh n i tư ng c a l p InputStream làm i s .io. FileInputStream Fis1 . Seq3 = new SequenceInputStream(Fis1. L p này nh nghĩa ch ng t t c các phương th c c a OutputStream và không ưa thêm b t kì phương th c m i nào. M t cho phép ch nh kích c c a vùng m nh p trong khi ó phương th c thi t l p kia thì không. Fis2).FileInputStream. Fis1 = new FileInputStream("byteexam. import java. Fis2= new FileInputStream("fileioexam. // create buffered input and output streams Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 201 . m t cho phép ch nh kích c c a vùng m xu t. import java. L p này s d ng vài bi n th c hi n các cơ ch l p vùng m u vào.io.SequenceInputStream. m t s d ng kích c vùng m ng m nh.3 dư i ây mô t cách dùng các lu ng nh p/xu t có l p vùng m: Chương trình 8.java"). Các bi n này ư c khai báo là protected và do ó chương trình không th truy c p tr c ti p. import java.BufferedOutputStream. Chương trình 8.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 d ng nó cho m t s i tư ng nh t nh c a l p InputStream và cũng có th ph i h p v i các t p tin u vào khác.

Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 BufferedInputStream inst. // close all streams. Fis1. bytrd += " bytes were read". Fis2.out). 0.read(). BufferedOutputStream oust. ++bytcnt. if(num==-1){ eof =true. oust.close(). inst= new BufferedInputStream(Seq3). int bytcnt = 0.skip(1000).write(bytrd.close().length()).write((char) num).getBytes(). inst.close(). } else{ oust.close(). oust= new BufferedOutputStream(System. while(!eof){ int num = inst. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 202 . } } String bytrd=String. boolean eof = false.valueOf(bytcnt). inst. bytrd. oust.

L p Reader và Writer m lu ng nh p và xu t. Chúng là l p cha c a t t c các l p dòng ký t unicode.3 S d ng các l p vùng 8. Java 1.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 } } K t xu t c a chương trình trên: Hình 8.1 ã gi i thi u các l p này.3. Phương th c này tr v giá tr ki u boolean. ây là các l p tr tư ng. xem vi c c có ti p t c ư c hay không.7. L p Writer L p này h tr các phương th c: write( ) Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 203 . L p Reader L p này h tr các phương th c: read( ) reset( ) skip( ) mark( ) markSupported( ) close( ) c và ghi các L p này cũng h tr phương th c ‘ready()’.

4 dư i ây th c hi n các tác v nh p/xu t m ng ký t : Chương trình 8. Phương th c ‘getBuffer( )’ tr v i tư ng StringBuffer tương ng v i vùng m xu t. L p này b sung hai phương th c có tên là ‘getBuffer( )’ và ‘toString()’ . Các l p CharArrayReader và CharArrayWriter h tr nh p/ xu t ký t 8 bit. Chương trình 8. Nh p/ xu t chu i và xâu ký t Các l p ‘CharArrayReader’ và ‘CharArrayWriter’ cũng tương t như các l p ByteArrayInputStream và ByteArrayOutputStream ch chúng h tr nh p/xu t t các vùng m. import java.IOException.CharArrayWriter. L p StringWriter tr giúp ghi ký t ra i tư ng StringBuffer. L p CharArrayWriter b sung thêm các phương th c sau ây ngoài các phương th c c a l p Writer.CharArrayReader.io. CharArrayReader b sung thêm phương pháp nào.io. Nó không b sung phương th c nào ngoài các phương th c c a l p Reader. public class testl{ Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 204 . i vùng m xu t thành m t i tư ng String m xu t m m L p StringReader tr giúp c ký t t m t chu i. reset( ) Thi t l p l i vùng size( ) tr v kích c hi n hành c a vùng toCharArray( ) Tr v b n sao m ng ký t c a vùng toString( ) Chuy n writeTo( ) Ghi vùng m ra m t lu ng xu t khác. trong khi ó phương th c toString( ) tr v m t chu i ch a b n sao c a vùng m xu t.3.8.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 flush( ) close( ) 8.4 import java.io. import java. nó ch dùng các phương th c mà l p Reader cung c p.

out.5 Mô t ti n trình nh p/xu t chu i. ++i) ost.toString( ).write(s. StringBuffer sbI = new StringBuffer(" "). i<s. String s = "Welcome to Character Array Program". System.toCharArray( )).out. for(int i= 0.println("They are:" + s).length() + "characters were read").Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 public static void main(String args[ ]) throws IOException { CharArrayWriter ost = new CharArrayWriter( ).append((char) a). System.4 Các tác v nh p và xu t m ng các ký t Chương trình 8.charAt(i)).length( ). } } K t xu t chương trình: Hình 8. System.read( )) != -1) sbI.println("Size is: " + ost. System.println(s. inst = new CharArrayReader(ost.out. CharArrayReader inst. s = sbI.size( )).println("Output Stream is: " + ost). while((a = inst. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 205 . int a= 0.out.

System. * . import java.println("Output Stream is: " + ost). import java. import java. public class strioexam{ public static void main(String args[ ]) throws IOException{ StringWriter ost = new StringWriter( ).StringWriter. s = sb1.io. while((a = inst.length().length( )). System.io.out.append((char) a).System.io.io.charAt(i)) . for(int i= 0.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương trình 8. i <s. inst = new StringReader(ost.read())!=-1) sb1.println("They are: " + s).out.println("No of characters read: " +s.IOException.toString( )).toString( ).5 import java. } } K t xu t chương trình: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 206 .StringReader. System. int a= 0.out.write(s. StringReader inst.lang. String s = "Welcome to String Input Output Program". StringBuffer sb1 = new StringBuffer(" "). import java. ++i) ost.

Phương th c setError() ư c s d ng thi t l p l i i u ki n. L p này có các phương th c b sung. Chu n UTF cho nh d ng chuy n i Unicode.10.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Hình 8. và False n u byte ó b c m t byte c và tr v m t giá tr ký t c 2 byte và tr v giá tr ki c 8 byte và tr v giá tr ki u có kh năng t o ra True n u byte ó ng 0. Giao di n DataInput Giao di n DataInput ư c s d ng c các byte t dòng nh phân và xây d ng l i các ki u d li u d ng nguyên thu c a Java.3 Tóm lư t vài phương th c. m ng ký t . Giao di n DataInput ư c nh nghĩa m t s các phương th c. byte cao trong 2 byte Unicode s là 0. L p này cũng c p h tr ký t Unicode t t hơn so v i PrintStream. tr giúp cho vi c in n d li u cơ b n. DataInput cũng cho phép chúng ta chuy n i d li u t nh d ng s a i UTF-8 t i d ng chu i. Nó là ki u nh d ng t bi t mã hoá các ký t Unicode 16 bit .5 Nh p và xu t chu i 8.9. T t c các phương th c ngo i l IOException trong trư ng h p l i: Tên phương th c boolean readBoolean( ) byte readByte( ) char readChar( ) short redShort( ) long readLong( ) Mô t c m t byte nh p. u short u long. 8. Nó th c t c i thi n l p PrintStream b ng cách dùng d u tách dòng ph thu c h i u hành in các dòng thay vì ký t ‘\n’.3. L p PrinterWriter’ là m t phiên b n hư ng ký t c a l p PrintStream. L p PrinterWriter h tr in n các ki u d li u nguyên thu . B ng 8. Phương th c ‘checkError()’ ư c s d ng ki m tra k t xu t và xoá s ch các l i.3. các phương th c bao g m vi c c các ki u d li u nguyên thu trong java. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 207 . L p PrinterWriter L p ‘PrintStream’ th c hi n vi c k t xu t d li u. UTF cho r ng trong h u h t các trư ng h p. và tr v khác 0. chu i và i tư ng.

Vì th . bi n tr tương ng v i t p tin hi n hành có th n nh theo v trí b t kỳ trong t p tin. bi u di n l i giá tr ki u double Ghi m t chu i UTF t i dòng.11. Phương thưc ‘seek( )’ h tr truy c p ng u nhiên.3 Các phương th c c a giao di n DataInput 8. Vì v y l p này có tên là RandomAccess. Tham s ‘r’ ho c ‘rw’ ư c gán cho l p RandomAccessFile ch nh truy c p ‘ch c’ và ‘ c-ghi’. bi u di n l i giá tr ki u short Ghi 8 byte. Do vây. T t c các phương th c u có kh năng gây ra ngo i l IOException trong trư ng h p l i.3.Các phương th c m i thêm vào bao g m: seek( ) Thi t l p con tr t p tin t i v trí c th bên trong t p tin. Trong l p này. bi u di n l i giá tr ki u long Ghi 4 byte.3. Giao di n DataOutput nh nghĩa m t s phương th c ư c tóm t t trong b ng 8.4. Nó ghi các byte này lên trên dòng nh phân. L p RandomAccessFile th c hi n c hai vi c nh p và xu t.4 Các phương th c c a giao di n DataOutput 8. L p này cũng h tr các quy n cơ b n v c ho c ghi t p tin. i u này cho phép c t p tin theo ch ch c ho c c-ghi. B ng 8.12 L p RandomAccessFile L p RandomAccessFile cung c p kh năng th c hi n vào/ra theo m t v trí c th bên trong m t t p tin. có th th c hi n I/O b ng các ki u d li u nguyên thu . Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 208 . Tên phương th c void writeBoolean(boolean b) void writeByte(int value) void writeChar(int value) void writeShort(int value) void writeLong(long value) void writeFloat(float value) void writeInt(int value) void writeDouble(double value) void writeUTF(String value) Mô t Ghi m t giá tr Boolean vào dòng Ghi giá tr 8 bit th p Ghi 2 byte giá tr ki u ký t vào dòng Ghi 2 byte.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 float readFloat( ) int readInt( ) double readDouble( ) String readUTF( ) String readLine( ) c 4 byte và tr v giá tr ki u float c 4 byte và tr v giá tr ki u int c 8 byte và tr v giá tr ki u double c m t chu i c m t dòng văn b n B ng 8. bi u di n l i giá tr ki u float ghi 4 byte Ghi 8 byte. L p này gi i thi u vài phương th c m i khác v i phương th c ã th a k t các l p DataInput và DataOutput. d li u có th c ho c ghi v trí ng u nhiên thay vì liên t c. Giao di n DataOutput cũng cho phép chúng ta chuy n i m t chu i vào trong Java theo nh d ng UTF-8 và ghi nó vào dòng. Giao di n DataOutput Giao di n DataOutput ư c s d ng tái t o l i các ki u d li u nguyên thu trong java vthành dãy byte.

Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 209 .writeChars(“J”).println(rf.io.RandomAccessFile.IOException.txt”.writeDouble(678. rf. Chương trình 8.writeInt(67868). rf.readDouble()).lang.seek(0). Nó s d ng phương pháp seek( ) tìm v trí nh v bên trong t p tin (b t u t 1). Chương trình dư i ây minh ho cách dùng l p RandomAccessFile. rf = new RandomAccessFile(“abc. rf.readInt()). Nó ghi m t giá tr boolean.println(rf. import java. Sau ó nó c giá tr s nguyên. public class rndexam{ public static void main (String args[ ]) throws IOException{ RandomAccessFile rf. rf. System. m t int.writeBoolean(true).68). “rw”).readChar()). length( ) Tr v chi u dài c a t p tin tính theo byte. m t double t i m t file có tên ‘abc.seek(1).println(rf.System.txt’. System.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 getFilePointer( ) Tr v v trí hi n hành c a con tr t p tin.out.out. import java. m t char.io. rf.6 import java. System. //making use of seek() method to move to a specific file location rf. ký t và double t t p tin và hi n th chúng ra màn hình.out.

’Left’ và ‘Right’. Nó cài t giao di n Pageable.awt. Giao di n ‘PrinterGraphics‘ cung c p kh năng truy c p i tư ng ‘PrinterJob’. Nó thay th kh năng in c a JDK 1. Ngoài ra nó cũng cung c p kh gi y và vùng v . L p này cũng cung c p các phương th c thêm trang và qu n lý trang.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 System. Nó cũng ch nh kích c và hư ng in như ‘Portrait’ Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 210 . } } K t xu t chương trình: Hình 8.close(). Nó bao g m dãy các giao di n: Pageable Printable PrinterGraphics Giao di n ‘Pageable’ nh nghĩa các phương th c ư c s d ng cho i tư ng mô t các trang s ư c in. L p ‘PageFormat’ nh nghĩa l c a trang như ‘Top’. ‘Bottom’.6: L p RandomAccessFile Gói java. Nó cũng ch ra s lư ng trang s ư c in cũng như s ư c in trang hi n hành hay m t dãy các trang.println(rf.2 cung c p. Giao di n ‘Printable’ ch nh phương th c print() ư c dùng in m t tr ng trên m t i tư ng Graphics.1.out. rf.print ây là gói m i mà Java 1. L p ‘Book’ là m t l p con c a i tư ng duy trì m t danh sách các trang ư c in. Nó cung c p các l p sau ây: Paper Book PageFormat Printerjob L p ‘Page’ nh nghĩa các c tính v t lý c a trang gi y in.readBoolean)).

awt.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 (kh d c) ho c ‘Landscape’ (kh ngang). ‘PrinterAbortException’ là l p con c a l p PrinterException nêu rõ vi c in ã ư c hu b . Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 211 . L p này cũng ch nh các tính ch t in.print kích ho t: PrinterException PrinterIOException PrinterAbortException ‘PrinterException‘ th a k java. qu n lý.lang. ‘PrinterIOException’ th a ‘PrinterException’ ch rõ l i trong I/O. L p ‘PrinterJob’ là m t l p con c a i lư ng kh i t o. và i u khi n yêu c u máy in. Dư i ây là ngo i l và l i mà gói java.Exception nh m cung c p m t l p cơ s in các ngo i l liên quan.

L p RandomAccessFile cung c p kh năng th c hi n I/O t i v trí c th trong m t t p tin. l p này có b sung phương th c giúp ta in các ki u d li u nguyên thu . L p PrintStream cài t giao di n xu t. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 212 . Dòng nh p/xu t bao g m các l p sau ây: o L p System. L p OutputStream cũng là l p tr u tư ng. Các l p Reader và Writer là l p tr u tư ng h tr c và ghi các dòng ký t Unicode. Khi m t dòng d li u ư c g i ho c nh n.err L p InputStream là m t l p tr u tư ng nh nghĩa cách nh n d li u. FileDescriptor. Java h tr tác v nh p/xu t t p tin v i s tr giúp c a các l p File. CharArrayReader. ByteArrayOutputStream h tr nh p/xu t 16bit.out o L p System. Trong khi ByteArrayInputStream. Nó nh nghĩa ghi ra các dòng ư c k t xu t như th nào. FileInputStream và FileOutputStream.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Tóm t t bài h c M t dòng là m t phương pháp qua ó d li u di chuy n trong chương trình java. Chúng ta xem nó như ang ghi và c m t dòng tương ng. L p ByteArrayInputStream t o ra m t lu ng nh p t vùng m b nh trong khi ByteArrayOutputStream t o m t lu ng xu t trên m t mãng byte.in o L p System. CharArrayWriter khác v i ByteArrayInputStream. ByteArrayOutputStream h tr nh d ng nh p/xu t 8 bit.

----------. 6.và --------------------L p --------------.c các byte d li u t m t dòng. 8.x s ch dòng. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 213 . 7. Phương th c -----------. ti n b ---------. Phương th c ------------.tr v giá tr boolean. 5. Phương th c ------------. 4.là ng (pipeline) g i và nh n thông tin trong các chương trình java. 3. 2. Nh p/xu t m ng byte s d ng các l p -----------. ki m tra xem dòng có h tr các kh năng mark và reset hay không.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Ki m tra m c 1.là dòng l i chu n.ư c s d ng truy c p các i tư ng thư m c và t p tin. --------------là m t nơi ch a d li u.

Vi t chương trình nh n m t dòng văn b n t ngư i dùng và hi n th o n văn b n ó lên màn hình. 3. Vi t chương trình sao chép n i d ng t m t t p tin t i m t t p tin khác.dat’. t p tin ‘. 2. Vi t chương trình truy c p ng u nhiên t p tin. vì v y ngư i dùng truy c p chúng sau Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 214 . có giao di n như sau: Các b n ghi nên ư c lưu này.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Bài t p 1.

Gi i thi u Exception là m t lo i l i c bi t. tránh trư ng h p này. i tư ng này sau ó ư c truy n cho phương th c là nơi mà ngo i l x y ra. X lý ngo i l Khi m t ngo i l x y ra. xét thao tác vào ra (I/O) trong m t t p tin. Các môi trư ng runtime như ‘IllegalAccessException’. Lúc ó t p tin d b hư h i và các ngu n tài nguyên ư c c p phát cho t p tin không ư c tr l i cho h th ng. i u này gây lãng phí tài nguyên. 9. Vi c x lý này làm h n ch t i a trư ng h p h th ng b h ng (crash) hay h th ng b ng t t ng t.1. N u b n không x lý các tr ng thái này thì chương trình có th b k t thúc t ng t.v… có th t o ra ngo i l . Ngôn ng Java cung c p cơ ch dùng x lý ngo i l r t hi u qu . Chương trình ôi khi có th t t o ra ngo i l . chương trình s b ng t khi m t ngo i l x y ra. t t c các ngu n tài nguyên mà h th ng ã c p không ư c gi i phóng. Nh ng tr ng thái này không ư c bi t trư c trong khi ta ang xây d ng chương trình. i tư ng (object) tương ng v i ngo i l ó ư c t o ra. Ví d . N u vi c chuy n i ki u d li u không th c hi n úng. L p ‘Throwable’ ư c Java cung c p là l p trên cùng c a l p Exception (l p u tiên trong cây th a k ). i tư ng này ch a thông tin chi ti t v ngo i l . l p này là l p cha c a t t c các ngo i l khác. ‘EmptyStackException’ v. vi c chia cho 0 s t o m t l i trong chương trình. M c ích c a vi c x lý ngo i l M t chương trình nên có cơ ch x lý ngo i l thích h p. N u không. L i này xu t hi n vào lúc th c thi chương trình. Trong trư ng h p ó. ‘catch’ và ‘finally’ Cách s d ng các t khoá ‘throw’ và ‘throws’ T t o ra các ngo i l LÝ NGO I L 9. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 215 . Ti n trình này òi h i cơ ch x lý ngo i l thích h p.3. Thông tin này có th ư c nh n v và ư c x lý. m t ngo i l s x y ra và chương trình b h y mà không óng t p tin l i. 9. t t c các ngu n tài nguyên mà h th ng c p nên ư c thu h i l i. Tính năng này làm cho Java tr thành m t ngôn ng l p trình m nh. Các tr ng thái không bình thư ng x y ra trong khi thi hành chương trình t o ra các exception.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương 9 X N i dung chính nh nghĩa ngo i l M c ích c a vi c x lý ngo i l Các ki u ngo i l khác nhau trong Java Mô hình x lý ngo i l Các kh i l nh ch a nhi u kh i x lý ngo i l Cách s d ng các kh i ‘try’. Ví d .2.

thì th c hi n //x lý ngo i l n u không chuy n xu ng kh i 'catch' ti p theo } finally{ // kh i l nh nay luôn ư c th c hi n cho dù ngo i l có x y ra hay không. mô hình x lý ngo i l giám sát vi c th c thi mã phát hi n ngo i l . } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 216 . Ngư i l p trình ph i x lý các ngo i l khác nhau có th phát sinh trong chương trình. Mô hình x lý ngo i l c a Java ư c g i là ‘catch and throw’. thì th c hi n //x lý ngo i l n u không chuy n xu ng kh i 'catch' ti p theo } catch(Exception e2){ // N u các l nh trong kh i ‘try’ t o ra ngo i l có lo i e2. thì th c hi n //x lý ngo i l n u không chuy n xu ng kh i 'catch' ti p theo } catch(Exception eN){ // N u các l nh trong kh i ‘try’ t o ra ngo i l có lo i eN.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 9. ngo i l s b ch n và chương trình chuy n n m t kh i x lý ngo i l . Trong mô hình này. Ngôn ng Java cung c p 5 t khoá sau x lý các ngo i l : try catch throw throws finally Dư i ây là c u trúc c a mô hình x lý ngo i l : try{ // o n mã có kh năng gây ra ngo i l } catch(Exception e1){ // N u các l nh trong kh i ‘try’ t o ra ngo i l có lo i e1. Các ngo i l ph i ư c x lý. khi m t ngo i l x y ra. ho c thoát kh i chương trình khi nó x y ra. Mô hình x lý ngo i l Trong Java.4.

err. M t hay nhi u kh i ‘catch’ có th theo sau m t kh i ‘try’. e. Chúng ta có th s d ng i tư ng này in các chi ti t v ngo i l . Các ngo i l có th b ch n khi thi hành t p l nh này. Các ưu i m c a mô hình ‘catch và throw’ Mô hình ‘catch và throw’ có hai ưu i m: Ngư i l p trình ch ph i x lý ngo i l khi c n thi t. Hình sau ch ra k t xu t c a phương th c ‘printStackTrace()’.println(“Error :” + e. } catch (Exeption e) { // th hi n c a ngo i l System. Kh i ‘try’ ch a m t t p l nh có th thi hành ư c. Không c n ph i th c hi n t i m i m c. ta ph i ch ra ki u ngo i l tương ng. } ây.toString()).2. nh nghĩa Hình 9. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 217 .Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 9. // phương th c do ngư i s d ng displayResults().4.1.4. Các kh i ‘catch’ này b t các ngo i l có kh năng t o ra trong trong kh i ‘try’.1 Kh i Try và Catch x lý ư c ngo i l nào. 9. Thông báo l i có th ư c hi n ra khi ti n hành x lý ngo i l . Phương th c có kh năng t o ra ngo i l có th ư c khai báo trong kh i ‘try’. Các kh i ‘try’ và ‘catch’ Kh i ‘try-catch’ ư c s d ng thi hành mô hình ‘catch và throw’ c a vi c x lý ngo i l . Các phương th c ‘toString’ và ‘printStackTrace’ ư c s d ng mô t các ngo i l x y ra. Hãy xem kh i ‘try’ dư i ây: try{ doFileProcessing().printStackTrace(). ‘e’ là i tư ng c a l p ‘Exception’.

Ví d o n mã dư i ây: handleLookupException(e).printStackTrace()). try { statement 1. Các kh i ch a nhi u Catch Nhi u kh i ‘catch’ x lý các lo i ngo i l khác nhau m t cách ư c li t kê trong o n mã sau: c l p. n u không tìm th y chương trình ph i d ng th c hi n và thoát. N u m t l i x y ra trong khi thi hành phương th c ‘doFileProcessing()’. M t chương trình cũng có th ch a các kh i ‘try’ l ng nhau. chúng ta có th s d ng l p ‘Exception’ ngo i l ó. b t Kh i ‘catch()’ b t gi b t c các l i x y ra trong khi thi hành phương th c ‘doFileProcessing’ hay ‘display’. Kh i ‘catch’ th hai s x lý ki u ngo i l khác v i kh i ‘catch’ th nh t. L i s ư c truy n qua kh i ‘try catch’ cho t i khi g p ‘catch’ c a nó. } catch(LookupException e){ // e – LookupException object // phương th c x lý l i do ngư i s d ng // nh nghĩa } catch(Exception e){ System. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 218 . kh i ‘catch’ u tiên s b t gi m t ‘LockupException’. } Trong trư ng h p này. displayResults(). như là ‘LookupException’ thay vì m t i tư ng ngo i l chung (Exception e). lúc ó phương th c ‘displayResults()’ s không bao gi ư c g i. l i th c t có th là m t i tư ng thu c l p 'LookupException’ hay m t trong s nh ng l p con c a nó. Chúng try{ doFileProcessing().5. Chương trình s chuy n n th c hi n kh i ‘catch’. có nhi u l p x lý l i hơn. 9.err.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 catch(Exception e) Khi ngo i l không bi t thu c ki u nào.println(“Error:” + e.

try{ statement1. } catch(Exception e){ // c a kh i try trong } } catch(Exception e){ // c a kh i try ngoài } … Khi s d ng các ‘try’ l ng nhau. B t kỳ ngo i l nào b ch n trong kh i ‘try’ s b b t gi trong các kh i ‘catch’ theo sau.1 minh h a cách s d ng các kh i ‘try’ và ‘catch’.println(“Cannot Divide by zero”).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 statement 2. Chương trình 9. N u kh i ‘catch’ thích h p không ư c tìm th y thì các kh i ‘catch’ c a các kh i ‘try’ bên ngoài s ư c xem xét. Java Runtime Environment x lý các ngo i l . Chương trình 9. } catch(ArithmeticException a){ System. statement2. try{ System.out. } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 219 . kh i ‘try’ bên trong ư c thi hành u tiên.println(20/demo).out. N u không.1 class TryClass{ public static void main(String args[]){ int demo=0.

Do ó m t ngo i l x y ra và ư c b t gi trong kh i catch.println’ c a kh i ‘catch’ b ng l nh ‘System. ta vi t l nh trong kh i ‘catch’ tương ng. thì các o n mã phía sau (ví d như o n mã có ch c năng thu h i tài nguyên. phương th c ang ư c th c thi có th b d ng mà không ư c hoàn thành. N u i u này x y ra.println(a.out. ây không là phép toán s h c h p l . Kh i ‘finally’ th c hi n t t c các vi c thu d n khi m t ngo i l x y ra. ây. như các l nh óng t p vi t cu i phương th c) s không bao gi ư c g i. N u b n thay th l nh ‘System. Kh i ‘finally’ ch a các câu l nh thu h i tài nguyên v cho h th ng hay l nh in ra các câu thông báo.out. ‘a’ ư c s d ng như m t i tư ng c a ArithmeticException in các chi ti t v ngo i l . Java cung c p kh i ‘finally’ gi i quy t vi c này.6.3 Câu thông báo l i Khi các kh i ‘try’ ư c s d ng mà không có các kh i ‘catch’ nào. Kh i ‘finally’ Khi m t ngo i l xu t hi n. Kh i này có th ư c s d ng k t h p v i kh i ‘try’. B i vì ngo i l ã x y ra khi th c thi chương trình mà không ư c x lý. 9. Các l nh này bao g m: Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 220 . Khi nh n bi t ư c lo i ngo i l nào có th x y ra.2 ArithmeticException Trong chương trình này. m t s ư c chia cho 0.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 } } K t xu t c a chương trình: Hình 9.getMessage())’ K t xu t c a chương trình như sau: Hình 9. chương trình s biên d ch mà không g p l i nào nào nhưng s b ng t khi th c thi.

int no1. ‘catch’ và ‘finally’ Chương trình 9. FinallyDemo(String args[]){ Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 221 . óng l i các k t n i ư c t o trong cơ s d li u. } finally{ cleanup(). Kh i này ư c t sau kh i ‘catch’ cu i cùng. try{ doSomethingThatMightThrowAnException(). không b t bu c. Kh i ‘finally’ b o m lúc nào cũng ư c th c thi. Kh i ‘finally’ là tuỳ ý.no2. } Phương th c ‘cleanup()’ ư c g i n u phương th c ‘doSomethingThatMightThrowAnException()’ gây ra ngo i l . Chương trình 9.2 class FinallyDemo{ String name. kh i ‘finally’ ư c thi hành b t ch p ‘ArithmeticException’ có x y ra hay không. Kh i này khai báo các ho t ng thu d n. b t ch p có ngo i l x y ra hay không. óng ResultSet ( ư c s d ng trong chương trình cơ s d li u).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 óng t p tin. try block No Exception Exception occurs finally block catch block finally block Hình 9. M t khác ‘cleanup()’ cũng ư c g i ngay khi không có ngo i l nào x y ra và th c hi n ti p ph n sau kh i l nh ‘finally’. Chương trình s th c thi câu l nh u tiên c a kh i ‘finally’ ngay sau khi g p câu l nh ‘return’ hay l nh ‘break’ trong kh i ‘try’.4 minh h a s th c hi n c a các kh i ‘try’. ây.4 Kh i l nh ‘try’.2 s d ng kh i ‘finally’. ‘catch’ và ‘finally’. Hình 9.

} finally{ name=null. } } K t xu t c a chương trình: Hình 9. các câu l nh trong kh i ‘finally’ luôn luôn thi hành.out.parseInt(args[1]).out. no2=Integer.println(name).println(“Division Result is” + no1/no2). b t ch p ngo i l Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 222 . } catch(ArithmeticException i){ System. no1=Integer. } } public static void main(String args[]){ new FinallyDemo(args). // clean up code System.println(“Finally executed”). System.5 Kh i Finally Trong ví d này. System.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 try{ name=new String(“Aptech Limited”).out.out.println(“Cannot Divide by zero”).parseInt(args[0]).

kh i ‘finally’ ư c thi hành m c dù không có ngo i l x y ra.7. Gi s r ng phương th c ‘x()’ g i phương th c ‘y()’. Toán h ng c a throw là m t i tư ng thu c l p ư c th a k t ‘Throwable’. Trong k t xu t trên. Trong trư ng h p này. o n mã sau minh h a cách s d ng c a t khoá ‘throws’ t o nhi u ngo i l : public class Example{ // Các ngo i l cách nhau b i d u ph y public void exceptionExample() throws ExException. Các ngo i l ư c nh nghĩa v i l nh ‘throw’ và ‘throws’ Các ngo i l có th ư c t o ra b ng cách s d ng t khoá ‘throw’. Ta nên khai báo kh i ‘try catch’ trong phương th c x() mb o r ng ngo i l không ư c truy n cho các phương th c mà g i phương th c này (phương th c g i x()). Phương th c ‘y()’ t o ra m t ngo i l nhưng không ư c x lý. // user-defined } } M t phương th c có th t o ra nhi u ngo i l . 9. LookupException{ try{ // các l nh } catch(ExException exmp){ } catch(LookupException lkpex){ } } Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 223 . làm ư c i u này này.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 có x y ra hay không. ta ch c n li t kê danh sách các ngo i l mà phương th c có th t o ra trong ph n nh nghĩa phương th c. phương th c g i ‘x()’ nên khai báo r ng nó có kh năng t o ra ngo i l như ngo i l c a phương th c ư c g i ‘y()’. o n l nh sau ch ra cách s d ng c a l nh ‘throw’: try { if (flag<0){ throw new MyException(). T khóa ‘throw’ ch ra m t ngo i l v a x y ra.

m t l p con c a l p Exception ư c t o ra. T khoá này ư c theo sau b i danh sách các ngo i l mà phương th c này có th t o ra – Trong trư ng h p này là ‘ExException’ và ‘LookupException’. Hàm x lý ngo i l cho các phương th c này nên khai báo các kh i ‘catch’ có th x lý t t c các ngo i l mà các phương có th gây ra.out. phương th c ‘exceptionExample’ có t khoá ‘throws’. } catch(ArraySizeException e){ System. Nó có ý nghĩa trong trư ng h p các l p ngo i l ư c nh nghĩa b i ngư i dùng.println(e). } } class ThrowDemo{ int size.3 minh h a ngo i l ư c nh nghĩa b i ngư i dùng ‘ArraySizeException’: Chương trình 9. làm i u này.3 class ArraySizeException extends NegativeArraySizeException{ ArraySizeException(){ // constructor super(“You have passed an illegal array size”). try{ checkSize(). Chương trình 9. ThrowDemo(int s){ size=s. array[]. } } void checkSize() throws ArraySizeException{ Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 224 . L p ‘Exception’ th c thi giao di n ‘Throwable’ và cung c p các tính năng làm vi c v i ngo i l . Ưu i m c a vi c th a k l p Exception là lo i ngo i l m i này có th ư c 'catch' c l p v i các lo i Throwable khác.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 } Trong ví d trên.

6 Ngo i l t nh nghĩa 9. } } L p ư c nh nghĩa b i ngư i dùng ‘ArraySizeException’ là ‘NegativeArraySizeException’. Danh sách các ngo i l B ng sau ây li t kê m t s ngo i l : Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 225 . } public static void main(String arg[]){ new ThrowDemo(Integer.8. Khi m t i tư ng ư c t o t l p ngo i l ư c in ra. thông báo v t o ra ngo i l c c a m ng ư c i tư ng c a l p Hình 9. N u kích thư c là s âm thì ‘ArraySizeException’ ư c t o. for (int i=0. i<3. i++) array[i] = i+1.”). Phương th c ‘checkSize()’ ư c g i ‘ArraySizeException’ mà ư c ch ra b i l nh ‘throws’. else System. K t xu t c a chương trình ư c ch ra hình 9.6.out.parseInt(arg[0])).Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 if (size < 0) throw new ArraySizeException(). l p con c a l p này.println(“The array size is ok. array = new int[3]. Kích thư ki m tra trong c u trúc ‘if’.

Cơ ch b o m t không cho phép th c hi n.lang i v s h c. Không th n p l p yêu c u. Phương th c yêu c u không t n t i.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Ngo i l RuntimeException ArthmeticException IllegalAccessException IllegalArgumentException ArrayIndexOutOfBoundsExeption NullPointerException SecurityException ClassNotFoundException NumberFormatException AWTException IOException FileNotFoundException EOFException NoSuchMethodException InterruptedException L L L L p cha c a th t phân c p ngo i l p cơ s cho nhi u ngo i l java. L i tràn m ng. Ngo i l v AWT L p cha c a các l p ngo i l I/O Không th nh v t p tin K t thúc m t t p tin. ví d như ‘chia cho 0’. p không th truy c p. Vi c chuy n i t chu i sang s th c không thành công.1 Danh sách m t s ngo i l Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 226 . i s không h p l . Khi m t lu ng b ng t. B ng 9. Khi truy c p i tư ng null.

.. T khoá ‘throw’ t o ra m t ngo i l .. Các câu l nh trong kh i ‘try’ gây ra ngo i l còn kh i ‘catch’ x lý ngo i l .... môt ... 5.. T khoá ‘throws’ li t kê các ngo i l mà phương gây ra. Java s d ng các kh i ‘try’ và ‘catch’ x lý các ngo i l ........ ư c t o ra khi l p không th truy c p ư c.... úng/Sai 8. Khi m t ngo i l x y ra.. 'try' ngoài s ư c th c hi n trư c? úng/Sai Kh i 'finally' m b o luôn luôn ư c th c hi n cho dù có ngo i l x y ra hay không? úng/Sai 7.... Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 227 ..... Lúc ó o n mã c a b n s rõ ràng hơn.. M i ngo i l phát sinh ra ph i ư c x lý. i di n cho ngo i l ư c t o ra............ L p .. Ngo i l phát sinh vào lúc th c thi chương trình theo trình t mã.. Ki m tra s ti n b 1... Nhi u kh i catch có th ư c s d ng x lý các lo i ngo i l khác nhau...... Kh i ‘finally’ khai báo các câu l nh tr v ngu n tài nguyên cho h th ng và in nh ng thông báo....là l p cha c a l p Exception Mô hình x lý l i c a Java ư c g i là mô hình 'catch and throw'? úng/Sai Ưu i m c a mô hình 'catch and throw' là gì? Khi s d ng 'try' l ng nhau. Ngo i l .. 4...... nghĩa là m t ngo i l ã xu t hi n...... 3................. 2. 6. M i phương th c không có kh năng gây ra nhi u hơn m t ngo i l .Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Tóm t t B t c khi nào m t l i xu t hi n trong khi thi hành chương trình. n u không ng d ng s b ng t.... Vi c x lý ngo i l cho phép b n k t h p t t c ti n trình x lý l i trong m t nơi.

Vi t chương trình gây ra ngo i l khi ngư i s d ng không nh p tham s nào vào t dòng l nh. Chương trình ph i hi n th s tham s n u có tham s ư c nh p vào t dòng l nh. Vi t chương trình gây ra ngo i l n u như l p không th truy nh p. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 228 . chương trình hi n th giá tr l p phương c a s nh p vào như hình dư i ây: 3. u ra c a chương trình như sau: 2. Ngư c l i. Vi t chương trình gây ra ngo i l . n u không có s nào ư c nh p vào t dòng l nh.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Bài t p 1.

jar). chúng ta s tìm hi u chi ti t v b o m t Java applet. i u này cho phép t i v trình duy t hi u qu .exe) c a Java t o ra. Nén file gi m 50% th i gian t i file. li t kê và trích rút n i dung c a nó.security 10. Java là m t ngôn ng l p trình u tiên g i các chương trình tương tác như văn b n. trình duy t ch c n thi t l p k t n i HTTP v i web server. S d ng ch ký i n t nh n d ng Applets T o b công c khóa b o m t Làm vi c v i ch ng ch s Tìm hi u v gói Java. B o m t Java Applet là s quan tâm chính gi a ngư i dùng và nhà phát tri n applet. cũng như cho nhà phát tri n. 10.1. kh i ng công c JAR. Gi i thi u Trong ph n này. thay vì ch y trên máy ch Web (Web server). Trong chương nay. dùng câu l nh sau t i d u nh c l nh: jar [options][manifest] jar-file input-file(s) Tuỳ ch n (options) C t x v f Mô t T o ra m t file jar m i Li t kê n i dung c a file jar Trích d n file có tên t file jar T o u ra chi ti t (verbose output) trên dòng l i chu n Xác nh tên file jar Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 229 . chúng ta s h c mô hình b o m t JDK 1. Chúng ta cũng th o lu n v mô hình b o m t JDK 1. Mô hình b o m t c a Java 2. Thi u tính b o m t trong applet có th d n t i vi c s a i ho c c các d li u nh y c m trên máy ngư i s dung applet.2 r t h u ích cho ngư i dùng.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Chương 10 CÀI N i dung chính TB OM T Mô t v công c JAR T o và xem m t file JAR.2 áp ng nhu c u ngư i dùng và ngư i phát tri n ph m m m. Công c JAR M t file JAR là m t file lưu tr ư c nén do công c (jar.2. ho c JDK 1. Nó ch a nhi u file trong m t file lưu tr (. Nó giúp ngư i dùng duy trì m c b o m t cao. Dùng m t jar v i applet c i thi n áng k hi u năng th c hi n c a trình duy t. không gi ng như chương trình CGI. Các chương trình này. nh và các thông tin tĩnh thông qua World Wide Web. nó ư c ch y trên h th ng c a ngư i dùng. Vì t t c các file ư c biên d ch và trong m t file duy nh t.2. Nó tương t như chương trình PKZIP.

jar” height=125 width=350></applet> Thu c tính s ch cho trình duy t n p lưu tr ‘pack. như sau: <applet code=”exr7.jar’ l nh sau trích rút các file ư c nén trong file pack.jar’ jar tf pack.jar’ vào th applet.1 l nh jar Dùng l nh sau t i d u nh c li t kê các file trong file ‘pack. File jar ư c dùng như các lưu tr . tìm file ‘exr7. m trang HTML.jar vào trong m t applet.jar’ ư c xác nh t i dòng l nh. File này là m t tuỳ ch n. File u vào là danh sách file phân cách b i d u ph y.java L nh jar T o m t lưu tr Xác đ nh lưu tr Các file ư c lưu tr Tên file Hình 10. Th m chí file không xác nh thì JAR cũng t ng t o ra. Ch lưu tr .2 Li t kê các file trong file pack.3 Ch ký i n t nh danh các applet Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 230 . File này ph i có ph n m r ng là ‘. Câu 10.jar *.jar Tuỳ ch n này đư c s d ng cho b ng n i dung lưu tr Tuỳ ch n xác nh tên file lưu tr Hình 10. B ng 10. Netscape Navigator và Internet Explorer h tr file JAR. và thêm thu c tính ARCHIVE=’pack.1 Công c jar M t file ch ng th c ch a thông tin v các file lưu tr .jar: jar xvf pack. Câu l nh sau lưu tr t t c các file class và file java bao g m trong m t thư m c hi n hành vào m t file jar g i là ‘pack’ jar cf pack. không nén Không t o các file ch ng th c cho các m c (entries).jar M c ch n ‘x’ cho phép b n trích rút n i dung c a file.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 m o M Bao hàm thông tin ch ng th c t các file ch ng th c xác nh.class’.class *.jar g p file lưu tr ‘pack.class” ARRCHIVE=”pack.

Hacker có th vi t các applet nguy hi m xuyên th ng hàng rào b o m t. các công ty ưa ra các d ch v xác nh n ch ng th c sau: VeriSign Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 231 . và khoá công khai. Applet không h tr m t s thao tác sau: c và ghi file t h th ng nơi applet ang ch y. m t khóa riêng (private key) ư c s d ng mã hóa. Nhà ch ng th c ư c dùng th c hi n ch ng nhân. Giá tr digest c a i tư ng ư c tính và so sánh v i giá tr digest ư c gi i mã. khoá công khai (public keys) ư c dùng mã hoá và gi i mã. Tài li u mô t ch ký ư c g i là “Ch ng th c”. phía ký dùng thu t toán Message Digest (như MD5) tính giá trin digest c a i tư ng.3. Ngày nay. Java 2 có th th c hi n t t c các thao tác trên. Thi t l p s tin c y. Cùng ý tư ng ư c s d ng cho ch ký di n t c ng thêm các tính năng b sung. Khoá công khai ư c s d ng gi i mã và ki m tra chúng. và ư c ký ch ký i n t . Ch ng nh n các th c th khác s d ng khóa công khai gi m o. Trong ch ký i n t . Trong khi ký trên m t i tư ng. b o m t applet trên web là ph n r t quan tr ng. L y thông tin t file c a h th ng Xoá file c a h th ng. applet h n ch s can thi p c a các ngôn ng . ư c dùng gi i mã. nh n d ng applet ư c ch ng nh n. Vì th . giá tr digest ư c ưa ra. Hình sau minh h a quá trình mã hoá khoá: Hình 10. Mã hoá d a trên các khoá Trong hình trên.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Trong java. K t qu c a s gi i mã. N u giá tr digest c a i tư ng và giá tr digest ư c mã hoá kh p v i nhau. applet ph i trình tài li u ch ng th c s nh n d ng c a nó. Giá tr digest ư c dùng như là 'd u vân tay' c a i tư ng. M t ch ký i n t là m t file mã hoá i cùng v i chương trình giúp nh n d ng chính xác ngu n g c c a file. t o ra ch ký i n t c a i tư ng. Ngư i gi khoá bí m t ki m tra n i dung c a i tư ng. ch ký ư c ư c xác nh n. Khóa bí m t tính giá tr t file applet. Nh n ư c ư c ch ng th c t m t CA (Certificate Authority). v i các applet cung c p t m t nhà cung c p applet tin c y. Digest sau ó ư c mã hoá dùng khóa riêng.

chúng ta s s d ng các công c t o keystore. các applet b gi i h n m t các t i a.keystore JDK tìm keystore chính trong thư m c C:\windows\. keytool error: keystore file does not exist: c:\windows\. t o và qu n lý khóa công khai. Tuỳ ch n keystore cũng có th ư c s d ng trong l nh keytool. Bây gi . Nhưng nhìn chung. v i s giúp c a t p các l p g i là permissions. khoá riêng. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 232 . ‘jarsigner’. như sau: keytool –list keystore c:\java\try Câu l nh này ch cho JDK tìm keystore trong file ư c g i là ‘try’ trong thư m c ‘C:\java\try’. M t applet có th ưa ra s u thác hoàn toàn. trư c khi dùng các applet ư c ký. và các ch ng th c b o m t.4. ho c không u thác. và làm cho nó tr nên s n sàng v i công c jarsigner. Sun có m t keystore m c nh dùng nh d ng file m i g i là JKS (Java Key Store). 10. Dùng các ch ng th c xác th c ch ng th c khác. ‘jar’. N u không tìm th y. tr khi nhà phát tri n ký trên applet. ki m tra xem h th ng b n có m t keystore dư i nh d ng này hay chưa hãy th c hi n câu l nh sau t i d u nh c l nh: keytool –list Thông báo l i sau xu t hi n n u không có gì trong keystore. Khoá b o m t Java Chúng ta c n t o 3 công c . ây là m t v trí chung cho các file h th ng quan tr ng trên windows 95. Lưu tr các khoá công khai. Keytool Keytool là công c khoá b o m t c a java. Nó cũng có th th c hi n: nh n d ng o o o o Qu n lý c p khoá công public/private.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Thawte Certification Có th thi t l p các m c b o m t khác nhau. và ‘keytool’. s hi n th thông báo l i như trên. tên là. Chúng ta c n t o c p khóa công public/private. Xác th c d li u ngu n. 98 và NT systems. ch a các ch ng th c s dùng các giá tr khoá công khai (public). i u này xác nh nhà phát tri n là tin c y. Keystore Keystore là m t cơ s d li u khoá. T t c thông tin mà keytool qu n lý ư c lưu tr trong cơ s d li u g i là keystore.

và không lưu trong keystore m t nh c a h th ng. What is the name of your organization? (Tên c a t ch c) [Unknown]: ABC Consultants (tư v n ABC) What is the name of your city or Locality? (tên thành ph ho c c a b n) [Unknown]: California What is the name of your State or Province? (tên bang ho c t nh c a b n) [Unknown]:United States of America What is the two-letter country code for this unit?(Mã qu c gia v i 2 ký t ) [Unknown]: US Khi ã nh p vào các thông tin. như sau: Enter keystore password: Nh p vào ‘password’ là m t kh u như yêu c u. chúng ta không s d ng tuỳ ch n keystore. Trong l nh trên. keytool hi n th thông tin sau: a phương Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 233 . thay th ho c xoá c p khoá. keytool nh c nh p vào các thông tin b sung như: What is your first and last name? (Tên và h ) [unknown] what is the name of your organization unit? [unknown]: software Development. N u cùng câu l nh s d ng tuỳ ch n keystore. Sau khi nh p l nh trên vào. Các bí danh keytool không phân bi t ch hoa. D ng ơn gi n nh t như sau: keytool –genkey –alias “I” Bí danh có th ư c dùng lưu tr . keytool nh c nh p vào m t kh u cho keystore. và nh n phím enter. s ư c vi t l i như sau: keytool –genkey –alias “I” –keystore “store” Trong l nh trên. Ti p theo. thư ng.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 L a ch n ‘-genkey’ có th ư c s d ng cùng v i câu l nh keytool t o c p khoá công public/private. c p khoá s ư c lưu tr trong keystore tên là ‘store’. B n cũng có th dùng m t s các tuỳ ch n khác.

2 JARFileNames và bí danh ký danh file JAR ‘pack. M t kh u có th tr c ti p ch rõ b ng cách s d ng tuỳ ch n ‘-keypass’. Khi t o m t khoá và b sung nó vào trong keystore. xoá c p khoá t cơ s li u. dùng l nh sau: lưu tr và các jarsigner –keystore store –storepass password –keypass password pack. L=California. N u m t kh u không ch rõ. ST=United States of America. dùng l nh sau: keytool –delete –alias aliasName ‘aliasName’ ch tên c a khoá ư c xoá. chúng ta t o c p khoá riêng/công c ng cho file JAR. O=ABC Consultants. chúng ta hãy ký danh nó. Nh p l nh sau vào d u nh c DOS: jarsigner –keystore keyStore –storepass storePassword –keypass keyPassword B ng sau cung c p danh sách c a JARFileNames và bí danh: Tuỳ ch n keyStore storePassword keyPassword JARFileName Alias Mô t Tên keystore s d ng M t kh u keystore M t kh u khoá riêng Tên c a file JAR ư c ký danh Bí danh c a b ký danh B ng 10. Tuỳ ch n ‘-keypasswd’ dùng thay i m t kh u. thì keystore m c nh ư c dùng. Nó ư c dùng truy c p khoá riêng c a c p khoá. có th dùng tuỳ ch n ‘-list’ c a keytool xem khoá có trong keystore hay không.jar pk ‘pk’ nghĩa là tên bí danh. m t kh u keystore ư c s ư c dùng.jar’. M t kh u sau cùng phân bi t v i m t kh u keystore. như: Enter key password for <I> (RETURN if same as keystore password): Thông tin trên ư c s d ng k t h p s phân bi t tên v i bí danh. N u tuỳ ch n ‘-keystore’ không ch rõ. Tuỳ ch n ‘-keyalg’ ch rõ thu t toán t o c p khoá. v i keystore ‘store’. OU=Software Development. ch rõ ch ký c a file JAR ư c nh danh. L nh jarsigner dùng ký danh m t file JAR. và m t kh u khoá riêng là ‘password’. dùng tuỳ ch n ‘-verify’ : Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 234 . Bây gi . keystool nh c b n nh p vào m t kh u cho khoá riêng c a b n.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Is <CN=Bob Fernandes. cũng có th ư c ưa vào tr c ti p t m c ch n ‘-dname’. C=US>correct? [no]: Cu i cùng.

util.jar’ ch tên file JAR. Có các m c trong file ch ký là các digest cho m i m c tương ng trong file kê khai (manifest file) 10. Ch ký i n t là m t file. ho c m t thông báo ư c ký b i quy n ch ng th c. chúng c n t o các yêu c u ký danh ch ng nh n.txt C p khoá ư c t o là ‘mykey’. Chúng ta cũng s h c cách nh p ch ký i n t t file khác vào. chúng ta s h c cách xu t các ch ký i n t . thì ngo i l sau ư c t o ra. N u ch ký không h p l .ZipException:invalid entry size (expected 900 but got 876 bytes) Ngư c l i. Keytool h tr nh ng ch ng nh n này.5.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 jarsigner –verify pack. nó ư c s d ng xác th c ch ký c a các file JAR.jar ‘pack. keytool –export –keystore store –alias pk –file mykey Câu l nh trên hi n th d u nh c sau: Enter keystore password Ch ng nh n ã lưu tr trong <mykey>. Ch ng nh n X. Keytool t ng g n khoá công khái m i v i m t ch ng nh n m i. Các ch ng nh n này không ph i là ch ng nh n áng tin c y cho nh danh. Keytool và tuỳ ch n ư c s d ng t o các ch ng nh n trên. Cùng th c th ã t o khoá công khai ký ch ng nh n này. CA (Certificate authority) c p ch ng nh n giá tr các khoá công khai. Bây gi .SF không.509 c a t ch c tiêu chu n qu c t (ISO) là m t d ng ch ng nh n s ph bi n.DSA’ ch a ch ký h p l cho file ch ký . Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 235 .zip. Quá trình xác th c ki m tra theo các bư c sau: Có file ‘. ó ư c g i là ‘self-signed certificates’ (Ch ng nh n t ký). Tuỳ ch n ‘-file’ ch tên file Dùng tuỳ ch n ‘-export’ xu t các ch ng nh n này như sau: lưu cerrtificate-signing. Keytool bư c u tiên c n nh n ư c m t ch ng nh n. Jarsigner:java. Chúng ta dùng ch ng nh n ó t o c p khoá private/public. chúng ta ã h c cách t o và ký m t file JAR. nh p câu l nh sau: nh p các ch ng nh n khác vào keystore. Câu l nh sau giúp t o các ch ng nh n trên: keytool –keystore store –alias mykey –certreq –file mykey. Keytool nh p vào các ch ng nh n ã ư c t o và ư c ký. m t i tư ng. xu t hi n thông báo “jar verified”: jar ư c xác minh. Ch ng ch s Cho n bây gi . Tuy nhiên.

như sau: keytool –delete –keystore Store –alias alias Dùng l nh ‘-printcert’ in ch ng nh n ư c lưu tr trong file. java. bang và ti n t . t ch c.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 keytool -import –keytool keystore –alias alias –file filename Tên ư c ch như là tên file ch a ch ng nh n ư c nh p vào. Các gói b o m t Java Các gói b o m t Java bao g m: java. Ch ng nh n ư c ch p thu n d a vào s tin tư ng cá nhân b n.acl Ch a các giao di n dùng cài java. Dùng l nh ‘-list’ li t kê n i dung c a keystore như sau: keystool –list –keystore Store Câu l nh trên yêu y u password keystore. Dùng tuỳ ch n ‘-alias’ li t kê m t m c. theo cách sau: keytool –printcert –file myfile Dùng l nh ‘-help’ nh n v danh sách t t c các tuỳ ch n mà keytool h tr : keytool -help 10.security ây là gói API b o m t chính. digest và ch ký i n t .cert Cung c p s h tr cho ch ng nh n X. Câu l nh sau ch tên bí danh là ‘alice’ nh p ch ng nh n trong file ‘mykey’ vào keystore ‘MyStore’: keytool –import –keystore MyStore –alias alice –file mykey Câu l nh trên hi n th d u nh c sau: Enter keystore password: (Nh p vào m t kh u keystore) K t qu xu t ra hi n th hai tuỳ ch n –Owner và Issuer. ngh nghi p. Dùng l nh -delete xoá bí danh trong keystore. Nó cũng hi n th s serial và th i gian có giá tr .security. nó h i là tin c y ch ng nh n này không.509 t các chính sách i u khi n truy c p Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 236 . Ch a các l p và giao di n h tr mã hoá. Cu i cùng.security. Nó hi n th tên công ty.6. a i m.

spec Cung c p các l p c l p và ph thu c vào thu t toán mã hoá s d ng khoá. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 237 .interfaces nh nghĩa các giao di n truy nh p Digital Signature Algorithm java.security.security.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 java.

và tìm file class c a applet. ch cho trình duy t n p file jar. 8.jar) JAR t ng t o file kê khai. ch ng nh n i n t là m t file.khi dùng trong th applet. Tuỳ ch n _____. Keystore là m t cơ s d li u khoá. th m chí nó không ư c ch ra úng/Sai Thu c tính______. i u này cho phép các applet n p vào trình duy t m t cách hi u qu . 3. 6. M t file kê khai (manifest file) ch a thông tin v các file lưu tr . ho c m t i tư ng. các d li u nh y c m có th ư c s a i ho c phơi bày. Ch ký i n t là m t mã hoá kèm v i chương trình nh n di n chính xác ngu n g c c a file.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Tóm t t N u kh năng b o m t trong applet không m b o. Trong ch ký i n t . ư c lưu tr trong m t cơ s d li u g i là _______ keytool bư c u tiên c n thi t nh n ư c m t ch ng nh n úng/Sai Gói _______ch a giao di n dùng cài t các chính sách i u khi n truy nh p. M c ích chính c a JAR là k t n i các file mà applet s d ng trong m t file nén duy nh t. khi dùng v i công c jar. 2. Keytool là công c khoá b o m t c a java. trích rút tên file t m t lưu tr (. 5. T t c các thông tin keytool qu n lý. 7. ho c m t thông báo ư c ký b i quy n ch ng nh n (certificate authority) Ki m tra ki n th c 1. _______ ư c dùng cho mã hoá và _________ ư c dùng cho gi i mã. File ________là file lưu tr ư c nén. 4. Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 238 .

Khoa Công ngh Thông tin – ih c àL t Trang 239 .jar’ ch a các file l p (. 7. Dùng l nh keytool v i tên bí danh và keystore t o ra c p khoá public/private m i. file l p ư c ch a trong file jar. 5. Xu t các ch ng nh n (certificate) 9.class) và các file ngu n.class.Bài Gi ng Tóm T t: Công C và Môi Trư ng L p Trình 2 Bài t p S d ng các câu l nh java th c hi n các hành ng sau: 1. 10. T o file html nhúng applet CardLayoutDemo. Li t kê n i dung c a keystore. 6. 8. Li t kê n i dung c a file jar. Ký danh file jar m i ư c t o. 2. 4. Trích rút n i dung file jar. In các ch ng nh n ư c lưu trong file. 3. T o m t file jar ‘core-java. Xác minh ch ký (signature).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful