SCLM 5103

PENGUJIAN DAN PENILAIAN
KEMAHIRAN MEMBACA
DISEDIAKAN OLEH
AB.AZIZ BIN ABDULLAH ( 804914 )
ABDUL RAZAK BIN MAT ( 804915 )
AHMAD SUKRI BIN AB.RAHMAN (804916)
NIK ROZMAN BIN NIK YAAKOB ( 804936)
PENGERTIAN
Pengujian
Didefinisikan sebagai prosedur bersistem yang
menggunakan instrumen untuk mencerap dan
memperIihatkan ciri peIajar dengan menggunakan skaIa
numerikaI atau skema pengeIasan (Nitko, 2004)
PeniIaian
PeniIaian ditakrifkan sebagai suatu proses daIam
membuat pertimbangan tentang niIai sesuatu hasiI kerja
atau prestasi peIajar (Nitko, 2004)
KEMAHIRAN MEMBACA
Merupakan salah satu kemahiran yang terletak
di bawah kemahiran bahasa iaitu:
- kemahiran mendengar
- kemahiran bertutur
- KEMAHIRAN MEMBACA
- kemahiran menulis
$atu proses yang komplek yang melibatkan proses
komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui
tulisan yang dibaca.
JENIS PENGUJIAN KEMAHIRAN MEMBACA
Terdapat 2 jenis bacaan:
1. Bacaan senyap
- $enyap-untuk terima komunikasi
Mengikut Frank $mith (1980) terdapat dua jenis
bacaan senyap :
- Bacaan Iungsian- untuk tujuan khusus atau tertentu
mendapatkan maklumat apabila seseorang
itu merujuk dan membaca.
cth: kamus, buku teks, ensiklopedia, dan lain-lain.
- Bacaan rekreasi - untuk mengisi masa lapang dan
tujuannya untuk mendapatkan keseronokan
cth: novel, cerpen, majalah, surat khabar dll
2. Bacaan lisan / nyaring
- Bertujuan untuk menyampaikan atau menyalurkan
komunikasi
Taksonomi Kefahaman Bacaan
Memandangkan kepada Teksonomi Bloom tidak begitu
mengkhususkan kepada pembelajaran melalui pembacaan
semata-mata- ia jarang digunakan dalam pengujian bacaan
senyap.
Beberapa pengubahsuaian telah dilakukan terhadap
Teksonomi Bloom oleh ahli bahasa seperti :
1. $mith (1969):
2. Barnett (1972)
3. Lamberg & Lamb (1980)
1. Smith (1969):
Frank $mith membahagikan kefahaman
bacaan kepada empat:
Literal
Pentafsiran
Penilaian kritis
Kreativiti
2. Barnett (1972)
Barnett pula membahagikan
kefahaman bacaan kepada lima iaitu:
Literal
Penyimpulan
Pentafsiran
Penilaian
Penikmatan
3. Lamberg & Lamb (1980)
Membahagikan kefahaman bacaan
hanya kepada tiga tahap iaitu:
Literal
Tafsiran
Kritis dan kreatif
Kefahaman Jenis LiteraI
Ìaitu kebolehan memahami maksud tersurat
Penyoalan bermula dengan perkataan apakah,
$iapakah, bilakah, di manakah, ceritakan dll.
Kefahaman Jenis Tafsiran
Ìaitu kebolehan membuat interpretasi.
Penyoalan bermula dengan perkataan mengapakah,
bagaimanakah, jelaskan, terangkan, bandingkan
atau bezakan.
Kefahaman Jenis kritis/ Kreatif
Kebolehan menghakimi dan menilai sesuatu
(maklumat, idea, pendapat, pandangan, dan
lain-lain). Penyoalan biasanya bermula dengan
Perkataan buatkan satu kritis, bahaskan, nilaikan,
apakah kesimpulan, apakah kemungkinan dan
lain-lain.
Tujuan menguji kemahiran membaca
secara senyap
spek paling penting dalam bacaan
senyap ialah keIahaman.
spek keIahaman pula bermaksud:
- memahami pemikiran penulis
- memahami bahan bertulis
- menerima komunikasi
- menyedut maklumat daripada teks
JENÌ$-JENÌ$ PENGUJÌAN KEFAHAMAN
BACAAN $ENYAP
!enyoalan secara terbuka
$oalan aneka pilihan
$oalan pilihan benar / tidak benar
Teknik kloz
$oalan !adanan
$oalan menerangkan semula
Membuat ringkasan karangan
Mengubah petikan
Menyusun semula
Jenis Pengujian
1. !enyoalan secara terbuka
- Merupakan teknik penyoalan keIahaman bacaan yang paling
lama.
- !elajar perlu menggubal ayat menggunakan bahasa sendiri.
- Teknik yang mencabar daya luahan pelajar.
- Memerlukan masa yang lebih lama berbanding
dengan teknik yang bersiIat objektiI.
- Biasanya digunakan semasa menjawab soalan keIahaman
bacaan dan ujian Iormal dan diagnotik.
- !erlu kepada satu skim pemarkahan yang standard.
2. SoaIan Aneka PiIihan
- Merupakan satu teknik baru jika
dibandingkan dengan teknik
penyoalan secara terbuka.
- $enang ditadbir, keobjektifannya dari
segi pemarkahan dan pengukuran.
- Tidak menggalakkan daya luahan
dan penggubalan bahasa dari pelajar
- Menggalakkan pelajar meneka dalam
usaha mencari jawapan betul.
Prinsip Penyediaan $oalan Aneka Pilihan
- Arahan perlu jelas-pilih jawapan yang paling
tepat.
- $oalan dan jawapan padat , jelas ,tidak
berbunga-bunga elak pelajar buang masa.
- $etiap jawapan pilihan ditulis dengan menarik
dan jawapan adalah munasabah.
- Taburan jawapan betul perlu dibuat secara
rawak , elak pelajar meneka.
- Aras kesukaran setiap soalan perlu setara.
- Jawapan pilihan boleh disusun ikut abjad
3. PiIihan Benar atau Tidak Benar
-Terdiri dari 3 bahagian iaitu:
i. $timulus (jika ada)
ii. Pernyataan
iii. Jawapan pilihan
- Amat sesuai untuk menguji fakta
yang dipelajari.
- Bertujuan untuk menentukan sama ada
pernyataan yang diberikan betul atau
salah.
Prinsip-prinsip pembinaan Ìtem
Betul / $alah :
- Arahan jelas , sama ada perlu tanda ( / ) atau ( X )
- Pernyataan hendaklah padat, jelas, tidak berbunga-
bunga.
- Taburan jawapan betul / salah tidak ikut sistem tertentu-
elak meneka.
- Aras kesukaran perlu setara ÷panjang , pendek hampir
sama.
- $ediakan bilangan pernyataan betul hampir sama
dengan pernyataan salah.
. Teknik Kloz
- Mula digunakan tahun 1950an di merika $yarikat.
- Dikenali sebagai !rosedur Kloz dan diperkenalkan
oleh Wilson Taylor (1953).
- Memerlukan seseorang pelajar memahami teks
secara am dahulu sebelum memahami secara
terperinci.
- !elajar terpaksa mengisi tempat kosong dengan
perkataan yang sesuai mengikut maksud.
- !elajar juga perlu menggunakan isyarat linguistik dari
segi sintaksis dan semantik menurut makna perkataan
dalam kontek dan struktus sesuatu ayat.
- $ebagai alat untuk menguji keIahaman bacaan
Prinsip Pembinaan Item KIoz.
- Arahan hendaklah jelas sama ada perlu isi jawapan
dalam kertas soalan atau kertas jawapan.
- Pernyataan jelas, padat, tidak berbunga-bunga.
- Aras kesukaran setiap soalan perlu setara.
- Perkataan yang dikosongkan terdiri daripada
perkataan penting sahaja.
- Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang
kosong dalam sesuatu pernyataan.
- Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung
pernyataan
5. SoaIan Padanan
- Terdiri daripada 2 set maklumat yang perlu
dipadankan oleh pelajar.
- Mungkin terdiri daripada perkataan , konsep, prinsip
atau pernyataan.
- Ada perkaitan maklumat antara set 1 dan set 2
- Padanan yang mengandungi 2 set maklumat
menjadikan padanan sebagai "banyak soalan dalam
satu soalan.¨
TEKNÌK PEMARKAHAN
Teknik pemarkahan menggunakan ujian kloz boleh
digunakan sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan
pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah
tidak sukar dilakukan dan boleh diuruskan oleh guru-guru
bahasa Melayu.
Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong
yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam
sesuatu keratan bacaan
Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong
yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam
sesuatu keratan bacaan
Langkah 1: Pelajar diminta melihat dan membaca
keratan itu secara keseluruhannya.
Langkah 2: Berasaskan kefahaman mereka ke atas teks
itu keseluruhannya, mereka akan mencuba mengisi
tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling
sesuai menurut makna keseluruhan teks.
Ciri-ciri
· Pilih petikan lebih kurang 250 pp
· Guru guna nisbah 1:5 bermakna 50 item (tempat kosong)
· Perkatan kelima dikeluarkan (dikosongkan)
· $ek. Rendah (100-160pp),sek. Men (250-300pp)
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan merupakan salah satu mata..... penting
kepada murid-murid di sekolah. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dapat....
badan mereka. Mereka akan sihat setelah melakukan......
Badan mereka pun akan menjadi cergas. Oleh itu, mereka boleh belajar
dengan...... .Pendidikan Jasmani juga turut merehatkan otak mereka. Ìni
kerana murid-murid banyak menghabiskan masa dengan.... di sekolah.
Contoh soalan untuk pemarkahan membaca
Cara memarkah menggunakan teknik kloz
Cara memarkah
3 markah untuk jawapan tepat (spt petikan asal)
2 markah jika perkataan sendiri
1 markah jika makna logik
0 markah jika makna tak logik/tak jawab
Cara mentafsir markaz kloz:~
- 150 markah (50 item x 3 markah).
- Jadikan ianya dalam bentuk % iaitu: 80/150 x 100 = 53.3%
Davis & Vincent (1977)
% Markat Pelajar Peringkat Bacaan
Pelajar
Penerangan
75 % ke atas Peringkat bersendirian - Murid telah mencapai tahap bacaan &
pemahaman yang baik.
- Menunjukkan kebolehan membaca
- Memahami bahan bacaan dengan
bersendirian tanpa memerlukan bantuan
25 % - 50 % Peringkat bimbingan -Pelajar menghadapi masalah dalam
bacaan & pemahaman
- Memerlukan pertolongan & bimbingan
SkaIa Perincian
0 % - 25 % Peringkat kecewa - Pelajar menghadapi banyak masalah
dalam bacaan & pemahaman
- Pelajar merasa kecewa dengan situasi
yang dihadapi
$ekian terima kasih

!#% !03:,3 
/0138,380-,,57480/:7-0788902,3 203:3,,33897:203:39:203.07,5/,3 202507,9,3.750,,7/03,3203:3,,38,, 3:207,,9,:802,5030,8,3 94 

!03,,3
!03,,3/9,71,380-,,8:,9:574808/,,2 202-:,950792-,3,39039,33,808:,9:,807, ,9,:57089,850,,7 94 

.9:02.39.3-079:9:7 # 02.502-.3/-..9: 02....7.7...7.8./03.3.7.: 9:8.7.3203/03.3203:8 $..3..320-.8.# 07:5.390709.8.38. /-.7 02.02.3503:820.7.9:574808.3-.3574808 42:3.9..34250.

3.2:8 -::908 038450/.9.0 ... /.. .3 ...9.7/ .038 -.42:3....5..9.8 03:97.33.:9079039: 203/.3$29 907/.3 :39:9::..07503 2.-..3202-. 8:7.5..3:8:8.:2..8 :39:20382.37070...:39:203/.31:38.$!&# %07/.3 9:207::/.5.9.3 .9.8..3 9::.38.3...30807434.32.934.3803..3 ..3/.5.9.5.5.5 $03..5 :39:9072.9/:..9038-.3 .-.5 .808047..3803.

3 42:3.:203.3.73 079::.3.:7.9.25.3:39:203.8 ..

3../.3/..9.9.5 0-07.3/:3.805079 $29  .-.320..502-0.%0843424429/..3 802.3907.2-07 ./. 2..390..3 02..5 %08434244240.305..:502-../.3/.503:-.3-.8434201.8....3.305.8:.5.2.7..7...2503:.:. .3 803.73099  .%.2- ./.-09: 203:8:8..

...3 -./.301.025.2.3798 70...9 .305.9.9 907.. !039.3$29202-.3 !03.. $29  7.187.

/.3 !03.2.9: 907.3 .. !0325:..305....3 01..730995:.73099 .9..3-.3 !032.202-.2..3 !039. .187.

9: 907.05..3.2.9.370.. %.3 798/.3 .5.187.3-.9..301./..91 . .2-07 .2- 02-....

8:/9078:7.5...9 !034.3507./03.3.3038907.. .22.3-072:.079.3..9...5. ...01.3/ .2. $. -.3202..9:0-40. /2.

9.3202-:....3 ..3/3..:-0./03.3.5.3 907.3507.01.8 !034.187.9:0-40.3203.3 . 0..2.2..3-072:.939075709.9.8. -.3.3038%.3 .3 -.

.3038798.01.2.

9 /0.3203.8.3-:.3 3.3 .2/.91 0-40.9.8. 503/.3/...3 .70.5../03.3 .3/.3-.9:798 -.3 ..0825:.3 .3 !034.3 /..3203.3 !07.02:33.-072:.9: 2.3.9.3.3 .38.5.9 5..3 .:2.808:.5.

2-.908 .35:.9/...3 85001.5.42:3.25027.:2..5 8505.....%::./.8:/ 202...7.3503:8 202. 80.3203:02.803.2-.3-079:8 203072.2.-072.8 2030/:92...2..3 803.75.7.01.3202-.350393/..

.7..7.380. $4..907-:.3.30.$ $!& $! !034.35.3 $4..3-03.5.

9/.3..3802:.973.509.3 $4.3./.3 03:8:3802:.3!.3 03:-.3. 02-:..7.-03.8.320307. .3.7 %034 $4.

./.350.7/ .3/.:.. 07:5...32..3 .7/.3-0781.8./:3..-.35.3.038!03:./.3903...203..31472.8.301....3203..39035034.-07-.3-..3 !034.2.8.2...3802.30-.2.3 -..301..803/7 %03.8..8...2.3:.9203:3. !0.3/.3/.7.7507:203:-.3/3 /03.9:82502.3.-84.7...3-.7 0207:.380..3..907-:..349 !07:05.389.94-091 .

/-7 04-091..330. /../.72030.3 07:5.33.8.750.3503:-.380...203.3503::7.:.3/3.3/9.3/...7:. $03. /-...3 /..3/.350.7.3-./.3-09: .5...7 80502.9:903-.!.203.... $4.907-:....7.7.38.3903 5034.3 %/.3/03..7 03..2 :8.

/ ..5.980.-.!7385!030/.3..35.3.. -:3.2:3.35. .7 /..5..32. %.8 5.808:./.7-:.3.3/9:8/03.3507:809.3/.3-40/8:8:3:9..8.5.3 7.0.3..9 0.5..7..5.3507:0. 7.3 905...5.5.50.3809.. 7..50.72030.!.3$4.9 $4.8 9/.-:7. 0. $09. -07-:3.35..7..3203./.330.3.35.584.7.-.3-09:507:/-:..8.

3-09:.3.7 079::...7-..9808:..9..5.303..3/-07.03.:%/.9.:39:203:1.38. !.9.. .3 2.9: $92::8 .3:39:203039:./../.3.: 8.7.3 .9.2. 5073.35. .9.7 %07/7/.3/50. !073..

3902 09:.!7385 57385502-3..

$./.2.30. 7.507:9...3/. .8 8..

-:7.3.. %./.303/..9.9 0.5. .-07-:3.9.8 9/..: !073.3-09:. -:3.5.

3-.35073. $0/.3507:809.808:. /03.257 8.38... .35073.7.3.8..3 503/0. 5.3-09:.2.2030.9/.9. 7..7.:9889029079039: 0.2578..2.3.9.

. !0.20389025..507.3897:9:8808:..507:203:3.7..7.39203:7:92..$.::80-0:2202.9. 9075073.7202./:3.7.!7480/:74/.9:.350..3-.3 40843%.7:.3808047.2.79075.....2/.2908 80..47  0207:.9:39:203:01. %034 :.3 ..80-.3.94843/03.9 $0-.3.3 /.3/207..9.38.8:/ !0.3802.93:89/.24390/..9 03.....3 507.7.39..:3 .280.203:92..3808:.7 80839....88/.8.3/50703.

.30.584.8 5.../.75. 507. 7.7.3..3507:809./.. .808:..2033.3809.3.:-..9:5073.3/4843..9.2079.303/.3/503::3 5073.9.2808:.884.8.3 /..7.3907/7/.:079.3/.3907..9 9/.39024 7.0.3 4843/..5.7:.9.3..9../9025.3 .75..5..3 #:.!7385!02-3.-07-:3.9..3484303/.507:8.3 !073. !07.. -:3....9.9./.88.3503938.2./.

/..3 43805 57385 .507.9./.3 %07/7/.84.3 /.3!./.9:84./.:2.3/:38092.:5073.75.34050.3.809/.9.3507: /5...9 203.2 8.3.32.3.35.3 .3.9./.507..9../.:2.. -.3.7.39.3.7 :33907/7/.380-.75.3/..:2.9..3203.9. $4.8092.3809 !./.

0.3/./.8:.3 50.3-.%!# %03502.803.340:7:..34-40 /:3.3450..:.340:7: :7: -.3203:3..9-../4843...20389025.320303. 9/..7.7804..7 50.390..7/239.: ..380-..8...94843 ..203:01.3:.2.2:.3-40/:7:8.703/.7/...

..2 808:..803.94843 .20389025.7/239.9.503:/.3 .340:7:..2:..3450..9:07../4843.390.3-.

.9.2 808:...3-..503:/.9:07.3 .

39:80. 902 9025.35.7. .30-:7.9.203:7:92.8908 9:080:7:.32070.3.3202-./0:.080:7:.07.8.3 808:.3.33.-072.3 $0 #03/.!0.3.33. 07.7/239..:-.302...3/03. 2070.20.3507.9.3/4843.  55 80 03  55 .3.3203.301.3.9....3908 7 .9/.94843 !07..8.9.080:7:..7 W W W W !509.3 55 :7::3.2038 9025..2.3 /4843.9.38-.7.0.

3 .. !03//.3207:5. 3 /804.-8.9...9.:.9.3 !03//.9:7:92070.2:7/ 2:7//804.3.38.5./03./.308.3:.32070.07..3/.3202-.2:7/ 2:7/-.3:39:502.2070....7 /03.3203.82.7..9. 070.9:2..3 . !03//.8.32.38.308.3.203.3.82.8 09: 2070.9 -. 05.82.349.3/.3.32070.3.20.98090.8.-40-0.3/..439484./. 50393 07./.5:3./.

202.4. 2.39034 .203:3.202.3.7.507.5.3.:39:.7.9 859509..7...9.9.7.3.4 2.7.3803/7 2.7..3905..8.2. 2.7...7.2.

1872.7.. 9022.2039.9: .3.2-039:. .7./.7.4= 2..3./...9.7.

.039 .8 '3.  .

7 203.3 0207:. /.3 -07803/7..3 89:..9 -2-3.5 2.3 !073.2 -.. /03.8.3 :7/ 90.0../...9 -07803/7...3 .2..7 207....2.3.8 !073...7 !073.3 502.3 0-40.3-.3 5079443.3 -2-3.3 !0307. 03:3:.5 -.3 !0.3  !073.3 502.5 -.3 202-.3 -.3 /03.7.8..7 203..8../.9 .$..7 0 . 203. . 2.3 9..3 502.5   !073.3 !0.3/.0.39:....8 ... /.3 !0. 02.9 0.3.9 !0...9..5. 0.2.2 -./. 9.3 !0...... .. 20207:.2 -..3 -.35..

8 .$0.39072..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful