1

2

Set
1. ให้
, { }{
1. จานวนสมาชิกของ
2. จานวนสมาชิกของ
3. ,

{

4. ,

{ } {{ }}-

และ
เท่ากับ

เป็นเพาเวอร์เซตของเซต ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

{ }}-

เท่ากับ

{ }}-

{

{ }}

2. กาหนดให้ แทนเซตของจานวนเต็ม และ
{

||

|

จานวนสมาชิกของ
จานวนสมาชิกของ

} และ

{

แทนเพาเวอร์เซตของเซต ให้
|

} ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

เท่ากับ
เท่ากับ

{{ }}

{
3. กาหนดให้
|
จานวนจริง พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ไม่เป็นฟังก์ชัน (ข)
1. (ก) ถูก และ (ข) ถูก
2. (ก) ถูก แต่ (ข) ผิด
3. (ก) ผิด แต่ (ข) ถูก
4. (ก) ผิด และ (ข) ผิด

} เมื่อ

แทนเซตของ
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

3

4. ให้ แทนเซตของจานวนจริง ความสัมพันธ์ข้อใดต่อไปนี้เป็นฟังก์ชัน
,

|

ความสัมพันธ์

{

|

ความสัมพันธ์

{

||| |

| ||

ความสัมพันธ์

{

||

|

5. กาหนดให้

-

และ

}

}
}

และ

มีค่าอย่างน้อยเท่ากับเท่าใด

6. ให้

{ { }} และ

เป็นเพาเวอร์เซตของเซต ข้อใดต่อไปนี้ผิด

1. จานวนสมาชิกของ

เท่ากับ

2. จานวนสมาชิกของ

เท่ากับ

3. {{

และ

และ เป็นเซตใดๆ ถ้า

แล้ว

4. {

ความสัมพันธ์

}}
}

7. กาหนดให้

และ เป็นเซตใดๆ ถ้า

[

]
]

และ

[

แล้ว

เท่ากับเท่าใด

4

8. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนจานวน 750 คน พบว่ามีนักเรียนจานวน 30 คน ไม่เล่นกีฬาเลย
นอกนั้น เล่นกีฬาอย่างน้อยหนึ่ง ประเภทคือ ปิงปอง แบดมินตัน เทนนิส จากการสารวจเฉพาะกลุ่ม
นักเรียนที่เล่นกีฬา พบว่ามีนักเรียนจานวน 630 คน เล่นกีฬาเพียงประเภทเดียวเท่านั้น มีนักเรียน
จานวน 30 คน เล่นเทนนิสและปิงปอง มีนักเรียน 50 คน เล่นปิงปองและแบดมินตัน มีนักเรียน 40
คน เล่นเทนนิสและแบดมินตัน มีนักเรียนไม่เล่นเทนนิสจานวน 250คน จงหาว่ามีนักเรียนกี่คนที่
เล่นเทนนิสเพียงอย่างเดียว

Logic
9. กาหนดเอกภพสัมพัทธ์ คือ ช่วงเปิด (

)

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ค่าความจริงของ

[

]

เป็นจริง

ข. ค่าความจริงของ

[

]

เป็นเท็จ

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. (ก) ถูก และ (ข) ถูก 2. (ก) ถูก แต่ (ข) ผิด 3. (ก) ผิด แต่ (ข) ถูก 4. (ก) ผิด และ (ข) ผิด

10. กาหนดให้

และ เป็นประพจน์โดยที่

เป็นจริง ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ
[
[

]
]

[
[

]
]

[
[

]
]

และ มีค่าความจริง

5

11. กาหนดให้
1.
2.
3.
4.

และ เป็นประพจน์ใดๆ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ถ้า
มีค่าความจริงเป็นจริงแล้ว
มีค่าความจริงเป็นเท็จ
[
] เป็นสัจนิรันดร์
ประพจน์
] [
]เป็นสัจนิรันดร์
ประพจน์ [
ประพจน์
สมมูลกับประพจน์

12. กาหนดเอกภพสัมพัทธ์ คือ เซตของจานวนจริง และ
แทน √√

แทน √

ข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงตรงข้ามกับประพจน์
[
[

]

[

]

[

[
[

13. กาหนดให้
เท็จ และประพจน์

]

[

]

]
]

]
]

[

[
[

]
]

และ เป็นประพจน์ที่ ประพจน์

มีค่าความจริงเป็น

มีค่าความจริงเป็นจริง ประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริง
[

]
[

]

ถ้าเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจานวนจริง ค่าความจริงของ ]เป็นจริง [ 3.6 14. จากตารางที่กาหนดให้ มีช่องว่างทั้ง หมด ช่อง ดังรูป 7 x 10 3 ให้เติมจานวนเต็มบวกลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องละ จานวน โดยให้ผลบวกของจานวนในแต่ละแถว ในแต่ละหลัก และในแต่ละแนวทแยงมุม มีค่าเท่ากัน ถ้าเติมจานวนเต็มบวก ตารางแล้ว จานวน ในตารางเท่ากับเท่าใด ดังปรากฏใน . ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1. ถ้าเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจานวนเต็ม นิเสธของข้อความ คือ [ ] [ ] ] 15. ถ้าเอกภพสัมพัทธ์ คือ { } ค่าความจริงของ ] เป็นเท็จ [ 2. ถ้าเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจานวนจริง นิเสธของข้อความ [ ] คือ [ 4.

ก. ให้ แทนเซตของจานวนนับ กาหนดให้ สาหรับ พิจารณาข้อความ ต่อไปนี้สาหรับ ก ค ข ง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ถูก ข้อคือ ข และ ค ถูก ข้อคือ ค ถูก ข้อคือ ค และ ง ก ข ค และ ง ผิดทุกข้อ 18. ให้ แทนเซตของจานวนนับกาหนดให้ √ สาหรับ พิจารณาข้อความ ต่อไปนี้ ก. ก.7 Real Number 16. ถูก 2. ถูก แต่ ข. ข. สาหรับ สาหรับ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1. | } - เป็นสับเซตข้อใดต่อไปนี้ { | { | } } { | { | } } . ผิด แต่ ข. ผิด 3. ถูก และ ข. ผิด 17. ก. ถูก 4. ผิด และ ข. ก. ให้ แทนเซตของจานวนจริง { | .

ให้ แทนเซตของจานวนจริง ถ้า { | } √ แล้ว ผลบวกของกาลังสองของสมาชิกในเชต เท่ากับเท่าใด 21. ถ้า เป็นเซตของคาตอบของสมการ และ เป็นเซตของคาตอบของสมการ แล้วผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 20. ให้ แทนเซตของจานวนจริง และ ถ้า {{ }| √ ( √ ) } แล้ว ผลบวกของสมาชิกในเซต เท่ากับเท่าใด 22.8 19.แล้ว . ให้ แทนเซตของจานวนจริง จานวนสมาชิกของเซต เท่ากับเท่าใด . | .

ถ้า { |√ √ √ } เมื่อ แทนเซตของจานวนจริง แล้วผลบวกของสมาชิกใน เท่ากับเท่าใด 25. ให้ แทนเซตของจานวนจริง ถ้า { |√ และ { | √ } √ } แล้วผลบวกของสมาชิกใน เท่ากับเท่าใด 24.9 23. สาหรับ และ เป็นจานวนเต็มบวกใดๆ กาหนดให้ ดังต่อไปนี้ (ก) (ข) (ค) ค่าของ เท่ากับเท่าใด เป็นจานวนจริงที่มีสมบัติ .

กาหนดให้ เป็นเซตของจานวนจริงบทนิยาม ให้ กาหนดการดาเนินการ จานวนจริง ของ และ ถ้า ดังนี้ ( และ 27. ข. ค.10 26. ให้ แทนเซตของจานวนนับ สาหรับ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ สาหรับ ก. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ถูก ข้อ คือ ข้อ ก ถูก ข้อ คือ ข้อ ก และ ข ถูก ข้อ คือ ข้อ ก และ ค ถูกทั้ง ข้อ คือ ข้อ ก ข และ ค และ เป็นฟังก์ชันใด ๆ ) สาหรับทุกจานวนจริง เท่ากับเท่าใด { และ { สาหรับทุก แล้ว .

11 28. สาหรับ และ เป็นจานวนเต็มบวกใดๆ นิยาม และ เป็นจานวนเต็มบวก แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง ถ้า และ แล้ว ถ้า และ แล้ว ถ้า และ แล้ว ถ้า แล้ว =x สาหรับ เท่ากับเท่าใด จานวนเต็มบวก ถ้า โดยที่ หมายถึง สาหรับบาง . กาหนดให้ เป็นจานวนจริงนิยาม ใด ถ้า สาหรับจานวนจริง และมีจานวนจริง ทุกจานวนจริง แล้วค่าของ 29.

กาหนดให้ แทนเซตของจานวนจริง ถ้า เมื่อ เป็นฟังก์ชัน โดยที่ เป็นจานวนจริง ถ้า เป็นฟังก์ชันลด และ ( ( )) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 31. กาหนดให้ และ เป็นจานวนจริง และให้ เป็นฟังก์ชัน โดยที่ | | { ถ้า เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง แล้วค่าของ 32.12 Relations and Functions 30. ให้ แทนเซตของจานวนเต็ม และให้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ เป็นฟังก์ชัน โดยที่ สาหรับ ถ้า แล้ว เท่ากับเท่าใด แล้วค่าของ .

สาหรับทุกจานวนจริง 35. ให้ และ เป็นฟังก์ชันจากเซตของจานวนจริงไปยังเซตของจานวนจริง โดยที่ และ ก. ถูก แต่ ข. [ สาหรับทุก ) จานวนจริง 1. ก. ค่าของ √ √ ที่ทาให้ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ มีเพียง ค่าเท่านั้น ข้อใดถูกต้อง 1. ให้ แทนเซตของจานวนจริง และให้ ( ( เป็นฟังก์ชันที่มีสมบัติสอดคล้องกับ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง สาหรับทุกจานวนจริง ) 2. ถูก 2. ผิด .13 33. ก. ผิด แต่ ข. ถูก และ ข. ข. ถูก 4. ก. ก. ให้ และ เป็นฟังก์ชัน ซึ่งมีโดเมนและแรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจานวนจริง โดยที่ และ ถ้า [ [ [ 34. ผิด และ ข. 3. แล้ว อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้ ( ( ) ) สาหรับทุกจานวนจริง สาหรับทุกจานวนจริง 4. ผิด 3.

กาหนดให้ แทนเซตของจานวนเต็ม และให้ ถ้า { } และ | แล้ว จานวนสมาชิกของเซต | { |√ } เท่ากับเท่าใด 37. ให้ แทนเซตของจานวนจริง ให้ { เมื่อ { } ถ้า | } และ เท่ากับเท่าใด 38. กาหนดให้ แทนเซตของจานวนเต็ม ถ้า แล้วค่าของ เท่ากับเท่าใด เป็นฟังก์ชันที่มีสมบัติดังนี้ แล้ว .14 36.

ให้ ถ้ามุม เป็นมุมฉาก และด้านตรงข้ามมุมฉากยาว และ หน่วย ถ้าพิกัด ตามลาดับ แล้วสมการเส้นตรงในข้อใดผ่านจุด เป็นรูปสามเหลี่ยม ดังรูป ̂ ̂ และ ออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน แล้ว √ ̂ และ แบ่งมุม ̂ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ √ √ √ .15 Conic Section and Analytic Geometry 39. รูปสามเหลี่ยม มีมุม ของจุด และจุด คือ 40.

ผิด 3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก เป็นสมการวงกลมที่สมั ผัสกับเส้นตรงซึ่งมีสมการเป็น ข เป็นสมการของพาราโบลาที่มีจดุ ยอดที่ และจุดดฟกัสที่ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1. ถูก แต่ ข. ผิด แต่ ข. ถูก และ ข. ก. ก. ถูก 2.16 41. กาหนดให้ เป็นรูปสี่เหลีย่ มที่มีจุดยอดเป็น พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ตารางหน่วย ตารางหน่วย √ √ 43. จุด ตารางหน่วย และจุด หนึ่ง ถ้าเส้นตรง ผ่านจุด เท่าใด และ เมื่อ ตารางหน่วย เป็นจุดปลายของเส้นผ่านศุนย์กลางของวงกลมวง และสัมผัสกับวงกลมวงนี้ มีความชันเท่ากับ แล้ว เท่ากับ . ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ก. ผิด 42.

กาหนดให้ และ และ เป็นจุดยอดของรูป สามเหลี่ยมที่มีมุม เป็นมุมฉาก ให้ เป็นสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด และจุด จงหาจานวนเต็ม บวก ที่น้อยที่สุดที่ทาให้พาราโบลา 45. กาหนดให้ เป็ น จุดบนด้าน ̅̅̅̅ ̅ ̅ แล้ว มีจุดร่วมกับเส้นตรง เพียงจุดเดียว และ ซึ่งอยู่ห่ างจากจุด เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม เท่ากับ ของระยะระหว่าง และ และเวกเตอร์ เท่ากับเท่าใด 46.17 44. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ไฮเพอร์โบลา มีจุดยอดอยู่ที่จุดยอดของวงรี และมีแกนสังยุคยาวเท่ากับแกนโทของวงรี (ข) วงรี ถ้า มีจุดยอดจุดหนึ่งอยู่บนสมการ .

กาหนดให้ และ เป็นจานวนจริงบวกที่สอดคล้องกับระบบสมการ และ บวกโดยที่ ห. (ก) ถูก แต่ (ข) ผิด 3. (ก) ผิด แต่ (ข) ถูก 4.ม. ของ และ เท่ากับ 1 แล้วค่าของ | เมื่อ และ เป็นจานวนเต็ม | เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ . (ก) ผิด และ (ข) ผิด 47. ให้เส้นตรง ถ้า ตัดกับวงกลม ที่จุด และจุด เป็นจุดโฟกัสของพาราโบลาซึ่งมีเส้นตรง พาราโบลานี้ผ่านจุด และจุด แล้ว เป็นแกนของพาราโบลาและ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ Theory of Number 48.18 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1.ร. (ก) ถูก และ (ข) ถูก 2.

19 49. พิจารณาการบวกของจานวนต่อไปนี้ เมื่อ แทนเลขโดที่แตกต่างกัน โดยที่ { } 51. กาหนดให้ และ ถ้าจานวนสองหลัก { หารด้วย ลงตัว แล้ว } และ { เป็นจานวนเฉพาะ แล้ว และ } มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ เป็นจานวนสามหลัก ถ้า เท่ากับเท่าใด . ถ้า เป็นเลขโดดที่แตกต่างกันที่ทาให้จานวนเต็ม 4 หลัก เท่ากับ 9 เท่าของ แล้ว เท่ากับเท่าใด 50.

ถ้า และ เป็นคาตอบของสมการ แล้ว ค่าของ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ √ . ถ้า เป็นจานวนเต็มบวกที่มากกว่า และจานวน เหลือเท่ากัน คือ แล้ว 53.20 52. กาหนดให้ และ หารด้วย มีเศษ เท่ากับข้อใด เป็นจานวนเต็มบวก โดยที่ ของสองจานวนที่แตกต่างกันในเซต { ถ้าผลบวก } มีทั้งหมด และ จานวน คือ แล้ว ค่าของ เท่ากับเท่าใด Trigonometry 54.

21 55. กาหนดให้ และ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ * – * + + เท่ากับเท่าใด ค่าของ เท่ากับเท่าใด . กาหนดให้ เป็นจานวนจริง ถ้า แล้วค่าของ 57. ค่าของ 58. ให้ แล้วค่าของ ( )เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ √ √ √ √ 56.

ให้ และ เป็นมุมแหลมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยที่ ถ้า ( 61. ค่าของ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ . ให้ (√ )) ( เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยที (√ )) และ แล้ว มีค่าเท่ากับเท่าใด ค่าของ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 62.22 59. กาหนดให้ เป็นจานวนจริง และสอดคล้องกับสมการ ค่าของ เท่ากับเท่าใด 60.

23 63. ก. ก. ให้ เป็นเซตคาตอบของ ( ) จานวนสมาชิกในเซต เท่ากับเท่าใด Exponential and Logarithm Functions 64. ถูก และ ข. ถูก 4. ผิด 3. ผิด แต่ ข. ข. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ก. ถูก แต่ ข. ผิด 65. ( ) ( ) ข้อใดถูกต้อง 1. ผิด และ ข. ก. ถูก 2. กาหนดให้ และ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง .

24 66. เซตคาตอบของอสมการ เป็นสับเซตของช่วงใดต่อไปนี้ 67. เซตคาตอบของสมการ ( ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ( √ ) . กาหนดให้ 68. ถ้า และ และ เป็นรากของสมการ แล้ว ( ) √ ) เป็นจานวนจริง ตรงกับ เซตคาตอบของสมการในข้อใด ต่อไปนี้ √ เมื่อ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 69.

กาหนดให้ และ เป็นจานวนจริงที่มากกว่า ถ้า ค่าของ แล้ว เท่ากับเท่าใด 71. | ( { -แล้ว ) } | จานวนสมาชิกของเซต และ เท่ากับ เท่าใด 73.25 70. ค่าของ เท่ากับเท่าใด 72. กาหนดให้ √ ของ และ เป็นเซตจากัด โดยที่ และ ( ) ( เมื่อ ) √ ( ) แทนเพาเวอร์เซตของเซต จงหาค่า . ให้ แทนเซตของจานวนจริง และ ถ้า .

26 74. กาหนด ̅ และ ̅ เป็นเวกเตอร์ โดยที่ ̅ ค่าของ | ̅ √ ̅ และ | ̅ √ ̅ | ̅| ̅ | เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ √ √ ̅| . กาหนดให้ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ และ ̅ ̅ ถ้า เป็นมุมแหลมที่เวกเตอร์ ให้ ̅ เป็นเวกเตอร์ โดยที่ ̅ ̅ ทามุมกับเวกเตอร์ ̅ ̅ และ ̅ ̅ แล้ว เท่ากับเท่าใด 76. ถ้า แทนเซตคาตอบของ แล้วเซต เป็นสับเซตของ ช่วงใดต่อไปนี้ Vector 2D & 3D 75.

กาหนดให้ ̅ ̅ และ ̅ เป็นเวกเตอร์ในระนาบ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ̅ ̅ ̅ ̅ ถ้า ̅ ̅ |̅ ̅| ̅ | ̅| | ̅| | ̅| 79. กาหนดให้ จุดบนด้าน ̅̅̅̅ ̅ ̅ | ̅|| ̅ | ̅ ถ้า ̅ ̅ แล้ว ̅ ตั้งฉากกับ ̅ | ̅| และ และ | ̅| แล้ว ̅ ̅ เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม ซึ่งอยู่ห่างจากจุด เท่ากับ ของระยะระหว่าง และ และเวกเตอร์ ̅ แล้ว เท่ากับเท่าใด ถ้า เป็น . กาหนดให้ ̅ และ ̅ เป็นเวกเตอร์ในระนาบและ ̅ โดยที่ ̅ และ ̅ ̅ และ แล้วค่าของ ̅ ̅ เป็นจานวนจริง ถ้า | ̅ ̅| | ̅| | | เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 78.27 77.

ให้ แล้ว และ ̅ เป็นจานวนเชิงซ้อน ถ้า เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (เมื่อ ̅ เมื่อ แทน สังยุค (conjugate) ของ 82. ก. ก. ก. ถ้า เป็นจานวนเชิงซ้อนที่สอดคล้องกับสมการ เมื่อ √ แล้วค่าสัมบูรณ์ของ เท่ากับ √ ข. ก. ผิด และ ) กับ ̅ ค่า . ผิด 3. ถูก 4. กาหนดให้ ̅ และ ̅ เป็นเวกเตอร์ใดๆ โดยที่ | ̅| |̅| และ ̅ ทามุม ของ || ̅̅ ̅|̅| เท่ากับข้อใด √ √ √ Complex Number 81.28 80. ผิด และ ข. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ถูก และ ข. ผิด แต่ ข. ถูก 2. ถ้า และ เป็นจานวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ แล้วค่าของ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1. ถูก แต่ ข.

กาหนดให้ √ | เมื่อ และ เป็น เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ เมื่อ เป็นจานวนจริง และ √ แล้วค่าของ | | . ถ้า ̅ เท่ากับเท่าใด | | และ | เป็นจานวนเชิงซ้อน โดยที่ | ถ้า | และ | | | ̅ | | เท่ากับเท่าใด ( ̅ แทนสังยุค (conjugate) ของ ) เป็นตัวประกอบชองพหุนาม จานวนจริงแล้วค่าของ 86.29 83. ถ้า | | | | แล้ว | | เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 84. กาหนดให้ และ เป็นจานวนเชิงซ้อน โดยที่ | | ̅| | | และ | ̅ | | | ̅ ค่าของ 85.

กาหนดให้ √ ] [ ค่าของ [ [ ] ] เท่ากับเท่าใด 89. กาหนดให้ เป็นจานวนเต็มและ * ริกซ์มีมิติ 2 × 2 โดยที่ เมื่อ เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์การคูณมิติ 2 × 2 แล้ว ค่าของ [ + เป็นเมทริกซ์ที่มี ถ้า เป็นเมท อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้ ] [ ] [ ] [ ] และ ] 88.30 Matrix 87. กาหนดให้ เป็นเมทริกซ์ที่สอดคล้องกับสมการ * ค่าของ [ เท่ากับเท่าใด + * +[ ] แล้ว .

31 90. ถ้า { แล้ว } เป็นลาดับของจานวนจริงที่ มีค่าเท่ากับเท่าใด สาหรับทุกจานวนเต็มบวก . กาหนดให้ * + * + และ * + ค่าของ เท่ากับข้อใด 92. กาหนดให้ * + และ * + ถ้า * + แล้ว ค่าของ + และ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 91. ให้ และ เป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด * ค่าของ โดยที่ * + เท่ากับเท่าใด Sequence and Series 93.

กาหนดให้ เมื่อ เป็นจานวนจริงที่ไม่เท่ากับ สาหรับ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 96. ให้ เป็นค่าคงที่ และถ้า ( ) ( ) แล้ว มีค่าเท่ากับเท่าใด 97. ผลบวกของอนุกรม เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 95. ให้ { } เป็นลาดับของจานวน ถ้า แล้ว โดยที่ สาหรับ มีค่าเท่ากับเท่าใด .32 94.

33 98. กาหนดให้ { } เป็นลาดับของจานวนจริง ( ) เท่ากับเท่าใด สาหรับ โดยที่ และ แล้วค่าของ . ถ้าผลคูณของลาดับเรขาคณิต จานวนที่เรียงติดกัน เท่ากับ และผลบวกของทั้งสาม จานวนนี้เท่ากับ แล้วค่ามากที่สุดในบรรดา จานวนนี้เท่ากับเท่าใด 100. กาหนดให้อนุกรมต่อไปนี้ ∑ ∑ ∑ ค่าของ ∑ ( ) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 99.

บทนิยาม ให้ { และ เรียกพจน์ กาหนดให้ } เป็นลาดับของจานวนจริง เรียกพจน์ ว่า พจน์คู่ ถ้าเป็นจานวนคู่ ว่า พจน์คี่ ถ้าเป็นจานวนคี่ } เป็นลาดับเลขคณิต { โดยที่มีจานวนพจน์เป็นจานวนคู่ และผลบวกของพจน์คี่ ทั้งหมด เท่ากับ 36 และผลบวกของพจน์คู่ทั้ง หมดเท่ากับ 56 ถ้าพจน์สุดท้ายมากกว่าพจน์แรก เป็นจานวนเท่ากับ 38 แล้ว ลาดับเลขคณิต{ 102. ค่าของ ∑ (√ √ ) √ √ เท่ากับเท่าใด และ ส าหรั บ . ค่าของ ให้ { } นี้มีทั้งหมดกี่พจน์ } เป็ น ล าดั บ ของจ านวนจริ ง โดยที่ เท่ากับเท่าใด 103.34 101.

กาหนดให้ เป็นลาดับเลขคณิต โดยมีสมบัติ ดังนี้ ก ข ผลบวก พจน์แรกของลาดับเลขาคณิตนี้ เท่ากับ ค ผลบวก พจน์แรกของลาดับเลขาคณิตนี้ เท่ากับ แล้วพจน์ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ค่าของ และ สาหรับ . กาหนดให้ เป็นลาดับของจานวนจริง โดยที่ ∑ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 106.35 104. กาหนดให้ ( √ สาหรับ √ √ √ ) เท่ากับข้อใด 105.

36 107. ให้ เป็นจานวนจริง โดยที่ คณิต ค่าของ เป็นลาดับเรขาคณิต และ เป็นลาดับเลข เท่ากับเท่าใด 108. กาหนดให้ 4 พจน์แรกของลาดับเลขคณิต คือ เมื่อ สาหรับ และ และ เป็นจานวนจริง พจน์ที่ 1000 ของลาดับเลขคณิตนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ . กาหนดให้ { ค่าของ } เป็นลาดับของจานวนจริง โดยที่ ที่ทาให้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 110. กาหนดให้ { }เป็นลาดับของจานวนจริง และ สาหรับ โดยที่ และ แล้วค่าของ และ ∑ เท่ากับเท่าใด 109.

กาหนดให้ ∑ ( √ ( ) √ ) สาหรับ ค่าของ เท่ากับเท่าใด 112.37 111. กาหนดให้ ถ้า เป็นลาดับเรขาคณิต มีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ และ เป็นลาดับเลขาคณิต แล้ว ค่า เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ Probability 113. มีถุงยังชีพ 5 ถุง ต้องการแจกให้ครอบครัวที่ถูกน้าท่วม 4 ครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน 2 ถุง ความน่าจะเป็นที่ครอบครัวของสมชายซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ครอบครัวนั้น ไม่ได้รับของแจกเลยเท่ากับข้อ ใดต่อไปนี้ . โยนเหรียญบาท(เที่ยงตรง)หนึ่งเหรียญ จานวน 10 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่ได้หัวอย่างน้อย 2 ครั้ง ติดกันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 114.

ในการสอบถามนักเรียน จานวน 100 คน ปรากฏว่า มี 50 คน ชอบวิชาคณิตศาสตร์มี 40 คน ชอบวิชาฟิสิกส์มี 33 คน ชอบวิชาภาษาอังกฤษมี 5 คน ชอบทั้งสามวิชามี 10 คน ชอบวิช า ภาษาอังกฤษอย่างเดียวมี 12 คน ชอบวิชาฟิสิกส์อย่างเดียว และมี 20 คน ชอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ถูก 4. คณะกรรมการชุดหนึ่งมี 7 คน ประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการและกรรมการ อีก 4 คน จานวนวิธีที่จัดกลุ่มคน 7 คนนี้นั่งประชุมรอบโต๊ะกลม โดยให้ประธานและรองประธานนั่ง ติดกันเสมอแต่เลขานุการไม่นั่งติดกับรองประธานเท่ากับเท่าใด . ถูก และ ข. ก. ผิด แต่ ข. ความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งชอบวิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวเท่ากับ 0.15 ข. ถูก แต่ ข.38 115.40 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1. ผิด 3. ผิด และ ข. ก. ความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งไม่ชอบทั้งสามวิชา เท่ากับ 0. ผิด 116. ก. ถูก 2. ก.

ถ้า เป็นผลบวกของจานวนเต็มบวกทั้งหมดที่สร้างมาจากเลขโดด ในแต่ละหลักไม่ซ้ากัน แล้วเศษเหลือจากการหาร ด้วย เท่ากับเท่าใด หรือ โดยที่ตัวเลข .39 117. มีกองหินสีดาจานวน 221 ลูก และกองหินสีขาวจานวน 260 ลูก ต้องการแบ่งลูกหินทั้งสอง กองนี้ออกเป็นกองเล็กๆ โดยที่แต่ละกองมีสีเดียวกัน และลูกหินแต่ละกองมีจานวนเท่ากัน ถ้า ต้องการให้จานวนลูกหินในกองเล็กๆ เหล่านี้มีจานวนมากที่สุด แล้วจะแบ่งได้กี่กอง 118 . มีเลขโดด และ นามาจัดเรียงสร้างจานวน จานวน หลักทั้งหมดกี่จานวนที่หารด้วย หลักโดยที่แต่ละหลักไม่ซ้ากัน จะมี ไม่ลงตัว 119.

โรงงานผลิตตุ๊กตาแห่งหนึ่ง มีต้นทุนในการผลิตตุ๊กตา ตัว โรงงานจะต้องเสียค่าใช้จ่าย บาท ถ้าขายตุ๊กตาราคาตัวละ บาท โรงงานจะต้องผลิต ตุ๊กตากี่ตัว จึงจะได้กาไรมากที่สุด 122.40 120. จงหาว่าจ านวนสั บ เซต { } ของเซต { } ทั้งหมดที่ส อดคล้ องกับ และ Linear Programming 121. จงหาผลคูณของค่าสูงสุดและค่าต่าสุดของฟังก์ชัน ข้อจากัดต่อไปนี้ ภายใต้เงื่อนไข .

กาหนดให้ แล้วค่าของ แล้ว 125. กาหนดให้ มีสมบัติ ( ) √ เท่ากับเท่าใด เป็นฟังก์ชันพหุนามกาลังสอง ถ้าความชันของเส้นสัมผัสโค้ง มีค่าเท่ากับ และ ∫ เท่ากับ เป็นฟังก์ชัน โดยที่ มีค่าเท่ากับเท่าใด โดยที่ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง และเส้นโค้ง ที่จุด ที่จุด มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ เท่ากับ ถ้า เป็นฟังก์ชันพหุนาม ซึ่ง แล้ว มีค่าเท่ากับเท่าใด .41 Calculus 123. กาหนดให้ แทนเซตของจานวนจริง ถ้า สาหรับทุกจานวนจริง และ 124.

42 126. กาหนดให้ เป็นฟังก์ชันพหุนามที่มี และกราฟของ มีจุดต่าสุดสัมพัทธ์ที่ เมื่อ แล้ว 128. แล้วค่า และ เป็นจานวนจริง ถ้า เท่ากับข้อใด เป็นฟังก์ชันโดยที่ ที่จุด เท่ากับ เท่ากับเท่าใด ก าหนดให้ แทนเซตของจ านวนจริ ง ถ้ า เมื่อ แล้ว ค่าของ ∑ เป็ น ฟั ง ก์ ชั น โดยที่ เท่ากับเท่าใด . กาหนดให้ และ เป็นจานวนจริง และให้ เป็นฟังก์ชันพหุนาม โดยที่ ถ้ามีฟังก์ชันพหุนาม ของ ∫ โดยที่ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 127. กาหนดให้ แทนเซตของจานวนจริง ถ้า สาหรับทุกจานวนจริง และความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง แล้ว ค่าของ 129.

กาหนดให้ ต่อเนื่องที่จุด และ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ เท่ากับเท่าใด {√ –√ เมื่อ เมื่อ โดยที่ เป็นจานวนจริง ถ้า เป็นฟังก์ชัน แล้ว เท่ากับเท่าใด 132.43 130. ให้ เป็นฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจานวนจริง โดยที่ ค่าของ ( ( )) เท่ากับเท่าใด . กาหนดให้ แทนเซตของจานวนจริง ถ้า ได้ทุก โดยที่ และ ค่าของ 131.

กาหนดให้ แทนเซตของจานวนจริง ให้ เมื่อ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ถ้า เป็นฟังก์ชันที่ √ เป็นฟังก์ชันกาหนดโดย สาหรับทุกจานวนจริง แล้ว เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 135. กาหนดให้ และ เป็นจานวนจริง และ เป็นฟังก์ชัน ซึ่งกาหนดโดย { ถ้า เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจานวนจริงแล้ว ค่าของ เท่ากับเท่าใด และ ให้ . กาหนดให้ แทนเซตของจานวนจริง ให้ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง ที่ เป็นฟังก์ชันที่กาหนดโดย √ √ { | | เมื่อ เมื่อ ถ้าฟังก์ชัน มีความต่อเนื่องที่ แล้วค่าของ √ √ 134.44 133.

ข้อมูลความสูง (เซนดิเมตร) และน้าหนัก (กิโลกรัม) ของนักเรียนหญิง 4 คน ดังนี้ คนที่ นักเรียนหญิง คนที่ 1 ความสูง (เซนติเมตร) 150 152 154 156 น้าหนัก (กิโลกรัม) 45 45 48 50 2 คนที่ 3 คนที่ 4 และ . ก าหนดให้ เส้ น โค้ ง ถ้า ∫ 137. ค่าของ สั ม ผั ส กั บเส้ น ตรง และ √ √ ที่ จุด แล้ว เท่ากับเท่าใด เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ Statistic 138.45 136.

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 60 คะแนน มีนักเรียนเข้าสอบ 30 คน นาย ก.1% ของจานวนที่ผลิต หลอดไฟมีอายุใช้งาน เฉลี่ย 2500 ชั่วโมง มีสัมประสิทธิ์ของความแปรผันเท่ากับ 0.20 ถ้าคาดว่าตามปกติคนจะใช้ หลอดไฟวันละ 5 ชั่วโมง บริษัทนี้ควรกาหนดเวลาประกันมากที่สุดกี่วัน กาหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้ โค้งปกติมาตรฐาน ที่อยู่ระหว่าง ถึง พื้นที่ 1.60 นี้มีทั้งหมดกี่คน . 362 วัน วัน วัน วัน 140. สอบได้ 53 คะแนนและมีจานวนนักเรียนที่มีคะแนน สอบน้อยกว่า 53 คะแนนอยู่ 27 คน ถ้ามีการจัดกลุ่มคะแนนสอบเป็นช่วงคะแนนโดยมีอันตรภาค ชัน5 กว้างเท่าๆกัน คะแนนสอบของนาย ก.60 จานวนนักเรียนที่สอบได้ คะแนนในช่วงคะแนน 51 .46 ถ้าส่วนสูงและน้าหนักของนักเรียนมีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเป็นเส้นตรง เมื่อเป็นส่วนสูง และเป็น น้าหนัก แล้ว นักเรียนที่มีส่วนสูง 155 เซนติเมตร จะมีน้าหนักกี่กิโลกรัม 139. เป็น นักเรียนคนหนึ่งที่เข้าสอบในครั้ง นี้นาย ก. อยู่ในช่วงคะแนน 51 . บริษัทผลิตหลอดไฟต้องการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยจะเปลี่ยนเป็นหลอด ใหม่ถ้าหลอดเดิมชารุด บริษัทจะรับประกันไม่เกิน 4.

กาหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐาน ที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง พื้นที่ ความสูงของนักเรียน 2 กลุ่ม มีการแจกแจงปกติ ดังนี้ กลุ่ม ค่าเฉลี่ยเลขคณิต นักเรียนหญิง 158 เซนติเมตร นักเรียนชาย 169.06 เซนติเมตร ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 4 เซนติเมตร 5 เซนติเมตร ถ้านักเรียนหญิงคนหนึ่งมีความสูงตรงกับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 91 ของกลุ่มนักเรียนหญิงนี้ แล้วจานวน นักเรียนชายที่มีความสูงน้อยกว่าความสูงของนักเรียนหญิงคนนี้คิดเป็นร้อยละเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ .47 141.

175 8 เป็นค่าเฉลี่ยเลขาคณิตของส่วนสูง และ เป็นส่วนสูง โดยที่มีจานวนนักเรียน ของ นักเรียนทั้งหมดที่มีส่วนสูงน้อยกว่า ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง และ และ และ และ 143. ข้อมูลชุดที่หนึ่งมี 5 จานวน คือ และข้อมูลชุดที่สองมี 4 จานวน คือ โดยที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลทั้ง สองชุดเท่ากัน ถ้า และ เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดที่หนึ่ง และชุดที่สองตามลาดับ แล้ว √ เป็นส่วน .165 15 166 – 170 21 171 . พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก.48 142. ในการสอบของนักเรียน 3 คน พบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ากับ 80 คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 75 คะแนน และ พิสัย เท่ากับ 25 คะแนน คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้คะแนน ต่าสุดเท่ากับ70 คะแนน ข. นักเรียนกลุ่มหนึ่ง จานวน 50 คน มีส่วนสูงแสดงดังตารางต่อไปนี้ ให้ ส่วนสูง(เซนติเมตร) จานวนนักเรียน(คน) 156 -160 6 161 .

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ห้อง ซึ่งทาคะแนนเฉลี่ยได้ แรกมีนักเรียนจานวน เปอร์เซ็นไทล์ที่ มีค่า คน และห้องที่สองมีนักเรียนจานวน คะแนนและฐานนิยมมีค่าเป็น คะแนน โดยห้อง คน ถ้าคะแนนสอบในห้องแรก คะแนน แล้วคะแนนเฉลี่ยของ นักเรียนห้องที่สองมีค่าเท่ากับเท่าใด 145. ก. ผิด และ ข. ถูก แต่ ข. ก. ถูก 2.49 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1. ผิด 3. ถูก และ ข. ก. ก. ผิด แต่ ข. ผิด 144. ข้อมูลชุดหนึ่งมี จานวน คือ และค่ามัธยฐาน เท่ากับ แล้ว | ถ้าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ เท่ากับ | เท่ากับเท่าใด . ถูก 4.

46 และ 6 กิโลกรัม ตามลาดับแล้วความแปรปรวนของน้าหนักของนักเรียน 4 คนนี้เท่ากับเท่าใด 148. จากการสารวจน้าหนักของนักเรียนกลุ่มหนึ่งจานวน 4 คน มี 2 คน น้าหนักเท่ากันและหนัก น้อยกว่าอีก 2 คนที่เหลือถ้าฐานนิยม มัธยฐานและพิสัยของน้าหนักของนักเรียน 4 คนนี้คือ 45. นักเรียนห้องหนึ่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 40 คะแนน ถ้า นักเรียนชายสอบได้คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต 35 คะแนนและนักเรียนหญิงสอบได้คะแนนเฉลี่ยเลข คณิ ต 50 คะแนนอั ต ราส่ ว นของนั ก เรี ย นชายต่ อ นั ก เรี ย นหญิ ง ตรงกั บ ข้ อ ใดต่ อ ไปนี้ .50 146. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเท่ากับ 72 คะแนน ความแปรปรวน (ประชากร) เท่ากับ 600 ถ้ามีนักเรียนมาเพิ่มอีก 1 คน ซึ่งสอบได้ 60 คะแนน ทาให้ค่าเฉลี่ย เปลี่ยนไปเป็น 70 คะแนน ความแปรปรวนของข้อมูลชุดใหม่เท่ากับเท่าใด 147.

ลดลง 80 4. ลดลง 90 . มีนักเรียน คน ร่วมกันบริจาคเงิน ได้เงินรวม บาท ความแปรปรวน(ประชากร) เท่ากับ 660 ถ้ามีนักเรียนเพิ่มอีก คน มาร่วมบริจาคเป็นเงิน บาท ความแปรปรวน จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงตรงกับข้อใดต่อไปนี้ 1. เพิ่มขึ้น 90 3. เพิ่มขึ้น 80 2.51 149. ถ้าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน คน มีคะแนนเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ นักเรียนกลุ่มนี้เพียง คน เท่ากับ ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของคะแนนของ แล้วนักเรียนอีก คนที่เหลือสอบได้คะแนนเท่ากับข้อใด ต่อไปนี้ 150.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful