Viktoras Suvorovas

SPECNAZAS
TIKROJI SOVIETINIŲ SPECIALIŲJŲ PAJĖGŲ ISTORIJA

Iš rusų kalbos vertė Daina Kasnikovskienė

Mintis Vilnius

UDK 355.1(47+57)(091) Su-113

Versta iš BuKtnop Cyeopoe. CneųHa3 Viktor Suvorov. Spetsnaz: The Inside Story of the Soviet Special Forces. Hamish Hamilton Ltd, 1987

Dailininkas Romas D u b o n i s

ISBN 978-5-417-01002-6

© Viktoras Suvorovas, 1987 © Vertimas į lietuvių kalbą, Daina Kasnikovskienė, 2010 © MINTIS, 2010

Po trijų minučių jis bus išrausęs nedidelę 15 cm gylio tranšėją. Jei jam neįsakoma keltis. Iš priekio ir šonų iškasta žemė suformuoja brustverą ir tampa papildoma priedanga. Gavęs įsakymą sustoti. 5 . Tranšėjos vis gilinamos. o kai tas apkasas bus 110 centimetrų gylio. jis puls pirmyn. jis tęsia darbą savo apkase. Jei virš tokios tranšėjos važiuotų tankas. Bet kurią akimirką kareiviui gali būti įsakyta keliauti toliau ir. Rausiama toliau. Jį užmaskuoja. tai jis rausia vis gilyn ir gilyn. kareivis gali tikėtis. Išmetama į paviršių žemė saugo kareivį nuo kulkų ir skeveldrų. Vėliau ji virsta apkasu. prisideda komunikacinės tranšėjos užnugaryje. Jei negauta kitų komandų. Kareivis pakyla. kad kulkos. Skyrių tranšėjos jungiamos su kitų skyrių tranšėjomis.Natašai ir Aleksandrui 1 skyrius KASTUVĖLIAI IR ŽMONĖS Kiekvienas pėstininkas Sovietinėje armijoje su savimi nešiojasi mažutį kastuvėlį. kuriame galima šaudyti priklaupus. šaukdamas visa gerkle. maskuojamos ir įtvirtinamos. Jis pradeda kasti tranšėją. ir po kelių valandų tranšėja sujungia visų to skyriaus šaulių apkasus. jis nedelsiant gulasi ir šalia ima kasti žemę. jis tiks šaudyti stačiomis. Iš pradžių jo tranšėja gali būti tinkama šaudyti gulomis. perdengiamos. Jis daro brustvere ambrazūrą ir joje įkurdina savo automato vamzdį. švilps jam virš galvos. nekeldamos pavojaus. į kurią galės išsitiesęs atsigulti taip. Tada nelauktai ir vėl gaunamas įsakymas judėti į priekį. kuri jungtų su ginklo draugu iš kairės. kiek pajėgia garsiau rėkdamas ir keikdamasis. Jis visuomet rausia iš dešinės į kairę. kad šis nepadarys jam jokios žalos.

karius. kai apšaudomas priešo ant telegrafo stulpo keliasi per plačią upę. o norint juos iškrapštyti iš ten. Jis moka tikslingai rausti žemę. O kai gaunamas įsakymas sustoti. arba. iš esmės jie niekada neužima gynybinių pozicijų. Jei rankose neturi kirvio. o apie kitų dalinių. Kastuvėlis ne tik žemės rausimo įrankis: juo taip pat gali būti ir matuojama. kastuvėliu jis perkerta duonos kepaliuką. kad specnazo kareiviai taip pat nešiojasi mažus pėstininkų kastuvėlius.ne tik matavimo priemonė. Kastuvėlis turi būti vientisas lydinys. ir tai labai svarbu. Jis nudažytas matiniais žaliais dažais. kareivis gali išmatuoti viską. Visi trys jo kraštai aštrūs lyg peiliai. Jis naudojasi juo kaip irklu. koks šis turėtų būti. Pėstininkams įsirausti į žemę prireikia kelių valandų. gali tekti sugaišti ne vienus metus. jis vėl renčia aplink save nesugriaunamą tvirtovę. kad neatspindėtų stiprios saulės šviesos. žinomų kaip specnazas. kur priešininkas visų mažiausiai tikisi juos išvysti. ir atakuoja priešą vėl . jei sulaukia pasipriešinimo ar priešininko jėgos persvaros. Kam tai jiems? Praktiškai neįmanoma nupasakoti. Kastuvėlis . Tie kareiviai niekada nerausia tranšėjų. Jis yra 50 centimetrų ilgio. Jis taip pat yra pėstininkų tvirtumo garantija daugelyje sunkių situacijų. Tad stebėtina. kaip atsiradę. kaip jie naudojasi savo kastuvėliais. Pėstininko kastuvėlio rankena nesulankstoma.tuomet ir ten. Kastuvėlio ašmenys yra 15 centimetrų pločio ir 18 centimetrų ilgio. ką panorėjęs. * * * Šioje knygoje mes kalbame ne apie pėstininkus. Būtina savo akimis 6 . tegul ir pasitelkus šiuolaikinius ginklus. Jis savo įtvirtinimą iš karto stato tokį. Įsidėmėjęs šiuos duomenis. Du kastuvėlio ilgiai lygūs metrui. dingsta taip pat greitai.Tuo pačiu kastuvėliu pėstininkas iškasa kapą kritusiems draugams. kai šis sušalęs į ragą ir kietas it granitas. Jie arba netikėtai atakuoja priešą.

kurio 32 centimetrų rankena veikia kaip svaidymo svertas. Jis turi išmokti susidraugauti su savo kastuvėliu. Kareivis. Specnazo kareivio rankose kastuvėlis yra baisus triukšmo nekeliantis ginklas.tai tikslumas: kastuvėlio briauna turi atkirsti nedideles medžių skiedras arba nušnioti butelio kaklelį taip. pastebėta viena įdomi psichologinė detalė. Kad to pasiektų. Jis tampa bauginančiu ginklu. apie kareivius. Kastuvėlį galima panaudoti grumiantis nuo durtuvo. mokosi sudėtingesnių dalykų. išskyrus kastuvėlį. Anas vargu ar pamatys artėjančius ašmenis anksčiau. kurie kastuvėlius valdo kur kas mikliau ir tiksliau negu šaukštus prie stalo. užuot šaudęs į priešininką. Jis pasitiki šio tikslumu ir patikimumu labiau negu savuoju Kalašnikovo automatu. Ir kur kas rimčiau. kad kautynės būtų įdomesnės. užrakinamas belangiame kambaryje drauge su pasiutusiu šunimi. bet puola iš užnugario. sviedžia į jį kastuvėlį. kad butelis liktų sveikas. tai priešas irgi šaudo į jį. kuris neturi jokio kito ginklo. nors specnazo kareiviai paprastai nesitaiko į priešininko veidą. Specnazo karys mėgsta savo kastuvėlį. jis išskėstais pirštais plaštaka suima rąstigalį. jei jis pataiko į kieno nors kiaušą. nuo kito kastuvėlio. jie naudoja ir kitus ginklus. Jei kareivis šaudo į automatu ginkluotą priešą. Įgudęs naudotis kastuvėliu taip pat gerai kaip kirviu. Tai knyga apie žmones. kaip kokį kalaviją ar kovinį kirvį. peilio. Grumtynėse akis į akį. Bet jeigu jis.pamatyti. Tai nuostabus svaidomasis ginklas. Galiausiai kareivis mokomas svaidyti kastuvėlį taip pat tiksliai. ji suteikia kastuvėliui tikslumo ir smogiamosios jėgos. susmigs iš užnugario jam į kaklą arba tarp menčių. Žinoma. kurios taip pat įeina į specnazo parengimo arsenalą. staigiai įsuka jį dešine ranka. nei šie. ir kiekvienas specnazo narys treniruojasi naudotis kastuvėliu kur kas sparčiau negu pėstininkas. Kadangi rankena sukasi ore. ko jis turi išmokti . trupindami kaulus. ne tik savo kastuvėlius. ištraukti ne taip jau lengva. priešininkas paprasčiausiai meta savo automatą ir atšoka į šalį. 7 . gerai subalansuotas objektas. vientisas. pasikliauti jo tikslumu. kurie svaido kastuvėlius. ką jie su jais išdarinėja. kumščio smūgių. panaudodamas kastuvėlio ašmenis. Kai šis įsminga į medį. Pirma.

bet ir iš kitų štabų. jos analizę ir esmės perpratimą.pasirūpinti savais informacijos apie priešininką šaltiniais. nelaukiant. ir kiekvienas štabas savo ruožtu gauna informaciją apie priešininką ne tik iš savų šaltinių. kuriose sujungti šnipinėjimo.2 skyrius SPECNAZAS IR GRU Rusiško žodžio „razvedka" neįmanoma tiksliai išversti į jokią kitą užsienio kalbą. Šis vardas suteiktas smogiamosioms žvalgybos pajėgoms. jog jie negavo išsamių žinių apie priešą. užimanti vietą maždaug tarp informacijos rinkimo ir nagrinėjimo. Specnazas yra viena iš sovietinės karinės žvalgybos formų. Pats svarbiausias kiekvieno vado ir jo štabo viršininko uždavinys . nagrinėjama ir perduodama kitam štabui. žemesnio ar tokio pat lygio. siekiant išgauti informaciją apie priešininką. Išsamus to žodžio turinys aprėpia bet kokius veiksmus. Kiekvienas sovietų karinis štabas turi sukūręs savitą informacijos apie priešininką išgavimo ir nagrinėjimo sistemą. Paprastai jis keičiamas į „žvalgymas" arba „šnipinėjimas" arba „informacijos rinkimas". Jei koks nors karinis dalinys patiria pralaimėjimą kautynėse dėl to. kad nepažinojo priešininko. kol informacija bus iš kažkur gauta. ir pranešti saviškių pajėgoms bei savo vyresnybės štabams apie bet kokį aptiktą pavojų. terorizmo ir plataus spektro par8 . Taip informacija renkama. aukštesnio. dalinio vadas ir jo štabo viršininkas neturi teisės teisintis tuo.

susijusi su taktinių branduolinių ginklų vystymusi Vakaruose. 9 . su sėkmės ir nuopuolio laikotarpiais. sudarytus iš paprastų. kad ne tik ieško ir aptinka svarbius priešo taikinius. būrius. Kuo aukštesnio lygio štabas. Pats terminas apima labai įvairių rūšių žmones: slaptuosius agentus. dalinius. tas vystymasis sudarė praktiškai neįveikiamą kliūtį. jei visi arba blogiausiu atveju dauguma priešininko branduolinių taktinių įrenginių būtų žinomi. nebent ji rastų būdų pašalinti iš sovietinės kariuomenės kelio Vakarų taktinius branduolinius ginklus. įžengus į antrą šeštojo dešimtmečio pusę. bet neretai juos užpuola ir sunaikina. Taktinį branduolinį ginklą. tuo daugiau jam priklauso specnazo būrių ir daugiau tuose būriuose yra profesionalų. kuri visada rengėsi ir iki šiol rengiasi „išvaduojamiesiems karams" svetimoje teritorijoje. Pavadinimas parinktas vykusiai. Sovietinė strategija nebegalėjo laikytis ankstesnės linijos. tuo pat metu nepaverčiant priešo teritorijos branduoline dykuma. Sovietinei armijai. Labai lengva nuslėpti taktines raketas. šitaip atitraukdamas sovietinės žvalgybos dėmesį ir tokia maskuote apsaugodamas tikrąją taktinę branduolinę ginkluotę. lėktuvus. sovietinės karinės žvalgybos pasamdytus iš užsieniečių tarpo šnipinėti ir vykdyti teroristinių operacijų. Specnazo istorija yra ilga. Po Antrojo pasaulinio karo specnazas išgyveno prastus laikus.tizaninių operacijų elementai. vietoje tikrų raketų ir patrankų priešas gali išdėstyti maketus. sunaikinti galima tik tuomet. branduolinę artileriją. sovietinę agresiją padarantį neįmanoma arba neduodančia jokios naudos. Bet tai jau savaime buvo nemenka problema. Specnazas skiriasi nuo kitų žvalgybos priemonių tuo. šios organizacijos istorijoje prasidėjo nauja era. Sąvoka „specnazas" sudaryta iš rusiškų žodžių „cneųMajibHoe Ha3HaHeHwe" („specialioji paskirtis") dalių. tačiau. tačiau kruopščiai atrinktų ir gerai parengtų kareivių. į kuriuos surinkti geriausi šalies sportininkai profesionalai.

Todėl sovietų karinė vadovybė buvo priversta tobulinti nustatymo priemones, kurios padėtų prisikasti iki priešo ginklų kuo įmanoma arčiau ir kiekvienu konkrečiu atveju leistų tiksliai atsakyti į klausimą, ar tai tikras ginklas, ar tik gerai pagamintas maketas. Bet net jei žymi branduolinių baterijų dalis būtų aptikta per reikiamą laiką, tai problemos neišspręstų. Kol žvalgybos pranešimai perduodami į štabus, kol nagrinėjama gauta informacija ir kol rengiama atitinkama komanda akcijoms atlikti, ši baterija bet kada gali pakeisti pozicijas. Todėl ši tarnyba turi būti taip sukurta, kad ji sugebėtų žvalgyti, aptikti ir nedelsiant sunaikinti rastus branduolinius ginklus vykstant karui arba prieš pat jam prasidedant. Specnazas buvo ir išlieka būtent tokia priemone, kuri leidžia armijos lygio ir aukštesniems vadams nedelsiant nustatyti, kur yra pavojingiausi priešininko ginklai, ir ten pat juos sunaikinti. Ar įmanoma, kad specnazas nustatytų kiekvieną priešininko branduolinį įtaisą ir kiekvieną sunaikintų? Žinoma, ne. Tai kaip tada išspręsti šią problemą? Labai paprastai. Specnazas turi kiek įmanydamas stengtis, kad surastų ir sunaikintų priešininko branduolinį ginklą. Branduolinė galia simbolizuoja valstybės dantis, tad juos reikia išmušti pačiu pirmuoju smūgiu ir, jei įmanoma, geriau dar prieš suimant. O jei paaiškėja, kad pirmu smūgiu visų dantų išmušti nepavyks, tai tada reikia daužyti ne tik į dantis, bet smogti ir į valstybės smegenis, ir nervų sistemą. Kai kalbame apie „smegenis", omenyje turime svarbiausius valstybės veikėjus ir politikus. Šia prasme opozicinių partijų lyderiai, visai kaip ir valdančiosios partijos lyderiai, vertinami kaip gana svarbūs sunaikinti numatyti kandidatai. Tiesiog opozicija yra valstybės atsarginės smegenys, ir būtų kvaila sunaikinti pagrindinę sprendimus priimančią ir veikiančią sistemą, neišjungus atsargų sistemos. Tai kalbėdami, mes turime galvoje, pavyzdžiui, svarbiausius karinius lyderius ir policijos vadus, Bažnyčios ir profsąjungų galvas ir apskritai visus žmones, kurie

10

pavojaus akimirką gali kreiptis į tautą ir kuriuos tauta gerai pažįsta. Kaip valstybės „nervų sistemą" suprantame pagrindinius vyriausybės ir karinių komunikacijų centrus ir linijas, bendrovių komercines komunikacijas, įskaitant pagrindines radijo stotis ir televizijų studijas. Žinoma, vargu ar įmanoma iš karto sunaikinti smegenis, nervų sistemą ir dantis, tačiau, sovietinių lyderių nuomone, suderintas akordinis smūgis per visus tris svarbiausius organus gali gerokai susilpninti tautos galimybes veikti karo atveju, ypač jo pradiniame ir sudėtingiausiame etape. Dalis raketų bus sunaikinta, o kitos negalės pakilti, nes nebus kam duoti atitinkamų įsakymų, arba todėl, kad įsakymas nebus laiku perduotas dėl sunaikintų ryšio priemonių. Turėdama savo žinioje tokią organizaciją kaip specnazas ir patikrinusi jos galimybes nesuskaičiuojamose operacijose, sovietinė vadovybė padarė išvadą, kad specnazą galima sėkmingai panaudoti ne tik prieš taktinius, bet ir prieš strateginius branduolinius įrenginius: povandeninių laivų bazes, ginklų sandėlius, aviacijos bazes ir raketų paleidimo šachtas. Ji taip pat suprato, kad specnazas gali būti panaudotas prieš valstybės širdį ir kraujotaką, tai yra jos energijos šaltinius ir skirstytuvus - jėgaines, transformatorius ir elektros perdavimo linijas, lygiai taip pat, kaip ir prieš dujotiekius bei naftotiekius, siurblines, naftos perdirbimo įmones. Net išjungus kelias svarbesnes priešininko elektrines* šis gali būti suriestas į ožio ragą. Ne tik nebus šviesos: sustos gamyklos, nustos veikti liftai, šaldymo įrenginiai bus beverčiai, paaiškės, kad daugumos ligoninių darbuotojai taps bejėgiai, kraujas, saugomas šaldytuvuose, ims gesti, siurblinės ir traukiniai sustos, kompiuteriai nebeveiks. Net šis trumpas sąrašas leidžia daryti išvadą, kad sovietinė karinė žvalgyba (GRU) ir jos sudedamoji dalis - specnazas - yra kažkas daugiau negu „Sovietinės armijos akys ir ausys". Kaip

11

specialus GRU padalinys, specnazas skirtas veikti karo metu ir paskutinėmis dienomis bei valandomis prieš prasidedant karui. Tačiau specnazas netinginiauja ir taikos metu. Kartais girdžiu sakant: „Jei kalbame apie tokio lygio terorizmą, mes, matyt, kalbame apie KGB." Neteisingai. Esama trijų pakankamų priežasčių, kodėl specnazas yra GRU, o ne KGB dalis. Pirma, jei GRU ir specnazas būtų atimti iš Sovietinės armijos ir perduoti KGB žinion, tai būtų tas pat, kaip stipriam žmogui užrišti akis, užkimšti ausis, pašalinti kokius nors kitus svarbius jo organus ir priversti muštis, o šalia stovintis asmuo perdavinėtų jam visą reikalingą kovai informaciją ir pasakinėtų, ką daryti. Sovietiniai lyderiai ne kartą bandė tai padaryti, ir tai visada blogai baigdavosi. Iš slaptosios policijos ateinanti informacija visuomet buvo netiksli, pavėluota ir nepakankama, o aklo milžino veiksmai nebuvo nei tikslūs, nei veiksmingi. Antra, jei GRU ir specnazo funkcijos būtų perduotos KGB, tai ištikus nelaimėms (tokioje situacijoje neišvengiamoms), kiekvienas sovietų vadas arba štabo viršininkas galėtų pasakyti, kad jis negavęs reikalingų duomenų apie priešininką, pavyzdžiui, apie veikiantį aerodromą, o raketų bazė kaimynystėje nebuvo sunaikinta KGB jėgomis. Tai bus nepriekaištingai argumentuoti skundai, nors bet kuriuo atveju neįmanoma sunaikinti kiekvieno aerodromo, kiekvienos raketų baterijos ir kiekvienos vadavietės, nes informacijos kautynėse visada trūksta. Bet kuriam vadui, gavusiam informacijos apie priešininką, iškils aibė įvairių klausimų, į kuriuos atsakymo negalės rasti. Tokioje situacijoje yra tik viena išeitis, ir jos esmė - padaryti kiekvieną vadą atsakingą už informacijos apie nedraugų rinkimą ir perduoti jam visas priemones sumušti tą priešą. Tada, jei informacijos nepakanka, arba kai kurie taikiniai lieka nesunaikinti, tik pats vadas ir jo štabo viršininkas yra dėl to atsakingi. Jie patys privalo organizuoti informacijos apie priešą rinkimą ir apdorojimą, kad turėtų jei ne visapusiškus duomenis, tai bent jau svarbiausią informaciją reikiamu metu.

12

Jie privalo taip organizuoti savo dalinių operaciją, kad būtų nušluotos svarbiausios kliūtys, kurias priešas parengęs jų kelyje. Tai vienintelis būdas užtikrinti pergalę. Sovietiniai politiniai lyderiai, KGB ir karinė vadovybė puikiausiai galėjo įsitikinti, kad kito kelio nėra. Trečia, sovietų slaptoji policija, arba KGB, atlieka skirtingas funkcijas ir turi kitus prioritetus. Ji turi savo nuosavą teroristinį aparatą, į kurį įeina organizacija, labai panaši į specnazą, ir žinoma kaip osnazas. KGB pasitelkia osnazą vykdyti skirtingas užduotis, daugeliu atvejų panašias į atitinkamas, tik atliekamas GRU specnazo. Bet sovietiniai vadovai mano, kad slaptojo karo fronte geriau neturėti jokių monopolijų. Jų nuomone, varžybos duoda daug geresnių rezultatų negu normavimas. Šioje knygoje osnazas nėra nagrinėjimo objektas. Tik KGB karininkas, tiesiogiai susijęs su osnazu, galėtų apibūdinti, kas tai yra. Mano turimos žinios yra labai ribotos. Bet kaip ir knyga apie Staliną negalėtų būti išsami nepaminėjus Hitlerio, taip negaliu čia nepaminėti ir osnazo. Sąvoka „osnazas" paprastai pasitaiko tik slaptuose dokumentuose. Išslaptintuose dokumentuose ši sąvoka rašoma išsamiai „oco6oro Ha3HaHeHMfl" (rus. „ypatingos paskirties" - Vert. past.) arba dviejų raidžių „ON" trumpiniu. Tais atvejais, kai ilgasis pavadinimas sutrumpintas, šios raidės „ON" rašomos drauge su kitomis raidėmis. Pavyzdžiui, DON reiškia „osnazo divizija", OON - „osnazo būrys". Abu šie žodžiai - „oco6biw" ir „cneųManbHbm" („ypatingas" ir „specialus") - yra labai artimų reikšmių, tačiau visiškai skirtingi žodžiai. Verčiant labai sunku šiems žodžiams rasti tinkamus atitikmenis, todėl lengviau vartoti sąvokas „osnazas" ir „specnazas". Osnazas, be abejonės, atsirado tuo pat metu kaip ir komunistinė diktatūra. Nuo pirmųjų sovietinio režimo egzistavimo dienų mes randame ypatingosios paskirties būrių aprašymų. Osnazas reiškia karinius teroristinius būrius, kurie atsirado kaip smogiamosios

13

sovietinė vyriausybė nelinkusi pasikliauti armijos ir slaptosios policijos bendradarbiavimu dėl stipriai išreikšto tarpusavio varžymosi instinkto. kuri keitė savo pavadinimą taip pat lengvai. o osnazas .NKGB . kaip gyvatė keičia savo odą: ČK . ir osnazas turi atlikti vieną ir tą pačią užduotį. Tas faktas. Net jei ir specnazas.MGB MVD . Vėliau osnazas buvo perduotas į slaptosios policijos rankas. .slaptajai policijai.NKVD .VČK .komunistų partijos grupės.OGPU . Tačiau gyvatė visada ir lieka gyvatė. ir kurių užduotis buvo tos partijos saugumas. Specnazas visų pirma veikia prieš išorės priešus. osnazas daro tą patį. tik dažniausiai savo teritorijoje ir prieš savus piliečius.KGB. kad specnazas pavaldus armijai. ir apibrėžia visus tarp jų esančius skirtumus.

kada jiems privaloma eiti miegoti ir kiek minučių poilsio jie gali turėti. Utopijos valstybė visiškai atskirta nuo išorinio pasaulio. kurį pasirašo meras. kad labai lengva sukurti visuomenę. kada žmonėms keltis iš miego (ketvirtą valandą ryto). tačiau kitų gyventojų gyvenimas ne geresnis už vergų. Žmonės gali keliauti tik su grupiniu leidimu. pavadintą „Utopija". 1516 metais parlamento narys Tomas Motas paskelbė puikią knygą. kad išraustų gilų kanalą. Pati valstybė. kuriuo remiantis kiekvieno dalinio kareivinės atviros tik to dalinio kareiviams. į kuriuos jis nori . kurioje viešpatauja visuotinis teisingumas.sistema net blogesnė už šiuolaikinių Sovietinės armijos statutą. Žinoma.3 skyrius SPECNAZO ISTORIJA Norint geriau suvokti specnazo istoriją. Vyriausiasis valdytojas skiriamas iki gyvos galvos. Joje jis paprastai ir įtikinamai parodė. skiriantį ją nuo viso pasaulio. vertėtų prisiminti Henriko VIII laikų britų parlamentą. o biurokratų klasė visiškai valdo gyventojus. Moras aprašo visuomenę. kurioje nėra privačios nuosavybės. tačiau to sukūrimo pasekmės būtų siaubingos. kur viskas kontroliuojama valstybės. Iš tikrųjų ši sistema Utopijoje ima labiau panėšėti į sovietinio koncentracijos lagerio sistemą. Įvesta vergovė. anksčiau įsikūrusi pusiasalyje. išeikvojusi daugybės dalies gyventojų ir kariuomenės pastangų tam. Utopijoje nustatyta. Žmonės neturi savo namų. ir todėl kiekvienas gali bet kada eiti į tuos namus. ir jeigu jie bus sulaikyti už 15 . Kiekviena diena pradedama vieša paskaita. virto sala.

gali tikėtis tik vergijos arba mirties. suprantama. Jie stengiasi tai padaryti bet kuriuo įmanomu būdu . Tomas Moras su subtiliu anglišku humoru aprašo. bet ši yra pati svarbiausia: Kai mūšis užverda. Kitų tautų išlaisvinimas vyksta humanizmo labui. specialiai atrinktų jaunuolių grupė. už kitų tautų išlaisvinimą. kas tai yra „humanizmas". Taip pat skelbimuose nurodomas sąrašas kitų žmonių. Utopija skatina susidūrimus ir prieštaravimus dar neišvaduotose šalyse. Dauguma iš aplinkinių šalių jau išlaisvintos ir jas valdo ne vietiniai vadai. bus griežtai nubausti kaip dezertyrai. bando išvesti iš rikiuotės priešininko generolą. Kiekvienas stropiai seka savo kaimyną: „Kiekvienas tave stebi". Tiesioginis tokių priemonių rezultatas . Utopijos sąjungininkai iš jos sulaukia karinės pagalbos ir verčia jų kaimynystėje esančių valstybių gyventojus vergais. o jo nuosavybė bus padalyta ir paskirstyta tiems. o valdytojai iš Utopijos.priešo valstybėje įsivyravęs visuotinis įtarumas. Visi Utopijos gyventojai. Utopijos liaudis mano. pasalomis.savo rajono ribų be leidimo. Tačiau Tomas Moras mums nepaaiškina.tiesioginėmis atakomis. mokosi karybos. prisiekusi laikytis drauge. sudarydami nepaliaujamai aktyvų 16 . vyrai ir moterys. Tai didžiulė pinigų suma. šūviais iš lanko. Tomas Moras aprašo tik vieną iš panaudojamų gudrybių. grumtynėmis akis į akį. Tačiau kiekvienas. kurie pasiduoda ir kolaboruoja. skelbiančius apie apdovanojimą. Jie braunasi prie generolo. Utopijos agentai priešo šalyje gerai matomose vietose išklijuoja lapelius. kuris ragina žmones kariauti su Utopija. Karui tik prasidėjus. kad jų teisė ir pareiga įtvirtinti tokį pat režimą kaimyninėse valstybėse. Jei kas nors tokioje šalyje ragina kapituliuoti prieš Utopiją. tai jis gali paskui tikėtis didelio apdovanojimo. o šis bus įteiktas tam. kaip Utopija kariauja. kuris nužudys karalių. Utopija kariauja tik teisingus karus dėl savo saugumo ir. už kurių nužudymą bus išmokėtos stambios sumos.

nebent jis. „mąstančių kitaip". gelbėdamas savo kailį. kai pasirodė „Utopija". aprašyta „Utopijoje". nustatantiems vyrų ir moterų skaičių kiekvienoje šeimoje: jei šis skaičius viršydavo nustatytąjį. o sovietiniams biurokratams kol kas dar nesuteikta tokia valdžia. pasprunka. Komunistams dar daug reikės nuveikti. Bandymas sukurti visuotinio teisingumo visuomenę buvo sėkmingas. ir siaubingos pranašystės. padėtį. ypač karinėje srityje. negu Raudonoji gvardija. Kaip tik tokias „specialiai atrinktų jaunuolių grupes" aš ir aptariu šioje knygoje. žmonės nieko nežinojo apie tai. kur jų nepakako. kurioje visi miestai buvo panašūs vienas į kitą. Šias baisias Tomo Moro pranašystes perskaičiau dar būdamas vaikas. Jis tvirtino. konkrečiai. kaip stebinančiai ji priminė Sovietų Sąjungą: vietą. arba apie vietą. nukreipta prieš šeimą. kas vyksta anapus valstybės sienos. kad Utopijoje įstatymai draudė tokiems asmenims ginčytis. . Moras net aprašė žmonių.ir tvirtą pleištą. pasižyminčią savita aprangos mada (visi rengėsi daugmaž vienodai). kad apgintų savo nuomonę. Praslinko keturi šimtai metų. Tiesą sakant. nei atsirado Raudonoji armija. ir panašiai. kol nusmukdys visuomenę iki Utopijos lygio. kaip jų antrininkams Utopijoje. kad panašios grupės buvo suformuotos net anksčiau. kurias aprašė tas išmintingas anglas. Tačiau daug kas jau padaryta. ir. Galų gale generolas beveik visada nužudomas arba paimamas į nelaisvę . jie tiesiog perkeldavo perteklinius šeimos narius į kitus namus ar kitą miestą. Įdomu pažymėti. kuriant „specialiai atrinktas jaunuolių grupes". kurio esmė .pavargusiųjų keitimas pailsėjusiais. Sovietų Sąjunga yra labai švelni Utopijos versija tarsi kokia „Utopija žmogišku veidu". Žmogus gali keliauti Sovietų Sąjungos teritorijoje neturėdamas vidaus paso. virto Rusijos tikrove. ir mane sukrėtė ta tikrovė.

Leninas gavo tik trejus metus tremties.tikrą teroristų mokyklą. kurio vardu po jo mirties buvo pavadinta svarbiausia sovietinė karinė akademija. tuo didesnė turi būti gamybos ir vartojimo kontrolė. žvejodamas ir atvirai kviesdamas į revoliuciją. ši numatė pirmąją strategiją. Kaip tik tremtyje Frunzė subūrė vienminčių būrelį. sulaukė Rusijos teismo išteisinimo. Jie buvo pasirengę žudyti kitus arba žūti patys. Tai. Dauguma pirmųjų Raudonosios armijos vadų . o tai reiškė. pirmiausia patiems revoliucionieriams parodė. kurioje viskas turėjo būti padalyta visiems po lygiai. Pavyzdžiui. kad būtų galima sukurti visuomenę. Vis- 18 . tad jos poelgis negalėjo būti vertinamas kaip nusikaltimas. iš kurios jis be vargo pabėgdavo. nužudžiusi provincijos gubernatorių. Tais laikais nepaprastai sudėtinga buvo gauti du mirties nuosprendžius. Žinoma. kurį pavadino „Karine akademija". kai daug jaunuolių grupių buvo pasiryžusios imtis žmogžudysčių. Abiem atvejais nuosprendis buvo pakeistas tremtimi. ten jis gerai ir patogiai gyveno. o paskui paprastai ir veiksmingai imtis jos kontrolės. O moteris teroriste Vera Zasulič. kurios per sukilimą turės laikytis ginkluoti komunistų būriai. kurios tikslas buvo jėga nuversti tuometinį režimą. jūs turite sukurti kontroliuojantį mechanizmą. iki revoliucijos buvo dukart nuteistas mirti. vienas žymiausių Raudonosios armijos kūrėjų Michailas Frunzė. gal net savižudybių. kad ji nužudė dėl politinių motyvų.dar iki revoliucijos. leido laiką medžiodamas. Sukūręs partiją. kad ją taip veikti privertė jos sąžinė ir įsitikinimai. Šis teismas buvo nepriklausomas nuo valstybės ir manė. Specnazo ištakų galima rasti devynioliktojo amžiaus revoliuciniame terorizme.praeityje iki revoliucijos buvę teroristai. kaip bolševikai užgrobė valdžią. Ir tokiomis sąlygomis Michailas Frunzė įsigudrino užsidirbti du mirties nuosprendžius. kad įmanoma neutralizuoti milžinišką šalį. bet nesuprato vienos paprastos tiesos: norėdami sukurti teisingą visuomenę. . nė vienas jų nebuvo įvykdytas. Kuo teisingesnę visuomenę norite sukurti.

Beje. Tuchačevskis pritarė šiai strategijai ir plačiai ją taikė. jis išsiųsdavo gana mažus. ir turiniu. skirtos paralyžiuoti sostinėje vyriausybės veiksmus. veiksmai. vadovaudamas šiems dariniams. Jie nebuvo įvardyti kaip specialiosios paskirties. ir Frunzė buvo ne vienintelis. grupių. tačiau tai nekeitė jų tikrosios reikšmės. ko reikėjo. tai „specialiai atrinktos jaunuolių grupės". Su kol kas nepasiekiamais rajonais bus galima susidoroti vėliau tinkamesnių metu. 19 . Armijos išaugdavo iš nedidelių pavienių būrių. Vos bolševikai užgrobė valdžią. Centro paralyžius reiškė. įvertinęs reguliariųjų dalinių panaudojimo priešo užnugaryje galimybes. Frunzė buvo ryškiausias karinio meno. pašto tarnybas. Trockis. nukreiptas prieš kapitalistus. Ištremtas Trockis perėmė karinių ir jūrų reikalų liaudies komisaro postą. Tuo pačiu metu. prasidėjo revoliucinis karas. kad pasipriešinimas pakraščiuose bus chaotiškas. Per pilietinį karą jis vadovavo armijai keliems frontams. specialiai sukurtų veikti priešininko užnugaryje. Per karą jis reorganizavo didelius. Stalinas. tęsiančių karą partizaniniu lygiu. Tai buvo partizaninis karas ir savo dvasia. užtat labai patikimus ir mobilius būrius kovai priešo užnugaryje. pagausėdavo kenksmingos veiklos. teoretikas ir praktikas. įskaitant partizaninius veiksmus bei terorizmą. tai buvo judrus karas be nuolatinio stabilaus fronto ir su begale įvairių rūšių armijų. geležinkelio stotis ir tiltus. o tik koviniai reguliariosios Raudonosios armijos būrių. Be abejonių. Pilietinis karas vyko milžiniškose teritorijose. o pralaimėjimo atveju jos galėdavo subyrėti į daugybę savarankiškų dalinių. bet prastai organizuotus partizanų būrius į reguliariosios armijos dalinius. Vorošilovas. tiesiogiai pavaldžius centrinei valdžiai. telegrafą ir telefoną. nukreiptos prieš tas valstybes. nepriklausomų būrių ir gaujų.kas. Tačiau mus čia domina ne pats partizaninis karas. Kai tik Raudonoji armija „išlaisvindavo" naujas teritorijas ir pasiekdavo kitų valstybių sienas. Tokių dalinių turėjo įvairios armijos ir frontai.

Vokietija tapo pirmuoju revoliucijos taikiniu. karinės pajėgos buvo nukreiptos į kitokią karinę veiklą. šiltinė ir suirutė. prasidėjo vokiečių komunistų teroristinių kovinių dalinių pratybos. 1918 metų balandį pradėtas leisti kitas laikraštis „Die Weltrevolution". Tuo pačiu metu.paimsim ir Berlyną!" Tais metais bolševikams nepavyko surengti revoliucijos Vokietijoje ar bent „išlaisvinti" Lenkijos. eidamas būtent šias pareigas.Pilietinio karo pabaiga anaiptol nereiškė slaptojo karo. šiuo metu žinomos kaip GRU arba karinė žvalgyba. kurį komunistai išplėtojo prieš savo kaimynus. Šie būriai buvo panaudoti slopinti antikomunistinį rusų ir ukrainiečių valstiečių pasipriešinimą. jis sustiprėjo. Šalyje siautėjo badas. visi šie vokiečių komunistų būriai buvo surinkti Raudonosios armijos užnugaryje vakarų fronte. kad dar 1917 metų gruodį komunistinis laikraštis „Die Fackel" buvo spausdinamas Petrograde 500 000 egzempliorių tiražu. pasivadinusi „Spartaku". Kaip tik tada Raudonoji armija rengėsi įsiveržti per Lenkiją į Vokietiją. Unšlichtas gavo 20 . nes pasibaigus pilietiniam karui. 1918 metų sausį ten pat susibūrė komunistų grupė. užtat išsiuntė kitus komunistų lyderius. Partija Trockio ten nesiuntė. tarp jų ir Jozefą Unšlichtą. Tačiau 1923 metais dar sykį pabandyta išprovokuoti revoliuciją Vokietijoje. viršininko pavaduotoju ir jis. pabaigos. Priešingai. nelegaliai buvo išsiųstas į Vokietiją. Pats Trockis 1923 metais pareikalavo atleisti jį iš visų partinių ir vyriausybinių postų ir pasiųsti kaip paprastą kareivį į Vokietijos revoliucijos barikadas. Tuo metu Sovietinė Rusija buvo nustekenta Pirmojo pasaulinio karo ir kur kas baisesnio pilietinio karo. Tuo metu jis buvo ČK pirmininko pavaduotojas. Dabar jis buvo paskirtas „registravimo administracijos". kai pasirodė pirmosios komunistų grupės. Vėliau. Įdomu pastebėti. 1920 metais. Oficialiajame Raudonosios armijos žygyje „Budiono maršas" skambėjo tokie žodžiai: „Mes imame Varšuvą . Ir galiausiai 1919 metų rugpjūtį Maskvoje buvo įsteigtas žymusis vokiečių komunistų laikraštis „Die Rote Fahne".

Tai. Vokietijos komunistų partijos skilimas buvo ne mažiau rimta kliūtis įvykdyti sovietinius planus. Buvo numatyta. B. tuo metu smarkiai trukdė patekti į Vokietiją gausesniam skaičiui sovietinių diversantų. verbuoti juos ir aprūpinti ginklais. kodėl šie planai išdegė. trūko stiprios armijos. tereikėjo įskelti kibirkštį parako statinėje. vadovaujamiems Unšlichto. 67-69. jog ši valstybė gali užpulti SSRS neįspėjusi. Štai kaip buvo rezgama ši revoliucija. Esama daugelio priežasčių. vyravo visuotinis nepasitenkinimas ir pasireikšdavo dažni smurto protrūkiai. Tretya volna. Stalinas tai labai gerai suprato. įgyvendinti šį sumanymą buvo nesudėtinga. ypač 1923 metais. kad per rusų Spalio revoliucijos metines darbininkų minios išeis į masines demonstracijas gatvėse. kad Vokietija iš tiesų buvo per plauką nuo revoliucijos. 1980.užduotį suburti būrius. kuri po valdžios užgrobimo turėjo imtis buržuazijos ir revoliucijos priešininkų naikinimo. Daugelis žinovų linkę manyti. nes bendra siena su Vokietija reiškė. Jam tai pasisekė 1939 metais. kurie turėjo pradėti ginkluotą sukilimą ir perversmą. Bažanovas „Stalino sekretoriaus atsiminimai")1. kaip iš tikrųjų ir atsitiko po dvejų metų. Memoirs of a Secretary to Stalin. Sovietinei karinei žvalgybai ir jos teroristiniams būriams. 21 . Unšlichto „raudonosios šimtinės" turėjo pakurstyti susirėmimus su policija. kad tuo metu vokiečių visuomenė buvo nestabili. Žinant. todėl jis visuomet siekė Lenkijos sutriuškinimo. Viena grupė laikėsi tarnavimo 1 Bazhanov. net iki kraujo praliejimo ir kur kas rimtesnių konfliktų. kad nebuvo bendro fronto. Tačiau dvi iš jų itin svarbios: tarp SSRS ir Vokietijos neturėjo bendros sienos ir Vokietijos komunistų partija buvo susiskaldžiusi. Jis taip pat triūsė organizuojant vokiečių ČK. Vis dėlto neturėdamas bendros sienos Stalinas negalėjo įžengti į Europą. tuo „sukelti darbininkų pasipiktinimą ir visuotinį darbininkų klasės sukilimą" (B. kad po to atsirastų bendra siena su Vokietija. ir tai buvo rizikingas žingsnis. p.

pavarde. Tačiau „revoliucija" buvo užgniaužta.sovietiniam Politbiurui politikos. 68. Teroras tęsėsi. bet bandymai destabilizuoti Bulgariją teroristiniais aktais tęsėsi iki pat 1944 metų. nes nuo tos akimirkos niekas nebandė šaudyti į bulgarų vadovus. tikintis užmušti carą ir visą vyriausybę. Šį kartą neišaiškintas asmuo sukėlė siaubingą sprogimą pagrindiniame Sofijos katedros sobore. o kita vadovavosi priešinga politika.Kominternui ir atitinkamai . Matyt. buvusio vieno iš 1918 metų komunistinio sukilimo Suomijoje vadų. niekas nesprogdino jokių bombų. Borisas III per stebuklą išsigelbėjo. tiek ir sovietinių piliečių) grupės ėmė kurstyti neramumus Bulgarijoje. jis pabėgo į Maskvą ir po kurio laiko sugrįžo į Suomiją dirbti pogrindinio darbo. Pavyzdžiui. p. O paskui bulgarų terorizmas peržengė šalies sienas ir pasirodė Vakarų Europos gatvėse. tada įvyko kitas stebuklas. vienam iš atskilėlių vokiečių komunistų vadų: arba jis priima didelę pinigų sumą. Bažanovas „Stalino sekretoriaus atsiminimai")2. išstoja iš partijos ir apleidžia Vokietiją. Zinovjevas dėl to buvo kaip reikiant susinervinęs ir Politbiure pateikė pasiūlymą iškelti ultimatumą Maslovui. 1921 metais jis vėl spruko į Maskvą. Tuo metu. 1925 metų balandį. arba Unšlichtui bus duotas įsakymas jį likviduoti (B. o ne prieš vadovus. Maištą nuslopinus. Nuo to laiko Kuusineno karjera tapo glaudžiai 2 Ten pat. gelbėdamasis nuo suėmimo. Teroro kampanija prieš Suomiją glaudžiai susijusi su suomių komunisto Otto Kuusineno. ir jos kurstytojai pabėgo į Sovietų Sąjungą. tačiau jis buvo nukreiptas prieš visus šios šalies gyventojus. 22 . kol Raudonoji armija pagaliau įžengė į Bulgariją. kai vyko pasirengimas revoliucijai Vokietijoje. 1923 metų rugsėjį SSRS treniruotų teroristų (tiek bulgarų. Po aštuoniolikos mėnesių. taip pat buvo kuriami planai išplėsti revoliuciją ir į kitas šalis. kurie galėjo labai nesunkiai peraugti į sumaištį visoje valstybėje bei kraujo praliejimą. šis bandymas buvo pakartotas.

aukštąja teroristų mokykla. dabar žinomos kaip GRU. kurie šiose šalyse turėjo vykdyti teroristinius aktus. Kuusinenui vadovaujant buvo sukurtas veiksmingas šnipinėjimo tinklas Skandinavijos šalyse. buvęs asmeninis Stalino sekretorius. Dar anksčiau. Ketvirtojo dešimtmečio viduryje jis pakilo iki Žvalgybos valdybos. Kuusinenas užėmė oficialias pareigas ir dirbo tą patį darbą: rengėsi nuversti demokratiją Suomijoje ir kitose valstybėse. rengianti kadrus „Suomijos raudonajai armijai". kurie stojo į kovą tiek prieš sovietinius. Į „vyriausybės" sudėtį įėjo Mauris Rozenbergas (iš GRU) kaip „ministro pirmininko pavaduotojas". kad Kuusineno vyriausybės pretenzijos paversti Suomiją „liaudies respublika" žlugo. viršininko pavaduotojo. Jis sėkmingai ją tęsė iš pradžių GRU. o paskui ir SSKP Centro Komiteto administracinių 23 . 1918 metų vasarą. Po pilietinio karo Kuusinenas primygtinai reikalavo išplėsti pogrindinius veiksmus Suomijos teritorijoje ir laikyti parengtus geriausius suomių komunistų būrius. Slaptojoje savo karjeroje Kuusinenas pasiekė nemažų laimėjimų. 1939 metais. Tačiau suomių tauta taip pasipriešino.) Nesėkmingas Otto Kuuniseno bandymas tapti komunistinės Suomijos vadovu nepakenkė jo karjerai. Vėliau mokykla rengė karininkus kitoms „raudonosioms armijoms" ir tapo tarptautine karine mokykla . treniruotėms. Žymus šių išties savanoriškos kilmės būrių narys buvo Borisas Bažanovas. Suomijoje buvo organizuoti rusų savanorių būriai. po Raudonosios armijos įsiveržimo į Suomiją. Akselis Anttila kaip „gynybos ministras" ir NKVD tardytojas Tuurė Lekhenas kaip „vidaus reikalų ministras". tiek prieš suomių komunistus. Petrograde buvo įsteigta karininkų mokykla. Kai suomių komunistai suformavo savo vyriausybę sovietinėje teritorijoje ir pradėjo karą prieš savo šalį. jis pasiskelbė „Suomijos Demokratinės Respublikos premjeru ir užsienio reikalų ministru". (Čia reiktų paminėti kuriozinį istorijos faktą. ir tuo pačiu metu jis vadovavo karinių būrių.susijusi su sovietinės karinės žvalgybos karininkais. pabėgęs į Vakarus.

Rusų gyventojų antikomunistiniams sukilimams malšinti buvo pasitelkiami jugoslavų. Vėliau oro desanto būriai ir specialiosios paskirties būriai vystėsi kartu. tarp jų vengrų. austrų ir kitų. vengrų komunistų grupė. Be „karių . veikti anapus sienos. ir partijos Centro Komiteto sekretorius. Pavyzdžiui. Antrajame pasauliniame kare Kriugas vadovavo specialiosios paskirties grupei. 1930 metų rugpjūčio 2 dieną per manevrus Voronežo rajone buvo išmestas nedidelis karių būrys. čekoslovakų pulkai ir daugelis kitų dalinių. kuriam buvo duotas įsakymas veikti „priešininko užnugaryje". teismus ir pan. Tambove ir Jaroslavlyje malšinti. Tarp armijos vadovybės ir slaptosios policijos vyko nuožmi kova dėl šių dalinių kontrolės. 1-asis revoliucinis pulkas „Raudonoji Varšuva". koncentracijos stovyklas. kur stūkso GRU būstinė. buvo formuojami daliniai. vienas jų. Tačiau tai dar ir specnazo gimimo data. kitais . Kai kuriais savo istorijoj momentais specnazo kontrolę iš karinės žvalgybos perimdavo oro desantinės pajėgos. buvo skirtas antikomunistiniams sukilimams Maskvoje. jis tuo pačiu metu buvo ir Politbiuro narys. o karinė žvalgyba tvarkė operaty- 24 . Maskvos Chodynkos rajone. vadovaujama Ferenco Kriugo. kuris prižiūrėjo visas Sovietų Sąjungos šnipinėjimo ir teroristines organizacijas. rumunų.darinyje. kariavo prieš rusų valstiečius pilietiniame kare. ten. taip pat kalėjimus.oro desantinės pajėgos išlaikė administracinę kontrolę. Būtent ši data oficialiai laikoma sovietinės oro desantinės kariuomenės gimimo diena. Sovietinėje teritorijoje pilietinio karo metu ir po jo buvo suburti ir ėmė veikti taip pat ir lenkų būriai. Pavyzdžiui.internacionalistų". viena iš didžiausių gatvių pavadinta Otto Kuusineno vardu. veikiančiai Vengrijoje. formavimo bazę.organų skyriuje . Po pilietinio karo visi šie būriai sudarė šnipų verbavimo ir būrių. tai yra užsieniečių. sudaryti vien tik arba daugiausia iš sovietinių piliečių. skirtų veikti pogrindyje kapitalistinių šalių teritorijose. Nuo 1957 metų iki mirties 1964 metais Kuusinenas buvo vienas galingiausių žmonių Sovietų Sąjungos vadovybėje.

Per nesuskaičiuojamas pratybas žvalgybiniai būriai būdavo išmetami į „priešininko" užnugarį ir atakuodavo jo vadavietes. o ją pačią kontroliavo GRU žvalgybos valdybos. 1931 metais atskirosios parašiutininkų kuopos buvo pertvarkytos į batalionus ir dar kiek vėliau . Esama padrikų žinių apie jų taktiką ir parengimą. Po ilgų ginčų ši brigada ir keletas kitų. Tai buvo įslaptinta mokykla. Tačiau paaiškėjo. koks žmonių skaičius juos sudarė . kad kur kas naudingiau padaryti specnazą visiškai pavaldų karinei žvalgybai. Yra žinoma. štabus. be to. oro desantiniai pulkai ir brigados. Kaip tik šie žvalgybos būriai mus ir domina. nes ji buvo per daug didelė ir pernelyg nerangi. Tačiau tiltai visada itin gerai saugomi. 1933 metais Leningrado karinėje apygardoje buvo sudaryta ypatingosios paskirties (osnazo) brigada. Specnazo augimas per kitus trisdešimt metų negali būti nagrinėjamas atskirai nuo oro desantinių jėgų vystymosi. kai jais važiuodavo traukiniai. kurią buvo galima padėti ant bėgių už kelių kilometrų iki 25 . labiau pavaldi NKVD negu GRU. Pavyzdžiui. Tačiau yra žinių. Mokykloje mokėsi daug moterų. kad viena jų rengimo mokyklų buvo įsteigta Kijeve. Tik kiek jų buvo. ji veikė su parašiutininkų klubo priedanga. kad jau buvo gerai ištobulinta teroristinė technika.vinį vadovavimą. artilerijos batalionas ir trys lėktuvų eskadrilės.nežinoma. kad būtų galima suvaldyti. 1930 metai SSRS pažymėtini kaip didelio dėmesio parašiutininkų padaliniams pradžia. sukurtų pagal tokį pat modelį. Nuo tada oro desantines pajėgas sudarė transportiniai lėktuvai. sunkiųjų bombonešių eskadrilės ir atskirieji žvalgybos būriai. todėl žvalgybos valdybos ir Raudonosios armijos inžinerijos valdybos specialistai sukūrė miną. centrus ir komunikacijas. Bet galų gale paaiškėjo. Į jos sudėtį įėjo parašiutininkų batalionas. jog armijai iš jos menka nauda. buvo pertvarkytos į oro desantines brigadas ir perėjo į visišką kariškių kontrolę. motorizuotų šaulių batalionas.į pulkus. buvo sukurtos minos sprogdinti geležinkelio tiltams tuo metu. pavyzdžiui.

Masiškas ir gerai parengtas oro desantininkų atakas visada palydėdavo diversantų būrių. kuriuos buvo galima panaudoti tiek oro desantinėje kariuomenėje. Tais pačiais metais Maskvos karinėje apygardoje iš vienos vietos į kitą oru buvo perkelta visa 84-oji šaulių divizija. ir jos neįtrauktos į tą skaičių. tiek ir Žvalgybos valdybos interesais. iš viso apimančios 18 000 žmonių. nes „atskirųjų žvalgybinių būrių" jėgos nežinomos. išlaipinimas kaimyninėse apygardose. Daugelis Vakarų ekspertų mano. 1938 metais Sovietų Sąjungoje buvo šešios oro desantinės brigados. Baltarusijoje 1936 metais buvo išlaipinta 1800 būrių ir nusileido 5700 vyrų su sunkiąja ginkluote. bet ir „civiliniuose" klubuose. o ji sprogdavo. tiek ir specialiuosiuose būriuose .specnaze. šarvuočiais ir artilerija. Vis dėlto šis skaičius apgaulingas. Važiuodamas traukinys užkabindavo tokią miną. Kieno teritorijoje turės veikti specialieji daliniai: priešo ar sovietinėje. jei ją okupuos priešininkas? 26 . Tam.tilto. kad per 1934 metų pratybas vienu metu su parašiutais iššoko 900 žmonių. jiems iš paskos įprastu būdu nusileido 1765 žmonės su lengvaisiais tankais. nuo kurių klubų nariai atliko daugiau kaip pusę milijono šuolių. • * • Raudonosios armijos Generaliniame štabe vyko nuolatinė įnirtinga kova. kad Sovietų Sąjunga įstojo į Antrąjį pasaulinį karą turėdama milijoną parengtų parašiutininkų. Parašiutininkai buvo treniruojami ne vien tik Raudonojoje armijoje. prie to dar pridurdami šuolių iš lėktuvų ir aerostatų patirtį.nūdienos kalba . šiam riedant per tiltą. kad turėtume šiokį tokį supratimą apie oro desantinių pajėgų parengties lygį. veikiančių tiek dėl pagrindinių jėgų saugumo. Garsiuosiuose Kijevo manevruose 1935 metais tuo pačiu metu buvo išmesta ne mažiau kaip 1188 oro desantiniai būriai. prisiminsime. 1934 metais tokie klubai turėjo 400 parašiutinių bokštų.

tiek ir priešo teritorijoje (kaip parengimo dalis pasitikti priešininką vakarinėje Sovietų Sąjungos dalyje). šaudmenimis. požeminėmis ligoninėmis. ryšio priemonėmis ir kita būtina įranga. o priešo atėjimo atveju buvo numatyta. buvo rengiamas platus žvalgybinių ir diversinių grupių tinklas. per kuriuos šie keliai ėjo.Ilgą laiką šios dvi koncepcijos buvo greta. telefono linijos ir net geležinkelio sankasos .viskas. kad jie pasiliks vietoje ir apsimes. geležinkelio stotys. Buvo manoma. vadavietėmis ir net ginklų gamyklomis. Be partizanų. kad per karinius veiksmus kiekvienas būrys išaugs į didelį junginį. Norint palengvinti partizanų veiksmus savo teritorijoje. Šie būriai buvo tik bazė. Šiems junginiams buvo rengiamos slėptuvės atokiose vietovėse. taip pat tiltų. Tam. kurios pagrindu turėjo išsirutulioti visa apimantis partizaninis karas. Be to. Visa tai buvo daroma labai atsakingai. Šioje juostoje visi tiltai. taip pat žinoma kaip „mirties juosta". sudaryti iš kruopščiai patikrintų ir atrinktų kareivių. vandens bokštai ir elektrinės buvo parengti susprogdinti. Taikos metu juos sudarė daugiausia vadovai ir specialistai. kurie turėjo pasitraukti į miškus. 27 . Būriai buvo mokomi veikti tiek savo. jog paklūsta priešui ir net su juo bendradarbiauja. kurį sudaro keletas tūkstančių žmonių. tuneliai. buvo kuriama „griuvėsių zona". Ryšio priemonės. Pirmiausia buvo suformuoti dideli partizanų būriai. aprūpintose ginklais. buvo numatyta sugriauti. Ši 100-250 kilometrų pločio juosta tęsėsi palei visą vakarinę Sovietų Sąjungos sieną. taikos metu išlėkti į orą buvo pasmerkti daugelis geležinkelio linijų ir plentų. Vietiniai gyventojai buvo apmokomi žvalgybos ir diversinių veiksmų. tačiau gaudavo įprastinį karinį parengimą ir buvo pasiruošę bet kuriuo momentu pasitraukti į miškus. taikos metu buvo kuriamas slaptas komunikacijų tinklas ir techninė įranga drauge su konspiraciniais butais. Partizanai ir toliau gyveno miestuose ir kaimuose. buvo tikimasi. kad partizanams ir teroristams būtų lengviau veikti. kad vėliau šis tinklas organizuos negailestingą teroro kampaniją prieš nedraugo įgulas.

Bet koks „Stalino gynybinių planų" svarstymas pirmiausia turėtų paaiškinti. mat ir vieno oro desanto korpuso išsilaipinimas Rumunijoje. nei likusių penkių korpusų. žinoma.sovietiniai sabotažo ir oro desanto būriai. kas buvo susiję su gynyba. buvo vystoma neįsivaizduojamais mastais. Bet 28 . Tačiau šito Stalinui buvo per maža.prieš Rumuniją. kaip penki oro desanto korpusai. Tai buvo įstabi gynybos sistema. Generalinio štabo idėja buvo tokia: priešininkas „mirties juostoje" bus išsekintas gausių minų laukų bei milžiniškų užtvarų ir galų gale atsirems į fortifikuotų gynybinių įtvirtinimų liniją. Buvo planuojama sudaryti dar penkis oro desanto korpusus. yra kur kas lengviau palikti partizanų būrius arba net pasislėpusius kovinius junginius. kai laikinai atsitraukiama. buvo griaunama. tokia sistema būtų galėjusi visą sovietinę teritoriją paversti priešo nepravažiuojama. kas buvo iš puolamųjų akcijų srities. Tuo pačiu metu jį iš užnugario nuolatos atakuos partizanai. 1939 metais buvo pasirašytas Molotovo-Ribentropo paktas.itin gerai pastatyti gynybiniai įtvirtinimai.nukreipti prieš Vokietiją ir du . Šis paktas davė signalą grandiozinei sovietų karinės jėgos ekspansijai. Deja. o tai.Iškart už „mirties juostos" ėjo „Stalino linija" . ir ypač . ir šis planas buvo įvykdytas 1941 metų rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Pastarieji buvo kur kas pavojingesni Vokietijai nei trys pirmieji. Karui vykstant savo teritorijoje. nereikėjo nei pirmųjų penkių. trys . Penki oro desantiniai korpusai 1941 metais . netgi laikinas naftos gavybos sustabdymas Vokietijai būtų reiškęs karo pabaigą. Tik gynybiniame kare Stalinui. 1941 metų balandį buvo suformuoti penki oro desantininkų korpusai. Visi penki įėjo į pirmojo strateginio Raudonosios armijos ešelono sudėtį. Visa. jau nekalbant apie dešimt. galėjo būti panaudoti gynybiniame kare. negu vėliau juos mėtyti su parašiutais. Turint galvoje plačias teritorijas ir varganą kelių tinklą.tai daugiau negu kartu paimtose visose kitose pasaulio valstybėse.

„Aš negaliu prisiimti atsakomybės ilgiau laukti. kalba apie Hitlerio baimę.Stalinas sunaikino tokius junginius. Kaip manote. su Stalino kėslais. ką būtų daręs Stalinas. kad užgrobtų grupę aerodromų Lietuvoje. Jis jokiu būdu negalėjo pasitraukti iš žemyninės Europos į Britų salas ar Afriką. susijusią. reikalingomis ne kam kitam. The Indirect Approach. sprendžiant iš jo laiško Musoliniui 1941 metų birželio 21 dieną. Sparčiai augant oro desantinėms pajėgoms. nagrinėdamas šį laikotarpį. kartu taip pat sparčiai gausėjo ir specialiųjų žvalgybinių būrių. Ypač puikiai pasirodė oro desantiniai būriai. jei vokiečių armija būtų veržusis gilyn į Šiaurės Afriką ir Britų salas? Lengva susigaudyti. Liddell Hartas3. arčiau nei 100 kilometrų nuo pasienio su Rytų Prūsija. Sovietų Sąjungos veiksmai 1940 metų birželį vyriausiajai vokiečių vadovybei sukėlė tikrą neurozę. Visa tai vyko šalia Ploeštės naftos išgavimo vietų. kokie buvo Stalino planai. Didis britų strategas ir istorikas B. p. Strategy. palikdamas Staliną su jo milžiniška kariuomene ir grėsmingomis oro desantininkų pajėgomis. kodėl jau kitą mėnesį. nes nematau jokio būdo 3 4 Basil Henry Liddell Hart (1895-1970). skirtų veikti priešo teritorijoje. o tik pulti. 1940 metų birželį 214-oji oro desantinė brigada buvo išlaipinta. Tuo metu Vokietija visas savo jėgas metė prieš Prancūziją. ir iš čia išplaukia tik viena galima išvada: Stalinas rengėsi oro desantinius korpusus išlaipinti kitų valstybių teritorijoje. Šiaulių apylinkėse. ir mini „lemtingo Rusijos puolimo iš užnugario" galimybę4. siekiant užimti Izmailą ir Belgorodą prie Dnestro. H. 1940 metų liepą. Hitleris teisingai suprato. 29 . Tą patį mėnesį 201-oji ir 204-oji oro desantinės brigados buvo išlaipintos Besarabijoje. 241. o Sovietų Sąjunga pasiuntė kariuomenę į Baltijos šalis ir Besarabiją. Hitleris apsisprendė rengtis karui prieš SSRS.

. kad visi karo dalyviai giliau įsitrauktų į skerdynes. buvo visiškai nenaudingos gynybiniame kare prieš Vokietiją.. buvo galima naudoti priešo užnugaryje. kovo 11 d. Sovietinės kariuomenės koncentracija milžiniška. 30 . kurie skatino jo ambicijas. Jam reikėjo tai suvokti dar prieš pasirašant Molotovo-Ribentropo paktą. Labai didelė tikimybė. kad Europa pati save nualintų. kad Rusija pabandys sugriauti naftos versloves Rumunijoje.. Ir Hitleris tai suprato. treniruotus veikti užsienio valstybių teritorijose. 1939 m. veikdamos „taikos labui". 5 Pravda. skirtos „išvaduoti" Rusijos kaimynus... jos išeis į areną su naujomis jėgomis. jis savo kalboje XVIII sovietų komunistų partijos suvažiavime taip pasisakė dėl Britanijos ir Prancūzijos: „Jų nesikišimo politikoje matomas mėginimas ir noras netrukdyti agresoriams dirbti jų purviną darbą. o paskui. netrukdyti. Bet suprato pernelyg vėlai. ir niekada nebuvo paskelbtas Hitleriui esant gyvam. kad Vokietija smarkiau įklimptų į Europos reikalus ir giliau įbristų į karo pelkę. leisdamos jiems alinti ir silpninti vienam kitą." Ar galime tikėti Hitleriu? Tikriausiai šiuo atveju galime. kad jame pakartojama mintis. kurią Stalinas balsu išsakė slaptame Centro Komiteto posėdyje."5 Jis dar kartą primetė kitiems savus motyvus. suprantama. Tačiau Hitleris vis dėlto sugriovė Stalino planus. Šiuos oro desanto būrius. Visos kovinės sovietų ginkluotosios pajėgos dabar mūsų pasienyje. Daug oro desanto būrių ir grupių bei kovotojų buvo priversti atsitraukti arba kasti apkasus.. Šis laiškas nebuvo skirtas viešumai. tyliai skatindamos juos tai daryti. Oro desantiniai korpusai buvo naudojami kaip paprasčiausi pėstininkai prieš puolančius vokiečių tankus. pirmas pradėdamas karą. ir primes karo dalyviams savo sąlygas. bet anaiptol ne vokiečių armijos okupuotoje sovietinėje teritorijoje.. Dar daugiau.. kai jie bus visiškai nustekenti. Stalinas geidė. Milžiniškos sovietų pajėgos.pašalinti šį pavojų. kad sustabdytų puolančią vokiečių kariuomenę. Įdomu. kuo labiau jiems pakenkdamos.

vėl skynė pergales. Vėliau kiekvienas specialusis žvalgybos skyrius buvo aprūpintas specnazo žvalgybos punktais. Nedaug žmonių žinojo. sudaryta iš penkių batalionų. be to. Kiekvienas skyrius savo žinioje turėjo po specnazo batalioną. Vėliau specialieji žvalgybos skyriai pradėjo burti specnazo agentūrą priešininko okupuotose teritorijose. 1942 metų pradžioje Raudonojoje armijoje buvo organizuota trylika gvardijos specnazo batalionų veikti priešo užnugaryje6. ir Raudonoji armija. taip pat ir specialiąsias pajėgas. kuris koordinavo „gvardijos minuotojų" darbą. skirtais agentams verbuoti. visos filosofijos pakeitimas buvo labai skausmingas. vienintelę išimtį sudarė junginiai. Tokie buvo ir specnazo daliniai. ką šis pavadinimas reiškia. Atskirųjų batalionų skaičius atitiko kariaujančių frontų skaičių. kad nebūtų atskleistas tikrasis specnazo pavadinimas. kurie gaudavo šį vardą dar formavimo metu. kuri buvo išmokyta tik pulti svetimas teritorijas. Specnazo gvardijos brigada liko vyriausiojo vado žinioje ir buvo naudojama tik gavus asmeninį Stalino leidimą pačiose kritiškiausiose situacijose. viena gvardijos specnazo inžinerijos brigada. Po šešių mėnesių Raudonoji armija išmoko gintis ir kitais metais ji pradėjo puolimo operacijas. (Aut past. Ginkluotųjų pajėgų perorganizavimo į veiksmus savojoje teritorijoje procesas palietė visas kariuomenės rūšis.Raudonosios armijos. Nuo tos akimirkos viskas stojo į savo vietas. Sovietinėje armijoje „gvardijos" vardą buvo galima gauti tik mūšyje. sukurta išimtinai puolamiesiems veiksmams. kai tie pasirodydavo priešo užnugaryje. atskirieji gvardijos batalionai ir brigada gavo kodinius „gvardijos minuotojų" pavadinimus.) 31 6 . bet palyginti trumpas. Kiekvieno fronto žvalgybos valdyboje buvo sukurtas specialus žvalgybos skyrius. Kiekvienas frontas savo žinion gavo po vieną tokį batalioną. Tam. Šie agentai turėjo teikti pagalbą „minuotojams".

kitais kartais derindavo savo veiksmus su partizanais. o paskui grįždavo ten. ir tikrų specialistų demonstruojama moderniausia įranga sprogdinimams. jie turėdavo tinkamas slėptuves. Pagrindinis jų permetimo per fronto liniją būdas buvo jų išmetimas su parašiutais. Tai buvo puiki kombinacija: vietiniai partizanai. tuomet pulkininkas. Būdami pas partizanus. „Gvardijos minuotojai" scenoje pasirodydavo trumpam. tiek ir specnazui. apsaugą savo operacijų vykdymo metu. Šios bendros operacijos visada būdavo naudingos tiek partizanams. Sovietų neįslaptintuose dokumentuose aptinkamos nuorodos į 16-ąją ir 33-iąją inžinerines specnazo brigadas. veikiančių už fronto linijos. Jie grįždavo lėktuvais iš slaptų partizanų aerodromų arba pėstute kirsdavo fronto liniją. radijo batalionai kenkti priešo radijo ryšiui. prireikus . Specnazo skaičius labai sparčiai augo. vėliau generolas leitenantas Mošė Jofė. Partizanai gerai pažinojo savo apylinkes ir galėjo būti panaudoti kaip pagalbininkai ir vedliai. greitai ir gerai atlikdavo savo darbą. taip palengvinant specnazo teroristinių grupių darbą. Kartais jos veikdavo nepriklausomai. skleisti dezinformaciją ir atsekti priešo štabų ir ryšio centrų vietas. Partizaninio karo prieš Vokietiją viršūne buvo dvi operacijos. kur stūkso kiekvienas miško medis. buvo suformuoti kiti specnazo junginiai skirtingoms užduotims atlikti: pavyzdžiui.Specnazo gvardijos brigadai vadovavo vienas iš pasižymėjusių sovietinių kovos priešo užnugaryje praktikų. 132-asis ir 226asis atskirieji specialiosios paskirties radijo batalionai. kad nuo 1942 metų buvo 130-asis.medicininę ir kitokią pagalbą. Be dalinių. žinantys. įvykdytos 1943 metais. iš kur atėję. „Minuotojų" atliktos operacijos pasižymėjo drąsa ir veiksmingumu. sudėtingesnės technologijos ir naujausios taktikos. Žinoma. Minuotojai mokė partizanus sunkesnių minavimo veiksmų. Paprastai jie prasiskverbdavo į priešo užnugarį mažomis grupelėmis. 131-asis. Tuo metu po osnazo veiksmų partizaniniuose junginiuose buvo įvesta tvarka: jie buvo „išvalyti" ir 32 .

Specnazo būriams buvo įsakyta visiškai įvykdyti jų užduotis. Raudonoji armija ėmė veržtis prie Dniepro ir persikėlė per jį keliose perkėlose. todėl kiekvieną naktį buvo girdimi ne tik tiltų ir geležinkelio linijų sprogimai. Laikas buvo pasirinktas labai vykusiai.perduoti griežtai centro kontrolei. Tam. kai sovietinė kariuomenė. Operacija „Bėgių karas" tuo pačiu metu buvo rengiama daugiau kaip 1000 kilometrų ilgio ir 500 kilometrų pločio teritorijoje. jie dar skyrė žmonių instruktuoti partizanų būrius. Specnazas išmokė partizaninį judėjimą naujausių kariavimo metodų ir pačios šiuolaikiškiausios sabotažo technikos. Taip pat buvo sunaikinta milžiniškas kiekis priešo ginklų ir šaudmenų. 836 ešelonai. siekiant paralyžiuoti priešo tiekimo kelius. kaip naudotis sprogmenimis. buvo imtasi plataus masto operacijos priešo užnugaryje. apimantys 100 000 žmonių. Nugalėjusi siaubingose kautynėse prie Kursko. Per šešias savaites nuo 1943 metų rugpjūčio iki rugsėjo buvo surengta operacija. netikėtai pati perėjo į puolimą. nes partizanai mūšiais veržėsi diversijų vietų link. daugiau kaip 150 kilometrų laidų ir daugiau kaip pusė milijono detonatorių. 184 geležinkelio ir 556 kelių tiltai. neleidžiant priešininkui atvežti kariuomenei amunicijos ir degalų. Tai buvo momentas. Į operaciją buvo įtraukti 167 partizanų būriai. dar žinoma kaip „Bėgių karas". darant neįmanomą rezervų permetimą. išsekinusi vokiečių armiją gynybinėse kautynėse prie Kursko. Dauguma jų veikė nepriklausomai. ir partizanų aktyvumas didėjo kiekvieną naktį. Partizanų būriams buvo oru pristatyta daugiau kaip 150 tonų sprogmenų. 33 . bet ir mūšio su vokiečių kariuomene garsai. Visi specnazo būriai buvo pasiųsti už fronto linijos į pagalbą partizanams. kad puolimas vyktų be kliūčių. Vokiečių vadovybė pasiuntė milžiniškas pajėgas ginti komunikacinių linijų. Iš viso šios operacijos metu buvo susprogdinta 215 000 bėgių. be to. Jau per pirmą šios operacijos veiksmų naktį geležinkelio linijose įvykdyta 42 000 sprogimų. pavojingiausiose ir svarbiausiose vietose.

Naktį į rugsėjo 25-ąją buvo sunaikinti 15 809 bėgiai. žvalgybiniai punktai. ir atskirieji radijo batalionai skleisti dezinformaciją. būtinų šiam darbui atlikti. šaudmenimis. nuo jų buvo nuleisti keli šimtai sąstatų su kariuomene. 48-ojo tankų korpuso ir 42-ojo armijos korpuso štabus. nedalyvavusius operacijoje. aptiko 4-osios tankų armijos ir 17-osios armijos. kurie verbavo agentus teroristinėms akcijoms. „Koncerto" operacija prasidėjo 1943 metų rugsėjo 19-osios naktį. Vis dėlto specnazo „gvardijos minuotojų" daliniai buvo reformuoti į reguliariuosius gvardijos pionierių dalinius ir buvo naudojami būtent tokia forma iki pat karo pabaigos. ginklais. Nepaisant to. savo turiniu ir dvasia buvo „Bėgių karo" tęsinys. kuri tęsėsi iki spalio pabaigos. Po to. Tą naktį vien Baltarusijoje į orą išlėkė 19 903 bėgiai. buvo susprogdinta šimtai tiltų. Bendras šios operacijos dalyvių skaičius viršijo 120 000. Sovietinėje karinėje spaudoje yra daugybė nuorodų į specialiųjų žvalgybinių dalinių operacijas baigiamosiose karo stadijose. Buvo išsaugoti visi atskirieji žvalgybiniai būriai. „Koncerto" operacijoje dalyvavo visi specnazo būriai ir 193 partizanų būriai. „Koncertas" buvo neįtikėtinai sėkmingas. Tik palyginti nedidelis „gvardijos minuotojų" skaičius buvo išsaugotas ir 34 . buvo sugadinti 148 557 bėgiai.Antra plataus masto operacija priešo užnugaryje. kur galėjo pailsėti pas partizanus. pavadinimu „Koncertas". per Vyslos-Oderio operaciją specialiosios grupės iš 1-ojo Ukrainos fronto štabo žvalgybos valdybos išžvalgė didelį aerodromų tinklą ir tikslią priešo oro bazių buvimo vietą. Baigiamojoje šios operacijos stadijoje visi specnazo junginiai buvo išvesti į naujus rajonus. kai Raudonoji armija pasistūmėjo į kaimyninių valstybių teritoriją. skirta paremti puolančiuosius dalinius. operacijos išvakarėse partizanams buvo permesta tik aštuoniasdešimt tonų sprogmenų. Nors trūko sprogmenų ir kitų medžiagų. Pavyzdžiui. specnazui teko iš esmės persiorganizuoti. Per visą operaciją. Dabar išmušė jų valanda. taip pat daugybę kitos labai svarbios ir būtinos informacijos.

pasitelktas priešo užnugaryje Čekoslovakijoje, Bulgarijoje ir Jugoslavijoje. Tuo metu tai buvo absoliučiai teisingas sprendimas. Pagrindiniai specnazo operacijų taikiniai buvo priešo komunikacijų linijos. Tačiau taip buvo iki tol, kol Raudonoji armija pradėjo didžiuliu greičiu pulti. Kai tai įvyko, nebebuvo reikalo sprogdinti tiltus. Juos reikėjo užimti ir saugoti, kad nebūtų sugriauti. Šiam darbui Raudonojoje armijoje buvo atskirosios smogiamosios motorizuotų gvardijos inžinerinių dalinių brigados, kurios, veikdamos drauge su priešakiniais būriais, užiminėjo ypač svarbius statinius ir kitus objektus, juos užminavo ir saugojo, kol ateis pagrindinės jėgos. Specnazo gvardijos junginiai buvo naudojami daugiausia sustiprinti tokias specialiąsias inžinerines brigadas. Kai kurie iš išlikusiųjų specnazo gvardijos batalionų 1945 metų rugpjūtį buvo permesti į Tolimuosius Rytus ir buvo pasitelkti kovojant su japonų armija. Itin įdomus yra specnazo panaudojimas 1945 metais Mandžiūrijos puolamojoje operacijoje, nes būtent ji geriausiai parodo, kas turėjo atsitikti Vokietijai, jei ji nebūtų užpuolusi SSRS. Japonija su Sovietų Sąjunga buvo sudariusios taikos sutartį. Tačiau Japonija kariavo su kitomis šalimis ir nualino savo karinius, ekonominius ir kitus išteklius. Japonija užgrobė milžiniškas teritorijas, kuriose gyveno šimtai milijonų žmonių, trokštančių išvaduoti ir pasirengusių sveikinti ir paremti bet kurį atėjusį išvaduotoją. Japonija buvo patekusi į tokią pačią padėtį, kokioje Stalinas norėjo matyti Vokietiją: ji buvo nusilpninta karo su kitomis valstybėmis, jos kariuomenė buvo išblaškyta po plačiausias teritorijas, kurių gyventojai jos neapkentė. Štai taip išskirtinai taikos ir humaniškumo labui Stalinas smogė netikėtą triuškinamą smūgį Japonijos ginkluotosioms pajėgoms Mandžiūrijoje ir Kinijoje, sulaužydamas prieš ketverius metus pasirašytą sutartį. Ši operacija apėmė milžinišką teritoriją. Pagal nužygiuotų atstumų ir greičio, su kuriuo buvo atlikta ši operacija, rodiklius ji neturi atitikmens pasaulio istorijoje. Sovietinė

35

kariuomenė veikė 5000 kilometrų ilgio ir 600-800 kilometrų pločio teritorijoje. Šioje operacijoje dalyvavo daugiau kaip pusantro milijono kareivių, daugiau kaip 5000 tankų ir apytiksliai 4000 lėktuvų. Tai iš tiesų buvo žaibiška operacija, kurioje žuvo 84 000, o į nelaisvę paimta 593 000 japonų kareivių ir karininkų. Buvo užgrobti milžiniški kiekiai ginklų, šaudmenų ir kitokios įrangos. Galima paprieštarauti, kad Japonija jau buvo ties katastrofos riba. Tai tiesa. Bet čia ir slypi sovietinė strategija: likti neutraliems, kol priešininkas išsekins savo jėgas mūšiuose su kuo nors kitu, o paskui smogti netikėtą smūgį. Būtent taip ir buvo planuojamas karas su Vokietija, ir būtent todėl partizanų būriai, kliūčių ruožai ir gynybiniai įrenginiai buvo sunaikinti, ir štai kodėl 1941 metais buvo sukurta dešimt oro desantinių korpusų. Mandžiūrijos puolimo metu specnazo daliniai pasirodė kuo puikiausiai. Ne oro desantinės kariuomenės, bet specialieji žvalgybiniai daliniai buvo dvidešimt kartų išlaipinti su parašiutais. Ramiojo vandenyno laivyno specnazo būriai buvo išlaipinami iš povandeninių ir kitokių laivų. Kai kurie šių būrių pėsti perėjo sieną, užgrobė japonų mašinas ir panaudojo jas savo operacijoms. Susirūpinus geležinkelio tuneliais 1-ojo Tolimųjų Rytų fronto ruože, sovietinė karinė vadovybė sudarė specialias grupes šiems tuneliams užimti. Grupės slapta perkirto sieną, perrėžė gerkles sargybiniams, atjungė sprogmenų laidus ir sugadino detonatorius. Jie išlaikė tunelius, kol priartėjo saviškių pajėgos. Puolimo metu specnazas panaudojo naujo ir labai rizikingo tipo operacijas. Vyresnieji GRU karininkai, pulkininkai ir net generolai majorai buvo paskirti vadovauti nedidelėms grupėms. Tokia grupė galėjo netikėtai nusileisti aerodrome šalia svarbių japonų štabų. Sovietinio pulkininko ar generolo pasirodymas toli japonų užnugaryje niekada nenuvylė, sukeldamas nuostabą tiek vyriausiajai japonų vadovybei, tiek jų kariuomenei, tiek ir gyventojams. Transporto lėktuvai, skraidinę šias grupes, buvo lydimi sovietinių naikintuvų, bet naikintuvai netrukus turėjo grįžti į savo

36

bazes, be apsaugos palikę nusileidusį sovietinį transporto lėktuvą. Jį saugoti geriausiu atveju likdavo vienas aukšto laipsnio karininkas, įgula ir ne daugiau kaip būrys kareivių. Sovietinis karininkas turėjo pareikalauti ir dažniausiai sulaukdavo susitikimo su japonų generolu, o tuomet jis reikalaudavo įgulos kapituliacijos. Jis ir jo grupė buvo be jokio užnugario: sovietinė kariuomenė - už šimtų kilometrų, o iki karo pabaigos dar laukė savaitės. Tačiau vietiniai japonų kariniai vadovai (kaip ir šie sovietiniai karininkai) iš tikrųjų to nesuprato. Kas žino, gal imperatorius nusprendė kautis iki paskutinio kraujo lašo... Buvo aprašyti keli atvejai, kai japonų vadai savarankiškai nuspręsdavo kapituliuoti nelaukiant savo vyresnybės leidimo. Galima įsivaizduoti, kaip pagerėjo sovietinės kariuomenės moralinė būsena ir pozicijos. • * *

Kai baigėsi Antrasis pasaulinis karas, specnazas kelerius metus praktiškai nustojo egzistavęs. Galiausiai buvo pertvarkytas, vadovaujant keliems generolams, specnazo idėjos fanatikams. Vienas jų buvo Viktoras Kondratjevičius Charčenka, visiškai pelnytai vadinamas šiuolaikinio specnazo tėvu. Charčenka buvo puikus sportininkas ir sprogiųjų medžiagų panaudojimo teorijos ir praktikos ekspertas. 1938 metais jis baigė Karinę elektrotechnikos akademiją, kuri, be ryšio specialistų rengimo, išleisdavo statinių ir kitų objektų sudėtingiausių sprogdinimo būdų specialistus. Karo metais jis buvo specialiųjų darbų valdybos viršininkas Vakarų fronte. Nuo 1942 metų gegužės jis buvo atskiros specnazo brigados štabo viršininkas, o nuo liepos - tos pačios brigados vado pavaduotojas. 1944 metų liepą jo brigada buvo pertvarkyta į atskirąją gvardijos motorizuotą inžinerinę brigadą. Po karo Charčenka, dirbdamas Generaliniame štabe, parašė Stalinui laišką, kurio pagrindinė mintis buvo tokia: „Jei iki karo

37

pradžios mūsų sportininkai, iš kurių suformuoti specnazo daliniai, kurį laiką praleis Vokietijoje, Suomijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse, tai karo metu juos bus galima panaudoti priešininko teritorijoje su didesne sėkmės tikimybe." Daugelis specialistų Sovietų Sąjungoje dabar mano, kad Stalinas nutraukė Sovietų Sąjungos vykdomą saviizoliaciją sporto srityje būtent dėl įspūdžio, kurį jam padarė Charčenkos laiškas. 1948 metais Charčenka baigė mokslus Generalinio štabo akademijoje. Nuo 1951 metų jis vadovavo Inžinerinės kariuomenės moksliniam tyrimo institutui. Jam vadovaujant buvo atlikta daugybė tyrimų ir eksperimentų stengiantis sukurti naują inžinerinę įrangą ir ginkluotę, ypač mažiems sabotažo būriams, veikiantiems už fronto linijos. Pirmaisiais pokario metais Charčenka stengėsi įtikinti pačius aukščiausius vadovus, kad specnazą būtina kilstelėti į naują technikos lygmenį. Jis susilaukė daugybės priešininkų. Todėl jis nusprendė daugiau nebesiginčyti. Jis atrinko grupę sportininkų iš Inžinerinės akademijos studentų, sugebėjo juos užkrėsti savo idėja ir pats juos mokė atlikti itin sunkias užduotis. Per pratybas Tocko lageriuose, kai maršalo Žukovo įsakymu buvo susprogdinta tikra atominė bomba ir buvo tiriamas kariuomenės elgesys sąlygomis, panašiomis į kovines, Charčenka savo rizika nusprendė parodyti šią grupę. Po manevrų įvykusiame aptarime visi vyriausieji karininkai sutiko, kad manevrai buvo pamokantys - visi, išskyrus generolą Charčenką. Jo nuomone, tikro karo sąlygomis nieko iš to, kas aptarta, neįvyks, nes, kaip jis nurodė, nedidelės apmokytų žmonių grupės nusigautų prie branduolinių užtaisų sandėlių ir galėtų sunaikinti transportą pervežant atomines bombas į aerodromus. Dar daugiau, kalbėjo jis, karininkus, nusprendusius panaudoti branduolinį ginklą, būtų galima lengvai nužudyti iki to, kai jie priims šį sprendimą. Charčenka pateikė savo pareiškimo įrodymų. Kai tai nepadarė reikiamo įspūdžio, Charčenka kartojo savo

38

Pasiekęs tokių aukštumų. 39 . liudijime buvo panaudota rimčiausia taikos metu galima formuluotė: „žuvo eidamas tarnybines pareigas". Štai kodėl. nukreiptas į jo branduolinius ginklus ir vadavietes. Visi šiuolaikiniai specnazo daliniai buvo formuojami iš naujo. Charčenka vis dėlto nepamiršo savo kūdikio ir buvo dažnas svečias „olimpiniame kaimelyje" . kuris vykdytų operacijas priešininko užnugaryje. jie negauna „gvardijos" titulo. skirtingai nuo egzistavusių karo metu. 1972 metais jam buvo suteiktas inžinerinės kariuomenės maršalo laipsnis.veiklą kitose didelėse pratybose tol. kol jo atkaklumas sulaukė vaisių. Nuo 1961 metų jis buvo inžinerinės kariuomenės viršininko pavaduotojas.pagrindiniame specnazo treniruočių centre netoli Kirovogrado. o nuo 1965 metų vasario jai vadovavo. Šis batalionas veikė labai sėkmingai. Pats Charčenka užtikrintai kilo tarnybos laiptais. tai ir leido atgaivinti specnazą. Kai 1975 metais jis žuvo per naujo ginklo bandymus. kuri itin retai aptinkama aprašant šios aukščiausios kategorijos sovietinius karininkus. Galų gale jis gavo leidimą suformuoti batalioną.

kad būtinai teks tarnauti Kremliuje. Jei įtrauktas į aukščiausią kategoriją. tiek artimųjų bylose nurodytą politinio aktyvumo ir „grynumo" (komunistų akimis) laipsnį. Sovietinis kareivis nežino. tai dar visiškai nereiškia. Jei kareivis įtrauktas į aukštesnę kategoriją nei jo draugai. milijonai šauktinių kruopščiai ištiriami ir skirstomi į kategorijas pagal jų politinį patikimumą. Dievo pamirštame pionierių batalione. Vietinių karinių vado- 40 . Juos sudaro kareiviai. Dar gerokai prieš apsivilkdami karinę uniformą. arba dalinyje. tiek jų pačių. nei priežiūros. Kareivių atranką lengvino slapta sistema. vyriausybės komunikacijų apsaugos kariuomenę.4 skyrius KOVINIAI SPECNAZO BŪRIAI # Specnazą sudaro trys atskiros dalys: koviniai daliniai. kur nėra nei disciplinos. jų fizinį ir protinį išsivystymą. KGB pasienio kariuomenę ir specnazą. iš tikrųjų jis visai nieko nenutuokia apie įvairių kategorijų buvimą. kareiviui geriau priklausyti žemiausiai kategorijai ir tarnauti kur nors atokiame. Į kuo aukštesnę kategoriją patenka kareivis. Aukščiausios kategorijos kareiviai įeina į Kremliaus sargybą. kur karininkai visą laiką geria apleidę vado pareigas. tuo sunkesnėmis karinės tarnybos sąlygomis jis tarnaus. specnazo brigadoje arba vyriausybės ryšio centre. Priešingai. kad jis laimės kūdikis. kuriai kategorijai jis priklauso. Narių skaičiumi koviniai specnazo būriai pranoksta kitus. kurie yra ypač stiprūs. ypač tvirti ir ypač ištikimi. profesionalių sportininkų būriai ir slaptųjų agentų tinklas. tai dar nereiškia.

tai kareivis. kurie ištarnavę trumpiau. Po jo į parduotuvę gali ateiti jo pavaduotojas ir išsirinkti ką nors iš to. nei tikrieji „jaunikliai". Jis tiesiog iškviečiamas į kambarį. Po kelių dienų jis vėl kviečiamas į tą kambarį. nustumiama į žemesnį lygį ir siūloma kito ešelono atstovams . siūlomi „pirkėjo" nuožiūrai. iš jos sugrįžta po šešių mėnesių gavę seržanto laipsnį. ten vėl skirstomi ir per keletą savaičių dalyvauja aktyvaus apmokymo kurse. kurie ištarnavę ilgiau. „Pirkėjas" atrenka tik tai. vėliau jų pavaduotojams ir taip toliau. Tada geriausi jauni kareiviai iš šių grupių siunčiami į specnazo mokomąją kuopą. o kiti siunčiami į kovinius dalinius.strateginės paskirties raketinei kariuomenei. Paskui smulkesniems valdininkams leidžiama aplankyti parduotuvę. Tikras „senis" tasai. kas liko. ir jauniklis tiems. kas nepatraukia pirkėjo dėmesio. Jaunutis kareivis. oro desantinėms pajėgoms ir branduolinių povandeninių laivų ekipažams. Atrinktus kareivius specnazo karininkai suskirsto į grupes. kuriame jam nepažįstami žmonės užduoda daugybę klausimų. Visa. turi tarpinį statusą: toks yra senis visiems. ir nauji nepažįstamieji vėl pateikia jam klausimus. dar tik pradėjęs savo tarnybą. Visi kareiviai skirstomi į „senius" ir „jauniklius". Šioje sistemoje specnazas priskiriamas prie pačios aukščiausios kategorijos. Šio kurso pabaigoje kareivis pirmą sykį gauna iššauti iš Kalašnikovo automato ir yra prisaikdinamas. Specnaze. kuriam liko tarnauti keli mėnesiai. suprantama. kas jam tinka. kurie nėra nei tikrieji „seniai". kaip ir visoje Sovietinėje armijoje.vų aukščiausiosios kategorijos atrinktieji tiesiog yra tinkamiausi žmonės. jas seržantai su karininkais palydi į kovinius specnazo dalinius. Aukščiausias viršininkas renkasi pirmasis. klesti „senių kultas". 41 . Tikras „jauniklis" . nesusigaudo. Kareiviai. Tokia šauktinių rūšiavimo sistema primena uždarųjų parduotuvių vadovaujantiems partiniams draugams sistemą. kas vyksta.

kol sulauks trisdešimties. ir viskas aplink permerkta lietaus. Specnazo paslapčių atskleidimas laikomas sunkiausia išdavyste. Atitarnavęs dvejus metus specnaze. Paskui. Arba jis galės pasilikti rezerve. Jis gali tapti karininku . kurį kiekvienas iš jų visą likusį gyvenimą prisimins kaip savo klaikiausią košmarą. Vėliau. ir veidas iki pat ausų. kaip numatyta sovietinio baudžiamojo kodekso 64-ajame straipsnyje. kad tarnavo oro desante. Daugiausia. ir visa kita. jis pereina į oro desanto rezervą. kad seržantas visą dieną neparodė nė trupučio gailesčio jauniesiems specnazo šauktiniams. gresiančia mirties bausme. Jie pašaukti tik prieš mėnesį. Jis net neturi teisės kam nors pasakoti. Prieš leisdamas jiems grįžti į purviną.Paimtas į specnazą kareivis pasirašo neviešinsiantis slaptos informacijos. Jei jis renkasi šį variantą. kiaurai permirkusią palapinę. ^ Šį rytą jie buvo suskirstyti į skyrius ir būrius. kol sulauks penkiasdešimtmečio. Kareivių kūnai taip pat purvini.tuo atveju jam suteikiamos išskirtinės sąlygos įstoti į aukštąją oro desantinių pajėgų karininkų mokyklą Riazanėje. tad viskas aplink peršlapo ir ištežo. Kareivių batai vos atkeliami. kareivis gali rinktis viena iš trijų. Kaip ir kitų rezervo pajėgų. Jie surinkti į laikinąją grupę ir mokosi jaunojo kovotojo kurso. ką jis gali pasakyti. kur tarnavo arba ką veikė tarnybos metu. specnazo rezervo sudarymas leidžia prireikus mobilizacijos metu rezervistų sąskaita kelis kartus padidinti specnazo kovinius dalinius. kiekvienas seržantas dienos pabaigoje turėjo laiko parodyti savo būriui visą savo valdžios galybę. tam jam reikės baigti keletą papildomų kursų. Jis gali tapti nuolatiniu specnazo kareiviu. ir rankos. jis įtraukiamas į specnazo rezervo narius kitiems penkeriems metams. Lietūs pliaupė visą vasarą. jis laikomas paprastu pėstininkų rezervistu. Viskas klimpsta purve. vien tik purvas. 42 . Aišku. • • • Purvas.

Jie ištarnavo tik šešis mėnesius. Viskas keista. bet kažkas jį sustabdo. žinoma. Viršutines lovas užėmė devyniolikos ar devyniolikos su puse metų „seniai". Kadaise visi jie nerangiai peršokinėjo rankšluosčius. Palyginti su tais. Gražus švarus rankšluostis. Žmonės miega dviaukštėse metalinėse lovose. ir jau žengs į vidų. visi kiti taip pat šoka per rankšluostį jam iš paskos. Ir purvas aplink jį. Pirmasis kareivis atmeta į šalį sunkų šlapią brezentą. į būrį ir akys žemyn. kurie šiandien šokinėjo per rankšluostį. kaip kalėjimo barakas. Kiekvienas suprato. nutryptos žemės. kad jiems norisi žiūrėti į žemę. kaip tai darytų jų vietoje kiekvienas..Į vidų! Priešais didžiulę palapinę. mat purvas nuo jo batų neišvengiamai nukris ant rankšluosčio. tiesiog vietoj grindų kilimėlio patiestas akinamai baltas rankšluostis.Mikliai į vidų. kad tave! Kareivis nesiryžta užlipti ant rankšluosčio. susigrūdo dešimt jaunuolių. Todėl jie šoko ir būrėsi krūvon palapinės centre.ragina juos seržantas. Kiekvienas buvo stumiamas iš užnugario. kad jus kur! . Kareivis dvejoja. dėl kurios rankšluostis patiestas tiesiog prie durų. Atrodė. irgi „seniai". kaip patekę į tokią padėtį elgiasi nauji žmonės. .Į vidų. Visi jaunuoliai elgėsi visiškai vienodai: šuolis. atstojantį duris. Dabar jie tylomis žiūri. Bet iš užnugario jį stumia ir rėkia seržantas: . Vis dėlto jis peršoka. nežinodami. Kažkodėl nė vienas neišdrįso patraukti rankšluosčio į šalį. Lygiai taip pat jis negali prisiversti peršokti per jį. kantriai ir įdėmiai stebi. Kokia jo čia paskirtis? Vienoje palapinėje gyvena visas būrys. tokią pat didelę. Naujokai elgiasi taip.rankšluostis. Betgi ne . specnaze atitarnavę jau metus ar net aštuoniolika mėnesių. „Jaunikliai" miega apatinėse lovose. Ant purvinos. kur slėpti rankas ir kur žiūrėti. o prieš akis . jie. kad esama kažkokios priežasties.paskutinis kareivis pasielgė visiškai 43 .

jis staiga stabteli. bet mes neleidžiame mūsų širdims sudiržti.pritariamai šaukia būrys. Specnazas skiriasi nuo kitų tik tuo. kuris nusivalė kojas į rankšluostį. 44 .Taip. Seniai šauktiniams visur krečia vienus ir tuos pačius pokštus. Mes tave gerbiame ir nieko tau nieko nepagailėsime. Valgyti nori? Dar šią naktį visi jaunieji šauktiniai bus sumušti. čia geresnė vieta. kur pamatė atsarginę lovą. „Seniai" panaudos „jauniklius" kaip arklius kovose su savo draugais.Eikš čionai. kad priešais palapinę įeinantiems šauktiniams pakloja akinamai švarų rankšluostį. ir jauskis kaip namie. kad jis nė to neprivalo daryti. Įeik į mūsų namus.kitaip. suprantama. tarsi iš tiesų stovėtų ant kilimėlio. Šis ritualas ir šios taisyklės vienodos visur. į mūsų draugišką kolektyvą. kur kas sunkesnis nei visoje armijoje. Jie bus pliekiami diržais.Čia maniškė? . atsistoja ant jo purvinais batais ir ima juos valyti. Mes iš visos širdies kviečiame tave. . kuriuo šluostomės savo veidus. Bet kas gi čia. kas gali sukelti skausmą. . kas vyksta visoje Sovietinėje armijoje. Mūsų darbas labai sunkus. . Ir jie bus mušami kiekvieną naktį. jaunuoli. mes tavo kelyje net patiesėme rankšluostį. kuo mes šluostomės savo veidus? Kuo tu mus laikai? Tu. Būryje tam darbui yra daugybė kitų žmonių. bus leista ramiai miegoti.gali stačias ar gulomis). Šio ritualo prasmė aiški ir paprasta: mes geri vyrukai. Matai. Bus visko. Jis gaus visą savo davinį ir valys tik savo ginklus. tam. viskuo. ir galbūt „seniai" jam nurodys. Nusivalęs kojas. gali mūsų negerbti. bet kodėl tu įžengei į mūsų namus maurinais batais? Tik vienam iš „jauniklių". jis neprisijungia prie besibūriuojančiųjų. jie bus verčiami miegoti tualetuose (kaip nori . Jie bus išgenami basi į purvą. šlepetėmis ir šaukštais. „Jaunikliai" valys „senių" ginklus ir dirbs už juos juodus darbus. Jis įlėkė į palapinę palydėtas seržanto spyrio. tu nepriimi mūsų vaišingumo? Tu atstumi mūsų kuklią dovaną? Tu net nenori nusišluostyti savo batų į tai. jaunuoli. taviškė. drauguži. Išvydęs baltą rankšluostį. o nueina į atokų kampą.

kad dabartinių bausmės batalionų tai perimta iš praeities kalėjimų.neteks liežuvio. išprotėjimu arba dezertyravimu. ten yra tokių dalinių su labai keistomis tradicijomis. bet jie dažnai taip pat specialiai peržengia visas įmanomas ribas. kuri saugo savo tradicijas ir laiko jas tik sau. kad specnazo kareivis nepajėgia ištverti šių ribinių reikalavimų ir palūžta. todėl tikriausiai skirtas kojoms nusišluostyti.Kur jaunas aštuoniolikmetis kareivis galėjo išmokti specnazo tradicijų? Kur jis galėjo išgirsti apie baltą rankšluostį? Specnazas . sunkia depresija. Nes paprotys tiesti rankšluostį prie durų atvykstant šauktiniams gimė ne specnazo daliniuose. ir bausmės batalione.nusuksiu tau sprandą. Vykdamas iš karinės apygardos į žvalgybinio dalinio paaukštinimo ceremoniją Maskvoje. tačiau jie daugialypiai ir labai stiprūs. Jis. Visų pirma tarnyba specnaze yra pati sunkiausia visoje Sovietinėje armijoje. Visiškai tikėtina. O galbūt jis buvo ir specnaze. bet jis galėjo papasakoti apie rankšluostį: „Žinai. Galbūt jis paprasčiausiai pats susigaudę. bet bausmės batalionuose.tai slapta organizacija. aišku.. gali pasitaikyti. Rankšluostis patiestas priešais palapinę. Kodėl dar jis čia gulėtų? Galbūt to kareivio vyresnysis brolis tarnavo specnaze. kokią tik žmogus gali pakelti. Šis lūžis gali pasireikšti daugybe įvairiausių formų: savižudybe.. Buvęs specnazo kareivis turi nieko nepasakoti. jei išplepėsi . broliuk. kokia to būrio paskirtis. Bet kuriuo atveju mažai tikėtina. kuris dar nebuvo pašauktas. Tik trimis būdais jaunas kareivis galėjo sužinoti apie rankšluostį. kas vyksta. jei prasitars . Suprantama. isterija. ypač tam. Mane mušė. Ryšiai tarp specnazo ir bausmės batalionų neregimi. niekada neprasitarė to pavadinimo ir nepasakė. Bet žiūrėk. mažytėje 45 . Fiziniai ir psichologiniai reikalavimai ne tik sąmoningai iškelti iki aukščiausios ribos.taip mąsto. O aš galiu!" Arba jo vyresnysis brolis šiek tiek laiko praleido bausmės batalione. kad jis kam nors papasakos apie išdaigą su rankšluosčiu. tegu ir jį išvanoja .

Kiekvienoje tolesnėje stotelėje vagonus naršė vidaus kariuomenės kareiviai. pabėgęs be šautuvo. Tačiau paprastai tai būna naujokas. Taip jau yra. o paskui atakuoja gyvūnus. kad „senis". pavyzdžiui. kurio kantrybė baigėsi. Žmonės taikliai pastebėjo. tokius kaip briedžiai.šioje stotyje nepamatysi žmonių dažniau nei kartą per mėnesį! .Pabėgo vienas iš maniškių! . kol jį išsekina. Kadangi jis neturėjo šautuvo. Jie nežudo žmonių be priežasties. Tik mėnuo buvo likęs. Šitai jie sugeba.geležinkelio stotyje netikėtai susitikau pažįstamą specnazo karininką su dviejų ginkluotų kareivių palyda.Čia ir bėda. tiksliau.Ne. kurio jis neištarnavo. jį surado. Bet paprastai jį greitai pasiveja ir nudeda.Ar ginklą pasiėmė? . specnaze. Toks žmogus nudobs bet ką. Aš garsiai nusistebėjau. Tačiau šiuo atveju tai buvo „senis". . Ar jie jį surado? Ir šito nežinau. Kur jis patraukė ir kodėl? Nežinau. Naudodamiesi puikia savo ištverme. tiesiog neįtikėtinai paspartinti greitį. vilkai iš pradžių nualina. išėjo be jo. kuo baigėsi paieška. vilkų gauja. Kartais jis persekioja grobį keletą dienų. ir pasiėmęs su savimi šautuvą.O tu ką čia veiki? . palinkėjau leitenantui sėkmės ir patraukiau savais keliais. užuodęs grobį. išdidus gyvūnas.tai stiprus. išsiskiriantis tiesiog stebinančia ištverme. kad „vilką kojos 46 . Žinoma. o paskui. . Vilkas sugeba valandų valandas bėgti dideliu greičiu per gilų sniegą. jo nenužudė. pasižyminčius savo neįtikėtina jėga. stojusį jam skersai kelio. Vilkas .sušukau aš. Bėga vyrai iš specnazo kur kas dažniau negu iš kitų rūšių kariuomenės. Tačiau neoficialus specnazo ženklas yra vilkas ar. Pavojus buvo paskelbtas visoje apygardoje. Nežinau. kad oficialiai specnazas neturi jokių skiriamųjų ženklų ar emblemų. Kas jo laukė? Dveji metai bausmės batalione ir paskui mėnuo. .Naujokas? .

47 . specnazo kuopa pietavo tame pačiame miške. Bet nereikia jokio specialaus įgūdžio. paprastai su ryšininkais. Mokytas lokys gali iš tiesų išdarinėti nuostabius dalykus. Daug gyvūnų galima išdresuoti pasirodymams. Jis buvo nelabai aukštas.peni". Jis ten ištarnavo beveik metus. Buvo toks įspūdis. Žmogus stiprus ir jaunas tiek. Jei žmogus vaikšto vangiai. Jis visą laiką trypčiojo. Jūs galite prisijaukinti ir paversti namine voverę.tai daugybė įvairių triukų ir kombinacijų. Vilkų taktika . kur prieš juos veikė specnazo kuopa. kiek stiprios ir jaunos jo kojos.lankstumo ir drąsos įsikūnijimas. kodėl specnazo kareivio mokymai prasideda nuo kojų treniruočių. bėgioti ir šokti. Kita vertus. Vilkas taip pat apdovanotas galingu protu. vadinasi. neatkreipė į jį dėmesio. kurio darbas buvo atrinkti ir rūšiuoti jaunus kareivius. velka žeme kojas. kad jį prilaiko kažkokia nematoma styga ir jei šią stygą perkirpsi. Karinis komisariatas. kur ir kiti slapti daliniai. Vilkai pribaigia didelį briedį ne tiek dėl savo aštrių dantų. Bet jums nepavyks prijaukinti vilko arba išdresuoti jo pasirodymams. glaudžiai susijusiame ir gerai organizuotame siaubą keliančių plėšrūnų koviniame būryje. spyruokliuojanti eisena yra tikras fizinės ir protinės sveikatos požymis. kiek gunktelėjęs. praminto Spyruokle. kad iš minios atskirtum specnazo karį. šokli. Kai pratybos baigėsi. nuolaidžiais pečiais. Vilkas gyvena gaujoje. apgaulingų manevrų ir netikėtų atakų mišinys. Niekada nepamiršiu vieno kareivio. Užtat jo kojos niekada nenustygo vietoje. Vilkų gaujos taktika . Jūs galite jį atpažinti pagal vaikščiojimo manierą. Šis gyvūnas išdidus ir nepriklausomas. kol brigadai teko dalyvauti manevruose. klastingumo ir jėgos. Joks kitas gyvūnas pasaulyje negalėtų būti geresnis specnazo simbolis. kareivis ims be perstojo šokinėti. Specnazo kareiviai dažnai dėvi kitų rūšių kariuomenės uniformą ir yra laikomi tose pačiose karinėse stovyklose. ir jis buvo paskirtas į armijos raketų brigadą. jis silpnas. Ir esama svarios priežasties. lapę ar net didžiulį briedį krauju pasruvusiomis akimis. kiek dėl stiprių kojų.

Drauge pulkininke. kur buvai. kad jis nušoko 241 centimetrą. . drauge majore.Sėsk ir nesirūpink. o kas . bet tai nebuvo būtina. bet buvo apsigimęs atletas. Specnazo kuopos vadas nusiėmė savo žydrą beretę ir atidavė kareiviui. Žvalgybos viršininkas nedelsiant paskambino armijos štabo viršininkui. Karininkas. Kuopos vadas neturėjo nieko. vadovavęs specnazo kuopai. Kareivis atsistojo ant linijos ir stryktelėjo nuo jos neįsibėgėjęs. eikš čionai.Kareivi.Pasiimkite šį kareivį į savo kuopą ir paieškokite jam tinkamos kepurės. jis jau šokinėjo per 2 metrus 90 centimetrų. ir jis sutiko. jaunuoli. kai baigė karinę tarnybą. Kareivis šoko iš vietos. Kuopos vadas privertė kareivį sėstis į jo mašiną ir po valandos parodė jį savo armijos žvalgybos viršininkui: . su manim tau nieko blogo nenutiks. kas yra gerai. kuris nesiliovė trypčiojęs.karininkas nubrėžė ant žemės liniją.tarė pulkininkas. atkreipė dėmesį į raketinės baterijos kareivį.šalia raketininkų.Sėsk į mano mašiną! . Šį kartą buvo surasta matavimo juostelė. Kai jie buvo olimpinių žaidynių 48 . . o šis nusiuntė atitinkamą įsakymą į raketinę bazę . . . Anksčiau jis ne itin domėjosi sportu. ką radau pas raketininkus. kol stovėjo eilėje prie sriubos. . kaip tu šokinėji. pažiūrėkim. pažiūrėkite. Šoklusis kareivis gavo Spyruoklės pravardę dėl savo lankstumo. Kareivis buvo pakviestas į specnazo sportininkų profesionalų tarnybą. . kad pas jus kada nors būta tokio žmogaus. Šuoliai į tolį iš vietos nepelnytai užmiršti ir nebeįtraukiami į oficialių rungtynių programą. Karininkas tuos dalykus puikiai išmanė ir žinojo. ir paaiškėjo.O dabar.puiku. ir rezultatai buvo puikūs. Po metų. Vadovaujamas patyrusių trenerių jo talentas išryškėjo. kuo būtų galėjęs pamatuoti šuolio ilgį. Aš pasikalbėsiu apie tave ir pasakysiu kam reikia.Be savo vado leidimo negaliu.užmirškite. Dabar šok. .

kalba daugelis pavyzdžių. Jis turi visą savo esybę paskirti griežčiausiam režimui. tačiau kitų žmonių nuomonės kareivio nedomina. subtiliai. Pats sau jis žino esąs nenugalimas. Jis turi išbraukti iš savo gyvenimo viską. bet labai veiksmingų pratimų: bėgimą laiptais į viršų. Žmogus gali pasiekti kokių tik nori aukštumų gyvenime bet kurioje veiklos srityje. Pati svarbiausia specnazo kareivio mokymų dalis . šuoliukus surištomis kulkšnimis į viršų per keletą laiptelių ir vėl žemyn. niekada oficialiosios sporto valdžios nepaviešintas. Praktiškai pusė žmogaus raumenų yra jo kojose. Pasitikėjimo savimi. kad žmogaus galimybės beribės. kas trukdo siekti savo tikslo. Kas nors gali manyti ir kitaip. žmogus visų pirma turi nugalėti save. įveikti savo baimes. raumenų ir plaučių treniruotėmis. pasitikėjimo savimi stoką ir savo tingulį. nuolatos ir veiksmingai. Apie tai. Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje specnazo rekordas. Psichologinės treniruotės procesas glaudžiai susijęs su fiziniu grūdinimu. ir jam to pakanka. Kelias į viršų reiškia nuolatinę kovą su savimi. šuolius iš vietos. Ši mintis jam įdiegiama atsargiai. buvo 3 metrai 51 centimetras. O jo kojų jėga patikimai atspindi bendrą fizinę kareivio būklę. bet labai atkakliai. Jis privalo atsisakyti laisvadienių. Specnazas teikia itin rimtą dėmesį savo vyrų kojoms treniruoti ir pasitelkia daugybę paprastų. Kaip sportinis pratimas šuolis į tolį iš vietos yra patikimiausias žmogaus kojų pajėgumo rodiklis. Žmogus turi prisivesti keltis anksčiau už kitus ir eiti miegoti už visus vėliau. tai 1908 metų rekordas siekė 3 metrus 33 centimetrus. pritūpimus su štanga ant pečių ir. šokinėjimą iš važiuojančių automobilių ir traukinių. šuolius žemyn iš didelio aukščio. be abejo. Tik prieš nugalėdamas priešininkus. Jis turi kuo geriausiai išnaudoti savo laiką ir spėti daugiau nei 49 .programoje.priversti jį patikėti savo jėgomis. kad jis nenugalimas. nepriklausomybės ir viršenybės prieš bet kokį priešininką jausmas ugdomas tuo pačiu metu su širdies. Specnazo kareivis žino. bėgimą smėlėtais skardžiais aukštyn.

kurie į kiekvieną treniruotę eina tarsi į mirtį arba į paskutinį mūšį. Visų pirma jis turi tiksliai žinoti savo galimybių ribas. nereikalingas. išspausdamas visą įmanomą naudą. kuriame jie arba nugalės. į kuriuos įeina geriausi. kad įvykdytų planą.tai tas. ir kiekvienas šios organizacijos narys visiškai pritaria filosofijai apie neišsemiamą žmogaus potencialą. kuris neria centimetru giliau. Žmogus. Kareivį ji pasiekia ne per jo smegenis. kuriam pergalė yra svarbesnė už gyvenimą.tai kova su pačiu savimi. su savo paties protiniu ir fiziniu silpnumu. ir kad tai iš tiesų yra jo galimybių slenkstis. kad kelias į pergalę ir tobulumą . arba mirs. kad šiandien jis pranoks savo rekordą arba mirs šio bandymo metu. negu siekia jo didžiausias įveiktas gylis.buvo suplanavęs. Nugalėtojas . jis gali 40 kartų atsispausti. kurios žodžiais neišdėstysi. Specnazas yra geriausia. siekiantis tam tikro tikslo. gali būti sėkmingas tik išnaudodamas kiekvieną savo gyvenimo minutę. Tačiau kiekviena treniruotė yra nuožmi kova siekiant pranokti ankstesnį rezultatą. Pavyzdžiui. Bet kuri treniruotė turi prasmę tik tuomet. jo pečius ir jo prakaitą. kad jo plaučiai neišlaikys ir kad jam iš užnugario kvėpuoja mirtis. Ir kartą nugalėjęs 50 . Kad ir kiek besistengtų . o per jo kojas. Užtat tam tikruose daliniuose.tasai. kruopščiai atrinkta ginkluotųjų pajėgų dalis. kad tokios psichologijos įdiegimas masinei armijai. žinodamas. jei treniruodamasis žmogus atsiduria ties savo fizinių ir protinių galių riba. Žmogus turi suprasti.daugiau padaryti jis negali. Nugalėtojas . Skaičiumi specnazas sudaro mažiau nei vieną procentą visų sovietinių ginkluotųjų pajėgų taikos metu. būtų neįmanomas ir. Aš suprantu. kruopščiai parinkti žmonės. tokia filosofija yra visiškai priimtina. Jis turi tiksliai žinoti šį skaičių. formuojamai priverstinės mobilizacijos būdais. Tik tie tampa čempionais. Tai filosofija. Veikiai jis pradeda suprasti. o likęs laikas turėtų būti panaudotas telkiantis į tikslo siekimą. Pradėdamas treniruotę karys turi sau pažadėti. tikėtina. kad keturių valandų miego visiškai pakanka.

su dujokaukėmis ir be jų. Bet esu girdėjęs sovietinių zoologų pasakojimų apie vilkų gyvenimą ir elgseną. regėję juos tik zoologijos soduose. Bet jei kas nors pageidauja save išbandyti. per klampų purvą ir sniegą.mirties baimę. ir kaip tik todėl jis nugalėjo visus olimpinėse žaidynėse. 51 . kitą sykį jis ners dar giliau! Specnazo vyresnysis leitenantas Vladimiras Salnikovas. Tai. kad vilko protiniai sugebėjimai yra kur kas didesni negu šunų. Jei suklysi. tai krisi ant smaigų. Manoma. ir visi šokinėja. ką išgirdau iš specialistų. mano esąs nenugalimas ir turi pagrindą taip manyti. įveikti save ir peržengti savo baimę. Tai gali būti šuolis iš vietos ar įsibėgėjus. ranka rankon. ir jų klausydamasis prisiminiau specnazą. jis gali nueiti ir šokti. Niekas neverčiamas šokinėti per šį griovį. Siauriausia vieta siekia tris metrus pločio. kol atsirado griežtas įspėjimas: „Tik tikriems specnazo kariams!" Dabar jau nieko nebereikėjo kviesti bandyti jėgas. nešini dėže šaudmenų. Puiki vieta pažinti ir įveikti save yra „velnio griovys". vasarą ir žiemą. Norinčiųjų rizikuoti savo žarnomis „velnio griovyje" buvo nedaug. kuris šoka per „velnio griovį". Tu pradedi šokinėti siaurojoje dalyje ir pamažu judi vis toliau. Jie sakė. bet ir kad jis vienas didingiausių mūsų planetos padarų. praleidusių visą gyvenimą Usūrijos taigoje. ką pasakoja apie vilkus žmonės. avint bėgimo batelius ir sportinį kostiumą. išraustas specnazo treniruočių centre netoli Kirovogrado. sutikdavusių vilkus kasdien. iki to laiko. Tai griovys. Tasai. kiekvieną dieną sau kartoja tokį šūkį „Įveik save". Paskui jis darosi vis platesnis ir platesnis. surištomis rankomis ir net pasisodinę ką nors ant nugaros. Mes nežinome visko apie vilkų tradicijas ir įpročius. Ten visada pilna žmonių. Tarpusavio santykiai specnazo būriuose labai primena santykius vilkų gaujos viduje. Viskas priklauso nuo tavęs. pasaulio ir olimpinis plaukimo čempionas. tiki savimi. į kurio dugną susmeigti metaliniai smaigai. smarkiai skiriasi nuo to. sunkius batus ir su sunkia kuprine ant nugaros arba su ginklu. ant ko nors suklupsi ar nepasieksi kitos pusės. kad vilko ne tik labai išvystytas protas.

Tai gali pasirodyti barbariška. Ir man niekada neteko matyti specnazo viduje to. tik pradedančių savo tarnybą. Jaunų šauktinių. juk neatsitiktinai romėnams per amžius vilkė buvo imperijos simbolis. sumušimas yra dalies „senių" bandymas išsaugoti vyraujančias pozicijas skyriuje. Iš tikrųjų silpnesnis kareivis ne užmušamas. nei leis kam nors juos nuskriausti. Kai būrys vykdo rimtą operaciją priešo užnugaryje. Ir pirmoji vilkiukų auka būna jų silpnasis brolis. leidžia gyventi tik stipriesiems. ką galima būtų pavadinti kareiviška draugyste. būryje ar kuopoje. Vilkė pati duoda vilkiukams pirmąją grupinės medžioklės pamoką. tačiau tik taip elgdamiesi vilkai išsaugojo savo jėgą per milijonus metų ir buvo miškų šeimininkai iki to laiko.Specialistai teigia.pradėjo masiškai juos naikinti. išmintinga. Tačiau apie vilkę yra paplitusi ir kita nuomonė.žmogus . kol dar pavojingesnis plėšrūnas . Pavojaus atveju ji greičiau pasiaukos. ką mačiau tankų kariuomenėje ir tarp pėstininkų. vilkė augino du žmonių vaikus: ar dar gali būti labiau jaudinantis meilės ir jėgos simbolis? Gaujoje vilkai nuolatos kovoja dėl hierarchijoje užimamos aukštesnės vietos. Sunaikindama silpniausius vilkiukus vilkė saugo savo vados grynumą ir jėgą. Silpnojo nugalabijimas .ne teismo nuosprendžio išdava. o kartu rūpestinga ir švelni. specnazo vilkiūkščiai nesudvejos ir nudės savo draugą. negailestinga. jei jis pasirodys silpnablauzdis. Ji priverčia kitus savo vilkiukus tai padaryti. artimo vedliui statusą ir net už vedlio vietą. o tik išspiriamas iš specnazo į ramesnę karinę tarnybą. kad vilkė niekada nenugalabija savo silpnų vilkiukų. o nulinčiavimas. bent jau nieko panašaus į tai. vilkė saugo kitus. Specnazo viduje vyksta nuožmi kova už vietą gaujoje. Stipri. Tai labai primena atrankos procesą specnazo viduje. kokios niekada niekur nesu daugiau matęs. Tačiau kai silpnųjų atsikratoma. Bet ir tarp šauktinių taip pat vyksta ne mažiau 52 . Tos kovos už vietą gaujoje metu specnazo kareivis kartais sugeba parodyti tokią charakterio jėgą.

nors Velnias valdė visą kuopą. Tačiau viršenybė specnazo būriuose nustatoma ne tik kumščiais. Pavyzdžiui. Ši kova įgauna nuolatinės kovos tarp grupių ir tarp tam tikrų žmonių formas. Vagystė visuomet labai greitai atskleidžiama ir negailestingai baudžiama. Tik tada jie šį užpuldavo. Jis gerai jautė kuopos nuotaikas. kuris tarnavo pusmečiu ilgiau. bet dėl kažkokių priežasčių jis nepuolė rodyti savo jėgos. o Velnias buvo akivaizdžiai pažemintas. todėl jei jaunas kareivis bando atsilaikyti prieš tą. bet ir griauna dešimtmečius skaičiuojančią specnazo ir visos Sovietinės armijos tradiciją. jis niekada nesipriešindavo Žvairiui. Prisimenu vieną itin žiaurų ir stiprų kareivį. Greitai Žvairys 53 .arši kova dėl pirmenybės. Velnias buvo išradingas provokatorius. Žemesnės padėties kareiviai bando išsivaduoti iš kontrolės. suprantama. kad. Viršūnės iš paskutiniųjų stengiasi kontroliuoti tuos. Nežinau. atkreipdamas dėmesį į šio negražias šnerves. kaip viskas įvyko. Kompanijoje nuošė lengvas juokelis. nukniauktą buteliuką losjono po skutimosi pakišdavo kuriam nors iš savo priešų. subūrė grupę iš įvairios tarnybos trukmės kareivių. bet ir iš dar seniau tarnaujančių: „jauniklis" ne tik įžeidžia vyresnį kareivį (neturi reikšmės. nuolatos pasitaiko žemesniųjų klasių bandymų protestuoti. pavyzdžiui. Jis ir jo grupė niekada nepuldavo „senių" normaliomis sąlygomis. Specnaze vagysčių nebūna. Net tarp „senių" ne visi užima tą patį lygį: jie taip pat turi skirtingus pavaldumo lygmenis. dažniausiai naktį. Tai labai sunku. pramintą Velniu. kuris. bet ir visoje kuopoje. Velnio grupėje buvo kareivis pravarde Žvairys. vidutinio ūgio ir kūno sudėjimo vyrukas. Nepaisant viso to. ką nors pavogs. ir kartais jie būna sėkmingi. Ir Velnias. tai ilgiau tarnavęs sulauks palaikymo ne tik iš tokių pat kaip jis. ir ji viešpatavo ne tik savo būryje. bet netrukus buvo matyti. kol vienas iš senių padarys ką nors gėdinga pagal specnazo standartus. kas jis ir ką ilgiau ištarnavę apie jį mano). Sykį Žvairys viešai pasišaipė iš jo. ištarnavęs pusmetį. kurie yra žemiau jų. dalyvaudavo vadovaudamas bausmei. Jie kantriai laukė.

nesikišdami ir nebandydami įdėmiau į tai įsigilinti. kuriame saugomi degalai. Ten nusikaltėliai prabuvo keletą dienų. bet niekas niekada jo nematė nei besimušančio su kuo nors. Kažkas pričiupo Velnią. Velnią ir Žvairį laikinai užrakino sandėlyje. Jis tiesiog pusbalsiu pasakydavo Velniui. girtavo ir panašiai. Vis dėlto procesui nebuvo svetimas savotiškas šiukštus teisingumas. ir tasai pasinaudodavo savo jėga kuopai paveikti. kad abu reikia perduoti kariniam tribunolui. yra priversti užleisti kelią kitai grupei. Dažnai specnaze grupė itin stiprių ir mušeikų kareivių tam tikrą laiką vyrauja scenoje. 54 . nusipelnė savus aštuoniolika mėnesių bausmės batalione. nei kam nors įsakinėjančio. ko jam norisi. ir įvyksta baisus sprogimas. Tos kuopos karininkas tiesiog surinko krūvon daugybę smulkių pražangų: pavėlavo į paradą ir į patikrinimą. užsiimantį provokacija. karininkams. nebuvo žinoma. Tai truko kokius tris mėnesius. tuomet grupė subyra į smulkias dalis. * * * Tylioji dauguma gali ilgą laiką taikstytis su bet kuo. tribunolas nesužinojo tikrųjų šios bylos priežasčių. nes buvo tikėtasi kruvino sąskaitų suvedimo. Kaip ši sistema veikė ir kodėl. Velnias. Bet kartais kibirkštis pataiko į parako statinę. Bet tada kilo revoliucija. Mes stebėjome. o jos nariai. mums. niekinami ir neapkenčiami. Kaip įprasta. Toks sprendimas buvo neišvengiamas. kol įsikišo budintis karininkas. ir kaltinamieji šių kaltinimų neneigė. Tuo tarpu apie įvykį buvo pranešta apygardos žvalgybos viršninkui. Žvairys ir jų artimiausieji draugai buvo mušami visą naktį. jis nusprendė. Velnias vėl kažką nukniaukė ir pakišo vienam iš „senių". nes jie abu. bet buvo pagautas nusikaltimo vietoje. kas vyksta iš šalies. kaip tokie reikalai tvarkomi specnaze.užėmė šioje grupėje aukštą padėtį. Žinodamas. tikėtina. kol netikėtai jai suduodamas kontrsmūgis. Visa kuopa šiuos faktus patvirtino.

„Maukis kelnes ir gulkis". Tikriausiai jis nejautė stiprių emocijų ir pagal specnazo standartus buvo pernelyg geras ir taikus žmogus. Velnias nesivėlė į ginčą. stotingas. Toje pačioje kuopoje buvo kareivis pravarde Ūdra. O niekuomet nedalyvaujantis kivirčuose dėl kuopos lyderio pozicijų Mašina iškart grįžo atgal į patalus. Niekas. Visi pamanė. it kokia medinė marionetė. neparodydamas jokio entuziazmo ar nepasitenkinimo. Užtat jis priminė spyruokliuojantį plieno lakštą. Jis visada buvo užsidaręs savyje. Prisimenu kareivį pravarde Mašina. kai Velnias mušė vieną „jauniklį". ir jis nuėjo į tualetą. toliau jį talžė. kuriame vyko nuosprendis. Kartu kiekvienas žino. O Mašina vėl nugrimzdo į tylą. kurie netrokšta lyderiauti.Kiekvienoje kuopoje būna po kelis kareivius. kai visi mušė Velnią ir Žvairį. Jo reakcija buvo neįtikėtina. Visiems buvo aišku. Kai dar šauktinis jis pirmą sykį peršoko per rankšluostį. savo dideliais grėbliais į šalis išstumdė minią ir tarė: „Leiskit . Tą naktį. Jis visada tinkamai atlikdavo savo darbą. . Mašina priėjo prie jo ir tarė: „Pakaks". timptelėta už virvelės. Taip viskas ir buvo. kokią didžiulę jėgą jie viduje slepia.jam įkrėsiu. Jį perliejo vandeniu ir paskui kokį pusvalandį nebelietė. simpatiškas. atrodė. kai šis perlinko pusiau ir nudribo it beformė masė. kai pamatė. Mašina gulėjo savo lovoje ir nedalyvavo muštynėse. Šis kareivių tipas būrio hierarchijoje paprastai būna greta viršūnių. gero kūno sudėjimo. Jo jėga atrodė sprogstama. ir niekas nedrįsta jų užkabinti. bijojo būti teisiami už nužudymą. kad Mašinos neapykanta Velniui dar iš esmės neatsiskleidė. nepasižymėjo didele jėga. „seniai" jį sutiko kaip įpratę." Galingu kumščiu jis tvojo Velniui į pilvą. Paskui. retai pačioje viršūnėje.pasakė 55 . liovėsi mušęs ir išsinešdino. kad Velnias atgijo. Visi bijojo jį pribaigti. nedrįsdavo užkabinti Mašinos. Sykį. Jis nebuvo itin stambus ir. Galų gale jo kantrybė išseko. kurie garsiai nereiškia savo nuomonės ir nesiekia didelės įtakos. kad jau užmušė tą žmogų. net Velnias.

it žaibas. jis buvo „senių" valdžioje. rankos nukarusios. ir tada Ūdra tvojo vienam iš jų į žandikaulį taip. Tačiau jis buvo nepaprastas žmogus. Kai jie būdavo atpalaiduoti. Jis niekada nelindo į būrio reikalus. kol „seniai" nuo viso to pavargo ir paliko jį ramybėje. Kaip gražiai jis juos mušė! Jei tai matė karininkai. nes nevalia leisti mušti vienam kito. Šie prarado budrumą. kuri iškėlė jį virš mums įprastų standartų. Jis atsisakė. Kai visa kuopa mušė Velnią. kad atsipalaidavęs nejaučia skausmo. Dar tą pačią naktį. Trečias pats atsitraukė. Po šešių mėnesių jie pasiūlė jam vietą pačioje viršūnėje. Po keleto metų susitikęs vieną vyruką iš specnazo sužinojau. Daugiau jo niekas nelietė. Jis galėjo išmušti žmogui dantis. Bet jis instinktyviai atpažindavo juos visus. ir vėl. jie suvyniojo jį į antklodę ir žiauriai sumušė. Kai Ūdra miegojo. Jie užpuldavo jį tamsoje. Jis ištvėrė daugybę sumušimų. Tada netikėtai . O tada įsūdydavo Ūdrai tris paras arešto. kaip visada tylomis. Ūdra smogė į dantis kitam. kuopos vadas tiesiog žavėjosi Ūdra ir palydėdavo šį su pritarimo šypsena veide. negeidė ir nenorėjo lyderiauti. kad jis negalėtų pažinti užpuolikų. Jis įsitvėrė diržo. Atrodydavo. Ūdra prie to neprisidėjo.baisus triuškinantis smūgis. ir vėl. tai trenkdavo šiam į dantis. kad tasai be žado išsitiesė ant žemės. ir šie jo negailėjo. Jis turėjo ir neįprastus raumenis. Jei jie puldavo jį dieną. Jis atsisakė ir grįžo namo į atokų kaimą Sibire. Keletą kartų jis tvojo „seniams" visos kuopos akivaizdoje ir net matant karininkams. Bet jeigu jis susitikdavo „senį" vienui vieną. kad Mašina gavo pasiūlymą tęsti tarnybą su sportininkais profesionalais. darė tą patį. O Ūdra pasiūlymą 56 . Tai truko gana ilgai. tarsi rengdamasis įvykdyti jų įsakymą. jis ne itin smarkiai priešinosi. Jis smogdavo netikėtai. Jis niekada nesimušė su jais ir visada vengė jų grupių. net pagal specnazo standartus. žvilgsnis į žemę. ir trečią. tai priminė šlapią mazgotę. kad stovi atsipalaidavęs. Tikriausiai tai buvo jo charakterio savybė. bet atrodė. kai jis miegojo. Kol jis krito. Jie mušė jį ir antrą naktį.jie. Jei vėl susitikdavo.

karatė. Specnazas gerbia žmones. ir jie pliekiasi vienas su kitu be taisyklių. viską lemia fizinė prievarta. kurie stiprūs ir rodo drąsą. Kartais grumiamasi iki kraujo. . niekam nedalyvaujant: jie nueina į mišką ir ten mušasi. Konfliktas gali kilti netikėtai. jam leidžiama nešiotis rimbą kaip 57 .priėmė ir dabar tarnauja viename geriausių specnazo dalinių. legalių susirėmimų. Bet kai visi jau nusipelnę gerą nuomonę.irgi visada sulaukia geros nuomonės. nesiimdamas smūgių į veidą. Ištisos karių kuopos sueina krūvon. Žmogus. Yra vienas labai veiksmingas lyderio išsiaiškinimo būdas susirėmimas rimbais. kad jis sugeba meistriškai valdyti šį įnagį. mongolas arba čigonas) įrodo. išnaudodami visas gudrybes. kol vienas iš karių pasiduoda ir pripažįsta esąs nugalėtas. Bet jei kareivis (paprastai kalmukas. sambo. treniruodamasis esminiam darbui . kuris gali ilgiau už kitus ištverti be maisto ir vandens. vis dar bėga. Kitais kartais mušamasi tol. . kurie rizikuoja. Štai specnazas ypač žavisi sportu. kuris. kad jis geresnis už kitus. kuriais specnazo kareivis gali apginti savo poziciją hierarchijoje. kai visi kiti griūva. nepaisydamas nuovargio.žudyti svarbiausias politines ir karines figūras priešo stovykloje. Tai vienas iš senovinių čigonų tarpusavio santykių išsiaiškinimo būdų. Bet esama taip pat ir atvirų. Du lyderiaujantys kareiviai gali tarpusavyje grumtis slapta. kai vienas kitą išdavikiškai užpuola. kuris geriau už kitus šaudo. tęsiasi kova tarp geriausiųjų. toliau už visus nuskriejančiam oru ant motociklo arba ilgiau išlaukiančiam prieš išskleidžiant parašiutą. kurių specnazas juos išmokė: boksą. Iš odos nupintas kelių metrų ilgio rimbas specnaze yra retai pasitaikantis ginklas. Žmogui. • * * Esama ir kitų būdų. Ir jei žmogui nėra kito būdo parodyti. arba delnu įkalančiam vinis į lentą.pagarba užtikrinta.

Jis tvirtai tiki žmogiškos prigimties ydingumu ir žino (iš savo patirties). Kur kas paprasčiau nepasitikėti draugu (arba kuo nors kitu). jų kraujo troškimą ir nežmoniškumą. žinoma. trunkantis mėnesius ir net metus. apie kurias eilinis žmogus neturi supratimo. specnazo nuomone. turime atsižvelgti į tą paprastą faktą. specnazo nuomone. pavojingiausia. žmogus gali pulti prięš artėjantį traukinį. tokiose kaip baisus badas. tada sudėtingiausioje situacijoje nebus sudaužytų iliuzijų. kiekvienas grumiasi už save. • • • Kai kalbame apie specnazo papročius. Tipiškas specnazo kareivis . tai reiškia. Bet. negu susidurti su tuo patekus į visiškai beviltišką padėtį. nuolatos gyvenančių ties ribine žmogiško egzistavimo riba. taip atsitinka tik netikėto pavojaus atveju: pavyzdžiui. Specnazas . Kai susitinka du rimbo meistrai ir kiekvienas kėsinasi į geriausiojo laurus. kad specnazas turi savus žodžių „bloga" ir „gera" supratimo standartus. Bet kritinėse situacijose. kad jo bičiuliai yra žmogaus pavidalo žvėrys. tai ginčas sprendžiamas šiurpiose varžybose. Tai žmonės. mes. norėdamas nustumti kitą žmogų ir išgelbėti jam gyvybę. Specnaze žmogumi gali būti žavimasi už tas savybes. kurie net taikos metu rizikuoja savo gyvybe. ką jis gali padaryti tai pasikliauti savo draugu. Jau verčiau manyti nuo pat pradžių. 58 . Jei vienas žmogus padeda kitam bėdoje. Specnazo kario nuomone. Jų gyvavimas neturi jokio ryšio su daugumos mūsų planetos gyventojų gyvenimu. cinikas ir pesimistas. Būna situacijų.tai uždara žmonių. kai žmogus savo gyvybės kaina gelbsti kitų gyvastis.skeptikas. bendrija. Verčiau nebūkime pernelyg griežti smerkdami specnazo karius už jų žiaurius būdus. kuris sunkiausią akimirką gali virsti pabaisa. kad badas nėra toks stiprus. tai reiškia. kad ekstremaliose sąlygose žmogus virsta žvėrimi. kad bėda ne tokia jau baisi. Jei vienas žmogus dalijasi duona su kitu bado metu.ginklą.

Gerai maitinamas. kyla natūralus refleksas . kareivis ilgai ir kruopščiai rengiamas. visiškai niekuo netiki. Sykį patyręs šį išsilaisvinimo jausmą.Kareiviškas credo gali būti išreikštas trinare formule: nepasitikėk. yra žingsniai įstabaus pasiaukojimo herojiško žygdarbio link. Tokią akimirką kareivio sąmonė įveikia jį supantį bailumą. kuris buvo vaikomas basas po purvą ir sniegą. neprašyk. niekingumą ir niekšingumą. įžeidinėjimai ir pažeminimai. Tokia būsena atsiranda susiklosčius sąlygoms.nedelsiant priimti iššūkį. nebijok. egoistiškas kareivis niekada neatliks jokių žygdarbių. kai kareivis savanoriškai eis į mirtį. bet kalėjimuose prieš daug amžių. net paaukoti savo gyvybę gelbėdamas draugą. Už šio poelgio slypintis motyvas . karys gali atlikti žygdarbius. gerumu arba žmogiškumu. tik tas. net savo gyvybės kaina. kol ji jam parodoma kumščiu. Jie netiki teisingumu. 59 . Jis net netiki jėga. savimi patenkintas.parodyti. O kai tai išvysta. Visi sumušimai. rimbu arba šuns iltimis. visiškos laisvės ir laimės pojūtį. visiškai ją niekindamas. iš kurio buvo atimama net jo duona ir kuris kasdien įrodinėjo savo kumščiais teisę egzistuoti .tik toks žmogus gali vieną kartą parodyti. Ši taisyklė gimė ne specnaze. Tik tasai. kuriuos jis ištvėrė. nieko iš nieko neprašo. Bet jo poelgis neturi nieko bendra su įprastine kareiviška draugyste. Retsykiais specnazo kario gyvenime įvyksta kažkas panašaus į nušvitimą. įskaitant ir draugą. Kai jo sąmonė tokios būklės. savo pirmenybę prieš visus aplinkinius. Kad toks nušvitimo momentas įvyktų tam tikromis aplinkybėmis. jis visiškai nieko nebijo. kad jis iš tiesų yra geriausias. net pasigailėjimo. Joje galima įžvelgti visą specnazo kario pasaulėžiūrą: jo praktiškai antžmogišką panieką mirčiai ir tokią pat panieką visiems aplinkui. kurį jis gelbsti.

sportiškų judesių. ir dabar vilki oro desantininko uniformą.o tai sovietiniam karininkui nelabai įprastas vardas. Paskui jis įstojo į aukštąją oro desanto mokyklą Riazanėje. Kapitonas taip gerai groja gitara. Tačiau jis . Tai buvo 1969 metais. kad jis čigonas.5 skyrius KITI ŽMONĖS" Nors dauguma specnazo kontingento yra slavai. Karininko karjera buvo tipiška. tarsi ant manekeno karinės aprangos pagrindinės parduotuvės vitrinoje Arbate. Jis dėvi oro desantininko uniformą. Ir jei mes pasidomėsime juo nuodugniau. ten lankė mokyklą. Jis šoka. Jis vadovauja kuopai Sibiro karinėje apygardoje.kapitonas Robertas Rueda-Maestro . simpatiškas. kad praeiviai sustoja ir klausosi tol. Iš pirmo žvilgsnio pasakytumėte. įžvelgsime ir kai kurių kitų savybių. Tai klaida: kapitonas . Iš pirmo žvilgsnio. Tačiau Sibiro karinėje apygardoje. kad turistas iš Sovietų Sąjungos lankytųsi Ispanijoje. Ar galime įsivaizduoti. Jis gimė 1952 metais Ivanove. gerai sudėtas. Viskas labai įprasta ir pažįstama. erelio snapą primenančia nosimi ir degančiomis akimis. nėra oro desantininkų kariuomenės. kol jis liaujasi grojęs. tais laikais. kad baigęs mokyklą Robertas kurį laiką praleido Ispanijoje kaip turistas. kai Sovietų Sąjunga su Ispanija nepalaikė di60 . Jo karininko munduras guli kaip nulietas. Aukštas.ne čigonas. esti ir kai kurių išimčių. kur jis tarnauja. Dar keistesnis faktas. valdomoje Franko. kaip sugeba tik nedaugelis.

skirti agresyvioms operacijoms vykdyti. o į Riazanės aukštąją oro desantininkų mokyklą. prirašyti knygų ir straipsnių apie juos Sovietų Sąjungoje. sūnus. Ir ne į kažkokią. Net tais laikais ispanai buvo imami į oro desantininkų kariuomenę. Bet vėliau jie buvo evakuoti į Uralą ir Sibirą. • • • Pilietinio karo Ispanijoje metu tūkstančiai ispanų vaikų buvo evakuoti į Sovietų Sąjungą. suformuotoje iš 8-ojo oro desantininkų korpuso. kai šiek tiek gyveno kapitalistinėje valstybėje. Tačiau viso to pakako. jie netrukus tapo sovietinių karo mokyklų kursantais. kad po to. Šie faktai yra atsakymo raktai. Gerai žinomas pavyzdys . Tikslus evakuotų vaikų skaičius nežinomas.Rubenas Ruis Ibarruri. kur Ispanijos komunistų partija (Stalino kontroliuojama) organizavo jiems specialias mokyklas. Doloresos Ibarruri. gynybiniame kare šie daliniai. Tai buvo tipiškas to meto jaunuolių likimas. Visas raktų rinkinys duoda mums teisingą atsakymą be pavojaus apsirikti. Bet pats keisčiausias dalykas visoje šioje istorijoje yra tai. Nuo to laiko pranešimai apie vaikus iš Ispanijos labai retai pasirodydavo sovietinėje spaudoje. kad būtų galima nufilmuoti keletą pilnametražių filmų. Kadangi buvo jauni. Pateikiami skaičiai labai prieštaringi. 61 . atsidūrė 8-ajame oro desantininkų korpuse. Ispanijos komunistų partijos generalinės sekretorės. jaunuolis galėjo įstoti į sovietinę karo mokyklą. pavyzdžiui. tad buvo performuoti į gvardijos šaulių divizijas ir panaudoti gynybiniuose mūšiuose prie Stalingrado. Leitenantas Ibarruri buvo nukautas. buvo nereikalingi. Šis kapitonas specnazo karininkas. Rubenas Ibarruri. kai tarnavo 35-ojoje gvardijos šaulių divizijoje. Tiesa.plomatinių santykių? Robertas Rueda-Maestro buvo Ispanijoje kaip tik tuo metu ir turi tam tikrą supratimą apie šią šalį.

be abejonės. nuo ankstesniųjų besiskirianti tuo. kad dauguma pirmosios generacijos Ispanijos vaikų liko Sovietų Sąjungoje be jokios galimybės išvažiuoti. Agentas .agresyviausioje pasaulyje. Jo žmona 62 . kai kurie tapo vadovaujančiomis figūromis Kubos žvalgyboje . Bet tarp jų yra tam tikra dalis žmonių. kad mes kol kas kalbame apie įprastus specnazo būrius ir nepradėjome aptarinėti „agentų". Dauguma Kubos kariuomenės. Kai kurie šios mokyklos absolventai GRU ir KGB buvo naudojami kaip agentai „nelegalai". gimusių Sovietų Sąjungoje. Stasovos tarptautine mokykla. užverbuotas sovietinės žvalgybos. o paskui išsiųsti juos į Afriką ir Centrinę Ameriką kaip kubiečius kovoti prieš „amerikietiškąjį imperializmą". Robertas . jo tėvus turėti įkaitais. kad kai jaunuolis siunčiamas į užsienį su rizikinga misija. Tačiau būtina pasakyti. Kai kurie iš šios mokyklos absolventų vėliau tapo asmeniniais Fidelio Kastro apsauginiais. Sovietinė vyriausybė daugybe įvairiausių būdų pasinaudojo antrąja ispanų karta operacijose užsienyje. Turiu pabrėžti. buvo įkurta Ivanovo miestelyje. Juk komunistams labai svarbu. Kitos pilietybės jis neturi ir niekada neturėjo. turinčių ruses žmonas ir vaikus. duoti jiems laiko išstudijuoti šios šalies papročius ir aklimatizuotis. Dėl kažkokios priežasties kapitonas Robertas Rueda-Maestro tarnauja Uralo karinėje apygardoje. ir karinį SSRS ginkluotųjų pajėgų laipsnį. gimė nauja sovietinių ispanų karta.Sovietų Sąjungos pilietis. Vienas iš labai veiksmingų būdų . tarnaujančios užsienyje. D.pasiųsti sovietinius ispanų jaunuolius į Kubą. žiaurumu ir klasta lenkiančioje net jos mokytojus iš GRU ir KGB.* * * Viena tokia specialioji mokykla. kubiečiai. kad pastarieji neturėjo tėvų SSRS.tai užsienio valstybės gyventojas. pavadinta E. šeštajame ir septintajame dešimtmetyje. Bet vėliau.

tokiomis kaip Štokas. Buvo daug vokietaičių iš nuo seno gyvenusių Rusijoje vokiečių. ir nėra nieko nuostabaus. Vienintelė išimtis . ko kitomis aplinkybėmis nė už ką nebūtų darę. Čia reikalingi kitokie vokiečiai. 1979 metų surašymo duomenimis. suprantama. Sovietinės slaptosios tarnybos daugeliui iš jų padėdavo įsikurti ir susituokti. Bet dauguma šių vokiečių atvyko j Rusiją prieš du šimtus metų. ypač jo pabaigoje. Švarcas. Belaisviai buvo laikomi pačiomis nežmoniškiausiomis sąlygomis. Karo metais. Specnazas ieško ir randa . Šių sovietinių vokiečių istorija taip pat susijusi su karu. gimusių Sovietų Sąjungoje. o privalumas siekiant tolesnės karjeros. bet akivaizdžiai užsienietiškos kilmės. vis dėlto jų buvo gausu. Todėl dabar Sovietų Sąjungoje auga antra karta 63 .specnazas. Tai buvo žmonės. ir specnazas jais nesinaudoja. ir jų taip pat esama Sovietų Sąjungoje. Sovietų Sąjungoje gyveno 1 846 000 vokiečių. Turinčiam Ruedos-Maestro pavardę labai sunku padaryti karjerą bet kurioje iš sovietinių ginkluotųjų pajėgų rūšių. Ir nors tokių žmonių dalis buvo nedidelė. Raudonoji armija paėmė į nelaisvę daugybę vokiečių kareivių. Vaisas ir panašiomis. kurie liko gyvi. SSRS teritorijoje. žmonių. Būtent todėl kapitonas tarnauja normaliame specnazo dalinyje kaip paprastas sovietinis karininkas. kur tokia pavardė yra ne trūkumas. kad kai kurie iš jų darė tai. kurie. jo vaikai gimė. • • • Specnaze teko sutikti žmonių su vokiškomis pavardėmis.tai labai lengva daryti Sovietų Sąjungoje . išleisti iš lagerių bijojo grįžti į Vokietiją ir apsistojo Sovietų Sąjungoje.žmonių. kartais net nužudę savo draugą arba privertę jį nusižudyti. buvo sovietinių slaptųjų tarnybų sąrašuose ir jų išnaudojami. Daugelis iš tų. kaip ir jis pats. žiauraus Gulago režimo privesti prie ribos ir darę nusikaltimus prieš savo nelaimės draugus belaisvius.rusė.

kurie. yra sovietiniai žmonės. kalba.sovietinių vokiečių. Kokiais keliais jie ten patenka. Tokie žmonės. korėjiečių. gimusių Sovietų Sąjungoje iš užsieniečių tėvų. Užtat galima neabejoti. Jūs galite netikėtai susitikti net tikrą kiną. kad specnaze esama grupių. 64 . suomių ir kitų tautybių žmonių. lietuviais. kurdų. Labai tikėtina. vokiečių būrį ar ispanų kuopą. greičiau išreiškiant draugiškumo ir šmaikštaus humoro dvasią. iš kur kilo šis pavadinimas. jis vartojamas be jokio rasistinio šešėlio. bet po senovei trokšta kiekvieno iš jų atžvilgiu turėti įkaitų. mongolų. kurių kilmė tokia pat. norint atskirti žmones. kurių galima rasti daugelyje specnazo būrių. Tai ir yra to tipo jauni vokiečiai. sukurtų grynai tautiniu pagrindu. estais. Specnazas pasitiki savo kareiviais. nežinau. kad kiekvienas jų Sovietų Sąjungoje turi karštai mylimą šeimą. bet užsieniečiai jį priima ir neprieštarauja. kad tokie galėtų būti suburti prispyrus reikalui ir įmanoma. kita vertus. tik užsienio kilmės. latviais. • * • Labai retai. gruzinais ir uzbekais. Dar specnaze yra turkų.specnaze gana didelė kareivių. Šios tendencijos rezultatas . Mano akimis. papročiais ir manieromis ryškiai skiriasi nuo kito kontingento specnazo kareivių. gimusių Sovietų Sąjungoje iš tėvų. gimę Sovietų Sąjungoje iš sovietinių tėvų. Nežinau. graikų. šiuos būrius iš tiesų sudaro gana marga kompanija. kaip ir ispanų bei vokiečių. viena vertus. dalis. ukrainiečiais. pavyzdžiui. padariusių nusikaltimų prieš vokiečių tautą. savo išvaizda. Mišinyje su sovietinėmis tautybėmis. SSRS piliečiai. žinomi kaip „kiti žmonės". bet vis dėlto pasitaiko jaunų sovietinių italų. daugiausia rusais. Man niekada neteko girdėti apie kokius nors grynai nacionalinius specnazo junginius. Bet to patvirtinti aš negaliu.

jei jis rodo sovietinės sistemos privalumus. Tai reiškia. Kokia nauda valstybei. Tas pat taikoma ir biliardui. kuris yra naudingas valstybei. užsiimančių kultūrizmu.6 skyrius SPORTININKAI Sovietų Sąjungoje sportas nacionalizuotas. o visos visuomenės interesams. nerengs sportinių varžybų. Yra tam tikras skaičius asmenų. Tai individualistų veikla. Kuriems galams valstybė eikvos nacionalinius išteklius tam. neapdovanos nugalėtojų prizais ir nereklamuos pasiekimų šioje srityje. Individo ir visuomenės interesai kartais labai skiriasi. Štai kodėl kultūrizmas toks populiarus Vakaruose. kad kažkas taptų stiprus ir gražus? Taigi valstybė neišleis nė vienos kapeikos šiems reikalams. Kai kurie žmonės nori būti stiprūs. kad jis skirtas ne tam tikrų asmenų. kad švaistytų pinigus šioms sporto šakoms? Dėl tų pačių priežasčių Sovietų Sąjunga nieko nedaro neįgaliųjų sporto labui. Valstybė aukščiau laiko visuomenės interesus ne tik sporte. kurių vienintelis tikslas . padeda paprastiems žmonėms kaip nors 65 . simpatiški ir patrauklūs. Sovietų Sąjungoje ji vargiai vegetuoja. Sovietų Sąjungoje skatinamas kiekvienas sportas. golfui ir kai kurioms kitoms šakoms.atsipalaidavimas ir mėgavimasis. nes tokia veikla šaliai neduoda naudos. palyginti su bet kuria kita sistema. O kam? Kad invalidai būtų laimingi? Užtat toji pati šalis išleidžia milžiniškas sumas sportui. nei teisių burtis į savo draugijas ir asociacijas. tačiau jie neturi nei lėšų. bet ir kitose srityse.

numeryje su tam tikru pasipiktinimu iškėlė šią temą.jie visi populiarūs. Valstybė pakankamai turtinga. nes tai nebūtų paslaptis. šuolius su parašiutu. tinklinis. Tokie „sportininkai mėgėjai" uždirba didžiausias pinigų sumas. kad jis gali įveikti distanciją per dešimtąją sekundės dalį greičiau už amerikietį arba kad jis sugebės iššokti puse centimetro aukščiau negu jo varžovas iš už vandenyno. boksą. rugpjūčio 6 d. surinks asmeninę trenerių. jei sumos būtų nedidelės. karatė. Krepšinis. Šis klausimas Sovietų Sąjungoje erzina daugelį. kuris gali pritraukti milijonus žiūrovų. Sovietų Sąjunga palaiko bet kurį reginių sportą. vandensvydis . 625 pasaulio ir 182 olimpiniai čempionai.ledo ritulys . vadybininkų ar mokslinių konsultantų grupę. duomenimis). kilogramais arba gramais. sambo. turtingiausia ir didžiausia su sportu susijusi draugija Sovietų Sąjungoje . Pats agresyviausias žaidimas . sekundėmis. Ji taip pat remia visas komandines žaidybines sporto šakas. biatloną. Jei sportininkas teikia nors šiek tiek vilčių. kur pasiekimai matuojami minutėmis. kad leistų pinigus savireklamai. karinę trikovę ir pan. centimetrais. stiprina valstybės. valstybė tokiam atletui sukurs bet kokias reikalingas sąlygas: ji pastatys jam personalinį treniruočių centrą. kilometrais. kiek būtent. Šio klubo narių gretose 850 Europos. gydytojų. lėktuvų ir sklandytuvų pilotavimą. Galų gale ji palaiko bet kurią sporto šaką. tačiau slepiama. 66 .Centrinis armijos sporto klubas (CSKA). tiesiogiai susijusią su karinių įgūdžių plėtojimu: šaudymą. Sėkmingiausia. karinį ir policijos aparatą. priversti juos pamiršti viską ir gėrėtis sovietiniais gimnastais.užsimiršti nuo kasdienių rūpesčių. dailiojo čiuožimo meistrais ar akrobatais. Jie pasiekė 341 Europos ir 430 pasaulio rekordų (visi skaičiai 1979 m.yra tikriausiai dar didesnė nacionalinė religija negu komunistinė ideologija. Sovietų Sąjunga pasirengusi paremti bet kurią sporto šaką. Net „Literaturnaja gazeta" 1986 m. metrais. sausio 1 d.

" Štai todėl iš dvylikos geriausių Sovietų Sąjungos boksininkų dešimt . Kiekvienas sovietinis „sportininkas mėgėjas". atsižvelgiant į jo lygį. gauna papildomą atlyginimą įvairiomis formomis . „kelionpinigius" ir taip toliau. Bet nė vienas iš šio armijos boksininkų dešimtuko nebuvo CSKA išaugintas sportininkas. Tai patvirtina net „Pravda" (1985 m. Jei priskaičiuotume 67 . kad jis. parašiutų sportu.iš armijos klubo. pasirodantis kiek geriau negu vidutiniškai. ir neblogai. Bet Sovietinė armija jam irgi moka. kad Sovietinė armija geriausiai parengia aukštos klasės sportininkus. Atletui CSKA labai patrauklus tuo. jau nebegalėdamas ilgiau sportuoti tarptautiniu mastu. Sėkmės paslaptis slypi milžiniškuose Sovietinės armijos ištekliuose. „sportinei aprangai". „Spartak" arba „Burevestnik".„papildomam maitinimuisi". vyresniojo seržanto.Šie rezultatai neliudija. kaip ir anksčiau gali išsaugoti savo laipsnį ir atlyginimą. Kuo jo rezultatai geresni. suteikiamas seržanto. tuo aukštesnis laipsnis. „Mėgėjas" už malonumą sportuoti gauna daug daugiau negu gydytojas arba patyręs inžinierius. Daugelyje kitų klubų jis prarastų viską. kad jis pasieks Europos lygį. „Pravda" atskleidžia.suteikia jiems karinį laipsnį. Tas pat vyksta su ledo rituliu. sportininkas gali skirti sportui tiek laiko. rugsėjo 2 d. Kaip armijos klubas įsigudrina prisivilioti sportininkus? Pirma . už jo karinį laipsnį ir tarnybą. plaukimu ir daugeliu kitų sporto šakų. Gavęs karinį laipsnį. su sąlyga. ir jis tuoj pat perviliojamas į CSKA. prisijungusiam prie CSKA. ir kartu jis bus laikomas mėgėju. nes profesiniu požiūriu jis kariškis. viršilos arba karininko laipsnis. Kiekvienam atletui. Visi jie buvo suvilioti iš kitų šalies klubų: „Trudovyje rezervy". kur šuo pakastas: „Užtenka pasirodyti bet kuriam net ne itin perspektyviam boksininkui.). globojama KGB) ir vienas iš sporto klubo „Trud". kiek nori. vienas iš „Dinamo" (sporto draugija. Ką duoda tokia politika? XIV žiemos olimpinėse žaidynėse sovietiniai sportininkai iškovojo 17 aukso medalių.

Specnazas . Kadangi sportininkais rūpinamasi. Pageidautina. jie dėkingi už turtingą klubą. jis tęstųsi keletą puslapių. Ar dar kur nors pasaulyje yra kokia kita armija. kuris gerai jiems moka. jiems reikia tokio klubo. jie nedirba. Labai sunku atskirti. kad šie žmonės taikos metu galėtų lankytis užsienio valstybėse. O jei sudarytume tokį pat kariškių sportininkų vasaros olimpinėse žaidynėse sąrašą. šnipinėjimo ir ginkluoto terorizmo mišinys. tai sportininkų. mokėti jiems atlyginimą ir aprūpina juos gyvenamuoju plotu bei armijos karininkų privilegijomis? Atsakymas: CSKA ir nesuskaičiuojami jo filialai užtikrina bazę. skaičius gerokai išauga. politikos.sidabro ir bronzos prizininkus. jai reikia organizacijos su griežta disciplina ir taisyklėmis. ir organizuoja jiems keliones į užsienį. Tačiau geriausi CSKA atletai beveik visuomet yra būtent tokie. kuriame jie galėtų vadintis mėgėjais. nors niekur daugiau. Sovietinei armijai reikia labai daug žmonių. 68 .tai sporto. apdovanotų išskirtinėmis olimpinio lygio atletų savybėmis. turinčių karinį laipsnį. kuri bent priartėtų prie Sovietinės armijos pasiekimų? • *• O dabar užduosime kitą klausimą: kodėl Sovietinė armija taip pasirengusi suteikti karinius laipsnius sportininkams. kurią specnazas naudoja verbuoti geriausiems savo kovotojams. gebančios išspausti iš sportininkų kiekvieną jėgų lašą. Sportas tai leidžia. taip glaudžiai jos susipynusios. o kuri antraeilė. aprūpina juos mašinomis ir butais. Kad to pasiektų. niekada neleidžiančios jiems atsipalaiduoti. išskyrus šį klubą. Maža to. Visų pirma Sovietų Sąjunga siekia tarptautinio prestižo aukso medalių olimpinėse žaidynėse pavidalu. Žinoma. vykdyti specialias užduotis priešo užnugaryje. Antra. kuri sudėtinė dalis vyrauja. ne kiekvienas CSKA narys yra specnazo kareivis.

kad atliktų rizikingiausias užduotis priešo užnugaryje.tai taškas. Bet dauguma pasilikdavo ilgesniam laikui karinėse sportinėse organizacijose gavę seržanto ar aukštesnį laipsnį. kad sportinė kuopa ar sportinis batalionas akivaizdžiai prieštarauja savo paskirčiai. Sovietinės armijos ir karinės žvalgybos interesai sutampa su kai kurių žmonių. kur jie tarnavo. flotilės. interesais. Dauguma šių sportininkų yra kruopščiai atrenkami ir verbuojami į specnazo mokymus. Buvo panaudotos visos įmanomos priemonės. Paprastai iš jų yra reikalaujama dalyvauti šuoliuose su parašiutu. praporščikai ir karininkai netarnauja kariuomenės pulkuose. armijų ir flotilių štabai . Karinių apygardų. Ten surašomi kareiviai. kariuomenės grupės ar laivyno. apygardos. kiekvienos karinės apygardos. * * * Po Antrojo pasaulinio karo. laivynų ir panašios sportinės komandos egzistuoja kaip nepriklausomi daliniai. 69 . kiekvienos kariuomenės rūšies ir laivyno štabai subūrė sportinius batalionus. Sovietinė karinė žvalgyba geriausius savo žmones rinkosi iš šių sportinių dalinių narių tarpo. kariuomenės grupių. Kai kurie iš šių sportininkų buvo pašaukti į karinę tarnybą ir baigę tarnybą pasitraukdavo iš armijos. Todėl sportininkų daliniai buvo išformuoti. Jie atlieka savo tarnybą sportinėse komandose vadovaujami apygardos štabo.sportininkų kuopas. Šis pakeitimas buvo grynai kosmetinis. Jie galėtų atkreipti nereikalingą dėmesį iš šalies. seržantai. trokštančių visą savo gyvenimą paskirti sportui. kurių darbas buvo ginti konkrečios armijos.Specnazas . brigadose ar divizijose. įgavus daugiau patirties. Šie milžiniški sportininkų junginiai buvo tiesiogiai kontroliuojami Gynybos ministerijos. kuriame valstybės. Septintojo dešimtmečio pabaigoje tapo aišku. sportinę garbę. kad būtų surinkti į būrį geriausi sportininkai. o į jų vietą atėjo sportinės komandos.

kad specnazas yra visiškai atskiras darinys. 70 . kurios gina savo apygardos. laivynų ir flotilių sporto sekcijose ir komandose esama labai didelės dalies sportuojančių moterų. kuris privertė save kiekvieną dieną bėgioti. grupės ir kitas panašias komandas. ir kuris savo raumenis treniravo. Su tuo nepasiginčysi.tai žmogus. Sportininkas . Nepatyręs žmogus. užsikrėtęs rungtyniavimo dvasia. uždaroje gerai saugomoje patalpoje jie mokosi topografijos. kaip ir vyrai. Jie reguliariai slapta siunčiami po vieną. turintis didžiulę valios jėgą. kurios reikiamu momentu gali virsti grėsmingais koviniais daliniais. nepastebės nieko neįprasta. jį sunku užklupti iš pasalų. grupės ir 1. armijų. žiūrėdamas į karinės apygardos. po du ar grupėmis arba net pulkais į atokius rajonus ir ten dalyvauja treniruotėse. * * * Karinių apygardų. vėl tapdami nekaltomis sporto sekcijomis ir komandomis. Kiekvienas sportininkas ir kiekviena grupelė turi savo individualias užduotis ir telkiasi į jas: bėgioja. Kaip ir vyrams. grupių. Bet vėliau. jos verbuojamos į specnazą.sambo.1. plaukioja. labiau pasitiki savo jėgomis. o vėliau jie tykiai ištirpsta. garbę. kol netekęs jėgų griūva nuo išsekimo. radijo ryšio. šokinėja ir šaudo. šaudymo. jis greitai reaguoja į aplinkybių pasikeitimą ir ne taip pavargsta. neatsižvelgiant į pagrindinę savo sporto šaką. mechanizmų valdymo ir kitų specialių dalykų. treniruočių metu ir paskelbus pavojų. Pasak generolo pulkininko Šatilovo. narsesnis. trokštantis nugalėti varžybose arba mūšyje kur kas labiau už eilinį žmogų. vakare. Specnaze sportininkų profesionalų kuopos ir pulkai egzistuoja tik laikinai. kol visiškai apleido jėgos. bėgimo ir plaukimo įgūdžių. moterims suteikiami kariniai laipsniai ir. sportininkas mūšyje yra energingesnis. Taip atsitinka todėl. kuris įveikė savo tingulį ir bailumą. Aukštos klasės sportininkas yra visų pirma žmogus.

olas ir tas kliūtis. iš kurių sovietinė komanda laimėjo 22. šaudymu. įprastinio specnazo dalinio eilinis negali lankyti vietų. tokios kaip: sambo. Jos užsiiminėja įvairiomis sporto šakomis: šuoliais su parašiutu. * • • Tam. ir panašiai. kurią jie taiko. apie miškus. kurias reikia įveikti. motokrosu ir panašiai. Užtat jei tokioje pat situacijoje žmonės pamatys grupę sportiškos išvaizdos merginų. tai gali sukelti įtarimą. Žinoma. šaudymas ir kai kurios kitos. pagrįsta psichologiškai ir strategiškai: jei karo metu priešo užnugaryje pasirodė grupė aukštų plačiapečių jaunuolių. Užtat aukštos klasės profesionalus sportininkas tokių galimybių turi. Jūs turite gerai nusimanyti apie vietinių gyventojų įpročius. kad kare jus lydėtų sėkmė.Įprastiniuose specnazo daliniuose moterų nėra. kurioje teks veikti. kalbą. taktiką. kuriose jam karo atveju tikriausiai teks grumtis su priešu. Sovietinė armija naudojasi tokiomis galimybėmis. nes visi vyrai turi būti fronte. Ten buvo kovojama dėl 26 aukso medalių. susijusi su specnazUy privalo užsiimti keletu susijusių sporto šakų. plaukimu. jums būtina gerai išmanyti teritorijos. lėktuvų ir sklandytuvų pilotavimu. Pavyzdžiui. ir kai kurios iš jų privalomos. Bet profesionaliuose specnazo sportininkų daliniuose moterys sudaro apytikriai pusę. Kiekviena moteris. programą. upes. Turite žinoti priešo karinių būrių ir policijos dislokaciją. gamtines sąlygas: vietovės ir klimato ypatumus. kalnus. apie galimybes slapstytis. Šios moterys turi treniruotis drauge su vyrais pagal tą pačią dalykų. pamiškes. Tai. pavojaus ar nuostabos tikimybė bus menka. tarpeklius ir griovas. 1984 metais Prancūzijoje vyko XII parašiutų sporto pasaulio čempionatas. bėgimu. kad specnazo sportininkų profesionalų junginiuose esama tiek daug moterų. būtinų veiksmams priešininko užnugaryje. „Sovietinė komanda" 71 . be savo pagrindinės šakos.

trys praporščikai.faktiškai buvo SSRS ginkluotųjų pajėgų komanda. Komandos treneris. Ir ką aukštoji sovietinė vadovybė pasiųs įvykdyti šios užduoties? Atsakymas: po parašiutinio sporto pasaulio čempionato ji turi puikiai tuo tikslui parengtą komandą. Keistas teiginys. Jėgos. Antra. Imkime tris atvejus: sovietų vyriausybė laikinai pasiuntė kariuomenę į Čekoslovakiją. kad sportas pagerina ryšius tarp valstybių. kad pagerėtų ryšiai su nacistais? Dabar kiekviena šalis turi rimtų priežasčių nepriiminėti jokių sovietinių karinių sportininkų savo teritorijoje. Sovietinis žurnalistas. kodėl prieš Antrąjį pasaulinį karą niekam neatėjo į galvą pasikviesti vokiečių parašiutininkų iš SS į savo šalį tam. Bet iki to laiko. žinoma. Sovietų Sąjunga įvedė „ribotą" kariuomenės kontingentą į Afganistaną. tikime sovietų vyriausybe ir žinome. buvo pulkininkas. pavyzdžiui. kol tai įvyks. turinčios išvesti jas iš kovinės rikiuotės. vyresnysis praporščikas. Ją sudarė penki vyrai ir penkios moterys: kapitonas. Ši „sportininkų" komanda leido laiką Paryžiuje ir Prancūzijos pietuose.vienintelė šalis Europoje. lydėjęs komandą. pulkininkas kaip kubiečių komandos treneris. Jei yra taip. jei į Afganis- 72 . Dažnai skamba pareiškimai. sauganti strategines branduolines raketas požeminėse paleidimo šachtose. Sovietinė armija turi neutralizuoti Prancūzijos branduolinį potencialą. SSRS neturėtų būti teisiama dėl jos praeities. jos gydytojas ir visas techninis personalas buvo sovietiniai karininkai. bus specnazo jėgos. o dar ten buvo ir kitų sovietinių karininkų. kad kilo karas. Tarkime. yra gera dingstis „laikinai" neįsileisti Sovietinės armijos į bet kurią laisvą šalį.būtų daugiau priežasčių nerimauti. Labai įdomi ir labai naudinga kelionė. Prancūzija . Mes. tikriausiai pats svarbiausias Europoje. Šios šachtos yra ypač svarbus taikinys. Sovietinių vadovų mintis buvo aiški: žodis „ribotas" visus nuramins . be pačios Sovietų Sąjungos. kad po tam tikro laiko Sovietinė armija bus išvesta iš Čekoslovakijos. vyresnysis seržantas ir keturi seržantai.

. Klausiau jų: jei Sovietų Sąjunga būtų okupavusi Švediją. * * * Daliniai.jei atsisakote pripažinti de jure. Jie sudaryti iš geriausių žmonių (kai 73 . Tada kodėl. kurių dalis vyksta okupuotų Baltijos šalių teritorijoje? Į šį klausimą atsakymo nesulaukiau. ar jie būtų vykę į olimpines žaidynes Maskvoje? Jie vienbalsiai pasipiktinę atsakydavo: „Ne!" Bet jei dalis žaidynių vyktų Maskvoje.pasakė sovietiniai vadovai. specnaze yra tarsi elitas elito viduje. Jie laikė save principingais žmonėmis. būtų neblogai apriboti sovietinių pulkininkų. . klausiau aš. Latviją ir Lietuvą. jie važiuoja į olimpines žaidynes. ar jie važiuotų į okupuotą Stokholmą? Čia jų pasipiktinimas buvo beribis. Sportas . o didysis sportas .okupuotų Baltijos šalių teritorijose. Ar po šio įvykio yra prasmės susitikti su sovietiniais lakūnais tarptautinėse varžybose ir aiškintis. Trečia. sudaryti iš profesionalių sportininkų. moteris ir senius pačiais žvėriškiausiais būdais. Tuo metu teko kalbėtis su daugeliu Vakarų politikų ir sportininkų.taną būtų įvestas „neribotas" sovietinės kariuomenės kontingentas. tai pripažinkite de f acto" Plataus masto sąmokslui padėjo sportas. atsakymas aiškus ir be jokių varžybų. „Gerai. sovietinis pilotas numušė keleivinį lėktuvą su šimtais keleivių. o dalis Stokholme. o Vakarai niekada nepripažino Sovietų Sąjungos teisių į šias teritorijas.tai didžioji politika. o kas blogesnis? Nėra abejonės. Maskvos olimpinių žaidynių metu kai kurios varžybos vyko Maskvoje. o kai kurios . ypač tų. kurie dėvi žydras beretes ir segi mažą paauksuotą parašiuto ženklelį atvartuose. kapitonų ir seržantų skaičių Vakarų šalyse. O kol „ribotas" sovietinės kariuomenės kontingentas vis dar Afganistane. kas geresnis. Juk kaip tik žmonės su žydromis beretėmis Afganistane žudo vaikus. tad nė už ką nevažiuotų į okupuotas šalis.tai politika. majorų. Paskutinio karo pabaigoje Sovietų Sąjunga užgrobė tris Baltijos valstybes: Estiją.

Knygoje aprašiau tik vieną parašiuto tipą „D-1-8". Jie pirmieji supažindinami su naujausia ginkluote ir įranga. įranga ir operacijų būdai „nuleidžiami" reguliariesiems specnazo daliniams. kad antrasis parašiutas nereikalingas. kurį aprašiau. Viena grupė buvo išmetama su parašiutais iš 100 metrų aukščio. Laikotarpis. kai tarnavau karinės apygardos žvalgybos valdybos karininku ir dažnai veikiau kaip apygardos žvalgybos viršininko asmeninis atstovas specnazo grupėse. Šokama buvo į sniegą. ką būtų galima pavadinti specnazo dalinio grupinio šuolio su parašiutais iš kritiškai mažo aukščio priešistore. Šuolis buvo atliekamas į sniegą. ir jis pats paaiškino. Tik po išbandymų. Vykdydami užduotis. su kuriais teko turėti reikalų. pirmąsyk paskelbtoje 1985 metų liepos mėnesį. Generolas. ir gali mėgautis nepalyginti geresnėmis gyvenimo sąlygomis ir daug didesnėmis privilegijomis negu kiti specnazo būriai. jie pirmieji treniruojasi veikti naujausiose ir rizikingiausiose operacijose. aprašiau savo gyvenimo laikotarpį. žinoma. ne- 74 . lapkričio numeryje generolas leitenantas Lisovas pranešė tai. Praėjus keturiems mėnesiams. Štai vienas pavyzdys: Savo knygoje „Akvariumas". kuriuos įveikė sportininkų būriai. kai sugrįžau iš „išvaduotos" Čekoslovakijos. kurie buvo atliekami nuo 1967 metų spalio iki 1968 metų kovo.olimpinio lygmens). šie nauji ginklai. žurnale „Sovetskij voin" 1985 m. prieš man įstojant į Karo diplomatijos akademiją 1970 metų vasarą. Iš esmės jie yra likusių specnazo junginių avangardas. Kiekvienas turėjo tik vieną parašiutą: tokioje situacijoje turėti dar vieną nebuvo prasmės. Aš aprašiau įprastinius specnazo dalinius.kurie . buvo tiksliai apibrėžtas: tai buvo po to. Generolas aprašė grupinį šuolį iš 100 metrų aukščio. sportininkai profesionalai turi teisę bendrauti su specnazo agentais priešo teritorijoje ir gauti iš jų pagalbos. Straipsnyje nurodytas tik vienas parašiuto tipas „D-1-8". To šuolio metu kiekvienas žmogus turėjo tik vieną parašiutą. Generolas Lisovas aprašinėjo bandymus.

Generolas Lisovas vykdė bandymus. prieštaraujančius visoms sporto normoms. kuris varžybų metu išskleisdavo savo parašiutą žemiau kaip 400 metrų nuo žemės. labai glaudžiai vienas prie kito ir labai tiksliai. Generolas Lisovas apibendrino taip: 100 metrų. prilygstančių gautiems profesionalių sportininkų. kad paprasti specnazo daliniai nepasiekė ir niekada nepasieks rezultatų. buvo diskvalifikuojamas. kad taktika.pasakė. Priešingai. grupinio šuolio iš 100 metrų aukščio idėja praturtino 75 . metais anksčiau buvo išbandyta profesionalių sportininkų kariškių. Profesionalai. vasario 23 d. Pribloškiantis rezultatas. apie kuriuos rašė generolas Lisovas. Grupinis šuolis būdavo atliekamas vienu metu iš keleto lėktuvų. Buvo planuojama šį šuolį atlikti 1968 m.5 iki 13 sekundžių. nebuvo pavartotas. Užtat jis pabrėžė tą faktą. kad ir kaip vertintume. Šį pavojingą triuką maniškis neišskirtinis specnazo dalinys atliko kur kas paprastesnėmis sąlygomis: mes šokome 13 žmonių grupe iš lėktuvo „Antonov-12" pro plačias užpakalines duris. bet dėl oro sąlygų jis buvo perkeltas į kovo 1 dieną. todėl jų parašiutai turėjo išsiskleisti dar žemiau. ir žodis „specnazas'suprantama. kad būtų kaip nors susiję su sportu. kad parodytų sportinį meistriškumą. 23 sekundės. Tuo metu negalėjau žinoti apie generolo Lisovo bandymus. šoko pro siauras šonines „Antonov-2" duris. Profesionalai šoko kur kas didesne grupe. Kariniai sportininkai šoko iš lėktuvo 100 metrų aukštyje. kad šie bandymai vyko ne dėl to. Bet dabar man aišku. kiekvienas. ir ne tam. kokiu tikslu buvo atliekami bandymai. armijos jubiliejui. remiantis taisyklėmis. Šie 50 žmonių simbolizavo Sovietinės armijos penkiasdešimtmetį. 1969-1970 metais įdiegta koviniuose specnazo daliniuose. o tai kur kas sunkiau ir pavojingiau. Nepaisant to. kurios tuo metu galiojo kaip tarptautinės sporto normos. Kiekvienas iš jų išbūdavo ore nuo 9. 50 žmonių. o parašiutininkai apleisdavo lėktuvą vos 1 sekundės skirtumu.

ir jie pasirengę veikti dar iki priešui susigaudant. gegužės 22 d. įžymus sovietinis prieškario boksininkas. Specialiosios paskirties kariai jau ant žemės. MVD ir KGB) yra nuosava sporto organizacija „Dinamo". Tai nejaugi sportininkų profesionalų būriai. o OMSBON buvo NKVD-osnazo. Prasidėjus karui „gryni" parašiutininkai išnyko. pabėgęs į Vakarus. 76 . bet ir sovietiniame baudžiamajame aparate (ankstesniais laikais žinotame kaip NKVD. Nr. kad kuris nors buvęs KGB karininkų. Per karą jis veikė priešo užnugaryje vienoje iš osnazo grupių. kaip sovietinė slaptoji policija panaudojo sportininkus.desantininkų būrius išskirtinai vertinga šuolio technika. Ne tik Sovietinėje armijoje. Ana Šišmariova buvo garsi prieškarinio laikotarpio sovietinė sportininkė. Jiems būtina tokia technika. dalinyje buvo daug sportininkų. Tikiuosi. kurį jau minėjau. kas atsitiko. kaip jis buvo vadinamas. brigada. kad galėtų atakuoti priešininką be įspėjimo. ir Ana Šišmariova įstojo į OMSBON („Sovetskij voin". buvo leitenantas ir dirbo tardytoju NKVD. smulkiau parašys apie tai. Karo metu koviniai specnazo daliniai vykdys užduotis priešininko užnugaryje. sugebantys atlikti ypač pavojingą darbą dar tiksliau ir greičiau negu paprastos specnazo grupės. 1985. Mano kolekcijoje apstu pavyzdžių. Todėl jie ir ryžtasi tokiai rizikai. MGB. įžymių prieškario rekordininkų ir SSRS čempionų" („Krasnaja zvezda". karo metu liktų bedarbiai? Prieš užbaigdamas šią temą aš norėčiau pridurti keletą žodžių apie kitokį sovietinių atletų panaudojimą teroristinėse operacijose. Ir galų gale Borisas Galuškinas. 1985 m. Štai kai kurie jos praktinio panaudojimo pavyzdžiai. dar prieš lėktuvams dingstant už horizonto. 20).). Kitas pavyzdys: „Tarp žmonių mūsų „ypatingajame". Bet KGB ir sporto klubas „Dinamo" nepakliūna į mano interesų sritį.

„Zenitas" nusipelnė didesnio dėmesio. negu jam skiriama. kad tyrinėtojas. Tačiau protarpiais jis parodo gana neįprastą agresyvumą siekiant gauti geriausius sportininkus. kad už šio klubo stovi dar kažkas. „Zenito" negalima lyginti su CSKA ar „Dinamo" pagal sportinius rezultatus arba populiarumą. padarys gana netikėtų atradimų. .Tačiau turiu taip pat paminėti labai paslaptingą sporto draugiją pavadinimu „Zenitas". Net labai tikėtina. rimtai nagrinėjantis „Zenitą" ir jo ryšius. Oficialiai ji priklauso Aviacijos ministerijai. Treniruočių bendra kryptis ir stilius labai militarizuoti ir labai panašūs į CSKA ir „Dinamo". Bet esama gana svarių priežasčių manyti.

Po penkių griežto mokymo mėnesių šie jauni kareiviai gauna savo seržantų juosteles ir išsiunčiami į reguliariąsias divizijas. 78 . Mokomoji divizija masiškai gamina seržantus didžiulei armijai. raketų batalionas ir taip toliau. mokymo bazė paruošiama priimti įsiliejantį naują kontingentą. topografų ir ryšininkų. Mokomoji divizija organizuota kaip įprasta: trys motorizuotų šaulių pulkai. Apie mėnesį trunka. Kas šešis mėnesius divizija gauna 10 000 šauktinių. Kiekviena jų turi nuolatinius etatus: generolą. išleidžiantis 20 000 seržantų per metus. kol jauni seržantai paskirstomi reguliariojoje kariuomenėje. vyresnysis seržantas ir viršila. kur disciplina ir kompetencija net labiau būtinos kaip kasdieniame ginkluotųjų pajėgų gyvenime. kurioje taikos metu tarnauja kokie penki milijonai žmonių. seržantas. Paprastai mokymai vyksta specialiose mokomosiose divizijose.7 skyrius ATRANKA IR APMOKYMAS Tarp kareivių ir karininkų stovi seržantai . tankų pulkas. Po to mokymo programa kartojasi. Kiekvienas pulkas ir batalionas moko konkrečios profesijos specialistus. priešlėktuvinis pulkas.tarpinis laipsnis su savo vidine hierarchija: jaunesnysis seržantas. praporščikus ir seržantus. Tad kiekviena mokomoji divizija yra tarsi koks didžiulis inkubatorius. taip pat tam tikrą skaičių kareivių aptarnavimo padaliniuose. seržantų mokymas yra ypač svarbus. Specnaze. karininkus. kuriuos laikinai paskirsto į pulkus ir batalionus. artilerijos pulkas. nuo pėstininkų seržantų iki žemės matininkų.

Seržantų atranką atlieka ne reguliariųjų divizijų vadai. Gavusi įsakymą iš savo viršininkų. kad paverstų šiuos vyrukus seržantais. Tada vietoj išsiųstųjų atvyksta kiti. tik jie ne ką geresni už tuos. Arba grupei duodama užduotis nueiti iš vienos vietos į kitą labai sudėtingu ir painiu maršrutu. Tam esama gana daug paprastų būdų. kur kas sudėtingiau. Būsimieji seržantai specnazui atrenkami kitaip. nes jie netinkami mokytis ir tapti vadais. Pavyzdžiui. Tokia atranka negali būti ir nėra kokybiška. vietinė valdžia tiesiog išsiunčia keletą mašinų ar vagonų šauktinių. ir atsieina daug brangiau. Bet mokomoji divizija turi labai griežtus normatyvus ir tiesiog negali išsiųsti į reguliariąsias divizijas daugiau nei penkis procentus atvykusiųjų. Kažkoks skaičius naujai atvykusiųjų iškart išsiunčiamas į reguliariąsias divizijas. o atsakingo kario nepaskiriama. kuriuos išsiuntė. To kurso metu kuopos vadas ir būrių vadai labai atidžiai atrenka (nes jiems tai gyvybiškai svarbu) tuos. Šioje masinėje gamyboje yra vienas trūkumas. mokomoji divizija turi per penkis mėnesius paversti juos vadais ir specialistais. Palyginti paprastoje operacijoje kažkas imasi koordinuoti likusiųjų veiksmus. kur kuopos vadas ir būrių vadai savo jaunus kareivius pervaro per itin kietą apmokymo kursą.ir grupė parodys savo vadą. Sulaukusi savųjų 10 000 šauktinių.kariniai komisariatai ir karinių apygardų mobilizavimo karininkai. jei darbas bus atliktas blogai arba ne iki galo per nurodytą laiką. Šis pradinis šauktinių mokymo laikotarpis vyksta atskirai nuo kitų kareivių. niekuo nesiskiriančių nuo kitų. o vietinės karinės agentūros . kurie gimę būti lyderiais. Visi specnazo šauktiniai (po labai kruopščios atrankos) patenka į kovinius dalinius. todėl mokomosios divizijos karininkai ir seržantai pasitelkia visas pastangas. Ir vėl grupė 79 . naujokų grupei liepiama pastatyti palapinę dvigubai greičiau.tačiau karo atveju ginkluotosios pajėgos smarkiai išauga. Darbui atlikti laiko skirta nedaug. neprarandant nė vieno žmogaus. Penkios minutės . prigrasinta griežtomis nuobaudomis. visą savo įsiūtį ir išmonę.

Jei kitų rūšių kariuomenėms reikia seržanto. Kiekviena kareivio diena. kur jie taps seržantais. neįmanoma tokios sistemos įvesti visose sovietinėse ginkluotosiose pajėgose. Žinoma.mokomasis dalinys . Visose kitų rūšių kariuomenėse būsimojo seržanto kelias prasideda nuo vietos. Yra dar vienas esminis skirtumas. šuoliams. ir seka maršrutu: mokomoji divizija . Vėliau tie sugrįžta į tą pačią kuopą. tu privalai išmokti jiems paklusti. bėgimui. Po kelių labai aktyvaus mokymosi dienų kuopos vadas ir būrių vadai iš grupės atrenka nuovokiausius. atrenkama griežtai individualizuotai ir to karininko. kiekviena valanda ir kiekviena minutė skiriama sunkiam darbui. Specnaze maršrutas toks: reguliarusis dalinys .reguliarusis dalinys. Bet jis turi vieną privalumą: potencialus seržantas atrenkamas ne vietinių karinių vadovų. 80 . ir pratiškai visą laiką grupė būna be vado. tik jau nešiojantį seržanto antsiuvus. netgi ne mokomojo dalinio. Tai reikštų milijonų žmonių pervežimą iš vienos vietos į kitą. Maža to.reguliarioji divizija. kliūtims įveikti. sumaniausius. bet geriausi jų siunčiami už tūkstančių kilometrų į vieną iš mokomųjų specnazo batalionų. Naujokui tai labai ilgas kelias. įžūliausius ir energingiausius. Bet jei seržanto reikia specnazuu tai kuopos vadas siunčia tris geriausius savo šauktinius į mokomąjį specnazo dalinį. * * * Mokomasis specnazo batalionas veikia tokiu principu: prieš pradėdamas duoti įsakymus. kuris po penkių mėnesių vėl gaus savo išrinktąjį žmogų atgal.būrio ar kuopos lygmeniu. kuri iš jo turi padaryti seržantą. mokymuisi. iš kurios buvo pasiųsti. tai karinis komisariatas siunčia šauktinį į mokomąją diviziją. kur jis gyvena.netrukus išsirinks savo lyderį. stipriausius. o reguliariosios kariuomenės žemiausios grandies karininkų . Mokymo kurso pabaigoje dauguma naujokų paskirstomi po šios kuopos skyrius ir būrius.

arba palaužiami stipriausi charakteriai. kad jai kyla grėsmė būti sutraiškytai išorinio slėgio. Skirtumas tarp kaskadininko. tai ji vėl išnirs virš vandens. Orumas nudiriamas taip. šis darbas teikia visišką moralinį ir fizinį pasitenkinimą. kad žmogus nuolat balansuoja ant bedugnės krašto.tik karininko nužudymas arba savižudybė. Režimą įprastinėse sovietinėse mokomosiose divizijose galima apibūdinti tik kaip žiaurų. Kiekvienas. Vado darbas . kuriems jų darbas teikia tikro pasitenkinimo. tuo greičiau ji iškils ir aukščiau iššoks virš vandens. kai buvau studentas mokomojoje divizijoje. kurie tuo mėgaujasi. Užtat likę mokomuosiuose batalionuose yra žmonės.nuolat stebėti priešais jį besantį tuziną vyrų. Norint įvertinti. užkimšta statinė bus panardinama vandenyje.įtraukti nuolatos besikeičiantį kontingentą kuo giliau. yra savo darbo entuziastai. Tokiu pat būdu veikia mokomieji batalionai. Aš jau aprašiau sąlygas specnazo viduje. rizikuojančio savo sprandu. panašiai kaip kaskadininkas patiria malonumą. kam nepatinka toks darbas. Jų užduotis . Kiekvieną specnazo mokomąjį batalioną sudaro nuolatiniai karininkai. žiaurumą reikia kelis kartus padauginti. ir specnazo 81 . Mokomųjų batalionų karininkai ir seržantai. Jų darbo esmė . jau baigusių pirminį parengimą įvairiuose specnazo daliniuose. kad jei tuščia. Pirmąsyk man jo teko paragauti. Kuo giliau ji bus panardinama.duoti įsakymus. ir į jį atvyksta po 300-400 specnazo naujokų. kuriais arba užgrūdinami. už kurio . Sakoma. kurių kiekvieno galvoje tik viena mintis: pribaigti save ar savo karininką? Tiems. atlikdamas šuolį motociklu per devyniolika autobusų. o paskui paleidžiama.Mokomųjų batalionų pagrindinė idėja gali būti išdėstyta labai paprastai. praporščikai ir seržantai. Mokomajame specnazo batalione tuščia statinė panardinama taip giliai. ilgai neužsibūna ir savanoriškai išeina į kitą lengvesnį darbą reguliariuosiuose specnazo daliniuose. kokios sąlygos yra specnazo mokomajame batalione. kiekvienas iš jų.

Šiame žmogaus pertvarkos procese yra sunkiausia jauno kareivio pyktį nukreipti tinkama linkme. Ten jis galės išlieti savo 82 . Ambasadoriumi. ką suvalgėte priešpiečiams? Specnazo daliniuose žmonės maitinami geriau nei kituose ginkluotųjų pajėgų daliniuose. sulipdyti asmenį. kad pirmojo pasitenkinimas tęsiasi keletą sekundžių. Jis gali būti pramintas Grafu. tačiau itin paplitusios bausmės per prievartą išversti skrandžio turinį. tipą. keršto troškimo. įsakymai ne duodami. Su juo elgiamasi perdėtai pagarbiai. Mokomųjų batalionų tikslas . atitinkantį specnazo standartus. pakliuvęs į mokomąjį batalioną. Grafe! Gal malonėsite susikišti du pirštus į burną? Jums iškart palengvės! Kuo labiau įžeidžiamą bausmės formą sugalvoja seržantas savo pavaldiniams. kuo įnirtingiau jis atakuoja jų orumą. Liudviku XI. ir iš to. kas liko. sklidiną sprogstamojo užtaiso iš neapykantos. net jeigu jiems netenka ištverti neoficialios. beveik visuomet kandžią. Užsienio reikalų ministru ir kuo nors panašiu. jam suteikiami seržanto antsiuvai ir jis pasiunčiamas tarnauti į reguliarųjį dalinį. tik čia krūviai tokie dideli.Po pietų jūs apsunkote.Šlovingasis prince. Kiekvienas kareivis. pykčio. o paskui. ar malonėtumėte visų akivaizdoje atsikratyti to.Gal jūsų didenybė teiktųsi iššveisti savo dantų šepetėliu išvietę? . gauna pravardę.mokomojo dalinio vado toks. Hercogu. o atsiklausiama jo nuomonės: . Cezariu. užtat antrasis tai išgyvena nuolatos. kai pasiekiamas taškas. . tuo geriau. kada jis negali ilgiau kęsti. Aleksandru Makedoniečiu. kad ir kokį stiprų charakterį ji turėtų.pažeminti ir visiškai sunaikinti asmenybę. Reikia iki žemiausios ribos apgenėti jo savigarbą. kad vyrai visą laiką alkani.

bet negauti jokio laipsnio ir galiausiai sugrįžti į savo dalinį eiliniu. ypač tas. dėl pirmavimo kiekvienoje grupėje. kad specnazo eiliniam. kaip matėme. Žmogui tai baisi tragedija . Nieko nuostabaus. Sprendimą suteikti seržanto laipsnį užbaigus mokymo kursą priima GRU karininkų komisija arba karinės apygardos. Kiekvienas. kurios teritorijoje dislokuotas duotasis batalionas.pereiti visus specnazo mokomojo bataliono išmėginimus. ši kova tampa atvira ir tikrai dramatiška. žmogus. * * * Be nesibaigiančių vado pažeminimų. Taip yra todėl. priverstas nuolatos kariauti nė kiek ne mažiau įnirtingą karą prieš savo draugus. Todėl neatsitiktinai muštynės specnaze . tarnaujantis mokomajame specnazo dalinyje.tai vieta. atsidūrusius visiškai tokiose pat sąlygose.įprastas reiškinys. ir jie liks eiliniais. Specnaze.siutą ant savo paties pavaldinių arba. laikas. o kitiems nebus suteikta jokio laipsnio. kuris tarnavo mokomajame specnazo dalinyje. kur naujokas ujamas kaip šuo. Pirmiausia tyliai varžomasi dėl aukštesnės padėties. įžeidinėjimų ir bausmių. ant komunizmo priešų. specnazo taktikos (įskaitant galimo priešininko ir svarbiausių 83 . dar geriau.tai žydra svajonė. besimokančius tuo pačiu metu. Kai kurie gaus jaunesniojo seržanto laipsnį. o paskui paleidžiamas nuo pavadėlio. esama ir kur kas rimtesnių stimulų. Be šios natūralios kovos dėl pirmosios vietos. įsiutinamas. kad į kiekvieną seržanto vietą mokomajame batalione taikosi po tris kandidatus. Sprendimas priimamas išmoktų dalykų pagrindu: politinio mokymo. žvalgybos valdyba. visai kaip audros debesis neša elektros krūvį. o juo labiau seržantui karas . slepia viduje neišmatuojamą pykčio užtaisą. Tik patys geriausieji po penkių mėnesių taps seržantais. Mokomieji specnazo daliniai . kada jam galų gale bus leista išlaisvinti visą įniršio užtaisą.

Eilinis arba jaunesnysis seržantas. ars kaip eiliniai. Jis gali bet kurį jam patikusį skirti į pareigas nesidairant į laipsnius. parašiutinio parengimo. vadovaujantis kuopai. fizinio pasirengimo. įskaitant užsienietiškus. perėjusius mokymo bataliono pragarą. masinio naikinimo ginklų ir apsaugos nuo jų. Tokia sistema įvesta visiškai sąmoningai. kad jis iš tiesų vertas šio pasitikėjimo ir kad jis iš tikrųjų geriausias. gali sulaukti vieno seržanto. o tik į pasirengimo vykdyti užduotis laipsnį. kuopos vadas gali patikėti bet kuriam iš jų vadovauti skyriams. ten gali sustiprėti disbalansas. Jei jis nebus vertas. galima skirti skyrių vadais. Karininkas. specnazo kuopa. Seržantai ir jaunesnieji seržantai. šaudymo iš skirtingų rūšių ginklų. Pavyzdžiui. Šia sistema siekiama dviejų tikslų: pirma . Visada atsiras kandidatų į jo darbą. priverstas įrodinėti vyresnybei savo pranašumą. Vadinasi. Komisija nekreipia dėmesio į tai. prieš kuriuos specnazas veikia. pažinimą). Taigi. jį nušalins. specnazo kuopos vadas gali turėti taip pat seržantų ir eilinių. tai tam tikru metu jam bus suteiktas atitinkamas laipsnis. baigusių mokymą anksčiau.specnazo reguliariuosiuose daliniuose turėti didelę atsargą pačios žemiausios grandies vadų. iš kur kareiviai atvykę. paskirtas vadovauti skyriui. tuo tarpu tik ką atvykę iš mokomojo bataliono bus naudojami kaip eiliniai. trijų jaunesniųjų seržantų ir vieno eilinio. Karo metu specnazo patiriamos aukos bus milži- 84 . Jeigu jam tai pavyks. bet taip ir nepaskirtų į vadų pareigas. išsiuntusi devynis eilinius į mokomąjį batalioną su viltimi po 5 mėnesių atgal gauti tris seržantus. ginkluotės perpratimo (žinių apie specnazo ginkluotę.taikinių. sprogmenų panaudojimo). neatsižvelgiant į jų seržanto laipsnį. kai komandiruotieji sugrįžta į savo dalinius. vieno jaunesniojo seržanto ir septynių eilinių arba penkių seržantų. Eilinius. kuriems pritrūko vadovaujamų pareigų. iš apmokytųjų devyneto vadovauti skyriams paskiria pačius geriausius. Be tik ką apmokytųjų.

baigusiųjų vadų mokyklas ir niekada iki tol negirdėjusių apie specnazą. Stalinas 85 . žemesnis laipsnis. kuris niekada nebuvo lyderiu ir niekada juo nebus. * * * Specnazo karininkai dažnai rengiami specialiame fakultete Lenino komjaunimo aukštojoje oro desantininkų mokykloje Riazanėje.lyderiui. Kiti karininkai atrenkami iš žmonių. GRU vadovybė mano. norint išsiaiškinti. kurie įstoja į minėtą fakultetą. Bet kuris skyriaus vadas arba būrio vado pavaduotojas bet kada gali būti nušalintas ir pakeistas tinkamesnių į tas pareigas. bet net ir tada jaunas karininkas bet kuriuo metu gali būti pasiųstas į oro desanto kariuomenę.kurstyti nuolatinę kovą tarp seržantų už teisę būti vadu. Lyderio negalima parengti net turint geriausią mokymo sistemą. Specnaze lieka tiktai tie. yra geriausi iš geriausių. juk niekas nemokė Hitlerio. Kiekviename skyriuje visada atsiras mažiausiai du visiškai apmokyti žmonės. kaip valdyti žmones. Po mokslų specialiajame fakultete kai kurie siunčiami į oro desantinius arba šturmo dalinius. ar studentai verti tapti specnazo karininkais. Nušalintas buvęs vadas gali būti pažemintas iki eilinio kareivio. kaip valdyti tautą. Ketveri sunkaus mokslo metai kartu yra ir ketveri metai nuolatinės patikros ir atrankos. jie tik trukdo. arba jis išvis gali prarasti seržanto laipsnį. kurie tinka absoliučiai. Lyderis gimsta lyderiu ir niekas negali jam padėti arba patarti. kad specialus parengimas būtinas bet kuriai funkcijai atlikti. ir ypač . Jam gali būti paliktas jo laipsnis. galintys imtis vadovauti bet kurią akimirką. Seržantas šalinamas iš vado pareigų tiesiog kuopos vado nuožiūra (jei tai atskiroji specnazo kuopa) arba bataliono ar pulko vado įsakymu. Šiuo atveju profesorių duodami patarimai nepadės. Antras tikslas . ar ne. Jų atrankai į šią mokyklą skiriamas didžiulis dėmesys. Profesorius yra žmogus. Tik patys geriausieji siunčiami į specnazą. Tie.niškos.

Baltarusijos operacija. jis nebaigė Generalinio štabo akademijos prieš tapdamas generolu.maršalu. Maršalas Georgijus Žukovas. Jelnia. Stalingradas. kokias savybes šie. jis nesimokė karo akademijoje. Bet jis juo tapo.raketinių pajėgų. Kuriems galams jam išsilavinimas? Ko galėjo jį išmokyti profesoriai? Kiekviename karinės apygardos štabe yra kadrų valdyba. Leningrado blokados pralaužimas. atitinkančių specnazo standartus. kad taptų jaunesniuoju karininku. Kiekvienais metais tūkstančiai jaunų karininkų. kiekvienos apygardos kadrų valdyba ieško karininkų. stiprus nepalaužiamas charakteris ir apsigimusio lyderio požymiai. nesunkiai gali pasakyti. Tačiau kiekvienas. Kiekvienas karininkas pristatomas asmens byloje. Bet tai nėra lemiamas veiksnys. tankų kariuomenės. turi. Vyslos-Oderio ir Berlyno operacijos. įsižiūrėjęs į specnazo karininkus.tai. kad taptų vyresniuoju karininku. vėliau . kontrpuolimas prie Maskvos. kuriuos žvalgybos valdyba siunčia kadrų valdybai. Jis nesimokė karo mokykloje. Kurskas. Tarp visų jo lygio generolų ir maršalų jis buvo vienintelis. atrenkant ir skiriant karininkus. inžinerinės kariuomenės ir ryšininkų . kuri atlieka didžiulį darbą tyrinėjant karininkų asmens bylas. turinčių įvairias specialybes .buvo išmestas iš seminarijos. Kriterijai. nepralaimėjęs nė vieno mūšio. Remiantis karinės apygardos štabo viršininko instrukcijomis. Pirma ir pati svarbiausia iš jų . jaunas karininkas apklausiamas kelių 86 . Tačiau jis neturėjo tikro karinio išsilavinimo. o dažnai ir keletui milijonų žmonių praktiškai visą karo laiką. žinoma. Dniepro forsavimas. žymus Antrojo pasaulinio karo vadas. kurioje surašyta labai daug. yra griežtai įslaptinti. be abejonės. pėstininkų. tiesiogiai vadovaudavo milijonui. Atvykęs į kadrų valdybą.filtruojami kiekvienos karinės apygardos kadrų valdybos filtrais. Buvo Chalchin-Golas.

Tačiau pasitaiko. armijoje ir apygardoje apie juos gali pasklisti žinių. kuriuo atrenkami karininkai. kad karininkai neatrenkami į specnazą net baigę kadrų valdybos patikrą.kadrų reikalai. Ši sistema veikia dešimtmečius. tiesiog daro stebuklus. Kasdien jie perima budėjimą iš kito karininko ir budi dvidešimt keturias valandas. pokalbis perduodamas jau karininkams iš žvalgybos valdybos. Vienas karininkas pasakys: „Perliekit jį lediniu vandeniu ir meskit į karcerį!" Kitas karininkas elgsis kitaip. Vėliau pulke. Pokalbio metu jie niekaip nepasižymi. Čia jau dalyvauja taip pat ir žvalgybos valdyba. iš atsiliekančio būrio virto pavyzdiniu daliniu ir pan. Būtent per šiuos pokalbius labai tiksliai išsiaiškinama. į sargybos būstinę atitemptas girtas eilinis. Kai kadrų karininkai aptinka tokį. kad jis bus paskirtas į bausmės batalioną . girdi. Šis žmogus sparčiai kyla karjeros laiptais ir. Tai puiki proga patyrinėti jų charakterius. tad tiesiog skiriami vadais. tuomet jo kandidatūra bus labai atidžiai svarstoma kitam darbui.iš tiesų iš tūkstančių kitų valingų ir fiziškai stiprių žmonių masės išsiskirianti asmenybė. Kiekvienas karininkas su savo daliniu turi tarnauti įgulos sargyboje ir patruliuoti gatvėse bei geležinkelio stotyse. Miesto karinis komendantas ir įgulos vadas (vyriausiasis karo vadas mieste) šiuos karininkus mato kasdien. divizijoje. o paskui perduoda jį kitam karininkui. ieškodami prasižengėlių. galima neabejoti. Tarkime. Jei karininkas vadovauja bausmės būriui ar kuopai ir pasirodo pakankamai tvirtas suvaldyti iš tiesų sunkaus charakterio vyrus. jis reaguos maždaug taip: „Nagi.patyrusių karininkų. ir būtent jie greičiausiai pasiūlys jam atitinkamą darbą. atitempkit jį čionai! Uždarykit duris ir 87 . ir visi tarnaujantys karininkai budi po keletą kartų per metus. toks ir toks jaunasis vadas žiaurus. jų nebijodamas ir nesidrovėdamas pasinaudoti savo galia. Išvydęs girtą kareivį.ne bausmės atlikti. kurių specializacija . pasirengęs užsipulti kiekvieną. ar kaip tik šis vyras . o pasirūpinti nusikaltėliais. laikomas kietai kumštyje. užtat jo dalinys. Esama ir kito būdo.

kad susigaudytum. plačiapetis vyrukas su kietais kumščiais. Jaunasis karininkas. į kurį iš karininkų jo vyresnybė žiūri palankiau. jis galų gale bus pakviestas į karinės apygardos štabą. kur su juo pasikalbės generolas ir kiti aukšti karininkai. sumalkit jį taip. Pirmyn! Arba aš su jumis padarysiu tą patį. suprantama. užtat turi iš tiesų tvirtą charakterį ir didelių fizinės ištvermės atsargų. jeigu vyrukas.šios valdybos trečiojo skyriaus (specnazo) galva. neginčijamu autoritetu. Pakviestasis karininkas greičiausia bus bėgikas. Toks.bet tik geriausių. Ilgametė žmonijos istorija rodo. tegu ir menko kūno sudėjimo. slidininkas arba atletas kurios kitos sporto šakos.karinės apygardos žvalgybos valdybos vadovas arba kad šalia jo įsitaisęs pulkininkas . Bet kuris jaunas karininkas gali būti pakviestas prisijungti prie specnazo.žmogaus psichiniai duomenys. kad generolas . kuris nebijo rizikuoti bet kuo.užmeskit ant jo šlapią antklodę (kad pėdsakų neliktų). neatsižvelgus į jo ankstesnę karinę specialybę. berniukai! Dabar ištrinkit jį sniegu. kaip tik galit. Jeigu jis pasižymi reikalaujamomis savybėmis: geležine valia.tai fizinė ištvermė. nepriklausomybe veikiant ir priimant sprendimus. Jis bus nuvestas nesibaigiančiais koridoriais į mažą kabinetą. žinoma. jeigu jis savo prigimtimi lošėjas. vyručiai. Pamokysiu jį! Spyriu į pilvą! Kitą sykį žinos. 88 . Tačiau ši savybė gali būti nepastebėta. nežinos. Idealu. netgi ir savo gyvybe. negailestingumu. O trečias veiksnys . labai didelių fizinių pastangų. neapdovanotas plačiais pečiais. bus paimtas. reikalaujančios ilgai trunkančių. jei tai būtų stambus. Žvalgybos valdybai žmonių reikia nedaug . plaukikas." Nereikia lakios vaizduotės. Antra svarbiausia savybė . kaip gerti! Dabar. kad neaukšti žmonės stipriu charakteriu pasižymi ne rečiau negu gigantai.

. .Pokalbis vyksta tvyrant ramiai nuotaikai. tarkime. . Tiesą sakant.Ką apie juos manote? . perrėžtų gerkles jų tarnyboms ir susprogdintų pačias raketas.Aš paprašyčiau aviacijos nustatyti jų išdėstymo vietas ir pasitaikius progai subombarduoti jas.Bet ten blogas oras. .Nebloga idėja. „Papasakokite mums apie save. . leitenante. kad amerikiečių armijoje esama dalinių. drauge generole.Mūsiškėmis raketomis „9K21". 89 .politinio ir karinio. labai gera. leitenante.Priešais jūsų diviziją išilgai fronto išsidėsto amerikiečių divizija.Žinoma.Taip. kaip išdėstytos amerikiečių raketos.Labai gerai. kaip jūs sunaikinsite priešo raketas? . ir stipri priešlėktuvinė gynyba.Tada aš pasiųsčiau pirmyn mūsų divizijos giluminės žvalgybos kuopą. bet nežinoma.Leitenante. . žinomų kaip „žaliosios beretės"? . Amerikiečių divizija turi raketų „Lens". Kuo jūs domitės? Kokius žaidimus žaidžiate? Tai jūs pasiekėte čiuožimo slidėmis 10 km distancijoje divizijos rekordą? Labai gerai. Kokius rezultatus praeitą kartą parodė jūsų vyrai šaudyklose poligone? Kaip sutariate su savo pavaduotoju? Ar jis ne itin sukalbamas vyrukas? Kaip su tuo susitvarkote?" Pamažu pokalbis pereina prie galimo priešininko ginkluotųjų pajėgų aptarimo ir įgauna šiokio tokio egzamino formą. Ar jums kada teko girdėti. kad surastų raketas. . leitenante. . abiem pusėms pasikeičiant šypsenomis ir juokeliais. .Prašom išdėstyti abu. leitenante.Į šį klausimą žiūriu iš dviejų požiūrio taškų . Bjaurus reikalas? . kad jūs sovietinės divizijos štabo viršininkas. teko.

Jų darbas .labai galingas ir veiksmingas instrumentas vadovybės rankose. . kas jūsų laukia. leitenante. paskirtas vadovauti bū- 90 .. O antras požiūris? . plėšikai. vaikus ir senius.kažką panašaus.Labai gerai. leitenante.paralyžiuoti priešo vadovavimo ir valdymo sistemą. nereikia baigti papildomo mokymo kurso. kaip vado. jei gausiu tokį pasiūlymą.mūsų armijos ateitis. .Jie yra samdomi amerikietiško kapitalizmo galvažudžiai. valdžia būtų praktiškai absoliuti.Jūsų vadovybei. jei mes organizuotume kažką panašaus mūsų armijoje? . atėjusiam į specnazą iš kitos kariuomenės šakos. . aš sutiksiu. . Ką pasakysite.geležinė. Jis iš karto skiriamas į reguliarųjį dalinį.Suprantu.Tai mūsų armijos dabartis.Manau. Tęskite savo tarnybą ir pamirškite apie šį pokalbį. dabar galite grįžti į savo pulką.Iki pasimatymo. . Esu įsitikinęs. apie ką mes kalbėjomės? . drauge generole. drauge generole. * * • Karininkui.Aišku. Jūsų. Tikriausiai jūs gausite tokį pasiūlymą. Jie . žinote. kad tai . Jūs pats priiminėtumėte sprendimus. moteris. . ne vadovybė už jus. Jūs.Kinijos pasienyje. drauge generole.. kad tai būtų teisingas sprendimas. Jie sudegina kaimus ir išžudo gyventojus. .Tai puikiai parengti veikti priešo užnugaryje daliniai. leitenante. O dabar iki pasimatymo. ir jam duodamas būrys. Afganistane. kuriose jaunas karininkas. Ir ką jūs pamanytumėte. suprantama. kad jūs kandidatuojate į pasienio tarnybą . leitenante. jei pasiūlytume jums galimybę tapti šios kariuomenės karininku? Disciplina . Mongolijoje.Drauge generole.. taip pat pulko vadui. žudikai ir prievartautojai. drauge generole. jei kas nors sužinos. Aš daug kartų dalyvavau pratybose. Šiaurės ledynuotojo vandenyno salose .Gerai. mes pranešėme.

praneš jų temą ir tikslus. vadovaujantys specnazui. Naktimis jis skaitys visiškai slaptas instrukcijas ir po mėnesio bus pasirengęs iškviesti pasivaržyti bet kurį iš savo seržantų. Tokiomis aplinkybėmis nėra nieko neįprasta. esama klausimų. Patirtis rodo. Taip. be abejonės. tiesiog duodamas jam daugiausia pasitikėjimo savimi suteikiančią komandą iš visų komandų: „Daryk kaip aš!" Karininkas. yra nepaprastas žmogus. kad vadas būryje yra vedlys. jei kas nors būtų sumanęs mokyti Michailą Kalašnikovą. Lygiai taip pat. ir įranga. žinoma. Kuopos vadas ir kiti karininkai jam padės perprasti tai. 91 . ieško tokių žmonių ir pasitiki jais. Tačiau jie visi žino. Jo būrys visada jaus vado charakterio kietumą. jų vadas. jis niekada nebūtų sukūręs geriausio pasaulyje tanko T-34. Vyrai visada žinos. kad jei teks bėgti dešimt kilometrų. jau nekalbant apie jo seržantus. Jam bus leista šokinėti. su kuria jis dar nesugeba elgtis. Karininkai. Čia nėra nieko stebėtino ar keisto. Karininkas negalėjo nieko žinoti apie specnazo būdus ir taktiką. Bet jaunasis vadas sparčiai mokosi drauge su savo eiliniais. ko jis iki šio laiko nežinojo. apie specnazą žinojo daug mažiau už daugelį savo vyrų. bus geriausias. kad šie karininkai be specialaus parengimo pasiekia daug geresnių rezultatų negu tie. kurie baigė specialųjį aukštosios oro desantininkų vadų mokyklos fakultetą. į kuriuos jis kol kas dar negali atsakyti. Po kelių savaičių jaunasis karininkas atliks savo pirmąjį šuolį su parašiutu drauge su pačiais jauniausiais eiliniais. vienintelis ir neginčijamas lyderis. kiek tik jis panorės. paskui įsakys vyresniajam seržantui vesti pamoką. kaip konstruoti kulkosvaidį.riui. Jei Michailas Koškinas būtų specialiai mokęsis tankų konstravimo. tas mokymas savamokslį genijų būtų galėjęs sužlugdyti. kad jaunasis karininkas pradės pratybas. jei reikės šaudyti iš ginklų. paskirtas į specnazą iš kitokios kariuomenės be jokio specialaus mokymo. o pats atsisės tarp eilinių. Nėra nieko gėdinga mokantis. jų vadas pasirodys tarp pirmųjų. O dar po kelių mėnesių jis taps geriausiu visur ir mokys savo būrį.

GRU vadovaujantys karininkai mano. kaip „padaryti gyvatę") ir prigrūsti belaisviams į burnas karštų anglių. smėlį ir sniegą. gerai mokantį bent dvi užsienio kalbas.tai tik vienas iš specnazo karininkų tipų. skelti pusiau liežuvius (žinoma. Pavyzdžiui. kad išgautų būtiną informaciją. turi stiprius nervus ir granito kietumo charakterį. • • * Galingo stoto karininkas . kurie fiziškai stiprūs ir žiaurūs. Štai kodėl specnazo taktikos instrukcijos tokios trumpos. Tačiau. Visi sovietiniai statutai iš esmės yra kur kas trumpesni nei panašūs Vakarų armijose. kaip mes žinome. ir sovietinis vadas vadovaujasi jais daug rečiau už jo kolegą Vakaruose. tai ne ta veikla. kitaip tariant. ką reikia padaryti. kuriai specnazo kareivis skiria daug laiko. kurie tarsi priskirtini prie specnazo „inteligentijos". kurie tiesiogiai nedalyvauja rikiuotėje ir dirba daugiau galva negu rankomis. pečių plotis ir panašūs duomenys neturi reikšmės. Karinius vertėjus sovietinėms ginkluotosioms pajėgoms rengia Karo institutas. kad reikia ieškoti stiprių ir nepriklausomų žmonių ir nurodyti jiems. Iš pirmo žvilgsnio jis . Šį tipą būtų galima pavadinti specnazo „inteligentija". Kiekvienoje specnazo kuopoje yra po karininką vertėją. Jo bendravimas su kuopos vyrais iš esmės apsiriboja tuo. Tai jo darbas: nuplėšinėti nagus. aiškios ribos tarp šių dviejų tipų nėra. Juk vertėjas drauge su kuopa šokinėja ir leidžia daugelį dienų maršuose per kalnus. Tarp šio instituto studentų yra tokių. kad juos moko užsienio kalbų. Vertėjas nuolatos būna šalia kuopos vado ir veikia kaip neoficialus jo adjutantas. Yra ir kitoks tipas. imkime karininkus vertėjus. Suprantama. Vertėjas pats pirmas kals vinis į galvas priešo belaisviams. Tačiau tai tik pirmas įspūdis. 92 . tai karininkai.„intelektualas". nors šis žmogus privalo turėti ne mažiau tvirtą charakterį. paliekant jiems teisę rinktis iškeltos užduoties vykdymo būdus. kurio kūno sudėjimas.

o jeigu jiems prireikia apsirengti karinį mundurą. šaudyti ar perrėžti žmonėms gerkles. pagal išvaizdą jį sunku atskirti nuo tos kuopos.Būtent tokie kviečiami į specnazą.ne šiaip uždavinėti klausimus ir tikėtis atsakymų. dirbantis su specnazo agentūriniu tinklu. kad būtent tas atsakymas yra teisingas. Jis turi priversti belaisvį kalbėti. Todėl. Jie atrenkami iš įvairių kariuomenės rūšių. muštis. 93 . užmegzti su jais ryšius. būrių vadų. Jo darbas . o gavęs atsakymą. Nuo to priklauso ir misijos sėkmė. kurioje jis tarnauja. inžinerinės kariuomenės. specnazo vertėjus reiktų vertinti ne kaip vadus.gauti teisingus atsakymus. vertėjas privalo ištraukti iš belaisvio patvirtinimą. Žinant tai. kai kurie .išnagrinėti tūkstančių žmonių pasiekimus ir tarp jų surasti tuos.su specnazo tinklu. Jo darbas . Kai kurie iš jų dirba su agentų informatorių tinklu. ne kaip intelektualus. Arba jie velkasi mundurą to dalinio. Šie karininkai didžiąją laiko dalį vilki civilių aprangą. Jų darbas apima galimybių užverbuoti paieškas ir tiesioginę agentūrinio tinklo priežiūrą. Bet jam nereikia šokinėti su parašiutu. yra specnazo karininkas tikrąja to žodžio prasme. o tik kaip tarpininką tarp šių dviejų kategorijų. Štai kodėl jis turi prieš belaisvį panaudoti nelabai „intelektualius" metodus. Tai karininkai. medicininės tarnybos. nereikia bėgioti. tai jie velkasi tos kariuomenės uniformą. kurie tinka specnazui. o paskui tuos žmones užverbuoti. Jo darbas . nors vertėjas teoriškai priskirtinas prie „inteligentijos" atstovų. Karininkas. su kuria iki tol tarnavo: artilerijos. ieškoti būdų prisikasti prie jų ir daugiau apie juos sužinoti. ir daugybės žmonių gyvybė. juos plėtoti. kurio viduje paslėptas specnazo žvalgybos dalinys. kurie jau baigė mokslus karo mokyklose ir tarnavo ne mažiau kaip 2 metus. Baigę mokymo kursus Karo diplomatijos akademijos trečiajame fakultete jie dirba žvalgybos punktuose ir centruose. Tikrųjų specnazo „inteligentijos" atstovų randama tarp karininkų iš specnazo žvalgybos punktų. jų fizinis išsivystymas nėra esminis veiksnys. jei tasai nenori.

Elegantiškos išorės. kad tolesnės kelionės į užsienį tampa neįmanomos. Jie apnuodyti valdžios ir kovos už ją. t. Galite būti tikri. naudingų ryšių. Bet aplinkybės gali susiklostyti taip.GRU pulkininkai ir generolai. siekiant valdžios. kovos. Tai vienintelis jų gyvenimo tikslas. pirmąjį arba antrąjį fakultetą. Vis dėlto kai kurie niekada nesimokė akademijoje ir niekada nebuvo šalyse. Kiekvienas iš jų gali pasigirti puikiu šalies ar šalių grupės išmanymu. Nė vieno aukšto specnazo pareigūno neturi stabdyti moralinės. ir daug metų išdirbę GRU centriniame aparate bei jos rezidentūrose užsienyje. 94 . sklidinos klastingų triukų ir didelės rizikos. Jų rankose milžiniška valdžia. kaip ją panaudoti. Dažnai tekdavo sutikti šios kategorijos žmonių. kad užduotis bus įvykdyta bet kokia kaina ir bet kokiais įmanomais būdais. gerai mokantys užsienio kalbas ir rafinuotų manierų. kaip bus įvykdyta užduotis. Jo skrydis aukštyn arba žemyn visiškai priklauso nuo to. laikomose potencialiomis priešininkėmis. ir jie žino. ir jie siekia jo. dėl savo pastangų siekti valdžios ir dėl savo nuolatinės ir sėkmingos kovos. nes ilgą laiką dirbo užsienyje. kuriuos jie moka užmegzti ir palaikyti. Vos atsiras proga tęsti darbą užsienyje. vienas iš šios gyvenimo kovos elementų yra jiems patikėtų dalinių būklė ir jų pasirengimas bet kurią akimirką vykdyti bet kokią vadovybės užduotį. ropšdamiesi slidžiais šlaitais ir viršūnėmis. įskaitant ir specnazą. Kiekvienąsyk tai buvo mažakalbiai ir nelinkę bendrauti žmonės.Specnazo vyresnieji vadai . Jie iškyla dėl savo įgimtų savybių. Suprantama. Tarnyboje jis vadovauja visoms žvalgybos priemonėms. teisinės arba kitokios nuostatos. laivyno ar kariuomenių grupės žvalgybos valdyboje. šis būtinai jį tęs. baigę Karo diplomatijos akademijos pagrindinį fakultetą. Tokiu atveju jis tęsia tarnybą GRU centriniame aparate arba karinės apygardos. y.

mokomųjų centrų ir įvairaus dydžio klubų tinklą. vienijanti 15 milijonų narių. Tai tiesa. nuo lakūnų naikintojų iki akvalangininkų. kad sovietinis kareivis . Tie vaikai. žinomą kaip DOSAAF. Tai yra pusiau karinė organizacija. DOSAAF turi milžinišką biudžetą. 95 . įstoja į savanorišką draugiją armijai. o vadovauja sovietinių ginkluotųjų pajėgų karininkai ir generolai. žinomi generolai ir karinių sporto šakų Europos ir pasaulio čempionai savo karjerą pradėjo DOSAAF. kurie parodo išskirtinį susidomėjimą karine tarnyba. aviacijai ir laivynui remti.labai prastas karys. kad net Sovietų Sąjungoje valdžioje esančios partijos bonzos turi karinius generolų ar maršalų laipsnius. Kai kurie Vakarų ekspertai mano. platų aerodromų. Pakanka prisiminti. Visa sovietinė visuomenė yra sukarinta ir užtvindyta karinės propagandos. Nuo pat ankstyvo amžiaus sovietiniai vaikai kuo rimčiausiai įtraukiami į karinius žaidimus. Daugelis iš įžymių sovietinių lakūnų. dažnai nuo keturiolikos metų. kurių panaudojimas leidžia suteikti pradinį ir papildomą pasirengimą karinėms įvairių profilių specialybėms nuo snaiperių iki radistų. kad sovietinis kareivis yra rekrūtas. kad jis yra rekrūtas visiškai militarizuotoje šalyje. kad per tokį trumpą laiką neįmanoma parengti gero kareivio. ji taip pat padeda rezervistams neprarasti savo kvalifikacijos pasibaigus tarnybai.* * • Dažnai girdžiu kalbant. nuo sklandytojų iki kosmonautų ir nuo tanko vairuotojų iki žmonių. kurie mokomi būti karo gydytojais. kuriuose neretai naudojami tikri automatai (kartais net ir koviniai tankai). DOSAAF ne tik rengia jaunimą karinei tarnybai. bet būtina atminti. nes tarnauja armijoje vos dvejus metus. dauguma kosmonautų (pradedant nuo Jurijaus Gagarino). reguliariai apmokomų karinio meno ir užsiimančių karinės pakraipos sporto šakomis.

užtat pačiose DOSAAF viršūnėse įsitaisę veikiančios karinės tarnybos generolai ir maršalai. šaudė iš automato ir ištvėrė išlikimo kursą. Tarp daugiausiai žinomų šios draugijos vadovų buvo armijos generolas A. Kai mes kalbame apie sovietinius mobilizuotuosius kareivius. Jis fanatikas ir entuziastas. Getmanas. Būriui vadovavo Arturas Sprogis. Jis pats moka (tegu ir simboliškai) pinigus už tai. L. I. Atliko 120 šuolių su parašiutu. Štai tipiškas pavyzdys: Sergejus Čižikas. mes turime atminti. Tradiciškai į aukščiausiąją DOSAAF vadovybę įeina viršininkai iš GRU ir specnazo. kastuvėlį ir sprogmenis. Odincevas. jis tarnavo specnazo būryje Vakarų fronte. gimęs 1965 metais. jau šoko su parašiutu.pratinti abiejų lyčių jaunimą prie rūsčių karo išbandymų. Pokryškinas. jėga. Vėliau buvo pašauktas į armiją ir tarnavo specialiosios paskirties kariuomenėje Afganistane. Skirtumas tarp jo ir Vakarų reguliariosios armijos kareivio yra tas. atkaklumas ir valia nugalėti jau išvystyti. kad reguliariosios armijos kareivis už savo pastangas gauna atlyginimą. yra atsargos karininkai. Jo ištvermė. kad kiekvienas iš jų jau baigė trejus ar ketverius metus trukusį aktyvų karinį parengimą. arba sugrįžta prie „taikaus" darbo. Leliušenka ir laivyno admirolas G. vadovaujantys DOSAAF vietiniams skyriams. šiuo metu (1986 metais) pirmuoju DOSAAF pirmininko pavaduotoju yra generolas pulkininkas A. Visą savo gyvenimą Odincevas buvo tiesiogiai susijęs su GRU ir terorizmu. generolai ir admirolai. O mūsų jaunuolis pinigų negauna. Dar moksleivis pradėjo lankyti DOSAAF klubą. Perspektyviausi jų vėliau bus išsiųsti tarnauti į specnazą. Seniai. begarsį pistoletą.Žmonės. ir ypač apie tuos. aviacijos maršalas A. Dabar jo pagrindinis darbas . D. Jis pasižymėjo mūšiuose ir baigė tarnybą 1985 metais. Baigęs tarnybą specnaze kareivis arba lieka tarnauti toliau. Jegorovas. o laisvu laiku lanko vieną iš daugelio DOSAAF klubų. armijos generolas D. kurie pašaukti į specnazą. 1941 metais. Pavyzdžiui. 1986 96 . kad išmoktų panaudoti peilį.

Štai kodėl šuolių su parašiutais Pietų ašigalyje mokymo kursus planuoja specnazas> o rengia DOSAAF. Sovietų Sąjunga pasirašė konvenciją dėl Antarktidos nenaudojimo kariniams tikslams. todėl būtina įgyti atitinkamos patirties. Daugeliu atžvilgių DOSAAF yra labai naudinga specnazui organizacija. Čekoslovakijoje ir Afganistane. bus tokie pat galvažudžiai. kurie dalyvavo kampanijose Vengrijoje. ji. Skirtumas tik kosmetinis: žmonės. Dabar jie laikomi civiliais.metų gegužės mėnesį su DOSAAF komanda jis dalyvavo išlikimo poliarinėse sąlygose eksperimente. kuriuos mes paniekinamai vadiname „rekrūtais". tokių kaip Odincevas. suprantama. Bet jei kiltų karas. bet yra visiškai kontroliuojami generolų. bus kariškių panaudota. ir karo metu jie taps tais pačiais specnazo kariais. Kaip vienas iš sovietinių „sportininkų" grupės jis leidosi su parašiutu Šiaurės ašigalyje. atliekantys šuolius. .

Juos galima suskirstyti į du tinklus: strateginį ir operatyvinį. kurie turi tiesioginę prieigą prie oficialių paslapčių. Naudinga 98 . Jie dažniausiai verbuojami Sovietų Sąjungos arba draugiškų jai šalių teritorijoje. Jis dirba SSRS ginkluotųjų pajėgų Generaliniam štabui. Centrinis GRU aparatas iš tiesų turi daug daugiau agentų negu bet kuri karinė apygarda. armijos ir t. karinių apygardų armijos ir kiti kartu sudėjus. ir jo agentai tarnauja tiesiogiai fronto. nepriklausomai nuo centrinio GRU aparato. reikmėms. karinių apygardų žvalgybos valdybos bei armijų ir flotilių žvalgybos skyriai. armijų grupė. laivynų. užverbuoti sovietinės žvalgybos tarnybų. nedomino Sovietų Sąjungos. Agentų skirstymas į strateginį ir operatyvinį tinklus jokiu būdu nereiškia. laivyno.8 skyrius AGENTŪRINIS TINKLAS Sovietinė karinė žvalgyba vadovauja nesuskaičiuojamai daugybei slaptųjų agentų. jie yra žmonės. iš tikrųjų kur kas daugiau negu visi laivynai. t. kariuomenės grupių. Antrojo pasaulinio karo metais informacija. bet ir aukščiausius sovietinius vadovus. Pirmąjį renka GRU centrinis aparatas ir daugybė GRU tarnybų šalies viduje bei užsienyje. o jo agentai verbuojami dažniausiai priešiškų valstybių sostinėse ir Maskvoje. Antrojo verbavimu užsiima frontų. Kalbant plačiau. kurie iš esmės yra užsieniečiai. Vis dėlto operatyvinis tinklas taip pat dažnai gauna informacijos. ateidavusi iš daugelio užsienio sostinių. kad jie skiriasi savo kvalifikacija. kuri domina ne tik vietinius vadus. ir kurie atlieka šių tarnybų užduotis.

ikrai. priešingai kariniam ir politiniam požiūriui į ateities karus. jei. kuriomis specnazas domisi. pasirodo užsienio valstybėse kaip sovietinių sunkvežimių vairuotojai. ir piliečių. jam tektų nusivilti ir tikriausiai apstulbti. tik. tikėdamasis aptikti įdomių ryšių tarp sovietinių ir Rytų Europos piliečių. Dauguma iš jų neturi diplomatinės priedangos ir neverbuoja agentų sostinėse. prašmatnus gyvenimas. yra dideli uostai. laivynui ir frontui (visi jie turi papildomą informacinį tinklą).tarp studentų užsieniečių. kurį užverbavo. gyvenančių valstybėse. kurie niekad nebuvo Sovietų Sąjungoje arba neturėjo jokių ryšių su sovietiniais piliečiais. stiprius. o išsilaipina užsienio uostuose iš sovietinių prekybinių ir žvejybinių laivų. Viena išmėgintų verbavimo vietų yra sovietinis kruizinis laivas: dvi savaitės jūroje. Paprastai užsienietis. Pasitaiko. Todėl armijų. Jei skaitytojas galėtų pasklaidyti specnazo slaptųjų agentų bylas. „Aerofloto" lakūnai arba sovietinių traukinių palydovai. frontų ir laivynų operatyvinis tinklas per karą smarkiai išsiplėtė ir tapo svarbesnis už strateginį centrinio GRU aparato agentų tinklą. kad specnazo karininkai atsiduria svetimoje teritorijoje ir verbuoja agentus. Specnazas tyrinėja sovietinių piliečių ir šalių sateličių piliečių susirašinėjimą ir klausosi telefoninių pokalbių. nes specnazo agentai menkai primena išpuoselėtus.informacija ateidavo iš labai nedaugelio vietų. taip pat . kuriuose lankosi turistai iš užsienio. kad ir kokia gyvybiškai svarbi ji būtų buvusi. jis pasirodys gana ilgai truksiantis. jos nepakako patenkinti karo meto poreikius. Pagrindinės vietos. Sovietinė karinė žvalgyba ieško visiškai 99 . bus įtikintas užverbuoti dar kelis žmones. Specnazo agentų operatyvinis tinklas dirba kiekvienai karinei apygardai. kur specnazas ieško tinkamų verbuoti kandidatų. jaunus ir simpatiškus filmų apie šnipus herojus. Tai gali ir vėl atsitikti kito visuotinio karo atveju. maloni kompanija ir galimybė pasikalbėti nesibaiminant vietinės policijos. armijų grupei. degtinė. Agentų verbavimas dažniausiai vyksta Sovietų Sąjungos ir draugiškų jai šalių teritorijoje.

neskaito laikraščių. kas savo ruožtu reiškia. dokumentų patikrinimas keliuose. kuris niekada netarnavęs armijoje. jo profesija .išimčių daugybė. švyturio prižiūrėtojas. Visa tai specnazo agentūros tinklui suteikia itin didelio stabilumo ir gyvybingumo. kad: a) jis tikrai nėra stebimas vietinės policijos skyriaus arba specialiųjų tarnybų. gyvena vienišas. tačiau specnazas vis dėlto stengiasi verbuoti būtent tokio tipo žmones. tai reiškia. niekada neturėjo prieigos prie slaptų dokumentų. d) karo atveju jis liks toje pačioje vietoje. Specnazo idealaus agento portretas atrodo maždaug taip: vyriškis nuo penkiasdešimt penkerių iki šešiasdešimt penkerių metų. Tačiau specnazo profesionalų užsienio valstybėje laukia daugybė priešų: sraigtasparniai ir policijos šunys. kurios atitiktų apytiksliai tokį pat apibūdinimą. žvejys. apsaugos darbuotojas arba geležinkelininkas. Daugeliu atveju tokie agentai yra fizinę negalią turintys žmonės. net gatvėje žaidžiantys vaikai. susijusiais su žvalgyba . niekada nebuvęs Sovietų Sąjungoje ir niekada nesusitikęs su sovietiniais piliečiais. nesinaudoja ginklu ir neturi jo. Kokia iš jų nauda šiai organizacijai? Atsakymas: jie labai naudingi. o atvejais. patruliai.miškininkas. b) jei vyktų tyrimas. Tarp specnazo agentų galite susitikti įvairių tipų žmonių. c) ten nėra nieko tokio. neturi jokios slaptos aparatūros ir neprijaučia komunistams. Specnazas taip pat ieško ir moterų. kiekvienoje taisyklėje pasitaiko išimčių. kas galėtų sukelti kokius nors įtarimus. kad taikos metu šis agentas praktiškai visiškai garantuotas nuo žlugimo arba arešto pavojaus. atokiai nuo kitų žmonių. kurį įtartų.kitokio tipo asmenų kaip kandidatų užverbuoti. kurie puikiai ištreniruoti atlikti kuo sunkiausias užduotis. kurie daug ką pastebi ir daug ką 100 . Žinoma. neišmano kovų menų. Jei specnazas turi savo tinkle tokį žmogų. Mat terorizmo aktus dažniausia vykdo profesionalūs specnazo sportininkai. nes dėl karinės mobilizacijos jis nebus imamas į armiją arba į viešuosius darbus. jis būtų paskutinis.

apleistos (o 101 . papildomai dar gauna užmokestį už savo paslaugas. jachtai būtinas daug laiko ir pinigų kainuosiantis remontas. vandentiekiu ir maisto atsargomis. Paskui jis perka pusiau karišką ar karišką mašiną. Visiškai legaliai jis renčia name priešatominę slėptuvę su elektra. Draugams jis sako. Jis žino. palikti savo sunkią įrangą ir pasiruošti maisto. Jis visada turi mineralinio vandens buteliuose. slėptuve ir mašina. Negausių šiukšlyno lankytojų. pavyzdžiui. Šio agento darbas atliktas. parengtų specnazo agentų. sąrašą įtraukti tarpekliai. maža to. žuvies. joje prekiauja kokakola. kava ir sumuštiniais. Todėl šiuo metu senoji jachta švartuojasi apleistoje prieplaukoje tarp dešimčių kitų apleistų jachtų apsilaupiusiais dažais. lendroverį. Jis tyliai gyvena. gerokai prieš tai. mėsos ir daržovių konservų atsargų.supranta. Suimtas jis galėtų pasakyti. kur jie galėtų palyginti ramiai atsipūsti keletą dienų. šeimininkas atidaro krautuvėlę. kai komandosai pasirodys šalyje. Į vietų. dešrainiais. naudojasi namu ir mašina. tegu ir seną. pavyzdžių.iš anksto parengti saugią slėptuvę. kurį nuolatos laiko su nemaža benzino atsarga garaže prie namo. Arba. kurios gali būti panaudotos kaip slėptuvė. Už GRU pinigus pensininkas. tarkime. Arba mašinų sąvartyno šeimininkas įsigyja seną aprūdijusį geležinkelio konteinerį ir įtaiso jį tarp šimtų mašinų bei kelių motociklų laužo. kurie apsilanko ieškodami atsarginių dalių. Tokių vietų slėptuvėms sukurta galybė. jachtą. Tačiau jis neturi laiko keliauti. Štai keletas slėptuvių. šalia miško. kad komandosų būrys paėmė jį įkaitu ir naudojosi jo namu. Tačiau dėl to jis nesibaimina. Todėl pagrindinis specnazo agentų uždavinys . kuris iš tiesų yra specnazo agentas. kanalizacija. Specnazo komandosams reikalinga priedanga. štai kodėl jachta praktiškai visą laiką yra užsienyje. nedidelės firmos savininkas perka didelę. Krautuvėlėje taip pat nemenkos medikamentų atsargos. kad svajoja išplaukti į ilgą kelionę plazdant burėms. perka namą miesto pakraštyje. kad bet kurią akimirką jo namus gali užgriūti „svečiai".

nepatenkinti komunistiniu režimu. jei žmogų palyginti lengva užverbuoti dirbti „užkonservuoto agento" darbą. tarp jų pirmiausia tą agentą. Būtent tam ir verbuojami agentai. užverbuotas kaip agentas į pagalbą grupei diversantų. tai kaip sekasi su užsieniečio verbavimu 102 . * * * Užverbuotasis specnazo agentas. kuriuos aprašiau. būti gidu. kuris rūpinasi parama kovinių grupių veiksmams tokiais būdais. gali protestuodami arba dėl kitų priežasčių pabėgti į Vakarus. seni laivai. rinkti papildomą informaciją apie dominančius objektus ir žmones. tarp jų ir specnazo agentus. saugoti slėptuvę ir duoti pavojaus signalą reikiamu metu. kuris iki šiol grupę saugojo ir jai padėjo. GRU karininkai. stebimas žmogaus iš GRU. atvykusiais iš Sovietų Sąjungos. Tačiau tai ne vienintelė jų užduotis. pirkdamas namą ir (arba) transporto priemonę jaučiasi esąs saugus. Tačiau. Bet štai ko agentas nežino. Žmogus. nebeveikiančios gamyklos. labai retai įsivaizduoja. tokiais atvejais jis gali veikti nepriklausomai.kartais veikiančios) šachtos. Net jei jį aptiktų ir suimtų. geležinkelio vagonai ir panašiai. Vietinė policija turėtų nemenkų sunkumų. kas jo laukia vėliau. Atvykus „svečiams" agentas gali vykdyti daugybę jų užduočių: stebėti policijos veiksmus. miesto kanalizacija. tai kad pavojus jam gresia iš paties specnazo pusės. Lygiai taip įvykdęs teroro aktus specnazo diversantas sunaikins visus savo darbo pėdsakus ir visus liudininkus. praktiškai neįmanoma įrodyti jo kaltę. kapinės (ypač jei jose esama šeimų rūsių). grupėje drauge su tokiais pat kaip ir jis agentais arba bendradarbiaudamas su specnazo profesionalais. Bet kuri vieta gali būti pritaikyta kaip slėptuvė specnazo teroristams. Be to. Tai padarę jie lengvai gali išduoti agentus. bandydama jį atsekti. Bet ši vieta turi būti labai gerai išstudijuota ir iš anksto parengta. agentas gali būti verbuojamas specialiai atlikti teroro aktus.

GRU lyderių nuomone. yra įdomus subjektas. tai daug sunkiau? Nustebsite. ir jam tereikia įduoti automatą arba granatsvaidį RPG-7. ieškantis agentų. ir labai tikėtina. naudoti sprogmenis ir padeginėti pastatus? Manote. kovotojai už taiką. kuris pasirengęs griebtis kraštutinumų. radikalai. kurios mažina Vakarų priklausomybę nuo naftos importo (taip pat ir sovietinės naftos) ir daro juos stipresnius ir mažiau priklausomus. tai be atidėliojimų jis buvo apdovanotas Raudonosios vėliavos ordinu ir gavo paaukštinimą. dirbti Vakaruose turi puikiausią bazę. parengto žudyti.visi. bet dar ir yra pasiryžęs šauti į amerikiečių generolą. Prancūzijoje protestuotojai šovė iš granatsvaidžio RPG-7 į atominės elektrinės reaktorių. žalieji . yra panašūs į prinokusį apetitą žadinantį arbūzą: žali išorėje ir raudoni viduje. Jo tikslai idealiai atitinka analogiškus vyresniųjų GRU karininkų tikslus.atlikti darbą tikro teroristo. Vadovaujantys GRU karininkai jaučia ypatingą nemeilę Vakarų atominėms elektrinėms. kad taip ir yra. Ten begalės nepatenkintų žmonių. tuomet jis itin dominanti asmenybė. norėdamas juos užverbuoti vykdyti tiesiogines teroristines akcijas. bet atsakymas: ne. Žmogus. Ir kol milijonai protestuoja taikiai. nežinau. Iš kur jie gavo sovietinį ginklą. Specnazo karininkas. kurie pasirengę protestuoti absoliučiai prieš viską. Specnazo karininkui tereikia tik surasti nepatenkintąjį. Jei specnazui pavyko užmegzti ryšį su tokia grupe. protestuojantis prieš amerikiečių kariškius Europoje ir purškiantis ant sienų lozungus. Kitu atveju judėjimo už gyvūnų teises aktyvistų grupė Jungtinėje Karalystėje sušvirkštė nuodų į šokolado plyteles. kuriam pasisekė susitikti tokius žmones ir aprūpinti juos technika. Tos elektrinės yra vienas svarbiausių specnazo taikinių. Bet jei būta specnazo karininko. kai kurie ieškos kitų savo protesto išraiškos būdų. Jei jis ne tik rašinėja šūkius. Aktyvistai. Galbūt šis tiesiog mėtėsi šalikelėje. 103 . neminint jo pavadinimo) su malonumu pasiūlė jiems keletą kur kas veiksmingesnių protesto būdų. tai jis (suprantama.

Užtat nebus pernelyg drąsu tvirtinti. priklausančiose nuo jos įtakos. pavyzdžiui. Pačioje GRU yra du nepriklausomi ir labai galingi organai. ir tuo specnazas gali pasinaudoti. Būtų beprotybė tvirtinti. kaip tai daryti. Vietinis nacionalizmas visada yra potencialus šaltinis. susiję su ekstremistais ir terorizmo klausimais. nepatenkintų. skirtingomis sąlygomis ir dėl įvairių priežasčių. kas susiję su žvalgyba žemiausiose pakopose. pasirengusį bet ką padaryti žmogų ir juo pasinaudoti. Terorizmas kilo susiklosčius įvairioms situacijoms. Jei ekstremistų grupė pasirodo kuriame nors rajone. taip pat ir specnazo žvalgyba. Jie griauna Vakarų civilizaciją: jie žino. pasirengusių ne tik žudyti kitus. ką jiems reikia daryti. kad Sovietų Sąjunga labai greitai taps jų geriausia drauge. niekada nesakyti. bet ir aukoti savo gyvybę dėl savo asmeninių idealų. ir Sovietų Sąjunga remia įvairias jo formas. kad tarptautinis terorizmas gimė pagal įsakymus iš Maskvos. kur nėra akivaizdžios Sovietų Sąjungos įtakos. tai galite neabejoti. kuri atsako už viską. Žinoma. GRU taktika teroristų atžvilgiu paprasta: niekada neduoti jiems jokių įsakymų. štai toks ar- 104 . Specnazo karininkui tereikia tik surasti nepatenkintą. bendrą centrą . kuri tyrinėja teroristų organizacijas ir prasiskverbimo į jas būdus. Vienas jų .Todėl bazė verbuoti ten kaip reikiant. veikiančioms nacionalinių judėjimų viduje. todėl leisim jiems tęsti nevaržomiems smulkmeniškos priežiūros.tačiau vis dėlto tai skirtingi dalykai ir neturėtų būti painiojami. O dar yra penktoji valdyba.GRU trečioji valdyba. kad be Maskvos paramos tarptautinis terorizmas niekada nebūtų pasiekęs tokio masto. * * * Specnazo agentūrinis tinklas turi daug bendra su tarptautiniu terorizmu. išimtys daromos nacionalistinėms grupėms pačioje Sovietų Sąjungoje ir šalyse. Vakaruose yra gana daug žmonių. paprastai siūlydama konkrečią paramą ekstremistų grupėms.

išsaugoti iliuziją. arba kas tiekia instruktorius. Afganistano pasipriešinimo kovotojai skaičiuoja kiekvieną šovinį. Tai. „Nepriklausomi" teroristai menkai nutuokia. kitas . pasiryžusių mirti už savo idėjas. Vienas „pasipriešinimo judėjimas" turi gauti didelę finansinę paramą. nors tai reiškia. kad yra naudojamasi instrukcijomis. Tad tegu jie dėl idėjų miršta. kad Maskva itin įsipainiojusi į terorizmą. Vienas judėjimas bus pripažintas. arba kas pristato Kalašnikovo automatus ir šovinines jiems. Pats svarbiausias uždavinys . Armijos aprūpinimas šaudmenimis yra sudėtinga logistikos problema. Maskva yra svarbus tarptautinio terorizmo centras ne todėl.kad neliktumėte be jų kritinę akimirką. o praktiškai remiamas. tai skirtumas yra tiesiog pritrenkiantis. iš kur plaukia pinigai. kad jos švaisto kažkieno pinigus. o todėl. buvau mokomas taupyti kiekvieną šovinį. yra rimta politinė problema. kad jie visiškai laisvi ir nepriklausomi. kitai gerai seksis turint senus ginklus ir ribotą paspirtį šaudmenimis. Šovininės sukurtos iš metalo ir joms reikia ilgo. sunkaus triūso. Jei transportas su šaudmenimis atvyks nors keliomis minutėmis 105 . Bet tik pažiūrėkite į „nepriklausomus" palestiniečius: jie faktiškai išmeta savo šaudmenis. Tarp jų yra idealistų. kurie juos moko ir treniruoja.gumentas. kad Maskvoje atrenkamos prašančios paramos teroristinės grupės ir organizacijos. Pagaminti šovininę kur kas sunkiau ir brangiau negu rašalinį plunksnakotį. Kieno gi tai pinigai? Kai buvau dar tik pradedantis kariškis. jos tiesiog pleškina į orą ilgomis serijomis. leidžiantys jiems keliauti po pasaulio šalis. tuo tarpu kitas bus žodžiais smerkiamas. Viena „Raudonoji armija" būtinai turi gauti šiuolaikinius ginklus ir neribotą paramą šaudmenimis. Jei pasižiūri filmą apie karą Afganistane ir paskui filmą iš Beiruto gatvių. kurioms ją galima suteikti su mažiausia rizika.mažesnę. ateinančiomis iš Maskvos. o Beiruto gatvėse viena prieš kitą besikaunančios grupės nė nesivargina nusitaikyti šaudydamos. Kita priežastis taupiai naudoti šaudmenis .

Kuboje ir kitose vietose. sovietinių karinių patarėjų siuntimu į užsienio valstybes ir užsieniečių mokymu. Niekas joms nekalba apie gyvybių. Kai buvau Odesoje. Panašūs centrai įkurti ir Rytų Europos šalyse. klasės ir kareivinės buvo visiškai perleistos smogikų iš užsienio rengimo centrui. Tik nėra reikalo smerkti šį karą. ir karas pasibaigs. tegu ir be jokių atpažinimo ženklų. ką jai tereikia atlikti .tiesiog apsukti atgalios kitą šaudmenų siuntą. Žvalgybos fakultetas jame įkurtas sovietiniams studentams. kad reguliarus šaudmenų tiekimas gali pavėluoti. bet daugumos paskirties vieta buvo ten. Labai gerai žinau tokį centrą Odesoje. kiek kainuoja šaudmenys. kurių dauguma paskui pakliuvo į GRU ir specnazą. • • • Sovietų Sąjunga smerkia pilietinį karą Libane. Niekas neaiškina kariaujančioms grupėms.vėliau. Niekas neužsimena apie pavojų. Septintojo dešimtmečio pradžioje šis centras buvo kaip aukštosios pėstininkų karininkų mokyklos filialas. Viskas. kaip tapti kovotojais ir teroristais. Užsieniečiai buvo maitinami geriau ir rengiami karininkų lauko uniforma. Jiems praktiškai nevyko jokios teorinės paskaitos. Oficialiai jis priklauso Generalinio štabo 10-ajai Vyriausiajai valdybai. Mokslų ir gyvenimo sąlygų tarp sovietinių ir užsienio studentų skirtumas buvo milžiniškas. Ne visi iš jų atvyko iš Afrikos. Sovietų Sąjunga dar padeda teroristams mokymais. o likusi milžiniško ploto dalis. kurias jos nutraukia kiekvieną dieną. kuri susijusi su ginklų eksportu. Sovietų Sąjungoje įkurti mokymo centrai teroristams iš daugybės įvairių šalių rengti. negu jūs neapgalvojęs juos išnaudojote. Tiekėjai įsitikinę. vertę. Tačiau Beirute tokių problemų nėra. gana daug buvo iš Kubos. kad jis nepavėluos. dauguma mokymo kursų dalyvių buvo rengiami dirbti juodojoje Afrikoje. Be karinės ir finansinės paramos. Užtat jų praktinis mokymas net 106 . esate lavonas.

o medicinos seserų mokslai tęsėsi dešimt metų ir daugiau. Teroristas už savo idėjas rizikuos ir paaukos savo gyvybę. Šaudmenų jiems netrūko. Kiekvienas besimokantis teroristas kruopščiai stebimas. Mokomajame centre daugiau nebepasitaikė psichologinių problemų.dvejus. Baigusios mokslą medicinos seserys buvo išsiunčiamos atgal į Kubą. negu tas. karininkai . Vieninteliai pašaliečiai. Taip pat svarbios studentų silpnybės ir ambicijos. kuris kariauja kitų žmonių įsakytas. Kol studentai mokomi ir kartu tyrinėjami. kurie iš jų bus tikėtini draugai ar priešai. tarp jų atsiranda tikrų išimčių. Patirtis parodė. jų ryšiai su kitais. kad kareiviai buvo mokomi metus. Šūvių garsai jų stovykloje nesiliovė dieną naktį. Tai kurių galų jį verbuoti? Tačiau čia esama svarbios išimties. ir į jų vietą buvo atsiunčiamos jaunesnės merginos. buvo sovietiniai studentai. Visiška izoliacija blogai veikė kai kuriuos studentus užsieniečius. kad iš Kubos į Odesos centrą būtų atsiųstos kelios merginos mokytis dirbti medicinos seserimis partizanų būriuose. kad teroristas. • • • Užsieniečių iš „išsivadavimo judėjimų". todėl gyvybiškai svarbu iš anksto žinoti. Užsieniečiai buvo laikomi griežtai izoliuoti. Verbavimu mokymo centruose 107 . Kadangi jie negalėjo iš ten ištrūkti. tinkamų užverbuoti. atsidūrusių Sovietų Sąjungoje. kurie nesiduoda niekieno vadovaujami. Kubos gynybos ministras ėmėsi priemonių ir įsakė. tarp jų pastebimi potencialūs lyderiai ir apsigimę maištautojai.pagal sovietinius standartus buvo itin įtemptas. bet vargu ar padarys tą patį pagal iš užsieniečių gautus nurodymus. sovietinės žvalgybos tarnybos paprastai neverbuodavo. galėję juos matyti. įsivaizduojantis esąs nepriklausomas ir žudantis žmones dėl savo idėjų. Įdomu pažymėti. yra veiksmingesnis. Kada nors po daugelio metų vienas iš jų galbūt taps žinomu lyderiu. tačiau be Maskvos pritarimo. ir tai tik pro spygliuotą vielą.

kad siųstume tave į tokią rizikingą užduotį. ko ir nori sovietinės karinės žvalgybos vadovai. Teroristas turi baigti mokymo kursus. aš čia supaprastinau procesą. bet tai daro ne sovietinė žvalgyba. Žinoma. Paskui užverbuojama. Trečioji valdyba verbuoja informatorius. pervedamas mokytis į vieną iš valstybių. GRU penktoji valdyba verbuoja kai kuriuos studentus tapti specnazo agentūrinio tinklo dalimi. o iš tiesų tai yra labai sudėtinga procedūra. Pateikiamos įvairios priežastys: mes pernelyg vertiname tavo gyvybę. Faktiškai jis ima veikti pagal iš GRU gaunamas instrukcijas. tarsi tai būtų ne GRU pageidavimas. po kelių dienų. o paskui. neįtariantis apie savo padėtį. kurie prilygsta dieną naktį nesiliaujančiam košmarui. ką jis norėtų kaip teroristas nuveikti. Visiškai suformuoto teroristo verbavimas skiriasi nuo agento informatoriaus verbavimo. Turint tai galvoje kruopščiai atrinktas kandidatas. Instruktoriai su juo kalbasi. 108 . bet kompromisas arba nuolaida teroristui: jei jau jis iš tiesų mano esant būtina tai daryti. Taip pasirinkimas pamažu siaurinamas tol. Jie „apie tai mąsto" keletą dienų ir galų gale sutinka. Tai išties sudėtingas procesas. Tuomet instruktorius „apie tai mąsto". Tai labai delikati situacija. toks veiksmas gali nepageidaujamai atsiliepti tavo šeimai. Vėl klausinėjama. Teroristas jiems pasakoja. o žvalgyba iš vienos nuo SSRS įtakos priklausančių šalių. ir vėl jo sumanymai atmetami. kol teroristas pasiūlo tai.kartu užsiima dvi GRU organizacijos. Formaliai kandidatas toliau lieka savajame „išsivadavimo judėjime" ir dirba jam. kad žlugimo atveju būtų apsaugota SSRS reputacija. tavo draugams ir taip toliau. praneša. Jis svajoja apie mokslų pabaigą: jis ilgisi tikros veiklos. tad imamasi visų įmanomų žingsnių tam. tik pateikia tai taip. kuo jis norėtų užsiimti. klausinėja. Kankinimas treniruotėmis tęsiasi. kurie vėliau dirbs „nacionalinių išsivadavimo judėjimų" viduje ir GRU vadams perdavinės šių judėjimų vidines paslaptis. tai šiame kelyje jam nebus daroma jokių kliūčių. priklausančių sovietų įtakai. kad tai neįmanoma.

kuriems specnazas neturi nei pinigų. nei ginklų. kuriems specnazas išleis neribotas pinigų sumas. O GRU niekur nepalieka nei savo parašo. o apie patyrusius teroristinių organizacijų vadeivas. savo noru ir savo paties pasirinkimu. kad teroristas. kad juo naudojamasi. GRU griebiasi neįprastinių veiksmų užtikrinti. kad veikia nepriklausomai. veikdamas specnazo naudai.GRU užsidirba taškų taip. tieks bet kurių rūšių ginklus. nei tinkamų žmonių. . kai kalbama ne apie pavienius teroristus. Net tais atvejais. O būna ir tokių teroristinių aktų. tik be ginklų. nei slėptuvių. Tik būna tokių teroristinių aktų ir operacijų. Teroristų vadeiva turi visišką misijos parinkimo laisvę. daugeliu atveju nė neįtaria. pinigų ir kitų paramos formų jo pasirinkimo laisvė staiga smarkiai sumažėja. kad ne tik pašaliniai. bet net ir teroristų lyderiai nesusigaudytų apie savo pavaldumą specnazui ir atitinkamai GRU. Jis visiškai įsitikinęs. Teroristų vadeiva turi platų veiklos spektrą ir turtingą pasirinkimą. nei pirštų antspaudų. padės įsigyti pasus ir organizuos slėptuves.

Be asmeninių ginklų. 16 tolimo atstumo begarso šaudyti naudojamas duslintuvas PBS. ir kai kurie kareiviai jį nešiojasi pritvirtintą prie savo automatų.granatsvaidžius RPG-16D. Pabėgęs į Vakarus aš apibūdinau šį pistoletą Vakarų ekspertams ir susidūriau su akivaizdžiu skeptiškumu. peilis. radistai ir šifruotojai turi mažesnį ginklų rinkinį: trumpavamzdį automatą AKR. 160 šovinių. ir begarsio pistoleto egzemplioriai buvo aptikti Afganistane (Janes Defence Weekly išspausdino puikios kokybės nuotraukas ir šio neįprasto ginklo aprašą). „žemė-oras" tipo raketas „Strela-2". Šiuo metu tai. kol nusileis. parašiutininkas dar turi begarsį pistoletą P-6.9 skyrius GINKLAI IR ĮRANGA Standartinį specnazo ginklų rinkinį sudaro automatas. o reikalingas jų kiekis būriui skiriamas 110 . pistoletą ir peilį. snaiperių šautuvų ir kitokių ginklų. tačiau nuolatos jų grupėje nelaiko: grupiniai ginklai saugomi specnazo sandėliuose. įvairios paskirties minų. plastiko sprogmenų. Todėl. pasitvirtino. kad tuo metu neliktų beginklis. apie ką kalbėjau ekspertams. 400 šovinių atsarga. Karininkai. specnazo grupė turi kolektyvinių ginklų . Tačiau daugybė sutvirtinimų neleidžia parašiutininkui naudotis automatu iškart nusileidus ant žemės. kad netrukdytų tinkamai išsiskleisti pagrindiniam (arba atsarginiam) parašiutui ir nesugadintų parašiuto. Darant šuolį su parašiutu automatas tvirtinamas taip. šešios rankinės granatos arba lengvas vienkartinis granatsvaidis. Būrys mokosi naudotis grupiniais ginklais.

pasiųsta į operaciją ginkluota tik asmeniniais ginklais. ji gali atsikratyti ne tik grupinių ginklų. tinka specnazui. Dažnai operacijoms įvykdyti pakanka vien asmeninių ginklų. taip pat ir pažymėta raudonu kryžiumi. gali gauti būtinų grupinių ginklų vėliau. kad situacija iš tiesų buvo kritinė. grupė gali pradėti savo operaciją užgrobdama priešininkui priklausančią mašiną arba šarvuotį. kiekvienas toks atvejis vėliau yra tiriamas. tokios kaip artilerija. Ji gali būti panaudojama įvairiais tikslais: pavyzdžiui. specnazas neturi jokios sunkiosios ginkluotės. lėtai judančiam tankui nėra būtinybės sukarti ilgą kelią į savo tikslą. lll . baudžiamas bausmės batalionu. pervežti mobiliąją grupės bazę arba net organizuoti ypač svarbių taikinių užpuolimą. Pratybų sovietų teritorijoje metu specnazo grupės dažnai užgrobdavo tankus ir panaudodavo juos atakuojant taikinius. nors. bet iš dalies ir asmeninių. Nusileidusi priešo teritorijoje. o specnazas užgrobia vieną arba kelis jų ir nedelsiant atakuoja taikinį. Daugeliui kareivių jų ginklų praradimas yra nusikaltimas. greitai pasprukti iš išlaipinimo zonos. paprastai nuleidus juos su parašiutu. turi privilegiją pats spręsti šią problemą. Bet kokia mašina. kuris naudojasi išskirtiniu pasitikėjimu ir veikia gana neįprastomis sąlygomis. Tokiu atveju nepaslankiam. tarp jų minosvaidžiai ir patrankos. • *• Skirtingai nuo oro desanto ir puolamųjų pajėgų. Tačiau specnazas.prieš kiekvieną operaciją. žinoma. O jei grupė yra persekiojama. kai priešininkas naudoja tankus ypač svarbių objektų apsaugai. Manoma. minosvaidžiai arba kovinės mašinos BMD. Dauguma kitų tipų priešininko ginkluotė. Vadas ir jo pavaduotojas privalo įrodyti. Grupė. gali būti naudojami kaip sunkioji ginkluotė. Tačiau „neturėti" nereiškia „nenaudoti". kad situacija ideali.

išskyrus radistą. Žinoma. Jie jau išstudijuoti iki menkiausios detalės. Galbūt 500 amerikietiškų šautuvų reikalingi išnagrinėti ir kopijuoti? Bet Sovietų Sąjunga šautuvų M-16 užgrobė daugelyje vietų.Tokia situacija gali susiklostyti karo metu. šaudmenų atsargas pusdieniui kiekvienam šautuvui (200 šovinių). kuriuos ji šelpia? Tokiu tikslu vadovybė nesusvyruos tiekti Kalašnikovo automatus. ir jie bandė į sovietinio bloko šalis persiųsti 500 amerikietiškų automatinių šautuvų. kur M-16 plačiai naudojami ir kur galima rasti pakankamai jiems tinkančių šovinių. Nėra prasmės juos kopijuoti. kai savo teritorijoje veikianti specnazo grupė pasinaudos galimybe užgrobti mūšyje sunkiąją priešininko ginkluotę. balandžio mėnesį JAV buvo areštuoti keturi verslininkai. nusigaus į priešininko teritoriją ir veiks priešo užnugaryje kaip apsimestinis kovinis dalinys. o kitą reikės atimti iš priešininko. kur kiekvienas. Sovietų vadovybė imasi žingsnių. kad jie buvo skirti specnazo grupėms apginkluoti. kaip ta. naktinio matymo prietaisų ir šovinių skaičius lengvai paaiškinamas: 100 grupių po penkis žmones kiekvienoje. kad gautų užsienietiškų ginklų net taikos metu. Labai sunku sugalvoti kokią kitą šio sandorio priežastį. Vietname. ir be jokių problemų aprūpinant šaudmenimis. kad 112 . 1985 m. kurios veiks ten. sovietinės vadovybės nuomone. Nelegalioji jų verslo pusė taip pat buvo susijusi su ginklais. nes. paprastesnius ir pigesnius. Kam Sovietų Sąjungai prireikė tokių kiekių amerikietiškų ginklų? Padėti nacionaliniams išsivadavimo judėjimams. ne visoms. Amerikiečių naktinio matymo prietaisai naudojami dažniausiai todėl. ypač toms. 100 000 šovinių ir 400 naktinio matymo prietaisų. Oficialiai jų verslas buvo susijęs su ginklais. pavyzdžiui. Šautuvų. Šitokį fokusą Raudonoji armija plačiai taikė pilietinio karo metais. Kalašnikovo automatas atitinka visus keliamus reikalavimus. turi naktinio matymo prietaisą (keturi grupėje). bet sportininkų profesionalų grupėms.

kurie dar nesuimti. Tai toli gražu ne vienintelis kanalas. kuo įvairiausi: nuo gitaros stygos (naudojamos smaugti užpuolus kažką iš nugaros) iki mažo nešiojamo branduolinio užtaiso. kelyje. Bet nėra abejonių. kurią joms nustatė minuotojas. kuriais ji sprunka nuo priešo. kad pakirstų taikinį kryžmine ugnimi iš dviejų arba daugiau krypčių. miško keliukuose. Septintajame ir aštuntajame dešimtmetyje specnazas plačiausiai naudojo minas MON-50. kuriuo gaunami standartiniai amerikietiški ginklai ir šaudmenys. Mes žinome apie tuos verslininkus. MON . kiekvienas jų buvo kuriamas specialiais tikslais: sprogdinti geležinkelio tiltą. tai galima panaudoti MON-300 jai susprogdinti. Jos skrieja ne į visas puses. • • * Specnazui skirti ginklai labai skirtingi. kur paslėpti parašiutai. kuriuo pasklinda skeveldros. Neatsitiktinai šiuolaikinių specnazo komandosų pirmtakai turėjo garbingą gvardijos minuotojų vardą. MON-200 ir MON-300.tai kryptinė priešpėstinė mina. 113 . labai veiksmingas įvairiose situacijose. o paskui grupė užminuos kelius ir takelius. o siauru pluoštu ta kryptimi. bakterijų. MON-IOO. Minos MON dažnai dedamos taip. kad esama ir kitų. Specnazo arsenale yra greitai veikiančių nuodų. Iškart po nusileidimo užminuojama ten. Pavyzdžiui. Tai baisus ginklas. tarpeklyje arba slėnyje. Tuo pat metu mėgstamiausiu specnazo ginklu laikytina mina. Specnazas naudoja daugybę kitų minų tipų. skardyje. o skaičius parodo atstumą. kurie suimti. kurio galingumas siekia nuo 800 iki 2000 tonų trotilo ekvivalento. Jos veiksmingiausios sprogdinant gatvėje. Minos buvo naudojamos visose grupės vykdomos operacijos stadijose. chemikalų.maitinimo elementų ir kitų reikalingų atsarginių dalių galima gauti iš priešo. jei aptinkama raketų paleidimo įranga ir neįmanoma prie jos prisiartinti.

žinomą kaip „Strela-Blok". kuriuos specnazo kareiviai nešiojasi su savimi: žibintuvėlio. griauti betono. Bendrais bruožais jį galima apibūdinti kaip priešlėktuvinę miną. akmens ir kitų medžiagų konstrukcijas. kurios naudojamos nešiojamame granatsvaidyje. medžio. kad dabar jis gerokai patobulintas. skustuvo peiliuko. iš tų. Esu matęs. iš kurio šaudoma į tankus ir šarvuotus transporterius. kaip susprogdinti labai sudėtingus objektus panaudojant minimaliai sprogmenų. kaip specnazo karininkas per valandą sumaišė keletą kilogramų lipnios rudos pastos iš visiškai nepavojingų ir visiškai nesprogių medžiagų. Pagamintas mechanizmas veikė puikiai. Kai kuriais atvejais galima panaudoti paprastesnius ir lengvai gaunamus daiktus . Jis taip pat padarė ir detonatorių iš visiškai įprastų daiktų. degtukų dėžutės ir galiausiai iš trasuojamosios kulkos. Ji panaši į minas. Tai ištisas mokslas ir tikras menas. Specnazo karys jį puikiai įvaldęs ir žino. Visiškai tikėtina. pridedant lengvųjų metalų. Netoli didelio aerodromo paleidimo vamzdis pritvirtinamas prie aukš- 114 . Šis ginklas buvo naudojamas antroje septintojo dešimtmečio pusėje ir pirmoje aštuntojo dešimtmečio pusėje. kaip prireikus pasigaminti sprogmenis iš po ranka turimų medžiagų. Kalbant apie minas.sunaikinti naftos saugyklos cisternas (ir kartu padegti jų turinį). kurį jis pavertė spyruokle.dujų ir deguonies balionus su parafinu. mes turime paminėti grėsmingą specnazo ginklą. „Strela-Blok" yra įprastinė kilnojamoji sovietinė raketa „Strela-2" (tapati amerikietiškos „Raudonosios akies" kopija). nes ji veikia remiantis tais pačiais principais kaip ir šalikelėje gulinti ir veikianti prieš važiuojančias mašinas mina. plieno. Specnazo grupė su savimi nešasi vieną ar keletą tokių raketų. Šio reikalo veteranas pulkininkas Starinovas savo memuaruose užsimena apie detonatoriaus kūrimą iš degtukų dėžutės. Jis žino.

Skrydžiai atnaujinami. Infraraudonoji kovinė galvutė reaguoja į variklio spinduliuojamą šilumą. aukštos burės. suveikia paleidimo mechanizmas. Jei variklio triukšmas stiprėja. ir kitas kylantis jūsų lėktuvas bus numuštas. vietoje. seka paskui lėktuvą ir jį paveja. Degus mišinys kapsulėje skrenda į taikinį ir užsiliepsnoja tik kapsulei atsitrenkus į taikinį. Iš pradžių veikia laikrodinis mechanizmas. jie nieko neranda.užsienyje sukurti to meto modeliai išmesdavo kokių trisdešimties metrų ugnies čiurkšlę. nieko neatsitinka (tai reiškia. gamintus tuo metu bet kurioje kitoje šalyje.to medžio (arba pastato stogo. vadovaujančio oro bazei. ir žymi degalų dalis sudegdavo trajektorijoje. kurią sudaro lengvas cilindras su miltelių užtaisu. jei grupė įtaisė penkias „Strela-Blok" raketas aplink bazę ir priešpėstines minas jų prieigose? Iš kur jūs galite žinoti. Įsivaizduokite save karininko.tai ugniasvaidis RPO-A. kad lėktuvas leidžiasi). Ką dabar darysite? Ko griebsitės. Paprastai raketa įtaisoma netoli nuo pakilimo tako pabaigos. kad įtaisytos tik penkios raketos? * * • Kitas labai veiksmingas specnazo ginklas . kuris reaguoja į tam tikro stiprumo lėktuvo variklio triukšmą. Raketa pamušamas bekylantis lėktuvas (galbūt su branduoline bomba borte). Savaime aišku. Ką jūs darysite? Jūs atšaukiate visus skrydžius ir siunčiate savo žmones ieškoti kaltininkų. bet vos triukšmas sumažėja. Esminis skirtumas . kai baigiasi paleidimo laikas (jis būna nuo valandos iki kelių dienų). o kapsule. Paskui grupė iš šios zonos pasišalina. duodantis grupei laiko nutolti per saugų atstumą. paskui. šieno kupetos) ir užmaskuojamas. RPO-A 115 . Jis sveria vienuolika kilogramų ir yra vienkartinio naudojimo. jis smarkiai pranoksta bet kokius ugniasvaidžius. Raketa paleidžiama automatiškai. įsijungia paprasčiausias garso detektorius. Išrastas pirmoje aštuntojo dešimtmečio pusėje. Tačiau RPO-A šaudo ne čiurkšle.

jei atakuojamas labai svarbus taikinys. skirtas apšaudyti didesnius plotus. Vamzdis įtaisomas ant žemės ant paprasčiausio pagrindo. raketų baterijos. pavyzdžiui. Prireikus oro desantininkų daliniai apsiginkluoja atskirais vamzdžiais ir gauna tinkamų sviedinių. Nusitaikoma reikiama kryptimi ir iššaunama. povandeninis laivas prieplaukoje. * • * Specnaze šalia pačių naujausių ginklų galima aptikti ginklų. o vieno šūvio poveikis prilygsta 122 mm haubicos sviedinio sprogimui. Kartais. Skirtingai nuo automobilinės versijos. o nuo žemės . „GRAD-V" yra pernešamas. • •* Kur kas galingesnis specnazo ginklas . „GRAD-V" . Jis turi 12 paleidimo vamzdžių. Oro desantininkai naudoja abi „GRAD-V" versijas.tik šiaip sau. ant žemės esančias raketas ir lėktuvus. Paprastai į vieną taikinį nutaikoma keletas vamzdžių ir iššaunama praktiškai tuo pačiu metu.ginklas.gali šaudyti daugiau nei už 400 metrų. šaudančių reaktyviniais sviediniais. pernešama versija.daugkartinis raketų leidimo įrenginys „GRAD-V".degalų saugyklas. Šaunant nuo automobilio tikslumas itin didelis. ir jo pagrindiniai taikiniai yra ryšio centrai. lėktuvų stovėjimo aikštelės ir kiti labai pažeidžiami objektai. kurie seniai užmiršti visose kitose armijose arba atiduoti į karo 116 . sukurta desantinėms pajėgoms. Šis ginklas gali būti įtaisomas ant sunkvežimio „GAZ-66" važiuoklės. didelis specnazo dalinys gali tuo pačiu metu šaudyti „GRADV" sviediniais iš kelių dešimčių ar net šimtų vamzdžių. šaudymo salvėmis sistema. šaudmenų sandėlius. Tačiau bet kuriuo atveju poveikis labai stiprus. Ypač veiksmingai jis gali būti naudojamas prieš ugniai jautrius taikinius . Specnazas naudojasi tik antrąja.

Pats lankas labai elegantiškas. nors sportininkų daliniuose skiriamas didelis dėmesys žmones mokant naudoti šį ginklą. kad šaudant jis nekėlė jokio triukšmo. suprantama. Jis pagamintas pagal paskutinį technikos žodį. kad tais laikais. iš milžiniško atstumo itin taikliai perveriantis žmogų strėle. kad specnazo vadas 117 . Dragunovo konstrukcijos snaiperio šautuvas .būtent tai. Strėlės pagamintos remiantis naujausiais balistikos ir aerodinamikos pasiekimais. tai ir nedarė tokio įspūdžio.arbaletas. Tačiau šaudymo greičiu. kokį palikdavo tūkstančio muškietų salvė. tamsoje iš keliasdešimt metrų atstumo. kai arbaletas rungėsi su muškieta. tikslumas ir šūvio nuotolis gerokai sumažėja. Užtat veikimas nekeliant triukšmo .nuostabus standartinis specnazo ginklas. Vis dėlto GRU vadovaujantys karininkai mano. kai reikia nužudyti žmogų visiškai be triukšmo. Arbaletas nėra standartinis specnazo ginklas. Kad ir kaip atrodytų keista skaitytojui.muziejus. Vienas tokių . taiklumu ir patikimumu arbaletas aplenkė muškietą. kad nežmoniškai kurtinančiai griaudėjo ir priešus tai veikė kur kas labiau nei lengvas arbaleto strėlės švilpesys. arbaletas jokiu būdu negali būti laikomas snaiperio šautuvo varžovu. Tai nuostabus ir patikimas ginklas. ko šiandien reikia specnazui. specnazo grupė gali būti aprūpinta vienu ar dviem arbaletais specialiai užduočiai įvykdyti. jis sulankstomas. buvo mažesnis ir lengvesnis. o žmones žudė taip pat užtikrintai kaip ir muškieta. panašiais kaip šiuolaikiniuose snaiperių šautuvuose. kuriame duslintuvas yra neatskiriama šio ginklo dalis. Bet ant snaiperio šautuvo uždėjus duslintuvą. patikimas ir patogus. šioji buvo pripažinta kaip geresnė tik todėl. Kad snaiperio šautuvas šaudytų tiksliai ir be triukšmo. Be abejonių. iš tikrųjų arbaletas yra baisus ginklas. lengvas. smarkiai skiriasi savo išvaizda ir konstrukcija nuo praėjusių amžių arbaletų. Jis aprūpintas optiniais ir šiluminiais taikikliais. Jei būtina. Kad būtų patogiau nešiotis. buvo pritaikytas sunkus vamzdis. Šiuolaikinis arbaletas. Specialistai mano. Tik todėl.

kad geriausias būdas susidoroti su šunimis . milžinišku kinkinių šunų skaičiumi. besiruošiantis operacijai. Specnazo kareivių.tai patiems panaudoti šunis.priešininko šunys. Žinoma. 60 000 armijos šunų skaičių būtina papildyti nežinomu. be abejonės. kad rasis išskirtinių situacijų. Priešo šunys visada pasirodo pačiu netinkamiausių momentu. labiausiai demoralizuojantis priešas visada buvo ir bus šuo. tačiau. Maskvos pietrytiniame pakraštyje yra Centrinė Raudonosios žvaigždės ordino karo šunų dresūros mokykla. kur šunų auklėjimas ir dresavimas buvo itin aukšto lygio tiek kiekybiškai.milžiniškos koncentracijos stovyklų sistemos. nutars pasirinkti gana neįprastą ginklą. tai buvo įmanoma tik dėl GULAG o . kai vadas. nei priešininko ugnis taip nepaveikia jo dvasios būsenos kaip šunų pasirodymas. Kinkinių šunys buvo naudojami žiemą (ir kiaurus metus šiaurėje) fronto 118 . seržantų ir karininkų apklausa kaskart nurodo vis tą patį atsakymą: paskutinis dalykas. . kai grupė. kai kojos visiškai nutrintos. nuvarginta ilgai trukusio ėjimo. Visiškai tikėtina. tiek ir kokybiškai. auklėja ir treniruoja šunis daugeliui įvairių Sovietinės armijos reikmių. tarp jų ir specnazo poreikiams. Nei elektroniniai prietaisai. o šaudmenų atsargos baigėsi. • *• Specnazo kareiviui pats baisiausias. Šunų panaudojimo Raudonojoje armijoje istorija turtinga ir įvairiapusė. ir greičiausiai taip bus. Antrojo pasaulinio karo metu Raudonoji armija kovose panaudojo 60 000 šunų. Centrinė karo šunų mokykla rengia specialistus. turinti didžiausius veislynus.privalo turėti gana didelę ginklų kolekciją. iš kurios jis galėtų išsirinkti tinkamą tam tikru atveju. GRU viršininkai atliko kai kuriuos toli siekiančius tyrimus šiuo klausimu ir padarė išvadą. su kuriuo jie norėtų susidurti. mėgaujasi trumpa neramaus miego valandėle.

sužeistųjų paieška mūšio lauke. o individualiai. kad gautų paėsti. 119 . Šunys prieš tankus buvo panaudoti didelėse kautynėse prie Maskvos. Šie šunys sunaikino nemažai tankų. oficialių pranešimų pristatymas. Jau 1941 metais buvo pradėti formuoti specialiosios tarnybos daliniai kovai su priešo tankais. atliekant įvairias. Į šią tarnybą atrinkti šunys buvo stiprūs. ir šuo gaudavo paėsti. Prieš mūšį šunys negaudavo ėsti. Šunys Raudonojoje armijoje vykdė karines užduotis: žvalgyba. kurioms kiekvienas jų buvo dresuojamas. Iš viso karo metais buvo sudaryti du specialiosios tarnybos pulkai ir 168 nepriklausomi daliniai. o paskui imdavo maitinti šalia tankų: mėsa jiems būdavo dalijama iš apatinio tanko liuko. Stalingrado ir Kursko. Tada šuo buvo pasiunčiamas po priešo tankais. tiksliai apibrėžtas funkcijas. Šunis sargybos tikslais naudojo desantininkai ir gvardijos minuotojai (dabartinis specnazas). Negana to. o iš užnugario. evakuoti sužeistuosius ir kitais panašiais tikslais.linijon pristatyti šaudmenis. Kai tik šuo palįsdavo po tanku. Kiekvienas dalinys buvo sudarytas iš keturių kuopų su 126 šunimis kiekvienoje. Vis dėlto daugiausia Raudonoji armija naudojo šunis minoms aptikti ir tankams sprogdinti. batalionai. Į tarnybinių šunų skaičių įtrauktini ir dirbantys ne grupėje. šis sustodavo. prie jo buvo pritvirtinamas kokių 4-4. tai yra po 504 šunis kiekviename dalinyje.6 kg sprogmenų užtaisas su spygliuotu detonatoriumi. Neilgai trukus pamokos tapdavo sudėtingesnės. Šunys neprarado savo svarbos kaip ištikimi žmonių pagalbininkai kare. sveiki ir itin ištvermingi. Karo patirtis buvo kruopščiai išnagrinėta ir įvertinta. Taip šunys išmoko būti po tanku. kuopos ir būriai. Šunis atrišdavo priešais pakankamai priartėjusius tankus ir mokė palįsti po tanku ne iš priekio. Iš pradžių jų kelias dienas nešerdavo. tad likusiems gyviems keturkojams buvo nuspręsta parodyti pagarbą leidžiant dalyvauti Pergalės parade Raudonojoje aikštėje. Mokomi jie buvo labai paprastai.

ir specnazas tai suprato daug geriau už kitų rūšių Sovietinės armijos kariuomenes.sambo. Per karą Europoje specnazas plačiai naudos šunis toms pačioms funkcijoms atlikti. pasitaiko. negu palįsti po riaumojančiu griausmingu tanku. ieškojo priešininko. Šunį daug lengviau išmokyti nepastebėtam prišliaužti prie raketos ar lėktuvo. tačiau tokio svorio užtaisai mūsų dienomis daug galingesni. Kai kurie ypač stiprūs ir aršūs šunys yra dresuojami tik vienu tikslu . Šio tipo užtaisui sukurti detonatoriai suveikia tik prisilietę metalo ir nesuveikia atsitiktinai prisilietus aukštos žolės. Be viso kito. Kaip ir anksčiau.saugoti grupę ir sunaikinti priešininko šunis. štabo mašinos. o kartais. ir žmonės. kuris tinkamai dresuojamas greitai išmoksta surasti. o detonatoriai tapo kur kas tobulesni ir saugesni nei anksčiau. raketos. Visa tai specnazo šunis paverčia baisiais ir pavojingais priešais. šunys nešios kokių 4 kg svorio užtaisus. Sambo. mes taip pat turime paminėti „nematomą ginklą" . nes juos taip pat galima išmesti su parašiutu specialiuose minkštuose konteineriuose. šakos ar kitų objektų. Šunys šiuolaikiniame specnaze atlieka daugybę užduočių. tiksliai atpažinti ir atakuoti svarbius taikinius. taip pat kitam išskirtinai svarbiam uždaviniui . * * • Aptardami specnazo ginkluotę. kad Afganistane specnazo naudoti šunys vykdė tradicines užduotis: saugojo grupes nuo netikėtų atakų. aptikdavo minas ir padėdavo tardant paimtus į nelaisvę Afganistano pasipriešinimo kovotojus. negu jie buvo paskutiniajame kare. Tokie taikiniai . Šuo yra ypač protingas gyvūnas. kaip ir žmonės.sudėtinga elektroninė įranga. šunų buvimas specnazo grupėje gerokai pakelia karininkų ir karių dvasią. Esama pakankamai įrodymų. svarbius asmenis pervežančios mašinos. Jie tokie pat mobilūs. lėktuvai. arba savigynos imty- 120 . jei šie pasirodo.priešininko branduolinei ginkluotei naikinti. antenos.

.tai imtynių be taisyklių rūšis. ginkluotų įvairiais ginklais. revolveriais. Oščepkovas nurodė. jog mokiniai tik imituotų kai kuriuos stipriausius sugriebimus. Sambo sumanytojas buvo žymus rusų sportininkas B. atsiradusi Sovietų Sąjungoje ketvirtajame dešimtmetyje ir iki šių dienų gerokai išplėtota ir ištobulinta. Ši nauja sistema buvo pagrįsta karatė ir dziudo. Tikrame mūšyje niekas nesilaiko jokių taisyklių. šautuvais su durtuvais ar be jų. kitas su trumpu kastuvėliu. bet Oščepkovas vis tolo ir tolo nuo japonų ir kinų meistrų tradicijų ir savarankiškai kūrė naujus būdus bei kombinacijas. Prieš revoliuciją jis lankėsi Japonijoje ir ten mokėsi dziudo. vienas su metaliniu strypu. 121 . metalo strypais ir kastuvėliais . todėl nėra reikalo dirbtinai jas taikyti treniruotėse ir taip bausti sportininkus. Oščepkovas laikėsi nuomonės. nors tikrame mūšyje jie buvo leidžiami.1. kuriais žmogus galėjo atakuoti arba gintis nuo vieno ar kelių priešininkų.nės. Po pilietinio karo Oščepkovas buvo paskirtas Raudonosios armijos įvairių formų kovų be ginklo vyresniuoju instruktoriumi. Jis taip pat ištobulino atkirčio būdus įvairiose kovinėse kombinacijose: vienas su dideliu kastuvu. kastetais. S. Oščepkovas negailestingai atmetė visas kilnias riteriškumo taisykles ir leido savo mokiniams griebtis bet kokių gudrybių ir taisyklių. bet labiau įprastais ginklais: peiliais.būdus. Revoliucijos metu Oščepkovas sugrįžo į Rusiją ir dirbo Raudonosios armijos specialiųjų dalinių treneriu. Jis ištobulino visą seriją būdų. kad būtina atsikratyti bet kokių dirbtinių apribojimų ir taisyklių. vienas su kirviu. Oščepkovas. Oščepkovas sukūrė savitą šiuolaikinės kovos be ginklo sistemą. Jis sukūrė kovos su priešininku. Oščepkovas gavo juodąjį diržą ir buvo asmeninis šio kovų meno didžiojo meistro Dzigoro Kano bei kitų draugas. kitas su virvės gabalu. kitas su pistoletu. vienas su kastuvėliu. trys beginkliai ir 1. ginkluotu ne japoniškomis bambuko lazdomis. Kad treniruotė nevirstų kraujo praliejimu.

Tai labai svarbus čempionatas.Dėl spartaus vystymosi naujasis stilius užkariavo teisę į nepriklausomą egzistavimą ir nuosavą pavadinimą . Prieš Antrąjį pasaulinį karą „Pravda" taip glaustai išdėstė šios sąvokos idėją: „Geriausia gynybos forma . kaip sportas. Tačiau prieš ketvirtfinalį varžytis liko aštuonetas: vienas buvo iš „Dinamo" (Vidaus reikalų tarnybos leitenantas).tai rusiško „caMoo6opoHa 6e3 opyaaifl" (neginkluota savigyna) santrumpa. Mes pradėjome šią knygą nuo sovietinio kariško kastuvėlio.kastuvėlis apmokyto kario rankose. o kiti . 1939 m. Sovietų Sąjungoje žodis „gynyba" visada buvo suprantamas labai specifiškai.tai veržli ataka iki visiško priešo sutriuškinimo" („Pravda". 1985 m. jog daugelis 122 .ne ginklas. jei plaktukas netreniruoto asmens rankose. Esama užtektinai pavyzdžių. Tai viena populiariausių tarp žiūrovų sporto šakų Sovietinėje armijoje. pavyzdžiui.sambo . Užtat meistro rankose jis virsta baisiu ginklu. čempionatą žurnalo „Sovietskij voin" prizui laimėti. Sovietinės armijos klubo. Imkime. Specnazo karys sugeba kastuvėliu užmušti žmogų iš kelių metrų atstumo taip pat lengvai. Yra dvi sambo pakraipos: sportinės sambo ir kovinės sambo. Jo panaudojimo būdai yra vieni dramatiškiausių sambo elementų. Sambo leidžiama naudotis bet kokiais objektais. rugpjūčio 14 d. ir tai teisybė. Skaitytojo neturi klaidinti žodis „savigyna". Žinoma. ribojami nustatytų taisyklių.).tai.iš CSKA. kuriuos galima taikyti grumtynėse. O dar baisesnis ginklas . Šiandien sambo yra privalomas kiekvieno specnazo kovotojo apmokymo atributas. Galima sakyti. kaip ir iš pistoleto P-6. kad plaktukas . Kovinės sambo . ne tik armijoje yra užsiimama savigynos imtynėmis. leidžiančių manyti. Skaitytojo neturėtų klaidinti žodis „neginkluota" išsamiame savigynos imtynių pavadinime. net revolverius ir automatus. Sambo.tai du neginkluoti žmonės. . kuriame rungėsi sportininkai iš daugelio įvairių klubų. ką jau aprašėme anksčiau. laisvai ir be triukšmo. vienas iš paslaptingojo „Zenito". tačiau armijoje jos turi pirmumą.

Visus keturis buvo nesudėtinga pervežti nedideliais krovininiais ir kariniais laivais. Armijos klubas ir „Zenitas".kovinių sambo būdų yra ne tiek slapti. kurie tiesiogiai įtraukti į veiksmus. Sovietų Sąjunga pradėjo aktyvius tyrinėjimus kuriant nedidelius povandeninius laivus nuo ketvirtojo dešimtmečio vidurio. susijusius su gynyba ir režimo stiprinimu. kuris numatė. Be tokių individualių prietaisų. Tik specialiosios mokymo įstaigos. tarsi raiti ant arklio nugaros. veikiantys ant kietos žemės. sukurtų paprastos torpedos pagrindu. ir buvo parengtas planas. kad kiekvienas „K" klasės povandeninis laivas galės 123 . Paprastas eilinis specnazo grupės plaukikas gali būti aprūpintas gana nedideliu aparatu. tokios kaip „Dinamo". kuris leistų jam plaukti po vandeniu 15 kilometrų per valandą greičiu keletą valandų. Laivynas visuomet turėjo ir visada turės daug daugiau arklio galių vienam žmogui nei armija. Kaip įprasta. Žmogus gali judėti žeme tiesiog pasinaudodamas savo raumenimis. net matuojant paprasto kario matu. esama skirtumo tarp jūrų dalinių ir antžeminių pajėgų aprūpinimo. ir tarp jų vyko aršios lenktynės. Atitinkamai. 1936 metais valstybinė komisija išnagrinėjo keturis pasiūlymus: „Komar" (Uodas). * • * Dėl gana svarių priežasčių specnazo jūrų brigados techniškai aprūpintos kur kas geriau negu jų kolegos. kiek ribotai taikomi. moko šių būdų. taip pat esama aparatų dviem ar trims žmonėms. Ir papildomai be šio lengvo povandeninio aparato yra sukurti ir plačiai taikomi miniatiūriniai povandeniniai laivai. tokia pat užduotis buvo duota iškart kelioms konstruktorių grupėms. Plaukikai sėdi ant jos. Jie reikalingi tik tiems. „APSS" ir „Pigmej" (Pigmėjas). „Blocha" (Blusa). bet jūroje jis toli nenuplauks vien tik pasikliaudamas savo raumenimis. Tuo metu Sovietų Sąjunga užbaigė savo „K" klasės povandeninių laivų kūrimo darbus.

Būtų klaidinga manyti.pernešti vieną lengvą lėktuvą arba vieną miniatiūrinį povandeninį laivą. panašų į „APSS". Tiesiog Vakarai visada panaudoja tik savas technines idėjas. Specnazo jūrų brigados turi kelias dešimtis miniatiūrinių povandeninių laivų. paskui išplaukti į paviršių ir tarsi greitasis torpedinis kateris labai dideliu greičiu atakuoti priešininką. kuriuos vėliau labai plačiai naudojo sovietiniai konstruktoriai. medžioklę. sukurtų konstrukcijos „Blocha" pagrindu. įskaitant miniatiūrinius povandeninius laivus su ekipažu. Būta minties panaudoti jį ir kitu būdu . ne per daugiausia. atrodytų. Susidomėjimas vokiečių projektais nenuslopo. kurį gali sudaryti nuo vieno iki penkių žmonių. tiek ir svetimomis. 124 . kad susidomėjimą užsienietiškais ginklais diktuoja Sovietų Sąjungos techninis atsilikimas.kaip torpediniam kateriui dideliu greičiu priartėjus prie priešininko panirti po vandeniu ir pulti iš visai arti. 1976 metais būta pranešimų apie vos 90 tonų vandens talpos vokiško povandeninio laivo projektą. Šalia įprastų projektų įtemptai dirbama kuriant mišrią įrangą. tuo tarpu sovietiniai inžinieriai pasinaudoja tiek savomis. Tarp karinių trofėjų buvo miniatiūriniai vokiečių povandeniniai laivai ir jų tolesnio tobulinimo planai. kuri apimtų povandeninio laivo ir povandeninio traktoriaus savybes. bet tai daugiau negu visose kitose šalyse kartu sudėjus. norint įvertinti galimybes pernešti sunkiuoju bombonešiu kito tipo miniatiūrinį povandeninį laivą. kaip paprastai daro įprastas povandeninis laivas. Pastaraisiais metais Sovietų Sąjungoje buvo sukurti įspūdingų tipų ginklai. Sovietų Sąjungoje begalės talentingų konstruktorių. dalyvaujančius jų kūrime. gamybą. Tuo pačiu metu buvo atlikti eksperimentai. kurie dažnai sukuria tikrų tikriausius technikos stebuklus. „M-400" buvo povandeninio laivo ir torpedinio katerio hibridas. Sovietinė karinė žvalgyba iškart pradėjo šių laivų planų bei informacijos apie žmones. 1939 metais Sovietų Sąjunga pradėjo nykštukinių povandeninių laivų „M-400". Jis galėjo ilgai būti po vandeniu.

tuo tarpu jūrų brigados turi milžinišką veiksmų lauką tarptautiniuose vandenyse pasaulio vandenynuose. Jis pajėgia prasiskverbti į vietas. kuri gali būti sėkmingai panaudota prieš taikinius tiek jūroje. Man nežinomi šio darbo rezultatai. dar prieš pasirodant ten sovietų kariuomenei ir kariniam jūrų laivynui. * * * Jūrų specnazas gali būti labai pavojingas. 125 . kuris nusileidęs ant vandens galėjo panerti po vandeniu į kelių metrų gylį. gyvybiškai svarbioje Vakarams. tačiau aptikti ir sunaikinti kelis miniatiūrinius povandeninius laivus priešininkui gali būti kur kas sunkiau. tai kilus karui galime tikėtis. pavyzdžiui. dar Afganistane. Nykštukinis povandeninis laivas yra tarsi kokia mobili bazė nardytojams. o kartais ir suverenių valstybių teritoriniuose vandenyse. taip pat žvejybiniai laivai. Jei toks sklandytuvas sukurtas. Bandymo rezultatai nežinomi. Net taikos metu jis daug aktyvesnis už antžeminių specnazo pajėgų brigadas. Povandeninis laivas ir nardytojai tampa bendra ginkluotės sistema. kuriose negali veikti įprastiniai laivai. koviniai laivai. Persijos įlankoje. Tai ir suprantama. negu sumedžioti ir sunaikinti vieną vidutinį povandeninį laivą. Vykdant karines operacijas miniatiūrinis povandeninis laivas gali tapti gana nemaloniu priešininkui ginklu.Miniatiūrinius povandeninius laivus perveža didesni povandeniniai laivai. nei sukurti vieną vidutinio dydžio povandeninį laivą. kad nykštukiniai povandeniniai laivai apsireikš labai netikėtose vietose. Sukurti kelis nykštukinius povandeninius laivus gali kainuoti mažiau. tiek ant žemės. Aštuntajame dešimtmetyje Sovietų Sąjunga kūrė hidroplaną. juk specnazo antžeminės pajėgos gali veikti tik Sovietų Sąjungos ir jos palydovių teritorijoje. Septintajame dešimtmetyje miniatiūriniams povandeniniams laivams pervežti Kaspijos jūroje buvo išbandytas sunkusis sklandytuvas.

uostus ir povandeninius tunelius. raketas bei kovines branduolines galvutes gabenančius laivus. Juodosios. arba panaudoti priešininko povandeninius kabelius pasyviai. Tose laivų priedangose negali kelti pavojaus daugelio rūšių sovietiniai ginklai. Specnazas gali arba sunaikinti. akustines ir kitas aptikimo sistemas. Dar pavojingesnės gali būti specnazo operacijos prieš brangiausius ir vertingiausius laivus . Tuomet begales pranešimų teks perduoti požeminiais arba povandeniniais kabeliais. taip pat prieš flagmanus. Aptikti ir išvesti iš rikiuotės tokias priedangas bus viena svarbiausių specnazui keliamų užduočių. Viduržemio.lėktuvnešius. kreiserius. dėl branduolinių sprogimų atvirame kosmose bus sunaikinta didelė dalis ryšio palydovų ir sugadintos radijo ryšio linijos. jas galima panaudoti valant kelius visam sovietų laivynui. dokus. tarp jų ir kai kurių rūšių branduolinis ginklas.itin gundantis taikinys specnazui. Pirma. Šie kabeliai . tai yra pasiklausyti. povandeninių laivų bazes. Jie veikė Atlanto vandenyne netoli nuo Gibraltaro. Įdomu paste- 126 . Tirėnų ir Karibų jūrose. Antra. * * * Sovietiniai mini povandeniniai laivai pastaraisiais metais pastebėti Baltijos. kad galėtų tai atlikti per karą. Vykstant karui. kai jos naikina arba išveda iš rikiuotės priešininko minų laukus. atominius povandeninius laivus. pakrantėse įrengė puikias laivų priedangas. arba aktyviai (prisijungiant prie kabelio ir perduodant melagingus pranešimus). pavyzdžiui. jas galima panaudoti prieš galingus gynybinius priešininko kranto įtvirtinimus. Jūrų specnazas taip pat gali būti panaudotas prieš priešininko tiltus. Tam. specnazo jūrų brigados taikos metu užimtos povandeninių kabelių paieška tarptautiniuose vandenyse daugelyje pasaulio dalių.Specialios paskirties jūrų desanto brigados daugeliu atvejų gali būti nepakeičiamas sovietinės karinės vadovybės ginklas. Kai kurios šalys. Švedija ir Norvegija.

Sovietiniai laivui ir jo ekipažui labai lengva nekaltai sukinėtis tarptautiniuose vandenyse. leidžiančių smarkiai sumažinti būtinos elektroninės aparatūros dydį ir svorį. į kokias įprastinio laivo kapitonas niekada neišdrįstų. Net jei priešas užgrobtų tokį povandeninį laivą. nors jau šiandien jie naudojami specnazo daliniuose.ateities ginklas.delfinams. o tuo metu jo valdomas povandeninis laivas be ekipažo skverbiasi į priešininko teritorinius vandenis. Tačiau net ir tuomet automatiniai nepilotuojami povandeniniai laivai gali gerokai padidinti specnazo potencialą. Visiškai įmanoma. gali kiek tik reikia didinti savo vidinį slėgį. Povandeniniai laivai be ekipažo . povandeniniai laivai be ekipažo gali būti labai maži. Atitinkamai nepilotuojamiems povandeniniams laivams nereikia tiekti oro ir jie gali turėti neribotą skaičių pertvarų atsparumui padidinti. su ekipažu ir be jo. specnazas jau keletą dešimtmečių didelį dėmesį skiria „gyviesiems povandeniniams laivams" . Galiausiai tokio laivo praradimas nepaveikia žmonių morališkai. taigi ir veikti bet kokiame gylyje. ir todėl galima kur kas labiau rizikuoti jį naudojant taikos ir karo sąlygomis. • * • Be povandeninių laivų. Šiuo metu sovietiniai automatiniai povandeniniai laivai ir kitokia povandeninė įranga veikia išvien su viršvandeniniais ir povandeniniais pilotuojamais laivais. kad šiam „moksliniam" darbui sovietinės karinės jūrų pajėgos naudoja ne tik „Argus" klasės pilotuojamus povandeninius laivus. Jis gali prasiskverbti į tokias vietas.bėti. Sovietų Sąjunga turi milžinišką mokslinį 127 . kad artimiausioje ateityje ši taktika bus tęsiama. nes kažkur netoliese turi būti žmogus. tai nesukeltų tokių didelių politinių pasekmių kaip sovietinio povandeninio laivo su ekipažu sulaikymas teritoriniuose kitos valstybės vandenyse. Dėl šiuolaikinių technologijų. bet ir automatinius nepilotuojamus „Zvuk" klasės povandeninius laivus.

saugant dalinius nuo priešininko povandeninių komandosų. Dar delfinus galima naudoti nepriklausomiems terorizmo aktams atlikti: su prie jų pritvirtintais sprogmenimis atakuoti svarbius taikinius arba naikinti priešininko žmones peiliais. jo klausos diapazonas 70 kartų viršija žmogaus klausos ribas. Didžioji centro darbo dalis apgaubta stora oficialaus slaptumo uždanga. Delfinas gali lengvai panerti į 300 metrų gylį. panaudojant juos veiksmams drauge su plaukikais ir įspėjant šiuos apie pavojus. bet kokiams objektams medžioti po vandeniu . jo smegenys neįtikėtinai gerai išsivysčiusios ir panašios į žmogaus. pritvirtintais ant delfino kūno. Nuo seno žmogus žavėjosi delfinais dėl jų neįprastų sugebėjimų. 128 .centrą prie Juodosios jūros.priešo povandeniniams laivams. minoms. povandeniniams kabeliams ir vamzdynams. Delfinų panaudojimas gali gerokai išplėtoti specnazo operacijas. adatomis arba sudėtingesniais ginklais. Delfinai labai lengvai prijaukinami ir dresuojami. kuriame tyrinėjamas delfinų elgesys.

o vandeniu apsirūpindavo iš upelių ir ežerų. stengėsi įveikti šį maršrutą per kelias dienas . taip jis nubėgo iki tilto vidurio. Jie nesinešė maisto. Jis atrodė baisiai aukštas. tęsėsi daug dešimčių kilometrų. Kareivis. apsikrovę ginklais ir amunicija. Jis žvilgtelėjo per turėklus ir kitą rodyklę pamatė užpelkėjusioje salelėje. vėl bėgte. esančioje šiek tiek nuošaliau. bet dėl kažkokių priežasčių jis buvo nebaigtas ir apleistas. su staigaus vėjo šuorais ir dangų užklojusiais sudriskusiais debesimis. miškas. Be to.bėgte. Prieš daugelį metų čia buvo statomas geležinkelis. Maršrutas. Rodyklė buvo milžiniška. raudonais veidais. kuriuo ėjo varžybų dalyviai. Jis sugrįžo atgal ir įsistebeilijo į rodyklę. užbėgo ant tilto. kelyje jų laukė begalės nemalonių ir nenumatytų kliūčių. 129 . gerokai atsilikęs nuo savo grupės. Čia liko tik tiltas per švino spalvos upę. nurodančią į tilto kraštą. permerkti lietaus. Nuovargis lenkė jam galvą. sparčiu žingsniu. Mes su 17-osios armijos specnazo skyriaus viršininko pavaduotoju stovėjome šalia seno geležinkelio tilto. Mes su papulkininkiu teisėjavome. Jų veidai apžėlė purvinais aštriais šeriais. Aplink driekėsi begalinė tuštuma. Kareiviai. dengiantis neaprėpiamas platybes. Vyko specnazo varžybos. kuriose greičiau galėtum sutikti lokį negu žmogų. apaugusioje nendrėmis. Tilto viduryje kita rodyklė rodė į turėklus ant tilto krašto. Mūsų kontroliniame taške oranžinėmis rodyklėmis buvo nurodyta kareiviams kirsti tiltą. dar šiek tiek ir staiga sustojo.10 skyrius KOVINIS MOKYMAS Tai buvo šalta niūri diena.

jis nepakankamai geras specnazui. turėjome tik įsitikinti. remiantis perėjimo nuo paprastų prie sudėtingesnių dalykų principu. Kareivis susirūpinęs švilptelėjo. jei kuris iš jų nuskęs? .Jei kuris nuskęs.paklausiau specnazo karininko. . Seni kareiviai ją perduoda jauniems. Bet kareivis plaukte nuplaukė nuošalios salelės link. Kareivis iš pradžių buvo mokomas šokinėti iš nedidelio aukščio. . Tačiau kuo ilgesnis paruošiamasis procesas. kurie supranta tai kaip pajuokavimą. kuo ilgiau kareiviui tenka laukti. Jis su trenksmu plojosi į juodą ledinį vandenį ir ilgai nepasirodė.ledinis.oranžinė. jis nepakankamai geras. nebuvo jokių priemonių padėti kareiviui. vadinasi.Kas bus. tuo labiau jis ima baimintis šokti. Mokomoji kovinė programa specnazui sukurta remiantis pagrindinių Sovietų Sąjungos psichologijos ekspertų rekomendacijomis. kad kiekvienas iš jų nušoko nuo paties tilto vidurio. buvome tik stebėtojai. Jis užsikorė ant pertvaros su visa savo ginkluote ir amunicija. pakliuvusiam į sunkią padėtį. bet riksmas pavirto ilgu tęsiamu kauksmu. Bet labai greitai jie susigaudo. karininkai. ir vanduo . Visa kita mūsų nedomino. Galų gale jo galva išniro iš vandens. 130 . Buvo vėlyvas ruduo. kad anksčiau buvo mokoma neteisingai. susidėti savo parašiutą. tačiau iš toliau beveik nepastebima. Jie nustatė. kad priklausytų specnazui. Patirtis. kad niekas nejuokauja. Mes. Krisdamas jis dar pabandė savo požiūrį į likimą ir specnazą išrėkti sodria kareiviška kalba. Šis sakinys išreiškia ištisą kovinio parengimo filosofiją. tinkamai nusileisti ant žemės ir taip toliau. Mūsų kontroliniame taške. kur kareiviai vienas paskui kitą šoko nuo aukšto tilto. stipriai nusikeikė ir šoko žemyn. • * * Vadinasi. o tik gerokai vėliau mokoma atlikti tikrus šuolius su parašiutu. Nebuvo nė gelbėtojų.

kiekviena jų rėmė karo iki galo idėją. tuos. taip pat rodo. Lenino partija. virsdamas begėdiška apgavyste. Kad pagreitintų karo pabaigą. kurie buvo mokomi tik kelias dienas. Frontas žlugo tik tada.. padarė tinkamas išvadas. jie bijojo karo ir netroško veltui mirti. Pirmojo pasaulinio karo metu geriausi Rusijos pulkai stovėjo Sankt Peterburge. užgrobusi valdžią tokioje milžiniškoje imperijoje įbaugintų užnugario gvardiečių durtuvais. Jis turi susidurti su 131 . Šiais laikais kareiviai užnugaryje ilgai nelaikomi ir jų mokymas ilgai netrunka. turėjo didelių nuostolių. imperatorius nusprendė panaudoti savo apsaugą. kad rezervistai. Tai buvo tiesiog perversmas. kad atvirkštinė priklausomybė irgi teisinga. bet jie nė minties neturėjo išsibėgioti namo.. kurį įvykdė gvardiečiai vos viename milžiniškos imperijos mieste. kurie liks gyvi. ir jų kovinė dvasia labai krito. Karas tęsėsi. kurie patirdavo didelių nuostolių. Kuo ilgiau tęsėsi karas. Jie saugojo imperatorių ir buvo apmokyti veikti tik pačiomis kritiškiausiomis situacijomis. Buvo nuspręsta.neduoti jam laiko galvoti apie tai.įgyta ankstesniuose karuose. o paskui pasiųsti į mūšį. kai žlugo centrinė valdžia Sankt Peterburge. Tuo metu pulkai. ir galų gale atsirado galimybė jį greitai užbaigti. papildyti naujais rezervistais ir . Vėliau „gvardijos" vardas būdavo suteikiamas tik mūšyje ir tik tiems daliniams. Šie nauji principai pirmiausia buvo išmėginti specnaze ir davė gerų rezultatų. daugeliu atvejų pasirodė labai gerai. Kareiviai patikėjo būtent šia partija. kovęsi fronte. Svarbiausias jauno specnazo kareivio mokymo bruožas . kas jo laukia. vadai įvedė ir kitų pakeitimų kovinio apmokymo metoduose. tuo mažiau apsaugos pulkai veržėsi kautis. bet vis vien kaudavosi. Šalyje buvo daugybė partijų. kad kur kas išmintingiau bus pasiųsti jauną kareivį tiesiai į mūšį. Kareiviai daugiau nebenorėjo kariauti. ir tik viena iš jų kvietė siekti taikos. užtat jie visuomet turėjo pakankamai narsos. 1917 metų revoliucija nebuvo revoliucija.vėl į mūšį. Išmokę šias pamokas. Kartais jiems trūko žinių. pervesti į rezervą. Taip pat paaiškėjo.

kartais visai jokių atsargų. išskyrus akinantį sniegą nuo horizonto iki horizonto arba deginantį smėlį. Sovietų Sąjungoje yra sočiai vietų. atrodytų. Vienu svarbiausių viso kovinio parengimo aspektų yra išlikimo technika. nėra kelių. Pirmasis šuolis su parašiutu taip pat susijęs su netikėtumais. o jam ant kaklo užmetama gyvatė. visa sunki savaitė baigėsi. Ir vėliau jis nebebijos. baime ir nemalonumais netikėtai. Metodo esmė: maža trijų ar keturių žmonių grupelė išmetama su parašiutais absoliučiai nežinomoje vietoje.pavojumi. tiek ir praktinį. Jis atsibunda ryte ir šoka iš lovos. Nemalonūs netikėtumai visada tyko specnazo kareivio pirmajame jo tarnybos etape. penkias dienas. nėra nieko. Užtat kareivis eina į savo mokymo klases be jokios baimės dėl to. kai. dvi savaites? Vyrai gali panaudoti savo šovinį kaip tik nori. Kai įveiks šią kliūtį. Jis įžengia pro klasės duris. į kurį įtraukti ir kovos su gyvate aplink jo kaklą ar žiurke bate būdai. nes dauguma pačių baisiausių dalykų jau įvyko. kas ten vyks. o savo bate staiga aptinka didelę pilką žiurkę. tiek teorinį. ryžtingumu ir sugebėjimu rizikuoti. savo narsa. nei kompaso. O jeigu jis išsitėkš? Įprastas atsakymas: jis netinkamas specnazuil Vėliau kareivis išklausys visą mokymo kursą.tiesiu taikymu . Dar kiekvienas turi po peilį ir kastuvėlį. Gana trumpas instruktažo kursas. kur per tūkstančius kvadratinių kilometrų nerasi žmonių. Grupė neturi nei žemėlapio. kartais labiausiai netikėtose situacijose. jis didžiuosis savimi. bet turi tik po vieną šovinį. tada dangus ir . plytintį kiek aprėpia akys.pro liuką lauk. net nespėjant išsigąsti. Apsirūpinimas maistu minimalus. Jie gali 132 . Kiekvienas ginkluotas Kalašnikovo automatu. Šeštadienio vakare. Grupė nežino. kiek dienų teks eiti: dieną. kur nėra žmonių. jis stveriamas ir įmetamas į mažutę kalėjimo kamerą su urzgiančiu šunimi.

Vidurinės ir žemesniosios grandies karininkai veikia. Tik aukšti MVD karininkai žino. miške. tarsi viskas vyktų iš tiesų. Aukštieji karininkai paprastai savo pavaldiniams nurodo. kol savame kelyje sutiks pirmuosius žmones. 1982 metais trys sovietiniai kariniai parašiutininkai nušoko į Avačinsko vulkano kraterį. „Nusikaltėliams" įsakyta grįžti į savo kuopą. briedį arba lokį. kad pratybos būtų kuo tikroviškesnės. Visų pirma jiems reikėjo ištrūkti iš kraterio. kad nusikaltėlis neginkluotas (jis gali pavogti 133 . tad jos negali perduoti nelaimės signalo.nušauti elnią. Vis dėlto esama problemos: policija dažniausiai netiki pranešimu. Įdomu tai. kalnuose. grupės nepasiima radijo siųstuvo.Lenino (7134 m) ir Komunizmo (7495 m). kad „nusikaltėliai" neginkluoti ir kad kurį iš jų suėmus. Vietos policijai ir MVD kariuomenei duodamas įsakymas juos surasti. Treniruojantis sąlygomis. kad Sovietų Sąjungoje buvo draudžiama skelbti tokius pranešimus spaudoje. gaunantys tik menkas informacijos kruopeles. To pakaktų visai grupei ilgoje kelionėje. būtina nedelsiant pranešti. būtinas kitoks elgesys ir kitokie mokymo būdai. Du kiti sovietiniai kariniai parašiutininkai keletą kartų pradėjo pratybas nusileisdami ant Elbruso viršūnės (5642 m). kad ypač pavojingų nusikaltėlių grupė pabėgo iš vietos kalėjimo. kad tai tik pratybos. Dažnai viskas prasideda nuo šuolio su parašiutu pačiose nemaloniausiose vietose: ant plono ledo. Gyventojai. Sėkmingai įveikę visą išlikimo maršrutą. o šoviniai išnaudoti? Norint. apie kuriuos sklando visokiausios fantastinės istorijos. atitinkančiomis vyraujančias Vakarų Europoje mūsų dienomis. tokiu būdu bauginami pabėgusiais nusikaltėliais. jie tą patį pakartojo ant pačių aukščiausių Sovietų Sąjungos viršukalnių . Šioje parengimo dalyje specnazo kareiviai aprengiami juodais kalėjimo drabužiais ir išmetami naktį didelio miesto centre. bet jie galėjo pasirodyti per vietinį radiją ir televiziją. kad ir kas grupei atsitiktų. jei užpultų vilkai. Tuomet vietinės radijo ir televizijos stotys praneša apie tai. Bet kas.

Bet mažoje grupėje ne visada bus po karininką. o šie nejaučia skirtumo tarp pratybų ir tikro mūšio. Kiekvienas specnazo kareivis turi 134 . o. Įsivaizduokite. kuris kankinamas linksi galva ir rodo. Specnazo karys veikia priešo teritorijoje. Jūs linksite . kad sugautas kareivis būna atiduodamas savo karininkui pusgyvis . be to.jūs sutinkate kalbėti. jie panaudoja savo ginklus. privalo turėti šiokių tokių užsienio kalbos žinių. Tai. kad yra pasirengęs kalbėti? Paprastas specnazo kareivis moka penkiolika užsienio kalbų ir gali laisvai jomis bendrauti. tad nepaisant gautų instrukcijų. Pasitaiko. policija bei MVD kariuomenė žino. ir mes buvome priversti gintis. apklausiantis belaisvį. laisvai kalbantį bent dviem užsienio kalbomis. yra ypač svarbių taikinių paieška. ir jų karinis parengimas toks įtemptas. Kaip sprendžiama ši problema? Ar gali specnazo karys suprasti belaisvį. Net jeigu ir taip. Į jus klausiamai žiūri. todėl kiekvienas kareivis ir seržantas. kaip matėme. o tam jam būtina imti į nelaisvę žmones ir jėga iš jų traukti būtiną informaciją. Viena svarbiausių jo užduočių. tai labai rizikinga būti specnazo grupėje. Kaip per parodomąjį šou jūsų draugui įkaitinta geležimi buvo išdeginti delnai ir į galvą įkalta didelė vinis. Bet kaip jis supranta. nekelia abejonių. kaip išspausti šią informaciją. ką jo belaisvis kalba? Specnazo karininkai yra specialiai mokomi kalbų.pistoletą paskutinę akimirką). kad tiesiog neįmanoma įsprausti dar nors keletą papildomų valandų. kad karys žino. Tačiau dauguma specnazo kareivių tarnauja vos dvejus metus. Kartais. kiekvienoje specnazo kuopoje yra po karininką vertėją.jis priešinosi. Štai kaip jis tai daro. kad jus į nelaisvę paėmė specnazo grupė. kad tai viso labo tik pratybos. sako jie. kai vyksta stambios pratybos. Pratybų metu MVD naudoja šunis.

pasigailėsi!" Jūs greitai surandate atitikmenį savąja kalba. arba užmušiu". kareivis yra mokomas ištarti ir suprasti pačius paprasčiausius ir būtiniausius žodžius. Jie gali atlaisvinti jums burną. „Minų laukas". Vadovybės reikalavimai buvo paprasti: prietaisas neturi sverti daugiau kaip 400 gramų. Jūs supratote vienas kitą. viskas aišku. „kilometrai" ir skaičius nuo vieno iki dvidešimties. Paskutinis sakinys . „Batalionas?". „atgal". Seržantas parodo šį sakinį.baltą šilkinę nosinę su šešiolika eilučių iš įvairių klausimų ir atsakymų. „į kairę". kiekvienas išverstas į penkiolika kalbų: „Kur?". Pirmasis sakinys rusų kalba: „Tylėk. tilpti į kuprinę ir būti nedidelės knygelės dydžio arba dar mažesnis. Labai gerai. ar šiuo metu toks prietaisas naudojamas. Jame turi būti ekranas. Žemiau šilko skepetaitėje surašyta dar apie šimtą paprastų sakinių. „Sandėlis". „metrai". prancūzų ir daug kitų kalbų. Apklausiamasis išspausdintų savo atsakymą. Jūs randate reikalingą atsakymą jūsų kalba ir linksite galva. vokiečių. „Aerodromas". Tačiau technologijų pažanga netrukus leis sukurti kažką panašaus. Be to. Kitas sakinys: „Jei meluosi . „Policijos postas". bet ir kitos organizacijos Sovietų armijoje domisi tokiu prietaisu. „Šunys?".ne bėda. „į dešinę".pasigailėsi!" Paties kvailiausio kareivio mokymas bendrauti pasitelkus šį šilkinį pasikalbėjimų žodynėlį truks vos porą minučių. Gerai.antrojo sakinio pakartojimas: „Jei meluosi . „Taip". tokius kaip „pirmyn". „Kuopa?". „ten". nes jie visi užrašyti ant šilkinės skepetaitės. „Kaip saugoma?". „Būrys?". Ne tik specnazas. „Raketa". Jei kareivis nesugeba šito išmokti . „čia". kokias turi kiekvienas grupės narys. Nežinau. o šiuos prietaisas nedelsiant išverstų į labiausiai paplitusias kalbas. kuriame pasirodytų žodis arba paprastutė frazė rusų kalba.šilkinį pasikalbėjimų žodynėlį . „Štabas". kuris tučtuojau būtų išverstas į rusų kalbą. Šalia eina jo vertimas į anglų. „Ne" ir taip toliau. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje sovietiniai mokslininkai pradėjo kurti lengvą elektroninį vertimo prietaisą. 135 . turėjusį pakeisti šilkinį frazių žodynėlį arba papildyti jį.

kuriame sukeliamas gaisras.Degtinę . Specnazo karys su ugnimi susiduria daug dažniau negu kuris kitas kareivis. priklausė grupės ar kelių grupių likimas. nes nuo jo sugebėjimo kalbėti ir suprasti. Bet karo sąlygomis žmogus. Jis verčiamas šokinėti per plačius griovius. Visoje Sovietinėje armijoje. Kažkas sužinojo. Bent vieną sykį per dieną jis susiduria su ugnimi. kaip atsispirti ugniai.Tačiau joks prietaisas nepakeis tikro vertėjo. O nuo to. tiek ir bet kuriam kitam tame dalinyje. juo buvo rūpinamasi. o kartais ir iš abiejų pusių. Vienintelis trūkumas būnant vertėju .nekaip. ir keletas jūreivių užsidaro skyriuje. ir dėl šios priežasties. kas kalbama. Kariniame jūrų laivyne seni povandeniniai laivai ištraukiami į krantą. specnaze galima sutikti tiek daug įvairių užsienio tautybių žmonių.taip. kai kada . ypač vertinamas. Jis buvo paimtas. ir jį nedelsiant pasiuntė pas vadą. skiriama labai daug dėmesio kareivį ar jūreivį psichologiškai parengti. kad jis kalba viena iš vietinių tarmių. Tankų kariuomenėje vyrai uždaromi sename tanke ir viduje arba išorėje uždegama ugnis. visose pajėgose. pasakojo. priklauso tūkstančių gyvybės. Šis atvejis ne visai tipiškas specnazui. Dėl šios priežasties jo karinio parengimo planuose ugnies esama nuolatos. kuri tiesiogiai gresia jo gyvybei. Bet šis trūkumas toks pat tiek jam pačiam. kalbantis priešininko kalba. Karininkas jam uždavė du tradicinius klausimus: . su sportu . pabėgęs iš Afganistano. Karys neturi bijotis ugnies.Degtinę geri? O kaip reikalai su sportu? . be tikrųjų vertėjų. Vienas sovietų kareivis.jam niekada nedovanojama už padarytą klaidą.ir milijonų. kaip šios grupės įvykdys savo užduotis. nuo pirmos iki paskutinės dienos. Jis melavo viską. kurių du- 136 . nepaisant nieko. kaip jis buvo įtrauktas į oro desantininkų brigados žvalgybos kuopą.

gne siautėja ugnis. kurie iš tolo primena fanerinius taikinius. kad ugnis yra nuolatinė gyvasties palydovė. pavyzdžiui. dažnai tai būna visai nekalto žmogaus kraujas.kai jis valgo ar miega.į žmones. Kai jis turi tiksliai nusileisti su parašiutu. Mokant elgtis su ugnimi ne tiek svarbu karį supažindinti su savisaugos priemonėmis (nors to irgi reikia). kuri visada yra jo pusėje.iš pradžių šiek tiek kraujo. kiek būtina priversti jį įsisąmoninti. Jis motociklu važiuoja tarp pleškančių sienų. per karą . kurį pėstininkui tenka matyti. Jis mato kraują. Pėstininkas nemato savo priešininko veido išraiškos. Specnazo karys mokomas kur kas sudėtingiau. Pėstininkas paprastai žudo priešą iš didesnio nei 100 metrų atstumo. Jis dažnai turi žudyti priešą ankštose patalpose. kad kritinėje situacijoje kiekvienas specnazo karys atliks savo pareigą. Paskui pėstininkas šaudo į priešą be menkiausios sąžinės graužaties. Ugnis gali plykstelėti šalia jo bet kurią akimirką . dažniausiai yra jo žuvusio draugo arba jo paties kraujas. vėliau kasdien 137 .išmokyti kareivį nesibijoti kraujo ir sugebėti žudyti. Kraujas. kad kareivį reikėtų pamažu pratinti prie kraujo vaizdo . o tai tik sustiprina įniršį ir keršto troškimą. kaip ir ugnis. turi būti visiškai tikri.tiksliai nusitaikyti. Karininkai. yra nuolatinis kario kovinės parengties atributas. Mes įpratinti manyti. žvelgdamas šiam tiesiai į veidą. gesinti liepsną žemėmis. su pėstininkais. ir dažnai iš 300 ar 400 metrų ar dar daugiau. šakomis arba neperšlampamu brezentu. vadovaujantys specnazui. po juo staiga gali įsiplieksti didelis laužas. Pėstininkas taikos metu šaudo į fanerinius taikinius. bet tai ne jo draugų kraujas. Specnazui tai kur kas svarbiau ir sunkiau. kol užges užsiliepsnoję drabužiai. Specnazo kareivis išmokytas elgtis su ugnimi ir apsaugoti nuo jos save ir savo draugus bet kuriomis priemonėmis: voliotis ant žemės. Jo darbas . Kraujas. Kitas labai svarbus specnazo parengimo elementas . palyginti. Jis privalo perbėgti per degančius kambarius ir liepsnojančius tiltus. sulaikyti kvėpavimą ir sklandžiai nuspausti gaiduką.

Naktį grupė jaunų specnazo karių išverčiama iš lovų pavojaus signalu ir siunčiama vytis „šnipo". Skystis. sudaužyta ir visur pilna stiklo duženų. tačiau turėtų vingiuoti. Kraujas aukščiau kelių. Jis gali būti siauras ir ne itin gilus. ir visur aplink nesibaigiančios kliūtys su spiginančiais į juos prožektoriais. ir ypač jų vyrai. kai pliaupia lietus. viskas suniokota. gali būti 138 .įgriuvę laipteliai. Ilgi kliūčių kilometrai . Veiksmo vieta nusėta namų griuvėsiais. jų rankos nubrozdintos ir žaizdotos. kad pirmasis specnazo kareivio susidūrimas su krauju turi būti visiškai netikėtas ir priblokšti kraujo gausumu. Todėl jis privalo išmokti niekuo nesistebėti ir nieko nebijoti. Visi žemyn. visur purvas ir dargana. ten. Tik pirmyn. krūvos kraujuojančių vidurių. Tada kažkas iš tamsos paleidžia nuo grandinės didžiulį šunį. liemens. Kur įmanoma gauti tiek daug kraujo? Žinoma. skerdykloje. ištemptos skersai skylių ir tranšėjų. kur matyti erdvus koridorius ir laiptai į viršų. Yra tik vienas kelias pasprukti . Karys gali išlieti savo siutą tik vožęs už save silpnesniajam į veidą ir galbūt kaip atsaką gavęs spyrį žemiau šonkaulių. kurio durys nuplėštos nuo vyrių. Viskas šlapia ir slidu.per kraują. Laipteliai slidūs nuo gleivėtų smegenų gabalėlių. krūtinės. ne vanduo . Jie tikina. Visa grupė. nelėtindama krenta tiesiai į kažkokį lipnų skystį. Štai jie pasiekė tamsų rūsį. karjeroje dėsis daugybė siaubingų dalykų išvis be jokio įspėjimo. Prieš akis tyvuliuoja vanduo. virš jo turėtų būti žemos lubos. akina. Ne taip jau sudėtinga įrengti kraujo baseiną. kaip kovotojo. kol vyrai ropščiasi. kuriose įrengiamas šis kraujo telkinys. Tačiau šie nepadeda: jie tik trukdo. Jų kojos slysta. Tačiau specialistai atmetė šį požiūrį. Plyksteli akinanti šviesa.vis daugiau. Kariai neryžtingai grūdasi koridoriuje.tai kraujas. Jo. Kuo prastesnis oras. skylės sienose. Patalpos. Ant sienų ir lubų pūvančios maitos gabalai.ir karininkai. Geriausia. tuo geriau. Koridoriumi tolyn. Pirmyn! Visi įsiutę . virvės. jų širdys daužosi. „Jauniklių" būrys praktiškai nebeatgauna kvapo. kuriame jie atsidūrė. pučia smarkus vėjas. bėganti visu greičiu.

Priverskite juos įveikti vis kitas kliūtis. ir šunų. kurie. Ir dar kai kas: kraujo baseinas neturi būti paskutinė jų kliūtis tą naktį. galinčiais įspėti. Didžiausia klaida pervaryti vyrus per tą telkinį ir tuo baigti pamoką. leidus jiems praustis ir eiti gulti. O visų svarbiausia . skylių. sumaišytus su krauju. rąstų ir betono plokščių. Baseino dugnas neturi būti lygus: duokite mokomiesiems galimybę ir suklupti.visa tai tampa kažkuo įprastiniu. netinka maistui? Karys atlieka šuolį su parašiutu . Kodėl gi neprimėčius ant žemės ir vielos šiek tiek avių vidurių? Tegu šliaužia ir jais. ne tik žeme. labirintų su kaulais. Kodėl jo ugnies taško nepadekoravus pūvančios mėsos gabalais. Kraujas ant jų rankų ir drabužių. aptaškytu kiaulės krauju? Visa tai . Tuomet kraujas jiems atrodys kaip košmariškas sapnas. Tokiu būdu vyrai išmokomi niekuo nesistebėti. Jei neturite pakankamai kraujo.kad būtų daugybė linkių ir posūkių.šią pirmąją pamoką turi gauti grupė išties jaunų karių. bet užverstos krūvomis pūvančių lentų. be atokvėpio. kraujas ant jų batų . su suplėšytu supainiotu parašiutu. kad atsidūrei nesibaigiančiame krauju užtvindytame labirinte. Net ir labai ribotoje erdvėje galima sukurti įspūdį.standartiniai specnazo metodai. Karys šaudykloje šaudo iš savo automato. Kodėl gi nusileidimo taške nepaguldžius didelės lėlės veidu į apačia. įgriuvų. galite paprasčiausiai naudoti gyvūnų vidurius. 139 . Vyrams teks šliaužti po spygliuota viela. Be maisto ir be vandens. šunų ir dar daugiau šunų. Sekinančios treniruotės turi kartotis nuolat. užtat jo turi būti nuolatos. šiaip ar taip. Svarbiausia . Kitoje treniruotėje nebūtina naudoti daug kraujo. Kraujo baseinas turi įsiminti kaip kažkas visiškai įprasto ilgoje kankinamų treniruočių grandinėje. ir panirti. kurie pakliuvo į specnazą. bet iki šiol buvo izoliuoti ir negalėjo susitikti su senais kareiviais. Tą pačią dieną turi būti apstu šaudymo. kas jų laukia. aprengtos specnazo uniforma. Tęskite treniruotes visą rytą ir visą dieną. aklaviečių ir durų.nedidelės.tikrinamas jo nusileidimo tikslumas.

tokie kaip: pagauti besilaukiančią katę. kad jis slidus ir lipnus nuo kraujo. Jis prisitraukia aukštyn ir. o pagalbos nesulauksi. Tiesiog kraujas yra skystis. kiek ji turi kačiukų. pasiremti smakru į išterliotą palangę. kareivis privalo įveikti kliūtį. Kad poveikis būtų kuo stipresnis. prisitraukti ir įšokti pro langą. su kuriuo jam teks dirbti karo metu. tvirčiau įsikibti. Vėliau į programą įtraukiami pratimai pusiau pokštai. katė draskosi. kaip gali atrodyti iš pradžių. Chirurgas nuolatos dirba su krauju. ropšdamasis siena aukštyn. visas išsitepęs krauju. skustuvo ašmenimis perskrosti jai pilvą ir suskaičiuoti. paaiškėja. kimiai keikdamasis tęsia savo kelią pirmyn. tik pirmyn. kad ir kur jis tarnautų. arba įsikibti tvirčiau abiem rankomis. Tai ne toks lengvas pratimas. tad lengvai gali susipjaustyti sau pirštus. Specnazo karių pratinimo prie kraujo vaizdo ir realumo procesas visai neturi tikslo galiausiai paversti juos sadistais. kuriose vyrai turi išsikruvinti rankas. Specnazo karys nekrenta. Kai jam pavyksta pasiekti jos viršutinę dalį ir sugriebti kraštą.paprasti ir veiksmingi. Pavyzdžiui. jei chirurgas arba mėsininkas staiga pradėtų baimintis kraujo vaizdo? * * * Kiekvienas sovietinis kareivis. savo ginklą laikyti švarų ir tvarkingą bei tiksliai ir mikliai vykdyti savo vadų įsakymus. neuždavinėdamas nereikalingų klausimų. gali pastebėti. instruktoriai nuolatos sukuria situacijas. privalo mokėti bėgioti. Jis gali rinktis . Kaip instrumentą jis gali naudoti tik buką. sulūžusį skustuvo peiliuką arba skustuvą.arba šokti žemyn ir susilaužyti kojas (ar galbūt nusisukti sprandą). Kas nors. kad visų rūšių kariuomenėms bet kuriomis sąlygomis galioja bendri 140 . tiksliai šaudyti. Kas būtų. Kareivis nemūvi pirštinių. Specnazo karys neturi bijoti raudono skysčio. kaip ir mėsininkas. besidomintis koviniu parengimu sovietinėje kariuomenėje.

Švedijoje ir Suomijoje. užtat Uralo apygardoje jis ryškiai skiriasi: griežtas žemyninis. Norint užsitikrinti. Taip susidaro įspūdis. net jei ir būtų nedidelių vietovės ir klimato skirtumų. tad jos parengimas vyksta miškuose. Viena iš priežasčių. Be to. kiek įmanoma panašesnėmis į tas. yra tai. O jei sovietinė kariuomenė Vokietijoje kirs sieną. kad kiekvienai pasienio apygardai ir pajėgų grupei paprastai būdingos tokios pat gamtinės sąlygos. Tačiau kiekviena apygarda turi specifinį priešininką ir jai keliamą konkrečią užduotį (nors ir visiškai slaptą) karo atveju. Kariuomenė Leningrado karinėje apygardoje priversta veikti atšiauriomis šiaurės sąlygomis. su labai karšta vasara ir labai šalta žiema. primenančiais tuos. Kiekviena karinė apygarda ir pajėgų grupė turi vadą. šiuo metu 141 . kad atsidūrė šalyje su aukštais rūsčiais kalnais. Priekarpatės karinėje apygardoje vyrauja minkštas europinis klimatas. kodėl treniruojamasi konkrečioje vietovėje. Armijoje yra galybė standartinių reikalavimų. o Priekarpatės ir Uralo karinių apygardų kariuomenės tuo metu veikia vidutinio aukščio kalnuose. ji vis vien kaip ir anksčiau bus Vokietijoje. štabo viršininką ir žvalgybos viršininką. Specnazas sutelktas šių frontų ir armijų lygmeniu. Sąlygos Karelijoje labai menkai skiriasi nuo panašių Norvegijoje. Vis dėlto kiekviena sovietinė karinė apygarda ir kiekviena pajėgų grupė veikia tik jai vienai unikaliomis sąlygomis. ji pamatys.karinių veiksmų standartai. pelkėse ir arktinio klimato tundroje. kuriose joms teks kariauti. Ne visiškai taip. jog kovinis parengimas Sovietinėje armijoje vienodas. kuriuose ji nuolatos bazuojama. Jei Priekarpatės karinės apygardos kariuomenė peržengs sieną. keliamų karininkams ir kareiviams. kuriomis veiks kariuomenė. kad specnazo parengimas vyktų sąlygomis. Kariuomenė Kaukazo karinėje apygardoje turi veikti aukštai kalnuose. kurie galva atsako už jų vadovaujamos kariuomenės kovinę parengtį. kaip ir teritorijoms. kad ir kokios būtų sąlygos. taip pat savo atskirą vaidmenį Generalinio štabo planuose.

kad veiktų jiems nežinomomis sąlygomis. Jei kariuomenę reikia mokyti veikti Aliaskoje ir Kanadoje. Maskvos ir Šiaurės Kaukazo karinių apygardų buvo permesti į Baltarusiją. permesti iš Šiaurės Kaukazo. Sąlygų skirtumą ypač jautė daliniai. Čekoslovakijoje ir Užkaukazėje. dar labiau padeda laužyti psichologinius barjerus ir parengia sportininką veikti bet kokiomis sąlygomis.kariuomenei. Specnazo brigados turi savo mokymo centrus.Sibiro. Pabaltijo karinės apygardos gamtinės sąlygos labai panašios į Danijos. Altajaus kalnai . kurios karo atveju bus orientuotos į krizinius taškus. Pavyzdžiui. Maskvos ir kai kurių kitų. „Universalus" mokymas būtinas vidinių karinių apygardų . tai Sibiras . kurios labai primena Prancūzijos Alpes. ypač kelionės į tas šalis.idealus pasirinkimas. tad protingiausia ją gerai parengti veiksmams tomis sąlygomis. kad kariuomenė. kuriose jam teks veikti kilus karui. Kelionės į užsienį. nešvaistant pastangų mokymams pratinant prie visų įmanomų sąlygų. Kiekvienas jų nuolatos dalyvauja varžybose ir keliauja po visą šalį nuo Vladivostoko iki Taškento ir nuo Tbilisio iki Archangelsko. priklausančiame kitai brigadai. Profesionalūs atletai psichologiškai pasirengia veikti bet kokiame klimate ir bet kokiomis aplinkybėmis. Nyderlandų.kaip iš akies traukta Škotija. Pavyzdžiui. Šie permetimai apsiriboja daugiausia vidinėmis karinėmis apygardomis.specnazo brigados turi specialius mokymo centrus. Uralo. Pavolgio. o veiksmams Australijoje specnazo dalinius reikia treniruoti Kazachstane. . Belgijos. Numatyta. šiaurės Vokietijos ir Prancūzijos. tačiau bet kuri brigada (arba kitas specnazo kovinis vienetas) kiekvieną akimirką gali gauti įsakymą veikti svetimame mokymo centre. dislokuota Vokietijoje. manevrų „Dvina" metu specnazo daliniai iš Leningrado. Tokios kelionės pačios savaime atlieka svarbų vaidmenį mokymuose. Taip pat mokomi ir sportininkai profesionalai. ten ir liks bet kokiomis aplinkybėmis. Karpatuose esama vietų. 142 .

teks kariauti. O GRU vadovybė labai entuziastingai prisijungia prie bendrų manevrų dėl savų priežasčių. KGB vyriausybinių komunikacijų tinklo kariuomenė ir įprastiniai ginkluotųjų pajėgų daliniai. Manoma. milicija. Pagrindiniai jų „priešininkai" mokymuose . iki nesuskaičiuojamos daugybės pėdsekių šunų. (Paskutiniame kare būtent rusai susibūrė į galingiausią antikomunistinę jėgą Rusijos išvadavimo armiją. kuriame. Pratybų metu drauge su kariniais Sovietų armijos daliniais. nukreiptų prieš ne tokius stiprius oponentus. KGB ir MVD prieš specnazą panaudoja visą įmanomų gynybos būdų paletę. tankais. sąlygos ir atmosfera. KGB pasienio kariuomenė. ji ginkluota sraigtasparniais.MVD kariuomenė. nuo visiškos radijo komunikacijų kontrolės iki elektroninių daviklių. artilerija ir šarvuotomis mašinomis. jo veiksmų. Be veiksmų prieš realius sovietinius karinius taikinius. aprūpintų naujausia įranga.) Ukrainiečių pasipriešinimo judėjimas taip pat laikomas labai pavojingu. kaip numatoma. kaip KGB ir MVD. „Pershing" ar 143 . jai yra itin vertinga. specnazo daliniams mokymo centruose labai tiksliai atkuriamos rajono. Partizaninės operacijos neišvengiamai bus vykdomos Baltijos šalyse ir Kaukaze.* * * Specnazo daliniai dažnai įtraukiami į skirtingo lygio manevrus su įvairiais dalyviais. jūrų laivais. kaip ir kituose regionuose. ir patirtis. KGB ir MVD kariuomenė nėra pavaldi Gynybos ministerijai. įgyjama veikiant prieš specnazcj. Jei specnazas įgis ilgametės patirties veiksmų prieš tokius galingus varžovus. kurie turi patys apsiginti. efektyvumas tik išaugs. kad pavojingiausias jų yra Rusų judėjimas prieš SSRS. „Priešininkas" sąlygiškai pažymimas raketų „Pluto". Karo metu KGB ir MVD kariuomenę numatoma panaudoti veiksmuose prieš nacionalinius išsivadavimo judėjimus Sovietų Sąjungos viduje. nuo lėktuvų medžiotojų.

ir. Specnazo grupės turi įveikti daugybę apsaugos linijų. spalvos buvo sumaniai parinktos ir nudažyta taip. Viso to tikslas . tiek ir tikrame mūšyje. net sakyčiau. kad pakliūti į nelaisvę yra blogiau negu mirti. Karinė įranga. Paaiškinau vakariečiams 144 . * * • Kartą. ko jis galėtų tikėtis manevruose). kai jau buvau pasitraukęs į Vakarus. nufilmuotas per Antrąjį pasaulinį karą koncentracijos stovyklose (šie filmai iš tiesų daug baisesni už tai. paskui jis paleidžiamas. skirtos šaudyti branduoliniais sviediniais.specnazo supratimu. jos linijos liejosi su aplinka. kad jo tikslai . pervežti. tankai ir kitos transporto priemonės. šarvuotieji transporteriai buvo nudažyti taip.kilnūs. gana šiurkščiai apdorojama. jis smarkiai sumušamas. kovinėms galvutėms ir pan. Įprastinė karinė parengtis paliko puikų įspūdį. ant kurių šonų buvo nupiešti dideli balti apskritimai ir raudoni kryžiai. „Jaguar" ir kitų atominiais ginklais ginkluotų lėktuvų modeliais. tiek pratybose. kurią sargyba nutveria. jei pagaunamas per pratybas. kilni mirtis. specialių tipų automobilių. jog buvo sunku įžiūrėti mašiną net iš nedidelio atstumo.„Lance". Drauge yra mokomas. kad iš vyrų būtų išmuštas bet koks noras leistis pagaunamiems ateityje. kad verčiau jau mirtis . viskas pakartojama dar sykį. kuriuose dalyvavo daugelio Vakarų šalių armijos. man teko būti dideliuose kariniuose manevruose. Specnazo kario galvoje nuolat sukasi vienintelė įkalta mintis.per gana trumpą laiką kariui išugdyti labai stiprią negatyvią reakciją į mintį apie nelaisvę. kad neatspindėtų šviesos. Bet kiekviena armija padarė vieną didelę klaidą maskuojant kai kurias mašinas. naudojamų raketoms. savaime aišku. bet jei vėl pakliūna į nelaisvę. Ten taip pat esama artilerijos. Pirmiausia. meistriškumas maskuotis. ir kiekviena grupė. taip pat „Mirage-VI". Man ypač patiko dalinių mokėjimas. paskui jam parodomas archyvinis filmas.

karininkams.kryžius arba pašalinti. Kodėl gi traukinius ir mašinas su raudonais kryžiais reikėtų išskirti iš kitų priešininko mašinų? Atsakymą į šį klausimą aptikau visai atsitiktinai ir ne sovietinėse instrukcijose. Vėliau kiti Vakarų karininkai bandė man paaiškinti. Kai dar buvau sovietinis karininkas. tad būtų geriau naudotis žaliais dažais. ir tą dieną man nieko nepavyko įtikinti. arba padaryti kur kas mažesnius. Apie šią keistą taisyklę. perskaičiau knygelę apie fašistinius karinius nusikaltėlius. tačiau ištarnavęs Sovietinėje armijoje daugelį metų ir išlaikęs dešimtis įvairių lygių egzaminų. kad negalima šaudyti į raudonus kryžius. Galbūt ten ir esama atsakymo į šį klausimą. Deja. kad mašinos su raudonu kryžiumi skirtos sužeistiesiems pervežti. Tie dideli raudoni kryžiai ant mašinų nupiešti tam. kad komunistams nepavyks jų pastebėti. Sutikau. kodėl tokie veiksmai laikomi nusikalstamais. o tai aš ir taip gerai žinojau. kad nacistai kartais šaudė į mašinas ir traukinius. kad kareivis negali šaudyti į raudoną kryžių. pažymėtus raudonu kryžiumi. Draudžiama šaudyti į mašinas su raudonu kryžiumi. Tik. kad nežinau apie tokius susitarimus. . . kad sovietinis karys juos pamatytų ir nešautų. niekas niekada jo neįspėjo. kas susiję su medicina.atsakiau. Būkit žmonės. Vyko karas. „Tai svarus argumentas. Mane tai labai sudomino. Jūs pervežate sužeistuosius ir privalote juos apsaugoti visais būdais." Prieštaravimai netilo. Įsitikinkite. kad balta ir raudona iš tolo labai gerai įžiūrimos. ir viena šalis stengėsi sunaikinti kitą. sovietinis kareivis taip pat nė neįtaria apie tuos susitarimus. ir tarp jiems pareikštų kaltinimų buvo teiginys. kad nevalia šaudyti į raudoną kryžių. nes negalėjau suprasti. Pratybose dažnokai itin provokuojama forma klausinėdavau 145 . aš niekada nesusidūriau su kokia nors nuoroda į taisyklę. kad aš tiesiog nieko nežinau apie tarptautinį susitarimą šiais klausimais. sužinojau visiškai atsitiktinai. Tad saugokite juos! Paslėpkite juos. kiek suprantu. kad raudonas kryžius simbolizuoja kažką. Tačiau sovietinis karys žino tik tai. Man pasakė.

tiesiai priešais nuolatinę SSRS atstovybę prie JT. Raudonoji armija netiki gera priešininko valia. negalėjo suprasti. koks skirtumas. kad tarptautinė Raudonojo kryžiaus organizacija įsikūrusi Ženevoje. Atsakymą visuomet lydėjo didžiulis sumišimas. Sovietinis itin aukšto rango karininkas. sovietinės žvalgybos tarnybos gali pasinaudoti kaip jų veiklos priedanga. Reikia. Mokslų metus įdėmiai klausiausi visų paskaitų ir visada tikėjausi. kad raudonas kryžius būtų matomas tik saviems.savo vadų (kai kurie iš jų turėjo labai aukštus karinius laipsnius). Nuo to laiko Raudonoji armija naudoja tik nedidelį raudonojo kryžiaus ženklą. baigęs porą akademijų. ir kad šia organizacija. kad ne. lygiai taip pat nesugebėjo laikytis tarptautinių teisės aktų. kad raudonas kryžius jus išgelbės nuo vilkų atakos? Žinoma. ir gana neprastai. kas atsitiks. kur yra ligoninė. bet kai kurie jų priešininkai. Tai kam tada geriausios Vakarų armijos daro paslaugą. jei ten bus tas raudonas kryžius. kad kuris nors iš mano mokytojų (daugelis jų turėjo generolo antsiuvus ir daugiametę tarptautinių santykių patirtį) ką nors pasakys apie raudonąjį kryžių. besididžiuojantys daugiaamže kultūra ir puikiomis tradicijomis. o tada žiemą išeiti į mišką. Tad kodėl jūs naudojate simbolį. paženklinta raudonu kryžiumi. Negi manote. jei netikėtai pasirodys priešo transporto priemonė. Aš baigiau Karo diplomatijos akademiją. kuris priešininkui nieko nereiškia? Paskutiniojo karo metu komunistai negerbė tarptautinių konvencijų ir susitarimų. Sovietiniam karininkui niekada nebuvo aiškinama apie jo tikrąją prasmę. Tačiau tesužinojau. Todėl niekada savo pavaldiniams nė nekvaršinau galvos šiais klausimais. Vilkams nežinomi jūsų įstatymai ir nesuprantami jūsų simboliai. kaip ir visomis kitomis tarptautinėmis organizacijomis. piešdamos šį didžiulį raudoną kryžių ant savo sanitarinių mašinų? Pabandykite sau ant krūtinės ir nugaros nusipiešti raudoną kryžių. 146 . kaip nuorodą kareiviams.

p. Būtina visada prisiminti. karininkams ir generolams. „Mokslinė diktatūros koncepcija reiškia niekuo neapribotą prievartą. teisiniai. 441). tai paktas nebūtų apsaugojęs nė Vokietijos. O jei kas nors stipresnis už savo priešininką. tai nėra būtinybės sudarinėti sutartis. kad pasikviestum į pagalbą. 147 . t.). ir į savo oficialias instrukcijas įtrauktų specialius punktus. išaiškintų savo kareiviams. netramdomą jokių įstatymų ir nesaistomą absoliučiai jokių taisyklių. Leninas. Specnazas . ką nuolatos pabrėžė Leninas: diktatūra pagrįsta jėga. tai kokia prasmė laikytis susitarimo? Tarptautinės sutartys yra tik politikos ir propagandos instrumentas.tai vienas iš diktatūros ginklų. 25.Molotovo-Ribentropo paktas. kad Sovietų Sąjunga. 1927 m. Jo kovinis parengimas persmelktas vienintelės idėjos: sunaikinti priešą. nes tiki tik jėga. rugsėjo 15 d. paragrafais. irgi juos pasirašiusi. kuria šios sutartys remiasi. Jei kažkas silpnesnis už jo priešininką. jie turėjo išsireikalauti. o ne įstatymu. etiniai ar moraliniai apribojimai. Sovietinė vadovybė ir Sovietinė armija netiki jokiomis sutartimis. Šio tikslo nevaržo jokie diplomatiniai.tai tik vienas pavyzdys. draugams nereikalingi susitarimai. kas sudaro šiuos susitarimus. Bet jei Hitleris būtų pabandęs įsibrauti į Britų salas. draudžiančius tam tikrus veiksmus per karą. Jis neapsaugojo Sovietų Sąjungos. Raudonasis kryžius .Tarptautiniai susitarimai ir konvencijos niekada nieko neišgelbės nuo užpuolimo. Tik tada būtų prasminga piešti didelius raudonus kryžius. parašais ir antspaudais simbolis. ir besiremiančią vien tik jėga" (V. Stalinas šia tema yra pasisakęs visiškai tiesmukai: „Karas gali visus ir bet kokius susitarimus apversti aukštyn kojomis") („Pravda". Sovietinė vadovybė ir sovietinė diplomatinė tarnyba filosofiškai žiūri į bet kokius susitarimus. Taigi didelis raudonas kryžius ant karinės transporto priemonės yra tik Vakarų naivumo ir tikėjimo protokolais. Jei kas nors pasitiki draugais. Tiesioginis to pavyzdys . tai susitarimas bet kuriuo atveju bevertis. Kai Vakarų diplomatai pasirašinėjo šiuos susitarimus.

sudarytą iš specnazo kontingento. specnazo karininkų skaičius sovietinėje ambasadoje gali gerokai 148 . * * * Kiekvienoje sovietų ambasadoje esama dviejų slaptų organizacijų . kai kuriais atvejais prieš keletą mėnesių iki jo. arba karui jau prasidėjus.KGB rezidentūros ir GRU rezidentūros. tai jau gali būti per vėlu. ir.raketos jau pakeliui į sovietų teritoriją. Ambasadą ir KGB rezidentūrą saugo KGB pasienio kariuomenės karininkai. Sovietinė vadovybė gali rinktis: arba pasiųsti specnazo karius į priešo užnugarį iki karo pradžios. aplenkdamas Sovietų Sąjungą spustelėti branduolinio karo paleidimo mygtukus. Pirmuoju atveju priešas gali juos aptikti. Tačiau. pirmiausia jiems reikia ten pakliūti. suprasti. kur GRU rezidentūrą sudaro daugiau nei dešimt karininkų. tikėtina. Priešininkas jau gali būti aktyvizavęs savo branduolinį potencialą. o standartiniai daliniai prasiskverbtų į priešininko užnugarį jau prasidėjus karui. Prieš prasidedant karui. Vienas iš galimų šios dilemos sprendimų būtų. o tuomet jau nėra ko veikti priešo užnugaryje .11 skyrius PRIEŠO UŽNUGARYJE: SPECNAZO TAKTIKA Kad specnazo daliniai pradėtų aktyviai veikti priešininko užnugaryje. bet ten. kad karas jau prasidėjo. kad geriausi nedideli specnazo sportininkų profesionalų būriai slapta atvyktų dar prieš karo pradžią. ji turi nuosavą vidinę apsaugą. jei specnazo būriai bus pasiųsti karui prasidėjus.

apsaugos. atvykusios „Aerofloto" lėktuvais. jie gali likti lėktuve ir grįžti atgal kitu reisu (lėktuvas laikomas tos valstybės. Panašių personalo pasikeitimų gali būti daugelyje sovietinių įstaigų: konsulatuose. kad tarp kiekvieno lėktuvo keleivių sėdės grupė smogikų. Tuo pačiu metu specnazo kariuomenė gali slapta netikėtai išsilaipinti iš tiek karinių. bet esama ir pavojų. Tai reiškia. jei nebus gauta įsakymo išsilaipinti. Lemiamą momentą. Grupės.išaugti. tiek ir prekybinių sovietinių povandeninių ir kitų laivų. pasinaudodami akvalangais ir nedidelėmis valtimis. „Novosti" agentūrų atstovybėse ir taip toliau. Iš dalies paspirtį suteiks kitos specnazo grupės. labai nepatogiai arti vyriausybinių įstaigų ir specialiųjų tarnybų. kuriai jis priklauso. Pagrindinis pavojus yra tas. virėjų ir mechanikų . vos gavę signalą. TASS. „Aerofloto". pasinaudojant jau parengtomis slėptuvėmis. traukinių ir sovietinės tolimųjų reisų transporto organizacijos „Sovtransavto". ir praktiškai visas ambasados pagalbinio personalo . O pačią paskutinę akimirką didelės smogikų grupės gali netikėtai pasirodyti iš „Aerofloto" lėktuvų. valytojų. atliekančios jų „žmonų" vaidmenis. Užtat likus vos kelioms dienoms. todėl specnazo grupės gali ilgai plaukioti užsienyje ir lengvai sugrįžti namo. Tokio sprendimo privalumai akivaizdūs. neseniai atvykusios į šalį kaip turistų grupės. prekybos atstovybėse. sportinės komandos ir įvairios delegacijos. 149 . „Inturisto". radijo operatorių. Įtampos laikotarpiu gali būti įvesta nuolatinio stebėjimo sistema. Nedideli žvejybiniai laivai puikiai tinka pervežti specnazuu Jie iš tiesų ilgą laiką sukinėjasi užsienio valstybių pakrantėse ir nesukelia įtarimų. gal net valandoms iki karo pradžios grupės gali atsargiai susisiekti su specnazo agentūriniu tinklu ir pradėti tikrą karą pačiame centre. Atvykę į paskirties oro uostą ir negavę signalo. gali pasinaudoti labai panašia taktika. uostuose besišvartuojančių laivų. kad šios naujos teroristinės grupės įsikuria tiesiog valstybės sostinės centre.funkcijas perims specnazo sportininkai. Drauge su jais ambasadoje gali pasirodyti sportininkės. kariai gali išsilaipinti pakrantėje.

sovietinė diplomatija turi milžiniškos patirties ir tam tikrų neblogai nugludintų kontr- 150 . atvykusių kiek anksčiau. Specnazo grupės atvykimas iš neutralios šalies gali likti nepastebėtas tiek priešininko. grupė apleis lėktuvą ir pradės kautynes tiesiog pagrindiniame šalies oro uoste. ir jo keleiviai liko visiškai neapsaugoti. kai ir lėktuvas. Prieš išsilaipinant kariuomenei buvo momentas. Bus padaryta absoliučiai viskas.bėgs nuo persekiojimo. Svarbiausia grupės užduotis . nes tuo metu. Prahos oro uostas jau buvo visiškai paralyžiuotas grupės „turistų". Jei grupė įkliūna neutralios valstybės valdžiai. jei grupė bus išaiškinta neutralioje teritorijoje? Atsakymas paprastas: grupė ims veikti lygiai taip pat.užimti oro uostą ir taip padėti naujai specnazo kariuomenės arba oro desantinių dalinių bangai. Gerai žinoma. Kitą dieną keliaus kita grupė. Prieš prasidedant karui arba karo metu specnazo grupės gali paslapčia prasiskverbti į tokias šalis ir laukti sutarto signalo arba iš anksto susitarto laiko. kaip ir priešo teritorijoje .teritorijos dalimi. ir taip toliau. Tačiau kas atsitiks. tiek ir pačios neutralios valstybės.priešininkas savo pasienio su neutraliomis valstybėmis nesergsti taip įdėmiai. Vieną tokią dieną bus gautas signalas. panaudos jėgą ir klastą tam. kad būtų sustabdyti persekiotojai. kad Čekoslovakijos „išvadavimas" 1968 metų rugpjūčio mėnesį prasidėjo nuo Prahos oro uoste nusileidusių sovietinių karinių transporto lėktuvų su oro desantininkų kariuomene. ir piloto kabina bei lėktuvo vidus negali būti tikrinami užsienio tarnybų). jog grupė priklauso SSRS ginkluotosioms pajėgoms. Ar rizikavo sovietinė karinė vadovybė? Ne. Specnazo grupės gali pasirodyti priešininko žemėje iš neutralių valstybių teritorijos. kai lėktuvai leidosi. Vienas iš šio varianto privalumų . Oro desantininkams neprireikė parašiutų: lėktuvai paprasčiausiai nusileido oro uoste. šalins visus liudininkus. kad niekas iš grupės nepakliūtų į persekiotojų rankas ir nepaliktų jokių ženklų. kaip sienų su komunistinėmis šalimis.

1968). kad nieko panašaus: Sovietų Sąjunga tiesiog gynėsi. • * • Pagrindinis svarbiausių specnazo pajėgų pristatymo į priešo užnugarį būdas prasidėjus karui . kad šis būdas yra patikimiausias. siekiant ten įtvirtinti komunistinį režimą.priemonių.tai jų išmetimas su parašiutais. ji gali pareikšti. kad karas su Suomija buvo pradėtas. Po trisdešimties metų sovietiniai generolai rašė. 151 . Svetimoje teritorijoje. taip pat pareikalauti oficialiai pasiaiškinti. Per savo dvejų metų trukmės tarnybą kiekvienas specnazo karys atlieka po trisdešimt penkis ar keturiasdešimt šuolių su parašiutu. Ji gali pripažinti savo klaidą. Profesionalai ir specnazo karininkai turi daug didesnės šuolių su parašiutais patirties: kai kurie savo sąskaitoje priskaičiuoja tūkstančius šuolių. ir jau buvo suformuota „Liaudies Suomijos" komunistinė vyriausybė. Mereckovas „Na službe narodu" (Tarnaujant liaudžiai). atsiprašyti ir atsilyginti už patirtą žalą. ir net kaip „mūsų sienų gynybos plano įgyvendinimas" (Maršalas A. oficialiai atsiprašyti ir pasiūlyti atlyginti už bet kokią patirtą žalą. kad ši grupė pasiklydo ir manė esanti priešo teritorijoje. nuo pirmosios iki paskutinės jo dienos vykęs Suomijos teritorijoje. Karas prieš Suomiją. Sovietų Sąjunga niekada nebūna kalta: ji tik atremia klastingus agresorius. visa tai palydint atvirais grasinimais. A. Skaitytojui nederėtų lengvai numoti j tai ranka. Patirtis rodo. 1939 metų gruodžio pradžioje sovietiniuose oficialiuose straipsniuose buvo skelbiama. M. jau apibūdinamas kaip „Suomijos agresijos atrėmimas" (Maršalas K. Vasilevskis „Delo vsej žizni" (Viso gyvenimo reikalas) y 1968). arba galima apkaltinti neutralią valstybę apgalvotu sovietinių ginkluotųjų pajėgų narių grupės pagrobimu sovietų teritorijoje turint provokacinių kėslų.

Taikos metu kariniai transporto lėktuvai pasitelkiami desantui išmesti su parašiutais. oficialusis pavadinimas „ci- 152 . karinei aviacijai teks vykdyti kitas sudėtingas užduotis. visas karinių transporto lėktuvų laivynas bus užimtas milžiniškos oro desantininkų kariuomenės permetimu. skraidinančių aštuonis dešimt ar net dar mažiau . o šiaudadūšių . y.parašiutininkus. Sovietinė armija). Tai pagrindinė bazė. taigi jie nėra tinkami specnazo tikslams. ne tokių svarbių sektorių. kuris praleis bebaimius karius. nesukeldami daug triukšmo. Parašiutinė psichozė tęsiasi.tris keturis . sukurti pervežti gausybei žmonių ir ginklų.ne.Aleksandra Švačko. Jis veikia kaip koks filtras. 1985 metų sausio 1 d. kuri yra daugumos specnazo transporto priemonių šaltinis karo metu. tokias kaip armijos skraidinimas šalies viduje iš neveiklių. Kartais prireikia netgi dar mažesnių lėktuvų. Šuolių skaičiaus čempionė tarp sovietinių moterų .Parašiutas nėra tik ginklas ir transporto priemonė. į sritis. atlikęs daugiau kaip 13 000 šuolių. Specnazui reikia mažesnių lėktuvų. Karo metu kariniai transporto lėktuvai specnazo grupėms pervežti bus naudojami tik išimtinai. Antra. Sovietinis sportininkas kariškis Jurijus Baranovas buvo pirmasis žmogus pasaulyje. Tam įtakos turi dvi priežastys. kurie patys tėra nedideli taikiniai. kur vyksta pagrindiniai mūšiai. ir skraidina ne daugiau kaip dvidešimt trisdešimt žmonių. ji atliko 8200 šuolių. Tačiau civilinės aviacijos. Be to. Tačiau tai daroma daugiau tam. Jie taip pat turi sugebėti skristi labai žemai. dauguma karinių transporto lėktuvų yra milžiniški. kad nepasklistų pats specnazo egzistavimo faktas. Tarptautinė aviacijos federacija užfiksavo 63 šuolių su parašiutu pasaulio rekordus. 48 iš jų pasiekė sovietiniai sportininkai (t. Pirma. Sovietinė vyriausybė išleidžia milžiniškas sumas parašiutų sportui. iš kurios išsivystė oro desantinė kariuomenė ir specnazas.

keliantys mažai triukšmo lėktuvai. Kitas lėktuvas. kuriuo jis nučiuožia žemyn. lanksčios sintetinės medžiagos. Bet kaip specnazo parašiutininkai gali panaudoti įprastą civilinį reaktyvinį lėktuvą. tai keltų pavojų lėktuvą apleidžiančiam parašiutininkui. o rezervo karininkai taps reguliariosios armijos karininkais su tais pačiais kariniais laipsniais. Visas skraidantis „Aerofloto" personalas turi rezervo karininkų laipsnius. Problema išspręsta labai paprastai. Šio įtaiso variacijos pirmą kartą buvo išbandytos kariniuose transporto lėktuvuose „11-76". ir tai leidžia jiems iššokti visiškai saugiai.„Jak-42" ir „Jak-40". Jei kils karas. duodant kelią parašiutininkams. Sunkioji oro desantininkų įranga 153 . visai kaip kariniame transportiniame lėktuve. labai manevringi. „Aeroflotas" tiesiog susilies su sovietinėmis karinėmis oro pajėgomis.keleiviai sulaipinami ir išlaipinani per lėktuvo užpakalinės dalies apačios liuką. kad atsivertų į vidų. Geriausi jų . Jie turi vieną labai svarbų konstrukcijos ypatumą . arba dėl trukdžių išskleidžiant parašiutą. patikimi. sugebantys skraidyti itin žemai. kurio keleivių išlaipinimo durys yra įrengtos lėktuvo šone? Skrendant durys negali būti atidarytos. kurio brėžinius nukniaukė GRU šnipai.„An-72" .tiksli kopija amerikietiško „YC-14".vilinė aviacija" yra iš esmės neteisingas. Turima daugiau nei reikia nedidelių lėktuvų specnazo daliniams gabenti ir aprūpinti. Išlindęs pro duris parašiutininkas atsiduria tarsi kokiame trijų metrų ilgio koridoriuje. tad palikdamas lėktuvą jis yra kiek žemiau ir į šoną nuo fiuzeliažo. turintis specnazui esminių ypatumų. kai atsitrenks į lėktuvą. Durys įtaisytos taip. O jeigu jos atsidarytų ne į išorę. Prireikus liuko dangtis gali būti visai nuimtas. o į išorę veda platus vamzdis iš tvirtos. . bet į vidų. Jis gali žūti arba nuo smūgio. Civilinės aviacijos ministras visiškai oficialiai turi vyriausiojo Karinių oro pajėgų maršalo laipsnį. nes oro srautas jį gali nublokšti prie lėktuvo korpuso. Jo pavaduotojai turi generolų laipsnius.

Užtat per naktinius nusileidimus ne taip retai pasitaiko parašiutininkų žūčių. Suprantama. kalvų arba kalnų. tad kiekvienas išmetimas yra saugesnis ir geriau sutelktas į nusileidimo zoną. dieną pasitaiko mažiau nelaimingų atsitikimų nusileidžiant.buvo išmesta pro milžinišką krovinių liuką uodegoje. praktiškai bet kuris reaktyvinis civilinis lėktuvas dabar gali būti naudojamas oro desantininkams išlaipinti. ir tame taške nėra kariuomenės. Tai itin tinkamas laikas išlaipinti gausybę kareivių. Kiekvienas laikas turi savo privalumų ir trūkumų. kai specnazo grupės pasirodymas priešo užnugaryje gali likti išvis nepastebėtas. naktį ne tik persekiotojams. o tuo pat metu žmonės apleido lėktuvą per lanksčias „rankoves" iš šono. Gerai apgalvotu nusileidimu dieną retkarčiais gali būti pasinaudojama dėl tos paprastos priežasties. Naktis .specnazo kario sąjungininkė. jei esama miškų. pasinaudojus tikrai netikėta ataka. o kelių vingiuoja ne vienas. Be to. o kartais ir nepasiekiama. kol dar žiba žvaigždės ir nepatekėjo saulė. bet nusileidimas bus pastebėtas. bet ir parašiutininkų grupei nėra lengva susirinkti į krūvą ir orientuotis vietovėje. ypač kai išsilaipinimo vieta nežinoma. Jis svarbus. kuriems reikės iškart stoti į mūšį ir vykdyti užduotį. Net jei priešininkas žino apie specnazo grupės pasirodymą. nes gerokai sutrumpinamas sovietinių parašiutininkų išmetimo iš karinių transporto lėktuvų laikas. Vakarai deramai neįvertino šio paprasto. Dažniausiai grupė bus išmetama anksti rytą. Šiuo atveju vadovybė 154 . bet labai išmoningo išradimo reikšmės. • • * Specnazo daliniai gali būti išmetami bet kuriuo dienos ar nakties metu. naktį visada nelengva surengti visavertę paiešką. Be to. kad priešininkas nesitiki tokio akiplėšiškumo šiuo paros metu.

pulkas. Tokia organizacija supaprastina specnazo kontrolę. būrys. 1 Rus.Pa3BeflbiBaTenbHan rpynna cneųHa3a. kiekvienai operacijai kuriamas planas. kad per naktį spėtų pasitraukti iš nusileidimo vietos ir sumėtytų pėdsakus. Keblumų kyla dėl to. pirma. būrys. Tačiau ši struktūra negali būti naudojama priešininko teritorijoje. kad parašiutininkai būtų išmetami paskutinėmis minutėmis prieš sutemstant. kuopa. kiekviena specnazo operacija yra individuali ir nepanaši į jokią kitą. kai šviesos dar pakanka tam. ir jiems užteks laiko. PrCH . ir jis nepanašus į visus kitus. Skrydis apskaičiuotas taip. • * * Savo teritorijoje specnazas turi standartinę karinę struktūrą: skyrius. kuopa. Kaip žinoma. pačią svarbiausią misijos dieną. Operacijose naudojamasi paprasta ir lanksčia vadovavimo sistema. valdymą ir kovinį parengimą. 155 . kad nenusileistum ant bažnyčios špilio ar ant telegrafo stulpo. o įsakymus daugeliu atvejų gauna tiesiai iš Generalinio štabo. Tačiau mėgstamiausias kiekvieno specnazo kario šuolio laikas saulėlydis. o būtent pagal duotąjį planą. Todėl kiekviena operacija reikalauja organizuoti kariuomenę ne pagal standartus. užtikrinant. batalionas. Antra. mažų mažiausia su visų kariuomenės rūšių arba tankų armijos štabu.padarys viską. arba skyrius. Labai ilga vadovaujančiųjų grandinė tiesiog netikslinga. kad šioms grupėms netrūktų šviesos aktyviems veiksmams vykdyti pirmą. Leidžiamasi pradėjus temti. kas įmanoma. jis palaiko tiesioginį ryšį su pagrindiniu štabu. brigada. kai specnazo dalinys yra priešo teritorijoje. Po pusvalandžio sutirštėjusi tamsa paslėps žmones. kad. organizaciniu specnazo vienetu priešininko teritorijoje oficialiai yra specnazo žvalgybos grupė (RGSN)1.

Būryje yra skirtingų dydžių grupės. iš viso penkiolika grupių.Grupė formuojama prieš operaciją. Prieš prasidedant operacijai kiekviena grupė informuojama. Zona taip pat apdorojama viena iš daugelio medžiagų. 2 Rus. taip pabrėžiant darinių laikinumą. jei randevu neįvyktų. Kitomis aplinkybėmis jie paslėps įrangą. o likusios šešios grupės susijungs su antruoju būriu. Dieną D+2 dvi grupės apleidžia būrį. kurios sutrikdo šunų uoslę. Keletas didelių grupių gali susijungti ir sudaryti būrį. • • • Nusileidę priešininko teritorijoje specnazo smogikai gali iš karto stoti į mūšį. kad taptų naujo būrio branduoliu. ir ją gali sudaryti nuo dviejų iki trisdešimties žmonių. Pavyzdžiui: parašiutininkai gali būti išmesti mažomis grupėmis. kurie tučtuojau išsiskirstys į skirtingas puses. kurį sudaro nuo 30 iki 300 ir daugiau žmonių. Visas šis procesas planuojamas iki operacijos pradžios. skirtos įvairiems tikslams. Dieną D+5 pirmasis būrys subyra į grupes ir dieną D+6 suskyla antroji grupė. kur ir kada turės susitikti su kitomis grupėmis ir ką reikės daryti. tarkime.užkas žemėje arba nuskandins vandenyje. Minos dedamas ten. 156 . kuris bet kurią akimirką gali vėl pasidalyti. dalis. Paskui bet kokio dydžio grupė padalijama į mažus pogrupius. o kiekviena grupė gali pasidalyti į keletą smulkesnių grupių arba vėl jungtis su kitomis į vieną didelę grupę. Vykdant operaciją grupės gali palikti būrį ir vėl prie jo prisijungti. P OCH . Tada išsilaipinimo vieta labai dažnai užminuojama. kur užkasta nereikalinga įranga. ir taip toliau. Ji gali veikti nepriklausomai arba kaip žvalgybos būrio (ROSN)2. Antrąją operacijos dieną (D+l) aštuonios grupės turi susijungti į būrį bendram antpuoliui.valtis. o kitos veikia nepriklausomai. Pavadinimai „būrys" ir „grupė" vartojami sąmoningai.Pa3BeflbiBaTenbHbiM OTpjifl cneųHa3a. parašiutus ir visa kita . kurios nebeprireiks. .

Nors parašiutininkai gerai pasirengę. rūke. Išsilaipinimo taškas paprastai būna vieta. Tuo atveju. ir vadą. nuspręstų sužeistąjį pasiimti drauge ir tai trukdytų įvykdyti užduotį. jei tai taptų neįmanoma. nukentėtų grupės judumas ir misijos sėkmei kiltų pavojus. Šio narkotiko injekcija numalšina skausmą ir netrukus sukelia palaimingo snaudulio būseną. vado pavaduotojas yra gavęs įsakymą nukepti abu . dažnai pasitaiko. tikėtina. dirbantys užsienyje apsimetę diplomatais. pėda į pėdą. jei vadas. Palikdami išsilaipinimo vietą. 157 . žurnalistais. Vadas nužudomas be narkotikų. Specnazas apsirūpinęs labai humaniška priemone sužeistiesiems numarinti . o kai išmetama į nežinomą vietovę. Jeigu tai padarytų. tarp kareivių žinomu kaip „Palaiminga mirtis". vadas negali sužeistojo pasiimti drauge. kurioje pirmiausia įvyksta nelaimingų atsitikimų. kai sužalojamos. taip pat slaptavietes toliau nuo pašalinių akių. Net parengta vietovė yra savaip pavojinga. vienoje iš kelių kitų iš anksto numatytų vietų. virš miško arba kalnų.galingu narkotiku. apimtas apgaulingo humaniškumo. vadas įsako organizuoti bazę ir rezervinę bazę. Dar gerokai iki karo pradžios GRU karininkai. Grupės sau iš paskos padeda daugybę minų ir barsto miltelius nuo šunų. Specnazo taisyklės paprastos ir lengvai suvokiamos.sužeistąjį pribaigti.ir sužeistąjį. konsulais ir kitokiais SSRS atstovais. tai vėliau ne tik vadas ir jo pavaduotojas. bet ir visa grupė gali būti apkaltinti išdavyste su visomis neišvengiamomis pasekmėmis. Jei sužalojimas rimtas. Kai grupė pasitraukia iš nusileidimo zonos ir įsitikina. traumų neįmanoma išvengti. grupės ir pogrupiai slepia pėdsakus nuo senų laikų žinomais būdais: eina vandeniu ir per akmenis. Siūloma ranka iš užnugario jam užspausti burną ir peiliu perrėžti gerklę. kad jų niekas nepersekioja.Pogrupiai susitiks vėliau iš anksto susitartame taške arba. Tad priimamas paprastas ir logiškas sprendimas . visiškoje tamsoje. ir panašiai. Tačiau vadas negali sužeistojo ir palikti. Jei šioje situacijoje pavaduotojas nesusidoros su vadu. lūžta kojos.

iš pradžių aplankys rezervinę bazę ir tik paskui patrauks į pagrindinę. 158 . maisto atsarga. užverbuoti vietoje. kuriomis naudotųsi sportininkų profesionalų grupės. o toliau . tekančiu vandeniu. Jau minėjau. ir su kokia nors paprasta transporto priemone. Prieigos prie bazės visada saugomos ir keliukai į ją minuojami: arčiau . tinkamas bazėms įkurti. Net ir paprasčiausiai įrengtos bazės buvimas leidžia veikti be būtinybės visą laiką nešiotis įrangą ir atsargas. kurios tuo momentu neprireiks. Kai grupė išeina vykdyti užduoties. Tuo atveju. jie pasirenka patogius stebėjimo taškus ir ją saugo. gali įrengti kur kas tobulesnes bazes.parenka vietas.įprastomis minomis. grįžtanti iš užduoties. sargybiniai be triukšmo apleidžia tą vietą ir patraukia į rezervinę bazę. patys yra specnazo karininkai arba dirbo apygardos ar pajėgų grupės žvalgybos valdyboje. kaip specnazo agentai. kiekvieną bazėje įspėdamos apie besiartinantį pavojų. kuris leistų sekti vietines žinias.įspėjančiomis minomis. Sprogusių minų paliktos duobės taip pat gali įspėti apie pavojų. paprastai keli žmonės lieka saugoti bazės. kurios sprogsta labai triukšmingai ir su ryškia liepsna. Jei padėtis vis blogėja. Bazės gali būti visų rūšių ir pavidalų. ko reikia. vykdančios itin svarbias užduotis. kita vertus. apleistoje skaldykloje. Dauguma GRU karininkų kurį laiką buvo glaudžiai susiję su specnazu. kad bazė būtų patogi ir saugi. Grupė bazėje gali palikti visą sunkiąją įrangą. Ideali bazė turėtų būti paslėpta po žeme. su kanalizacijos sistema. grupė galės aptikti sargybinių paliktus įspėjamuosius ženklus. likusiems grupės nariams sutartoje vietoje palikę įspėjimą apie pavojų. Daugeliu atveju bazė bus kur nors oloje. jei bazė atskleidžiama. tai sargybiniai gali apie pavojų pranešti per radiją. Jie žino. Taip dvigubai apsisaugoma: rezervinėje bazėje grupė gali susitikti sargybinius ir taip išvengti pasalos. miesto požeminėje perėjoje arba tiesiog nuošalioje vietoje tankaus miško glūdumoje. Pagrindinė grupė. radijo imtuvu.

O jei grupė įsitraukusi į labai aktyvius kovinius veiksmus. kurių buvimo vieta yra žinoma ir kurie nejudrūs. apaugusių jaunais medeliais ir krūmokšniais. ir ten sraigtasparniai suko ratus virš galvos. kurių buvimo vietos žinomos tik saujelei žmonių. Tai suprantama.Specnazo grupė taip pat gali turėti kilnojamąją bazę. Aviacija 159 . laukė per kilometrą nuo jos. Judriosioms bazėms gali būti panaudotos pačios netikėčiausios vietos. Niekam netoptelėjo į galvą. Pradeda veikti nauji komunikacijų centrai ir linijos. taip pat lauke. Karo išvakarėse arba iškart jam prasidėjus vyriausybinės tarnybos iš valstybės sostinės persikelia į slaptas vadavietes. o vyrai. reikalaujančius dažnai keisti vietą. ji gali atsikratyti visos sunkios įrangos. prieš tai nuėmusi saugiklius nuo paliekamų minų. nes objektai. Dažniausiai specnazo operacijoje būna įtraukta taikinio paieška. vilkikas arba paprasta mašina. gali lengvai ir greitai būti sunaikinti raketomis ir lėktuvais. saugantys šią bazę. Tačiau šiuolaikiniame mūšyje daugybė taikinių yra judrūs. Kaip tik ten KGB ir MVD daliniai ieškojo specnazo bazės. Tai gali būti šarvuotasis transporteris. kuri atrodė kaip paprasčiausia žolės kaugė lauko viduryje. Karių kuprinės ir įranga buvo kruopščiai užmaskuotos. neapsikrovus sunkiais nešuliais. Kartais specnazo grupė gali užgrobti transporto priemonę ir naudoti ją judriajai bazei pervežti. Grupė pasipildo savo atsargas. užsimaskavę žole. kad bazė gali įsikurti tiesiai vidury plyno lauko. * * * Pirma. o bazė juda į kitą vietą. Aplinkui buvo daugybė griovų. tada jokios bazės nebus. Kiekvieną rytą grupė susitinka su savo judriąja baze. ką reikia padaryti gavus įsakymą sunaikinti taikinį tai jį surasti. o tuo metu sargybiniai sunkiąją įrangą perveža kitu maršrutu. paskui ilsisi arba traukia į kitą operaciją. Jei grupė persekiojama. Tai leidžia veikti naktį. Kartą teko matyti bazę.

Visas to. nustatyti jį. 160 . Kai susidaro tokios sąlygos. Tik suvienijus visas jėgas ir išteklius. vaizdas gali būti gaunamas tik pasinaudojus visomis žvalgybos rūšimis. jis negali būti atskira ir nepriklausoma organizacija. vienos silpnąsias puses kompensuojant kitų privalumais. jūreivių. elektroninės žvalgybos ir panašiai. karinių jūrų pajėgų. ir tik jei jis gali naudotis informacija. Kadangi atpažinti taikinius yra svarbiausias specnazo uždavinys. Specnazas pajėgia atlikti šią užduotį tik remdamasis visais GRU ištekliais. gauta iš agentų ir visų pačių įvairiausių žvalgybos rūšių . vietose. Kiekvienas žvalgyboje dirbantis karininkas panaudoja specnazo pajėgas tik ten. kur tai duos geriausių rezultatų.raketų. Dauguma raketinių paleidimo įrenginių perkeliami į naujas užmaskuotas ir kruopščiai saugomas vietas. ko šiai grupei reikia ieškoti ir kur apytiksliai. jis jau pakankamai žino apie priešininką iš kitų šaltinių. Pasiųsdamas specnazo grupę į priešo užnugarį. kaip atskirti tikrą taikinį nuo netikro. Kariuomenė ir štabai taip pat perkeliami kitur. . aviacijos. Specnazo grupių gauta informacija (kartais fragmentiška ir netiksli) gali savo ruožtu turėti išskirtinės svarbos kitų rūšių žvalgybai ir tapti atskaitos tašku šioje srityje kur kas atidžiau padirbėti agentams ir kitoms tarnyboms. taikinių paieška specnazui įgauna didžiausią svarbą.palydovų. Kartą aptiktas šis taikinys gali būti sunaikintas kitų jėgų . Sugebėti aptikti ypatingos svarbos objektą.perkeliama iš stacionarių aerodromų ir paskirstoma po įrengtus lauko aerodromus. šioms glaudžiai veikiant tarpusavyje. įmanoma atskleisti priešininko planus ir ketinimus. oro desantininkų. jį sutriuškinti. kas vyksta. net svarbesniais negu šių objektų sunaikinimas. Jis tiksliai žino.visa tai tampa specnazui svarbiausiais uždaviniais. žinoti. Kiekviena žvalgybos rūšis turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses. apie kurias priešininkas nežino. jo kariuomenės galią ir organizaciją. aviacijos. O neaptikto taikinio niekas negali sunaikinti.

paslėpė savo pėdsakus. ir kiekviename veikia po vieną grupę. stengdamasis 161 . jau gerai žino apie šią zoną. kad specnazas . jo nuomone. Kiekviena sektorių tyrinėjanti grupė paprastai išsirikiuoja į ilgą liniją. Tokiu atveju vadovaujantis karininkas padalija paieškos teritoriją į sektorius. kuriuos ten galima aptikti. tikintis pastebėti taikinius. Savo ruožtu tai mus veda tiesiai vadaviečių ir kitų milžiniškos svarbos objektų link. Tačiau aptikti objektą įmanoma ir be radijo žvalgybos pagalbos. o radijo žvalgyba . Nepamirškime. kariuomenės grupės ir karinės apygardos štabe. Jei taikiniai perkelti. o kartais ir šimtų metrų tarpais tarp žmonių. Į grupę galima įtraukti radijo žvalgybos ekspertus. Jo grupė pirmiausia apieškos šias zonas. tunelių ir kalnų perėjų. Konkretaus taikinio paieška gali tuo pačiu metu užsiimti kelios grupės. labiausiai tikėtina. laivyno. Kiekvienas juda vadovaudamasis kompasu. Kartais prieš pradedant paiešką grupės vadas pagal žemėlapį nuspręs. ypač apie svarbius objektus. Ši informacija (arba jos svarbiausia jos dalis) pranešama grupės vadui ir jo pavaduotojui. kuris. įrengė bazę ir pradėjo paiešką. Nuo ko reiktų pradėti? Yra skirtingų patikimų ir patikrintų būdų. tiltų. su dešimčių. Grupė saugiai nusileido. kur. taip pat ir įtraukiant radijo žvalgybos ekspertus į specnazo grupių sudėtį. radijo ryšio ir kitų ryšio linijų priimančių ir perduodančių antenų kryptis suteikia daugybę informacijos apie galinius šių linijų taškus. išsirengęs į konkrečią vietą.vienos ir tos pačios (antrosios) valdybos 5-asis skyrius kiekvieno fronto.Tačiau grįžkime prie specnazo grupės vado. Specnazas ir radijo žvalgyba labai glaudžiai susiję ir dažnai padeda vienas kitam. Kiekvienas ypatingos svarbos objektas privalo turėti ryšio centrą ir komunikacijų linijas. Radijo transliavimų sekimas svarbių objektų zonoje leidžia gana tiksliai nustatyti jų buvimo vietą. Troposferinio ryšio. net apytikslę buvimo vietą. yra išdėstyti minimi objektai. vedančias į jį.tai 3-iasis. tai bus nenuleidžiama akių nuo kelių.

laikytis savo kaimynų akiplotyje. Jie juda visiškoje tyloje. Jie išrenka tinkamus stebėjimo taškus ir kruopščiai ištiria plotą prieš save, ir jei nieko neaptinka, juda kitos nuošalios vietos link. Tokiu būdu palyginti mažos grupelės gerai apmokytų kareivių gali stebėti gana dideles teritorijas. Skirtingai nuo žvalgybos, atliekamos iš kosmoso arba oro, specnazas gali išeiti tiesiai prie objektų ir stebėti juos ne iš viršaus, o ant žemės. Patirtis rodo, kad specnazo karį apgauti su netikrais objektais daug sunkiau negu žmogų, dirbantį elektroninės žvalgybos stotyje, arba nuotraukų, padarytų iš oro ar kosmoso, šifravimo ekspertą. Pastaruoju metu specnazo grupės pradėjo plačiau naudotis elektroniniais taikinių paieškos prietaisais. Dabar jos turi kišeninius radarus, infraraudonųjų spindulių ir akustinę įrangą, naktinio matymo prietaisus ir panašiai. Tačiau kad ir kokie nauji elektroniniai prietaisai būtų išrandami, jie niekada nepakeis paties paprasčiausio ir geriausiai išbandyto svarbių objektų vietos išsiaiškinimo būdo: belaisvių tardymo. Galima tvirtinti, kad ne kiekvienas belaisvis sutiks atsakinėti į jam užduodamus klausimus, arba kad kai kurie belaisviai atsakinės į specnazo klausimus, bet atsakymai bus neteisingi ir drauge klaidins tardytojus. Į tai atsakau kategoriškai. Į specnazo klausimus atsakys kiekvienas. Be išimčių. Manęs yra klausę, kiek ilgai labai stiprus žmogus gali atsilaikyti per specnazo apklausą neatsakinėdamas. Teisingas atsakymas - vieną sekundę. Jei netikite, tai atlikite tokį bandymą. Tegu vienas iš jūsų draugų, manantis, kad jo charakteris stiprus, parašo ant popieriaus lapelio tik jam vienam žinomą skaičių ir lapelį užklijuoja voke. Tada pririškite jį prie stulpo ar medžio ir paklauskite, koks tai buvo skaičius. Jei jis nenorės atsakyti, apdorokite jo dantis didele dilde ir pažiūrėkite į laikrodį. Gavę atsakymą atplėškite voką ir įsitikinkite, kad jis jums nurodė skaičių, parašytą ant popieriaus. Garantuoju, kad atsakymas bus teisingas. Atlikdami tokį eksperimentą jūs įgysite supratimo apie vieną švelniausių specnazo taikomų žmonių tardymo būdų. Bet esama

162

ir veiksmingesnių, ir patikimesnių būdų priversti žmogų kalbėti. Kiekvienas, pakliuvęs į specnazo rankas, žino, kad jį ketina nudėti. Vis dėlto žmonės prisiverčia atsakyti teisingai ir tiksliai. Jie kovoja ne už savo gyvastį, bet už lengvą mirtį. Belaisviai paprastai tardomi grupėmis po du ar daugiau žmonių. Jei atrodo, kad kažkuris žino mažiau už kitus, tai jis gali būti panaudotas kaip parodomoji priemonė, skatinanti kitus kalbėti. Jei tardymas atliekamas mieste, tai tardomajam ant kūno galima uždėti karštą lygintuvą, pragręžti ausis elektriniu grąžtu arba po gabalėlį jį pjaustyti elektriniu pjūklu. Ypač jautrūs yra žmogaus pirštai. Jei tardomojo pirštą tiesiog lenksi atgal ir atlenkto piršto galą sutraiškysi, tai skausmas bus nepakeliamas. Vienas labai veiksmingas yra kankinimo būdas, žinomas „dviračio" pavadinimu. Žmogus surišamas ir guldomas ant nugaros. Popieriaus (vatos, skuduro) gabalėliai sumirkomi spiritu, odekolonu ar kuo nors panašiu, sukaišiojami į tarpupirščius ir padegami. Specnazas jaučia išskirtinę silpnybę lytiniams organams. Jei leidžia aplinkybės, panaudojamas senas ir paprastas specnazo galios demonstravimo metodas. Kankintojai į medžio kamieną įkala didelį pleištą, tada į susidariusį plyšį įgrūda aukos lytinius organus ir išmuša pleištą. Tuomet jie imasi tardyti kitus belaisvius. Tuo pačiu metu tam, kad jų iškalbingumas pagerėtų, panaudojamas pagrindinis specnazo ginklas - mažasis pėstininkų kastuvėlis. Kol specnazas uždavinėja klausimus, kastuvėlio ašmenys tinka ausims ir pirštams nukapoti, smūgiuoti į kepenis ir atlikti visą nemalonių veiksmų, taikomų belaisviui per apklausą, programą. Labai paprastas būdas priversti žmogų kalbėti - „gurkšnis", gerai žinomas sovietinėse koncentracijos stovyklose. Jam nereikia jokio ginklo ar kitų instrumentų, ir jei juo naudojamasi protingai, tai jis ant aukos kūno nepalieka jokių pėdsakų. Auka guldoma veidu į žemę ir jos kojos atlenkiamos atgal, kulnus pritraukiant kuo arčiau prie sprando. „Gurkšnis" paprastai per kelias sekundes priverčia atsakinėti tiesiai ir iš esmės.

163

Suprantama, kiekvienas metodas turi savų trūkumų. Būtent todėl vadas tuo pačiu metu naudojasi įvairiais būdais. „Gurkšnis" paprastai nėra naudojamas ankstyvosiose operacijos stadijose. Tuoj po nusileidimo specnazo grupės vadas stengiasi panaudoti vieną iš savo kraugeriškų būdų arsenalo: žmogaus lūpos nurėžiamos skustuvu arba jo kaklas perlaužiamas nusukant sprandą. Šie būdai panaudojami net jeigu belaisvis akivaizdžiai neturi jokios informacijos, nes siekiama tikslo - užkirsti bet kokią galimybę, kad kažkuris iš grupės perbėgs pas priešininką. Kiekvienas, taip pat ir nedalyvavęs kankinimuose, žino, kad po to jam nebėra pasirinkimo: jis su grupe susietas krauju, ir supranta, kad privalo arba išsikapstyti, arba mirti drauge su grupe. Jei pasiduotų, jam tektų ištverti tuos pačius kankinimus, kuriuos ką tik praktikavo jo draugai. Pastarieji metai KGB, GRU ir specnazui suteikė milžinišką poligoną, kuriame buvo išbandomas jų tardymo būdų veiksmingumas: Afganistaną. Iš ten gautos žinios byloja apie dalykus, meistriškumu ir išradingumu smarkiai pranokstančius tai, ką čia aprašiau. Aš sąmoningai čia necituoju tų apklausos metodų, kuriuos Afganistane naudojo sovietinė kariuomenė, taip pat ir specnazas, ir kuriuos aprašė visiškai patikimi šaltiniai. Vakarų žurnalistai gali susipažinti su šia medžiaga ir gyvais liudininkais. Specnazo grupė, gavusi reikalingą informaciją apie dominančius objektus, tikrina duomenis, o tada žudo belaisvius. Svarbu pabrėžti, kad tie, kurie sakė tiesą, sulaukia lengvos mirties. Juos gali nušauti, pakarti, nuskandinti arba perrėžti jiems gerklę. Specnazas nieko nekankina dėl paties kankinimo. Specnaze jūs praktiškai nesutiksite sadistų. Jei tokių atsiranda, tai jų greitai atsikratoma. Tiek lengvesnė, tiek žiauresnė tardymo forma specnaze yra tas neišvengiamas blogis, su kuriuo žmogus kare turi taikstytis. Šie metodai naudojami ne iš potraukio kankinti žmones, o kaip paprasčiausi ir patikimiausi jų tikslams būtinos informacijos išgavimo būdai.

164

* * *

Aptikusi taikinį ir pranešusi apie jį vadovybei, specnazo grupė daugeliu atvejų kuo skubiau apleidžia objekto zoną. Netrukus po to objektas apšaudomas raketomis, atakuojamas aviacijos ar kitais ginklais. Tačiau būna, kad specnazo grupė pati sunaikina jos aptiktąjį objektą. Dažnai užduotis skamba taip: „Rasti ir sunaikinti". Tačiau būna situacijų, kai užduotis išdėstoma forma „Rasti ir pranešti", o grupės vadas savarankiškai nusprendžia sunaikinti taikinį. Jis gali taip pasielgti, kai, aptikęs taikinį, netikėtai sužino, kad nėra galimybių pranešti apie jį vadovybei; taip pat jis gali tai padaryti susidūręs su paleisti parengta raketa. Neturėdamas laiko arba galimybės perduoti pranešimą, vadas privalo imtis visko, kas įmanoma, kad taikinys būtų sunaikintas, net jei tai būtų įsakymas savižudiškai atakuoti taikinį. Specnazo pasiryžimas įvykdyti savižudišką užduotį palaikomas daugeliu būdų. Vienas jų - išaiškinti akivaizdžius sadistus ir nedelsiant juos perkelti į kitus kariuomenės dalinius, nes patirtis rodo, jog paprastai sadistas tėra bailys, nesugebantis pasiaukoti. Objektų sunaikinimas tikriausiai yra pati paprasčiausia ir proziškiausia visos operacijos dalis. Labai svarbios personos paprastai nužudomos, kai būna pervežamos iš vienos vietos į kitą, kai jos lengviausiai pažeidžiamos. Ginklai, įskaitant snaiperio šautuvus, granatsvaidžius arba minosvaidžius, parengiami šalikelėje. Jei asmuo taikinys mėgsta keliauti sraigtasparniu, tuomet tai itin paprasta. Šiuo atveju vienišas sraigtasparnis yra geresnis taikinys nei keletas mašinų, kai teroristai tiksliai nežino, kurioje mašinoje važiuoja jų auka. Antra, net nedidelis sraigtasparnio gedimas privers jį nukristi, su didele tikimybe, kad objektas užsimuš. Raketos ir aviacija atakuojamos snaiperių šautuvais ir įvairių tipų granatsvaidžiais. Viena kulkos palikta skylė raketoje arba

165

nedidelės specnazo grupės vykdoma gerai saugomo objekto ataka yra savižudybė. brausis į priekį be triukšmo ir kuo arčiau objekto.lėktuve gali išvesti juos iš rikiuotės. Jo pavaduotojas veda grupės vyrus į ataką iš vienos pusės ir stengiasi sukelti kuo daugiau triukšmo ir šaudymo. Suprantama. jos aptarnavimo įrangą ir ieškoti pažeidimų. Bet specnazas tai padarys. . Tai gali raketos paleidimą sustabdyti keletui svarbių valandų. vadas įsakys pulti. kurių branduoliniame kare visiškai pakaks. kuriai vadovauja vadas. o tuo metu kita grupė. Jei grupė negali pakirsti taikinio iš tolo. kad pavyktų pakeisti kautynių eigą. kad net nesėkminga ataka prieš paleisti parengtą raketą privers priešininką iš naujo tikrinti visą raketą. Akivaizdu. dažniausiai iš dviejų pusių.

Kitomis sąlygomis grupės pasirodys priešininko teritorijoje ir surinks informaciją. skirta jam paremti ir aptarnauti. nes priešininkui ne jos dabar rūpės.12 skyrius KONTROLĖ IR KOMBINUOTOS OPERACIJOS Jei mes aprašinėjame šiuolaikinį pėstininką mūšyje ir tuo apsiribojame. Norint suvokti specnazo jėgą. būtiną sovietinei vadovybei. panika. informacijos surinkimo ir perdavimo vadams pajėgos. grupė gali veikti kur kas atviriau ir be baimės būti sučiupta. kad jas remia visa branduolinė SSRS galia. bet paveikslas bus neišbaigtas. kad dar prieš specnazui pasirodant priešo teritorijoje. nes jis niekada neveikia nepriklausydamas nuo kitų. suduotas visiškai arti specnazo grupės. nors aprašymas ir tikslus. Labai tikėtina. kelią jam parengia pionieriai. kad jis visų pirma . yra jos išsigelbėjimas. arba papildys ją detalėmis. Teoriškai manoma. Šiuolaikinis pėstininkas negali būti aprašinėjamas atskirai.milžiniška organizacija. mūšyje jį gali paremti koviniai sraigtasparniai. o už jo pečių . kad branduolinis smūgis. 167 . ir. nuo aprūpinimo šaudmenimis iki skubios sužeistųjų evakuacijos. o visi įprastiniai ryšiai ir standartai sudaužyti. nepaisant pavojaus. tai. jo priešaky . Jis operacijoje derina savo veiksmus su tankais. Kai aplink ugnis ir griuvėsiai. Šių žvalgybinių pajėgų stiprybę lemia tai.žvalgyba. o vadai į informaciją reaguoja nedelsiant. kurios užtikrins nedelsiamą kitą branduolinį smūgį. būtina prisiminti. ten jau bus smogtas branduolinis smūgis.žvalgybiniai ir parašiutininkų daliniai. artilerija ir karinės oro pajėgos veikia jo naudai. tai gerokai pagerina kovinių grupių padėtį.

ir nuo to laiko grupės pereina jo žinion. Specnazo grupei (ar grupėms) pavedama nukreipti diviziją į šį objektą. o tiesiogiai. kol ją prireiks fronto vado sprendimu perduoti kieno kito žinion. plačiai taikomas pratybų metu. Oro divizijos vadui trumpai nupasakojama. ką grupės sugeba. strateginės paskirties raketinės kariuomenės arba strateginės (tolimosios) aviacijos vadams. Savo ruožtu grupės veiksmai toje zonoje ir jos tiekiama informacija Sovietinių ginkluotųjų pajėgų smūgius daro tikslesnius ir veiksmingesnius. kai tik grupė nusileis: cheminį ginklą. bet judus. Svarbiausias principas.Lygiai taip pat sovietinė vadovybė gali parinkti kitokios ginkluotės panaudojimą iki specnazo veiksmų pradžios arba iškart. kai specnazo grupės iš sportininkų profesionalų pulkų paklūsta. savo pozicijas keičiantis objektas.milžiniškų pajėgų sutelkimas ties labiausiai pažeidžiama priešininko vieta. . Kare tiesioginė tarpusavio sąveika yra pati patikimiausia bendradarbiavimo forma. ir. Jos išmetamos priešo užnugaryje. kad toje apskrityje yra svarbus. Sudavus objektui smūgį. • • • Tiesioginė tarpusavio sąveika yra kertinis sovietinės strategijos akmuo. Ryšį tarp grupių ir oro divizijos geriau palaikyti ne per štabą. ir lieka ten. specnazo grupė . pavyzdžiui. Tokie veiksmai specnazo grupei suteikia milžinišką moralinę ir fizinę paramą. kol vykdo užduotį. Sovietinė kariuomenė smogs itin galingą ne- 168 . oro atakas arba pakrantės apšaudymą laivyno artilerija. Vadas nurodo vienai iš savo oro divizijų sunaikinti šį objektą. kuriuo vadovaujasi sovietinė strategija. Čia veikia savitarpio sąveikos principas. jos palaiko tiesioginį ryšį su savo divizijos štabu. ypač strateginėse pratybose.jei liko gyva . Pavyzdžiui. fronto vadas iš savo agentūrinio tinklo (fronto štabo antrosios valdybos antrojo skyriaus) arba iš kitų šaltinių sužinojo.nedelsiant pereina tiesioginėn fronto štabo žinion.

norint koordinuoti priešo užnugaryje dideles specnazo pajėgas konkrečioje zonoje. arba vietose. Tačiau įspėjimo gali ir nebūti. be specnazo. Pavyzdžiui. Dėl tokio specnazo organizacijos lankstumo grupė. bus atakuojama. kad vadas vietoje supranta ir mato situaciją geriau už žmones. jei prireikia persiųsti grupes pulti svarbesnio objekto arba jei vieta. atsitiktinai išsodinta kitos grupės veiksmų zonoje. Štabas įsikiša. kad pagrindinės judėjimo krypties operacija vyktų sėkmingai. jei grupei neužtenka laiko apleisti smūgio vietos. pasiskirstydamos teritorijas tarp skirtingų grupių taip. arba praktiškai dar iki jos. nuo 100 iki 500 km į gilumą. armijos pavaldumo specnazo daliniai yra išmetami tų pačių armijų veiksmų zonose.tikėtą smūgį. 169 . Šios kuopos tiek funkcijomis. bus išlaipinti gausūs specnazo daliniai puolančios kariuomenės priešaky ir flanguose. Štabas. kuriam šios grupės pavaldžios. kur grupė veikia. nes visi tokie perspėjimai kelia grėsmę. veiks ir kiti sovietiniai daliniai. kad priešininkui paaiškės sovietų ketinimai. aukštesnio štabo įsakymu gali būti kaipmat perkelta pastarosios vadovybės žinion. o tada veržliai patrauks pirmyn. • • • Karo metu priešininko teritorijoje. Įvairios specnazo grupės bendradarbiauja. manydamas. Be to. kurios turi būti neutralizuotos. sėdinčius štabuose toli nuo įvykių. Taip pat gali bendradarbiauti priešakinio bataliono. stengiasi nesikišti į specnazo grupių veiksmus. motorizuotų šaulių ir tankų divizijų žvalgybos batalionų giluminės žvalgybos kuopos. pulko ar brigados štabai. Šioje situacijoje. kad prireikus būtų galima smogti tuo pat metu skirtingose zonose. o frontui pavaldūs specnazo daliniai išlaipinami jų frontų veiksmų zonoje už 500-1000 km.

Esama dviejų specifinių aplinkybių.tiek taikoma taktika praktiškai nesiskiria nuo įprastinio specnazo. labai glaudžiai bendradarbiauja. ypač kai operacijos numatomos atokiosiose vietose. nors stambių pajėgų išlaipinimas priešo užnugaryje sudaro palankią situaciją visų specnazo dalinių veiksmams. žinoma. visureigiais ir šarvuotais transporteriais. Jūrų pėstininkams vadovauja tas pats vadas kaip ir jūrų specnazui: kiekvienas laivyno vadas turi vieną specnazo brigadą ir brigadą arba pulką jūrų pėstininkų. o prasiskverbia į priešo užnugarį sraigtasparniais. jų veiksmus remia arba anksčiau įvykdyti specnazo veiksmai. kai jūrų pėstininkai išsilaipina priešininko pakrantėje. Atitinkamai abu šie dariniai. Jūrų specnazo grupės. Kartais įmanomos jungtinės operacijos. Bet jų veiksmai iki 100 kilometrų už fronto linijos leidžia sutelkti specnazo aktyvumą gilesniame priešo užnugaryje be poreikio atitraukti jo dėmesį į operacijas arčiau fronto linijos. kai specnazo daliniai gali nukreipti kovinius sraigtasparnius į jų taikinius. tai šie pereina prie partizaninio karo taktikos. kurias atlieka iš sraigtasparnių iššokę vyrai. Frontui pavaldžios oro puolamosios brigados veikia nepriklausomai. Giluminės žvalgybos daliniai paprastai nebendradarbiauja su specnazu. kurių paskirtis veikti priešo užnugaryje. Paprastai. arba palydintys veiksmai toje pat zonoje. veikiančių 170 . Jei kyla sunkumų dėl šių dalinių aprūpinimo. kad šios kuopos nesinaudoja parašiutais. Oro desantinės divizijos veikia pagal aukščiausios vadovybės planus. kurioms susidarius vyriausiasis štabas organizuoja tiesioginį visų dalinių. Bendri oro desantinių divizijų ir specnazo dalinių veiksmai paprastai neplanuojami. gali veikti nepriklausomai nuo jūrų pėstininkų. kur būtini specialūs sugebėjimo išgyventi arba maskavimosi įgūdžiai. o oro puolamosios brigados sraigtasparniai panaudojami evakuoti sužeistuosius ir belaisvius. Skirtumas toks. jei būtina. bet būna atvejų.

Sovietų proveržis . remiamų daugybės lėktuvų ir sraigtasparnių.jo kariuomenės veržimosi greičiu. divizijos. kuriuos jis sukūrė specialiai proveržio momentui. armijos ir kai kada fronto vadas formuoja savo priešakinį 171 .kai tik kombinuota ataka gali užtikrinti objekto sunaikinimą arba užėmimą. visada koordinuojamas su specnazo pajėgų. o gal nė neturi reikšmės. aptikti ir išnaudoti silpnąsias priešininko gynybos vietas. Jis priverčia vadą apeiti priešininką. kaip ir reikėtų tikėtis. nes apie vado sugebėjimus sprendžiama remiantis tik vienu kriterijumi . oro desantininkų ir jūrų pėstininkų tuo pačiu metu vykdomu smūgiu į priešo užnugarį. * * * Judėdamos į priekį specnazo grupės.kai sovietiniai daliniai priešo užnugaryje yra patyrę žymių nuostolių. o ne pataikyti ant jo gynybinių įtvirtinimų. labai glaudžiai bendradarbiauja su priešakiniais būriais.tai netikėtas priešininko gynybos pralaužimas keliose vietose ir veržlus judėjimas į priekį kariuomenės masių. Matuoti vado sugebėjimus veržimosi greičiu nėra tokia jau kvailystė. koks priešininko jėgų procentas buvo sunaikintas jo kariuomenės. kad būtų galima išvengti nereikalingo susišaudymo. bendradarbiavimą. vadas siunčia į priekį žvalgybines grupes ir priešakinius dalinius. ir sovietinė vadovybė nusprendžia sudaryti improvizuotas sumaitotų dalinių likučių grupes. norint pakliūti į priešininko užnugarį. pavyzdžiui. Šis principas skatina visus vadus ieškoti. kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Ketindamas aptikti priešininko gynybos silpnąsias vietas. Kitose armijose taikomi įvairūs kriterijai įvertinti vado pasiekimus. o antra .priešo užnugaryje. Pirma . Kiekvienas pulko. Sovietinėje armijoje tai tėra antraeilės svarbos dalykas. Taip pat šis būdas moko vadus pasinaudoti teoriškai nepraeinamomis vietomis.

savaeigių haubicų baterija. kas atsitiks pirmąją karo Europoje dieną. Pavyzdžiui. 50-asis motorizuotų šalių pulkas ir 253-ioji atskiroji bausmės kuopa. (Šį būrį sudarė 69-oji mechanizuota brigada. kad tikrai aukšto rango generolai skiriami vadovauti palyginti nedideliems būriams. Tad kiekvienas generolas surenka savo geriausius dalinius šiam svarbiausiam būriui. kad jis matuojamas į mūšį siunčiamų priešakinių būrių veiksmais. Kiekvieno generolo sėkmę (t. Labai dažnai nutinka. pionierių kuopos ir palaikymo dalinių. vienas du tankų batalionai. Divizijoje jis gali būti sudarytas iš motorizuotų šaulių arba tankų bataliono su atitinkamai tankų arba motorizuotų šaulių kuopa.šiurkščiomis priešininko klaidomis. skiria vadais savo geriausius karininkus ir perduoda jų žinion didžiąją savo išteklių dalį. itin pažeidžiamas. Prahos operacijoje 3-iosios gvardijos tankų armijos priešakiniam būriui vadovavo armijos štabo viršininko pavaduotojas generolas I. Praktiškai tai reiškia. Pulke paprastai tokią komandą sudarys motorizuotų šaulių kuopa su tankų būriu (arba tankų kuopa su motorizuotų šaulių būriu). Įsivaizduokime. Fronto priešakinį būrį sudarys keletas pulkų. 16-oji savaeigių pabūklų brigada. prieštankinį būrys ir pionierių bei cheminės tarnybos padaliniai.būrį. Armijos apimtys atitinkamai didesnės: du trys motorizuotų šaulių batalionai. keletas priešlėktuvinių baterijų. Ziberovas. daugiausia tankų. y.) Kiekvienas priešakinis būrys. priešlėktuvinės arba prieštankinės baterijos. pionierių ir cheminės apsaugos kariuomenės daliniai. daugiavamzdės raketų paleidimo įrangos batalionas. priešlėktuvinės gynybos būrys. ne- 172 . Visa tai paverčia priešakinį būrį pagrindinių jėgų galios kumščiu. kada pagrindinė sovietinės kariuomenės dalis keliose vietose sėkmingai pramuša nedidelės skyles Vakarų kariuomenės gynyboje. prieštankinis batalionas. Pasinaudojama šių prasilaužimų teikiamais privalumais ir kitomis palankiomis sąlygomis . be abejo. proveržio greitį) lemia geriausių jo dalinių greitis. artilerijos bataliono. G. du trys artilerijos batalionai.

kad žmogui iš bausmės bataliono duota tokia užduotis: jei sugebėsi.tai ne tik savo kraują praliesi. priešakiniai būriai įsibraus į NATO kariuomenės užnugarį. kurios išvakarėse maršalas G. Žukovas surinko visus šešiasdešimt septynis priešakinių būrių vadus ir iš kiekvieno pareikalavo tik vieno: prasiveržti 100 km į priekį pirmąją operacijos dieną. apeiti priešininką iš sparno pusės ir veržtis į priekį. „Priešakinių būrių operacijos turi būti savarankiškos ir neapsiriboti skiriamosiomis linijomis" . visiškai nepereinamus 173 . atliekantiems bausmę (kiekviename priešakiniame būryje būna nuo kuopos iki bataliono tokių vyrų. Tai labai primena Vyslos-Oderio operaciją 1945 metais. o visiems. bet ir žūsi būdamas toks pat nusikaltėlis. kad priešakiniai būriai gali būti atkirsti nuo pagrindinių jėgų. ir neatsižvelgiant į tai. Faktas.Sovietų Sąjungos didvyrio aukso žvaigždę. nesidairydami atgal. Sovietinių priešakinių būrių veiksmų niekas neriboja. kuris įveiks šimtą kilometrų pirmąją dieną arba vidutiniškai po septyniasdešimt kilometrų per dieną pirmąsias keturias dienas. Jiems visiškai nereikia jaudintis dėl savo užnugario ir flangų. Įsivelsi į mūšį . nepaisant to. Nė vienas iš jų neįsitraukia į mūšį.rašoma Sovietinėje karo enciklopedijoje. neįsiveldamas į mūšį. Jie paprasčiausiai veržiasi į priekį. Pavyzdžiui. K. mes nubrauksime visus tavo nusikaltimus. dar galingesni. 1945 metais per puolimą Mandžiūrijoje 6-oji gvardijos tankų armija sparčiai brovėsi pirmyn vandenyno link. Sakykite ką norite apie sovietinių kareivių ir karininkų iniciatyvos stoką. Šimtas kilometrų. važiuojančių ant tankų šarvo) . kirsdama dykumą. kaip sekasi pagrindinėms jėgoms. Kiekvienas vadas.bus panaikinami visi kaltinimai. neturi jų stabdyti. Tiesiog įsivaizduokite. kokie dvidešimt penki galingesni divizijų priešakiniai būriai ir kokie aštuoni ar net daugiau armijų. ar pavyko pagrindinėms jėgoms palaužti priešininko gynybą. gaus garbingą apdovanojimą .užimtais sektoriais ir taip toliau .koks šimtas pulkams priklausančių priešakinių būrių. Kiekvienas jo būryje gaus ordiną.

kad ir kokie dideli jie būtų. kurie iš tikrųjų neturėjo jokios techninės pagalbos. Priešakinių būrių vaidinamasis vaidmuo smarkiai išaugo šiuolaikiniuose koviniuose veiksmuose. ir tuo sėkmingesni bus tiek priešakinių būrių. tiek ir pagrindinių jėgų veiksmai. prasiveržę per 150-200 kilometrų priešaky pagrindinių jėgų. Gusakovskio žodžiai. kad spėtų užimti tiltus prieš juos susprogdinant. jis ne tik neįsakė šiems daliniams sulėtinti judėjimą. Būdavo. Priešakinių 174 . taip. kad greitis. to paties. priešingai. kurį mūsų kariuomenė pasiekdavo. Priešakiniai būriai paskutiniajame kare atliko itin svarbų vaidmenį. kad šis kvapą gniaužiantis judėjimo ritmas tapo galimas daugiausia dėl priešakinių būrių veiksmų. Toks puolimo greitis šitokios milžiniškos apimties operacijose net mūsų dienomis kelia nuostabą. Tai armijos generolo J. Kuo labiau netikėtas ir stulbinantis bus priešininkui sovietinės kariuomenės pasirodymas. kuris nuo 1945 metų sausio iki balandžio nuo Vyslos net iki Berlyno pats vadovavo 11-ojo gvardijos tankų korpuso ir visos 1-osios gvardijos tankų armijos priešakiniam būriui. Priešakiniai būriai priešo užnugaryje sunaikindavo lengvai sunaikinamus objektus ir dažniausiai sparčiai judėjo į priekį. o pagrindinės kariuomenės jėgos ėjo jų pėdomis. įveikdama 810 kilometrų per vienuolika dienų. tuo didesnę paniką jis sukels. kad jo kariuomenė buvo rimtai užimta kautynėse su pagrindinėmis Raudonosios armijos jėgomis. Kai fronto vadas sužinojo apie šį visiškai nesaugomų dalinių. Visos sovietų karinės pratybos turi tikslą pagerinti priešakinių būrių veiksmus. spurtą. nesibaiminant dėl skiriančių atstumų. Paskutiniojo karo metu priešakiniai būriai skvarbė priešininko gynybą dešimtimis pleištų iš karto. pareikalavo dar padidinti greitį. Tačiau visada būtina atminti. I. O jos priekyje ėjo nuolatiniai priešakiniai būriai. Priešininkas jų nesprogdino todėl. bet. tuo geriau. Kuo toliau priešakiniai būriai nuo pagrindinių jėgų. nuo 80 iki 100 kilometrų per dieną.Chingano kalnagūbrius ir ryžių laukus.

gaudami iš jų svarbios informacijos. Paprastai jis išvis neturi jokių transporto priemonių. primena specnazą tiek charakteriu. kad priešakinis būrys gali atsidurti tame pačiame veiksmų sektoriuje. Štai kodėl kiekvieno pulko priešakinis būrys glaudžiai susijęs su pulko žvalgybos kuopa. o tai dėl jų lanksčios reakcijos sukuria geresnes sąlygas veikti žvalgybos batalionams. bet ir pilna gyventojų. keldamos sumaištį ir paniką jo užnugaryje. vadinasi. veiks tuo pačiu metu kaip ir armijos specnazo grupės. kur veikia ne tik jo kariuomenė. kad karas įgauna branduolinį pobūdį. Toli į priekį besiveržiantis priešakinis būrys. paprastai vadovaujamas armijos vado pavaduotojo.daugiau galimybių juos sunaikinti. kam galima rasti vietos tankų ir šarvuotų transporterių viduje. Jis turi tik tai. aptinkantis ir naikinantis raketines baterijas. Kartu bebaimės ir žaibiškos šių būrių atakos griaus priešininko gynybą. kol pasibaigs tankuose degalai. tuo menkesnė tikimybė. kurios bus išlaipintos priešaky už 100-500 kilometrų. Ir kuo daugiau sovietinės kariuomenės yra priešo teritorijoje. Pirma. branduolinis smūgis bus suduotas ir savo civiliams gyventojams. kad specnazo grupės turi daugiau galimybių aptikti svarbius objektus. Iš esmės specnazas daro visiškai tą patį. Tai reiškia. kad ji bus sunaikinta branduoliniu ginklu. sudarydamos sąlygas pagrindinėms jėgoms veikti su didesne sėkmės tikimybe. o jo operacijos gali trukti labai trumpai. Branduolinį ginklą (ir kitas šiuolaikines kovines priemones) būtina aptikti ir sunaikinti kiek įmanoma anksčiau. aerodromus. tiek ir dvasia. slapta veikiančia priešininko gynybos gilumoje. visiškai akivaizdi.būrių svarba auga dėl dviejų priežasčių. štabus ir komunikacijų linijas. kaip ir armijos specnazo grupės anksčiau nei po 175 . Lygiai taip priešakiniai divizijų būriai yra tiesiogiai susiję su divizijų žvalgybos batalionais. Priešakinis armijos būrys. Skirtumas toks. Priešininkui visada sudėtinga smogti branduolinį smūgį savo užnugariui. tad. o priešakiniai būriai .

Specnazo grupė. o tada. kad sumaišytų priešininko planus ir sužlugdytų jo mėginimus aptikti ir sunaikinti specnazo grupes. kai pagrindinės sovietinės kariuomenės pajėgos pasieks tiltą. Tie būriai vykdo žaibiškas operacijas.didžiai galingas ginklas sovietinių vadų. retsykiais nukeipdamas jas į svarbesnius objektus ir zonas. gaudamas iš jų informaciją. kol priešakinis būrys veržiasi pirmyn. Jie iš tiesų yra geriausi Sovietinės armijos daliniai ir puolimo metu veiks ne tik panašiai kaip specnazas. pasiekti tiltą ir palikti ten dalį savo vyrų. bet ir labai glaudžiai bendradarbiaudami su juo. vėl nusileis su parašiutais toli priekyje.48 valandų nuo operacijos pradžios. turinčių daug tokių būrių panaudojimo patirties. trumpai pailsėjusi. padėdamas šioms grupėms ir gaudamas jų pagalbą. Priešakinis būrys tiesiog turi gana greitai veržtis į priekį. Nuo tos akimirkos armijos vado pavaduotojas užmegs tiesioginį ryšį su specnazo grupėmis. 176 . Priešakiniai būriai . tokiais atvejais armijai priklausančios specnazo pajėgos skirs savo dėmesį sėkmingiausiems priešakiniams šios armijos divizijų būriams. Specnazo grupė liks ant tilto. pavyzdžiui. gali užimti tiltą ir išlaikyti jį kurį laiką. specnazo grupė. Kartais fronto pavaldumo specnazo daliniai veiks priešakinių armijos būrių naudai. rankose. Specnazo grupių veiksmų sėkmė strateginiame kare tiesiogiai priklauso nuo kelių dešimčių priešakinių būrių patirties ir kovinių galimybių.

kas susiję su paslapčių išsaugojimu. Man teko dažnai klausytis jo paskaitų apie sovietinių nelegalų veiksmus ir apie teoriją. ten buvo pervesta daug GRU vyresniųjų karininkų ir generolų. GUSM ir GRU savo darbe naudoja skirtingus metodus. savo karjerą praktiškai visą laiką praleidęs Vakaruose kaip nelegalas (žr. be to. Milšteinas sklandžiai kalba anglų. tiksliai išversti neįmanoma. tikėtina. kai buvo organizuojama GUSM.sugebėjimas sklandžiai kalbėti užsienio kalbomis ir išmanyti apie priešininką. tačiau veikia viename mūšio lauke. Viktoras Suvorovas Sovietinė karinė žvalgyba. dar keliomis. kaip ir žodžio „žvalgyba". autorius. ir. Londonas. Maskuotė reiškia viską. Tad neatsitiktinai. Svarbiausias jų . Siekiant išsaugoti karines paslaptis ir dezinformuoti priešininką. Abiejų organizacijų karininkams keliami reikalavimai daugmaž vienodi. Rusų termino „maskuotė".13 skyrius SPECNAZAS IR APGAULĖ Slaptumas ir dezinformacija yra efektyviausi ginklai Sovietinės armijos ir visos komunistinės sistemos rankose. prancūzų ir vokiečių kalbomis. septintajame dešimtmetyje Generaliniame štabe buvo sukurta Vyriausioji strateginės maskuotės valdyba (GUSM). Generolas Mošė Milšteinas buvo vienas jų. pavadinto „Garbinga tarnyba". melagingų duomenų apie sovietinės vadovybės planus ir ketinimus perdavimu priešininkui. 1984). kuria remiasi 177 . Maskuotė reiškia daugiau nei apgaulę ir kamufliažą. jis buvo vienas sėkmingiausių GRU vadovų. sudėtus drauge. Jis yra GRU karininkams skirto slapto žinyno.

kad priešininkas iš jo turimos patikimos informacijos padarytų neteisingas išvadas. kai specnazo kuopa veikė prieš vyresniuosius štabus. kas turi būti nuslėpta Sovietinėje armijoje ir karinėje pramonėje ir į ką reiktų atkreipti dėmesį. Tarp GUSM ir GRU. apimančius tai. Ką Vakarai parodo nežinantys. skelbtų sovietų kariniuose žurnaluose. centrus ir komunikacijų linijas vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant su REB-osnazuy kuris pasirengęs prisijungti prie priešininko komunikacinių linijų ir perduoti melagingą informaciją. Ką Vakarai žino apie mus. Ką Vakarai bando išsiaiškinti. Tokios operacijos pavyzdžiu galėtų būti operacija Uralo karinės apygardos manevruose.dezinformacijos praktika. „Karo istorijos žurnale" (VIŽ). GUSM specialistai nuolatos taip fabrikuoja medžiagą. Karo metu specnazo operacijos prieš štabus. * * * GUSM milžiniška. GUSM turi ilgalaikius planus. ir tarp specnazo ir KEB-osnazo užmegzti labai glaudūs ryšiai. pavyzdžiui. studijos parodo. 2. kad jis yra vienas žymiausių sovietų ekspertų šnipinėjimo ir dezinformacijos srityje. Bet net trumpos šio generolo darbų. Ji nuolatos surenka galybę faktų trimis pagrindinėmis temomis: 1. o REB-osnazas tuo metu prisijungdavo prie 178 . GUSM suteikta valdžia gali būti įvertinta kad ir iš fakto. nors iki šiol liko išsaugotas pavadinimas „ypatingosios paskirties" (REB-osnaz). Taikos metu REB-osnazas per radiją perduoda „visiškai slaptas" vienų sovietinių štabų instrukcijas kitiems. 3. Specnazo grupės perpjovė komunikacijų linijas ir „naikino" štabus. jog aštuntojo dešimtmečio pradžioje ypatingos svarbos radioelektroninio saugumo tarnyba REB buvo pervesta iš KGB kontrolės GUSM žinion.

Sovietų Sąjungoje buvo sukurtas fiktyvus judėjimas už taiką.„pacifistas" Čazovas.). kurio vadovu buvo paskirtas asmeninis komunistų partijos generalinio sekretoriaus gydytojas Čazovas. bet ir pasitelkę daugelį žmonių ir organizacijų. vienas lyderių. kad šiam judėjimui per Čazovą vadovauja vyriausybė. niekuomet nepasmerkęs vaikų žudynių Afganistane arba sovietinės kariuomenės buvimo Čekoslovakijoje. sąmoningai ar nesąmoningai platinančių informaciją. kurie savo rankose išlaiko realią valdžią. kurie galėtų juo manipuliuoti. „pagamintą GUSM". liepos 14 d. Milžiniškas GUSM aparatas įsitraukė į šio komunistų vado reklaminę kampaniją. 179 . persekiojantis komunizmo priešininkus SSRS. kaip sakė Stalinas. 1982 metų balandį generolas Mošė Milšteinas asmeniškai atvyko į Londoną dalyvauti gydytojų prieš branduolinį karą konferencijoje. Buvo labai daug klausimų. * * * Net taikos metu GUSM veikia daugybe skirtingų būdų. ar tai tik išrinktųjų privilegija? Šios mikliai GUSM pravestos operacijos rezultatas gerai žinomas . t. Sovietų Sąjungai be galo naudingi Vakarų pacifistų veiksmai. gavo Nobelio premiją. kuriame pulke ir divizijoje? Kur jis išmoko švarios angliškos tarties? Ar visi generolai taip laisvai kalba angliškai? Ir ar visiems sovietų generolams leista važinėtis į Didžiąją Britaniją su pacifistine propaganda.priešininko komunikacijų linijų ir perdavinėjo jam instrukcijas nuo „sunaikintųjų" štabų. kad yra atsakingas ir už generalinio sekretoriaus sveikatą. y. Yra šnekančių. Todėl sovietų lyderiai rengiasi kitam karui ne tik padedami pacifistų. Tačiau. Maža tokių. „rengiant naujus karus. Kaip jis susijęs su medicina? Kur jis tarnavo. dar yra ir komunistų partijos Centro Komiteto narys. Čazovas. 1928 m. vien tik pacifizmo neužteks" („Leningradskaja pravda". kuriuos derėjo užduoti generolui. Pavyzdžiui. be to.

svarbiausias GUSM uždavinys įsitikinti. slėps nuo priešininko sovietų karo mokslo bei ginkluotės pramonės pasiekimus ir tuo pat metu rodys jam tai. Tačiau mes kalbame tik apie specnazą ir tai. Specnazo daliniai. valdantys povandeninius mini laivus. 3. 180 . kaip GUSM veikla susijusi su specnazu. 2.mirties bausme. Bet koks šio įsipareigojimo pažeidimas baudžiamas kaip šnipinėjimas . Tačiau ši maskuotė yra dvejopa: GUSM. Sumuojame: 1. nors jie labai dažnai naudojasi oro desanto kariuomenės uniforma ir ženklais. kad priešininkas nebūtų pasirengęs pasipriešinti. Čia pakaktų duomenų atskiram ir daug apimančiam tyrimui. Jūrų specnazas vilki jūrų pėstininkų uniformą. Rengiant strateginę operaciją. ką šis nori matyti.• • • Vienas iš sovietinės karinės dezinformacijos skleidimo šaltinių yra GRU agentūrinis tinklas ir konkrečiai specnazo agentai. nors ir neturi nieko bendra su šia kariuomenės rūšimi. jis apvelkamas ryšininkų uniforma. Specnazo daliniai neturi savos uniformos. Jei specnazas veikia Rytų Europos valstybėse. kariuomenės skaičius ir operacijos apimtis. kad operacija priešininkui yra visiškai netikėta. nukreiptą į tai. kuriuos panaudos kariuomenė. savų emblemų ar kitų skiriamųjų ženklų. GUSM specialistai išvystė ištisą sistemą. kad priešininkas kuo mažiau žinotų apie specnazo egzistavimą ir turėtų labai ribotą supratimą apie jo jėgą ir jo vykdomų operacijų pobūdį. Kiekvienas stojantis į specnazą arba GRU pasirašo pasižadėjimą neviešinti jų egzistavimo paslapties. paprastai vilki povandenininkų uniformą. būtent nežinoma: veiksmo vieta ir pradžios laikas. Visi šie elementai turi būti suplanuoti taip. To pasiekiama per ilgus GUSM įtemptų maskuotės pastangų metus. ginklai. pavyzdžiui. Kiekvieno galimo specnazo nario patikimumas slaptai stebimas dar gerokai prieš jaunuolį pašaukiant į armiją. jos esmė. Kai kuriuos padarytus žingsnius mes jau matėme.

tai „reidininkai" Rytų Vokietijoje ir „medžiotojai" Sibiro karinėje apygardoje. Apibendrinanti etiketė „specnazas" vartojama tik tarp karininkų. Nebūna. Esama daugybės kitų būdų nuslėpti specnazo egzistavimą konkrečiame regione. Aš jau minėjau apie sporto sekcijų ir komandų panaudojimą specnazo sportininkų profesionalų branduolio priedangai. tai jo daliniai nedelsiant keičia uniformą. Jei specnazas permetamas į kitų kariuomenės rūšių karinius miestelius. Skirtingose karinėse apygardose ir pajėgų grupėse specnazo kariškiai vadinami skirtingai . Rytų Europoje specnazas įkurdintas prie pat svarbiausių štabų. nes patogu jį laikyti šalia ryšių kariuomenės. Specnazas neturi nuosavų mokyklų ar akademijų. 181 . manytų esantys skirtingų organizacijų nariai. specnazą atpažinti yra labai sunku. kaip ir patį specnazo egzistavimo realybėje faktą. Specnazo agentūriniai daliniai įsitaiso šalia specialiai gerai saugomų objektų . Praktiškai neįmanoma atpažinti specnazo kursanto tarp kitų fakultetų kursantų. 6.4. Specnazo kariai. Vyresnieji karininkai bei karininkai.raketinių bazių. bausmės batalionų ir branduolinės ginkluotės sandėlių. Jie visi įkurdinami kariniuose miesteliuose drauge su oro desantininkais arba su oro puolamąja kariuomene. susiję su agentūriniais tinklais. Jūrų specnazo daliniai apgyvendinami jūrų pėstininkų kariniuose miesteliuose. Karininkai parengiami Kijevo jungtinėje karininkų aukštojoje mokykloje (žvalgybos fakultete) ir Riazanės aukštojoje desantininkų mokykloje (specialiajame fakultete). Kadangi jie vilki tokią pat uniformą ir išklauso maždaug tokį pat kovinio parengimo kursą. kad specnazo dalinys įsikurtų vienas pats. jei atsitiktinai susitiktų. rengiami Karo diplomatijos akademijoje (GRU akademijoje). 5.

kol lieka tik viena. kurie parodo numerį. Suprantama. jei ją perims? Kita vertus. žmogus nepasirenka savo pravardės. ir viską. kad pranešimas tikras. aptikęs specnazo kario lavoną. 10". klausyk Kardelio įsakymo". Prieš šuolį į priešo užnugarį. Specnazas retai naudojasi radiju. nuotraukas. 182 . Specnazo kario apranga ir avalynė nepaženklinti rusiškomis raidėmis. kad tai sovietų kareivis. Ką iš tokios radiogramos supras priešininkas. ir specnazo kariams visada parenkamos raidės. kad jis siunčiamas saviškio ir niekieno kito. kas kam kitam duotų nors mažiausią galimybę nustatyti. kad apygardos žvalgybos viršininkas siunčia tokią neužšifruotą radiogramą: „Lenktynių kiaule. pavyzdžiui: „Šuns širdie. jis gali tai įtarti. ją jam suteikia draugai. jo vardą ir 1. Geram mano draugui buvo duota pravardė „Lenktynių kiaulė". Naudojimasis pravardėmis gerokai padidina galimybes išlaikyti specnazo operacijas paslaptyje. o kreiptųsi į grupės vado pavaduotoją. kas nereikalinga žygyje. Gali būti kažkokių skaitmenų. neturės jokių įrodymų. kuriuo jis pažymėtas sovietinėse Ginkluotosiose pajėgose. K. Pravardes nesibaiminant galima perduoti per radiją. užimk punktą Nr.Specnaze kiekvienas turi savo pravardę. jis nebekartotų to vardo. asmeninius laiškus. specnazo karys savo kuopos seržantui perduos visus savo dokumentus. bendros tiek lotyniškam raidynui. Iš pradžių žmogus gali turėti jų keletą. grupės vadas supras. kokios rūšies kariuomenei jis priklauso. vėliau kai kurios jų atkrenta. ir jeigu žvalgybos viršininkas vėl kalbėtųsi su grupe. Įsivaizduokite. lenkas arba čekas. X ir panašiai. viską. mūšyje ar pratybų metu.A. bet tik tiek. kad šiame numeryje būna dvi raidės.1. tiek kirilicai . Kaip ir nusikaltėlių pasaulyje arba mokykloje. su kuriais jis dirba. Priešininkas. tačiau tas žmogus lygiai taip pat galėtų būti bulgaras. Įdomus faktas. kuri skamba geriausiai ir labiausiai patinka tiems.

jos parenkamos taip pat kruopščiai. Bet pasirengimo operacijai metu grupės ir komandos formuojamos pagal esamą situaciją ir vykdyti specifinę užduotį. Vadui ir jo pavaduotojui nurodoma tiksli operacijų zona ir informacija apie priešininko veiksmus šioje zonoje. jog situacija keičiasi taip greitai. Jis gali išgyventi ir įvykdyti užduotį tik tuomet. Kuopos. kaip ir pagrindinės.* • * Specnazas veikia išskirtinai nepalankiomis sąlygomis. Prieš operacijos pradžią kiekviena komanda. jų pakanka tik išvengti kaimynystėje veikiančių vadų kelių susidūrimo. kad operacijos zonos pasikeitimas gali įvykti net lėktuvui skrendant virš priešininko teritorijos. suplanuotą būtent konkrečiai grupei. 183 . Pasitaiko. Išmetimo zonas gali skirti šimtai kilometrų.jie paviršutiniški. Kartais šie duomenys labai detalūs (jei grupės ir komandos turi veikti bendrai). jei priešininko dėmesys išblaškytas po didelę sritį ir priešas nežino. kad jos ir esančios labiausiai tikėtino pavojaus zonomis. be pagrindinės veiksmų zonos. o kuri pagalbinė. kur bus smogtas pagrindinis smūgis. ir tai verčia priešininką manyti. Todėl nebūna. būna nustatomos taip pat ir pagalbinės zonos: tai irgi specnazo tikrųjų interesų zonos. taip pat duomenys apie kitų specnazo grupių ir komandų veiksmus toje zonoje. kuri zona bus pagrindinė. o paprastai jos išmetamos nedideliais kiekiais skirtingose vietose tuo pačiu metu. kitais atvejais . Kiekvienos grupės jėga ir ginkluotė parenkamos specialiai. kiekviena grupė yra izoliuojamos nuo kitų grupių bei komandų ir rengiasi įvykdyti užduotį. pulkai ir brigados funkcionuoją kaip atskiri koviniai vienetai. ir. batalionai. kad didelės specnazo pajėgos išsilaipintų vienoje vietoje. Tik operacijos išvakarėse vadovybė apsisprendžia. Priešininko apgaudinėjimas su pagrindine ir pagalbinėmis operacijos zonomis prasideda nuo šioje operacijoje dalyvaujančių žmonių apgavystės.

Daugelis specnazo grupių ir komandų jau apleis šią zoną. veiksiančios pagrindinėje zonoje. O kad iliuzija neišsisklaidytų. 184 . kurios liks. kad jų zona yra pagrindinė ir viena svarbiausių. už kurių įvykdymą jis atsako savo galva tikrąja to žodžio prasme. Veikiant šitokiu būdu. tad jam ypač sunku nustatyti. kur tiesa. grupės. kartais jam meluojama. bet toms. kad jos atlieka svarbiausią darbą. kuri dabar jau tapusi pagrindine. siunčia joms daugiau produktų ir nuolatos kartoja. Atitinkamai pagrindinės priešininko jėgos gali būti mestos prieš palyginti nedideles grupes ir komandas. Specnazo karininkas žino. gali būti jau per vėlu. kad jų draugai seniai pasitraukė iš duotosios zonos į atsarginę. pasirengti priimti naują specnazo papildymą. Tik nesako. bus įsakyta sustiprinti savo aktyvumą. vadui gali būti pasakyta. kad jis gali būti apgautas. Nepaisant. jam iškeliamos savitos užduotys. Specnazo rezervai gali būti išmetami atsarginėse apylinkėse. kad ten jau veikia didelės specnazo pajėgos arba kad tokios pajėgos netrukus ten pasirodys. ir ne visada gali tvirtai atskirti. priešininkas gauna informaciją apie specnazą tuo pačiu metu iš daugybės zonų. sovietų karinė vadovybė įsako grupėms. Rezervinėse zonose vykdomose operacijose dalyvausiančių grupių ir skyrių vadams paprastai sakoma. kurios zonos yra pagrindinės ir kurios atsarginės. kad. tačiau jos yra ne kas kita kaip klaidinantys taikiniai priešininkui. kad toji zona vis dar pagrindinė. Net jeigu priešininkas nustatys pagrindines specnazo veiksmų zonas. kas pasakoma vadui. priešui susidarys įspūdis. Net operacijos metu kažkurioms grupėms gali būti įsakyta pereiti iš pagrindinių zonų į pagalbines. vykdančias realias karines operacijas. toje zonoje dar veikia vos kelios kitos. likusioms šioje zonoje. o kur melas. Bet kurioje operacijoje GRU vadovybė specnazo rezervą laiko savo teritorijoje. kurios vėliau tampa pagrindinėmis veiksmų zonomis.Kartais grupės ar komandos vadui pasakoma tiesa. Ir priešingai. be jo grupės.

kur dirba dar daug kitų grupių. Jų maršrutas bus sąmoningai apsunkintas. turintis tokius faktus? Kad ir toliau klaidintų priešininką. šaudmenų dėžės. Daugelyje tos pačios zonos vietų vienu metu įvyksta sprogimai. nustatydama detonatorius taip. gavusi užduotį įvykdyti ypač akiplėšišką operaciją. Tada kita specnazo grupė išmetama į tą pačią zoną. kurie taip pat kruopščiai užminuojami. Tuo pačiu priešininkas pastebi. kad priešininkas tai matytų. apsirūpinusi nemenkomis minų atsargomis. atsiranda aiškūs sovietinių parašiutininkų apsilankymo pėdsakai. kad visos minos sprogtų apytiksliai vienu metu. kur išsidėstę svarbūs objektai. Vidury dienos sovietinių teroristų grupė kelyje sustabdė svarbaus pareigūno mašiną. slapta išlaipinama šioje zonoje. nes teks aplankyti daug netikrų taškų. Ko turi imtis priešo generolas. grįžtantys tik ką išlaipinę tikras grupes kitoje zonoje. kad toje zonoje suaktyvėjo specnazo radijo siųstuvų su trumpais ir labai trumpais perdavimo signalais panaudojimas. konservai ir kiti panašūs dalykai. kad teks veikti ypatingos svarbos zonoje. kai parenkamos pagrindinė ir atsarginė zonos. aprengtais uniforma su atitinkama ekipuote. kur bus išmetami suplėšyti parašiutai ir stropai. bet negalėtų nedelsiant rasti nusileidimo vietos. Nedidelė specnazo grupė. Šiai grupei pasakoma. Paskui specnazo grupė apleidžia tą zoną ir imasi operacijų visai kitoje vietoje. Šiuo tikslu lėlės išmetamos 185 . kuriama taip. jį žiauriai nužudė ir pagrobė jo portfelį. Manekenai išmetami taip. ir juos labai sunku susekti. Kitą dieną priešininkas aptiks tokį vaizdą. Tankiame miške. sukuriamos ir netikros specnazo operacijų zonos. pilną dokumentų. Netikra zona. specnazas naudojasi žmonių manekenais. oro desantininkų amunicija. Tam panaudojami tikri lėktuvai. arba klastotė. Tam tikrą valandą Sovietų karinės oro pajėgos irgi pasirodo aktyvumo spektaklyje virš šios zonos. Grupė užminuoja svarbius objektus. Tada nepasiekiamose vietose įtaisomi automatiniai radijo siųstuvai.Tuo pat metu.

kad atrodytų. Netrukus kryptimi. tokius kaip naftotiekiai. ir grupė slapta palieka nusileidimo zoną. jokiu būdu nesusijusių su sovietine karine žvalgyba arba išvis 186 . o visai priešingai. kuri bus pagrindinė specnazo veiksmų zona. kad priešininkui susidarys įspūdis. ar tik tos lėlės neišduoda. jog jų ten daug. Tokiais atvejais jie pirmųjų detonatorių laiką nustato su ilgesniu užlaikymu. o judant į priekį tas laikas vis trumpėja. bet labai kruopščiai parengtos sportininkų profesionalų grupės.visiškai suklaidinti priešą. Tokioms operacijoms atrenkamos palyginti nedidelės. elektros perdavimo linijos.sunaikinti aviaciją. tai turi atrodyti. o išmetimas tamsią naktį gali likti nė nepastebėtas. Paskui grupė pasitraukia į šalį ir visiškai pakeičia judėjimo kryptį. Kartais grupė užminuoja objektus.virš kalnų. kad iš pradžių priešininkas aptiks tas lėles zonoje. visiškai priešinga grupės judėjimo krypčiai. tai daroma žymiu atstumu. užimančius dideles teritorijas. Net jei grupė išmetama su parašiutais. kad atrodytų. veikiančios išskirtinio slaptumo sąlygomis. jog jų nedaug. Jei kažkur esama nedidelio skaičiaus specnazo pajėgų. reikia atlikti taip. kad net jų teroristiniai aktai bus taip įvykdomi. bet toli nuo gyvenamų jų vietovių ir priešininko kariuomenės dislokavimo vietos. Niekada to nedaroma dieną. Surasti manekenai gali sustiprinti priešininko abejones. Labai tikėtina. kad tai ne klaidinanti zona. Jei jų užduotis . Jų veikla gali būti taip kruopščiai užmaskuota. Pagrindinis uždavinys . ir atvirkščiai. atsarginėse ir apsimestinėse zonose taip pat gali būti vykdomos operacijos. jog ši tragedija įvyko dėl kažkokių gamtos stichijų arba kokių nors kitokių priežasčių. Kartu su operacijomis pagrindinėse. nes tuomet būtų matyti akivaizdi apgaulė. Jei jų ten gausybė. Išmetama paprastai auštant. vienas po kito įvyksta sprogimai. tai reikia padaryti taip. kurias atlieka specnazo profesionalų grupės. leidžiantis saulei arba mėnesienos naktį. keliai ir tiltai išilgai kelių. miškų. Sovietinės karinės oro pajėgos šiose operacijose nedalyvauja. kad pagrindinė užduotis yra elektrinė.

Priešininkas koncentruoja savo dėmesį pagrindinėse. atsarginėse ir klaidinančiose zonose. neįtardamas apie slaptų zonų. kurios priešui labai lengvai gali tapti pavojingiausios. buvimą: slaptųjų zonų. Visa likusi specnazo veikla yra savotiška priedanga tokioms specialiai apmokytoms grupėms.su terorizmu. kuriose taip pat veikia ši organizacija. .

14 skyrius
ATEITIES PERSPEKTYVOS

Specnazas vis auga. Iš pradžių jo gretos pampsta. Tikimasi, kad per keletą ateinančių metų specnazo kuopos armijos lygmeniu virs batalionais, ir yra pagrindas manyti, kad šis procesas jau prasidėjo. Tokia reorganizacija reikš specnazo pajėgų padidinimą iki 10 000 žmonių. Bet tai dar ne riba. Jau aštuntojo dešimtmečio pabaigoje buvo aptarinėjama galimybė strateginiu lygmeniu padidinti pulkų skaičių nuo trijų iki penkių. Brigados fronto lygmeniu gali, nepadidinus aptarnaujančių padalinių skaičiaus, pagausinti kovinių batalionų nuo trijų ar keturių iki penkių. Specnazo pajėgų didinimo tikimybė yra visiškai reali ir reikalauja atitinkamo Vakarų specialistų dėmesio (žr. Priedas. Papildymas prie pastabų apie organizaciją).
* * *

Didžiausios specnazo formuočių kokybės gerinimo pastangos dedamos mechanizavimo kryptimi. Niekas neginčija mechanizacijos privalumų. Mechanizuotas specnazo karys gali daug greičiau pasišalinti iš nusileidimo zonos. Jis gali įveikti daug didesnius atstumus, gali išžvalgyti daug platesnes teritorijas negu pėsčias karys. Jis gali greitai susidurti su priešininku, smogti netikėtus smūgius, o paskui skubiai dingti iš ten, kur priešininkas gali suduoti atsakomuosius smūgius ir persekioti. Bet mechanizacijos problema yra ir itin sudėtinga. Specnazo karys veikia miškuose, pelkynuose, kalnuose, dykumose ir net
188

milžiniškuose miestuose. Specnazui reikia transporto priemonių, galinčių pervežti specnazo karius visomis šiomis sąlygomis ir leidžiančios jam išlikti tokiam pat tyliam ir praktiškai nematomam, kaip ir dabar. Įvyko daug mokslinių konferencijų, skirtų specnazo aprūpinimo transporto priemonėmis klausimams, tik jos iki šiol nedavė jokių pastebimų rezultatų. Sovietų specialistai supranta, kad nepavyks sukurti vienos mašinos, atitinkančios visus specnazo poreikius, ir jiems teks sukurti visą transporto priemonių su skirtingomis charakteristikomis šeimyną, ir kiekviena jų bus skirta veikti tam tikromis sąlygomis. Vienas iš specnazo mobilumo priešo užnugaryje gerinimo būdų yra dalinių aprūpinimas labai lengvais motociklais, sugebančiais judėti raižyta vietove. Kuriami įvairūs sniegaeigio variantai naudoti šiauriniuose regionuose. Specnazas taip pat naudojasi visureigiais. Kai kurie jų yra tik pusės metro aukščio, pusantro pločio, dviejų trijų metrų ilgio ir turi šešis arba aštuonis ratus. Tokią mašiną galima lengvai nuleisti parašiutu, ir ji pasižymi visureigio ypatybėmis, kurių reikia sunkiai įveikiamose vietovėse, taip pat pelkėse ir smėlynuose. Ji gali pervežti specnazo grupę dideliais atstumais, prireikus ir grupės bazė gali būti pervežama tokia mašina, tuo tarpu grupė veiks pėsčiomis. Panašios transporto priemonės ir motociklai specnaze ne tik pagerina jo mobilumą, bet ir padidina jo kovinę galią, nes leidžia pasinaudoti sunkiąja ginkluote, kurią galima pervežti šiomis mašinomis, taip pat ir didelę atsargą šaudmenų. Automobiliai, motociklai ir sniegaeigiai yra šių dienų išradimai, ir netolimoje ateityje mes išvysime, kaip šios idėjos bus įdiegiamos praktikoje. Tolimesnėje ateityje sovietų vadovybė norėtų matyti specnazo karius, keliaujančius oru. Labiausiai tikėtinas sprendimas bus aprūpinti kiekvieną karį aparatu, pritaisomu ant nugaros ir padedančiu jam nušokti dešimtis ir net šimtus metrų. Tokie aparatai galėtų veikti kaip universaliosios transporto

189

priemonės bet kokioje teritorijoje, taip pat ir kalnuose. Nuo šeštojo dešimtmečio pradžios Sovietų Sąjungoje aktyviai dirbama, siekiant tai įgyvendinti. Gali atrodyti, kad šioje srityje labai ilgai nėra apčiuopiamų pasiekimų, tačiau, nors ir pasitaiko daugybė nesėkmių, nepastebima ir šių tyrimų intensyvumo sumažėjimo. Tą patį uždavinį - padaryti taip, kad specnazo karys galėtų skraidyti arba bent jau sugebėtų šuoliuoti milžiniškais šuoliais sprendė Kamovo konstruktorių biuras, kuris keletą dešimtmečių šalia mažųjų sraigtasparnių projektų bando sukurti vienam žmogui skirtą miniatiūrinį helikopterį. Armijos generolas Margelovas kartą yra sakęs, kad „reikia sukurti aparatą, kuris ištrintų ribas tarp žemės ir dangaus". Antžeminis transportas skraidyti negali, tuo pat metu aviacija ir sraigtasparniai ant žemės yra bejėgiai. Margelovo idėja pagrįsta tuo, kad reikia pabandyti sukurti labai lengvą aparatą, kuris kariui leistų tarsi laumžirgiui skrajoti nuo lapo ant lapo. Būtina sovietinį karį priešo užnugaryje paversti panašiu į vabzdį, kuris aktyvus tiek ant žemės, tiek ir ore (tegu ir ne itin aukštai), taip pat kad norint pereiti iš vienos būklės į kitą nereikėtų didelių pastangų. Kiekvienas ūkininkas žino, kad lengviau nudobti laukinį jautį, kuris niokoja pasėlius, negu įveikti vabzdžių, nusileidžiančių jo plantacijose naktimis, antplūdį. Sovietų karinė vadovybė svajoja apie metą, kai į kaimyninį sodą galės tuo pačiu metu landžioti ne tik jaučiai, bet ir pasiutę drambliai, ir rajų vabzdžių armados. Šiuo metu Sovietų Sąjungoje atliekami labiau su praktika susiję aktyvūs tyrinėjimai, ieškant naujų žmonių nusileidimo parašiutu būdų. Šių darbų metu patikrinama daugybė naujų idėjų, viena tokių - „konteinerio numetimas", kitaip tariant, konteinerio su keletu žmonių viduje, kuris būtų išmetamas su krovinių parašiutu. Šis metodas leidžia gerokai sutrumpinti laiką, kuris gaištamas, kai treniruodamiesi kareiviai šokinėja parašiutu: tą pratybų laiką galima veiksmingai panaudoti naudingesniems dalykams. Konteineryje esantys žmonės gali pradėti šaudyti į taikinius jau leis-

190

damiesi ir iškart nusileidę. „Konteinerio metodas" leidžia žmonėms laikytis drauge ir išvaduoja grupę nuo pastangų susirinkti nusileidus ant žemės. Tačiau yra daugybė techninių kliūčių, dėl kurių sudėtinga tokius nusileisti skirtus konteinerius sukurti, tad nežinia, kada svajonė taps tikrove. Kita nagrinėjama idėja - tai galimybė sukurti parašiutą, kuris galėtų sklęsti: hibridą, jungiantį parašiuto ir skraidyklės savybes. Tai leistų transporto aviacijai skraidyti saugiausiais maršrutais ir išmesti parašiutininkus virš nepavojingų rajonų, toli nuo objektų, į kuriuos jie nusitaikę. Žmogus su sklendžiančiu parašiutu gali lėtai leistis ar laikytis viename aukštyje arba netgi pakilti aukščiau. Kadangi specnazo grupės pajėgia valdyti savo skrydžio kryptį, prie savo taikinių jos gali priartėti iš įvairių pusių ir be triukšmo. Skraidyklė, ypač aprūpinta labai lengvu varikliu, GRU kelia didelį susidomėjimą. Ji leidžia ne tik perskristi iš savo teritorijos į priešininko teritoriją nesinaudojant transportiniais lėktuvais, bet ir įveikti nedidelius atstumus priešo teritorijoje, kad būtų galima pasiekti reikiamus objektus, išvengiant pavojų iš priešininko pusės, taip pat atlikti kitas užduotis. Motorinė skraidyklė yra pati pigiausia skraidanti mašina ir lengviausiai valdoma. Variklis leidžia jai pakilti nuo gana mažų plotų, praktiškai nuo žemės lopinėlių. Todėl norint pakilti nebūtina keberiotis į šlaitus. Vis dėlto svarbiausias motorizuotos skraidyklės ypatumas yra, savaime aišku, galimybė ją užmaskuoti. Bandymai parodė, kad labai galingos radarų sistemos dažniausiai nepajėgia aptikti skraidyklių. Jos skrydis betriukšmis, nes variklis naudojamas tik pakilti ir pasiekti reikiamą aukštį. Skrisdamas su išjungtu varikliu žmogus skraidyklėje yra apsaugotas nuo šiluminės paieškos bei puolimo priemonių. Specnazui visiškai pakanka atstumo, kurį gali nuskristi motorizuota skraidyklė. Tereikia žmogui įveikti gana tolimą kelią už fronto linijos, kirsti ją ir nusileisti visiškam priešininko užnugaryje. Į pavojingą rajoną galima skristi labai žemai. Šiuo metu

191

Jo sukūrimo darbus. 2) taikyti jas netikėtai ir dideliais kiekiais plačiu frontu. lengva navigacinė įranga. nepriklausydamos viena nuo kitos. granatsvaidžius ir raketas. Ją galima pasitelkti ieškant ypač svarbių priešo objektų. leidžiančių įveikti šiuos sunkumus: 1) pagerinti pačių mašinų konstrukciją ir pakelti pilotų profesinį lygį. kuris leis motorizuotoms skraidyklėms skristi itin žemai. Esama trijų galimų būdų. o jų kiekio. kad skraidyklės gali būti lengvai pažeidžiamos dienos metu ir kad jos taip pat labai jautrios oro permainoms. didžiausias šių „vabzdžių" keliamas pavojus priklauso ne nuo jų individualių savybių. ne tik specnazui gabenti už fronto linijos. panaudojant daugybę krypties ir aukščio kombinacijų. Suprantama. reikalaujanti rimtų apmąstymų: nelengva rasti jų įveikimo būdų. tuo pačiu metu atlieka kelios konstruktorių grupės. GRU supranta. kuris kiltų aukštyn ne mažiau kaip metrą per sekundę.Sovietų Sąjungoje kuriamas prietaisas. Tai turėtų būti mechanizmas. šaudmenis). kad 192 . kad skraidyklę galima gabenti lengvus kulkosvaidžius. Motorizuotą skraidyklę galima panaudoti ir kitais tikslais. panašiai kaip ir ketvirtajame dešimtmetyje vykusius miniatiūrinių povandeninių laivų kūrimo darbus. ginklus. kurio variklio galingumas būtų ne didesnis nei 30 kW. ir 3) naudoti jas tik drauge su daugeliu rūšių kitokių ginklų bei skrydžio būdų. GRU vadovaujantys karininkai tiksliai žino. kurio būtinasis pakilimo takas neviršytų 25 metrų. todėl taip pat kuriama ir paprasta. Bet vabzdžių antpuolis jau problema. kuris būtų gerai termiškai izoliuotas ir kurio keliamas triukšmas nesiektų 55 decibelų. netgi juos sunaikinant. Skrydžiai bus atliekami naktį ir esant blogam matomumui. Bandymai parodė. Kiekvieną vabzdį galima lengvai priploti. atsižvelgiant į žemės paviršiaus reljefą. kokios skraidyklės reikės specnazui artimiausioje ateityje. Šis mechanizmas privalo pakelti 120-150 kg naudingo svorio (žvalgybinę įrangą. o tai ją daro ypač pavojingu ginklu specnazo rankose.

kad ginkluotosios pajėgos privalo „specnazui sukurti tokias sąlygas. Užtat dedamos 193 . kurioms esant niekas neturi trukdyti jo darbui".pasiųsti nedideles specnazo grupes už fronto linijos prieš išlaipinant pagrindines specnazo pajėgas. kai būtina rasti kokį nors būdą pervežti kažką iš grupės arba visą grupę atgal į Sovietų Sąjungos teritoriją. kurios savo ruožtu išvalys kelią visai Sovietinei armijai. tačiau tai rizikingas būdas. Reikalingi geresni žmonių evakavimo iš teritorijų. Tai nėra taip svarbu kaip išlaipinimas. Tai visuomet yra viena svarbiausių specnazo užduočių. Tuo pačiu metu. Kas trukdo specnazo darbui? Pirmiausia priešininko radarų sistema. Norint atverti Sovietinei armijai kelius į priešo teritoriją. Čia daugybė problemų. Tokį sprendimą galima būtų pripažinti kaip patenkinamą tik todėl. Radarai trukdo visos Sovietinės armijos aktyvumui. Šios grupės išvalys kelią pagrindinėms specnazo pajėgoms. kur negalima panaudoti sraigtasparnio ir kur negali nusileisti lėktuvas. atitinkamai vyksta darbai kuriant specnazo būrių sugrįžimo į savo teritoriją metodus. kad ją įvykdytų. kai atliekami bandymai kuriant žmonių išlaipinimo į priešininko užnugarį būdus.pasitelkus skirtingų prietaisų ir gudrybių įvairovę būtų galima neutralizuoti priešininką. Tačiau tam. pačiam specnazui trukdanti radarų sistema kažkokiu būdu turi būti išvesta iš rikiuotės. Vienas šios problemos sprendimų būdų . kurias bandydamas išspręsti sutelktas sovietinis mokslas. visų pirma būtina „apakinti" priešininko radarų sistemą. vis dėlto pasitaiko situacijų. Sovietų generolas Meščeriakovas atvėrė platų tyrinėjimų ir bandymų lauką. kai pateikė pasiūlymą. būdai. kurį dar būtina tobulinti. kad kito sprendimo kol kas nerasta. kuriose arti nėra jūros. Šiuo metu jau daugelį metų tai atliekama pasinaudojant žemai skrendančiu lėktuvu.

kuris galės gana dideliuose rajonuose ar net tam tikrose zonose visiškai nuslopinti priešininko aktyvumą ore. sparčiai kuriamos trukdymo stotys. kad skleistų trukdžius priešininko elektroniniams prietaisams (radijo imtuvams ir siųstuvams. Lėktuvai ir sraigtasparniai specnazui kelia didelę grėsmę. O specnazas sau padėtų gerokai iki karo pradžios užverbuodamas agentą ir jį apmokydamas veiksmų. tegu nors siauro sektoriaus. Priešlėktuvinės gynybos sistemos yra pagrindinės specnazo žudikės. kurių pagrindinė paskirtis bus apsaugoti gana didelius plotus nuo priešo antžeminių 194 . Galiausiai kuriamos ginklų sistemos. kuris leistų nors trumpam vienu metu „apakinti" priešininko radarus gana didelėje teritorijoje. optikos elektroniniams prietaisams. Ieškoma techninio sprendimo. prieš atvykstant į priešininko teritoriją pagrindinėms specnazo pajėgoms? Apie tai nemažai mąstyta. Viena gana maža raketa ar net sviedinys gali iškart grupėmis sunaikinti specnazą. Gali padėti GRU šnipai. Siekiant. kad pirmoji specnazo banga galėtų atlikti savo užduotį. o šiuo metu stengiamasi aprūpinti specnazo grupes patikimu ginklu prieš sraigtasparnius ir kuriamas ginklas. kuriuos reikės atlikti vos gavus signalą iš centro. kai „niekas neturi trukdyti jo darbui". Ką reikia atlikti. kažkokio būdo. radarams.milžiniškos pastangos rasti kitą sprendimą. kad būtų padidintas specnazo veiksmingumas ir sudarytos sąlygos. Jis jau turi tikrai įspūdingų apsisaugojimo nuo oro atakų priemonių. kompiuteriams ir visos kitoms priemonėms). neleistų jiems normaliai veikti ir taip silpnintų prieš specnazą veikiančias priešininko jėgas. Sovietų karinei vadovybei reikia kažkokio techninio sprendimo. kurios bus naudojamos specnazo veikimo rajonuose. kad pavyktų išvesti iš rikiuotės priešlėktuvinės gynybos sistemas. specnazas pažeidžiamas nuo nusileidimo akimirkos iki susitikimo su saviškių kariuomene. Transporto lėktuve karys visiškai neapsaugotas. Jau atsidūręs priešininko teritorijoje.

be abejo. siekiant nustatyti taikinius. Labai daug daroma kuriant palyginti nedidelius nepilotuojamus lėktuvus šnipus. panaudojant ant visureigių įtaisytus granatsvaidžius arba sprogmenis.pajėgų prasiskverbimo. Ateityje tokie lėktuvai kils ne tik iš Sovietų Sąjungos. Nepilotuojami lėktuvai seniai naudojami virš didelių teritorijų. bet ir iš priešininko teritorijos. pavyzdžiui. o ir gana paprastos (vertinant galbūt ne dabartiniais. per nuotolį valdomas mašinas. Sovietų oro desantininkų kariuomenė ir specnazas seniai domisi labai lengvo nepilotuojamo lėktuvo. Jie valdomi per nuotolį viduje sumontuotomis televizijos kameromis. veikiantys automatiškai ir sunaikinantys priešininką. Tam naudojamos minos ir automatiniai kulkosvaidžiai. ir Sovietų Sąjunga yra šios srities lyderė. kurį būtų galima surinkti ir paleisti priešininko teritorijoje. kryžkelių. panašiomis į įtaisomas šiuolaikiniuose sviediniuose. šiam bandant pervežti pastiprinimą į specnazo veiksmų zoną ir taip sutrukdyti jo darbui. tunelių ir panašiai. Imkite. sovietų strateginį aukštų skrydžių nepilotuojamą reaktyvinį lėktuvą „Jastreb". * * * Ypač svarbių objektų paiešką priešininko teritorijoje ateityje atliks ne tiek pėsti ar net „šuoliuojantys" specnazo kariai. detonuojančius susidūrimo su taikiniu metu. Be jų paskirties objektų paieškai. sukūrimo 195 . taip pat patikimos konstrukcijos automatiniai mechanizmai. atliekami taikinių sunaikinimo bandymai. Spartus elektronikos vystymasis atveria milžiniškas galimybes sukurti lengvas. rytdienos standartais). užtat. Gana ilgą laiką tęsiasi darbas kuriant lengvus (iki 100 kg) visureigius su nuotoliniu valdymu. galinčias greitai ir be triukšmo aprėpti didelius plotus ir priešininko teritorijoje naikinti objektus. slaptai įtaisyti šalia tiltų. Bandomieji visureigiai dažniausiai juda maitinami elektra.

gerinama avalynės. pigus. Specnazas tobulinamas ir įprastiniais būdais. kol šie tyrinėjimai atliekami su sovietinės karinės galios ašmenimis. Idealus lėktuvas turėtų būti aprūpintas ne tik žvalgybos įranga. šautuvų ir kitokių ginklų įvairovė. Tiesiog kol kas kyla sunkumų norint įgyvendinti. taip pat yra didinama granatsvaidžių. kad lėktuvas būtų gana lengvas. 196 .galimybėmis. mažinamas tokių ginklų kaip minos svoris ir didinama jų griaunamoji galia. Šis planas anaiptol ne iš fantastikos srities. jis galėtų pats tą taikinį atakuoti. aprangos. Aptikęs taikinį ir perdavęs jo vaizdą. Šiuolaikinės technologijos leidžia sukurti tokį lėktuvą. kareiviškos amunicijos ir visų rūšių komunikacijos priemonių kokybė. bet ir sprogmenų užtaisu. Tuo metu. patikimas ir tikslus. yra tobulinama įprastinė ginkluotė. tikslumas ir ugnies galia. Jis išžvalgytų dideles teritorijas ir perduotų vaizdą sovietų kariuomenei.

matyt. ir simboliško. kad ji netikra. Didžiulė gorila iš svaiginančio aukščio išdidžiai žvelgė į Manheteną. kaip nuolat pūsti orą. kad Sovietų Sąjunga tapo didžiąja valstybe per labiausiai nuniokojusį civilizacijos istorijoje karą. bet tai darant tik plėtėsi skylės ir vis greičiau iš pabaisos išeidavo oras.. o pro jas skverbėsi oras. Komunistų lyderiai irgi sukūrė guminį monstrą ir iškėlė jį į svaiginantį aukštį. Teko jį vėl pripūsti oro. Stovintis guminis monstras siūbavo vėjyje. Monstras vadinamas Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga. Ji tapo ypatingąja valstybe kariniu požiūriu ir. Tačiau absoliučios sėkmės nepasiekta.. Techniniu požiūriu tai byloja apie tikrą inžinierių ir darbininkų pergalę. kad gorila buvo guminė.15 skyrius PIRMASIS PASAULINIS SPECNAZO KARAS King Kongą pamačiau iš milžiniško dangoraižio Niujorke. dėl to jo kūne atsirado skylių. aš žinojau. kad ji prarado daugiausia žmonių ir buvo virtusi griuvėsiais. ir sovietų lyderiai susidūrė su dilema: plėstis arba greitai susitraukti ir virsti susmukusiu maišu. Tačiau šioje milžiniškoje juodoje figūroje kartu įžvelgiau ir kažką gąsdinančio. Įdomu pastebėti. Monstras išėjo per didelis. Vėliau sužinojau. 197 . karas yra būtinas jos egzistencijai. Nieko kito neliko. Suprantama. nepaisant to. Todėl gigantiškas raumeningas pavidalas raukšlėjosi ir panėšėjo beformį maišą. o sukurti šį gigantišką pripučiamą pabaisos modelį ir iškelti virš Niujorko buvo nuspręsta minint penkiasdešimtąsias pirmojo filmo apie King Kongą metines.

Paaiškėja.pirmajame pasauliniame kare. sutelktos praktiškai iš visos šalies. Sraigtasparnis apgadintas nesunkiai.Nežinau. kokiu būdu šio karo pradžioje bus panaudotas specnazas. Aš nenoriu pranašauti ateities. Bet aš galiu aprašyti. kad ugnis sklinda tiesiog neįtikėtinu greičiu. Ekspertai manė. kaip sovietų karinė vadovybė planuoja konkrečiai panaudoti specnazą šiame kare . kad laivas turėjo išsilaikyti ant vandens. kada ir kaip prasidės Trečiasis pasaulinis karas. Panamos kanale bulgarų krovininis laivas „Varna". Dvi savaites gaisrininkų brigados. tačiau jis kažkodėl tučtuojau nuskęsta. kaip aš įsivaizduoju. prikrautas sunkių konteinerių. Tiltas smarkiai apgadintas. Roterdamo uoste sprogsta didžiulis lenkų tanklaivis. kol vėl bus galima atidaryti kanalą. dėl kurios ugnis tuo pačiu metu plykstelėjo keliose vietose. Prireiks daugelio mėnesių. per klaidą taranuoja šliuzo vartus. Dėl kapitono klaidos tanklaivis yra gerokai per arti krante esančių naftos saugyklų. Paskutinį taikos mėnesį. 198 . Bulgarijos vyriausybė siunčia atsiprašymus ir tvirtina esanti pasirengusi sumokėti už visus būtinus darbus. judėjimas juo galės būti atnaujintas ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių. ore vis labiau juntama krizė. ir kai kurie specialistai yra įsitikinę. kas gresia nutikti. didvyriškai grumiasi su liepsnomis. Vašingtone į kylantį prezidento sraigtasparnį paleidžiami keli šūviai iš snaiperio šautuvo. nedidelės stichinės nelaimės stiprina įtampą. ir deganti nafta pasklinda po visą uostą. katastrofos. kaip ir prieš kitus karus. kas bus. Įvykiai. kuriame specnazas vaidins svarbų vaidmenį. Kelne dėl išėjusios iš rikiuotės signalinės sistemos ant geležinkelio tilto susidūrė du traukiniai. jog lenkų tanklaivis buvo ne vienintelė gaisro priežastis. Ne mano reikalas aprašinėti. Uosto nuostoliai nesuskaičiuojami. Nežinau. Šiame skyriuje aprašysiu.

priešininko moralinės dvasios silpninimas tikrų karinių operacijų išvakarėse. Sietlas. Stambaus masto nelaimė įvyksta labai svarbiame naftotiekyje Aliaskoje. Paryžiuje praktiškai kasdien kas nors susprogdinama. komunikacijų centrai ir kariniai štabai. baimės ir netikrumo atmosferos sukūrimas.vyriausybiniai rajonai. Bostonas. kurių kiekvienas gali tapti kitos atakos taikiniu. ir naftos srovė liaujasi tekėjusi. Grupė nežinomųjų minosvaidžiais atakavo britų karinės bazės teritoriją Kipre. nė vienas iš šių įvykių nėra nelaimingas atsitikimas ar avarija) GRU oficialiai vadina „paruošiamuoju laikotarpiu". Čarlstonas. Siurbliai nustoja veikę. Atsakomybę už išpuolį prisiima anksčiau niekam nežinoma organizacija. Viduje niekas nesužeistas.tad ekipažas sėkmingai ir saugiai jį nutupdo. „Uvertiūrą" atlieka Sovietų Sąjungos šalių sateličių specialiųjų tarnybų agentai ir per tarpininkus užverbuoti samdiniai. priešininko karinių ir policijos pajėgų dėmesio atitraukimas į begalę skirtingų objektų. be abejo. Pagrindinis šiame etape taikomas metodas yra vadinamasis „pilkasis 199 . tokias kaip San Franciskas. kurių tikslas . visuotinio įtarumo. Atrodo. Vakarų Vokietijoje įvykdomi keli nesėkmingi pasikėsinimai į amerikiečių generolų gyvybę. O Pietų Prancūzijoje tuo metu siautėja siaubingi miškų gaisrai. pasivadinusi „Kerštu už Vietnamą". nors ekspertai laikosi nuomonės. „Uvertiūrą" sudaro serija stambių ir smulkių operacijų. Šiaurės jūroje apvirsta ir nuskęsta didžiausia britų naftos platforma. Jungtinėse Valstijose kyla ir žaibiškai plinta kažkokios nežinomos ligos epidemija. Visas šias ir į jas panašias kitas operacijas (mat. Vienos oro uoste įvykdomas teroristinis sprogimas. Tiksli įvykio priežastis nenustatyta. Pagrindiniai taikiniai . Norfolkas ir Filadelfija. kad dėl visko kalta pagrindinių atramų korozija. kad ji daugiausia paliečia uostų zonas. o neoficialiai „uvertiūra".

Paaiškėja. teroristinius aktus. tėra vienas žmogus. „Uvertiūra" gali trukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Tokiu momentu KGB ir GRU gali pakelti ir nupūsti dulkes nuo nesuskaičiuojamos gausybės medžiagos ir paleisti ją į apyvartą.teroro rūšis. kad kai kurie NATO žmonės buvo susitikę su aukšto rango sovietų diplomatais ir perdavę jiems visiškai slaptus dokumentus. Kai kuriais atvejais viskas. Tuomet į operaciją įsitraukia GUSM. ginkluotas tik atsuktuvu. degtukų dėžute arba stikline ampule. ko gali prireikti. pamažu įgaudama jėgos ir apimdama naujus regionus. Pagrindinėmis aukomis tampa žmonės. Laikraščiuose spausdinamos naujos šios bylos detalės. nesusijusių su Sovietų Sąjunga. Kai kurios šių operacijų gali turėti katastrofiškų pasekmių. niekuomet nesieta su Sovietų Sąjunga. ir skandalas plečiasi. Pirmuosiuose Vakarų šalių laikraščių puslapiuose pasirodo nuotraukos. Visos pastangos tai paneigti tik pakursto ugnį. „Uvertiūros" metu vykdomiems teroristiniams aktams reikia vos kelių žmonių. O dabar kruopščiai suredaguota ir komentarais apipinta medžiaga patenka į spaudos rankas. Sovietų žvalgyba kadaise bandė užverbuoti 200 . žmonių klaidas arba organizacijų. infekcinės ligos septyniose svarbiausiose vakariečių jūrų bazėse epidemija galėtų perpus sumažinti Sovietų Sąjungos priešininkų jungtinę karinę laivynų galią. Pavyzdžiui. kuriuos Sovietų Sąjunga anksčiau pabandė užverbuoti. kad šiame laikotarpyje jos operacijos turi priminti gamtos kataklizmus. žmogaus kontrolei nepavaldžių jėgų siautėjimą. arba fiktyvių organizacijų vardu. Terorą vykdo jau esančios ekstremistų grupės.teroras" . jokiu būdu nesusijusios su Sovietų Sąjunga. kompromituojančios NATO vadovą. tačiau nesėkmingai. GRU laikosi nuomonės. Sovietų slaptosios tarnybos šiame etape nepalieka savo vizitinių kortelių arba palieka svetimas. labai mažai ginklų ir šiek tiek įrangos. Įsiplieskia skandalas. Visuomenė reikalauja nedelsiant atleisti NATO vadovus ir bylą kruopščiai išnagrinėti.

201 . o dabar sovietinė žvalgyba keršija už atsisakymą. sovietiniai koviniai būriai jau kariauja. Bet kas nerizikuoja. Jie visi atmetė sovietų bandymus juos užverbuoti. Tai itin rizikingas momentas sovietų karinei vadovybei. todėl jie pasirengę smarkiai rizikuoti. tai . Tarp jų būta jaunų leitenantų. nušalinimus nuo pareigų ir savižudybes. kad.tūkstančius. Nuo pirmosios karo dienos pirmosios akimirkos darbo imasi pagrindinės specnazo jėgos. kai aktyvūs kariniai veiksmai dar neprasidėję ir kol kas dar taika. Pastebima smarkiai padidėjusi judėjimo už taiką jėga. Pasiekęs šį tašką „pilkasis teroras" išplinta ir sustiprėja. viena vertus. Skandalų gausėja. o paskutiniosiomis taikos dienomis išgyvena apogėjų. dedamos didžiulės pastangos. tas nieko nelaimi. Geriausias būdas atsikratyti generolu . net dešimtis tūkstančių žmonių. jei spauda gaus medžiagos. tačiau. Suprantama. Tarp „pilkojo" teroro ir „raudonojo" teroro gali pasireikšti tarpinis laikotarpis . kad būtų galima sumažinti riziką. O karo išvakarėse jai prarasti visai nėra ko. Sovietiniai vadai nori daug. kita vertus. kuri visais įmanomais būdais diskredituojama. Tauta su nuostaba sužino.nužudyti jį savo paties rankomis. kad ji bandė užverbuoti prancūzų generolą. Daugelyje valstybių skamba nuolatiniai reikalavimai padaryti šią šalį neutralią ir neremti amerikiečių užsienio politikos. jie kol kas dar neveikia Sovietų Sąjungos vardu.„raudonasis teroras". šiuo metu tapusių ambasadoriais. Nuo šio momento teroras vykdomas Sovietų Sąjungos ir komunistinės vadovybės vardu. Sovietų žvalgybos tarnyba nieko nepraras. tačiau kai kurie geriausi specnazo daliniai jau įtraukti į veiksmų teatrą. tik nenurodančios. parodančios. Štai kodėl laikraščiai pilni reikalavimų imtis tyrimų ir pranešimų apie atsistatydinimus. ir trečiųjų sekretorių.„rausvasis" teroras. Tik palyginti nedidelis specnazo kariuomenės skaičius dalyvauja „rausvajame terore". kuo šis bandymas baigėsi. kad pasitikėti galima vos keliais žmonėmis. dabar jau generolų. Padėtį sunkina tai.

Reikėtų pastebėti.užtat tai geriausi specnazo žmonės . Bet tai pačios svarbiausios valandos ir minutės . 1945 metų rugpjūtį Sovietų Sąjunga klastingai užpuolė Japoniją Mandžiūrijoje. 1968-ųjų rugpjūtį Sovietinė armija 202 . Sovietų Sąjunga pastatė Berlyno sieną.olimpinės klasės sportininkai profesionalai. kuris baigėsi revoliucijomis Rusijoje. kad jei jau kuris nors jų bus priešo sučiuptas. kad šis smūgis turėjo toli siekusių padarinių: Japonija nusprendė atsisakyti Sovietų Sąjungos puldinėjimo ir pasirinko veiksmus kita kryptimi. kad nė vienas iš jų nepakliūtų į priešininko rankas iki karo pradžios. 1961-ųjų rugpjūtį. Jo griebiamasi tik visiškai įsitikinus operacijų sėkme ir tuo. būtų be galo sunku nustatyti šio žmogaus ryšius su kuria nors šalimi. atidaręs šliuzus Antrajam pasauliniam karui. 1939 metų rugpjūtį Georgijus Žukovas sugebėjo sėkmingai įvykdyti tai. Per tris įtemptų veiksmų savaites buvo „išvaduotos" didžiulės teritorijos. Labai svarbu.netikėtu smūgiu jis sutriuškino japonų kariuomenės grupę Tolimuosiuose Rytuose. kad šios valandos ir minutės priešininkui būtų sugadintos ir kartu panaudotos pasiekti kuo įmanoma didesnio sovietų pranašumo. Taip pat stengiamasi. Daroma viskas siekiant užsitikrinti. „Rausvasis teroras" negali trukti ilgiau nei keletą valandų. * • * Sovietų komunistams rugpjūčio mėnuo yra ypatingas. kad „rausvasis teroras" ne visada gali būti panaudotas. dėl kurio SSRS tapo didžiąja valstybe. Vokietijoje ir Vengrijoje. plotu ir gyventojų skaičiumi apytiksliai prilygstančios Rytų Europai. ko niekam iki jo nebuvo pavykę . Rugpjūtį prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. kad priešininkas per paskutines likusias valandas ir minutes nesugebės tinkamai įvertinti padėties ir pirmas nesuduos preventyvaus smūgio. Tų pačių 1939-ųjų rugpjūtį Kremliuje buvo pasirašytas paktas. Visai tikėtina. pažeisdama pačios pasirašytus tarptautinius susitarimus.pačios paskutinės valandos ir minutės taikos.

Jei pirmas lėktuvas vis dėlto sugriovė Baltuosius rūmus. kur stovėjo Baltieji rūmai.06 vai. 203 . jis pradeda leistis pagal iš anksto numatytą trajektoriją. Trys vyrai atidaro furgono duris. Antras lėktuvas sunaikins daugumą jų. tą padarys antrasis. Jis valdomas radijo bangomis labai paprastu įtaisu. visi radijo ir televizijos kanalai nutraukia savo įprastines programas ir paskelbia. Lėktuvas pakyla ir dingsta danguje. Rugpjūčio 12 dieną 5. Autopilotas valdomas dviejų švyturių.58 vai. gaisrininkų ir greitosios pagalbos automobilių sirenų kauksmas pasklinda visame mieste. Veriantis policijos. tai po kelių minučių visi Vašingtono policijos vadai bus sprogimo vietoje. Antrasis lėktuvas pakilo nuo statomo greitkelio ruožo ir turi visiškai kitokią valdymo sistemą. vietos laiku į erdvią tuščią automobilių stovėjimo aikštelę priešais prekybos centrą Vašingtone įvažiuoja furgonas ir sustoja. Jis nepilotuojamas. Švyturėliai įsijungė automatiškai kelias sekundes prieš pakylant lėktuvams. Lėktuvas pakyla į 200 metrų aukštį ir nedelsiant ima leistis Baltųjų rūmų link. išstumia lengvojo lėktuvo fiuzeliažą ir pritvirtina jam sparnus.„išlaisvino" Čekoslovakiją ir didelei savo nuostabai nesutiko jokio pasipriešinimo iš Vakarų. 6. Dvi mašinos su radijo švyturėliais kiek anksčiau buvo paliktos vidury miesto. sugriaudi antras sprogimas. Antrąjį lėktuvą pasiuntė antra grupė. Įtariu. Planas paprastas: jei pirmas lėktuvas nesugriaus Baltųjų rūmų. kiek sudėtingesniu už naudojamus mėgėjų modeliuose. kad sugriauti Baltieji rūmai ir galbūt žuvęs Jungtinių Valstijų prezidentas. Dar po minutės Jungtinių Valstijų sostinę sudrebina galingiausias sprogimas. Dar po trijų minučių antras lėktuvas skrieja per miesto centrą ir vietoje. kad sovietiniai komunistai karo pradžiai ir vėl pasirinks rugpjūtį. veikianti savarankiškai nuo pirmosios. Po minutės užvedamas jo variklis.

ir pasirodo JAV viceprezidentas. taip pat priešlėktuvinėm raketom). nes duotas įsakymas kuo greičiau nušalinti iš pareigų išdavikus ir juos suimti. Didžioji kuopos narių dalis . neatsisakę bandymų nužudyti prezidentą (tuo tikslu šalyje išsilaipins kelios žudikų grupės. Netrukus po to daugybė televizijos kanalų visoje šalyje liaujasi transliuoti laidas. Viceprezidentas paragina kiekvieną kariškį likti savo vietoje ir nevykdyti jokių vyresniųjų karininkų įsakymų per kitas 24 valandas. struktūrą. ginkluotę ir amuniciją. apsaugotuose diplomatinių privilegijų. vairuotojai ir techniniai darbuotojai. ginkluotos įvairių rūšių ginklais. siekiant sukelti paniką ir sumaištį. Todėl šie vadai. programa „Labas rytas. o jų ginklai ir įranga atgabenti konteineriuose. Visą kuopą sudaro olimpinio lygio profesionalūs sportininkai.6. * • * Sovietinė karinė vadovybė žino. Amerika" nutraukiama. Atlikdamos savo 204 . tai praktiškai to neįmanoma padaryti apėmus krizei. tai būtina apriboti jo galimybes vadovauti valstybei ir ginkluotosioms pajėgoms pačiu kritiškiausiu metu. Prezidentas bus požeminėje arba oro vadavietėje visiškai nepasiekiamas ir ypač gerai saugomas. Jungtinių Valstijų prezidentas nužudytas. Sportininkai atvyko kaip apsauga..13 vai. Vykdant užduotį kuopa padalijama į aštuonias grupes. Jis paskelbia pribloškiančias naujienas: grupė ginkluotųjų pajėgų vadų pabandė užgrobti valdžią valstybėje.. Kiekviena grupė turi savo organizaciją. Visos kuopos pristatymas į Vašingtoną truko kelis mėnesius. dirbantys sovietų ambasadoje ir kitose sovietų įstaigose. Jei prezidento nužudyti nepavyks. nutaria surengti operaciją.moterys. kad jei Jungtinių Valstijų prezidento nepavyks sunaikinti taikos metu. Šiam uždaviniui įvykdyti sovietai į Vašingtoną slapta pristatė strateginio lygmens specnazo pirmojo pulko kuopą.

kurioje vienui vienas žodis: „TAIP". Pats agentas operacijoje nedalyvauja. Ypatingas modelis buvo sukurtas geriausių sovietinių aviakonstruktorių ir surinktas Amerikoje iš laisvai parduodamų detalių. Kai kurie GRU karininkų mašinų bagažinėse slapta išvežami ir išlaipinami miškuose miesto apylinkėse. Auštant furgonas stovi tuščioje automobilių aikštelėje. Koks tai lėktuvas ir kieno jis. Pirmoji grupė sudaryta iš trijų vyrų ir sustiprinta vienu slaptuoju agentu. Vieni jų tiesiog išvyksta namo.užduotis kai kurios grupės sueis užmegs rušius su slaptaisiais agentais. Rezidento įsakymu specnazo kuopa pasitraukia iš savo darbo vietų. Vidury nakties specnazo grupė atvairuoja furgoną į mišką. ten pasiima slaptavietėje slepiamus sprogmenis ir parengia lėktuvą skrydžiui. Jam žinoma. Antroji grupė veikia apytiksliai tuo pačiu metu. Agentas dirba oro uosto mechaniku. saugomus trijų specnazo karių. tuščiuose požeminiuose garažuose ir kitose nuošaliose vietose. Tik šiai grupei dirba trys agentai. agentas nežino. Rugpjūčio 11 dieną GRU rezidentas Vašingtone. keletą mėnesių stovėjo jo garaže. Laisvalaikiu jis konstruoja įvairių dydžių skraidančius lėktuvų modelius. kad kažkas turi garažo raktus ir kad tasai žmogus gali bet kada ateiti pasiimti furgono drauge su lėktuvu. jau seniai užverbuotais GRU rezidentūros. Jie visi persirengę policininkais. pakeliui įkaitais dar paima 205 . likusi grupės dalis keliauja į studiją. gauna šifruotą telegramą. Vadai surenka savąsias grupes iš anksto sutartose vietose ir nurodo joms užduotis. Trečiąją grupę sudaro penkiolika specnazo karių ir penki REB-osnazo specialistai.civilis ir aukšto rango diplomatas). Furgonas. kuriame laikomas lengvasis radijo bangomis valdomas lėktuvas ir atskirai jo sparnai. du iš jų paliko savo automobilius su radijo švyturiais miesto centre tiksliai nurodytose vietose. Naktį ši grupė pagrobia televizijos bendrovės direktorių ir jo šeimą. žinomas pravarde „Išmintingasis" (oficialiai . generolas majoras. Palikus šeimą namuose kaip įkaitus.

tai daugių daugiausia jiems pavyks pasiklausyti pokalbių arba juos pertraukti. darbuotojams. Po to. Prezidentui pavyksta kreiptis į tautą ir paskelbti paneigimą. Viceprezidentą suvaidina aktorius. Štai kodėl nuspręsta pasinaudoti civiline televizija: sunku pakliūti į televizijos studiją. radijas nedelsiant tampa pagrindine ryšio priemone. Strategiškai praktiškai neįmanoma jų panaudoti perduodant netikrus įsakymus. Dauguma jų tvirtina. jog sugriauti Baltieji rūmai. kad sunku pasakyti. Tuo metu. kad iškart po „viceprezidento" kalbos kitos specnazo grupės sunaikins tam tikrą dalį retransliatorių ir vieną amerikiečių ryšių palydovą „per klaidą" numuš sovietų palydovas. tik platesniu mastu. Jei tai išvis įmanoma. kad įsibrauti į amerikiečių karinius kanalus labai sunku. direktorius ir jo padėjėjai vietoj įprastinės programos reklamos paleidžia grupės vado perduotą vaizdajuostę. bet užgrobia dvi televizijos studijas ir 206 .du aukščiausias pareigas einančius valdininkus. Apskaičiuota taip.nieko baisaus . kuris pranešimas yra tikras. GRU rezidentas Niujorke kitai specnazo kuopai iš to paties pulko įsako surengti panašią operaciją. Paskui. Jei operacija pavyksta tik viename mieste . Operacijos atliekamos tuo pačiu metu skirtinguose miestuose esančiose televizijos bendrovėse. Jie nesinaudoja radijo bangomis valdomu lėktuvu. kad prezidentas ir tikrasis viceprezidentas negalėtų paneigti klaidingo pranešimo. bet tai įmanoma ir yra iš ko rinktis.milijonai žmonių bus suklaidinti pačiu kritiškiausiu metu. kai Vašingtone visa tai vyksta. Sovietų karinė vadovybė žino. Radijo komentatoriai skelbia įvairius įvykių komentarus. Vaizdajuostė iš anksto įrašyta Sovietų Sąjungoje. kai visoje Amerikoje televizija patiria tokių žymių nuostolių. ir kad vienintelis nekeliantis abejonių faktas yra tai. prigrasinti pistoletais ir prižiūrimi sovietų elektronikos specialistų. Tačiau įvykiai klostosi nevisiškai pagal planą. Operacijos plane numatyta. o kuris .melagingas. net nesukeldama triukšmo ir panikos.

o kitoms tuo metu padeda narkotikų prekeivių keliai ir būdai. Pasinaudodamas savo ginklais. lėktuvų ir povandeninių laivų bandė išsilaipinti nedidelės grupės. kitoms pavyko sugrįžti į savo laivus arba sėkmingai išsilaipinus pasislėpti miškuose. imasi naikinti miesto požemines komunikacijas. Nedidelės specnazo grupės išsilaipina ir naudojasi nelegalių imigrantų maršrutais bei metodais. tad tuo pačiu metu specnazo grupės išsilaipina Okinavoje ir Guame. sudarytas iš 120 žmonių. Aliaskoje užregistruota aštuoniolika skirtingų vietų. Kai kurios jų buvo sunaikintos išsilaipinant. 82 vyrų specnazo būrys I-S-7 išsilaipina Meksikos pakrantėse. kerta Jungtinių Valstijų sieną. būrys skinasi sau kelią iki artimiausios metro stoties ir. 207 . todėl užgęsta milijonai televizorių ekranų. išsilaipina Niujorko uoste iš krovininio laivo.vieną radijo studiją. Kitos penkios specnazo grupės pasirodo iš oficialių sovietinių įstaigų ir atvirai užpuola požeminius kabelius. pasinaudodami savo ginklų ugnimi bei įgytu mobilumu. nedelsiant užgrobia privačius automobilius ir kitą naktį. taip pat povandeniniai diversantai su akvalangais. Diego Garsijos saloje. Salos ir jose esantys kariniai statiniai diversantų operacijose yra labiausiai pažeidžiami. Joms pavyksta visa tai ir dar kai kurias transformatorių stotis sugadinti. Po keleto valandų specnazo būrys I-M-7. kurias panaudoja tokiems pat melagingiems pranešimams perduoti. kuriose iš sovietinių karinių laivų. pasidalijęs į nedideles grupeles bei užgrobęs traukinį su įkaitais. Grenlandijoje ir dešimtyse kitų salų. kuriose esama vakariečių bazių. Šalia milžiniškų amerikiečių lėktuvnešių ir atominių povandeninių laivų prieplaukų Norfolke pasirodo keletas miniatiūrinių povandeninių laivų. kai kurias radijo bei televizijos priėmimo ir perdavimo antenas. plaukiojančio su Liberijos vėliava.

kulkosvaidininkas ir du snaiperiai. nakties tuo pačiu metu iš skirtingų pusių atakuoja didelį pastatą. priklausantį Jungtinių Valstijų kariniam jūrų laivy- 208 . kurio sutartinis šaukinys „Poetas". Veikdamos savarankiškai šios keturios grupės skirtingais maršrutais pasiekia nedidelį Broudžio kaimelį ir 3. jaunesnysis leitenantas. Laivo kapitonas tikisi pasislėpti neutraliame uoste Airijoje. radarą. Išsilaipinus žvejybinis laiviokas. Tamsos priedangoje nuo laivo denio nuleidžiami du lengvieji greitaeigiai kateriai.* * * Specnazo grupė 2-S-13 jau tris savaites praleido nedideliame sovietiniame žvejybiniame laive. pasitraukia į atvirą jūrą. Tuo pačiu metu kaip ir „Šekspyro" grupė skirtingose vietose į krantą dviejų trijų kilometrų atstumu viena nuo kitos išsilaipina dar keturios specnazo grupės. Antrajame kateryje įsitaiso grupės vado pavaduotojas.30 vai. Į grupę taip pat įtraukti du didžiuliai vokiški aviganiai. Pirmajame kateryje yra grupės vadas. kapitonas ir įgula neturi ko baimintis: pavojingieji keleiviai apleido laivą. jos skirtos pasinaudoti tik ilgai truksiančio persekiojimo atveju. kurio sutartinis šaukinys „Šekspyras". kas ten vyksta. radistas. du kareiviai su ugniasvaidžiais ir du snaiperiai. ir visi jų viešnagės pėdsakai jau pašalinti. Jei laivą jūroje sulaikys britų karinis patrulis. vis dar be šviesų ir radijo. leitenantas. atjungti radiją. „Šekspyro" grupė išsilaipina mažulyčiame paplūdimyje netoli Liti Heiveno. Jų dydžio pakanka grupei pergabenti. Įprastinėmis sąlygomis grupė maisto susiranda savarankiškai. navigacines šviesas ir visu greičiu plaukti Didžiosios Britanijos krantų link. tad atokiau esant net dieną neįmanoma pamatyti. Išsilaipinimo vieta parinkta seniai ir labai vykusiai: paplūdimį iš trijų pusių slepia aukšti skardžiai. žūklaujančiame šalia Airijos pakrantės. kaip išmano. Gavęs signalą „393939" laivo kapitonas įsako nupjauti tinklus. Visi apsirūpinę maisto atsargomis trims paroms.

nui. „Šekspyro" grupė šiame reide nedalyvauja. Visoms keturioms puolančioms grupėms duota užduotis nužudyti kuo daugiau stoties techninių darbuotojų ir sunaikinti kuo daugiau elektroninės aparatūros. kad keturios kaimyninės grupės. GRU duomenimis. kad specnazo dalinys 2-S-2. išsilaipino Sent Deivido rajone. Būrį 2-S-2 sudaro 56 vyrai. Grupės vadas žino. bylojančios apie povandeninių bei kitokių laivų judėjimą visame Šiaurės Atlante. 15 lengvųjų motociklų ir 6 nedideli automobiliai su nemenkomis šaudmenų atsargomis. kur šimtai amerikiečių ekspertų. pasitelkusių kompiuterius. Jo nepasiekė informacija. Paskui visos keturios grupės gali pasitraukti į skirtingas puses. Povandeniniai kabeliai nuo šių postų susijungia Broudyje. grupė snaiperių ugnimi ir atviromis atakomis turi sukliudyti bet kokius bandymus išgelbėti arba atkurti stotį. Tačiau jau nuspręsta atakuoti ir sunaikinti tiek sekimo stotį Broudyje. o galbūt ir tūkstančiai akustinio pasiklausymo postų. Remiantis GRU turima informacija. Įsitvirtinęs 209 . Be to. Pastato prieigos turi būti užminuotos.pradedant nuo artimiausios nakties minuoti pastato prieigas. tiek ir visas kitas. turi būti sudeginta. nors jokio geležinkelio jau seniai nebėra. . GRU vadovai supranta. Kadaise ten buvo svarbus pramonės rajonas. Tik grupės vadas neturi visų žinių.puiki vieta specnazo veiksmams. Atlanto vandenyno rajone įrengti šimtai. Havajų ir Guamo salose. kas bijo ugnies. Dalinio užduotis . o visa. yra šalia ir daro tą patį. žinomo kaip „dėdė Kostia". dalyvavusios atakoje.kuo greičiau atvažiuoti į Forest Diną ir ten įkurti bazę. vadovaujamas majoro. Šiame kalvotame rajone plyti tankus miškas. Forest Dinas . Hiobne ir Keblavike Islandijoje. kad jų turima informacija apie Broudį gali būti netiksli. geležinkelio tuneliai. Jos užduotis . panašių įrenginių esama Antikvoje Azorų salose. Čia iki šiol lieka apleistos angliakasių šachtos ir akmens skaldyklos. nagrinėja didžiulius srautus informacijos. o tam tikrais atvejais ir pagrindiniais keliais.pasinaudojant vietinės reikšmės ir miško keliais.

irgi Bristolyje ir milžiniškas karinis sandėlis Velforde. Jų užduotis . sudaryta iš dvylikos žmonių. Bristolio uostas.šiame miške „dėdė Kostia" gali pulti įvairiomis kryptimis: šalia yra atominė elektrinė. paskui motociklininkų būrys pašėlusiu greičiu nulekia A45 keliu Mildenholo link. naktį išsilaipino iš katamarano „Dviguba žvaigždė" greta Fylikstou uosto. Jis už GRU pinigus nusipirko nedidelę motociklų krautuvę. agentą ir jo šeimą nužudo. tiltas per Severno upę. Grupės vadas nežino. Stambaus masto reidas Broudyje ir besitęsiantis „Šekspyro" aktyvumas priešininkui per ateinančias dienas ir naktis turi sudaryti įspūdį. geležinkelio tunelis po Severnu. kelnių bei motociklininkų šalmų. Tuo metu specnazo grupė 2-C-41. Laivas plaukioja su Ispanijos vėliava. „Šekspyras" apie tai nieko nežino. užverbuotas prieš keletą metų. savo ginklus susuka į brezentą. Ten ją sutiko specnazo agentas. Grupė (sudaryta iš kai kurių geriausių Sovietų Sąjungos motociklininkų) persirengia. joje visuomet buvo mažiausiai 15 parengtų eksploatacijai japoniškų motociklų ir keli rinkiniai odinių striukių. o kūnus paslepia jų namo rūsyje. ten gali susijungti su „dėdės Kostios" būriu. po puolimo nedelsiant atsitraukia ir skirtingais maršrutais pasiekia į Forest Diną. Grupė paliko katamaraną atviroje jūroje ir su akvalangais pasiekė krantą. kuria nuolatos naudojasi lėktuvai „F-l 11". labai svarbios karinės gamyklos .bazės rajone įrengti automatines priešlėktuvines raketas „Strela-Blok" ir taip išvesti iš rikiuotės šią vieną svarbiausių amerikiečių oro bazę Europoje. kad tuo pačiu metu netoliese dar dešimt specnazo grupių. veikiančių savarankiškai. GRU numano. kurios anksčiau atakavo Broudį. Tada šiai grupei tereikia pasislėpti artimiausiame miške ir susisiekti su specnazo būriu 2-C-5. kad karo atveju kažkur čia bus persiųsta karališkoji šeima ir kad tai bus vienas svarbių taikinių. atlieka panašias 210 . vyriausybės ryšio centras Čeltenheme. Tos keturios specnazo grupės. kad tai vienas pagrindinių specnazo veiksmų rajonų.

Gavus signalą „393939" „Marija" visu greičiu plaukia tiesiai Didžiosios Britanijos pakrantės link. Jūreiviai jachtoje užsideda akvalangus ir šoka už borto. Tai penkiolika armijų. Centrinio fronto Čekoslovakijoje ir tankų armijų grupės Baltarusijoje. * * * Motorinė jachta „Marija" buvo pastatyta Italijoje. Po dviejų valandų jachta be įgulos pasiekia krantą. ji išmaišė visus pasaulio vandenynus. kad dienos šviesą pasiektų du „BM-23".operacijas. Per dešimtį metų kelis kartus keitėsi jos savininkai. nukreiptas prieš amerikiečių karines bazes Vudbridže. įskaitant šešias tankų. Jūreiviai skubiai nutaiko pabūklus į didžiulius plotus ir šauna. Kai policija sulipa ant denio. Jachta buvo kiek patobulinta. sudarytą iš 1-ojo ir 2-ojo Vakarų frontų Rytų Vokietijoje. jachta sprogsta ir skęsta. O sovietinės teritorijos gilumoje kuriami dar penki frontai (iš viso penkiolika armijų). ir jos išorė šiek tiek pasikeitė. nuo to laiko keletą metų jos niekas nematė nė viename pasaulio uoste. į „Katiušą" panašūs daugiavamzdžiai raketų paleidimo įrenginiai. jachtos įgula nuima liukų dangčius. Dešiniajame grupuotės sparne jungtinis Baltijos laivynas. Jau įplaukusi į britų teritorinius vandenis ir atsidūrusi per šūvį nuo Fylingdeilso. padaro nepataisomos žalos ankstyvojo perspėjimo sistemai. kol galiausiai buvo parduota kažkokiam turtuoliui. „Marija" pasirodė Šiaurės jūroje su Švedijos vėliava. Bentvoterse ir Leikenhite. Bet vos tik paaštrėjo tarptautinė padėtis. 72 sunkieji sviediniai sprogsta aplink įrangą. 3-iojo Vakarų fronto Lenkijoje. 211 . • • • Sovietų karinė vadovybė veiksmams prieš NATO Centrinėje Europoje sutelkė ypač galingą jėgų grupuotę. kurie turės paremti puolimą.

Šie koridoriai nedelsiant panaudojami kitoms masinėms oro atakoms ir antrajam specnazo būrių išsilaipinimui. tarsi siekdamas sukurti kažką panašaus į koridorių. Jungtinis oro pajėgų ir specnazo suduotas smūgis leidžia išvalyti vieną platų ir keletą siauresnių koridorių priešlėktuvinės gynybos sistemoje. vakarų vokiečių ir prancūzų štabus. dengiamų sunkiųjų naikintuvų. kad jų lėktuvai galėtų perskristi sieną. specnazo batalionai. sovietų oro pajėgos surengia masinį naktinį antpuolį prieš priešininko oro gynybos sistemas. skirtingai nei septynios pirmojo ešelono armijos. ir bazavosi Tiuringervalde. ant žemės saugomus lėktuvus ir priešlėktuvinę gynybą.strateginės svarbos. sukuriamas dar vienas . Kiekvienas batalionas. veikdamas nedidelėmis grupėmis. taip sakant. Brigados darbas . paprastais sklandytuvais ir valdomais parašiutais. sutelkdamas savo dėmesį gana siaurame sektoriuje. kerta Vakarų Vokietijos sieną.Rugpjūčio 12 dieną 23. Šiuo tikslu dar birželio 13-ąją iš Maskvos karinės apygardos į Rytų Vokietiją atvyko specnazo brigada. prisidengdama karinio statybos dalinio statusu.00 vai. O dabar brigada padalyta į šešiasdešimt grupių. iš labai žemai skrendančių „Aerofloto" lėktuvų. Po dviejų valandų. Ši brigada.sunaikinti svarbius amerikiečių. aprūpinti motorizuotom skraidyklėm. Centrinis frontas savo specnazo brigadą išmeta tankiais miškais apaugusiuose kalnuose netoli Freiburgo. būtiną. kurias sudaro 3300 karių. kurios išsibarstė po Špesarto miškus ir Odenvaldo kalvas. Rugpjūčio 13 dieną 3. Be šių septynių koridorių. užpuola priešininko radarų įrenginius. ryšių linijas. išmetama antroji specnazo pajėgų banga. Tuo pačiu metu priešakiniai septynių armijų būriai kerta sieną ir patraukia į vakarus. jai duota užduotis sunaikinti priešlėktuvinės gynybos įtaisus ir ypač radarų sistemas. Su pirmąja banga iš viso išlaipinama 130 specnazo grupių. atveria vartus į 212 . kai išsilaipina žmonės.30 vai.

kad norint laimėti karą būtina užkirsti kelią. vadavietės. ginklus ir amuniciją į Vakarų Europą. Ši Vakarų Vokietijos dalis labiausiai nutolusi nuo pavojingojo rytų kaimyno. kuriuose galima įkurti bazes. ir 8-oji gvardijos tankų armija. kad neutralizuotų svarbią oro bazę ir karinių oro pajėgų vadavietę netoli Ramšteino ir Cvaibriukeno. susirakina gigantiškos žnyplės: 20-oji gvardijos armija. svarbūs štabai netoli nuo Mėnchengladbacho ir Geilenkircheno oro bazė. šaudmenų ir degalų atsargos. remiantis sovietų vadovybės planais. 2-ojo Vakarų fronto specnazo brigada išmesta Kaizerslauterno rajone. milžinišką sovietų Šiaurės laivyną reikės 213 .Prancūziją. svarbios Briugeno ir Vildenrato oro bazės. nesuskaičiuojamos karinės amunicijos. Vakarų Vokietijos vyriausybės rezidencija bei valstybinės įstaigos Bonoje.kad būtų suduoti triuškinami smūgiai Prancūzijai. į kurį sovietinė karinė vadovybė planuoja įvesti 20-ąją gvardijos armiją. plačiu mastu permesti amerikiečių kariuomenę. Tai rajonas. per kuriuos netrukus įsiverš keletas frontų ir kita specnazo banga. smogsiančią vakarinio Reino kranto pietų kryptimi. kur išlaipinta ši brigada. Vietoje. Tuo pačiu metu sovietinė karinė vadovybė supranta. taip pat daug viliojančių taikinių: tiltai per Reiną. smogianti iš Čekoslovakijos Karlsrūhės kryptimi. aerodromai. Paskui įsijungs antrasis strateginis ešelonas . branduolinių ginklų sandėliai. Specnazo brigada valo kelią netrukus čia pasirodysiančių tankų kolonoms. tad visi labiausiai pažeidžiami objektai sutelkti ten: štabai. judanti iš šiaurės. Čia yra keletas didelių miškų plotų. taip pat sunaikintų branduolinio ginklo sandėlį Pirmazense. 1-ojo Vakarų fronto specnazo brigada nusileido Acheno rajone. Norint tai įgyvendinti. kurioje bazuojami išankstinio įspėjimo lėktuvai „E-3A". kurie greičiausia bus naudojami pristatyti rezervus ir aprūpinti į rytus nuo Reino kariaujančias NATO pajėgas. 1-asis ir 2-asis Vakarų frontai išlaipina savo specnazo brigadas Vokietijoje į vakarus nuo Reino.

puikiai pažįstantis teritoriją. Jei prasidėtų karas. degalų.specnazu. vadinasi. dėl Centrinės Europos. kad švedų karys yra labai rimtas priešininkas . Ten sovietinis laivynas bus nuolat stebimas daugybės radijo elektroninių prietaisų bei įrenginių ir puldinėjamas karinių oro pajėgų. Grenlandijos ir Islandijos. Tačiau tam. Panašiai viskas vyksta ir visame pasaulyje. Laivyno veiksmus rems karinės oro pajėgos. sovietiniams karo vadams yra išskirtinės svarbos sritis. Švedijos okupavimas turėtų būti nesunkus. Būtina pasinaudoti specialia taktika ir specialios paskirties kariuomene . gerai ginkluotas. fiziškai stiprus ir tvirtas. Praeityje Švedijai sekėsi: ji visada likdavo konflikto nuošalėje. kad laivynas patektų į Atlantą. daug karinių jūrų pajėgų ir specnazo brigada. maisto davinių ir atsargų transportavimas oru į Norvegiją karinėms. oro ir jūrų bazėms yra daug rūpesčių keliantis reikalas. padegimai ir pagrindinių statinių bombardavimas. drausmingas. išnyrančių iš fiordų. Sovietinė vadovybė skyrė mažų mažiausia visą frontą. nes jos teritorijoje nėra branduolinių ginklų. tad sovietų karinė vadovybė rizikuoja kuo įmanoma mažiau. jis turi pereiti ilgą koridorių tarp Norvegijos.sumanus. Šie keliai eina per Švediją. Karo prieš Suomiją patirtis moko. nedidelių laivų ir povandeninių laivų. į kurį įeina oro desantininkų divizija. Jiems reikia užgrobti Pietų Norvegiją ir ten įkurti oro bei karines oro bazes. Todėl būtina turėti gerus ir saugius kelius. ir puikiai išmokytas veikti tokioje vietovėje. Ji žino. Švedija tampa vienu svarbiausių pasaulio strateginių taškų. Bet šaudmenų. Norvegija. ir ypač jos pietinė dalis. kurioje jam teks kariauti. agresoriaus kelias vestų per Švediją. vedančius į bazes Pietų Norvegijoje.nukreipti į Atlantą ir ten laikyti. kad būtų galima sėkmingai kariauti dėl Atlanto ir. Japonijoje sugriaunama 214 . Tačiau XX amžiaus pabaigoje mūšių laukų balansas keičiasi. kad frontalios tankų atakos Skandinavijoje neduoda reikiamo rezultato. Švedijos sostinėje kiek mažesnio masto paniką sukelia kelių aukštas pareigas einančių vyriausybės šulų ir paprastų piliečių nužudymai.

toks išvedimas tebūtų reklaminis triukas be jokių kliūčių specnazo darbui. Australijos ir Pietryčių Azijos . norint okupuoti Balučistaną. prie Vakarų ir Pietų Afrikos. kurie praktiškai yra neapsaugoti. ką mes žinome apie sovietų strategiją ir tikslus. nuolatos pripažįstamas Sovietų Sąjungos komunistų partijos. Politbiuras gali labai priartėti prie pagrindinės pasaulio naftos arterijos . kad Sovietų Sąjungai trečiasis pasaulinis karas nėra būtinas.teritorijų ir vandenynų. bet suprantant tai. Gali būti. kuriems gali būti naudojamas specnazas. paprašo tiesioginio karinio SSRS įsikišimo išsaugoti jų trapią nepriklausomybę ir gauna: sovietų kontroliuojama teritorija išsiplečia visomis kryptimis nuo Sibiro per Afganistaną Indijos vandenyno link.amerikiečių bazė su branduoliniais ginklais ir vyriausybės rūmuose panaudojamas cheminis ginklas.arabų valstybių. . Pakistane separatistų judėjimas Balučistano provincijoje. Raudonoji armija gali būti išvesta iš Afganistano. Turėdamas specnazą Balučistane.

Užduotis. pervestą tiesioginėn fronto žvalgybos valdybos žinion. jo mirties aplinkybes ir veiklą. sovietų valstybė iki šių dienų saugo paslaptyje. Jis 216 . KURĮ VAIDINA SOVIETŲ SPORTININKAI Toliau pateikiami keli labai glaudaus ryšio tarp sovietinių atletų sportinių ir karinių pasiekimų pavyzdžiai. Prieš karą .Priedai Priedai A-D praleisti (diagramos) E priedas VAIDMUO. V.po mirties. kurias vykdė Miagkovo sportininkų dalinys. Per karą jis buvo pašauktas į armiją ir įtrauktas į nedidelį sportininkų dalinį. jo atveju . Porfirijus Polosuchinas. SSRS slidinėjimo čempionate 1939 metais jis neįtikėtinai sparčiai įveikė 20 kilometrų distanciją ir tapo šios rungties SSRS čempionu. Vėliau jis žuvo priešo užnugaryje. Vladimiras Miagkovas. Miagkovas buvo pirmasis iš geriausių sovietinių sportininkų.Raudonosios armijos karininkas. pasiekęs pasaulio rekordų parašiutiniame sporte. tapęs Sovietų Sąjungos didvyriu. už kurią jis tapo didvyriu.

tačiau dėstytojai ir dauguma studentų turėjo karinius laipsnius. Machmudas Umarovas. Po karo jis buvo Leningrado karinės apygardos žvalgybos valdybos karininkas. Jam dažnai tekdavo lankytis priešo užnugaryje. Jis ne vieną kartą su grupe buvo išmestas priešo užnugaryje. Jie vykdė aktyvią teroristinę veiklą Raudonosios armijos naudai. Kosicynas buvo kapitonas ir garsėjo nuopelnais savo sporto šakoje.buvo instruktorius. kad visi šių dalinių nariai buvo kruopščiai atrinkti ir apmokyti gerokai dar prieš prasidedant karui. Šiame „civiliniame" institute pirmosiomis karo savaitėmis buvo suformuota trylika tokių būrių. Ši originali sistema veikė iki karo pabaigos. Per karą jis ir toliau rengė parašiutininkus „gvardijos minuotojų" specnazo daliniams. Buvo manoma. Kaip šaulys jis tapo Europos ir pasaulio čempionu. ir kaip gydytojas psichiatras gavo mokslų daktaro laipsnį už teorinius darbus. Per Antrąjį pasaulinį karą Umarovas buvo specnazo atskirojo minuotojų bataliono kareivis. Dmitrijus Kosicynas. Po karo daugelis Polosuchino apmokytų kariškių iš specialiųjų pajėgų tapo šuolių su parašiutu pasaulio ir Europos čempionais. Iki karo jis vadovavo Valstybinio kūno kultūros instituto pačiūžų sporto katedrai. niekada nebuvo priešininko atskleista. Jis ir toliau turėjo dvi profesijas. kad tai civilinis institutas. treniruojantis specialiosios paskirties pajėgas operacijoms priešininko teritorijoje vykdyti. o greitis. faktiškai jis penkis kartus buvo 217 . Antraip jų nebūtų pasiuntę į priešo užnugarį. žinomam kaip „Juodoji mirtis". su kuriuo šie būriai buvo suformuoti. ypač specnazo ir osnazo būriais. buvo pasiekęs ir Sovietų Sąjungos rekordų. Karo metu jis vadovavo specialiajam būriui. ir jis pasiūlė būdą maskuoti aerodromus. Kosicyno būrys buvo pagarsėjęs kaip pats narsiausias ir negailestingiausias tarp visų Leningrado fronto kovinių vienetų. leidžia manyti. buvo itin patikimas. užtat ryšys iš oro su partizanų būriais. taip pat ryšio būdą tarp slaptųjų partizanų aerodromų ir sovietinių lėktuvų. Jis turėjo dvi profesijas: buvo puikus šaulys ir gydytojas.

jis turi ir kitokį aukso medalį . kad jis mirė itin keistomis aplinkybėmis. jis pasiekė aukščiausią meistriškumą parašiutiniame sporte ir šaudyme. Jurijus Borisovičius Česnokovas. kur buvo vertinamos abi jo profesijos. 1959 metais jis buvo pašauktas į kariuomenę tarnauti oro desantiniuose daliniuose. 1961 metais Machmudas Umarovas netikėtai dingo iš medicinos ir sporto scenų. Po dvejų metų. už tai buvo pakeltas seržantu ir pasiųstas į Riazanės oro desantininkų karininkų mokyklą. Dėl savo sportinių pasiekimų generolas pulkininkas Umarovas apsilankė daugelyje pasaulio šalių ir turėjo begales ryšių. nors ir nebuvo karininkas. Jis laimėjo du sidabrinius olimpinius medalius šaudymo iš pistoleto rungtyje Melbur-: ne ir Romoje. Ji pasiekė 13 pasaulio rekordų. Šiuo metu Česnokovas yra specnazo pulkininkas. Vėliau jis buvo paskirtas specnaze vadovauti specialiajam moterų būriui. taip pat ir Antonina Kensickaja. Tuo pačiu metu jis šokinėjo su parašiutu. Esama tam tikrų priežasčių manyti. Jis atlikdavo šuolius su parašiutu (dažnai 218 .už savo darbus tobulinant sprogdinimo techniką. dabartinė jo žmona.pasaulio čempionas. iškart baigęs mokyklą jis pateko į Karo inžinerijos akademiją. jis pasižymėjo ne vienoje sporto šakoje. 1961 metais jis per vieną savaitę pasiekė penkis parašiutinio sporto pasaulio rekordus. Jis įstojo į pusiau karinę DOSAAF organizaciją dar mokykloje. Valentinas Jakovlevičius Kudrevatychas. jis tarnavo karininku šioje organizacijoje. Neįprastai fiziškai stiprus ir ištvermingas vyras. jos vyras . būdamas aštuoniolikos. Atgaivinus specnazą. Be olimpinio aukso medalio. Jo žinioje buvo geriausios sportininkės. Savo pirmąjį šuolį su parašiutu jis atliko 1956 metų gegužę. skraidė sklandytuvais ir treniravosi šaudydamas šautuvu.15. Nuo to laiko jis rimtai ėmėsi sprogmenų panaudojimo teorijos ir praktikos.Europos ir triskart . Fizinės Česnokovo savybės buvo pastebėtos labai anksti. Ypač jam sekėsi tinklinis: jis tapo dukart pasaulio bei olimpiniu čempionu.

Jei mokymo kursą išklausėte sėkmingai. Išrašytas iš ligoninės jis atliko savo 5556-ąjį šuolį. kokias turi karinių apygardų. bet jis savo kūną ir neišsiskleidusius parašiutus valdė taip. Tik specnaze. kad jūs baigėte Generalinio štabo Karo diplomatijos akademijos 3-iąjį (operatyvinės žvalgybos) fakultetą. ant namų stogų ir taip toliau. Tada. atlikdamas savo 5555-ąjį šuolį. drauge su profesionalių parašiutininkų grupe jis dalyvavo eksperimentiniame grupiniame šuolyje iš itin žemo aukščio. 1968 m. miškuose. Daugelis sovietinių karinių laikraščių išspausdino šio šuolio nuotraukas. kovo 1 d. F priedas SPECNAZO ŽVALGYBOS PUNKTAS (RP-SN) Įsivaizduokite. Paprastai Kudrevatychas šokdavo profesionalių parašiutininkių draugijoje. Tačiau sovietinėse oro desantininkų divizijose nėra moterų. Ilgiau nei dvejus metus jis praleido ligoninėje ir ištvėrė daugiau kaip dešimt operacijų. tai parašiutininkas dar turi net dvidešimt sekundžių išmokti skraidyti. 219 . būsite pasiųstas į vieną iš dvidešimties žvalgybos valdybų. Kudrevatychas dalyvavo praktiškai visuose naujos parašiutininkų įrangos ir ginkluotės bandymuose. Po šio šuolio Kudrevatychui buvo suteiktas pulkininko laipsnis. Kaip byloja juodasis oro desantininkų humoras. jėgų grupių ir laivynų štabai.su grupe moterų) labiausiai neįtikėtinomis sąlygomis. kad sulėtintų kritimą. nusileisdamas kalnuose. Kudrevatychas per šias paskutines sekundes neišmoko skraidyti. jis pateko į sudėtingą situaciją. jei nei pagrindinis. nei atsarginis parašiutai neišsiskleidžia.

Bagramianas. Antraip jūsų tiesiog nebūtų įleidę. Į dešinę nuo jo . kuriame įsikūrusi Kijevo karinė apygarda. kad diplomatija . apsilankiusių Kijeve. kad tai gražiausias pasaulio miestas. be abejonių. Leidimų skyriuje labai atidžiai tikrinami jūsų dokumentai ir jums suteikiamas laikinas leidimas.kairioji. 220 . Sėkmingas Karo diplomatijos akademijos 3-iojo fakulteto baigimas reiškia tarnybą vienoje iš žvalgybos valdybų arba joms pavaldžių padalinių. Kulikovas. vedančios į Operatyvinę valdybą. bet jie visi įsikūrę kituose aukštuose.ne ką menkesnės durys į Žvalgybos valdybą. Koševojus. Apygardos vado kabinetas antrajame aukšte. Paskui karininkas veda jus nesibaigiančiais koridoriais ir daugybe laiptų. ir ne kartą teko girdėti iš užsienio žurnalistų. Įsivaizduokite. Jakubovskis ir daugelis kitų.aukštos durys. su vieno iš karininkų palyda. Štabe dar daugybė valdybų ir skyrių. Čiuikovas.Pačią pirmą dieną Karo diplomatijos akademijoje supratau. ir kad karinė diplomatija yra karinis šnipinėjimas. suprantama. ir pasirodo karininkas. Anuomet visi įžymūs kariniai Sovietų Sąjungos vadovai dirbo šiame didingame statinyje: Žukovas. jūsų dokumentai bus tikrinami daugybę kartų. Turite būti pasirengęs ties kiekvienu posūkiu pateikti savo leidimą ir karininko pažymėjimą. Jums duodamas telefono numeris paskambinti.tai šnipinėjimas. tuo tarpu Antroji valdyba (žvalgyba) . Taigi dabar jūs esate milžiniškame pastate. Jūsų pirmasis vizitas į apygardos štabo žvalgybos valdybą vyksta. Toks išdėstymas simboliškas: Pirmoji valdyba (kovinis planavimas) yra vado dešinioji ranka. Kijevas. Prieš įžengdamas į štabą privalote kreiptis į leidimų skyrių ir pateikti savo įgaliojimus. Į kairę . Vatutinas. kad jūs buvote paskirtas į Kijevo karinės apygardos žvalgybos valdybą. Kol jūs pasieksite apygardos žvalgybos viršininko kabinetą. yra gražiausias Sovietų Sąjungos miestas. turėsiantis jus lydėti. tiesiogiai susijusių su užsienio agentų verbavimu ir vadovavimu jiems.

jis sprendžia jūsų likimą. Tai taip pat reiškia. kur užsieniečiai verbuojami dirbti Kijevo karinės apygardos naudai. Esama daugybės variantų. Jūs dirbsite žvalgyboje. kad jam nepatiksite. tačiau ne su agentūriniu tinklu. Antra. ir. ir jūs būsite paskirtas į žvalgybinį punktą verbuoti slaptųjų agentų informatorių veikti tos armijos naudai. bet ne itin." Generolas užduoda jums keletą klausimų.generolas majoras. Pirma. užsiimanti plačia veikla.Dabar jūs atsidūrėte milžiniškame generolo kabinete. tad jis nuspręs visai jūsų nepriimti. Jus pasiųs į apygardos kadrų valdybą ir niekada neleis dirbti žvalgybininko darbo. Arba jūs jam patikote. jums atsivers keletas kelių. jis gali jus palikti Žvalgybos valdyboje dirbti antrajame (agentūrinio tinklo) arba trečiajame (specnazo) skyriuje. Jeigu jam tikrai patikote. Kijevo karinės apygardos žvalgybos viršininkas. kuris nesiveržtų verbuoti. Tuo tikslu yra dvi vietos: žvalgybos centras ir specnazo žvalgybos punktas. kurie rekomendavo jį dirbti žvalgybininku ir sugaišo ne vienus metus jį mokydami Karo diplomatijos akademijoje. Gali būti. taip pat suklydo. geriau būtų verbuoti. man tas pats. Jei kas nors ateina dirbti žvalgybininko darbo. kapitonas toks ir toks atvyko eiti tolesnės tarnybos. jis gali jus pasiųsti į vienos iš trijų armijų štabą dirbti štabo žvalgybos skyriuje. Žvalgybai nereikalingas karininkas. kad tie žmonės. kad besirinkdamas profesiją jis padarė klaidą. kur dirbti. kol kalbasi su jumis apie nereikšmingus dalykus. tai reiškia. jis gali pasiųsti jus į vieną vietų. tačiau nedega troškimu verbuoti užsieniečius. tegu tik tai būna ne štabai. Karinės apygardos žvalgyba yra didžiulė organizacija. Jūsų atsakymas turi būti trumpas: pavyzdžiui. Šiuo atveju jis pasiųs jus dirbti žemesnio lygio žvalgybininko darbą . Generolas iš jūsų tikisi panašių atsakymų.tarnauti į diviziją arba pulką. Jūs prisistatote: „Drauge generole. 221 . Generolas gali atsiklausti jūsų asmeninės nuomonės. Priešais jus . Trečia.

kai čia pasirodė Batijus. Toliau be jokių leidimų jūs patenkate į mažą kiemelį." Jūs padėkojate generolui už parodytą pasitikėjimą. Sveiki atvykę į naują darbo vietą. ir jūs išlipate Kijevo karinės apygardos bausmės bataliono kieme. sumušate kulnais ir apleidžiate kabinetą. kur visuomet lūkuriuoja nedidukas kalėjimo furgonas. pastatytų prieš penkis šimtus metų. ir jūs atsiduriate pelėkautuose. Linkiu sėkmės. kad jį sustabdo šviesoforo signalai. kad jums nėra skirtumo. * * * Senoviniam miestui Kijevui teko regėti daug užkariautojų iš viso pasaulio. Priešais jus mažutis neskaidrus langelis su tvirtomis grotomis. Galiausiai furgonas pravažiuoja kažkokius milžiniškus vartus ir sustoja. Jūs tvirtinate. Jums už nugaros užsitrenkia durys. Įsakymas bus pasirašytas rytoj. Kai kurie jų sulygindavo jį su žeme. . dažnai sustodamas ir keisdamas kryptį.skiriu jus Kijevo karinės apygardos štabo antrosios valdybos trečiojo skyriaus specnazo žvalgybos punkto karininku. 222 . Atvykę į Kijevą galite susipažinti su visų amžių įtvirtinimais: nuo betoninių dvidešimtojo amžiaus dotų iki griuvėsių sienų. žygiuojančių jo gatvėmis. kaip verbuoti abiejų tipų agentus. paskui tretieji vėl jį sugriaudavo. Įtvirtinimai aplink nusiaubtą ir sudegintą Kijevą paskutinį kartą buvo pastatyti 1943 metais Hitlerio įsakymu. Lydintysis karininkas laukia prie durų. kiti jį įtvirtindavo. Beprasmiška žvilgčioti. . Tai karinis kalėjimas. Furgonas išsuka į miesto gatves. Durys atsidaro.sako generolas.reikalingus informacijai gauti ar bendradarbiauti su specnazui Kiekvienas fronto ir laivyno lygio žvalgybos karininkas turi žinoti. „Gerai.Generolas užduoda savo paskutinį klausimą: kokius agentus pageidaujate verbuoti . smagiai atiduodate pagarbą. ir jūs susigaudote.

kurioje įsikūrusi karinė ligoninė.Vieta. Aplink tvirtovę buvo papildomai sumūryta plytų siena.sandėliai. kurių leidime įspaustas trikampis antspaudas. kad niekas čia neįžvelgtų jokios logikos. jie taip pat turėjo įtvirtinimų paskirtį. Jokios sistemos nebuvimas padeda išlaikyti slaptumą. tiek ir išorinis tvirtovės kiemai padalyti į daugybę sektorių ir mažų kiemelių. kareivinės. Tvirtovė. Be bausmės bataliono karininkų. su dar viena plytų siena už šios. ir vieninteliai likę langai žvelgia į vidinį kiemą. Tiek vidinis. Sektoriai keistai paženklinti: jie sunumeruoti taip. dažni forto lankytojai yra karinės prokuratūros. karininkai. jos išorinėse sienose yra tik siauri plyšiai ir plačios ambrazūros šautuvams. į kurią buvote atvežtas. kurių leidimuose paženklinta maža žvaigždutė. miesto karinės komendantūros karininkai ir 223 . statyta Jekaterinos Didžiosios laikais. didžiulis senovinis vienuolynas ir sena tvirtovė. gali įeiti į tam tikrus kitus sektorius. Čia. Netoliese stovi kiti fortai. Ji sumūryta miesto pietvakarinėje dalyje ant stačių kalvų. apaugusių šimtamečiais ąžuolais. leidžiama lankytis kituose sektoriuose. Apvalaus kontūro. atskirtų mažesnėmis sienomis ir tikromis spygliuotos vielos džiunglėmis. Per amžius pavojingiausiose miesto prieigose buvo statomi pačių įvairiausių rūšių karinės paskirties statiniai . bausmės batalione. aukštesne. Tvirtovė turi tik vieną įėjimą .ir. yra trys atliekančiųjų bausmę kuopos ir viena sargybos kuopa. į kurią atvažiavome.gerai saugomą tunelį pro galingas sienas. yra tvirtovė. karininkams. be savo pagrindinės paskirties. kurias būtina vykdyti: bausmę atliekantieji privalo būti tik vidiniame kieme tam skirtuose sektoriuose. taip pat dvejopai naudinga: tai 500-700 kareivių kareivinės ir fortas. kas ir kokiais tikslais lankosi batalione. Iš lauko ji atrodo kaip siaura juosta aukštos plytų tvoros. Vyrai iš sargybos kuopos labai menkai nutuokia. Jiems duotos vien instrukcijos. ir taip toliau. Dabar jie visi užmūryti. štabai . gaubiantį šią įstaigą.

ir keli seržantai bei eiliniai. baigusių Karo diplomatijos akademiją. nė nesumąstys paklausti. yra ir jums skirtas sektorius.tai nedidelis karinis vienetas. Čia. Specnazas turi kelis kalėjimo furgonus. joks pašalietis. ir su panašiais numeriais. Prieš keletą metų vienas iš jūsų pirmtakų leido sau „neatsargiai pasikalbėti" ir suprasti. Bausmės bataliono karininkai arba tie. niekada negaus tiesaus atsakymo. juristai. kurie priklauso bausmės batalionui. kurie lankosi šiame batalione. tai jis negali specnazo karininkų atskirti nuo karininkų. nepriklausoma organizacija nepatrauks aukštų sovietų karinių vadovų. jūs paslėptas nuo smalsuolių akių. tai anksčiau ar vėliau aplinkiniai atkreiptų dėmesį į įtartiną šiame pastate įsitaisiusių žmonių elgesį. kas vyksta jūsų sektoriuje. O čia. Jeigu jis įsikurtų atskirai kuriame nors pastate. kad saugotų jūsų ramybę. kad jūsų dokumentai nebus atsitiktinai sudeginti arba pamesti. susidomėjęs. bausmės batalione. kad būtent jo darbas skųsti kolektyvą tiesiai apygardos vadui.komendantūros pareigūnai: tardytojai. Jie itin patogūs pervežant bet kokius mus dominančius 224 . Specnazo punkto įkurdinimas bausmės batalione turi daugybę privalumų: už tokių galingų sienų vadovybė gali būti tikra. Specnazo žvalgybos punktas . kad būtų užtikrinta. neturintys jokio supratimo (arba teisingo supratimo) apie tai. po to prasidėdavo korupcijos atvejų tyrimas tarp vyresniųjų karininkų. kuriam vadovauja papulkininkis. sargyba itin budri su dešimtimis sarginių šunų ir kulkosvaidžiais. kuriems neprivalu žinoti apie GRU ir specnazą. Specnazo žvalgybos punktas neturi nieko bendra su bausmės batalionu. kurie lankosi senojoje tvirtovėje. visiškai nesiskiriančius nuo tų. dėmesio. o jeigu net kažkoks pašalietis ir numano ką nors apie jus. jog su jumis bus elgiamasi pagarbiai ir jau nebeužduodama jokių klausimų. ką veikia karininkai. kas gi vyksta už šių sienų. Šito pakako. atliekantys aptarnavimo funkcijas. o jam pavaldūs keletas karininkų. įtaisytais bokštuose. nuošalėliau.

yra mėgstama GRU vieta slėpti savo padalinius. specnazo žvalgybos punktas turi keletą konspiracinių butų ir nedidelių namų miesto pakraščiuose. drauge papulkininki. . kurioje paprastai būna daugybė žmonių (į štabą.Vilkėsite uniformą tik šio forto viduje arba jei jus iškvies į apygardos štabą. Tai mano vieta.Tik jums čia. Esama kitų maskuotės būdų . ryšio mazgai. Duodu jums mėnesį 225 .Taigi man ten reikia dar vieno agento. kuris tikriausiai visus savo darbo metus praleido šioje darbo vietoje. o kitais žodžiais . komendantūrą.Tikrai taip. Lankytoją galima pakviesti į bet kurią gerai saugomą vietą.nedidelė slapta organizacija slepiasi viduje didelės. . . Atsidūrusį mano aprašytoje vietoje. kuriose saugomi seifai. . nėra ko veikti.Jums žinomos teritorijos. tvirtovėje. kruopščiai saugomos karinės įstaigos. tokių fortų apygardoje keletas. o ne jūsų. Bausmės batalionas. nei pašalinis stebėtojas negali nustatyti. jus sutiks nelaimingo veido papulkininkis. Be šių pagrindinių patalpų.Klausau. milicijos skyrių) ir paskui uždarame furgone slapta pristatyti į senąją tvirtovę.konstruktorių biurai.asmenis bet kuriuo metu į tvirtovę ir iš jos. kuris galėtų susitikti su specnazo grupe bet kokiomis aplinkybėmis. Eikite ir grįžkite po mėnesio su informacija apie gerą užsienietišką laimikį.Supratau. tačiau jie visada turi vieną būdingą ypatumą . raketinės bazės. ir štabe juo labiau. kur yra specnazo punktas. ogi tai. . prikrauti slaptų dokumentų. Man nereikia biurokratų. tad jis ištirps minioje. Laimei. Kas yra gerai kalėjimo furgonuose. kad nei lankytojas.karinis kalėjimas. Likusį laiką turite vilkėti civilių drabužius. Jis trumpai jums įsako: . kuriose mūsų apygarda vykdys karinius veiksmus karo atveju? . o vėliau sugrąžinti jį tuo pačiu būdu. Man reikia medžiotojų.

Aš asmeniškai mačiau tūkstančius nuteistųjų. bet niekas nepadarė jam tiek žalos. Ir įsidėmėkite: mūsų darbe suklysti galėsite tik vieną kartą. kaip vėliau tapo akivaizdu. Atominės energetikos istorija Sovietų Sąjungoje . Aš niekada neatleisiu už klaidas. nedovanos nė specnazas. dirbančių urano šachtose Kirovogrado srityje (žr. KGB taip pat pluša. konstruktorių ir inžinierių. kad Kijeve turite daugybę varžovų: jūsų draugai. nes jūs dar tik pradedate savo tarnybą. kiek komunistai. apie nekokybiškų medžiagų panaudojimą ir pasenusią technologiją Černobylyje. Tik niekas neatkreipė dėmesio į šį straipsnį arba kitus. susijusių su atominės energetikos sukūrimu. rašė apie nusikalstamą požiūrį atliekant konstruktorių darbus.laiko. Eikite ir atminkite. Visos atominės įmonės pastatytos kalinių darbu. Laikraštis įspėjo. kurie buvo atsakingi už statybas. Anksčiau ar vėliau tai turėjo baigtis katastrofa. sėdėjo kalėjimuose. aktyviai veikia mieste. vienas didžiausių dvidešimtojo amžiaus nusikaltėlių. kovo 27 d.ilga nusikaltimų istorija. kurį? Toks buvo Kijevas iki avarijos Černobylyje. kad kelios žmonių kartos turės mokėti už neatsakingą požiūrį tų. V. visagalis slaptosios policijos šefas ir. Nuteistieji neturi visiškai jokių paskatų gerai dirbti. panašius į šį. jau dirbantys žvalgybos punkte. Taikos metu už klaidą atsisėsite į kalėjimą. tikėtina. 226 . kas dar užsiima verbavimu. po mėnesio įvyko katastrofa. Žinote. Amžių amžius daugelio Azijos ir Europos šalių barbarai kaip įmanydami stengėsi sugriauti mano didįjį miestą. bet vėliau terminai bus kur kas griežtesni. Dauguma sovietinių ministrų. ir dievai žino. ir ne tik Stalino laikais. Laikraštis „Literaturnaja Ukraina" 1986 m. Per karą jus sušaudys. „Akvariumas"). Suvorovas. Atominės energetikos sukūrimo idėjinis vadas buvo Laurentijus Berija.

PRIEŠO UŽNUGARYJE: SPECNAZO TAKTIKA 12 skyrius. „KITI ŽMONĖS" 6 skyrius. SPECNAZO ŽVALGYBOS PUNKTAS (RP-SN) 5 8 15 40 60 65 78 98 110 129 148 167 177 188 197 216 216 219 227 . KASTUVĖLIAI IR ŽMONĖS 2 skyrius. KONTROLĖ IR KOMBINUOTOS OPERACIJOS 13 skyrius. AGENTŪRINIS TINKLAS 9 skyrius. KURĮ VAIDINA SOVIETŲ SPORTININKAI F priedas. ATRANKA IR APMOKYMAS 8 skyrius. ATEITIES PERSPEKTYVOS 15 skyrius. PIRMASIS PASAULINIS SPECNAZO KARAS PRIEDAI E priedas. KOVINIS MOKYMAS 11 skyrius. VAIDMUO. GINKLAI IR ĮRANGA 10 skyrius. SPECNAZO ISTORIJA 4 skyrius. SPECNAZAS IR APGAULĖ 14 skyrius.Turinys 1 skyrius. SPECNAZAS IR GRU 3 skyrius. KOVINIAI SPECNAZO BŪRIAI 5 skyrius. SPORTININKAI 7 skyrius.

.

. BMKTOP AHflpeeBHH Suvorovas.CyBOpOB. 2010. .Vilnius: Mintis. ISBN 978-5-417-01002-6 UDK 355. iš rusų kalbos vertė Daina Kasnikovskienė. Viktoras Andrejevičius Su-113 Specnazas: tikroji sovietinių specialiųjų pajėgų istorija / Viktoras Suvorovas.3(47+57)(091) .232 p.

.

LT-03105 Vilnius .Viktoras Suvorovas SPECNAZAS Tikroji sovietinių specialiųjų pajėgų istorija Iš rusų kalbos vertė Daina Kasrtikovskienė Redaktorė Ramutė Pinkevičienė Meninis redaktorius Romas Dubonis Maketuotoja Danutė Navickienė Leidykla „Mintis". 15. Z. Sierakausko g.