Learning To Score 2005 3756/1 SULIT 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Mei. – Okt.

2005 1 1 jam 4 JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE 2005 SET 2
PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan. 4. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak [Lihat sebelah 3756/1 SULIT Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 2

Learning To Score 2005
Jawab semua soalan 1 Dibawah Akta Laporan Kewangan 1977, Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB), berfungsi A menerbitkan buletin dan bahan ilmiah bidang perakaunan B mendaftar dan mengeluarkan sijil perakuan Akauntan Bertauliah C mengeluarkan pernyataan prinsip-prinsip bagi laporan kewangan D mengendalikan kursus dan latihan berkaitan dengan profesyen perakaunan Antara berikut yang manakah ciri-ciri milikan tunggal ? I Mudah ditubuhkan II Liabiliti pemilik pernigaan adalah terhad III Keuntungan adalah hak mutlak pemilik perniagaan IV Modal perniagaan adalah daripada simpanan peribadi A B C D 3 I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

2

Maklumat di bawah berkaitan dengan konsep perakuanan Koperasi Peladang Jaya Bhd merekodkan belian jentera pembajak bernilai RM60 000 di dalam Penyata Kewangan, manakala belian alat tulis berharga RM20 tidak dicatat kan dalam penyata kewangan Pernyataan di atas merujuk kepada A Kos sejarah B Pemadanan C Ketekalan D Materialiti

4

Antara butir-butir berikut, yang manakah dikelaskan sebagai belanja kendalian ? I Sewa dibayar II Komisen jualan III Dividen pelaburan IV Faedah atas simpanan tetap A B C D I dan II I dan III II dan III III dan IV

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

3

Learning To Score 2005
5 Urusniaga di bawah diambil daripada buku akaun seorang peniaga. En Izani membeli perabot perniagaan secara tunai

Nyatakan kesan urusniaga itu ke atas aset. A B C D 6 Perabot berkurang, tunai bertambah Tunai bertambah, tunai berkurang Perabot berkurang, tunai berkurang Perabot bertambah, tunai berkurang

Data 1 menunjukkan maklumat yang diperoleh daripada buku Kedai Murni pada 31 Disember 2004 RM 85 000 38 000 42 500

Modal pada 31 Disember 2004 Belanja Hasil DATA 1 Hitungkan modal pada 1 Januari 2004. A RM80 500 B RM82 100 C RM90 300 D RM127 000

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

4

Learning To Score 2005
7 Dokumen 1 terlibat dalam urusniaga Kedai Buku R & Z Bank Pertiwi Bhd No 425 Jalan Kuala 06600 Alor Setar Tarikh : 10 April 2004

Makluman Kredit No. Akaun: 482489 Kepada Kedai Buku R & Z 63, Jalan Baiduri 06650 Alor Setar
Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut : Perkara : Pemindahan kredit : Dividen Ringgit : Dua ratus dua puluh sahaja Jumlah RM220.00

Razlan Pengurus

DOKUMEN 1 Nyatakan buku catatan pertama yang digunakan untuk merekod urusniaga ini. A Jurnal Pulangan Masuk B Buku Tunai Runcit C Buku Tunai D Jurnal Am 8 Jumlah jualan dalam invois yang dihantar kepada Stor Aiman pada 3 Jun 2004 ialah RM650. Syarat diskaun tunai ialah 10% jika dibayar dalam tempoh 15 hari. Hitungkan jumlah yang harus dibayar oleh Stor Aiman jika beliau membuat bayaran pada 15 Jun 2004. A RM468 B RM520 C RM585 D RM650 Antara berikut, urusniaga manakah yang dicatatkan dalam jurnal am ? I Mengambil stok untuk kegunaan sendiri II Menjual aset bukan semasa secara tunai III Membeli barangniaga daripada Pembekal Wawasan IV Membawa masuk perabot peribadi untuk kegunaan perniagaan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

9

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

5

Learning To Score 2005
10 Antara berikut, yang manakah tidak akan dibayar melalui wang runcit ? A Satu kotak sampul surat panjang B Sepuluh keping stem C Gaji pembantu pejabat D Pembayaran untuk sepasang kunci tambahan Dokumen 2 di bawah diperoleh daripada Perniagaan Salmah. Tarikh Penerima Untuk :11 April 2004 :Pn Amalina :Sewa bulan April RINGGIT Baki akhir Deposit Jumlah Cek ini Baki 11 500 11 500 500 11 000 SEN 00 00 00 00 KERATAN CEK

11

No.10000 DOKUMEN 2 Berdasarkan dokumen di atas amaun yang akan dicatatkan dalam buku tunai ialah A RM500 B RM10 000 C RM11 000 D RM11 500 12 Jadual 1 menunjukkan kombinasi dokumen punca dan buku catatan pertama I II III IV Dokumen Punca Nota debit (Asal) Invois barangniaga (Asal) Makluman debit Nota kredit (Salinan) JADUAL 1 Buku Catatan Pertama Jurnal pulangan belian Jurnal belian Jurnal belian Jurnal pulangan jualan

Pilih kombinasi yang betul A I dan II B I dan IV C II dan IV D III dan IV

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

6

Learning To Score 2005

13

Lajur folio dalam akaun digunakan untuk mencatat A baki akaun pada akhir bulan B jumlah urusniaga dalam nilai wang C nombor rujukan halaman akaun D nama akaun yang menjadi pasangan kepada catatan bergu Perniagaan Purnama membeli barangniaga bernilai RM860 daripada Syarikat Clark secara tunai pada 10 Disember 2004. Catatan lejar yang betul bagi urusniaga di atas dalam buku Perniagaan Purnama. A B C D Debit Akaun Bank Akaun Belian Akaun Belian Akaun Clark Kredit Akaun Jualan Akaun Tunai Akaun Clark Akaun Jualan

14

15

Data 2 diperoleh daripada buku sebuah firma. Baki pemiutang pada 1 Mac 2004 Tunai dibayar kepada pemiutang Belian tunai Belian kredit Pulangan keluar Angkutan dikenakan oleh pemiutang DATA 2 Hitungkan baki akhir pemiutang pada 31 Mac 2004. A RM 2 720 B RM 4 680 C RM 5 400 D RM 9 880 RM 6 200 8 800 2 400 5 240 140 220

16

Antara butir-butir berikut, yang manakah dicatat di sebelah debit Imbangan Duga? A Pinjaman B Pulangan belian C Angkutan masuk D Faedah simpanan Urusniaga di bawah diambil daripada buku seorang peruncit. Bayaran RM700 kepada pemiutang Kedai Jimat telah tersalah catat dalam akaun pemiutang Kedai G-Mart

17

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

7

Learning To Score 2005

Kesilapan di atas dikenali sebagai kesilapan A prinsip B amaun C terbalik D komisen 18 Maklumat di bawah dipetik daripada buku-buku akaun Perniagaan Chong. Buku Tunai (Petikan) 2004 Dis 31 Sewa Kunci Kira-kira Pada 31 Disember 2004 (Petikan) Aset Semasa Sewa terdahulu RM 800 RM 5 600

Hitungkan belanja sewa bagi tahun 2004. A RM 4 800 B RM 5 600 C RM 6 400 D RM 9 600 19 Antara berikut yang manakah bukan sebab berlakunya hutang lapuk. A Penghutang gagal dikesan B Penghutang meninggal dunia C Penghutang diisytiharkan muflis D Penghutang lewat membayar hutang Maklumat di bawah berkaitan dengan sebuah jentera. Kos jentera Usia guna Nilai skrap RM65 000 10 tahun RM2 000

20

Hitungkan susut nilai jentera itu setiap tahun. A RM 4 500 B RM 6 300 C RM 6 500 D RM 6 700 21 Encik Faisal membeli sebuah jentera bernilai RM40000. Beliau menyusutnilaikan mesin tersebut dengan kaedah garis lurus. Nilai skrap mesin itu selepas 10 tahun digunakan ialah RM1 500. Hitungkan nilai buku mesin itu selepas 4 tahun digunakan. A RM 24 000 B RM 24 600 C RM 25 000 D RM 34 000

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

8

Learning To Score 2005

22

Maklumat di bawah berkaitan dengan sebuah perabot pejabat. Kos perabot Peruntukan susutnilai Untung atas pelupusan RM34 000 RM12 500 RM2 300

Hitungkan harga pelupusan perabot tersebut. A RM 21 500 B RM 23 800 C RM 31 700 D RM 36 300 23 Antara berikut, yang manakah tidak terdapat dalam Penyata Pendapatan? I Ambilan II Stok awal III Sewa terakru IV Angkutan masuk A B C D 24 I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Pada 30 Jun 2004, Buku Tunai Perniagaan Prima menunjukkan baki kredit RM 8 405. Baki ini berbeza dengan baki Penyata Bank pada tarikh yang sama disebabkan oleh perkara-perkara berikut: Cek belum dikemukakan Deposit belum dikreditkan RM 2 600 RM 1 760

Hitungkan baki Penyata Bank pada tarikh yang sama. A B C D 25 Baki kredit RM4 045 Baki debit RM7 565 Baki debit RM9 245 Baki kredit RM12 765 diambil daripada buku perakaunan seorang pengusaha

Urusniaga berikut penternakan ayam. P Q R S

Faedah atas pinjaman Pinjaman dari pihak bank Belian anak ayam dengan cek Tambahan modal tunai dari pemilik

Pilih urusniaga yang dicatatkan di bahagian penerimaan Penyata Belanjawan Tunai pengusaha itu. A P dan S B P dan R C R dan Q D S dan Q

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman

9

Learning To Score 2005
26 Antara berikut, yang manakah benar tentang perkongsian mengikut Akta Perkongsian 1961? I Pekongsi aktif layak menuntut gaji. II Untung atau rugi dibahagikan sama rata. III Bilangan minimum pekongsi ialah dua orang sahaja. IV Bilangan maksimum pekongsi ialah dua puluh orang bagi perkongsian biasa. A B C D 27 Antara Rugi? A B C D I, II dan III I, II, dan IV I, III dan IV II, III dan IV berikut, yang manakah tidak direkodkan dalam Akaun Pengasingan Untung Gaji pekongsi Faedah atas modal Faedah atas ambilan Faedah atas pinjaman pekongsi

28

Raju dan Aiman ialah pekongsi yang berkongsi untung atau rugi mengikut nisbah 3 : 2. Maklumat berikut diambil daripada buku-buku perkongsian mereka. RM Modal pada 1 Januari 2004: Raju Aiman Ambilan: Aiman Untung bersih bagi tahun berakhir 31 Disember 2004 Maklumat tambahan : (i) Gaji tahunan Raju ialah RM 5000 (ii) Faedah atas modal ialah 5 % setahun Hitungkan kongsi untung setiap pekongsi A B C D Raju RM12 390 RM15 390 RM17 190 RM17 970 Aiman RM8 260 RM10 260 RM11 460 RM11 980 20 000 40 000 1 300 28 650

29

Apabila Perkongsian Sejati dibubarkan, Pekongsi Ahmad mendapat untung realisasi sejumlah RM2 035. Catatan yang tepat untuk merekod urus niaga ini ialah A Debit Akaun Bank, Kredit Akaun Modal Pekongsi Ahmad B Debit Akaun Modal Pekongsi Ahmad, Kredit Akaun Bank C Debit Akaun Modal Pekongsi Ahmad, Kredit Akaun Realisasi D Debit Akaun Realisasi, Kredit Akaun Modal Pekongsi Ahmad

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman 10

Learning To Score 2005

30

Perkataan “Berhad” dalam syarikat berhad bererti A sahamnya tidak boleh dipindahmilik kepada orang lain. B liabiliti pemilik saham adalah terhad kepada jumlah modal yang disumbangkan. C bilangan pemegang saham adalah terhad kepada sekumpulan orang tertentu sahaja. D aset peribadi pemilik saham boleh dituntut oleh pemiutang syarikat berkenaan. Maklumat di bawah diperoleh daripada buku-buku akaun Syarikat SNP Berhad pada 31 Disember 2004. Modal dibenarkan: 2 000 000 8% saham keutamaan RM2 setiap satu 1 000 000 saham biasa RM1 setiap satu Modal diterbitkan dan berbayar: 1 000 000 8% saham keutamaan RM2 setiap satu 500 000 saham biasa RM1 setiap satu Maklumat tambahan: Pada 31 Disember 2004, syarikat telah memperoleh keuntungan yang cukup untuk membayar dividen saham keutamaan dan 5% dividen saham biasa. Hitungkan dividen saham keutamaan dan dividen saham biasa yang dibayar. Saham Keutamaan (RM) 320 000 320 000 160 000 160 000 Saham Biasa (RM) 50 000 25 000 50 000 25 000

31

A B C D 32

Antara berikut, yang manakah merupakan pendapatan modal? A Faedah diterima atas simpanan tetap. B Dividen yang diterima daripada pelaburan. C Penerimaan dari jualan aset bukan semasa. D Sewa diterima atas penggunaan kemudahan kelab. Maklumat di bawah diperoleh daripada buku Kelab Rekreasi Taman Ria pada 31 Disember 2004. Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2004 Penerimaan RM Pembayaran RM Yuran tahun 2003 160 Yuran tahun 2004 10 620 Yuran tahun 2005 200 Maklumat tambahan : Pada 31 Disember 2004, yuran yang belum diterima ialah RM 100.

33

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman 11

Learning To Score 2005

Hitungkan jumlah yuran yang akan dikreditkan ke Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. A RM10 360 B RM10 480 C RM10 620 D RM10 720 34 Kelab Seni Warisan ingin mengira lebihan atau kurangan pendapatan kelabnya. Akaun yang perlu disediakan ialah A Akaun Yuran B Akaun perdagangan C Akaun Penerimaan dan Pembayaran D Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan 35 Data di bawah diperoleh daripada buku-buku akaun seorang peruncit. Beliau tidak menyimpan akaunnya dengan lengkap. RM 60 000 1 200 3 500 65 000

Modal pada 1 Januari 2004 Ambilan Modal tambahan Modal pada 31 Disember 2004

Hitungkan untung atau rugi perniagaan itu pada 31 Disember 2004. A Rugi RM2 300 B Untung RM2 700 C Rugi RM4 700 D Untung RM5 000 36 Antara yang berikut, yang manakah tidak diambilkira dalam pengiraan kos pengeluaran? A Upah langsung B Bahan api kilang C Stok akhir barang siap D Kerja dalam proses awal Rajah 1 berkaitan dengan kos prima. Kos Prima = RAJAH 1 P dan Q ialah A B C P Upah langsung Bahan mentah Upah tak langsung Q Bahan mentah Upah tak langsung Susut nilai mesin P + Q

37

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman 12

Learning To Score 2005
D 38 Upah langsung Susut nilai mesin

Data 3 di bawah diperoleh daripada buku-buku akaun seorang pengilang. RM 2 340 6 100 5 230

Baki alat-alat kecil pada 1 Januari 2004 Belian alat-alat kecil Baki alat-alat kecil pada 31 Disember 2004 DATA 3 Hitungkan belanja alat-alat kecil pada tahun 2004. A RM1 470 B RM3 210 C RM5 230 D RM6 100 39

Data 4 di bawah diperoleh daripada sebuah firma yang mengeluarkan produk MS124. Harga jualan Kos tetap Bahan mentah seunit Buruh langsung seunit Bilangan output yang dikeluarkan DATA 4 Hitungkan untung yang diperoleh daripada pengeluaran produk itu. A RM95 000 B RM175 000 C RM335 000 D RM415 000 RM 9 RM65 000 RM 4 RM 3 80 000 unit

40

Data 5 diambil daripada sebuah firma bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. RM 45 000 5 400 1 350 6 750

Modal pada 1 Januari 2004 Untung kasar Belanja perniagaan Stok pada 31 Disember 2004 DATA 5 Hitungkan pulangan atas modal. A 3% B 9% C 12% D 15%

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman 13

Learning To Score 2005
KERTAS SOALAN TAMAT

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak

halaman 14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.