THUYẾT MINH KỸ THUẬT

Công trình:

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN
Công suất 100 m3/ngày.đêm

1

COD vöôït quaù tieâu chuaån cho pheùp theo Möùc A TCVN 7382 2004). Do ñoù caàn ñöôïc xöû lyù tröôùc khi xaû ra nguoàn tieáp nhaän. ñöôïc laáy maãu vaø xeùt nghieäm phaûi ñaït tieâu chuaån “Möùc A TCVN 7382 2004 “ ( Baûng phuï luïc ñính keøm ) III COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI.5 560 450 180 107 .9 – 480 – 295 – 140 – 7. vaø khaû naêng ñaàu tö cuûa Chuû ñaàu tö . nöôùc thaûi coù tính chaát nhö sau : Chæ tieâu pH COD BOD5 SS Tổng Coliform Ñôn vò mg/l mg/l mg/l MNP/100 ml Keát quaû 5. cô sôû khoa hoïc yeâu caàu xöû lyù. chuùng toâi. II MÖÙC ÑOÄ CAÀN ÑAÏT ÑÖÔÏC SAU XÖÛ LYÙ: Nöôùc thaûi sau khi qua heä thoáng xöû lyù. Töø caùc ñaëc tröng nöôùc thaûi töø caùc nguoàn khaùc nhau neâu treân (ñaàu vaøo) vaø tieâu chuaån thaûi (ñaàu ra). JSC ñeà xuaát quy trình xöû lyù nhö sau: 2 .I - HIEÄN TRAÏNG NÖÔÙC THAÛI : Ñaëc tröng nöôùc thaûi: Toång löu löôïng nöôùc thaûi : 100 m3/ngaøy Theo caùc soá lieäu phaân tích. Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng & Moâi tröôøng Doøng Soâng Vieät – Viet River. coâng suaát thieát keá.108 Nhaän xeùt: Nöôùc thaûi naøy coù haøm löôïng chaát höõu cô cao ( BOD.

… Giai ñoaïn 3 : Khử truøng nöôùc thaûi: ñaûm baûo nöôùc thaûi ñaàu ra ñaït tieâu chuaån xaõ thaûi theo “Möùc A TCVN 7382 2004 “ 3. Sô ñoà coâng ngheä ñeà xuaát: NÖÔÙC THAÛI SCR thoâ Nöôùc taùch buøn BEÅ GOM – B01 Khí MAÙY LÖÔÏC RAÙC TINH BEÅ SINH HOÏC HIEÁU KHÍ – B03 Buøn Khí BEÅ MBR – B04 BEÅ BUØN – B06 Khí Chlorine BEÅ LOÏC TINH – B05 BUØN THAÛI 2. Ñeå loaïi boû caùc caën lô löûng coù kích thöôùc lôùn. COD.… - Giai ñoaïn 2 : Xöû lyù sinh hoïc. Coâng ngheä xöû lyù: XÖÛ NÖÔÙC THAÛI SAU LYÙ Coâng ngheä xöû lyù goàm ba giai ñoaïn chính: Giai ñoaïn 1: Xöû lyù cô hoïc. caùc taïp chaát noåi. Söû duïng caùc quaù trình phaân huûy cuûa vi sinh vaät lô löûng trong moâi tröôøng hieáu khí ñeå loaïi boû caùc thaønh phần gaây oâ nhieãm nhö BOD. Giôùi thieäu coâng ngheä MBR 3 .1.

do vaäy coù theå löôïc boû beå laéng baäc hai vaø vaän haønh vôùi noàng ñoä MLSS cao hôn. Sô ñoà daây chuyeàn coâng ngheä MBR : Sô ñoà kieåu ñaët ngaäp vaø kieåu ñaët ngoaøi cuûa Modun maøng MBR Thoâng soá kyõ thuaät maøng Model MBR .1000 Vật liệu chế tạo Độ dày mao dẫn Đường kính bó mao dẫn Đường kính khe mao dẫn : Polypropylene : 40 ~ 50 µm : 450 µm : 0. . .2 µm 4 .MBR laø vieát taét cuïm töø Membrane Bio – Reactor ( Beå loïc sinh hoïc baèng maøng).01 ~ 0. coù theå ñònh nghóa toång quaùt laø heä thoáng xöû lyù vi sinh cuûa nöôùc thaûi baèng coâng ngheä maøng loïc. .Chuùng ñaït hieäu quaû raát cao ñaõ ñöôïc kieåm chöùng trong vieäc khöû caû thaønh phaàn voâ cô laãn höõu cô cuõng nhö vi sinh vaät trong nöôùc thaûi.MBR coù theå ñöôïc öùng duïng vôùi beå loïc kî khí hay hieáu khí.Vieäc öùng duïng MBR – Keát hôïp giöõa coâng ngheä loïc maøng vaø beå loïc sinh hoïc nhö laø moät coâng ñoaïn trong quy trình xöû lyù nöôùc thaûi coù theå thay theá ( trong vaøi tröôøng hôïp) cho vai troø taùch caën cuûa beå laéng baäc hai vaø beå loïc nöôùc ñaàu vaøo.

2 m3/ngày Kích thöôùc beå loïc vaø caùch thöùc laép gheùp hôïp khoái Modun maøng MBR : Kích thöôùc Modun MBR 5 .0 x 10-2 cm3/cm2 • S • cmHg : 40 ~ 50% : 120.0 ~ 1.000 kPa : 6 ~ 9 L/m2/h : 8 m2/môđun : -10 ~ -30 kPa Công suất : 1.Độ thấm khí Độ xốp Chịu lực kéo dãn Cường độ lọc thiết kế Diện tích môđun Áp lực vận hành : 7.

6 .

Taïi beå ñieàu hoaø ta tieán haønh suïc khí ñeå traùnh xaûy ra quaù trình laéng caën vaø phaùt sinh muøi kò khí. Nöôùc thaûi töø beå loïc thoâ. hieäu quaû nhôø vaøo quaù trình caáp khí cöôõng böùc baèng maùy thoåi khí vaø vi sinh hoaït hoaù ñaëc thuø. Taïi ñaây vi sinh vaät hieáu khí seõ hoaït ñoäng maïnh. Beå naøy coù taùc duïng loaïi boû moät phaàn caën lô löõng trong nöôùc thaûi. Nöôùc thaûi töø beå gom ñöôïc bôm vaøo beå loïc thoâ. ñöôïc daãn vaøo beå sinh hoïc Aerotank. vöøa ñieàu hoøa caùc cao ñoä oáng thu gom ñaàu vaøo. Nöôùc thaûi töø beå loïc thoâ ñöôïc daãn vaøo beå tích hôïp sinh hoïc hieáu khí Aerotank vaø MBR nhaèm loaïi phaàn lôùn thaønh phaàn oâ nhieãm coù trong nöôùc thaûi. ñoàng thôøi. ñoàng thôøi giaûm taûi löôïng ñaàu vaøo cho coâng trình ñôn vò sau.Maøng MBR ñöôïc thieát keá theo Modun laép gheùp hôïp khoái raát deã baûo trì vaø naâng caáp sau naøy : Thuyeát minh nguyeân lyù hoaït ñoäng: Nöôùc thaûi töø beå töï hoaïi seõ ñöôïc ñöa qua song chaén raùc thoâ vaø ñeå loaïi boû caùc taïp chaát coù kích thöôùc lôùn roài ñöôïc ñöa vaøo beå thu gom. taïo ñieàu kieän caân baèng cho caùc coâng trình ñôn vò sau. Quùa trình phaân huûy caùc chaát höõu cô xaûy ra nhö sau: Vi khuaån hieáu khí Chaát höõu cô + oxygen + chaát dinh döôõng CO2+H2O +Q 7 . coù taùc duïng ñieàu hoøa löu löôïng vaø noàng ñoä cuûa nöôùc thaûi. Beå gom vöøa ñoùng vai troø thu gom nöôùc thaûi.

… coù trong nöôùc thaûi tröôùc khi ñöôïc thaûi boû ra ngoaøi. Coâng ngheä tích hôïp ñem laïi hieäu quaû cao. Hieäu quaû xöû lyù: Phöông phaùp xöû lyù sinh hoïc vôùi chi phí thaáp. Nöôùc thaûi ñaàu ra ñaït tieâu chuaån xaõ thaûi “Möùc A TCVN 7382 . caùc thaønh phaàn oâ nhieãm seõ ñöôïc loaïi boû hoaøn toaøn. Coliform. do ñaëc tröng cuûa loaïi nöôùc thaûi naøy laø oâ nhieãm caùc chaát höõu cô . Khoâng gaây ñoäc haïi cho ngöôøi vaän haønh heä thoáng. Khaû naêng khöû BOD. • Chöùc naêng • Xaây döïng . Ñoàng thôøi. Nöôùc thaûi töø beå MBR sau ñoù ñöôïc daãn vaøo beå loïc tinh nhaèm loaïi boû hoaøn toaøn caùc thaønh phaàn gaây oâ nhieãm coù trong nöôùc thaûi. caûi taïo laïi heä thoáng beå hieän höõu. ñieàu tieát caùc cao ñoä oáng daàu vaøo. Phuø hôïp vôùi traïm xöû lyù nöôùc thaûi coù dieän tích nhoû. : Loïc sô boä nöôùc thaûi ñaàu vaøo. 4.2004 “ So vôùi caùc phöông phaùp khaùc. • Chöùc naêng • Xaây döïng : Thu gom nöôùc thaûi. hieäu quaû xöû lyù cao ( treân 95%) seõ thích hôïp cho quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït. moät löôïng Chlorine seõ ñöôïc chaâm tröïc tieáp vaøo ñöôøng oáng nhaèm loaïi boû caùc thaønh phaàn vi khuaån. : 8 1. COD cao hôn Chi phí vaän haønh thaáp. haïn cheá chi phí ñaàu tö cuõng nhö chi phí vaän haønh. 1. phöông phaùp naøy coù caùc öu ñieåm sau: Vaän haønh ñôn giaûn.1 Beå gom – TK01.Ñoàng thôøi.2 Beå loïc thoâ – TK02. khoâng ñoøi hoûi kyõ naêng chuyeân moân cao. IV TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ. • - Thieát bò Song chaén raùc thoâ Bôm nöôùc thaûi. nöôùc thaûi seõ qua heä thoáng MBR. : Taän duïng.

Bôm cao aùp Heä thoáng maøng modun MBR 1000 - Heä thoáng ñöôøng oáng phaân phoái. • Chöùc naêng • Xaây döïng - : Loïc nöôùc thaûi ñaàu vaøo. • - Heä thoáng phaân phoái khí. sôn trang Theå tích (hieäu duïng) : Vaät lieäu: Thieát bò trí.3 Beå sinh hoïc hieáu khí keát hôïp MBR – TK03. caûi taïo heä thoáng beå 1. • Chöùc naêng • Xaây döïng hieän höõu. thu gom nöôùc.4 Beå loïc tinh – TK04. ñoàng hoà ño aùp. 9 . • Chöùc naêng : Phaân huûy caùc hôïp chaát höõu cô trong nöôùc thaûi baéng vi sinh vaät hieáu khí. Heä thoáng trích hoùa chaát. : Taän duïng.5 Beå chứa bùn – TK06. röõa khí. • - Heä thoáng phaân phoái. 1. sôn trang Heä thoáng phaân phoái. thu gom nöôùc thaûi. : Chứa bùn. 1. röõa khí.6 Heä thoáng ñöôøng oáng. thu gom nöôùc thaûi. • Xaây döïng - Theå tích (hieäu duïng) : Vaät lieäu: Thieát bò Maùy thoåi khí. sôn choáng gæ. sôn choáng gæ. Vaät lieäu loïc. Heä thoáng phaân phoái. 1. • - Theùp CT3.- Theå tích (hieäu duïng) : Vaät lieäu: Thieát bò 21 m3 trí. sôn trang trí. 74 m3 Theùp CT3. Heä thoáng phaân phoái. Vaät lieäu loïc. : 21 m3 Theùp CT3. sôn choáng gæ.

1.5m VI . 10 . laép ñaët thieát bò Thôøi gian baûo haønh : : 45 ngaøy.9 Taän duïng. TIEÁN ÑOÄ THÖÏC HIEÄN. 1. - Thi coâng.7 Heä thoáng ñieän ñieàu khieån.1. Toång dieän tích : D x R = 11 x 3. caûi taïo. vi sinh chaïy cheá ñoä.8 Hoùa chaát. huùt buøn heä thoáng hieän höõu. - 12 thaùng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful