P. 1
metodi_ocenka_proekti

metodi_ocenka_proekti

|Views: 10|Likes:
Published by Margarita Raykova

More info:

Published by: Margarita Raykova on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

Методи за оценка на инвестиционни решения

Методите за оценка на инвестиционни решения се делят на статични и динамични.
Статичните методи за оценка на проекти не отчитат стойността на парите във времето.
Т.е при тях приемаме, че стойността на 1 лев днес е равна на тази на 1 лев след 1 година
например. Това е сериозен недостатък на тези методи и затова в практиката далеч по-
голямо прилоение намират динамичните методи. Това са методи, които отчитат
стойността на парите във времето и това ги прави с далеч по-голямо практическо
прилоение. !ървият от динамичните методи е методът на нетната настоя"а стойност,
# съвременния инвестиционен анализ се приема, че методът на нетната настоя"а
стойност е с най-голямо практическо прилоение. Той е воде" показател за оценка на
е$ективността на инвестиционни проекти, тъй като той в най-голяма степен показва в
каква степен се е повишило %лагосъстоянието на со%ствениците &акционерите' на
$ирмата. !ри този метод се (становява дали с(мата от дисконтираните нетни парични
доходи за целия срок на икономически ивот на проекта превишава с(мата от
дисконтираните инвестиционни разходи. )орм(лата за изчисляване на показателя
*нетна настоя"а стойност за инвестиция, която има повече от един паричен поток има
вида+
n
n
r
C
r
C
r
C
C NPV
' 1 &
... ..........
' 1 & ' 1 &
,
,
1
1
-
+
+ +
+
+
+
+ − =
.ритерият за оценяване и класиране на проектите при разгледания метод е+
максимална полоителна нетна настоя"а стойност. /а тази основа се изведа
следното правило за вземане на решение+
0123- 4 проектът се приема
0125- 4 проектът се отхвърля
0126- 4 проектът е на границата изгоден7неизгоден и е нео%ходим допълнителен
анализ.
!олоителната нетна настоя"а стойност свидетелства за е$ективно изразходване на
рес(рсите. Тя показва а%сол8тния прираст на %огатството на акционерите инвестирали
свои капитали в проекта.
9трицателната нетна настоя"а стойност означава, че с(марните разходи по проекта
превишават с(марните приходи при дадена възприета норма на дисконтиране.
Следователно такъв проект няма да доведе до нарастване %огатството на акционерите и
следователно тря%ва да %ъде изоставен.
!ри 0126-, проектът нито "е повиши нито "е намали %лагосъстоянието на
акционерите, следователно такъв проект тря%ва о"е веднъ да %ъде огледан, преценен
от повече страни, за да мое да се стигне до окончателно решение за неговото
приемане или отхвърляне.
9сновните предимства на метода на нетната настоя"а стойност са следните:
1. !оказва а%сол8тния прираст на %огатството на акционерите. /еговата максимална
стойност води до повишаване на %лагосъстоянието на акционерите
,. 9%хва"а паричните потоци през целия икономически ивот на проекта и отразява
различната цена на парите във времето.
;. Мое да се използва като показател за оценяване на пакет от проекти.
/едостатъците на метода са свързани главно с тр(дностите, които съпътстват
(становяването на изиск(емата норма на възвръ"аемост, както и невъзмоността да се
сравняват проекти с различни ма"а%и.
Вътрешна норма на възвръщаемост
Това е вторият основен показател за оценка на $инансовата е$ективност на
инвестиционните проекти. <== представлява онази норма на дисконтиране, която
изравнява с(мата на дисконтираните полоителни парични потоци със с(мата на
отрицателните &разходни' парични потоци породени от проекта. С др(ги д(ми казано,
<== е процентът на дисконтиране, при който нетната настоя"а стойност става равна на
н(ла. >ко използваме $орм(лата за намиране на нетна настоя"а стойност, то
вътрешната норма на възвръ"аемост "е %ъде процентът на дисконтиране в следното
(равнение+
-
' 1 &
.........
' 1 & ' 1 &
,
, 1
-
=
+
+ +
+
+
+
+ −
n
n
IRR
C
IRR
C
IRR
C
C
?а да оценим е$ективността на един проект с помо"та на показателя <== е нео%ходимо
да знаем какъв е пазарния лихвен процент. ?а пазарен лихвен процент мое да
използваме лихвения процент при който %анката %и ни отп(снала заем. # този сл(чай
ако+
<==3@ 4 проектът се приема
<==5@ 4 проектът се отхвърля
<==6@ 4 проектът е на границата изгоден7неизгоден
>ко не разполагаме с $инансов калк(латор или комп8търна програма вътрешната
норма на възвръ"аемост е тр(дно изчислима. Това става най-често с помо"та на т. нар.
метод на про%ата и грешката. Той се състои в следното 4 даваме произволни стойности
на нормата на дисконтиране до момента, в който открием една норма на дисконтиране,
при която 0123- и др(га норма на дисконтиране, при която 0125-. След което
извършваме т.нар. линейно интерполиране, което става по следната $орм(ла+
, 1
1
A ' &
1 , 1
r r
r
NPV NPV
NPV
r r r IRR

+ =

@1 4 норма на дисконтиране, при която 0123-
@, 4 норма на дисконтиране, при която 0125-
!ример+
Bнвестиционен проект предвида влоения в размер на 1----- лв. и нетни парични
потоци през следва"ите три години съответно C---- лв., C---- лв и D---- лв.
9пределете вътрешната норма на възвръ"аемост на проекта при цена на капитала 1EF.
Bзчисляваме нетната настоя"а стойност при дисконтова норма 1GF
012 6 CCEH.;;
Bзчисляваме нетната настоя"а стойност при дисконтова норма ,-F
012 6 - C1DD
?амествайки във $орм(лата пол(чаваме+
F GH . 1E
' C1DD & ;; . CCEH
;; . CCEH
A F' 1G F ,- & F 1G =
− −
− + = IRR

Анализ “Приходи-разходи”
Iелта на анализа *приходи-разходи: е да се изчисли т.нар кое$ициент *приходи-
разходи: или индексът на рента%илността. Bндексът на рента%илността показва каква
стойност &доход' се пол(чава от всеки лев първоначални инвестиции като се съ%л8дава
времевата стойност на парите. )орм(лата, по която се намира индексът на
рента%илността е следната+
-
,
, 1
' 1 &
.......
' 1 & ' 1 &
C
r
C
r
C
r
C
PI
n
n
+
+ +
+
+
+
=
.ритерият за из%ор на проект е следният+
>ко 1<31 проектът се приема
>ко 1<51 проектът не се приема
>ко 1< 6 1 проектът е на границата изгоден7неизгоден
Срок на откупуване
Този метод е един от най-поп(лярните и широко използвани методи за оценка и из%ор
на инвестиционни варианти. Jрез метода срок на отк(п(ване се определя
продълителността от време, нео%ходимо, за да се възстановят първоначалните
инвестиции за сметка на $инансовите рез(лтати от инвестицията. >ко паричните
доходи по години са еднакви, $орм(лата за определяне на срока на отк(п(ване е
следната+
NI
IC
PBP =
1K1 4 срок на отк(п(ване
<L 4 първоначални инвестиции
0< 4 средногодишен нетен паричен доход
Пример
?а инвестиция на стойност ,----- лв. и прогнозиран годишен паричен поток &доход' в
размер на G---- лв. периодът на възвръ"ане е+
години PBP C
G----
,-----
= =
>ко паричните потоци по години са различни то тогава срокът на отк(п(ване се
определя на %азата на ак(м(лираната с(ма на дохода по години. Iелта е да се (станови
в коя година тази с(ма се изравнява или за първи път превишава стойността на
първоначалните инвестиции.
Пример
Bмате първоначална инвестиция от ,----- лв. и парични потоци за G години както
следва+ ;----, D----, 1,----, H----, E----.
;----MD----M1,----6,1---- 4 1K1 6 ;
!оказателят срок на отк(п(ване значително повишава своята аналитична спосо%ност
ако се прилои неговия дисконтов вариант, т.е срокът на отк(п(ване се изчислява на
%азата на дисконтираните стойности на паричните потоци.
.ритерият за оценяване и класиране на проектите е+ минимален срок на възвръ"ане на
инвестицията.
Пример
Nаден проект изисква първоначална инвестиция от ;----- лева, след което паричните
потоци, които генерира в продъление на C години са следните+ през първата година 4
D---- лв. през втората O---- лв. през третата 4 1E---- лв. през четвъртата 4 1---- лв.
9пределете срока на отк(п(ване на проекта при норма на дисконтиране 4 1-F.
Pодина !арични потоци Nисконтов $-р
при @61-F
Nисконтира
н
паричен
поток
>к(м(лирана с(ма на
дисконтираните потоци
- -;----- 1.---- -;----- -;-----
1 D---- -.H-H1 GCGCD -,CGCGC
, O---- -.O,DC DD11, -1EH;C,
; 1E---- -.EG1; 1,EE,1 -G1D,1
C 1---- -.DO;- DO;- -CCEH1
!ри минимално приемлива рента%илност от 1-F и срок от C години разгледания
проект изо%"о не подлеи на изпла"ане. ?а сравнение съ"ият проект, оценен на
основата на недисконтираните парични потоци, се изпла"а през третата година.

Изчисляваме нетната настояща стойност при дисконтова норма 15% NPV = 4479. метод на пробата и грешката.33 Изчисляваме нетната настояща стойност при дисконтова норма 20% NPV = . Той се състои в следното – даваме произволни стойности на нормата на дисконтиране до момента.Вътрешна норма на възвръщаемост Това е вторият основен показател за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти. при който нетната настояща стойност става равна на нула.. Това става най-често с помощта на т. За пазарен лихвен процент може да използваме лихвения процент при който банката би ни отпуснала заем.. при която NPV<0. В този случай ако: IRR>r – проектът се приема IRR<r – проектът се отхвърля IRR=r – проектът е на границата изгоден/неизгоден Ако не разполагаме с финансов калкулатор или компютърна програма вътрешната норма на възвръщаемост е трудно изчислима.. нар.59% 4479 .4166 Замествайки във формулата получаваме: IRR = 15% + ( 20% − 15%) * 4479 . + =0 2 (1 + IRR ) (1 + IRR ) (1 + IRR ) n За да оценим ефективността на един проект с помощта на показателя IRR е необходимо да знаем какъв е пазарния лихвен процент. която изравнява сумата на дисконтираните положителни парични потоци със сумата на отрицателните (разходни) парични потоци породени от проекта.. линейно интерполиране. IRR е процентът на дисконтиране. при която NPV>0 r2 – норма на дисконтиране.. при която NPV<0 Пример: Инвестиционен проект предвижда вложения в размер на 100000 лв. С други думи казано. 40000 лв и 60000 лв. След което извършваме т. и нетни парични потоци през следващите три години съответно 40000 лв... то вътрешната норма на възвръщаемост ще бъде процентът на дисконтиране в следното уравнение: Cn C1 C2 − C0 + + + . което става по следната формула: NPV r1 IRR = r1 + ( r2 − r1 ) * NPV r1 − NPV r2 r1 – норма на дисконтиране. IRR представлява онази норма на дисконтиране. при която NPV>0 и друга норма на дисконтиране. Определете вътрешната норма на възвръщаемост на проекта при цена на капитала 17%.нар.. Ако използваме формулата за намиране на нетна настояща стойност. в който открием една норма на дисконтиране.33 = 17..33 − (−4166 ) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->