UCHWAŁA NR VIII/56/2011 RADY MIASTA KOWAL z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu  głosowania  Na podstawie art.12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21 poz. 112, z późn.

  zm) na wniosek Burmistrza Rada  Miasta Kowal uchwala, co następuje:  § 1. Dla  przeprowadzenia  wyborów  do  Sejmu  Rzeczpospolitej  Polskiej  i do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych na dzień 9 października 2011r. tworzy się odrębny obwód głosowania :   
Numer  obwodu  3  Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

Dom Pomocy Społecznej  w Kowalu 

Świetlica Domu Pomocy Społecznej  ul. Kopernika 19  87­820 Kowal 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego  oraz  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie Miasta w Kowalu i BIP Urzędu Miasta Kowala.    Przewodniczący Rady  Marek Giergielewicz 

Id: D14DB332­3C89­4E87­9D6D­8401D315668B. Podpisany

Strona 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful