P. 1
פיזיקה111 ( מונא, נביל ומחמוד )

פיזיקה111 ( מונא, נביל ומחמוד )

|Views: 19|Likes:
Published by api-26159412

More info:

Published by: api-26159412 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Strength improvement of knee extensor Strength improvement of knee extensor

muscles in patient with muscles in patient with
Chronic Heart Failure by Neuromuscular Chronic Heart Failure by Neuromuscular
Electrical Stimulation Electrical Stimulation
Michael Quittan *Andrea Sochor, *Gunther F.Wiesinger, Michael Quittan *Andrea Sochor, *Gunther F.Wiesinger,
*Josef Kollmitzer , *Josef Kollmitzer ,
Deartment of !h"sical Medicine and #eha$ilitation , Deartment of Deartment of !h"sical Medicine and #eha$ilitation , Deartment of
%nternal Medicine ll & 'ardiolog" , Deartment of (iomedical %nternal Medicine ll & 'ardiolog" , Deartment of (iomedical
)ngineering and !h"sics ,General *osital +ienna , ,ni-ersit" of )ngineering and !h"sics ,General *osital +ienna , ,ni-ersit" of
+ienna, +ienna , Austria +ienna, +ienna , Austria
Artifical .rgans Artifical .rgans
/0123450/6502,(lac7 Science 8 %nc. /0123450/6502,(lac7 Science 8 %nc.
9::: %nternational Societ" forArtificial .rgans 9::: %nternational Societ" forArtificial .rgans

המדקה המדקה
בלב ינורכ ןולשיכמ םילבוסש םילוח בלב ינורכ ןולשיכמ םילבוסש םילוח CHF CHF לודלדל הייטנ וחתפ לודלדל הייטנ וחתפ , , היפורטא היפורטא
דלשה ירירשל דלשה ירירשל , , דלשה רירש לש םזילובטמ לש ןיקת אל דוקפתו דלשה רירש לש םזילובטמ לש ןיקת אל דוקפתו . .
הליבגמה תירקיעה הביסה הזו בלה תלועפב רתי ץמאמל םורגל לולע הז הליבגמה תירקיעה הביסה הזו בלה תלועפב רתי ץמאמל םורגל לולע הז
םילוחה תא םילוחה תא . .
שומיש רסוחמ תעבונ היפורטאה תביס שומיש רסוחמ תעבונ היפורטאה תביס , , רסוחמ תמרגנש הימיכסאו רסוחמ תמרגנש הימיכסאו
לוגרתה תעב םדה תקפסא לוגרתה תעב םדה תקפסא . . ןומיא ןומיא , , תילאנומרוה וא תיבצע הביס וא תילאנומרוה וא תיבצע הביס וא . .
לגרב םירירשה תכרעמ איה תועוצפ יכה תוכרעמה תחא לגרב םירירשה תכרעמ איה תועוצפ יכה תוכרעמה תחא , , הנותחתה הפגה הנותחתה הפגה
. . םיילאירדנוכוטימה םימיזנאב התוחפ תוליעפ םיילאירדנוכוטימה םימיזנאב התוחפ תוליעפ , , תוימינה תופיפצב הדיריו תוימינה תופיפצב הדיריו
. .

ילוח לצא ךרבב םיירוסניטסקאה םירירשל ירטמוזיאה חוכה ילוח לצא ךרבב םיירוסניטסקאה םירירשל ירטמוזיאה חוכה CHF CHF רשאכ תוחפ הארנ רשאכ תוחפ הארנ
ןטק רוזאל םיסחייתמ ןטק רוזאל םיסחייתמ . .
םע םילוח לע תיבויח העפשה לעב ןומיאה םע םילוח לע תיבויח העפשה לעב ןומיאה CHF CHF רירשה הנבמב דחוימב רירשה הנבמב דחוימב , , העפשה לעבו העפשה לעבו
ןיקת אלה ילובטמה בצמב הכיפה ןיקת אלה ילובטמה בצמב הכיפה . .
ףוגהמ רתוי עיפשהל הלוכי םירירש לש הנטק הצובק תמלחהו םוקישש םיבשוח םה ףוגהמ רתוי עיפשהל הלוכי םירירש לש הנטק הצובק תמלחהו םוקישש םיבשוח םה
יללכה יללכה . .
רסוחמ תמרגנש תירירשה היפורטאה תמלחהב ץופנ םיילמשחה םילגה ךרד קוזיחה רסוחמ תמרגנש תירירשה היפורטאה תמלחהב ץופנ םיילמשחה םילגה ךרד קוזיחה
שומיש שומיש , , תוליעי התואב שומיש רתימ תמרגנש תאזל המוד תוליעי התואב שומיש רתימ תמרגנש תאזל המוד . .
ץמאמ אלל דלשה ירירש ןומיא רשפאמ ילמשחה יוריגה ץמאמ אלל דלשה ירירש ןומיא רשפאמ ילמשחה יוריגה , , ילעב םילוחה ןכל ילעב םילוחה ןכל CHF CHF
תיבויח העפשה גישהל םילוכיש ךכ הז לופיטב םישמתשמ תיבויח העפשה גישהל םילוכיש ךכ הז לופיטב םישמתשמ , , וא יאוול תועפות דחפ אלל וא יאוול תועפות דחפ אלל
תודרחמ דחפ תודרחמ דחפ . .

הרטמה הרטמה
:
:
תעפשה תא תוארהלו ןוחבל
תעפשה תא תוארהלו ןוחבל
NMES
NMES
םילגה
םילגה
םיירוסניטסקאה ךרבה ירירש דוקפת לע םיילמשחה
םיירוסניטסקאה ךרבה ירירש דוקפת לע םיילמשחה
בלב םיינורכ םישובישמ םילבוסש םילוחל
בלב םיינורכ םישובישמ םילבוסש םילוחל
CHF
CHF
.
.

םיפתתשמה םיפתתשמה : :
תיגולוידרקה הקלחמהמ םילוח ויה ופתתשהש םילוחה תיגולוידרקה הקלחמהמ םילוח ויה ופתתשהש םילוחה , , םיאבה םינוירטירקה לע ונעש םיאבה םינוירטירקה לע ונעש : :
םע םילוחה םע םילוחה CHF CHF בל תלתשהל םייוארש בל תלתשהל םייוארש , , HTX HTX . .
ביצי יתואירבה םבצמ ביצי יתואירבה םבצמ . .
הבאשמ ךרד דירווב תופורת םילבקמש םילוח הבאשמ ךרד דירווב תופורת םילבקמש םילוח , , היזופניא היזופניא . .
האיציה יללכ האיציה יללכ : :
בל בצוק םהל שיש םילוח בל בצוק םהל שיש םילוח . .
תקלד ינמיס ילעב תקלד ינמיס ילעב . .
תונעיהו היצביטומ רסוח תונעיהו היצביטומ רסוח . .
ביצי אל יללכ יתואירב בצמ ביצי אל יללכ יתואירב בצמ . .
קושה ירירשב יאוול תועפות תעפוה קושה ירירשב יאוול תועפות תעפוה . .

ושע ושע
3
3 םינחבמ םינחבמ
:
:
.1
.1
NMES
NMES
ילמשח ייוריג ןתמ
ילמשח ייוריג ןתמ
.
.
.2
.2
חוכ ןחבמ
חוכ ןחבמ
.
.
.3
.3
ןחבמ
ןחבמ
Fatigue
Fatigue
.
.

.1 .1 NMES NMES
ךשמנ לופיטה ךשמנ לופיטה 8 8 תועובש תועובש
היה לפוטמ לכל ןתינש חתמה היה לפוטמ לכל ןתינש חתמה ms ms , 0.7 , 0.7 לש תורידתב לש תורידתב Hz Hz . 50 . 50 תוצווכתהה תוצווכתהה
ל תכשמנ ל תכשמנ 2- 2- לש הקספה םע תוינש לש הקספה םע תוינש 6 6 תוצווכתהו תוצווכתה לכ ןיב תוינש תוצווכתהו תוצווכתה לכ ןיב תוינש . .
ב ליחתה לופיטה ב ליחתה לופיטה 30 - 30 - םויב תוקד םויב תוקד 5 , 5 , עובשב םימי עובשב םימי , , ל ףסונ םייעובש ירחאו ל ףסונ םייעובש ירחאו - -
60 60 םויב תוקד םויב תוקד . .
םגו ילאטסיד םג קושה לש ירויריטנאה דצה לע ודמצוה תודורטקלאה יתש םגו ילאטסיד םג קושה לש ירויריטנאה דצה לע ודמצוה תודורטקלאה יתש
ילאמיסקורפ ילאמיסקורפ . .
ךרבה ירירש לש יברמה תוצווכתהה חוכ תא גישהל התיה הרטמה ךרבה ירירש לש יברמה תוצווכתהה חוכ תא גישהל התיה הרטמה
תוחונ יא תשגרהל עיגהל ילב םירוסניטסקאה תוחונ יא תשגרהל עיגהל ילב םירוסניטסקאה . .
לופיטל תולגרתהה ירחא לופיטל תולגרתהה ירחא , , תיבב לופיטב וכישמה םילוחה תיבב לופיטב וכישמה םילוחה . .
לופיטה תמלשה לע דודיע ולבק םילפוטמה עובשב םעפ לופיטה תמלשה לע דודיע ולבק םילפוטמה עובשב םעפ . .

2 2 . . חוכה ןחבמ חוכה ןחבמ : :

יטיניקוזיאו ירטמוזיאל הז תא וקלח יטיניקוזיאו ירטמוזיאל הז תא וקלח . .
יטיניקוזיאה ןחבמה יטיניקוזיאה ןחבמה : :
תואסכ לע ובשי םילוחה תואסכ לע ובשי םילוחה , , ריצה תמאתה ירחאו ריצה תמאתה ירחאו , , ךרבה ריצל אסכה לש תידיהו ףונמה ךרבה ריצל אסכה לש תידיהו ףונמה
ירוטטירה ירוטטירה , , עצבל לפוטמהמ ושקב עצבל לפוטמהמ ושקב תיווז דע ךרב רושיי יליגרת תיווז דע ךרב רושיי יליגרת , 60 , 60 ךרעה ומשר ךרעה ומשר
ילאמיסקמ חוככ לפוטמ לכל ילאמיסקמה ילאמיסקמ חוככ לפוטמ לכל ילאמיסקמה : : !T "s#$i% 60 &eg'ees(s !T "s#$i% 60 &eg'ees(s . .
ףוגה לקשמ יפל התייה תוסחייתהה ףוגה לקשמ יפל התייה תוסחייתהה , , !T "s#$i% 60 &eg'ees(s ) *#&+ !T "s#$i% 60 &eg'ees(s ) *#&+
,eig-t ,eig-t . .
םיליגרת םתוא עצבל שקבתה לפוטמה ירטמוזיאה ןחבמל םיליגרת םתוא עצבל שקבתה לפוטמה ירטמוזיאה ןחבמל , , המכ אסכה תידי דגנכ ץחלל המכ אסכה תידי דגנכ ץחלל
לוכיש לוכיש , , כ ילאמיסקמה ךרעה תא ומשר כ ילאמיסקמה ךרעה תא ומשר - - M.C 60 M.C 60 . .

3 3 . . תופייעה ןחבמ תופייעה ןחבמ Fatigue Fatigue : :
תואסכ לע ובשי םילפוטמה תואסכ לע ובשי םילפוטמה , , ךרב ףופיכב ךרב ףופיכב /0 /0 תולעמ תולעמ , , אלל םיילגרה תופכ אלל םיילגרה תופכ
הכימת הכימת , , ךרב רושיי תענומש לגרל אסכה ןיב הרושקש העוצר התייהו ךרב רושיי תענומש לגרל אסכה ןיב הרושקש העוצר התייהו
ל רבעמ ל רבעמ /0 - /0 - תולעמ תולעמ . .
בשחמל הרושקש תכרעמ ךרד דדמנ חוכה בשחמל הרושקש תכרעמ ךרד דדמנ חוכה . .
עצבל ושקבתנ םילפוטמה עצבל ושקבתנ םילפוטמה 3 3 רושיי םיילאמיסקמ םיירטמוזיא םיליגרת רושיי םיילאמיסקמ םיירטמוזיא םיליגרת
ךרב ךרב . .
םיליגרתה ןיב הקספהה ןמז םיליגרתה ןיב הקספהה ןמז 1 1 הקד הקד , , בשחנ ילאמיסקמה ךרעה בשחנ ילאמיסקמה ךרעה
תיברמה תוצווכתהל תיברמה תוצווכתהל
תוביבסב היהש לפוטמ לכ לש םיכרעה עצוממ תא ובשח תוביבסב היהש לפוטמ לכ לש םיכרעה עצוממ תא ובשח , 30-0) , 30-0)
M.C/0 M.C/0
.
.

הקידבה ךשמ הקידבה ךשמ 20 20 תוקד תוקד
תטיש ךרד עבצב ןמוס גישהל םיכירצ ויהש תוצווכתהה חוכ דעי תטיש ךרד עבצב ןמוס גישהל םיכירצ ויהש תוצווכתהה חוכ דעי
ה ה 0ee&*a1$ 0ee&*a1$ בשחמב בשחמב . .
לכ לכ 0 0 לש תוקספהב םיוולמ ויה לוגרתה לש תוינש לש תוקספהב םיוולמ ויה לוגרתה לש תוינש 20 20 תוינש תוינש 20 , 20 ,
תויוצווכתה תויוצווכתה . .
לכ הכרעהה לע ורזח לכ הכרעהה לע ורזח 5 5 תוקד תוקד . .
םיזוחאכ וא טלחומ ךרעכ תוכרעהה תא ומשר םיזוחאכ וא טלחומ ךרעכ תוכרעהה תא ומשר . .
םיילגרה יתש לע העצוב הקידבה םיילגרה יתש לע העצוב הקידבה . .

תואצותה תואצותה
4
4
/ / לע קר וחווד תואצותה ךא םינוירטירקה לע ונע םילפוטמ לע קר וחווד תואצותה ךא םינוירטירקה לע ונע םילפוטמ 7 7 םישנא םישנא , , לפוטמ לפוטמ
יוסינה תלחתה ירחא הנטק הפוקת תמ דחא יוסינה תלחתה ירחא הנטק הפוקת תמ דחא , , ירחא ךישמהל ברס רחא לפוטמ ירחא ךישמהל ברס רחא לפוטמ
םייתלחתהה םינחבמה םייתלחתהה םינחבמה . . ילמשחה יוריגה ןתמב םג םיישק וא תויעב וחווד אל ילמשחה יוריגה ןתמב םג םיישק וא תויעב וחווד אל
תופייעה ןחבמו חוכה ןחבמב םגו תופייעה ןחבמו חוכה ןחבמב םגו . .
יטינקוזיאהו ירטמוזיאה חוכה ןחבמב יתועמשמ רופיש היה יטינקוזיאהו ירטמוזיאה חוכה ןחבמב יתועמשמ רופיש היה . .
ילמשחה יוריגה ןתמב םיילגרה יתש ןיב םיכרעב לדבה היה אל ילמשחה יוריגה ןתמב םיילגרה יתש ןיב םיכרעב לדבה היה אל . .
חוכה ןחבמב םיילגרה יתש ןיב הווש תורפתשה התייה חוכה ןחבמב םיילגרה יתש ןיב הווש תורפתשה התייה . .
תופייעה ןחבמב תופייעה ןחבמב Fatigue Fatigue ךרבה ירשיימל ךרבה ירשיימל , , ירחא רופיש וארה תואצותה ירחא רופיש וארה תואצותה 5 5
תוקד תוקד , , ירחא םגו ירחא םגו 10 10 הסמעה לש תוקד הסמעה לש תוקד . .

ירחא ןושארה ןחבמה תא וקיספה םילפוטמ ירחא ןושארה ןחבמה תא וקיספה םילפוטמ 10 10 תוקד תוקד , , ירחא דחא לפוטמו ירחא דחא לפוטמו 15 15
תוקד תוקד . .
לש תוקספהה ירחא לש תוקספהה ירחא NMES NMES , , ילמשחה יוריגה ןתמ ילמשחה יוריגה ןתמ , , םילגוסמ ויה םילפוטמה לכ םילגוסמ ויה םילפוטמה לכ
תויעב ילב תוקידבה תא םייסל תויעב ילב תוקידבה תא םייסל . .
יוריגה ןתמ ירחא יכ ןייצל שי יוריגה ןתמ ירחא יכ ןייצל שי , , NMES NMES , , יכרעל סחיב הרפתשה בלה תוליעפ יכרעל סחיב הרפתשה בלה תוליעפ
החונמה החונמה . .

ןויד ןויד 4 4
ב ךרבה ירשיימב רירשה חוכ תורפתשה תא חיכוהל השענש ייוסינב ב ךרבה ירשיימב רירשה חוכ תורפתשה תא חיכוהל השענש ייוסינב 20.3) - 20.3) - ב ב 8 - 8 -
תועובש תועובש NMES NMES , , םיינורכ בל ילוח לצא ךרב ירשיימב םיינורכ בל ילוח לצא ךרב ירשיימב CHF CHF . .
ה ןחבמ ךשמב םג גשוה הזה חוכה ה ןחבמ ךשמב םג גשוה הזה חוכה - - Fatigue Fatigue . .
יביטקא חוכ לוגרת יביטקא חוכ לוגרת , , יטינקוזיא יטינקוזיא , , םע םילוחב םע םילוחב CHF CHF לבא תירירשה הסמה תא לידגה לבא תירירשה הסמה תא לידגה
הלא םילוחל ןכוסמש רבד בלה בצקב הילעב הוולמ הלא םילוחל ןכוסמש רבד בלה בצקב הילעב הוולמ . .
בלה בצקב הנטק הילע ילמשחה יוריגה ונלש ייוסינב בלה בצקב הנטק הילע ילמשחה יוריגה ונלש ייוסינב 2 2 החונמ יכרעל סחיב החונמ יכרעל סחיב , 3 , 3 הדובעהו הדובעהו
תיראלוקסו וידרקה תכרעמה לע ץחלה םוצמצ לע התייה רקיעב תיראלוקסו וידרקה תכרעמה לע ץחלה םוצמצ לע התייה רקיעב . .
לש לופיטה ךשמב לש לופיטה ךשמב NMES NMES תוביבסב ךרבה רושיי ליגרתב תטלפנה חוכה תומכש וניאר תוביבסב ךרבה רושיי ליגרתב תטלפנה חוכה תומכש וניאר
20-30) 20-30) ב ב - - M.C/0 M.C/0 . .

ולגרת םילפוטמה חוכה לש ןחבמב ולגרת םילפוטמה חוכה לש ןחבמב 8-12 8-12 תועובש תועובש , , םיליגרתה תא ועצב םיליגרתה תא ועצב
0-50 0-50 םימעפ םימעפ , , וקיפה וקיפה 25) 25)M.C M.C ו ו 20) - 20) - םילוחב חוכב תורפתשה םילוחב חוכב תורפתשה
תירירש היפורטא םע תירירש היפורטא םע . .
םהל היהש םילוחה םהל היהש םילוחה C" C" באכ לע וחווד אל באכ לע וחווד אל . .
תויעב אלל ךרבה לש םירשיימה םירירשה חוכב רופיש וארה םילפוטמ ינש תויעב אלל ךרבה לש םירשיימה םירירשה חוכב רופיש וארה םילפוטמ ינש
תיראלוקסו וידרקה תכרעמב סרטס תיראלוקסו וידרקה תכרעמב סרטס . .
ליעי הארנ תוינורכ בל תויעב םע םילוחל ילמשחה יוריגה ליעי הארנ תוינורכ בל תויעב םע םילוחל ילמשחה יוריגה , , תא רפשמ יכ תא רפשמ יכ
תוולנ תויראלוקסו וידרק תויעב ילב רירשה חוכ תוולנ תויראלוקסו וידרק תויעב ילב רירשה חוכ . .

Stati1 *a4a%1e im5'#6eme%t
Stati1 *a4a%1e im5'#6eme%t
i%e4&e'4+ a0te' &#'si 04e7#'s
i%e4&e'4+ a0te' &#'si 04e7#'s
e4e1t'#stimu4ati#% t'ai%i%g
e4e1t'#stimu4ati#% t'ai%i%g

המדקה
םיישאר םיטנמלאכ ועצוה םרירש תויגרנס רופישו תילטלקולוכסמ תכרעמב ליגה יוניש
הליפנ ירקמ תרבגהל .
תארקנש רירש לש היצביטקא םע ףתתשמ םימעפל םיניקז לצא םיאורש תוביצי רסוח
8 היגיטרטס ךרי ,8 לוטלטב טולשל ידכ לוסרקה תיגיטרטסב םישמתשמ םיריעצ רשאכ
הדימעב .
תיזכרמה םיבצעה תכרעמ הבש ךרדל םיאתהל ליבקמ ולא תויגטרטסב שומישה
גישהל ןתינ ישוח עדימב יולת ןוזיא הרידסמ , תואצמתה לש הסיפת , הביצי יובינ
תיזכרמ , הכימת לש םוחת , תילטלקסולוקסמה תכרעמה לש םיינכמ םינייפאמ ,
םיקרפמה לש תוביצי , םיעטקה תא זיזהל תלוכיו שפוח לש גישהל תונתינ תולעמ
יאמצע ןפואב .
ונלש רקחמב , ץחל לש זכרמב םייוניש ליג לש םויקה תא ונאדיוו C#!22
,EM9 , ישוק לידגהל הביצי לש תומישמ רצק ןמז ךשמב תויטמיניק תוינבתו .

רקחמה תרטמ
לוגרת לש העפשהה תא עובקל איה רקחמה לש הרטמה ES
3e4e1t'#stimu4ati#% ,3 לע ישוק תלדגה לש הביצי תומישמב
ןקזה .
הדדוב םירירש תצובקב דקמתהלו יפיציפס לוגרת לוקוטורפ םשייל ,
הגאדמ עפשומ אוהש עודיו הביצי תטילשב יטירק הזש .

םיפתתשמה
21 יתשמ תחאל תילמודנר הרוצב וקלוח םירגובמ םירבג
תואבה תוצובקה -1 -: לוגרת תצובק 10 , םירבג .
-2 תרוקיב תצובק 11 , םירבג .
וא תויגולוריונ תולחממ םילבוס אלו םיאירב ויה םלוכ
יוקיל ( םירירש תולחמ .

הקידבה
16 םילוגרת , תועובש תועש .
םתוא ובישהשכ תוירטמוזיא תויצקלפ יסרוד 2 ךרב תיווז ךרי תיווז
, אלמ רושיי 3 תועבוקמ םיילגר תופכו 2 לוסרק 180 ,100 ףופיכ
ירטנלפ 3 עבוקמ חטשמ לע 10 ס 8 הפצרה לעמ מ .
ךשמנ לוגרת לכ 0 םיבלש השולשל קלוחו תוקד -:
םומיח 52 תוקד 2 3 m: 20-30 ,10 Hz ,s 200 .3
לוגרת בלש 2 30-70m:,70Hz, s 300,25 mi% .3
תוששאתה 2 20-30m:,/Hz,200 s,10 mi% .3
ליגרתה תפוקת ךשמב , תוצווכתה ףילחהל השענ חוור לוקוטורפ
חונ ןמזו תירירש .
יורג ותואל רירש תולגתסהמ ענמהל ידכ , ןיב םיסחיה תכרעמ
מ הנתשה החונמו תוצווכתה 1:3 ל 1:7 לש תוצווכתה םומינימ םע 3
תוינש

הקידבה
ךות וחקלו רוירטנא סיליביטה לש ילמיסקמ ץוויכל ודדוע יוריגה ידכ
םהלש באכה ןובשחב , תושיגפה סמו רועה תוכילומ .
רוירטנא סיליביטה לש זוחיאה םוקמב תודורטקלא יתש ומש םה , דצב
רירשה לש םיביסה לע הינשהו הלטפה לש .

תואצות
ןוזיא תומישמ
לוגרת תצובק : ב ץחל זכרמ לש תילמיסקמ הזזה :(! ,
M(; מ האצותכ רורב ןפואב הדרי ES
3E4e1t'#stimuati#% t'ai%i%g 3
לוגרתה ינפל , דונדנ :(! דונדנמ רתוי לודג היה M(;.
ES לורקה ךוותב םירורב םייונישל םרג , ךרבה םוקימ
הנוש ףוג תדמעמ םיעבונ ךרי םוקימו .

ןויד
יטטס ןוזיאל ליבומ ירוסקלפיסרודה טנמומה תרבגהש ואצמ רקחמב
םישישק לצא בוט רתוי , האצותכ לוסרקה ירירש לש הלודגה המורתה
הזה רקחמה לש הרעשהה תא וחיכוה לוגרתה לש .
םימרוג הברהל סחוימ םישישק לצא ךריה ירירש לש רבגומ שומיש ,
תוירוטומ תוכרעמב םייוניש ללוכ , תויביטינגוקו תוירוסנס .
תלעב הארנכ הדיחי תירירש הצובק לש ירטמוזיאה קזוחה יוניש
הביצי לש הקימנידב תילבולג העפשה , יוניש ידי לע האדוו הזש יפכ
ללוכ ףוג רושיייב יתועמשמ .

14i%i1a4 'e-a*i4itati#% 2002< 16 : 1/-1// 14i%i1a4 'e-a*i4itati#% 2002< 16 : 1/-1//

Efficacy of two forms of electrical
Efficacy of two forms of electrical
stimulation in increasing
stimulation in increasing

ua!riceps strength a ran!omi"e!
ua!riceps strength a ran!omi"e!
controlle! trail
controlle! trail
cidem $ircan ,ozlen senoca7, ozlen e7er ,a"lin 7a"a, cidem $ircan ,ozlen senoca7, ozlen e7er ,a"lin 7a"a,
se$nem a7ogol, tamcl selmin, gul$har and elif a7alin se$nem a7ogol, tamcl selmin, gul$har and elif a7alin

deartment of h"sical medicine and reha$ilitation deartment of h"sical medicine and reha$ilitation
Do7uz e"lul uni-ersit" medical facult" izmir tur7 Do7uz e"lul uni-ersit" medical facult" izmir tur7e+ e+

רירש לש קוזיחה לע םימרז יגוס ינש לש העפשהה תא רוקחל הניה הז יוסינ לש ותרטמ רירש לש קוזיחה לע םימרז יגוס ינש לש העפשהה תא רוקחל הניה הז יוסינ לש ותרטמ
ישאר עבראה ישאר עבראה Q,AD#%')!S Q,AD#%')!S אירבה אירבה . .
%;<)#F)#);<%A= ',##);< 69 %;<)#F)#);<%A= ',##);< 69
/6 =.W F#)Q,);'> ',##);< /6 =.W F#)Q,);'> ',##);<
םיילמשח םימרז תועצמאב םיאירב םירירש קוזיח םיילמשח םימרז תועצמאב םיאירב םירירש קוזיח )S3 )S33 3 )=)'<#%'A= )=)'<#%'A=
S<%M,=A<%.; S<%M,=A<%.; תורפסב הבוט תוסחייתה לביק תורפסב הבוט תוסחייתה לביק , , הדשב וב םישמתשמ תוחפ לבא הדשב וב םישמתשמ תוחפ לבא
לש תואצותה יכ ינילקה לש תואצותה יכ ינילקה תועינכשמ ויה אל הז קוזיח גוס תועינכשמ ויה אל הז קוזיח גוס . .
םימדוק םירקחמ יפל םירירשה לע םיילמשח םימרזל הדדמנש העפשהה ךכל ףסונב םימדוק םירקחמ יפל םירירשה לע םיילמשח םימרזל הדדמנש העפשהה ךכל ףסונב
םירושימ המכב התייה םירושימ המכב התייה 4 4
תירלוקסמ ורינ העיגפ ןמזב הסמ לע רומשל וא רירש לע קזחל תירלוקסמ ורינ העיגפ ןמזב הסמ לע רומשל וא רירש לע קזחל . .
םירירשב העונת חווט רפשלו לידגהל םירירשב העונת חווט רפשלו לידגהל . .
רירשב תויטספס דירוהל רירשב תויטספס דירוהל . .
בוט רתוי ירוטומ דומילו הטילש בוט רתוי ירוטומ דומילו הטילש . .


םיפתתשמ םיפתתשמ : :
האופרל םיטנדוטס האופרל םיטנדוטס . .
םיאליג חווט םיאליג חווט 3 35 = 20 2 3 35 = 20 2 ליג עצוממ ליג עצוממ 23.2 23.2 הנש הנש . .
םייכרבב תויעב אללו תויראלוקסמ ורינ תויעב לש הירוטסיה לכ אלל םייכרבב תויעב אללו תויראלוקסמ ורינ תויעב לש הירוטסיה לכ אלל . .
ל וקלוח םיטנדוטסה ל וקלוח םיטנדוטסה 3 3 םישנא הרשע לש תוצובק םישנא הרשע לש תוצובק 5 , 5 , ו םינב ו םינב 5 5 תונב תונב
הצובק לכב הצובק לכב . .
ןיטולחל תיארקא התייה תוצובקל הקולחה ןיטולחל תיארקא התייה תוצובקל הקולחה . .
תישילשה הצובקהו ילמשח םרזב לופיט ולביק תוצובקהמ םייתש תישילשה הצובקהו ילמשח םרזב לופיט ולביק תוצובקהמ םייתש
תרוקיב תצובקכ השמיש תרוקיב תצובקכ השמיש . .

לופיטה גוס לופיטה גוס 4 4
A 4 A 4
*i5#4a' i%te'0e'e%tia4 1. *i5#4a' i%te'0e'e%tia4 1.

F'e>ue%1+ 2500 H? F'e>ue%1+ 2500 H?
:m54itu&e m#&u4ati#% 0'e>ue%1+ 80 H? :m54itu&e m#&u4ati#% 0'e>ue%1+ 80 H?
(4 (4
;#, 0'e>ue%1+ 1. ;#, 0'e>ue%1+ 1.
S+mmet'i1a4 *i5-asi1 S+mmet'i1a4 *i5-asi1
!-ase &u'ati#% 100 mi1'# s !-ase &u'ati#% 100 mi1'# s
F'e>ue%1+ 80 H?. F'e>ue%1+ 80 H?.
'4 '4
.C@NTA@; 9A@B! .C@NTA@; 9A@B!

םילכו תוטיש םילכו תוטיש : :
MC@MED /32 ENA:F N@N"BS THE NETHEA;:NDS MC@MED /32 ENA:F N@N"BS THE NETHEA;:NDS רישכמ רישכמ
תוצובקה יתשב וב ושמתשהש םימרז תוצובקה יתשב וב ושמתשהש םימרז : =E : =E . .
ימוגמ תויושע תודורטקלא יתש ימוגמ תויושע תודורטקלא יתש 3 6 = 82 3 6 = 82 ס ס 8 8 לגרל םתוא ודימצהש מ לגרל םתוא ודימצהש מ , , ל בורק תחא ל בורק תחא
."N9B"N:; ;"9 ."N9B"N:; ;"9 הקיפל בורק הנישהו הקיפל בורק הנישהו !:TE;;: !:TE;;: . .
קושה לש אלמ רושי ידכ ךותו אסכ לע הרשי הבישי חנמב ןתינ לופיטה קושה לש אלמ רושי ידכ ךותו אסכ לע הרשי הבישי חנמב ןתינ לופיטה . .
םרזה םרזה : :
ונתנ דחי תוצובקה יתשל ונתנ דחי תוצובקה יתשל @N- @FF T"ME @N- @FF T"ME הווש הווש . .
.; <%M) .; <%M) 13 SEC 13 SEC #,M! ,! #,M! ,! 2 2
SEC SEC
.FF <%M) .FF <%M) 50 SEC 50 SEC #,M! D.W; #,M! D.W;
1 SEC 1 SEC
C@NST:NT .@;T:9E 3C. 2 C@NST:NT .@;T:9E 3C. 2
current amlitude current amlitude : :A 6 A 6 28 Ma = 5/ ma 28 Ma = 5/ ma
( 6 ( 6 32 M: = 56 ma 32 M: = 56 ma

ישאר עבראה חוכ ודדמ ייוסינה ירחאו ינפל ישאר עבראה חוכ ודדמ ייוסינה ירחאו ינפל תרזעב ירטנצנוק ץווכב תרזעב ירטנצנוק ץווכב CCEEX N@AM CCEEX N@AM
DCN:M@METEA DCN:M@METEA , , תויתיווז תויריהמ יתשב תויתיווז תויריהמ יתשב 120 , 120 , מ מ F F ש ש 60 , 60 , מ מ F F ש ש . .
הקידב לכ לע ורזח הקידב לכ לע ורזח 5 5 לש החונמ םע םימעפ לש החונמ םע םימעפ 20 20 ש ש , G , G לפטמה לש ודודיעבו ותחגשהב לפטמה לש ודודיעבו ותחגשהב . .
תואצות תואצות : :
יינויש יינויש ? 3 ? 3 1 1 ייוניש ייוניש לופיט ירחא לופיט ירחא לופיט ינפל לופיט ינפל
@A @A מ מ B B ש ש C C
1. 1. 16 16 38.72H-126./0 38.72H-126./0 67. 0 H-110 67. 0 H-110 A A
20.7 20.7 21.20 21.20 37.71H-123.5 37.71H-123.5 30.0 H-102(3 30.0 H-102(3 ( (
0./- 0./- -1.10 -1.10 /.71H-118.3 /.71H-118.3 50.7 H-11/.0 50.7 H-11/.0 ' '
9/A 9/A מ מ B B ש ש C C
18.5 18.5 1 1 27./3H-8/.80 27./3H-8/.80 23.36H-75.80 23.36H-75.80 : :
22.7 22.7 16.5 16.5 23./3H-8/.20 23./3H-8/.20 1/.7H-72.70 1/.7H-72.70 E E
1.8 1.8 1.6 1.6 38.3H-8/.0 38.3H-8/.0 35.62H-87.80 35.62H-87.80 C C

לש ירטנצנוקה ץווכה חוכב תפסות התייה יוסינה לש תואצותה יפל לש ירטנצנוקה ץווכה חוכב תפסות התייה יוסינה לש תואצותה יפל
ודדמנש תויוריהמה יתשב ישאר עבראה רירש ודדמנש תויוריהמה יתשב ישאר עבראה רירש , , היה אל תאז תמועל היה אל תאז תמועל
הצובק לש תואצותה ןיב לדבה הצובק לש תואצותה ןיב לדבה C C . .
הצובק הצובק A A 4 4 120 120 מ מ F F ש ש 1.) ---- G 1.) ---- G
60 60 מ מ F F ש ש 18.5) ---- G 18.5) ---- G
הצובק הצובק ( ( 4 4 120 120 מ מ F F ש ש 22.7) ---- G 22.7) ---- G
60 60 מ מ F F ש ש 20.7) ---- G 20.7) ---- G
הצובק הצובק ' ' 4 4 ירחאו ינפל תואצותה ןיב לדבה טעמכ היה אל ירחאו ינפל תואצותה ןיב לדבה טעמכ היה אל
לופיטה לופיטה . .
תוצובקה יתשב דדמנש ירטנצנוקה רירשה חוכ לש רופישב לדבהה תוצובקה יתשב דדמנש ירטנצנוקה רירשה חוכ לש רופישב לדבהה 2 2 : :
= E = E 3 3 ושמתשהש םיטסיטטסה םידדמה יפל החנזהל ןתינו ןטק היה ושמתשהש םיטסיטטסה םידדמה יפל החנזהל ןתינו ןטק היה
הז רקחמב םהב הז רקחמב םהב . .

תונקסמ תונקסמ 4 4
קיסהל ןתינ הז רמאמ יפל קיסהל ןתינ הז רמאמ יפל : :
םירזוע םימרזה יגוס ינש םירזוע םימרזה יגוס ינש *i5#4a' i%te'0e'e%tia4 1u''e%t *i5#4a' i%te'0e'e%tia4 1u''e%t םגו םגו 4#, 4#,
0'e>ue%1+ 1u''e%t 0'e>ue%1+ 1u''e%t
לגרב אירבה ישאר עבראה רירשב יטניק וזיא חוכ רופישל הווש הדימב םילעי לגרב אירבה ישאר עבראה רירשב יטניק וזיא חוכ רופישל הווש הדימב םילעי . .
קוזיחב רחא םרז גוס לע םרז גוס לש הפדעה ןיא קוזיחב רחא םרז גוס לע םרז גוס לש הפדעה ןיא , , וחינזהל רשפא הפצנש לדבההו וחינזהל רשפא הפצנש לדבההו . .
תרוקיב תרוקיב 4 4
תיסחי יוסינב םיפתתשמה רפסמ תיסחי יוסינב םיפתתשמה רפסמ ךומנ ךומנ 30 30 םישנא םישנא . .
םיאליגה עצוממ םיאליגה עצוממ 3 23.2 2 3 23.2 2 םינוכמב תלפוטמה היסולכואל סחיב ןטק וניה םישנאה לש םינוכמב תלפוטמה היסולכואל סחיב ןטק וניה םישנאה לש
םירירש תושלחהמ תלבוסהו םירירש תושלחהמ תלבוסהו . .
םרזב ושמתשה םרזב ושמתשה *i5#4a' i%te'0e'e%tia4 1u'ee%t *i5#4a' i%te'0e'e%tia4 1u'ee%t תודורטקלא יתשב רמולכ תודורטקלא יתשב רמולכ
רישכמה ךותב השחרתה םרזה לש תוכבאתהה ןכלו תודורטקלא עבראב אלו רישכמה ךותב השחרתה םרזה לש תוכבאתהה ןכלו תודורטקלא עבראב אלו
םרז רתוי הגפס תירועה המקרהו םרז רתוי הגפס תירועה המקרהו . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->