1

Dini Bilgili2


OKUMAYA SAĞDAN SOLA DOĞRU BAŞLAYIN
_ = = = · ·
cim se te be eif
_ . . _ _
ra zel dal khı ha
¸ ¸ ¸ ¸ _
dat sad şin sin Ze
= g g = =
fe ğayn ayn zı tı
. ; , = 3
nun mim lam kef gaf
¸ v ¸ · · .
Altı çizgili
harfler ka-
lın harfler-
dir.
ye
Lam elif vav He
“Şüphesiz Kur’an en doğru yolu gösterir.”
(İsrâ Sûresi: 9)
ARAPÇA HARFLER


3


¸ . _ ¸ _
_ . · _ ¸
· ¸ . .
¸ . ¸ _
· _ , · .
· · . · _
Birbirine benzer harfler
Aşağıdaki harflerin sesleri birbirine benzer dikkat ederek aradaki farkları görün.
_ _ · ¸ ¸ . .
_ · · _ · ¸ ·
Kalın harfler
· _ _ ¸ ¸ _ _
_ harfi ve ¸ harfi bazen kalın okunur.
HARFLERİ TANIYALIM
Aşağıda sırası karışık olarak verilmiş harflerin isimlerini söyleyin. İsimlerini
hatırlayamadıklarınızı önceki sayfadan bularak daha iyi tanıyın ve özellikle-
rine dikkat edin. Okumaya sağdan başlayın!


4ÜSTÜN
Harfin üzerine konan eğik çizgi, َ “e,a” sesi verir. . ·
Be Te Ke
_
kha
_
ha
_
ce
.
se
.
te
.
be
.
e e
¸
sa
¸
şe
¸
se
_
ze
_
ra
·
ze
·
de
·
ga

fe
_
ğa
_
a

za

ta
¸
da
¸
ye
·
he
,
ve
.
ne
·
me
¸
le
·
ke
HAREKELER
Arapça’da sesli harf yoktur. Bunun yerine harekeler vardır.
Harfin üzerine konan eğik çizgiye ÜSTÜN denir, İnce harfleri
“e”, kalın harfleri “a” sesiyle okutur. Harfin altına konan eğik
çizgiye ESRE denir. “i” sesi verir. Harfin üzerine konan üst
tarafı yuvarlanmış eğik çizgiye ÖTRE denir. “u” sesi verir.


5

ÜSTÜNLÜ ÇALIŞMALAR
¸ · . · _ _ · ¸ · · ¸ ·
_ _ _ . _ ¸ ¸ · · · _ _ ¸ .
_ . _ _ _ · ¸ _ _ · _ . ¸ ¸ _
· . · · ¸ . · ¸ _ ¸ . _ · ¸
¸ _ · ¸ _ _ . ¸ _ · . . _ · ·
. . · · ¸ · · ¸ ¸ ¸ ¸ · _ _
· · _ · · · ¸ · ¸ _ ¸ ¸ _ . ·
Bu sayfadaki kelimelerin okunuşları sayfa 7 de.
Aşağıdaki okunuşlar 7. sayfadaki kelimelere aittir.
Si-zi-mi Bi-zi-mi Di-zi-ni İ-zi-ni Ki-li-di
Ra-hi-me Şe-ri-be A-mi-le Ha-mi-de a-li-me
A-ci-be Ha- di- be Be-ri-e A-şi-ra Ra-ği-be
Ha-fi-za Zi-zi-zıi Be-gıi-ye Ra-ci-me He-ri-me
Di-li-ne Zi-ki-ri Fi-ki-ri Ne-si-ye Ğa-mi-da
Ti-tıi Sıi-si-si İ-zi-mi Ra-dıi-ye Se-mi-a
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer: 9)6
ESRE
Harfin altına konan eğik çizgiye ESRE denir. “i” sesi verir.


_
khıi
_
hıi
_
ci
.
si
.
ti
.
bi

i
¸
sıi
¸
şi
¸
si
_
zi
_
ri
·
zi
·
di
·
gıi

fi
_
ği
_
i

zıi

tıi
¸
dıi
¸
yi
·
hi
,
vi
.
ni
·
mi
¸
li
·
ki
· ¸ _ · ¸ · _ , · . · _
¸ _ , . _ , · · _ ·
_ · ¸ · ¸ · · ¸

; , =
Mİ Lİ Kİ


7


ESRELİ ÇALIŞMASI
· _ ¸ · _ . . _ · . · · ¸ ·
· _ _ . _ ¸ ¸ · _ · · _ · ¸ _
_ _ . _ . · . _ . _ ¸ _ . _ _
_ _ · ¸ · . _ _ · · _ ·
¸ · . _ · · _ · ¸ ¸ . ¸ · _
. ¸ ¸ . · · ¸ ¸ _ _ · ¸
Bu sayfanın okunuşları sayfa: 5 da. Sayfa 5’deki kelimelerin okunuşları.
Be-de-le E-kha-ze E-me-ra Me-le-ke E-me-le
Kha-ra-ce Da-ra-be Fe-le-ke Ha-ke-me Be-şe-ra
Kha-be-ra De-re-ce Ce-a-le Te-ra-ke Ce-le-se
Ne-ta-ga Sa-de-me Se-ke-te Be-le-ğa Şe-ke-ra
He-ce-le A-ce-le Ğa-le-be Se-be-de Ze-ke-ra
Ke-te-be Ga-le-me Za-le-me Da-le-le Ra-ze-ga
Ha-de-me De-de-me Şe-ke-le Ye-se-ra Me-ne-a8
ÖTRE
Harfin üzerine konan ُ şeklinde işarettir. İnce harfleri Ü ile U arası
bir sesle; kalın harfleri “U” sesi ile okutur.


` · ` _ ` · ` . ` ¸ ` ¸ ` · ` ·
` · ` · ` ¸ . ·
` _
khu
` _
hu
` _
cu
.
su
` .
tu
` .
bu

u
` ¸
su
` ¸
şu
` ¸
su
` _
zu
` _
ru
·
zu
` ·
du
` ·
gu
`
fu
_
ğu
` _
u

zu

tu
` ¸
du
` ¸
yu
` ·
hu
` ,
vu
.
nu
¸
lu
` ·
ku
` ·
mu
_ ¸ ` ¸ ` · ` . .
` ` _ ` _ ` ¸ ` _ .


9ÖTRELİ ÇALIŞMALAR
. . ` · ` · ` _ ` . ` ¸ ` · ` _ ` _ . ` .
¸ _ ` _ ¸ . ` · ` _ . _ . ` . ¸ ` ·
_ · ` _ · ¸ ` _ · · ` _ ¸ . ` · ` · ¸ ` ¸
_ . ` · ` _ · _ ¸ ` ¸ · _ ` , . ¸ ` ·
. ¸ .
` ` _ ` ¸
¸ ` · ` ¸ ` _ ¸ ¸ · ` ·
_ ` . ` _ ¸ _ ` _ ` · ¸ ¸ · ¸ ` _ _ ¸ .
Bu sayfanın okunuşları sayfa 12 dedir.
Sayfa 12 deki kelimelerin okunuşları.
Vesale – ve sa le Feteha – fe te ha Ketebe – ke te be
Vehebe – ve he be Talea – ta le a Darabe – da ra be
Feale – fe a le Beğaye – be ğa ye Seele – se e le
Zahera – za he ra Saade – sa a de Vecebe – ve ce be
Fitene – fi te ne Rahime – ra hi me Ebede – e be de
Tebia – te bi a Bediha – be di ha Ezine – e zi ne
Veliye – ve li ye Hamide – ha mi de Acıbe – a ci be
Rağıbe – ra ğı be Herime – he ri me Berie – be ri a
Bekhile – be khı le Yesilu – ye si lu Hasibe – ha si be
Ucime – u ci –me Şukira - Şu ki ra Kutibe – Ku ti be
Latife – La ti fe Şeribe – Şe ri be Duribe – Du ri be10
HARFLERİN KELİME İÇİNDE
YAZILIŞLARI
Sonda İçinde Başta Harf
. . ·
Elif
.. .. ., =
Be
.. .. . =
Te
.. .·. . =
Se
_. .-. .- _
Cim
_. .-. .- _
Ha
_. .-. .- _
Khı
. . · .
Dal
. . · .
Zel
,. ,. _ _
Ra
,. ,. _ _
Ze
¸. .. . ¸
Sin
¸. .. . ¸
Şin


11
¸. .. . .. ¸
Sad
¸. ... .. ¸
Dad
. .=. .~ =

. .=. .~ =

_. .·. .· g
Ayn
_. .·. .· g
Ğayn
.. .. .· =
Fe
¸. .. .· 3
Gaf
:. .´. .¯ =
Kef
¸. .. . ,
Lam
,. .. .· ;
Mim
¸. .. . .
Nun
,. ,. , ¸
Vav
·. .,. .· ·
He
¸. .,. ., ¸
Ye


12
¸ ¸ , ¸ . , . _ _ · . ¯ . . ·
. · , . · , ¸ _ _ ~ . _ ¸ . , .
¸ _ ¸ · · . _ ¸ ¸ · , ¸ ¸ ¸ ·
_ · , , ~ ¸ _ · · . . _ , . - ,
. . ¸ · _ _ · , - _ · . ,
_ . . _ . _ · _ , . _ . _
¸ ¸ , ¸ , _ · · - . _ _ . - ·
. _ _ . · _ · _ · · , · ' _ . ' , ,
¸ _ . ¸ - , ¸ ¸ ¸ ¸ ., . ¸ _ . -
· _ ` _ , -` · ` ¸ · _ , ´` ` · . . . ¯
¸ . = ¸ . _ . , . _ ` ¸ . ,` .
Bu sayfadaki kelimelerin okunuşları 9. sayfadadır.
9. Sayfadaki kelimelerin okunuşları
Ku-ti-be Bu-u-du Khu-mu-su Su-cu U-bu
Fu-i-le Nu-sıi-ra Nu-ru-mu Tu-bi-a Gu-lu
Cu-mi-a Khu-li-ga Hu-ki-me Gu-ti-le Su-lu-mu
Fu-ti-ha Ke-ru-me Yu-si-ra Vu-i-de Du-ye-te
Su-lu-su Su-hu-fu Ku-şi-ta Ru-su-lu Hu-di-ye
Zu-bu-ri Cu-i-le Ye-li-du Khu-li-de Nu-şi-ra

“ Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söyleyin.”
(Ahzap: 70)
HARF VE HAREKE ÇALIŞMALARI
Kelime içinde harfler ve harekeleri biraz daha yakından tanıyalım.


13

_ · · - ¯ · , ¸ ¸ ` · - ¸ . · ` ¸ _ . - ¸` -
¸ . - . ~ . ¸ _ - . · _ · ` _ - _ ` -
. ` · ¸ - ¸ · . _ - · _ ¸ . - , . ,
` ¸ _ . - . ·` . · _ ` _ - · _` _ · ¸ ` _ - ¸ ` -
· · . - . · · · · _ - , ´ - ¸ _ · - -
¸ _ ` · - ` ·, · · ` _ - , ´` - _ . - _ ·
. _ · - ` · , _ · ' - ' , · . _ ¸ - . - .
. _ - , _ ¸ . - , . ` _ ¸ - .` · .
_ · · - - ¸ _ ` ¸ - ¸ ·` · _ ` , - ·` ,
_ ¸ · - , · _ · - , ¯ _ · ¸ - , -
¸ ,` , - ,` . · ` _ · - ·` , ¯ · ¸ · - , ¯
Bu sayfanın okunuşları sayfa 15 dedir.
15. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.
Legad Gad Hel Keyfe Gıif Men
Ba’dehû Leyse Gul Ente An Minke
Efleha Leyle İnde Abdehû Enzele Ehrace
Minkum Fevga Dağ Khuz Ta’lemu Yuhricu
Eydi Beynekum İleyhim Aleykum Sabra Ya’lemu
Gatluhum Elhamdu Yuşriku Teşkuru Yekfuru Gavli
“Yavrucuğum, namazını kıl, iyiliği emret, kötülüğü engelle,
başına gelene sabırlı ol. Çünkü bunlar, yapılması gereken iş-
lerdir.” (Lokman: 17)


14


¸ , · . · . · , · , · ¸ · , |
Eyne İz İn El Kem Kun gum
¸ , ` · ` , ` , . .
¸, ` ,` · ` : ` ¸ ` ¸ · ` .
` ¸ , ` ¸ · ` , ` ¸ ¯ ` _ ` _ ,
.` - . · , ¯ · ,` · ·` _ _ ` - ,
¸` - _ ` , - ¸ ` , ` , ` , · .`, _
Bu sayfanın okunuşları: Sayfa 16 da.
16. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.
Eyyu Alleme Zanne Medde Enne İnne
Dalle Delle Rabbe Ummu Summe Beyyene
Saddega Rakkebe Zeyyene Debbera Halle Hakka
Kezzebe Yubeyyinu Yuallimu Yuazzibu Tebbet Selleme
Fekkera Lealle Şekkera Adde Ferra Kassa
Kebbera Nezzele Ayyene Vedda a Ravveha zekkera
CEZM
Harfin üstüne konan yuvarlak işaret. Kelimenin sessiz
(harekesiz) okunmasını sağlar. İki harfi birbirine bağlar.


15

CEZMLİ ÇALIŞMALAR
` ` · ¸ · .` , ¯ ` . · ` ¸ ·
` · ` · , ¸` , ¸ · .` ` ¸ · :` ·
_ · ¸` , ` · ` ·` ` · ` , ¸ _ ,` -
` , ´` · · ·` , ` _ . ` - ` , ` · ` _ ,` -`,
`, ` , ´ ` , , ` , ,` , ` , ´` , · ,` . ` , ` ·,
` ,` , ` · ` ` - ` · ,` `, ` , ´` ` , ´, ¸` , ·
Bu sayfanın okunuşları sayfa 13 dedir.
Sayfa 13 deki kelimelerin okunuşları.
Zukira Zu-ki-ra Kudziye Ku-dzi-ye Hasune Ha-su-ne
Talebe Ta-le-be Ğalebe Ğa-le-be Cumia Cu-mi-a
Segule Se-gu-le Abide A-bi-de Besara Be-sa-ra
Suibe Su-i-be Ruziga Ru-zi-ga Khulika Khu-li-ka
Zehebe Ze-he-be Hakeme Ha-ke-me Hasede Ha-se-de
Yeidu Ye-i-du Hukime Hu-ki-me Futiha Fu-ti-ha
Beude Be-u-de Karae Ka-ra-e Sahabe Sa-ha-be
Nefera Ne-fe-ra Nesara Ne-sa-ra Dzaufe Dza-u-fe
Hamide Ha-mi-de Şuğile Şu-ği-le Vuide Vu-i-de
Alime A-li-me Kefera Ke-fe-ra Halime Ha-li-me
Sabura Sa-bu-ra Kerume Ke-ru-me Kelime Ke-li-me
“İnsana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik.”
(Lokman: 14)
16

' ¸ , · ` ¸ ~ ` · . .
¸ . ¸ · ` . _ ' · ` , ¸` , ,
·` . ¯ _ . ¸`, _ ,` , · ¸ - ` ¸ -
. ¯ ` ¸ , `, ` , ·`, ` . ·`, ` .` ,
, ´ · ¸ · , ´ ` · ` , · ` ¸ ·
,` ¯ ¸` , ¸` , · _` . , _` , _ , ¯ ·
Bu sayfanın okunuşları: Sayfa 14 de.
14. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.
Bel Em Lem Ev İn En
Yel Hum Tek Sen Min Eb
Ben Men Lev Key Eh Vah
Tahte İzen Zikra Aşra Rizga Vahde
Rihle Hıiyne Nem Elem Ahde Raybe_ - , - = _ = - ¸ » . · . ·
HAYYE AMME RABBE MEDDE ZANNE ENNE İNNE
ŞEDDE
Harfin üstüne konan yukardaki işarettir. Harfin iki kere
okunmasını sağlar.


17

ŞEDDELİ ÇALIŞMALAR
_` · ` , . ,` , ¸` , ·` , - ,` ,
` , , ·` , · ¸` - ` · , -`, _ = · _`
` , ´ · , · ¸` , ` . - ·` , · _` , _
:` , _ ` , ` · , ` , ¸` ` , ·` , ¯
` · ¯ ` ¸` ,, `, _` ` ¸` ,` · ` , .`, ` , ´ ·
·` - ' ` , , _ , ¸` . · ` , `,
Bu sayfanın okunuşları sayfa 18 dedir.
18. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.
Humâ Ellâ Lâ Yâ Mâ
Tâbe Mâzâ Ennâ Kemâ Kâne
Hâkeme De â Esâbe Gâme Dâme
Ecâbe Bâa Fâtiha Tâlibe Hâcera
Ammâ İnnemâ Mâte Câdele Eyyuhâ
“Halktan yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek çalımlı yürüme!
Çünkü Allah, övünen ve büyükleneni sevmez.”
(Lokman: 18)
Arapça Sayılar
١ ٢ ٣ ٤ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
13 = ١٣ 569 =٦٩ 450=٤٠18, bâ . be - câ _ ce
, yâ ¸ ye · gâ · ga
` · . . , ·
. · · ` ¯ . ¯
, ¯ - · · . . · · · ·
. - _ , _ · . ~ , - ·
` · ` . · ¸ · - ,',
Bu sayfanın okunuşları sayfa 17 dedir. 17. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.
Messeha Sarrafe Yessera Evvele Harrame Beşşera
Birra Mezzega Seccele Yuharrimu Gatta a Sebbeha
Fekkir Alleme Yedullu Ehabbe Gavveme Zevvece
Rabbeke Uluvve Liyutebbira Tedullu Eserra Kerrame
Kulluhu
Eydiyehunne
Semmea Minhunne Yusarrifu Leallekum
Cennetu
Eşeddu
Tevellev Ubelliğu Feddale Yubeşşiru
UZATMA HARFLERİ
· ¸ ¸ Harfleri harekesiz oldukları zaman, kendilerinden önce gelen
harfi uzatarak okuturlar. ~ işaretleri de üzerinde bulunduğu harfi
uzun okutur.
Elif · harfi harekesiz olur, ondan önce gelen harfin harekesi de
ÜSTÜN olursa â sesiyle uzatır.19


` . bu ,` , bû ` _ zu ,` _ zû
` ¸ yu ,`, yû ` · gu , · gû
,` - ,` - , ,` ,` , ,
., ´, ,` · ,` , , · ,` ¯ ,` ,,`
, - · .,` ` ·, ,` , . ` _, ´ ` _,` ,` ·,` ·
., · ., ` `, ,` _ ¸ ,` · , ,` ~ ,` - , -

Bu sayfanın okunuşları 20. Sayfadadır.
20. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.

Fî lî gî nî bî î
Annî Minnî Kerîmu Rahîmu Dînu Gıyle
Galîlu Îmânu Azîmu Gadîru Sadrî Yuhyî
Hıyne Elîm Kebîru Sebîlu Besîru Latıîfu
Mubînu Fîhâ Evvelîne Ellezîne Elletî Fînâ
Hamîde Ğalîza Yehdî Khâlidîne Tercî Legıytum

“ Kim Allah'a ve Peygamberi’ne itaat eder ve Allah'tan saygıyla
korkar ve sakınırsa, işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.”
(Nur: 52)
Vav ¸ harfi harekesiz olur, ondan önce gelen harfin harekesi de
ÖTRE olursa û sesiyle uzatır.


20

· ¸ ¸ ¸ · ¸ ¸ , ¸
_ · ¸ · ` < , ¯ ` ,, - _ ` ¸, · ¸, ·
¸, · . · ` ,, = · ` ,, · ¸ _` . ¸` -`,
¸ - ,, ` _ ¯ ¸, ` _ . , ` ., =
` ¸ ` · ,, · ¸ ` , ¸, ¸ , ·
, - , · ¸ ` ,, ¸, - ¸ ,` - ` ,` ,
Bu sayfanın okunuşları 19. Sayfadadır.
19. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.
Hû Cû Sû Tû Bû Û
Yekûnu Alimû Ebû Gâlû Ketebû Tûbû
Dekhalû Ya’lemûne Saberû Şekûru Surûru Eûzu
Gulûbi Yunfigûne Rasûle Veadû Zalemû Kharacû
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”
Hz. Muhammed (s.a.v.)

¸ , bî . bi ¸ - cî _ ci
_ yî ¸ yi · ¸ gî · gi
Ye ¸ harfi harekesiz olur, ondan önce gelen harfin harekesi de
ESRE olursa î sesiyle uzatır.


21
fe
_ ·

_ ¯
kefâ
¸ le _ lâ _ , belâ
, ve ¸ , vâ ¸ , _ ravâ
¸ ,` ·` . ¸ ,` ¯ ¸ ,` ` , ¸ , · ` · , ¸
_` -, ¸ , ¯ · _` - _ _ ·
_ · _ _ · · ¸ · _ , _ ` ·
_ ` ` - _ ` ` - ` , _ _ ` _ . ·

Bu sayfanın okunuşları 22. Sayfadadır.
22. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.
Sudûri Yûsufe Lûta Fezerûhâ Ya’gûbe Acuze
Khâliku Bâgîy Şekûru Vedûdu Âdilu Semiy’u
Amilû Elleziyne Lefiy İnsâne Mâyuriydu Fe’aâli
Mûz Rummâne Zeytûne Mâlem Tuğyâne Sâlihaâ
Hayyinâ Kemâ Rasûli Sırâtu Erinâ Gâlû
Mâzâ Vehâzâ Ya’lemûne Yûgınûne Cennâti Ecmeîyne
Dûni Cealnâ Kânû Azâbu Dehalû Hunâke
Dikkat!
Bazen ي harfinden önceki harfin harekesi üstün olur ve o harfi â
sesiyle uzatır.


22
_,` ` . .` ,`, , ·,` _ · , ., ` · _,` - ·
` ¸ - ¸ · , ` _, ´ ` ·,` · , ¸ · · ` _,
, · ¸, ¸ . ` ` , ,`, · ¸` · ·
` _,` · .` ·` _ ., =`, _ ` , · . ,` · ~ - .
, - ¯ ¸,` _ , . _ , ·
· · · · , .,` ` ·, ,`, .,` · .` - ¸ · ` -
.,` · · - ,` ¯ ` . · , - · · ` ·
Bu sayfanın okunuşları 21. Sayfadadır.
21. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.
Suğrâ Kubrâ Buşrâ Îsâ Mûsâ
Yahyâ Zikrâ Hattâ İlâ Alâ
Ramâ Deâ Nâdâ Belâ A’mâ
Husnâ Hublâ Leylâ Suflâ Gadâ

“And olsun ki öğüt olması için Kur’an’ı kolaylaştırdık.
Öğüt alan yok mu?”
(Kamer: 18)
UZATMA HARFLERİ İLE ÇALIŞMALAR


23


¸ · .,` ,· · · : ¯ : ·
·, . ·, · _,, ~ ¸,' ·
` ¸-` ` · · · · , ¸ ¯
Bu sayfanın okunuşları 25. Sayfadadır.
25. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.
Galemin Cennetin Abdin Alemin Emelin
Berâkketin Kitâbin Ehadin Âyetin Yevmin
Sırâtin Khayrin Ecelin Hudrin Şecerin
Hisâbin Verâin Sa’yin Fietin Vechin
Salâtin İsmin Rahmetin Şehâdetin Haccin
“ Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı-
lığı da onun ayetlerindendir. Bunda da bilenler için işaretler var-
dır.” (Rum: 22)
UZATMA İŞARETLERİ
Harflerin üzerine konan ~ ve harfin altında dik yazılmış esre işare-
tidir. Bu işaretler de uzatma harfleri gibi üzerindeki harfi uzun okuturlar.


¸ -· · ¸ -· âmene (Bazen iki elif gelmesi gereken yerde,
ikincisi uzatma harfi olursa ikinci elif diğerinin üzerine dik işaret olarak ya-
zılır. Bazen de harfin altına o harfin uzun “iy” sesiyle okunacağının bilinme-
si için esre dik bir çizgi olarak yazılır.)24

İki Üstün : Genellikle elif desteği ile gelir.اً İnce harfleri “en”, kalın harfleri
“an”, sesiyle okutur.


ً · · , · · · · · - · - · - · . · . · _ · _
Zen Ran Zen Den Khan Han Can Sen Ten Ben En

.` , · · _ - · · - , ¯
· ` - _ · , · , , ´ - · · ¯
- · · · .` ,· ~ · ·
~ · · - , ´ · ·` , -
Bu sayfanın okunuşları 26. Sayfadadır.
26. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.
Bukmun Summun Kutubun Rabbun Hamdun
Nefsun Sebebun Riggatun Aynun Umyun
İslâmun Îmânun Rahîmun Alîmun Galemun
Muslimun Şerâbun Gahhârun Razzâgun Vehhâbun
Hikmetun Ğaniyyun Cebbârun Azîzun Mu’minun


TENVİN
Kelimelerin sonunda bulunan çift harekelere tenvin denir.

. İKİ ÜSTÜN ¸ . İKİ ESRE . İKİ ÖTRE
“EN, AN” “IN, İN” “UN, ÜN”25
İki Esre:
Kelime sonunda gelen iki esre “in” sesi vardır.(Şeddenin altındaki çift hareke de iki
esredir.)


¸· ¸· ¸_ ¸_ ¸¸_ ¸. ¸. ¸. ¸
zin din khîn hîn cin sin tin bin in
¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸_ ¸_ ¸
zîn tîn dîn sîn şin sin zin rin
¸ ¸ ¸ · ¸ , ¸ . ¸ · ¸ ¸ ¸ · ¸ · ¸ ¸ _ ¸ _
Yin hin vin nin min lin kin gîn fin ğîn în


¸ , · ¸ ·` - ¸ ` · ¸ , ·
¸ ¸ ·
¸ · ¯ , , ¸ . ¯ ¸ - ¸ ·, ¸ ·` ,,
¸ , . ¸ ,` , - ¸ ¸ - ¸ ,` .` - ¸ , -
¸ . - ¸ _ _ , ¸ _` · ¸ · · · ¸ ·` - ,
¸ ·, . ¸ , ¸ · ` - _ ¸ · · , ¸ _ -

Bu sayfanın okunuşları 23. Sayfadadır.
23. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.

Âmene Hârûne Hâzihî Kezâlike Zâlike
Salâtu Fîhi Tûbâ Âtina Me’va
İshâgu Âdemu Hâzâ Bihî Âkulu
26

İki Ötre:
Kelime sonunda gelen iki ötre İnce harflerde “ün” ile “un” arası bir ses
kalın harflerde “un” sesi verir.


` _ . ` . ` . ` _ ` _ ` · · ` _ ` _
Zun Run Zun dun khun hun cun sun tun bun un

` ¸ ` ¸ ` ¸ ` ¸ ` _ _
ğun ‘Un Zun Tun Dun Sun Şun Sün
` ` · ` · ¸ ` · . ` , ` · ` ¸
Yun hun vun nun mum lun kun gun fun

` , ´` , ¯ ,` . ` .` ¯ ¯ . _ ` ` -
` ¸ ` . · · _ ` ¸` , · ` ¸` ` ·
` · ·` . · ` ,, - _ ` ,, · ` , ·
` , ` ` · ` . , ` , · ` _ ` ·` _ _ ` .` · ,
· ´ - ¯ ¸ · ` _` - ` ,, , · ` ¸ ·` ,` ·

Bu sayfanın okunuşları 24. Sayfadadır.
24. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.
Gardan Ticâraten Selâmen Hasenen Kitâben
Rahmeten Galiylen Şediyden Hakiymen Kelâmen
Habben Meselen Gavlen Zâlimen Aglen
Zulmen Câhilen Fikran Şey’en Haseden


27


KELİME BAŞINDA ,· HARFLERİ

Yazıldığı halde okunmayan bazı harfler vardır. Bunlar :

1.Kelime başında gelen ,· takısının elifi eğer kendinden önce gelen
harfin harekesi varsa okunmaz.

,` . · , ¸ - , ¸ · ' . _
Rabbu’l alemîne ve’l asri bi’l haggi2. ,· dan sonra gelen harfin üzerinde varsa , harfi de okunmaz
, ` ¸` – , · . - ` .

¸, ¸ · - ` ` . ` · - `,` , , .,`
· ,` , ` , ,, -` , ¸` - - ¸ -' . ,
3. ¸ harfinden sonra, kelime sonunda gelen · harfi;
Örnek: · , ·· · (kânû) · , , · · (ketebû)

` ,, , · ,` · . ` . , , ,
Huvel azîzu Vel insânu Vel gameri


28KELİME SONUNDAKİ YUVARLAK “HE”
· ve · LERİN OKUNUŞU

· Zamiri:
Kelime sonunda gelen -. ve · harflerinden önce gelen harfin harekesi
varsa -. ve · harfleri uzatılarak okunur. Yoksa kısa okunur.

Uzun okunacaklar:
` ·` ,` . ` ·` ` · ` · ·` , · ` ·` · ` ·`
Kısa okunacaklar:
·` , · ·` , ` ·` · ` ·` · ` ·,` , , .
Yuvarlak ·: Bazı kelimelerin sonunda · gelir. Eğer o kelime üzerinde durulursa
· yi · gibi okur ve dururuz. Durmadan geçecek olursak normal = gibi okuruz.
Örnekler:
·` ,` ¸ · ` ,` , - · ·` .
Essalatu khayrun minennevm.( · harfini = gibi okuyup geçtik.)
· ·` . . · · ` · Gad gâmetis salâh. (· üzerinde durduk ve · harfini · gibi
okuduk.)29Sûre Başlarındaki Harfler(Hurufu Mukatta)
Bazı surelerin başında yer alan bazı harfler vardır ki; bunlar harekesiz yazıldığı
için nasıl okunacağı bilinemez. (Aslında bunların okunuşu elifba’daki müstakil
okunuşlarıdır) Şimdi bu harfleri toplu olarak ve okunuşları ile birlikte görelim.
, , ,
·~ ¸ ·,, ¯ ¸
,- , ~ ¸~
¸ · ,- ¸,
· ¸ .
Elif lââm mîîm râ Eliflââmrâ Elif lââm mîîm
Tâhâ Kââf hâ yâ ayn sââd Elif lââm mîîm sââd
Hâ mîîm Tâ sîîn mîîm Tâ sîîn
Hâmîîm ayn sîîn gââf Yâ sîîn
Gââf Sââd Nûûn


30

· Kelimesinin Okunuşu:


Allah kelimesinde önce gelen harfin harekesi;
a. Üstün veya ötre ise: “Allah” kelimesi kalın;
b. Esre ise ince okunur. Allah kelimesinde önce gelen harfin harekesi
yoksa harekesi olan harfe göre aynı şekilde okuynur.

,` · · . ` · ¸ - ` · ` · . · ` , ´` -
örneklerinde · kelimesi kalın okunur.
· , · ¸ - · , ¯ ·
örneklerinde ise · kelimesi ince okunur.

CÜMLELER
Sevgili öğrenciler buraya kadar harf ve kelime okunuşlarını öğrendiniz. Şimdi
bunları cümle içinde pekiştirmeniz gerekiyor. Cümleleri de akıcı bir şekilde okuya-
bildiğiniz zaman Kur’an’ı Kerim’i rahatlıkla okuyabilirsiniz.

,, -` , ¸` -` , · ,.` ,
¸ · . _ · ` ` - . ,, -` , ¸` -` , . ¸, ·` ,, : · .
`, ¸ ` ¸ · ` ·`, ¸ , ` ` ` · · . . ` · ,, ` ` , . , .
. , ` , ,` , · .,` .` · ,` , · ` , ,` , · .` ·` ¸, ` . ¸ .31
` , ¸` -` , · ,.` , ,, -
, . · . ` . ´ : ¸ ` ` ¸ ` · ·, · .`, _ . .` , · , .,` ·` ,`, ¸,
·` . .,` , `, , ` `, ` ,` · · _ _ ` · , · ., . , .,` ·` ,`, ¸, , :` , ¸ ¸ ,`
· , : ` · ` ¸ · ¸ ,` , , -. .,` ·,`, ` ,` · · , . , ' , _ ` ¸ · ¸ ` · _ · : · ` , ,
, ' , ` ,` · : · .,` - ` .


·` , , , · ,` -` ,, . ¯ ` ¸ · - · ,` ' · ¸,` _ ¸ · ` , ´ . ¯ `
_ · ¯ · , ¯ · , , -. .

. ` · ¸ · · ` · ` ·` , . , · ` · ` - ' . ` ·,', ' ¸ - ,` · . · ¸
· ` ¸ · ¸` _ . ¸ · · , . ,` , . ` · ` · ` _ ` , ¸ · ` , ` ·, · ·
., =, -`, . , ` ,` , - · , ` , ,, `, ' ¸` ,, , . · · ` ¸ · ¸ .` ¸ , _ , .
` ,, = · ' ¸ · ,` · , ` , = - ` ·` ·, ·, . , ¸` _ . , . ,` ` ·' , ` , ¯ .

' ¸ , ` · ¸ · ` ,` ,` - ,` -`, ,` · ¸, ` , ¯ ¸, , _,' _ . = ,
` , , ` ,` ·` , ¸ · ` ,` , ,` - ,` -`, ` ., · = , ' . = _ _,' : ·
.,` - ,, · ` ,` · _` ` . -` . ' .

ARAPÇA HARFLER
OKUMAYA SAĞDAN SOLA DOĞRU BAŞLAYIN

cim

se

te

be

eif

ra

zel

dal

khı

ha

dat

sad

şin

sin

Ze

fe

ğayn

ayn

nun Altı çizgili harfler kalın harflerdir.

mim

lam

kef

gaf

ye

Lam elif

vav

He ( srâ Sûresi: 9)

“Şüphesiz Kur’an en doğru yolu gösterir.”

2

HARFLER TANIYALIM
Aşağıda sırası karışık olarak verilmiş harflerin isimlerini söyleyin. simlerini hatırlayamadıklarınızı önceki sayfadan bularak daha iyi tanıyın ve özelliklerine dikkat edin. Okumaya sağdan başlayın!

Birbirine benzer harfler
Aşağıdaki harflerin sesleri birbirine benzer dikkat ederek aradaki farkları görün.

Kalın harfler

harfi ve

harfi bazen kalın okunur.

3

a” sesi verir Be Te Ke kha ha ce se te be e e sa şe se ze ra ze de ga fe ğa a za ta da ye he ve ne me le ke 4 . Harfin üzerine konan üst “u” sesi verir. kalın harfleri “a” sesiyle okutur. Bunun yerine harekeler vardır. Harfin altına konan eğik çizgiye ESRE denir.HAREKELER Arapça’da sesli harf yoktur. ÜSTÜN Harfin üzerine konan eğik çizgi. nce harfleri “e”. tarafı yuvarlanmış eğik çizgiye ÖTRE denir. “i” sesi verir. َ “e. Harfin üzerine konan eğik çizgiye ÜSTÜN denir.

be Zi-zi-zıi Zi-ki-ri Sıi-si-si Di-zi-ni A-mi-le Be-ri-e Be-gıi-ye Fi-ki-ri -zi-mi -zi-ni Ha-mi-de A-şi-ra Ra-ci-me Ne-si-ye Ra-dıi-ye Ki-li-di a-li-me Ra-ği-be He-ri-me Ğa-mi-da Se-mi-a “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer: 9) 5 . Aşağıdaki okunuşlar 7. Si-zi-mi Ra-hi-me A-ci-be Ha-fi-za Di-li-ne Ti-tıi Bi-zi-mi Şe-ri-be Ha. sayfadaki kelimelere aittir.di.ÜSTÜNLÜ ÇALIŞMALAR Bu sayfadaki kelimelerin okunuşları sayfa 7 de.

“i” sesi verir.ESRE Harfin altına konan eğik çizgiye ESRE denir. M L K khıi hıi ci si ti bi i sıi şi si zi ri zi di gıi fi ği i zıi tıi dıi yi hi vi ni mi li ki 6 .

Sayfa 5’deki kelimelerin okunuşları.ESREL ÇALIŞMASI Bu sayfanın okunuşları sayfa: 5 da. Be-de-le Kha-ra-ce Kha-be-ra Ne-ta-ga He-ce-le Ke-te-be Ha-de-me E-kha-ze Da-ra-be De-re-ce Sa-de-me A-ce-le Ga-le-me De-de-me E-me-ra Fe-le-ke Ce-a-le Se-ke-te Ğa-le-be Za-le-me Şe-ke-le Me-le-ke Ha-ke-me Te-ra-ke Be-le-ğa Se-be-de Da-le-le Ye-se-ra E-me-le Be-şe-ra Ce-le-se Şe-ke-ra Ze-ke-ra Ra-ze-ga Me-ne-a 7 .

ÖTRE Harfin üzerine konan şeklinde işarettir. ُ khu hu cu su tu bu u su şu su zu ru zu du gu fu ğu u zu tu du yu hu vu nu lu ku mu 8 . nce harfleri Ü ile U arası bir sesle. kalın harfleri “U” sesi ile okutur.

Vesale – ve sa le Vehebe – ve he be Feale – fe a le Zahera – za he ra Fitene – fi te ne Tebia – te bi a Veliye – ve li ye Rağıbe – ra ğı be Bekhile – be khı le Ucime – u ci –me Latife – La ti fe Feteha – fe te ha Talea – ta le a Beğaye – be ğa ye Saade – sa a de Rahime – ra hi me Bediha – be di ha Hamide – ha mi de Herime – he ri me Yesilu – ye si lu Şukira .ÖTREL ÇALIŞMALAR Bu sayfanın okunuşları sayfa 12 dedir.Şu ki ra Şeribe – Şe ri be Ketebe – ke te be Darabe – da ra be Seele – se e le Vecebe – ve ce be Ebede – e be de Ezine – e zi ne Acıbe – a ci be Berie – be ri a Hasibe – ha si be Kutibe – Ku ti be Duribe – Du ri be 9 . Sayfa 12 deki kelimelerin okunuşları.

HARFLER N KEL ME Ç NDE YAZILIŞLARI Sonda çinde Başta Harf Elif Be Te Se Cim Ha Khı Dal Zel Ra Ze Sin Şin 10 .

Sad Dad Tı Zı Ayn Ğayn Fe Gaf Kef Lam Mim Nun Vav He Ye 11 .

sayfadadır.” (Ahzap: 70) 12 . Sayfadaki kelimelerin okunuşları Ku-ti-be Fu-i-le Cu-mi-a Fu-ti-ha Su-lu-su Zu-bu-ri Bu-u-du Nu-sıi-ra Khu-li-ga Ke-ru-me Su-hu-fu Cu-i-le Khu-mu-su Nu-ru-mu Hu-ki-me Yu-si-ra Ku-şi-ta Ye-li-du Su-cu Tu-bi-a Gu-ti-le Vu-i-de Ru-su-lu Khu-li-de U-bu Gu-lu Su-lu-mu Du-ye-te Hu-di-ye Nu-şi-ra “ Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söyleyin.HARF VE HAREKE ÇALIŞMALARI Kelime içinde harfler ve harekeleri biraz daha yakından tanıyalım. 9. Bu sayfadaki kelimelerin okunuşları 9.

15. yapılması gereken işlerdir. Sayfadaki kelimelerin okunuşları. iyiliği emret.” (Lokman: 17) 13 . Çünkü bunlar.= = = = = = = = = = = Legad Ba’dehû Efleha Minkum Eydi Gatluhum Gad Leyse Leyle Fevga Beynekum Elhamdu = = = = = = = = = = = Bu sayfanın okunuşları sayfa 15 dedir. Hel Gul nde Dağ leyhim Yuşriku Keyfe Ente Abdehû Khuz Aleykum Teşkuru Gıif = = = = = = = = = = = Men Minke Ehrace Yuhricu Ya’lemu Gavli An Enzele Ta’lemu Sabra Yekfuru “Yavrucuğum. kötülüğü engelle. başına gelene sabırlı ol. namazını kıl.

Eyne z n El Kem Kun gum Bu sayfanın okunuşları: Sayfa 16 da.CEZM Harfin üstüne konan yuvarlak işaret. Sayfadaki kelimelerin okunuşları. ki harfi birbirine bağlar. 16. Eyyu Dalle Saddega Kezzebe Fekkera Kebbera Alleme Delle Rakkebe Yubeyyinu Lealle Nezzele Zanne Rabbe Zeyyene Yuallimu Şekkera Ayyene Medde Ummu Debbera Yuazzibu Adde Vedda a Enne Summe Halle Tebbet Ferra Ravveha nne Beyyene Hakka Selleme Kassa zekkera 14 . Kelimenin sessiz (harekesiz) okunmasını sağlar.

Zukira Zu-ki-ra Talebe Ta-le-be Segule Se-gu-le Suibe Su-i-be Zehebe Ze-he-be Yeidu Ye-i-du Beude Be-u-de Nefera Ne-fe-ra Hamide Ha-mi-de Alime A-li-me Sabura Sa-bu-ra Kudziye Ku-dzi-ye Ğalebe Ğa-le-be Abide A-bi-de Ruziga Ru-zi-ga Hakeme Ha-ke-me Hukime Hu-ki-me Karae Ka-ra-e Nesara Ne-sa-ra Şuğile Şu-ği-le Kefera Ke-fe-ra Kerume Ke-ru-me Hasune Ha-su-ne Cumia Cu-mi-a Besara Be-sa-ra Khulika Khu-li-ka Hasede Ha-se-de Futiha Fu-ti-ha Sahabe Sa-ha-be Dzaufe Dza-u-fe Vuide Vu-i-de Halime Ha-li-me Kelime Ke-li-me (Lokman: 14) “ nsana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik.CEZML ÇALIŞMALAR Bu sayfanın okunuşları sayfa 13 dedir. Sayfa 13 deki kelimelerin okunuşları.” 15 .

Sayfadaki kelimelerin okunuşları. Harfin iki kere okunmasını sağlar. HAYYE AMME RABBE MEDDE ZANNE ENNE NNE Bel Yel Ben Tahte Rihle Bu sayfanın okunuşları: Sayfa 14 de. Em Lem Ev n Hum Tek Sen Min Men Lev Key Eh zen Zikra Aşra Rizga Hıiyne Nem Elem Ahde En Eb Vah Vahde Raybe 16 .ŞEDDE Harfin üstüne konan yukardaki işarettir. 14.

18. Humâ Tâbe Hâkeme Ecâbe Ammâ Ellâ Mâzâ De â Bâa nnemâ Lâ Ennâ Esâbe Fâtiha Mâte Yâ Kemâ Gâme Tâlibe Câdele Mâ Kâne Dâme Hâcera Eyyuhâ “Halktan yüz çevirme. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.” (Lokman: 18) Arapça Sayılar ١ ٢ ٣ ٤ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 13 = ١٣ 569 = ٦٩ 450=٤ ٠ 17 . övünen ve büyükleneni sevmez. yeryüzünde böbürlenerek çalımlı yürüme! Çünkü Allah.ŞEDDEL ÇALIŞMALAR Bu sayfanın okunuşları sayfa 18 dedir.

ondan önce gelen harfin harekesi de ÜSTÜN olursa â sesiyle uzatır. kendilerinden önce gelen harfi uzatarak okuturlar. Messeha Birra Fekkir Rabbeke Kulluhu Cennetu Sarrafe Mezzega Alleme Uluvve Eydiyehunne Eşeddu Yessera Seccele Yedullu Liyutebbira Semmea Tevellev Evvele Yuharrimu Ehabbe Tedullu Minhunne Ubelliğu Harrame Gatta a Gavveme Eserra Yusarrifu Feddale Beşşera Sebbeha Zevvece Kerrame Leallekum Yubeşşiru 18 .UZATMA HARFLER Harfleri harekesiz oldukları zaman. ~ işaretleri de üzerinde bulunduğu harfi Elif harfi harekesiz olur. uzun okutur. 17. bâ yâ be ye câ gâ ce ga Bu sayfanın okunuşları sayfa 17 dedir. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.

20. işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır. Fî Annî Galîlu Hıyne Mubînu Hamîde lî Minnî Îmânu Elîm Fîhâ Ğalîza gî Kerîmu Azîmu Kebîru Evvelîne Yehdî nî Rahîmu Gadîru Sebîlu Ellezîne Khâlidîne bî Dînu Sadrî Besîru Elletî Tercî î Gıyle Yuhyî Latıîfu Fînâ Legıytum “ Kim Allah'a ve Peygamberi’ne itaat eder ve Allah'tan saygıyla korkar ve sakınırsa. Sayfadaki kelimelerin okunuşları. ondan önce gelen harfin harekesi de ÖTRE olursa û sesiyle uzatır. bu yu bû yû zu gu zû gû Bu sayfanın okunuşları 20. Sayfadadır.” (Nur: 52) 19 .Vav harfi harekesiz olur.

v. ondan önce gelen harfin harekesi de ESRE olursa î sesiyle uzatır. Muhammed (s. Hû Yekûnu Dekhalû Gulûbi Cû Alimû Ya’lemûne Yunfigûne Sû Ebû Saberû Rasûle Tû Gâlû Şekûru Veadû Bû Ketebû Surûru Zalemû Û Tûbû Eûzu Kharacû “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir. 19. Sayfadadır. bî yî bi yi cî gî ci gi Bu sayfanın okunuşları 19.) 20 .Ye harfi harekesiz olur.” Hz.a. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.

Sayfadadır. Sayfadaki kelimelerin okunuşları. 22. fe le ve fâ lâ vâ kefâ belâ ravâ Bu sayfanın okunuşları 22. Sudûri Khâliku Amilû Mûz Hayyinâ Mâzâ Dûni Yûsufe Bâgîy Elleziyne Rummâne Kemâ Vehâzâ Cealnâ Lûta Şekûru Lefiy Zeytûne Rasûli Ya’lemûne Kânû Fezerûhâ Vedûdu nsâne Mâlem Sırâtu Yûgınûne Azâbu Ya’gûbe Âdilu Mâyuriydu Tuğyâne Erinâ Cennâti Dehalû Acuze Semiy’u Fe’aâli Sâlihaâ Gâlû Ecmeîyne Hunâke 21 .Dikkat! Bazen ‫ ي‬harfinden önceki harfin harekesi üstün olur ve o harfi â sesiyle uzatır.

Suğrâ Yahyâ Ramâ Husnâ Kubrâ Zikrâ Deâ Hublâ Buşrâ Hattâ Nâdâ Leylâ Îsâ lâ Belâ Suflâ Mûsâ Alâ A’mâ Gadâ “And olsun ki öğüt olması için Kur’an’ı kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu?” (Kamer: 18) 22 . 21. Sayfadaki kelimelerin okunuşları. Sayfadadır.UZATMA HARFLER LE ÇALIŞMALAR Bu sayfanın okunuşları 21.

25. Bunda da bilenler için işaretler vardır. Sayfadadır. dillerinizin ve renklerinizin farklı- lığı da onun ayetlerindendir.) Bu sayfanın okunuşları 25. Bazen de harfin altına o harfin uzun “iy” sesiyle okunacağının bilinmesi için esre dik bir çizgi olarak yazılır. Galemin Cennetin Abdin Alemin Emelin Berâkketin Kitâbin Ehadin Âyetin Yevmin Sırâtin Khayrin Ecelin Hudrin Şecerin Hisâbin Verâin Sa’yin Fietin Vechin Salâtin smin Rahmetin Şehâdetin Haccin “ Göklerin ve yerin yaratılması.” (Rum: 22) 23 . ikincisi uzatma harfi olursa ikinci elif diğerinin üzerine dik işaret olarak yazılır. Bu işaretler de uzatma harfleri gibi üzerindeki harfi uzun okuturlar.UZATMA ŞARETLER Harflerin üzerine konan ~ ve harfin altında dik yazılmış esre işare- tidir. âmene (Bazen iki elif gelmesi gereken yerde. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.

N” “UN. 26. kalın harfleri ً Zen Ran Zen Den Khan Han Can Sen Ten Ben En Bu sayfanın okunuşları 26. K ÜSTÜN K ESRE K ÖTRE “EN. Sayfadaki kelimelerin okunuşları. sesiyle okutur. nce harfleri “en”. AN” “IN. Bukmun Nefsun slâmun Muslimun Hikmetun Summun Sebebun Îmânun Şerâbun Ğaniyyun Kutubun Riggatun Rahîmun Gahhârun Cebbârun Rabbun Aynun Alîmun Razzâgun Azîzun Hamdun Umyun Galemun Vehhâbun Mu’minun 24 . ÜN” ki Üstün : Genellikle elif desteği ile gelir. Sayfadadır.‫ًا‬ “an”.TENV N Kelimelerin sonunda bulunan çift harekelere tenvin denir.

) zin din khîn hîn cin sin tin bin in zîn tîn dîn sîn şin sin zin rin Yin hin vin nin min lin kin gîn fin ğîn în Bu sayfanın okunuşları 23. Âmene Salâtu shâgu Hârûne Fîhi Âdemu Hâzihî Tûbâ Hâzâ Kezâlike Âtina Bihî Zâlike Me’va Âkulu 25 .(Şeddenin altındaki çift hareke de iki esredir.ki Esre: Kelime sonunda gelen iki esre “in” sesi vardır. Sayfadadır. 23. Sayfadaki kelimelerin okunuşları.

24. Gardan Rahmeten Habben Zulmen Ticâraten Galiylen Meselen Câhilen Selâmen Şediyden Gavlen Fikran Hasenen Hakiymen Zâlimen Şey’en Kitâben Kelâmen Aglen Haseden 26 . Sayfadaki kelimelerin okunuşları. Zun Run Zun dun khun hun cun sun tun bun un ğun ‘Un Zun Tun Dun Sun Şun Sün Yun hun vun nun mum lun kun gun fun Bu sayfanın okunuşları 24.ki Ötre: Kelime sonunda gelen iki ötre nce harflerde “ün” ile “un” arası bir ses kalın harflerde “un” sesi verir. Sayfadadır.

dan sonra gelen harfin üzerinde varsa harfi de okunmaz – 3. Bunlar : 1.KEL ME BAŞINDA HARFLER Yazıldığı halde okunmayan bazı harfler vardır. (kânû) (ketebû) Örnek: 27 . kelime sonunda gelen harfi. harfinden sonra.Kelime başında gelen takısının elifi eğer kendinden önce gelen harfin harekesi varsa okunmaz. Rabbu’l alemîne ve’l asri bi’l haggi Huvel azîzu Vel insânu Vel gameri 2.

Eğer o kelime üzerinde durulursa gibi okuruz.KEL ME SONUNDAK YUVARLAK “HE” ve Zamiri: Kelime sonunda gelen varsa ve ve harflerinden önce gelen harfin harekesi LER N OKUNUŞU harfleri uzatılarak okunur. Uzun okunacaklar: Kısa okunacaklar: Yuvarlak : Bazı kelimelerin sonunda yi gelir.) 28 . Durmadan geçecek olursak normal Örnekler: Essalatu khayrun minennevm.( harfini gibi okuyup geçtik. ( üzerinde durduk ve okuduk. Yoksa kısa okunur.) harfini gibi Gad gâmetis salâh. gibi okur ve dururuz.

Elif lââm mîîm râ Eliflââmrâ Tâhâ Kââf hâ yâ ayn sââd Hâ mîîm Tâ sîîn mîîm Hâmîîm ayn sîîn gââf Gââf Sââd Elif lââm mîîm Elif lââm mîîm sââd Tâ sîîn Yâ sîîn Nûûn 29 . (Aslında bunların okunuşu elifba’daki müstakil okunuşlarıdır) Şimdi bu harfleri toplu olarak ve okunuşları ile birlikte görelim.Sûre Başlarındaki Harfler(Hurufu Mukatta) Bazı surelerin başında yer alan bazı harfler vardır ki. bunlar harekesiz yazıldığı için nasıl okunacağı bilinemez.

örneklerinde ise kelimesi ince okunur. Üstün veya ötre ise: “Allah” kelimesi kalın. CÜMLELER Sevgili öğrenciler buraya kadar harf ve kelime okunuşlarını öğrendiniz. .Kelimesinin Okunuşu: Allah kelimesinde önce gelen harfin harekesi. Cümleleri de akıcı bir şekilde okuyabildiğiniz zaman Kur’an’ı Kerim’i rahatlıkla okuyabilirsiniz. b. a. Allah kelimesinde önce gelen harfin harekesi yoksa harekesi olan harfe göre aynı şekilde okuynur. . . . Esre ise ince okunur. örneklerinde kelimesi kalın okunur. Şimdi bunları cümle içinde pekiştirmeniz gerekiyor. 30 . . .

. . 31 . . . . . ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful