SADRÆAJ

3 PROGLAS IZ SVEG GLASA 4 10 MUZEJSKI PROSTOR - TE©KOΔA KOJU RJE©AVAMO • Gradski muzej Karlovac - prostor, djelovanje, razvoj /Milan Kruhek/ • Prostor i muzeji u Hrvatskoj /Æelimir Laszlo/ ME–UNARODNI DAN MUZEJA • Muzej za zajednicu (nekoliko biljeπki) /Tomislav ©ola/ GLASNO I JASNO AKVIZICIJE 16 • Bodeæ Ëasnika Kraljevske mornarice Kraljevine (Kraljevstva) SHS /Ruæica StjepanoviÊ/ ZA©TITA I RESTAURACIJA 18 • Konzervatorsko-restauratorski zahvati na zastavi ObrtniËko-radniËkog druπtva „Nada“, Karlovac /Ruæica StjepanoviÊ/ PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 36 37 39 • • • • • • • • • • • • • • Daniel Butala: Ribe /Antonija ©krtiÊ/ Viktor Daldon: The story of painting /Antonija ©krtiÊ/ KarlovaËki likovni susreti 2007. /Antonija ©krtiÊ/ Irena KeËkeπ: EnergiËno, intuitivno, emocionalno! /Antonija ©krtiÊ/ Goran VraniÊ: Prove /Antonija ©krtiÊ/ Darija Dolanski Majdak: Skyline Revisited /Antonija ©krtiÊ/ Alfred (Freddy) Krupa: Crteæi i slike /Antonija ©krtiÊ/ Majstori i figure: Miroslav (Mirko) Reiner (1908-1944) i njegove karikature /Antonija ©krtiÊ/ Uvoenje elektriËne gradske rasvjete 1908. godine /Sanda KoËevar/ Secesijski luster /Igor »ulig/ Svadbeni vijenac /Jana MihaliÊ/ Nova web stranica Gradskog muzeja Karlovac /Sanda KoËevar/ Gradski muzej Karlovac u „NoÊi Muzeja“ /Viπnja LasiÊ/ Monografija Jakov ©aπel (1832-1903) /Sanda KoËevar/

13

40

MUZEJSKA PEDAGOGIJA • Pedagoπki aspekti izloæbe Dadoh zlato za æeljezo Hrvatskoga povijesnog muzeja /Andreja Smetko/ SUGLASJA • KarlovaËki leksikon /Draæenka PoloviÊ/ • Vojno-tehniËki muzej Leπany /Ruæica StjepanoviÊ/ • Koncepcija stalnog postava sakralne zbirke u franjevaËkom samostanu u Karlovcu /Marinka Muæar/ STRU»NO USAVR©AVANJE • Radionica o preventivnoj zaπtiti i konzervaciji fotografskog materijala u Arhivu „Toπo Dabac“ u Zagrebu /Ruæica StjepanoviÊ/ • StruËno putovanje u Liku u organizaciji Hrvatskoga muzejskog druπtva /Ruæica StjepanoviÊ i Antonija ©krtiÊ/ S RAZGLASA • Pravilnik o uvjetima i naËinu uvida u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju Gradskog muzeja Karlovac GLASONO©A

46 47 49

53 54

55

61

• Iz knjige dojmova GLASPAPIR

62 64

• Muzejski prostor - teπkoÊa koju rjeπavamo /Dnevni tisak/ OGLASI PRODAJE BEZ GLASA

78 80

• Kriæaljka /Ivica ©ubat/ • Karlovac u karikaturi 2008 - izbor /Milan LekiÊ- Lex/

PROGLAS

D

ragi Ëitatelji, meu kojima istiËemo naπ prilog obiljeæavanju stote obljetnice uvoenja javne elektriËne rasvjete u gradu, koja je Karlovac osvijetlila 17. kolovoza 1908. godine, novu web stranicu muzeja na adresi www.gmk.hr, muzejsku izloæbu Majstori i figure Miroslav Reiner (19081944) i njegove karikature, monografiju Jakov ©aπel (1832-1903) te suradnju naπeg muzeja sa ©kolskom knjigom u pripremi KarlovaËkog leksikona. Naπa suradnica je i Marinka Muæar Ëijim tekstom najavljujemo obiljeæavanje 350 godina franjevaca u Karlovcu, u πto je ukljuËen i Gradski muzej Karlovac. Glas zakljuËujemo rubrikom Bez glasa u kojoj Milan LekiÊ - Lex „izlaæe“ karikature naπih posjetitelja, a Ivica ©ubat stavlja na kuπnju Vaπe znanje o Vjekoslavu Karasu. Urednice
GLAS 3

pred Vama je joπ jedan broj Ëasopisa „Glas“, Ëije se izlaæenje izgleda ipak ustalilo na jednom broju godiπnje. Autori Ëlanaka u rubrici Iz sveg glasa poput brodolomaca πalju poruku u boci o teπkoÊama vezanim uz rjeπavanje jednog od najznaËajnijih problema naπega muzeja - nedostatka prostora prikladnog za obavljanje muzejske djelatnosti. Æeljeli smo da o ovom problemu progovore svi koji bi o njemu mogli neπto reÊi. Naπem pozivu odazvao se samo dr. Milan Kruhek, predsjednik Upravnog vijeÊa Gradskog muzeja Karlovac, dok je Æelimir Laszlo iznio struËno vienje ove problematike u Hrvatskoj. Kao post scriptum ove rubrike, donosimo za muzealce inspirativne, biljeπke dr. Tomislava ©ole o Muzeju za zajednicu. U nastavku objavljujemo saæete prikaze naπih aktivnosti od izlaska prethodnog broja,

IZ SVEG GLASA

MUZEJSKI PROSTOR - TE©KOΔA KOJU RJE©AVAMO

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC - PROSTOR, DJELOVANJE, RAZVOJ
MILAN KRUHEK, PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEΔA GRADSKOG MUZEJA KARLOVAC

T

emeljni je preduvjet postojanja i druπtvenog znaËenja svake javne institucije, napose institucije kulture jednoga grada, stvaranje materijalnih uvjeta njezinoga rada. To posebno vrijedi za djelovanje muzeja koji na svoj specifiËan, muzeoloπki naËin treba prikupljati, Ëuvati i tumaËiti spomenike proπlosti, ali i iskazivati vrijeme sadaπnjosti gradske i zaviËajne sredine. U samoj su pak biti muzeja tri temeljne fiziËke pretpostavke: vlastiti prostor, muzejski predmeti koji odreuju njegovu vrijednost i kvalitetu, te potreban broj struËno obrazovanih djelatnika koji pokrivaju sva podruËja struËnog i znanstvenog rada muzeja; koji Êe dakle, stalnim istraæivanjima dopunjavati zbirke predmeta, prouËavati ih i izlagati kao materijalno svjedoËanstvo spomena vrijedne proπlosti odreene æivotne sredine, jednoga grada ili πireg zaviËajnog prostora. Postoje i specifiËne kolekcije i zbirke u raznovrsnim specijaliziranim muzejima ili likovnim galerijama, posveÊene posebnim ljudima i dogaajima, ljudskim umijeÊima ili prirodnim osobitostima i vrijednostima. Osim toga, posebna je zadaÊa muzeja ne samo stvarati svoj specifiËan, muzeoloπki naËin informiranja i proπirivanja naπega znanja o veÊ nestalom povijesnom svijetu i svijetu suvremenih kulturnih dogaanja veÊ stvarati i prostor doæivljaja, rekonstruirati elemente nestaloga i izgubljenoga, biti mjesto u kojem Êe se nestalo, ili dijelom saËuvano, povijesno iznova dogaati u πto stvarnijoj formi. Muzej treba dakle biti kuÊa informiranja i pouËavanja, ali jednako i doæivljavanja proπlosti. Zbog ovih je zadaÊa i ciljeva muzejski rad toliko zahtjevan i tako specifiËan, zbog toga je za svaku kulturnu sredinu toliko dragocjena njegova prisutnost i

djelovanje. I nije daleko od istine stara tvrdnja: æelite li upoznati kulturno lice jednoga grada, posjetite najprije njegov muzej. U njemu Êete naÊi - uz veÊe ili manje bogatstvo vrijednih izloæaka - odgovor na pitanje kakva je opÊa kulturna razina gradske uprave koja stvara uvjete rada i djelovanja muzeja i kakve su kulturne potrebe graana. Gdje je u svemu ovome, danas, ovdje zajedno s nama, naπ karlovaËki Gradski muzej? Znatiæeljno i kritiËno oko postavlja samo jedno od tri kljuËna pitanja njegove elementarne egzistencije: pitanje prostora u kojima Gradski muzej Karlovac djeluje, sada i danas!

GLAVNA ZGRADA MUZEJA - UPRAVA I STALNI POSTAV
Zgrada Gradskog muzeja, u kojoj je smjeπten stalni postav, povijesna je palaËa karlovaËkog generala Vuka Frankopana TræaËkoga, koji je u sluæbi zapovjednika tvrave i karlovaËkog generalata od 1626-1652. godine. Kada je Vuk Frankopan sagradio tu palaËu, to toËno ne znamo, premda je na turistiËkoj informativnoj tabli zapisano da je palaËa tu podignuta 1639. godine. Zanimljivo jest da je ing. Giovani Pieroni u planu tvrave iz godine 1639, u toj poluinsuli iza insule u kojoj je danas zgrada Gradske uprave, oznaËio postojanje nekog objekta u formi Ëetverokuta. Je li to veÊ izgraena kuÊa Vuka Frankopana i kada ju je on sagradio o tome Pieroni niπta ne govori. Ing. T. Breistaller u planu tvrave iz godine 1646. ne ponavlja Ëak niti tu naznaku. U svakom sluËaju gradska palaËa Vuka Frankopana sigurno je tu bila 1641. kada je u njoj doËekivao i pogostio izabrane svatove svoje kÊeri Ane Katarine i njezinoga muæa Petra

4 GLAS

MUZEJSKI PROSTOR - TE©KOΔA KOJU RJE©AVAMO
Zrinskoga, kao πto je vrlo vjerojatno da tada ta zgrada nije imala danaπnji izgled. U toj, dakle povijesnoj zgradi, najbolje saËuvanoj i najvrednijoj gradskoj baroknoj palaËi, danas je smjeπten karlovaËki Gradski muzej. Ta mu je zgrada predana na koriπtenje 1953. godine, a i danas je u vlasniπtvu grada Karlovca. Nakon ranijih i posljednjih adaptacija i prilagodbi muzejskim potrebama ukupna korisna povrπina prostora zgrade iznosi 815 m2. U njoj se nalazi stalni postav muzeja na prvom katu zgrade, podijeljen u viπe

IZ SVEG GLASA

prostorija, na povrπini od 263 m2; u prizemlju je adaptirani prostor za manje prigodne izloæbe na povrπini od 176 m2. Tu je i manji prostor od 94 m2 za spremiπte muzejskih predmeta, a kod samog ulaza i prostor nadzora s prodajom muzejskih suvenira i publikacija (14 m2). Na prvom katu i u potkrovlju nalaze se radni prostori kustosa i uprave muzeja na povrπini od 112 m2. Ostaje joπ moguÊnost koriπtenja 156 m2 postojeÊeg prostora za manje izloæbe ili neke druge namjene, no potrebno ga je prilagoditi i dodatno urediti.
U djelokrugu rada Gradskog muzeja nalazi se i galerijski odjel koji do danas nema stalnog galerijskog postava. Smjeπten je u posebnoj zgradi u novom dijelu grada. Njezina ukupna povrπina iznosi 598 m2. Od Ëega se najveÊi dio koristi kao izloæbeni prostor smjeπten - na prvom katu zgrade (315 m2). Uz to je u tom objektu manje galerijsko spremiπte (40 m2), dio radnog prostora kustosa i uprave muzeja i galerije (85 m2) te prostorija u kojoj je smjeπtena priruËna knjiænica (16 m2). Preostaju joπ ostale pomoÊne prostorije, priruËna spremiπta, sanitarije i dr. u korisnoj povrπini od 142 m2.

TreÊi objekt koji joπ uvijek, bar formalno, pripada djelokrugu i pod upravu Gradskog muzeja, obiteljska je kuÊa obitelji Ribar u VukmaniÊu. Tu je, do velikosrpske agresije na Hrvatsku, bila smjeπtena memorijalna zbirka obitelji Ribar. Ta je kuÊa u Domovinskom ratu bila na okupiranom podruËju. Sve πto je bilo u njoj nestalo je, a kuÊa je devastirana. Danas nema nikakve funkcije i ostaje otvorenim pitanje njezine sudbine i namjene. Nestankom inventara upitna je i njezina buduÊa memorijalna funkcija.

PROBLEMATIKA PROSTORA
Prostori djelovanja Gradskog muzeja u Karlovcu imaju dva temeljna nedostatka: nisu dovoljni u svojim korisnim povrπinama, a uz to su rastepeni na viπe lokacija. VeliËina prostora Muzeja nije dovoljna ni za radne prostorije djelatnika, niti za propisanu potrebu i naËin Ëuvanja pojedinih zbirki muzejskih predmeta, a nedovoljan je i za izloæbenu namjenu muzejske i galerijske djelatnosti.
GLAS 5

Zgrada Gradskog muzeja Karlovac, atrij

IZ SVEG GLASA

MUZEJSKI PROSTOR - TE©KOΔA KOJU RJE©AVAMO
u tijeku je proces njenog pridruæivanja fundusu Gradskog muzeja Karlovac. Javnosti je dostupno samo veliko naoruæanje smjeπteno na otvorenom, na Turnju.

Radni prostori kustosa vezani su uz zbirke predmeta njihova rada, pa se zato nalaze i u zgradi Galerije u Novom centru i u staroj povijesnoj zgradi Muzeja na Strossmayerovu trgu. Jednako su podijeljeni i prostori uprave Muzeja i drugih pomoÊnih sluæbi. Manjak prostora moæda se joπ najmanje osjeÊa u radnim prostorima uprave i kustosa. Muzej nema ni radionice za konzervaciju i zaπtitu ili pak restauraciju muzejskih predmeta. Na sreÊu, u nuænim potrebama i intervencijama konzervacije ili restauracije muzej koristi usluge obliænjih radionica zagrebaËkih muzeja. TehniËka opremljenost radnih prostora je relativno zadovoljavajuÊa. Mnogo je veÊi problem i apsolutno je nezadovoljavajuÊe stanje spremiπta za Ëuvanje muzejskih zbirki. Spremiπte muzejske galerije apsolutno je nedovoljno za smjeπtaj i Ëuvanje sadaπnjega fundusa, pa su neke slike fundusa razmjeπtene po radnim i drugim prostorima Galerije i Muzeja. Spremiπta pak ostalih muzejskih zbirki zapravo i ne postoje. Uvjeti njihova Ëuvanja su nedopustivo loπi. Ti su raznovrsni, a Ëesto jedinstveni i dragocjeni predmeti karlovaËke povijesti, izmjeπteni na raznim lokacijama izvan muzeja. Dio saËuvane etnografske zbirke (ono πto nije bilo uniπteno i pokradeno u nekadaπnjoj πkoli u okupiranom Kamenskom u velikosrpskoj agresiji) bio je donedavna smjeπteno u Velikoj vojarni. Vojarna je odlukom gradskih vlasti od 6. veljaËe 2001. godine, u cijelosti bila dodijeljena Muzeju, da bi se u njoj smjestio Gradski muzej i Galerija. Potom je novom, nedavnom odlukom gradskih vlasti, prodana, svi su tamo pospremljeni muzejski predmeti morali biti preseljeni na neku novu, opet privremenu i krajnje loπu lokaciju. Ukratko, ukupan broj od oko 9 500 muzejskih predmeta Gradskog muzeja Karlovac nema potrebne prostore niti za pristojan fiziËki smjeπtaj, a joπ manje odgovara potrebama adekvatnog muzejskog Ëuvanja po vrstama i osjetljivosti pojedinih muzejskih zbirki. Moæda je to i najveÊi problem karlovaËkog muzeja. Vrlo vjerojatno nijedan muzej u Hrvatskoj nema tako loπe uvjete za Ëuvanje muzejskoga fundusa. Tom problemu treba pridodati joπ jedan karlovaËki muzejski sluËaj. Grad Karlovac prikupio je veliku zbirku predmeta iz Domovinskog rata, zahvaljujuÊi entuzijazmu Dubravka HalovaniÊa, umirovljenog brigadira HV-a. Zbirka je joπ uvijek rastepena na nekoliko mjesta, a
6 GLAS

IZLOÆBENI PROSTORI
Izloæbeni prostori Muzeja i Galerije, kao javnih institucija grada, na poseban su naËin vaæan dio kulture i kulturnih dogaanja jedne gradske zajednice. Izloæbe su najizravniji dio javne kulturne ponude muzeja i pokazuju, s jedne strane, kako muzej zajednici vraÊa uloæen novac, a s druge pak strane, razinu kulturne percepcije grada i πireg druπtvenog okruæenja u kojem muzej djeluje. Koliko dakle Karlovac kao grad daje, a koliko dobiva od te gradske kulturne institucije? Stalna muzejska izloæba koja se nalazi u prostorijama prvog kata povijesne palaËe na Strossmayerovu trgu, podijeljena je na πest prostorija i vanjski hodnik, koji je takoer iskoriπten kao dio izloæbenog prostora, i ukupne je povrπine 263 m2 πto je apsolutno - nedo-

Stari grad Dubovac

MUZEJSKI PROSTOR - TE©KOΔA KOJU RJE©AVAMO
voljno, za grad takve gospodarske, ratne i kulturne proπlosti kao πto je Karlovac. Muzej ima na koriπtenju i prostor glavne, Ëetverokutne braniË kule starog grada Dubovca, koju Ëine Ëetiri prostorije od prizemlja do Ëetvrtog kata i otvoreni vidikovac s pogledom na grad i okolicu. Tu trajno stoji izloæba koju muzej povremeno obnavlja i aæurira, a uvijek je posveÊena povijesti i kulturnim znamenitostima Dubovca i bliæe okolice grada. Sve donedavno je Gradski muzej upravljao i vodio brigu o koriπtenju i odræavanju stanja cijelog Staroga grada, dok se u sudbinu tog najreprezentativnijeg povijesnog spomenika Karlovca nije umijeπala gradska politika, kada je zapoËelo propadanje Staroga grada zbog nemara tadaπnje gradske uprave. Kada su se konaËno 2007. godine probudile gradske vlasti i pokrenule obnovu Staroga grada traæeÊi vraÊanje starih i pronalaæenje novih, suvremenijih namjena, Gradskom muzeju je oduzeto pravo upravljanja i koriπtenja Staroga grada te su sva prava vlasnika - ali i sve brige i sva odgovornost za taj eminentan spomenik karlovaËke povijesti - vraÊeni u nadleænost sadaπnjoj gradskoj upravi. Muzej je u ovim okolnostima postao tek jedan od potencijalnih korisnika prostora glavne kule, gdje i dalje, pod njegovim nadzorom, ostaje stalna muzejska izloæba.

IZ SVEG GLASA

Velika Vojarna

IZGUBLJENA MOGUΔNOST REALIZACIJE STALNOG MUZEJSKOG I GALERIJSKOG PROSTORA U VELIKOJ VOJARNI
BuduÊi da je pitanje potrebnih prostora za redovitu djelatnost i izloæbenu aktivnost Gradskog muzeja veÊ stari i nerijeπeni problem te gradske institucije, uprava Gradskog muzeja je traæila rjeπenje u postojeÊim moguÊnostima grada. Rjeπenje tog problema naziralo se u moguÊnosti da koristi vojarnu na srediπnjem gradskom trgu. Gradsko je poglavarstvo odlukom od 1. 6. 1999. godine isprva dalo Muzeju na koriπtenje 100 m2 vojarne za ureenje i privremeni smjeπtaj muzejskih predmeta, a odlukom od 13. 3. 2001. godine i cijelu vojarnu, s namjerom da tim prostorom rijeπi sve potrebe jednog suvremenog gradskog muzeja. Tu je trebala biti smjeπtena znatno proπirena stalna izloæba Muzeja, sve muzejske radne prostorije, spremiπta svih zbirki

predmeta, stalni postav muzejske galerije i novi stalni galerijski postav najvrednijih likovnih djela ostvarenih tijekom viπe desetljeÊa trajanja poznate Zimske likovne kolonije - Zilik. Tu bi bilo prostora i za izloæbu dijela grae i povijesti o Domovinskom ratu, a moæda i za posebnu zbirku posveÊenu æivotu i djelu velikih karlovaËkih i svjetskih istraæivaËa, braÊe Mirka i Stjepana Seljana. Program takve namjene vojarne podræalo je i pomoglo dodjelom inicijalnih novËanih sredstava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, pa i Gradsko poglavarstvo, koje takoer donosi 20. 12. 2002. odluku o dodjeli 100 000 kuna. (Tu odluku Poglavarstvo, naæalost, nikada nije ispunilo!) Uprava Muzeja odmah je pokrenula donoπenje potrebnih odluka i programskih zadataka kako bi se taj veliki kulturni program poËeo πto prije ostvarivati. VeÊ na prvoj sjednici izabranoga Povjerenstava za obnovu i adaptaciju objekta Velike Vojarne, odræanoj 13. oæujka 2001, donesene su sve temeljne smjernice potrebne za poËetak ostvarivanja toga projekta. Krajem 2001, uz suradnju kustosa Gradskog muzeja, istaknuti hrvatski muzealci i muzeoloπki struËnjaci, dr. sc. Ivo MaroeviÊ i viπa kustosica Muzeja grada Zagreba, Æeljka Kolveshi, izradili su suvremeni i vrlo
GLAS 7

IZ SVEG GLASA

MUZEJSKI PROSTOR - TE©KOΔA KOJU RJE©AVAMO
putem vratilo gradu bar dio novca koje graani povijesnog Karlovca plaÊaju kroz formu tzv. spomeniËke rente !?

struËan muzeoloπki program realizacije svih buduÊih muzejskih sadræaja u vojarni. Na natjeËaju za programe javnih potreba u kulturi za 2002. godinu Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo je za taj projekt 620 000 kn. Za ta sredstva i obvezatnu reciproËnu novËanu potporu grada Karlovca trebalo je uËiniti: arhitektonsko snimanje postojeÊeg stanja vojarne, izraditi rjeπenja graevinskih promjena i adaptacije postojeÊih prostora za nove muzejske namjene i dodatno urediti i bolje osigurati veÊ koriπtene prostore u vojarni, tj. postojeÊa muzejska spremiπta. U okviru cjelovite revitalizacije Trga bana Josipa JelaËiÊa arhitekti Boris Morsan i Relja ©urbat snimili su postojeÊe stanje vojarne od krova do prizemlja, te su dali temeljnu gospodarsku analizu korisnosti objekta. Istovremeno se radilo na konzervatorskim smjernicama nuænim za adaptacijske promjene prostora unutar zgrade. U naËinjenom programu obnove i adaptacije, uz buduÊu dominantnu muzejsku ponudu, dio prostora je predloæen za nekoliko drugih javnih sadræaja, koji bi doprinijeli druπtvenom suæivljavanju nove namjene za ovu zgradu i njezino bolje funkcioniranje u dnevnim dogaanjima cijelog æivotnog prostora stare karlovaËke Zvijezde. NaËinjen je dakle idejni projekt novog funkcioniranja i koriπtenja objekta Velike vojarne. Prijedlog takvih idejnih rjeπenja bio je dogotovljen veÊ krajem 2002. godine, a nakon njegovoga dopunjavanja i verifikacije, u svibnju 2004. taj je program, kao zaokruæena studija poslan Gradskom poglavarstvu Karlovca. Jesu li uprava Gradskog muzeja i svi suradnici koji su radili na tom projektu ikada dobili povratan odgovor Gradskog poglavarstva? Kada je taj program bio razmatran na Gradskom poglavarstvu, je li odbijen ili prihvaÊen? Da, odgovor je bio radikalan i jasan: Gradsko je poglavarstvo Veliku vojarnu, nadu za buduÊnost Gradskog muzeja Karlovac prodalo privatnom kapitalu koji ima novaca zgradu obnoviti i staviti je u sluæbu svojih (nadamo se, bar dijelom i gradskih!) interesa. Naæalost, grad za taj veliki kulturni program, za muzejsku i galerijsku prenamjenu povijesnog objekta, nije imao novaca! Je li baπ i samo novaca? Karlovac bi, osim toga, u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske imao ravnopravnog partnera u financiranju, koje bi tim
8 GLAS

GALERIJA „VJEKOSLAV KARAS“
Galerijski odjel Gradskog muzeja u istim je prostornim neprilikama. Zapravo Karlovac u malom objektu Galerije „Vjekoslav Karas“ i nema svoju galeriju likovnih umjetnosti. To je tek prostor dovoljan za manje likovne priredbe. U njemu se mijenjaju izloæbe, vrlo vrijedne i korisne. Te izloæbe daju graanima dobar uvid u suvremena kretanja i vrijednosti likovnoga stvaralaπtva, ali to nije stalni postav gradske galerije, kakvu bi grad trebao imati; a to znaËi da Karlovac nema moguÊnosti pokazati hrvatskoj kulturnoj javnosti i gostima grada djela vlastitog likovnog stvaralaπtva, kako onih iz proπlosti, tako i suvremena. Muzej traæi rjeπenje tog problema u proπirenju postojeÊeg prostora. Dobro je da je i Gradska uprava spremno prihvatila takvu moguÊnost. U tijeku je izrada idejnog projekta proπirenja sadaπnje zgrade Galerije, izgradnjom na postojeÊoj graevnoj Ëestici, novog, dodatnog objekta na kat.

Galerija „Vjekoslav Karas“

MUZEJSKI PROSTOR - TE©KOΔA KOJU RJE©AVAMO
Takvo bi proπirenje omoguÊilo relativno dovoljan prostor za stalni postav galerije, prostor za povremene likovne izloæbe, potrebno galerijsko spremiπte i dio radnog prostora. Kao prvi korak na putu do rjeπenje problema, Grad je 2008. osigurao sredstva za troπkove arhitektonske dokumentacije.

IZ SVEG GLASA

ZBIRKA NAORUÆANJA IZ DOMOVINSKOG RATA NA TURNJU
Projekt ureenja prostora za smjeπtaj Zbirke naoruæanja iz Domovinskog rata na Turnju velika je i idealna muzeoloπka perspektiva, te prilika za rjeπenje veÊeg dijela prostornih problema Gradskog muzeja Karlovac. To povijesno i zemljopisno jedinstveno mjesto na sutoku karlovaËkih rijeka Mreænice i Korane, kao da od samih poËetaka grada stoji na gradskoj straæi, u sluæbi sigurnosti i ratne povijesti grada. To je mjesto Ëuvalo vojnu tradiciju sudbine grada Karlovca sve do Domovinskog rata i u tom je ratu bilo posljednjom straæom i obranom grada. VeÊ zbog tih je okolnosti zasluæilo postati mjestom muzeja karlovaËke ratne povijesti sa stalnom izloæbom posveÊenom Domovinskom ratu i svima koji su obranili Karlovac i oslobodili πiri prostor grada i KarlovaËke æupanije od srboËetniËke okupacije. Takvu povijesnu i jedinstvenu moguÊnost prepoznalo je sadaπnje Gradsko poglavarstvo, te je bez obzira na veliku materijalu vrijednost tog prostora, na sjednici od 1. sijeËnja 2007. godine, donijelo znaËajnu odluku, dodijelivπi taj prostor bivπe vojarne na Turnju, na koriπtenje i upravljanje Gradskom muzeju Karlovac. U travnju je Gradsko poglavarstvo imenovalo posebno radno Povjerenstvo kojemu je zadatak naËiniti projekt ureenja stalnog postava Gradskog muzeja Karlovac na temu Domovinskog rata. To je Povjerenstvo, u suradnji sa zaposlenicima i upravom Muzeja, do sada obavilo ove poslove: od ratnoga je uruπavanja oËiπÊen objekt zgrade br. 3, djelomiËno i objekt br. 10; naËinjena je snimka postojeÊeg stanja zgrade br. 3 i geodetski snimak Ëitave lokacije; napravljen je elaborat statiËke stabilnosti zidova zgrade br. 10, i definiran je projektni zadatak i prijedlog muzeoloπkog programa zbirke Domovinskog rata. Gradsko je poglavarstvo 2008. za rjeπavanje tih problema odobrilo financijsku potporu

Turanj - zgrada ”Kalifornija” u drugom planu

od 800 000 kuna. To sada omoguÊuje raspisivanje javnog natjeËaja za idejno rjeπenje i ulazak u dio izvedbenog projekta planiranog veÊ za drugu polovicu ove godine u obnovi i adaptaciji zgrade br. 3, poznate pod ratnim nadimkom „Kalifornija“. Dakle Turanj je na dobrom putu da postane prvorazredna karlovaËka atrakcija i visoko muzeoloπki i kulturno vrijedan projekt na razini cijele Hrvatske. Ipak, razmatrajuÊi buduÊu namjenu Turnja, ljudska je i moralna obveza ne zaboraviti Dubravka HalovaniÊa Ëijim zalaganjem je prikupljena ova jedinstvena zbirka. Preostaje dakle veliki posao, struËan i odgovoran na svim razinama, te daljnja potpora Gradske uprave Karlovca i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

GLAS 9

IZ SVEG GLASA

MUZEJSKI PROSTOR - TE©KOΔA KOJU RJE©AVAMO

PROSTOR I MUZEJI U HRVATSKOJ
ÆELIMIR LASZLO, MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR

K

ako stojimo s prostorom muzeja u Hrvatskoj? Da bismo odgovorili na to pitanje potrebno je prvo razjasniti na kakve prostore mislimo. Postoje muzeji na otvorenom koje Ëesto nazivamo i parkovima - etnopark, tehnoloπki park… S tom vrstom muzejskog prostora u odnosu na razvijene zemlje stojimo izrazito slabo. Imamo samo

jedan pravi etnopark - Staro selo u Kumrovcu, a i taj je viπe nastao kao posljedica kulta liËnosti nego iz potrebe da se zaπtiti graditeljska baπtina. Ostali sporadiËni pokuπaji su skromni, tu i tamo pokoja kuÊa ili najviπe nekoliko njih (primjerice kod Ozlja). A trebalo bi barem 5-6 etnoparkova jer nam tradicijska gradnja propada i u pojedinim regijama neÊe niπta od toga

Iz jednog naπeg muzeja: Ëuvaonica - depo - deponij?

10 GLAS

MUZEJSKI PROSTOR - TE©KOΔA KOJU RJE©AVAMO
ostati, niπta neÊemo ostaviti generacijama koje dolaze kako bi i oni znali kako je nekad bilo. Etnoparkovi su pomalo izaπli iz mode ali u suoËenju s propaπÊu cijelog jednog sloja kulture to bi trebao biti zajedniËki projekt muzealaca i konzervatora. Tu smo dakle jadni. Neπto viπe su u modi tehnoloπki parkovi, a naroËito ekomuzeji. Tehnoloπkih parkova uopÊe nemamo. Nemamo ni ekomuzeja iako je bilo nekih pokuπaja. Kod ekomuzeja postoji problem πto nitko ne zna toËno πto bi to uistinu bilo. Ideja je nastala u Francuskoj pa je tamo osnovano nekoliko ekomuzeja koji su obuhvaÊali cijele regije. Ni takvih u nas nema. S otvorenim muzejskim prostorima stojimo loπe, jako loπe, i zaostajemo za drugima. Da stvar bude gora, nema znakova da Êe se u skorije vrijeme neπto znaËajno dogoditi. Kad se kaæe muzej, obiËno se misli na zgradu muzeja. Kako tu stojimo? Jasno je, muzej nije samo zgrada, ali je najËeπÊe i zgrada. Muzejske zgrade moæemo podijeliti na stare i nove, te na one koje su namjenski graene za muzej i na one koje to nisu. PoËnimo s novim muzejskim zgradama koje su graene kao muzeji. Njih moæemo nabrojati na prste jedne ruke. U ©uvarovo vrijeme izgraeni su Arheoloπki muzej u Zadru i Muzej hrvatskih arheoloπkih starina u Splitu. U novije vrijeme tu je Arheoloπki muzej Narona u Vidu, Museo Lapidarium u Novigradu. Gradi se i Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu. Ima joπ pokoji manji muzej (Novalja) i to bi bilo sve. Malo, premalo, za zadnjih 50-ak godina. U svijetu ima velikih i znaËajnih muzeja koji su se ugnijezdili u industrijsku arhitekturu. To je jako suvremeno - gotovo moda. Ali ni takvih nemamo, niti jedan jedini. VeÊina naπih muzeja, kojih prema optimistiËkoj evidenciji ima preko 200, je u starim zgradama. To su vrlo Ëesto znaËajni spomenici, palaËe, dvorci, magistrati… Muzeji u takvim zgradama moraju, uz zbirke, prezentirati i objekt kao kulturno dobro. Zapravo se muzej ugurava kao u prokrustovu postelju u neku palaËu, dvorac…Takva je situacija u PoreËu (palaËa SinËiÊ), u KorËuli (palaËa Gabrielis), Naπicama (dvorac PejaËeviÊ), Koprivnici (magistrat)… i tako bismo mogli nabrajati negdje do 100. Do koje mjere to moæe predstavljati problem, najbolje je pokazati na primjeru Pomorskog i povijesnog muzeja u Rijeci, gdje je Guvernerova pa-

IZ SVEG GLASA

Jedan naπ muzej

laËa toliko moÊna da se u njoj muzej gubi, ne moæe doÊi do izraæaja. Treba mnogo mudrosti, umjeπnosti i sreÊe da se nae prava mjera i pravi kompromis, koji manu preokreÊe u prednost. Ponekada ovaj spoj dovodi do paradoksalnih rezultata. Primjerice: Muzej seljaËkih buna u Gornjoj Stubici smjeπten je u dvorac, a i svojim postavom je viπe muzej feudalaca negoli muzej kmetskih buna. Mnogima smetaju etnografski postavi u palaËama, jer πto radi plug ili koπara u gospodskoj dvorani sa πtukaturom? Ali, πto da se radi s opÊim muzejima koji normalno imaju i etnografske zbirke? Bilo bi, naravno, bolje da se etnografske izloæbe smjeste u primjereniji ambijent, ali na to Êemo joπ morati malo priËekati. Za nastalu situaciju postoje sasvim odreeni razlozi, nije to palo s neba, ali to je tema za neku drugu raspravu. Pogledajmo sada u unutraπnjost stare zgrade-muzeja. Prostorija nikad dovoljno. Sasvim je razloæno izloæbe postavljati u reprezentativne prostorije, prizemlje i katove, jer to su najbolje prostorije s kojima se raspolaæe. Kada se one napune predmetima, za sve ostalo (Ëuvaonice, uredi, igraonice, radionice…) viπe nema mjesta. Ostaju potkrovlja i podrumi. Muzeji stoga masovno
GLAS 11

IZ SVEG GLASA

MUZEJSKI PROSTOR - TE©KOΔA KOJU RJE©AVAMO
popraviti. I to je izvedeno, ali naravno bez rezultata. U meuvremenu nabavljen je onaj ogromni ormar s pokretnim policama i smjeπten u taj vlaæni podrum-Ëuvaonicu. Taj je veÊ pomalo zahrao. Predloæio sam da se prvo ispita podrijetlo vlage, ali to nije napravljeno. Eno, i sad sve stoji bez funkcije. Prije nego se poËne s adaptacijom, mora se znati πto se hoÊe. Treba imati muzeoloπku koncepciju i posebno realan plan namjene prostorija. Nije u svim prostorijama sve moguÊe. Kad se to razbistri, treba konzultirati vrhunske struËnjake specijaliste i s njima saËiniti projektni zadatak. Smijeπno je da graevinske firme same sebi piπu projektne zadatke, πto je gotovo redovita pojava kada su muzeji u pitanju. Pa valjda je jasno da Êe izvoaË projektni zadatak prilagoditi sebi, svojim kapacitetima i svojoj zaradi. U tim koji Êe koncipirati adaptaciju treba uz arhitekta i graevinara svakako ukljuËiti i konzervatora. Ponekad se desi da ekspertize pokaæu da se vlaga u zidovima ne moæe eliminirati (primjerice Gradski muzej - palaËa Petris, Cres). Tada treba naprosto odustati i vidjeti koje to aktivnosti muzej moæe obavljati u vlaænim prostorijama. Je li takav ekspertni, u nas tako rijedak, struËan i razuman pristup moguÊ? Iskreno - ne znam. Vjerojatno jest tamo gdje ruka ruku ne mije i tamo gdje postoji volja i odgovornost da se radi na dobrobit muzeja. Ima li toga? Ali dok tako ne bude, imat Êemo situaciju kakvu imamo danas. Za opstanak predmeta loπu, jako loπu. Joπ je jedna zabrinjavajuÊa pojava u naπim muzejima posljedica nedostatka prostora i loπih prostora za Ëuvanje muzejskih predmeta. Mnogi od njih prestali su skupljati velike, teπke i kabaste predmete. Nemaju kamo s njima. Kamo Êete recimo s desetak seoskih kola ili plugova? Koji Êe naπ muzej, koji ima zbirku suvremene umjetnosti, otkupiti skulpture viπe od 3 metra ili dulje od 2 - 3 metra? Malo veÊi arheoloπki kameni predmeti i sada stoje po dvoriπtima na otvorenom. A πto je tek sa starim tramvajima, æeljeznicom… BuduÊe generacije mislit Êe kako smo mi danas bili okruæeni samo malim stvarima. Hm!? Na kraju, ostadoh duæan odgovor na poËetno pitanje: kako stojimo s prostorom muzeja u Hrvatskoj? Loπe, jako loπe.

Iz jednog naπeg muzeja, vlaga, nered...

adaptiraju te prostore, ne preostaje im niπta drugo. Ali oni nisu graeni za te namjene. Potkrovlja su otvorena pa treba postavljati izolaciju, dovesti struju, vodu i sve πto treba, da bi na kraju u svakom ljeti bilo nesnosno vruÊe. U podrumu se nekada Ëuvalo vino, ugljen i drva, kiselo zelje i sliËne stvari kojima vlaga u zidovima ne smeta. A mi bismo sada htjeli Ëuvaonice, izloæbe… Nekada su se podrumi stalno provjetravali kroz male prozore tik ponad tla, pa su tako sluæili kao tampon zona za kapilarnu vlagu u zidovima. Kada podrum izoliramo i prozore zatvorimo vlaga kreÊe put visina i tako odjednom imamo vlaæno prizemlje. Lista neuspjeπnih pokuπaja adaptacija podruma u muzejima je podulja. Moæe li se podrum preurediti u Ëuvaonicu? Moæe, dakako, ali je potrebna vrhunska struËnost i strpljenje, a toga ima najmanje. ©tete na predmetima koji se Ëuvaju u neadekvatnim prostorijama potkrovlja i podruma su u nas velike. Pogreπna adaptacija je najskuplja adaptacija. U Ëemu se Ëesto grijeπi? Evo zornog primjera. U jednom naπem muzeju htjeli su u vlaæni podrum smjestiti Ëuvaonice (to je za naπe muzeje normalno i samorazumljivo). Prvi mudrac (izvoaË radova) je ponudio da prostorije obloæi vodonepropusnom smjesom kakva se upotrebljava za tunele. Pribavljeni su novci, to je izvedeno, ali se ubrzo uvidjelo da to ne pomaæe. Tada drugi mudrac predlaæe ugradnju ventilacije, jer Êe se provjetravanjem stvari
12 GLAS

ME–UNARODNI DAN MUZEJA

GLASNO I JASNO

MUZEJ ZA ZAJEDNICU (NEKOLIKO BILJE©KI)
TOMISLAV ©OLA, FILOZOFSKI FAKULTET ZAGREB

T

ranzicija i globalizacija su za zemlju koja je proπla ratne migracije, izbjegliπtva i masovna doseljavanja - definicija posvemaπnje nevolje. ©toviπe, onima koji su podlegli iracionalnim okolnostima dogodila se i nacionalna mitomanija i uËinila ih nerealnim u sagledavanju vlastite vaænosti i identiteta. Druge je pak od identiteta odvukla akulturacija koju dnevno promiËu mediji, stvarajuÊi druπtvo posuene, tue kulture - neke drugorazredne zapadnjake. Mnogi su, posebice ruralno stanovniπtvo koje je napustilo matiËne okolnosti i naπlo se u gradovima, naprosto suvremeni barbari bez pripadnosti nekoj koherentnoj kulturi. Uz to, tranzicija za male zemlje znaËi privrednu krizu i grabeæ, a globalizacija pak podvlaπÊivanje od strane velikih zemalja. U ovim se okolnostima treba iskazati kao uËinkoviti pojedinac, grupa ili ustanova, pa Êemo vjerojatno iskustveno formulirati prikladnu definiciju novog patriotizma i druπtveno korisne poduzetnosti. Dakle, nemoguÊe je vjerovati da bi konvencionalni muzej bio dobar za doprinos rjeπenju bilo koje od ovih nevolja. Muzej je ustanova za Ëuvanje i kontinuiranje identiteta, a ovdje je rijeË o konsolidaciji, o socijalnoj inkluziji, o hitnim akcijama. Niπta nije izgubljeno, postoji samo situacija bremenita problemima, a kolektivna memorija, baπtina i njene institucije, posebice muzeji, mogu uËiniti nevjerojatno znaËajne i blagotvorne priloge zajednici u kojoj djeluju. Identitet treba konsolidirati, oæivjeti, uËiniti djelatnim zbog kolektivne psiholoπke stabilnosti, zbog neophodnog konteksta za æivot, za kontakte s drugima i razvoj koji se useljava tamo gdje æivot pokazuje izvjesnu harmoniju te, konaËno, zbog turizma. Turizam je dobra usputna djelatnost koja moæe, ako se dobro

vodi, ponajprije koristiti domaÊinima, a stvorena kvaliteta se dade, eto, i unovËiti. Atraktivne turistiËke destinacije su mjesta s dobrom javnom slikom i prirodni inkubatori razvoja. Ukratko, najmanje je rijeË o nekoj romantiËnoj, pomalo hermetiËnoj slici muzejskog posla koji radi nerazumljive, znanstvene stvari za neke imaginarne buduÊe generacije. U takvim Êe situacijama umjetniËki muzej naÊi smisao postojanja, tako da mu teæiπte programa bude vizualno opismenjavanje. Regionalni muzej Êe napraviti programe socijalizacije, upoznavanja s vlastitim kulturnim, prirodnim i tehnoloπkim ambijentom... Nastojat Êe svojom djelatnoπÊu pokriti cijeli teritorij. Najprije Êe preispitati vlastiti stalni postav i vidjeti predstavlja li on zbirku ili identitet za koji je muzej “zaduæen”. Jedno je konvencionalni luksuz, a drugo nasuπna potreba korisnika. Napravit Êe program putujuÊih, makar i minijaturnih izloæbi s radionicama, predavanjima i malim manifestacijama s lokalnim druπtvima koja gaje vrijednosti folklora ili nekih lokalnih tradicija. Taj ili neki drugi muzej organizirat Êe ispostave po cijelom teritoriju. Koji put Êe rijeË biti o srednjovjekovnoj ruπevini, drug put o prirodnoj vrijednosti, treÊi put Êe to biti mlin koji se u zajednici s vlasnikom dade staviti u funkciju, nekad pak o ostacima neke tvornice ili rudnika... Ukratko, bilo koja vrijednost moæe biti predmet zaπtite i komunikacije nekog identiteta, a najbolja je zaπtita ona koja se Ëini na licu mjesta. Teritorij koji nije interpretiran ni stanovnicima ni posjetiteljima, ne znaËi niπta. Ne mogu ga ni Ëuvati ni upotrebljavati. Tako bi ispravno bilo da etnografski muzeji veÊi dio svoje djelatnosti obave na selu, a ne da tamo dolaze po nove stare predmete, osiromaπujuÊi i svojim akvizicijama i onako nestajuÊu kulturu.
GLAS 13

GLASNO I JASNO
Kustosi imaju dva ponuena puta: da ustrajno ignoriraju stvarnost i bave se svojom temeljnom akademskom disciplinom. Dakle, arheolog prouËava arheologiju, povjesniËar umjetnosti skuplja umjetniËka djela, puni njima depo i povremeno jedan dio izlaæe, prirodoslovac skuplja svoje leptire ili πto mu je veÊ matiËni interes i tako prolaze godine do penzije. Zaboga, pa zato su se obrazovali! ToËno. Nitko ih nije obrazovao da rade u komunikacijskoj ustanovi s viπestrukim druπtvenim odgovornostima, od socijalne harmonije do razvoja, i zaπto bi radili posao koji ne znaju. Ipak, stvarnost je dosadna goπÊa u njihovim æivotima i neprestano kuca na njihova vrata, koji put samo zato da im kaæe kako im je muzej neprestano prazan, a neki drugi put da ih podsjeti kako su nevaæni u dinamiËnom æivotu zajednice ili pak kako su (s pravom?) slabo plaÊeni. Cinik Êe reÊi, pa valjda i luksuz da radite neπto πto se nikoga ne tiËe i gdje vas nitko ne dira, ima svoje prednosti. No, slab znaËaj i ta neurotiËna situacija uzimaju svoj obol: u muzejima postoji manjina koja zduπno radi svoj posao i trudi se preko oËekivanja, i veÊi dio koji svoju izmjeπtenost iz stvarnosti pretvara u apatiju. Zlobnici to dakako zovu lijenoπÊu. RijeË je o tome da su na radnom mjestu za koje nisu obrazovani, tj. da naprosto ne znaju posao. No, da ih ne ispriËavamo, postoje naËini da saznaju πto im treba: pomaæu i talent i druπtvena s(a)vijest. Bez toga su, naæalost, teret sebi i zajednici. Ako im se ne dopada filozofiranje o struci (πto postoji, ali je rezervirano za nekolicinu koji se bave prijenosom strukovnog iskustva), praksa obiluje predloπcima i objaπnjenjima pa je pitanje radoznalosti i (evo problema!) profesionalne odgovornosti da ta iskustva prikupe1. Tako Êe saznati i za jedinstvenu i vrlo primjenjivu praksu ekonomuzeja u Quebecu; pragmatiËnog derivata ekomuzeja koji je spoj vrhunske struke i laika koji æele prakticirati baπtinu2. Kad bismo samo objasnili iskustvo ekomuzeja, kustosima bi postala jasna “metanoia”, upravo nova paradigma koja stavlja korisnika u srediπte posla, koja stav1 Na jedinu svjetsku, godiπnju smotru najbolje nagraene prakse iz cijelog svijeta (Najbolji u baπtini), doπlo je 2006. godine devet muzejskih radnika iz Hrvatske. 2 Tomislav ©ola, Museums and the developmental potential of traditional crafts, CRAFTATTRACT Muzeji Hrvatskog zagorja, 30. sijeËanja 2008.

ME–UNARODNI DAN MUZEJA
lja muzej na mjesto identiteta, koja podrazumijeva da se bavite problemima sadaπnjosti i aktualnih ljudi koji æive u dosegu muzeja, te da je muzej dobar a priori onda kad odgovara na stvarne potrebe onih koji ga plaÊaju i kojima sluæi. Razumjeti ekomuzeje nije “biti u stanju napraviti eko-muzej”, nego shvatiti da se takav korisni muzej moæe napraviti bilo gdje, od bilo kojeg muzeja i da, uostalom, ne mora ni imati naziv “muzej” na ulazu, u timpanonu na dorskim stupovima. Muzej je najprije kontinuiranje (dijelova) vrijednosnog sustava za koji smatramo da jamËi koherenciju identiteta u nuænim promjenama, odnosno odræanje kvalitete i raznolikosti koje smo, kako kaæe doktrina odræivog razvoja, posudili od naπih potomaka. Muzeji moraju izrastati iz precizne analize odreenog identiteta i savrπenog poznavanja potreba koje ga raaju. Stoga ne postoji naËin da se izgradi model institucije koji se moæe univerzalno primijeniti. I sama koncepcija ekomuzeja suoËila se s poteπkoÊama kad su neki zagovornici pomislili da je ona moguÊi izvozni model. Ali, ako koncepciju nije moguÊe preseliti, princip jest. Komunikacijski je muzej mjesto u kojem se nalazi spremna i korisna informacija, gostoljubivo mjesto gdje se moæe naÊi znanje i gdje se mogu spoznati koncepti, dokumentacijski centar u kojem su materijalno i duhovno ujedinjeni odgovarajuÊim spojem izvora bez obzira na njihovu supstanciju i tehnologiju - mjesto na kojem je dostupna informacija o kontekstu. ©to moæete uËiniti? ProuËavajte povijest skrbi za baπtinu, prouËavajte povijest svoje vlastite institucije, dobro upoznajte vlastitu javnost i ono πto njezina povijest znaËi. UpoznajuÊi korisnike - πto je najbolje πto moæete uËiniti kako biste obrnuli tradicionalni sustav - identificirajte se s njima i tada Êete vidjeti panoramu neizraæenih æelja i teænji. Dotaknite njihovo iracionalno biÊe i otvorit Êe vam se Ëitav svijet u kojem se od vas oËekuje da primijenite svoje umijeÊe. Zato, neka mi bude dopuπteno predloæiti slijedeÊe savjete u obliku kratkih uputa :

14 GLAS

ME–UNARODNI DAN MUZEJA • Shvatite da znanost, pa Ëak i sav uredan muzejski
posao koji je prati, ma kako kvalitetan bio, ne znaËi niπta ako njene poruke niste prenijeli onima koji ih trebaju za æivot.

GLASNO I JASNO
• Premda se moæda neÊete usuditi to reÊi, neprekidno imajte na pameti da ste vi dio spasilaËkog tima za ovaj naπ nevoljni planet: oni koji vam se budu smijali, ili Êe vam se pridruæiti, ili uπutjeti pred argumentima.

• Upamtite da se filozofija muzejske institucije veÊ
promijenila zbog uloge koju muzeji imaju u razvoju i privrednim granama.

• Zapamtite: “UËimo samo od onih koje volimo.” (Goethe), ali jednako tako: “Si vis amari, ama!” (Morate voljeti, ako æelite da vas vole!) Posredovanje strukovnog iskustva ima viπe smisla no πto se Ëini: postoji nevjerojatno puno kustosa koji trebaju sugovornike i argumente za bolju praksu. Kao i svi poduzetni i odgovorni struËnjaci, takvi kustosi æele uæivati u dokazima da kvalitetna, svrsishodno izabrana kolektivna memorija, kojoj su oni zaduæeni nositelji, moæe biti srediπte razvojne paradigme, dakle, osnova neke prosperitetne, sretnije buduÊnosti.

• Muzeje gledajte kao æive i promjenjive institucije. • Shvatite muzej kao jednu od mnoπtva srodnih institucija unutar istog polja i s posve istom zadaÊom. NauËite se koristiti zajedniËkim potencijalom baπtinskih institucija.

• NauËite cijeniti umijeÊe dramaturgije, postavljanja kazaliπnog komada ili snimanja filma, jer je baπtinska komunikacija to isto.

• Sebe gledajte kao stvaralaËkog struËnjaka: ne postoji a priori objektivna znanost niti obvezujuÊe istine: kustos je Ëesto u poloæaju istraæivaËkog novinara s ambicijom da istinom mijenja svijet na bolje.

• Budite svjesni da je fundus u decenijskom mraku
depoa mrtav kapital koji se treba oploditi komunikacijom i posredovanjem kvalitete kojoj su muzejski predmeti znak, podsjetnik ili sadræaj. Stoga, vratite u æivot sve πto moæete u najuËinkovitijoj distribuciji: preko informacija, participacijskog iskustva, muzejske prodavaonice, posudbi van muzeja, recikliranja, tako πto Êete mijenjati stav prema baπtini ili oæivljavanju zaboravljene baπtinske prakse.

• Nikada nemojte zaboraviti da pravi posao moæete
obaviti samo ako vjerujete u poslanje muzeja.

• Mnogi imaju neodoljive “argumente” da vam se
sami nametnu za gospodare, ali, kako je vaπ jedini gospodar vaπa publika, barem toga budite svjesni u Ëasu kad Ëinite izdaju.

• Imajte na umu da je tehnologija, ako je gledate
kao pomagalo, stvorena da vam pomogne da vam glas bude glasniji, oËi oπtrije, pamÊenje veÊe, potezi dalekoseæniji, svijest bistrija, a energija veÊa.

GLAS 15

GLASNO I JASNO

AKVIZICIJE

BODEÆ »ASNIKA KRALJEVSKE MORNARICE KRALJEVINE (KRALJEVSTVA) SRBA HRVATA I SLOVENACA
RUÆICA STJEPANOVIΔ

Z

birka oruæja karlovaËkog muzeja obogaÊena je 2007. godine lijepim primjerkom bodeæa Ëasnika Kraljevske mornarice Kraljevine (Kraljevstva) SHS.

Bodeæ ubrajamo u skupinu hladnog oruæja na blizinu. Ovo kratko oruæje izraivalo se za neposredne obrane ili napade. Sluæi iskljuËivo za udar i ubod. SjeËivo moæe biti dvobridno, trobridno ili Ëetverobridno. Na njega je simetriËno postavljen dræak. BalËak bodeæa

najËeπÊe ima kriæni izgled i sastoji se od drπka, glavice i kriænice. Uvoenjem vatrenog oruæja bodeæ gubi osnovnu funkciju i postaje uglavnom ukras Ëasnika. U 20. st. bodeæ je Ëesto dio ËasniËke odore kao paradni ili statusni simbol. U razdoblju izmeu dva svjetska rata bodeæ je bio dio odore Ëasnika Kraljevine (Kraljevstva) SHS - Kraljevine Jugoslavije. „Uredbom o odeÊi mornarice“ iz 1924. godine kralj Aleksandar I. KaraoreviÊ uvodi mornariËki bodeæ

Bodeæ Ëasnika Kraljevske mornarice Kraljevine (Kraljevstva) Srba Hrvata i Slovenaca

16 GLAS

AKVIZICIJE

GLASNO I JASNO

Dræak i kriænica bodeæa

za Ëasnike mornarice. Naπ bodeæ pripada skupini M 1924/I. Prema monogramu A na sjeËivu, za kralja Aleksandra (1921-1934) datiramo ga u vrijeme od 1924. do 1934. godine, odnosno 1936, kada se pojavljuju bodeæi tipa II s monogramom P II za kralja Petra II. Korice, kriænica i glavica drπke izraeni su od pozlaÊene bronce. Kriænica je izraena u obliku dva delfina, na sredini se nalazi gumb mehanizma koji oslobaa bodeæ pri izvlaËenju iz korica. Koπtani dræak je vretenast i ukraπen tordiranom pozlaÊenom æicom. SjeËivo bodeæa je ËeliËno, dvobridno, s grebenom po sredini. Na jednoj strani sjeËiva je grb Kraljevine (Kraljevstva)

SHS, na drugoj kruna i monogram A (Aleksandar). Obje strane ukraπene su stiliziranim vegetabilnim ornamentima. Na koricama je apliciran dræavni grb Kraljevine ukraπen stiliziranim liπÊem. Remen za pripasanje bodeæa je od crne pletene tkanine i dvjema karikama povezan s koricama. Duljina bodeæa: 40,5 cm, duljina sjeËiva: 28,5 cm, duljina korica: 29,5 cm

GLAS 17

GLASNO I JASNO

ZA©TITA, KONZERVACIJA, RESTAURACIJA

KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI ZAHVATI NA ZASTAVI OBRTNI»KO-RADNI»KOG DRU©TVA ”NADA”
RUÆICA STJEPANOVIΔ

O

brtniËko-radniËko druπtvo „Nada“ utemeljeno je 1887. godine u vrijeme gospodarske krize. „Obrtni zakon“ koji je 1872. godine donijela Marija Terezija proklamirao je slobodno obrtniπtvo kojim su cehovi izgubili privilegije.

Propadanjem cehova ekonomski i socijalni poloæaj obrtnika i radnika u obrtu postaje teæi. KarlovaËki obrtnici i radnici okupljaju se oko “Nade“. Svrha Druπtva bila je humanitarna, πto je znaËilo: podupiranje bolesnih i nemoÊnih Ëlanova Druπtva, njiho-

Detalj zastave prije zahvata

18 GLAS

ZA©TITA, KONZERVACIJA, RESTAURACIJA
vo sahranjivanje, te brigu o udovicama i siroËadi. Kako bi se uspjeπno ispunila ova zadaÊa utemeljena je potporna blagajna. Obrazovnu funkciju imala je druπtvena knjiænica s Ëitaonicom. Druπtvo je organiziralo brojna pouËna predavanja za Ëlanove ali i sve zainteresirane graane. U Druπtvu su djelovali zbor i tamburaπi. Vanjska obiljeæja Druπtva bila su zastava, lenta i nazdraviËarski pehar koji se danas Ëuvaju u muzeju. Na zastavi Druπtva (inv. br. 7441) je 2005. godine restauratorica Doran Kuπan ©palj iz restauratorske radionice Lorelei-Art d.o.o. u Zagrebu izvrπila konzervatorsko-restauratorske radove koji su joj vratili stari sjaj. Brojna oπteÊenja na zastavi (vel. 175 x 183 cm, duæina koplja: 240 cm) nastala su kao posljedica Ëeste upo-

GLASNO I JASNO
rabe te dugotrajne izloæenosti praπini i svjetlu. Na tkanini su se mjestimiËno pojavili veÊi otvori, bila je puna nabora i neËistoÊe. NajveÊa oπteÊenja nalazila su se u srediπnjem dijelu na svilenim i papirnatim aplikacijama, naπivenim viticama od metalnih niti i na rubnoj traci. Kako je stanje zastave bilo dosta loπe, provedeni su cjeloviti konzervatorsko-restauratorski zahvati na svakom sloju posebno. Radovi su obuhvatili: povrπinsko ËiπÊenje, rastavljanje pojedinih slojeva, ËiπÊenje i rastezanje, bojanje tkanina za podlaganje i svilenih konaca, zatvaranje otvora na tkanini i ponovno spajanje svih dijelova i vraÊanje ËavliÊa.

Poslije zahvata

GLAS 19

GLASNO I JASNO

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

DANIEL BUTALA: RIBE
GALERIJA „VJEKOSLAV KARAS“, 23.V - 13. VI. 2007.
ANTONIJA ©KRTIΔ

zloæbom crteæa, prostornih crteæa i objekata karlovaËki akademski slikar Daniel Butala (1943) pokazao je joπ jednom svu πirinu vlastitih promiπljanja na temu crteæa. Crteæ je za Butalu osnovni naËin izraæavanja. Upravo takav ekstremni stav doveo ga je do spoznaje da minuciozno iscrtane kompozicije u kojima vrijeme zadobiva gotovo prostornu formu trebaju i stvarno oprostorenje. OblikujuÊi

I

æiËanu mreæu savijanjem i bojanjem Butala je stvorio intrigantan umjetniËki ciklus pod nazivom Ribe. Butaline ribice u jatu, opasne ribetine, ribe uhvaÊene u vrπu, srebrne ili crno- bijele ribe nositelj su brojnih asocijacija i metafora. Nakon Karlovca izloæba je bila postavljena u Studiju Galerije „Krπevan“ u ©ibeniku. Izloæbu prati katalog s predgovorom likovne kritiËarke Marine BariËeviÊ.

20 GLAS

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

GLASNO I JASNO

VIKTOR DALDON: THE STORY OF PAINTING
GALERIJA „VJEKOSLAV KARAS“, 15. VI - 6. VII. 2007.
ANTONIJA ©KRTIΔ

A

kademskog slikara Viktora Daldona (Dubrovnik, 1972) likovna kritika veÊ niz godina prepoznaje kao jednog od najznaËajnijih hrvatskih slikara mlae generacije. Izloæbom recentnih radova Daldon se prvi put predstavio karlovaËkoj likovnoj publici. Njegovo slikarstvo nastaje iskrenim Ëinom kojim majstorski kombinira

moguÊnosti slikarstva, kolaæa, grafike, umjetnosti grafita i uzoraka, figuracije i apstrakcije, informela, primarnog slikarstva, pop-arta i postmodernog slikarstva. Usklaenost, odnosno æivotnost svega nabrojanog, posljedica je Daldonove izuzetne umjetniËke i ljudske osobnosti. Predgovor prateÊem katalogu s reprodukcijama u boji napisala je Ivana RonËeviÊ.

Orange, 2007.

GLAS 21

GLASNO I JASNO

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

KARLOVA»KI LIKOVNI SUSRETI 2007.
GALERIJA „VJEKOSLAV KARAS“, 11. VII - 29.VIII. 2007.
ANTONIJA ©KRTIΔ

arlovaËki likovni susreti su likovna manifestacija kojom Gradski muzej Karlovac zakljuËuje prvi dio izloæbene godine. Temeljna odrednica ove revijalne izloæbe je uvaæavanje najrazliËitijih likovnih osobnosti bez obzira na njihovu struËnu kvalifikaciju u cilju predstavljanja, prema prosudbi æirija, najkvalitetnijih recentnih radova karlovaËke provenijencije pristiglih na natjeËaj organizatora. Ove godine se na sudjelovanje prijavilo ukupno 33 autora s 81 radom, od Ëega je æiri u sastavu Vesna Papac (ULAK), Igor »ulig (GMK) i Antonija ©krtiÊ (GMK), ujedno i autorica predgovora, za izlaganje odabrao ukupno 43 djela 26 autora. Meu zapaæenim djelima su radovi akademskih slikara Daniela Butale i –ora PetroviÊa, profesorice likovne umjetnosti Ivane Maradin, umirovljenog grafiËara Æeljka LoliÊa, te dizajnera odjeÊe Igora DobraniÊa u suradnji s diplomiranom grafiËarkom Nikolinom PavlaËiÊ.

K

Æeljko LoliÊ: Gravira III, 2006.

22 GLAS

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

GLASNO I JASNO

IRENA KE»KE©: ENERGI»NO, INTUITIVNO, EMOCIONALNO!
GALERIJA „VJEKOSLAV KARAS“, 7. XI - 28. XI. 2007.
ANTONIJA ©KRTIΔ

T

reÊe po redu samostalno izloæbeno predstavljanje magistrice drvoreza Irena KeËkeπ - Kozaki (r. 1974) u Galeriji „Vjekoslav Karas“ izbor je iz pet drvoreznih ciklusa nastalih u vremenu od 2002. do 2006. godine. Izloæene sadræajno - vizualne cjeline meusobno su snaæno povezane autoriËinom osobnoπÊu kojoj glavno obiljeæje daju neposredna emocionalnost i intuitivnost. U stvaralaËkom smislu Irenini drvorezi nastaju preobrazbom vanjskog, vizualnog ili unutarnjeg, emocionalno-doæivljajnog poticaja u slobodnu, apstraktnu, sugestivnu formu, a nji-

ma umjetnica propituje izraæajne moguÊnosti tehnike, te sugestivno iznosi osobne kreativne doæivljaje. PromatrajuÊi spomenuto Irenino stvaralaËko razdoblje u cjelini, u radovima iz 2006. godine primjetno je smirivanje grËevite energiËnosti toliko znaËajne za ranije kompozicije. Najnoviji radovi, zahvaljujuÊi vrlo odmjerenim i harmoniËnim kompozicijskim i koloristiËkim odnosima, ostavljaju dojam lakoÊe stvaranja i stanovitog emocionalnog, pa tako i kreativnog smirenja. Predgovor prateÊem katalogu napisala je Antonija ©krtiÊ.

Inner space, 2006.

GLAS 23

GLASNO I JASNO

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

GORAN VRANIΔ: PROVE
GALERIJA „VJEKOSLAV KARAS“, 6. XII - 31. I. 2008.
ANTONIJA ©KRTIΔ

U

mjetniËki fotograf Goran VraniÊ (Zagreb, 1964) viπegodiπnji je suradnik Gradskog muzeja Karlovac, a ovo je njegovo Ëetvrto izloæbeno predstavljanje u Karlovcu. VraniÊ se motivom barki i svega oko njih i u njima bavi od 2000. godine, pa se ova izloæba nastavlja na tri prethodne s kojima ima zajedniËko inspiracijsko vrelo. U tehniËkom smislu ciklus Prove za VraniÊa znaËi povratak klasiËnoj crno-bijeloj fotografskoj tehnici. U izloæenom ciklusu fotografija VraniÊ je uvjerljivo i nepretenciozno zabiljeæio prosjeËnost i uzviπenost, nesavrπenost i ljepotu. Svakodnevni motiv brojnih riva i rivica, fotografijom je izdigao u sferu umjetnosti.

Iz ciklusa Prove, 2007.

24 GLAS

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

GLASNO I JASNO

DARIJA DOLANSKI MAJDAK: SKYLINE REVISITED
GALERIJA „VJEKOSLAV KARAS“, 6. II - 29. II. 2008.
ANTONIJA ©KRTIΔ

radski muzej Karlovac ugostio je izloæbu slika Darije Dolanski Majdak pod nazivom Skyline Revisited, koja je premijerno bila postavljena 2007. godine u zagrebaËkoj Galeriji „Matice hrvatske“. Dariju Dolanski Majdak karlovaËkoj publici predstavila je likovna kritiËarka i

G

autorica predgovora izloæbi Patricija Kiπ. Kao polaziπte likovnog izraæavanja koristi geometrijsku apstrakciju, no nju nadograuje u kompleksni prostorni koncept. Na taj naËin izloæene slike su integralno djelo. Njihovo kruæno nizanje u prostoru postaje dio njihove originalnosti i autentiËnosti.

Skyline revisited, 2007.

GLAS 25

GLASNO I JASNO

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

ALFRED (FREDDY) KRUPA: CRTEÆI I SLIKE
GALERIJA „VJEKOSLAV KARAS“, 5. III - 28. III. 2008.
ANTONIJA ©KRTIΔ

arlovaËki akademski slikar Alfred (Freddy) Krupa (r. 1971) predstavio se najnovijim crteæima i akvarelima. Pejzaæ je kao i dosad temeljna odrednica Krupinog slikarstva, no ovom prilikom se u jednom dijelu kompozicija gotovo rasplinjuje, te se preoblikuje u Ëudesne slike smisla opetovanja konaËnosti i postojanosti vjeËnosti. Na-

K

suprot spomenutim zlokobnim kompozicijama stoje draæesne akvarelne minijature. Izloæbu treba promatrati kao jedinstveni sklop vizualizacije intimnih slikarevih preokupacija i propitivanja. Pejzaæ je polaziπte, a krajnja odrednica uvjerljiva silovitost doæivljaja. Predgovor izloæbi napisao je Mladen MuiÊ.

Podne u Dalmaciji, 2007.

26 GLAS

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

GLASNO I JASNO

MAJSTORI I FIGURE: MIROSLAV (MIRKO) REINER (1908-1944) I NJEGOVE KARIKATURE
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC, IZLOÆBENI PROSTOR U POTKROVLJU, 19. III. - 18. V. 2008.
ANTONIJA ©KRTIΔ

zloæbom je obiljeæena stogodiπnjica roenja karlovaËkog πahista i karikaturista Miroslava Reinera (1908-1944) i odana poËast njegovoj obitelji Ëiji Ëlanovi su tijekom druge plovice 19. i prve polovice 20. st. bili vrlo angaæirani u druπtvenom, kulturnom i politiËkom æivotu naπega grada. U periodu izmeu dva svjetska rata u Karlovcu su odræane dvije

I

izloæbe karikatura istaknutih KarlovËana. Izloæba karikatura autora Boπka GagiÊa bila je odræana 1924. godine u „Zorin-domu“, a deset godina kasnije izloæbu portretne karikature organizira Miroslav Reiner. Ovom studijskom informativnom izloæbom kontekstualno smo prezentirali originalne Reinerove karikature iz vlasniπtva njegovih nasljednika, te smo na taj
GLAS 27

GLASNO I JASNO
naËin progovorili o karlovaËkom graanskom identitetu. Izloæba je koncipirana u tri dijela unutar kojih su stvoreni arhitektonsko-scenografski okviri za prezentiranje javnog æivota grada Karlovca u prvoj polovici 1930-ih godina: atraktivno fotopoveÊanje razglednice Ulica Stjepana RadiÊa iz zbirke razglednica karlovaËkog muzeja, obiteljske povijesti Reinerovih (fotopoveÊanja iz obiteljskog fotoalbuma), te „izloæbe u izloæbi“ kojom su prezentirane u obiteljskom vlasniπtvu saËuvane originalne karikature s izloæbe iz 1934. godine s iscrpnim biografskim podacima ili citatima iz knjiæevnosti i publicistike o prikazanim istaknutim osobama. Izloæba je dopunjena projekcijom fotografija svih tada izloæenih karikatura, uz kraÊa biografska odreenja prikazanih osoba. Na taj je naËin posjetiteljima pruæila doæivljaj graanskog Karlovca iz vremena izmeu dva rata. U cilju senzibiliziranja posjetitelja za tematiku, prigodom otvorenja priredili smo igru tombole u kojoj je sretne dobitnike „ad hoc“ karikirao zagrebaËki karikaturist Milan LekiÊ - Lex. Portrete smo izloæili na „oglasnom stupu“ smjeπtenom ispred fotopoveÊanja razglednice, koji je na taj naËin postao toËka u kojoj se simboliËki dodiruju proπlost i sadaπnjost, te cijela izloæba dobiva svojevrsni epilog. U katalogu izloæbe objavljeni su tekstovi autorice izloæbe Antonije ©krtiÊ i suradnice Sande KoËevar. TehniËki postav izloæbe izveo je „AB studio design BarjakoviÊ“ iz Karlovca.
28 GLAS

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

GLASNO I JASNO

UVO–ENJE ELEKTRI»NE GRADSKE RASVJETE 1908. GODINE
SANDA KO»EVAR

ovijesni odjel predstavio je 1. lipnja 2007. godine u Maloj dvorani Gradskog muzeja Karlovac predmet mjeseca lipnja - razglednicu Uvoenje elektriËne gradske rasvjete iz 1908. godine, inv. br. 8569. Razglednicu je snimio karlovaËki fotograf Hinko Brauner na narudæbu inæenjera ratne mornarice Ivana Nepomuka Modruπana. Naime, Modruπan se, nezadovoljan izvoenjem radova na uvoenju elektriËne rasvjete, æalio Gradskom poglavarstvu na kvalitetu izvoenja ispred i na njegovoj kuÊi u Bedemskoj ulici. Kako na svoje prituæbe nije dobio odgovor, unajmio je fotografa Braunera da situaciju pred njegovom kuÊom snimi. Razglednica - Uvoenje elektriËne gradske rasvjete iz 1908. godine, inv. br. 8569. Na samoj slici je oznaËio sporne radnje s datumom izvoenja, a razglednicu je, uz kritiku rada gradske uprave, naslovio naËin oblaËenja djece (djeËaci sa πeπirima i bosonogi) na Duπana LopaπiÊa, vlasnika i urednika „Glasonoπe“, i njihovo oduπevljenje novitetom poput stupa elekpoznatog po kritiËkim prikazima komunalnih i gradtriËne javne rasvjete πto je u nesuglasju s tekstom raskih tema. LopaπiÊ nije, iako je progovarao o pitanjima zglednice koji vrlo kritiËki progovara o neodgovornom „gradske munjare“, razglednicu objavio. ponaπanju gradske vlasti („Svega toga ne bi trebalo da se je za vrieme osnovanja bolje mislilo i po obiËaju, Vrijednost razglednice je u samoj temi - uvoenju kako i drugdje radilo, ali kaj Êemo Karlovac je uviek elektriËne gradske rasvjete (ujedno prilika za skoro nekaj posebnoga t.j. neki svietski unikum, zato se radi obiljeæavanje 100. godiπnjice). No, time nije iscrpljena danas tako, da se nezna ni tko radi, ni tko odgovara, viπestruka vrijednost ovog povijesnog izvora. Slikova prituæite li se naπem poglavarstvu ne dobijete niti ni dio otkriva nam vizuru grada koja viπe ne postoji odgovora. Ganz absolutistisch! Kak se zeme!“). (na mjestu tih kuÊa nalazi se danas Dom umirovljenika „Sv. Antun“), izgled prvih stupova elektriËne rasvjete,
GLAS 29

P

GLASNO I JASNO

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

SECESIJSKI LUSTER
IGOR »ULIG

vega je pola godine proteklo od nabavke ovog lustera, pa do njegovog izlaganja kao predmeta mjeseca sijeËnja 2008, πto se zbilo na ovogodiπnju NoÊ muzeja. U meuvremenu ga je restaurirao Zoran Kirchhoffer, restaurator TehniËkog muzeja Zagreb. Naime, ove godine Karlovac slavi stotu obljetnicu elektrifikacije, pa je posebna paænja posveÊena lusteru koji se ubraja u prvu generaciju rasvjetnih tijela u ovdaπnjim kuÊanstvima. Prema usmenoj predaji, pripadao je kuÊanstvu dr. Gaje PetroviÊa (Banija 2) a potom i njegovih potomaka (©ipuπeva 2). Otuda i datiranje ovog predmeta: kao πto priliËi, mjesni trgovci su ponudom rasvjetnih tijela preduhitrili dolazak struje u kolovozu, o Ëemu svjedoËe njihovi oglasi u novinama, primjerice „Narodnom glasu“. Desetogodiπnji okvir datacije zatvara pak stilska pripadnost secesiji, osobito razvidna na „prolistalim“ mesinganim spojevima izmeu glavne πipke i tri „roga“. U dugom uporabnom vijeku lustera bilo je dosta promjena, a iz uporabe je zacijelo iziπao zajedno s 19-milimetarskim sijalicama za grlo „na navoj“ za koje je predvien; prema sjeÊanju starijih majstora, 1960-ih. Preureivanje lustera bio je dio redovne ponude starijih elektriËara oglaπavane u onodobnom tisku (za elektricitet su preureivane i stare petrolejke i sl.!), pa nije uvijek
30 GLAS

S

lako utvrditi πto je izvorno stanje predmeta i nije li joπ u trgovini, kao svojevrsna konfiguracija, prilagoavan zahtjevima kupca. U ovom sluËaju, ni sjenila od lijevanog stakla ne doimaju se kao izvorni dijelovi, premda su dosta stara i usklaenog oblika: profilacije staklenih i metalnih dijelova nisu precizno prilagoene jedna drugoj. Promjena je bilo i na donjem zglobu od kojeg se granaju rogovi.

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

GLASNO I JASNO

SVADBENI VIJENAC
JANA MIHALIΔ

mnogim narodnim pjesmama spominje se jedan od najljepπih narodnih obiËaja, pletenje svadbenog vijenca. Izradi vijenca prethodio je odlazak u prirodu gdje se skupljalo cvijeÊe i ostalo mirisno bilje. Vijenac su uz pjesmu i zabavu najËeπÊe plele seoske djevojke za svoju prijateljicu, mladenku, koja Êe ga nositi na dan vjenËanja i na svadbi. U naπim selima taj je obiËaj zaboravljen, a kao uspomena na davno minula vremena do polovice 20. stoljeÊa zadræalo se izraivanje vijenaca od umjetnih materijala. Danas ih, po sjeÊanju starijih æena, izrauju samo za nastupe folklornih skupina. U etnografskoj zbirci Gradskog muzeja Karlovac, koliko je nama poznato, Ëuva se posljednji originalni vijenac domaÊe proizvodnje, raskoπno nakiÊen. Otkupljen je od Kate BiliËiÊ iz sela Mrzljaki u DraganiÊima. Prema podacima s inventarne kartice nastao je oko 1900. godine. Taj vijenac etnoloπki je vrlo

U

Svadbeni vijenac, Mrzljaki, inv. br. Et - 225

GLAS 31

GLASNO I JASNO

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE
koncem. Preko ta dva dijela prebaËena je pravokutna crvena tkanina, rubovi koje vise s vanjske strane obruËa. Ona je na uæim krajevima porubljena, a u πiri porub uvuËena je trobojna vrpca za vezanje. Na duæim stranama nalaze se polukruæni umeci. Nakit na vencu, sastoji se od veÊih sloæenih ruæa od crvenog krep-papira. Izmeu ruæa umetnute su staklene kuglice, ogledalca i pupoljci od posrebrenog papira. Na sredinu vijenca, gdje ne doseæe nakit, priπiveno je manje ogledalce, nekoliko staklenih kuglica i crvene svilene vrpce. Oko venca, po vanjskom rubu, nekoÊ je bilo pijetlovo perje obojeno crvenom bojom. Sada je kokoπje, crveno, tamnocrveno i ruæiËasto. Venac se stavlja koso poloæen na tjeme. Sprijeda iznad Ëela dolazi venËac. Nakit na venËacu nosi uska dugaËka traka od debljeg papira presvuËena crvenim krep-papirom. Ona je presloæena na pola, a na vanjske krajeve su priπivene crvene platnene trake za vezanje. I venËac je okiÊen kuglicama, ogledalcima i istim crvenim ruæama koje se uzdiæu prema gore i zavrπavaju obojenim perjem. Ispod nakita s prednje strane prikopËana je pantljika, πarena ukrasna traka. Preko Ëela mladenka stavlja partu, πiroku traku od crvenog tvorniËkog sukna. Ona je s vanjske strane ukraπena okruglim metalnim ukrasima i sitnim sjajnim raznobojnim perlicama. S unutarnje strane priπivena je crvena svilena tkanina. Vrpca za vezanje koja se pro-

Venac, inv. br. Et - 225B

zanimljiv, on predstavlja lokalnu posebnost, a mogao bi posluæiti i kao predloæak za izradu novih primjeraka. Zato smo ga odabrali za predmet mjeseca koji je u rujnu proπle godine predstavljen πiroj javnosti. Sastavni dijelovi su: venac, venËac, pantljika i parta. NajveÊi sastavni dio nosi naziv venac. Okruglog je oblika poput ravne ploËe, promjera trideset centimetara. Na vanjskom rubu nalazi se drveni obruË, pojaËan πirokim kartonskim prstenom. Za obruË je priËvrπÊen
32 GLAS

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE
vlaËi kroz petljice na uæim krajevima, nedostaje. Kada se svi dijelovi stave na glavu, vijencu je sa svake strane venËaca potrebno dodati nekoliko ruæa. Originalne su izgubljene, pa su na ta mjesta stavljene nove. U duhovnom pogledu sav pribor πto se nalazi na vijencu bio je u sluæbi zazivanja blagostanja u buduÊem æivotu mladenaca. Na vijencu se istiËe ponajprije crvena boja koja je u tradicijskoj kulturi imala posebno znaËenje. Po narodnom vjerovanju crveno πtiti od uroka i jaËa zdravlje mlade æene, donosi sreÊu i zadovoljstvo. Narod vjeruje da uroke odbija i perje. Po iskustvima πto su ih dugi niz godina sabirali brojni naraπtaji najbolje je paunovo. A kako je takvo perje naπim æenama bilo nedostupno, koristile su perje domaÊe peradi. Ogledalca i svjetlucavi nakit πtite mladu nevjestu od opakih demona koji su u nekim davnim vremenima po priËanju starijih ljudi rado svraÊali na svadbe. Svadbeni vijenci bili su uobiËajeni kod mnogih naroda diljem Europe. U etnoloπkoj literaturi opisani su brojni primjerci koji dopuπtaju pretpostavke o dugovjeËnosti i porijeklu tog osebujnog nakita. Gotovo svi istraæivaËi koji su se bavili tim pitanjem smatraju da su se oni razvili od obiËne trake za vezanje duge, raspuπtene kose. U sveËanim prigodama u kosu uticalo se cvijeÊe, koje je u traci imalo oslonac, a strπilo je uvis ili je visjelo preko nje. Trake za kosu zabiljeæene su u anVenËac, inv. br. Et - 225C

GLASNO I JASNO

»eona traka, parta, inv. br. Et - 225A

Venac, unutarnja strana

VenËac, unutarnja strana

GLAS 33

GLASNO I JASNO

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

tiËko doba, a iz arheoloπkih izvora doznaje se da su ih Slaveni i Germani poznavali prije dodira s antiËkim svijetom (Moszynski 1929: 395, Zelenin 1926/1927: 306, ´ Fehrle 1938: 76, 77) . Prema podacima iz ranog srednjeg vijeka udane æene morale su pokriti glavu, samo su djevojke nosile prvobitne trake. »esto su ih podlagale krutim obruËem od drveta, lika ili kartona i kitile razliËitim nakitom. Naravno da su ukrasi, oblik i nazivi kod razliËitih naroda bili razliËiti. U struËnim krugovima najËeπÊe se spominje naziv dijadema. I dijademe su jako stare, pronaene su u grobovima iz staroslavenskog razdoblja (Moszyn´ ski 1929: 394). Kada se djevojaËka dijadema u obliku kruga ili polukruga na dan vjenËanja bogato nakiti cvijeÊem, razliËitim ukrasima i nakitom, vijenac postaje glavna stvar, a obruË mu sluæi kao podloga. Nerijetko se nakit slagao u obliku sunËanog diska ili drva æivota, indoevropskih simbola pobjede i poklika radosti. U æelji za πto bogatijim ukrasom u vijence su stavljali skupocjen nakit, mirisno bilje, perje, ogledalca i umjetno cvijeÊe, a mladenke su ih ponegdje nosile i nakon svadbe, dok ne zatrudne ili do roenja prvog djeteta (Fehrle 1938: 77, Zega 1926: 68-75). Pod utjecajem sredozemne kulture i krπÊanstva svadbeni vijenci djelomiËno su promijenili oblik i postali sliËni kruni, ali ne uvijek. Ima mnogo sluËajeva da se promijenio samo naziv, a vijenac je ostao isti. Promjenom naziva cjelokupno je oglavlje dobilo dodatno znaËenje koje inaËe simbolizira moÊ i vlast, ali i ËistoÊu osobe koja ga nosi (Fehrle 1938: 79). U hrvatskim narodnim noπnjama postoje oba naziva. Jedan je za sreÊu, a drugi za ovlasti u rjeπavanju teπkih zadaÊa πto su ih udane æene morale obavljati da bi osigurale opstanak zajednice kojoj su pripadale. Manje je poznato da su svadbene vijence i nakit od perja nosili i muπkarci. SusreÊu se u dijelu Podkarpatja, sliËne ukrase poznavali su i zapadni Finci, ima ih u NjemaËkoj, kod Hrvata u Donjoj Austriji. Svadbene vijence za mladoæenje pleli su i u Ukrajini, a vjerojatno bi ih daljnjim istraæivanjima pronaπli i drugdje. U DraganiÊima mladoæenja je na vjenËanju nosio πeπir s velikom kiticom (cimer) od umjetnih ruæa, ogledalca,
DjevojaËka parta, Bela krajina (Æagar 2004: 164)

Svadbena kruna, Slunjska Greda (Vitas 1996: 36)

34 GLAS

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE
kuglica i perja, koja bi mogla biti rudiment negdaπnjih vijenaca. Literatura: Fehrle, E. Die Brautkrone. U: Tracht und Schmuck im nordischen Raum, 2. Band, Leipzig, 1938: 76-81. Maslova G.S. NarodnaΩ odeæda v vostslavΩnskih trabicionn∫h ob∫ËaΩh i obrΩbah XIX-naËala XX v., Moskva. 1984. Moslavac, S. Katalog izloæbe Tradicijska oglavlja i nakit. Kutina. 2001. ´ Moszynski, K. Kultura ludowa Slwian, Krakow: 1929: knj. I Niederle, L. Æivot starych Slovanu I. Praha. 1911. Vitez, Z. Katalog izloæbe Mladenka u hrvatskim svadbenim tradicijama. Zagreb. 1996. Zega, N. IzoviËajene mladine kape u Srbiji U: Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu. Beograd 1926, knjiga I-III, 68-75. Celenin, D. Æenske golovn∫e ubo∫ vostoËn∫h (russih) SlavΩn U: Slavia V. Praha. 1926-1927: 303338, 535-556. Æagar, J. Pokrivala. Ljubljana. 2004.

GLASNO I JASNO

Svatovi, 15. stoljeÊe, Wolfegg (Fehrle 1938. 81, sl. 74)

´ Djevojka Rusinka s vrpcom za kosu (Moszynski 1929: 395, sl. 357)

GLAS 35

GLASNO I JASNO

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

NOVA WEB STRANICA GRADSKOG MUZEJA KARLOVAC
SANDA KO»EVAR

radski muzej Karlovac odluËio je u prostoru Stelle problematice za svoju obljetnicu 18. prosinca 2007. godine promovirati novi Internet kutak i web stranicu koju je za Studio za grafiËko i industrijsko oblikovanje LukaË Petak izradio web dizajner Gordan HajdiniÊ. Sama stranica u bojama je loga Gradskog muzeja Karlovac, sivo - bijelo, a naslovna stranica koristi stilizirani lik proËelja zgrade Muzeja. Prozori na zgradi iskoriπteni su kao „prozori“ u sadræaj. Tako se redom otvaraju prozori: Poslanje, O nama (gdje smo - s planom grada, radno vrijeme i ulaznice, usluge, povijest zgrade i muzeja, djelatnici, odjeli, zbirke u sastavu Muzeja), Aktivnosti (stalni postav, izloæbe, istraæivanja, predavanja, radionice, koncerti, ostalo), Kalendar dogaanja, Edukacija (edukativna djelatnost, radionice za djecu i odrasle, radionice za osobe s posebnim potrebama, predavanja i struËna vodstva, igre, suradnja), Dokumentacija, Izdavaπtvo (Katalozi i monografije, Glas, Ostalo), Donacije, Muzejska trgovina, Linkovi, Plan stranica. Ambiciozno zamiπljena web stranica, predviena je i na stranim jezicima. Korisnicima stranica nudi povijest odjela i odabir najzanimljivijih pred36 GLAS

G

meta iz zbirki, s kataloπkim opisima i fotografijama. Predvieno je interaktivno kretanje stalnim postavom i povremenim izloæbama, najave aktivnosti i arhiva dogaanja. Isto tako omoguÊeno je Ëitanje aktualnog i proπlih brojeva „Glasa“, muzejskog Ëasopisa. Kako je stranica joπ uvijek u izradi, tako nisu sve rubrike popunjene, a trajno i aæurno mijenjanje informacija zasigurno moæe pridonijeti kvaliteti usluga Gradskog muzeja Karlovac. Na adresi www.gmk.hr svi zainteresirani mogu pogledati stranicu.

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

GLASNO I JASNO

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC U „NOΔI MUZEJA“, 25/26 I. 2008.
RUÆICA STJEPANOVIΔ I ANTONIJA ©KRTIΔ

otaknuti proπlogodiπnjim odazivom brojnih posjetitelja i ove godine smo sudjelovali u „NoÊi muzeja“, muzejsko - promotivnoj akciji Hrvatskog muzejskog druπtva. „NoÊ muzeja“ na nacionalnoj razini svake godine rasvijetljena je sve veÊim brojem muzeja, galerija i drugih baπtinskih usta-

P

nova. Ove godine je u akciji sudjelovalo 45 ustanova, a broj posjetitelja je premaπio 100 000. Naπ muzej, na svoje dvije lokacije, privukao je 3 000 posjetitelja. Ove godine su odrasle posjetitelje u stalnom postavu Muzeja doËekala besplatna vodstva kustosa i prezentacija secesijskog lustera. Za djecu predπkolskog uzrasta mu-

GLAS 37

GLASNO I JASNO

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

Klapa ”Fureπti”

zejska pedagoginja priredila je voenje po postavu uz pomoÊ, tada po prvi put predstavljenih, ginjol lutaka djevojËice Ane i djeËaka Ive. Za opuπtenu atmosferu se izvedbom popularnih πlagera pobrinuo pijanist Zoran ©tefanac. U Galeriji „Vjekoslav Karas“ izloæba fotografija i promocija multimedijalnog CD-a Prove fotografa Gorana VraniÊa stvorila je idealno ozraËje za koncert karlovaËke klape „Fureπti“. PonoÊni koncert profesora i uËenika karlovaËke Glazbene πkole bio je za sve ljubitelje glazbe πeÊer na kraju ove izuzetne noÊi.

„KarlovaËki tjednik“, 24. I. 2008.

38 GLAS

PREZENTACIJE - IZLOÆBE, PREDAVANJA, PUBLIKACIJE

GLASNO I JASNO

MONOGRAFIJA JAKOV ©A©EL (1832-1903)
SANDA KO»EVAR

a Meunarodni dan muzeja Gradski muzej Karlovac predstavlja monografiju o æivotu i djelu Jakova ©aπela. Ovaj viπegodiπnji projekt zapoËet je 2003. godine objavljivanjem dvojeziËnog (njemaËki/hrvatski) izdanja ©aπelovog putopisa Bilder aus dem Oriente/ Slike s Orijenta, te nastavljen izloæbom njegovih radova organiziranom 2004/2005. godine. Sama monografija nametnula se kao nuæna publikacija nakon izloæbe. Monografija je obuhvatila i kataloπko predstavljanje predmeta izloæenih na spomenutoj izloæbi, od kojih su neki prvi put bili predstavljeni karlovaËkoj javnosti. Projekt ©aπel su zajedniËki realizirali Povijesni, Kulturno-povijesni i Galerijski odjel, Ëiji su kustosi autori tekstova i kataloπkih jedinica u monografiji. Prilog za ©aπelovu biografiju napisala je urednica monografije Sanda KoËevar, njegov slikarski opus obradila je kustosica Galerije Antonija ©krtiÊ, dok je kustos Kulturno-povijesnog odjela Igor »ulig prikazao Jakova ©aπela kao projektanta i graditelja crkvenog namjeπtaja. Kako je primarna djelatnost Jakova ©aπela bila puπkarstvo, a veÊina puπaka s njegovom signaturom Ëuva se u Hrvatskom povijesnom muzeju, tako je taj aspekt njegove djelatnosti prikazao voditelj zbirke vatrenog oruæja Hrvatskog povijesnog muzeja Janko JeliËiÊ. Monografija je nova publikacija u muzejskoj ediciji Katalozi i monografije. DvojeziËna je (hrvatski/engleski) i bogato opremljena fotografijama u boji fotografa Gorana VraniÊa. Oblikovana je i tiskana u 300 primjeraka u Tiskari „PeËariÊ & RadoËaj“ u Karlovcu.
GLAS 39

Z

GLASNO I JASNO

MUZEJSKA PEDAGOGIJA

PEDAGO©KI ASPEKTI IZLOÆBE DADOH ZLATO ZA ÆELJEZO HRVATSKOGA POVIJESNOG MUZEJA
ANDREJA SMETKO, HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ

rimjena pedagogije kao ukupnost znanja o metodama, tehnikama i sredstvima odgoja i obrazovanja u muzejskom kontekstu osigurava struËan, teorijsko-metodoloπki pristup u ispunjavanju jednog od temeljnih naËela muzejskog djelovanja, a to je njegovo edukativno poslanje. Ono proizlazi iz samobitnosti muzeja odreenog osnovnim funkcijama zaπtite, istraæivanja i komuniciranja predmeta baπtine kao „izvora, nositelja i medija informacije“1 u svrhu obrazovanja i razvijanja afirmativnog odnosa prema oËuvanju baπtine i njihovih poruka za sadaπnje i buduÊe naraπtaje. Pritom su predmet baπtine i njezin korisnik osnovni parametri muzejskog djelovanja, Ëiji se meuodnos odreuje i usmjerava u okviru komunikacijske domene muzejske djelatnosti. NaËini uspostavljanja njihovog suodnosa u postizanju dvosmjerne komunikacije, kako bi se maksimalno iskoristio edukativni potencijal muzeja, predmet su rada muzejske pedagogije. Koriπtenje pedagoπkog pristupa kao sekundarnog, pomoÊnog sredstva komunikacije na izloæbama, znaËi primjenu adekvatnih tehnika i metoda uËenja i pouËavanja, primjerenih razliËitom profilu posjetitelja i potrebnih za razumijevanje i percipiranje izloæbenih poruka. Za razliku od izloæbi zbirki ili izloæbi umjetniËkog karaktera, stalni postavi i tematske izloæbe usmjerene su na najπiri krug posjetitelja, razliËitih s obzirom na dob, znanje i interes. Iako one nude πirok raspon informacija, od opÊenitog k specijaliziranom pristupu sagledavanja tematike, ostavljajuÊi posjetitelju moguÊnost samostalnog odabira i selekcije informacija potrebnih za razumijevanje izloæbene teme, ciljano
1

P

koriπtenje pedagoπkih aspekata i posebno osmiπljenih pedagoπkih programa unutar ili uz izloæbe mogu doprinijeti boljoj uËinkovitosti njihove prijemljivosti. Kao zoran primjer primjene pedagoπkog pristupa na izloæbi predstavljamo pedagoπko-obrazovne programe koriπtene na izloæbi Dadoh zlato za æeljezo odræane u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu od 14. prosinca 2006. do 28. listopada 2007. godine.

IZLOÆBA DADOH ZLATO ZA ÆELJEZO
Izloæba Dadoh zlato za æeljezo primjer je tematske izloæbe koja putem raznovrsnih materijalnih svjedoËanstava Ëuvanih u zbirkama Hrvatskoga povijesnog muzeja prezentira povijesno razdoblje Hrvatske i æivot njezinih stanovnika u vrijeme Prvoga svjetskog rata (1914-1918). Vaænost i znaËaj ove izloæbe, Ëija je autorica muzejska savjetnica Jelena Boroπak MarijanoviÊ, a autorica likovnog postava Nikolina JelaviÊ MitroviÊ, je viπestruk u struËnom, muzeografskom, i sadræajnom pogledu. RijeË je o vrlo kompleksnoj i zanemarenoj temi kojom se hrvatska historiografija2 nije sustavno i cjelovito bavila, stoga izloæba predstavlja vaæan doprinos vrednovanju i upoznavanju πire javnosti s tim razdobljem hrvatske proπlosti. Osnovni poticaj organiziranju izloæbe bio je da se rezultati dugogodiπnjeg struËnog i znanstvenog rada na obradi muzejske grae HPM-a, koja svjedoËi o „zaboravljenom“ ratu, prezentiraju i objave.
2 U hrvatskoj historiografiji Prvi svjetski rat zabiljeæen je kao „zaboravljeni rat“ koji je zbog politiËkih prilika nakon rata i uslijed brzo nadolazeÊeg Drugog svjetskog rata, ostao nedovoljno istraæen. Tome doprinosi i Ëinjenica da su hrvatske zemlje bile gubitnice rata, te je bilo nepoæeljno isticanje vojne, domobranske sluæbe Ëlanova obitelji.

MaroeviÊ, I. Uvod u muzeologiju. Zagreb. 1993: 123-125.

40 GLAS

MUZEJSKA PEDAGOGIJA
Koncepcijski izloæba je podijeljena u πest kronoloπkotematskih cjelina, unutar kojih je rasporeeno oko 600 muzejskih predmeta (dokumentarna fotografija, vojne i civilne znaËke, medalje i odlikovanja, dokumenti, tisak, ratni dnevnici, dopisnice, predmeti izraivani na ratiπtu i predmeti svakodnevne upotrebe s ratnom simbolikom, povijesne karte i likovna djela) prezentiranih u originalu, reprodukcijama i u vidu elektroniËkih prezentacija. Svaka cjelina putem pomno odabranih izloæaka stavljenih u meusobni suodnos unutar zajedniËkog konteksta, prostorno oblikovan u ograniËenim uvjetima palaËe VojkoviÊ-OrπiÊ-Kulmer-Rauch, nastoji zorno ukazati na kljuËne dogaaje i Ëimbenike tog razdoblja: I. Druπtveno-politiËke prilike uoËi i u vrijeme rata: uzrok i povod rata, dræavno pravni poloæaj hrvatskih zemalja u okviru nerazdruæive Austro-Ugarske Monarhije i politiËki programi rjeπenja hrvatskog pitanja, æivot civila i humanitarne akcije, prehrana u vrijeme rata, Crveni kriæ, æene u ratu; II. Ustroj austro-ugarske vojske: rodovi vojske, zapovjedni ËasniËki kadar; III. Hrvatsko domobranstvo: svakodnevnica na bojiπnici, oprema vojnika, zapovjednici; IV. Hrvatske postrojbe na bojiπnicama: oruæje i inovacije u ratu, dopisnice s ratiπta, ratni dnevnici, umjetnici na ratiπtu; V. Ratne ærtve i stradanja; VI. Epilog: nova karta Europe, Hrvatska u novoj dræavnoj zajednici. Iako okosnicu izloæbe Ëini prikaz vojne povijesti kroz ratni put pojedinih postrojbi austro-ugarske vojske u okviru koje su se borili hrvatski vojnici na europskim bojiπtima, posjetitelju se nastoji dati, koliko to dostupna graa i ograniËeni izloæbeni prostor dopuπtaju, sveobuhvatan uvid u druπtveno-socijalne, gospodarske i politiËke prilike u kojima su se naπle hrvatske zemlje uoËi, u vrijeme i neposredno nakon rata. U naslovu izloæbe Dadoh zlato za æeljezo, preuzetog iz naziva jedne od mnogobrojnih humanitarnih akcija koje su se provodile tijekom rata, naglaπen je antropoloπki aspekt izloæbe sadræan u prikazu æivota vojnika na bojiπtu i civilnog stanovniπtva u domovini, povezanih humanom brigom za sudbinu malog Ëovjeka u vihoru Velikoga rata. Koriπtenjem interdisciplinarnog pristupa u kojem je sadræana suradnja svih struËnjaka, od autora izloæbe,

GLASNO I JASNO
kustosa pojedinih zbirki, dizajnera pa i muzejskog pedagoga, posjetitelju se omoguÊava uvid u djelovanje razliËitih Ëimbenika, uzroËno-posljediËno povezanih, u pokuπaju cjelovitog sagledavanja jednog povijesnog razdoblja u kontekstu svjetskih zbivanja i opÊeljudskih vrijednosti. Cilj je razumijevanje povijesnih Ëimbenika i procesa koji su posredno i doveli do demokratskih promjena u Europi i Hrvatskoj poËetkom devedesetih godina 20. stoljeÊa, zahvaljujuÊi kojima je potaknut interes za prezentaciju ove teme (Boroπak MarijanoviÊ, 2006:4).

PEDAGO©KI ASPEKTI NA IZLOÆBI DADOH ZLATO ZA ÆELJEZO
Odgojno-obrazovna uloga izloæbe, sadræana u idejnoj koncepciji, vizualizirana je i ispoljavana putem razliËitih oblika muzeografske prezentacije: od posjetitelju lako Ëitljivih i razumljivih tematskih legendi i povijesno kontekstualiziranih predmetnih legendi, preko zvuËnih efekata u funkciji oæivljavanja ratne stvarnosti, ali i kao medija u prenoπenju vjerodostojnih audio zapisa i izvadaka iz dokumenata, do multimedijalnih prezentacija i interaktivnih projekcija. Upotreba informacijske tehnologije na izloæbi odraz je danaπnjeg informatiËkog druπtva, a koristi se u svrhu interpretacije muzejskog sadræaja te pojaËavanja dojma i animiranja posjetitelja pri razgledavanju. Njima se na uËinkovit naËin prikazuju kompleksni sadræaji (npr. dokumentarni film Hrvatska politiËka scena u vrtlogu Prvoga svjetskog rata te interaktivne projekcije Svrstanosti zemalja u Prvome svjetskom ratu i Karta bojiπta 1914. - 1918. 3) ili omoguÊuje uvid u mnogo veÊi izbor istovrsne muzejske grae koja se u prostornom ograniËenju i klasiËnim naËinom izlaganja ne bi mogla tako efikasno prezentirati (tematske multimedijalne prezentacije fotografija). Multimedija takoer omoguÊuje i usmjerava posjetitelja na maksimalno iπËitavanje predmeta kao dokumenta. Tako se na primjer zumiranjem pojedinih detalja s dokumentarnih fotografija naglaπavaju odreeni kulturno-antropoloπki fenomeni æivota vojnika na bojiπnici
3 Posjetitelj dobiva pregled europskih bojiπta (istoËno, zapadno, balkansko i talijansko bojiπte) na kojima su se borili hrvatski vojnici s moguÊnoπÊu odabira i pokretanja animacijskog prikaza tijeka ratnih operacija na pojedinim bojiπtima od 1914. do 1918.

GLAS 41

GLASNO I JASNO
(poput odijevanja, higijene, razonode...). Koriπtenjem pokretnih ladica, scenografskih inscenacija (poput ËasniËkog radnog stola ili rova), simboliËnih instalacija (prikaz ærtava rata) i interpretativnog filma (Krojenje karte Europe) percipiranje se dinamizira, a posjetitelj angaæira u samostalnom otkrivanju i promiπljanju muzejskog sadræaja. Svi ovi navedeni sekundarni oblici muzeografske prezentacije prisutni na izloæbi nisu nametljivi u odnosu na originalni predmet, odnosno ne naruπavaju njegov integritet i primat, kao osnovnog izvora informacije i medija poruka. U tome se oËituje koncepcijski dobro osmiπljeno prostorno oblikovanje izloæbe, koje na izloæbi ima viπestruku komunikacijsku funkciju, od orijentacije posjetitelja na izloæbi i njene prohodnosti do kontekstualizacije i interpretacije muzejskog sadræaja. Osim πto je u muzeografskoj prezentaciji vidljivo prisutan pedagoπki aspekt, izloæba je popraÊena i posebno osmiπljenim pedagoπkim programima namijenjenima najavljenim πkolskim grupama i graanstvu. BuduÊi da je Muzej svojom vokacijom i sadræajem koji prezentira „prirodno“ usmjeren na ispunjavanje ciljeva odgojno-obrazovnih ustanova, programi su veÊinom namijenjeni potrebama najavljenih πkolskih grupa realiziranih u okviru struËnih vodstava i popratnih radionica. Kako uËenje u muzeju nudi iskustveno, dobrovoljno i osobno uËenje, za razliku od institucionalnog formalnog obrazovanja, realizacija izvanπkolske nastave u Muzeju omoguÊila je drugaËiji, neponovljivi pristup usvajanja πkolskog gradiva. Tema Prvoga svjetskog rata dio je redovitih πkolskih programa iz nastave povijesti 7. i 8. razreda osnovne πkole te 3. i 4. razreda gimnazije i 2. razreda strukovnih πkola, stoga su muzejski programi pedagoπko-didaktiËki prilagoeni upravo toj ciljanoj skupini posjetitelja, dakle djeci i mladima od 13 do 18 godina. Programi su realizirani na nekoliko naËina: u vidu struËnog vodstva kao osnovnom i najËeπÊem iskazu muzejsko-pedagoπkog rada na izloæbi, upotrebom razliËitih pedagoπkih oblika i metoda kao sekundarnog sredstva muzeografske prezentacije, zatim dodatnih radionica koje se odvijaju nakon razgledavanja izloæbe i radnih zadataka kojima se usmjerava samostalno razgledavanje izloæbe. Svi ti oblici dodatno pospjeπuju
42 GLAS

MUZEJSKA PEDAGOGIJA
oslobaanje i diseminaciju obrazovnog potencijala predmeta baπtine u svrhu boljeg razumijevanja njihovih poruka. U tome su posebno uËinkoviti pedagoπki oblici implementirani u muzeografski prikaz, jer poËivaju na principu „uËenja kroz igru“ kojim se djeci na zanimljiv i njima opipljiv naËin objaπnjava, ali i angaæira u percipiranju i samospoznavanju odreenih sadræaja. Koriπtenjem raznovrsnih komunikacijskih metoda i tehnika (od moguÊnosti dodirivanja predmeta do upotrebe multimedijalne prezentacije) muzejski sadræaj se dodatno interpretira i kontekstualizira u interaktivnom percipiranju. Tako je izloæbena cjelina u kojoj se predstavlja æivot vojnika na bojiπtu upotpunjena prikazom opreme vojnika na temelju prijepisa iz ratnog dnevnika domobranskog Ëasnika Stjepana Kolandera (Ëiji je original na izloæbi predstavljen u funkciji svjedoËanstva i osobne memorije) te upotrebom interaktivne metode hands-on u samostalnom pregledu replike teleÊaka (ruksak austrougarskog vojnika pjeπaka) i njegovog sadræaja u kojem se, izmeu ostalih naznaËenih nuænih potrepπtina, nalazi i jedna originalna vojniËka Ëuturica za vodu. Multimedijalna projekcija bijele golubice, koja vizualno izranja iz simboliËke instalacije prikaza ærtava Prvoga svjetskog rata, koriπtena je u svrhu emocionalnog angaæiranja posjetitelja u introspektivnom promiπljanju o ljudskim patnjama, stradanjima i (ne)smislu rata opÊenito. Dok se u sagledavanju neposrednih posljedica rata s dræavnopravnog aspekta, u kojem je stubokom promijenjena politiËka karta Europe po diktatu zemalja pobjednica rata, posjetiteljima kroz igru, slaganjem didaktiËke puzzle-karte, ukazuje na geografsko-politiËki kontekst Europe prije i nakon rata. Pritom se posebno, uz vodstvo struËnog vodiËa, razmatra poloæaj hrvatskih zemalja koje su se nakon raspada pobijeene AustroUgarske Monarhije i nakon kratke uspostave Dræave Slovenaca, Hrvata i Srba naπle u novoj dræavnopravnoj zajednici Kraljevini (Kraljevstvu) SHS. Druπtveni aspekt rata predstavljen je simboliËnim oæivljavanjem humanitarne akcije „Ratna spomen lipa“ kojom su graani prikupljali pomoÊ za siroËad i udovice rata. Ovaj pedagoπki oblik djelomice sadræi odlike metode oæivljene povijesti (tehnika sudjelovanja) jer

MUZEJSKA PEDAGOGIJA

GLASNO I JASNO

Multimedijalna instalacija simboliËkog prikaza Ærtava Prvoga svjetskog rata potiËe posjetitelja na introspektivno promiπljanje poruka izloæbe Zakucavanjem ËavliÊa u deblo lipe posjetitelja se na iskustveni naËin upoznaje s jednom od mnogobrojnih humanitarnih akcija koje su se provodile tijekom Prvoga svjetskog rata

Upoznavanje s opremom vojnika na bojiπtu pomoÊu replike teleÊaka i koriπtenjem hands on metode Scenografska inscenacija ËasniËkog radnog stola na kojem se projicira interaktivna karta bojiπta 1914. - 1918. s pokretnom ladicom

GLAS 43

GLASNO I JASNO
posjetitelja upoznaje s povijesnim dogaajem putem djelomiËne rekonstrukcije akcije, zabijanjem ËavliÊa u deblo lipe, ali u svrhu prisjeÊanja i odavanja poËasti svim poginulim i stradalim vojnicima u ratu s porukom da ovakvi dogaaji ostanu dio proπlosti. Koriπtenje radnih zadataka, primjerenih i prilagoenih uËenicima, metoda je koja na vrlo uËinkovit i zanimljiv naËin omoguÊuje samostalno razgledavanje ili, bolje reËeno, istraæivanje izloæbe, fokusirajuÊi paænju na sam muzejski predmet. Radna biljeænica, koja je realizirana u okviru pedagoπkog programa „Iznenaenja iz proπlosti“4, svojevrsni je vodiË po izloæbi za djecu i mlade, ali i koristan pedagoπko-didaktiËki priruËnik uËiteljima povijesti u obradi teme Prvoga svjetskog rata, upotrebljiv i nakon izloæbe. Drugi vid pedagoπkih aktivnosti ostvarenih na izloæbi predstavljaju posebno organizirane pedagoπke radionice koje sluæe kao nadopuna struËnom vodstvu u svrhu kreativnog izraæavanja i usvajanja izloæbenog sadræaja. Njima se takoer mogu predstaviti i one teme koje na izloæbi nisu posebno istaknute ili predstavljene, kao πto je tema knjiæevnosti i Prvoga svjetskoga rata, a doprinose cjelovitosti prikaza tematike. Upoznavanje s djelima hrvatskih knjiæevnika, koji su ili sami bili sudionici rata5 ili koji evociraju6 to ratno vrijeme, uËenicima se proπiruje kontekst i perspektiva sagledavanja tematike kroz subjektivni doæivljaj rata. Tu ulogu imaju i ratne dopisnice s bojiπta predstavljene na izloæbi, u Ëijoj su formi uËenici, stavljajuÊi se u vremenski kontekst rata, izrazili svoje vienje i dojmove nakon razgledavanja izloæbe. Radionicom se na taj naËin dobila povratna informacija o prijemljivosti i razumijevanju poruka izloæbe. Pedagoπki programi namijenjeni graanstvu7, u smislu nenajavljenog, pojedinaËnog posjeta u Muzej usmjere4 Program kojim je Muzej sudjelovao u 12. muzejsko-edukativnoj nagradnoj igri „Iznenaenje“ u organizaciji Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskoga muzejskog druπtva povodom Meunarodnog dana muzeja, 18. svibnja 2007. 5 Miroslav Krleæa u zbirci novela Hrvatski bog Mars (1947). 6 Ivan Goran KovaËiÊ u zbirci novela Dani gnjeva (1936) i pjesmi OËina kolajna u Ognji i roæe (1945) te Dragutin TadijanoviÊ u pjesmama Dopisnica na ratiπte i Mladeæ domovini u zbirci Dani djetinjstva (1937). 7 Programi su bili organizirani povodom obiljeæavanja Meunarodnog dana muzeja, 18. svibnja 2007. na temu Muzeji i univerzalna baπtina.

MUZEJSKA PEDAGOGIJA

Koriπtenjem „pokretnih ladica“ i rjeπavanjem radnih zadataka potiËe se na aktivno i samostalno istraæivanje izloæbenog sadræaja.

ni su na uspostavljanje suradnje i poticanje interaktivnijeg odnosa izmeu Muzeja i druπtva, kako bi razumjeli svrsishodnost muzejskog djelovanja. Susreti graana s kustosima Muzeja u svrhu prikupljanja grae Prvoga svjetskog rata, primjer je kako muzej putem izloæbe ispunjava svoju druπtvenu funkciju. Na temelju saznanja da je rat ostavio traga u gotovo svakoj hrvatskoj obitelji, u kojem je na dalekim europskim bojiπtima svoje æivote ostavilo oko sto devedeset tisuÊa vojnika (regrutiranih s podruËja hrvatskih zemalja i BiH), graani su pozvani da zavire u svoje obiteljske albume i ostavπtine te da grau donesu na

44 GLAS

MUZEJSKA PEDAGOGIJA
uvid u muzej gdje Êe im kustosi dati struËno miπljenje pri determinaciji materijala. Svrha akcije je potaknuti posjetitelje na istraæivanje povijesti vlastite obitelji, te na prikupljanje grae s namjerom da se sadræajno upotpune zbirke Muzeja. Vojna tematika izloæbe dodatno je aktualizirana pedagoπkim programom kojim su u postavu izloæbe predstavljane odabrane vojne odore Oruæanih snaga Republike Hrvatske. Program, realiziran u suradnji s Vojnim muzejom Ministarstva obrane Republike Hrvatske od 18. svibnja do 1. srpnja 2007, omoguÊio je posjetiteljima da se upoznaju s izgledom razliËitih vrsta suvremenih hrvatskih vojnih odora te da razgledaju izloæbu uz vodstvo vodiËa odjevenih u ËasniËke sluæbene odore Hrvatske vojske. Cilj ove implementacije u povijesnu izloæbu je posjetiteljima ukazati na kontinuitet vojne povijesti Hrvata i ostvarenu viπestoljetnu teænju hrvatskoga naroda za samostalnom dræavom. S druge strane æeljelo se podsjetiti javnost na sakupljaËku djelatnost Muzeja, u svrhu obogaÊivanja muzejskih zbirki novim akvizicijama te vrednovanja i oËuvanja suvremenih svjedoËanstava kao dio nacionalne materijalne baπtine za buduÊe naraπtaje. Na temelju iscrpnog prikaza raznovrsnih naËina i oblika pedagoπkog djelovanja koriπtenih na izloæbi Dadoh zlato za æeljezo moæemo zakljuËiti da se ova tematska, interpretativna izloæba moæe okarakterizirati i kao intePosjetiteljima se kroz igru, slaganjem puzzle-karte, ukazuje na geografsko-politiËki kontekst Europe prije i nakon rata

GLASNO I JASNO
raktivno dinamiËna izloæba u kojoj se ostvaruje dijalog s posjetiteljem (MaroeviÊ, 1993:241). Vaænost, uloga i svrha upotrebe pedagoπkog pristupa kao integrativnog dijela muzejske izloæbe, koji se promiπlja veÊ u idejnoj koncepciji izloæbe, na zoran je naËin iskazana u njenom uvodnom dijelu. Putem kljuËnih eksponata (reljefi nepoznatog hrvatskog domobrana i Svetozara BorojeviÊa kao najviπe rangiranog hrvatskog Ëasnika), muzeografskih rekonstrukcija (rov, transportna kola) te angaæiranjem posjetitelja u oæivljavanju humanitarne akcije (Ratna spomen lipa) saæeta je osnovna ideja izloæbe: upoznati posjetitelja sa sudbinom „malih“ i „velikih“ ljudi u vihoru jednoga rata, u kojem je uza sve strahote razaranja i ljudskih patnji prisutna i ona humana strana s porukom da je ljudski æivot najdragocjeniji, a oËuvanje mira imperativ svima nama. Izloæba Êe ovu istu poruku prenositi i u Muzeju Slavonije u Osijeku gdje Êe poËetkom svibnja 2008. biti prezentirana, ali na nov i drugaËiji naËin, uspostavljajuÊi i ostvarujuÊi neponovljive komunikacijske odnose izmeu predmeta baπtine, prostora i posjetitelja. Literatura: Boroπak MarijanoviÊ, J. Dadoh zlato za æeljezo. vodiË po izloæbi. Zagreb. 2007. MaroeviÊ, I. Uvod u muzeologiju. Zagreb. 1993.

GLAS 45

GLASNO I JASNO

SUGLASJA

KARLOVA»KI LEKSIKON
DRAÆENKA POLOVIΔ

redinom oæujka, nakon gotovo dvije godine rada, priveden je kraju veliki projekt izrade KarlovaËkog leksikona. Uz potporu Gradskog poglavarstva Karlovca, izdavaËi su „©kolska knjiga“ i „Naklada Leksikon“, a suizdavaËi Gradski muzej Karlovac i Gradska knjiænica „Ivan Goran KovaËiÊ“. Glavni urednik je leksikograf Ivan Ott, a uz uæu redakciju u kojoj su Zvonimir Gerber, Milan Kruhek, Draæenka PoloviÊ, Radovan RadovinoviÊ i Miro ©krgatiÊ, u njegovoj izradi sudjelovalo je 30-ak struËnjaka iz razliËitih podruËja, uglavnom KarlovËana, meu kojima su B. KovaËeviÊ, T. i G. MajetiÊ, N. PeriÊ, T. HorvatiÊ, Z. ©vegar, Lj. ©Ëedrov, J. ViπniÊ, M. »aiÊ, M. ©antiÊ, A. ©krtiÊ, B. Vrga, S. KoËevar, M. ButkoviÊ i mnogi drugi. Meu nekolicinom gradskih leksikona koji su objavljeni u posljednje vrijeme (Petrinja, Sisak, Vinkovci) KarlovaËki leksikon se u hrvatskoj leksikografiji izdvaja kao prvi pokuπaj izrade municipalnog leksikona koji nastoji obuhvatiti sve segmente grada koje je bilo moguÊe leksikografski zabiljeæiti: osobe, institucije i zbivanja, gradsku povijest, geografiju, druπtva, kvartove (s kartama), glavne ulice i trgove, prigradska naselja, djelatnosti, politiku, sport, kulturu, religiju, gospodarstvo, tvrtke i razliËite manifestacije gradskog æivota. Kao zasebne cjeline Leksikon donosi povijesnu kronologiju grada, od njegova osnutka do danas, kao i najvaænije statistiËke podatke, a kao svojevrsni leksikografski kuriozitet valja naglasiti da su, osim istraæivanjima i Ëinjenicama, pojedine natuknice ilu46 GLAS

S

strirane citatima knjiæevnih djela i novinskih Ëlanaka koji ih tematiziraju, πto mu daje dodatni πarm i zaviËajnu dimenziju. U tom smislu, kako istiËe glavni urednik, KarlovaËki leksikon bi trebao biti doprinos jaËanju identiteta grada, poticaj njegovoj urbanoj samosvijesti i otkrivanju vlastite vaænosti. U modernoj i bogatoj grafiËkoj i likovnoj opremi leksikografski je obraeno oko 3 200 natuknica (Ëlanaka) na 677 stranica, ilustriranih s oko 2 000 ilustracija (starih i aktualnih karata, reprodukcija dokumenata, arhivalija, umjetniËkih djela, starih i aktualnih fotografija, portreta, od kojih su neki pravi rariteti). Leksikon je tiskan u 3 000 primjeraka, formata 17 x 24 cm, cijena mu je 490 kuna i moæe se kupiti u knjiæari “©kolske knjige” u Karlovcu, RadiÊeva 7.

SUGLASJA

GLASNO I JASNO

VOJNO-TEHNI»KI MUZEJ LE©ANY
RUÆICA STJEPANOVIΔ

A

ktivnosti oko ureenja prostora na Turnju i zbrinjavanja zbirke Domovinskog rata nastavljene su i proteklih mjeseci. RijeË je o vrlo sloæenim poslovima u kojima nam iskustva drugih srodnih muzeja mogu biti dragocjena. Tijekom 2007. godine uspostavljena je suradnja sa Vojno-tehniËkim muzejom »eπke Republike. U prosincu 2007. godine dio Ëlanova radnog povjerenstva za izradu prijedloga ureenja prostora na Turnju posjetio je ovaj muzej. Vojno- tehniËki muzej dio je Vojno-povijesnog instituta u Pragu. Institut je u nadleænosti glavnog stoæera oruæanih snaga »eπke Republike. ZadaÊa instituta je definirana zakonom: trajno i svrsishodno prikupljanje pisanih i materijalnih ostataka povezanih s povijeπÊu vojske, struËno zbrinjavanje fondova i zbirki, istraæivaËki rad i prezentacija putem izloæbi, izdavaËke djelatnosti, seminari i sl. U sastavu Instituta djeluju muzeji: Vojni muzej Æiækov, Zrakoplovni muzej Kbely, izloæba u kuli Mihulka u Pragu i Vojno-tehniËki Leπany. Vojno-tehniËki muzej je od 1996. godine smjeπten u Leπanima, u nekadaπnjim vojnim objektima. Sadræajno ovo je jedna od najreprezentativnijih zbirki vojne tehnike u svijetu. ZnaËajem i autentiËnoπÊu istiËu se ËehoslovaËka vojna transportna vozila iz perioda 1918 - 1939. godine i topovi tvornice ©koda. Na stalnom postavu muzeja predstavljeno je viπe od 350 tenkova, topova, oklopnih vozila, pjeπadijskih vozila, motocikala. Izloæeni predmeti i popratne legende daju povijesni prikaz razvoja vojne tehnike od 1890. godine do danas. Izloæbe je postavljena prema kronoloπkom naËelu unutar kojeg su, gdje je to bilo moguÊe, izdvojene tematske cjeline npr. “Sudetska bitka 1945.“; zatim “90. obljetnica postojanja i razvoja Korpusa veze Ëeπke vojGLAS 47

GLASNO I JASNO
ske 1917- 2007“. Muzej je za posjete otvoren od lipnja do rujna. Najatraktivnije dogaanje koje okupi viπe desetina tisuÊa posjetitelja je vikend prezentacije tehnike u prostoru na poligonu, tzv. Areni, uz sudjelovanje posjetitelja. Dio prostora nekadaπnje vojarne iskoriπten je za deponiranje vojne tehnike koja nije izloæena u stalnom postavu, i za restauratorsku radionicu. Muzej ostvaruje suradnju s vojnim muzejima iz cijelog svijeta.

SUGLASJA
Naπ posjet Vojno-tehniËkom muzeju Leπany protekao je u izuzetno ugodnoj atmosferi, usprkos hladnom vremenu, zahvaljujuÊi toploj dobrodoπlici naπih domaÊina brigadiru Jaromíru Skákalu, izaslaniku obrane pri Veleposlanstvu »eπke Republike u Republici Hrvatskoj i dr. Peteru Holyju kustosu Vojno-tehniËkog muzeja Leπany.

48 GLAS

SUGLASJA

GLASNO I JASNO

OSNOVNA KONCEPCIJA STALNOG POSTAVA SAKRALNE ZBIRKE U FRANJEVA»KOM SAMOSTANU U KARLOVCU
MARINKA MUÆAR, KONZERVATORSKI ODJEL U KARLOVCU

F

ranjevaËki samostan i crkva Presvetog Trojstva najstariji su zidani objekti nekadaπnje karlovaËke tvrave. U tkivu kompleksa najstarija je crkva Sv. Trojstva, ucrtana na karti tvrave iz 1579. godine, a u razdoblju od 350 godina moæemo pratiti graevinske faze samostana, koji je u cijelosti zatvorio urbano projektirani blok krajem 18. stoljeÊa. Koncentracija domaÊih cehovskih majstora graditeljske struke opaæa se nakon postupnog preuzimanja grada pod civilnu upravu Magistrata nakon 1777. godine, kad Karlovac postaje kulturno-prosvjetni centar i srediπte stvaralaËkih snaga regije. U zavrπnoj fazi oblikovanja crkve i samostana cjelokupni posao preuzima karlovaËki fortifikacijski maj-

stor Josip Stiller. Najprije je za potrebe gimnazije 1786. godine izgraen drugi kat samostana s uËionicama, koji je obuhvaÊao jugoistoËno i sjeveroistoËno krilo, s posebnim ulazom kao zasebna organizacijska cjelina. Prestankom rada gimnazije 1883. godine, prostor koriste franjevci, da bi isti poslije Drugoga svjetskog rata bio naseljen stanarima. Povodom 400. obljetnice Karlovca, eminentni struËnjaci (fra Paπkal Cvekan, dr. –urica CvitanoviÊ, dr. Doris BariËeviÊ, dr. Ivo LentiÊ, dr. fra Vatroslav Frkin) sustavno su zapoËeli prouËavati svekoliku materijalnu grau, buduÊi da crkva i samostan, zajedno s inventarom, Ëine slojeviti presjek religijskih, kulturno-povijesnih i likovnih vrijednosti neophodnih za spoznaju franjevaËkog kulturnog kruga,

Galerija slika

GLAS 49

GLASNO I JASNO

SUGLASJA
projektna dokumentacija s ciljem da se u cijelosti prezentira izvorni barokni prostor gimnazije koju su vodili franjevci. Osloboen svih naknadnih prigradnji, povijesni prostor od 420 m2 „L“ tlocrta, koji se sastoji od πest uËionica, kuÊne kapelice i zbornice povezanih meusobno i samostanskim hodnikom, utjecao je na promiπljanja o buduÊoj koncepciji izloæaka sakralne umjetnosti, uz zadovoljavanje osnovnih uvjeta pohrane, Ëuvanja i obrade umjetniËkih predmeta. Stoga je izloæbeni prostor podijeljen na cjeline: Galerija, Riznica, Samostanska kapela, Bratovπtine i franjevci te Franjevci u nastavnom i prosvjetiteljskom radu. Izbor od 214 izloæaka sastavljen je od 51 slike, 18 skulptura, 65 liturgijskih metalnih predmeta, 16 predmeta od tekstila i oko 64 knjige (autor izbora i obrade zbirke o πkolstvu je dr. fra Vatroslav Frkin). Izlaganje pojedinih cjelina uvjetovano je tlocrtnom dispozicijom i moÊi Êe se didaktiËki koristiti u nastavnim procesima srednjih i viπih πkola. S obzirom na izrazite likovne, kulturno povijesne i umjetniËke vrijednosti izloæaka srednjoeuropskog kruga u razdoblju baroka, te utjecaja na regionalnu sredinu, autori su se opredijelili za klasiËan pristup u eksplikaciji, koji je bio odreen i ambijentom povijesnog prostora. Izloæak postaje osobnost i njemu je podreena muzejska oprema (vitrine i police bez suviπnih detalja), osnovna legenda i rasvjeta. U jugoistoËnom krilu koje se sastoji od tri meusobno povezane prostorije smjeπtena je Galerija. Ovdje su izloæena djela baroknih slikara i njihovih sljedbenika, te je vidljiv njihov utjecaj na domaÊe majstore tijekom 19. stoljeÊa. BuduÊi da je centralna prostorija ujedno i ulazni prostor u galeriju, u njoj su izloπci baroknih oltarnih pala iz crkve Sv. Trojstva, atribuiranih slikara, Valentina Metzingera, Andreasa Herrleina i Leopolda Layera, koje Ëine okosnicu slikarstva u karlovaËkom franjevaËkom samostanu. KarakteristiËna meka obrada likova s jakim svjetlosnim efektima rezultat su ljubljanskog kruga majstora koji se jednako koriste u baroknom razdoblju ekspresijom sjevera i crtaËkom lakoÊom talijanskih majstora. Manja prostorija lijevo od ulaza, izduæenog pravokutnog tlocrta koja podsjeÊa na samostansku Êeliju, odreena je za izlaganje slika nepoznatih slikara franjevaËkog kruga koji su radili u samostanu i oplemenili prostorije samostanskih soba. Ovim baroknim slikama zajedniËka je izrazita narativnost sa æivom gestikulacijom likova u koloristiËki skladnim pejzaæima, a tematski su posveÊene æivotu, radu i Ëudima Sv. Franje. U istoj

Pokaznica, detalj

koji je tijekom povijesti prenosio znanja i vjeπtine na mlae naraπtaje i aktivno sudjelovao u druπtvenom i kulturnom æivotu grada. Istraæivanja pokretnog inventara rezultirala su izloæbom sakralne zbirke samostana 1987. godine na drugom katu, u nepovezanim prostorima, buduÊi da su stanari koristili 60% ukupne povrπine katnog prostora. U nekoliko navrata crkva i samostan su bili granatirani tijekom Domovinskog rata πto je potaklo struku da prilikom obnove primijene aktivnu zaπtitu s ciljem funkcionalnih koriπtenja prostornih vrijednosti slijedeÊi povijesni graditeljski slijed izvornih namjena. Kako je prostor drugog kata bio u javnoj funkciji s izdvojenom komunikacijom, struka je predloæila da se isti koristi za muzejsku prezentaciju na πto su pristali franjevci, a uz podrπku gradskog poglavarstva stanari su bili iseljeni tijekom 1998. godine. Iste godine bila je izraena
50 GLAS

SUGLASJA

GLASNO I JASNO

Kip sv. Nikola

prostoriji izloæena su i dva portreta najpoznatijih franjevaËkih filozofa, mistika i teologa, sv. Bonaventure i Ivana Duns Scota. U prostoriji desno od ulaza izloæena su djela veÊinom nepoznatih autora, a sveci, zagovornici franjevaca, ikonografski i kronoloπki slijede stilska razdoblja 19. stoljeÊa, od kojih istiËemo Poklonstvo pastira, kvalitetan rad iz razdoblja baroknog klasicizma, te bidermajersku sliku sv. Barbare. Od karlovaËkih slikara izloæena je slika sv. Valentina koju je za franjevaËki samostan naslikao Fridrih HamerliÊ, prvi uËitelj Vjekoslava Karasa. Slika je od izuzetne kulturno-povijesne vrijednosti buduÊi da je na njoj prikaz crkve Majke Boæje Snjeæne u Kamenskom, kao dragocjen podatak o izgledu crkve s poËetka 19. stoljeÊa. HodniËkim prostorom posjetitelj ulazi u sjeveroistoËno krilo riznice u kojem su u prve dvije prostorije izloæene vrijednosti crkvenog posua, relikvijara, pacifikala, svijeÊnjaka,

V. Metzinger: sv. Juraj ubija zmaja

kuÊnih oltariÊa, kriæeva, skulptura i misnog ruha u razdoblju od 17. do 20. stoljeÊa, πto ukazuje na znaËajan doprinos proæimanja stilskih utjecaja majstora sjeverne NjemaËke i BeËa na domaÊe obrtnike i pozlatare, prateÊi ih kronoloπki i stilski. Stoga su u prvoj prostoriji u samostojeÊim vitrinama izloæeni predmeti iz baroknog razdoblja kao πto su kanonske tablice, kadionica i procesijski kriæ izraeni od srebra, i relikvijari izraeni od pozlaÊenog srebra. Nasuprot ulaza skupina predmeta koja se sastoji od pozlaÊenih kaleæa i pokaznice (rad augzburπkog zlatara Jacoba Wildta) kao i izloπci kazula, postavljeni su u suodnos adoracije
GLAS 51

GLASNO I JASNO
izloæenom slikom Slavljenja svete Euharistije (slikara Karla Zieglera iz 1752. god.) i skulpturama anela adoranta (rad fra Aleksa Rivalte iz 1775. godine). U drugoj prostoriji nastavlja se slijed izloæaka crkvenog posua, relikvijara i pacifikala postavljenih u zidne vitirne iz razdoblja 19. i 20. stoljeÊa. Grupa neostilskih moÊnika u obliku pokaznica ili pak bidermajerski moÊnik u obliku slike, ukraπen perlicama i stakalcima, radovi su domaÊih majstora nastanjenih u Karlovcu. Od izloæaka u toj prostoriji izdvajamo komplet s pluvijalom i biskupskom mitrom, pozlaÊenim kalupom za izradu hostija te kuÊnim oltariÊem Madone s djetetom. Iz prostora riznice, kao i iz hodniËkog dijela, ulazi se u izvorno usku izduæenu prostoriju koja Êe biti ambijentalno opremljena kao „kuÊna kapela“, buduÊi da su i gimnazijski uËenici vjerojatno imali prostor za molitvu. Nasuprot ulazu iz hodnika postavljen je kuÊni oltar s Pietom u staklenom ormariÊu iz razdoblja oko 1763. godine (rad fra Aleksa Rivalte) s odlikama razvijenog baroka. Kriæni put sjevernjaËke provenijencije s izrazitom ekspresijskom postavom likova iz 18. stoljeÊa, te svijeÊnjaci iz istog razdoblja, kao i neostilsko klecalo, potiËu na kontemplativnost u zadanom prostoru. KuÊna kapela Ëini poveznicu izmeu tema posveÊenih crkvenoj umjetnosti i bratovπtina u gradu Karlovcu.

SUGLASJA

Predmeti samostanske zbirke

Iz arhivskih dokumenata poznato je da su od 17. do 19. stoljeÊa s franjevaËkim samostanom bile povezane bratovπtine koje se javljaju kao donatori oltara za crkvu Sv. Trojstva, na odreene dane sluæile su se mise, a sudjelovali su u procesijama sa zastavama svojih nebeskih zaπtitnika. Stoga istiËemo izloπke crkvenih zastava koje su izradili karlovaËki slikari u drugoj polovici 19. stoljeÊa za cehovsku udrugu graditelja, stolara, zidara i tesara, svjeÊara, licitara i slikara, a nepoznati majstori oslikali su procesijske zastave karlovaËke graanske garde i druπtva sv. Vjekoslava.U istom prostoru bit Êe izloæena oleografija sv. Δirila i Metoda koja se nosila u procesiji u povodu proslave 1000 godina hrvatskog kraljevstva. Iz samostanskog hodnika ulazilo se u zasebnu prostoriju zbornice koju je oslikao D. Inkiostri, a sada je namijenje52 GLAS

na izloπcima posveÊenim πkolstvu. BuduÊi izbor pisanog materijala povjeren je dr. fra Vatroslavu Frkinu, koji Êe izuzetno vrijednim i raritetnim knjiπkim izloπcima prikazati edukacijske spoznaje u razvoju πkolstva kroz 300 godina. U samostanskom hodniku uvodnim legendama pojasnit Êe se gore navedene teme, a na kraju hodnika je postavljen izloæak jedinog saËuvanog vitraæa iz 1894. godine iz crkve Sv. Trojstva, buduÊi da su preostali stradali tijekom Domovinskog rata. Kako su samostanske sobe, hodnici i sakristijski prostor bile prve Ëuvaonice umjetnina, izloæbeni prostor s izloπcima religijskog sadræaja pokazuje umijeÊe majstora raznih struka, a posjetitelja upoznaju s materijalnom i duhovnom kulturom stvaranom u gradu i za grad.

STRU»NO USAVR©AVANJE

GLASNO I JASNO

RADIONICA O PREVENTIVNOJ ZA©TITI I KONZERVACIJI FOTOGRAFSKOG MATERIJALA U ARHIVU „TO©O DABAC“ U ZAGREBU
RUÆICA STJEPANOVIΔ

F

otografija je izrazito osjetljiv materijal podloæan promjenama i zahtijeva posebnu brigu i postupke Ëuvanja. Gradski muzej Karlovac Ëuva vrijednu zbirku starih fotografija. Kako bi se zbirka kvalitetno zaπtitila potrebna je stalna struËna edukacija osoblja o naËinima zaπtite fotografskog materijala. U utorak, 5. veljaËe 2008. godine kustosi Galerijskog i Povijesnog odjela sudjelovali su u radionici o preventivnoj zaπtiti i konzervaciji fotografskog materijala u Arhivu „Toπo Dabac“ u Zagrebu. Zbirka koju Ëuva ovaj Arhiv smatra se jednom od najcjelovitijih zbirki te vrste u svijetu. U Arhivu se nalazi viπe od 200 000 negativa, 2 000 autorskih poveÊanja, vrijedna fotografska oprema i bogata knjiænica. Arhiv je 2002. godine upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Zbirku je 2006. godine otkupio Grad Zagreb i predao na skrb Muzeju suvremene umjetnosti. Voditelj radionice, Petar Dabac, fotograf, izvanredni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani, sudionicima radionice prenio je vlastita saznanja o prostornim uvjetima za Ëuvanje fotografskog materijala (temperatura, svjetlost, relativna vlaga), preporuËenom namjeπtaju i opremi za Ëuvanje (ormari, zaπtitne kutije, zaπtitne vreÊice) te naËinima rukovanja fotografskim materijalom. Nakon izlaganja sudionici radionice razmijenili su iskustava iz prakse, nakon Ëega je prikazan dokumentarni film Izgubljena formula Janeza Puhara, o slovenskom sveÊeniku i zaljubljeniku u fotografiju. Janez Augustin Puhar (1814-1864) izumitelj je puharotipije, fotografskog postupka izrade fotografije na staklu koji do danas, uz sve moguÊnosti suvremene tehnike, nitko nije uspio ponoviti.

Dagerotipija obitelji Riester, inv. oznaka P-538-1

GLAS 53

GLASNO I JASNO

STRU»NO USAVR©AVANJE

STRU»NO PUTOVANJE U LIKU U ORGANIZACIJI HRVATSKOG MUZEJSKOG DRU©TVA
RUÆICA STJEPANOVIΔ I ANTONIJA ©KRTIΔ

rvatsko muzejsko druπtvo organiziralo je jednodnevno struËno putovanje u Liku u petak, 28. rujna 2007. godine, kojem su se prikljuËili kustosi Galerijskog i Povijesnog odjela naπeg muzeja. Cilj putovanja bio je doæivjeti ponovno oæivljenu Liku posjetom odabranim objektima u kojima na suvremen naËin komuniciraju i revaloriziraju se prirodne, povijesne i kulturne vrijednosti ovoga prostora. U Brinju smo vidjeli jedan od najljepπih kasnogotiËkih sakralnih prostora u Hrvatskoj, nedavno obnovljenu dvokatnu kapelu u utvrdi Sokolac. U Parku prirode Velebit posjetili smo Krasno, gradiÊ u kojem od 1765. godine djeluje najstarija πumarija u Hrvatskoj,

H

uvelike zasluæna za oËuvanost prirodnih visokih πuma sjevernog Velebita, a gdje je na jubilej ©umarije 2005. godine otvoren stalni postav prvog πumarskog muzeja u Hrvatskoj. Nakon razgledavanja stalnog postava zaviËajnog Muzeja Gacke u OtoËcu, posjetili smo jedan od obliænjih dobro oËuvanih Mitreja. Ljepotu Gacke i ljubav koju prema njoj osjeÊaju GaËani, u punom sjaju doæivjeli smo u Majerovom mlinu obnovljenom 2003. godine. U ovom, svojevrsnom ekomuzeju, posjetitelju se uz umirujuÊi zvuk sporog okretanja mlinskog kamena nudi okrijepa: malinarski kruh, domaÊa rakija i med.

54 GLAS

S RAZGLASA

GLASNO I JASNO

PRAVILNIK O UVJETIMA I NA»INU UVIDA U MUZEJSKU GRA–U I MUZEJSKU DOKUMENTACIJU GRADSKOG MUZEJA KARLOVAC
TEMELJNE ODREDBE
»lanak 1. Pravilnikom o uvjetima i naËinu uvida u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju Gradskog muzeja Karlovac (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ureuje se meusobna prava i obveze Gradskog muzeja Karlovac (u daljnjem tekstu: Muzej) i vanjskih korisnika u postupku uvida u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju, uvida u pohranjenu muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju, kao interni meusobni uvjeti uvida u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju struËnog muzejskog osoblja unutar Muzeja. »lanak 2. Muzejska graa i muzejska dokumentacija Muzeja πtiti se kao kulturno dobro primjenom propisa o zaπtiti kulturnih dobara. Zaπtita kulturnog dobra je provedba mjera zaπtite pravne i struËne naravi odredbama Zakona o zaπtiti i oËuvanju kulturnih dobara, a sukladnih pravilima konzervatorske struke sa svrhom uspostavljanja uvjeta da kulturna dobra prema svojoj namjeri i znaËenju sluæe potrebama pojedinaca i opÊem interesu. »lanak 3. Muzejska graa i muzejska dokumentacija daje se na uvid radi njezine znanstvene i struËne obrade, izlaganja, objavljivanja i u publicistiËke svrhe, za potrebe nastave i u druge opravdane svrhe. »lanak 4. Uvid u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju obuhvaÊa: pregled muzejske grae i muzejske dokumentacije, izradu preslika i presnimka izvornika sa svrhom daljnje struËne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja. »lanak 5. Muzej je duæan, sukladno odredbama ovog Pravilnika, omoguÊiti uvid i u pohranjenu muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju svim zainteresiranim osobama. Muzej je duæan, sukladno odredbama ovog Pravilnika, omoguÊiti uvid i u pohranjenu muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju svim zainteresiranim osobama ako drukËije nije ugovoreno ugovorom o pohrani muzejske grae i muzejske dokumentacije ili posebnim propisom. »lanak 6. Uvid u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju, koji ima za svrhu njezino koriπtenje u komercijalne svrhe, ureuje se posebnim ugovorom izmeu Muzeja i zainteresirane strane, sukladno opÊim aktima Muzeja i posebnim propisom.
GLAS 55

GLASNO I JASNO
II. UVID U MUZEJSKU GRA–U I MUZEJSKU DOKUMENTACIJU
1. Prava i obveze Muzeja »lanak 7.

S RAZGLASA

Muzejska graa i muzejska dokumentacija daje se u pravilu na uvid u obliku preslika i snimaka. Muzej je duæan na zahtjev vanjskog korisnika dati na uvid muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju u obliku preslika i snimaka. Ukoliko preslici ili snimke ne postoje, Muzej je duæan na zahtjev i troπak vanjskog korisnika, uz prethodno odobrenje ravnatelja Muzeja, organizirati snimanje izvorne grae i muzejske dokumentacije. »lanak 8. Izvorna muzejska graa i muzejska dokumentacija moæe se dati na uvid samo ako oËuvanost muzejske grae to dopuπta i ako to zahtijeva struËna i znanstvena metoda rada. »lanak 9. Muzejska graa i muzejska dokumentacija moæe se dati na uvid samo u prostorijama Muzeja uz uvijete primjerenog tehniËkog osiguranja muzejske grae i muzejske dokumentacije uobiËajene za izloæbene prostore i Ëuvaonice, uz obavezno prisustvo zaposlenika Muzeja, radi njezine zaπtite od svakog eventualnog ugroæavanja, kao svake druge eventualne neovlaπtene uporabe. »lanak 10. Muzej je obvezan voditi evidenciju vanjskih korisnika. Evidencija vanjskih korisnika vodi se na ustrojbenoj jedinici za struËno-muzeoloπke poslove Muzeja, abecednim redom imena i prezimena korisnika, odnosno abecednim redom koriπtene muzejske grae i muzejske dokumentacije. Evidenciju vanjskih korisnik vodi voditelj zbirki Muzeja. »lanak 11. Ravnatelj Muzeja moæe privremeno uskratiti uvid u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju vanjskom korisniku. Ravnatelj Muzeja moæe privremeno uskratiti uvid u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju iz stavka 1. ovog Ëlanka u sluËaju ako je oπteÊena, ako je na struËnoj obradi ili je veÊ na uvidu kod vanjskog korisnika. »lanak 12. Ravnatelj Muzeja odbit Êe zahtjev za uvid u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju osobi za koju mu je poznato da je protiv nje podnesena prijava zbog radnji koje su dovele do oπteÊenja, uniπtenja ili gubitka muzejske grae i muzejske dokumentacije ili je podnesena prijava, pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak.

56 GLAS

S RAZGLASA

GLASNO I JASNO
»lanak 13.

Ravnatelj Muzeja obvezan je podnijeti kaznenu prijavu nadleænom tijelu protiv osobe koja muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju namjerno oπteti, izobliËi, uniπti ili uËini neupotrebljivim, ako ju prisvoji ili pokuπa otuiti. OπteÊivanje, uniπtenje, otuivanje ili pokuπaj otuivanja muzejske grae i muzejske dokumentacije kazneno je djelo prema odredbama Kaznenog zakona RH. 2. Prava i obveze vanjskih korisnika »lanak 14. Vanjski korisnici imaju pravo uvida u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju Muzeja. Uvid u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju vanjski korisnik ostvaruje podnoπenjem pisanog zahtijeva na posebnom obrascu koji sastavni dio ovog Pravilnika. »lanak 15. Ravnatelj Muzeja daje odobrenje za uvid u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju ako je moguÊe odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnoπenja zahtjeva. »lanak 16. Odobrenje za uvid u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju odnosi se na pojedinaËnog vanjskog korisnika koji je podnio pisani zahtjev iz Ëlanka 14. stavka 2. ovo Pravilnika. Vanjski korisnik svojim potpisom na posebnom obrascu iz Ëlanka 14. stavka 2. ovog Pravilnika potpisuje da je upoznat s naËinom i uvjetima rada u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju. »lanak 17. Za publiciranje muzejske grae i muzejske dokumentacije vanjski korisnik je obvezan pismeno zatraæiti posebno odobrenje ravnatelja Muzeja te uredno navesti njezine izvore i podatke. »lanak 18. U sluËaju publiciranja muzejske grae i muzejske dokumentacije iz Ëlanka 17. ovog Pravilnika, vanjski korisnik je duæan predati Muzeju tri primjerka publikacije u kojoj je objavljena muzejska graa i muzejska dokumentacija. »lanak 19. Za svaku πtetu i povredu neËijeg prava nastalu koriπtenjem muzejske grae i muzejske dokumentacije odgovoran je vanjski korisnik kojem je odobreno koriπtenje muzejske grae i muzejske dokumentacije. »lanak 20. Ako vanjski korisnik na bilo koji naËin muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju oπteti, zagubi, uniπti ili uËini neupotrebljivom, duæan je nastalu πtetu nadoknaditi u punom iznosu.

GLAS 57

GLASNO I JASNO
3. Prava i obveze struËnog muzejskog osoblja »lanak 21.

S RAZGLASA

StruËno muzejsko osoblje Ëine zaposlenici Muzeja koji ispunjavaju uvijete za postavljanje u odgovarajuÊa muzejska zvanja, odnosno za obavljanje struËnih poslova u Muzeju, kao i pomoÊnih struËnih poslova. »lanak 22. Zaposlenici Muzeja iz Ëlanka 21. ovog Pravilnika imaju pravo uvida u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju ustrojbene jedinice za struËno-muzeoloπke poslove u Muzeju. »lanak 23. Uvid u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju zaposlenik Muzeja iz Ëlanka 21. ovog Pravilnika ostvaruje podnoπenjem pisanog zahtijeva ravnatelju na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. »lanak 24. Ravnatelj Muzeja daje odobrenje ako je moguÊe odmah, a najkasnije u roku od 15. dana od podnoπenja zahtjeva. »lanak 25. Ravnatelj Muzeja moæe privremeno uskratiti uvid u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju zaposleniku iz Ëlanka 21. ovog Pravilnika u sluËaju ako je ona oπteÊena, ako je na struËnoj obradi ili je veÊ na uvidu kod pojedinog zaposlenika. »lanak 26. Zaposlenici iz »lanka 21. ovog Pravilnika imaju prvenstvo uvida u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju ispred vanjskih korisnika, u obavljanju muzejsko-galerijske djelatnosti na podruËju grada Karlovca i okolice. »lanak 27. Evidencija uvida zaposlenika iz Ëlanka 21. ovog Pravilnika vodi voditelj zbirki za struËno-muzeoloπke poslove , abecednim redom imena i prezimena, odnosno abecednim redom koriπtene muzejske grae i muzejske dokumentacije. »lanak 28. Za publiciranje muzejske grae i muzejske dokumentacije zaposlenik iz Ëlanka 21. ovog Pravilnika obvezan je pismeno zatraæiti posebno odobrenje ravnatelja. »lanak 29. Za svaku πtetu i povredu neËijeg prava nastalu koriπtenjem muzejske grae i muzejske dokumentacije odgovoran je zaposlenik iz Ëlanka 21. ovog Pravilnika kojem je odobreno koriπtenje muzejske grae i muzejske dokumentacije. »lanak 30. Ako korisnik - zaposlenik iz Ëlanka 21. ovog Pravilnika na bilo koji naËin muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju oπteti, zagubi, izobliËi, uniπti ili uËini neupotrebljivom, duæan je nastalu πtetu nadoknaditi u punom iznosu.

58 GLAS

S RAZGLASA

GLASNO I JASNO
»lanak 31.

U sluËaju publiciranja muzejske grae i muzejske dokumentacije iz Ëlanka 28. ovog Pravilnika, zaposlenik je duæan predati Muzeju tri primjerka publikacije u kojoj je obavljena muzejska graa i muzejska dokumentacija. III. POSUDBA I POHRANA MUZEJSKE GRA–E I MUZEJSKE DOKUMENTACIJE »lanak 32. Muzej moæe na temelju pisanog ugovora povjeriti muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju na Ëuvanje i radi izlaganja drugom muzeju, pravnoj osobi ili dræavnom tijelu samo pod uvjetom da mu oni zajamËe sigurnost i primjereno Ëuvanje povjerene im muzejske grae i muzejske dokumentacije. ZajamËena sigurnost podrazumijeva imovinsko osiguranje i primjereno tehniËko osiguranje muzejske grae i muzejske dokumentacije uobiËajeno za izloæbene prostore i Ëuvaonice. Primjereno Ëuvanje muzejske grae i muzejske dokumentacije podrazumijeva smjeπtaj muzejske grae i muzejske dokumentacije prema standardima i pravilima struke. »lanak 33. Muzejska graa i muzejska dokumentacija povjerava se na Ëuvanje i radi izlaganja na temelju ugovora o pohrani (ostavi), odnosno ugovora o posudbi, sukladno posebnim propisima. Muzej moæe povjeriti muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju iz prethodnog Ëlanka drugim institucijama iskljuËivo pod uvjetom da je ona inventarizirana i snimljena. »lanak 34. Ugovor o posudbi muzejske grae i muzejske dokumentacije obavezno sadræi: odredbe o uvjetima posudbe s podacima o posuivaËu, s popisom posuene muzejske grae ili muzejske dokumentacije, vrijeme trajanja posudbe, priloæeni popis s procjenom posuene muzejske grae ili muzejske dokumentacije te odredbama o osiguranju i Ëuvanju muzejske grae ili muzejske dokumentacije. »lanak 35. Ukoliko se radi o posudbi izvorne muzejske grae, obvezno je prethodno imovinsko osiguranje za sluËaj njezinog oπteÊenja, uniπtenja, krae te gubitka. Prethodno osiguranje obvezan je pribaviti posuivaË sklapanjem ugovora o osiguranju s osiguravajuÊim druπtvom na puni iznos vrijednosti. Iznimno se moæe pribaviti odgovarajuÊe bankovno, odnosno dræavno jamstvo. »lanak 36. Muzej obvezno dostavlja na prethodni uvid i miπljenje Ministarstva kulture RH ugovor o posudbi muzejske grae ili muzejske dokumentacije kada se radi o posudbi stranoj fiziËkoj ili pravnoj osobi. »lanak 37. Ugovor o posudbi muzejske grae ili muzejske dokumentacije trajni je muzejski dokument i obavezno se upisuje u urudæbeni zapisnik Muzeja i pohranjuje u arhivu Muzeja.

GLAS 59

GLASNO I JASNO
»lanak 38.

S RAZGLASA

Na ugovor o pohrani muzejske grae i muzejske dokumentacije odgovarajuÊe se primjenjuju odredbe Ëlanka 34. , 35. i 36. ovog Pravilnika. »lanak 39. Ugovor o pohrani muzejske grae i muzejske dokumentacije trajni je muzejski dokument i obvezno se upisuje u urudæbeni zapisnik Muzeja i pohranjuje u arhivu Muzeja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVR©NE ODREDBE
»lanak 40. Ovaj pravilnik donosi Upravno vijeÊe na prijedlog ravnatelja Gradskog muzeja Karlovac. »lanak 41. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegova objavljivanja na oglasnoj ploËi Muzeja. Izmjene i dopune Pravilnika obavljaju se na naËin i u postupku utvrenom za njegovo donoπenje. Urudæbeni broj: 184/1-2007. Karlovac, 23. 10. 2007.

60 GLAS

IZ KNJIGE UTISAKA

GLASONO©A

Antonio ΔeliÊ, vrtiÊ ”Ledo”

GLAS 61

GLASPAPIR

62 GLAS

GLASPAPIR

GLAS 63

OGLASI PRODAJE

64 GLAS

OGLASI PRODAJE

GLAS 65

OGLASI PRODAJE

66 GLAS

OGLASI PRODAJE

GLAS 67

OGLASI PRODAJE

68 GLAS

OGLASI PRODAJE

GLAS 69

OGLASI PRODAJE

42.

70 GLAS

OGLASI PRODAJE
44.

RASPRODANO

GLAS 71

OGLASI PRODAJE

¨

72 GLAS

OGLASI PRODAJE
,

57.

DOMIΔ, LJ. DUBRAVKA BABIΔ GALERIJA BRE©AN, 2005.
44 STR., U BOJI CIJENA: 40,00 KN

58.

ALBANEÆE, N. ET. AL. ALFRED KRUPA
RETROSPEKTIVA GMK, 2006. 80 STR., U BOJI CIJENA: 50,00 KN

59.

©KRTIΔ, A. IVANA MARADIN
KODOVI IDENTITETA GMK, 2006. 12 STR., U BOJI CIJENA: 20,00 KN

60.

LU»IΔ, M. PETAR BARI©IΔ SLOÆENICE
GMK ET. AL., 2006. 104 STR., U BOJI CIJENA: 40,00 KN

GLAS 73

OGLASI PRODAJE
61.

©KRTIΔ, A. ET. Al. DARIO PLAZIBAT U SPOMEN D. B.
GMK, 2006. 22 STR., U BOJI CIJENA: 20,00 KN

62.

ME©TRIΔ, V. ALEKSANDRA PODREBARAC OSAM VELIKIH I
PUNO MALIH FOTKI

GMK, 2006.
16 STR., U BOJI CIJENA: 15,00 KN

63.

©KRTIΔ, A. DRAGO BRAJAK ITINERER
IMAGINARNOG KRSTARENJA GMK, 2007. 14 STR., U BOJI CIJENA. 20,00 KN

64.

©KRTIΔ, A. LIDIJA MA»EK-STANIΔ MITOLO©KI BOGOVI NA
HRVATSKOM OLIMPU GMK, 2007. 16 STR., U BOJI CIJENA: 10,00 KN

65.

BARI»EVIΔ, M. DANIEL BUTALA RIBE
GMK, 2007. 40 STR., U BOJI CIJENA. 10,00 KN

66.

RON»EVIΔ, I. VIKTOR DALDON THE STORY OF
PAINTING GMK, 2007. 14 STR., U BOJI CIJENA: 10,00 KN

VIKTOR DALDON
The story of painting...

74 GLAS

OGLASI PRODAJE
67.

©KRTIΔ, A. KARLOVA»KI LIKOVNI
SUSRETI GMK, 2007. 22 STR., U BOJI CIJENA. 20,00 KN

70.

©KRTIΔ, A. GORAN VRANIΔ PROVE
GMK, 2007. 68 STR., C/B CIJENA: 20,00 KN

68.

GRUPA AUTORA
4. HRVATSKI TRIENALE AKVARELA GMK, 2007. 66 STR., U BOJI CIJENA. 50,00 KN

71.

MUIΔ, M. ALFRED FRREDDY KRUPA IZLOÆBA CRTEÆA I
SLIKA GMK, 2007. 32 STR., C/B CIJENA: 20,00 KN

69.

©KRTIΔ, A. IRENA KE»KE© ENERGI»NO,
INTUITIVNO, EMOCIONALNO! GMK, 2007. 22 STR., U BOJI CIJENA: 20,00 KN

72.

©KRTIΔ, A. MIROSLAV MIRKO REINER IZLOÆBA KARIKATURA
GMK, 2007.
28 STR., U BOJI CIJENA: ??,00 KN

GLAS 75

OGLASI PRODAJE
72.

KO»EVAR, S. JAKOV ©A©EL
1832-1903 KATALOG GMK, 2007. 152 STR., U BOJI USKORO U PRODAJI

POSEBNA PONUDA

76 GLAS

OGLASI PRODAJE
»ETIRI ZA PET

GLAS 77

RJE©ENJA: DJELATNIK, KILOPOND, JESETRA, APARAT, KAJ, EKSTENZIJE, ADA KALE, VAL, NIAGARA, ICO, A», O, IVAN RAKITIΔ, MAZA, JANE, AEL, KIM, EPE, K, TKOGOD, NOEL, ETTORE, KRK, ©KARE, RAC, PORTRET ANE KRE©IΔ, RANKA, SINTETIKA, EAO, TARA, PAK, OL, AVERS, ISA, ORTAKLUK, KOST, RAB, JOSS, LUTANJE, ORHEL, EDIS, SKUPA, E, A, PASAÆ, BARUNI, RKA, JETI, ADA, AL, »SA, PLOTUN, KOSTA ANGELI RADOVANI, ODIO, MOJ, DA, NOS, TAL, HAMERLITZ, FLAUTA, PALAZZO VENEZIA, CAR, ERIE

78 GLAS

BEZ GLASA

BEZ GLASA

GLAS 79

BEZ GLASA

POSJETITELJI IZLOÆBE ”MAJSTORI I FIGURE” U KARIKATURI MILANA LEKIΔ - LEXA, 2008.

80 GLAS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful