ISKCON MEDIA VEDIC LIBRARY

Creative Commons License
Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported
You are free:
• to Share — to copy, distribute and transmit the work
Under the following conditions:
• Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in
any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
• Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes.
• No Derivative Works. You may not alter, transform, or build upon this work.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
For more free ebooks, mp3s, or photos visit:
www.iskconmedia.com
Sfavmrfa-Iahari
The Poems of SriIa Visvanafha Cakravarfi
Sri Gurvasfaka
Eighf Prayers GIorifying fhe SpirifuaI Masfer
1
samsara-áavanaIa-Iíána-Ioha-
tranaya harunya-gnanagnanatvam
praptasya haIyana-gunarnavasya
vanác guron srí-caranaravínáam
Tlc spiiiiual masici is iccciving bcncdiciion liom ilc occan ol mcicy. Jusi as a
cloud pouis waici on a loicsi-liic io cxiinguisl ii, so ilc spiiiiual masici dclivcis
ilc maiciially alllicicd woild by cxiinguisling ilc blazing liic ol maiciial
cxisicncc. I ollci my icspccilul obcisanccs unio ilc loius lcci ol sucl a spiiiiual
masici, wlo is an occan ol auspicious qualiiics.
2
manaprabnon hírtana-nrtya-gíta-
vaáítra-maáyan manaso rascna
romanca-hampasru-taranga-bnajo
vanác guron srí-caranaravínáam
Claniing ilc loly namc, dancing in ccsiasy, singing, and playing musical
insiiumcnis, ilc spiiiiual masici is always gladdcncd by ilc sanliiiana movcmcni
ol Loid Caiianya Malapiablu. lccausc lc is iclisling ilc mcllows ol puic
dcvoiion wiilin lis mind, somciimcs lis laii siands on cnd, lc lccls quivciing in
lis body, and icais llow liom lis cycs lilc wavcs. I ollci my icspccilul obcisanccs
unio ilc loius lcci ol sucl a spiiiiual masici.
3
srí-vígranaraánana-nítya-nana-
srngara-tan-manáíra-marjanaáau
yuhtasya bnahtams ca níyunjato pí
vanác guron srí-caranaravínáam
Tlc spiiiiual masici is always cngagcd in ilc icmplc woislip ol Sii Sii Radla and
Kisna. Hc also cngagcs lis disciplcs in sucl woislip. Tlcy dicss ilc Dciiics in
bcauiilul cloilcs and oinamcnis, clcan Tlcii icmplc, and pciloim oilci similai
woislip ol ilc Loid. I ollci my icspccilul obcisanccs unio ilc loius lcci ol sucl a
spiiiiual masici.
-
catur-víána-srí-bnagavat-prasaáa
svaáa-anna-trptan narí-bnahta-sangnan
hrtvaíva trptím bnajatan saáaíva
vanác guron srí-caranaravínáam
Tlc spiiiiual masici is always ollciing Kisna loui linds ol dclicious lood ¦analyscd
as ilai wlicl is liclcd, clcwcd, diunl, and suclcd]. Wlcn ilc spiiiiual masici
sccs ilai ilc dcvoiccs aic saiislicd by caiing blagavai-piasada, lc is saiislicd. I
ollci my icspccilul obcisanccs unio ilc loius lcci ol sucl a spiiiiual masici.
5
srí-raáníha-maánavayor apara
maánurya-IíIa-juna-rupa-namnam
pratí-hsanasvaáana-IoIupasya
vanác guron srí-caranaravínáam
Tlc spiiiiual masici is always cagci io lcai and clani aboui ilc unlimiicd
conjugal pasiimcs ol Radlila and Madlava, and ilcii qualiiics, namcs, and loims.
Tlc spiiiiual masici aspiics io iclisl ilcsc ai cvciy momcni. I ollci my icspccilul
obcisanccs unio ilc loius lcci ol sucl a spiiiiual masici.
6
níhunja-yuno ratí-hcIí-síáányaí
ya yaIíbnír yuhtír apchsaníya
tatratí-áahsyaá atí-vaIIabnasya
vanác guron srí-caranaravínáam
Tlc spiiiiual masici is vciy dcai, bccausc lc is cxpcii in assisiing ilc gopis, wlo ai
dillcicni iimcs malc dillcicni iasiclul aiiangcmcnis loi ilc pcilcciion ol Radla
and Kisna conjugal loving allaiis wiilin ilc giovcs ol Vindavana. I ollci my mosi
lumblc obcisanccs unio ilc loius lcci ol sucl a spiiiiual masici.
7
sahsaá-ánarítvcna samasta-sastraír
uhtas tatna bnavyata cva saábnín
híntu prabnor yan príya cva tasya
vanác guron srí caranaravínáam
Tlc spiiiiual masici is io bc lonouicd as mucl as ilc Supicmc Loid, bccausc lc is
ilc mosi conlidcniial sciviioi ol ilc Loid. Tlis is aclnowlcdgcd in all icvcalcd
sciipiuics and lollowcd by all auiloiiiics. Tlcicloic, I ollci my icspccilul
obcisanccs unio ilc loius lcci ol sucl a spiiiiual masici, wlo is a bona lidc
icpicscniaiion ol Sii Haii ¦Kisna].
8
yasya prasaáaá bnagavat-prasaáo
yasyaprasaáan na gítan huto pí
ányayan stuvams tasya yasa trí-sanányam
vanác guron srí-caranaravínáam
ly ilc mcicy ol ilc spiiiiual masici onc icccivcs ilc bcncdiciion ol Kisna.
Wiiloui ilc giacc ol ilc spiiiiual masici, on cannoi malc any advanccmcni.
Tlcicloic, I slould always icmcmbci and piaisc ilc spiiiiual masici. Ai lcasi
ilicc iimcs a day I slould ollci my icspccilul obcisanccs unio ilc loius lcci ol my
spiiiiual masici.
9
srímaá-guror astaham ctaá uccaír
branmc munurtc patnatí prayatnat
yas tcna vrnáavana-natna-sahsat-
scvaíva Iabnya januso nta cva
Onc wlo duiing ilc bialma-muluiia loui caiclully icciics ilcsc cigli piaycis
gloiilying ilc spiiiiual masici will ai ilc cnd ol ilis lilc aiiain diicci scivicc io ilc
Loid ol Vindavana.
SriIa Naroffama-prabhor-asfaka
Eighf Prayers GIorifying SriIa Naroffama dasa Thakura
1
srí-hrsna-namamrta-varsí-vahtra-
canára-prabna-ánvasta-tamo-bnaraya
gaurangaácvanucaraya tasmaí
namo naman sríIa-narottamaya
I ollci icspccilul obcisanccs io Siila Naioiiama dasa Tlaluia, a sinccic lollowci ol
Loid Gauiangadcva. Lmiiiing a slowci ol ilc ncciai ol ilc loly namc, wiil iis
splcndoui, ilc moon ol His mouil dcsiioys ilc dailncss ol ignoiancc.
2
sanhírtanananáaja-manáa-nasya
áanta-áyutí-áyotíta-áínmuhnaya
svcáasru-ánara-snapítaya tasmaí
namo naman sríIa-narottamaya
I ollci my icspccilul obcisanccs io Siila Naioiiama dasa Tlaluia. llisslul by
singing Kisna's gloiics, lc would bccomc bailcd in siicams ol pcispiiaiion and ilc
splcndoui ol lis iccil and gcnilc smilc would illuminaic all diicciions.
3
mráanga-nama-srutí-matra-cancat-
paáambuja-ávanáva-manonaraya
saáyan samuáyat-puIahaya tasmaí
namo naman sríIa-narottamaya
I ollci my icspccilul obcisanccs io Siila Naioiiama dasa Tlaluia. Hcaiing ilc
midangas and ilc sound ol ilc loly namc, lc would dancc, moving lis
cnclaniing loius lcci and ilc laiis ol lis body cicci in ccsiasy.
-
ganánarva-garva-hsapana-svaIasya-
vísmapítascsa-hrtí-vrajaya
sva-srsta-gana-pratnítaya tasmaí
namo naman sríIa-narottamaya
I ollci icspccilul obcisanccs io Siila Naioiiama dasa Tlaluia. His dancing
dispcllcd ilc Gandlaivas' piidc. His dcvoiional aciiviiics lillcd cvciyonc wiil
wondci. His songs madc Him lamous.
5
ananáa-murccnavaní-pata-bnata-
ánuIí-bnaraIanhrta-vígranaya
yaá-áarsanam bnagya-bnarcna tasmaí
namo naman sríIa-narottamaya
I ollci icspccilul obcisanccs io Siila Naioiiama dasa Tlaluia. Hc would
somciimcs laini in ccsiasy and lall io ilc giound, lis body dccoiaicd wiil dusi.
Tlc vciy loiiunaic would scc lim in ilai way.
6
stnaIc stnaIc yasya hrpa-prabnabnín
hrsnanya-trsna jana-samnatínam
nírmuIíta cva bnavantí tasmaí
namo naman sríIa-narottamaya
I ollci icspccilul obcisanccs io Siila Naioiiama dasa Tlaluia. In placc alici placc
ilc splcndoui ol lis mcicy upiooicd ilc pcoplc's iliisi loi anyiling oilci ilan
Kisna.
7
yaá-bnahtí-nístnopaIa-rchníhcva
sparsan punan sparsamaníva yasya
pramanyam cvam srutívaá yaáíyam
tasmaí naman sríIa-narottamaya
I ollci icspccilul obcisanccs io Siila Naioiiama dasa Tlaluia. His liim laiil in
dcvoiional scivicc io Kisna is lilc a nccllacc ol piccious sioncs. His ioucl is lilc a
spaisamani jcwcl. His woids aic lilc ilc loui Vcdas.
8
murtaíva bnahtín hím ayam hím csa
vaíragya-saras tanuman nr-Iohc
sambnavyatc yan hrtíbnín saáaíva
tasmaí naman sríIa narottamaya
I ollci icspccilul obcisanccs io Siila Naioiiama dasa Tlaluia. Tlc dcvoiccs always
wondci: Is lc dcvoiional scivicc pcisonilicd' Is lc ilc csscncc ol icnunciaiion
wlo las dcsccndcd io ilc woild ol luman bcings in ilis loim'
9
rajan-mráanga-harataIa-haIabníramam
gauranga-gana-maánu-pana-bnarabníramam
sríman-narottama-paáambuja-manju-nrtyam
bnrtyam hrtartnayatu mam pnaIítcsta-hrtyam
May ilc dancing ol Sii Naioiiama's loius lcci, wlicl is giacclul wiil ilc
mclodious sounds ol laiaialas and midangas, and wlicl is swcci wiil ilc loncy
ol Loid Gauianga, lullil ilc spiiiiual dcsiics ol mc, lis scivani.
Sri Lokanafha-prabhuvarasfaka
Eighf Prayers GIorifying SriIa Lokanafha Gosvami
1
yan hrsna-caítanya-hrpaíha-víttas
tata-prcma-ncmabnaranaánya-cíttan
nípatya bnumau satatam namamas
tumí Iohanatnam prabnum asrayaman
Ialling on ilc giound, wc icpcaicdly bow down and ialc slclici ol Piablu
Lolanaila Gosvami. His only wcalil is ilc mcicy ol Loid Kisna Caiianya, and lis
lcaii is dccoiaicd wiil ilc goldcn oinamcnis ol puic lovc.
2
yo Iabána-vrnáavana-nítya-vasan
paríspnurat-hrsna-víIasa-rasan
svacara-carya-satatavíramas
tam Iohanatnam prabnum asrayaman
Wc ialc slclici ol Lolanaila Piablu, wlo always siaycd in Vindavana,
icmcmbciing Kisna's pasiimcs and always cngagcd in dcvoiional scivicc.
3
saáoIIasaá-bnagavaá-anurahto
yan hrsna-raána-sravanaáí-bnahtya
ayatayamí-hrta-sarva-yamas
tam Iohanatnam prabnum asrayaman
Wc ialc slclici ol Lolanaila Piablu, wlo was iadiani wiil lovc. Hc was always
busy in dcvoiional scivicc: lcaiing aboui Sii Sii Radla and Kisna and sciving
Tlcm in many ways.
-
vrnáavanaánísa-paáabja-scva
svaác numajjantí na nanta hc va
yas tcsv apí sIagnyatamo bníramas
tam Iohanatnam prabnum asrayaman
Wc ialc slclici ol Lolanaila Piablu. Wlo is now noi plungcd in ilc swccincss
ol scivicc io ilc loius lcci ol Vindavana's ling and quccn' Among ilcsc dcvoiccs
claiming Lolanaila Piablu is ilc bcsi.
5
yan hrsna-IíIa-rasa cva Iohan
anunmuhnan víhsya bíbnartí sohan
svayam taá-asvaáana-matra-hamas
tam Iohanatnam prabnum asrayaman
Wc ialc slclici ol Lolanaila Piablu. Hc bccamc lillcd wiil giicl wlcn lc saw
ilc pcoplc wcic noi cagci io iasic ilc swccincss ol Kisna's pasiimcs. His only
dcsiic was io iasic ilai swccincss.
6
hrpa-baIam yasya vívcáa hascín
narottamo nama manan vípascít
yasya pratníyan vísayoparamas
tam Iohanatnam prabnum asrayaman
Wc ialc slclici ol Lolanaila Piablu, wlo complcicly icnounccd maiciial scnsc
giaiilicaiion. A wisc dcvoicc namcd Naioiiama dasa Tlaluia undcisiood ilc
gicaincss ol lis mcicy.
7
raganuga-vartmaní yat-prasaáaá
vísanty avíjna apí nírvísaáan
janc hrtagasy apí yas tv avamas
tam Iohanatnam prabnum asramayan
Wc ialc slclici ol Lolanaila Piablu, wlo is noi unliicndly io ilc sinlul. ly lis
mcicy ilc loolisl maiciialisis lavc cnicicd ilc pail ol sponiancous dcvoiional
scivicc.
8
yaá-áasa-áasanuga-áasa-áasan
vayam bnavaman pnaIítabníIasan
yaáíyatayam sanasa vísamas
tam Iohanatnam prabnum asramayan
Wc ialc slclici ol Lolanaila Piablu. Dcsiiing io bccomc lilc lim and aiiain
wlai lc aiiaincd, wc lavc bccomc ilc scivani ol ilc scivani ol ilc lollowci ol ilc
scivani ol lis scivani.
9
srí-Iohanatnastaham atyuáaram
bnahtya patncá yan purusartna-saram
sa manjuIaIí paáavím prapaáya
srí-raáníham scvata cva saáyan
Tlcsc cigli noblc vciscs gloiilying Lolanaila Gosvami icvcal ilc liglcsi goal ol
lilc. Onc wlo icads ilcm wiil dcvoiion will immcdiaicly aiiain ilc pail ol puic
dcvoiional scivicc. Hc will scivc Siimaii Radlaiani.
10
so yam srí-Iohanatnan spnuratu puru-hrpa-
rasmíbnín svaín samuáyann
uáánrtyoáánrtya yo nan pracuratama-raman hupato
áípítabnín
árgbnín sva-prcma-vítnya áísam aáísaá ano yam sríta áívya-IíIa-
ratnaányam vínáamana vayam apí níbnrtam sríIa-
govaránanam sman
Wiil splcndid glanccs illuminaiing ilc pail ol puic lovc and wiil ilc splcndid
cllulgcncc ol lis mcicy clasing ilc dccp dailncss liom ilc wcll ol my lcaii, may
Lolanaila Gosvami appcai bcloic mc. Taling slclici ol Him, wc lavc lound
Govaidlana Hill lillcd wiil ilc jcwcls ol Kisna's iiansccndcnial pasiimcs.
Sri Saci-nandana-vijayasfaka
Eighf Prayers Describing fhe GIories of fhe Son of Saci
1
gaáaánara yaáa paran sa híIa hsacanaIohíto
maya sríta-gayaánavana maánura-murtír chas taáa
navambuáa íva bruvan ánrta-navambuáo nctrayor
Iutnan bnuví níruáána-vag víjayatc sací-nanáanan
Onc day, Gadadlaia Pandiia lcaid ilc lollowing woids: O Gadadlaia! I saw ilc
mosi cxiiaoidinaiy pcison on ilc ioad io Gaya. His loim was vciy landsomc, and
Hc ioaicd jusi lilc a ilundcicloud. His cycs iaincd icais as il ilcy lad bccomc
iain clouds, and Hc iollcd aboui on ilc giound, His voicc clolcd up in ilc ccsiasy
ol lovc ol God. All gloiics io ilai Loid, ilc son ol Saci-dcvi.
2
aIahsíta-carím naríty-uáíta-matratan ham áasam
asav atí-buánagranír atuIa-hampa-sampaáíham
vrajann anana moátc na punar atra sastrcsv ítí
sva-sísya-gana-vcstíto víjayatc sací-nanáanan
Ol, wlai lind ol cxiiaoidinaiy siaic las Hc aiiaincd' Alilougl Hc is ilc lcadci ol
ilc sclolais, Hc no longci dcliglis in siudy. Wlcn Hc lolds class, suiioundcd by
lis pupils, il Hc lcais ilc sound Haii`, Hc bcgins io iicmblc. All gloiics io ilai
Loid, ilc son ol Saci-dcvi.
3
nana hím íáam ucyatc patna patnatra hrsnam munur
vína tam ína saánutam áaánatí hím buáána ánatavan
prasíáána ína varna-sangnatíta-samyag-amnayahan
sva-namní yaá ítí bruvan víjayatc sací-nanáanan
Oncc duiing class Loid Caiianya iniciiupicd a pupil and aslcd, 'Wlai aic you
saying' Insicad ol ilcsc vcibs, you slould consianily icpcai ilc namc ol Kisna,
ilc mosi lamous ol all woilds accoiding io ilc Vcdas. O siudcnis, wiiloui Kisna,
wlai bcnclii can vcibs givc'' All gloiics io Loid Caiianya, ilc son ol Saci-dcvi,
wlo clanis His own loly namc in ilai way.
-
navambuja-áaIc yaá-íhsana-savarnata-áírgnatc
saáa sva-nráí bnavyatam sapaáí saányatam tat-paáam
sa patnayatí vísmítan smíta-muhnan sva-sísyan ítí
pratí-praharanam prabnur víjayatc sací-nanáanan
No maiici wlai ilc paiiiculai iopic ol siudy was, Hc would smilc and insiiuci His
asionislcd giammai siudcnis in ilis way: 'O siudcnis, plcasc placc ilc iwo laigc
cycs ol Sii Kisna, wlicl aic as bcauiilul as iwo loius pcials, wiilin youi lcaiis,
and plcasc placc His loius lcci wiilin youi lcaiis in ilc samc way.' All gloiics io
ilai Loid, ilc son ol Saci-dcvi.
5
hva yaní haravaní hím hva nu maya narír Iabnyatam
tam uáísatu han sahnc hatnaya han prapaáycta mam
ítí áravatí gnurnatc haIíta-bnahta-hantnan suca
sa murcnayatí mataram víjayatc sací-nanáanan
Ai oilci iimcs, ilc Loid would say, 'O liicnd, wlcic slall I go, and wlai slall I do
io aiiain Loid Haii'' Wlo will slow Him io Mc' Plcasc icll mc wlo will lclp mc
in ilis way'. Spcaling ilus, ilc Loid ian lcic and ilcic and iollcd aboui on ilc
giound. Tlcii ilioais lillcd wiil giicl, ilc siiiclcn dcvoiccs callcd oui io Him. In
ilis way ilc Loid causcd His moilci Saci-dcvi, io laini. All gloiics io ilai Loid,
ilc son ol Saci-dcvi.
6
smararbuáa-áurapaya tanu-rucí-cnata-ccnayaya
taman haIí-tama-hrtam níhníIam cva nírmuIayan
nrnam nayana-saubnagam áíví-saáam muhnaís tarayan
Iasann aání-ánaran prabnur víjayatc sací-nanáanan
Tlc icllcciion ol ilc splcndid bcauiy ol ilc Loid is noi aiiainablc cvcn by millions
ol Cupids, and wiil ilai splcndoui ilc Loid upioois ilc dailncss ol ilc ignoiancc
ol ilc agc ol Kali. Dcsccnding wiil ilc piincipal dcmigods, ilc Loid dcliglicd ilc
cycs ol ilc icsidcnis ol ilis caiil planci. All gloiics io ilai cllulgcni Loid, ilc son
ol Saci-dcvi.
7
ayam hanaha-bnuánaran pranaya-ratnam uccaín híran
hrpaturataya vrajan abnavaá atra vísvambnaran
yaá-ahsí-patna-sancarat-suraánuní-pravanaír níjam
param ca jagaá aráayan víjayatc sací-nanáanan
Hc is lilc a goldcn mouniain ilai scaiicis jcwcls ol puic lovc ol God. lccausc ol
His gicai mcicy Hc wandcicd on ilis caiil planci. Tlai Loid, lnown as
Visvamblaia, ilc mainiainci ol ilc univcisc, inundaicd His own univcisc wiil ilc
cuiicnis ol ilc Gangcs iivci ol icais ol lovc ol Godlcad llowing liom His cycs. All
gloiics io ilai Loid, ilc son ol Saci-dcvi.
8
gato smí matnuram mama príyatama vísahna-sahní
gata nu bata ham áasam vaáa hatnam nu vcáaní tam
ítíva sa ní jcccnaya vraja-patcn sutan prapítas
taáíya-rasa-carvanam víjayatc sací-nanáanan
Loid Kisna said io Uddlava: 'Wlai is ilc condiiion ol Siimaii Radlaiani now ilai
I lavc comc io Mailuia' Plcasc icll mc so ilai I may undcisiand.' In oidci io
lullil His own dcsiic, Loid Kisna, ilc son ol ilc ling ol Viaja, las dcsccndcd as
Loid Caiianya io iasic ilc mcllows ol His own dcvoiional scivicc
9
íáam patnatí yo staham guna-níánc sací-nanáana
prabno tava paáambujc spnuraá-amanáa-vísrambnavan
tam ujjvaIa-matím níja-pranaya-rupa-varganugam
víánaya níja-ánamaní árutam urí-hurusva svayam
O Loid, O son ol Saci-dcvi, O occan ol iiansccndcnial qualiiics, plcasc placc in
Youi abodc all wlo icad ilcsc cigli vciscs and aic lull ol laiil in Youi loius lcci.
Plcasc acccpi ilosc icadcis wlosc iniclligcncc is puic and wlo lollow in ilc
looisicps ol ilc gicai dcvoiccs lcadcd by Siila Rupa Govami, wlo aic lull ol gicai
lovc loi You.
Sri Mahaprabhor asfakam
Eighf Prayers GIorifying Sri Mahaprabhu
1
svarupa bnavato bnavatv ayam ítí smíta-snígánaya
gíraíva ragnunatnam utpuIíha-gatram uIIasayan
ranasy upaáísan níja-pranaya-guána-muáram svayam
vírajatu círaya mc nráí sa gauracanáran prabnun
Svaiupa Damodaia, lc is youis.` Wiil ilcsc woids allcciionaicly mailcd wiil a
smilc and maling Raglunaila dasa so lappy ilc laiis ol lis body siood cicci,
Loid Gauiacandia gavc a sign ol His dccp lovc in ilai sccludcd placc. May Loid
Gauiacandia cicinally slinc in my lcaii.
2
svarupa mama nrá-vranam bata vívcáa rupan hatnam
IíIchna yaá ayam patna tvam apí taIa-patrc hsaram
ítí pranaya-vcIIítam víáaánaá asu rupantaram
vírajatu círaya mc nráí sa gauracanáran prabnun
Svaiupa Damodaia, low did Rupa Gosvami undcisiand ilc wound in My lcaii'
Rcad ilis vcisc lc wioic aboui ii on ilis palm lcal.` Spcaling ilcsc woids, ilc
Loid madc Rupa Gosvami's lcaii iicmblc wiil ccsiaiic lovc. May Loid
Gauiacandia cicinally slinc in my lcaii.
3
svarupa parahíya-sat-pravara-vastunascccnatam
áaánaj jana ína tvaya parícíto na vctíhsayan
sanatanam uáítya vísmíta-muhnam mana-vísmítam
vírajatu círaya mc nráí sa gaurancanáran prabnun
Svaiupa Damodaia, among ilcsc aspiiing dcvoiccs you lavc noi sclccicd onc
woiily io cxplain ilc mosi cxalicd paialiya-iasa.` Wiil a glancc ilc Loid ilcn
singlcd oui ilc asionislcd Sanaiana Gosvami. May Loid Gauiacandia cicinally
slinc in my lcaii.
-
svarupa narí-nama yaj jagaá agnosayam tcna hím
na vacayítum apy atnasaham ímam sívananáajam
ítí sva-paáa-Icnanaín sísum acíharaá yan havím
vírajatu círaya mc nráí sa gauracanáran prabnun
Svaiupa Damodaia, I madc ilc cniiic univcisc clani Loid Haii's namc. Wly can
I noi malc ilis son ol Sivananda Scna clani'` ly spcaling ilcsc woids ilc Loid
iiansloimcd ilai clild inio a gicai poci. May Loid Gauiacandia cicinally slinc in
my lcaii.
5
svarupa rasa-rítír ambuja-ársam vrajc bnanyatam
gnana-pranaya-mana-ja srutí-yugam mamothantnyatc
rama yaá ína maníní taá apí Iohayctí bruvan
vírajatu círaya mc nráí sa gauracaáran prabnun
Svaiupa Damodaia, lci ilc loius-cycd gopis dcsciibc ilc ncciai siicam ilai llows
in Viaja. My cais ycain loi ilai siicam, wlicl is boin liom inicnsc jcalous lovc.
Hcic is ilc jcalous goddcss ol loiiunc! Lool!` Spcaling in ilis way, may Loid
Gauiacandia cicinally slinc in my lcaii.
6
svarupa rasa-manáíram bnavasí man-muáam aspaáam
tvam atra purusottamc vraja-bnuvíva mc vartasc
ítí sva-parírambnanaín puIahínam vyaánat tam ca yo
vírajatu círaya mc nráí sa gauracanáran prabnun
Svaiupa Damodaia, you aic a icmplc ol ncciai! You aic ilc lomc ol My
lappincss! Hcic in Jagannaila Puii you aic My Viaja!` Spcaling ilcsc woids and
cmbiacing lim, ilc Loid ovciwlclmcd Svaiupa Damodaia, maling ilc laiis ol lis
body siand up in ccsiasy. May Loid Gauiacandia cicinally slinc in my lcaii.
7
svarupa hím apíhsítam hva nu víbno nísí svapnatan
prabno hatnaya hím nu tam nava-yuva varambnoánaran
vyaánat hím ayam íhsyatc hím u na níty agat tam áasam
vírajatu círaya mc nráí sa gauracanáran prabnun
Svaiupa Damodaia, wlai did I scc'`
Wlcic, my Loid'`
In a dicam ai nigli.`
Tcll mc, wlai was ii, my Loid.`
Ii was a youil ilai was a monsoon cloud.`
Wlai did Hc do' Do You scc Him now'`
Hc las noi lcli My sigli.`
May Loid Gauiacandia cicinally slinc in my lcaii.
8
svarupa mama nctrayon purata cva hrsno nasann
apaítí na hara-granam bata áaáatí na hím sahnc
ítí shnaIatí ánavatí svasítí gnurnatc yan saáa
vírajatu círaya mc nráí sa gauracanáran prabnun
Svaiupa Damodaia, wly docs smiling Kisna noi comc bcloic My cycs' O Iiicnd,
wly docs Hc noi cxicnd His land io Mc'` Again and again Hc iuns, siumblcs,
sigls, and iicmblcs. May Loid Gauiacandia cicinally slinc in my lcaii.
9
svarupa-carítamrtam híIa manaprabnor astaham
ranasyatamam aábnutam patnatí yan hrtí praty-anam
svarupa-parívaratam nayatí tam sací-nanáano
gnana-pranaya-maánurím sva-paáayon samasvaáayan
Loid Caiianya malcs a sainily dcvoicc wlo daily icads ilcsc cigli wondcilul and
conlidcniial vciscs gloiilying Sii Caiianya Malapiablu and lillcd wiil ilc ncciai
pasiimcs ol ilc Loid wiil Svaiupa Damodaia Gosvami iasic ilc swccincss ol dccp
lovc loi His loius lcci. Hc malcs lim a pcisonal associaic ol Svaiupa Damodaia.
Sri Svapna-viIasamrfasfaka
Eighf Prayers Describing Necfar Pasfimes in a Dream
1
príya svapnc ársta saríáína-sutcvatra puIínam
yatna vrnáaranyc natana-patavas tatra banavan
mráangaáyam vaáyam vívíánam ína hascíá ávíja-manín
sa víáyuá-gaurangan hsípatí jagatím prcma-jaIaánau
Siimaii Radlaiani said: lclovcd, in a dicam I saw a iivci sloic lilc ilc Yamuna
lcic. Tlcic wcic many cxpcii danccis as in Vindavana. Tlcic wcic midangas
and oilci insiiumcnis. Tlcic was a bialmana jcwcl as splcndid as liglining wlo
was iossing ilc univcisc inio an occan ol puic lovc.
2
haáacít hrsnctí praIapatí ruáan harnícíá asau
hva raánc na nctí svasítí patatí projjnatí ánrtím
nataty uIIascna hvacíá apí ganaín svaín pranayíbnís
trnaáí-branmantam jagaá atítaram roáayatí san
Somciimcs Hc calls oui: O Kisna!` and somciimcs Hc sigls: O Radla, wlcic aic
You'` Somciimcs Hc lalls io ilc giound, somciimcs Hc acis wildly, losing all
composuic, and somciimcs Hc danccs ccsiaiically wiil His loving associaics. Hc
las madc all ilc icsidcnis ol ilis woild, liom ilc bladcs ol giass up io Loid
lialma, loudly call oui ilc namc ol Kisna.
3
tato buáánír bnranta mama samajaní prchsya hím ano
bnavct so yam hantan hím ayam anam cvasmí na paran
anam cct hva prcyan mama sa híIa cct hvanam ítí mc
bnramo bnuyo bnuyan abnavaá atna níáram gatavatí
As I gazcd ai Him, My iniclligcncc bccamc bcwildcicd. Il Hc is my lovci, wlcic
am I' Il Hc is I, wlcic is My lovci' Il Hc is My lovci, wlcic am I' As I slcpi, I
bccamc moic and moic bcwildcicd.
-
príyc árstva tas tan hutuhíní maya áarsíta-carí
ramcsaáya murtír na hnaIu bnavatí vísmayam agat
hatnam vípro vísmapayítum asahat tvam tava hatnam
tatna bnrantím ánattc sa ní bnavatí ho nanta hím íáam
Sii Kisna said: O inquisiiivc giil, wlcn I slowcd You Naiayana and My oilci
loims You wcic noi suipiiscd. Wly docs ilis bialmana suipiisc You' Wly docs
Hc bcwildci You so You say Wlo is Hc'`
5
ítí procya prcstnam hsanam atna paramrsya ramano
nasann ahuta jnam vyanuáaá atna tam haustubna-maním
tatna áíptím tcnc sapaáí sa yatna árstím ítí taá
víIasanam Iahsmam stníra-cara-ganaín sarvam abnavat
Alici spcaling ilcsc woids io His bclovcd, ilc smiling lovci, Kisna, iouclcd His
Kausiubla jcwcl. Tlc jcwcl, undcisianding ilc Loid's inicni, glowcd and ilcn
slowcd all ilc samc pasiimcs and all ilc moving and non moving cniiiics Slc saw
in lci dicam.
6
víbnavyatna procc príyatama maya jnatam ahníIam
tavahutam yat tvam smítam atanutnas tattvam así mam
spnutam yan navaáír yaá abnímatír atrapy anam ítí
spnurantí mc tasmaá anam apí sa cvcty anumímc
Siimaii Radlaiani icllccicd loi a momcni and said: lclovcd, I lnow wlai is in
Youi lcaii now ilai malcs You smilc. You aic Hc. Wlai You lavc said and
ilougli is now clcai io Mc, and ilcicloic I ilinl I am also Hc.
7
yaá apy asmahínam ratí-paáam íáam haustubna-maním
praáípyatraívaáíársaá ahníIa-jívan apí bnavan
sva-sahtyavírbnuya svam ahníIa-víIasam pratíjanam
nígaáya prcmabánau punar apí taáanasyasí jagat
Maling ilis Kausiubla jcwcl, wlicl is so dcliglilul io Us, slinc in ilis way, You
lavc icvcalcd Youiscll io all living cniiiics. ly Youi own iiansccndcnial poicncy
You will appcai, display Youi pasiimcs, icacl cvciyonc, and again plungc ilc
woild inio ilc occan ol puic lovc.
8
yaá uhtam gargcna vraja-patí-samahsam srutí-víáa
bnavct píto varnan hvacíá apí tavaítan na ní mrsa
atan svapnan satyo mama ca na taáa bnrantír abnavat
tvam cvasau sahsaá ína yaá anubnuto sí taá-rtam
In ilc ling ol Viaja's picscncc, ilc lcaincd Vcdic sclolai Gaigacaiya said ilai You
will appcai wiil a ycllow complcxion. Hc did noi lic. Tlis dicam ol Minc is iiuc.
Ii is noi an illusion. In ilis dicam I lavc diiccily sccn You.
9
píbcá yasya svapnamrtam íáam ano cítta-maánupan
sa sanácna-svapnat tvarítam ína jagartí su-matín
avaptas caítanyam pranaya-jaIaánau hncIatí yato
bnrsam ánattc tasmínn atuIa-harunam hunja-nrpatau
Il ilc bumblc-bcc ol ilc icadci's mind diinls ilc ncciai ol ilis Svapna-vilasamiia,
ilcn ilai iniclligcni icadci will quiclly awalcn liom ilc dicam ol maiciialisiic
doubi. Sucl a icadci will aiiain Loid Caiianya Malapiablu. Hc will spoii in ilc
occan ol puic lovc. Hc will aiiain ilc pccilcss mcicy ol ilc ling ol Vindavana.
Sri GopaIadevasfaka
Eighf Prayers GIorifying Sri GopaIadeva
1
maánura-mráuIa-cíttan prcma-matraíha-víttan
svajana-racíta-vcsan prapta-sobna-víscsan
vívíána-manímayaIanharavan sarva-haIam
spnuratu nráí sa cva sríIa-gopaIaácvan
May Siila Gopaladcva, wlosc lcaii is claiming and gcnilc, loi wlom puic lovc is
ilc only wcalil, wlo wcais gaimcnis madc by His dcvoiccs, wlo is splcndidly
landsomc, and wlo wcais many linds ol jcwcl oinamcnis, cicinally appcai in my
lcaii.
2
nírupama-guna-rupan sarva-maánurya-bnupan
sríta-tanu-rucí-áasyan hotí-canára-stutasyan
amrta-víjayí-nasyan proccnaIac-cíIIí-Iasyan
spnuratu nráí sa cva sríIa gopaIaácvan
May Siila Gopaladcva, wlosc viiiucs and landsomcncss lavc no cqual, wlo is ilc
ling ol all swccincss, wlo is scivcd by all bodily splcndoui, wlosc lacc is piaiscd
by millions ol moons, wlosc smilc dclcais ncciai, and wlosc cycbiows playlully
dancc, appcai in my lcaii.
3
ánrta-nava-parabnagan svaya-nasta-stnítagan
prahatíta-níja-hahsan prapta-Iavanya-Iahsan
hrta-níja-jana-rahsan prcma-vístara-áahsan
spnuratu nráí sa cva sríIa-gopaIaácvan
May Siila Gopaladcva, wlo is ilc abodc ol all cvci-licsl opulcncc and
auspiciousncss, wlosc lcli land icsis on His waisi, wlo posscsscs landsomcncss
muliiplicd millions ol iimcs, wlo pioiccis His dcvoiccs, and wlo cxpciily
incicascs ilcii lovc loi Him, appcai in my lcaii.
-
hrama-vaIaá-anuraga-sva-príyapanga-bnaga-
ánvaníta-rasa-víIasa-jnana-víjnapí-nasan
smrta-ratípatí-yagan prítí-namsí-taáagan
spnuratu nráí sa cva sríIa-gopaIaácvan
May Siila Gopaladcva, wlosc sidclong glanccs giadually incicasc His dcvoiccs'
lovc, wlosc lnowing smilc announccs His ncciai pasiimcs, wlo icmcmbcis ilc
Kamadcva-yajna, and wlo is a lalc wlcic ilc swans ol puic lovc play, appcai in
my lcaii.
5
maánuríma-bnara-magnc bnaty asavyc`vaIagnc
tríbaIír aIasavattvaá yasya pustanatatvat
ítarata ína tasya mara-rchncva yasya
spnuratu nráí sa cva sríIa-gopaIaácvan
May Siila Gopaladcva, ilc ilicc lincs on wlosc claiming waisi, cicaicd liom
looscncss and sligli clubbincss, aic lilc ilc mail ol Kamadcva, appcai in my
lcaii.
6
vanatí vaIíta-narsam vanayams canuvarsam
bnajatí ca saganam svam bnajoyan yo rpayan svam
gírí-muhta-maním sríáama-van-mítrata-srín
spnuratu nráí sa cva sríIa-gopaIaácvan
May Siila Gopaladcva, wlo slowcis iiansccndcnial bliss, wlo slaics luncl wiil
His liicnds, wlo givcs ilcm Govaidlana Hill, ilc cicsi-jcwcl ol mouniains, and
wlo slincs wiil liicndslip loi Siidama, appcai in my lcaii.
7
aáníánaram anuragam maánavcnárasya tanvams
taá-amaIa-nráayottnam prcma-scvam vívrnvan
prahatíta-níja-sahtya vaIIabnacarya-bnahtya
spnuratu nráí sa cva sríIa-gopaIaácvan
May Siila Gopaladcva, wlo wiil dcvoiional poicncy placcd loving dcvoiional
scivicc in ilc puic lcaii ol Madlavcndia Puii, appcai in my lcaii.
8
pratíáínam aánunapí prchsyatc sarvaáapí
pranaya-surasa-carya yasya varya saparya
ganayatí hatí bnogan han hrtí tat-prayogan
spnuratu nráí sa cva sríIa-gopaIaácvan
Lvcn ioday swcci loving scivicc io Siila Gopaladcva may bc sccn ai cvciy momcni.
Wlai sainily dcvoicc can couni ilc many ollciings madc io Him' May Siila
Gopaladcva appcai in my lcaii.
9
gíríánara-vara-ácvasyastahcncmam cva
smaratí nísí áínc va yo grnc va vanc va
ahutíIa nráayasya prcmaáatvcna tasya
spnuratu nráí sa cva sríIa-gopaIaácvan
May Siila Gopaladcva appcai in ilc lcaii ol ilc puic-lcaiicd dcvoicc wlo, living
ciilci ai lomc oi in ilc loicsi, icmcmbcis Him by claniing, ciilci in ilc day oi
nigli, ilcsc cigli vciscs gloiilying ilc Dciiy ol Govaidlana Hill.
Sri Madana-GopaIadevasfaka
Eighf Prayers GIorifying Sri Madana-GopaIadeva
1
mráu-taIaranya-jíta-rucíra-áaraáa-prabnam
huIísa-hanjarí-áara-haIasa-jnasa-cínnítam
nráí mamaánaya níja-carana-sarasírunam
maáana-gopaIa níja-saáanam anurahsa mam
O Madana Gopala, plcasc placc Youi loius lcci, wlicl aic mailcd wiil a
ilundciboli, loius, conclslcll, waicipoi, and lisl, wlicl cclipsc all splcndouis,
and wlicl wiil soli solcs lavc conqucicd Vindavana loicsi, in my lcaii. Plcasc
pioicci mc, loi I am now Youi lomc.
2
muhnara-manjíra-nahna-sísíra-híranavaIí
vímaIa-maIabír anupaáam uáíta-hantíbnín
sravana-nctra-svasana-patna-suhnaáa natna nc
maáana-gopaIa níja-saáanam anurahsa mam
Wiil cvciy sicp splcndid gailands ol ilc cooling moonligli ol Youi iocnail-moons
and ilc woids ol Youi iallaiivc anllcis biing lappincss io ilc pail ol my cais,
cycs, and bicail. O Madana Gopala, plcasc pioicci mc, loi I am now Youi lomc.
3
manímayosnísa-áara-hutíIímaní Iocanoc-
caIana-caturya-cíta-Iavanímaní ganáayon
hanaha-tatanha-rucí-maánurímaní majjayan
maáana-gopaIa níja-saáanam anurahsa mam
O Madana Gopala, as You plungc mc in ilc swccincss ol ilc gliiiciing goldcn
caiiings ai Youi clccls, in ilc iili ol Youi jcwcllcd ciown, and in ilc
landsomcncss ol Youi cxpciily moving icsilcss cycs, plcasc pioicci mc, loi I am
now Youi lomc.
-
aánara-sonímní áara-nasíta-sítímarcítc
víjíta-maníhya-raáa-hírana-gana-manáítc
níníta-vamsíha jana-áuravagama-IíIa nc
maáana-gopaIa níja-saáanam anurahsa mam
You placc a lluic on ilc icd ol Youi lips, wlicl aic woislippcd by ilc splcndoui
ol Youi smilc and dccoiaicd wiil ilc cllulgcncc ol iccil ilai dclcai ilc splcndoui
ol iubics. O Madana Gopala, wlosc pasiimcs cannoi bc undcisiood by ilc pcoplc,
plcasc pioicci mc, loi I am now Youi lomc.
5
paáaha-naraIí-paáa-hataha-nata-hínhíní-
vaIaya tatanha-muhna-níhníIa-maní-bnusanaín
haIíta-navyabna níja-tanu-rucí-bnusítaír
maáana-gopaIa níja-saáanam anurahsa mam
You aic splcndid wiil goldcn caiiings, many nccllaccs and gailands, dancing
anllcis and biacclcis, and many oilci jcwcl oinamcnis, wlicl aic ilcmsclvcs
dccoiaicd by ilc splcndoui ol Youi loim. O Madana Gopala, plcasc pioicci mc,
loi I am now Youi lomc.
6
uáupa-hotí-haáana-vaáana-rucí-paIIavaír
maáana-hotí-matnana-nahnara-hara-hanáaIaín
áyutaru-hotí-saáana-saáaya-nayanchsanaír
maáana-gopaIa níja-saáanam anurahsa mam
O Madana Gopala, wiil Youi mcicilul glanccs, wlicl aic aibouis ol millions ol
cclcsiial dcsiic-iiccs, wiil ilc ncw blossoms ol ilc splcndoui ol Youi lacc, wlicl
cclipscs millions ol moons, and wiil ilc landala llowcis ol Youi lands, wlicl
lavc nails io aiiacl millions ol Kamadcvas, plcasc pioicci mc, loi I am now Youi
lomc
7
hrta-narahara-bnava-muhna-víbuána-scvíta
áyutí-suána-sara puru-haruna ham apí hsítau
prahatayan prcma-bnaram aáníhrta-sanatanam
maáana-gopaIa níja-saáanam anurahsa mam
O Madana Gopala, wlo appcaicd in a lumanlilc loim and was scivcd by Siva and
all ilc dcmigods, O mcicilul onc, wlo slowcd ilc Laiil cicinal spiiiiual lovc,
plcasc pioicci mc, loi I am now Youi lomc.
8
taraní ja-tíra-bnuví taraní-hara-varaha-
príyaha-sanáastna-maní-saáana-maníta-stnítc
IaIítaya saránam anupaáa-ramíta raánaya
maáana-gopaIa níja-saáanam anurahsa mam
On ilc Yamuna's sloic is a slady ladamba giovc and a gloiious jcwcl palacc
wlcic You cicinally play wiil Radla and Laliia. O Madana Gopala, plcasc pioicci
mc, loi I am now Youi lomc.
9
maáana-gopaIa tava sarasam íáam astaham
patnatí yan sayam atí-saraIa-matír asu tam
sva-caranambnoja-ratí-rasa-sarasí majjayan
maáana-gopaIa níja-saáanam anurahsa mam
Inio ilc ncciai lalc ol lovc loi Youi loius lcci You quiclly plungc a sinccic
dcvoicc wlo icads ilcsc cigli ncciai vciscs gloiilying You. O Madana Gopala,
plcasc pioicci mc, loi I am now Youi lomc.
Sri Govindadevasfaka
Eighf Verses GIorifying Sri Govindadeva
1
jambunaáosnísa-vírají-muhta-
maIa-maní-áyotí-síhnanáahasya
bnangya nrnam IoIupayan ársan srí-
govínáaácvan saranam mamastu
May Sii Govindadcva, wlo cnclanis ilc cycs ol all living cniiiics wiil ilc giacclul
iili ol ilc pcacocl lcailci in His goldcn ciown slining wiil pcails and jcwcls, bc
my slclici.
2
hapoIayon hunáaIa-Iasya-nasya
ccnaví-ccnata-cumbítayor yugcna
sammonayan sambnajatam áníyan srí-
govínáaácvan saranam mamastu
May Sii Govindadcva, wlo cnclanis ilc dcvoiccs' lcaiis wiil His clccls lisscd by
ilc splcndoui ol His smilc and ilc dancing ol His caiiings, bc my slclici.
3
sva-prcyasí-Iocana-hona-síánu-
praptyaí puro-vartí-janchsancna
bnavam ham apí uágamayan buánanam
govínáaácvan saranam mamastu
May Sii Govindadcva wlo, by glancing ai His bclovcd io aiiain ilc ncciai ol Hci
sidclong glancc, aiouscs ilc lovc ol all ilc dcmigoddcsscs, bc my slclici.
-
vama-praganáarpíta-ganga-bnasvat-
tatanha-IoIaIaha-hantí-síhtaín
bnru-vaIganaír unmaáayan huIa-strír
govínáaácvan saranam mamastu
May Sii Govindadcva, wlo maddcns ilc pious gopis wiil ilc giacclul movcmcnis
ol His cycbiows, wlicl aic spiinllcd by ilc bcauiy ol His moving locls ol laii,
splcndid caiiings, and His clccl placcd on His lcli slouldci, bc my slclici.
5
áurc stnítas ta muraIí-nínaáaín
sva-saurabnaír muáríta-harna-paIín
nasaruáno nrá-gata cva harsan
govínáaácvan saranam mamastu
Iiom lai away blocling ilcii cais wiil ilc music ol His lluic and ilcii noscs wiil
ilc swcci liagiancc ol His body, Hc cnicis ilc gopis lcaiis and pulls ilcm io Him.
May Sii Govindadcva bc my slclici.
6
navína-Iavanya-bnaraín hsítau srí-
rupanuragambuníání-prahasaín
satas camathara-vatan prahurvan
govínáaácvan saranam mamastu
Wiil ilc wcigli ol His youillul landsomcncss and ilc llooding occan ol His
spiiiiual lovc, Hc lills ilc dcvoiccs on caiil wiil wondci. May Sii Govindadcva bc
my slclici.
7
haIpa-árumaáno-maní-manáírantan
srí-yoga-pítnamburunasyaya svam
upasayams tantra-víáo pí mantraír
govínáaácvan saranam mamastu
Claniing maniias, ilc gicai dcvoiccs lcaincd in ilc sciipiuics woislip Him as Hc
siis on a spiiiiual loius llowci in a jcwcl palacc bcncail a giovc ol dcsiic iiccs.
May Sii Govindadcva bc my slclici.
8
manabníscha-hsana-sarva-vaso
Ianhrty-anangí-haranoccnaIantya
sarvanga-bnasahuIayams trí-Iohím
govínáaácvan saranam mamastu
Handsomc as Kamadcva and dicsscd and oinamcnicd as il loi a coionaiion, lc
cnclanis ilc inlabiianis ol ilc ilicc woilds wiil ilc splcndoui ol His body. May
Sii Govindadcva bc my slclici.
9
govínáaácvastaham ctaá uccaín
patnct taáíyangnrí-nívísta-ánír yan
tam majjayann cva hrpa-prvanaír
govínáaácvan saranam mamastu
Sii Govindadcva plungcs in ilc llowing iivci ol His mcicy onc wlo icads aloud
ilis Govindadcvasiala, lis mind mcdiiaiing on ilc Loid's loius lcci. May Sii
Govindadcva bc my slclici.
Sri Gopinafhadevasfaka
Eighf Prayers GIorifying Sri Gopinafha
1
asyc nasyam tatra maánvíham asmín
vamsí tasyam naáa-píyusa-sínánun
taá-vícíbnír majjayan bnatí gopír
gopínatnan pína-vahsa gatír nan
On His mouil is a smilc. In ilai smilc is ncciai. In ilai ncciai is a lluic, and in
ilai lluic is a ncciai occan ol music. Gopinaila plungcs ilc gopis in ilc wavcs ol
ilai occan. lioad clcsicd Gopinaila is ilc goal ol oui livcs.
2
sonosnísa-bnrají-muhta-srajoáyat-
píncnottamsa-spanáancnapí nunam
nrn-nctraIí vrttí-ratnaní muncan
gopínatnan pína-vahsa gatír nan
Wiil ilc movcmcni ol ilc pcacocl lcailci in His icd ciown splcndid wiil pcails
and pcacocl lcailcis, Hc iobs ilc jcwcls ol ilc aciiviiics ol oui lcaiis and cycs.
lioad-clcsicd Gopinaila is ilc goal ol oui livcs.
3
bíbnraá-vasan pítam ururu-hantya
sIístam bnasvat-hínhíníham nítambc
savyabnírí-cumbíta-pranta-banur
gopínatnan pína-vahsa gatír nan
Tlc splcndoui ol His bioad iligls cmbiaccs His ycllow dloii. Glisicning bclls
dccoiaic His lips. A gopi lisscs His lcli slouldci. lioad-clcsicd Gopinaila is ilc
goal ol oui livcs.
-
gunja-muhta-ratna-gangcya-naraír
maIyaín hantnc Iambamanaín hramcna
pítoáancat-hancuhcnancítan srí-
gopínatna pína-vahsa gatír nan
Hc wcais ycllow gaimcnis. Nccllaccs ol llowcis, gold, jcwcls, pcails, and gunja
dccoiaic His nccl. lioad-clcsicd Gopinaila is ilc goal ol oui livcs.
5
svctosnísan svcta-susIoha-ánautan
susvcta-srah-áví-trasan-svcta-bnusan
cumban sarya-mangaIaratríhc nrá
gopínatnan pína-vahsa gatír nan
Hc wcais a wliic ciown, wliic oinamcnis, and iwo oi ilicc splcndid wliic
gailands. His lamc and puiiiy aic splcndid and wliic. Ai ilc auspicious moining
and cvcning aiaiis Hc lisscs oui lcaii. lioad-clcsicd Gopinaila is ilc goal ol oui
livcs.
6
srívatsa-srí-haustubnoábnínna-romnam
varnaín sríman yas caturbnín saácstan
árstan prcmnaívatí-ánanyaír ananyaír
gopínatnan pína-vahsa gatír nan
Hc is landsomc. Hc is dccoiaicd wiil ilc loui mails ol siivaisa, sii, lausiubla,
and laiis sianding cicci in ccsiasy. Tlc loiiunaic dcvoiccs gazc on Him wiil puic
lovc. lioad-clcsicd Gopinaila is ilc goal ol oui livcs.
7
tapíncnan hím ncma-vaIIí-yugantan
parsva-ávanávoááyotí-víáyuá-gnanan hím
hím va maányc raánayon syamaIcnáur
gopínatna pína-vahsa gatír nan
Is Hc a dail iamala iicc suiioundcd by a goldcn vinc' Is Hc a dail cloud wiil
blazing liglining ai boil His sidcs, oi is Hc a dail moon in ilc midsi ol iwo
iadla-siais' lioad-clcsicd Gopinaila is ilc goal ol oui livcs.
Noic: Onc ol ilc 27 cclcbiaicd siais is namcd iadla.
8
srí-jannavya murtíman prcma-punjo
áínanatnan áarsayan svam prasíáan
pusnan ácvaIabnya-pncIa-suánabnír
gopínatna pína-vahsa gatír nan
Hc is a pcisonilicd Gangcs ol puic lovc. Hc slows mcicy io ilc pooi and ilc
slclicilcss and nouiislcs ilcm wiil ilc ncciai icmnanis ol His mcals, wlicl
cannoi bc aiiaincd cvcn by ilc dcmigods. lioad-clcsicd Gopinaila is ilc goal ol
oui livcs.
9
gopínatnasyastaham tusta-ccstas
tat-paáabja-prcma-pusní-bnavísnun
yo ánítc tan-mantu-hotír apasyan
gopínatnan pína-vahsa gatír nan
Gopinaila docs noi scc millions ol sins ol onc wlo, caiclully nouiisling lovc loi
His loius lcci, icads ilis Gopinailasiala wiil a lappy lcaii. lioad-clcsicd
Gopinaila is ilc goal ol oui livcs.
Sri GokuIananda-Govindadevasfaka
Eighf Payers GIorifying Sri GokuIananda-Govindadeva
1
hotí-hanáarpa-santarpa-víánvamsana-
svíya-rupamrtapIavíta-hsma-taIa
bnahta-Iohchsanam sahsanam tarsayan
gohuIananáa-govínáa tubnyam naman
Ilooding ilc woild wiil ilc ncciai ol Youi landsomcncss, a million iimcs You
diown ilc lappincsscs ol maiciial lovc and ai cvciy momcni incicasc ilc dcvoiccs
iliisi io scc You wiil ilcii cycs. O Govinda, O Golulananda, I bow down bcloic
You.
2
yasya saurabnya-sauIabnya-bnag-gopíha
bnagya-Icsaya Iahsmyapí taptam tatan
nínáítcnáívara-sríha tasmaí munur
gohuIananáa-govínáa tubnyam naman
Youi landsomcncss icbulcs ilc bluc loius. Tlc goddcss ol loiiunc pciloimcd
scvcic ausiciiiics io aiiain a liagmcni ol ilc good loiiunc ol ilc gopis, wlo casily
aiiaincd Youi liagiancc. O Govinda, O Golulananda, I bow down bcloic You.
3
vamsíha-hantnayor yan svaras tc sacct
taIa-ragaáíman sruty-anubnrajítan
ha suána branma hím ha nu vaíhuntna-muá
gohuIananáa-govínáa tubnyam naman
Tlc iala-iaga and oilci mclodics sung by Youi voicc and lluic slinc in ilc cai.
Wlai is ncciai in compaiison' Wlai is impcisonal lialman' Wlai is ilc
lappincss ol Vailunila' O Govinda, O Golulananda, I bow down bcloic You.
-
yat-paáa-sparsa-maánurya-majjat-huca
ánanyatam yantí gopyo ramato py aIam
yaá-yaso-áunáubncr gnosana sarva-jíá
gohuIananáa-govínáa tubnyam naman
Tlc bicasis plungcd inio ncciai by ilc ioucl ol Youi lcci, ilc gopis aiiain a good
loiiunc mucl gicaici ilan ilc goddcss ol loiiunc's. Tlc sound ol ilc dundubli
diums ol Youi lamc conqucis all. O Govinda, O Golulananda, I bow down bcloic
You.
5
yasya pncIa-Iavasvaáanc patratam
branma-ruáraáayo yantí naívanyahc
aánaram síánum ctc pí vínáantí no
gohuIananáa-govínáa tubnyam naman
lialma, Siva and ilc oilci dcmigods iasic ilc icmnanis ol Youi mcals. Tlcy do
noi lind ncciai in ilc icmnanis liom any oilci lips. O Govinda, O Golulananda, I
bow down bcloic You.
6
yasya IíIamrtam sarvatnaharsaham
branma-sauhnyaá apí svaáu sarvc jagun
tat-pramanam svayam vyasasunun suho
gohuIananáa-govínáa tubnyam naman
Lvciyonc pioclaims ilai ilc all-aiiiaciivc ncciai ol Youi pasiimcs is gicaici ilan
ilc impcisonal lialman. Vyasa's son Suladcva Gosvami is a icsiamcni io ilis. O
Govinda, O Golulananda, I bow down bcloic You.
7
yat-saá-aísvaryam apy arya-bnahtatmaní
ányatam uáyac-camatharam ananáayct
natna tasmaí rasambnoánayc hotíso
gohuIananáa-govínáa tubnyam naman
Youi six wondcilul opulcnccs dcligli ilc lcaiis ol ilc sainily dcvoiccs wlo
mcdiiaic on ilcm. O Loid, O occan ol ncciai, O Govinda, O Golulananda, I bow
down bcloic You millions ol iimcs.
8
gohuIananáa-govínáaácvastaham
yan patncn nítyam uthantnítas tvat-paáon
prcma-scvaptayc so círan maánurí-
sínánu-majjan-mana vancnítam vínáatam
May lc wlo icgulaily icads ilis Golulananda-Govindadcvasiala and ycains io
aiiain puic lovc and scivicc loi Youi lcci lind lis dcsiic io plungc lis lcaii in ilc
occan ol Youi swccincss lullillcd.
Sri Svayam-Bhagavaffasfaka
Eighf Prayers GIorifying fhe Masfer of Six OpuIences
1
sva-janmany aísvaryam baIam ína vaánc áaítya-vítatcr
yasan partna-tranc yaáu-purí mana-sampaáam aánat
param jnanam jísnau musaIam anu vaíragyam anu yo
bnagaín saábnín purnan sa bnavatu muác nanáa-tanayan
May Nanda's son, wlo is lull ol six opulcnccs, wlo liom His vciy biiil was
supicmcly (1) opulcni, wlo displaycd supicmc (2) siicngil by lilling a muliiiudc
ol dcmons, wlo bccamc supicmcly (3) lamous by pioicciing Aijuna, wlo
manilcsicd supicmc (+) wcalil ai Dvaiala, ilc capiiol ol ilc Yadus, wlo spolc
supicmc iiansccndcnial (5) lnowlcdgc io Aijuna, and wlo cxlibiicd supicmc (6)
icnunciaiion in ilc Yadus' liaiiicidal wai, bc plcascd wiil mc.
2
catur-banutvam yan svajaní-samayc yo mrá-asanc
jagat-hotím huhsy-antara-parímítatvam sva-vapusan
áaání-spnotc branmany atanuta parananta-tanutam
manaísvaryaín purnan sa bnavatu muác nanáa-tanayan
May Nanda's son, wlo is lull ol gicai opulcnccs, wlo ai ilc iimc ol His biiil lad a
loui-aimcd loim, wlo oncc ai clay, wlo icvcalcd millions ol univciscs wiilin His
mouil, wlo biolc a yogluii poi, and wlo displaycd numbcilcss iiansccndcnial
loims io lialma, bc plcascd wiil mc.
3
baIam bahyam áanta ccnaáana-varayon hcsíní nrgc
nrpc banvor angnrcn pnaníní vapusan hamsa-maruton
gírítrc áaítycsv apy atanuta níjastrasya yaá ato
manau jobnín purnan sa bnavatu muác nanáa-tanayan
Hc cmploycd ilc siicngil ol His iwo lips on Puiana, ilc siicngil ol His aims on
Kcsi and Niga, ilc siicngil ol His lcci on Kaliya, ilc siicngil ol His body on
Kamsa and Tinavaiia, and ilc siicngil ol His wcapons on lanasuia and oilci
dcmons. May Nanda's son, wlo posscsscs all siicngil, bc plcascd wiil mc.
-
Yato áattc muhtím rípu-vítatayc yan nara-janír
víjcta ruáraácr ap nata-janaánína ítí yat
sabnayam áraupaáya vara-hrá atí-pujyo nrpa-mahnc
yasobnís tat purnan sa bnavatu muác nanáa-tanayan
Hc posscsscs all lamc bccausc Hc givcs libciaiion io His cncmics, bccausc alilougl
Hc iool biiil in luman sociciy, Hc dclcaicd Siva and ilc oilci dcmigods, bccausc
Hc is submissivc io ilc lumblc dcvoiccs wlo ollci obcisanccs io Him, bccausc Hc
gavc a bcncdiciion io Diaupadi in ilc asscmbly, and bccausc Hc was lavislly
woislippcd in ilc Rajasuya saciilicc. May Nanda's son bc plcascd wiil mc.
5
asahnyata gopyo vraja-bnuví manísyo maáu-purc
sutan praáyumnaáyan sura-taru-suánarmaáí ca ánanam
banír ávarí branmaáy apí baIí-vanam stautí yaá atan
sríyam puraín purnan sa bnavatu muác nanáa-tanayan
Hc las numbcilcss gopis in Viaja, numbcilcss quccns and sons in Dvaiala,
paiijaia iiccs, ilc sudlaima asscmbly lousc, and oilci opulcnccs. Ouisidc His
dooi lialma and ilc dcmigods ollci piaycis and biing gilis. May Nanda's son,
wlo posscsscs all wcalil, bc plcascd wiil mc.
6
nyaánaá gíta-ratnam trí-jagaá atuIam yat príya-sahnc
param tattvam prcmnoáánava-parama-bnahtc ca nígamam
níja-prana-prcstnasv apí rasa-bnrtam gopa-huIajasv
ato jnanaín purnan sa bnavatu muác nanáa-tanayan
Hc gavc io a dcai liicnd ilc jcwcl llagavad-giia, wlicl las no cqual in ilc woild.
Wiil lovc Hc gavc io Uddlava ilc uliimaic iiuil ol ilc Vcdas. Hc gavc io ilc
sainily gopis, wlo ilougli Him moic dcai ilan lilc, ilc lnowlcdgc ol ilc
swccicsi ncciai. May Nanda's son, wlo posscsscs all lnowlcdgc, bc plcascd wiil
mc.
7
hrtagasham vyaánam satanum apí vaíhuntnam anayat
mamtvasyaíhagran apí paríjanan nanta víjanau
yaá apy ctc srutya ánruva-tanutayohtas taá apí na
sva-vaíragyaín purnan sa bnavatu muác nanáa-tanaya
Hc biougli an ollcnsivc lunici io Vailunila in lis own body. Hc abandoncd His
own pioud iclaiivcs, cvcn ilougl ilc siuii dcclaics ilai ilcy wcic alicady
libciaicd and lad cicinal spiiiiual bodics. May Nanda's son, wlo posscsscs all
icnunciaiion, bc plcascd wiil mc.
8
ajatvam janmítvam ratír aratítcnaranítata
saIíIatvam vyaptín parímítír ananta-mamatayon
paác tyagatyagav ubnayam apí nítyam saá urarí-
harotísan purnan sa bnavatu muác nanáa-tanayan
Alilougl Hc is unboin, Hc ialcs biiil. Alilougl Hc is allcciionaic, Hc is alool
liom cvciyiling. Alilougl Hc cnjoys pasiimcs, lc is inaciivc. Hc is boil all-
pcivading and limiicd. Hc posscsscs and docs noi posscss cgo and posscssivcncss.
May Nanda's son, ilc Supicmc Pcisonaliiy ol Godlcad, wlo is lull ol all
opulcnccs, bc plcascd wiil mc.
9
samuáyat-sanácna-jvara-sata-naram bncsaja-varam
jano yan scvcta pratníta-bnagavattastaham íáam
taá-aísvarya-svaáaín sva-áníyam atí-vcIam sarasayan
Iabnctasau tasya príya-paríjananugya-paáavím
Hc wlo scivcs ilis llagavaiiasiala, wlicl is an cxccllcni mcdicinc io icmovc ilc
lundicd lcvcis ol doubi, and bccomcs ovciwlclmcd wiil lappincss by iasiing in
lis mind ilc swccincss ol ilc Loid's opulcnccs, cnicis ilc pail ilai lcads io ilc
Loid's pcisonal associaiion.
Sri ]agan-mohanasfaka
Eighf Prayers GIorifying Sri ]agan-mohana
1
gunjavaIí-vcstníta-cítra-puspa-
cuáa-vaIan-manjuIa-navya-píncnam
gorocana-caru-tamaIa-patram
vanác jagan-monanam ísta-ácvam
On His ciown ol gunja and colouilul llowcis a pcacocl lcailci movcs io and lio.
Hc wcais landsomc goiocana iilala. I bow down bcloic Jagan-molana, ilc Loid
wlom I woislip.
2
bnru-vaIganonmaáíta-gopanarí-
hatahsa-banavaIí-víáána-nctram
nasagra-rajan-maní-caru-muhtam
vanác jagan-monanam ísta-ácvam
Gopis maddcncd by ilc movcmcnis ol His cycbiows picicc His cycs wiil aiiows ol
sidclong glanccs. Tlc iip ol His nosc is dccoiaicd wiil a splcndid jcwcl and a
bcauiilul pcail. I bow down bcloic Jagan-molana, ilc Loid wlom I woislip.
3
aIoIa-vahraIaha-hantí-cumbí-
ganáa-stnaIa-pronnata-caru-nasyam
vama-praganáoccaIa-hunáaIantam
vanác jagan-monanam ísta-ácvam
Tlc splcndoui ol His moving locls ol cuily laii lisscs ilc claiming smilc on His
clccls. Tlc iips ol His swaying caiiings ioucl His landsomc slouldcis. I bow
down bcloic Jagan-molana, ilc Loid wlom I woislip.
-
banánuha-bímba-áyutí-nínáí-huncat-
prantaánara-bnrajíta-vcnu-vahtram
híncít-tírascína-síroáníbnatam
vanác jagan-monanam ísta-ácvam
His nccl iilicd, Hc lolds a glisicning lluic io His bcni lips, wlicl icbulc ilc
splcndoui ol ilc bimba liuii and bandlula llowci. I bow down bcloic Jagan-
molana, ilc Loid wlom I woislip.
5
ahuntna-rchna-traya-rají-hantna-
hncIat-svaraIí-srutí-raga-rajím
vahsan-spnurat-haustubnam unnatamsam
vanác jagan-monanam ísta-ácvam
Tlicc lincs clcaily mail His splcndid nccl as Hc sings mclodics dcliglilul io ilc
cai. His clcsi is dccoiaicd wiil a gliiiciing Kausiubla jcwcl, and His slouldcis
aic bioad. I bow down bcloic Jagan-molana, ilc Loid wlom I woislip.
6
ajanu-rajaá-vaIayangaáancí-
smarargaIahara-suvrtta-banum
anargna-muhta-maní-puspa-maIam
vanác jagan-monanam ísta-ácvam
Rcacling io His lnccs, and dccoiaicd wiil glisicning biacclcis and aimlcis, His
landsomc bcnding aims aic lilc Kamadcva's gicai woodcn bolis. Hc is dccoiaicd
wiil gailands ol piicclcss pcails, jcwcls, and llowcis. I bow down bcloic Jagan-
molana, ilc Loid wlom I woislip.
7
svasaíjaá-asvattna-áaIabna-tunáa-
maányastna-romavaIí-ramya-rchnam
pítambaram manjuIa-hínhíníham
vanác jagan-monanam ísta-ácvam
Mailcd wiil a claiming linc ol laiis, His abdomcn is lilc a banyan lcal ilai
movcs as Hc bicailcs. Hc is dicsscd in ycllow gaimcnis, and His anllc-bclls iinllc
mclodiously. I bow down bcloic Jagan-molana, ilc Loid wlom I woislip.
8
vyayata-paáam maní-nupuraányam
syaman tríbnangam sura-sahní-muIc
srí-raánaya saránam uáara-IíIam
vanác jagan-monanam ísta-ácvam
Dccoiaicd wiil jcwcl anllcis, onc looi is placcd bclind ilc oilci. His complcxion
is dail. His loim bcnds in ilicc placcs. Hc cnjoys pasiimcs wiil Sii iadla undci a
dcsiic iicc. I bow down bcloic Jagan-molana, ilc Loid wlom I woislip.
9
srímaj-jagan-monana-ácvam ctat
paáyastahcna smarato janasya
prcma bnavcá ycna taá-anánrí-sahsat-
scvamrtcnaíva nímajjanam syat
May lc wlo by icading ilcsc cigli vciscs icmcmbcis Siiman Jagan-molana-dcva
aiiain puic lovc ol God. May lc bccomc plungcd inio ilc ncciai ol diicci scivicc
io ilc Loid's lcci.
Anuraga-vaIIi
The Vine of Love
1
ácnarbuáaní bnagavan yugapat prayaccna
vahtrabuáaní ca pnan pratíácnam cva
jínvarbuáaní hrpaya pratívahtram cva
nrtyantu tcsu tava matna gunarbuáaní
Plcasc givc mc millions ol bodics and millions ol mouils in cacl body. ly youi
mcicy placc millions ol iongucs in cacl mouil. O Loid, may Youi millions ol
iiansccndcnial qualiiics dancc on ilosc iongucs.
2
hím atmana yatra na ácna-hotyo
ácncna hím yatra na vahtra-hotyan
vahtrcna hím yatra na hotí-jínvan
hím jínvaya yatra na nama-hotyan
Wlai is ilc usc ol a soul ilai docs noi lavc millions ol bodics' Wlai is ilc usc ol
a body ilai docs noi lavc millions ol mouils' Wlai is ilc usc ol a mouil ilai
docs noi lavc millions ol iongucs' Wlai is ilc usc ol a ionguc ilai docs noi
clani Youi millions ol namcs'
3
atmastu nítyam sata-ácna-vartí
ácnas tu natnastu sanasra-vahtran
vahtram saáa rajatu Iahsa-jínvam
grnatu jínva tava nama-hotím
O Loid, may I pcipciually lavc lundicds ol bodics and may cacl body lavc
ilousands ol mouils. May cacl mouil lavc millions ol iongucs, and may cacl
ionguc clani millions ol Youi Holy Namcs.
-
yaáa taáa maánava yatra yatra
gayantí yc yc tava nama-IíIan
tatraíva harnayuta-ánaryamanas
tas tc suána nítyam anam ánayaní
O Madlava, wlcncvci, wlcicvci, oi wlocvci clanis Youi namcs and pasiimcs,
ilcic may I wiil millions ol cais cicinally diinl Youi ncciai.
5
harnayutasyaíva bnavantu Iahsa-
hotyo rasajna bnagavams taáaíva
ycnaíva IíIan srnavaní nítyam
tcnaíva gayaní tatan suhnam mc
May I lavc millions ol cais and millions upon millions ol iongucs. Tlcn, O Loid,
I will cicinally and lappily lcai and clani Youi pasiimcs.
6
harnayutasychsana-hotír asya
hrt-hotír asya rasanarbuáam syat
srutvaíva árstva tava rupa-sínánum
aIíngya maánuryam ano ánayaní
May I lavc millions ol cais, millions ol cycs, millions ol lcaiis and minds, and
millions ol iongucs. Hcaiing aboui, sccing, and cmbiacing ilc occan ol Youi
landsomcncss, I will diinl iis swccincss.
7
nctrarbuáasyaíva bnavantu harna-
nasa-rasajna nráayarbuáam va
saunáarya-sausvarya-suganána-pura-
maánurya-samsIcsa-rasanubnutyaí
May I lavc millions ol cycs, cais, noscs, iongucs and clcsis, so ilai I may
coniinually iasic ilc ncciai ol Youi landsomcncss, Youi swcci sounds, swcci
liagiancc, and Youi cmbiacc.
8
tvat-parsva-gatyaí paáa-hotír astu
scvam víánatum mama nasta-hotín
tam síhsítum syaá apí buáání-hotír
ctan varan mc bnagavan prayaccna
May I lavc millions ol lcci io go io Youi sidc. May I lavc millions ol lands io
scivc You. May I lavc millions ol iniclligcnccs io icacl ilai scivicc. O Loid,
plcasc giani mc ilcsc boons.
Sri Vrndadevy-asfaka
Eighf Prayers GIorifying Sri Vrnda-devi
1
gangcya-campcya-taáíá-vínínáí-
rocín-pravana-snapítatma-vrnác
banánuha-banánu-áyutí-áívya-vaso
vrnác namas tc caranaravínáam
You aic bailcd by siicams ol splcndoui ilai icbulc gold, liglining, and ilc
campala llowci. Youi splcndid gaimcnis aic liicnd io ilc bandlula llowci. O
Vinda, I bow io youi loius lcci.
2
bímbaánaroáítvara-manáa-nasya-
nasagra-muhta-áyutí-áípítasyc
vícítra-ratnabnarana-sríyaányc
vrnác namas tc caranaravínáam
Youi lacc is splcndid wiil a pcail dccoiaiing ilc iip ol Youi nosc and a wondcilul
gcnilc smilc on youi bimba-liuii lips. You aic dccoiaicd wiil wondcilul jcwcl
oinamcnis. O Vinda, I bow io youi loius lcci.
3
samasta-vaíhuntna-síromanau srí-
hrsnasya vrnáavana-ánanya-ánamní
áattaáníharc vrsabnanu-putrya
vrnác namas tc caranaravínáam
Visablanu's dauglici Radla madc you guaidian ol Kisna's opulcni and auspicious
abodc ol Vindavana, ilc cicsi jcwcl ol all Vailunila plancis. O Vinda, I bow io
youi loius lcci.
-
tvaá-ajnaya paIIava-puspa-bnrnga-
mrgaáíbnír maánava-hcIí-hunjan
maánv-aáíbnír bnantí víbnusyamana
vrnác namas tc caranaravínáam
ly Youi oidci ilc giovcs wlcic Madlava cnjoys pasiimcs aic splcndidly dccoiaicd
wiil blossoming llowcis, bumblc-bccs, dcci, loncy and oilci ilings. O Vinda, I
bow io youi loius lcci.
5
tvaáíya-áutycna níhunja-yunor
atyuthayon hcIí-víIasa-síáánín
tvat-saubnagam hcna nírucyatam taá
vrnác namas tc caranaravínáam
lccausc you bccamc ilcii mcsscngci ilc cagci and youillul divinc couplc cnjoycd
ilc pcilcciion ol iiansccndcnial pasiimcs in ilc loicsi. O Vinda, I bow io youi
loius lcci.
6
rasabníIaso vasatís ca vrnáa-
vanc tvaá-ísangnra-saroja-scva
Iabnya ca pumsam hrpaya tavaíva
vrnác namas tc caranaravínáam
ly youi mcicy ilc pcoplc aiiain icsidcncc in Vindavana, ilc dcsiic io scivc youi
masicis' loius lcci, and ilc dcsiic io assisi in ilc iasa dancc. O Vinda, I bow io
youi loius lcci.
7
tvam hírtyasc satvata-tantra-víábnír
IíIabníánana híIa hrsna-sahtín
tavaíva murtís tuIasí nr-Iohc
vrnác namas tc caranaravínáam
Tlcy wlo aic lcaincd in ilc Saivaia-ianiia gloiily you. You aic Kisna's pasiimc-
poicncy. Tlc iulasi plani is youi loim in ilc woild ol mcn. O Vinda, I bow io
youi loius lcci.
8
bnahtya vínína aparaána-Iahsaín
hsíptas ca hamaáí-taranga-maányc
hrpamayí tvam saranam prapanna
vrnác namas tc caranaravínáam
O mcicilul onc, ilcy wlo lavc no dcvoiion and ilcy wlom millions ol ollcnscs
lavc iliown inio ilc wavcs ol lusi and oilci viccs ialc slclici ol you. O Vinda, I
bow io youi loius lcci.
9
vrnáastaham yan srnuyat patncá va
vrnáavanaánísa-paáabja-bnrngan
sa prapya vrnáavana-nítya-vasam
tat-prcma-scvam Iabnatc hrtartnan
A pcison wlo is lilc a bumblc bcc ai ilc loius lcci ol Vindavana's ling and quccn,
and wlo icads oi lcais ilis Vindasiala, will cicinally icsidc in Vindavana and
aiiain loving scivicc io ilc divinc couplc.
Sri Nandisvarasfaka
Eighf Prayers GIorifying Nandisvara HiII
1
sahsan manattama-managnana-cíá-víIasa-
punjan svayam síhnarí-schnaratam upctan
yatrcsvaran sa hnaIu nanáatí ycna vctí
nanáísvaran sa maá-amanáa-muáam áaánatu
May Nandisvaia Hill, wlcic ilc Supicmc Pcisonaliiy ol Godlcad, ciowncd wiil a
pcacocl lcailci and splcndid as a monsoon cloud, cnjoycd pasiimcs, dcligli mc.
2
branmanáa-vapra-gata-Ioha-níhaya-sasya-
santarpí-hrsna-carítamrta-nírjnaraányan
parjanya-santatí-suhnaspaáa-purvaho yo
nanáísvaran sa maá-amanáa-muáam áaánatu
May Nandisvaia Hill, iicl wiil ilc ncciai iivcis ol Kisna's pasiimcs ilai plcasc ilc
giass ol ilc living cniiiics in ilc woild, and picviously ilc placc ol lappincss loi a
gicai monsoon cloud, dcligli mc.
3
yat-saubnagam bnagavata ánaraní-bnrtapí
na prapyatc sura-gírín sa ní ho varahan
nanáan svayam vasatí yatra sa-putra-áaro
nanáísvaran sa maá-amanáa-muáam áaánatu
Wiil lis son and wilc King Nanda livcd on Nandisvaia Hill. Tlc good-loiiunc ol
Nandisvaia Hill was ncvci aiiaincd by any oilci mouniain. Wlai is iiny Mouni
Mciu in compaiison io ii' May Nandisvaia Hill dcligli mc.
-
yatra vrajaánípa-purapratíma-prahasa-
prasaáa-murána-haIasoparí-nrtya-rangí
barníhsyatc bnuví jaya-ánvaya-hctu-bnuto
nanáísvaran sa maá-amanáa-muáam áaánatu
May Nandisvaia Hill, wlcic ilc ling ol Viaja lad lis capiiol ol splcndid palaccs
wiil spiics and domcs wlcic a pcacocl could bc sccn lappily dancing among ilc
colouilul vicioiy llags, dcligli mc.
5
yac-cnrnga-sangata-suganána-síIaáníruánan
hrsnan sa-trsna-nayanan paríto vrajabjam
aIohatc ávísaá-uáara-áaIatavís ta
nanáísvaran sa maá-amanáa-muáam áaánatu
Kisna somciimcs climbs iis aiomaiic summii and siis on a iocl, gazing oui wiil
iliisiy cycs ai ilc iwclvc loicsis ilai aic ilc gicai pcials ol ilc Viajablumi loius
spicad bcncail Him. May Nandisvaia Hill dcligli mc.
6
jígyc yaáíya-tat-rají-saroja-rají-
saurabnya-manjuIa-saro-jaIa-síharcna
traíIohya-vartí-vara-tírtna-yaso rasaugnaír
nanáísvaran sa maá-amanáa-muáam áaánatu
May Nandisvaia Hill, wlicl by spiinlling ilc ncciai waicis ol ii's lalcs liagiani
wiil loius llowcis dclcais ilc gloiy ol ilc mosi cxalicd loly placcs in ilc ilicc
woilds, dcligli mc.
7
yat-tíra-sangí-pavanaír abnímrsyamanan
syun pavana apí janan sva-áasam parcsam
sa pavanahnya-sarasí yaá-upatyahayam
nanáísvaran sa maá-amanáa-muáam áaánatu
May Nandisvaial Hill, wlicl las ai iis basc a lalc namcd Pavana ilai puiilics and
libciaics all iis iouclcs wiil ilc puiilying bicczc liom iis sloic, dcligli mc.
8
hrsnahnyam astí manaá-ujjvaIa-níIa-ratnam
sutc taácva vasu tat sva-bnuvaíva árstam
taI Iabnyatc suhrtínaíva yaáíya-sanau
nanáísvaran samaá-amanáa-muáam áaánatu
May Nandisvaia Hill, wlicl las ai iis pcal a gicai and splcndid sappliic iicasuic
namcd Kisna, wlicl was sccn by ilc dcmigod lialma, and wlicl may bc goiicn
by ilc mosi pious pcison, dcligli mc.
9
áurvasana-sata-vrto pí bnavat-prayatnan
paáyastaham patnatí yan síhnarísa tubnyam
hrsnangnrí-paáya-rasa cva saáa sa-trsnam
ctam janam huru guru-pranayam áaánanam
O Nandisvaia Hill, O ling ol mouniains, plcasc bc lind io ilcy wlo iiy io gloiily
you by icading ilcsc piaycis. Lvcn il sucl icadcis aic inlcsicd wiil lundicds ol
sinlul dcsiics, plcasc iiansloim ilcm inio gicai dcvoiccs, lull ol dcvoiion loi ilcii
spiiiiual masici, and iliisiy loi ilc ncciai ol Kisna's loius lcci.
Sri Vrndavanasfaka
Eighf Prayers GIorifying Sri Vrndavana
1
na yoga-síáánír na mamastu mohso
vaíhuntna-Iohc pí na parsaáatvam
prcmapí na syaá ítí cct taram tu
mamastu vrnáavana cva vasan
Lci mc noi lavc mysiic powcis, impcisonal libciaiion, ilc Loid's associaiion in
Vailunila, oi cvcn puic lovc loi Him, il insicad ol ilcm I may icsidc in
Vindavana.
2
tarnam janur yatra víánír yayacc
saá-bnahta-cuáamanír uáánavo pí
víhsyvaíva maánurya-ánuram taá asmín
mamastu vrnáavana cva vasan
Wlcn lialma and Uddlava, ilc cicsi jcwcls ol dcvoiccs, saw ilc inicnsc
swccincss lcic, ilcy bcggcd io ialc biiil lcic cvcn as a bladc ol giass. Ioi ilis
icason I piay io icsidc in Vindavana.
3
hím tc hrtam nanta tapan hsítítí
gopyo pí bnumc stuvatc sma hírtím
ycnaíva hrsnangnrí-paáanhítc smín
mamastu vrnáavana cva vasan
Hcic ilc gopis gloiilicd ilc caiil, saying: O Laiil, wlai ausiciiiics lavc you
donc, so ilai youi suilacc is now mailcd wiil Kisna's looipiinis'` May I icsidc in
Vindavana.
-
gopangana-Iampatataíva yatra
yasyam rasan purnatamatvam apa
yato raso vaí sa ítí srutís tan
mamastu vrnáavana cva vasan
May I icsidc in Vindavana wlcic, bccausc ilc Vcdas say iaso vai sal (Tlc
Supicmc Pcisonaliiy ol Godlcad is swccincss), iiansccndcnial swccincss aiiaincd
iis liglcsi pcilcciion in ilc gopis' passionaic lovc.
5
bnanáíra-govaránana-rasa-pítnaís
trí-símahc yojana-pancahcna
mítc víbnutvaá amítc pí casmín
mamastu vrnáavana cva vasan
Alilougl only livc yojanas in ciicumlcicncc, boundcd by llandiiavana,
Govaidlana Hill and ilc iasa-dancc aicna, ii is unlimiicd in iiansccndcnial
opulcncc. May I icsidc in Vindavana.
6
yatraánípatyam vrsabnanu-putrya
ycnoáayct prcma-suhnam jananam
yasmín mamasa baIavat yato smín
mamastu vrnáavana cva vasan
lccausc Visablanu's dauglici is ilc quccn, and bccausc lcic ilc lappincss ol
puic lovc ol God iiscs, I ycain io livc lcic. I piay: May I icsidc in Vindavana.
7
yasmín mana-rasa-víIasa-IíIa
na prapa yam srír apí sa tapobnín
tatroIIasan-manju-níhunja-punjc
mamastu vrnáavana cva vasan
Lvcn by pciloiming many ausiciiiics goddcss Lalsmi could noi cnici ilc gicai
iasa-dancc pasiimc lcic. May I icsidc in ilc splcndidly bcauiilul giovcs ol
Vindavana.
8
saáa ruru-nyanhu-muhna vísanham
hncIantí hujantí píhaIí híran
síhnanáíno yatra natantí tasmín
mamastu vrnáavana cva vasan
May I icsidc in Vindavana, wlcic ilc iuiu and nyanlu dcci lcailcssly play, ilc
cucloos, bumblcbccs, and paiiois sing, and ilc pcacocls dancc.
9
vrnáavanasyastaham ctaá uccaín
patnantí yc níscaIa-buáánayas tc
vrnáavancsangnrí-saroja-scvam
sahsat Iabnantc januso nta cva
Tlcy wlo wiil gicai conccniiaiion icad aloud ilis Vindavanasiala, ai ilc cnd ol
ilis lilc aiiain diicci scivicc io ilc loius lcci ol Vindavana's masici.
Sri Govardhanasfaka
Eighf Prayers GIorifying Govardhana HiII
1
hrsna-prasaácna samasta-saíIa-
samrajyam apnotí ca vaíríno pí
sahrasya yan prapa baIím sa sahsaá
govaránano mc áísatam abnístam
May Govaidlana Hill, wlicl by Kisna's mcicy bccamc ilc ling ol all mouniains
and icccivcd ilc icspccilul iiibuic ol iis aicl-cncmy India, lullil my dcsiic.
2
sva-prcstna-nastambuja-sauhumarya-
suhnanubnutcr atí-bnumí-vrttcn
mancnára-vajranatím apy ananan
govaránano mc áísatam abnístam
As ii was lcld abovc ilc caiil ii bccamc so lillcd wiil lappincss by cxpciicncing
ilc solincss ol iis bclovcd Kisna's loius land ii did noi cvcn lnow ii was bcing
siiucl by India's ilundciboli. May Govaidlana Hill lullil my dcsiic.
3
yatraíva hrsno vrsabnanu-putrya
áanam grnítum haIanam vítcnc
srutcn sprna yatra manaty atan srí-
govaránano mc áísatam abnístam
Tiying io collcci a ioll, Kisna quaiicllcd ilcic wiil King Visablanu's dauglici.
Tlc pcisonilicd Vcdas ycain io lisicn io ilai quaiicl. May Govaidlana Hill lullil
my dcsiic.
-
snatva saran svasu samíra-nastí
yatraíva nípaáí-paraga-ánuIín
aIoIayan hnctaIí caru sa srí-
govaránano mc áísatam abnístam
lailing in a ncaiby lalc, ilc clcplani ol a plcasani bicczc, covcicd wiil pollcn ol
ladamba and oilci llowcis, giacclully plays ilcic. May Govaidlana Hill lullil my
dcsiic.
5
hasturíhabnín sayítam hím atrcty
unam prabnon svasya munur vítanvan
naísargíha-svíya-síIa-suganánaír
govaránano mc áísatam abnístam
How is ii ilai swcci liagiancc ol ilc musl dcci and ilc vaiious naiuial sccnis
ilcic malc ilc Loid so calm and iclaxcd' May Govaidlana Hill lullil my dcsiic.
6
vamsa-pratíánvany-anusara-vartma
áíárhsavo yatra narím narínyan
yantyo Iabnantc na ní vísmítan sa
govaránano mc áísatam abnístam
Scaicling ilcic loi Loid Haii on ilc pail ol His lluic music, ilc asionislcd dcci
do noi lind Him. May Govaidlana Hill lullil my dcsiic.
7
yatraíva gangam anu naví raánam
aronya maányc tu nímagna-nauhan
hrsno ní raánanugaIo babnau sa
govaránano mc áísatam abnístam
As ilc divinc couplc iiavcllcd on ilc Gangcs ilcic ilc boai bcgan io sinl in ilc
middlc. Kisna was splcndidly landsomc as Radla clung io lis nccl. May
Govaidlana Hill lullil my dcsiic.
8
vína-bnavct hím narí-áasa-varya-
paáasrayam bnahtír atan srayamí
yam cva saprcma níjcsayon srí-
govaránano mc áísatam abnístam
Wiiloui ialing slclici ol ilc lcci ol ilc lill ilai is ilc bcsi ol Loid Haii's scivanis
and lull ol lovc loi ilc divinc ling and quccn, low is ii possiblc io aiiain puic
dcvoiional scivicc' May Govaidlana Hill lullil my dcsiic.
9
ctat patncá yo narí-áaáa-varya-
mananubnavastaham arára-cctan
srí-raáníha-maánavayon paáab ja-
áasyam sa vínácá acírcna sahsat
May ilc icadci ol ilcsc cigli vciscs gloiilying Loid Haii's gicaicsi scivani, lis
lcaii mcliing wiil puic lovc, quiclly aiiain diicci scivicc io ilc loius lcci ol Sii Sii
Radla-Madlava.
Sri Krsna-kundasfaka
Eighf Prayers GIorifying Syama-kunda
1
hím tapas cahara tírtna-Iahsam ahsayam pura
suprasíáatí sma hrsna cva saá varam yatan
yatra vasam apa saánu tat samastna-áurIabnc
tatra hrsna-hunáa cva samstnítín stutastu nan
Wlai ausiciiiics did ilc lundicds ol ilousands ol cicinal loly placcs pciloim io
plcasc Kisna and obiain liom Him ilc bcncdiciion io livc ai Kisna-lunda, ilc
iaicsi loly placc' Lci us gloiily icsidcncc ai Kisna-lunda.
2
yaáy arísta-áanavo pí áanaáo mana-níáncr
asmaá-aá-áurmatíbnya íty ano vasíyatc
yo mrtí-ccnaIcna yatra muhtím aábnutam vyaánat
tatra hrsna-hunáa cva samstnítín stutastu nan
Il cvcn ilc Aiisia dcmon was ablc io cnici Kisna-lunda, ilcn cioolcd lcaiicd
pcisons sucl as us may also bc ablc io livc ilcic. Lci us gloiily icsidcncc ai Kisna-
lunda wlicl, on ilc picicxi ol dcail, gianis a wondcilul loim ol libciaiion.
3
Go-vaánasya níshrtís tríIoha-tírtna-hotíbní
raánaycty avaáí tcna ta narín samanvayat
yatra parsní-gnata-jc mamajja ca svayam muáa
tatra hrsna-hunáa cva samstnítín stutastu nan
Wlcn Radla said, To aionc loi lilling a cow (Aiisiasuia) You musi visii millions
ol loly placcs in ilc ilicc woilds`, Kisna callcd all ilc loly placcs and ilcn
lappily bailcd in ilc lalc ilai spiang liom His lccl. Lci us gloiily icsidcncc ai
Kisna-lunda.
-
hvapí papa-nasa cva harma-banána-banánanaá
branma-sauhnyam cva vísnuIoha-vasíta hvacít
prcma-ratnam atyayatnam cva yatra Iabnyatc
tatra hrsna-hunáa cva samstnítín stutastu nan
Ai somc loly placcs onc bccomcs licc liom all sins, ai oilcis onc bccomcs licc
liom ilc bondagc ol laima, ai oilcis onc aiiains lialman lappincss and ai oilcis
onc aiiains icsidcncc in Visnulola. Lci us gloiily icsidcncc ai Kisna-lunda, wlcic
wiiloui any clloii onc aiiains ilc jcwcl ol puic lovc loi Kisna.
5
pnuIIa-maánaví-rasaIa-nípa-hunja-manáaIc
bnrnga-hoha-hohíIaáí-hahaIí yaá ancatí
asta-yamíhavítarha-hotí-bncáa-saurabnam
tatra hrsna-hunáa cva samstnítín stutastu nan
Kisna-lunda is suiioundcd by giovcs ol mango, ladamba and oilci iiccs wiil
many madlavis and oilci vincs. Tlcic is ilc music ol caliavalas, cucloos and
bccs. Ai nigli ilcic aic millions ol inconccivablc swcci liagianccs. Lci us gloiily
icsidcncc ai Kisna-lunda.
6
áoIa-hcIí-cítra-rasa-nrtya-gítí-vaáanaír
nínnava-prasuna-yuáána-síánu-pana-hautuhaín
yatra hncIatan hísora-schnarau sanaIíbnís
tatra hrsna-hunáa cva samstnítín stutastu nan
Wiil gopi liicnds ilc iwo ciowns ol youil cnjoycd many pasiimcs ilcic. Tlcy
iodc on a swing, danccd wondcilul iasa-danccs, sang, playcd insiiumcnial music,
and iallcd. In a sccludcd placc Tlcy cagcily dianl ilc ncciai ol a llowci-baiilc.
Lci us gloiily icsidcncc ai Kisna-lunda.
7
áívya-ratna-nírmítavatara-sara-saustnavaís
cnatríha vírají caru huttíma-prabna-bnaraín
sarva-Ioha-Iocanatí-ánanyata yato bnavct
tatra hrsna-hunáa cva samstnítín stutastu nan
Wiil ilc bcauiy ol iis glisicning jcwcl sloics and ilc splcndoui ol iis canopics and
mosaic pavcmcnis ii biings auspiciousncss io all cycs. Lci us gloiily icsidcncc ai
Kisna-lunda.
8
matnuram víhuntnato pí janma-ánama áurIabnam
vasahananam tato pí panína ánrto gírín
srí-narcs tato pí yat param saro tí-pavanam
tatra hrsna-hunáa cva samstnítín stutastu nan
Tlc disiiici ol Mailuia, Kisna's biiilplacc, is moic sacicd and dilliculi io aiiain
ilcn Vailunila. Tlc loicsi wlcic Hc livcd is moic sacicd siill, and ilc lill lilicd
by His land is moic sacicd ilan ilai. Moic sacicd ilan ilai is Loid Haii's vciy
puiilying lalc ncaiby. Lci us gloiily icsidcncc ai Kisna-lunda.
9
hrsna-hunáa-tíra-vasa-saánaham patncá íáam
yo staham áníyam nímajya hcIí-hunja-rajíton
raáníha-gírínáraánarínon paáambu jcsu sa
prcma-áasyam cva sígnram apnuyaá anamayam
May lc wlo icads ilcsc cigli vciscs, wlicl convincc onc io icsidc ai ilc sloic ol
Kisna-lunda, and wlo also plungcs lis mind in ilc loius llowcis ol Sii Sii Radla-
Giiidlaii's lcci, quiclly aiiain sinccic lovc loi Tlcm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful